Deloitte. Geacht college, geachte mevrouw Van Waart, Hierbij zenden wij u twee ingebonden exemplaren van onze Managementletter 2011.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deloitte. Geacht college, geachte mevrouw Van Waart, Hierbij zenden wij u twee ingebonden exemplaren van onze Managementletter 2011."

Transcriptie

1 Deloitte Accountants B.V. Kroonparklo 6831 GV Arnhem Postbus AG Arnhem Tel: (088) Fax: (088) Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Doetinchem t.a.v. mevrouw N. van Waart, algemeen directeur Postbus HA DOETINCHEM Datum 19 december2011 Onderwerp Managementletter 2011 Behandeld door M.C.J.M. Bekker RA Ons kenmerk /102171m11 iws Uw kenmerk Geacht college, geachte mevrouw Van Waart, Hierbij zenden wij u twee ingebonden exemplaren van onze Managementletter Tevens ontvangt u, ten behoeve van mogelijke interne verspreiding, een los exemplaar hiervan. Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn geweest en zijn tot het geven van een nadere toelichting graag bereid. Hoogachtend, B.V. N RA Op alle opdrachten verricht door Deloitte zijn de Algemene Voorwaarden Dienstverlening Deloitte Nederland, november 2010 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer van toepassing. Deloitte Accountants B.V. is ingeschreven in het handeisregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer Member of Deloftte Touche Tohmatsu limited

2 DelOtte. Deloitte Accountants B.V. Kroonpark GV Arnhem Postbus AG Am hem Tel: (088) Fax: (088) Gemeente Doetinchem Managementletter 2011 uitgebracht aan het college van burgemeester en wethouders van gemeente Doetinchem te Doetinchem Deloitte Accountants tv. is ingeschreven in het handeisregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited

3 Delo itte. Deloitte Accountants B.V. Kroonpark GV Arnhem Postbus AG Arnhem Tel: (088) Fax: (088) Aan hot college van burgemeester en wethouders van de gemeente Doetinchem t.a.v. mevrouw N. van Waart, a(gemeen directeur Postbus HA DOETINCHEM Datum Behandeld door Ons kenmerk 19 december2011 drs. A. Jacobs RA /lO2l7lmlllws Onderwerp Uw kenmerk Managementletter Geacht college, geachte mevrouw Van Waart, Wij hebben de interim-controle voor gemeente Doetinchem uitgevoerd en afgerond. U treft in deze managementletter onze belangrijkste bevindingen aan. Tijdens de interim-controle hebben wij de kwaliteit van de interne beheersing (bedrijfsvoering) van uw gemeente getoetst. Hierbij hebben wij onder meer een follow-up uitgevoerd op onze bevindingen van voorgaande jaren. Wij vertrouwen erop met de managementletter bij te dragen aan het (verder) verbeteren van de interne beheersing van de diverse processen binnen de gemeente Doetinchem en het waarborgen van de kwaliteit van de jaarrekening De inhoud van doze managementletter 2011 is met mevrouw Ampting, mevrouw Freriks en de heron Frerix en Massop besproken. Indien deze managementletter nog vragen overtaat, zijn wij graag bereid dit rapport nader toe te lichten. Uiteraard kunnen wij u van dienst zijn bij de implementatie van do adviezen. U kunt hiervoor contact opnemen met ondergetekende of mevrouw drs. A. Jacobs RA. WiJ vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn en zijn graag bereid tot een nadere toelichting. Hoogachtend, eloitte A ountants B.V. M.C.J.M. Be or A Op alle opdrachten verricht door Deloitte zijn de Algemene Voorwaarden Dienstverlening Deloitte Nederland, versie november 2010 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer van toepassing. Deloitte Accountants By, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limfted

4 / mu iws Inhoudsopgave 1. Samenvatting Inleiding Niveau van interne beheersing Leeswijzer 6 2. Bevindingen interim-controle Raamwerk en uitkomsten beoordeling interne beheersing Controle-omgeving Risicomanagement Informatie en communicatie Controle-activiteiten (beheersmaatregelen in processen) Toezicht en bewaking (monitoring) Specifieke onderwerpen Jaarrekening Actualiteiten Financiële effecten crisis bij gemeenteuijke grondbedrijven Stresstest gemeenten Werkkostenregeling Tot slot 20 Bijiagen

5 /102171m11 iws 1. Samenvatting 1.1 Inleiding In het kader van de opdracht tot accountantscontrole 2011 hebben wij een interim-controle uitgevoerd. Deze controle is vooral gericht op bedrijfsvoeringsonderwerpen die van belang zijn voor een goede interne beheersing en een betrouwbare jaarverslaggeving. Hot gaat hierbij onder meer om bevindingen en actiepunten op hot terrein van administratieve organ isatie/interne controle (AC/IC), rechtmatigheid en overige activiteiten die van belang zijn bij een verdere verbetering van de bedrijfsvoering. Dit is belangrijk omdat uw gemeente nu en in de komende jaren geconfronteerd wordt met vele externe ontwikkelingen. Wij noemen de gevolgen van de economische crisis met de daaraan gekoppelde overheidsbezuinigingen, vertragingen in won ingverkopen, maar ook de tendons van deregulering en decentralisatie die het Rijk enkele jaren geleden heeft ingezet en do hogere eisen vanuit de burger. Dit vraagt samen met do steeds verdergaande samenwerkingen om eon vrijwel continue aanpassing en opwaartse bijstelling van do kwaliteit van de interne beheersing. 1.2 Niveau van interne beheersing Wij hebben het COSO-raamwerk gehanteerd als normenset bij onze beoordeling van do mate waarin u als gemeente Doetinchem in control bent. Uit do beoordeling van het COSO-model volgt voor het jaar 2011 (ter vergelijking is ook 2010 opgenomen) het volgende beeld. Eementen nterno beheersing gemeente Doetinchem 2011 Elementennterne beheersng gemeente Doetinchem 2010 Moniloting / Control ctvitics \ Control environment Risk os$essmeitt Control environment Risk assorsment Information & Communi. cation

6 /102171m11 lws Het afgelopen jaar is op het gebied van de kwaliteit van de interne financiële beheersfng naar onze mening in te beperkte mate vooruitgang geboekt. Ult de door ons uitgevoerde follow-up van de managementletter 2010 blijkt dat uw gemeente van de 25 adviespunten uit de managementletter 2010 er inmiddels 6 heeft geimplementeerd c.q. afgewikkeld. In 2011 heeft uw gemeente met name vooruitgang geboekt op de volgende gebieden: Gerealiseerde verbeteringen 2011 Doorontwikkelen Inzetten Verbeteren van de kwaliteit van de tussentijdse informatievoorziening (met name financiële monitor en dashboards). van een verbetertraject rondom de interne beheersing van subsidie ontvangsten. van de administratieve processen rondom memoriaalboekingen, crediteurenstambestand, activa-administratie en btw. Er zijn nog 11 adviezen onderhanden en met 8 adviezen moet nog een start worden gemaakt. Dit wordt onder andere veroorzaakt door de ombuigingen die veel tijd in beslag hebben genomen van een aantal voor de verdere ontwikkeling van de interne beheersing belangrijke functionarissen. Dit neemt niet weg dat het juist in deze roerige tijden van cruciaal belang is om de interne beheersing op een hoog niveau te houden om in financiele zin scherp aan de wind te kunnen zeilen. Dit impliceert dat basale administratieve processen op orde moeten zijn en blijven. In de dynamische omgeving waarin de gemeente Doetinchem zich bevindt, Ieidt stilstand al snel tot achteruitgang. Dit zou zonde zijn van alle inspanningen van de afgelopen jaren die ertoe hebben geleid dat de kwaliteit van de interne financiele beheersing is toegenomen. Vanuit dit perspectief hebben wij hieronder een aantal belangrijke aandachtsgebieden voor de komende periode benoemd. Aandachtsgebieden Bewaken Kwantificeren van de follow-up van adviezen uit de managementletter en verbijzonderde interne controles inclusief het benoemen van eigenaren van actiepunten en het bijbehorende tijdspad. van de risico s die in de paragraaf weerstandsvermogen zijn opgenomen waardoor een confrontatie tussen aanwezige en benodigde weerstandseapaciteit mogelijk is.

7 /lO2l7lmlllws Verbeteren Het Het van AG/IC in met name het proces inkopen & betalingsverkeer, maar ook personeel & salarissen en subsidieverstrekkingen en - ontvangsten. tijdig uitvoeren van verbijzonderde interne controles, zodat eerder bijgestuurd cq. hersteld kan worden naar aanleiding van gedane bevindingen. vergroten van de effectiviteit van de verbijzonderde interne controles door de kwaliteit van de rapportages te verbeteren, de follow-up te bewaken en in de controles meer aandacht te besteden aan de naleving van de maatregeten van AG/IC. Met betrekking tot de grondexploitaties wordt met ingang van 2011 gebruik gemaakt van een nieuwe berekeningsmethodiek. Wij zijn van mening dat de opzet van deze methodiek in opzet voldoende is om de waardering van de grondexploitatie te kunnen bepalen en de gevolgen van de verschillende keuzes te kunnen doorrekenen. Ten tijde van onze interim-controle waren de doorrekeningen van de complexen (rekeninghoudend met de saneringen, herprogrammaeringen en herstructureringen) nog niet beschikbaar. Onze inhoudelijke toets heeft daarom nog niet plaatsgevonden en zal in ieder geval voorafgaand aan de jaarreken ingcontrole worden u itgevoerd. Naast bovenstaande aandachtspunten wijzen wij u op het belang van een adequate regievoering op de verbonden partijen. Zeker nu een groot aantal verbonden partijen ook wordt geconfronteerd met bezuinigingen is het betangrijk dat uw gemeente hierin een proactieve rot inneemt. Een ander belangrijke aandachtspunt zijn de ombuigingen. tn de begroting 2012 is voor 13,5 miljoen euro aan ombuigingen opgenomen. Het is van belang dat de implementatie en voortgang van de bezuinigingen wordt bewaakt. U bent voornemens hiertoe een monitor op te stellen. Ten slotte zal er ten behoeve van het opstellen en de controle van de jaarrekening nog een (flinke) inspanning moeten worden gedaan, met name op het gebied van de uitvoering van verbijzonderde interne controles. Wij verwijzen u hiervoor naar hoofdstuk 3 van deze rapportage. 1.3 Leeswijzer In hoofdstuk 2 hebben wij onze bevindingen van de interim-controle per COSO-element opgenomen. In hoofdstuk 3 hebben wij enkele actualiteiten opgenomen.

8 /102171m11 iws De omschrijving van onze controle-opdracht igt vast in bijlage 1. De detailbevindingen per proces zijn vastgelegd in bijlage 2 bij deze managementletter. Binnen uw gemeente wordt de follow-up van onze bevindingen uit voorgaande managementletters bewaakt en periodiek in beeld gebracht. Wij hebben deze follow-up getoetst en samengevat opgenomen in bijlage 3.

9 Deloitte /102171m11 iws 2. Bevindngen interim-controle 2.1 Raamwerk en uitkomsten beoordeling interne beheersing Uw gemeente streeft ernaar om in control te zijn. Onder in control zijn verstaan wij dat uw organisatie over eon beleids- en beheersinstrumentarium en over procesbeheersingmethodieken beschikt die u in staat stellen kansen en bedreigingen (risico s) tijdig te signaleren en hierop in termen van sturing alert to reageren. Wij hebben het COSO-raamwerk gehanteerd als normenset bij onze beoordeling van de mate waarin u als gemeente Doetinchem in control bent. Dit doen wij sinds enkele jaren waarmee vergelijkingen met voorgaand jaar mogelijk worden gemaakt. Internal control is eon breder begrip dan interne controle en omvat hot proces dat is ontworpen door het bestuur, hot management en ander betrokken personeel om to bewerkstelligen dat met eon redelijke mate van zekerheid is gewaarborgd dat gestelde doelen worden behaald. Doelstellingen van eon organisatie kunnen in dit kader onderverdeeld worden in het volgende: - Effectiviteit - Betrouwbaarheid - Voldoen en efficiency van de (operationele) bedrijfsprocessen. van de financiële informatievoorziening. aan van toepassing zijnde wet- en regelgeving (rechtmatigheid). // 1/7 S /,,/ A Moedo,i,g Procedures Bewaring van bedrijfsm iddelen. Het gehanteerde COSO-model bestaat uit 5 elementen. Wij hebben ons per in het COSO-model onderscheiden component een oordeel gevormd over do mate van interne beheersing binnen uw organisatie. Hiorbij hebben wij rekening gehouden met het ambitieniveau van do raad op het gebied van do interne beheersing. Per component hebben wij de belangrijkste voor onze oordeelsvorm ing bepalende factoren bosch reven. Deze bosch rijving is overigens niet Hmitatief. Hieronder volgt do samenvatting van de COSO analyse.

10 /102171m11 iws 2.2 Controle-omgeving De controle- of beheersomgeving vormt de basis van het COSO-model. De controle-omgeving geeft de kaders en steer aan die binnen de gemeente bestaat en waarin werknemers hun taken uitvoeren en hun verantwoordelijkheden nemen. De procedures betreffende AC/IC per proces zijn bepaald en taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden gedelegeerd. Dit is vastgelegd in het mandaatbesluit, verschillende verordeningen en de budgethoudersregeling. Het uitvoeren van gemeentebrede verbijzondercie interne controles heeft geleid tot een hoger controlebewustzijn. De medewerkers in de Iijnorganisatie zijn steeds meer overtuigd van het belang van een goede interne beheersing. In tegenstelling tot voorgaande jaren is geen actieplan naar aanleiding van onze managementletter 2010 opgesteld. Wij adviseren u dit instrument weer in te voeren omdat de ervaring leert dat dit een belangrijke bijdrage levert aan de daadwerke(ijke implementatie van verbeteringen. Medio 2010 is uw gemeente gestart met het ombuigingsproces. In de begroting 2012 is voor 13,5 miljoen euro aan ombuigingen opgenomen. Het is van belang dat de implementatie en voortgang van de bezuinigingen wordt bewaakt. U bent voornemens hiertoe een monitor op te stellen. Een ander belangrijk aandachtspunt voor uw gemeente is de regievoering op de verbonden partijen (o.a gemeenschappelijke regelingen). Zeker nu een groot aantal verbonden partijen ook wordt geconfronteerd met bezuinigingen is het belangrijk dat uw gemeente hier een proactieve rol inneemt. Conclusie: Controleomgeving is op een goede wijze in ontwikkeling (groen). 2.3 Risicomanagement Risicomanagement is het (continue) proces waarbij de leiding van de organisatie zich bezig houdt met het identificeren en analyseren van risico s (zowel interne a/s externe risico s en op a/ie niveaus), a/smede het naar bevindingen van zaken treffen van passende maatregelen. Risicomanagement maakt onderdeel uit van de dagelijkse gang van zaken binnen de gem eente Doetinchem. Dit is vorm gegeven bij diverse activiteiten c.q. processen, zoals het opstellen van de begroting, financiële monitor (inclusief dashboard), de periodieke managementgespekken en de rapportages taskforce bouwprojecten. Met ingang van 2010 wordt in de bestuurlijke dashboards gerapporteerd over de risicovolle budgetten.

11 /lO2l7lmlllws Uw gemeente zal de komende tijd risicomanagement verder verankeren in de organisatie waardoor het risicobewustzijn in de hele organisie toe zal nemen en risicomanagement organ isatiebreed wordt gedragen. Dit zal onder andere plaatsvinden via de periodieke managementgesprekken. De financiele vertaling van risicomanagement komt tot uitdrukking in de paragraaf weerstandsvermogen. In de paragraaf is een analyse gemaakt van de weerstandscapaciteit en zijn de risico s opgenomen en geanalyseerd. Een aantal risico s is gekwantifeerd, een aantal (nog) niet. Hierdoor is een confrontatie tussen de aanwezige weerstandscapaciteit en de benodigde weerstandscapaciteit nog niet mogelijk. Wij achten het, zeker gezien de toekomstige ontwikkelingen (bezuinigingen, decentralisaties, grondexploitatie etc), van belang in de jaarrekening 2011 invulling te geven aan het opstellen van deze confrontatie. Conclusie: Risicomanagement maakt onderdeel uit van de (dagelijkse) bedrijfsvoering en is in ontwikkeling. Het kwantificeren van de in de paragraaf weerstandsvermogen opgenomen risico s is een belangrijk ontwikkelpunt (geel/groen). 2.4 Informatie en communicatie Informatie en communicatie is een belangrijke component die zorgt voor een continu betrouwbare informatievoorziening en deze communiceert binnen een bepaalde tijd en vorm. De belangrijkste bronnen van tussentijdse informatie en communicatie zijn naast de begroting en de jaarrekening de bestuurlijke dashboards en de financiële monitor. Ook de taksforce-rapportages inzake de grondexploitatie vormen een belangrijke bon van informatie. Voor wat betreft de informatiewaarde van deze rapportages vermelden wij dat deze van goed niveau zijn. De tijdspanne verdient nog wel de aandacht. De 2de financiële monitor staat gepland voor de raadsvergadering van 8 december De ruimte en tijd om bij te sturen wordt hierdoor beperkt. Conclusie: De kwaliteit en informatiewaarde van de (tussentijdse) informatievoorziening is van een goed niveau, snellere rapportering verdient de aandacht (groen).

12 Deloitte /102171m11 iws 2.5 Controle-activiteiten (beheersmaatregelen in processen) Controle-activiteiten verzekeren dat de nodige acties worden genomen om de risico s te beheersen teneinde de organisatiedoelstellingen op het gebied van uitvoerende activiteiten, financiële verslaglegging en compliance (of een combinatie daarvan) te realiseren. Hier gaat het om de interne contro!emaatregelen die binnen uw organisatie aanwezig zijn en de mate waarin deze worden nageleefd. Voor een goede beheersing en sturing van de processen en de daaruit voortvloeiende informatievoorziening is het van belang dat voor de (belangrijkste) bedrijfsprocessen de administratieve organisatie en interne controlemaatregelen vastgelegd zijn in procesbeschrijvingen. Het opnemen van de maatregelen van AC/IC in deze procesbeschrijvingen is een belangrijk aandachtspunt voor de gemeente Doetinchem. Binnen de verschillende processen is sprake van een voldoende basis aan controletechnische functiescheiding en interne controlemaatregelen. Binnen met name het proces inkopen & betalingsverkeer zijn nog verbeteringen te realiseren. Ook de processen personeel & salarissen, subsidieverstrekkingen en ontvangsten zijn voor verdere verbetering vatbaar. Voor een nadere uitwerking van onze bevindingen verwijzen wij naar de bijlagen 2 en 3 bij deze managementletter. Conclusie: Het instrument procesbeheer en de AC/IC in een aantal processen kunnen zich nog verder doorontwikkelen (geel). 2.6 Toezicht en bewaking (monitoring) Monitoring is het proces waarin periodiek wordt geevalueerd of de interne beheersingsmaatregelen nog effectief zijn. Dit monitoren is rioodzakelijk omdat de omstandigheden voortdurend veranderen. Monitoring zorgt ervoor dat de interne controle effectief blijft opereren. Uw gem eente erkent het nut en de toegevoegde waarde van het uitvoeren van verbijzonderde interne controles (VIC s). Het controlpian van de gemeente Doetinchem vormt een goede basis voor de uitvoering van VIC s. In het controlplan is de uitvoering van deze VIC s in het kader van de integraal managementgedachte zoveel mogelijk in de Iijn neergelegd. Belangrijk hierbij is de VIC s voldoende onafhankelijk uit te voeren, om het risico op zelfcontrole te voorkomen.

13 /102171m11 iws Een belangrijk aandachtspunt is het tijdig uitvoeren van de VIC s. Veel VIC s vinden pas eind 2011 c.q. begin 2012 plaats. Hierdoor zijn de mogelijkheden tot herstel en bijsturen beperkt. Teneinde het instrument monitoring daarnaast verder door te ontwikkelen en de effectiviteit hiervan te vergroten adviseren wij U: De kwaliteit van de rapportages te verbeteren. Het gaat hierbij met name om het afwegen van fouten en onzekerheden, het formuleren van herstelacties en het trekken van conclusies. Bewaking van de openstaande punten en herstelacties naar aanleiding van de VIC s. Op term ijn over te gaan van meer gegevensgerichte controles naar controles waarbij getoetst wordt of de maatregelen van AC/IC zijn nageleefd. Conclusie: Nu de basis is gelegd is het van belang bet instrument monitoring verder door te ontwikketen waarmee de effectiviteit van dit instrument zal toenemen (geel/groen).

14 /102171m11 lws 3. Specifieke onderwerpen 3.1 Grondexploitatie De grondexploitatie neemt binnen de gemeente Doetinchem een belangrijke rol in. De financiële crisis en de demografische krimp hebben grote invloed op de ruimtelijke projecten binnen uw gemeente. In het icht hiervan wordt ieder half jaar een zogenaamde Taskforce-rapportage Ruimtelijke Projecten opgesteld. De in januari 2011 vastgestelde taskforcerapportage ging over do herijking van de Doetinchomse woningbouwprojecten en de financiële consequenties hiorvan. Deze heeft onder andere geleid tot het afboeken van de zogenaamdo ijskastprojecten en de strategische gronden tot een niveau net boven de agrarische grondprijs. Daarnaast is besloten tot het opzetten van een risicoreserve grondexploitatie waarin een bedrag van 29 miljoen gespaard wordt voor (toekom stige) risico s. In hot client-servicegosprek dat wij met een afvaardiging van do raad hebben gevoerd is verzocht specifieke aandacht to bestoden aan do berekeningsmothodiek van de grondexploitatie-opzetten. Uw gemoente heeft in 2011 eon verbeterde moor specifieke methodiek voor do borekening van do risico s van do grondexploitaties, do zogonaamde risicokaarten voor do grondexploitaties bepaald. Wij hobbon do opzet van doze methodiok met do betrokken medewerkers bosproken en zijn van mening dat doze methodiek in opzet voldoende is om do waardoring van do grondexploitatios to kunnen bepalon on do gevolgon van verschillendo kouzes to kunnon doorrekenen. In do zomer van 2011 is eon totaalactualisatie van do grondexploitatios uitgevoord. Hiorin zijn de financiele effecten van do sanoringon, horprogrammoringen on herstructuroringon nog niet vorworkt. In ovorlog met u hebben wij ervoor gekozen cm de thans voor liggonde borokeningen niot to controleren, maar dit op to pakkon nadat do borekoningon zijn goactualisoerd on do effocton van do sanoringen, herprogrammeringen en herstructuroringon zijn verworkt. Dit zal in leder goval voorafgaand aan do jaarrekeningcontrolo 2011 zijn boslag mooton krijgen, zodat do resultaten in do jaarrekening kunnen worden vorworkt.

15 /102171m11 iws 3.2 WMO In het ambtelijke pre-auditgesprek heeft u ons verzocht do AC/IC rondom de WMO to bekijken en inzicht te geven in do mate waarin do gemeente Doetinchem de financiële ontwikkelingen rondom de WMO beheerst. Wij hebben gecontstateerd dat do interne beheersing (AO/IC) in de WMO processen voldoet aan de daaraan te stellen eisen. De WMO is eon openeincleregeling. Hierdoor laten vooral de uitgaven zich moeilijk voorspellen. In de financiële monitor wordt in voldoende mate aandacht besteed aan de financiële ontwikkelingen. Tevens is er steeds meer aandacht voor hot opstellen van voorspellingen aan do hand van informatie uit verschillende bronnen en zijn maatregelen bepaald om de kosten te beheersen. De effecten van deze maatregelen moeten de komende tijd zichtbaar worden.

16 m11 iws 4. Jaarrekening In dit hoofdstuk benoemen wij de belangrijkste actiepunten voor het opstellen en de controle van de jaarrekening Het actualiseren en aan de raad ter kennisgeving aanbieden van het normenkader. Het maken van afspraken met organisaties die voor de gemeente Doetinchem SISA-regelingen uitvoeren over juiste en tijdige verantwoording zodat deze informatie van derden (financiële verantwoording met controleverkiaring) voor aanvang van de jaarrekeningcontrole besch ikbaar is. Wi] vragen u specifieke aandacht voor het tijdig vaststellen van verstrekte subsidies 2010 zodat de rechtmatigheid hiervan kan worden vastgesteld. Uit de verbijzonderde interne controle personeel & salarissen blijkt een relatief groot aantal bevindingen. Het is van belang dat deze bevindingen in voldoende mate worden geëvalueerd (trekken conclusies en mogelijk uitbreiden waarnemingen) en waar nodig gecorrigeerd worden. Tijdens onze interim-controle hebben wij de, door uw organisatie uitgevoerde, verbijzonderde interne controles beoordeeld en getoetst. Een aantal processen is nog niet intern gecontroleerd, deze processen hebberi wij daarom niet kunnen toetsen. Het betreft de volgende processen: Bouwleges (conform uw planning in november 2011) Parkeeropbrengsten (conform uw planning in Iaatste kwartaal 2011) Belastingen en heffingen (conform uw planning in laatste kwartaal 2011) Grondexploitatie (conform uw planning begin 2012) * Aanbesteding en Inkoop (iste rapportage wordt opgeleverd na controle 3de kwartaal en hebben wij daarom nog niet gecontroleerd) Subsidies van derden (conform uw planning november ). februari

17 /102171m11 lws Daarnaast is een aantal processen deels gecontroleerd, de rest van 2011 zal op een later tijdstip door uw organisatie gecontroleerd worden. Het betreft de volgende processen: Werk en Inkomen (laatste kwartaal 2011 nog te controleren). Subsidieverstrekkingen (2 helft 2011 nog te controleren). Financiële administratie algemeen, waaronder memoriaalboekingen, crediteurenstamgegevens, investeringen vaste activa (2 helft 2011 nog te controleren). Personeels- en salarisadministratie (2 helft 2011 nog te controleren). Wij zullen met de betrokken medewerkers afspraken maken, zodat wij voorafgaand aan de controle van de jaarrekening bovenstaande werkzaamheden kunnen afronden. Het opleveren van een dossier Jaarstukken 2011 met daarin de informatie volgens de door ons opgestelde lijst Op te everen stukken jaarrekening Wij zullen deze lijst geruime tijd voorafgaand aan de jaarrekeningcontrole verstrekken aan uw m edewerkers. De jaarrekening van uw gemeente moet voldoen aan het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Wij verzoeken u een integrale check uit te voeren of de jaarrekening 2011 voldoet aan de vigerende verslaggevingsvoorschriften. Wij zullen u tijdig een checklist doen toekomen.

18 /102171m11 iws 5. Actualiteiten 5.1 Financiële effecten crisis bij gemeentelijke grondbedrijven Deloitte Finasciëie 4Tecten crisis bi gemente1ijke rondbednjvn Jp1ar De gemeentelijke verliezen op ruimtelijke plannen kunnen landelijk de komende jaren oplopen tot 2,9 miljard euro. De meeste gemeenten kunnen een aanzienlijk verlies opvangen uit hun reserves, sommige gemeenten zullen extra moeten bezuinigen. Dat is de conclusie die getrokken kan worden uit het onderzoek Financiële effecten van de vastgoedcrisis bij gemeentelijke grondbedrijven, dat in opdracht van de Ministeries van lnfrastructuur en Milieu en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is uitgevoerd door Deloitte. Gemeenten moeten in de toekomst bewuster de afweging maken tussen de inzet van een actief grondbeleid (met risico) en een faciliterend grondbeleid. Cm de transparantie van grondexpfoitaties te vergroten en risico s voor gemeenten te beperken, worden door de rijksoverheid inmiddels enkele maatregelen genomen. Zo wordt de regelgeving rond de versiaglegging van de gemeentelijke begroting en verantwoording verbeterd en wordt de rijkswet- en regelgeving op het punt van grondbeleid bekeken. Cok zouden gemeenten meer onderling en in overleg met de provincie afspraken moeten maken over programmering en ontwikkeling van woningbouw, kantoorruimte en bedrijventerreinen. Uit analyse van de drie value drivers van gebiedsontwikkeling, te weten planning, programma en prijs, blijkt dat de vastgoedmarkt één tot twee jaar later reageert op verslechtering I verbetering van economische omstandigheden (planning). Het effect van verslechterde economische omstandigheden komt tot uiting in het wijzigen van programma s en dalen van (grond)prijzen. Hieruit volgt dat het niet onwaarschijnhijk is dat gemeenten in 2011 en later extra aanvullende verliezen moeten nemen. De verwachting is bovendien dat economisch herstel in 2011 nog niet za! plaatsvinden en twijfel bestaat of dit het geval zal zijn in Daarmee zullen de gemeentelijke inkomsten uit grondexploitaties de komende twee jaar nog (verder) tegenvallen. Zoals eerder in deze managementletter toegelicht, heeft uw gemeente een nieuwe rekeningmethodiek ontwikkeld. Bij de huidige berekeningen is nog geen rekening gehouden met de inmiddels bekende saneringen en herprogrammeringen. Voor het juiste inzicht in de financiële consequenties van de (te maken) keuzes, is het belangrijk dat op korte term ijn actuele berekeningen worden opgesteld.

19 /102171m11 lws 5.2 Stresstest gemeenten De Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) heeft recent in een advies over het wetsvoorstel financieel toezicht gepleit voor een stresstest voor gemeenten. Een dergelijk onderzoek geeft een integraal inzicht van het financiële beeld van de gemeente en gaat daarmee verder dan de voorgesch reven paragraaf weerstandsverm ogen, waaraan veel keuzevrijheid ten aanzien van risico-inventarisatie en weerstandscapaciteit ten grondslag Iigt. Deloitte heeft een dergelijke stresstest ontwikkeld en uitgevoerd bij meerdere gemeenten. In het onderzoek wordt gekeken naar een (vaste) set van 13 indicatoren, waaronder de grondexpiotaties, de algemene uitkering, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Wet Werk en Bijstand en de aankomende decentralisaties en wetswijzigingen. Op verzoek kunnen hier indicatoren aan warden toegevoegd. De uitkomsten kunnen vervolgens als nieuwe input voor uw risicomanagement gebruikt worden. Ook voor uw gemeente voeren wij een stresstest uit. Over de bevindingen en conclusies wordt u afzonderlijk geinformeerd. 5.3 Werkkostenregeling Met ingang van 2011 komt de werkkostenregeling in de plaats van de huidige wettelijke regeling met betrekking tot onbelaste (vrije) vergoedingen/verstrekkingen aan personeel. Deze regeling dient uiterlijk eind 2013 te zijn geimplementeerd. Tot en met 2013 mag u ieder jaar opnieuw kiezen voor de werkkostenregeling of voor de oude regels voor vrije vergoedingen en verstrekkingen. Aangezien de invoering van de werkkostenregeling voor werkgevers aanzienlijke financiële, administratieve, arbeidsrechtelijke en commerciële gevolgen heeft, vinden wij het belangrijk am onze cliënten tijdig te informeren over deze gevolgen en over de wijze waarop zij wellicht profijt kunnen hebben van de werkkostenregeling. De werkkostenregeling houdt kort weergegeven het volgende in: awe vergoedingen/verstrekkingen aan personeel moeten fiscaal opnieuw warden geduid; alle vergoedingen/verstrekkingen die niet zijn aangewezen als werkkosten kwalificeren als belast loon; vergoedingen/verstrekkingen tot 1,4 % van de totale fiscale loonsom uit tegenwoordige dienstbetrekking blijven anbelast, mits aangewezen als werkkosten. Het meerdere dient in de eindheffing te warden belast tegen 80 % eindheffing (kosten werkgever);

20 /lO2l7lmlllws indien bepaalde vergoedingen/verstrekkingen niet worden aangewezen als werkkosten en dus kwalificeren als belast loon, is nadere afstemming met het personeel (of de personeelsvertegenwoordiging) nodig; bepaalde vergoedingen/verstrekkingen zijn specifiek vrijgesteld en val len, mits aangewezen als werkkosten, niet onder de forfaitaire vrijstellingen; intermedlaire kosten vallen buiten de forfaitaire ruimte en kunnen zonder te zijn aangewezen als werkkosten onbelast worden vergoed. Wij adviseren U om na te gaan of uw gemeente op dit onderdeel mogelijk risico s loopt of wellicht kansen onbenut Iaat. Uw gemeente heeft hiertoe begin 2011 een werkgroep invoering werkkostenregeling opgezet.

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk CC De gemeenteraad - 23 maart 2012 Interim-controle 2011 Deloitte Het college 112623 Paraaf Datum Controller RP 22-3-2012 Directie Geachte

Nadere informatie

Datum Behandeld door Ons kenmerk 3 juni 2008 drs. A.P.W.M. Scheepers RA 81027-103744- 385490/HD/mj

Datum Behandeld door Ons kenmerk 3 juni 2008 drs. A.P.W.M. Scheepers RA 81027-103744- 385490/HD/mj Deloitte Accountants B.V. Flight Forum 1 5657 DA Eindhoven Postbus 376 5600 AJ Eindhoven Tel: (040) 2345000 Fax: (040) 2345014 www.deloitte.nl Aan de gemeenteraad van de gemeente Helmond t.a.v. de raadsgriffie/secretaris

Nadere informatie

Gemeente Doetinchem. Clientserviceplan voor het boekjaar 2013

Gemeente Doetinchem. Clientserviceplan voor het boekjaar 2013 Clientserviceplan voor het boekjaar 2013 oktober 2013 Inhoud 1. Inleiding 4 2. Controleopdracht 4 2.1 Opdracht 4 2.2 Materialiteit en tolerantie 5 2.3 Fraude 6 3. Planning 6 3.1 Inleiding 6 3.2 Algemene

Nadere informatie

De 101tte. VERTROUWELIJK. Opdracht. Voorziening Suytkade in de jaarrekening 2013

De 101tte. VERTROUWELIJK. Opdracht. Voorziening Suytkade in de jaarrekening 2013 De 101tte. Deloitte Accountants B.V. Flight Forum 1 5657 DA Eindhoven Postbus 376 5600 AJ Lindhoven Tel: (088) 288 2888 Fax: (088) 288 9839 wwwdeloittenl VERTROUWELIJK Aan het college van burgemeester

Nadere informatie

MPGR12011042014440279 GR1 20.04.2011 0279. drs. F.P. Smilde

MPGR12011042014440279 GR1 20.04.2011 0279. drs. F.P. Smilde MPGR12011042014440279 GR1 20.04.2011 0279 ^Ó^ Deloitte Accountants B.V. Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Tel: (088) 2882888 Fax: (088) 2889830 www.deloitte.nl Aan de directie

Nadere informatie

De10itte. Erfgoedcentru m Achterhoek en Liemers. Accountantsverslag voor het boekjaar eindigend op 31 december 2013. 20 maart 2014

De10itte. Erfgoedcentru m Achterhoek en Liemers. Accountantsverslag voor het boekjaar eindigend op 31 december 2013. 20 maart 2014 De10itte. Deloitte Accountants B.V. Meander 551 6825 MD Am hem Postbus 30265 6803 AG Am hem Nederland Tel: (088) 288 2888 Fax: (088) 288 9777 www. deloitte.nl Erfgoedcentru m Achterhoek en Liemers Accountantsverslag

Nadere informatie

De10 tte. Aan de leden van de gemeenteraad van de gemeente Doetinchem Postbus 9020 7000 HA DOETINCHEM. 2014 drs. W.W.LA. Wentink DPS/3100102737/24588

De10 tte. Aan de leden van de gemeenteraad van de gemeente Doetinchem Postbus 9020 7000 HA DOETINCHEM. 2014 drs. W.W.LA. Wentink DPS/3100102737/24588 De10 tte. Deloitte Accountants B.V. Meander 551 6825 MD Amhem Postbus 30265 6803 AG Arnhem Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9777 www.deloitte.nl Aan de leden van de gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

Deloitte. Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland. Rapport van bevindingen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014.

Deloitte. Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland. Rapport van bevindingen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014. Deloitte Accountants B.V. Park Veidzigt 25 4336 DR Middelburg Postbus 7056 4330 GB Middelburg Nederland Tel: 088 288 2888 Fax 088 288 9895 www.deloitte.n1 Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

gemeente Tiel 2 8 JULI 2016 (ta-

gemeente Tiel 2 8 JULI 2016 (ta- Accountants B.V. Meander 551 6825 MD Arnhem Postbus 30265 6803 AG Arnhem Nederland gemeente Tiel Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9777 www.deloitte.nl 2 8 JULI 2016 (ta- 116.006927 Aan de gemeenteraad en

Nadere informatie

De 1 o ïtte. Aan de gemeenteraad van Gemeente Oude Ilsselstreek T.a.v. de heer 1. van Urk, raadsgriffier Postbus 42 7080 AA GENDRINGEN

De 1 o ïtte. Aan de gemeenteraad van Gemeente Oude Ilsselstreek T.a.v. de heer 1. van Urk, raadsgriffier Postbus 42 7080 AA GENDRINGEN De 1 o ïtte. Deloitte Accountants B.V. Meander 551 6825 MD Arnhem Postbus 30265 6803 AG Arnhem Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9777 www.deloitte.nl Aan de gemeenteraad van Gemeente Oude Ilsselstreek

Nadere informatie

reg.nr.:o'5.00 \a~11 procesverantw.: C~ 30

reg.nr.:o'5.00 \a~11 procesverantw.: C~ 30 reg.nr.:o'5.00 \a~11 procesverantw.: C~ 30 GEf\llëEI\j-1 lnge!~nr\/!'::::t\1 2 3 lijn 2005 class.nr.:.01' CS' C 1\iI.Ji...=.GEN Kroonpark 10 6831 GV Arnhem Postbus 30265 6803 AG Arnhem Tel: (026) 3238000

Nadere informatie

Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015. Kopie aan:

Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015. Kopie aan: 0^=> \d ju^va.' lot's OLJ&rje^oeUi naarcs 150014156 Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015 Kopie aan: Orteliuslaan 982 3528 BD Utrecht Postbus 3180 3502 GD Utrecht Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088

Nadere informatie

1o ïtte. Aan het algemeen en dagelijks bestuur van GBLT T.a.v. mevrouw drs. J.H. Lepage MPA Postbus 1098 8001 BB ZWOLLE

1o ïtte. Aan het algemeen en dagelijks bestuur van GBLT T.a.v. mevrouw drs. J.H. Lepage MPA Postbus 1098 8001 BB ZWOLLE De 1o ïtte. rouh1tts 6825 MD Arnhem Postbus 30265 6803 AG Arnhem Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9777 www.deloitte.nl Aan het algemeen en dagelijks bestuur van GBLT T.a.v. mevrouw drs. J.H. Lepage

Nadere informatie

Hierbij doen wij u onze controleverklaring d.d... mei 2012 bij de jaarrekening 2011 van uw gemeente toekomen.

Hierbij doen wij u onze controleverklaring d.d... mei 2012 bij de jaarrekening 2011 van uw gemeente toekomen. Deloitte Accountants B.V. Amerikalaan 110 6199 AE Maastricht Airport Postbus 1864 6201 BW Maastricht Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9904 www.deloitte.nl Aan de gemeenteraad van de gemeente Simpelveld

Nadere informatie

Deloitte. Regionale Ontwikkelingsorganisatie Zuidplas. Accountantsverslag voor het boekjaar eindigend op 31. 16 mel 2012

Deloitte. Regionale Ontwikkelingsorganisatie Zuidplas. Accountantsverslag voor het boekjaar eindigend op 31. 16 mel 2012 Wit hetminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9830 www.deloitte.nl Regionale Ontwikkelingsorganisatie Zuidplas Accountantsverslag voor het

Nadere informatie

Voortgangsrapportage

Voortgangsrapportage Rechtmatigheid Wat hebben we bereikt? Voortgangsrapportage Rechtmatigheid Stand van zaken per 1 juli Behoort bij brief met kenmerk - 50651 Voortgangsrapportage Rechtmatigheid, juli 1 FASE 1 WET EN REGELGEVING

Nadere informatie

Rapport. uitgebracht aan. de gemeenteraad van de gemeente Enschede. inzake boardletter AS/2 2113b

Rapport. uitgebracht aan. de gemeenteraad van de gemeente Enschede. inzake boardletter AS/2 2113b Rapport uitgebracht aan de gemeenteraad van de gemeente Enschede inzake boardletter 2008 AS/2 2113b 2/10 Inhoud 1. Managementsamenvatting 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Samenvatting controlebevindingen 3 2. Accountantscontrole

Nadere informatie

Voorstel aan college van Burgemeester en Wethouders

Voorstel aan college van Burgemeester en Wethouders Openbaar Registratienummer: 212560 Datum voorstel: 13 mei 2016 Niet openbaar Portefeuillehouder: De heer P. Lucassen Afdeling: BV Finance & Control Agendapunt 2 Onderwerp/Titel: Verslag interne controle

Nadere informatie

Del itte. Geachte leden van de raad, Hierbij ontvangt u onze controleverkiaring d.d. 24 juni 2014 bij dejaarrekening 2013 van uw gemeente.

Del itte. Geachte leden van de raad, Hierbij ontvangt u onze controleverkiaring d.d. 24 juni 2014 bij dejaarrekening 2013 van uw gemeente. Del itte. Robonsbosweg 5 1816 MKAlkmaar Postbus 270 1800 AG Alkmaar Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9705 www.deloitte.nl Aan de gemeenteraad van de gemeente Velsen Posthus 456 1970 AL IJMUDEN

Nadere informatie

De I0 tte. Aan de gemeenteraad van de gemeente Sliedrecht Postbus 16 3360 AA SLIEDRECHT. Geachte leden van de raad,

De I0 tte. Aan de gemeenteraad van de gemeente Sliedrecht Postbus 16 3360 AA SLIEDRECHT. Geachte leden van de raad, De I0 tte. Deloitte Accountants B.V. Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9830 www.deloitte.nl Aan de gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

Deloitte. Gemeente Oostzaan. B oardletter. 12 april 20.13. Delojile Accountants s.v. Orlyplejn 10. 1043 DP Amsterdam. POStb.

Deloitte. Gemeente Oostzaan. B oardletter. 12 april 20.13. Delojile Accountants s.v. Orlyplejn 10. 1043 DP Amsterdam. POStb. Gemeente Oostzaan WWWdeloftfenl Nederjand 1040 HC Amsterdam 5 58110 POStb 1043 DP Amsterdam Orlyplejn 10 Delojile Accountants s.v. Rotterdam Onder nummer 24362853. van toepassing Op alle opdrachten verrlcht

Nadere informatie

kw Deloitte Gemeente Meppel Raadsbrief december 2013 Ingek.: 2 3 DEC _G ME y-jt ML'iPPEL

kw Deloitte Gemeente Meppel Raadsbrief december 2013 Ingek.: 2 3 DEC _G ME y-jt ML'iPPEL kw Deloitte _G ME y-jt ML'iPPEL Ingek.: 2 3 DEC. 2013 Deloitte Accountants B.V. Laan Corpus den Hoorn 102-4 9728 JR Groningen Postbus 980 9700 AZ Groningen Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9870

Nadere informatie

SiSa cursus 2013. Gemeente en accountant. 21 november 2013

SiSa cursus 2013. Gemeente en accountant. 21 november 2013 SiSa cursus 2013 Gemeente en Welkom Even voorstellen EY: Stefan Tetteroo RA Page 1 Agenda Doelstelling Accountant en gemeente Onze visie inzake de betrokken actoren Coördinatie- en controlefunctie binnen

Nadere informatie

Deloitte. Geachte heer Van Balveren,

Deloitte. Geachte heer Van Balveren, DeIotte Accountants B.V. Kroonpark 10 6831 GVArnhem Postbus 30265 6803 AG Arnhem Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9777 www.deloittenl Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Gemeente Dordrecht. Auditplan 2014

Gemeente Dordrecht. Auditplan 2014 Gemeente Dordrecht Auditplan 2014 Aan de gemeenteraad van de gemeente Dordrecht t.a.v. de raadsgriffier, mevrouw mr. M. van Hall Postbus 8 3300 AA DORDRECHT XX augustus 2014 drs. I.L.J. Visser RA 5501/3113651270

Nadere informatie

Over onze overige bevindingen naar aanleiding van de controle van de jaarrekening brengen wij u separaat verslag uit.

Over onze overige bevindingen naar aanleiding van de controle van de jaarrekening brengen wij u separaat verslag uit. Deloitte Accountants B.V. Flight Forum 1 5657 DA Eindhoven Postbus 376 5600 AJ Eindhoven Tel: (040) 2345000 Fax: (040) 2345014 www.deloitte.nl Aan de gemeenteraad van de gemeente Heusden t.a.v. de heer

Nadere informatie

De 0 tte. Aan het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Westfries Archief Postbus 603 1620 AR HOORN. Geachte heer Dekema,

De 0 tte. Aan het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Westfries Archief Postbus 603 1620 AR HOORN. Geachte heer Dekema, De 0 tte. Deloitte Accountants B.V. Robonsbosweg 5 1816 MKAlkmaar Postbus 270 1800 AG Alkmaar Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9702 www.delojtte.nl Aan het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Deelplan IC Memoriaalboekingen 2014. Gemeente Lingewaard

Deelplan IC Memoriaalboekingen 2014. Gemeente Lingewaard Deelplan IC Memoriaalboekingen 2014 Gemeente Lingewaard Inhoudsopgave 1. Aanleiding 2 2. Structureel / incidenteel 2 3. Opdrachtgever 2 4. Opdrachtnemer 2 5. Relevante wet- en regelgeving 2 6. Rapportage

Nadere informatie

Gemeente De Bilt Management letter

Gemeente De Bilt Management letter Gemeente De Bilt Management letter Boekjaar 2017 28 november 2017 ~AKER TILLY BERK An independent member of Baker Tilly International VERTROUWELIJK Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard 6 Aan de raad van de gemeente Lingewaard *14RDS00194* 14RDS00194 Onderwerp Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen 2014-2017 1 Samenvatting In deze nieuwe Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen

Nadere informatie

CONTROLPLAN 2013 Gemeente Doetinchem

CONTROLPLAN 2013 Gemeente Doetinchem CONTROLPLAN 2013 Gemeente Doetinchem Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 12 maart 2013 1 Inleiding De omgeving van gemeenten is snel aan het veranderen. In het kader van de decentralisatie

Nadere informatie

Aan de Raad en het College van Gemeente Woerden Postbus AA WOERDEN. Beh. Ambt.: Afschr.: B.V.O.: Rotterdam, 8 november 2017

Aan de Raad en het College van Gemeente Woerden Postbus AA WOERDEN. Beh. Ambt.: Afschr.: B.V.O.: Rotterdam, 8 november 2017 Aan de Raad en het College van Gemeente Woerden Postbus 45 3440 AA WOERDEN 17.022452 Registratiedatum: Behandelend afdeling Afgehandeld door/op: 13/11/2017 Beh. Ambt.: Streefdat.: Afschr.: B.V.O.: Rotterdam,

Nadere informatie

Onderwerp: Vaststellen definitieve tegemoetkoming fractieondersteuning 2012. Nummer 2013/8469 Versie 1 Thema. Bestuurszaken en regionale samenwerking

Onderwerp: Vaststellen definitieve tegemoetkoming fractieondersteuning 2012. Nummer 2013/8469 Versie 1 Thema. Bestuurszaken en regionale samenwerking OPLEGNOTITIE Onderwerp: Vaststellen definitieve tegemoetkoming fractieondersteuning 2012 Nummer 2013/8469 Versie 1 Thema Indiener Steller Verzoek portefeuillehouder Bestuurszaken en regionale samenwerking

Nadere informatie

Slagvaardig partnerschap

Slagvaardig partnerschap Slagvaardig partnerschap Gemeente Purmerend Concept-cliënt service Plan 2010 27 September 2010 Opdracht In de overeenkomst van dienstverlening die is afgesloten tussen de gemeente Purmerend en zijn de

Nadere informatie

Behandeld door W.P. de Vries RA 088 288 1225

Behandeld door W.P. de Vries RA 088 288 1225 Gustav Mahlerlaan 2970 1 081 LA Amsterdam Postbus 5811 0 1 040 HC Amsterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9737 www.deloitte.nl VERTROUWELIJK Aan het algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling

Nadere informatie

De notitie verantwoording Wet Werk en Bijstand 2004 geeft hiervoor de kaders weer.

De notitie verantwoording Wet Werk en Bijstand 2004 geeft hiervoor de kaders weer. Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 9 juni 2004 / 102/2004 Onderwerp Notitie verantwoording Wet Werk en Bijstand 2004 Programma / Programmanummer Inkomen / 3230 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Controleprotocol. Accountantscontrole Jaarrekening Gemeente Berkelland Bijlage 1. Versie juni 2014 Controleprotocol pagina 1 van 9

Controleprotocol. Accountantscontrole Jaarrekening Gemeente Berkelland Bijlage 1. Versie juni 2014 Controleprotocol pagina 1 van 9 Controleprotocol Accountantscontrole Jaarrekening 2014 Controleprotocol pagina 1 van 9 Algemeen Doelstelling In dit controleprotocol staat waaraan de accountant zich moet houden bij de accountantscontrole.

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstelinzake controleplan accountant 2013

gemeente Eindhoven Raadsvoorstelinzake controleplan accountant 2013 gemeente Eindhoven Raadsnummer 13R5570 Inboeknummer 13bst01755 Beslisdatum B&W 15 oktober 2013 Dossiernummer 13.42.251 Raadsvoorstelinzake controleplan accountant 2013 Inleiding Vanaf boekjaar 2010 is

Nadere informatie

Del o itte. Controleverkiaring j aarrekening 2013. Geacht bestuur,

Del o itte. Controleverkiaring j aarrekening 2013. Geacht bestuur, Del o itte. Deloitte Accountants B.V. Amerikalaan 110 6199 AE Maastricht Postbus 1864 6201 BW Maastricht Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9904 www.deloitte.ni Aan het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Bevinding Risico Aanbeveling Maatregelen

Bevinding Risico Aanbeveling Maatregelen Follow up managementletter Deloitte 2015 Bevinding Risico Aanbeveling Maatregelen Onderhoudsvoorzieningen Project onderhoudsvoorzieningen is afgerond. In de laatste In 2015 is een projectgroep week van

Nadere informatie

Controleverklaring jaarrekening 2013. Geacht bestuur,

Controleverklaring jaarrekening 2013. Geacht bestuur, Deloitte Accountants B.V. Schenkkade 47 2595 AR Den Haag Postbus 90721 2509 LS Den Haag Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9815 www.deloitte.nl Aan het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

1. Inleiding 2 1.1. De opdracht die u ons hebt verstrekt 2 1.2. Onze onafhankelijkheid is gewaarborgd 3 1.3. Frauderisico-analyse en beheersing 3

1. Inleiding 2 1.1. De opdracht die u ons hebt verstrekt 2 1.2. Onze onafhankelijkheid is gewaarborgd 3 1.3. Frauderisico-analyse en beheersing 3 Aan het algemeen bestuur van Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn t.a.v. de heer B. Groeneveld Postbus 1098 8001 BB ZWOLLE drs. M.C. van Kleef RA Accountantsverslag

Nadere informatie

Voorlopige bevindingen jaarrekeningcontrole 2015 Gemeente Ridderkerk. Commissie Samen wonen en Samen leven

Voorlopige bevindingen jaarrekeningcontrole 2015 Gemeente Ridderkerk. Commissie Samen wonen en Samen leven Voorlopige bevindingen jaarrekeningcontrole 2015 Gemeente Ridderkerk Commissie Samen wonen en Samen leven Ridderkerk, 16 juni 2016 Rein-Aart van Vugt Toby Bergshoeff Agenda 1. Controleproces 2. Hoofdlijnen

Nadere informatie

Gemeente Maassluis. Accountantsverslag voor het boekjaar eindigend op 31 december 2008

Gemeente Maassluis. Accountantsverslag voor het boekjaar eindigend op 31 december 2008 Gemeente Maassluis Accountantsverslag voor het boekjaar eindigend op 31 december 2008 11 juni 2009 5501/3112-1/15 Accountantsverslag van gemeente Maassluis voor het boekjaar eindigend op 31 december 2008

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Doel protocol. 3 Rechtmatigheid

1 Inleiding. 2 Doel protocol. 3 Rechtmatigheid 1 Inleiding Vanaf de jaarrekening 2004 is de accountantsverklaring uitgebreid met een oordeel over de rechtmatigheid. De accountant kijkt niet alleen naar het getrouwe beeld, maar ook of baten, lasten

Nadere informatie

Accountantsverslag 2012

Accountantsverslag 2012 pwc I Accountantsverslag 2012 Permar Energiek B.V. 24 mei 2013 pwc Permar Energiek B.V. T.a.v. de Raad van Commissarissen en de Directie Horaplantsoen 2 6717LT Ede 24 mei 2013 Referentie: 31024B74/DvB/e0291532/zm

Nadere informatie

Uei0iiie. Aan de leden van het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfiand Postbus 3061 2601 DB DELFT

Uei0iiie. Aan de leden van het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfiand Postbus 3061 2601 DB DELFT Uei0iiie 1 -. Deloitte Accountants Wilhelminakade 1 3072 AF Rotterdam Fostbus 2031 3000 GA Rotterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9830 www.deloitte.nl Aan de leden van het algemeen bestuur

Nadere informatie

Deloitte. 6 NOV, OTL BAR-org-anisatie INGEKOMEN

Deloitte. 6 NOV, OTL BAR-org-anisatie INGEKOMEN Deloitte Accountants B.V. Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9830 www.deloitte.nl Aan de leden van het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke

Nadere informatie

College-onderzoeken naar doelmatigheid en doeltreffendheid o.g.v. art. 213a Gemeentewet

College-onderzoeken naar doelmatigheid en doeltreffendheid o.g.v. art. 213a Gemeentewet College-onderzoeken naar doelmatigheid en doeltreffendheid o.g.v. art. 213a Gemeentewet Commissie Rekening & Audit 25 november 2015 Besturing & controlling/ Auditteam Onderwerpen Wat zijn college onderzoeken

Nadere informatie

Clientserviceplan 2009 Gemeente Doetinchem

Clientserviceplan 2009 Gemeente Doetinchem Clientserviceplan 2009 Gemeen Inhoud 1. Inleiding 1 2. Opdracht 1 2.1 Opdrachtomschrijving 1 2.2 Materialiteit en tolerantie 2 2.3 Fraude 3 3. Interim-controle 3 3.1 Inleiding 3 3.2 Algemene pijlers 4

Nadere informatie

Behandeld door D, Nederveen RA

Behandeld door D, Nederveen RA Deloitte Accountants B.V. Wllgenbos 4 33 JX Dordrecht Postbus65 3300 BD Dordrecht Tel: (078) 62500 Fax:(078)62577 www.deloitte.nl Aan het Drechtstedenbestuur van de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden

Nadere informatie

Bent u klaar voor de interimcontrole

Bent u klaar voor de interimcontrole Bent u klaar voor de interimcontrole van uw accountant? BMC levert aan opdrachtgevers in de hele publieke sector verschillende diensten en producten die met (verbijzonderde) interne controle te maken hebben.

Nadere informatie

Z-14-14091 / 01. Inkomend 22907 /

Z-14-14091 / 01. Inkomend 22907 / Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 5 Deloltle Accountants B.V. Schenkkade 47 2595 AR Den Haag Postbus 90721 2509 LS Den Haag Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9815 www.deloittenl Aan de gemeenteraad

Nadere informatie

Deelplan IC Investeringen en kredieten 2014. Gemeente Lingewaard

Deelplan IC Investeringen en kredieten 2014. Gemeente Lingewaard Deelplan IC Investeringen en kredieten 2014 Gemeente Lingewaard Inhoudsopgave 1. Aanleiding 2 2. Structureel / incidenteel 2 3. Opdrachtgever 2 4. Opdrachtnemer 2 5. Relevante wet- en regelgeving 2 6.

Nadere informatie

Datum Behandeld door Ons kenmerk 22 juni 2005 Drs. A.P.W.M. Scheepers RA/ J.J. Zuidema

Datum Behandeld door Ons kenmerk 22 juni 2005 Drs. A.P.W.M. Scheepers RA/ J.J. Zuidema Deloitte Accountants B.V. Flight Forum 1 5657 DA Eindhoven Postbus 376 5600 AJ Eindhoven Tel: (040) 2345000 Fax: (040) 2345014 www.deloitte.nl Aan de gemeenteraad van de gemeente Heusden t.a.v. de heer

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Deloitte Accountants B.V. Robonsbosweg 5 1816 MK Alkmaar Postbus 270 1800 AG Alkmaar Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9705 www.deloitte.nl Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan

Nadere informatie

Raadsvoorstel2008/19954

Raadsvoorstel2008/19954 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel2008/19954 Onderwerp Jaarstukken 2007 Portefeuillehouder J.J. Nobel steiler C. M. Bakker Collegevergadering 20 mei 2008 Raadsvergadering 26 juni 2008 1. Samenvatting

Nadere informatie

DeloItte. Aan de gemeenteraad van de gemeente Papendrecht t.a.v. de raadsgriffier, de heer mr. A.P.M.A.F. Bergmans Postbus AA PAPENDRECHT

DeloItte. Aan de gemeenteraad van de gemeente Papendrecht t.a.v. de raadsgriffier, de heer mr. A.P.M.A.F. Bergmans Postbus AA PAPENDRECHT DeloItte. Deloftte Accountants B.V. Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9830 www.deloitte.nl Aan de gemeenteraad van de gemeente Papendrecht

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2013 van de gemeente Hengelo

CONTROLEPROTOCOL voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2013 van de gemeente Hengelo CONTROLEPROTOCOL voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2013 van de gemeente Hengelo 0 Inleiding De Gemeentewet(GW), art. 213, schrijft voor dat de gemeenteraad één of meer accountants aanwijst

Nadere informatie

Controleprotocol subsidies gemeente Alkmaar voor verantwoording subsidies > 250.000

Controleprotocol subsidies gemeente Alkmaar voor verantwoording subsidies > 250.000 Controleprotocol subsidies gemeente Alkmaar voor verantwoording subsidies > 250.000 1 Algemeen Op grond van de Kaderverordening Subsidieverstrekking van de gemeente Alkmaar kunnen subsidies worden verstrekt.

Nadere informatie

Gemeente Doetinchem. Managementletter uitgebracht aan het college van burgemeester en wethouders van gemeente Doetinchem te Doetinchem

Gemeente Doetinchem. Managementletter uitgebracht aan het college van burgemeester en wethouders van gemeente Doetinchem te Doetinchem Gemeente Doetinchem Managementletter 2012 uitgebracht aan het college van burgemeester en wethouders van gemeente Doetinchem te Doetinchem Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

statenstukken Provinciale Staten VOORSTEL Aan de Provinciale Staten van Zeeland,

statenstukken Provinciale Staten VOORSTEL Aan de Provinciale Staten van Zeeland, Provinciale Staten Bestuurder Vergadering PS: 17 juni 2005 belast met de Nr: SGR-57 behandeling W.T. van Gelder Documentnr: Sgr0500301 Onderwerp: Verantwoording fractievergoeding 2004 VOORSTEL Aan de Provinciale

Nadere informatie

Hierbij doen wij u onze accountantsverklaring d.d. 21 mei 2010 bij de jaarrekening 2009 van uw gemeenschappelijke regeling toekomen.

Hierbij doen wij u onze accountantsverklaring d.d. 21 mei 2010 bij de jaarrekening 2009 van uw gemeenschappelijke regeling toekomen. MPGR32010052509330164 GR3 25.05.2010 Q164 6R3 Deloitte Accountants B.V. Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Tel: (088) 2882888 Fax: (088) 2889830 www.deloitte.nl Aan de Drechtraad

Nadere informatie

Controleprotocol Jaarrekening Gemeente De Bilt 2014

Controleprotocol Jaarrekening Gemeente De Bilt 2014 Behoort bij raadsbesluit d.d. 29 januari 2015 tot vaststelling van het 'Controleprotocol 2014'. Controleprotocol Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave 1. Samenvatting... 3 2. Inleiding... 3 2.1 Doelstelling...

Nadere informatie

Verordening 217 Concept aangeboden aan de Provinciale Staten

Verordening 217 Concept aangeboden aan de Provinciale Staten Verordening 217 Concept aangeboden aan de Provinciale Staten Controleverordening Randstedelijke Rekenkamer De Randstedelijke Rekenkamer besluit: overwegende dat: op grond van de wet van 2 juli 2003, Stb.

Nadere informatie

Bevindingen en aanbevelingen bij de jaarverantwoording 2009

Bevindingen en aanbevelingen bij de jaarverantwoording 2009 Bezoekadres Osdorpplein 1000 1068 TG Amsterdam Postbus 90460 1006 BL Amsterdam Telefoon 020 518 0800 Fax 020 619 9426 www.osdorp.amsterdam.nl Retouradres: SDO, Postbus 90460, 1006 BL Amsterdam Aan de Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling RUD Drenthe. Managementletter 2014

Gemeenschappelijke Regeling RUD Drenthe. Managementletter 2014 Gemeenschappelijke Regeling RUD Drenthe Managementletter 2014 Aan het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling RUD Drenthe T.a.v. J.J. Vogelaar, directeur Postbus 1017 9400 BA ASSEN E.J. Jongsma

Nadere informatie

Plan van aanpak accountantscontrole 2015 gemeente Woudrichem. Woudrichem 22 september 2015 Rein-Aart van Vugt Dennis van Vollevelde

Plan van aanpak accountantscontrole 2015 gemeente Woudrichem. Woudrichem 22 september 2015 Rein-Aart van Vugt Dennis van Vollevelde Plan van aanpak accountantscontrole 2015 gemeente Woudrichem Woudrichem Rein-Aart van Vugt Dennis van Vollevelde Aanscherping vereisten accountantscontrole: ontwikkelingen vanaf 2014 Meer focus op IT-omgeving

Nadere informatie

Bijlage bij raadsvoorstel nr Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen

Bijlage bij raadsvoorstel nr Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen 2012-2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding a. Aanleiding en kader b. Proces 2. Risicomanagement a. Risico's en risicomanagement b. Invoering van risicomanagement

Nadere informatie

Bijlage(n) niet gescand. Origineel doorgezonden naar de afdeling. Gemeente Emmen. M û^ä^$a 11 MEI ^3 b -C(mc Ggf

Bijlage(n) niet gescand. Origineel doorgezonden naar de afdeling. Gemeente Emmen. M û^ä^$a 11 MEI ^3 b -C(mc Ggf De gemeenteraad van de gemeente Emmen t.a.v. de heer H.D. Werkman, griffier Postbus 30001 7800 RA EMMEN Bijlage(n) niet gescand. Origineel doorgezonden naar de afdeling. Gemeente Emmen M û^ä^$a 11 MEI

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Deloitte Accountants B.V. Eemsgolaan 15 9727 DW Groningen Postbus 980 9700 AZ Groningen Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9870 www.deloitte.nl Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Nadere informatie

Algemene toelichting Intern controleplan 2012

Algemene toelichting Intern controleplan 2012 Algemene toelichting Intern controleplan 2012 Inhoudsopgave: 1. Algemeen 3 2. Uitgangspunten interne controleplan 2012 3 2.1 Waarom een intern controleplan? 3 2.2 Controleaanpak 3 2.3 Uitvoering van de

Nadere informatie

Wie bewaakt mijn geld? Financiële controle en risicobeheersing binnen de gemeente Nuth

Wie bewaakt mijn geld? Financiële controle en risicobeheersing binnen de gemeente Nuth Wie bewaakt mijn geld? Financiële controle en risicobeheersing binnen de gemeente Nuth De taak van de raad onder het dualisme Kaders stellen (WMO, Jeugdwet, handhaving) Budgetteren (begroting) Lokale wetgeving

Nadere informatie

Document:13IT Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening van het Waterschap Brabantse Delta

Document:13IT Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening van het Waterschap Brabantse Delta Document:13IT021860 Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening van het Waterschap Brabantse Delta vanaf jaarrekening 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3

Nadere informatie

Controle protocol Stichting De Friesland

Controle protocol Stichting De Friesland Controle protocol Stichting De Friesland 1. Doelstelling Stichting De Friesland heeft van de Belastingdienst de ANBI (algemeen nut beogende instelling) verkregen. Ten aanzien van de verantwoording van

Nadere informatie

De I0 tte. j aarstukken. Aan de gemeenteraad van de gemeente Dordrecht t.a.v. de griffie Postbus 8 3300 AA DORDRECHT. Geachte leden van de raad,

De I0 tte. j aarstukken. Aan de gemeenteraad van de gemeente Dordrecht t.a.v. de griffie Postbus 8 3300 AA DORDRECHT. Geachte leden van de raad, De I0 tte. Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9830 www.deloitte.nl Aan de gemeenteraad van de gemeente Dordrecht t.a.v. de griffie

Nadere informatie

= Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Voorstel invulling aanbevelingen rapport Sturing grote projecten

= Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Voorstel invulling aanbevelingen rapport Sturing grote projecten Raadsvoorstel = Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Portefeuillehouder: Onderwerp: S. Adriaansen/J.A. Peeters Registratiecode: (in te vullen door griffie) Voorstel

Nadere informatie

Deloitte. Aan de raad van de gemeente Dordrecht t.a.v. de raadsgriffie Postbus 8 3300 AA DORDRECHT. Geachte raad,

Deloitte. Aan de raad van de gemeente Dordrecht t.a.v. de raadsgriffie Postbus 8 3300 AA DORDRECHT. Geachte raad, Deloitte D&oitte Accountants BV. Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9830 www.deloitte.nl Aan de raad van de gemeente Dordrecht t.a.v.

Nadere informatie

Interne controleplan gemeente Venray

Interne controleplan gemeente Venray Interne controleplan 2010 gemeente Venray Nicole Peeters Trifunovski en Henk Mijnster, adviseurs AO/IC gemeente Venray ICP 2010DEF2 Pagina 1 van 8 Inhoudsopgave 1. Aanleiding... 3 2. Doelstelling... 3

Nadere informatie

Delo itte. 1183 AS Amstelveen Postbus 175 1180 AD Amstelveen Nederland

Delo itte. 1183 AS Amstelveen Postbus 175 1180 AD Amstelveen Nederland Delo itte. 1183 AS Amstelveen Postbus 175 1180 AD Amstelveen Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088288 9711 www.deloitte.nl Assurance rapport van de onafhankelijke accountant Rapportage aan: Achmea Divisie

Nadere informatie

Deloitte. Gemeente Dordrecht. Auditplan 2014 DORDRECHT. C,I r,

Deloitte. Gemeente Dordrecht. Auditplan 2014 DORDRECHT. C,I r, 1M 1 21.10.2014 0668 j l C,I r, Gemeente Dordrecht Auditplan 2014 DORDRECHT Deloitte Accountants B.V. Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9830

Nadere informatie

Deloitte Ernst & Young PwC

Deloitte Ernst & Young PwC Raadsvoorstel Raadsagenda : 24 september 2009 Agenda nr. : 1 Onderwerp: Aanbesteding accountant 2009-2012 Voorgestelde beslissing: 1. Ernst & Young aan te stellen als accountant vanaf het boekjaar 2009,

Nadere informatie

Object van controle is de jaarrekening 2013. Tevens geeft de accountant aan of het jaarverslag met de jaarrekening verenigbaar is.

Object van controle is de jaarrekening 2013. Tevens geeft de accountant aan of het jaarverslag met de jaarrekening verenigbaar is. CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2013 VAN DE GEMEENTE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL 1. Inleiding Bij besluit van 06 november 2003 heeft de gemeenteraad Deloitte Accountants aangewezen

Nadere informatie

Delo i tte. De gemeenteraad van de gemeente Appingedam T.a.v. mevrouw E.P. Faber-van Brug, raadsgriffier Postbus 15 9900 AA APPINGEDAM.

Delo i tte. De gemeenteraad van de gemeente Appingedam T.a.v. mevrouw E.P. Faber-van Brug, raadsgriffier Postbus 15 9900 AA APPINGEDAM. Delo i tte. Deloitte Accountants B.V. Laan Corpus den Hoorn 102-4 9728 JR Groningen Postbus 980 9700 AZ Groningen Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9870 www.deloitte.nl De gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT. A. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2016

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT. A. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2016 Baker Tilly Berk N.V. Burgemeester Roeienweg 14-18 Postbus 508 8000 AM Zwolle T: +31(~384258600 F: +31 (0)38 425 86 99 E: zwolle@bakertillyberk.nl KvK: 24425560 www.bakertillyberk.nl CONTROLEVERKLARING

Nadere informatie

De10 itte. Grondbank RZG Zuidplas. Acco an versag v w boekjdr e ndigend op 31 deceml r 2011. 30 maart 2012

De10 itte. Grondbank RZG Zuidplas. Acco an versag v w boekjdr e ndigend op 31 deceml r 2011. 30 maart 2012 De10 itte Deloitte Accountants B.V. Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9830 wwwdeloitte.ni Grondbank RZG Zuidplas Acco an versag v w boekjdr

Nadere informatie

Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 17 juli 2012 17 juli 2012 1 5 vertrouwelijke bijlages

Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 17 juli 2012 17 juli 2012 1 5 vertrouwelijke bijlages Raadsvoorstel Agendapunt: 16 Onderwerp risicomanagement grondexploitaties Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 17 juli 2012 17 juli 2012 1 5 vertrouwelijke bijlages Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Delojtte. Aan de raad van commissarissen en de directeur-bestuurder van Woningbouwvereniging De Sleutels van Ziji en Vliet Postbus BA LEIDEN

Delojtte. Aan de raad van commissarissen en de directeur-bestuurder van Woningbouwvereniging De Sleutels van Ziji en Vliet Postbus BA LEIDEN Delojtte. Schertkkade 47 2595 AR Den Haag Postbus 90721 2509 LS Den Haag Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 0882889815 www.deloitte.nl Aan de raad van commissarissen en de directeur-bestuurder van Woningbouwvereniging

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL. voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2010 van de gemeente Leeuwarderadeel

CONTROLEPROTOCOL. voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2010 van de gemeente Leeuwarderadeel CONTROLEPROTOCOL voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2010 van de gemeente Leeuwarderadeel Middelen Februari 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1 Doelstelling...3 1.2 Wettelijk kader...3 2.

Nadere informatie

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zijn uiteraard graag bereid een nadere toelichting aan u te verstrekken.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zijn uiteraard graag bereid een nadere toelichting aan u te verstrekken. Deloitte Accountants B.V. Bijster 5 4817 HX Breda Postbus 1195 4801 BD Breda Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9793 www.deloitte.nl Aan het algemeen en het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Kader aanbesteding accountantscontrole. Rekeningencommissie gemeenteraad Hilversum September 2013

Kader aanbesteding accountantscontrole. Rekeningencommissie gemeenteraad Hilversum September 2013 Kader aanbesteding accountantscontrole Rekeningencommissie gemeenteraad Hilversum September 2013 Introductie Met ingang van boekjaar 2008 is Ernst & Young Accountants door een benoemingscommissie uit de

Nadere informatie

voorstel aan de gemeenteraad

voorstel aan de gemeenteraad voorstel aan de gemeenteraad Aan de raad van de gemeente sector - afdeling cs steller Esther Schilt onderwerp Normenkader rechtmatigheidscontrole telefoon 8537 voorstelnummer 132 8 november 2005 iz-nummer

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders

Burgemeester en Wethouders Burgemeester en Wethouders Aan de gemeenteraad Datum 17 mei 2011 Contactpersoon V. van der Heide Ons kenmerk DIV-2011-8785 Doorkiesnummer 5165212 Onderwerp Reactie verslag van bevindingen externe accountant

Nadere informatie

Delo Itte. Deloitte Accountants B.V. Orfyplein 10 1043 DP Amsterdam Postbus 58110 1040 HC Amsterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9739 www.deloitte.ni Controleverkiaring van de onafhankelijke

Nadere informatie

Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening van de gemeente Mill en Sint Hubert

Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening van de gemeente Mill en Sint Hubert Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2014-2017 van de gemeente Mill en Sint Hubert 1. Inleiding Bij besluit van 12 juni 2014 heeft de gemeenteraad Deloitte accountants opdracht

Nadere informatie

9728 ĮT Groningen 1400 AG Bussum 06-52894085 sietse@hofsteengezeeman.nl www.hofsteengezeeman.nl

9728 ĮT Groningen 1400 AG Bussum 06-52894085 sietse@hofsteengezeeman.nl www.hofsteengezeeman.nl HOFSTEENGE ZEEMAN accountante S adviseurs Aan het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek t.a.v. de heer R.W.M. van der Haagen en mevrouw F. van der Giessen L a a

Nadere informatie

Intern controleplan gemeente Venray. Boekjaar 2011

Intern controleplan gemeente Venray. Boekjaar 2011 Intern controleplan gemeente Venray Boekjaar 2011 Een onderzoeksplan om verder in control te komen Nicole Peeters Trifunovski en Henk Mijnster, adviseurs AO/IC gemeente Venray ICP 2011DEF Pagina 1 van

Nadere informatie

Deelplan IC Begrotingsbeheer- en wijzigingen Gemeente Lingewaard

Deelplan IC Begrotingsbeheer- en wijzigingen Gemeente Lingewaard Deelplan IC Begrotingsbeheer- en wijzigingen 2014 Gemeente Lingewaard Inhoudsopgave Inhoud 1. Aanleiding... 2 2. Structureel / incidenteel... 2 3. Opdrachtgever... 2 4. Opdrachtnemer... 2 5. Relevante

Nadere informatie

undert Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie 2013/17314 Rubriek: Naam regeling: Verordening auditcommissie gemeente Zundert

undert Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie 2013/17314 Rubriek: Naam regeling: Verordening auditcommissie gemeente Zundert undert Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie 2013/17314 Rubriek: 1 Naam regeling: Verordening auditcommissie gemeente Zundert Citeertitel: Geen citeertitel 1 Wettelijke grondslag Artikel 82 Gemeentewet

Nadere informatie