MER Lage Weide Windmolens op Lage Weide

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MER Lage Weide Windmolens op Lage Weide"

Transcriptie

1 Windmolens op Lage Weide Gemeente Utrecht 25 april 2013 Samenvatting 9Y3509

2

3 HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. PLANNING & STRATEGY Entrada 301 Postbus GE Amsterdam Telefoon Fax Internet Amersfoort KvK Documenttitel Windmolens op Lage Weide Verkorte documenttitel Status Samenvatting Datum 25 april 2013 Projectnaam Projectnummer 9Y3509 Opdrachtgever Gemeente Utrecht Referentie Auteur(s) Collegiale toets drs. M. Mul en drs. J. van Grootheest Drs. E. Haspels-Neep Vrijgegeven door Drs. E. Haspels-Neep Datum/paraaf A company of Royal HaskoningDHV

4

5 - i - Samenvatting 25 april 2013

6

7 INHOUDSOPGAVE Blz. 1 INLEIDING 1 2 WINDENERGIE OP LAGE WEIDE Ambitie voor duurzame energie van de gemeente Utrecht Waarom windmolens op Lage Weide? 2 3 M.E.R.-PROCEDURE BIJ STRUCTUURVISIE/BESTEMMINGSPLAN Welk besluit wordt voorbereid Wie neemt het besluit Besluitvormingsprocedure 6 4 ALTERNATIEVEN Uitgangspunten voor de alternatieven Beschrijving van de onderzochte alternatieven 7 5 EFFECTEN Aanpak effectbeoordeling Energie-opbrengst en CO 2 vermindering Effecten op de omgeving OPTIMALISATIE ALTERNATIEVEN 23 7 VOORKEURSALTERNATIEF VAN DE GEMEENTE Beschrijving voorkeursalternatief Onderbouwing voor de keuze van het VKA Effecten van het VKA 31 Samenvatting 25 april 2013

8

9 1 INLEIDING Voor u ligt de samenvatting van het milieueffectrapport (MER) Lage Weide. Dit MER is een onderbouwing bij de structuurvisie voor windenergie op industrieterrein Lage Weide. Om de haalbaarheid van windenergie op deze locatie te onderzoeken heeft de gemeente Utrecht naast het MER, een maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA) laten uitvoeren. Ook is een geluidmeting uitgevoerd. De gemeente heeft op basis van deze onderzoeken een keuze gemaakt voor het voorkeursalternatief. Dit voorkeursalternatief wordt in de structuurvisie vastgelegd. Dit is de samenvatting van het MER. Voor meer informatie is het Milieueffectrapport beschikbaar. Het verloop van de m.e.r.-procedure wordt verder beschreven in hoofdstuk 3. Het plangebied is industrieterrein Lage Weide. Dit industrieterrein ligt aan de noordzijde van Utrecht tussen de A2 en het Amsterdam-Rijnkanaal, bij Maarssen, Terwijde en Utrecht Noordwest (Amsterdamsestraatweg e.o.). Figuur 1. Ligging plangebied windmolenplan Lage W eide en omgeving Samenvatting april 2013

10 2 WINDENERGIE OP LAGE WEIDE Dit hoofdstuk beschrijft de aanleiding voor de structuurvisie Windmolenplan Lage Weide. Dit begint bij de ambitie van de gemeente Utrecht voor duurzame energie. Windmolens kunnen op meerdere plekken in de gemeente. Dit hoofdstuk beschrijft ook hoe de keuze voor Lage Weide als plek voor windenergie. 2.1 Ambitie voor duurzame energie van de gemeente Utrecht De ambitie van de gemeente Utrecht is om in 2030 CO 2 -neutraal te zijn. In juli 2007 is deze ambitie door het college van Burgemeester en wethouders (B&W) vastgesteld in de nota 'Utrecht creëert Nieuwe Energie' met een bijbehorend werkprogramma Utrechtse Energie (d.d. mei 2011). Hiermee kiest Utrecht voor een stadsbreed energie- en klimaatprogramma op de belangrijkste thema s van de stad: Wonen, Werken en Mobiliteit. De inzet van de gemeente voor windenergie binnen de gemeentegrenzen, als een van de manieren om de CO2 doelstelling te bereiken, is in dit programma vastgelegd. (bron fotocollage: Utrechtse Energie, april 2013) 2.2 Waarom windmolens op Lage Weide? Voor de gemeente Utrecht is Lage Weide niet dé locatie keuze voor windenergie, maar één van de locaties. De gemeente Utrecht heeft in twee stappen de mogelijke locaties voor het realiseren van windenergie onderzocht. Lage Weide is een van de vier meest kansrijke locaties binnen de gemeentegrenzen. Deze paragraaf beschrijft hoe de gemeente tot deze vier locaties is gekomen. Als eerste is een quick scan gedaan naar mogelijke locaties. Uit de quick scan ([1] 2008, gemeente Utrecht) blijkt dat er binnen de gemeentegrenzen van Utrecht technische mogelijkheden zijn voor windenergie in zes gebieden, namelijk: Rijnenburg, Lage Weide, Knooppunt Oudenrijn, Galecopperbrug, de Uithof en Haarzuilens (figuur 1). Uit de quick scan blijkt dat deze locaties passen binnen de geldende normen voor geluid, slagschaduw en externe veiligheid. 25 april Samenvatting

11 Figuur 2. Mogelijke windenergiegebieden (uit [1]) Vervolgens zijn in een Haalbaarheidsonderzoek ([2] 2010) met windmolens in lijnopstelling of clusteropstelling, de zes gebieden onderzocht op hun economische opbrengst, bijdrage aan klimaatambitie, ligging ten opzichte van bijzondere landschappen, aansluiting op ruimtelijke plannen en ontwikkelingen in het gebied, geluid- en slagschaduwhinder, externe veiligheid, de rol van de gemeente, de planologische procedure, vergunningen en mogelijke opstellingen [2]. Verder is aanvullend van de zes locaties onderzocht hoe de windparken beleefd zullen worden vanuit de verschillende landschappen [35]. Het Haalbaarheidsonderzoek concludeert dat windenergie het meest kansrijk is op de locaties Rijnenburg, Lage Weide, Oudenrijn en Galecopperbrug. Hier liggen de beste kansen om veel vermogen (voor tot huishoudens) te realiseren en een substantiële hoeveelheid CO 2 uitstoot te vermijden. Lage Weide is kansrijk gebied voor het opstellen van windmolens vanwege het feit dat windenergie in principe geen belemmeringen vormt voor de bedrijfsmatige activiteiten ter plaatse, en de opstellingsmogelijkheden op voldoende afstand van woningen kunnen liggen. Windmolens sluiten hier goed aan bij de bedrijfsfunctie van het gebied. De locaties Uithof en Haarzuilens worden niet kansrijk beoordeeld, vanwege het waardevolle landschap op en rond die twee locaties. Locatie Uithof blijkt verder financieel niet haalbaar. Het college van B&W van de gemeente Utrecht heeft in 2010 besloten dat Lage Weide en Rijnenburg de meest kansrijke locaties zijn. Het college heeft tevens besloten in eerste Samenvatting april 2013

12 instantie initiatieven op deze twee locaties te willen faciliteren. De locaties Galecopperbrug en Oudenrijn zijn daarmee als locaties niet definitief afgevallen. De coöperatieve vereniging Energie-U 1 heeft het initiatief genomen de mogelijkheden voor windmolens op Lage Weide verder te onderzoeken. Op de locatie Lage Weide kan van de vier locaties, de meeste elektriciteit geproduceerd worden en daar kan in die zin dan ook de grootste jaarlijkse CO 2 -reductie gerealiseerd worden. Deze locatie kan daarmee een substantiële bijdrage leveren aan het duurzaamheidsplan van de gemeente Utrecht. Het college van B&W heeft besloten Energie-U te willen helpen bij het verder onderzoeken van de haalbaarheid van haar plan. 1 Energie-U is een coöperatieve vereniging die tot doel heeft duurzame energie op te wekken en mensen te helpen bij het besparen van energie 25 april Samenvatting

13 3 M.E.R.-PROCEDURE BIJ STRUCTUURVISIE/BESTEMMINGSPLAN 3.1 Welk besluit wordt voorbereid Om de haalbaarheid van het windmolenplan van Energie-U te onderzoeken stelt de gemeente Utrecht een structuurvisie op. Pas als de gemeenteraad, met het vaststellen van de structuurvisie, besluit windmolens op Lage Weide te willen realiseren, zal een procedure worden gestart om het bestemmingsplan te wijzigen. Tenslotte wordt een omgevingsvergunning aangevraagd. Ter onderbouwing van de structuurvisie en een daarna eventueel op te stellen bestemmingsplan is voorliggend plan-milieueffectrapport (MER) 2 opgesteld. Om de omgevingsvergunning te kunnen aanvragen is gedetailleerdere milieuinformatie nodig dan in dit MER staat. Daar zal nader onderzoek voor plaatsvinden. De structuurvisie voor het windmolenplan Lage Weide heeft als doel om beleidskaders vast te leggen voor het te realiseren windmolenplan, met name voor de ruimtelijke impact op de omgeving en de effecten voor de leefomgeving. In het uiteindelijke bestemmingsplan dat voor het windmolenplan wordt opgesteld, worden de locaties en randvoorwaarden voor de windmolens definitief ruimtelijk vastgelegd. M.e.r.-plicht Voor 'de oprichting, wijziging of uitbreiding van een windmolenpark' geldt op basis van het Besluit m.e.r. een m.e.r.-beoordelingsplicht (categorie D22.2 Besluit m.e.r). Omdat hiervoor een omgevingsvergunning nodig is waarbij een m.e.r.-(beoordelings)plicht geldt, en de structuurvisie het kader vormt voor het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning, bestaat er voor de structuurvisie een plan-m.e.r-plicht. Voor de omgevingsvergunning geldt ingevolge het Besluit m.e.r. een m.e.rbeoordelingsplicht die wegens belangrijke nadelige gevolgen kan uitmonden in een projectm.e.r. Voor de structuurvisie geldt enkel een plan-m.e.r.-plicht. Vanwege het hoge detailniveau van het MER heeft de Commissie voor de m.e.r. echter geadviseerd om een gecombineerde plan- en project-mer op te stellen dat te zijner tijd mogelijk ook ten grondslag kan liggen aan het besluit over het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning. De gemeente kiest ervoor dit advies over te nemen. Voor de vervolgprocedure zijn dan nog wel aanvullingen op het MER nodig. 3.2 Wie neemt het besluit De gemeenteraad van de gemeente Utrecht is bevoegd gezag over de structuurvisie, bestemmingsplan en het bijbehorende MER, zij beslissen over de structuurvisie en het bestemmingsplan. Burgemeester en wethouders zijn initiatiefnemer van de structuurvisie. De gemeente faciliteert daarmee een initiatiefnemer die windmolens wil bouwen en exploiteren. Het initiatief om een windpark te realiseren is genomen door de vereniging Energie-U. Dit initiatief draagt bij aan de doelstelling van de vereniging om op milieuvriendelijke wijze energie op te wekken. 2 Er kan onderscheid gemaakt worden tussen de termen m.e.r. en MER. De term m.e.r. staat voor de procedure van de milieueffectrapportage en de term MER betreft het Milieu Effect Rapport. Verder is een plan-m.e.r. voor beleidsplannen en een project-m.e.r. voor besluiten en vergunningen. Samenvatting april 2013

14 3.3 Besluitvormingsprocedure In de ontwerp structuurvisie worden het voorkeursalternatief van de gemeente en de randvoorwaarden voor windmolens vastgelegd. Na een positief besluit over de ontwerpstructuurvisie legt het college deze ter inzage. Een klankbordgroep met belanghebbenden heeft advies uitgebracht aan het college over dit voorstel. Ook heeft de GG&GD een gezondheidsadvies gegeven. De concept Structuurvisie ligt met bijlagen (MER en MKBA 3 ) formeel ter inzage. Belanghebbenden kunnen een formele inspraakreactie indienen. Ook de Commissie voor de m.e.r. brengt haar advies uit. Besluitvorming gemeenteraad De gemeenteraad neemt een besluit over de ontwerpstructuurvisie voor het Windmolenplan Lage Weide en houdt daarbij rekening met de inspraakreacties en het advies van de Commissie voor de m.e.r. Als de gemeenteraad de structuurvisie vaststelt, worden daarna de vervolgprocedures in gang gezet voor het bestemmingsplan en omgevingsvergunning. 3 MKBA: Maatschappelijke kosten baten analyse 25 april Samenvatting

15 4 ALTERNATIEVEN Om de mogelijkheden voor windenergie te onderzoeken zijn in het MER zes alternatieven voor de opstelling van windmolens onderzocht. De notitie Reikwijdte en detailniveau is daarvoor het startpunt. In dit hoofdstuk worden eerst de uitgangspunten voor de alternatieven beschreven. Vervolgens worden de kenmerken van de alternatieven beschreven. 4.1 Uitgangspunten voor de alternatieven De te onderzoeken alternatieven uit de Notitie Reikwijdte en detailniveau zijn bepaald door de gemeente Utrecht en Energie-U, na overleg met de klankbordgroep. Op verzoek van de initiatiefnemer en de Commissie voor de m.e.r. zijn ook windmolens tot 4 MW onderzocht. Gehanteerde uitgangspunten bij de samenstelling van de alternatieven waren: Bij de alternatieven bevindt zich één alternatief met maximaal opgewekt vermogen en daarnaast alternatieven met minder vermogen, vanwege effecten op de leefomgeving en landschap; Eén van de onderzochte alternatieven wordt gekozen als voorkeursalternatief en opgenomen in een structuurvisie. Bij alle alternatieven wordt uitgegaan van een ashoogte van ongeveer 100 m, het type turbine kan variëren tussen 1,5 en 4 MW en daarmee varieert ook de grootte van de rotor ( m). De maximale grootte van de rotor is afhankelijk van de afstand van de windmolens ten opzichte van elkaar en tot omliggende gevoelige bestemmingen; Binnen één alternatief wordt in beginsel één type turbine toegepast en wordt één ashoogte gehanteerd voor een zo rustig mogelijk landschappelijk beeld van de opstelling. Er wordt gestreefd naar zo veel mogelijk ruimtelijke samenhang binnen een opstellingsalternatief; Het minimale opgewekte vermogen per alternatief bedraagt 10 MW, dit is een voorwaarde van de initiatiefnemer voor de financiële haalbaarheid van het plan. 4.2 Beschrijving van de onderzochte alternatieven Voor de opstelling van windmolens in Lage Weide zijn door de initiatiefnemer de mogelijke posities voor windmolens op het bedrijventerrein aangeleverd aan de gemeente. Hiervoor heeft Energie U gezocht naar onbebouwde plekken op het bedrijventerrein en heeft ze overleg gevoerd met bedrijven en grondeigenaren. Voor de plaatsing van de windmolens zijn op het bedrijventerrein Lage Weide 11 mogelijke posities voor windmolens gevonden. Met deze 11 posities en de uitgangspunten uit paragraaf 3.1 zijn 6 alternatieven ontwikkeld. De alternatieven verschillen van elkaar door variatie in: aantal windmolens, te gebruiken posities voor de windmolens, vermogen van de windmolens. Dit zijn worst-case / best-case alternatieven, met de grootste milieueffecten (worst-case) en de hoogste energieopbrengst (best-case). Doel van deze stap is het onderzoeken van de bandbreedte van kansrijke alternatieven. In onderstaande kaarten zijn de opstellingsalternatieven weergegeven zoals ze onderzocht zijn in het MER. De onderstaande tabel geeft een overzicht. Samenvatting april 2013

16 In bijlage 1.4 van het MER is beschreven hoe tot deze opstellingsalternatieven is gekomen. Tabel 1 Alternatieven Alternatief Clusteropstelling Ashoogte Rotor diameter 1 Groot cluster maximale opbrengst Aantal en vermogen windmolens molens van 3 MW 2 Gespreid cluster molens van 4 MW 3 Noord-zuid cluster molens van 3 MW 4 Compact cluster molens van 3 MW 5a 5b Minimaal cluster minimale opbrengst driehoek* Minimaal cluster minimale opbrengst lijn* molens van 4 MW molens van 4 MW Figuur 3. Alternatief 1: Maximale energie opbrengst, 11 molens van 3 MW. 25 april Samenvatting

17 Figuur 4. Alternatief 2: Gespreid cluster van 5 molens van 4 MW Figuur 5. Alternatief 3: Noord-Zuid cluster van 6 molens van 3 MW Samenvatting april 2013

18 Figuur 6. Alternatief 4: Compact cluster van 6 molens van 3 MW Alternatief 5A en 5B: Minimaal cluster, minimale opbrengst, Alternatief 5A heeft een driehoek opstelling van 3 molens van 4 MW. Dit zijn de rode molens in de kaart. Alternatief 5B heeft een lijnopstelling van 3 molens van 4 MW. Dit zijn de zwarte molens in de kaart. Figuur 7. Alternatief 5A en 5B: Minimaal cluster, minimale opbrengst 25 april Samenvatting

19 5 EFFECTEN Dit hoofdstuk beschrijft de effecten van de alternatieven en de beoordeling van de effecten in plussen en minnen. De effectbeschrijving geeft de effecten zonder maatregelen om die effecten te verzachten. Vervolgens worden ook de mogelijke maatregelen beschreven. In hoofdstuk 7 Voorkeursalternatief van de gemeente wordt het VKA onderbouwd inclusief de mitigerende maatregelen waartoe besloten is. In dat hoofdstuk worden ook de effecten van het VKA inclusief mitigerende maatregelen beschreven. 5.1 Aanpak effectbeoordeling De effecten van de verschillende alternatieven worden beschreven als veranderingen ten opzichte van de referentiesituatie. De referentiesituatie is de huidige situatie met autonome ontwikkelingen 4. De milieueffecten zijn zoveel mogelijk kwantitatief (cijfermatig) beschreven. Voor de beoordeling van de effecten is een vijf-puntsschaal gehanteerd, waarbij de waardering van de effecten kan variëren van positief (+ +) tot negatief (- - ). Om de effecten te visualiseren is aan de waardering een kleur gekoppeld volgens de onderstaande maatlat. Tabel 2 Maatlat effectbeoordeling ten opzichte van de referentiesituatie Effect Omschrijving + + Het voornemen leidt tot een sterk merkbare verbetering van het milieu + Het voornemen leidt tot een merkbare positieve verandering 0 Het voornemen onderscheidt zich niet van de referentiesituatie - Het voornemen leidt tot een merkbare negatieve verandering - - Het voornemen leidt tot een sterk merkbare negatieve verandering 5.2 Energie-opbrengst en CO 2 vermindering Het doel van het windpark is duurzame energie op te wekken. De duurzame energie geeft geen CO 2 uitstoot. Hoe meer duurzame energie opgewerkt wordt, hoe meer CO 2 uitstoot voorkomen wordt. De gemeentelijke doelstelling zie paragraaf 2.1 is om in 2020 met de energie-opbrengst van windmolens 3% CO 2 reductie per jaar te behalen. Met het maximale alternatief, alternatief 1, draagt het windmolenplan Lage Weide bij aan een reductie van de CO 2 -emissie van 2,4% per jaar in Hiermee wordt de doelstelling van de gemeente om in 2020 een 3% van het energiegebruik met windmolens op te wekken, grotendeels gehaald. De energieopwekking en de bijdrage aan de CO 2 -reductie in alternatief 1 wordt beoordeeld als een positief effect (+ +). De bijdragen van de andere alternatieven zijn lager (0.9% tot 1.5 % CO 2 reductie in 2020) en worden als licht positief beoordeeld (+). Mitigerende maatregelen voor geluid en slagschaduw Om slagschaduw op de omliggende woonwijken te voorkomen, moeten de windmolens af en toe stil staan. Dit betekent een opbrengstverlies van 0,3 tot 0,4% per jaar voor alle alternatieven. Om aan de geluidnorm te voldoen moet windmolen 10, die in de alternatieven 1, 2, 3 en 5b staat, teruggeregeld worden. Ook dit heeft beperkte gevolgen voor de opbrengst. 4 Autonome ontwikkelingen zijn ontwikkelingen waarover een besluit genomen is. Samenvatting april 2013

20 De mitigerende maatregelen voor slagschaduw en geluid hebben een beperkte invloed op de opbrengst. De bijdrage aan de CO 2 reductie verandert er nauwelijks door. 5.3 Effecten op de omgeving. De effecten op de omgeving zijn voor verschillende thema s onderzocht en beoordeeld. In de onderstaande tabel zijn de effecten van de alternatieven, zonder mitigerende maatregelen in beeld gebracht. Op basis van deze effecten is bepaald of mitigatie nodig en mogelijk is. Tabel 3. Samenvattende tabel effectbeoordeling Milieuaspect Beoordelingscriterium Alternatief Geluid wettelijke norm gevoelige bestemminge n bedrijfswoning en a 5b Lden Lnight Lden Lnight Achtergrondniveau laagfrequent geluid Landschap landschappelijke kwaliteit ommeland omliggende wijken Skyline herkenbaarheid opstelling visuele rust Slagschaduw Slagschaduw Effect benodigde stilstand op energieopbrengst Gezondheid percentage gehinderden Flora en fauna Natura Beschermde soorten gemeentelijk groenbeleid Externe veiligheid zonder mitigerende maatregelen Archeologie en cultuurhistorie met mitigerende maatregelen archeologische waarden cultuurhistorische waarden Waterhuishouding waterkwantiteit: kwel of infiltratie afvoer op opp. Water of riolering Grondwaterkwaliteit Energieopbrengst en CO2- vermindering oppervlaktewater kwaliteit veiligheid waterkeringen doelstelling 3% Bodemkwaliteit bestaande verontreinigingen april Samenvatting

21 Geluid De alternatieven zijn eerst onderzocht aan de wettelijke norm, vervolgens aan het gemeten achtergrondniveau en ten slotte aan de Deense norm voor laagfrequent geluid. Alternatief 4 en 5a scoren het best op het thema geluid. Deze alternatieven overschrijden de geluidnormen en het achtergrondniveau en de Deense norm voor laag frequent geluid niet. In de onderstaande tekst wordt deze conclusie toegelicht. Wettelijke norm (toetsing aan het Activiteitenbesluit (Lden en Lnight)) Alternatieven 1, 2, 3 en 5b overschrijden de wettelijke norm voor het geluidniveau gemiddeld over 24 uur (47 db Lden) en alternatieven 1, 2 en 5b overschrijden het maximale geluidniveau in de nacht (41 db Lnight) op de maatgevende bestemmingen in de omgeving van Lage Weide. De overschrijding treedt op bij het nieuw te bouwen Anthonius ziekenhuis. Door de overschrijding van de norm, wordt het effect voor deze alternatieven beoordeeld als negatief (- -). Voor de alternatieven 4 en 5a wordt de norm voor het Lden en voor de alternatieven 3, 4 en 5a wordt de norm voor Lnight niet overschreden op de maatgevende bestemmingen. Daarom scoren deze alternatieven neutraal (0). Voor de bedrijfswoningen op Lage Weide wordt een richtwaarde van 65 db(a) gehanteerd, omdat deze op een gezoneerd bedrijventerrein liggen. Omdat voor alle bedrijfswoningen de richtwaarde niet wordt overschreden, scoren deze alternatieven neutraal (0). Mitigerende maatregelen Windmolen 10 is bepalend voor de overschrijding van de wettelijke norm in de alternatieven 1, 2, 3 en 5b. De overschrijding kan worden voorkomen door windmolen 10 langzamer te laten draaien (dit heet terugregelen ). Door deze maatregel verbetert de beoordeling voor de alternatieven 1, 2, 3 en 5b naar neutraal (0). Deze maatregel ook gunstig voor de geluidsbelasting op de bedrijfswoningen. Achtergrondniveau De gemeente heeft aangegeven de hinder voor omliggende woningen zoveel mogelijk te willen beperken. Naast het voldoen aan de wettelijke norm, wil de gemeente de geluidimmissie van de windmolens in de nacht (het stilste moment) terugregelen naar het achtergrondniveau. Om het heersende achtergrondniveau te bepalen, zijn metingen gedaan. Ten opzichte van het gemeten achtergrondniveau is bij alternatieven 1 en 2 in de nacht sprake van een geluidimmissie van de windmolens die hoger is dan het gemeten achtergrondniveau. Dit effect komt voor bij een windsnelheid van 5 tot 7 meter per seconde en wordt beoordeeld als negatief (- -). In de alternatieven 3,4, 5a en 5b is het gemeten achtergrondniveau gemiddeld hoger dan de geluidimmissie van de windmolens. Omdat er bij deze alternatieven wel een geluidstoename plaatsvindt, is het effect beoordeeld als licht negatief (-). Mitigerende maatregelen Om de geluidimmissie vanwege de windmolens in alternatieven 1 en 2 te beperken tot het achtergrondniveau moeten de windmolens worden teruggeregeld. In alternatief 1 gaat het om het terugregelen van de windmolens 2, 3, 5, 6, 8 en 10 bij windsnelheden rond de 6 tot 7 meter per seconde. In alternatief 2 gaat het om het Samenvatting april 2013

22 terugregelen van de windmolens 2, 5 en 9 bij windsnelheden van 5 tot 7 meter per seconde. De effectscore voor alternatieven 1 en 2 verbetert hiermee van negatief naar licht negatief (-) Laagfrequent geluid Voor het laagfrequent geluid is in Nederland geen wettelijk kader waaraan getoetst kan worden. Daarom is de immissie van laagfrequent geluid van de windmolens vergeleken met de Deense norm van 20 db(a). Op basis van vergelijking met deze norm is bij alternatief 1 sprake van een lichte overschrijding van 0,5 db(a) voor woningen aan de Amsterdamsestraatweg. Dit wordt veroorzaakt door windmolen 1. De overschrijding van de Deense norm in alternatief 1 wordt beoordeeld als een negatief effect (- -). Bij de overige alternatieven vindt op geen van de maatgevende bestemmingen overschrijding van de Deense norm plaats. Omdat er bij deze alternatieven wel een lichte toename van het laagfrequent geluid is, wordt het effect hier beoordeeld als licht negatief (-). Mitigerende maatregelen De emissie van laagfrequent geluid van windmolens is moeilijk te mitigeren. Mitigatie is voornamelijk te bereiken door het kiezen van een type windmolen, dat minder laagfrequent geluid produceert. Landschap De effecten op het landschap en de omliggende wijken zijn door een expert panel beoordeeld aan de hand van vier criteria, landschappelijk effect op ommeland en wijken, skyline, herkenbaarheid opstelling en visuele rust. Uit deze beoordeling komt dat alternatief 1, 2, en 3 de grootste landschappelijke effecten hebben. Alternatief 4, 5a en 5b hebben een beperkter effect. Vanwege de impact op de skyline en de herkenbaarheid van de opstelling scoren alternatieven 5a en 5b het best. In de onderstaande fotobewerkingen is het effect vanuit het ommeland en de wijken weergegeven. Daarna wordt per criterium de effecten kort beschreven en beoordeeld. 25 april Samenvatting

23 Impressie windmolenplan Lage Weide vanuit ommeland Samenvatting april 2013

24 Impressie windmolenplan Lage Weide vanuit nabijheid 25 april Samenvatting

25 Impressie foto s herkenbaarheid windmolenplan Lage Weide Samenvatting april 2013

26 Ommeland en omliggende wijken Het effect van windturbines op het landschap van het ommeland en omliggende wijken is groot. Door de grootte van de windturbines wordt de schaal en daarmee de openheid van het landschap aangetast. Dit effect wordt groter naarmate de windturbines hoger zijn en het oppervlak van de opstelling groter wordt. De alternatieven 1, 2 en 3 scoren hierdoor negatief (- -). En de alternatieven 4, 5a en 5b scoren licht negatief (-), omdat in deze alternatieven of de molens kleiner zijn of het aantal molens kleiner is. Voor het effect op de omliggende wijken scoren de alternatieven 1, 2, 3 en 5b negatief (- -). De negatieve score van alternatief 5b wordt bepaald door windmolen 10. Deze windmolen staat relatief dicht bij het centrum van Utrecht en is in die zin zeer beeldbepalend. De alternatieven 4 en 5a scoren licht negatief (-). Skyline De alternatieven 1, 2 en 3 scoren zeer negatief (- -) op de Utrechtse skyline, doordat de opstellingen niet als één geheel kunnen worden overzien, bovendien zijn de alternatieven 1 en 2 ook erg dominant. Het alternatieven 4 scoort neutraal (0). Dit alternatief kan beter als element in de skyline worden ervaren. Alternatief 5a scoort positief (+ ). De opstelling is behoorlijk regelmatig en kan als geheel herkend worden. Alternatief 5b scoort neutraal (0). Door het beperkte aantal windmolens wordt de opstelling wel als geheel herkend, maar door de onregelmatige lijnopstelling is de score voor de skyline minder positief dan alternatief 5a. In de alternatieven 5a en 5b wordt de grotere dominantie van de hogere windmolens gecompenseerd door het beperkte aantal windmolens. Herkenbaarheid van de opstelling Voor de herkenbaarheid van de opstelling is de regelmaat in de opstellingsvorm en de relatie tussen de opstellingsvorm en de locatie bepalend. De alternatieven 1 en 3 scoren hierop negatief (- -). Deze alternatieven vormen een onregelmatige zwerm, die geen relatie heeft met de locatie. Het alternatief 2 scoort licht negatief (-). De windturbines vormen een regelmatige zwerm, maar de relatie met de locatie is beperkt. Alternatief 4 scoort neutraal (0). Dit alternatief is een onregelmatig cluster, dat een relatie kan aangaan met de locatie. Vooral op de locatie Lage Weide zelf wordt de ordening van deze opstelling als onduidelijk ervaren. In de alternatieven 5a en 5b kunnen de windmolens fungeren als landmark. Het alternatief 5a scoort positief (+ +). Het alternatief 5b scoort licht positief (+). De opstelling kan een betekenis als landmark krijgen, maar kent een minder regelmatige opstelling dan alternatief 5a Visuele rust Door de veelheid aan windmolens en de hoge draaisnelheid scoren de alternatieven 1, 3 en 4 negatief (- -) op de visuele rust van het landschappelijk beeld. De alternatieven 2, 5a en 5b scoren licht negatief (-). In deze alternatieven gaat het om een beperkter aantal windturbines met een lage draaisnelheid. Slagschaduw De gemeente en de initiatiefnemer voor het windmolenplan hebben vooraf als uitgangspunt gesteld dat de windmolens worden stilgezet wanneer binnenshuis hinder ontstaat als gevolg van slagschaduw. 25 april Samenvatting

27 Uitgangspunt daarbij is dat de slagschaduw op woningen tot nul wordt gereduceerd. Door deze mitigatie op voorhand, wordt het effect van slagschaduw voor alle alternatieven beoordeeld als neutraal (0). Gezondheid De effecten voor gezondheid zijn bepaald door het aantal potentieel gehinderden te bepalen als gevolg van de slagschaduw en de geluidhinder door de draaiende wieken. Als gevolg hiervan kunnen gezondheidseffecten optreden. De effecten zijn uitgedrukt in % ernstige gehinderden. Er treedt geen hinder op door slagschaduw omdat de molens stil worden gezet wanneer slagschaduw optreedt. De toename van het geluid is daarmee bepalend voor de hinder voor de mensen in het gebied. De toename van het geluid is bepaald door het geluid van de windmolens op te tellen bij het geluid van alle grote geluidbronnen in het gebied (wegverkeer, treinen en industrie). Daarbij is rekening gehouden met de verschillen in hinderlijkheid van de verschillende bronnen. Alternatief 1 en 2 scoren het meest negatief. In de alternatieven 3, 4, 5a neemt het percentage gehinderden nauwelijks toe (2 á 3%) deze scoren licht negatief. Alternatief 5b scoort het best, in dit alternatief is de verandering in ernstig gehinderden 1 a 2 %. Onderstaand wordt deze beoordeling verder toegelicht. Voor alternatief 1 en 2 betekent de toename van geluid een verwachte toename van het aantal potentieel ernstig gehinderden van circa 10%. Beide varianten scoren negatief voor gezondheid (- -). Alternatieven 3, 4, 5a en 5b leiden tot een toename van geluidbelasting en daarmee tot een beperkte toename van ernstig gehinderden (1 a 3 %). In de effectbeoordeling is dit effect beoordeeld als licht negatief (-). De alternatieven 3 t/m 5b verschillen daarbij niet veel van elkaar. Van de alternatieven wordt alternatief 5b als potentieel minst belastend voor de gezondheid beoordeeld, omdat het aantal woningen dat een toename van geluidbelasting heeft relatief klein is én dat deze toename tot het kleinste toename in hinder leidt. Mitigerende maatregelen Door het terugregelen van windmolens (zie geluid), zal de toename van het aantal potentieel gehinderden afnemen voor alternatieven 1, 2, 3 en 5b. Vanwege het beperkte aantal woningen dat van deze maatregel profiteert, leidt dit niet tot een andere beoordeling voor gezondheid. Flora en Fauna Voor het thema Flora en Fauna zijn de effecten op Natura 2000 gebieden en is het risico op negatieve effecten op beschermde soorten onderzocht. Er zal geen effect optreden op Natura2000. Het effect op beschermde soorten kan in dit stadium nog niet worden uitgesloten, daarom scoren de alternatieven 2 en 5a hierop licht negatief en 1, 3, 4, en 5b negatief. Natura 2000 De locatie van het windpark Lage Weide ligt op minimaal 2,8 kilometer afstand van het Natura 2000-gebied Oostelijke Vechtplassen. Voor alle soortgroepen zijn significant negatieve effecten uit te sluiten, voor alle alternatieven. Samenvatting april 2013

28 Beschermde soorten Bij de alternatieven 1, 3, 4 en 5b staan windmolens nabij de Plas Lage Weide. Hierbij is de grootste kans op aanwezigheid van beschermde soorten en effecten op deze beschermde soorten (orchideeën, beschermde nesten en vleermuizen). Het effect voor deze alternatieven wordt beoordeeld als negatief (- -) Bij alternatieven 2 en 5a bestaat de minste kans op aanwezigheid van beschermde soorten en dus negatieve effecten op de beschermde soorten. Deze alternatieven worden beoordeeld als beperkt negatief (-). Mitigerende maatregelen Nader onderzoek is nodig naar de huidige en exacte verspreiding van beschermde planten, beschermde nesten en vleermuizen. Voor de huidige beoordeling is met de beschikbare verspreidingsgegevens aangegeven wat de kans is op de aanwezigheid van beschermde soorten en effecten per alternatief. Mogelijkheden voor mitigatie moeten volgen uit nader onderzoek. Gemeentelijk groenbeleid De alternatieven 1, 3, 4 en 5b, waar windmolens bij de Plas Lage Weide zijn geplaatst, hebben invloed op het gemeentelijke groenbeleid, waardoor compensatie aan de orde is. Dit wordt beoordeeld als een negatief effect (- -). Bij de overige alternatieven zijn geen effecten op het gemeentelijke groenbeleid te verwachten (0). Mitigerende maatregelen De plaatsing van windmolens in de gemeentelijke groenstructuur is compensatie plichtig. De mogelijkheden voor compensatie moeten nader worden besproken met de gemeente. Externe veiligheid Bij de afweging voor veiligheid worden nieuwe potentiële risico s beoordeeld in relatie tot de kwetsbaarheid van een gebied. De alternatieven 1 en 2 worden als negatief (- -) gewaardeerd, omdat hier vijf of meer kwetsbare objecten binnen de PR 10-6 contour en/of beperkt kwetsbare objecten binnen de PR 10-5 contour liggen. De alternatieven 3, 4 en 5b zijn als licht negatief gewaardeerd (-), omdat hier minder dan 5 kwetsbare objecten binnen de PR 10-6 contour en/of beperkt kwetsbare objecten binnen de PR 10-5 contour liggen. Alternatief 5a kent geen knelpunten voor het plaatsgebonden risico en is daarom neutraal (0) gewaardeerd ten opzichte van de autonome ontwikkeling. Mitigerende maatregelen Door het nemen van bronmaatregelen kunnen de meeste knelpunten worden opgelost. Alleen bij windmolen 3 (alternatieven 1 en 2) is het niet mogelijk om bronmaatregelen toe te passen. Archeologie en cultuurhistorie Archeologische waarden Als gevolg van de bouwwerkzaamheden worden voor de windmolens slechts beperkte effecten verwacht voor archeologie. De positie van molen 1 ligt in een gebied van archeologische verwachting. Deze windmolen is alleen opgenomen in alternatief 1. De 25 april Samenvatting

29 windmolens 2 en 4 liggen op de rand van een gebied van archeologische verwachting. Alleen voor de windmolen 1 is er een archeologievergunning nodig. In alternatieven 2, 4 en 5a is de verwachte verstoring van archeologische waarden is beperkt en wordt deze veroorzaakt door windmolen 2, die op rand van een gebied van archeologische verwachting ligt. De windmolens die deel uitmaken van de alternatieven 3 en 5b leiden naar verwachting niet tot een verstoring van archeologische waarden. Cultuurhistorische waarden De windmolens liggen niet in een gebied met cultuurhistorische waarden. Er worden fysiek geen cultuurhistorische waarden aangetast. Wel zijn de molens in de nabijheid van het beschermde stadsgezicht Zuilen-Elinkwijk (waaronder de Lessepsbuurt) en het beschermd dorpsgezicht Oud zuilen en Slot Zuylen gepositioneerd. Karakteristiek voor Zuilen-Elinkwijk is de stedenbouwkundige structuur van de wijk. Deze wordt door de realisatie van het windmolenpark niet aangetast. Het effect is daarom beperkt. Beplanting langs de Vecht ontneemt het zicht vanuit het beschermd dorpsgezicht Oud zuilen en Slot Zuylen op het plangebied. De windmolens zijn in alle alternatieven te zien boven de beplanting uit, maar verstoren de structuur van Oud Zuilen en de relatie met de Vecht niet. Door het windmolenpark worden deze cultuurhistorische waarden maar beperkt aangetast. De windmolens bevinden zich in het zicht vanaf Beschermd dorpsgezicht Haarzuilens en kasteel de Haar op de stad Utrecht. Windmolen 10 bevindt zich in een zichtlijn op de Dom. Deze zichtlijn is vanwege de bebouwing waarschijnlijk in de huidige situatie al niet meer volledig vrij. Vanwege het mogelijke zicht op de windmolens vanuit Haarzuilens kan een licht negatief effect op de cultuurhistorische waarden in Haarzuilens echter niet worden uitgesloten. Vanwege het grote aantal windmolens in alternatief 1, wordt het effect op cultuurhistorie beoordeeld als negatief (- -). Voor de overige alternatieven geldt dat met name vanwege een kleiner aantal windmolens en een beperkt effecten op het uitzicht vanuit Haarzuilens de beoordeling licht negatief (-) is. Mitigerende maatregelen Er zijn geen mitigerende maatregelen mogelijk voor de effecten op de beleving vanuit de beschermde stads- en dorpsgezichten. Waterhuishouding De effecten van de alternatieven op kwel en infiltratie, afvoer, waterkwaliteit, grondwaterkwaliteit zijn niet onderscheidend en worden daarom hier niet verder beschreven. Enkele windmolens staan in de kernzone of beschermingszone van de 'niet-direct-kerende primaire waterkering'. In alle alternatieven zijn windmolens opgenomen met een locatie in de kernzone en beschermingszone. In overleg met Rijkswaterstaat zal de positie van deze windmolens waarschijnlijk een aantal meters moeten worden verschoven. Het effect wordt voor alle alternatieven wordt dan ook beoordeeld als negatief (- -). Mitigerende maatregelen Samenvatting april 2013

30 Het effect op de niet-direct-kerende primaire waterkering is te mitigeren de windmolenposities buiten de kernzone te verplaatsen. Bodemkwaliteit Alle windmolenposities zijn onverdacht voor de bodemkwaliteit. Bij de posities 8 en 10 (onderdeel van alle alternatieven behalve 5a) liggen verdachte locaties met mobiele grondwaterverontreinigingen, die mogelijk worden aangetrokken of verplaatst door een bemaling tijdens de aanleg van de windmolens. Dit wordt beoordeeld als een licht negatief effect (-) voor alle alternatieven, alternatief 5a uitgezonderd.. Mitigerende maatregelen Door het toepassen van gesloten bouwkuipen of het plaatsen van damwanden vóór ontgravingen kan het licht negatieve effect op bodemkwaliteit worden omgezet naar een neutraal effect (0). 25 april Samenvatting

31 6 OPTIMALISATIE ALTERNATIEVEN Nadat de milieueffecten van de alternatieven 1 t/m 5b bekend waren, is voor een aantal alternatieven onderzocht of deze geoptimaliseerd konden worden, zodat de effecten kleiner worden. Dit onderzoek is uitgevoerd op verzoek van de gemeente Utrecht en de Klankbordgroep. Hiervoor is aanvullend onderzoek gedaan voor landschap, geluid, gezondheid en energieopbrengst. Deze geoptimaliseerde alternatieven zijn opgenomen in tabel 4 Tabel 4. Geoptimaliseerde alternatieven Alternatief Clusteropstelling Aantal en vermogen windmolens 3+ Noord-zuid cluster (aangepast alternatief 3) 5 molens van 3 MW 4a+ Compact cluster (oorspronkelijk alternatief 4) 6 molens van 3 MW 4b+ Compact cluster (aangepast alternatief 4) 4 molens van 3 MW 6+ Noord-zuid cluster (ruit, voorstel klankbordgroep) 4 molens van 3 MW In onderstaande kaarten zijn de geoptimaliseerde alternatieven weergegeven. Figuur 9. Alternatief 3+ Samenvatting april 2013

32 Figuur 10. Alternatief 4a+ Figuur 11. Alternatief 4b+ 25 april Samenvatting

33 Figuur 12. Alternatief 6+ In onderstaande tabel 5 zijn de effecten van de geoptimaliseerde alternatieven samengevat. De belangrijkste verschillen tussen de alternatieven zijn: Voor geluid zijn de verschillen tussen de alternatieven beperkt. Alle geoptimaliseerde alternatieven voldoen aan de normen van het Activiteitenbesluit. Daarnaast wordt het gemeten achtergrondniveau in de nacht niet overschreden door geluidimmissie van de windmolens in deze geoptimaliseerde alternatieven. Het meest onderscheidend zijn de effecten voor landschap. Alternatief 3+ scoort hier het slechtst vanwege de impact op omliggende wijken en de beperkte ruimtelijke samenhang en alternatief 4b+ het best. Bij alternatief 4a+ is sprake van een beperkte toename van het percentage potentieel ernstig gehinderden van 2 a 3% (gezondheid). Bij de andere alternatieven is er geen sprake van een significante toename. Alternatief 4a+ levert het meeste energie (ruim MWh/jaar) op en alternatief 4b+ het minst (minder dan MWh/jaar). In relatie tot de in het MER beschouwde alternatieven komt dit niet tot uiting in de effectscore in onderstaande tabel 5. Samenvatting april 2013

34 25 april Samenvatting

Windenergie Lage Weide.

Windenergie Lage Weide. Windenergie Lage Weide. Het project/plan De Gemeente Utrecht wil op het industriepark Lage Weide de realisatie van een windpark door energie-u ruimtelijk mogelijk maken. Het park krijgt een capaciteit

Nadere informatie

MER Windmolenplan Lage Weide Deel 1: Hoofdrapport

MER Windmolenplan Lage Weide Deel 1: Hoofdrapport MER Windmolenplan Lage Weide Deel 1: Hoofdrapport Gemeente Utrecht 25 april 2013 Definitief rapport 9Y3509 HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. PLANNING & STRATEGY Entrada 301 Postbus 94241 1090 GE Amsterdam +31

Nadere informatie

MKBA Windenergie Lage Weide Samenvatting

MKBA Windenergie Lage Weide Samenvatting MKBA Windenergie Lage Weide Delft, april 2013 Opgesteld door: G.E.A. (Geert) Warringa M.J. (Martijn) Blom M.J. (Marnix) Koopman Inleiding Het Utrechtse College en de Gemeenteraad zetten in op de ambitie

Nadere informatie

Geluid. De norm: 47 db L den

Geluid. De norm: 47 db L den Geluid De norm: 47 db L den Elk windenergieproject moet voldoen aan de wettelijke norm: 47 db L den bij alle geluidsgevoelige objecten in de buurt. Dit is de maximaal toegestane gemiddelde jaarlijkse geluidsdruk

Nadere informatie

Windpark Dintel. Informatieavond Startnotitie MER Fijnaart 1-11-2010 Dinteloord 15-11-2010

Windpark Dintel. Informatieavond Startnotitie MER Fijnaart 1-11-2010 Dinteloord 15-11-2010 Windpark Dintel Informatieavond Startnotitie MER Fijnaart 1-11-2010 Dinteloord 15-11-2010 Het initiatief Windpark Dintel 11-14 windmolens, 30-40 MW 5-6 ten noorden van de Dintel langs de Rolleplaatdijk

Nadere informatie

Voorkeursvariant Windpark Industrieterrein Moerdijk. Raadsinformatieavond 10 maart 2016

Voorkeursvariant Windpark Industrieterrein Moerdijk. Raadsinformatieavond 10 maart 2016 Voorkeursvariant Windpark Industrieterrein Moerdijk Raadsinformatieavond 10 maart 2016 Programma Opening wethouder Jaap Kamp Aanleiding en procedure Roger Raat - Reitsma Toelichting milieueffecten en voorkeursvariant

Nadere informatie

Startdocument reikwijdte en detailniveau Brede MER windenergie

Startdocument reikwijdte en detailniveau Brede MER windenergie Startdocument reikwijdte en detailniveau Brede MER windenergie Gemeente Korendijk Concept, 23 oktober 2014, versie 3 Verantwoording Titel Startdocument reikwijdte en detailniveau Brede MER windenergie

Nadere informatie

Windturbinepark Hogezandse Polder, gemeente Cromstrijen

Windturbinepark Hogezandse Polder, gemeente Cromstrijen Windturbinepark Hogezandse Polder, gemeente Cromstrijen Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 30 oktober 2015/ rapportnummer 3070 1. Oordeel over het milieueffectrapport De gemeente Cromstrijen

Nadere informatie

SAMENVATTING. Inleiding en aanpak planmer

SAMENVATTING. Inleiding en aanpak planmer I SAMENVATTING Inleiding en aanpak planmer Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland, het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee en een aantal marktpartijen,

Nadere informatie

Herstructurering Wind op Land provincie Noord-Holland

Herstructurering Wind op Land provincie Noord-Holland Herstructurering Wind op Land provincie Noord-Holland Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 12 november 2014 / rapportnummer 2955 50 1. Oordeel over het milieueffectrapport (MER) De provincie Noord-Holland

Nadere informatie

MER WINDPARK DE VEENWIEKEN. De Wieken B.V., Raedthuys Windenergie B.V. Definitief. 714068 3 juli 2015

MER WINDPARK DE VEENWIEKEN. De Wieken B.V., Raedthuys Windenergie B.V. Definitief. 714068 3 juli 2015 714068 3 juli 2015 MER WINDPARK DE VEENWIEKEN De Wieken B.V., Raedthuys Windenergie B.V. Definitief Duurzame oplossingen in energie, klimaat en milieu Postbus 579 7550 AN Hengelo Telefoon (074) 248 99

Nadere informatie

Structuurvisie Windenergie gemeente Dordrecht

Structuurvisie Windenergie gemeente Dordrecht Structuurvisie Windenergie gemeente Dordrecht Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 3 maart 2016 / projectnummer: 2910 1. Oordeel over het milieueffectrapport (MER) De gemeente Dordrecht wil in

Nadere informatie

Windpark Westeinde. Notitie ten behoeve van de Omgevingsvergunning beperkte milieutoets

Windpark Westeinde. Notitie ten behoeve van de Omgevingsvergunning beperkte milieutoets Windpark Westeinde Notitie ten behoeve van de Omgevingsvergunning beperkte milieutoets Alisios, s Gravenhage, 1 februari 2016 1. Inleiding Het voornemen bestaat uit het vervangen van een bestaand windpark.

Nadere informatie

RAADSCOMMISSIE. Nummer:

RAADSCOMMISSIE. Nummer: RAADSCOMMISSIE Onderwerp: Nummer: Datum vergadering: 4 februari 2014 Locatieonderzoek kleine windmolens op bedrijventerreinen Hooidijk, Groot Verlaat en Dolderkanaal in Steenwijk en Boterberg in Oldemarkt.

Nadere informatie

Raadsvoorstel Start m.e.r.-procedure windpark Spinder

Raadsvoorstel Start m.e.r.-procedure windpark Spinder 150714-44-RUI-01 Raadsvoorstel start MER procedure Spinder_crdv 1 Raadsvoorstel Start m.e.r.-procedure windpark Spinder Aanleiding Stichting MOED heeft een verzoek om herziening van het bestemmingsplan

Nadere informatie

Windpark Nieuwe Waterweg

Windpark Nieuwe Waterweg Windpark Nieuwe Waterweg Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 2 april 2014 / rapportnummer 2649 60 1. Oordeel over het MER De Wolff-Nederland-Windenergie (WNW), Wind&co en FMT BV willen een windpark

Nadere informatie

Samenvatting en conclusies haalbaarheidsonderzoek windenergie Project: Haalbaarheidsonderzoek windenergie - fase 1

Samenvatting en conclusies haalbaarheidsonderzoek windenergie Project: Haalbaarheidsonderzoek windenergie - fase 1 Samenvatting en conclusies haalbaarheidsonderzoek windenergie Project: Haalbaarheidsonderzoek windenergie - fase 1 1. Opdracht Bij de begrotingsbehandeling van 2008 hebben de fracties van Groenlinks en

Nadere informatie

Spiekbriefje Frisse Wind

Spiekbriefje Frisse Wind Spiekbriefje Frisse Wind Feiten over windenergie voor feestjes, verjaardagen of andere bijeenkomsten. Er worden dan veel halve waarheden over windenergie verkondigd, en dat is jammer, want windenergie

Nadere informatie

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Landgoed Hydepark, Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Landgoed Hydepark, Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug Notitie Contactpersoon Gosewien van Eck Datum 14 november 2013 Kenmerk N001-1220333GGV-evp-V01-NL Vormvrije m.e.r.-beoordeling Landgoed Hydepark, Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug 1 Inleiding De gemeente

Nadere informatie

Notitie reikwijdte en detailniveau MER windmolenplan Lage Weide

Notitie reikwijdte en detailniveau MER windmolenplan Lage Weide Notitie reikwijdte en detailniveau MER windmolenplan Lage Weide Onderwerp: Datum: 18 september 2012 Notitie reikwijdte en detailniveau plan-mer Windpark Lage Weide Aan: Cc: College van b&w Bevoegd gezag:

Nadere informatie

LAAGFREQUENT GELUID WINDPARK DE

LAAGFREQUENT GELUID WINDPARK DE LAAGFREQUENT GELUID WINDPARK DE VEENWIEKEN Datum 2 juli 2015 Van D.F. Oude Lansink, Pondera Consult Betreft Analyse Laagfrequent geluid windpark De Veenwieken Projectnummer 714068 M1 Inleiding In opdracht

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendapunt: 12b. Onderwerp: Bestemmingsplan Windturbines Netterden-Azewijn. Portefeuillehouder: wethouder F.S.A.

Raadsvoorstel. Agendapunt: 12b. Onderwerp: Bestemmingsplan Windturbines Netterden-Azewijn. Portefeuillehouder: wethouder F.S.A. Raadsvoorstel Agendapunt: 12b Onderwerp: Bestemmingsplan Windturbines Netterden-Azewijn Portefeuillehouder: wethouder F.S.A. Wissink Samenvatting: In april 2008 heeft uw raad besloten in te stemmen met

Nadere informatie

Beleidsnotitie. Kleine Windturbines in de Gemeente Oude IJsselstreek

Beleidsnotitie. Kleine Windturbines in de Gemeente Oude IJsselstreek Beleidsnotitie Kleine Windturbines in de Gemeente Oude IJsselstreek Aanleiding De afgelopen periode is de interesse voor kleine windturbines in Nederland toegenomen. Verwacht wordt dat de komende jaren

Nadere informatie

Uitbreiding Windturbine Testpark Wieringermeer Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport

Uitbreiding Windturbine Testpark Wieringermeer Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport Uitbreiding Windturbine Testpark Wieringermeer Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport 14 september 2007 / rapportnummer 1953-51 1. HOOFDPUNTEN VOOR HET MER ECN Windenergy Facilities BV heeft

Nadere informatie

BELEIDSNOTITIE PLAATSEN KLEINE WINDTURBINES.

BELEIDSNOTITIE PLAATSEN KLEINE WINDTURBINES. BELEIDSNOTITIE PLAATSEN KLEINE WINDTURBINES. Toetsingskaders kleine windturbines (kwt). Eén van de mogelijkheden om duurzame energie op te wekken is het plaatsen van kleine winturbines. Deze technologie

Nadere informatie

Ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere grenswaarden in Frankrijk en omgeving Glindweg ex artikel 110a van de Wet geluidhinder

Ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere grenswaarden in Frankrijk en omgeving Glindweg ex artikel 110a van de Wet geluidhinder Ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere grenswaarden in Frankrijk en omgeving Glindweg ex artikel 110a van de Wet geluidhinder 1 AANLEIDING De gemeente Harderwijk heeft een bestemmingsplanprocedure

Nadere informatie

Bijlage D WINDTURBINE OPSTELLING VARIANTEN

Bijlage D WINDTURBINE OPSTELLING VARIANTEN Bijlage D WINDTURBINE OPSTELLING VARIANTEN DICHTSTEBOLSTAPELING EN SCHAAKBORDOPSTELLING In de richtlijnen voor het MER is aangegeven dat voor de parken aan de Noordermeerdijk en de Westermeerdijk ook

Nadere informatie

MEMO. IJsvorming op windturbines

MEMO. IJsvorming op windturbines MEMO Prepared: Ms.Sc. Valentijn van Gastel 15.04.2013 Reviewed: Filename 20130516_MEM_LW_Aanvullende vragen QRA_v3 Pages 7 Version Author Date Remarks/Change 1.0 VGa 15.04.2013 Eerste opzet 2.0 BSc 16.04.2013

Nadere informatie

Samenvatting. Inleiding

Samenvatting. Inleiding Samenvatting EEN WINDPLAN VOOR DE GEMEENTE WIERINGERMEER Inleiding Met de Startnotitie Windplan Wieringermeer (28 mei 2009) gaf de gemeenteraad het startschot voor een windplan dat invulling geeft aan

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

PlanMER windenergie Emmen

PlanMER windenergie Emmen PlanMER windenergie Emmen 18 april 2013 PlanMER windenergie Emmen Kenmerk R001-1208388EMG-evp-V02-NL Verantwoording Titel Opdrachtgever Projectleider Auteur(s) PlanMER windenergie Emmen Gemeente Emmen

Nadere informatie

709014 15 oktober 2011. MER windparken Dintel Locatiespecifiek deel: windpark Dintel-Raedthuys

709014 15 oktober 2011. MER windparken Dintel Locatiespecifiek deel: windpark Dintel-Raedthuys 709014 15 oktober 2011 MER windparken Dintel Locatiespecifiek deel: windpark Dintel-Raedthuys Opdrachtgever Raedthuys Windenergie BV Documenttitel Soort document Projectnaam MER windparken Dintel Locatiespecifiek

Nadere informatie

Wie zit achter Windpark Fryslân?

Wie zit achter Windpark Fryslân? Inititatiefnemer, Windpark Fryslân, 2016 windpark Wie zit achter Windpark Fryslân? Het windpark is een initiatief van Windpark Fryslân B.V. windpark De initiatiefnemers hebben ook het Windpark Westermeerwind

Nadere informatie

Bestemmingsplan Buitengebied Ankeveen, wijziging Stichtse Kade 47a en c, Ankeveen Toelichting

Bestemmingsplan Buitengebied Ankeveen, wijziging Stichtse Kade 47a en c, Ankeveen Toelichting Bestemmingsplan Buitengebied Ankeveen, wijziging Stichtse Kade 47a en c, Ankeveen Toelichting Pos Service Holland BV 19 februari 2013 Ontwerp A COMPANY OF HASKONING NEDERLAND B.V. PLANNING & TRANSPORT

Nadere informatie

LOG Montfort - Maria Hoop

LOG Montfort - Maria Hoop LOG Montfort - Maria Hoop Notitie Milieuruimte Definitief Gemeenten Roerdalen en Echt-Susteren Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 8 januari 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Aanleiding... 4 1.2

Nadere informatie

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Windturbinepark Kabeljauwbeek. 0. Inleiding. 1. Algemeen

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Windturbinepark Kabeljauwbeek. 0. Inleiding. 1. Algemeen 0. Inleiding Deze vormvrije M.E.R. is onderdeel van de aanvraag om omgevingsvergunning van Windturbinepark Kabeljauwbeek en gaat achtereenvolgens in op de volgende onderdelen: Hoofdstuk 1 bevat algemene

Nadere informatie

1 - Drentse Mondenweg 2 - Nieuw Buinen Zuid 3 - Nieuw Buinen Noord. 7 - Gieterveen zuid 8 - N33 9 - Annerveensekanaal

1 - Drentse Mondenweg 2 - Nieuw Buinen Zuid 3 - Nieuw Buinen Noord. 7 - Gieterveen zuid 8 - N33 9 - Annerveensekanaal Windenergie Drenthe 53 1 - Drentse Mondenweg 2 - Nieuw Buinen Zuid 3 - Nieuw Buinen Noord 4 - N374 Stadskanaal Noord 5 - N374 Stadskanaal zuid 6 - Stadskanaal west 7 - Gieterveen zuid 8 - N33 9 - Annerveensekanaal

Nadere informatie

Overzicht onderzoeken

Overzicht onderzoeken Overzicht onderzoeken Activiteit Windenergie Communicatieplan maken Afspraken tussen overheden maken (convenant, regionale afspraken, e.d.) Gemeentelijk windbeleidsplan opstellen Toelichting Het opstellen

Nadere informatie

Scanopy Ruimtelijke Ordening en applicatiebeheer T.a.v. de heer V. de Haan Antonius Matthaeuslaan 53 3515 AP Utrecht

Scanopy Ruimtelijke Ordening en applicatiebeheer T.a.v. de heer V. de Haan Antonius Matthaeuslaan 53 3515 AP Utrecht Scanopy Ruimtelijke Ordening en applicatiebeheer T.a.v. de heer V. de Haan Antonius Matthaeuslaan 53 3515 AP Utrecht datum: uw brief van: uw kenmerk: ons kenmerk: ons projectnummer: onderwerp: 21 februari

Nadere informatie

Actualisatie m.e.r.-beoordeling Binnenstad Nieuwegein Advies ten behoeve van de m.e.r. -beoordeling

Actualisatie m.e.r.-beoordeling Binnenstad Nieuwegein Advies ten behoeve van de m.e.r. -beoordeling Actualisatie m.e.r.-beoordeling Binnenstad Nieuwegein Advies ten behoeve van de m.e.r. -beoordeling 2 mei 2005 / rapportnummer 1086-64 Burgemeester en Wethouders van Nieuwegein Postbus 1 3430 AA NIEUWEGEIN

Nadere informatie

Bestemmingsplan Centrum-Oss - 2013. Bijlage 6: Akoestisch onderzoek woningen Bram van den Berghstraat november 2012

Bestemmingsplan Centrum-Oss - 2013. Bijlage 6: Akoestisch onderzoek woningen Bram van den Berghstraat november 2012 Bestemmingsplan Centrum-Oss - 2013 Bijlage 6: Akoestisch onderzoek woningen Bram van den Berghstraat november 2012 Bestemmingsplan Centrum-Oss 2013 Bijlage 6: Akoestisch onderzoek woningen Bram van den

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT HOGERE WAARDE VOOR DE TEN HOOGSTE TOELAATBARE GELUIDSBELASTING WET GELUIDHINDER

ONTWERPBESLUIT HOGERE WAARDE VOOR DE TEN HOOGSTE TOELAATBARE GELUIDSBELASTING WET GELUIDHINDER ONTWERPBESLUIT HOGERE WAARDE VOOR DE TEN HOOGSTE TOELAATBARE GELUIDSBELASTING WET GELUIDHINDER 1 Ambtshalve besluit Voor het plangebied Dorst-West (verder: plangebied) is gelijktijdig met dit ontwerpbesluit

Nadere informatie

ZOETERMEER Rokkeveenseweg 182 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING

ZOETERMEER Rokkeveenseweg 182 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING ZOETERMEER Rokkeveenseweg 182 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING RBOI - Rotterdam bv Delftseplein 27b Postbus 150 3000 AD Rotterdam telefoon (010) 201 85 55 E-mail: info@rboi.nl Zoetermeer Rokkeveenseweg 182 RUIMTELIJKE

Nadere informatie

Duinkampen 23 te Paterswolde

Duinkampen 23 te Paterswolde Duinkampen 23 te Paterswolde Projectgebied. Duinkampen 23 Paterswolde 1. Inleiding Deze ruimtelijke onderbouwing is opgesteld voor het bouwen van een bijgebouw, het plaatsen van een schutting en twee kunstwerken

Nadere informatie

Veel gestelde vragen rondom Windenergie

Veel gestelde vragen rondom Windenergie Veel gestelde vragen rondom Windenergie Waarom windenergie? Op mondiaal, Europees, nationaal, provinciaal en lokaal niveau zijn doelstellingen geformuleerd voor de opwekking van duurzame energie. Windenergie

Nadere informatie

Vragen bijeenkomst Windmolens 6 maart 2014

Vragen bijeenkomst Windmolens 6 maart 2014 Vragen bijeenkomst Windmolens 6 maart 2014 Vragen naar aanleiding van introductie wethouder Wagemakers Hoe is de provincie tot de keuze van de twee locaties gekomen? In de provincie Zuid Holland wordt

Nadere informatie

Partiële herziening zone industrielawaai Molendijk-Industrieweg. ontwerpbestemmingsplan. rboi. 25 jaar adviseurs ruimtelijke ordening

Partiële herziening zone industrielawaai Molendijk-Industrieweg. ontwerpbestemmingsplan. rboi. 25 jaar adviseurs ruimtelijke ordening Sliedrecht Partiële herziening zone industrielawaai Molendijk-Industrieweg ontwerpbestemmingsplan rboi 25 jaar adviseurs ruimtelijke ordening an Sliedrecht Partiële herziening zone industrielawaai Molendijk-Industrieweg

Nadere informatie

Gemeente. Schijndel. Beleidsnotitie indieningsvereisten. Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a.

Gemeente. Schijndel. Beleidsnotitie indieningsvereisten. Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a. Gemeente Schijndel Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a., sub 2 Wabo 2 3 bij verzoeken om afwijken van het bestemmingsplan Inleiding Op 24 september 2014 is het

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Industrielawaai Bestemmingsplan Voorofsche Zoom te Boskoop

Akoestisch onderzoek Industrielawaai Bestemmingsplan Voorofsche Zoom te Boskoop Akoestisch onderzoek Industrielawaai Bestemmingsplan Voorofsche Zoom te Boskoop Behandeld door: R. Bloemberg Omgevingsdienst Midden-Holland Postbus 45 2800 AA Gouda Opdrachtgever: Gemeente Alphen aan den

Nadere informatie

Vraag- & Antwoord-lijst over windenergie Oude Maas

Vraag- & Antwoord-lijst over windenergie Oude Maas Vraag- & Antwoord-lijst over windenergie Oude Maas - Vragen die gesteld zijn tijdens de informatieavond op 5 februari 2014 - Overige vragen in de periode hierna 1. In Barendrecht staan ook windmolens gepland,

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE Versie 2, d.d. 6 oktober 2011 Afdeling Stadsontwikkeling M. Jonker 1 Inhoud Hoofdstuk 1. Inleiding

Nadere informatie

Projectnummer: B02047.000077.0900. Opgesteld door: ir. G.K. Jobse; W.S. Schik. Ons kenmerk: 078702186:0.7. Kopieën aan:

Projectnummer: B02047.000077.0900. Opgesteld door: ir. G.K. Jobse; W.S. Schik. Ons kenmerk: 078702186:0.7. Kopieën aan: MEMO ARCADIS NEDERLAND BV Beaulieustraat 22 Postbus 264 6800 AG Arnhem Tel 026 3778 911 Fax 026 4457 549 www.arcadis.nl Onderwerp: Wijziging Landschappelijke beoordeling Windpark Dankzij de Dijken Arnhem,

Nadere informatie

MER Windparken Dintel Algemeen deel

MER Windparken Dintel Algemeen deel 709014 15 oktober 2011 MER Windparken Dintel Algemeen deel Opdrachtgever Raedthuys Windenergie BV, SurveyCom BV en Suiker Unie NV Duurzame oplossingen in energie, klimaat en milieu Postbus 579 7550 AN

Nadere informatie

Ontwikkelingsplan Hogewegzone Amersfoort

Ontwikkelingsplan Hogewegzone Amersfoort Ontwikkelingsplan Hogewegzone Amersfoort Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 26 mei 2011 / rapportnummer 2281 83 1. Oordeel over het MER en de aanvulling daarop De gemeente

Nadere informatie

Wet geluidhinder Verzoek hogere waarde

Wet geluidhinder Verzoek hogere waarde Wet geluidhinder Verzoek hogere waarde Ingekomen stempel: Gemeente: Moerdijk Datum: Kenmerk: Contactpersoon: A.A. van Dongen Besluitstempel: Verzoek om vaststelling hogere waarde Als bedoeld in de Wet

Nadere informatie

Westvoorne. Vogelwerende voorziening Trafostation Ommeloopweg Tinte. Ruimtelijke onderbouwing. 101502.17477.00 31-10-2012 definitief

Westvoorne. Vogelwerende voorziening Trafostation Ommeloopweg Tinte. Ruimtelijke onderbouwing. 101502.17477.00 31-10-2012 definitief Westvoorne Vogelwerende voorziening Trafostation Ommeloopweg Tinte Ruimtelijke onderbouwing identificatie planstatus projectnummer: datum: status: 101502.17477.00 31-10-2012 definitief projectleider: opdrachtgever:

Nadere informatie

Windpark Nieuwegein. Slagschaduwstudie

Windpark Nieuwegein. Slagschaduwstudie Windpark Nieuwegein Slagschaduwstudie Windpark Nieuwegein Slagschaduwstudie Door: Bram Konneman Datum: 31 December 2012 Projectnummer: WIENL12093 Ecofys 2012 in opdracht van: Eneco Wind B.V. ECOFYS Netherlands

Nadere informatie

Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Nieuw Terbregge

Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Nieuw Terbregge Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Nieuw Terbregge Kenmerk: 210011737 Algemeen toetsingskader De Wet geluidhinder beoogt de burger te beschermen tegen een te hoge geluidsbelasting.

Nadere informatie

Deelrapport Luchtkwaliteit Aanvulling

Deelrapport Luchtkwaliteit Aanvulling Deelrapport Luchtkwaliteit Aanvulling Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie Postbus 299-4600 AG Bergen op Zoom + 31 (0)164 212 800 nieuwesluisterneuzen@vnsc.eu www.nieuwesluisterneuzen.eu Rapport Vlaams

Nadere informatie

Vormvrije m.e.r.-beoordeling ontwikkeling KVL te Oisterwijk

Vormvrije m.e.r.-beoordeling ontwikkeling KVL te Oisterwijk Vormvrije m.e.r.-beoordeling ontwikkeling KVL te Oisterwijk Ontwikkeling KVL versus m.e.r.-regelgeving In het kader van het bestemmingsplan KVL dient getoetst te worden of er sprake is van verplichtingen

Nadere informatie

Provincie Zeeland. M.E.R.-Iokaties voor, grootschalige opwekking van windenergie in Zeeland. Richtlijnen milieu-effectrapport. '"tj. -...

Provincie Zeeland. M.E.R.-Iokaties voor, grootschalige opwekking van windenergie in Zeeland. Richtlijnen milieu-effectrapport. 'tj. -... Provincie Zeeland M.E.R.-Iokaties voor, grootschalige opwekking van windenergie in Zeeland '"tj -...J 1Il N r w o Richtlijnen milieu-effectrapport milieu-effectrapportage Lokaties voor grootschalige opwekking

Nadere informatie

Milieueffectrapport Windpark Nieuwe Waterweg. - Definitief - 711033 16 januari 2014. De Wolff-Nederland-Windenergie, FMT BV en Wind & Co

Milieueffectrapport Windpark Nieuwe Waterweg. - Definitief - 711033 16 januari 2014. De Wolff-Nederland-Windenergie, FMT BV en Wind & Co 711033 16 januari 2014 Milieueffectrapport Windpark Nieuwe Waterweg - Definitief - Opdrachtgever De Wolff-Nederland-Windenergie, FMT BV en Wind & Co Duurzame oplossingen in energie, klimaat en milieu Postbus

Nadere informatie

Bestemmingsplan buitengebied Boxtel

Bestemmingsplan buitengebied Boxtel Bestemmingsplan buitengebied Boxtel Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 26 januari 2012 / rapportnummer 2438 76 1. Oordeel over het MER De gemeente Boxtel wil het bestemmingsplan

Nadere informatie

Aanleg paardenbak Het Zuid 34 Drachten

Aanleg paardenbak Het Zuid 34 Drachten Ruimtelijke onderbouwing Aanleg paardenbak Het Zuid 34 Drachten Ruimtelijke onderbouwing voor de aanleg van een paardenbak Het Zuid 34 te Drachten 1 Ruimtelijke onderbouwing voor de aanleg van een paardenbak

Nadere informatie

Enquête. Noorderhaaks & Windmolens in Koegras

Enquête. Noorderhaaks & Windmolens in Koegras Enquête Noorderhaaks & Windmolens in Koegras April 2015 Inleiding De Bewonersbelangen Vereniging Julianadorp organiseert een enquête om inzicht te krijgen hoe u als bewoner van Julianadorp / Koegras staat

Nadere informatie

INSPRAAK NOTA. De Notitie reikwijdte en detailniveau voor de MER en de startnotitie MKBA in het kader van de Structuurvisie windmolenplan Lage Weide

INSPRAAK NOTA. De Notitie reikwijdte en detailniveau voor de MER en de startnotitie MKBA in het kader van de Structuurvisie windmolenplan Lage Weide INSPRAAK NOTA De Notitie reikwijdte en detailniveau voor de MER en de startnotitie MKBA in het kader van de Structuurvisie windmolenplan Lage Weide 2 INHOUD 1. INLEIDING... 3 2. CONCLUSIES... 4 3. BEANTWOORDING

Nadere informatie

Haalbaarheid Duurzame energie

Haalbaarheid Duurzame energie Haalbaarheid Duurzame energie Wijk bij Duurstede Imagine the result Agenda Vraagstelling Inventarisatie Resultaten Conclusies Hoofdvraag 1. Welke bijdrage kunnen de verschillende vormen van duurzame energie

Nadere informatie

WINDPARK DE DRENTSE MONDEN EN OOSTERMOER MILIEUEFFECTRAPPORT

WINDPARK DE DRENTSE MONDEN EN OOSTERMOER MILIEUEFFECTRAPPORT 709022 8 september 2015 WINDPARK DE DRENTSE MONDEN EN OOSTERMOER MILIEUEFFECTRAPPORT Duurzame Energieproductie Exloërmond BV, Raedthuys Windenergie BV, Vereniging Windpark Oostermoer Definitief Duurzame

Nadere informatie

Pagina 1 van 6 Versie Nr. 1 Registratienr.: Z/14/005105/9510. Afdeling: Beleid Ruimte Leiderdorp, 25 augustus 2014 Onderwerp: herontwikkeling

Pagina 1 van 6 Versie Nr. 1 Registratienr.: Z/14/005105/9510. Afdeling: Beleid Ruimte Leiderdorp, 25 augustus 2014 Onderwerp: herontwikkeling Pagina 1 van 6 Versie Nr. 1 Afdeling: Beleid Ruimte Leiderdorp, 25 augustus 2014 Onderwerp: herontwikkeling Aan de raad. Hoogmadeseweg 60A Besluit categorie vvgb 09-2014 Beslispunten *Z001D11AA5 5* 1.

Nadere informatie

De wind in de zeilen voor Dilbeek

De wind in de zeilen voor Dilbeek De wind in de zeilen voor Dilbeek Op zoek naar geschikte locaties voor windturbines in Dilbeek aan de hand van het Windplan Vlaanderen en de Vlaamse Omzendbrief Windenergie Waarom windenergie? Op zoek

Nadere informatie

(Ontwerp) besluit hogere waarden geluid voor 18 woningen in het bestemmingsplan Stadscentrum Oost / Cadenza.

(Ontwerp) besluit hogere waarden geluid voor 18 woningen in het bestemmingsplan Stadscentrum Oost / Cadenza. (Ontwerp) besluit hogere waarden geluid voor 18 woningen in het bestemmingsplan Stadscentrum Oost / Cadenza. I. OVERWEGINGEN 1. De locatie In het kader van planontwikkeling wordt het bestemmingsplan Stadscentrum

Nadere informatie

Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim. 28 oktober 2014 J j OKF ZOU

Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim. 28 oktober 2014 J j OKF ZOU 5 -minuten versie voor Provinciale Staten provincie HOLLAND Directie DLB Afdeling Samenleving en Economie Registratienummer 489015306 {DOS-2007-0015748) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum

Nadere informatie

Verplaatsing varkenshouderij van de Geerstraat naar de Begijnenstraat te Winssen, gemeente Beuningen

Verplaatsing varkenshouderij van de Geerstraat naar de Begijnenstraat te Winssen, gemeente Beuningen Verplaatsing varkenshouderij van de Geerstraat naar de Begijnenstraat te Winssen, gemeente Beuningen Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 28 januari 2013 / rapportnummer 2725 31 1. Oordeel over

Nadere informatie

2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex. Houtensewetering naast 45

2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex. Houtensewetering naast 45 2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex Houtensewetering naast 45 2 Toelichting 1 Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Vigerend bestemmingsplan 1.3 Bestemmingsplan 2 Gebieds- en projectbeschrijving

Nadere informatie

WIJZIGINGSPLAN NOORDWIJK - WESTERWEG 46 ONTWERP / 29 JUNI 2011

WIJZIGINGSPLAN NOORDWIJK - WESTERWEG 46 ONTWERP / 29 JUNI 2011 WIJZIGINGSPLAN NOORDWIJK - WESTERWEG 46 ONTWERP / 29 JUNI 2011 WIJZIGINGSPLAN NOORDWIJK - WESTERWEG 46 CODE 119999 / 29-06-11 GEMEENTE MARUM 119999 / 29-06-11 WIJZIGINGSPLAN NOORDWIJK - WESTERWEG 46

Nadere informatie

Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging

Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging Ruimtelijke Onderbouwing Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging Gemeente Tynaarlo September 2012 NL.IMRO.1730.ABYdermade3depunt-0301 Inhoudsopgave 2.1 Beschrijving van het projectgebied,

Nadere informatie

Grote Markt Oostzijde, Groningen

Grote Markt Oostzijde, Groningen Grote Markt Oostzijde, Groningen Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 31 augustus 2010 / rapportnummer 2100-75 1. Oordeel over het MER Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe

Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe Verordening vastgesteld: 26-06-2003 In werking getreden: 15-09-2003 COMPENSATIEVERPLICHTING Artikel 1 Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan

Nadere informatie

Kenmerken en kwaliteiten landschap

Kenmerken en kwaliteiten landschap h o o f d s t u k 1 Kenmerken en kwaliteiten landschap Oude Rijnzone (N11) De Oude Rijnzone maakt deel uit van het Hollandse veenweidegebied en wordt gekenmerkt door de Oude Rijn met rijke lintbebouwing

Nadere informatie

Windpark Lage Weide ondanks participatie toch geen windpark. Simone Maase bestuurslid Energie-U simone@energie-u.nl 19 maart 2015

Windpark Lage Weide ondanks participatie toch geen windpark. Simone Maase bestuurslid Energie-U simone@energie-u.nl 19 maart 2015 Windpark Lage Weide ondanks participatie toch geen windpark Simone Maase bestuurslid Energie-U simone@energie-u.nl 19 maart 2015 1 Inhoud Coöperatieve vereniging Energie-U Zonder grond een park ontwikkelen

Nadere informatie

Afbeelding 1.1. Overzicht onderzoeksgebied

Afbeelding 1.1. Overzicht onderzoeksgebied Afbeelding 1.1. Overzicht onderzoeksgebied 2. WETTELIJKE KADER Voor de wijziging van een bestemmingsplan, waarbij de mogelijkheid tot het ontwikkelen van geluidgevoelige bestemmingen mogelijk wordt gemaakt

Nadere informatie

Beschikking maatwerkvoorschriften

Beschikking maatwerkvoorschriften Wet milieubeheer Beschikking maatwerkvoorschriften Inrichtingdrijver : Kuehne + Nagel Logistics B.V. Activiteiten van de inrichting : 2e fase maatwerk Locatie : Lippestraat 15 te Zwolle Datum beschikking

Nadere informatie

Vormvrije m.e.r.-beoordeling bij Structuurvisie Zuidplas 2030

Vormvrije m.e.r.-beoordeling bij Structuurvisie Zuidplas 2030 Vormvrije m.e.r.-beoordeling bij Structuurvisie Zuidplas 2030 Colofon Titel: Vormvrije m.e.r.-beoordeling bij Structuurvisie Zuidplas 2030 Documentnummer: A12.003139 Status: Vastgesteld door de gemeenteraad

Nadere informatie

Barendrecht. Akoestisch onderzoek. Uitbreiding Vrijenburgschool. 048900.15162.00 02-02-2010 (versie 1.0) drs. R.A.P. Effting.

Barendrecht. Akoestisch onderzoek. Uitbreiding Vrijenburgschool. 048900.15162.00 02-02-2010 (versie 1.0) drs. R.A.P. Effting. Barendrecht Akoestisch onderzoek Uitbreiding Vrijenburgschool projectnummer: datum: 048900.15162.00 02-02-2010 (versie 1.0) opdrachtleider: opdrachtgever: drs. R.A.P. Effting Gemeente Barendrecht auteur(s):

Nadere informatie

Structuurvisie. Windmolens Lage Weide. - ontwerp -

Structuurvisie. Windmolens Lage Weide. - ontwerp - Structuurvisie Windmolens Lage Weide - ontwerp - Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling ontwerp 11 april 2013-2 - Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 4 1.1. AANLEIDING... 4 1.2. DOELSTELLING... 4 1.3. WINDENERGIELOCATIE

Nadere informatie

Rienties, H (Henry) PROVINCIALE STATE i VAN OVERIJSSEL Reg.nr. ^ Zol5- ^ Q

Rienties, H (Henry) PROVINCIALE STATE i VAN OVERIJSSEL Reg.nr. ^ Zol5- ^ Q Rienties, H (Henry) Van: Verzonden: Aan: CC: Onderwerp: Bijlagen: Dirk Jan Matthijsse [d.j.matthijsse@raedthuys.nl] woensdag 21 oktober 2015 12:40 Boukes, AEW (Arnold); Statengriffie Eggink, EC (Esther);

Nadere informatie

Raadsvoorstel gemeente Coevorden

Raadsvoorstel gemeente Coevorden Raadsvoorstel gemeente Coevorden Datum raadsvergadering 22 maart 2016 Versie 1 Agendapunt Naam rapporteur Rv.nr. Openbaar Portefeuillehouder Onderwerp Voorgesteld besluit Aan de raad, H.A. Gortmaker Ja

Nadere informatie

Verslag gebiedsatelier Windpark Spuisluis 28 september 2015

Verslag gebiedsatelier Windpark Spuisluis 28 september 2015 Verslag gebiedsatelier Windpark Spuisluis 28 september 2015 Algemeen verslag gebiedsatelier Spuisluis van 28 september 2015 Presentaties Op 28 september organiseerde de provincie een gebiedsatelier in

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek evenementen Landgoed kasteel de Berckt te Baarlo ten behoeve van een ruimtelijke onderbouwing

Akoestisch onderzoek evenementen Landgoed kasteel de Berckt te Baarlo ten behoeve van een ruimtelijke onderbouwing Akoestisch onderzoek evenementen Landgoed kasteel de Berckt te Baarlo ten behoeve van een ruimtelijke onderbouwing Datum 14 mei 2012 Referentie 20120487-04 Referentie 20120487-04 Rapporttitel Akoestisch

Nadere informatie

Verdiepend onderzoek naar zesde variant Windpark N33

Verdiepend onderzoek naar zesde variant Windpark N33 Verdiepend onderzoek naar zesde variant Windpark N33 28 augustus 2014 Verantwoording Titel Opdrachtgever Projectleider Auteur(s) Verdiepend onderzoek naar zesde variant Windpark N33 Provincie Groningen

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 27 januari 2010 ALDUS BESLOTEN 4 FEBRUARI 2010. Oostelijke randweg; afronding mer-procedure

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 27 januari 2010 ALDUS BESLOTEN 4 FEBRUARI 2010. Oostelijke randweg; afronding mer-procedure Aan de raad AGENDAPUNT 3 ALDUS BESLOTEN 4 FEBRUARI 2010 Oostelijke randweg; afronding mer-procedure Voorstel: 1. Het toetsingsadvies van de Commissie voor de mer over het milieueffectrapport (mer) oostelijke

Nadere informatie

Regioplan Windenergie Zuidelijk en Oostelijk Flevoland

Regioplan Windenergie Zuidelijk en Oostelijk Flevoland Regioplan Windenergie Zuidelijk en Oostelijk Flevoland toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 29 maart 2016 / projectnummer: 2826 1. Oordeel over het MER en de aanvulling

Nadere informatie

BIJLAGE 2: VERANTWOORDING UITBREIDING BOOMSWEG

BIJLAGE 2: VERANTWOORDING UITBREIDING BOOMSWEG BIJLAGE 2: VERANTWOORDING UITBREIDING BOOMSWEG 1 Algemeen De uitbreiding van het plangebied met de locatie Boomsweg omvat deels een nieuwe ontwikkelingslocatie, Boomsweg 12, en deels het overnemen van

Nadere informatie

Windpark De Drentse Monden en Oostermoer

Windpark De Drentse Monden en Oostermoer Windpark De Drentse Monden en Oostermoer Tussentijds toetsingsadvies over het milieueffectrapport 18 november 2015 / projectnummer 2553 1. Oordeel over het milieueffectrapport (MER) Duurzame Energieproductie

Nadere informatie

Besluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Lloydkwartier

Besluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Lloydkwartier Besluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Lloydkwartier Kenmerk 21826618 1. Aanleiding ln verband met het bestemmingsplan Lloydkwartier dienen hogere waarden te worden vastgesteld voor woningen

Nadere informatie

Voornemen Rijksstructuurvisie Windenergie op Land. Achtergrondinformatie

Voornemen Rijksstructuurvisie Windenergie op Land. Achtergrondinformatie Voornemen Rijksstructuurvisie Windenergie op Land Achtergrondinformatie Voornemen Rijksstructuurvisie Windenergie op Land Achtergrondinformatie Ministerie van Infrastructuur en Milieu Inhoudsopgave Hoofdstuk

Nadere informatie

GEMEENTE BUREN. Ruimtelijke onderbouwing Hendriklaan 15 16, Beusichem

GEMEENTE BUREN. Ruimtelijke onderbouwing Hendriklaan 15 16, Beusichem GEMEENTE BUREN Ruimtelijke onderbouwing Hendriklaan 15 16, Beusichem Projectnr. 061-076 / 27 januari 2016 INHOUD BLZ 1 INLEIDING... 3 1.1 Aanleiding en doelstelling... 3 1.2 Plangebied... 4 1.3 Geldend

Nadere informatie

Federatieplan Windenergie Wind werkt voor Flevoland

Federatieplan Windenergie Wind werkt voor Flevoland Federatieplan Windenergie Wind werkt voor Flevoland Lelystad, juli 2014 Het plan Het Federatieplan Windenergie bestaat uit onderlinge afspraken tussen bewoners, grondeigenaren en windmoleneigenaren in

Nadere informatie

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu AKOESTISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED PEELEIK NAAST 32 Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu Documentnummer: 2012-02 Eigenaar: SB/Mi/GGD Revisienummer: 1 Status: definitief Datum:

Nadere informatie

Bestemmingsplan buitengebied Baarle-Nassau

Bestemmingsplan buitengebied Baarle-Nassau Bestemmingsplan buitengebied Baarle-Nassau Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 1 september 2011 / rapportnummer 2322 83 1. Oordeel over het MER De gemeente Baarle-Nassau

Nadere informatie