Nyenrode Behavioral & Cultural Governance Program. managing sustainable performance

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nyenrode Behavioral & Cultural Governance Program. managing sustainable performance"

Transcriptie

1 Nyenrode Behavioral & Cultural Governance Program managing sustainable performance

2 inhoud 3 Voorwoord 4 Introductie 5 Behavioral & Cultural Governance Program 6 De concepten toegepast: vandaag leren, morgen toepassen 8 Schematische weergave en korte toelichting op modules 10 Praktische zaken, contact en aanmelding 2 Behavioral & Cultural Governance Program

3 voorwoord Als de huidige crisis ons één ding geleerd heeft, is het dat het cultureel en ecologisch kapitaal de drijvende kracht en het onderscheidend vermogen zijn van iedere organisatie. Vertrouwen, een goede naam, integriteit, degelijkheid en misschien ook het vermogen rust en daarmee stabiliteit en geborgenheid uit te stralen zijn factoren waar we grote waarde aan hechten. En toch halen ethiek, gedrag en cultuur nog bijna dagelijks de krantenkoppen en kennen we een wereldwijde vertrouwenscrisis. Hoe kunnen we onszelf, onze medewerkers en onze organisaties behoeden voor het verlies van onze kernwaarden? Hoe kunnen we ons wapenen tegen besmetting : corruptie, integriteitsschending, imagoverlies, vertrouwensbreuken? Hoe kunnen we in de design en monitoring (inclusief audit) van interne beheersing de optimale mix vinden tussen hard en soft controls? En hoe kunnen we een werkelijk duurzame, winstgevende én integere organisatie open uitbouwen én in stand houden? Kortom, zoals ook de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) in het discussierapport Toon aan de Top van september 2012 het formuleert: Een helder kader ontbreekt. De hiervoor geschetste ontwikkelingen vragen om een nieuwe benadering, nieuwe competenties, een multidisciplinaire aanpak en nieuwe vaardigheden. Wij durven te stellen dat Nyenrode Business Universiteit een uitgebalanceerde combinatie heeft gevonden om theorie en praktijk die aandacht te geven die zij behoren te krijgen. Wij hebben in samenwerking met gerenommeerde deskundigen op het gebied van gedragswetenschappen, psychologie, neurologie, ecologie, cybernetica, ethiek, accountancy, sociologie, organisatiekunde, veranderkunde, governance, risk management en filosofie een uniek programma ontwikkeld: het Nyenrode Behavioral & Cultural Governance Program. Ons programma verbindt theorie en praktijk en is de basis voor de concrete invulling van het vakgebied cultural & behavioral governance. Aangevuld met praktijkervaringen, best practices, dilemma s van peers en een unieke real-life case die speciaal voor dit programma op de snijtafel wordt gelegd, zijn we in staat om daadwerkelijk de nieuwe inzichten en concepten aan de praktijk te koppelen. Uiteraard staan we daarbij ook stil bij de effectieve werking van governance, risicomanagement en interne beheersing. Niet voor niets heeft Universiteit Nyenrode in 2013 het Center for Organizational Ecology opgericht. We hebben de ambitie om samen met de bijzondere mix van deelnemers, ervaringsdeskundigen en wetenschappers nieuwe paradigma s te introduceren, die ons veel verder laten kijken dan cijfers en jaarrekeningen. Het gaat ten slotte om het behouden van kernwaarden en het bouwen van werkelijk duurzame, integere en transparante organisaties. We kijken er naar uit u te mogen ontmoeten in dit unieke programma. Hartelijke groet, Dr. Olof Bik Prof. dr. Leen Paape RA RO CIA Mr. Roy Kramer RA Prof. Peter Robertson, M.D. Behavioral & Cultural Governance Program 3

4 introductie De huidige crisis heeft de publieke aandacht voor integriteit, moreel wangedrag en ethisch falen van organisaties in alle hevigheid doen opwaaien. Er wordt geschreeuwd om oplossingen. Regulering en controles nemen toe, straffen worden zwaarder, krantenkoppen worden vetter, het aantal codes neemt snel toe en organisaties beloven keer op keer integer en ethisch te zullen handelen. Om gedrag en cultuur binnen organisaties écht te begrijpen en te verbeteren moeten we in staat zijn om niet alleen hard controls in te zetten, maar moeten we ook effectief gebruik kunnen maken van soft controls en deze twee met elkaar verbinden: ze zijn onlosmakelijk verbonden. Het wat, aandacht voor gedrag, cultuur, governance, risicimanagement, control en beheersing lijkt helder, maar het hoe is de grote vraag. Veel organisaties streven naar waarden, integriteit, vertrouwen en consistentie als de bouwstenen voor succes op zowel korte- als lange termijn. Opmerkelijk is dan ook dat in het rapport van DNB Leading by Example (april 2013) vermeld wordt dat bestuurders en commissarissen doorgaans niet bewust sturen op deze menselijke aspecten die zo bepalend zijn voor het succes en continuïteit van de organisatie. De geschiedenis leert ons echter hoe maarschalken, scheepskapiteins, expeditieleiders daar slaagden waar anderen faalden als zij konden vertrouwen op de inzet van hun mensen. Als geen ander begrepen zij dat een goed voorbeeld goed volgen doet. Als geen ander wisten zij dat hun mensen bereid waren zich extra in te spannen als deze geloofden in de gezamenlijk onderschreven doelstellingen. Het is niet te veel gezegd als we stellen dat cultuur het grootste en kostbaarste immateriële actief van een organisatie is. Begrijpelijk dan ook dat DNB gedrag en cultuur prioriteit in het toezicht geeft. Die twee pijlers dragen immers de financiële prestaties, de integriteit en reputatie van organisaties en daarmee ook het vertrouwen in de financiële sector als geheel. Hard times call for soft controls De huidige financiële crisis heeft pijnlijk bloot gelegd hoe, ondanks alsmaar toenemend toezicht, regulering, rapportages en intensivering van (veelal hard) controls, de integriteit van grote instellingen en hun leiders zeer snel verloren kan gaan. En juist daar is de aandacht verschoven toen bleek dat traditionele concepten, gericht op de harde aspecten van de bedrijfsvoering, niet meer toereikend bleken om organisaties goed te besturen. Er moest meer aandacht komen voor sturing en toezicht houden op gedrag en cultuur, met name voor de ontwikkeling van zachte beheersingsmaatregelen, gericht op organisatiecultuur, bedrijfsethiek, motivatie, leiderschap, gedragsbeïnvloeding en voorbeeldfuncties. Maar waarom is het zo lastig voor individuen en organisaties om hun cultuur en kernwaarden te bewaren? Waarom lijkt het onvermijdelijk dat bedrijven en leiders ooit, ergens ethisch de fout in gaan met dramatische gevolgen voor henzelf en de wereld eromheen? En waarom zijn er nog steeds geen duidelijke antwoorden en concepten voorhanden? Er zijn legio nationale en internationale codes, principes en regelgeving, zoals bijvoorbeeld Tabaksblat/Frijns, de Code Banken, Principes Verzekeraar, Sox, Bazel, Solvency en COSO (met de link naar niet-financieel risicomanagement), maar uiteindelijk gaat het om de effectieve werking van governance, risicomanagement en de interne beheersing op alle niveau s: governance control, management control en process control. Daarom staan we ook nadrukkelijk stil bij de vraag hoe we in het design, de monitoring en auditing van de interne beheersing de optimale mix kunnen vinden tussen de hard en soft controls. Echter, ondanks de vele initiatieven die worden ondernomen tot het onderzoeken, begrijpen, auditen, monitoren en verbeteren van gedrag en cultuur, is er wereldwijd tot dusver nog steeds geen concept of programma voorhanden dat op wetenschappelijk verantwoorde wijze een normatief kader schetst voor hoe we de zachte beheersingsmaatregelen kunnen verbinden met de noodzakelijke harde en soms zelfs repressieve controls. 4 Behavioral & Cultural Governance Program

5 behavioral & cultural governance program Het Nyenrode Behavioral & Cultural Governance Programma Nyenrode wil met zijn Behavioral & Cultural Governance Program deelnemers concreet inzicht bieden in wat waarden zijn, hoe deze bewaakt en bewaard kunnen worden en hoe soft controls verbonden kunnen worden met hard controls zonder te vervallen in formalisering en bureaucratisering, noch in spot opwekkende events die teambuilding pretenderen. Het wetenschappelijk vakgebied van de soft controls is relatief jong, al bestaat de inhoud ervan al sinds mensenheugenis. Om zachte beheersingsmaatregelen te kunnen identificeren, analyseren en evalueren zijn nieuwe technieken nodig. Hun invloed meten en auditen is een complexe aangelegenheid, doordat subjectiviteit van waarnemingen en het risico op sociaalwenselijke antwoorden op de loer liggen. Kort samengevat is een van de kernvragen in het programma of er objectieve criteria (normatief kader) kunnen worden geformuleerd op basis waarvan de soft controls in een organisatie kunnen worden geïdentificeerd, geanalyseerd, geëvalueerd en zo mogelijk geoptimaliseerd. Het zal blijken dat de bureaucratisering van de cultuur en de soft controls de oplossing pretendeert te zijn voor een probleem dat ze met haar eigen regels en procedures versterkt. Tegelijkertijd zal blijken dat dezelfde sturingsprincipes die de formalisering controleren óók essentieel zijn voor de waarden en de soft-controls. Zoals in het voorwoord vermeld, is het programma ontwikkeld in samenwerking met gerenommeerde deskundigen op het gebied van gedragswetenschappen, psychologie, neurologie, ecologie, cybernetica, ethiek, accountancy, sociologie, organisatiekunde, veranderkunde, governance, risk management en filosofie. Behavioral & Cultural Governance Program 5

6 de concepten toegepast: vandaag leren, morgen toepassen tasja van der veen Ondanks dat het een sterk academisch programma is, is het adagium vandaag leren, morgen toepassen van toepassing op het programma. Hoogwaardige theorie wordt direct getoetst aan de in de praktijk bestaande inzichten, waarbij de deelnemer geacht wordt zijn kennis en inzicht productief en creatief te gebruiken. Een duidelijke academische basis, visievorming en conceptuele kaders, maar tegelijkertijd aansluiting op actuele ontwikkelingen en inzichten, veel voorbeelden, toetsingen, assessments, workshops, case-studies en vooral veel interactie. Kennis en vaardigheden waarmee u in de praktijk direct aan de slag kunt (ervaringsgericht leren). De praktijk centraal Gedurende het programma krijgt u de gelegenheid dat alles in de praktijk te toetsen. Ten eerste kunt u zelf een Personal Business Case (PBC) inbrengen over het thema Gedrag & Cultuur. In de PBC werkt u zelf of in groepsverband een concrete vraag uit. U kunt aan de hand van het aangereikte materiaal en uw kennis van en ervaring met uw eigen organisatie vernieuwingen en/of dilemma s in kaart brengen. U werkt een advies uit waarmee het dilemma kan worden benaderd. Hierdoor krijgt u de mogelijkheid te oefenen met de concepten en te zien hoe die worden toegepast in situaties die u zelf uitdagend vindt. Er wordt uiteraard ruimte geboden voor vragen, discussies, individuele begeleiding en reflectie. Tussentijdse Opdrachten In groepen wordt een kleinere opdracht bij elk thema uitgewerkt en wordt de theorie vertaald naar de (eigen) praktijk. De opdrachten of toetsingen beogen de diverse thema s onder begeleiding van docenten te integreren in het geheel en modules/lesdagen te verbinden. Rodedraad casus: Schuberg Philis Daarnaast heeft Schuberg Philis zich bereid verklaard om als praktijkcasus te dienen, en volledige transparantie te bieden in het dagelijkse functioneren. Met deze rodedraad casus op de snijtafel, gaan de deelnemers gedurende het gehele programma in teams aan de slag. Schuberg Philis (SBP) is een Nederlandse private onderneming en richt zich op het 100 procent functioneel beschikbaar houden van applicatie-infrastructuren waar ondernemingen 24 uur per dag op moeten kunnen vertrouwen. De succesvolle performance weerspiegelt de bedrijfscultuur van krachtige relaties tussen collega s, klanten en partners. SBP heeft bepaalde waarden (betrouwbaarheid, discretie, ethisch verantwoord ondernemen) als leidraad voor haar functioneren en steunt in belangrijke mate op zachte beheersingsmaatregelen. Zij is ook het onderwerp van een Harvard Business Case. Het bijzondere schuilt hierin, dat organisaties als Schuberg Philis in de regel opereren in een sector die wordt geregeerd door hard controls. Toezichthouders, accountants, leveranciers en afnemers van diensten eisen in control statements, rigide procedures, vastleggingen, ISAE 3402-verklaringen en zichtbare beheersing. Daarmee geeft deze casus het doel van het programma in optima forma weer: hoe kun je de kracht, waarden en soft controls in een organisatie handhaven, beheersen, valideren en zelfs meten en evalueren zonder te (moeten) vervallen in controle achteraf, repressie, formalisering en bureaucratie? Oftewel, hoe kunnen we op basis van nieuwe conventies, nieuwe toetsingskaders, nieuwe concepten, multidisciplinaire aanpak en onderbouwde testen tot een verantwoord in control statement komen? 6 Behavioral & Cultural Governance Program

7 Organisatie ecologie Het vakgebied van de soft controls is nog relatief jong. Liever spreken wij over organisatie ecologie en dynamic controls. Daardoor is er nog geen overeenstemming over wat precies onder soft controls moet worden verstaan, zoals dat voor het begrip internal control bijvoorbeeld wel geldt. Eenheid zoeken in maateenheden is een activiteit die zo oud als de mensheid zelf is, zo lijkt het. Eenheid van meten en bepalen van soft controls is voor het maatschappelijk verkeer uitermate belangrijk. Om soft controls te kunnen evalueren, beoordelen, monitoren en auditen zijn nieuwe technieken nodig. Het meten van de invloed van soft controls is een complexe aangelegenheid, door de intersubjectiviteit van de waarnemingen en het risico op sociaal wenselijke antwoorden. Zoals gezegd is een van de kernvragen in het programma dan de vraag of er een set van objectieve criteria (normatief kader) kan worden ontworpen op basis waarvan de soft controls binnen een organisatie in kaart kunnen worden gebracht, kunnen worden beoordeeld en de basis kunnen zijn voor een oordeel over de mate waarin een organisatie in control is? Programmaopbouw en dagindeling Het programma bestaat uit vijf modules van twee dagen. Elk dagdeel bestaat uit een module van circa drie uur, onderbroken door een pauze. We beginnen met twee middagsessies en één avondsessie en vervolgen de volgende dag met de overige twee modules: ochtend en middag. Het volledige programma heeft een looptijd van ongeveer vijf maanden. De dagindeling van de modules is als volgt: Dag 1: Ontvangst & Lunch Blok A Blok B Diner Blok C Dag 2: Blok D Lunch Blok E Afsluiting programma De verbinding tussen de modules vindt plaats middels huiswerkopdrachten, coaching betreffende de personal business case en het werken aan de rode draad casus in subgroepen. Op de volgende pagina treft u een schematische weergave aan van het volledige programma. In de kolommen staan de dagen en elke blok(je) vertegenwoordigt een dagdeel (dus vijf dagdelen per 2 dagen). Modules in het programma: 1. The Performance-Integrity Paradox 2. The Governance-Emergence Paradox 3. The People-Culture Paradox 4. The Behavior-Control Paradox 5. Integrating Sustainable Performance Behavioral & Cultural Governance Program» 7

8 schematische weergave en korte toelichting op modules pre-program Intake: Learning and Contribution Contract Where are you coming from? Experience, skills, stories, What makes you unique in this programme? module 1 day 1 & day 2 The Performance Integrity Paradox Sharing a sense of urgence Introducing the participants Setting our scene Defining our journey module 2 day 3 & day 4 The Governance Emergence Paradox Always change a winning team The concept of emergence Personal contribution to any growthcurve (AEM-Cube ) Where are you now? What personal business case, issues, dilemma s, paradoxes, ethical challenges do you bring to this program? Where are you heading for? What is your ambition? What do you want to learn? What do you want to develop? What are your expectations? Leadership & Growth-Curve assessment: The AEM-Cube Self-Image Responsiveness-profile Grasping the growth-curve Feed-forward control / Feed-back control Soft- & hard controls: two sides of a same coin. How values create value The creation of values The maintenance of values The derailment of values Integrity-proof organizations Business ethics in practice Moral Standard & Culture Supervision of Integrity Governance in practice Behavior, Culture & Governance Value alignment & Governance Tone at the top Principle-Based assurance PB assurance concepts (1) Soft controls audit & assurance Good practice soft controls Cultural Due Diligence Meeting early adopters Business cases Soft-controls & performance Backbone building: From theory to practice Personal Business Cases Working towards Performance Challenge Backbone building: From theory to practice Personal Business Cases Working towards Performance Challenge team work on the live case study team work on the 8 Behavioral & Cultural Governance Program

9 module 3 day 5 & day 6 The People Culture Paradox How people (not) follow rules A radical new view on The nature of the Mind Social constructs group think Integrity participants (test) Soft controls 2.0 The nature of intangibles Risk, people and culture Monitoring of soft controls DNB guidelines and case Behavior & context Context & responsive behavior Risk culture, risk awareness and risk appetite Professional moral courage Stakeholders & shareholders Stewardship & shared value Performance versus Integrity: Practical Experience PB assurance concepts (2) Backbone building: From theory to practice Personal Business Cases Working towards Performance Challenge module 4 day 7 & day 8 The Behavior Control Paradox From In Control to In Charge Tone at the Top Leveraging consistency Risk management Moral courage & governance The messiness of values Good versus good decisions Behavioral risk & professional dilemma s PB assurance concepts (3) Strategic alignment Strategy Synthesis Personality defines strategy Measurement vs. monitoring Beyond control: assessment Cultural DD & Leadership Leadership in context Upholding core values Governance and Rewards Backbone building: From theory to practice Personal Business Cases Working towards Performance Challenge module 5 day 9 & day 10 Integrating Sustainable Performance Performance and integrity Soft controls are nonexistent Best practices Organizational trust Creating cultural capital Caught in the middle Capita selecta Initiating the new in control performance dialogue PB Assurance concepts (4) Sustainable performance Organizational ecological performance Maturity framework: integrating growth & control The new paradigm Presenting business cases Reflecting on our journey Continuing on: The Road Ahead Concluding statements Grand Finale Performance challenge Panel Discussion Guest speakers Closing diner live case study team work on the live case study team work on the live case study Behavioral & Cultural Governance Program 9

10 praktische zaken, contact en aanmelding Docenten en sprekers De modules worden verzorgd door vooraanstaande praktijkprofessionals en gerenommeerde hoogleraren. De academische verantwoordelijkheid is in handen van dr. Olof Bik, prof. Peter Robertson, M.D. en prof. dr. Leen Paape RA, de programmadirecteur is mr. Roy Kramer RA. Daarnaast leveren ook vooraanstaande gastsprekers hun waardevolle bijdragen. Een aantal sprekers en docenten die aan dit programma verbonden zijn: John Bendermacher RA CIA Hoofd Internal Audit SNS Reaal Dr. Olof Bik, associate professor Behavioral & Cultural Governance Prof. dr. Gijs van Bussel Performance, Governance & Rewards Dr. Adriaan Denkers Behavior, Integrity & Morality Prof. dr. Steven ten Have Strategy, Change & Behavior Prof. dr. Paul Hilbers Behavioral & Cultural Supervision Drs. Robert Jongkind RA Manager Operational Risk Management ABN AMRO Drs. Daniëlle Melis MBA Strategic Alignment & Beyond Control Prof. dr. Muel Kaptein Soft Controls, Business Ethics & Integrity Management Dr. Edgar Karssing Business Ethics & Professional Skepticism Mr. Roy Kramer RA Program Director Prof. dr. Jaap van Muijen Leaderschip, Sustainability & Performance Prof. dr. Leen Paape RA RO CIA Management Control & Behavioral Risk Management Prof. Peter Robertson, M.D. Organizational Ecology Prof. dr. Annemieke Roobeek Strategy & Transformation Management Prof. mr. Steven Schuit Governance, Boardroom Dynamics & Responsibility Prof. dr. Philip Wallage Principle Based Assurance Concepts Prof. dr. Bob de Wit Strategy, Behavior & Control Diverse gastsprekers Media, politiek en AFM/DNB Groepssamenstelling Om de allerhoogste kwaliteit van het programma te kunnen garanderen is het aantal deelnemers beperkt. U maakt deel uit van een groep van maximaal 20 deelnemers. U werkt in groepen van 4 deelnemers gedurende het programma aan de rode-draadcasus. Deze groepsgrootte garandeert persoonlijke aandacht van de begeleiders en biedt, zoals de praktijk heeft uitgewezen, de beste gelegenheid voor constructieve discussies en uitwisseling van ideeën. Profiel deelnemers Het programma moedigt diversiteit aan en staat daarom open voor deelnemers met diverse achtergronden en vakexpertises. Het is speciaal ontwikkeld voor diegenen die in de dagelijkse praktijk te maken hebben met, of geïnteresseerd zijn in cultural & behavioral governance, zoals: (internal) auditors, externe toezichthouders, risk managers, bestuurders, controllers of adviseurs. We verwachten van de deelnemers een academisch werk- en denkniveau en intrinsieke gemotiveerdheid. Tevens verwachten we ervaring met het beoordelen, ontwerpen, implementeren en/of auditen van soft controls en praktische, persoonlijke ervaring met deze uitdagingen. Persoonlijke intake Vanwege het exclusieve karakter van het programma gaat er een persoonlijke intake aan vooraf. Door middel van deze verkenning wordt bepaald of de groep bij u past en u bij de groep en of uw wensen, verwachtingen en leerdoelen aansluiten bij die van het programma en de groep. Onze ervaring leert dat de opzet van het programma en de multidisciplinaire samenstelling belangrijke succesfactoren zijn. Het programma nodigt de deelnemers uit ervaringen te delen en op onbevangen wijze ideeën door te spreken. Daarom bespreken we concreet wat u hoopt te leren van uw groepsgenoten en wat u kunt en wilt inbrengen in de groep. Op deze manier stellen we een groep samen waar u samen met uw mededeelnemers het optimale kunt halen uit het Behavioral & Cultural Governance Programma. 10 Behavioral & Cultural Governance Program

11 investering en locatie Het programma wordt gevolgd op Nyenrode Business Universiteit. U overnacht in het hotel op de campus, opdat u de tijd efficiënt kunt besteden en de gelegenheid kunt benutten om uw netwerk te onderhouden en uit te breiden. Tevens zullen we twee extra dagdelen reserveren voor een bezoek aan de organisatie waaraan de rode-draadcasus gewijd is. Daarnaast plannen we, in overleg met de groep, een seminar in om de resultaten te presenteren. De investering voor het programma bedraagt (geen BTW), inclusief alle literatuur, syllabi, coaching, begeleiding, seminar, toetsingen en accommodatiekosten, zoals overnachtingen, ontbijt, lunches, diners en dergelijke. aanmelding en inlichtingen Als uw interesse gewekt is nodigen wij u van harte uit om u aan te melden via het inschrijfformulier (www.nyenrode.nl/bcg). Voor inlichtingen, opmerkingen, reacties en/of vragen kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Wij hopen u binnenkort te mogen verwelkomen. mr. Roy Kramer RA (programmadirecteur) m +31 (0) e Ellen Stevers (programmamanagement) Straatweg BG Breukelen t +31 (0) e PE-uren Voor het bijwonen van dit programma ontvangt u PE-uren. Behavioral & Cultural Governance Program 11

12 Nyenrode Business Universiteit Straatweg 25, 3621 BG Postbus 130, 3620 AC BREUKELEN t e

INNOVATIELAB VERZEKERAARSVERSTERKEN workshops versterken innovatie- en veranderkracht verzekeringssector

INNOVATIELAB VERZEKERAARSVERSTERKEN workshops versterken innovatie- en veranderkracht verzekeringssector INNOVATIELAB VERZEKERAARSVERSTERKEN workshops versterken innovatie- en veranderkracht verzekeringssector inhoudsopgave 3 6 Innovatielab VerzekeraarsVersterken - Urgentiebesef omzetten in succesvolle innovatie

Nadere informatie

NYENRODE CORPORATE GOVERNANCE INSTITUUT

NYENRODE CORPORATE GOVERNANCE INSTITUUT NYENRODE CORPORATE GOVERNANCE INSTITUUT LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE. A REWARD FOR LIFE VOORWOORD Goed functionerende corporate governance is van groot belang: voor ondernemingen,

Nadere informatie

Nyenrode Tax Assurance masterclass tax accounting & tax reporting

Nyenrode Tax Assurance masterclass tax accounting & tax reporting Nyenrode Tax Assurance masterclass tax accounting & tax reporting 2 Masterclass Tax Accounting & Tax Reporting inhoudsopgave 4 Masterclass Tax Accounting & Tax Reporting Tax accounting Het programma Wat

Nadere informatie

Sneeuwwitje, de zeven dwergen en de boze heks?

Sneeuwwitje, de zeven dwergen en de boze heks? Sneeuwwitje, de zeven dwergen en de boze heks? Over de rol van de Operational Auditor in sturen op kernwaarden, cultuur en gedrag Olof Bik Behavioral & Cultural Governance Trophy Games, 28 nov 2013, Hilversum

Nadere informatie

Programma SIO Leergang

Programma SIO Leergang Programma SIO Leergang Voorjaar 2015 Stichting SIO Postbus 693 4200 AR Gorinchem T +31 (0) 183-645 029 E info@stichtingsio.nl www.stichtingsio.nl Programma SIO Leergang Voorjaar 2015 1. De Leergang & docenten

Nadere informatie

MASTERCLASS AGILE MANAGEMENT

MASTERCLASS AGILE MANAGEMENT MASTERCLASS AGILE MANAGEMENT SNEL EN WENDBAAR WERKEN AAN CONTINUE VERBETERING IN ORGANISATIES LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE. A REWARD FOR LIFE INDEX Inleiding 3 Masterclass Agile Management

Nadere informatie

FLYING HIGHER TOGETHER

FLYING HIGHER TOGETHER FLYING HIGHER TOGETHER EXECUTIVE PROGRAMMA FUSIES & OVERNAMES LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE. A REWARD FOR LIFE INDEX Flying higher together 3 Wat willen we en wat kunnen we? 3 Analyses

Nadere informatie

Young Captains Program

Young Captains Program Young Captains Young Captains Program Een duik in de noodzakelijke competenties voor een toekomstige Board Room positie exclusief voor kandidaten van de Young Captain Award Juni 2016 Voor wie - Kandidaten

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Module Verandermanagement 6. Module Leadership 7. Module Ethiek 8. Rooster 9. Docenten 9. Opleidingskosten 10

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Module Verandermanagement 6. Module Leadership 7. Module Ethiek 8. Rooster 9. Docenten 9. Opleidingskosten 10 Inhoudsopgave Inleiding 4 Module Verandermanagement 6 Module Leadership 7 Module Ethiek 8 Rooster 9 Docenten 9 Opleidingskosten 10 Netherlands Business Academy Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82

Nadere informatie

VERZEKERAARSVERNIEUWEN CONNECT & IMPACT

VERZEKERAARSVERNIEUWEN CONNECT & IMPACT VERZEKERAARSVERNIEUWEN CONNECT & IMPACT inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 VerzekeraarsVernieuwen Connect & Impact 7 Programmaopbouw 8 Korte toelichting modules 9 Optimaal maatwerk 10 Strategische opdracht 11

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Persoonlijk intakegesprek master 5. Programma 5. Module Verandermanagement 6. Module Leadership 7.

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Persoonlijk intakegesprek master 5. Programma 5. Module Verandermanagement 6. Module Leadership 7. 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Persoonlijk intakegesprek master 5 Programma 5 Module Verandermanagement 6 Module Leadership 7 Module Ethiek 8 Rooster 9 Masterclass Verandermanagement 9 Opleidingskosten 10

Nadere informatie

Nyenrode Tax Assurance Academy executive post master tax assurance

Nyenrode Tax Assurance Academy executive post master tax assurance Nyenrode Tax Assurance Academy executive post master tax assurance inhoudsopgave 3 4 8 10 Voorwoord Executive post Master Tax Assurance Toelichting programma Aanmelding en inlichtingen 2 Executive post

Nadere informatie

ACS meerdaagse opleidingen i.s.m. Auditing.nl

ACS meerdaagse opleidingen i.s.m. Auditing.nl ACS meerdaagse opleidingen i.s.m. Auditing.nl ACS biedt in 2015 weer enkele actuele, interessante opleidingen aan op het eigen kantoor in de rustieke omgeving van Driebergen. Kernwoorden zijn kleinschaligheid,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Verandermanagement 6. Module Leadership 7. Module Ethiek 8. Module Strategie & Beleid 9.

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Verandermanagement 6. Module Leadership 7. Module Ethiek 8. Module Strategie & Beleid 9. 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Programma 5 Module Verandermanagement 6 Module Leadership 7 Module Ethiek 8 Module Strategie & Beleid 9 Rooster 10 Opleidingskosten 10 Netherlands Business Academy Postbus 6546

Nadere informatie

ACS meerdaagse opleidingen i.s.m. Auditing.nl

ACS meerdaagse opleidingen i.s.m. Auditing.nl ACS meerdaagse opleidingen i.s.m. Auditing.nl ACS biedt in 2014 weer enkele actuele, interessante opleidingen aan op het eigen kantoor in de rustieke omgeving van Driebergen. Kernwoorden zijn kleinschaligheid,

Nadere informatie

Netherlands Business Academy. Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82 005 05. info@nlba.nl www.nlba.nl

Netherlands Business Academy. Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82 005 05. info@nlba.nl www.nlba.nl 1 Netherlands Business Academy Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82 005 05 info@nlba.nl www.nlba.nl 2 Inhoudsopgave Inleiding 4 Programma 5 Module Verandermanagement 6 Module Leadership 7 Module

Nadere informatie

Executive Academy. Permanente Educatie voor Professionals. Permanente Educatie voor Professionals

Executive Academy. Permanente Educatie voor Professionals. Permanente Educatie voor Professionals Executive Academy Permanente Educatie voor Professionals Permanente Educatie voor Professionals Wat is de Executive Academy? De Executive Academy is een samenwerking tussen de Amsterdam Business School

Nadere informatie

Bestuurssecretaris en...

Bestuurssecretaris en... het Zijlstra Center for Public Control and Governance www.hetzijlstracenter.nl Bestuurssecretaris en... Oriëntatie op de functie bestuurssecretaris het Zijlstra Center for Public Control and Governance

Nadere informatie

Professionalisering van uw HR-afdeling

Professionalisering van uw HR-afdeling Professionalisering van uw HR-afdeling 2 Professionalisering van uw HR-afdeling Heeft u: HR-professionals die werken in lijn met de eisen en wensen van uw business? HR-professionals met het juiste profiel

Nadere informatie

GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN

GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN NVZD najaarscongres 25 november 2015, Nyenrode Business Universiteit, Breukelen GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN Naar permanente leiderschapsontwikkeling Ambitie De NVZD wil met dit congres onderstrepen

Nadere informatie

Onderzoek Soft controls bij interne accountantsdiensten: Terugkoppeling bevindingen

Onderzoek Soft controls bij interne accountantsdiensten: Terugkoppeling bevindingen RISK & COMPLIANCE Onderzoek Soft controls bij interne accountantsdiensten: Terugkoppeling bevindingen 16 februari 2010 ADVISORY Onderwerp: Onderzoek Soft controls binnen interne accountantsdiensten Geachte

Nadere informatie

MASTERCLASS LEAN MANAGEMENT

MASTERCLASS LEAN MANAGEMENT MASTERCLASS LEAN MANAGEMENT LEREN DOOR DOEN LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE. A REWARD FOR LIFE MASTERCLASS LEAN MANAGEMENT In de tweedaagse Masterclass Lean Management leren door doen

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals SIS. finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals SIS. finance FINANCE consulting interim management professionals over sis... duurzame relaties met onze opdrachtgevers gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. Finance is een middelgroot

Nadere informatie

masterclasses november 2012

masterclasses november 2012 masterclasses november 2012 Finance Netwerk; grondlegger van de Masterclasses In 2005 introduceerde Finance Netwerk het concept Masterclasses. Kleine groepen van maximaal 10 professionals die, op de mooiste

Nadere informatie

5-daagse bootcamp IT Risk Management & Assurance

5-daagse bootcamp IT Risk Management & Assurance 5-daagse bootcamp IT Risk Management & Assurance Verhoog het niveau van uw risicomanagement processen vóór 1 juni naar volwassenheidsniveau 4! ISO31000 DAG 1 DAG 2 DAG 3 OCHTEND NIEUW ISO27005 DAG 3 MIDDAG

Nadere informatie

COLLEGEREEKS SUCCESFACTOREN VAN ENERGIEVRIENDELIJK RENOVEREN

COLLEGEREEKS SUCCESFACTOREN VAN ENERGIEVRIENDELIJK RENOVEREN COLLEGEREEKS SUCCESFACTOREN VAN ENERGIEVRIENDELIJK RENOVEREN VERGROOT DE KANSEN OP SUCCES DANKZIJ KENNIS EN EXPERTISE OP HET GEBIED VAN ONDERBELICHTE SUCCESFACTOREN LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP

Nadere informatie

SIKA S NORMEN EN WAARDEN

SIKA S NORMEN EN WAARDEN SIKA S NORMEN EN WAARDEN SIKA EEN WERElDlEIDER MEt NORMEN EN tradities Sinds de oprichting ruim 100 jaar geleden in zwitserland door de vooruitstrevende uitvinder Kaspar Winkler heeft Sika zich ontwikkeld

Nadere informatie

PROGRAMMA NETWERKDAG 21 JANUARI 2005 EN LEARNING ENCOUNTER. PrimaVera Research Program UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

PROGRAMMA NETWERKDAG 21 JANUARI 2005 EN LEARNING ENCOUNTER. PrimaVera Research Program UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM PROGRAMMA NETWERKDAG EN LEARNING ENCOUNTER 21 JANUARI 2005 AMSTERDAM PrimaVera Research Program UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM INLEIDING Op deze dag beogen wij een ieder met elkaar in contact te brengen, die

Nadere informatie

Foundations of Management (FMA)

Foundations of Management (FMA) Foundations of Management (FMA) 1 Verbreed uw bedrijfskundig inzicht L e a d e r s h i p E n t r e p r e n e u r s h i p S t e w a r d s h i p E fma@nyenrode.nl T 0346 291 200 W www.nyenrode.nl/fma 2 Wat

Nadere informatie

NCD-Nyenrode Commissarissencyclus dé cyclus voor de professionele commissaris

NCD-Nyenrode Commissarissencyclus dé cyclus voor de professionele commissaris dé cyclus voor de professionele commissaris inhoudsopgave 3 Inleiding 4 Wat houdt de in? 6 Algemene informatie In nauw overleg met het Nederlandse bedrijfsleven en hun commissarissen selecteren, evalueren

Nadere informatie

Publiek Vastgoed Management

Publiek Vastgoed Management Publiek Vastgoed Management Risicomanagement voor professionals Inleiding Publiek Vastgoed management: Een meerdaagse training toegespitst op de snel ontwikkelende Publieke vastgoedpraktijk! De publieke

Nadere informatie

Rethinking leadership and middle management

Rethinking leadership and middle management Rethinking leadership and middle management 17 October 2013 Prof. dr. Jesse Segers The Future Leadership Initiative @Segersjesse challenging thoughts about leadership. Ego-dominant ( macht ) Rationeel

Nadere informatie

Seminar! BETEKENIS VAN INTERNE AUDIT voor specifieke verzekeraars!

Seminar! BETEKENIS VAN INTERNE AUDIT voor specifieke verzekeraars! Seminar! BETEKENIS VAN INTERNE AUDIT voor specifieke verzekeraars! 1! Inrichting van de IAF! zoals het moet! Esther Poelsma RA CIA! 2! Programma! Even voorstellen Waarom een IAF? Wat is de rol van een

Nadere informatie

leergang KLEUR BEKENNEN Kleedkamergesprekken over leiderschapsontwikkeling

leergang KLEUR BEKENNEN Kleedkamergesprekken over leiderschapsontwikkeling leergang KLEUR BEKENNEN Kleedkamergesprekken over leiderschapsontwikkeling editie 2011 Leiderschap zit vol met paradoxen. De tegenstelling tussen betrokkenheid en distantie, tussen innovatie en behoudendheid,

Nadere informatie

PRIVATE WEALTH MANAGEMENT PROGRAMMA

PRIVATE WEALTH MANAGEMENT PROGRAMMA NYENRODE CENTER FOR PRIVATE WEALTH MANAGEMENT PRIVATE WEALTH MANAGEMENT PROGRAMMA LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE. A REWARD FOR LIFE INDEX Private Wealth 3 Programma 4 Uitgangspunten

Nadere informatie

MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT

MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT In samenwerking met MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT INTERACTIEVE PRAKTISCHE MASTERCLASS MET GRONDIGE KENNIS VAN, INZICHT IN EN HANDVATTEN VOOR HET VAKGEBIED LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE.

Nadere informatie

Inleiding 4 Programma 4 Module Zelfmanagement en Leadership & Change Module Leadership

Inleiding 4 Programma 4 Module Zelfmanagement en Leadership & Change Module Leadership 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Programma 4 Module Zelfmanagement en Leadership & Change 5 Module Leadership 6 Rooster 7 Docenten 7 Opleidingskosten 8 Netherlands Business Academy Postbus 6546 4802 HM Breda

Nadere informatie

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING SLEUTELFUNCTIONARISSEN VERZEKERAARS

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING SLEUTELFUNCTIONARISSEN VERZEKERAARS PE-PROGRAMMA DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING SLEUTELFUNCTIONARISSEN VERZEKERAARS LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE. A REWARD FOR LIFE INDEX Deskundigheidsbevordering Verzekeraars 2015-2016 3

Nadere informatie

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten FiT Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten Vergroot je circle of influence Niemand kan de financiële gevolgen van strategische beslissingen beter inzichtelijk maken

Nadere informatie

MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT

MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT In samenwerking met MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT INTERACTIEVE PRAKTISCHE MASTERCLASS MET GRONDIGE KENNIS VAN, INZICHT IN EN HANDVATTEN VOOR HET VAKGEBIED LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE.

Nadere informatie

04 Support staff training

04 Support staff training Het introduceren van referentiekaders voor kwaliteitsborging op het gebied van beroepsonderwijs en training (VET) is de afgelopen jaren tot een prioriteit uitgegroeid. Tijdens de vroege stadia van de ontwikkeling

Nadere informatie

Foundations of Management (FMA)

Foundations of Management (FMA) Foundations of Management (FMA) 1 Verbreed uw bedrijfskundig inzicht L e a d e r s h i p E n t r e p r e n e u r s h i p S t e w a r d s h i p E fma@nyenrode.nl T 0346 291 200 W www.nyenrode.nl/fma 2 Wat

Nadere informatie

De Experience Economy & Change Management

De Experience Economy & Change Management De Experience Economy & Change Management Consequenties voor Organisaties en Management Consultants Presentatie voor PDO-MC Lieke Thijssen Brummen, 16 November 2001 1 Het draaiboek voor deze ervaring Venetië

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Management Accounting & Control 5. Module Externe Verslaggeving 6

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Management Accounting & Control 5. Module Externe Verslaggeving 6 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Programma 5 Module Management Accounting & Control 5 Module Externe Verslaggeving 6 Module Management Control & Information Systems 7 Rooster 8 Opleidingskosten 9 Netherlands

Nadere informatie

MANAGEMENT IN DE GEZONDHEIDSZORG

MANAGEMENT IN DE GEZONDHEIDSZORG MANAGEMENT IN DE GEZONDHEIDSZORG ZES ACTUELE MANAGEMENTONDERWERPEN VOOR U SAMENGEBRACHT IN EEN COLLEGEREEKS LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE. A REWARD FOR LIFE INLEIDING De zorg is een

Nadere informatie

Safety Values in de context van Business Strategy.

Safety Values in de context van Business Strategy. Safety Values in de context van Business Strategy. Annick Starren en Gerard Zwetsloot (TNO) Papendal, 31 maart 2015. NVVK sessie Horen, Zien en Zwijgen. Safety Values in de context van Business strategy.

Nadere informatie

Leergang Effectief Beleidsonderzoek Interactieve leergang over de rol van beleidsonderzoek in het beleidsproces op lokaal en regionaal niveau

Leergang Effectief Beleidsonderzoek Interactieve leergang over de rol van beleidsonderzoek in het beleidsproces op lokaal en regionaal niveau Leergang Effectief Beleidsonderzoek Interactieve leergang over de rol van beleidsonderzoek in het beleidsproces op lokaal en regionaal niveau Vrijdagen 1, 15 & 29 November 2013 Utrecht (Hotel NH Utrecht)

Nadere informatie

Masterclass Controlling FAMO

Masterclass Controlling FAMO Masterclass Controlling FAMO Een programma voor Controlling bij de lokale overheid Het Zijlstra Center van de Vrije Universiteit heeft in samenwerking met de FAMO een praktijkprogramma voor Controlling

Nadere informatie

Leergang Effectief Beleidsonderzoek Interactieve leergang over de rol van beleidsonderzoek in het beleidsproces

Leergang Effectief Beleidsonderzoek Interactieve leergang over de rol van beleidsonderzoek in het beleidsproces Leergang Effectief Beleidsonderzoek Interactieve leergang over de rol van beleidsonderzoek in het beleidsproces Vrijdagen 31 oktober, 7 & 14 November 2014 Utrecht (Hotel NH Utrecht) Doelgroepen leergang:

Nadere informatie

Registeropleiding Financieel Recht Certified Specialist Financial Law (CSFL )

Registeropleiding Financieel Recht Certified Specialist Financial Law (CSFL ) Eggens Instituut Module 3: Goed Bestuur Registeropleiding Financieel Recht Certified Specialist Financial Law (CSFL ) Registeropleiding Financieel Recht Certified Specialist Financial Law (CSFL ) Module

Nadere informatie

Over Performance Dialogue

Over Performance Dialogue Over Performance Dialogue Wij ondersteunen organisaties bij het versterken van de dialoog tussen de organisatie en haar medewerkers over functioneren en presteren. Dit doen wij door middel van training

Nadere informatie

VerzekeraarsVernieuwen 'Connect & Impact'

VerzekeraarsVernieuwen 'Connect & Impact' Hierbij hebben we het genoegen u middels deze nieuwsbrief een update te geven van een aantal van onze huidige en komende programma s. VerzekeraarsVernieuwen 'Connect & Impact' Start Private Investor Program

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Francis Vander Voorde bec@online.be FVV Consulting bvba http://user.online.be/bec

Balanced Scorecard. Francis Vander Voorde bec@online.be FVV Consulting bvba http://user.online.be/bec Balanced Scorecard fvv Francis Vander Voorde bec@online.be FVV Consulting bvba http://user.online.be/bec Het CAF Model FACTOREN RESULTATEN 1. Leiderschap 3. Human Resources Management 2. Strategie & Planning

Nadere informatie

PROFESSIONAL LEARNINg & DEvELOPMENT. MASTERCLASS Open InnOvatIemanagement. de maakindustrie

PROFESSIONAL LEARNINg & DEvELOPMENT. MASTERCLASS Open InnOvatIemanagement. de maakindustrie PROFESSIONAL LEARNINg DEvELOPMENT MASTERCLASS Open InnOvatIemanagement In de maakindustrie MASTERCLASS Open InnOvatIemanagement In de maakindustrie AMBITIE, ACTIE EN RESULTAAT IN INNOvATIE De Universiteit

Nadere informatie

Digital Independence. Plan Today to be ready for Tomorrow. Grip op uw continuïteit! Information Security and Continuity Services

Digital Independence. Plan Today to be ready for Tomorrow. Grip op uw continuïteit! Information Security and Continuity Services Digital Independence Grip op uw continuïteit! Plan Today to be ready for Tomorrow Information Security and Continuity Services Digital Independence Grip op uw continuïteit! Weet u welke risico s uw bedrijf

Nadere informatie

Postgraduate opleiding Public Auditing. het Zijlstra Center for Public Control and Governance

Postgraduate opleiding Public Auditing. het Zijlstra Center for Public Control and Governance het Zijlstra Center for Public Control and Governance De postgraduate opleiding tot Public Auditor van het Zijlstra Center (VU) richt zich specifiek op het auditing proces in de publieke sector. Deze academische

Nadere informatie

SUCCESVOL IN COACHING

SUCCESVOL IN COACHING SUCCESVOL IN COACHING Een leerweg voor resultaatgericht coachen Pieterman & Partners SUCCESVOL IN COACHING WAAROM DEZE LEERWEG Binnen een resultaatgerichte omgeving is het niet alleen van belang om medewerkers

Nadere informatie

MVO-Control Panel. Instrumenten voor integraal MVO-management. Intern MVO-management. Verbetering van motivatie, performance en integriteit

MVO-Control Panel. Instrumenten voor integraal MVO-management. Intern MVO-management. Verbetering van motivatie, performance en integriteit MVO-Control Panel Instrumenten voor integraal MVO-management Intern MVO-management Verbetering van motivatie, performance en integriteit Inhoudsopgave Inleiding...3 1 Regels, codes en integrale verantwoordelijkheid...4

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Verandermanagement & Leadership De Post HBO opleiding Verandermanagement & leadership duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht.

Nadere informatie

24-uurs inspirerend leiderschap

24-uurs inspirerend leiderschap 10 juni 2015 Amsterdam 24-uurs inspirerend leiderschap Copyright 2014 De Transformatie Groep Het programma van een 24-uurs leidt tot een diepere verbinding met jezelf en je omgeving PROGRAMMA Avond Ochtend

Nadere informatie

Hoe vergroot ik het lerend vermogen van mijn organisatie? Continue verbeteren, accelerated learning

Hoe vergroot ik het lerend vermogen van mijn organisatie? Continue verbeteren, accelerated learning Aad Streng Jean In het Panhuis Hoe vergroot ik het lerend vermogen van mijn organisatie? Continue verbeteren, accelerated learning Werkwijze workshop Onze visie op leren en continu verbeteren. Deze visie

Nadere informatie

3 daagse cursus: Train de Trainer Morele Dilemma s

3 daagse cursus: Train de Trainer Morele Dilemma s 3 daagse cursus: Train de Trainer Morele Dilemma s Wat? EtiQs en Nyenrode Business Universiteit organiseren een train de trainer - training voor belangstellenden. Het doel van de train-de-trainer is dat

Nadere informatie

Seminar! BETEKENIS VAN INTERNE AUDIT voor specifieke verzekeraars! Internal Audit en doeltreffendheid van! risk management system!

Seminar! BETEKENIS VAN INTERNE AUDIT voor specifieke verzekeraars! Internal Audit en doeltreffendheid van! risk management system! Seminar! BETEKENIS VAN INTERNE AUDIT voor specifieke verzekeraars! Internal Audit en doeltreffendheid van! risk management system!! Tom Veerman! Triple A Risk Finance B.V.! 1! Programma! Solvency II stand

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Theoretische Fundament 5. Module Praktijkproject 5. Rooster 6. Opleidingskosten 6

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Theoretische Fundament 5. Module Praktijkproject 5. Rooster 6. Opleidingskosten 6 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Programma 5 Module Theoretische Fundament 5 Module Praktijkproject 5 Rooster 6 Opleidingskosten 6 Netherlands Business Academy Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82 005

Nadere informatie

NYENRODE YOUNG BILDERBERG PROGRAM

NYENRODE YOUNG BILDERBERG PROGRAM NYENRDE YUNG BLDERBERG PRGRM ENGGNG DYNMCS N RGNZTNL CNTEXTS LEDERSHP, LES N MTN THE NYENRDE VLUES N DYNMC CNNECTN ENTREPRENEURSHP, STEWRDSHP NYENRDE. REWRD FR LFE NYENRDE YUNG BLDERBERG PRGRM ndernemers

Nadere informatie

T rainingskalender 2015

T rainingskalender 2015 T rainingskalender 2015 Flustraat 35 Tel. 531330 Fax 531340 tahconsulting@sr.net www.tahconsulting.com Tjong A Hung Consulting N.V. 2 I n h o u d s o p g a ve pagina Instaptraining Kredieten 3 Basistraining

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Verandermanagement & Leadership De cursus Verandermanagement & Leadership duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants t.a.v. Adviescollege voor Beroepsreglementeting Postbus 7984 1008 AD AMSTERDAM

Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants t.a.v. Adviescollege voor Beroepsreglementeting Postbus 7984 1008 AD AMSTERDAM E Ernst & Young Accountants LLP Telt +31 88 407 1000 Boompjes 258 Faxt +31 88407 8970 3011 XZ Rotterdam, Netherlands ey.corn Postbus 2295 3000 CG Rotterdam, Netherlands Nederlandse Beroepsorganisatie van

Nadere informatie

DEELTIJD MASTER FISCAAL RECHT

DEELTIJD MASTER FISCAAL RECHT DEELTIJD MASTER FISCAAL RECHT Welkom 3 De Master Fiscaal Recht 4 Studieprogramma 7 Waarom Nyenrode 9 Toelating en inschrijving 10 Kom naar de belevingssessie 11 WELKOM Beste aankomende student Het kiezen

Nadere informatie

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING VERZEKERAARS 2015-2017

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING VERZEKERAARS 2015-2017 PE-PROGRAMMA DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING VERZEKERAARS 2015-2017 LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE. A REWARD FOR LIFE INDEX Deskundigheidsbevordering Verzekeraars 2015-2017 3 Modules 2015-2017

Nadere informatie

LEREN DOOR TE DOEN DESIGN THINKING TRAINING VOOR COMMUNICATIE PROFESSIONALS

LEREN DOOR TE DOEN DESIGN THINKING TRAINING VOOR COMMUNICATIE PROFESSIONALS DESIGN THINKING TRAINING VOOR COMMUNICATIE PROFESSIONALS Deze energieke, tweedaagse training resulteert in hands-on ervaring en meer inzicht in de Design Thinking principes, de belangrijkste tools en terminologie.

Nadere informatie

Masterclass IT Savvy. Impact van trends

Masterclass IT Savvy. Impact van trends Masterclass IT Savvy Impact van trends Regelmatig komen onderzoeksbureaus zoals Gartner en McKinsey met rapporten waarin nieuwe trends worden aangekondigd. Belangrijke vraag, en niet eenvoudig te beantwoorden,

Nadere informatie

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving -

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - Het vak van intern adviseur De meeste interne adviseurs hebben vaak twee beroepen: naast het vak

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Controlling & Accounting De cursus Controlling & Accounting duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Persoonlijk intakegesprek master 4. Module Management Accounting & Control 5. Module Externe Verslaggeving 6

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Persoonlijk intakegesprek master 4. Module Management Accounting & Control 5. Module Externe Verslaggeving 6 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Persoonlijk intakegesprek master 4 Module Management Accounting & Control 5 Module Externe Verslaggeving 6 Module Management Control & Information Systems 7 Rooster 8 Docenten

Nadere informatie

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business Masterclass Value of Information Waarde creëren voor de business Informatie en informatietechnologie maken het verschil bij de ontwikkeling van nieuwe business ideeën. Met informatie kunnen nieuwe innovatieve

Nadere informatie

KRAUTHAMMER YOUNG PROFESSIONAL PROGRAMMA

KRAUTHAMMER YOUNG PROFESSIONAL PROGRAMMA KRAUTHAMMER YOUNG PROFESSIONAL PROGRAMMA HERKEN JE DIT? Weet je nog hoe opwindend het is om aan het begin van een carrière te staan? Daarom wil je ook jouw young professionals helpen bij hun ontwikkeling.

Nadere informatie

Opleiding DIFERENCI TRAINER FACILITATOR

Opleiding DIFERENCI TRAINER FACILITATOR Opleiding DIFERENCI J RINER FCILIOR rainen/facilitaten is een vak, een ambacht. Dat doe je met heel je hebben en houwen als je het tenminste een uitdaging vindt om mensen in beweging te brengen Dit ambacht

Nadere informatie

Leergang Compliance Officer in de Zorg. Dé Leergang Compliance Officer in de Zorg

Leergang Compliance Officer in de Zorg. Dé Leergang Compliance Officer in de Zorg Leergang Compliance Dé Leergang Compliance Leergang Compliance Dé Leergang Compliance Weet u wat het woord compliance betekent? Misschien herkent u het woord direct en weet u wat de betekenis is, maar

Nadere informatie

MASTERCLASS Professionaliseringsprogramma De Authentieke en Effectieve Commissaris Aruba (19 de editie)

MASTERCLASS Professionaliseringsprogramma De Authentieke en Effectieve Commissaris Aruba (19 de editie) MASTERCLASS Professionaliseringsprogramma De Authentieke en Effectieve Commissaris Aruba (19 de editie) Een praktisch professionaliseringsprogramma voor register accountants (RA/AA), commissarissen en

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Development & Innovatie De Post HBO opleiding Development & Innovatie duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht. Hierin volgt

Nadere informatie

Sit and Trade. Seize Opportunities Learn Do Practice Become Experience. Trade Week

Sit and Trade. Seize Opportunities Learn Do Practice Become Experience. Trade Week Sit and Trade Seize Opportunities Learn Do Practice Become Experience Trade Week TRADE WEEK: BEURSPLEIN 5 (AMSTERDAM) Het Beleggingsinstituut nodigt u uit om tijdens een intensieve Trade Week een gedisciplineerde

Nadere informatie

Mogelijkheden zien waar niemand ze ziet. CPI Governance: pragmatische en transparante governance-oplossingen.

Mogelijkheden zien waar niemand ze ziet. CPI Governance: pragmatische en transparante governance-oplossingen. Mogelijkheden zien waar niemand ze ziet CPI Governance: pragmatische en transparante governance-oplossingen. Risicobeheersing begint aan de top CPI Governance CPI (Corporate, Public en Internal) Governance

Nadere informatie

Beloningsonderzoek 2013 Onderzoek naar salaris, targets en werkomgeving

Beloningsonderzoek 2013 Onderzoek naar salaris, targets en werkomgeving NBA-VRC & ROBERT WALTERS Beloningsonderzoek 2013 Onderzoek naar salaris, targets en werkomgeving Het salaris van de controller: wanneer wil de controller weg? Bob van Ginkel, Associate director Robert

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Collega s die precies doen wat jij

Nadere informatie

Uitbesteding in de pensioensector:

Uitbesteding in de pensioensector: Uitbesteding in de pensioensector: Bevindingen vanuit de toezichtspraktijk Prof. Dr. O.C.H.M. Sleijpen EYe on Pensions 14 januari 2014 Uitbesteding in de Pensioensector Topics: A. Wettelijke bepalingen

Nadere informatie

2015 KPMG Advisory N.V., ingeschreven bij het handelsregister in Nederland onder nummer 33263682, is lid van het KPMG-netwerk van zelfstandige

2015 KPMG Advisory N.V., ingeschreven bij het handelsregister in Nederland onder nummer 33263682, is lid van het KPMG-netwerk van zelfstandige 1 2 Interactief op afstand 3 Afstand wordt minder belangrijk 4 Herkenbaar? Druk op tarieven Klanten stellen hogere eisen Vraag om nieuwe producten Nieuwe samenwerkingen nodig om deze te maken Regelgevers

Nadere informatie

Marketing. De uitgebreide marketingmix Hoorcollege 5

Marketing. De uitgebreide marketingmix Hoorcollege 5 Marketing De uitgebreide marketingmix Hoorcollege 5 Vorige week: wat is een product 2 Propedeuse CMDA Marketing HC 5 Goed om te weten omdat: 3 Propedeuse CMDA Marketing HC 5 Vorige week: kernstrategie

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO IT & Process Management De Post HBO opleiding IT & Process Management duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht. Hierin volgt

Nadere informatie

Incompany Masterclasses voor commissarissen van woningcorporaties. Advies voor bestuur, toezicht en stakeholders

Incompany Masterclasses voor commissarissen van woningcorporaties. Advies voor bestuur, toezicht en stakeholders Incompany Masterclasses voor commissarissen van woningcorporaties Advies voor bestuur, toezicht en stakeholders Incompany Masterclasses voor commissarissen van woningcorporaties Het programmamanagement

Nadere informatie

Wanneer is een docent een professional?

Wanneer is een docent een professional? mbocity 2013 Voor het leidinggeven aan onderwijsprofessionals dient één criterium allesbepalend te zijn: vakdeskundigheid! Mathieu Weggeman Ede, 25 november 2013 De 80/20-regel voor professionals: 80%

Nadere informatie

Mijn promotie? Die heb ik zelf in handen!

Mijn promotie? Die heb ik zelf in handen! Mijn promotie? Die heb ik zelf in handen! De performance development aanpak, waaraan sinds 2010 bij KPMG gebouwd wordt, legt de nadruk op meer persoonlijke betrokkenheid bij het invulling geven aan je

Nadere informatie

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG MEET THE EXPERTS KENNISMAKING MET LEAN IN DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG DOOR DR. VINCENT WIEGEL OP 16 OKTOBER 2014 VERBINDENDE CONTROL DOOR MR. DR. HARRIE AARDEMA OP 6 NOVEMBER 2014 INKOOP

Nadere informatie

het Zijlstra Center for Public Control and Governance

het Zijlstra Center for Public Control and Governance Aedes en het Zijlstra Center bieden u aan: - Een op woningcorporaties toegesneden Leergang voor Controllers - Waarin alle relevante en actuele beleidsvelden en aspecten van het vak van controller aan de

Nadere informatie

Registeropleiding Financieel Recht Certified Specialist Financial Law (CSFL )

Registeropleiding Financieel Recht Certified Specialist Financial Law (CSFL ) Eggens Instituut Module 4: Integrale PARP en Zorgplicht Registeropleiding Financieel Recht Certified Specialist Financial Law (CSFL ) Registeropleiding Financieel Recht Certified Specialist Financial Law

Nadere informatie

Informatievoorziening en omgaan met stakeholders. maart 2013 regiobijeenkomst NVTK

Informatievoorziening en omgaan met stakeholders. maart 2013 regiobijeenkomst NVTK Informatievoorziening en omgaan met stakeholders maart 2013 regiobijeenkomst NVTK Programma Kennismaking- specifieke vragen Informatievoorziening en omgaan met stakeholders Lichte maaltijd Risicofactoren

Nadere informatie

Een andere blik op fraude en integriteit: zicht op geld- en goederenstromen

Een andere blik op fraude en integriteit: zicht op geld- en goederenstromen Een andere blik op fraude en integriteit: zicht op geld- en goederenstromen Hans Schoolderman Building trust in food Food Supply and Integrity Services October 2015 VMT congres, 13 oktober Hans Schoolderman

Nadere informatie