Nyenrode Behavioral & Cultural Governance Program. managing sustainable performance

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nyenrode Behavioral & Cultural Governance Program. managing sustainable performance"

Transcriptie

1 Nyenrode Behavioral & Cultural Governance Program managing sustainable performance

2 inhoud 3 Voorwoord 4 Introductie 5 Behavioral & Cultural Governance Program 6 De concepten toegepast: vandaag leren, morgen toepassen 8 Schematische weergave en korte toelichting op modules 10 Praktische zaken, contact en aanmelding 2 Behavioral & Cultural Governance Program

3 voorwoord Als de huidige crisis ons één ding geleerd heeft, is het dat het cultureel en ecologisch kapitaal de drijvende kracht en het onderscheidend vermogen zijn van iedere organisatie. Vertrouwen, een goede naam, integriteit, degelijkheid en misschien ook het vermogen rust en daarmee stabiliteit en geborgenheid uit te stralen zijn factoren waar we grote waarde aan hechten. En toch halen ethiek, gedrag en cultuur nog bijna dagelijks de krantenkoppen en kennen we een wereldwijde vertrouwenscrisis. Hoe kunnen we onszelf, onze medewerkers en onze organisaties behoeden voor het verlies van onze kernwaarden? Hoe kunnen we ons wapenen tegen besmetting : corruptie, integriteitsschending, imagoverlies, vertrouwensbreuken? Hoe kunnen we in de design en monitoring (inclusief audit) van interne beheersing de optimale mix vinden tussen hard en soft controls? En hoe kunnen we een werkelijk duurzame, winstgevende én integere organisatie open uitbouwen én in stand houden? Kortom, zoals ook de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) in het discussierapport Toon aan de Top van september 2012 het formuleert: Een helder kader ontbreekt. De hiervoor geschetste ontwikkelingen vragen om een nieuwe benadering, nieuwe competenties, een multidisciplinaire aanpak en nieuwe vaardigheden. Wij durven te stellen dat Nyenrode Business Universiteit een uitgebalanceerde combinatie heeft gevonden om theorie en praktijk die aandacht te geven die zij behoren te krijgen. Wij hebben in samenwerking met gerenommeerde deskundigen op het gebied van gedragswetenschappen, psychologie, neurologie, ecologie, cybernetica, ethiek, accountancy, sociologie, organisatiekunde, veranderkunde, governance, risk management en filosofie een uniek programma ontwikkeld: het Nyenrode Behavioral & Cultural Governance Program. Ons programma verbindt theorie en praktijk en is de basis voor de concrete invulling van het vakgebied cultural & behavioral governance. Aangevuld met praktijkervaringen, best practices, dilemma s van peers en een unieke real-life case die speciaal voor dit programma op de snijtafel wordt gelegd, zijn we in staat om daadwerkelijk de nieuwe inzichten en concepten aan de praktijk te koppelen. Uiteraard staan we daarbij ook stil bij de effectieve werking van governance, risicomanagement en interne beheersing. Niet voor niets heeft Universiteit Nyenrode in 2013 het Center for Organizational Ecology opgericht. We hebben de ambitie om samen met de bijzondere mix van deelnemers, ervaringsdeskundigen en wetenschappers nieuwe paradigma s te introduceren, die ons veel verder laten kijken dan cijfers en jaarrekeningen. Het gaat ten slotte om het behouden van kernwaarden en het bouwen van werkelijk duurzame, integere en transparante organisaties. We kijken er naar uit u te mogen ontmoeten in dit unieke programma. Hartelijke groet, Dr. Olof Bik Prof. dr. Leen Paape RA RO CIA Mr. Roy Kramer RA Prof. Peter Robertson, M.D. Behavioral & Cultural Governance Program 3

4 introductie De huidige crisis heeft de publieke aandacht voor integriteit, moreel wangedrag en ethisch falen van organisaties in alle hevigheid doen opwaaien. Er wordt geschreeuwd om oplossingen. Regulering en controles nemen toe, straffen worden zwaarder, krantenkoppen worden vetter, het aantal codes neemt snel toe en organisaties beloven keer op keer integer en ethisch te zullen handelen. Om gedrag en cultuur binnen organisaties écht te begrijpen en te verbeteren moeten we in staat zijn om niet alleen hard controls in te zetten, maar moeten we ook effectief gebruik kunnen maken van soft controls en deze twee met elkaar verbinden: ze zijn onlosmakelijk verbonden. Het wat, aandacht voor gedrag, cultuur, governance, risicimanagement, control en beheersing lijkt helder, maar het hoe is de grote vraag. Veel organisaties streven naar waarden, integriteit, vertrouwen en consistentie als de bouwstenen voor succes op zowel korte- als lange termijn. Opmerkelijk is dan ook dat in het rapport van DNB Leading by Example (april 2013) vermeld wordt dat bestuurders en commissarissen doorgaans niet bewust sturen op deze menselijke aspecten die zo bepalend zijn voor het succes en continuïteit van de organisatie. De geschiedenis leert ons echter hoe maarschalken, scheepskapiteins, expeditieleiders daar slaagden waar anderen faalden als zij konden vertrouwen op de inzet van hun mensen. Als geen ander begrepen zij dat een goed voorbeeld goed volgen doet. Als geen ander wisten zij dat hun mensen bereid waren zich extra in te spannen als deze geloofden in de gezamenlijk onderschreven doelstellingen. Het is niet te veel gezegd als we stellen dat cultuur het grootste en kostbaarste immateriële actief van een organisatie is. Begrijpelijk dan ook dat DNB gedrag en cultuur prioriteit in het toezicht geeft. Die twee pijlers dragen immers de financiële prestaties, de integriteit en reputatie van organisaties en daarmee ook het vertrouwen in de financiële sector als geheel. Hard times call for soft controls De huidige financiële crisis heeft pijnlijk bloot gelegd hoe, ondanks alsmaar toenemend toezicht, regulering, rapportages en intensivering van (veelal hard) controls, de integriteit van grote instellingen en hun leiders zeer snel verloren kan gaan. En juist daar is de aandacht verschoven toen bleek dat traditionele concepten, gericht op de harde aspecten van de bedrijfsvoering, niet meer toereikend bleken om organisaties goed te besturen. Er moest meer aandacht komen voor sturing en toezicht houden op gedrag en cultuur, met name voor de ontwikkeling van zachte beheersingsmaatregelen, gericht op organisatiecultuur, bedrijfsethiek, motivatie, leiderschap, gedragsbeïnvloeding en voorbeeldfuncties. Maar waarom is het zo lastig voor individuen en organisaties om hun cultuur en kernwaarden te bewaren? Waarom lijkt het onvermijdelijk dat bedrijven en leiders ooit, ergens ethisch de fout in gaan met dramatische gevolgen voor henzelf en de wereld eromheen? En waarom zijn er nog steeds geen duidelijke antwoorden en concepten voorhanden? Er zijn legio nationale en internationale codes, principes en regelgeving, zoals bijvoorbeeld Tabaksblat/Frijns, de Code Banken, Principes Verzekeraar, Sox, Bazel, Solvency en COSO (met de link naar niet-financieel risicomanagement), maar uiteindelijk gaat het om de effectieve werking van governance, risicomanagement en de interne beheersing op alle niveau s: governance control, management control en process control. Daarom staan we ook nadrukkelijk stil bij de vraag hoe we in het design, de monitoring en auditing van de interne beheersing de optimale mix kunnen vinden tussen de hard en soft controls. Echter, ondanks de vele initiatieven die worden ondernomen tot het onderzoeken, begrijpen, auditen, monitoren en verbeteren van gedrag en cultuur, is er wereldwijd tot dusver nog steeds geen concept of programma voorhanden dat op wetenschappelijk verantwoorde wijze een normatief kader schetst voor hoe we de zachte beheersingsmaatregelen kunnen verbinden met de noodzakelijke harde en soms zelfs repressieve controls. 4 Behavioral & Cultural Governance Program

5 behavioral & cultural governance program Het Nyenrode Behavioral & Cultural Governance Programma Nyenrode wil met zijn Behavioral & Cultural Governance Program deelnemers concreet inzicht bieden in wat waarden zijn, hoe deze bewaakt en bewaard kunnen worden en hoe soft controls verbonden kunnen worden met hard controls zonder te vervallen in formalisering en bureaucratisering, noch in spot opwekkende events die teambuilding pretenderen. Het wetenschappelijk vakgebied van de soft controls is relatief jong, al bestaat de inhoud ervan al sinds mensenheugenis. Om zachte beheersingsmaatregelen te kunnen identificeren, analyseren en evalueren zijn nieuwe technieken nodig. Hun invloed meten en auditen is een complexe aangelegenheid, doordat subjectiviteit van waarnemingen en het risico op sociaalwenselijke antwoorden op de loer liggen. Kort samengevat is een van de kernvragen in het programma of er objectieve criteria (normatief kader) kunnen worden geformuleerd op basis waarvan de soft controls in een organisatie kunnen worden geïdentificeerd, geanalyseerd, geëvalueerd en zo mogelijk geoptimaliseerd. Het zal blijken dat de bureaucratisering van de cultuur en de soft controls de oplossing pretendeert te zijn voor een probleem dat ze met haar eigen regels en procedures versterkt. Tegelijkertijd zal blijken dat dezelfde sturingsprincipes die de formalisering controleren óók essentieel zijn voor de waarden en de soft-controls. Zoals in het voorwoord vermeld, is het programma ontwikkeld in samenwerking met gerenommeerde deskundigen op het gebied van gedragswetenschappen, psychologie, neurologie, ecologie, cybernetica, ethiek, accountancy, sociologie, organisatiekunde, veranderkunde, governance, risk management en filosofie. Behavioral & Cultural Governance Program 5

6 de concepten toegepast: vandaag leren, morgen toepassen tasja van der veen Ondanks dat het een sterk academisch programma is, is het adagium vandaag leren, morgen toepassen van toepassing op het programma. Hoogwaardige theorie wordt direct getoetst aan de in de praktijk bestaande inzichten, waarbij de deelnemer geacht wordt zijn kennis en inzicht productief en creatief te gebruiken. Een duidelijke academische basis, visievorming en conceptuele kaders, maar tegelijkertijd aansluiting op actuele ontwikkelingen en inzichten, veel voorbeelden, toetsingen, assessments, workshops, case-studies en vooral veel interactie. Kennis en vaardigheden waarmee u in de praktijk direct aan de slag kunt (ervaringsgericht leren). De praktijk centraal Gedurende het programma krijgt u de gelegenheid dat alles in de praktijk te toetsen. Ten eerste kunt u zelf een Personal Business Case (PBC) inbrengen over het thema Gedrag & Cultuur. In de PBC werkt u zelf of in groepsverband een concrete vraag uit. U kunt aan de hand van het aangereikte materiaal en uw kennis van en ervaring met uw eigen organisatie vernieuwingen en/of dilemma s in kaart brengen. U werkt een advies uit waarmee het dilemma kan worden benaderd. Hierdoor krijgt u de mogelijkheid te oefenen met de concepten en te zien hoe die worden toegepast in situaties die u zelf uitdagend vindt. Er wordt uiteraard ruimte geboden voor vragen, discussies, individuele begeleiding en reflectie. Tussentijdse Opdrachten In groepen wordt een kleinere opdracht bij elk thema uitgewerkt en wordt de theorie vertaald naar de (eigen) praktijk. De opdrachten of toetsingen beogen de diverse thema s onder begeleiding van docenten te integreren in het geheel en modules/lesdagen te verbinden. Rodedraad casus: Schuberg Philis Daarnaast heeft Schuberg Philis zich bereid verklaard om als praktijkcasus te dienen, en volledige transparantie te bieden in het dagelijkse functioneren. Met deze rodedraad casus op de snijtafel, gaan de deelnemers gedurende het gehele programma in teams aan de slag. Schuberg Philis (SBP) is een Nederlandse private onderneming en richt zich op het 100 procent functioneel beschikbaar houden van applicatie-infrastructuren waar ondernemingen 24 uur per dag op moeten kunnen vertrouwen. De succesvolle performance weerspiegelt de bedrijfscultuur van krachtige relaties tussen collega s, klanten en partners. SBP heeft bepaalde waarden (betrouwbaarheid, discretie, ethisch verantwoord ondernemen) als leidraad voor haar functioneren en steunt in belangrijke mate op zachte beheersingsmaatregelen. Zij is ook het onderwerp van een Harvard Business Case. Het bijzondere schuilt hierin, dat organisaties als Schuberg Philis in de regel opereren in een sector die wordt geregeerd door hard controls. Toezichthouders, accountants, leveranciers en afnemers van diensten eisen in control statements, rigide procedures, vastleggingen, ISAE 3402-verklaringen en zichtbare beheersing. Daarmee geeft deze casus het doel van het programma in optima forma weer: hoe kun je de kracht, waarden en soft controls in een organisatie handhaven, beheersen, valideren en zelfs meten en evalueren zonder te (moeten) vervallen in controle achteraf, repressie, formalisering en bureaucratie? Oftewel, hoe kunnen we op basis van nieuwe conventies, nieuwe toetsingskaders, nieuwe concepten, multidisciplinaire aanpak en onderbouwde testen tot een verantwoord in control statement komen? 6 Behavioral & Cultural Governance Program

7 Organisatie ecologie Het vakgebied van de soft controls is nog relatief jong. Liever spreken wij over organisatie ecologie en dynamic controls. Daardoor is er nog geen overeenstemming over wat precies onder soft controls moet worden verstaan, zoals dat voor het begrip internal control bijvoorbeeld wel geldt. Eenheid zoeken in maateenheden is een activiteit die zo oud als de mensheid zelf is, zo lijkt het. Eenheid van meten en bepalen van soft controls is voor het maatschappelijk verkeer uitermate belangrijk. Om soft controls te kunnen evalueren, beoordelen, monitoren en auditen zijn nieuwe technieken nodig. Het meten van de invloed van soft controls is een complexe aangelegenheid, door de intersubjectiviteit van de waarnemingen en het risico op sociaal wenselijke antwoorden. Zoals gezegd is een van de kernvragen in het programma dan de vraag of er een set van objectieve criteria (normatief kader) kan worden ontworpen op basis waarvan de soft controls binnen een organisatie in kaart kunnen worden gebracht, kunnen worden beoordeeld en de basis kunnen zijn voor een oordeel over de mate waarin een organisatie in control is? Programmaopbouw en dagindeling Het programma bestaat uit vijf modules van twee dagen. Elk dagdeel bestaat uit een module van circa drie uur, onderbroken door een pauze. We beginnen met twee middagsessies en één avondsessie en vervolgen de volgende dag met de overige twee modules: ochtend en middag. Het volledige programma heeft een looptijd van ongeveer vijf maanden. De dagindeling van de modules is als volgt: Dag 1: Ontvangst & Lunch Blok A Blok B Diner Blok C Dag 2: Blok D Lunch Blok E Afsluiting programma De verbinding tussen de modules vindt plaats middels huiswerkopdrachten, coaching betreffende de personal business case en het werken aan de rode draad casus in subgroepen. Op de volgende pagina treft u een schematische weergave aan van het volledige programma. In de kolommen staan de dagen en elke blok(je) vertegenwoordigt een dagdeel (dus vijf dagdelen per 2 dagen). Modules in het programma: 1. The Performance-Integrity Paradox 2. The Governance-Emergence Paradox 3. The People-Culture Paradox 4. The Behavior-Control Paradox 5. Integrating Sustainable Performance Behavioral & Cultural Governance Program» 7

8 schematische weergave en korte toelichting op modules pre-program Intake: Learning and Contribution Contract Where are you coming from? Experience, skills, stories, What makes you unique in this programme? module 1 day 1 & day 2 The Performance Integrity Paradox Sharing a sense of urgence Introducing the participants Setting our scene Defining our journey module 2 day 3 & day 4 The Governance Emergence Paradox Always change a winning team The concept of emergence Personal contribution to any growthcurve (AEM-Cube ) Where are you now? What personal business case, issues, dilemma s, paradoxes, ethical challenges do you bring to this program? Where are you heading for? What is your ambition? What do you want to learn? What do you want to develop? What are your expectations? Leadership & Growth-Curve assessment: The AEM-Cube Self-Image Responsiveness-profile Grasping the growth-curve Feed-forward control / Feed-back control Soft- & hard controls: two sides of a same coin. How values create value The creation of values The maintenance of values The derailment of values Integrity-proof organizations Business ethics in practice Moral Standard & Culture Supervision of Integrity Governance in practice Behavior, Culture & Governance Value alignment & Governance Tone at the top Principle-Based assurance PB assurance concepts (1) Soft controls audit & assurance Good practice soft controls Cultural Due Diligence Meeting early adopters Business cases Soft-controls & performance Backbone building: From theory to practice Personal Business Cases Working towards Performance Challenge Backbone building: From theory to practice Personal Business Cases Working towards Performance Challenge team work on the live case study team work on the 8 Behavioral & Cultural Governance Program

9 module 3 day 5 & day 6 The People Culture Paradox How people (not) follow rules A radical new view on The nature of the Mind Social constructs group think Integrity participants (test) Soft controls 2.0 The nature of intangibles Risk, people and culture Monitoring of soft controls DNB guidelines and case Behavior & context Context & responsive behavior Risk culture, risk awareness and risk appetite Professional moral courage Stakeholders & shareholders Stewardship & shared value Performance versus Integrity: Practical Experience PB assurance concepts (2) Backbone building: From theory to practice Personal Business Cases Working towards Performance Challenge module 4 day 7 & day 8 The Behavior Control Paradox From In Control to In Charge Tone at the Top Leveraging consistency Risk management Moral courage & governance The messiness of values Good versus good decisions Behavioral risk & professional dilemma s PB assurance concepts (3) Strategic alignment Strategy Synthesis Personality defines strategy Measurement vs. monitoring Beyond control: assessment Cultural DD & Leadership Leadership in context Upholding core values Governance and Rewards Backbone building: From theory to practice Personal Business Cases Working towards Performance Challenge module 5 day 9 & day 10 Integrating Sustainable Performance Performance and integrity Soft controls are nonexistent Best practices Organizational trust Creating cultural capital Caught in the middle Capita selecta Initiating the new in control performance dialogue PB Assurance concepts (4) Sustainable performance Organizational ecological performance Maturity framework: integrating growth & control The new paradigm Presenting business cases Reflecting on our journey Continuing on: The Road Ahead Concluding statements Grand Finale Performance challenge Panel Discussion Guest speakers Closing diner live case study team work on the live case study team work on the live case study Behavioral & Cultural Governance Program 9

10 praktische zaken, contact en aanmelding Docenten en sprekers De modules worden verzorgd door vooraanstaande praktijkprofessionals en gerenommeerde hoogleraren. De academische verantwoordelijkheid is in handen van dr. Olof Bik, prof. Peter Robertson, M.D. en prof. dr. Leen Paape RA, de programmadirecteur is mr. Roy Kramer RA. Daarnaast leveren ook vooraanstaande gastsprekers hun waardevolle bijdragen. Een aantal sprekers en docenten die aan dit programma verbonden zijn: John Bendermacher RA CIA Hoofd Internal Audit SNS Reaal Dr. Olof Bik, associate professor Behavioral & Cultural Governance Prof. dr. Gijs van Bussel Performance, Governance & Rewards Dr. Adriaan Denkers Behavior, Integrity & Morality Prof. dr. Steven ten Have Strategy, Change & Behavior Prof. dr. Paul Hilbers Behavioral & Cultural Supervision Drs. Robert Jongkind RA Manager Operational Risk Management ABN AMRO Drs. Daniëlle Melis MBA Strategic Alignment & Beyond Control Prof. dr. Muel Kaptein Soft Controls, Business Ethics & Integrity Management Dr. Edgar Karssing Business Ethics & Professional Skepticism Mr. Roy Kramer RA Program Director Prof. dr. Jaap van Muijen Leaderschip, Sustainability & Performance Prof. dr. Leen Paape RA RO CIA Management Control & Behavioral Risk Management Prof. Peter Robertson, M.D. Organizational Ecology Prof. dr. Annemieke Roobeek Strategy & Transformation Management Prof. mr. Steven Schuit Governance, Boardroom Dynamics & Responsibility Prof. dr. Philip Wallage Principle Based Assurance Concepts Prof. dr. Bob de Wit Strategy, Behavior & Control Diverse gastsprekers Media, politiek en AFM/DNB Groepssamenstelling Om de allerhoogste kwaliteit van het programma te kunnen garanderen is het aantal deelnemers beperkt. U maakt deel uit van een groep van maximaal 20 deelnemers. U werkt in groepen van 4 deelnemers gedurende het programma aan de rode-draadcasus. Deze groepsgrootte garandeert persoonlijke aandacht van de begeleiders en biedt, zoals de praktijk heeft uitgewezen, de beste gelegenheid voor constructieve discussies en uitwisseling van ideeën. Profiel deelnemers Het programma moedigt diversiteit aan en staat daarom open voor deelnemers met diverse achtergronden en vakexpertises. Het is speciaal ontwikkeld voor diegenen die in de dagelijkse praktijk te maken hebben met, of geïnteresseerd zijn in cultural & behavioral governance, zoals: (internal) auditors, externe toezichthouders, risk managers, bestuurders, controllers of adviseurs. We verwachten van de deelnemers een academisch werk- en denkniveau en intrinsieke gemotiveerdheid. Tevens verwachten we ervaring met het beoordelen, ontwerpen, implementeren en/of auditen van soft controls en praktische, persoonlijke ervaring met deze uitdagingen. Persoonlijke intake Vanwege het exclusieve karakter van het programma gaat er een persoonlijke intake aan vooraf. Door middel van deze verkenning wordt bepaald of de groep bij u past en u bij de groep en of uw wensen, verwachtingen en leerdoelen aansluiten bij die van het programma en de groep. Onze ervaring leert dat de opzet van het programma en de multidisciplinaire samenstelling belangrijke succesfactoren zijn. Het programma nodigt de deelnemers uit ervaringen te delen en op onbevangen wijze ideeën door te spreken. Daarom bespreken we concreet wat u hoopt te leren van uw groepsgenoten en wat u kunt en wilt inbrengen in de groep. Op deze manier stellen we een groep samen waar u samen met uw mededeelnemers het optimale kunt halen uit het Behavioral & Cultural Governance Programma. 10 Behavioral & Cultural Governance Program

11 investering en locatie Het programma wordt gevolgd op Nyenrode Business Universiteit. U overnacht in het hotel op de campus, opdat u de tijd efficiënt kunt besteden en de gelegenheid kunt benutten om uw netwerk te onderhouden en uit te breiden. Tevens zullen we twee extra dagdelen reserveren voor een bezoek aan de organisatie waaraan de rode-draadcasus gewijd is. Daarnaast plannen we, in overleg met de groep, een seminar in om de resultaten te presenteren. De investering voor het programma bedraagt (geen BTW), inclusief alle literatuur, syllabi, coaching, begeleiding, seminar, toetsingen en accommodatiekosten, zoals overnachtingen, ontbijt, lunches, diners en dergelijke. aanmelding en inlichtingen Als uw interesse gewekt is nodigen wij u van harte uit om u aan te melden via het inschrijfformulier (www.nyenrode.nl/bcg). Voor inlichtingen, opmerkingen, reacties en/of vragen kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Wij hopen u binnenkort te mogen verwelkomen. mr. Roy Kramer RA (programmadirecteur) m +31 (0) e Ellen Stevers (programmamanagement) Straatweg BG Breukelen t +31 (0) e PE-uren Voor het bijwonen van dit programma ontvangt u PE-uren. Behavioral & Cultural Governance Program 11

12 Nyenrode Business Universiteit Straatweg 25, 3621 BG Postbus 130, 3620 AC BREUKELEN t e

Nyenrode Tax Assurance Academy executive post master tax assurance

Nyenrode Tax Assurance Academy executive post master tax assurance Nyenrode Tax Assurance Academy executive post master tax assurance inhoudsopgave 3 4 8 10 Voorwoord Executive post Master Tax Assurance Toelichting programma Aanmelding en inlichtingen 2 Executive post

Nadere informatie

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING SLEUTELFUNCTIONARISSEN VERZEKERAARS

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING SLEUTELFUNCTIONARISSEN VERZEKERAARS PE-PROGRAMMA DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING SLEUTELFUNCTIONARISSEN VERZEKERAARS LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE. A REWARD FOR LIFE INDEX Deskundigheidsbevordering Verzekeraars 2015-2016 3

Nadere informatie

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC)

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) NBA-VRC Opleidingen Voorjaar 2015 Omdat kennis telt Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) nbavrc.nl sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied voorjaar 2015 4 Chronologisch overzicht

Nadere informatie

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC)

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) NBA-VRC Opleidingen Najaar 2014 Omdat kennis telt Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) nbavrc.nl sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied najaar 2014 4 Chronologisch overzicht

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Intern accountants en overheidsaccountants

Intern accountants en overheidsaccountants NBA Opleidingen Najaar 2014 Omdat kennis telt Intern accountants en overheidsaccountants Permanente educatie voor RA s en AA s nbaopleidingen.nl sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied najaar 2014

Nadere informatie

Openbaar accountants. Permanente educatie voor RA s en AA s. NBA Opleidingen Voorjaar 2013. nbaopleidingen.nl

Openbaar accountants. Permanente educatie voor RA s en AA s. NBA Opleidingen Voorjaar 2013. nbaopleidingen.nl NBA Opleidingen Voorjaar 2013 Openbaar accountants Permanente educatie voor RA s en AA s OMDAT KENNIS TELT OMDAT KENNIS TEL DAT KENNIS TELT OMDAT KENNIS TELT O KENNIS TELT OMDAT KENNIS TELT OMDA NIS TELT

Nadere informatie

Kasteeldagen najaar 2011

Kasteeldagen najaar 2011 Kasteeldagen najaar 2011 Historie en toekomst verenigd: permanente educatie tasja van der veen Educatie is ons fort Kastelen, vaste burchten, ooit symbolen van grimmige onverzettelijkheid, eigenmachtige

Nadere informatie

Intern accountants en overheidsaccountants

Intern accountants en overheidsaccountants NBA Opleidingen Voorjaar 2014 Intern accountants en overheidsaccountants Permanente educatie voor RA s en AA s OMDAT KENNIS TELT OMDAT KENNIS TEL DAT KENNIS TELT OMDAT KENNIS TELT O KENNIS TELT OMDAT KENNIS

Nadere informatie

commitment excellence focus on results and performance

commitment excellence focus on results and performance commitment excellence focus on results and performance SAMEN ONTWIKKELEN VAN CARIBISCH NEDERLAND & SURINAME Succesvolle organisaties zijn permanent in ontwikkeling: zij spelen in op de veranderende wereld

Nadere informatie

Sturen op cultuur en gedrag

Sturen op cultuur en gedrag www.pwc.nl/corporategovernance Sturen op cultuur en gedrag Praktijkervaringen, dilemma s en best practices van toezichthouders in de publieke sector Corporate Governance Bij PwC in Nederland werken ruim

Nadere informatie

Trainingskalender 2014

Trainingskalender 2014 Trainingskalender 2014 Flustraat 35 Tel. 531330 Fax 531340 tahconsulting@sr.net www.tahconsulting.com 2 I n h o u d s o p g a ve p a g i n a Au d i t i n g 5 Preparing f or the Audit Fundamentals Internal/Operational

Nadere informatie

Intern accountants en overheidsaccountants

Intern accountants en overheidsaccountants NBA Opleidingen Najaar 2012 Intern accountants en overheidsaccountants Voorheen VERA en Vedaa Permanente educatie voor RA s en AA s nbaopleidingen.nl/cursusaanbod sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied

Nadere informatie

T r a i n i n g s k a l e n d e r 2 0 1 5

T r a i n i n g s k a l e n d e r 2 0 1 5 T r a i n i n g s k a l e n d e r 2 0 1 5 Flustraat 35 Tel. 531330 Fax 531340 tahconsulting@sr.net www.tahconsulting.com Tjong A Hung Consulting N.V. 2 Inhoudsopgave Pagina Auditing 5 Preparing for the

Nadere informatie

High Performance Schools

High Performance Schools CBE Amsterdam Office Herengracht 250 1016 BV Amsterdam phone +31 (0)20 521 74 00 websites www.nl.cbe-group.com www.cbe-group.com High Performance Schools Primair Onderwijs Drs. Pim Pollen MBA, Managing

Nadere informatie

Continuous auditing Continuous auditing en de

Continuous auditing Continuous auditing en de Magazine voor internal en operational auditors nummer 5 december 2008 t h e m a : Continuous auditing Continuous auditing en de (veranderde) rol van de IAD Meer managementaandacht voor continuous assurance

Nadere informatie

www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 19-2012 uitgave 3

www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 19-2012 uitgave 3 www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 19-2012 uitgave 3 Bij PwC in Nederland werken ruim 4.600 mensen met elkaar samen vanuit 12 vestigingen en drie verschillende invalshoeken:

Nadere informatie

Business trends: gevolgen voor organisatie en werk. door Business Research Centre

Business trends: gevolgen voor organisatie en werk. door Business Research Centre Business trends: gevolgen voor organisatie en werk door Business Research Centre Colofon Deze publicatie is een uitgave van Hogeschool Inholland en is tot stand gekomen naar aanleiding van een onderzoek

Nadere informatie

Operationeel risicomanagement: meer dan alleen compliance

Operationeel risicomanagement: meer dan alleen compliance BESTUURLIJKE INFORMATIEVERZORGING Operationeel risicomanagement: meer dan alleen compliance Willem Peter de Ridder SAMENVATTING Operationeel risicomanagement staat hoog op de agenda van ondernemingen,

Nadere informatie

Compliance & Risk Management; a match made in heaven!? Drs F van Proosdij RA

Compliance & Risk Management; a match made in heaven!? Drs F van Proosdij RA Compliance & Risk Management; a match made in heaven!? Drs F van Proosdij RA Inleiding Risk management schrijft geschiedenis. De crisis waar we nu middenin zitten heeft volgens de analyses in de media

Nadere informatie

DE BEHEERSING VAN EEN ORGANISATIE PER FASE VAN ONTWIKKELING

DE BEHEERSING VAN EEN ORGANISATIE PER FASE VAN ONTWIKKELING DE BEHEERSING VAN EEN ORGANISATIE PER FASE VAN ONTWIKKELING Scriptie geschreven in het kader van de Executive Master Internal Audit (EMIA) opleiding Universiteit van Amsterdam Epe, juni 2010 Ing. E.G.

Nadere informatie

People Management. Meer rendement uit talent. Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat.

People Management. Meer rendement uit talent. Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat. KANSEN VOOR MANAGERS december 2014 People Management Meer rendement uit talent pagina 4 Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat. pagina 5 Als je overweegt een MBA te volgen is er een alternatief

Nadere informatie

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 3. In dit derde nummer bestaat het palet uit: Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie.

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 3. In dit derde nummer bestaat het palet uit: Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie. Voor u ligt de derde uitgave van Noviteiten. De externe nieuwsbrief van Novius met een inspirerend aanbod van artikelen. We zullen u op deze wijze regelmatig bijpraten over voor u relevante onderwerpen

Nadere informatie

The Independence Company. Programma Trainingen 2015

The Independence Company. Programma Trainingen 2015 The Independence Company Programma Trainingen 2015 Inhoudsopgave Pagina Permanente Educatie TIC: méér dan vaktechniek 2 The Independence Company 3 Wat levert het jou op? 4 Het programma 5 Hoe werkt het?

Nadere informatie

Coöperatief leren doe je samen

Coöperatief leren doe je samen Coöperatief leren doe je samen 2015 1 2 www.cooperatieacademie.nl Voorwoord NCR Coöperatie Academie: investeren in bestuurlijke kwaliteit is investeren in de coöperatie De omgeving waarin coöperaties zich

Nadere informatie

Studiegids 2013. van de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering

Studiegids 2013. van de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering Studiegids 2013 van de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering 18.984 bezoekers congressen 18.497 deelnemers opleidingen 1.138 opleidingen 345 actieve docenten 27 buitenlandse projecten

Nadere informatie

Corporate governance: van compliance naar in control

Corporate governance: van compliance naar in control A1500 1 Corporate governance: van compliance naar in control L.L. Spoor RA 1 en dr. C.M. van Nieuw Amerongen RA 2 1 Inleiding A1500 3 2 Historische ontwikkeling van corporate governance A1500 4 3 Principes,

Nadere informatie

Hoe kan Continuous Controls Monitoring (CCM) het evaluatieproces van beheersingsmaatregelen (interne controls ) ondersteunen?

Hoe kan Continuous Controls Monitoring (CCM) het evaluatieproces van beheersingsmaatregelen (interne controls ) ondersteunen? IT Audit afstudeerscriptie aan de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde (FEWEB) van de Vrije Universiteit Amsterdam Hoe kan Continuous Controls Monitoring (CCM) het evaluatieproces van

Nadere informatie

Openbare accountants. Permanente educatie voor RA s en AA s. NBA Opleidingen Najaar 2012. voorheen. nbaopleidingen.nl/cursusaanbod

Openbare accountants. Permanente educatie voor RA s en AA s. NBA Opleidingen Najaar 2012. voorheen. nbaopleidingen.nl/cursusaanbod NBA Opleidingen Najaar 2012 Openbare accountants Permanente educatie voor RA s en AA s Voorheen VERA en Vedaa voorheen nbaopleidingen.nl/cursusaanbod sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied najaar

Nadere informatie

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit?

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit? Project- en programmamanagement survey 2012 Haalt u eruit wat erin zit? Inhoudsopgave 05 Voorwoord 06 Managementsamenvatting 09 Belang neemt toe 35 Quality Assessments 43 Conclusies en vooruitblik Het

Nadere informatie