Gezamenlijke Verklaring Nederland en Duitsland grensoverschrijdende m.e.r.: schematische samenvatting

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gezamenlijke Verklaring Nederland en Duitsland grensoverschrijdende m.e.r.: schematische samenvatting"

Transcriptie

1 Gezamenlijke Verklaring Nederland en Duitsland grensoverschrijdende m.e.r.: schematische samenvatting Inhoud 1. Aanleiding p Project of plan/programma vindt plaats op Nederlands grondgebied: Nederland is bevoegd gezag p Project of plan/programma vindt plaats op Duits grondgebied: Duitsland is bevoegd gezag p Praktische informatie p Aanleiding In 2005 hebben Nederland en Duitsland een Gezamenlijke Verklaring opgesteld inzake samenwerking bij milieueffectrapportages (m.e.r.) in grensoverschrijdend verband. De Gezamenlijke Verklaring is een handreiking met daarin uitgangspunten en praktische afspraken over hoe een grensoverschrijdende m.e.r.- procedure goed kan worden uitgevoerd. Het doel is een goede informatie-uitwisseling tussen buurlanden daar waar dat relevant en vereist is en een zo soepel mogelijk verloop van de m.e.r.-procedure en grensoverschrijdende samenwerking. Deze Gezamenlijke Verklaring is onlangs geactualiseerd en uitgebreid en heeft nu betrekking op alle m.e.r.-procedures - zowel projecten als plannen en programma's - waarvoor grensoverschrijdende gevolgen te verwachten zijn. 1 In de Gezamenlijke Verklaring zijn afspraken gemaakt over de te ondernemen stappen inclusief de verantwoordelijkheden en de rolverdeling hierbij als er sprake is van een project of plan/programma met mogelijk belangrijke grensoverschrijdende gevolgen waarvoor een m.e.r. wordt uitgevoerd. Zowel de nationale wetgeving - de Wet milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht - als de internationale wetgeving - de m.e.r.-richtlijnen van de Europese Unie, het Espoo-verdrag en het verdrag van Århus - vormen hiervoor het uitgangspunt. In het Espoo-Verdrag (1991) is afgesproken dat staten hun buurland informeren over activiteiten met mogelijk belangrijke nadelige grensoverschrijdende effecten. Tevens moet het publiek in het buurland in de gelegenheid worden gesteld om op gelijkwaardige wijze als het publiek in het eigen land deel te nemen aan de m.e.r.-procedure. In het Verdrag van Århus (1998) waarborgen de staten dat het publiek toegang wordt gegeven tot relevante milieu-informatie. Er zijn twee mogelijkheden: 1) het project of plan/programma wordt op Nederlands grondgebied uitgevoerd met mogelijke belangrijke grensoverschrijdende gevolgen voor Duitsland; 2) het project of plan/programma wordt op Duits grondgebied uitgevoerd en Nederland ervaart mogelijk belangrijke grensoverschrijdende milieugevolgen. Stappenschema Dit document vat de belangrijkste afspraken van de Gezamenlijke Verklaring samen in een stappenschema. Het document geeft: een overzicht van de te nemen stappen door het bevoegd gezag wanneer een grensoverschrijdende procedure aan de orde is, inclusief een korte toelichting waarin de uitgangspunten/afspraken in de Gezamenlijke Verklaring zijn gevat; inzicht in keuze- en overlegmomenten die aan de orde kunnen zijn in de verschillende processtappen: welke ruimte is er op welk moment om individueel invulling te geven aan de afspraken zoals die staan verwoord in de Gezamenlijke Verklaring?; een overzicht van de rol en verantwoordelijkheid van het aanspreekpunt en van het bevoegd gezag in de rol van land waar het project of plan/programma zal worden uitgevoerd (hoofdstuk 2) of van het mogelijk benadeelde buurland (hoofdstuk 3). 2. Project of plan/programma vindt plaats op Nederlands grondgebied: Nederland is bevoegd gezag Hieronder wordt weergegeven en toegelicht welke stappen aan de orde zijn als een project of plan/programma op Nederlands grondgebied plaatsvindt en Nederland in de positie is van bevoegd gezag. Een groot deel van de stappen komt overeen met de formele procedurestappen die voor elke m.e.r. doorlopen dienen te worden volgens de nationale wetgeving (zie Handleiding InfoMil Wat zijn de procedurestappen?); een deel betreft 1 Gezamenlijke Verklaring inzake de samenwerking bij de uitvoering van grensoverschrijdende milieueffectrapportage voor zowel projecten als plannen en programma's in het Nederlands-Duitse grensgebied tussen het ministerie van Infrastructuur en Milieu van Nederland en het Bondsministerie van Milieu, Natuurbescherming en Nucleaire Veiligheid van de Bondsrepubliek Duitsland (datum volgt). 1

2 'informele' stappen die in het kader van de Gezamenlijke Verklaring zijn afgesproken om de uitvoering en samenwerking bij een grensoverschrijdende procedure te vergemakkelijken. STAPPENPLAN VOOR HET NEDERLANDS BEVOEGD GEZAG (PROJECT OF PLAN/PROGRAMMA IN NEDERLAND) Legenda: Formele procedurestap (nationale wetgeving) Informele procedurestap (bilaterale afspraken) Optioneel NB: Indien er in het schema achter een stap een staat, dan dient u de toelichting onder het schema bij de betreffende stap te raadplegen. STAP 1a Initiatief Nederland Wat is de locatie van het m.e.r.- plichtige project of plan/programma? VERKENNINGS-/VOORFASE Optioneel: U kunt reeds contact opnemen met het Duitse aanspreekpunt om te overleggen wie bij een mogelijke grensoverschrijdende m.e.r.-procedure in Duitsland betrokken dient te worden. STAP 1b Initiatief Duitsland Wil Duitsland uit eigen initiatief betrokken worden bij de m.e.r.- procedure? < 5 km van de grens e > 5 km van de grens Eems-Dollard STAP 2 STAP 2 STAP 2 Heeft (kan) het project of plan/programma "mogelijk belangrijke nadelige milieugevolgen" in Duitsland (hebben)? Heeft (kan) het project of plan/programma "mogelijk belangrijke nadelige milieugevolgen" in Duitsland (hebben)? Heeft (kan) het project of plan/programma "mogelijk belangrijke nadelige milieugevolgen" in Duitsland (hebben)? ja nee ja nee ja nee STAP 3a Geef basisinformatie over het project of plan/programma aan het bevoegd gezag in Duitsland Via Meldingsformulier (m.u.v. nr. 8) of op andere geschikte wijze Einde stappenplan Einde stappenplan Einde stappenplan 2

3 STAP 3b Informeer de relevante bevoegde gezagen in Duitsland Via Meldingsformulier of op andere geschikte wijze; altijd ook digitaal Optioneel: Het aanspreekpunt in Duitsland kan hierbij ondersteuning bieden door het juiste Duitse bevoegd gezag/ de te betrekken overheid aan te wijzen STAP 4 Wil Duitsland bij de m.e.r.procedure betrokken worden? ja: Duitsland wil formeel deelnemen aan de m.e.r.- procedure nee Einde stappenplan ja: Duitsland wil over het verloop geïnformeerd worden, maar vooralsnog niet formeel deelnemen aan de m.e.r.-procedure Stuur relevante documenten naar het Duits bevoegd gezag/ de betrokken overheid en (cc) aanspreekpunt Start grensoverschrijdende m.e.r.-procedure STAP 5 Informeer z.s.m. het ministerie van Infrastructuur en Milieu STAP 6 Publicatie van het voornemen (d.m.v. Notitie Reikwijdte en Detailniveau) in Duitsland Middels digitale kopie van kennisgeving Optioneel: (cc) het aanspreekpunt in Duitsland, indien u dit in een eerder stadium nog niet heeft gedaan. Ook eventuele relevante grensoverschrijdende commissies kunnen worden ingelicht Overlegmoment: Maak afspraken met de te betrekken overheid en het aanspreekpunt hoe de openbare kennisgeving zal plaatsvinden en wie deze in Duitsland publiceert STAP 7 Zienswijzen op het voornemen: Duitse publiek en autoriteiten krijgen gelegenheid tot het inbrengen van zienswijzen op het voornemen STAP 8 Verstrek aan het Duitse bevoegd gezag de volgende documenten: - aanvraag, ontwerpbesluit + MER (PROJECT) - ontwerpplan of - programma + MER (PLAN/PROGRAMMA) MER-FASE De documenten moeten UITERLIJK aan het Duitse bevoegd gezag worden verstrekt op het moment van de start van de zienswijzeprocedure en terinzagelegging in Nederland (bij voorkeur eerder zodat de zienswijzeprocedure in Duitsland tegelijk kan lopen) en informatie over de zienswijzeprocedure 3

4 STAP 9 Publicatie van: - Aanvraag, ontwerpbesluit + MER (PROJECT) - Ontwerpplan of- programma + MER (PLAN OF PROGRAMMA) Overlegmoment: Maak afspraken met de te betrekken overheid en het aanspreekpunt op welke manier de openbare kennisgeving zal plaatsvinden en wie deze in Duitsland publiceert De documenten worden ter inzage gelegd STAP 10 Zienswijzeprocedure op het MER en ontwerpbesluit: Duitse publiek en autoriteiten krijgen gelegenheid tot het inbrengen van zienswijzen op MER en ontwerpbesluit Er kan overleg plaatsvinden met de Duitse betrokken bestuursorganen BESLUITFASE STAP 11 Verstrek aan het Duitse bevoegd gezag de volgende documenten: - Besluit + MER - plan/programma + MER - Het besluit of plan inclusief het MER moeten UITERLIJK aan het Duits bevoegd gezag worden verstrekt op het moment van bekendmaking in Nederland (bij voorkeur eerder); - Het besluit dient een motivering te bevatten op welke wijze rekening is gehouden met eventuele belangrijke nadelige grensoverschrijdende gevolgen/ uitkomsten van het overleg hierover met de betrokken Duitse bestuursorganen Optioneel: Indien aan de orde, geef informatie over bezwaar - en beroepsprocedure STAP 12 Publicatie van: - Besluit+ MER - Plan/ Programma + MER De documenten worden ter inzage gelegd Overlegmoment: Maak afspraken met de te betrekken overheid en het aanspreekpunt op welke manier de openbare kennisgeving zal plaatsvinden en wie deze in Duitsland publiceert STAP 13 Informeer bij de evaluatie het Duits bevoegd gezag over de daadwerkelijke gevolgen van het project of plan/programma Het Duitse bevoegd gezag dient de initiatiefnemer alle informatie die deze voor de evaluatie (monitoring) nodig heeft, ter beschikking te stellen EINDE STAPPENPLAN 4

5 TOELICHTING BIJ DE STAPPEN De in de tekst genoemde artikelen verwijzen naar de overeenkomstige principes in de Gezamenlijke Verklaring en naar de wetsartikelen in de Wet milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht. STAP 1a: Aanspreekpunt Duitsland voor vragen/ hulp Indien u als Nederlandse gemeente bevoegd gezag bent en vragen heeft over bijvoorbeeld de te betrekken overheden in Duitsland bij een grensoverschrijdende procedure, dan kunt u contact opnemen met het Duitse aanspreekpunt of eventueel het aanspreekpunt in uw provincie (zie bijlage I deel A en B). STAP 1b: Duitsland verzoekt uit eigen initiatief om deelname Duitsland kan ook uit eigen initiatief verzoeken om deel te nemen aan een m.e.r.-procedure (II, art. 7.5b). Het Nederlands bevoegd gezag verstrekt dan alle relevante informatie en volgt in principe het stappenplan (tenzij anders wordt afgesproken). STAP 2: Bepalen of er mogelijk belangrijke nadelige grensoverschrijdende gevolgen te verwachten zijn Het Nederlands bevoegd gezag maakt deze inschatting; Bij projecten of plannen/programma's die meer dan vijf kilometer van de grens liggen en waarbij het Nederlands bevoegd gezag twijfelt over "mogelijk belangrijke nadelige milieugevolgen" kan er informele terugkoppeling met het bevoegd gezag - en indien gewenst het aanspreekpunt - in Duitsland plaatsvinden (II, art. 7.2); een mogelijke afspraak is bijvoorbeeld dat Duitsland pas als het MER gereed is en de mogelijke grensoverschrijdende effecten helder zijn, beslist of het MER aanleiding geeft formeel deel te nemen aan de grensoverschrijdende procedure (inclusief de verplichtingen die daarbij horen, zoals het informeren van het publiek); Ook bij politiek gevoelige onderwerpen (bijv. de aanleg van windmolenparken) kan het raadzaam zijn Duitsland te informeren al zijn er naar het oordeel van het bevoegd gezag geen grensoverschrijdende gevolgen te verwachten. Let op! 'Einde stappenplan' betekent niet dat er in de verdere procedure geen vervolgstappen meer kunnen plaatsvinden / hoeven plaats te vinden: Indien het Nederlands bevoegd gezag op een later tijdstip in de m.e.r.-procedure vaststelt dat een project of plan/programma toch mogelijk aanzienlijke milieugevolgen voor Duitsland kan hebben, dan stuurt het alsnog relevante documenten naar het Duitse bevoegde gezag en het aanspreekpunt (II art. 7.5a). Wanneer het bevoegd gezag in Duitsland op grond hiervan vaststelt dat er geen grensoverschrijdende milieugevolgen te verwachten zijn, dan meldt het dit z.s.m. aan het bevoegd gezag in Nederland (II, art. 7.5a); wil Duitsland participeren dan worden er alsnog afspraken over deelname gemaakt; Het is ook mogelijk dat Duitsland toch geïnformeerd wil worden over/ betrokken wil worden bij de m.e.r.-procedure in Nederland. Het Nederlands bevoegd gezag verstrekt dan alle relevante informatie aan het Duitse bevoegd gezag, de betrokken overheid en eventueel het aanspreekpunt. STAP 3a: Informeren Duitsland: project of plan/programma ligt op minder dan vijf kilometer van de grens en heeft geen mogelijk belangrijke nadelige milieugevolgen in Duitsland Het Meldingsformulier is in bijlage II van de Gezamenlijke Verklaring te vinden; Het informeren moet zo spoedig mogelijk gebeuren; de informatie wordt UITERLIJK toegestuurd op het tijdstip waarop het publiek of autoriteiten in Nederland worden geïnformeerd (II, art. 4); Let op! 'Einde stappenplan' betekent niet dat er in de verdere procedure geen vervolgstappen meer kunnen plaatsvinden/ hoeven plaats te vinden zie toelichting 'Einde stappenplan' bij STAP 2. STAP 3b: Informeren Duitsland: project of plan/programma met mogelijk belangrijke nadelige milieugevolgen in Duitsland Het Meldingsformulier is in bijlage II van de Gezamenlijke Verklaring te vinden; Het informeren moet zo spoedig mogelijk gebeuren; de informatie wordt UITERLIJK toegestuurd op het tijdstip waarop het publiek of autoriteiten in Nederland worden geïnformeerd (II, art. 4); 5

6 Ook eventuele relevante grensoverschrijdende commissies kunnen in deze fase benaderd worden; Zie hoofdstuk 4 voor praktische informatie over de vertaling van relevante onderdelen van documenten. STAP 5: Start grensoverschrijdende m.e.r.-procedure Conform de nationale wetgeving (art. 7.38a Wm) en de afspraken in de Gezamenlijke Verklaring (II, art. 9) informeert u het ministerie van Infrastructuur en Milieu wanneer vaststaat dat er een grensoverschrijdende m.e.r.-procedure zal worden uitgevoerd. STAP 6: Publicatie van het voornemen (deze stap geldt niet voor projecten die de beperkte procedure doorlopen) Voor de grensoverschrijdende m.e.r.-procedure zijn in principe de Nederlandse wettelijke en procedurele voorschriften het uitgangspunt (II, art. 3 en 8). Hierbij gaat het m.n. om het moment en de termijn van de zienswijzeprocedure. De kennisgeving dient vanzelfsprekend informatie te bevatten over hoe en gedurende welke periode het Duitse publiek (en autoriteiten) een zienswijze kunnen indienen (II, art. 3). Desondanks is het van belang de procedure goed af te stemmen met Duitsland. Mochten de Duitse en Nederlandse procedure bijvoorbeeld erg van elkaar verschillen, dan kunt u beslissen om een middenweg te vinden waar beide landen zich in kunnen vinden; Spreek met het bevoegd gezag (of eventueel het aanspreekpunt in Duitsland) af: 1) hoe Duitse autoriteiten worden betrokken bij de procedure en 2) of en hoe het Duitse publiek wordt geïnformeerd over het project of plan/programma (het voornemen) en het opstellen van een MER, d.w.z. hoe de openbare kennisgeving zal plaatsvinden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om: 1) in welke krant of op welke internetsite gepubliceerd wordt 2) wie publiceert. U kunt bijvoorbeeld afspreken dat Duitsland de kennisgeving voor u vertaalt en/ of publiceert, omdat dit doorgaans veel voordeliger is. 3) waar de documenten fysiek ter inzage worden gelegd. Als dit (ook) in Duitsland is, heeft u informatie van Duitsland nodig over waar in Duitsland de informatie in te zien is en gedurende welke uren, etc. Voor de terinzagelegging gelden de Duitse regels (II, art.3); De documenten bevatten bij voorkeur een paragraaf met mogelijk te verwachten grensoverschrijdende gevolgen (II, art. 5); Zie hoofdstuk 4 voor praktische informatie over de vertaling van relevante onderdelen van documenten; NB: Mochten de mogelijke milieugevolgen voor Duitsland nog dermate onduidelijk zijn, maar niet geheel uit te sluiten, dan kan er met het Duits bevoegd gezag en eventueel het aanspreekpunt overlegd worden of publicatie van de NRD in Duitsland in deze fase wenselijk/ nodig is (zie ook STAP 2). STAP 7: Zienswijzen op het voornemen (deze stap geldt niet voor projecten die de beperkte procedure doorlopen) Deelname van het Duitse publiek en autoriteiten verloopt zoveel mogelijk parallel aan deelname van het Nederlandse publiek en autoriteiten (II, art. 5); De Duitse deelnemer moet zich in het Duits kunnen uiten Zie hoofdstuk 4 voor de regels m.b.t. de aanwezigheid van tolken. STAP 8: Start MER-fase Mocht pas uit het MER blijken dat het project of plan/programma belangrijke grensoverschrijdende milieugevolgen heeft of kan hebben, dan moet het Nederlands bevoegd gezag alsnog Duitsland informeren en de mogelijkheid geven tot deelname aan de m.e.r.-procedure Neem contact op met de relevante Duitse bevoegde gezag(en) (en (cc) het Duitse aanspreekpunt) over het opstarten van de grensoverschrijdende procedure (vanaf dit moment). U stuurt tevens een digitale kopie van kennisgeving naar het ministerie van Infrastructuur en Milieu; Conform nationale wetgeving (art. 7.38a lid 6 Wm) dient u de documenten ook naar het ministerie van Infrastructuur en Milieu te sturen. In de praktijk is een digitale kopie echter vaak voldoende; (cc) eventueel het aanspreekpunt. Bij twijfel kunt u met het ministerie overleggen welke documenten het wenst te ontvangen; Het MER en het ontwerpbesluit of - plan bevatten bij voorkeur een paragraaf met mogelijk te verwachten grensoverschrijdende gevolgen; 6

7 Zie hoofdstuk 4 voor praktische informatie over de vertaling van relevante onderdelen van documenten. STAP 9: Publicatie van aanvraag, ontwerpbesluit, -plan of - programma en het MER Voor de grensoverschrijdende m.e.r.-procedure zijn in principe de Nederlandse wettelijke en procedurele voorschriften het uitgangspunt (II, art. 3 en 8). Hierbij gaat het m.n. om het moment en de termijn van de zienswijzeprocedure (6 weken). De kennisgeving dient vanzelfsprekend informatie te bevatten over hoe en gedurende welke periode het Duitse publiek (en autoriteiten) een zienswijze kunnen indienen (II, art. 3). Desondanks is het van belang de procedure goed af te stemmen met Duitsland. Mochten de Duitse en Nederlandse procedure bijvoorbeeld erg van elkaar verschillen, dan kunt u beslissen om een middenweg te vinden waar beide landen zich in kunnen vinden; Spreek met het bevoegd gezag (of eventueel het aanspreekpunt in Duitsland) af: 1) hoe Duitse autoriteiten worden betrokken bij de procedure en 2) of en hoe het Duitse publiek wordt geïnformeerd over het project of plan/programma (het voornemen) en het opstellen van een MER, d.w.z. hoe de openbare kennisgeving zal plaatsvinden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om: 1) in welke krant of op welke internetsite gepubliceerd wordt 2) wie publiceert. U kunt bijvoorbeeld afspreken dat Duitsland de kennisgeving voor u vertaalt en/ of publiceert, omdat dit doorgaans veel voordeliger is. 3) waar de documenten fysiek ter inzage worden gelegd. Als dit (ook) in Duitsland is, heeft u informatie van Duitsland nodig over waar in Duitsland de informatie in te zien is en gedurende welke uren, etc. Voor de terinzagelegging gelden de Duitse regels (II, art.3); Het MER en het ontwerpplan of - besluit bevatten bij voorkeur een paragraaf met mogelijk te verwachten grensoverschrijdende gevolgen (II, art. 5). STAP 10: Zienswijzen op het MER en ontwerpbesluit Deelname van het Duitse publiek en autoriteiten verloopt zoveel mogelijk parallel aan deelname van het Nederlandse publiek en autoriteiten (II, art. 5); Er kan een overleg worden georganiseerd met betrokken bestuursorganen in Duitsland over de belangrijke nadelige gevolgen die de activiteit voor het milieu in Duitsland kan hebben en de maatregelen die worden overwogen om die gevolgen te voorkomen of te beperken (art. 7.38a lid 5 Wm); De Duitse deelnemer moet zich in het Duits kunnen uiten Zie hoofdstuk 4 voor de regels m.b.t. de aanwezigheid van tolken. STAP 11: Start besluitfase Het besluit of plan en het MER bevatten bij voorkeur een paragraaf met mogelijk te verwachten grensoverschrijdende gevolgen (II, art. 5); Zie hoofdstuk 4 voor praktische informatie over de vertaling van relevante onderdelen van documenten. 7

8 3. Project of plan/programma vindt plaats op Duits grondgebied: Duitsland is bevoegd gezag In dit hoofdstuk wordt ingegaan op wat er van Nederland wordt verwacht in de rol van mogelijk benadeeld buurland. De acties vanuit Duitsland staan in de blokken links; de stappen die Nederland (m.n. Nederlandse gemeenten) vervolgens moet/ kan ondernemen rechts. STAPPENPLAN VOOR HET NEDERLANDS BEVOEGD GEZAG (PROJECT OF PLAN/PROGRAMMA IN DUITSLAND) NB: Indien er in het schema achter een stap een staat, dan dient u de toelichting onder het schema bij de betreffende stap te raadplegen. VERKENNINGS-/ VOORFASE Actie Duitsland: - Het Nederlands bevoegd gezag wordt door het Duitse bevoegd gezag geïnformeerd, indien Duitsland een project of plan/programma onderneemt met "mogelijk belangrijke grensoverschrijdende gevolgen" in Nederland - Optioneel: Het Nederlandse aanspreekpunt kan door het Duits bevoegd gezag benaderd worden met de vraag welk bevoegd gezag/ te betrekken overheid in Nederland benaderd dient te worden. U bent dan behulpzaam bij het bepalen van de te benaderen instanties STAP 1a Wil Nederland bij de m.e.r.-procedure betrokken worden? nee ja: Nederland wil wel geïnformeerd worden, maar vooralsnog niet formeel deelnemen ja: Nederland wil formeel deelnemen aan de m.e.r.-procedure EINDE STAPPENPLAN STAP 1b Initiatief Nederland Wil Nederland uit eigen initiatief deelnemen aan de m.e.r.-procedure? Start grensoverschrijdende m.e.r.-procedure STAP 2 Informeer het ministerie van Infrastructuur en Milieu middels een (digitale) kopie van kennisgeving. Actie Duitsland: - Het Duits bevoegd gezag kan de te betrekken overheid (en eventueel het aanspreekpunt) in Nederland benaderen om deel te nemen aan de bespreking over de reikwijdte en het detailniveau van de te overleggen documenten ('scoping') STAP 3 - Scoping: Geef aan of u wel/ niet deel wilt nemen aan de bespreking over de reikwijdte en het detailniveau van de documenten. Indien dit het geval is, dan overlegt u/ maakt u afspraken hierover met het Duits bevoegd gezag - Overleg wie op welke manier in deze fase betrokken moet worden bij de procedure (heeft het publiek bijvoorbeeld een rol?) MER-FASE 8

9 Actie Duitsland: - Duitsland neemt contact op met/ verstrekt informatie aan de te betrekken overheid (en eventueel het aanspreekpunt) in Nederland over het m.e.r.-plichtige project of plan/programma - Het Nederlandse publiek en/of autoriteiten worden ingelicht STAP 4 - Overleg hoe de openbare kennisgeving in Nederland zal plaatsvinden en wie deze zal publiceren; - Overleg wie op welke manier betrokken moet worden bij de zienswijzeprocedure en de terinzagelegging BESLUITFASE Actie Duitsland: - Duitsland neemt contact op met/ verstrekt informatie aan de te betrekken overheid (en eventueel het aanspreekpunt) in Nederland over het m.e.r.-plichtige project of plan/programma - Het Nederlandse publiek en/of autoriteiten worden ingelicht STAP 5 - Overleg hoe de openbare kennisgeving in Nederland zal plaatsvinden en wie deze zal publiceren; - Indien er sprake is van een eventuele bezwaar- of beroepsprocedure, overlegt u wie op welke manier hierbij betrokken moet worden Actie Duitsland: Het Duits bevoegd gezag informeert het Nederlands bevoegd gezag over de daadwerkelijke milieugevolgen (evaluatie) STAP 6 Indien het Duits bevoegd gezag u hierom verzoekt, stelt u de beschikbare informatie die Duitsland nodig heeft voor de evaluatie, ter beschikking EINDE STAPPENPLAN TOELICHTING De in de tekst genoemde artikelen verwijzen naar de overeenkomstige principes in de Gezamenlijke Verklaring en naar de wetsartikelen in de Wet milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht. STAP 1: Nederland wordt door Duitsland geïnformeerd Het Nederlandse bevoegd gezag en/of het Nederlandse aanspreekpunt wordt (kan) in de onderstaande gevallen door het Duits bevoegd gezag benaderd worden: Over alle projecten of plannen/programma s waarvoor in Duitsland een milieueffectrapportage wordt uitgevoerd en die op minder dan vijf kilometer van de grens zullen worden gerealiseerd; Over projecten of plannen/programma s waarvoor in Duitsland een milieueffectrapportage wordt uitgevoerd en die op meer dan vijf kilometer van de grens liggen en waarvan Nederland mogelijke belangrijke nadelige milieugevolgen ondervindt/ kan ondervinden; Bij twijfel over de mogelijk belangrijke nadelige milieugevolgen van een project of plan/programma dat op meer dan vijf kilometer van de grens ligt. Het Duitse bevoegd gezag kan het Nederland bevoegd gezag en indien gewenst het aanspreekpunt in Nederland benaderen voor informeel overleg over het wel/ niet volgen van een grensoverschrijdende m.e.r. (II, art. 7.2). Let op! 'Einde stappenplan' betekent niet dat er in de verdere procedure geen vervolgstappen meer kunnen plaatsvinden/ hoeven plaats te vinden: Indien het Duitse bevoegd gezag op een later tijdstip vaststelt dat een project of plan/programma mogelijk belangrijke nadelige milieugevolgen in Nederland kan hebben, dan stuurt het Nederlandse 9

10 bevoegd gezag en het aanspreekpunt alsnog de kennisgeving en eventuele andere relevante documenten toe. Wanneer het Nederlands bevoegd gezag op grond hiervan vaststelt dat er geen grensoverschrijdende milieugevolgen te verwachten zijn, dan meldt het dit z.s.m. aan het bevoegd gezag in Duitsland (II, art. 7.5a); wil Nederland participeren dan worden er alsnog afspraken over deelname gemaakt. STAP 1b: Verzoek tot deelname vanuit Nederland (initiatief Nederland) Nederland kan ook uit eigen initiatief verzoeken deel te nemen aan een grensoverschrijdende m.e.r.- procedure met Duitsland (II, art. 7.5b); Nederland kan ook aangeven wel over het verloop van de grensoverschrijdende m.e.r.-procedure geïnformeerd te willen worden, maar niet formeel deel te willen nemen. Het Duits bevoegd gezag verstrekt dan alle relevante documenten aan het Nederlands bevoegd gezag. STAP 2: Informeren van het ministerie van Infrastructuur en Milieu Indien er meerdere gemeenten (en/ of provincies) bij de grensoverschrijdende m.e.r.-procedure betrokken zijn, dient er onderling afgesproken te worden wie voor het informeren van het ministerie verantwoordelijk is. STAP 4: Openbare kennisgeving en zienswijzeprocedure in Nederland Voor de wijze van kennisgeving is de Nederlandse regeling van toepassing (II art 3), d.w.z. kennisgeving in Nederland vindt plaats in een of meer dag-, nieuws-, of huis-aan-huisbladen of op een andere geschikte wijze. In het geval van een tot de centrale overheid behorend bestuursorgaan wordt de kennisgeving in ieder geval in de Staatscourant geplaatst, tenzij dit voor het betreffende plan of besluit wettelijk anders is geregeld; Het bevoegd gezag en/of het aanspreekpunt in Nederland kan ondersteuning bieden bij de publicatie in Nederland; er kan overleg plaatsvinden over wie de kennisgeving in Nederland publiceert en wat de inhoudelijke vereisten zijn; Het Nederlands aanspreekpunt is behulpzaam bij de publicatie/ terinzagelegging van documenten in Nederland; Voor de vaststelling van de openingstijden voor de terinzagelegging en soortgelijke procedurele details zijn de Nederlandse regelingen van toepassing; Het Nederlandse publiek wordt door het Duitse bevoegd gezag voorgelicht over relevante wettelijke en procedurele voorschriften in Duitsland, bijvoorbeeld over de manier waarop het geven van zienswijzen in Duitsland plaatsvindt en wat de zienswijzetermijnen volgens Duits recht zijn. STAP 5 Zie STAP 4 10

11 4. Praktische informatie VERTALINGEN Uitgangspunt: Het Duitse publiek wordt op vergelijkbare wijze in de gelegenheid gesteld zijn mening te geven als het Nederlandse publiek. Een gelijkwaardige mogelijkheid voor het geven van zienswijzen is alleen mogelijk als noodzakelijke informatie wordt vertaald (II, art. 10). Formele procedurestap (nationale wetgeving): PROJECT - Het Nederlands bevoegd gezag kan de initiatiefnemer verplichten om de samenvatting van het MER in het Duits te vertalen (art lid 2 Wm; II art. 10); - Bij m.e.r.-plichtige besluiten die volgens de uitgebreide procedure doorlopen worden, kan het Nederlands bevoegd gezag de initiatiefnemer verplichten de mededeling in het Duits te vertalen binnen een door het bevoegd gezag bepaalde termijn (7.27 lid 6 Wm). PLAN/PROGRAMMA - Het Nederlands bevoegd gezag kan de initiatiefnemer verplichten om de samenvatting van het MER in het Duits vertalen binnen een door het bevoegd gezag bepaalde termijn (art. 7.7 lid 2 Wm). Informele procedurestap (bilaterale afspraken): Het Nederlands bevoegd gezag beoordeelt in hoeverre een vertaling van relevante onderdelen van documenten zinvol is in relatie tot de grensoverschrijdende milieugevolgen (II, art.10; III, art.5). Een vertaling van de volgende documenten kan m.n. als zinvol worden aangemerkt: - Paragraaf over de grensoverschrijdende milieugevolgen van een project of plan/programma in het MER; - Informatie over beschikbare rechtsmiddelen; - Legenda (bij kaartmateriaal); - (Ontwerp-)besluit of (Ontwerp-) plan en motivering. Praktische informatie: - Houd rekening met de tijd die het maken van een vertaling in beslag neemt; - De Duitse deelnemer moet zich in het Duits kunnen uiten (mondeling en/of schriftelijk). Dit kan betekenen dat u voor de aanwezigheid van tolken moet zorgen bij een eventuele informatiebijeenkomst/ hoorzitting. KOSTEN Kosten van de grensoverschrijdende m.e.r. worden gedragen door het land van herkomst (II, art. 12); Bestuurlijke lasten die in het kader van deelname aan de grensoverschrijdende m.e.r. gemaakt zijn, betaalt het benadeelde buurland zelf (II, art. 12). DE ROL VAN HET AANSPREEKPUNT Bij twijfel over de bevoegde/ te betrekken overheid of overheden, kunt u het aanspreekpunt om hulp vragen; Voor advies en ondersteuning bij vragen over deelname van het buurland aan de m.e.r., kunt u contact opnemen met het aanspreekpunt; Voor advies en ondersteuning bij de evaluatie (monitoring) kunt u contact opnemen met het aanspreekpunt (III, art. 6); Bij twijfel over het juiste aanspreekpunt in Duitsland kunt u contact opnemen met het Duitse ministerie van Milieuzaken, Natuurbescherming en Veiligheid van Nucleaire Installaties; Voor het juiste aanspreekpunt, zie bijlage I deel A (projecten) en deel B (plannen en programma's) van de Gezamenlijke Verklaring; Bij problemen, zie ook: consultatie in geval van complicaties (II, art. 11). 11

Gezamenlijke Verklaring Nederland en Duitsland grensoverschrijdende m.e.r. Stappenschema

Gezamenlijke Verklaring Nederland en Duitsland grensoverschrijdende m.e.r. Stappenschema Gezamenlijke Verklaring Nederland en Duitsland grensoverschrijdende m.e.r. Stappenschema Gezamenlijke Verklaring op hoofdlijnen: doel en inhoud In 2005 hebben Nederland en Duitsland een Gezamenlijke Verklaring

Nadere informatie

Procedurestappen MER-trajecten

Procedurestappen MER-trajecten Procedurestappen MER-trajecten 1. Procedurestappen besluitmer-traject p.2 2. Procedurestappen planmer-traject p.4 3. Procedurestappen combi plan- en besluitmer p.6 1. Procedurestappen BesluitMER-traject

Nadere informatie

PARTICIPATIE IN DE UITGEBREIDE M.E.R.-PROCEDURE

PARTICIPATIE IN DE UITGEBREIDE M.E.R.-PROCEDURE Eindrapportage DEFINITIEVE VERSIE PARTICIPATIE IN DE UITGEBREIDE M.E.R.-PROCEDURE EEN ONDERZOEK NAAR DE BORGING VAN PARTICIPATIE IN DE NIEUWE M.E.R.-REGELGEVING PER 1 JULI 2010 Aan Het ministerie van Infrastructuur

Nadere informatie

mer-evaluatie Een onderzoek naar de uitvoering van de milieu-effectrapportage-evaluatie. Inge de Haas

mer-evaluatie Een onderzoek naar de uitvoering van de milieu-effectrapportage-evaluatie. Inge de Haas mer-evaluatie Een onderzoek naar de uitvoering van de milieu-effectrapportage-evaluatie. Inge de Haas mer-evaluatie Een onderzoek naar de uitvoering van de milieu-effectrapportage-evaluatie. Inge de Haas

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

NBA-handreiking 1121 Horizontaal Toezichtconvenant voor Accountant optredend als Fiscaal Dienstverlener Januari 2015

NBA-handreiking 1121 Horizontaal Toezichtconvenant voor Accountant optredend als Fiscaal Dienstverlener Januari 2015 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1121 Horizontaal Toezichtconvenant voor Accountant Januari 2015 NBA-handreiking 1121 optredend als Fiscaal Dienstverlener NBA-handreiking nr.

Nadere informatie

Terughoudend waar het kan, doorpakken waar nodig

Terughoudend waar het kan, doorpakken waar nodig Jeugdhulp onder dwang Terughoudend waar het kan, doorpakken waar nodig De gemeente en de raad voor de kinderbescherming in het nieuwe stelsel voor de jeugd Handreiking voor samenwerking Model Samenwerkingsprotocol

Nadere informatie

Herzien of afwijken van het bestemmingsplan Informatieblad

Herzien of afwijken van het bestemmingsplan Informatieblad Als u bouw- of verbouwplannen hebt, krijgt u vaak te maken met het bestemmingsplan. In een bestemmingsplan is geregeld wat wel en niet is toegestaan in een gebied. Functies zoals wonen of bedrijvigheid

Nadere informatie

Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen

Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen Bouwprocesmanagement Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen Richtlijn zorgvuldig graafproces P u b l i c a t i e 2 5 0 CROW is het nationale kennisplatform voor infra structuur, verkeer, vervoer

Nadere informatie

Gegevensuitwisseling in de bemoeizorg

Gegevensuitwisseling in de bemoeizorg Handreiking Gegevensuitwisseling in de bemoeizorg GGD GHOR Nederland GGZ Nederland KNMG September 2014 a Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Aanleiding...2 Uitgangspunten voor gegevensuitwisseling bij bemoeizorg...5

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen Nota van bevindingen Colofon Programma Participatie Datum April 2013 Nummer NvB 13/02a Pagina 2 van 57 Inhoud Colofon 2 1 Samenvatting en conclusies 5 1.1 Aanleiding en achtergrond 5 1.2 Doelstelling 5

Nadere informatie

Van publiek naar privaat: en de gemeente dan?

Van publiek naar privaat: en de gemeente dan? Van publiek naar privaat: en de gemeente dan? Onderzoek naar hoe de gemeente Helmond aan de hand van in kaart gebrachte gevolgen van private kwaliteitsborging zo voorbereid mogelijk kan inspelen op het

Nadere informatie

Klachtenreglement. De Friese Wouden

Klachtenreglement. De Friese Wouden Klachtenreglement De Friese Wouden Klachtenregeling Voorwoord Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt de stap zet om een klacht in te dienen, is het daarom des te belangrijker, dat zorgaanbieders

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen

Gemeenteraadsverkiezingen Gemeenteraadsverkiezingen Meest gestelde vragen en antwoorden februari 2013 De voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 zijn begonnen! Een uitdagend proces voor u als afdelingsbestuurder.

Nadere informatie

Als ouders uit elkaar gaan

Als ouders uit elkaar gaan Als ouders uit elkaar gaan Inhoud 3 > Als ouders uit elkaar gaan 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het ouderschap blijft bestaan 7 > Informatie en consultatie 9 > De rol van de Raad 11 > De rechter

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Als de Raad u om informatie vraagt

Als de Raad u om informatie vraagt Als de Raad u om informatie vraagt Inhoud 3 > Als de Raad u om informatie vraagt 5 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Onderzoek door de Raad 7 > Uw medewerking is belangrijk 8 > Uw medewerking bij

Nadere informatie

Verdeling ouderdomspensioen

Verdeling ouderdomspensioen Verdeling ouderdomspensioen bij scheiding In dit informatieblad vindt u informatie over de verdeling van pensioen bij echtscheiding, scheiding van tafel en bed of beëindiging van het geregistreerd partnerschap.

Nadere informatie

Prettig contact met de overheid

Prettig contact met de overheid Dit is een uitgave van: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Programmadirectie Dienstverlening, Regeldruk en Informatiebeleid Postbus 20011 2500 AE Den Haag E-mail: postbus.mediationvaardigheden@minbzk.nl

Nadere informatie

Richtsnoeren Leveringen en Diensten

Richtsnoeren Leveringen en Diensten Richtsnoeren Leveringen en Diensten Voorwoord Doelstelling van de Richtsnoeren Leveringen en Diensten (hierna: de Richtsnoeren) die voor u liggen, is het bevorderen van uniformiteit en naleving in de aanbestedingspraktijk.

Nadere informatie

Regionale toetsingscommissies euthanasie code of PRactice

Regionale toetsingscommissies euthanasie code of PRactice R egionale toe tsingscommissie s e u thanasie CODE OF PRACTICE R egionale toe tsingscommissie s e u thanasie CODE OF PRACTICE Den Haag, april 2015 Inhoud Voorwoord 1. Doel en opzet van deze Code of Practice

Nadere informatie

We gooien het de inspraak in

We gooien het de inspraak in We gooien het de inspraak in Een onderzoek naar de uitgangspunten voor behoorlijke burgerparticipatie 17 september 2009 2009/180 Behoorlijk omgaan met schadeclaims We gooien het de inspraak in Een onderzoek

Nadere informatie

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Uitnodiging tot Contractering Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk

Nadere informatie

Eerste hulp bij. aanbesteden. Over valkuilen en hoe ze te vermijden [EHBA]

Eerste hulp bij. aanbesteden. Over valkuilen en hoe ze te vermijden [EHBA] Over valkuilen en hoe ze te vermijden Eerste hulp bij aanbesteden Voorwoord Beste ondernemer, Voor u ligt de vernieuwde versie van Eerste Hulp Bij Aanbesteden. Deze handleiding is een coproductie van Van

Nadere informatie

Handreiking Samenwerken met ouders in het voortgezet onderwijs. Het bevorderen van de verbinding tussen school, ouders en leerling

Handreiking Samenwerken met ouders in het voortgezet onderwijs. Het bevorderen van de verbinding tussen school, ouders en leerling Handreiking Samenwerken met ouders in het voortgezet onderwijs Het bevorderen van de verbinding tussen school, ouders en leerling 1 2012 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe?

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? Januari 2011 7.0035 MK Inhoud Voorwoord Wie zijn de achterban? WAT heeft de MR met zijn achterban? HOE bereikt de MR zijn achterban? Communicatiemiddelen Relevante

Nadere informatie

Goed besluiten gemakkelijker gemaakt. De rol van convenanten, verschillende typen beschikkingen en kwaliteitsborging in de saneringspraktijk

Goed besluiten gemakkelijker gemaakt. De rol van convenanten, verschillende typen beschikkingen en kwaliteitsborging in de saneringspraktijk Goed besluiten gemakkelijker gemaakt De rol van convenanten, verschillende typen beschikkingen en kwaliteitsborging in de saneringspraktijk Deze uitgave Goed besluiten gemakkelijker gemaakt is een uitgave

Nadere informatie

Goed op weg met breedband. handreiking voor gemeenten, provincies en woningcorporaties

Goed op weg met breedband. handreiking voor gemeenten, provincies en woningcorporaties Goed op weg met breedband handreiking voor gemeenten, provincies en woningcorporaties Goed op weg met breedband handreiking voor gemeenten, provincies en woningcorporaties Een gezamenlijke handreiking

Nadere informatie

Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed

Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Handleiding plan-m.e.r. voor ruimtelijke uitvoeringsplannen Versie 2.2. 11 augustus 2009 Aangepast aan wet- en regelgeving van toepassing op 31 juli 2009 Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en

Nadere informatie