ECONOMISCHE CLASSIFICATIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ECONOMISCHE CLASSIFICATIE"

Transcriptie

1 Algemene Gegevensbank ECONOMISCHE CLASSIFICATIE Maart 2009 Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole Macrobudgettaire dienst

2

3 INHOUDSTAFEL INLEIDING 5 DEEL I Lijst van de economsiche s voor de uitgaven en ontvangsten van de overheidssector 9 DEEL II Commentaarfiches bij de economische s 29

4

5 INLEIDING a. Basisbeginselen van de economische classificatie van maart 2009 De economische classificatie is bijzonder belangrijk voor de overheidsdiensten. Immers, de economische s beïnvloeden de begrotingsstructuur van de verschillende entiteiten van de centrale overheid 1. De classificatie is ook belangrijk voor de statistieken. De economische s berusten inderdaad op een macro-economische structuur gebaseerd op het ESR95. Aan de hand hiervan kan het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) de begrotingsverrichtingen van de verschillende entiteiten van de centrale overheid inpassen in de overheidsrekening. De economische classificatie die tot en met de begroting 2009 werd gebruikt, dateert van oktober Samen met het Federaal Planbureau en het Instituut voor de Nationale Rekeningen was de Macrobudgettaire Dienst van mening dat het nodig was deze classificatie bij te werken. Bij deze bijwerking was het niet de bedoeling de economische classificatie helemaal te wijzigen maar wel ze aan te passen op basis van de huidige behoeften of de leemten die bij de commentaar op deze classificatie zijn vastgesteld. We zijn dan ook uitgegaan van volgende beginselen: - De economische classificatie zo weinig mogelijk wijzigen om reeksen te behouden die vergelijkbaar zijn tussen de begrotingsgegevens opgesteld volgens de classificatie van oktober 2000 en die van maart 2009; - Over nauwkeuriger commentaar beschikken om aldus te komen tot een uniforme aanrekening van de uitgaven en de ontvangsten van de verschillende entiteiten van de centrale overheid, die zo dicht mogelijk aanleunt bij de voorschriften van het ESR95, om zoveel mogelijk te vermijden dat het INR nog correcties moet aanbrengen aan de economische hergroeperingen bij de opmaak van de overheidsrekeningen; - Werken met levendige commentaarfiches, die kunnen evolueren naargelang bijvoorbeeld van de aanbevelingen van Eurostat of van de evolutie van het ESR95; - De s in verband met niet-verdeelde verrichtingen zoveel mogelijk afschaffen. Naast een inleiding omvat dit document twee delen. Het eerste deel bestaat uit een lijst met de economische s en het tweede deel uit de commentaarfiches bij deze s. Net als de classificatie van oktober 2000 bevat deze van maart 2009 tien hoofdgroepen. Deze zijn onderverdeeld in groepen, subgroepen en uiteindelijk economische s. De economische is ontworpen volgens het decimaal stelsel en bevat vier cijfers. Het eerste cijfer duidt de hoofdgroep aan waartoe de verrichting behoort. 1 De centrale overheid bestaat uit de federale overheid, de gemeenschappen, de gewesten en de gemeenschapscommissies. 5

6 De classificatie bevat 10 hoofdgroepen: - de hoofdgroepen 0 tot 4 betreffen de lopende verrichtingen; - de hoofdgroepen 5 tot 8 betreffen de kapitaalverrichtingen; - groep 9 betreft de verrichtingen inzake de overheidsschuld andere dan interestlasten. Hoofdgroep Uitgaven Ontvangsten 0 NIET-VERDEELDE UITGAVEN NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN 1 LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN 2 RENTEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM RENTEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM 3 INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN 4 INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSSECTOR INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSSECTOR 5 KAPITAALOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN KAPITAALOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN 6 KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSSECTOR KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSSECTOR 7 INVESTERINGEN DESINVESTERINGEN 8 KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN; ANDERE FINANCIËLE PRODUKTEN KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN; ANDERE FINANCIËLE PRODUKTEN 9 OVERHEIDSSCHULD OVERHEIDSSCHULD Het tweede cijfer duidt de groep aan. Als dit tweede cijfer lager is dan 6, betreft de begrotingsverrichting een uitgave. Is het gelijk aan of hoger dan 6, dan gaan het om een ontvangst. Het derde en vierde cijfer duiden de subgroep aan. Ze bieden meer gedetailleerde informatie die voor de statistieken interessant kan zijn. b. Voornaamste wijzigingen in vergelijking met de classificatie van oktober Afschaffing van de meeste niet-verdeelde s De meeste s in verband met niet-verdeelde verrichtingen zijn afgeschaft om zo nauwkeurig mogelijke aanrekeningen te krijgen. Voorbeeld: de (eigenlijke lonen niet verdeeld) werd afgeschaft. De aanrekening van het eigenlijke loon dient te gebeuren op de (bezoldiging volgens weddeschalen) of (andere bezoldigingselementen). 6

7 - Terugbetaling van de wedden voor gedetacheerd personeel Conform de boekhoudregels wordt het gebruik door een overheidseenheid van gedetacheerd personeel van een andere overheidseenheid gelijkgesteld met een aankoop van een dienst. De loonlast wordt dus geboekt op het niveau van de entiteit die de oorspronkelijke wedde betaalt. Voorbeeld: gedetacheerd personeel van een overheidseenheid A naar een overheidseenheid B loonlasten geboekt op het niveau van overheidseenheid A onder groep 11; de terugbetaling van de beloning door overheidseenheid B wordt gelijkgesteld met een aankoop van een dienst binnen de overheidssector: economische op het niveau van de overheidseenheid B; de ontvangst wordt geboekt op het niveau van eenheid A als een verkoop van een dienst: economische op niveau van eenheid A. - Herziening van de structuur van de groepen 41 en 61 (Overdrachten binnen een institutionele groep) De groepen 41 en 61 zijn belangrijk voor de consolidatie binnen een institutionele groep. Ze werden herzien om de verrichtingen te kunnen boeken van de verschillende eenheden waarvan de begrotingen en de rekeningen zullen moeten worden gehergroepeerd met die van de institutionele overheid om de economische hergroepering van de betreffende institutionele groep te verkrijgen. Tot op heden bestond er geen specifieke economische voor de consolidatie van vzw s en andere eenheden (zoals bijvoorbeeld vennootschappen) die tot de consolidatieperimeter van een entiteit van de centrale overheid behoren. De s en (overdrachten aan vzw s van de overheid) alsook de s en (overdrachten aan andere eenheden van de overheid) werden aldus toegevoegd om zo alle eenheden te kunnen consolideren die met een institutionele groep moeten worden geconsolideerd (cf. de lijst van eenheden van de overheidssector opgemaakt door het Instituut voor de Nationale Rekeningen en gepubliceerd in het jaarverslag van de Algemene Gegevensbank). De s voor overeenkomstige ontvangsten werden aangemaakt in de groepen 46 en Herziening van de subgroepen 43.3 en 63.3 (lopende en kapitaaloverdrachten aan lokale overheden) De subgroepen 43.3 en 63.3 worden gebruikt voor de bijdragen aan de lokale overheden waarvoor het niet mogelijk is het gedeelte van de bijdrage aan de provincies te onderscheiden van dat aan de gemeenten. - Financiële en niet-financiële verrichtingen De grens tussen kapitaaloverdrachten (hoofdgroep 5) enerzijds en kredietverleningen en deelnemingen (hoofdgroep 8) anderzijds werd nauwkeuriger bepaald. Een goede ring van de kapitaalinbreng in een bedrijf of een internationale organisatie is heel belangrijk. Immers, overdrachten om niet (hoofdgroep 5) beïnvloeden het vorderingensaldo, terwijl kredietverleningen en deelnemingen (hoofdgroep 8) worden beschouwd als financiële verrichtingen zonder invloed op het vorderingensaldo. 7

8 - Inhoud van de hoofdgroep 8 Hoofdgroep 8 betreft niet enkel meer kredietverleningen en deelnemingen maar ook andere financiële verrichtingen (hoofdzakelijk inzake beheer van de overheidsschuld). Voordien konden die niet worden geboekt onder een specifieke economische. De economische s en werden aangemaakt om deze verrichtingen te boeken. - Afschaffing van sommige economische s Sommige economische s uit de economische classificatie van oktober 2000 werden niet of niet langer gebruikt. Deze s hebben we geërfd uit de voorgaande Beneluxclassificaties. Er was geen enkele reden meer om ze te behouden. Volgende economische s of groepen werden afgeschaft: Code 12.30: specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid Code 12.40: specifieke aankopen binnen de sector overheid Groep 15: toegerekende kosten Groep 19: toegerekende baten Groep 22: bijdragen in de toevallige exploitatieverliezen van overheidsbedrijven Groep 23: toegerekende debetrente Groep 29: toegerekende creditrente Groep 75: voorraadvormingen Groep 78: voorraadverminderingen Groep 79: afschrijvingen (andere dan van de overheidsschuld) Groep 93: dotaties aan reservefondsen Groep 94: aflossingen van kortlopende schuld Groep 98: opnemingen uit reservefondsen Groep 99: opbrengsten van kortlopende leningen 8

9 9

10

11 DEEL I LIJST VAN DE ECONOMISCHE CODES VOOR DE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VAN DE OVERHEIDSSECTOR

12

13 0 NIET-VERDEELDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN Groep/ Subgroep Code Omschrijving UITGAVEN 01 Uitgaven te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met Niet verdeeld 02 Niet gebruikt 03 Interne verrichtingen Diverse interne verrichtingen Verrekeningen met andere dienstjaren 04 Annuïteiten met betrekking tot financiële leasings Annuïteiten met betrekking tot financiële leasings ONTVANGSTEN Groep/ Subgroep Code Omschrijving 06 Ontvangsten te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met Ontvangsten te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9 07 Niet gebruikt 08 Interne verrichtingen Diverse interne verrichtingen Verrekeningen met andere dienstjaren 13

14 1 LOPENDE UITGAVEN VOOR EN ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN UITGAVEN Groep/ Subgroep Code Omschrijving 11 Lonen en sociale lasten 11.1 Eigenlijke lonen Bezoldiging volgens weddeschalen Overige bezoldigingselementen 11.2 Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen 11.3 Overige sociale lasten van de werkgever Directe toelagen Doorbetaling van loon Pensioenen van overheidspersoneel 11.4 Lonen in natura Lonen in natura 12 Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten 12.1 Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector Algemene werkingskosten Huurgelden van gebouwen 12.2 Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector Algemene werkingskosten Huurgelden van gebouwen 12.3 Niet gebruikt 12.4 Niet gebruikt 12.5 Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector 13 Aankoop van duurzame militaire goederen die niet behoren tot de bruto-investeringen in vaste activa (oorlogswapens en gelijkaardige) Aankoop van duurzame militaire goederen die niet behoren tot de bruto-investeringen in vaste activa (oorlogswapens en gelijkaardige) 14 Herstel en niet-waardevermeerderend onderhoud van wegen- en waterbouwkundige werken Kosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector Kosten vergoed binnen de overheidssector ONTVANGSTEN Groep/ Subgroep Code Omschrijving 16 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten 16.1 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheidssector Aan bedrijven Aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen Aan het buitenland 16.2 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector 17 Verkoop van duurzame militaire goederen die niet behoren tot de bruto-investeringen in vaste activa (oorlogswapens en gelijkaardige) Verkoop van duurzame militaire goederen die niet behoren tot de bruto-investeringen in vaste activa (oorlogswapens en gelijkaardige) 18 Ontvangsten afkomstig van wegen- en waterbouwkundige werken Ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector Ontvangsten binnen de overheidssector 14

15 2 RENTEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM UITGAVEN Groep/ Subgroep Code Omschrijving 21 Rente op overheidsschuld Rente op overheidsschuld in euro Rente op overheidsschuld in vreemde valuta Rente op schuld binnen de overheidssector Rente op commerciële schuld Rente op financiële leasings 22 Niet gebruikt 23 Niet gebruikt 24 Huurgelden van gronden Betalingen aan andere sectoren dan de overheidssector Betalingen binnen de overheidssector ONTVANGSTEN Groep/ Subgroep Code Omschrijving 26 Rente van overheidsvorderingen Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector Rente-ontvangsten binnen de overheidssector 27 Exploitatiewinsten van overheidsbedrijven Niet-financiële overheidsbedrijven met rechtspersoonlijkheid Niet-financiële overheidsbedrijven zonder rechtspersoonlijkheid Overheidskredietinstellingen met rechtspersoonlijkheid Overheidskredietinstellingen zonder rechtspersoonlijkheid Overheidsverzekeringsmaatschappijen 28 Overige opbrengsten uit vermogen Concessies Dividenden Huurgelden van gronden 15

16 Groep/ Subgroep Code 3 INKOMENSOVERDRACHTEN AAN EN VAN ANDERE SECTOREN Omschrijving UITGAVEN 31 Exploitatiesubsidies 31.1 Rentesubsidies Rentesubsidies aan overheidsbedrijven Rentesubsidies aan andere bedrijven 31.2 Overige exploitatiesubsidies aan overheidsbedrijven Prijssubsidies aan overheidsbedrijven Overige exploitatiesubsidies aan overheidsbedrijven 31.3 Overige exploitatiesubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven Prijssubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven Overige exploitatiesubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven 32 Inkomensoverdrachten, die geen exploitatiesubsidies zijn, aan bedrijven en financiële instellingen Inkomensoverdrachten, die geen exploitatiesubsidies zijn, aan bedrijven en financiële instellingen 33 Inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen Inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen 34 Inkomensoverdrachten aan gezinnen 34.1 Weduwen- en wezenpensioenen van het overheidspersoneel Weduwen- en wezenpensioenen van het overheidspersoneel 34.2 Oorlogspensioenen Oorlogspensioenen 34.3 Overige sociale uitkeringen Geldelijke uitkeringen Uitkeringen in natura 34.4 Overige uitkeringen aan gezinnen als verbruikers Geldelijke uitkeringen Uitkeringen in natura 34.5 Overige uitkeringen aan gezinnen als producenten Overige uitkeringen aan gezinnen als producenten 35 Inkomensoverdrachten aan het buitenland Aan EU-instellingen Aan lidstaten van de EU (overheden) Aan lidstaten van de EU (niet-overheden) Aan internationale instellingen andere dan de EU-instellingen Aan landen andere dan de lidstaten van de EU (overheden) Aan landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden) ONTVANGSTEN Groep/ Subgroep Code Omschrijving 36 Indirecte belastingen en heffingen Invoerrechten Accijnzen en andere verbruiksbelastingen Belasting op de toegevoegde waarde Registratierechten Winsten van fiscale overheidsmonopolies of van openbare bedrijven met een monopolistisch karakter Verkeersbelasting Milieuheffingen Heffingen en belastingen op onroerende goederen, met uitzondering van de onroerende voorheffing Diverse belastingen 16

17 ONTVANGSTEN Groep/ Subgroep Code Omschrijving 37 Directe belastingen en bijdragen gestort aan de socialezekerheidsinstellingen Directe belastingen ten laste van bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen Directe belastingen ten laste van gezinnen en vzw's ten behoeve van de gezinnen Socialezekerheidsbijdragen ten laste van werkgevers - overheid Socialezekerheidsbijdragen ten laste van andere werkgevers Socialezekerheidsbijdragen ten laste van werknemers Bijdragen voor het Fonds voor Overlevingspensioenen Andere verplichte bijdragen 38 Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen Van bedrijven Van kredietinstellingen Van verzekeringsmaatschappijen Van vzw's ten behoeve van de gezinnen Van gezinnen 39 Inkomensoverdrachten van het buitenland Van EU-instellingen Van lidstaten van de EU (overheden) Van lidstaten van de EU (niet-overheden) Van internationale instellingen andere dan de EU-instellingen Van landen andere dan de lidstaten van de EU (overheden) Van landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden) 17

18 Groep/ Subgroep Code 4 INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSSECTOR Omschrijving UITGAVEN 41 Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep Aan de institutionele overheid Aan niet-organieke begrotingsfondsen Aan administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA) Aan administratieve openbare instellingen (AOI) Aan onderwijsinstellingen van de institutionele overheid Aan vzw's van de overheid Aan andere eenheden van de overheid 42 Inkomensoverdrachten aan de socialezekerheidsinstellingen Ouderdom, overlijden, nabestaanden Ziekte Invaliditeit en handicap Werkloosheid Gezinslasten Arbeidsongevallen en beroepsziekten Beroepsopleiding voor volwassenen Globale rijkstoelage aan de sociale zekerheid Overige inkomensoverdrachten aan de socialezekerheidsinstellingen 43 Inkomensoverdrachten aan lokale overheden 43.1 Aan provincies Algemene bijdragen Specifieke bijdragen Bijdragen voor rentelasten Bijdragen voor lonen van het onderwijzend personeel Bijdragen voor rustpensioenen van het onderwijzend personeel Bijdragen voor overige werkingskosten van het onderwijs 43.2 Aan gemeenten Algemene bijdragen Specifieke bijdragen Bijdragen voor rentelasten Bijdragen voor lonen van het onderwijzend personeel Bijdragen voor rustpensioenen van het onderwijzend personeel Bijdragen voor overige werkingskosten van het onderwijs 43.3 Aan provincies en gemeenten - niet verdeeld Algemene bijdragen Specifieke bijdragen Bijdragen voor rentelasten Bijdragen voor lonen van het onderwijzend personeel Bijdragen voor rustpensioenen van het onderwijzend personeel Bijdragen voor overige werkingskosten van het onderwijs 43.4 Aan vzw's van de lokale overheden Aan vzw's van de lokale overheden 43.5 Aan overige lokale overheden Algemene bijdragen Specifieke bijdragen 44 Inkomensoverdrachten aan het gesubsidieerd autonoom onderwijs Bijdragen voor lonen van het onderwijzend personeel Bijdragen voor rustpensioenen van het onderwijzend personeel Bijdragen voor overige werkingskosten van het onderwijs Bijdragen voor rentelasten van het onderwijs 18

19 UITGAVEN Groep/ Subgroep Code Omschrijving 45 Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies) 45.1 Inkomensoverdrachten aan de gemeenschapscommissies Inkomensoverdrachten aan de gemeenschapscommissies 45.2 Inkomensoverdrachten aan de gemeenschappen Dotaties Toegewezen gedeelten van belastingen en heffingen Overige inkomensoverdrachten aan de gemeenschappen 45.3 Inkomensoverdrachten aan de gewesten Dotaties Toegewezen gedeelten van belastingen en heffingen Overige inkomensoverdrachten aan de gewesten 45.4 Inkomensoverdrachten aan de federale overheid Inkomensoverdrachten aan de federale overheid ONTVANGSTEN Groep/ Subgroep Code Omschrijving 46 Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep Van de institutionele overheid Van niet-organieke begrotingsfondsen Van administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA) Van administratieve openbare instellingen (AOI) Van onderwijsinstellingen van de institutionele overheid Van vzw's van de overheid Van andere eenheden van de overheid 47 Inkomensoverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen Ouderdom, overlijden, nabestaanden Ziekte Invaliditeit en handicap Werkloosheid Gezinslasten Arbeidsongevallen en beroepsziekten Beroepsopleiding voor volwassenen Overige inkomenoverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen 48 Inkomensoverdrachten van lokale overheden 48.1 Van provincies Algemene bijdragen Specifieke bijdragen 48.2 Van gemeenten Algemene bijdragen Specifieke bijdragen 48.3 Van provincies en gemeenten - niet verdeeld Van provincies en gemeenten - niet verdeeld 48.4 Van vzw's van de lokale overheden Van vzw's van de lokale overheden 48.5 Van overige lokale overheden Algemene bijdragen Specifieke bijdragen 19

20 ONTVANGSTEN Groep/ Subgroep Code Omschrijving 49 Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies) 49.1 Inkomensoverdrachten van de gemeenschapscommissies Inkomensoverdrachten van de gemeenschapscommissies 49.2 Inkomensoverdrachten van de gemeenschappen Inkomensoverdrachten van de gemeenschappen 49.3 Inkomensoverdrachten van de gewesten Inkomensoverdrachten van de gewesten 49.4 Inkomensoverdrachten van de federale overheid Dotaties Toegewezen gedeelten van belastingen en heffingen Overige inkomensoverdrachten van de federale overheid 20

21 Groep/ Subgroep Code 5 KAPITAALOVERDRACHTEN AAN EN VAN ANDERE SECTOREN Omschrijving UITGAVEN 51 Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen 51.1 Investeringsbijdragen Investeringsbijdragen aan overheidsbedrijven Investeringsbijdragen aan privébedrijven 51.2 Overige kapitaaloverdrachten aan bedrijven Overige kapitaaloverdrachten aan overheidsbedrijven Overige kapitaaloverdrachten aan privébedrijven 51.3 Overige kapitaaloverdrachten aan kredietinstellingen Overige kapitaaloverdrachten aan kredietinstellingen 51.4 Overige kapitaaloverdrachten aan verzekeringsmaatschappijen Overige kapitaaloverdrachten aan verzekeringsmaatschappijen 52 Kapitaaloverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen Investeringsbijdragen aan vzw's ten behoeve van de gezinnen Overige kapitaaloverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen 53 Kapitaaloverdrachten aan gezinnen Investeringsbijdragen aan gezinnen Overige kapitaaloverdrachten aan gezinnen 54 Kapitaaloverdrachten aan het buitenland Aan EU-instellingen: investeringsbijdragen Aan EU-instellingen: overige kapitaaloverdrachten Aan lidstaten van de EU (overheden): investeringsbijdragen Aan lidstaten van de EU (overheden): overige kapitaaloverdrachten Aan lidstaten van de EU (niet-overheden): investeringsbijdragen Aan lidstaten van de EU (niet-overheden): overige kapitaaloverdrachten Aan internationale instellingen andere dan de EU-instellingen: investeringsbijdragen Aan internationale instellingen andere dan de EU-instellingen: overige kapitaaloverdrachten Aan landen andere dan de lidstaten van de EU (overheden): investeringsbijdragen Aan landen andere dan de lidstaten van de EU (overheden): overige kapitaaloverdrachten Aan landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden): investeringsbijdragen Aan landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden): overige kapitaaloverdrachten ONTVANGSTEN Groep/ Subgroep Code Omschrijving 56 Vermogensheffingen Van bedrijven Van kredietinstellingen Van verzekeringsmaatschappijen Van vzw's ten behoeve van de gezinnen Van gezinnen 57 Kapitaaloverdrachten van bedrijven en financiële instellingen (exclusief vermogensheffingen) Niet gebruikt Overige kapitaaloverdrachten van bedrijven Overige kapitaaloverdrachten van kredietinstellingen Overige kapitaaloverdrachten van verzekeringsmaatschappijen 21

22 ONTVANGSTEN Groep/ Subgroep Code Omschrijving 58 Kapitaaloverdrachten van vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen (exclusief vermogensheffingen) Van vzw's ten behoeve van de gezinnen Van gezinnen 59 Kapitaaloverdrachten van het buitenland Van EU-instellingen: investeringsbijdragen Van EU-instellingen: overige kapitaaloverdrachten Van lidstaten van de EU (overheden): investeringsbijdragen Van lidstaten van de EU (overheden): overige kapitaaloverdrachten Van lidstaten van de EU (niet-overheden) Van internationale instellingen andere dan de EU-instellingen: investeringsbijdragen Van internationale instellingen andere dan de EU-instellingen: overige kapitaaloverdrachten Van landen andere dan de lidstaten van de EU (overheden): investeringsbijdragen Van landen andere dan de lidstaten van de EU (overheden): overige kapitaaloverdrachten Van landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden) 22

23 Groep/ Subgroep Code 6 KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSSECTOR Omschrijving UITGAVEN 61 Kapitaaloverdrachten binnen een institutionele groep Investeringsbijdragen aan de institutionele overheid Overige kapitaaloverdrachten aan de institutionele overheid Investeringsbijdragen aan niet-organieke begrotingsfondsen Overige kapitaaloverdrachten aan niet-organieke begrotingsfondsen Investeringsbijdragen aan administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA) Overige kapitaaloverdrachten aan administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA) Investeringsbijdragen aan administratieve openbare instellingen (AOI) Overige kapitaaloverdrachten aan administratieve openbare instellingen (AOI) Investeringsbijdragen aan onderwijsinstellingen van de institutionele overheid Overige kapitaaloverdrachten aan onderwijsinstellingen van de institutionele overheid Investeringsbijdragen aan vzw's van de overheid Overige kapitaaloverdrachten aan vzw's van de overheid Investeringsbijdragen aan andere eenheden van de overheid Overige kapitaaloverdrachten aan andere eenheden van de overheid 62 Kapitaaloverdrachten aan de socialezekerheidsinstellingen Investeringsbijdragen Overige kapitaaloverdrachten 63 Kapitaaloverdrachten aan lokale overheden Investeringsbijdragen aan provincies Overige kapitaaloverdrachten aan provincies Investeringsbijdragen aan gemeenten Overige kapitaaloverdrachten aan gemeenten Investeringsbijdragen aan provincies en gemeenten - niet verdeeld Overige kapitaaloverdrachten aan provincies en gemeenten - niet verdeeld Investeringsbijdragen aan vzw's van de lokale overheden Overige kapitaaloverdrachten aan vzw's van de lokale overheden Investeringsbijdragen aan overige lokale overheden Overige kapitaaloverdrachten aan overige lokale overheden 64 Kapitaaloverdrachten aan het gesubsidieerd autonoom onderwijs Investeringsbijdragen Overige kapitaaloverdrachten 65 Kapitaaloverdrachten aan andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies) Kapitaaloverdrachten aan de gemeenschapscommissies Kapitaaloverdrachten aan de gemeenschappen: dotaties Kapitaaloverdrachten aan de gemeenschappen: toegewezen gedeelten van belastingen en heffingen Overige kapitaaloverdrachten aan de gemeenschappen Kapitaaloverdrachten aan de gewesten: dotaties Kapitaaloverdrachten aan de gewesten: toegewezen gedeelten van belastingen en heffingen Overige kapitaaloverdrachten aan de gewesten Kapitaaloverdrachten aan de federale overheid ONTVANGSTEN Groep/ Subgroep Code Omschrijving 66 Kapitaaloverdrachten binnen een institutionele groep Investeringsbijdragen van de institutionele overheid Overige kapitaaloverdrachten van de institutionele overheid Investeringsbijdragen van niet-organieke begrotingsfondsen Overige kapitaaloverdrachten van niet-organieke begrotingsfondsen Investeringsbijdragen van administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA) Overige kapitaaloverdrachten van administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA) Investeringsbijdragen van administratieve openbare instellingen (AOI) Overige kapitaaloverdrachten van administratieve openbare instellingen (AOI) Investeringsbijdragen van onderwijsinstellingen van de institutionele overheid Overige kapitaaloverdrachten van onderwijsinstellingen van de institutionele overheid 23

24 ONTVANGSTEN Groep/ Subgroep Code Omschrijving Investeringsbijdragen van vzw's van de overheid Overige kapitaaloverdrachten van vzw's van de overheid Investeringsbijdragen van andere eenheden van de overheid Overige kapitaaloverdrachten van andere eenheden van de overheid 67 Kapitaaloverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen Kapitaaloverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen 68 Kapitaaloverdrachten van lokale overheden Investeringsbijdragen van provincies Overige kapitaaloverdrachten van provincies Investeringsbijdragen van gemeenten Overige kapitaaloverdrachten van gemeenten Investeringsbijdragen van provincies en gemeenten - niet verdeeld Overige kapitaaloverdrachten van provincies en gemeenten - niet verdeeld Investeringsbijdragen van vzw's van de lokale overheden Overige kapitaaloverdrachten van vzw's van de lokale overheden Investeringsbijdragen van overige lokale overheden Overige kapitaaloverdrachten van overige lokale overheden 69 Kapitaaloverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies) Kapitaaloverdrachten van de gemeenschapscommissies Kapitaaloverdrachten van de gemeenschappen Kapitaaloverdrachten van de gewesten Kapitaaloverdrachten van de federale overheid: dotaties Kapitaaloverdrachten van de federale overheid: toegewezen gedeelten van belastingen en heffingen Overige kapitaaloverdrachten van de federale overheid 24

25 7 INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN UITGAVEN Groep/ Subgroep Code Omschrijving 71 Aankoop van gronden en gebouwen in het binnenland 71.1 Aankoop van gronden Binnen de overheidssector In andere sectoren dan de overheidssector 71.2 Aankoop van bestaande wegen- en waterbouwkundige werken Binnen de overheidssector In andere sectoren dan de overheidssector 71.3 Aankoop van bestaande gebouwen Binnen de overheidssector In andere sectoren dan de overheidssector 72 Nieuwbouw van gebouwen Nieuwbouw van gebouwen 73 Wegen- en waterbouwkundige werken Wegenbouwkundige werken Waterbouwkundige werken Pijplijnen Overige werken 74 Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen 74.1 Aankoop van vervoermaterieel Aankoop van vervoermaterieel 74.2 Verwerving van overig materieel Niet gebruikt Verwerving van overig materieel 74.3 Overdrachtskosten bij aan- en verkoop van gronden en gebouwen Overdrachtskosten bij aan- en verkoop van gronden en gebouwen 74.4 Verwerving van patenten, octrooien en andere immateriële goederen Verwerving van patenten, octrooien en andere immateriële goederen 74.5 Verwerving van waardevolle voorwerpen Verwerving van waardevolle voorwerpen 74.6 Verwerving van teeltgoederen (planten en dieren) Verwerving van teeltgoederen (planten en dieren) ONTVANGSTEN Groep/ Subgroep Code Omschrijving 76 Verkoop van onroerende goederen in het binnenland 76.1 Verkoop van gronden Binnen de overheidssector Aan andere sectoren dan de overheidssector 76.2 Verkoop van bestaande wegen- en waterbouwkundige werken Binnen de overheidssector Aan andere sectoren dan de overheidssector 76.3 Verkoop van bestaande gebouwen Binnen de overheidssector Aan andere sectoren dan de overheidssector 77 Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen Verkoop van vervoermaterieel Verkoop van overig materieel Verkoop van patenten, octrooien en andere immateriële goederen Verkoop van waardevolle voorwerpen Verkoop van teeltgoederen (planten en dieren) 25

26 8 KREDIETVERLENINGEN EN KREDIETAFLOSSINGEN; DEELNEMINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN; ANDERE FINANCIËLE PRODUCTEN UITGAVEN Groep/ Subgroep Code Omschrijving 81 Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen en andere financiële producten Kredietverleningen aan overheidsbedrijven Kredietverleningen aan privébedrijven Kredietverleningen aan openbare kredietinstellingen Kredietverleningen aan privékredietinstellingen Kredietverleningen aan openbare verzekeringsmaatschappijen Kredietverleningen aan privéverzekeringsmaatschappijen Deelnemingen in overheidsbedrijven Deelnemingen in privébedrijven Deelnemingen in openbare kredietinstellingen Deelnemingen in privékredietinstellingen Deelnemingen in openbare verzekeringsmaatschappijen Deelnemingen in privéverzekeringsmaatschappijen Andere financiële producten 82 Kredietverleningen aan vzw's ten behoeve van de gezinnen Kredietverleningen aan vzw's ten behoeve van de gezinnen 83 Kredietverleningen aan gezinnen Kredietverleningen aan gezinnen 84 Kredietverleningen aan en deelnemingen in het buitenland 84.1 Kredietverleningen aan het buitenland Aan EU-instellingen Aan lidstaten van de EU (overheden) Aan lidstaten van de EU (niet-overheden) Aan internationale instellingen andere dan de EU-instellingen Aan landen andere dan de lidstaten van de EU (overheden) Aan landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden) 84.2 Deelnemingen in het buitenland In EU-instellingen In lidstaten van de EU (niet-overheden) In internationale instellingen andere dan de EU-instellingen In landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden) 85 Kredietverleningen binnen de overheidssector 85.1 Kredietverleningen binnen een institutionele groep Aan de institutionele overheid Aan niet-organieke begrotingsfondsen Aan administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA) Aan administratieve openbare instellingen (AOI) Aan onderwijsinstellingen van de institutionele overheid Aan vzw's van de overheid Aan andere eenheden van de overheid 85.2 Kredietverleningen aan de socialezekerheidsinstellingen Kredietverleningen aan de socialezekerheidsinstellingen 85.3 Kredietverleningen aan lokale overheden Aan provincies Aan gemeenten Aan provincies en gemeenten - niet verdeeld Aan vzw's van de lokale overheden Aan overige lokale overheden 85.4 Kredietverleningen aan het gesubsidieerd autonoom onderwijs Kredietverleningen aan het gesubsidieerd autonoom onderwijs 85.5 Kredietverleningen aan andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies) Kredietverleningen aan andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies) 26

27 ONTVANGSTEN Groep/ Subgroep Code Omschrijving 86 Kredietaflossingen door en vereffeningen van deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen en andere financiële producten Kredietaflossingen door bedrijven Kredietaflossingen door kredietinstellingen Kredietaflossingen door verzekeringsmaatschappijen Vereffeningen van deelnemingen in bedrijven Vereffeningen van deelnemingen in kredietinstellingen Vereffeningen van deelnemingen in verzekeringsmaatschappijen Andere financiële producten 87 Kredietaflossingen door vzw's ten behoeve van de gezinnen en door gezinnen Kredietaflossingen door vzw's ten behoeve van de gezinnen Kredietaflossingen door gezinnen 88 Kredietaflossingen door en vereffeningen van deelnemingen in het buitenland 88.1 Kredietaflossingen door het buitenland Door EU-instellingen Door lidstaten van de EU (overheden) Door lidstaten van de EU (niet-overheden) Door internationale instellingen andere dan de EU-instellingen Door landen andere dan de lidstaten van de EU (overheden) Door landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden) 88.2 Vereffeningen van deelnemingen in het buitenland In EU-instellingen In lidstaten van de EU (niet-overheden) In internationale instellingen andere dan de EU-instellingen In landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden) 89 Kredietaflossingen binnen de overheidssector 89.1 Kredietaflossingen binnen een institutionele groep Van de institutionele overheid Van niet-organieke begrotingsfondsen Van administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA) Van administratieve openbare instellingen (AOI) Van onderwijsinstellingen van de institutionele overheid Van vzw's van de overheid Van andere eenheden van de overheid 89.2 Kredietaflossingen door de socialezekerheidsinstellingen Kredietaflossingen door de socialezekerheidsinstellingen 89.3 Kredietaflossingen door lokale overheden Door provincies Door gemeenten Door provincies en gemeenten - niet verdeeld Door vzw's van de lokale overheden Door overige lokale overheden 89.4 Kredietaflossingen door het gesubsidieerd autonoom onderwijs Kredietaflossingen door het gesubsidieerd autonoom onderwijs 89.5 Kredietaflossingen door andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies) Kredietaflossingen door andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies) 27

28 9 OVERHEIDSSCHULD UITGAVEN Groep/ Subgroep Code Omschrijving 91 Aflossingen van leningen met een looptijd van meer dan één jaar Aflossingen van de schuld in euro Aflossingen van de schuld in vreemde valuta Aflossingen van de schuld binnen de overheidssector Aflossingen bij financiële leasings 92 Ontmuntingen Ontmuntingen ONTVANGSTEN Groep/ Subgroep Code Omschrijving 96 Opbrengst van leningen met een looptijd van meer dan één jaar Opbrengst van leningen in euro Opbrengst van leningen in vreemde valuta Opbrengst van leningen binnen de overheidssector Opbrengst van leningen inzake financiële leasings 97 Aanmuntingen Aanmuntingen 28

29

30

31 Hoofdgroep 0 Niet-verdeelde uitgaven en ontvangsten Deze hoofdgroep betreft de niet-verdeelde uitgaven en ontvangsten alsook de interne verrichtingen en de verrichtingen zonder financiële afwikkeling. 01: uitgaven te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9 02: niet-gebruikte groep 03: interne verrichtingen 04: annuïteiten met betrekking tot financiële leasings 06: ontvangsten te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9 07: niet-gebruikte groep 08: interne verrichtingen OPMERKINGEN AANTEKENINGEN 31

32 Hoofdgroep 0 Niet-verdeelde uitgaven en ontvangsten Groep 01 Uitgaven te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met Niet verdeeld Deze groep omvat de uitgaven waarvoor men bij de opmaak van de begroting nog niet weet tot welke hoofdgroep ze behoren. indexprovisie interdepartementale provisie provisie voor de evolutie van de wisselkoersen, de energieprijzen, In principe zou deze economische enkel in de begrotingen mogen worden gebruikt. Voor de verwezenlijkingen worden de betrokken uitgaven ondergebracht in de hoofdgroepen 1 tot en met 9. Het kan inderdaad voorvallen dat de begroting in een post voorziet vooraleer geweten is of, en in welke mate, de kredieten zullen mogen worden gebruikt om diensten aan te kopen, toelagen toe te kennen, overdrachten of investeringen uit te voeren, leningen toe te staan of schulden af te lossen. Deze economische kan ook in de begroting worden gebruikt om onvoorziene uitgaven te ren. 32

33 Hoofdgroep 0 Niet-verdeelde uitgaven en ontvangsten Groep 02 Niet gebruikt 33

34 Hoofdgroep 0 Niet-verdeelde uitgaven en ontvangsten Groep 03 Interne verrichtingen Als interne verrichtingen worden beschouwd: de verrichtingen uitgevoerd binnen eenzelfde administratieve eenheid; de verrichtingen zonder financiële afwikkeling; de verrekeningen met andere dienstjaren : diverse interne verrichtingen 03.20: verrekeningen met andere dienstjaren De interne verrichtingen, zowel aan de uitgaven- als aan de ontvangstenzijde, hebben geen invloed op het vorderingensaldo. De groepen 03 en 08 worden bijgevolg geneutraliseerd op het niveau van de economische hergroepering. 34

35 Hoofdgroep 0 Niet-verdeelde uitgaven en ontvangsten Groep 03 Interne verrichtingen Diverse interne verrichtingen Het betreft verrichtingen uitgevoerd binnen een administratieve eenheid alsook de verrichtingen zonder financiële afwikkeling. provisie voor risico s en lasten economische aflossing van vaste kapitaalgoederen kapitaalverliezen (verschil tussen de verkoopprijs en de uitgaande boekwaarde) herwaarderingsminwaarde Deze wordt hoofdzakelijk gebruikt door de instellingen van openbaar nut. Hun begrotingsverrichtingen omvatten immers verrichtingen van boekhoudkundige aard zonder financiële afwikkeling, die geen invloed hebben op het vorderingensaldo. 35

36 Hoofdgroep 0 Niet-verdeelde uitgaven en ontvangsten Groep 03 Interne verrichtingen Verrekeningen met andere dienstjaren Als verrekeningen met andere dienstjaren worden beschouwd de uitgaven met betrekking tot andere dienstjaren. begrotingssaldo overgedragen van het ene naar het andere begrotingsjaar (doorgaans bij de begroting van de instellingen van openbaar nut) aanrekening ten laste van het lopende jaar van uitgaven die vooraf in de rekening van de overheidsdiensten zijn geboekt Wanneer de begroting van het jaar X van een instelling van openbaar nut in evenwicht wordt gebracht met behulp van het overgedragen saldo van het jaar X-1, is dat overgedragen saldo een uitgave van het jaar X-1 ( 03.20) zonder invloed op het vorderingensaldo. De overeenkomstige ontvangst van het jaar X wordt ingeschreven onder de economische en heeft evenmin invloed op het vorderingensaldo. Het kan voorvallen dat bepaalde uitgaven die voorafgaandelijk in de nationale rekeningen zijn geboekt (onder andere om rekening te houden met het boekingsmoment volgens het ESR95) achteraf in de begroting moeten worden geregulariseerd. Die regularisatie wordt dan onder de geboekt. 36

37 Hoofdgroep 0 Niet-verdeelde uitgaven en ontvangsten Groep 04 Annuïteiten met betrekking tot financiële leasings Annuïteiten met betrekking tot financiële leasings Inzake financiële leasing omvatten de annuïteiten een deel rentelasten en een deel kapitaalaflossing. Als het bij het opstellen van de begroting niet mogelijk is de gedeelten rente en kapitaalaflossing te onderscheiden, dient de te worden gebruikt. De uitsplitsing tussen de s (rente op financiële leasings) en (aflossingen bij financiële leasings) wordt dan uitgevoerd op het niveau van de verwezenlijkingen. Deze wordt hoofdzakelijk gebruikt op het niveau van de begroting van de Regie der Gebouwen voor de annuïteiten met betrekking tot investeringen via alternatieve financiering. 37

38 Inzake leasing voorziet het ESR95 in een verschillende boekhouding naargelang het een operationele of een financiële leasing betreft. Bij leasingoperaties horen de volgende s: 04.00: annuïteiten met betrekking tot financiële leasings; 12.11: algemene werkingskosten overige huurgelden; 12.12: huurgelden van gebouwen; 21.50: rente op financiële leasings; 91.70: aflossingen bij financiële leasings; 96.70: opbrengsten van leningen met betrekking tot financiële leasings. A. OPERATIONELE LEASING (EENVOUDIGE HUUR) Operationele leasing komt overeen met een eenvoudige huur. Het gaat dus om een operatie waarbij de lessee het gebruiksrecht verwerft van een duurzaam goed gedurende een bepaalde periode. Er is geen koopoptie. De lessor blijft eigenaar van het goed en recupereert dit op het einde van de overeenkomst. B. FINANCIELE LEASING (HUURKREDIET) In het geval van huurkrediet verwerft de lessee het gebruiksrecht van een duurzaam goed gedurende een bepaalde periode in ruil voor de betaling van huurgelden. Op het einde van de huurperiode kan de lessee vaak kiezen of hij het goed koopt. In het algemeen is het de lessee die het goed kiest. Dat laatste wordt rechtstreeks geleverd door de producent of de verkoper. De lessor speelt dus een rol van louter financiële aard. Het ESR95 gaat er van uit dat de lessor een lening toekent aan de lessee. Deze laatste kan daardoor een duurzaam goed kopen en er eigenaar van worden vanaf het begin van de huurperiode. Bij het ter beschikking stellen van het goed beschouwt het ESR95 het dus zo dat de overheid een leningovereenkomst aangaat in ruil voor de verwerving van het goed. Deze verwerving wordt in de uitgaven aangerekend op de overeenkomende 7xxx en in de ontvangsten onder de Elke leasingannuïteit zal dus een gedeelte rentelasten ( 21.50) en een gedeelte aflossingen ( 91.70) bevatten. Ingeval er een koopoptie bestaat op het einde van de leasingovereenkomst, kunnen twee gevallen zich voordoen: ofwel wordt de optie geheven: in dit geval wordt het restbedrag gelijkgesteld met een investering ( 7xxx). Het moet worden aangerekend, in vastlegging en in ordonnancering, op het ogenblik dat de optie wordt geheven; ofwel wordt de optie niet geheven: in dit geval zal de eventuele correctie worden aangebracht op het vlak van de nationale rekeningen. 38

39 Hoofdgroep 0 Niet-verdeelde uitgaven en ontvangsten Groep 06 Ontvangsten te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met Ontvangsten te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9 Net als de groep 01, vindt deze groep slechts toepassing in de begrotingen. Hij wordt enkel gebruikt voor de voorlopige classificatie van de verschillende of onvoorziene ontvangsten. Bij de verwezenlijkingen zullen deze ontvangsten moeten worden verdeeld over de hoofdgroepen 1 tot en met 9. verschillende en toevallige ontvangsten Net als de economische 01.00, moet het gebruik van zoveel mogelijk worden vermeden. 39

40 Hoofdgroep 0 Niet-verdeelde uitgaven en ontvangsten Groep 07 Niet gebruikt 40

41 Hoofdgroep 0 Niet-verdeelde uitgaven en ontvangsten Groep 08 Interne verrichtingen Als interne verrichtingen worden beschouwd: verrichtingen uitgevoerd binnen een administratieve eenheid; verrichtingen zonder financiële afwikkeling; verrekeningen met andere dienstjaren : diverse interne verrichtingen 08.20: verrekeningen met andere dienstjaren De interne verrichtingen, zowel aan de uitgaven- als aan de ontvangstenzijde, hebben geen invloed op het vorderingensaldo. De groepen 03 en 08 worden bijgevolg geneutraliseerd op het niveau van de economische hergroepering. 41

42 Hoofdgroep 0 Niet-verdeelde uitgaven en ontvangsten Groep 08 Interne verrichtingen Diverse interne verrichtingen Het betreft verrichtingen binnen een administratieve eenheid alsook verrichtingen zonder financiële afwikkeling. kapitaalwinsten (verschil tussen verkoopprijs en uitgaande boekwaarde) herwaarderingsmeerwaarde Deze wordt hoofdzakelijk gebruikt door de instellingen van openbaar nut. Hun begrotingsverrichtingen omvatten immers verrichtingen van boekhoudkundige aard zonder financiële afwikkeling die geen invloed hebben op het vorderingensaldo. 42

43 Hoofdgroep 0 Niet-verdeelde uitgaven en ontvangsten Groep 08 Interne verrichtingen Verrekeningen met andere dienstjaren Als verrichtingen met andere dienstjaren worden beschouwd de ontvangsten met betrekking tot andere dienstjaren. begrotingssaldo afkomstig van het voorgaande begrotingsjaar (doorgaans bij de begroting van de instellingen van openbaar nut) aanrekening op de ontvangsten van het lopende jaar van ontvangsten die voorafgaandelijk zijn geboekt op de rekening van de overheidsdiensten Wanneer de begroting van het jaar X van een instelling van openbaar nut in evenwicht wordt gebracht via het overgedragen saldo van het jaar X-1, vormt dat overgedragen saldo een uitgave van het jaar X-1 ( 03.20) zonder invloed op het vorderingensaldo. De overeenstemmende ontvangst van het jaar X wordt ingeschreven onder de economische en heeft evenmin invloed op het vorderingensaldo. Het kan voorvallen dat bepaalde ontvangsten die voorafgaandelijk in de nationale rekeningen zijn geboekt (onder andere om rekening te houden met het boekingsmoment volgens het ESR95), achteraf in de begroting moeten worden geregulariseerd. Die regularisatie wordt dan onder de geboekt. 43

44 Hoofdgroep 1 Lopende uitgaven voor en ontvangsten van goederen en diensten 11: lonen en sociale lasten 12: aankoop van niet-duurzame goederen en diensten 13: aankoop van duurzame militaire goederen die niet behoren tot de bruto-investeringen in vaste activa (oorlogswapens en gelijkaardige) 14: herstelling en niet-waardevermeerderend onderhoud van wegen- en waterbouwkundige werken 16: verkoop van niet-duurzame goederen en diensten 17: verkoop van duurzame militaire goederen die niet behoren tot de bruto-investeringen in vaste activa (oorlogswapens en gelijkaardige) 18: ontvangsten afkomstig van wegen- en waterbouwkundige werken 44

45 Hoofdgroep 1 Lopende uitgaven voor en ontvangsten van goederen en diensten Groep 11 Lonen en sociale lasten Deze groep omvat alle betalingen en voordelen (in speciën of in natura) die de overheid als werkgever aan zijn werknemers of ex-werknemers toekent als vergoeding van hun werk (met inbegrip van de bijdragen voor de kas van weduwen en wezen, de socialezekerheidsbijdragen en de fiscale afhoudingen), ongeacht of het gaat om vastbenoemden, contractuelen of gelijkgestelde personen. Er moet een dienstverband zijn. Als dienstverband geldt ook de uitvoering van politieke ambten (ministers, staatssecretarissen, volksvertegenwoordigers, schepenen, gemeenteraadsleden en parlementsleden). Ook de aan de bedienaars van erediensten uitgekeerde bezoldigingen, toelagen en pensioenen behoren tot de groep11. De Regie van de Gevangenisarbeid wordt als een bedrijf beschouwd; de aan de gevangenen betaalde lonen vallen bijgevolg buiten de overheidssector. 11.1: eigenlijke lonen 11.2: sociale bijdragen ten laste van de werkgevers 11.3: overige sociale lasten van de werkgever 11.4: lonen in natura Conform de boekhoudregels wordt het gebruik door een overheidseenheid van gedetacheerd personeel van een andere overheidseenheid gelijkgesteld met een aankoop van een dienst. De loonlast wordt dus geboekt op het niveau van de entiteit die de oorspronkelijke wedde betaalt. Voorbeeld: gedetacheerd personeel van een overheidseenheid A naar een overheidseenheid B: loonlasten geboekt op het niveau van overheidseenheid A onder groep 11 de terugbetaling van de beloning door overheidseenheid B wordt gelijkgesteld met een aankoop van een dienst binnen de overheidssector: economische op het niveau van de overheidseenheid B de ontvangst wordt geboekt op het niveau van eenheid A als een verkoop van een dienst: economische op niveau van eenheid A 45

Middelheimlaan 1, 2020 Antwerpen. Telefoonnummer: 03/ (eigenhandig door de leidinggevende voor echt te verklaren en te dag- en handtekenen)

Middelheimlaan 1, 2020 Antwerpen. Telefoonnummer: 03/ (eigenhandig door de leidinggevende voor echt te verklaren en te dag- en handtekenen) Naam entiteit: Categorie: Adres: Contactpersoon : UNIVERSITEIT ANTWERPEN UNIVERSITEIT Middelheimlaan 1, 22 Antwerpen Ann Notelé Telefoonnummer: 3/265.3.62 Soort rapportering: Jaarrapportering (eigenhandig

Nadere informatie

Identificatie rapportering 2014 BE

Identificatie rapportering 2014 BE Identificatie rapportering 214 Naam entiteit: Categorie: Adres: Universiteit Hasselt BE 28.359.859 Martelarenlaan 42, 35 Hasselt Contactpersoon : Michel Hendrikx michel.hendrikx@uhasselt.be Telefoonnummer:

Nadere informatie

ECONOMISCHE CLASSIFICATIE

ECONOMISCHE CLASSIFICATIE Algemene Gegevensbank ECONOMISCHE CLASSIFICATIE JUNI 20 15 Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole Macrobudgettaire Dienst 1 2 INHOUDSOPGAVE INLEIDING DEEL I Lijst van de economische s van de

Nadere informatie

Identificatie rapportering 2014

Identificatie rapportering 2014 Identificatie rapportering 2014 Naam entiteit: Categorie: EVA Adres: Keizerslaan 11 Contactpersoon : Dhr. Patrick Devlies Telefoonnummer: 02 506 16 98 Soort rapportering: Jaarrapportering (eigenhandig

Nadere informatie

Identificatie rapportering 2014

Identificatie rapportering 2014 Identificatie rapportering 2014 Naam entiteit: Categorie: Adres: Contactpersoon : Toerisme Vlaanderen IVA met RP Grasmarkt 61, 1000 Brussel Michiel Van Cauter Telefoonnummer: 02/55 32940 Soort rapportering:

Nadere informatie

Waterwegen en Zeekanaal NV

Waterwegen en Zeekanaal NV Waterwegen en Zeekanaal NV BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 928.792.246 811.407.973 Immateriële vaste activa (+) 760.515 1.254.525 Materiële vaste activa 927.578.329 809.700.046 Terreinen

Nadere informatie

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 5.872.147 6.293.605 Immateriële vaste activa (+) 168.349 306.377 Materiële vaste activa 5.669.592 5.948.560

Nadere informatie

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 6.293.605 6.585.630 Immateriële vaste activa (+) 306.377 277.808 Materiële vaste activa 5.948.560 6.227.800

Nadere informatie

Kind en Gezin. Kind en Gezin Jaarrapportering 2007 A B C D E

Kind en Gezin. Kind en Gezin Jaarrapportering 2007 A B C D E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 Kind en Gezin

Nadere informatie

VDAB. VDAB Jaarrapportering 2007

VDAB. VDAB Jaarrapportering 2007 VDAB VOL.1 ACTIVA code huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 154.346.065 154.835.091 Oprichtingskosten (+) 20 Immateriële vaste activa (+) 21 2.465.216 2.571.840 Materiële vaste activa 22/27 151.874.404

Nadere informatie

Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGIOn)

Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGIOn) A B C D E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

Nadere informatie

OPZC Rekem Jaarrapportering A B C D E Zorgcentrum Rekem (OPZC Rekem)

OPZC Rekem Jaarrapportering A B C D E Zorgcentrum Rekem (OPZC Rekem) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 A B C D E

Nadere informatie

Waterwegen en Zeekanaal NV

Waterwegen en Zeekanaal NV Waterwegen en Zeekanaal NV BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 698.313.219 589.654.361 Immateriële vaste activa (+) 1.085.844 304.623 Materiële vaste activa 696.773.973 588.896.336 Terreinen

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 32.734.686 32.984.388 Immateriële vaste activa (+) 1.150.385 1.437.882 Materiële vaste activa 25.293.956 25.256.129

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 32.724.128 32.734.686 Immateriële vaste activa (+) 1.103.982 1.150.385 Materiële vaste activa 27.209.152 25.293.956

Nadere informatie

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 5.746.738 5.872.147 Immateriële vaste activa (+) 225.133 168.349 Materiële vaste activa 5.485.599 5.669.592

Nadere informatie

EV INBO Jaarrapportering 2007. A B C D E Eigen Vermogen Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (EV INBO)

EV INBO Jaarrapportering 2007. A B C D E Eigen Vermogen Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (EV INBO) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 A B C D E

Nadere informatie

VASTE ACTIVA 161.111.494 155.599.360. Oprichtingskosten (+) Immateriële vaste activa (+) 2.474.305 3.645.766

VASTE ACTIVA 161.111.494 155.599.360. Oprichtingskosten (+) Immateriële vaste activa (+) 2.474.305 3.645.766 VDAB BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 161.111.494 155.599.360 Oprichtingskosten (+) Immateriële vaste activa (+) 2.474.305 3.645.766 Materiële vaste activa 158.630.744 151.947.149 Terreinen

Nadere informatie

Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek EV ILVO

Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek EV ILVO Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek EV ILVO BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 1.973.626 3.241.431 Immateriële vaste activa (+) 35.200 7.591 Materiële vaste

Nadere informatie

Toerisme Vlaanderen (TV)

Toerisme Vlaanderen (TV) Toerisme Vlaanderen (TV) BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 70.705.719 64.729.856 Immateriële vaste activa (+) 1.894.633 1.926.334 Materiële vaste activa 67.607.264 61.600.173 Terreinen

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 32.741.818 33.212.282 Immateriële vaste activa (+) 809.387 598.375 Materiële vaste activa 25.642.116 26.323.475

Nadere informatie

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel)

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel) Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel) BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 23.731.281 16.557.840 Oprichtingskosten (+) 8.100 76.181 Immateriële vaste activa (+) 60.221 18.371

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW)

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 32.984.388 32.741.818 Immateriële vaste activa (+) 1.437.882 809.387 Materiële vaste activa 25.256.129 25.642.116

Nadere informatie

Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) De Lijn

Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) De Lijn Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) De Lijn BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 1.173.822.917 1.164.780.320 Oprichtingskosten 1.199.870 1.342.246 Immateriële vaste activa 1.369.555 1.949.407

Nadere informatie

VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa (+)

VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa (+) Toerisme Vlaanderen BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 64.729.856 62.208.855 Immateriële vaste activa (+) 1.926.334 1.688.758 Materiële vaste activa 61.600.173 59.317.394 Terreinen en gebouwen

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1998 BIJLAGEN

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1998 BIJLAGEN Stuk 15 (1997-1998) Nr. 1 Bijlagen Addendum VLAAMS PARLEMENT Zitting 1997-1998 23 oktober 1997 ONTWERP VAN DECREET houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Nationale rekeningen Rekeningen van de overheid 2013 Inhoud van de publicatie De rekeningen van de Belgische overheid worden opgesteld volgens de definities van het

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2001 BIJLAGEN ERRATA

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2001 BIJLAGEN ERRATA Stuk 15 (-) Nr. 1 Bijlagen - Errata VLAAMS PARLEMENT Zitting - 23 oktober ONTWERP VAN DECREET houdende de algemene uitgaven van de Vlaamse Gemeenschap voor het sjaar BIJLAGEN ERRATA 840 Stuk 15 (-) Nr.

Nadere informatie

Bronnen en overgang naar het ESR (Waalse provincies)

Bronnen en overgang naar het ESR (Waalse provincies) Bronnen en overgang naar het ESR (Waalse provincies) Databronnen Uitgaven : geboekte ontvangsten - aanrekeningen (bron : boekhoudsysteem + ecomptes) Ontvangsten : geboekte netto vastgestelde rechten (bron

Nadere informatie

Bronnen en overgang naar het ESR (Brusselse gemeenten)

Bronnen en overgang naar het ESR (Brusselse gemeenten) Bronnen en overgang naar het ESR (Brusselse gemeenten) Databronnen Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Uitgaven: Geboekte uitgaven - aanrekeningen (bronnen = boekhoudsystemen Phoenix, Stesud,

Nadere informatie

Bronnen en overgang naar het ESR (Duitstalige gemeenten)

Bronnen en overgang naar het ESR (Duitstalige gemeenten) Bronnen en overgang naar het ESR (Duitstalige gemeenten) Databronnen Boekhoudprogramma s van de gemeenten. Methodes gebruikt bij het ontbreken van gegevens Belangrijkste correcties om over te gaan naar

Nadere informatie

Vlaamse Adviescommissie voor Boekhoudkundige Normen. Advies 2016/4 betreffende de verwerking van ontvangen voorschotfacturen van 14/12/2016

Vlaamse Adviescommissie voor Boekhoudkundige Normen. Advies 2016/4 betreffende de verwerking van ontvangen voorschotfacturen van 14/12/2016 Vlaamse Adviescommissie voor Boekhoudkundige Normen Advies 2016/4 betreffende de verwerking van ontvangen voorschotfacturen van 14/12/2016 Inhoud I. Inleiding en definities 2 1) Toepassingsgebied 2 2)

Nadere informatie

Inkomsten en uitgaven van de landsoverheid Curaçao in 2014

Inkomsten en uitgaven van de landsoverheid Curaçao in 2014 Inkomsten en uitgaven van de landsoverheid Curaçao in 2014 Inleiding Joyce Mahabali De inkomsten van de overheid zijn de gelden die de overheid binnenkrijgt, overheidsuitgaven zijn de gelden die de overheid

Nadere informatie

Bronnen en overgang naar het ESR (Vlaamse provincies)

Bronnen en overgang naar het ESR (Vlaamse provincies) Bronnen en overgang naar het ESR (Vlaamse provincies) Databronnen Door de lokale besturen geboekte ontvangsten en uitgaven die via de digitale rapportering verwerkt worden in de BBC-database van het Agentschap

Nadere informatie

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989 BIJLAGE VI

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989 BIJLAGE VI Stuk 81A (1988-1989) - Nr. 1 - Bijlage VI VLAAMSERAAD ZITTING 1988-1989 ONTWERP VAN DECREET houdende de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989 BIJLAGE VI Begroting Vlaamse Maatschappij

Nadere informatie

VERSLAG OVER DE ALGEMENE REKENINGEN 2013 VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP. Presentatie in de Commissie Algemeen Beleid, Financiën en Begroting

VERSLAG OVER DE ALGEMENE REKENINGEN 2013 VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP. Presentatie in de Commissie Algemeen Beleid, Financiën en Begroting VERSLAG OVER DE ALGEMENE REKENINGEN 2013 VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Presentatie in de Commissie Algemeen Beleid, Financiën en Begroting Dinsdag 14 oktober 2014 1 Rekeningen Vlaamse Gemeenschap Algemene

Nadere informatie

Boekhoudplan. KLASSEN en ONDERKLASSEN

Boekhoudplan. KLASSEN en ONDERKLASSEN Boekhoudplan KLASSEN en ONDERKLASSEN Balansrekeningen KLASSE 1 KLASSE 2 KLASSE 3 KLASSE 4 FONDSEN EN PROVISIES VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZEKERHEID VASTGELEGDE MIDDELEN FINANCIELE REKENINGEN REKENINGEN VAN

Nadere informatie

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989. Stuk 71B (BZ 1988) - Nr.

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989. Stuk 71B (BZ 1988) - Nr. Stuk 71B (BZ 1988) Nr. 1 VLAAMSERAAD BUITENGEWONE ZITTING 1988 ONTWERP VAN DECREET houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989 INHOUD Blz. Ontwerp van decreet.....................................................................................

Nadere informatie

houdende derde aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2009

houdende derde aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2009 stuk ingediend op 19 (-2010) Nr. 1 Bijlagen 26 oktober (-2010) Ontwerp van decreet houdende derde aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar Bijlagen

Nadere informatie

% ( ) * +*, &-.' -.2'3 4%.5*. 4%675* 20% 8* 4 985*.495*-.2'2' & :* * " % 8 8. :'$!<<#='!? & # %@ & /4= 5' "$% & 8 * * * ' '%. & & A ' '-.. * & * '-.

% ( ) * +*, &-.' -.2'3 4%.5*. 4%675* 20% 8* 4 985*.495*-.2'2' & :* *  % 8 8. :'$!<<#='!? & # %@ & /4= 5' $% & 8 * * * ' '%. & & A ' '-.. * & * '-. ! " % & % ( ) * +*, -. /!0&**+*10*,-.2!3 0%&.* 4%.5*. 4%675* -.23 20% 8* 4 985*.495*-.22 *&*+*0,% & :* * &-.#*1 % : & ; &-. " % 8 8. :$!

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen. Rekeningen van de overheid 2004

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen. Rekeningen van de overheid 2004 Instituut voor de nationale rekeningen Nationale rekeningen Rekeningen van de overheid 2004 Inhoud van de publicatie De rekeningen van de Belgische overheid worden opgesteld volgens de definities van het

Nadere informatie

Vlaamse Adviescommissie voor Boekhoudkundige Normen. Advies 2017/5 betreffende het boeken van subsidies in natura van 08/03/2017

Vlaamse Adviescommissie voor Boekhoudkundige Normen. Advies 2017/5 betreffende het boeken van subsidies in natura van 08/03/2017 Vlaamse Adviescommissie voor Boekhoudkundige Normen Advies 2017/5 betreffende het boeken van subsidies in natura van 08/03/2017 Inhoud I. Inleiding en definities 2 1) Toepassingsgebied 2 2) Definities

Nadere informatie

houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013

houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013 stuk ingediend op 15 (2012-2013) Nr. 1 19 oktober 2012 (2012-2013) Ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013 Deel 3 van een stuk

Nadere informatie

Het ESR 2010 en de overheidsrekeningen

Het ESR 2010 en de overheidsrekeningen 7 de Seminarie voor leerkrachten van het secundair onderwijs 08/10/14 Kris Van Cauter (NBB) Inleiding en achtergrondinformatie 2 / 43 Inleiding De rekeningen van de overheid zijn een gevoelig thema en

Nadere informatie

CULTUURRAAD NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP

CULTUURRAAD NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP Stuk 9 B (19791980) Nr. 1 ARCHIEF VLAAMSE RAAD ferugf3ezorgen CULTUURRAAD VOOR DE NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP ZITTING 1979 1980 14 SEPTEMBER 1980 ONTWERP VAN DECREET houdende eindregeling van de begroting

Nadere informatie

CONSO CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR Nr. BE

CONSO CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR Nr. BE CONSO 4.8.2 CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar... 8052P xxxxxxxxxxxxxxx 54.544 Aanschaffingen, met inbegrip van de

Nadere informatie

GEWESTELIJKE OVERHEIDSDIENST BRUSSEL Brussel Financiën en Begroting. Algemene rekening van de diensten van de Regering voor 2013

GEWESTELIJKE OVERHEIDSDIENST BRUSSEL Brussel Financiën en Begroting. Algemene rekening van de diensten van de Regering voor 2013 GEWESTELIJKE OVERHEIDSDIENST BRUSSEL Brussel Financiën en Begroting Algemene rekening van de diensten van de Regering voor 2013 Opgemaakt op 20 Mei 2014 INHOUDSTAFEL 1. JAARREKENING 1.1. BALANS 1.2. RESULTATENREKENING

Nadere informatie

bij de eerste aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012

bij de eerste aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 stuk ingediend op 17 (2011-2012) Nr. 2-N 28 maart 2012 (2011-2012) Toelichtingen bij de eerste aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar

Nadere informatie

Nr CONSO CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Nr CONSO CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN. Codes Boekjaar Vorig boekjaar Nr. 0440.653.281 CONSO 4.8.2 CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar... 8052P Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde

Nadere informatie

Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel

Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Cf. KB van 19 december 2003 & KB van 18 december 2012 1 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR 10 Fondsen

Nadere informatie

Versie 29-01-2015 DEEL VI Titel II Hoofdstuk II Begrafenisvergoeding Inhoudstafel

Versie 29-01-2015 DEEL VI Titel II Hoofdstuk II Begrafenisvergoeding Inhoudstafel Versie 29-01-2015 DEEL VI Titel II Hoofdstuk II Begrafenisvergoeding Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 4. Voorwaarden 5. Bedrag 5.1 De overledene

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten. Advies van 7 november 2012

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten. Advies van 7 november 2012 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten Advies van 7 november 2012 I. Onderwerp van het advies 1. In het artikel 31, 1 van de Vierde Europese Richtlijn

Nadere informatie

Iv3-Informatievoorschrift-2017 Provincies

Iv3-Informatievoorschrift-2017 Provincies Iv3-Informatievoorschrift-2017 Provincies In 2014 is een werkgroep Maas bestaande uit vertegenwoordigers van diverse geledingen gestart met de herziening van het Iv3 informatievoorschrift. Daarbij stond

Nadere informatie

EMU-saldo gemeenten. Regiodagen Gemeentefinancien 2012. Dick van Tongeren 12 juli 2012

EMU-saldo gemeenten. Regiodagen Gemeentefinancien 2012. Dick van Tongeren 12 juli 2012 EMU-saldo gemeenten Regiodagen Gemeentefinancien 2012 Dick van Tongeren 12 juli 2012 Inhoud van de presentatie EMU- saldo: Nationale rekeningen en ESR95 Belangrijke concepten van registratie in NR Relatie

Nadere informatie

Vorderingentekort Rijk fors toegenomen in 2003

Vorderingentekort Rijk fors toegenomen in 2003 Centraal Bureau voor de Statistiek Divisie Macro-economische statistieken en publicaties 2 november 2004 Vorderingentekort Rijk fors toegenomen in 2003 Drs. F. Arkesteijn In 2003 daalden de inkomsten van

Nadere informatie

houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010

houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010 stuk ingediend op 19-A (-) Nr. 1 Bijlagen 30 april (-) Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar Bijlagen verzendcode:

Nadere informatie

BIJLAGE A bij het. voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

BIJLAGE A bij het. voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD NL NL NL EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.12.2010 COM(2010) 774 definitief Bijlage A/Hoofdstuk 14 BIJLAGE A bij het voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende het Europees

Nadere informatie

1. ESR-vorderingensaldo A. Resultaat 2010 verschil ESR-effect BGO 2010 BGC 2010 uitvoering 2010 uitvoering vs BC 10 onderbenutting ESR gecorrigeerde o

1. ESR-vorderingensaldo A. Resultaat 2010 verschil ESR-effect BGO 2010 BGC 2010 uitvoering 2010 uitvoering vs BC 10 onderbenutting ESR gecorrigeerde o Commissievergadering nr. C090-FIN6 bladzijde 1 van 9 1. ESR-vorderingensaldo A. Resultaat 2010 verschil ESR-effect BGO 2010 BGC 2010 uitvoering 2010 uitvoering vs BC 10 onderbenutting ESR gecorrigeerde

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2017/14 Verenigingen en Stichtingen Verwerving door de erfpachthouder van het met een erfpacht bezwaard onroerend goed (verwerving tréfonds) Hereniging

Nadere informatie

Rubriek 404 Werkgevers, L/R bijdragen en premies voor beroepsziekten.

Rubriek 404 Werkgevers, L/R bijdragen en premies voor beroepsziekten. KLASSE 4 REKENINGEN VAN DERDEN De klasse 4 bevat de rekeningen van derden en neemt alle balansverrichtingen met derden, andere dan financiële (klasse 3), die zich in het verband van de betrekkingen met

Nadere informatie

Type belastingen in het systeem van nationale rekeningen Curaçao, 2013

Type belastingen in het systeem van nationale rekeningen Curaçao, 2013 Type belastingen in het systeem van nationale rekeningen Curaçao, 2013 Lorette Ford Inleiding Belastingen worden gezien als de belangrijkste inkomstenbron voor de overheid, mede ter financiering van de

Nadere informatie

Vlaamse Adviescommissie voor Boekhoudkundige Normen. Advies 2017/6 betreffende het boeken van werkingstoelagen van 08/03/2017

Vlaamse Adviescommissie voor Boekhoudkundige Normen. Advies 2017/6 betreffende het boeken van werkingstoelagen van 08/03/2017 Vlaamse Adviescommissie voor Boekhoudkundige Normen Advies 2017/6 betreffende het boeken van werkingstoelagen van 08/03/2017 Inhoud I. Inleiding en definities 2 1) Toepassingsgebied 2 2) Definities 2 II.

Nadere informatie

VR DOC.1038/8 BIJLAGEN BIJ HET UITGAVENDECREET

VR DOC.1038/8 BIJLAGEN BIJ HET UITGAVENDECREET VR 2017 2010 DOC.1038/8 BIJLAGEN BIJ HET UITGAVENDECREET BEGROTINGSOPMAAK 2018 INHOUD Blz. I. Begrotingen van de Vlaamse instellingen van openbaar nut, categorie Extern Verzelfstandigde Agentschappen (EVA)

Nadere informatie

Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2013 Geconsolideerd

Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2013 Geconsolideerd Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2013 1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa Boekwaarde op 1/1 Investering Desinvestering Herwaarderinge n Waardevermind eringen Boekwaarde

Nadere informatie

houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014

houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014 stuk ingediend op 15 (2013-2014) Nr. 1 Bijlagen 22 oktober 2013 (2013-2014) Ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014 Bijlagen Stukken

Nadere informatie

Methodologische vernieuwingen

Methodologische vernieuwingen Methodologische vernieuwingen Bij het opstellen van de overheidsrekeningen in april 2017 werden verscheidene wijzigingen aangebracht. Het gaat om: een aanpassing van de behandeling van de mobilofonielicenties,

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET Stuk 19-B (2001-2002) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2001-2002 25 april 2002 ONTWERP VAN DECREET houdende eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2017/XX Verenigingen en Stichtingen Verwerving door de erfpachthouder van het met een erfpacht bezwaard onroerend goed (verwerving tréfonds) Hereniging

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie RICHTSNOEREN

Publicatieblad van de Europese Unie RICHTSNOEREN 6.9.2014 L 267/9 RICHTSNOEREN RICHTSNOER VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 3 juni 2014 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2013/23 inzake statistieken betreffende overheidsfinanciën (ECB/2014/21) (2014/647/EU)

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Nationale rekeningen Rekeningen van de overheid 2012 Inhoud van de publicatie De rekeningen van de Belgische overheid worden opgesteld volgens de definities van het

Nadere informatie

Methodologische vernieuwingen

Methodologische vernieuwingen Integrale versie Methodologische vernieuwingen Herziening van de opmaak van de statistieken voor de lokale overheidsector Dankzij een belangrijke vooruitgang in het ter beschikking stellen van basisgegevens

Nadere informatie

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investering in machines / 350 Desinvestering in machines 65 Aandeel in winst C / 20 Aandeel in dividend C 30

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investering in machines / 350 Desinvestering in machines 65 Aandeel in winst C / 20 Aandeel in dividend C 30 Voortgezette Studie Boekhouden 12.1 a De functie van het kasstroomoverzicht is een bijdrage leveren aan de beoordeling door gebruikers van het vermogen van de onderneming om geldmiddelen en kasequivalenten

Nadere informatie

Vlaamse Adviescommissie voor Boekhoudkundige Normen. Advies 2016/2 betreffende de behandeling van een geherkwalificeerde renteswap van 14/09/2016

Vlaamse Adviescommissie voor Boekhoudkundige Normen. Advies 2016/2 betreffende de behandeling van een geherkwalificeerde renteswap van 14/09/2016 Vlaamse Adviescommissie voor Boekhoudkundige Normen Advies 2016/2 betreffende de behandeling van een geherkwalificeerde renteswap van 14/09/2016 Inhoud I. Inleiding en definities 2 1) Toepassingsgebied

Nadere informatie

WET VAN 5 MEI 2014 BETREFFENDE DIVERSE AANGELEGENHEDEN INZAKE DE PENSIOENEN VAN DE OVERHEIDSSECTOR. (B.S. 02.06.2014) Uittreksels

WET VAN 5 MEI 2014 BETREFFENDE DIVERSE AANGELEGENHEDEN INZAKE DE PENSIOENEN VAN DE OVERHEIDSSECTOR. (B.S. 02.06.2014) Uittreksels FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID WET VAN 5 MEI 2014 BETREFFENDE DIVERSE AANGELEGENHEDEN INZAKE DE PENSIOENEN VAN DE OVERHEIDSSECTOR. (B.S. 02.06.2014) Uittreksels De Kamers hebben aangenomen

Nadere informatie

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de Brusselse Instellingen, inzonderheid op de artikelen 42 en 63;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de Brusselse Instellingen, inzonderheid op de artikelen 42 en 63; Samenwerkingsakkoord tussen de staat, de gemeenschappen, de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie en de gewesten tot oprichting van een algemene gegevensbank Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus

Nadere informatie

EUROPESE CENTRALE BANK

EUROPESE CENTRALE BANK L 276/32 Publicatieblad van de Europese Unie 17.10.2008 II (Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is) RICHTSNOEREN EUROPESE CENTRALE BANK RICHTSNOER VAN

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK-GEWEST Bestuur Financiën en Begroting. Algemene rekening van de diensten van de Regering voor 2010

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK-GEWEST Bestuur Financiën en Begroting. Algemene rekening van de diensten van de Regering voor 2010 MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK-GEWEST Bestuur Financiën en Begroting Algemene rekening van de diensten van de Regering voor 2010 Tweede versie, opgemaakt op 20 oktober 2012 INHOUDSTAFEL 1.

Nadere informatie

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 340.346,18 538.042,40 Oprichtingskosten... 4.1 20...... Immateriële vaste activa... 4.2 21 244.452,43 441.579,00 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

CULTUURRAAD NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP

CULTUURRAAD NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP 136 (1973-1974) - N 1 CULTUURRAAD VOOR DE NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP ZITTING 1973-1974 12 DECEMBER 1973 ONTWERP VAN DECREET houdende aanpassing van de begroting van de Culturele Zaken van de Nederlandse

Nadere informatie

HANDLEIDING START-UP PLAN

HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN Dit document geeft informatie aan ondernemers, investeerders en burgers die interesse hebben voor het Start-up Plan. Deze handleiding moet samen met

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2015 Geconsolideerd

Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2015 Geconsolideerd Schema TJ7: De toelichting bij de balans 2015 1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa Boekwaarde op 1/1 Investering Desinvestering Herwaarderinge n Waardevermind eringen Boekwaarde op 31/12 A. Extern

Nadere informatie

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR naam :... M.A.R. Uittreksel uit de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel KLASSE 1 : EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst

Nadere informatie

Contract van maatschap/samenuitbatingscontract

Contract van maatschap/samenuitbatingscontract Contract van maatschap Tussen de ondergetekenden: (Naam invullen)...... en zijn echtgenote (naam invullen)...... samenwonende te (adres invullen)............... hierna overlaters genoemd, en (Naam invullen).......wonende

Nadere informatie

Nationale rekeningen 2004 Revisie 2001

Nationale rekeningen 2004 Revisie 2001 Centraal Bureau voor de Statistiek Publicatiedatum CBS-website 9 mei 2005 Nationale rekeningen 2004 Revisie 2001 Enkele belangrijke uitkomsten revisiejaar 2001 Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen,

Nadere informatie

Boekingsfiche 5301 Overdracht onroerend goed van gemeente aan AGB met BTW-recuperatie.xlsx

Boekingsfiche 5301 Overdracht onroerend goed van gemeente aan AGB met BTW-recuperatie.xlsx Deel 1: Omschrijving van de verrichtingen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 De gemeente bouwt een sporthal met een totale bouwkost van 6.050.000 euro, waarvan 1.050.000 BTW. Na voltooing van de bouwwerken

Nadere informatie

Versie DEEL VI Titel II Hoofdstuk II Begrafenisvergoeding Inhoudstafel

Versie DEEL VI Titel II Hoofdstuk II Begrafenisvergoeding Inhoudstafel Versie 11-09-2017 DEEL VI Titel II Hoofdstuk II Begrafenisvergoeding Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 4. Voorwaarden 5. Bedrag 5.1 De overledene

Nadere informatie

Volledig uitgewerkt model voor de jaarrekening

Volledig uitgewerkt model voor de jaarrekening R i c h t l i j n J a a r v e r s l a g O n d e r w i j s V o l l e d i g u i t g e w e r k t m o d e l v o o r d e j a a r r e k e n i n g Volledig uitgewerkt model voor de jaarrekening tekst is slechts

Nadere informatie

de leasinggever? Ontwerpadvies CBN over leasing (IV) : hoe verwerken bij

de leasinggever? Ontwerpadvies CBN over leasing (IV) : hoe verwerken bij Ontwerpadvies CBN over leasing (IV) : hoe verwerken bij de leasinggever? Auteur(s): Stefaan Van Crombrugge Editie: 722 p. 5 Publicatiedatum: 31 juli 2014 Ontwerpadvies CBN over leasing (IV) : hoe verwerken

Nadere informatie

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam Stadserf 1 3112 DZ INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Kasstroomoverzicht 2015 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

0, ,17 0,00 229, ,69 0, ,69

0, ,17 0,00 229, ,69 0, ,69 Bestuurszaken Variabel Krediet OK BINNENLANDS BESTUUR LONEN EN SOCIALE LASTEN - NIET VERDEELD - VERVANGERS VAN GEDETACHEERDEN (FONDS) 389.823,78 573.560,07 963.383,85 61.576,95 901.806,90 BINNENLANDS BESTUUR

Nadere informatie

GLOSSARIUM VAN DE BEGROTING (bron : Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers)

GLOSSARIUM VAN DE BEGROTING (bron : Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers) GLOSSARIUM VAN DE BEGROTING (bron : Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers) Onderstaande woordenlijst omschrijft de meest gebruikte begrotingstermen. Hierbij werd meer naar eenvoud dan naar volledige

Nadere informatie

Titel VII. Enkele statistische en financiële gegevens

Titel VII. Enkele statistische en financiële gegevens Titel VII. Enkele statistische en financiële gegevens I. Werkgelegenheid en beroepsbevolking De arbeidsmarkt is gestructureerd rond een aanbod van arbeidskrachten (de beroepsbevolking) en een vraag naar

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na verwerking van het resultaat) ACTIEF 31.12.2016 31.12.2015 MATERIËLE VASTE ACTIVA 5.184.551 4.292.292 VOORRADEN 362.102 439.375 VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA 175.528

Nadere informatie

Versie 14-01-2015 DEEL X Titel IV De inhouding voor het fonds van overlevingspensioenen

Versie 14-01-2015 DEEL X Titel IV De inhouding voor het fonds van overlevingspensioenen Versie 14-01-5 DEEL X Titel IV De inhouding voor het fonds van overlevingspensioenen 1. Wettelijke en reglementaire grondslagen 2. De pensioenbijdragen 2.1 De werkgeversbijdrage 2.2 De werknemersbijdrage

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XXX - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve bedoeld in artikel 541 WIB 92 (Programmawet van 10 augustus 2015) en de bijzondere aanslag

Nadere informatie

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3.1 Vruchtgebruik op vlak van vennootschapsbelasting 3.1.1 Afschrijven Een KMO heeft de keuze tussen 3 onderstaande methodes. De notariskosten en registratierechten

Nadere informatie

Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels... 1 Sectie B: Boekhoudregels Toepasselijke IFRS normen... 4

Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels... 1 Sectie B: Boekhoudregels Toepasselijke IFRS normen... 4 Hoofdstuk 21 BOEKHOUDHANDLEIDING NMBS GROEP Inhoudstafel Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels... 1 Sectie B: Boekhoudregels... 3 1 Toepasselijke IFRS normen... 4 1.1 Referenties... 4 1.2 Toepassingsgebied...

Nadere informatie