MER Lage Weide Windmolens op Lage Weide

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MER Lage Weide Windmolens op Lage Weide"

Transcriptie

1 Windmolens op Lage Weide Gemeente Utrecht 25 april 2013 Samenvatting 9Y3509

2

3 HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. PLANNING & STRATEGY Entrada 301 Postbus GE Amsterdam Telefoon Fax Internet Amersfoort KvK Documenttitel Windmolens op Lage Weide Verkorte documenttitel Status Samenvatting Datum 25 april 2013 Projectnaam Projectnummer 9Y3509 Opdrachtgever Gemeente Utrecht Referentie Auteur(s) Collegiale toets drs. M. Mul en drs. J. van Grootheest Drs. E. Haspels-Neep Vrijgegeven door Drs. E. Haspels-Neep Datum/paraaf A company of Royal HaskoningDHV

4

5 - i - Samenvatting 25 april 2013

6

7 INHOUDSOPGAVE Blz. 1 INLEIDING 1 2 WINDENERGIE OP LAGE WEIDE Ambitie voor duurzame energie van de gemeente Utrecht Waarom windmolens op Lage Weide? 2 3 M.E.R.-PROCEDURE BIJ STRUCTUURVISIE/BESTEMMINGSPLAN Welk besluit wordt voorbereid Wie neemt het besluit Besluitvormingsprocedure 6 4 ALTERNATIEVEN Uitgangspunten voor de alternatieven Beschrijving van de onderzochte alternatieven 7 5 EFFECTEN Aanpak effectbeoordeling Energie-opbrengst en CO 2 vermindering Effecten op de omgeving OPTIMALISATIE ALTERNATIEVEN 23 7 VOORKEURSALTERNATIEF VAN DE GEMEENTE Beschrijving voorkeursalternatief Onderbouwing voor de keuze van het VKA Effecten van het VKA 31 Samenvatting 25 april 2013

8

9 1 INLEIDING Voor u ligt de samenvatting van het milieueffectrapport (MER) Lage Weide. Dit MER is een onderbouwing bij de structuurvisie voor windenergie op industrieterrein Lage Weide. Om de haalbaarheid van windenergie op deze locatie te onderzoeken heeft de gemeente Utrecht naast het MER, een maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA) laten uitvoeren. Ook is een geluidmeting uitgevoerd. De gemeente heeft op basis van deze onderzoeken een keuze gemaakt voor het voorkeursalternatief. Dit voorkeursalternatief wordt in de structuurvisie vastgelegd. Dit is de samenvatting van het MER. Voor meer informatie is het Milieueffectrapport beschikbaar. Het verloop van de m.e.r.-procedure wordt verder beschreven in hoofdstuk 3. Het plangebied is industrieterrein Lage Weide. Dit industrieterrein ligt aan de noordzijde van Utrecht tussen de A2 en het Amsterdam-Rijnkanaal, bij Maarssen, Terwijde en Utrecht Noordwest (Amsterdamsestraatweg e.o.). Figuur 1. Ligging plangebied windmolenplan Lage W eide en omgeving Samenvatting april 2013

10 2 WINDENERGIE OP LAGE WEIDE Dit hoofdstuk beschrijft de aanleiding voor de structuurvisie Windmolenplan Lage Weide. Dit begint bij de ambitie van de gemeente Utrecht voor duurzame energie. Windmolens kunnen op meerdere plekken in de gemeente. Dit hoofdstuk beschrijft ook hoe de keuze voor Lage Weide als plek voor windenergie. 2.1 Ambitie voor duurzame energie van de gemeente Utrecht De ambitie van de gemeente Utrecht is om in 2030 CO 2 -neutraal te zijn. In juli 2007 is deze ambitie door het college van Burgemeester en wethouders (B&W) vastgesteld in de nota 'Utrecht creëert Nieuwe Energie' met een bijbehorend werkprogramma Utrechtse Energie (d.d. mei 2011). Hiermee kiest Utrecht voor een stadsbreed energie- en klimaatprogramma op de belangrijkste thema s van de stad: Wonen, Werken en Mobiliteit. De inzet van de gemeente voor windenergie binnen de gemeentegrenzen, als een van de manieren om de CO2 doelstelling te bereiken, is in dit programma vastgelegd. (bron fotocollage: Utrechtse Energie, april 2013) 2.2 Waarom windmolens op Lage Weide? Voor de gemeente Utrecht is Lage Weide niet dé locatie keuze voor windenergie, maar één van de locaties. De gemeente Utrecht heeft in twee stappen de mogelijke locaties voor het realiseren van windenergie onderzocht. Lage Weide is een van de vier meest kansrijke locaties binnen de gemeentegrenzen. Deze paragraaf beschrijft hoe de gemeente tot deze vier locaties is gekomen. Als eerste is een quick scan gedaan naar mogelijke locaties. Uit de quick scan ([1] 2008, gemeente Utrecht) blijkt dat er binnen de gemeentegrenzen van Utrecht technische mogelijkheden zijn voor windenergie in zes gebieden, namelijk: Rijnenburg, Lage Weide, Knooppunt Oudenrijn, Galecopperbrug, de Uithof en Haarzuilens (figuur 1). Uit de quick scan blijkt dat deze locaties passen binnen de geldende normen voor geluid, slagschaduw en externe veiligheid. 25 april Samenvatting

11 Figuur 2. Mogelijke windenergiegebieden (uit [1]) Vervolgens zijn in een Haalbaarheidsonderzoek ([2] 2010) met windmolens in lijnopstelling of clusteropstelling, de zes gebieden onderzocht op hun economische opbrengst, bijdrage aan klimaatambitie, ligging ten opzichte van bijzondere landschappen, aansluiting op ruimtelijke plannen en ontwikkelingen in het gebied, geluid- en slagschaduwhinder, externe veiligheid, de rol van de gemeente, de planologische procedure, vergunningen en mogelijke opstellingen [2]. Verder is aanvullend van de zes locaties onderzocht hoe de windparken beleefd zullen worden vanuit de verschillende landschappen [35]. Het Haalbaarheidsonderzoek concludeert dat windenergie het meest kansrijk is op de locaties Rijnenburg, Lage Weide, Oudenrijn en Galecopperbrug. Hier liggen de beste kansen om veel vermogen (voor tot huishoudens) te realiseren en een substantiële hoeveelheid CO 2 uitstoot te vermijden. Lage Weide is kansrijk gebied voor het opstellen van windmolens vanwege het feit dat windenergie in principe geen belemmeringen vormt voor de bedrijfsmatige activiteiten ter plaatse, en de opstellingsmogelijkheden op voldoende afstand van woningen kunnen liggen. Windmolens sluiten hier goed aan bij de bedrijfsfunctie van het gebied. De locaties Uithof en Haarzuilens worden niet kansrijk beoordeeld, vanwege het waardevolle landschap op en rond die twee locaties. Locatie Uithof blijkt verder financieel niet haalbaar. Het college van B&W van de gemeente Utrecht heeft in 2010 besloten dat Lage Weide en Rijnenburg de meest kansrijke locaties zijn. Het college heeft tevens besloten in eerste Samenvatting april 2013

12 instantie initiatieven op deze twee locaties te willen faciliteren. De locaties Galecopperbrug en Oudenrijn zijn daarmee als locaties niet definitief afgevallen. De coöperatieve vereniging Energie-U 1 heeft het initiatief genomen de mogelijkheden voor windmolens op Lage Weide verder te onderzoeken. Op de locatie Lage Weide kan van de vier locaties, de meeste elektriciteit geproduceerd worden en daar kan in die zin dan ook de grootste jaarlijkse CO 2 -reductie gerealiseerd worden. Deze locatie kan daarmee een substantiële bijdrage leveren aan het duurzaamheidsplan van de gemeente Utrecht. Het college van B&W heeft besloten Energie-U te willen helpen bij het verder onderzoeken van de haalbaarheid van haar plan. 1 Energie-U is een coöperatieve vereniging die tot doel heeft duurzame energie op te wekken en mensen te helpen bij het besparen van energie 25 april Samenvatting

13 3 M.E.R.-PROCEDURE BIJ STRUCTUURVISIE/BESTEMMINGSPLAN 3.1 Welk besluit wordt voorbereid Om de haalbaarheid van het windmolenplan van Energie-U te onderzoeken stelt de gemeente Utrecht een structuurvisie op. Pas als de gemeenteraad, met het vaststellen van de structuurvisie, besluit windmolens op Lage Weide te willen realiseren, zal een procedure worden gestart om het bestemmingsplan te wijzigen. Tenslotte wordt een omgevingsvergunning aangevraagd. Ter onderbouwing van de structuurvisie en een daarna eventueel op te stellen bestemmingsplan is voorliggend plan-milieueffectrapport (MER) 2 opgesteld. Om de omgevingsvergunning te kunnen aanvragen is gedetailleerdere milieuinformatie nodig dan in dit MER staat. Daar zal nader onderzoek voor plaatsvinden. De structuurvisie voor het windmolenplan Lage Weide heeft als doel om beleidskaders vast te leggen voor het te realiseren windmolenplan, met name voor de ruimtelijke impact op de omgeving en de effecten voor de leefomgeving. In het uiteindelijke bestemmingsplan dat voor het windmolenplan wordt opgesteld, worden de locaties en randvoorwaarden voor de windmolens definitief ruimtelijk vastgelegd. M.e.r.-plicht Voor 'de oprichting, wijziging of uitbreiding van een windmolenpark' geldt op basis van het Besluit m.e.r. een m.e.r.-beoordelingsplicht (categorie D22.2 Besluit m.e.r). Omdat hiervoor een omgevingsvergunning nodig is waarbij een m.e.r.-(beoordelings)plicht geldt, en de structuurvisie het kader vormt voor het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning, bestaat er voor de structuurvisie een plan-m.e.r-plicht. Voor de omgevingsvergunning geldt ingevolge het Besluit m.e.r. een m.e.rbeoordelingsplicht die wegens belangrijke nadelige gevolgen kan uitmonden in een projectm.e.r. Voor de structuurvisie geldt enkel een plan-m.e.r.-plicht. Vanwege het hoge detailniveau van het MER heeft de Commissie voor de m.e.r. echter geadviseerd om een gecombineerde plan- en project-mer op te stellen dat te zijner tijd mogelijk ook ten grondslag kan liggen aan het besluit over het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning. De gemeente kiest ervoor dit advies over te nemen. Voor de vervolgprocedure zijn dan nog wel aanvullingen op het MER nodig. 3.2 Wie neemt het besluit De gemeenteraad van de gemeente Utrecht is bevoegd gezag over de structuurvisie, bestemmingsplan en het bijbehorende MER, zij beslissen over de structuurvisie en het bestemmingsplan. Burgemeester en wethouders zijn initiatiefnemer van de structuurvisie. De gemeente faciliteert daarmee een initiatiefnemer die windmolens wil bouwen en exploiteren. Het initiatief om een windpark te realiseren is genomen door de vereniging Energie-U. Dit initiatief draagt bij aan de doelstelling van de vereniging om op milieuvriendelijke wijze energie op te wekken. 2 Er kan onderscheid gemaakt worden tussen de termen m.e.r. en MER. De term m.e.r. staat voor de procedure van de milieueffectrapportage en de term MER betreft het Milieu Effect Rapport. Verder is een plan-m.e.r. voor beleidsplannen en een project-m.e.r. voor besluiten en vergunningen. Samenvatting april 2013

14 3.3 Besluitvormingsprocedure In de ontwerp structuurvisie worden het voorkeursalternatief van de gemeente en de randvoorwaarden voor windmolens vastgelegd. Na een positief besluit over de ontwerpstructuurvisie legt het college deze ter inzage. Een klankbordgroep met belanghebbenden heeft advies uitgebracht aan het college over dit voorstel. Ook heeft de GG&GD een gezondheidsadvies gegeven. De concept Structuurvisie ligt met bijlagen (MER en MKBA 3 ) formeel ter inzage. Belanghebbenden kunnen een formele inspraakreactie indienen. Ook de Commissie voor de m.e.r. brengt haar advies uit. Besluitvorming gemeenteraad De gemeenteraad neemt een besluit over de ontwerpstructuurvisie voor het Windmolenplan Lage Weide en houdt daarbij rekening met de inspraakreacties en het advies van de Commissie voor de m.e.r. Als de gemeenteraad de structuurvisie vaststelt, worden daarna de vervolgprocedures in gang gezet voor het bestemmingsplan en omgevingsvergunning. 3 MKBA: Maatschappelijke kosten baten analyse 25 april Samenvatting

15 4 ALTERNATIEVEN Om de mogelijkheden voor windenergie te onderzoeken zijn in het MER zes alternatieven voor de opstelling van windmolens onderzocht. De notitie Reikwijdte en detailniveau is daarvoor het startpunt. In dit hoofdstuk worden eerst de uitgangspunten voor de alternatieven beschreven. Vervolgens worden de kenmerken van de alternatieven beschreven. 4.1 Uitgangspunten voor de alternatieven De te onderzoeken alternatieven uit de Notitie Reikwijdte en detailniveau zijn bepaald door de gemeente Utrecht en Energie-U, na overleg met de klankbordgroep. Op verzoek van de initiatiefnemer en de Commissie voor de m.e.r. zijn ook windmolens tot 4 MW onderzocht. Gehanteerde uitgangspunten bij de samenstelling van de alternatieven waren: Bij de alternatieven bevindt zich één alternatief met maximaal opgewekt vermogen en daarnaast alternatieven met minder vermogen, vanwege effecten op de leefomgeving en landschap; Eén van de onderzochte alternatieven wordt gekozen als voorkeursalternatief en opgenomen in een structuurvisie. Bij alle alternatieven wordt uitgegaan van een ashoogte van ongeveer 100 m, het type turbine kan variëren tussen 1,5 en 4 MW en daarmee varieert ook de grootte van de rotor ( m). De maximale grootte van de rotor is afhankelijk van de afstand van de windmolens ten opzichte van elkaar en tot omliggende gevoelige bestemmingen; Binnen één alternatief wordt in beginsel één type turbine toegepast en wordt één ashoogte gehanteerd voor een zo rustig mogelijk landschappelijk beeld van de opstelling. Er wordt gestreefd naar zo veel mogelijk ruimtelijke samenhang binnen een opstellingsalternatief; Het minimale opgewekte vermogen per alternatief bedraagt 10 MW, dit is een voorwaarde van de initiatiefnemer voor de financiële haalbaarheid van het plan. 4.2 Beschrijving van de onderzochte alternatieven Voor de opstelling van windmolens in Lage Weide zijn door de initiatiefnemer de mogelijke posities voor windmolens op het bedrijventerrein aangeleverd aan de gemeente. Hiervoor heeft Energie U gezocht naar onbebouwde plekken op het bedrijventerrein en heeft ze overleg gevoerd met bedrijven en grondeigenaren. Voor de plaatsing van de windmolens zijn op het bedrijventerrein Lage Weide 11 mogelijke posities voor windmolens gevonden. Met deze 11 posities en de uitgangspunten uit paragraaf 3.1 zijn 6 alternatieven ontwikkeld. De alternatieven verschillen van elkaar door variatie in: aantal windmolens, te gebruiken posities voor de windmolens, vermogen van de windmolens. Dit zijn worst-case / best-case alternatieven, met de grootste milieueffecten (worst-case) en de hoogste energieopbrengst (best-case). Doel van deze stap is het onderzoeken van de bandbreedte van kansrijke alternatieven. In onderstaande kaarten zijn de opstellingsalternatieven weergegeven zoals ze onderzocht zijn in het MER. De onderstaande tabel geeft een overzicht. Samenvatting april 2013

16 In bijlage 1.4 van het MER is beschreven hoe tot deze opstellingsalternatieven is gekomen. Tabel 1 Alternatieven Alternatief Clusteropstelling Ashoogte Rotor diameter 1 Groot cluster maximale opbrengst Aantal en vermogen windmolens molens van 3 MW 2 Gespreid cluster molens van 4 MW 3 Noord-zuid cluster molens van 3 MW 4 Compact cluster molens van 3 MW 5a 5b Minimaal cluster minimale opbrengst driehoek* Minimaal cluster minimale opbrengst lijn* molens van 4 MW molens van 4 MW Figuur 3. Alternatief 1: Maximale energie opbrengst, 11 molens van 3 MW. 25 april Samenvatting

17 Figuur 4. Alternatief 2: Gespreid cluster van 5 molens van 4 MW Figuur 5. Alternatief 3: Noord-Zuid cluster van 6 molens van 3 MW Samenvatting april 2013

18 Figuur 6. Alternatief 4: Compact cluster van 6 molens van 3 MW Alternatief 5A en 5B: Minimaal cluster, minimale opbrengst, Alternatief 5A heeft een driehoek opstelling van 3 molens van 4 MW. Dit zijn de rode molens in de kaart. Alternatief 5B heeft een lijnopstelling van 3 molens van 4 MW. Dit zijn de zwarte molens in de kaart. Figuur 7. Alternatief 5A en 5B: Minimaal cluster, minimale opbrengst 25 april Samenvatting

19 5 EFFECTEN Dit hoofdstuk beschrijft de effecten van de alternatieven en de beoordeling van de effecten in plussen en minnen. De effectbeschrijving geeft de effecten zonder maatregelen om die effecten te verzachten. Vervolgens worden ook de mogelijke maatregelen beschreven. In hoofdstuk 7 Voorkeursalternatief van de gemeente wordt het VKA onderbouwd inclusief de mitigerende maatregelen waartoe besloten is. In dat hoofdstuk worden ook de effecten van het VKA inclusief mitigerende maatregelen beschreven. 5.1 Aanpak effectbeoordeling De effecten van de verschillende alternatieven worden beschreven als veranderingen ten opzichte van de referentiesituatie. De referentiesituatie is de huidige situatie met autonome ontwikkelingen 4. De milieueffecten zijn zoveel mogelijk kwantitatief (cijfermatig) beschreven. Voor de beoordeling van de effecten is een vijf-puntsschaal gehanteerd, waarbij de waardering van de effecten kan variëren van positief (+ +) tot negatief (- - ). Om de effecten te visualiseren is aan de waardering een kleur gekoppeld volgens de onderstaande maatlat. Tabel 2 Maatlat effectbeoordeling ten opzichte van de referentiesituatie Effect Omschrijving + + Het voornemen leidt tot een sterk merkbare verbetering van het milieu + Het voornemen leidt tot een merkbare positieve verandering 0 Het voornemen onderscheidt zich niet van de referentiesituatie - Het voornemen leidt tot een merkbare negatieve verandering - - Het voornemen leidt tot een sterk merkbare negatieve verandering 5.2 Energie-opbrengst en CO 2 vermindering Het doel van het windpark is duurzame energie op te wekken. De duurzame energie geeft geen CO 2 uitstoot. Hoe meer duurzame energie opgewerkt wordt, hoe meer CO 2 uitstoot voorkomen wordt. De gemeentelijke doelstelling zie paragraaf 2.1 is om in 2020 met de energie-opbrengst van windmolens 3% CO 2 reductie per jaar te behalen. Met het maximale alternatief, alternatief 1, draagt het windmolenplan Lage Weide bij aan een reductie van de CO 2 -emissie van 2,4% per jaar in Hiermee wordt de doelstelling van de gemeente om in 2020 een 3% van het energiegebruik met windmolens op te wekken, grotendeels gehaald. De energieopwekking en de bijdrage aan de CO 2 -reductie in alternatief 1 wordt beoordeeld als een positief effect (+ +). De bijdragen van de andere alternatieven zijn lager (0.9% tot 1.5 % CO 2 reductie in 2020) en worden als licht positief beoordeeld (+). Mitigerende maatregelen voor geluid en slagschaduw Om slagschaduw op de omliggende woonwijken te voorkomen, moeten de windmolens af en toe stil staan. Dit betekent een opbrengstverlies van 0,3 tot 0,4% per jaar voor alle alternatieven. Om aan de geluidnorm te voldoen moet windmolen 10, die in de alternatieven 1, 2, 3 en 5b staat, teruggeregeld worden. Ook dit heeft beperkte gevolgen voor de opbrengst. 4 Autonome ontwikkelingen zijn ontwikkelingen waarover een besluit genomen is. Samenvatting april 2013

20 De mitigerende maatregelen voor slagschaduw en geluid hebben een beperkte invloed op de opbrengst. De bijdrage aan de CO 2 reductie verandert er nauwelijks door. 5.3 Effecten op de omgeving. De effecten op de omgeving zijn voor verschillende thema s onderzocht en beoordeeld. In de onderstaande tabel zijn de effecten van de alternatieven, zonder mitigerende maatregelen in beeld gebracht. Op basis van deze effecten is bepaald of mitigatie nodig en mogelijk is. Tabel 3. Samenvattende tabel effectbeoordeling Milieuaspect Beoordelingscriterium Alternatief Geluid wettelijke norm gevoelige bestemminge n bedrijfswoning en a 5b Lden Lnight Lden Lnight Achtergrondniveau laagfrequent geluid Landschap landschappelijke kwaliteit ommeland omliggende wijken Skyline herkenbaarheid opstelling visuele rust Slagschaduw Slagschaduw Effect benodigde stilstand op energieopbrengst Gezondheid percentage gehinderden Flora en fauna Natura Beschermde soorten gemeentelijk groenbeleid Externe veiligheid zonder mitigerende maatregelen Archeologie en cultuurhistorie met mitigerende maatregelen archeologische waarden cultuurhistorische waarden Waterhuishouding waterkwantiteit: kwel of infiltratie afvoer op opp. Water of riolering Grondwaterkwaliteit Energieopbrengst en CO2- vermindering oppervlaktewater kwaliteit veiligheid waterkeringen doelstelling 3% Bodemkwaliteit bestaande verontreinigingen april Samenvatting

21 Geluid De alternatieven zijn eerst onderzocht aan de wettelijke norm, vervolgens aan het gemeten achtergrondniveau en ten slotte aan de Deense norm voor laagfrequent geluid. Alternatief 4 en 5a scoren het best op het thema geluid. Deze alternatieven overschrijden de geluidnormen en het achtergrondniveau en de Deense norm voor laag frequent geluid niet. In de onderstaande tekst wordt deze conclusie toegelicht. Wettelijke norm (toetsing aan het Activiteitenbesluit (Lden en Lnight)) Alternatieven 1, 2, 3 en 5b overschrijden de wettelijke norm voor het geluidniveau gemiddeld over 24 uur (47 db Lden) en alternatieven 1, 2 en 5b overschrijden het maximale geluidniveau in de nacht (41 db Lnight) op de maatgevende bestemmingen in de omgeving van Lage Weide. De overschrijding treedt op bij het nieuw te bouwen Anthonius ziekenhuis. Door de overschrijding van de norm, wordt het effect voor deze alternatieven beoordeeld als negatief (- -). Voor de alternatieven 4 en 5a wordt de norm voor het Lden en voor de alternatieven 3, 4 en 5a wordt de norm voor Lnight niet overschreden op de maatgevende bestemmingen. Daarom scoren deze alternatieven neutraal (0). Voor de bedrijfswoningen op Lage Weide wordt een richtwaarde van 65 db(a) gehanteerd, omdat deze op een gezoneerd bedrijventerrein liggen. Omdat voor alle bedrijfswoningen de richtwaarde niet wordt overschreden, scoren deze alternatieven neutraal (0). Mitigerende maatregelen Windmolen 10 is bepalend voor de overschrijding van de wettelijke norm in de alternatieven 1, 2, 3 en 5b. De overschrijding kan worden voorkomen door windmolen 10 langzamer te laten draaien (dit heet terugregelen ). Door deze maatregel verbetert de beoordeling voor de alternatieven 1, 2, 3 en 5b naar neutraal (0). Deze maatregel ook gunstig voor de geluidsbelasting op de bedrijfswoningen. Achtergrondniveau De gemeente heeft aangegeven de hinder voor omliggende woningen zoveel mogelijk te willen beperken. Naast het voldoen aan de wettelijke norm, wil de gemeente de geluidimmissie van de windmolens in de nacht (het stilste moment) terugregelen naar het achtergrondniveau. Om het heersende achtergrondniveau te bepalen, zijn metingen gedaan. Ten opzichte van het gemeten achtergrondniveau is bij alternatieven 1 en 2 in de nacht sprake van een geluidimmissie van de windmolens die hoger is dan het gemeten achtergrondniveau. Dit effect komt voor bij een windsnelheid van 5 tot 7 meter per seconde en wordt beoordeeld als negatief (- -). In de alternatieven 3,4, 5a en 5b is het gemeten achtergrondniveau gemiddeld hoger dan de geluidimmissie van de windmolens. Omdat er bij deze alternatieven wel een geluidstoename plaatsvindt, is het effect beoordeeld als licht negatief (-). Mitigerende maatregelen Om de geluidimmissie vanwege de windmolens in alternatieven 1 en 2 te beperken tot het achtergrondniveau moeten de windmolens worden teruggeregeld. In alternatief 1 gaat het om het terugregelen van de windmolens 2, 3, 5, 6, 8 en 10 bij windsnelheden rond de 6 tot 7 meter per seconde. In alternatief 2 gaat het om het Samenvatting april 2013

22 terugregelen van de windmolens 2, 5 en 9 bij windsnelheden van 5 tot 7 meter per seconde. De effectscore voor alternatieven 1 en 2 verbetert hiermee van negatief naar licht negatief (-) Laagfrequent geluid Voor het laagfrequent geluid is in Nederland geen wettelijk kader waaraan getoetst kan worden. Daarom is de immissie van laagfrequent geluid van de windmolens vergeleken met de Deense norm van 20 db(a). Op basis van vergelijking met deze norm is bij alternatief 1 sprake van een lichte overschrijding van 0,5 db(a) voor woningen aan de Amsterdamsestraatweg. Dit wordt veroorzaakt door windmolen 1. De overschrijding van de Deense norm in alternatief 1 wordt beoordeeld als een negatief effect (- -). Bij de overige alternatieven vindt op geen van de maatgevende bestemmingen overschrijding van de Deense norm plaats. Omdat er bij deze alternatieven wel een lichte toename van het laagfrequent geluid is, wordt het effect hier beoordeeld als licht negatief (-). Mitigerende maatregelen De emissie van laagfrequent geluid van windmolens is moeilijk te mitigeren. Mitigatie is voornamelijk te bereiken door het kiezen van een type windmolen, dat minder laagfrequent geluid produceert. Landschap De effecten op het landschap en de omliggende wijken zijn door een expert panel beoordeeld aan de hand van vier criteria, landschappelijk effect op ommeland en wijken, skyline, herkenbaarheid opstelling en visuele rust. Uit deze beoordeling komt dat alternatief 1, 2, en 3 de grootste landschappelijke effecten hebben. Alternatief 4, 5a en 5b hebben een beperkter effect. Vanwege de impact op de skyline en de herkenbaarheid van de opstelling scoren alternatieven 5a en 5b het best. In de onderstaande fotobewerkingen is het effect vanuit het ommeland en de wijken weergegeven. Daarna wordt per criterium de effecten kort beschreven en beoordeeld. 25 april Samenvatting

23 Impressie windmolenplan Lage Weide vanuit ommeland Samenvatting april 2013

24 Impressie windmolenplan Lage Weide vanuit nabijheid 25 april Samenvatting

25 Impressie foto s herkenbaarheid windmolenplan Lage Weide Samenvatting april 2013

26 Ommeland en omliggende wijken Het effect van windturbines op het landschap van het ommeland en omliggende wijken is groot. Door de grootte van de windturbines wordt de schaal en daarmee de openheid van het landschap aangetast. Dit effect wordt groter naarmate de windturbines hoger zijn en het oppervlak van de opstelling groter wordt. De alternatieven 1, 2 en 3 scoren hierdoor negatief (- -). En de alternatieven 4, 5a en 5b scoren licht negatief (-), omdat in deze alternatieven of de molens kleiner zijn of het aantal molens kleiner is. Voor het effect op de omliggende wijken scoren de alternatieven 1, 2, 3 en 5b negatief (- -). De negatieve score van alternatief 5b wordt bepaald door windmolen 10. Deze windmolen staat relatief dicht bij het centrum van Utrecht en is in die zin zeer beeldbepalend. De alternatieven 4 en 5a scoren licht negatief (-). Skyline De alternatieven 1, 2 en 3 scoren zeer negatief (- -) op de Utrechtse skyline, doordat de opstellingen niet als één geheel kunnen worden overzien, bovendien zijn de alternatieven 1 en 2 ook erg dominant. Het alternatieven 4 scoort neutraal (0). Dit alternatief kan beter als element in de skyline worden ervaren. Alternatief 5a scoort positief (+ ). De opstelling is behoorlijk regelmatig en kan als geheel herkend worden. Alternatief 5b scoort neutraal (0). Door het beperkte aantal windmolens wordt de opstelling wel als geheel herkend, maar door de onregelmatige lijnopstelling is de score voor de skyline minder positief dan alternatief 5a. In de alternatieven 5a en 5b wordt de grotere dominantie van de hogere windmolens gecompenseerd door het beperkte aantal windmolens. Herkenbaarheid van de opstelling Voor de herkenbaarheid van de opstelling is de regelmaat in de opstellingsvorm en de relatie tussen de opstellingsvorm en de locatie bepalend. De alternatieven 1 en 3 scoren hierop negatief (- -). Deze alternatieven vormen een onregelmatige zwerm, die geen relatie heeft met de locatie. Het alternatief 2 scoort licht negatief (-). De windturbines vormen een regelmatige zwerm, maar de relatie met de locatie is beperkt. Alternatief 4 scoort neutraal (0). Dit alternatief is een onregelmatig cluster, dat een relatie kan aangaan met de locatie. Vooral op de locatie Lage Weide zelf wordt de ordening van deze opstelling als onduidelijk ervaren. In de alternatieven 5a en 5b kunnen de windmolens fungeren als landmark. Het alternatief 5a scoort positief (+ +). Het alternatief 5b scoort licht positief (+). De opstelling kan een betekenis als landmark krijgen, maar kent een minder regelmatige opstelling dan alternatief 5a Visuele rust Door de veelheid aan windmolens en de hoge draaisnelheid scoren de alternatieven 1, 3 en 4 negatief (- -) op de visuele rust van het landschappelijk beeld. De alternatieven 2, 5a en 5b scoren licht negatief (-). In deze alternatieven gaat het om een beperkter aantal windturbines met een lage draaisnelheid. Slagschaduw De gemeente en de initiatiefnemer voor het windmolenplan hebben vooraf als uitgangspunt gesteld dat de windmolens worden stilgezet wanneer binnenshuis hinder ontstaat als gevolg van slagschaduw. 25 april Samenvatting

27 Uitgangspunt daarbij is dat de slagschaduw op woningen tot nul wordt gereduceerd. Door deze mitigatie op voorhand, wordt het effect van slagschaduw voor alle alternatieven beoordeeld als neutraal (0). Gezondheid De effecten voor gezondheid zijn bepaald door het aantal potentieel gehinderden te bepalen als gevolg van de slagschaduw en de geluidhinder door de draaiende wieken. Als gevolg hiervan kunnen gezondheidseffecten optreden. De effecten zijn uitgedrukt in % ernstige gehinderden. Er treedt geen hinder op door slagschaduw omdat de molens stil worden gezet wanneer slagschaduw optreedt. De toename van het geluid is daarmee bepalend voor de hinder voor de mensen in het gebied. De toename van het geluid is bepaald door het geluid van de windmolens op te tellen bij het geluid van alle grote geluidbronnen in het gebied (wegverkeer, treinen en industrie). Daarbij is rekening gehouden met de verschillen in hinderlijkheid van de verschillende bronnen. Alternatief 1 en 2 scoren het meest negatief. In de alternatieven 3, 4, 5a neemt het percentage gehinderden nauwelijks toe (2 á 3%) deze scoren licht negatief. Alternatief 5b scoort het best, in dit alternatief is de verandering in ernstig gehinderden 1 a 2 %. Onderstaand wordt deze beoordeling verder toegelicht. Voor alternatief 1 en 2 betekent de toename van geluid een verwachte toename van het aantal potentieel ernstig gehinderden van circa 10%. Beide varianten scoren negatief voor gezondheid (- -). Alternatieven 3, 4, 5a en 5b leiden tot een toename van geluidbelasting en daarmee tot een beperkte toename van ernstig gehinderden (1 a 3 %). In de effectbeoordeling is dit effect beoordeeld als licht negatief (-). De alternatieven 3 t/m 5b verschillen daarbij niet veel van elkaar. Van de alternatieven wordt alternatief 5b als potentieel minst belastend voor de gezondheid beoordeeld, omdat het aantal woningen dat een toename van geluidbelasting heeft relatief klein is én dat deze toename tot het kleinste toename in hinder leidt. Mitigerende maatregelen Door het terugregelen van windmolens (zie geluid), zal de toename van het aantal potentieel gehinderden afnemen voor alternatieven 1, 2, 3 en 5b. Vanwege het beperkte aantal woningen dat van deze maatregel profiteert, leidt dit niet tot een andere beoordeling voor gezondheid. Flora en Fauna Voor het thema Flora en Fauna zijn de effecten op Natura 2000 gebieden en is het risico op negatieve effecten op beschermde soorten onderzocht. Er zal geen effect optreden op Natura2000. Het effect op beschermde soorten kan in dit stadium nog niet worden uitgesloten, daarom scoren de alternatieven 2 en 5a hierop licht negatief en 1, 3, 4, en 5b negatief. Natura 2000 De locatie van het windpark Lage Weide ligt op minimaal 2,8 kilometer afstand van het Natura 2000-gebied Oostelijke Vechtplassen. Voor alle soortgroepen zijn significant negatieve effecten uit te sluiten, voor alle alternatieven. Samenvatting april 2013

28 Beschermde soorten Bij de alternatieven 1, 3, 4 en 5b staan windmolens nabij de Plas Lage Weide. Hierbij is de grootste kans op aanwezigheid van beschermde soorten en effecten op deze beschermde soorten (orchideeën, beschermde nesten en vleermuizen). Het effect voor deze alternatieven wordt beoordeeld als negatief (- -) Bij alternatieven 2 en 5a bestaat de minste kans op aanwezigheid van beschermde soorten en dus negatieve effecten op de beschermde soorten. Deze alternatieven worden beoordeeld als beperkt negatief (-). Mitigerende maatregelen Nader onderzoek is nodig naar de huidige en exacte verspreiding van beschermde planten, beschermde nesten en vleermuizen. Voor de huidige beoordeling is met de beschikbare verspreidingsgegevens aangegeven wat de kans is op de aanwezigheid van beschermde soorten en effecten per alternatief. Mogelijkheden voor mitigatie moeten volgen uit nader onderzoek. Gemeentelijk groenbeleid De alternatieven 1, 3, 4 en 5b, waar windmolens bij de Plas Lage Weide zijn geplaatst, hebben invloed op het gemeentelijke groenbeleid, waardoor compensatie aan de orde is. Dit wordt beoordeeld als een negatief effect (- -). Bij de overige alternatieven zijn geen effecten op het gemeentelijke groenbeleid te verwachten (0). Mitigerende maatregelen De plaatsing van windmolens in de gemeentelijke groenstructuur is compensatie plichtig. De mogelijkheden voor compensatie moeten nader worden besproken met de gemeente. Externe veiligheid Bij de afweging voor veiligheid worden nieuwe potentiële risico s beoordeeld in relatie tot de kwetsbaarheid van een gebied. De alternatieven 1 en 2 worden als negatief (- -) gewaardeerd, omdat hier vijf of meer kwetsbare objecten binnen de PR 10-6 contour en/of beperkt kwetsbare objecten binnen de PR 10-5 contour liggen. De alternatieven 3, 4 en 5b zijn als licht negatief gewaardeerd (-), omdat hier minder dan 5 kwetsbare objecten binnen de PR 10-6 contour en/of beperkt kwetsbare objecten binnen de PR 10-5 contour liggen. Alternatief 5a kent geen knelpunten voor het plaatsgebonden risico en is daarom neutraal (0) gewaardeerd ten opzichte van de autonome ontwikkeling. Mitigerende maatregelen Door het nemen van bronmaatregelen kunnen de meeste knelpunten worden opgelost. Alleen bij windmolen 3 (alternatieven 1 en 2) is het niet mogelijk om bronmaatregelen toe te passen. Archeologie en cultuurhistorie Archeologische waarden Als gevolg van de bouwwerkzaamheden worden voor de windmolens slechts beperkte effecten verwacht voor archeologie. De positie van molen 1 ligt in een gebied van archeologische verwachting. Deze windmolen is alleen opgenomen in alternatief 1. De 25 april Samenvatting

29 windmolens 2 en 4 liggen op de rand van een gebied van archeologische verwachting. Alleen voor de windmolen 1 is er een archeologievergunning nodig. In alternatieven 2, 4 en 5a is de verwachte verstoring van archeologische waarden is beperkt en wordt deze veroorzaakt door windmolen 2, die op rand van een gebied van archeologische verwachting ligt. De windmolens die deel uitmaken van de alternatieven 3 en 5b leiden naar verwachting niet tot een verstoring van archeologische waarden. Cultuurhistorische waarden De windmolens liggen niet in een gebied met cultuurhistorische waarden. Er worden fysiek geen cultuurhistorische waarden aangetast. Wel zijn de molens in de nabijheid van het beschermde stadsgezicht Zuilen-Elinkwijk (waaronder de Lessepsbuurt) en het beschermd dorpsgezicht Oud zuilen en Slot Zuylen gepositioneerd. Karakteristiek voor Zuilen-Elinkwijk is de stedenbouwkundige structuur van de wijk. Deze wordt door de realisatie van het windmolenpark niet aangetast. Het effect is daarom beperkt. Beplanting langs de Vecht ontneemt het zicht vanuit het beschermd dorpsgezicht Oud zuilen en Slot Zuylen op het plangebied. De windmolens zijn in alle alternatieven te zien boven de beplanting uit, maar verstoren de structuur van Oud Zuilen en de relatie met de Vecht niet. Door het windmolenpark worden deze cultuurhistorische waarden maar beperkt aangetast. De windmolens bevinden zich in het zicht vanaf Beschermd dorpsgezicht Haarzuilens en kasteel de Haar op de stad Utrecht. Windmolen 10 bevindt zich in een zichtlijn op de Dom. Deze zichtlijn is vanwege de bebouwing waarschijnlijk in de huidige situatie al niet meer volledig vrij. Vanwege het mogelijke zicht op de windmolens vanuit Haarzuilens kan een licht negatief effect op de cultuurhistorische waarden in Haarzuilens echter niet worden uitgesloten. Vanwege het grote aantal windmolens in alternatief 1, wordt het effect op cultuurhistorie beoordeeld als negatief (- -). Voor de overige alternatieven geldt dat met name vanwege een kleiner aantal windmolens en een beperkt effecten op het uitzicht vanuit Haarzuilens de beoordeling licht negatief (-) is. Mitigerende maatregelen Er zijn geen mitigerende maatregelen mogelijk voor de effecten op de beleving vanuit de beschermde stads- en dorpsgezichten. Waterhuishouding De effecten van de alternatieven op kwel en infiltratie, afvoer, waterkwaliteit, grondwaterkwaliteit zijn niet onderscheidend en worden daarom hier niet verder beschreven. Enkele windmolens staan in de kernzone of beschermingszone van de 'niet-direct-kerende primaire waterkering'. In alle alternatieven zijn windmolens opgenomen met een locatie in de kernzone en beschermingszone. In overleg met Rijkswaterstaat zal de positie van deze windmolens waarschijnlijk een aantal meters moeten worden verschoven. Het effect wordt voor alle alternatieven wordt dan ook beoordeeld als negatief (- -). Mitigerende maatregelen Samenvatting april 2013

30 Het effect op de niet-direct-kerende primaire waterkering is te mitigeren de windmolenposities buiten de kernzone te verplaatsen. Bodemkwaliteit Alle windmolenposities zijn onverdacht voor de bodemkwaliteit. Bij de posities 8 en 10 (onderdeel van alle alternatieven behalve 5a) liggen verdachte locaties met mobiele grondwaterverontreinigingen, die mogelijk worden aangetrokken of verplaatst door een bemaling tijdens de aanleg van de windmolens. Dit wordt beoordeeld als een licht negatief effect (-) voor alle alternatieven, alternatief 5a uitgezonderd.. Mitigerende maatregelen Door het toepassen van gesloten bouwkuipen of het plaatsen van damwanden vóór ontgravingen kan het licht negatieve effect op bodemkwaliteit worden omgezet naar een neutraal effect (0). 25 april Samenvatting

31 6 OPTIMALISATIE ALTERNATIEVEN Nadat de milieueffecten van de alternatieven 1 t/m 5b bekend waren, is voor een aantal alternatieven onderzocht of deze geoptimaliseerd konden worden, zodat de effecten kleiner worden. Dit onderzoek is uitgevoerd op verzoek van de gemeente Utrecht en de Klankbordgroep. Hiervoor is aanvullend onderzoek gedaan voor landschap, geluid, gezondheid en energieopbrengst. Deze geoptimaliseerde alternatieven zijn opgenomen in tabel 4 Tabel 4. Geoptimaliseerde alternatieven Alternatief Clusteropstelling Aantal en vermogen windmolens 3+ Noord-zuid cluster (aangepast alternatief 3) 5 molens van 3 MW 4a+ Compact cluster (oorspronkelijk alternatief 4) 6 molens van 3 MW 4b+ Compact cluster (aangepast alternatief 4) 4 molens van 3 MW 6+ Noord-zuid cluster (ruit, voorstel klankbordgroep) 4 molens van 3 MW In onderstaande kaarten zijn de geoptimaliseerde alternatieven weergegeven. Figuur 9. Alternatief 3+ Samenvatting april 2013

32 Figuur 10. Alternatief 4a+ Figuur 11. Alternatief 4b+ 25 april Samenvatting

33 Figuur 12. Alternatief 6+ In onderstaande tabel 5 zijn de effecten van de geoptimaliseerde alternatieven samengevat. De belangrijkste verschillen tussen de alternatieven zijn: Voor geluid zijn de verschillen tussen de alternatieven beperkt. Alle geoptimaliseerde alternatieven voldoen aan de normen van het Activiteitenbesluit. Daarnaast wordt het gemeten achtergrondniveau in de nacht niet overschreden door geluidimmissie van de windmolens in deze geoptimaliseerde alternatieven. Het meest onderscheidend zijn de effecten voor landschap. Alternatief 3+ scoort hier het slechtst vanwege de impact op omliggende wijken en de beperkte ruimtelijke samenhang en alternatief 4b+ het best. Bij alternatief 4a+ is sprake van een beperkte toename van het percentage potentieel ernstig gehinderden van 2 a 3% (gezondheid). Bij de andere alternatieven is er geen sprake van een significante toename. Alternatief 4a+ levert het meeste energie (ruim MWh/jaar) op en alternatief 4b+ het minst (minder dan MWh/jaar). In relatie tot de in het MER beschouwde alternatieven komt dit niet tot uiting in de effectscore in onderstaande tabel 5. Samenvatting april 2013

34 25 april Samenvatting

710003 juni 2013 MILIEU-EFFECTRAPPORT WINDPARK DEN TOL

710003 juni 2013 MILIEU-EFFECTRAPPORT WINDPARK DEN TOL 710003 juni 2013 MILIEU-EFFECTRAPPORT WINDPARK DEN TOL Opdrachtgever Windpark Den Tol B.V. 3 Duurzame oplossingen in energie, klimaat en milieu Postbus 579 7550 AN Hengelo Telefoon (074) 248 99 40 Documenttitel

Nadere informatie

4 ALTERNATIEVEN EN VARIANTEN 17 4.1 Inleiding 17 4.2 Alternatieven en varianten 17

4 ALTERNATIEVEN EN VARIANTEN 17 4.1 Inleiding 17 4.2 Alternatieven en varianten 17 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1 1.1 Aanleiding 1 1.2 M.e.r.plicht buizenstraat/-strook Eemshaven Oosterhorn Delfzijl 2 1.3 De eerste stap in de m.e.r. procedure: de startnotitie 3 1.4 Leeswijzer 4 2 HET PROJECT

Nadere informatie

MER containerterminal Alphen aan den Rijn / aanpassing

MER containerterminal Alphen aan den Rijn / aanpassing MER containerterminal Alphen aan den Rijn / aanpassing N207-Noord Definitief Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland Van Uden Group Grontmij/LBP Houten, 24 april 2006 Verantwoording Titel : MER containerterminal

Nadere informatie

Sloegebied. Advies over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport. 6 februari 2012 / rapportnummer 2598 50

Sloegebied. Advies over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport. 6 februari 2012 / rapportnummer 2598 50 Sloegebied Advies over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport 6 februari 2012 / rapportnummer 2598 50 1. Hoofdpunten van het MER De gemeenten Borsele en Vlissingen willen de bestemmingsplannen

Nadere informatie

(Plan-)MER N381 Drachten - Drentse grens Notitie Reikwijdte en Detailniveau

(Plan-)MER N381 Drachten - Drentse grens Notitie Reikwijdte en Detailniveau INSERT YOUR PICTURE(S) IN THIS CELL (Plan-)MER N381 Drachten - Drentse grens Notitie Reikwijdte en Detailniveau Provincie Fryslân 21 april 2011 Definitief 9V7952.A0 Barbarossastraat 35 Postbus 151 6500

Nadere informatie

1 e fase MER KNOOPPUNT HOEVELAKEN. Eind concept versie 1.3

1 e fase MER KNOOPPUNT HOEVELAKEN. Eind concept versie 1.3 1 e fase MER KNOOPPUNT HOEVELAKEN Eind concept versie 1.3 Inhoudsopgave Samenvatting A. Inleiding... 5 B. De problematiek en de doelen... 6 C. De oplossingen vergeleken... 8 D. Hoe nu verder?... 12 Leeswijzer

Nadere informatie

MER NOORDOOSTCORRIDOR SAMENVATTING

MER NOORDOOSTCORRIDOR SAMENVATTING MER NOORDOOSTCORRIDOR SAMENVATTING PVINCIE NOORD-BRABANT 25 september 2014 Concept D03071.000056.0100 Inleiding en leeswijzer Inleiding Provincie Noord-Brabant wil in de regio Eindhoven-Helmond de bereikbaarheid

Nadere informatie

Bedrijventerrein Oosteind, Papendrecht

Bedrijventerrein Oosteind, Papendrecht Bedrijventerrein Oosteind, Papendrecht Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 17 april 2013 / rapportnummer 2712 76 1. Oordeel over het MER De gemeente Papendrecht heeft

Nadere informatie

HANDREIKING INDUSTRIELAWAAI EN VERGUNNINGVERLENING

HANDREIKING INDUSTRIELAWAAI EN VERGUNNINGVERLENING HANDREIKING INDUSTRIELAWAAI EN VERGUNNINGVERLENING INHOUDSOPGAVE bladzijde 1 INLEIDING 4 1.1 Achtergronden 5 1.2 Doel van de handreiking 5 1.3 Systematiek 5 1.4 Modernisering Instrumentarium Geluidbeleid

Nadere informatie

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Inhoud Toelichting en bijlagen Regels en bijlagen Verbeelding 21 april 2015 Projectnummer

Nadere informatie

Aanvulling plan-mer Bestemmingsplan Buitengebied Gemeente Lingewaard

Aanvulling plan-mer Bestemmingsplan Buitengebied Gemeente Lingewaard Aanvulling plan-mer Bestemmingsplan Buitengebied Gemeente Lingewaard Gemeente Lingewaard 2 september 2013 Definitief rapport 9X3266 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1 2 BESCHERMDE SOORTEN 3 2.1 Beschrijving

Nadere informatie

MER Hoekse Lijn. Projectcode 100010489/DPM IFR Hoekse Lijn. Rapportnummer R.2014.002.HLRO. Datum 14 augustus 2014. 1.1 Definitief

MER Hoekse Lijn. Projectcode 100010489/DPM IFR Hoekse Lijn. Rapportnummer R.2014.002.HLRO. Datum 14 augustus 2014. 1.1 Definitief MER Hoekse Lijn Notitie Reikwijdte en Detailniveau Projectcode 100010489/DPM IFR Hoekse Lijn Rapportnummer R.2014.002.HLRO Datum 14 augustus 2014 Versie Status 1.1 Definitief Opdrachtgever Peer Cox, Stadsontwikkeling

Nadere informatie

Notitie Reikwijdte en Detailniveau m.e.r. buitendijkse projecten Almere Poort, Almere

Notitie Reikwijdte en Detailniveau m.e.r. buitendijkse projecten Almere Poort, Almere Notitie Reikwijdte en Detailniveau m.e.r. buitendijkse projecten Almere Poort, Almere September 2013 Notitie Reikwijdte en Detailniveau m.e.r. buitendijkse projecten Almere Poort, Almere Verantwoording

Nadere informatie

Bestemmingsplan buitengebied Zuidoost Enschede

Bestemmingsplan buitengebied Zuidoost Enschede Bestemmingsplan buitengebied Zuidoost Enschede Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 17 september 2012/ rapportnummer 2483 92 1. Oordeel over het MER De gemeente Enschede wil haar bestemmingsplan

Nadere informatie

Masterplan Scheveningen Kust Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Masterplan Scheveningen Kust Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Masterplan Scheveningen Kust Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 19 november 2009 / rapportnummer 2326-55 1. OORDEEL OVER HET MER De gemeente Den Haag wil zich verder ontwikkelen tot een aantrekkelijke

Nadere informatie

Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo. Gemeente Venlo Vastgesteld

Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo. Gemeente Venlo Vastgesteld Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo Gemeente Venlo Vastgesteld Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo Gemeente Venlo Vastgesteld Rapportnummer: 211x05303 Datum vaststelling: Contactpersoon gemeente: De

Nadere informatie

MER Hoekse Lijn. deelrapport Water R.2014.005.HLRO. Van Ria van der Zaag. Datum 13 februari 2015. Projectcode 100010489/DPM IFR Hoekse Lijn

MER Hoekse Lijn. deelrapport Water R.2014.005.HLRO. Van Ria van der Zaag. Datum 13 februari 2015. Projectcode 100010489/DPM IFR Hoekse Lijn MER Hoekse Lijn deelrapport Water R.2014.005.HLRO Van Ria van der Zaag Datum 13 februari 2015 Projectcode 100010489/DPM IFR Hoekse Lijn Versie 1.1 Opdrachtgever Projectbureau Hoekse Lijn Inhoudsopgave

Nadere informatie

Plan-MER Omgevingsvisie Groningen

Plan-MER Omgevingsvisie Groningen Plan-MER Omgevingsvisie Groningen Definitief Provincie Groningen Grontmij Nederland B.V. Houten, 5 maart 2015 Verantwoording Titel : Plan-MER Omgevingsvisie Groningen Subtitel : Projectnummer : Referentienummer

Nadere informatie

Startnotitie m.e.r. Tusschenwater. Definitief

Startnotitie m.e.r. Tusschenwater. Definitief Startnotitie m.e.r. Tusschenwater Definitief Grontmij Nederland bv Assen, 13 februari 2009 Verantwoording Titel : Startnotitie m.e.r. Tusschenwater Projectnummer : 262874 Datum : 13 februari 2009 Auteur(s)

Nadere informatie

Dwingelderveld. Aanmeldingsnotitie voor M.E.R beoordeling

Dwingelderveld. Aanmeldingsnotitie voor M.E.R beoordeling Dwingelderveld Aanmeldingsnotitie voor M.E.R beoordeling Dwingelderveld Aanmeldingsnotitie voor m.e.r.-beoordeling Definitief Opdrachtgever: Bestuurscommissie Dwingelderveld Grontmij Nederland bv Assen,

Nadere informatie

Milieueffectrapport Breda2030

Milieueffectrapport Breda2030 Milieueffectrapport Breda2030 Structuurvisie Breda2030 september 2013 Inhoud MER Structuurvisie Breda 2030 Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Aanvulling op het MER Structuurvisie Breda 2030

Nadere informatie

Sport- en werklandschap Meerpaal

Sport- en werklandschap Meerpaal Sport- en werklandschap Meerpaal Vormvrije m.e.r. beoordelingsnotitie Definitief Gemeente Houten Grontmij Nederland B.V. Houten, 29 mei 2012 Verantwoording Titel Subtitel Projectnummer Referentienummer

Nadere informatie

MER Addendum Herontwikkeling Schoonebeek Deel 1

MER Addendum Herontwikkeling Schoonebeek Deel 1 MER Deel 1 Deel 1 1 EP200808228611 Initiatiefnemer Nederlandse Aardolie Maatschappij BV www.nam.nl Correspondentieadres Nederlandse Aardolie Maatschappij BV t.a.v. Herontwikkeling olieveld Schoonebeek

Nadere informatie

Kustwerk Katwijk. Toetsingsadvies over het milieueffectrapport. 11 december 2012 / rapportnummer 2269 200

Kustwerk Katwijk. Toetsingsadvies over het milieueffectrapport. 11 december 2012 / rapportnummer 2269 200 Kustwerk Katwijk Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 11 december 2012 / rapportnummer 2269 200 1. Oordeel over het milieueffectrapport (MER) De bestaande waterkering bij Katwijk aan Zee voldoet

Nadere informatie

Bedrijventerrein TradePort Noord, Venlo

Bedrijventerrein TradePort Noord, Venlo Bedrijventerrein TradePort Noord, Venlo Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 13 september 2012 / rapportnummer 2266 204 1. Oordeel over het MER en de aanvulling daarop

Nadere informatie

Plan-m.e.r. Nieuwbouw ligboxenstal

Plan-m.e.r. Nieuwbouw ligboxenstal Plan-m.e.r. Nieuwbouw ligboxenstal Planlocatie: Firma Roos Katwoude Hoogedijk 24 1145 PN Katwoude Opdrachtgever: Firma Roos Katwoude Hoogedijk 24 1145 PN Katwoude Projectleider: John Verweij mob: 06 524

Nadere informatie

Aanmeldingsnotitie ten behoeve van de m.e.r.-beoordeling. Koegraszeedijk Den Helder. J. Schaminée 13.49941. December 2013 1.0.

Aanmeldingsnotitie ten behoeve van de m.e.r.-beoordeling. Koegraszeedijk Den Helder. J. Schaminée 13.49941. December 2013 1.0. Aanmeldingsnotitie ten behoeve van de m.e.r.-beoordeling Auteur J. Schaminée Registratienummer 13.49941 Versie 1.0 Status Definitief Afdeling Hoogwaterbeschermingsprogramma Inhoudsopgave 1 Inleiding 3

Nadere informatie

M.e.r.-beoordeling CO 2 -leiding, Zoetermeer

M.e.r.-beoordeling CO 2 -leiding, Zoetermeer M.e.r.-beoordeling CO 2 -leiding, Zoetermeer September 2012 Kenmerk R001-1206584GGV-evp-V08-NL Verantwoording Titel M.e.r.-beoordeling CO 2 -leiding, Zoetermeer Opdrachtgever Gemeente Zoetermeer Projectleider

Nadere informatie

Structuurvisie Leidschendam-Voorburg Startdocument MER

Structuurvisie Leidschendam-Voorburg Startdocument MER Structuurvisie Leidschendam-Voorburg Startdocument MER 22 juni 2011 Structuurvisie Leidschendam-Voorburg Startdocument MER Verantwoording Titel Opdrachtgever Gemeente Leidschendam-Voorburg Projectleider

Nadere informatie

MER Verbreding Julianakanaal tussen Limmel en Elsloo. Zandmaas/Maasroute. Aanvulling op de Trajectnota/MER

MER Verbreding Julianakanaal tussen Limmel en Elsloo. Zandmaas/Maasroute. Aanvulling op de Trajectnota/MER MER Verbreding Julianakanaal tussen Limmel en Elsloo Zandmaas/Maasroute Aanvulling op de Trajectnota/MER 1 2 Inhoudsopgave Samenvatting MER verbreding Julianakanaal 7 Deel A Hoofdlijnen voor de Besluitvorming

Nadere informatie