Gezamenlijke Verklaring Nederland en Duitsland grensoverschrijdende m.e.r.: schematische samenvatting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gezamenlijke Verklaring Nederland en Duitsland grensoverschrijdende m.e.r.: schematische samenvatting"

Transcriptie

1 Gezamenlijke Verklaring Nederland en Duitsland grensoverschrijdende m.e.r.: schematische samenvatting Inhoud 1. Aanleiding p Project of plan/programma vindt plaats op Nederlands grondgebied: Nederland is bevoegd gezag p Project of plan/programma vindt plaats op Duits grondgebied: Duitsland is bevoegd gezag p Praktische informatie p Aanleiding In 2005 hebben Nederland en Duitsland een Gezamenlijke Verklaring opgesteld inzake samenwerking bij milieueffectrapportages (m.e.r.) in grensoverschrijdend verband. De Gezamenlijke Verklaring is een handreiking met daarin uitgangspunten en praktische afspraken over hoe een grensoverschrijdende m.e.r.- procedure goed kan worden uitgevoerd. Het doel is een goede informatie-uitwisseling tussen buurlanden daar waar dat relevant en vereist is en een zo soepel mogelijk verloop van de m.e.r.-procedure en grensoverschrijdende samenwerking. Deze Gezamenlijke Verklaring is onlangs geactualiseerd en uitgebreid en heeft nu betrekking op alle m.e.r.-procedures - zowel projecten als plannen en programma's - waarvoor grensoverschrijdende gevolgen te verwachten zijn. 1 In de Gezamenlijke Verklaring zijn afspraken gemaakt over de te ondernemen stappen inclusief de verantwoordelijkheden en de rolverdeling hierbij als er sprake is van een project of plan/programma met mogelijk belangrijke grensoverschrijdende gevolgen waarvoor een m.e.r. wordt uitgevoerd. Zowel de nationale wetgeving - de Wet milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht - als de internationale wetgeving - de m.e.r.-richtlijnen van de Europese Unie, het Espoo-verdrag en het verdrag van Århus - vormen hiervoor het uitgangspunt. In het Espoo-Verdrag (1991) is afgesproken dat staten hun buurland informeren over activiteiten met mogelijk belangrijke nadelige grensoverschrijdende effecten. Tevens moet het publiek in het buurland in de gelegenheid worden gesteld om op gelijkwaardige wijze als het publiek in het eigen land deel te nemen aan de m.e.r.-procedure. In het Verdrag van Århus (1998) waarborgen de staten dat het publiek toegang wordt gegeven tot relevante milieu-informatie. Er zijn twee mogelijkheden: 1) het project of plan/programma wordt op Nederlands grondgebied uitgevoerd met mogelijke belangrijke grensoverschrijdende gevolgen voor Duitsland; 2) het project of plan/programma wordt op Duits grondgebied uitgevoerd en Nederland ervaart mogelijk belangrijke grensoverschrijdende milieugevolgen. Stappenschema Dit document vat de belangrijkste afspraken van de Gezamenlijke Verklaring samen in een stappenschema. Het document geeft: een overzicht van de te nemen stappen door het bevoegd gezag wanneer een grensoverschrijdende procedure aan de orde is, inclusief een korte toelichting waarin de uitgangspunten/afspraken in de Gezamenlijke Verklaring zijn gevat; inzicht in keuze- en overlegmomenten die aan de orde kunnen zijn in de verschillende processtappen: welke ruimte is er op welk moment om individueel invulling te geven aan de afspraken zoals die staan verwoord in de Gezamenlijke Verklaring?; een overzicht van de rol en verantwoordelijkheid van het aanspreekpunt en van het bevoegd gezag in de rol van land waar het project of plan/programma zal worden uitgevoerd (hoofdstuk 2) of van het mogelijk benadeelde buurland (hoofdstuk 3). 2. Project of plan/programma vindt plaats op Nederlands grondgebied: Nederland is bevoegd gezag Hieronder wordt weergegeven en toegelicht welke stappen aan de orde zijn als een project of plan/programma op Nederlands grondgebied plaatsvindt en Nederland in de positie is van bevoegd gezag. Een groot deel van de stappen komt overeen met de formele procedurestappen die voor elke m.e.r. doorlopen dienen te worden volgens de nationale wetgeving (zie Handleiding InfoMil Wat zijn de procedurestappen?); een deel betreft 1 Gezamenlijke Verklaring inzake de samenwerking bij de uitvoering van grensoverschrijdende milieueffectrapportage voor zowel projecten als plannen en programma's in het Nederlands-Duitse grensgebied tussen het ministerie van Infrastructuur en Milieu van Nederland en het Bondsministerie van Milieu, Natuurbescherming en Nucleaire Veiligheid van de Bondsrepubliek Duitsland (datum volgt). 1

2 'informele' stappen die in het kader van de Gezamenlijke Verklaring zijn afgesproken om de uitvoering en samenwerking bij een grensoverschrijdende procedure te vergemakkelijken. STAPPENPLAN VOOR HET NEDERLANDS BEVOEGD GEZAG (PROJECT OF PLAN/PROGRAMMA IN NEDERLAND) Legenda: Formele procedurestap (nationale wetgeving) Informele procedurestap (bilaterale afspraken) Optioneel NB: Indien er in het schema achter een stap een staat, dan dient u de toelichting onder het schema bij de betreffende stap te raadplegen. STAP 1a Initiatief Nederland Wat is de locatie van het m.e.r.- plichtige project of plan/programma? VERKENNINGS-/VOORFASE Optioneel: U kunt reeds contact opnemen met het Duitse aanspreekpunt om te overleggen wie bij een mogelijke grensoverschrijdende m.e.r.-procedure in Duitsland betrokken dient te worden. STAP 1b Initiatief Duitsland Wil Duitsland uit eigen initiatief betrokken worden bij de m.e.r.- procedure? < 5 km van de grens e > 5 km van de grens Eems-Dollard STAP 2 STAP 2 STAP 2 Heeft (kan) het project of plan/programma "mogelijk belangrijke nadelige milieugevolgen" in Duitsland (hebben)? Heeft (kan) het project of plan/programma "mogelijk belangrijke nadelige milieugevolgen" in Duitsland (hebben)? Heeft (kan) het project of plan/programma "mogelijk belangrijke nadelige milieugevolgen" in Duitsland (hebben)? ja nee ja nee ja nee STAP 3a Geef basisinformatie over het project of plan/programma aan het bevoegd gezag in Duitsland Via Meldingsformulier (m.u.v. nr. 8) of op andere geschikte wijze Einde stappenplan Einde stappenplan Einde stappenplan 2

3 STAP 3b Informeer de relevante bevoegde gezagen in Duitsland Via Meldingsformulier of op andere geschikte wijze; altijd ook digitaal Optioneel: Het aanspreekpunt in Duitsland kan hierbij ondersteuning bieden door het juiste Duitse bevoegd gezag/ de te betrekken overheid aan te wijzen STAP 4 Wil Duitsland bij de m.e.r.procedure betrokken worden? ja: Duitsland wil formeel deelnemen aan de m.e.r.- procedure nee Einde stappenplan ja: Duitsland wil over het verloop geïnformeerd worden, maar vooralsnog niet formeel deelnemen aan de m.e.r.-procedure Stuur relevante documenten naar het Duits bevoegd gezag/ de betrokken overheid en (cc) aanspreekpunt Start grensoverschrijdende m.e.r.-procedure STAP 5 Informeer z.s.m. het ministerie van Infrastructuur en Milieu STAP 6 Publicatie van het voornemen (d.m.v. Notitie Reikwijdte en Detailniveau) in Duitsland Middels digitale kopie van kennisgeving Optioneel: (cc) het aanspreekpunt in Duitsland, indien u dit in een eerder stadium nog niet heeft gedaan. Ook eventuele relevante grensoverschrijdende commissies kunnen worden ingelicht Overlegmoment: Maak afspraken met de te betrekken overheid en het aanspreekpunt hoe de openbare kennisgeving zal plaatsvinden en wie deze in Duitsland publiceert STAP 7 Zienswijzen op het voornemen: Duitse publiek en autoriteiten krijgen gelegenheid tot het inbrengen van zienswijzen op het voornemen STAP 8 Verstrek aan het Duitse bevoegd gezag de volgende documenten: - aanvraag, ontwerpbesluit + MER (PROJECT) - ontwerpplan of - programma + MER (PLAN/PROGRAMMA) MER-FASE De documenten moeten UITERLIJK aan het Duitse bevoegd gezag worden verstrekt op het moment van de start van de zienswijzeprocedure en terinzagelegging in Nederland (bij voorkeur eerder zodat de zienswijzeprocedure in Duitsland tegelijk kan lopen) en informatie over de zienswijzeprocedure 3

4 STAP 9 Publicatie van: - Aanvraag, ontwerpbesluit + MER (PROJECT) - Ontwerpplan of- programma + MER (PLAN OF PROGRAMMA) Overlegmoment: Maak afspraken met de te betrekken overheid en het aanspreekpunt op welke manier de openbare kennisgeving zal plaatsvinden en wie deze in Duitsland publiceert De documenten worden ter inzage gelegd STAP 10 Zienswijzeprocedure op het MER en ontwerpbesluit: Duitse publiek en autoriteiten krijgen gelegenheid tot het inbrengen van zienswijzen op MER en ontwerpbesluit Er kan overleg plaatsvinden met de Duitse betrokken bestuursorganen BESLUITFASE STAP 11 Verstrek aan het Duitse bevoegd gezag de volgende documenten: - Besluit + MER - plan/programma + MER - Het besluit of plan inclusief het MER moeten UITERLIJK aan het Duits bevoegd gezag worden verstrekt op het moment van bekendmaking in Nederland (bij voorkeur eerder); - Het besluit dient een motivering te bevatten op welke wijze rekening is gehouden met eventuele belangrijke nadelige grensoverschrijdende gevolgen/ uitkomsten van het overleg hierover met de betrokken Duitse bestuursorganen Optioneel: Indien aan de orde, geef informatie over bezwaar - en beroepsprocedure STAP 12 Publicatie van: - Besluit+ MER - Plan/ Programma + MER De documenten worden ter inzage gelegd Overlegmoment: Maak afspraken met de te betrekken overheid en het aanspreekpunt op welke manier de openbare kennisgeving zal plaatsvinden en wie deze in Duitsland publiceert STAP 13 Informeer bij de evaluatie het Duits bevoegd gezag over de daadwerkelijke gevolgen van het project of plan/programma Het Duitse bevoegd gezag dient de initiatiefnemer alle informatie die deze voor de evaluatie (monitoring) nodig heeft, ter beschikking te stellen EINDE STAPPENPLAN 4

5 TOELICHTING BIJ DE STAPPEN De in de tekst genoemde artikelen verwijzen naar de overeenkomstige principes in de Gezamenlijke Verklaring en naar de wetsartikelen in de Wet milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht. STAP 1a: Aanspreekpunt Duitsland voor vragen/ hulp Indien u als Nederlandse gemeente bevoegd gezag bent en vragen heeft over bijvoorbeeld de te betrekken overheden in Duitsland bij een grensoverschrijdende procedure, dan kunt u contact opnemen met het Duitse aanspreekpunt of eventueel het aanspreekpunt in uw provincie (zie bijlage I deel A en B). STAP 1b: Duitsland verzoekt uit eigen initiatief om deelname Duitsland kan ook uit eigen initiatief verzoeken om deel te nemen aan een m.e.r.-procedure (II, art. 7.5b). Het Nederlands bevoegd gezag verstrekt dan alle relevante informatie en volgt in principe het stappenplan (tenzij anders wordt afgesproken). STAP 2: Bepalen of er mogelijk belangrijke nadelige grensoverschrijdende gevolgen te verwachten zijn Het Nederlands bevoegd gezag maakt deze inschatting; Bij projecten of plannen/programma's die meer dan vijf kilometer van de grens liggen en waarbij het Nederlands bevoegd gezag twijfelt over "mogelijk belangrijke nadelige milieugevolgen" kan er informele terugkoppeling met het bevoegd gezag - en indien gewenst het aanspreekpunt - in Duitsland plaatsvinden (II, art. 7.2); een mogelijke afspraak is bijvoorbeeld dat Duitsland pas als het MER gereed is en de mogelijke grensoverschrijdende effecten helder zijn, beslist of het MER aanleiding geeft formeel deel te nemen aan de grensoverschrijdende procedure (inclusief de verplichtingen die daarbij horen, zoals het informeren van het publiek); Ook bij politiek gevoelige onderwerpen (bijv. de aanleg van windmolenparken) kan het raadzaam zijn Duitsland te informeren al zijn er naar het oordeel van het bevoegd gezag geen grensoverschrijdende gevolgen te verwachten. Let op! 'Einde stappenplan' betekent niet dat er in de verdere procedure geen vervolgstappen meer kunnen plaatsvinden / hoeven plaats te vinden: Indien het Nederlands bevoegd gezag op een later tijdstip in de m.e.r.-procedure vaststelt dat een project of plan/programma toch mogelijk aanzienlijke milieugevolgen voor Duitsland kan hebben, dan stuurt het alsnog relevante documenten naar het Duitse bevoegde gezag en het aanspreekpunt (II art. 7.5a). Wanneer het bevoegd gezag in Duitsland op grond hiervan vaststelt dat er geen grensoverschrijdende milieugevolgen te verwachten zijn, dan meldt het dit z.s.m. aan het bevoegd gezag in Nederland (II, art. 7.5a); wil Duitsland participeren dan worden er alsnog afspraken over deelname gemaakt; Het is ook mogelijk dat Duitsland toch geïnformeerd wil worden over/ betrokken wil worden bij de m.e.r.-procedure in Nederland. Het Nederlands bevoegd gezag verstrekt dan alle relevante informatie aan het Duitse bevoegd gezag, de betrokken overheid en eventueel het aanspreekpunt. STAP 3a: Informeren Duitsland: project of plan/programma ligt op minder dan vijf kilometer van de grens en heeft geen mogelijk belangrijke nadelige milieugevolgen in Duitsland Het Meldingsformulier is in bijlage II van de Gezamenlijke Verklaring te vinden; Het informeren moet zo spoedig mogelijk gebeuren; de informatie wordt UITERLIJK toegestuurd op het tijdstip waarop het publiek of autoriteiten in Nederland worden geïnformeerd (II, art. 4); Let op! 'Einde stappenplan' betekent niet dat er in de verdere procedure geen vervolgstappen meer kunnen plaatsvinden/ hoeven plaats te vinden zie toelichting 'Einde stappenplan' bij STAP 2. STAP 3b: Informeren Duitsland: project of plan/programma met mogelijk belangrijke nadelige milieugevolgen in Duitsland Het Meldingsformulier is in bijlage II van de Gezamenlijke Verklaring te vinden; Het informeren moet zo spoedig mogelijk gebeuren; de informatie wordt UITERLIJK toegestuurd op het tijdstip waarop het publiek of autoriteiten in Nederland worden geïnformeerd (II, art. 4); 5

6 Ook eventuele relevante grensoverschrijdende commissies kunnen in deze fase benaderd worden; Zie hoofdstuk 4 voor praktische informatie over de vertaling van relevante onderdelen van documenten. STAP 5: Start grensoverschrijdende m.e.r.-procedure Conform de nationale wetgeving (art. 7.38a Wm) en de afspraken in de Gezamenlijke Verklaring (II, art. 9) informeert u het ministerie van Infrastructuur en Milieu wanneer vaststaat dat er een grensoverschrijdende m.e.r.-procedure zal worden uitgevoerd. STAP 6: Publicatie van het voornemen (deze stap geldt niet voor projecten die de beperkte procedure doorlopen) Voor de grensoverschrijdende m.e.r.-procedure zijn in principe de Nederlandse wettelijke en procedurele voorschriften het uitgangspunt (II, art. 3 en 8). Hierbij gaat het m.n. om het moment en de termijn van de zienswijzeprocedure. De kennisgeving dient vanzelfsprekend informatie te bevatten over hoe en gedurende welke periode het Duitse publiek (en autoriteiten) een zienswijze kunnen indienen (II, art. 3). Desondanks is het van belang de procedure goed af te stemmen met Duitsland. Mochten de Duitse en Nederlandse procedure bijvoorbeeld erg van elkaar verschillen, dan kunt u beslissen om een middenweg te vinden waar beide landen zich in kunnen vinden; Spreek met het bevoegd gezag (of eventueel het aanspreekpunt in Duitsland) af: 1) hoe Duitse autoriteiten worden betrokken bij de procedure en 2) of en hoe het Duitse publiek wordt geïnformeerd over het project of plan/programma (het voornemen) en het opstellen van een MER, d.w.z. hoe de openbare kennisgeving zal plaatsvinden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om: 1) in welke krant of op welke internetsite gepubliceerd wordt 2) wie publiceert. U kunt bijvoorbeeld afspreken dat Duitsland de kennisgeving voor u vertaalt en/ of publiceert, omdat dit doorgaans veel voordeliger is. 3) waar de documenten fysiek ter inzage worden gelegd. Als dit (ook) in Duitsland is, heeft u informatie van Duitsland nodig over waar in Duitsland de informatie in te zien is en gedurende welke uren, etc. Voor de terinzagelegging gelden de Duitse regels (II, art.3); De documenten bevatten bij voorkeur een paragraaf met mogelijk te verwachten grensoverschrijdende gevolgen (II, art. 5); Zie hoofdstuk 4 voor praktische informatie over de vertaling van relevante onderdelen van documenten; NB: Mochten de mogelijke milieugevolgen voor Duitsland nog dermate onduidelijk zijn, maar niet geheel uit te sluiten, dan kan er met het Duits bevoegd gezag en eventueel het aanspreekpunt overlegd worden of publicatie van de NRD in Duitsland in deze fase wenselijk/ nodig is (zie ook STAP 2). STAP 7: Zienswijzen op het voornemen (deze stap geldt niet voor projecten die de beperkte procedure doorlopen) Deelname van het Duitse publiek en autoriteiten verloopt zoveel mogelijk parallel aan deelname van het Nederlandse publiek en autoriteiten (II, art. 5); De Duitse deelnemer moet zich in het Duits kunnen uiten Zie hoofdstuk 4 voor de regels m.b.t. de aanwezigheid van tolken. STAP 8: Start MER-fase Mocht pas uit het MER blijken dat het project of plan/programma belangrijke grensoverschrijdende milieugevolgen heeft of kan hebben, dan moet het Nederlands bevoegd gezag alsnog Duitsland informeren en de mogelijkheid geven tot deelname aan de m.e.r.-procedure Neem contact op met de relevante Duitse bevoegde gezag(en) (en (cc) het Duitse aanspreekpunt) over het opstarten van de grensoverschrijdende procedure (vanaf dit moment). U stuurt tevens een digitale kopie van kennisgeving naar het ministerie van Infrastructuur en Milieu; Conform nationale wetgeving (art. 7.38a lid 6 Wm) dient u de documenten ook naar het ministerie van Infrastructuur en Milieu te sturen. In de praktijk is een digitale kopie echter vaak voldoende; (cc) eventueel het aanspreekpunt. Bij twijfel kunt u met het ministerie overleggen welke documenten het wenst te ontvangen; Het MER en het ontwerpbesluit of - plan bevatten bij voorkeur een paragraaf met mogelijk te verwachten grensoverschrijdende gevolgen; 6

7 Zie hoofdstuk 4 voor praktische informatie over de vertaling van relevante onderdelen van documenten. STAP 9: Publicatie van aanvraag, ontwerpbesluit, -plan of - programma en het MER Voor de grensoverschrijdende m.e.r.-procedure zijn in principe de Nederlandse wettelijke en procedurele voorschriften het uitgangspunt (II, art. 3 en 8). Hierbij gaat het m.n. om het moment en de termijn van de zienswijzeprocedure (6 weken). De kennisgeving dient vanzelfsprekend informatie te bevatten over hoe en gedurende welke periode het Duitse publiek (en autoriteiten) een zienswijze kunnen indienen (II, art. 3). Desondanks is het van belang de procedure goed af te stemmen met Duitsland. Mochten de Duitse en Nederlandse procedure bijvoorbeeld erg van elkaar verschillen, dan kunt u beslissen om een middenweg te vinden waar beide landen zich in kunnen vinden; Spreek met het bevoegd gezag (of eventueel het aanspreekpunt in Duitsland) af: 1) hoe Duitse autoriteiten worden betrokken bij de procedure en 2) of en hoe het Duitse publiek wordt geïnformeerd over het project of plan/programma (het voornemen) en het opstellen van een MER, d.w.z. hoe de openbare kennisgeving zal plaatsvinden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om: 1) in welke krant of op welke internetsite gepubliceerd wordt 2) wie publiceert. U kunt bijvoorbeeld afspreken dat Duitsland de kennisgeving voor u vertaalt en/ of publiceert, omdat dit doorgaans veel voordeliger is. 3) waar de documenten fysiek ter inzage worden gelegd. Als dit (ook) in Duitsland is, heeft u informatie van Duitsland nodig over waar in Duitsland de informatie in te zien is en gedurende welke uren, etc. Voor de terinzagelegging gelden de Duitse regels (II, art.3); Het MER en het ontwerpplan of - besluit bevatten bij voorkeur een paragraaf met mogelijk te verwachten grensoverschrijdende gevolgen (II, art. 5). STAP 10: Zienswijzen op het MER en ontwerpbesluit Deelname van het Duitse publiek en autoriteiten verloopt zoveel mogelijk parallel aan deelname van het Nederlandse publiek en autoriteiten (II, art. 5); Er kan een overleg worden georganiseerd met betrokken bestuursorganen in Duitsland over de belangrijke nadelige gevolgen die de activiteit voor het milieu in Duitsland kan hebben en de maatregelen die worden overwogen om die gevolgen te voorkomen of te beperken (art. 7.38a lid 5 Wm); De Duitse deelnemer moet zich in het Duits kunnen uiten Zie hoofdstuk 4 voor de regels m.b.t. de aanwezigheid van tolken. STAP 11: Start besluitfase Het besluit of plan en het MER bevatten bij voorkeur een paragraaf met mogelijk te verwachten grensoverschrijdende gevolgen (II, art. 5); Zie hoofdstuk 4 voor praktische informatie over de vertaling van relevante onderdelen van documenten. 7

8 3. Project of plan/programma vindt plaats op Duits grondgebied: Duitsland is bevoegd gezag In dit hoofdstuk wordt ingegaan op wat er van Nederland wordt verwacht in de rol van mogelijk benadeeld buurland. De acties vanuit Duitsland staan in de blokken links; de stappen die Nederland (m.n. Nederlandse gemeenten) vervolgens moet/ kan ondernemen rechts. STAPPENPLAN VOOR HET NEDERLANDS BEVOEGD GEZAG (PROJECT OF PLAN/PROGRAMMA IN DUITSLAND) NB: Indien er in het schema achter een stap een staat, dan dient u de toelichting onder het schema bij de betreffende stap te raadplegen. VERKENNINGS-/ VOORFASE Actie Duitsland: - Het Nederlands bevoegd gezag wordt door het Duitse bevoegd gezag geïnformeerd, indien Duitsland een project of plan/programma onderneemt met "mogelijk belangrijke grensoverschrijdende gevolgen" in Nederland - Optioneel: Het Nederlandse aanspreekpunt kan door het Duits bevoegd gezag benaderd worden met de vraag welk bevoegd gezag/ te betrekken overheid in Nederland benaderd dient te worden. U bent dan behulpzaam bij het bepalen van de te benaderen instanties STAP 1a Wil Nederland bij de m.e.r.-procedure betrokken worden? nee ja: Nederland wil wel geïnformeerd worden, maar vooralsnog niet formeel deelnemen ja: Nederland wil formeel deelnemen aan de m.e.r.-procedure EINDE STAPPENPLAN STAP 1b Initiatief Nederland Wil Nederland uit eigen initiatief deelnemen aan de m.e.r.-procedure? Start grensoverschrijdende m.e.r.-procedure STAP 2 Informeer het ministerie van Infrastructuur en Milieu middels een (digitale) kopie van kennisgeving. Actie Duitsland: - Het Duits bevoegd gezag kan de te betrekken overheid (en eventueel het aanspreekpunt) in Nederland benaderen om deel te nemen aan de bespreking over de reikwijdte en het detailniveau van de te overleggen documenten ('scoping') STAP 3 - Scoping: Geef aan of u wel/ niet deel wilt nemen aan de bespreking over de reikwijdte en het detailniveau van de documenten. Indien dit het geval is, dan overlegt u/ maakt u afspraken hierover met het Duits bevoegd gezag - Overleg wie op welke manier in deze fase betrokken moet worden bij de procedure (heeft het publiek bijvoorbeeld een rol?) MER-FASE 8

9 Actie Duitsland: - Duitsland neemt contact op met/ verstrekt informatie aan de te betrekken overheid (en eventueel het aanspreekpunt) in Nederland over het m.e.r.-plichtige project of plan/programma - Het Nederlandse publiek en/of autoriteiten worden ingelicht STAP 4 - Overleg hoe de openbare kennisgeving in Nederland zal plaatsvinden en wie deze zal publiceren; - Overleg wie op welke manier betrokken moet worden bij de zienswijzeprocedure en de terinzagelegging BESLUITFASE Actie Duitsland: - Duitsland neemt contact op met/ verstrekt informatie aan de te betrekken overheid (en eventueel het aanspreekpunt) in Nederland over het m.e.r.-plichtige project of plan/programma - Het Nederlandse publiek en/of autoriteiten worden ingelicht STAP 5 - Overleg hoe de openbare kennisgeving in Nederland zal plaatsvinden en wie deze zal publiceren; - Indien er sprake is van een eventuele bezwaar- of beroepsprocedure, overlegt u wie op welke manier hierbij betrokken moet worden Actie Duitsland: Het Duits bevoegd gezag informeert het Nederlands bevoegd gezag over de daadwerkelijke milieugevolgen (evaluatie) STAP 6 Indien het Duits bevoegd gezag u hierom verzoekt, stelt u de beschikbare informatie die Duitsland nodig heeft voor de evaluatie, ter beschikking EINDE STAPPENPLAN TOELICHTING De in de tekst genoemde artikelen verwijzen naar de overeenkomstige principes in de Gezamenlijke Verklaring en naar de wetsartikelen in de Wet milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht. STAP 1: Nederland wordt door Duitsland geïnformeerd Het Nederlandse bevoegd gezag en/of het Nederlandse aanspreekpunt wordt (kan) in de onderstaande gevallen door het Duits bevoegd gezag benaderd worden: Over alle projecten of plannen/programma s waarvoor in Duitsland een milieueffectrapportage wordt uitgevoerd en die op minder dan vijf kilometer van de grens zullen worden gerealiseerd; Over projecten of plannen/programma s waarvoor in Duitsland een milieueffectrapportage wordt uitgevoerd en die op meer dan vijf kilometer van de grens liggen en waarvan Nederland mogelijke belangrijke nadelige milieugevolgen ondervindt/ kan ondervinden; Bij twijfel over de mogelijk belangrijke nadelige milieugevolgen van een project of plan/programma dat op meer dan vijf kilometer van de grens ligt. Het Duitse bevoegd gezag kan het Nederland bevoegd gezag en indien gewenst het aanspreekpunt in Nederland benaderen voor informeel overleg over het wel/ niet volgen van een grensoverschrijdende m.e.r. (II, art. 7.2). Let op! 'Einde stappenplan' betekent niet dat er in de verdere procedure geen vervolgstappen meer kunnen plaatsvinden/ hoeven plaats te vinden: Indien het Duitse bevoegd gezag op een later tijdstip vaststelt dat een project of plan/programma mogelijk belangrijke nadelige milieugevolgen in Nederland kan hebben, dan stuurt het Nederlandse 9

10 bevoegd gezag en het aanspreekpunt alsnog de kennisgeving en eventuele andere relevante documenten toe. Wanneer het Nederlands bevoegd gezag op grond hiervan vaststelt dat er geen grensoverschrijdende milieugevolgen te verwachten zijn, dan meldt het dit z.s.m. aan het bevoegd gezag in Duitsland (II, art. 7.5a); wil Nederland participeren dan worden er alsnog afspraken over deelname gemaakt. STAP 1b: Verzoek tot deelname vanuit Nederland (initiatief Nederland) Nederland kan ook uit eigen initiatief verzoeken deel te nemen aan een grensoverschrijdende m.e.r.- procedure met Duitsland (II, art. 7.5b); Nederland kan ook aangeven wel over het verloop van de grensoverschrijdende m.e.r.-procedure geïnformeerd te willen worden, maar niet formeel deel te willen nemen. Het Duits bevoegd gezag verstrekt dan alle relevante documenten aan het Nederlands bevoegd gezag. STAP 2: Informeren van het ministerie van Infrastructuur en Milieu Indien er meerdere gemeenten (en/ of provincies) bij de grensoverschrijdende m.e.r.-procedure betrokken zijn, dient er onderling afgesproken te worden wie voor het informeren van het ministerie verantwoordelijk is. STAP 4: Openbare kennisgeving en zienswijzeprocedure in Nederland Voor de wijze van kennisgeving is de Nederlandse regeling van toepassing (II art 3), d.w.z. kennisgeving in Nederland vindt plaats in een of meer dag-, nieuws-, of huis-aan-huisbladen of op een andere geschikte wijze. In het geval van een tot de centrale overheid behorend bestuursorgaan wordt de kennisgeving in ieder geval in de Staatscourant geplaatst, tenzij dit voor het betreffende plan of besluit wettelijk anders is geregeld; Het bevoegd gezag en/of het aanspreekpunt in Nederland kan ondersteuning bieden bij de publicatie in Nederland; er kan overleg plaatsvinden over wie de kennisgeving in Nederland publiceert en wat de inhoudelijke vereisten zijn; Het Nederlands aanspreekpunt is behulpzaam bij de publicatie/ terinzagelegging van documenten in Nederland; Voor de vaststelling van de openingstijden voor de terinzagelegging en soortgelijke procedurele details zijn de Nederlandse regelingen van toepassing; Het Nederlandse publiek wordt door het Duitse bevoegd gezag voorgelicht over relevante wettelijke en procedurele voorschriften in Duitsland, bijvoorbeeld over de manier waarop het geven van zienswijzen in Duitsland plaatsvindt en wat de zienswijzetermijnen volgens Duits recht zijn. STAP 5 Zie STAP 4 10

11 4. Praktische informatie VERTALINGEN Uitgangspunt: Het Duitse publiek wordt op vergelijkbare wijze in de gelegenheid gesteld zijn mening te geven als het Nederlandse publiek. Een gelijkwaardige mogelijkheid voor het geven van zienswijzen is alleen mogelijk als noodzakelijke informatie wordt vertaald (II, art. 10). Formele procedurestap (nationale wetgeving): PROJECT - Het Nederlands bevoegd gezag kan de initiatiefnemer verplichten om de samenvatting van het MER in het Duits te vertalen (art lid 2 Wm; II art. 10); - Bij m.e.r.-plichtige besluiten die volgens de uitgebreide procedure doorlopen worden, kan het Nederlands bevoegd gezag de initiatiefnemer verplichten de mededeling in het Duits te vertalen binnen een door het bevoegd gezag bepaalde termijn (7.27 lid 6 Wm). PLAN/PROGRAMMA - Het Nederlands bevoegd gezag kan de initiatiefnemer verplichten om de samenvatting van het MER in het Duits vertalen binnen een door het bevoegd gezag bepaalde termijn (art. 7.7 lid 2 Wm). Informele procedurestap (bilaterale afspraken): Het Nederlands bevoegd gezag beoordeelt in hoeverre een vertaling van relevante onderdelen van documenten zinvol is in relatie tot de grensoverschrijdende milieugevolgen (II, art.10; III, art.5). Een vertaling van de volgende documenten kan m.n. als zinvol worden aangemerkt: - Paragraaf over de grensoverschrijdende milieugevolgen van een project of plan/programma in het MER; - Informatie over beschikbare rechtsmiddelen; - Legenda (bij kaartmateriaal); - (Ontwerp-)besluit of (Ontwerp-) plan en motivering. Praktische informatie: - Houd rekening met de tijd die het maken van een vertaling in beslag neemt; - De Duitse deelnemer moet zich in het Duits kunnen uiten (mondeling en/of schriftelijk). Dit kan betekenen dat u voor de aanwezigheid van tolken moet zorgen bij een eventuele informatiebijeenkomst/ hoorzitting. KOSTEN Kosten van de grensoverschrijdende m.e.r. worden gedragen door het land van herkomst (II, art. 12); Bestuurlijke lasten die in het kader van deelname aan de grensoverschrijdende m.e.r. gemaakt zijn, betaalt het benadeelde buurland zelf (II, art. 12). DE ROL VAN HET AANSPREEKPUNT Bij twijfel over de bevoegde/ te betrekken overheid of overheden, kunt u het aanspreekpunt om hulp vragen; Voor advies en ondersteuning bij vragen over deelname van het buurland aan de m.e.r., kunt u contact opnemen met het aanspreekpunt; Voor advies en ondersteuning bij de evaluatie (monitoring) kunt u contact opnemen met het aanspreekpunt (III, art. 6); Bij twijfel over het juiste aanspreekpunt in Duitsland kunt u contact opnemen met het Duitse ministerie van Milieuzaken, Natuurbescherming en Veiligheid van Nucleaire Installaties; Voor het juiste aanspreekpunt, zie bijlage I deel A (projecten) en deel B (plannen en programma's) van de Gezamenlijke Verklaring; Bij problemen, zie ook: consultatie in geval van complicaties (II, art. 11). 11

Gezamenlijke Verklaring Nederland en Duitsland grensoverschrijdende m.e.r. Stappenschema

Gezamenlijke Verklaring Nederland en Duitsland grensoverschrijdende m.e.r. Stappenschema Gezamenlijke Verklaring Nederland en Duitsland grensoverschrijdende m.e.r. Stappenschema Gezamenlijke Verklaring op hoofdlijnen: doel en inhoud In 2005 hebben Nederland en Duitsland een Gezamenlijke Verklaring

Nadere informatie

Procedurestappen MER-trajecten

Procedurestappen MER-trajecten Procedurestappen MER-trajecten 1. Procedurestappen besluitmer-traject p.2 2. Procedurestappen planmer-traject p.4 3. Procedurestappen combi plan- en besluitmer p.6 1. Procedurestappen BesluitMER-traject

Nadere informatie

Raadsvoorstel Start m.e.r.-procedure windpark Spinder

Raadsvoorstel Start m.e.r.-procedure windpark Spinder 150714-44-RUI-01 Raadsvoorstel start MER procedure Spinder_crdv 1 Raadsvoorstel Start m.e.r.-procedure windpark Spinder Aanleiding Stichting MOED heeft een verzoek om herziening van het bestemmingsplan

Nadere informatie

M.e.r. zonder Nederlandse grenzen

M.e.r. zonder Nederlandse grenzen M.e.r. zonder Nederlandse grenzen De effecten van plannen en projecten houden niet op bij de grens. Daarom gelden, ook voor milieueffect-rapportage (m.e.r.), Europese en internationale regels. Die regels

Nadere informatie

Mogelijkheid tot indienen zienswijze is geen rechtsbescherming

Mogelijkheid tot indienen zienswijze is geen rechtsbescherming Zienswijze en UOV Mogelijkheid tot indienen zienswijze is geen rechtsbescherming Ondanks het feit dat het indienen van een zienswijze niet gerekend kan worden tot de vormen van rechtsbescherming in het

Nadere informatie

Notitie reikwijdte en detailniveau plan-m.e.r. bestemmingsplan Buitengebied 2014

Notitie reikwijdte en detailniveau plan-m.e.r. bestemmingsplan Buitengebied 2014 B en W voorstel 13INT02879 Onderwerp Notitie reikwijdte en detailniveau plan-m.e.r. bestemmingsplan Buitengebied 2014 Samenvatting voorstel Het te actualiseren bestemmingsplan Buitengebied 2014 is kaderstellend

Nadere informatie

Toelichting bij de procedure voor de bouw van een 2 de kerncentrale te Borssele (Nederland)

Toelichting bij de procedure voor de bouw van een 2 de kerncentrale te Borssele (Nederland) 21 september 2009 Toelichting bij de procedure voor de bouw van een 2 de kerncentrale te Borssele (Nederland) Inleiding In een gezamenlijke brief van 17 september 2008 aan de Nederlandse Tweede Kamer hebben

Nadere informatie

Overzicht wettelijke verplichtingen bekendmaken en kennisgeven

Overzicht wettelijke verplichtingen bekendmaken en kennisgeven Bestemmingsplan Voorontwerp bestemmingsplan/inpassingsplan Krachtens artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening dient bij voornemen een bestemmingsplan/inpassingsplan voor te bereiden, men kennis van dat

Nadere informatie

Tracéwet en Wro procedure voor MIRT-projecten MIRT 1

Tracéwet en Wro procedure voor MIRT-projecten MIRT 1 Enkelzijdig_Voorzijde MIRT 1 uitmondend in een Rijksinpassingsplan (*0) op basis de WET RUIMTELIJKE ORDENING omgevingsvergunning voor het oprichten, veranderen of in werking hebben van een m.e.r.- plichtige

Nadere informatie

Klankbordgroep PHS deelgebied Boxtel Haaren / Esch

Klankbordgroep PHS deelgebied Boxtel Haaren / Esch Klankbordgroep PHS deelgebied Boxtel Haaren / Esch PHS Meteren - Boxtel Bijeenkomst 7 maart 2016 In opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Milieu Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) Doelstellingen:

Nadere informatie

Rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid

Rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid Rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid Deze brochure geeft u informatie over bezwaar en beroep tegen een beslissing van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Wettelijke basis cliëntenparticipatie WWB, WIJ, WSW en WMO

Wettelijke basis cliëntenparticipatie WWB, WIJ, WSW en WMO Wettelijke basis cliëntenparticipatie WWB, WIJ, WSW en WMO WWB Art. 47. Verordening cliëntenparticipatie De gemeenteraad stelt bij verordening regels over de wijze waarop de personen, bedoeld in artikel

Nadere informatie

Handelingsprotocol gezag, contact/omgang en hulp na partnerdoding waarbij minderjarige kinderen zijn betrokken

Handelingsprotocol gezag, contact/omgang en hulp na partnerdoding waarbij minderjarige kinderen zijn betrokken Handelingsprotocol gezag, contact/omgang en hulp na partnerdoding waarbij minderjarige kinderen zijn betrokken Uitgangspunt Bij alle maatregelen betreffende kinderen, ongeacht of deze worden genomen door

Nadere informatie

Ruimtelijke ontwikkelingen in Nederland: wat kan ik doen?

Ruimtelijke ontwikkelingen in Nederland: wat kan ik doen? Deutsch-Niederländische Raumordnungskommission Nederlands Duitse Commissie voor Ruimtelijke Ordening Ruimtelijke ontwikkelingen in Nederland: wat kan ik doen? Meer informatie vindt u op www.brms.nrw.de/go/dnl-infoheft,

Nadere informatie

Beleidsregels. voor de vaststelling en consultatie van voorwaarden voor het gebruik van de luchthaven Schiphol,

Beleidsregels. voor de vaststelling en consultatie van voorwaarden voor het gebruik van de luchthaven Schiphol, Beleidsregels voor de vaststelling en consultatie van voorwaarden voor het gebruik van de luchthaven Schiphol, zoals bedoeld in artikel 8.25d, eerste lid, van de Wet luchtvaart De Autoriteit Consument

Nadere informatie

Onderzoek onder Raadsleden naar regionale samenwerking, gemeenschappelijke regelingen en herindeling

Onderzoek onder Raadsleden naar regionale samenwerking, gemeenschappelijke regelingen en herindeling Onderzoek onder Raadsleden naar regionale samenwerking, gemeenschappelijke regelingen en herindeling 13 januari 2014 Uitgevoerd door Overheid in Nederland in opdracht van Raadslid.Nu www.overheidinnederland.nl

Nadere informatie

Voorsorteren op de omgevingsvergunning De mogelijkheden tot de gecoördineerde voorbereiding van besluiten in de Wro en de Awb per 1 juli 2008

Voorsorteren op de omgevingsvergunning De mogelijkheden tot de gecoördineerde voorbereiding van besluiten in de Wro en de Awb per 1 juli 2008 Voorsorteren op de omgevingsvergunning De mogelijkheden tot de gecoördineerde voorbereiding van besluiten in de Wro en de per 1 juli 2008 Inleiding Veel wordt in Nederland geklaagd over het aantal vergunningen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 24 786 Project Toekomstige Nederlandse Luchtvaart Infrastructuur (TNLI) en verlenging van het Structuurschema Burgerluchtvaartterreinen (SBL) Nr.

Nadere informatie

WIJZIGINGSVERGUNNING WET MILIEUBEHEER

WIJZIGINGSVERGUNNING WET MILIEUBEHEER WIJZIGINGSVERGUNNING WET MILIEUBEHEER verleend aan Delamine B.V. (Locatie Oosterhorn 8 te Farmsum) Groningen, 21 augustus Nr. 2007-31.021/34, M V Procedure nr. Procedure Nummer 6264 Inhoudsopgave 1. VERZOEK

Nadere informatie

Milieu Effect Rapportage onderzoeksreactor PALLAS. Procedure en rol ANVS en Ministerie van I&M

Milieu Effect Rapportage onderzoeksreactor PALLAS. Procedure en rol ANVS en Ministerie van I&M Milieu Effect Rapportage onderzoeksreactor PALLAS Procedure en rol en Ministerie van I&M Inhoud 1. Informatieavond 2. en Minister van Infrastructuur en Milieu 3. Milieueffectrapport (MER) 4. Inspraak 5.

Nadere informatie

ons kenmerk ECGR/U201301490 Lbr. 13/100

ons kenmerk ECGR/U201301490 Lbr. 13/100 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Modelverordening elektronische kennisgeving uw kenmerk ons kenmerk ECGR/U201301490 Lbr. 13/100 bijlage(n)

Nadere informatie

Een overzicht van de mer-procedure en bespreking van de terinzagelegging van de kennisgeving

Een overzicht van de mer-procedure en bespreking van de terinzagelegging van de kennisgeving WOORD VOORAF: Een overzicht van de mer-procedure en bespreking van de terinzagelegging van de kennisgeving De bedoeling van dit voorwoord is om een kort overzicht te geven van de mer-procedure. Tevens

Nadere informatie

Hermitage Amsterdam Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Hermitage Amsterdam Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Hermitage Amsterdam Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 15 april 2005 / rapportnummer 1414-68 Het bestuur van het stadsdeel Amsterdam Centrum Postbus 202 1000 AE AMSTERDAM uw kenmerk uw brief

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendapunt: 12b. Onderwerp: Bestemmingsplan Windturbines Netterden-Azewijn. Portefeuillehouder: wethouder F.S.A.

Raadsvoorstel. Agendapunt: 12b. Onderwerp: Bestemmingsplan Windturbines Netterden-Azewijn. Portefeuillehouder: wethouder F.S.A. Raadsvoorstel Agendapunt: 12b Onderwerp: Bestemmingsplan Windturbines Netterden-Azewijn Portefeuillehouder: wethouder F.S.A. Wissink Samenvatting: In april 2008 heeft uw raad besloten in te stemmen met

Nadere informatie

voor de vaststelling van ruimtelijke uitvoeringsplannen, vermeld in artikel 3, de toepasselijke procedureregels van de Vlaamse Codex Ruimtelijke

voor de vaststelling van ruimtelijke uitvoeringsplannen, vermeld in artikel 3, de toepasselijke procedureregels van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 25 APRIL 2014. - Decreet houdende het rechtsherstel van ruimtelijke uitvoeringsplannen waarvan de planmilieueffectrapportage werd opgesteld met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 18

Nadere informatie

Bezwaar maken tegen besluiten van de gemeente Zeewolde

Bezwaar maken tegen besluiten van de gemeente Zeewolde Bezwaar maken tegen besluiten van de gemeente Zeewolde In de gemeente Zeewolde worden voortdurend besluiten genomen. Deze besluiten kunnen gevolgen hebben, bijvoorbeeld voor uw omgeving. Daarom is het

Nadere informatie

Voorstel Het ontwerp-vrijstellingsbesluit vaststellen en dit ingaande 15 april 2009 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage leggen.

Voorstel Het ontwerp-vrijstellingsbesluit vaststellen en dit ingaande 15 april 2009 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage leggen. DB 06-04-2009 Agendapunt: o5 Sittard, 10 maart 2009 AAN HET DAGELIJKS BESTUUR Onderwerp: Vrijstellingsbesluit recreatief medegebruik wandelaars Voorstel Het ontwerp-vrijstellingsbesluit vaststellen en

Nadere informatie

Ziek, verzuim, reïntegratie

Ziek, verzuim, reïntegratie Ziek, verzuim, reïntegratie Stappenplan voor de zieke medewerker, de leidinggevende, HR en de bedrijfsarts Tijdsverloop in ZIEKMELDING 1 e kalenderdag meldt zich voor 10.00 uur telefonisch of per e-mail

Nadere informatie

Checklist. Informatievoorziening. Grote Projecten

Checklist. Informatievoorziening. Grote Projecten Checklist Informatievoorziening Grote Projecten Najaar 2010 Rekenkamercommissie Berkelland, Bronckhorst, Lochem, Montferland 1. Inleiding De uitvoering van grote projecten in Nederland heeft nogal eens

Nadere informatie

Procedure coördinatieregeling Wro

Procedure coördinatieregeling Wro Procedure coördinatieregeling Wro Mogelijkheid: tot coördinatie van alle besluiten die nodig zijn voor een ruimtelijk project in één procedure tot en met het beroep bij de rechter. Twee coördinatiemogelijkheden:

Nadere informatie

Besluit. A. Verzoek om openbaarmaking. B. Relevante bepalingen. C. Overwegingen. Kenmerk: 653927/656393 Betreft: verzoek om openbaarmaking

Besluit. A. Verzoek om openbaarmaking. B. Relevante bepalingen. C. Overwegingen. Kenmerk: 653927/656393 Betreft: verzoek om openbaarmaking Besluit Kenmerk: 653927/656393 Betreft: verzoek om openbaarmaking Beschikking van het Commissariaat voor de Media (hierna: het Commissariaat) betreffende het verzoek van xxx (hierna: verzoeker) om openbaarmaking

Nadere informatie

Overzicht: uitgebreide procedure Wabo

Overzicht: uitgebreide procedure Wabo Overzicht: uitgebreide procedure Wabo Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu Op deze pagina vindt u een kort overzicht van alle handelingen per procedurele fase voor een vergunning. Het

Nadere informatie

Wat doet de Commissie m.e.r

Wat doet de Commissie m.e.r Schakeldag 2014 wat doet de Commissie m.e.r. Wat doet de Commissie m.e.r En hoe schakelt u haar het beste in Schakeldag 26 juni 2014 Marijke Bremmer en Corrie Smit Waar komt u de Commissie m.e.r. tegen

Nadere informatie

Inleiding/doel. 1. De Rijkscoördinatieregeling

Inleiding/doel. 1. De Rijkscoördinatieregeling Voorbereidings-/achtergrondnotitie over inzet van de Rijkscoördinatieregeling voor het beoogde windmolenpark N33 in de gemeenten Veendam en Menterwolde. Ten behoeve van bestuurlijk overleg 6 januari 2011

Nadere informatie

Wabo = Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Bor = Besluit omgevingsrecht Awb = Algemene wet bestuursrecht vvgb = verklaring van geen bedenkingen

Wabo = Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Bor = Besluit omgevingsrecht Awb = Algemene wet bestuursrecht vvgb = verklaring van geen bedenkingen Procedure omgevingsvergunning art. 2.12 lid 1 sub a onder 3 o Wabo (voormalig projectbesluit), voor zover het gaat om het voorleggen aan de gemeenteraad Wabo = Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Bor

Nadere informatie

Klachtenregelement Senas-zorg

Klachtenregelement Senas-zorg Klachtenregelement Senas-zorg 1 Klachtenregeling voor zorgaanbieders die geen instellingen in stand houden die zijn aangemerkt als Bopz-instelling. Voorwoord Deze regeling is een variant van de algemene

Nadere informatie

Regeling melding misstand woningcorporaties

Regeling melding misstand woningcorporaties Regeling melding misstand woningcorporaties Regeling van de procedure voor het melden van een vermoeden van een misstand en van de (rechts)bescherming van de melder en de vertrouwenspersoon integriteit.

Nadere informatie

Samenwerkingsprotocol. Consumentenautoriteit Nederlandse Zorgautoriteit

Samenwerkingsprotocol. Consumentenautoriteit Nederlandse Zorgautoriteit Samenwerkingsprotocol Consumentenautoriteit Nederlandse Zorgautoriteit Afspraken tussen de Staatssecretaris van Economische Zaken en de Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit over de wijze

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 6 augustus 2015

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 6 augustus 2015 OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 6 augustus 2015 Burgemeester en wethouders hebben op 16-1-2015 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het dempen en realiseren van water. De aanvraag gaat over

Nadere informatie

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning ingevolge artikel 2.30 en 2.31 Wabo:

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning ingevolge artikel 2.30 en 2.31 Wabo: Ontwerpbesluit omgevingsvergunning ingevolge artikel 2.30 en 2.31 Wabo: Ambtshalve aanpassing omgevingsvergunning Zaaknummer: 1178985 De Nederlandsche Bank N.V. Het dagelijkse bestuur van de Nederlandsche

Nadere informatie

Referentie: 2014022651. Klachtenregeling Zorginstituut Nederland. De Raad van Bestuur van Zorginstituut Nederland,

Referentie: 2014022651. Klachtenregeling Zorginstituut Nederland. De Raad van Bestuur van Zorginstituut Nederland, Referentie: 2014022651 Klachtenregeling Zorginstituut Nederland De Raad van Bestuur van Zorginstituut Nederland, gelet op artikel 9:2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 15 van het Bestuursreglement

Nadere informatie

Inspraak bij grensoverschrijdende m.e.r.-projecten

Inspraak bij grensoverschrijdende m.e.r.-projecten Ministerie van Verkeer en Waterstaat jklmnopq Dienst Weg- en Waterbouwkunde Inspraak bij grensoverschrijdende m.e.r.-projecten Een stappenplan op basis van theorie en praktijk .............................................................................................

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 872 Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving) Nr. 2 VOORSTEL VAN WET

Nadere informatie

Roger Vermeulen, projectleider Wabo. Wabo procedures

Roger Vermeulen, projectleider Wabo. Wabo procedures Roger Vermeulen, projectleider Wabo Wabo procedures 1 Doel: Kennis overdragen Wabo Wat verandert er voor de medewerkers Waar moet je rekening mee houden. 2 Het gaat om een project of activiteit met plaatsgebonden

Nadere informatie

27 juli 2010 / rapportnummer 2308-69

27 juli 2010 / rapportnummer 2308-69 Toetsingsadvies over de 2e aanvulling van het geactualiseerde milieueffectrapport Uitbreiding pluimveehouderij maatschap Kersten, Boxmeer en de aanvulling daarop 27 juli 2010 / rapportnummer 2308-69 1.

Nadere informatie

Versie 1; 26 juli Inhoudsopgave

Versie 1; 26 juli Inhoudsopgave Werkafspraken bij de Dienstverleningsovereenkomst van het Ministerie van Economische Zaken met gemeenten met betrekking tot de uitvoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Versie 1;

Nadere informatie

Bedrijf en fysieke leefomgeving

Bedrijf en fysieke leefomgeving Bedrijf en fysieke leefomgeving De omgevingsvergunning (Wabo) Heeft u plannen voor een nieuw bedrijf? Gaat u uw bedrijfsactiviteiten uitbreiden of wijzigen? Uw plannen kunnen invloed hebben op de fysieke

Nadere informatie

BESCHIKKING. Omgevingsvergunning (milieuneutrale wijziging) Datum: 25 maart 2015 Gemeente Oost Gelre OLO1614887

BESCHIKKING. Omgevingsvergunning (milieuneutrale wijziging) Datum: 25 maart 2015 Gemeente Oost Gelre OLO1614887 BESCHIKKING Omgevingsvergunning (milieuneutrale wijziging) Datum: 25 maart 2015 Gemeente Oost Gelre OLO1614887 Onderwerp Op 14 januari 2015 hebben wij een aanvraag ontvangen van Rompa Tanneries BV voor

Nadere informatie

Reorganisatiecode Universiteit Leiden

Reorganisatiecode Universiteit Leiden Reorganisatiecode Universiteit Leiden 1. Voorbereidingsfase 2. Aankondiging 3. Uitwerkingsfase 4. Centraal overleg 5. Uitvoeringsfase 1. Voorbereidingsfase De voorgenomen reorganisatie wordt door de decentrale

Nadere informatie

*15.173770* 15.173770

*15.173770* 15.173770 omgevingsvergunning brandveilig gebruik van het zorgcentrum brandveilig gebruik van het zorgcentrum Beschikking 243812 *15.173770* 15.173770 ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING nr. 243812 Uitgebreide procedure

Nadere informatie

Kennisgeving. Zienswijzeprocedure ontwerp-structuurvisie buisleidingen en milieueffectrapportage (MER), Nederland

Kennisgeving. Zienswijzeprocedure ontwerp-structuurvisie buisleidingen en milieueffectrapportage (MER), Nederland Rijnstraat 8 Postbus 30940 2500 GX Den Haag Kennisgeving Zienswijzeprocedure ontwerp-structuurvisie buisleidingen en milieueffectrapportage (MER), Nederland Vanaf 1 juni tot en met 12 juli 2011 liggen

Nadere informatie

Klachtenregeling primair onderwijs

Klachtenregeling primair onderwijs Klachtenregeling primair onderwijs Het bevoegd gezag van obs Hendrik van Brederode, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra, gehoord de gemeenschappelijke

Nadere informatie

KNSB Tuchtreglement. Hoofdstuk 1. Algemeen

KNSB Tuchtreglement. Hoofdstuk 1. Algemeen KNSB Tuchtreglement Hoofdstuk 1. Algemeen Artikel 1. Reikwijdte Tuchtreglement 1.1 Het KNSB Tuchtreglement is een reglement in de zin van artikel 15.2 en 15.5 van de Statuten en wordt hierna aangeduid

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Verordening op de elektronische bekendmaking en kennisgeving waterschap Vechtstromen

Verordening op de elektronische bekendmaking en kennisgeving waterschap Vechtstromen Verordening op de elektronische bekendmaking en kennisgeving waterschap Vechtstromen Kenmerk Het algemeen bestuur van het waterschap Vechtstromen; gezien het voorstel van de Voorbereidingscommissie d.d.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 980 Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met een regeling over samenhangende besluiten (Wet samenhangende besluiten Awb) Nr. 2 VOORSTEL

Nadere informatie

Bezwaar- en beroepsprocedure

Bezwaar- en beroepsprocedure Bezwaar- en beroepsprocedure Bezwaar- en beroepsprocedure versie 2010 Pagina 1 van 8 Bezwaar- en beroepsprocedure inzake uitspraak over: I II III Verstrekking verzuimgegevens aan de IB-Groep Verwijdering

Nadere informatie

Algemeen. Bijlage 1. Bijlage behorende bij mandaatverlening milieubevoegdheden aan DCMR van 8 oktober 2013

Algemeen. Bijlage 1. Bijlage behorende bij mandaatverlening milieubevoegdheden aan DCMR van 8 oktober 2013 Bijlage 1: MANDAATLIJST Goeree-Overflakkee aan DCMR Milieudienst Rijnmond 2013 Algemeen A01 A02 A03 A04 A05 A06 Proceshandelingen op grond van: a) art. 4:5 en 4:6 Awb (vereenvoudigde wijze van afdoen en

Nadere informatie

Uitbreiding van de Hydrocrackerinstallatie

Uitbreiding van de Hydrocrackerinstallatie Uitbreiding van de Hydrocrackerinstallatie ExxonMobil Raffinaderij Rotterdam Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 29 april 2015 / rapportnummer 2964 40 1. Oordeel over het milieueffectrapport

Nadere informatie

Advies van de Bezwaarschriftencommissie Ascert inzake het bezwaar van [bezwaarmaker]

Advies van de Bezwaarschriftencommissie Ascert inzake het bezwaar van [bezwaarmaker] Ascert Bezwaarschriften Commissie Ascert Postbus 239 5060 AE Oisterwijk info@ascert.nl De commissie ziet geen reden om te oordelen dat het gebruik van een beoordelingslijst door de auditor in strijd is

Nadere informatie

Voorbeelden toepassen Besluit m.e.r.

Voorbeelden toepassen Besluit m.e.r. Voorbeelden toepassen Besluit m.e.r. Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu Hier vindt u twee voorbeelden voor het toepassen van de bijlage bij het Besluit m.e.r. (onderdeel C en D): Een

Nadere informatie

Waarom windenergie (op land)?

Waarom windenergie (op land)? Waarom windenergie (op land)? Steeds meer schone energie Dit kabinet kiest voor een betrouwbare en steeds schonere energieopwekking voor de samenleving. Evenwichtige energiemix Om dit doel verantwoord

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Brink Recycling B.V. Aangevraagde activiteiten : Beperken opslag gevaarlijk afval tot maximaal 50 ton Locatie : Haatlandhaven

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. Leeswijzer 7. 1 Toelichting op het benchmark-convenant 9. 2 Stappenplan bevoegd gezag 11

Inhoud. Voorwoord. Leeswijzer 7. 1 Toelichting op het benchmark-convenant 9. 2 Stappenplan bevoegd gezag 11 Inhoud Voorwoord Leeswijzer 7 1 Toelichting op het benchmark-convenant 9 2 Stappenplan bevoegd gezag 11 3 Vergunningverlening bij convenantbedrijven 17 4 Vergunningverlening bij bedrijven die niet deelnemen

Nadere informatie

Officiële bekendmakingen waterschap Brabantse Delta

Officiële bekendmakingen waterschap Brabantse Delta Donderdag 29 november, nr. 74 Uitgave van het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta. Pagina 1 van 6 Officiële bekendmakingen waterschap Brabantse Delta Waterschap Brabantse Delta publiceert

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 32 827 Toekomst mediabeleid Nr. 82 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Uitbreiding Grand Hotel Krasnapolsky te Amsterdam Advies voor de m.e.r.-beoordeling

Uitbreiding Grand Hotel Krasnapolsky te Amsterdam Advies voor de m.e.r.-beoordeling Uitbreiding Grand Hotel Krasnapolsky te Amsterdam Advies voor de m.e.r.-beoordeling 25 juli 2008 / rapportnummer 2118-14 Aan het dagelijks bestuur van het stadsdeel Amsterdam Centrum Postbus 202 1000

Nadere informatie

Wet openbaarheid bestuur twee weken wordt een jaar Gemeente Amsterdam Bestuursdienst, Directie Openbare Orde en Veiligheid

Wet openbaarheid bestuur twee weken wordt een jaar Gemeente Amsterdam Bestuursdienst, Directie Openbare Orde en Veiligheid Rapport Gemeentelijke Ombudsman Wet openbaarheid bestuur twee weken wordt een jaar Gemeente Amsterdam Bestuursdienst, Directie Openbare Orde en Veiligheid 11 december 2009 RA0945634 Samenvatting Een man

Nadere informatie

Ontwerp Omgevingsverguuning (fase 1)

Ontwerp Omgevingsverguuning (fase 1) Artikel WW. gemeente Dossier: Ï5OMGS1O5 Ontwerp Omgevingsverguuning (fase 1) Burgemeester en wethouders hebben op 8 mei 2015 een aanvraag voor een oingevingsvergunning uitgebreide procedure fase 1 ontvangen

Nadere informatie

Doordacht energie-efficiencyplan leidraad voor MJA3

Doordacht energie-efficiencyplan leidraad voor MJA3 Doordacht energie-efficiencyplan leidraad voor MJA3 Deze folder bevat informatie over nut en noodzaak van een doordacht energie-efficiencyplan (EEP). Bovendien staat er in welke hulpmiddelen beschikbaar

Nadere informatie

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal Stichting S&L Zorg T.a.v. D. van Randwijk Postbus 148 4700 AC Roosendaal NEDERLAND contactpersoon : Mevr. M. Bezemer (Aanw.op ma,di,do) Roosendaal : doorkiesnummer : (0165) 579875 (W20_vrl_OU) onderwerp

Nadere informatie

Bestemmingsplan buitengebied Wageningen

Bestemmingsplan buitengebied Wageningen Bestemmingsplan buitengebied Wageningen Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 12 augustus 2013 / rapportnummer 2755 40 1. Oordeel over het MER De gemeente Wageningen wil haar bestemmingsplan voor

Nadere informatie

Datum 31 juli 2015 Onderwerp Eerste deelbesluit wob-verzoek ICT-incidenten. Geachte

Datum 31 juli 2015 Onderwerp Eerste deelbesluit wob-verzoek ICT-incidenten. Geachte 1 > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag www.nctv.nl Bijlagen 2 Onderwerp Eerste deelbesluit wob-verzoek ICT-incidenten Bij beantwoording

Nadere informatie

Datum 24 januari 2013 Onderwerp Antwoorden vragen van de leden Mei Li Vos en Hilkens over multi level marketing

Datum 24 januari 2013 Onderwerp Antwoorden vragen van de leden Mei Li Vos en Hilkens over multi level marketing 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2018 2500 EH DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Nadere informatie

A.J. Gerritsen 25 september 2014

A.J. Gerritsen 25 september 2014 Portefeuillehouder Datum raadsvergadering A.J. Gerritsen 25 september 2014 Datum voorstel 15 juli 2014 Agendapunt Onderwerp Publicatie van gemeentelijke kennisgevingen De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Nadere informatie

O M G E V I N G S V E R G U N N I N G

O M G E V I N G S V E R G U N N I N G O M G E V I N G S V E R G U N N I N G Documentnummer Ontvangstdatum Documentdatum Kennisgeving aanvraag Ons Streekblad d.d. Z-2012-072 18 april 2012 15 mei 2012 26 april 2012 A a n v r a a g Aanvrager

Nadere informatie

Verplaatsing varkenshouderij van de Geerstraat naar de Begijnenstraat te Winssen, gemeente Beuningen

Verplaatsing varkenshouderij van de Geerstraat naar de Begijnenstraat te Winssen, gemeente Beuningen Verplaatsing varkenshouderij van de Geerstraat naar de Begijnenstraat te Winssen, gemeente Beuningen Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 28 januari 2013 / rapportnummer 2725 31 1. Oordeel over

Nadere informatie

Bestemmingsplan buitengebied Boxtel

Bestemmingsplan buitengebied Boxtel Bestemmingsplan buitengebied Boxtel Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 26 januari 2012 / rapportnummer 2438 76 1. Oordeel over het MER De gemeente Boxtel wil het bestemmingsplan

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Algemene bepalingen behandeling bezwaarschriften

Hoofdstuk 2. Algemene bepalingen behandeling bezwaarschriften Besluit van het algemeen bestuur van Aqualysis houdende de vaststelling van regels inzake het behandelen van bezwaarschriften(regeling behandeling bezwaarschriften Aqualysis 2014) Het algemeen bestuur

Nadere informatie

Foech ried/kolleezje De raad stelt bestemmingsplannen vast. Het college is verantwoordelijk voor de voorbereiding.

Foech ried/kolleezje De raad stelt bestemmingsplannen vast. Het college is verantwoordelijk voor de voorbereiding. Riedsútstel Informatiecarrousel : 18 oktober 2012 Status : Informerend Agindapunt : 5 Portefúljehâlder : J. Lammers Amtner : mw. M. Streefkerk Taheakke : Bijlage 1 Procedurevarianten bestemmingsplannen

Nadere informatie

Handleiding voor leidinggevenden

Handleiding voor leidinggevenden Handleiding voor leidinggevenden Inleiding Waarom R&O-gesprekken Het startgesprek Het R&O-gesprek Voorbereiding algemeen Het voeren van het gesprek Verslaglegging met behulp van het formulier Het voortgangsgesprek

Nadere informatie

Gewaamierkte documenten

Gewaamierkte documenten Ons kenmerk- 2014/140140 gemeente Zaanstad Omgevingsvergunningen Gemeente Zaanstad De heer R. van Zonneveld Postbus 2000 1500 GA ZAANDAM Stadhuisplein 100 1506 MZ Zaandam Postbus 2000 1500 GA Zaandam Telefoon

Nadere informatie

Beschikking maatwerkvoorschriften

Beschikking maatwerkvoorschriften Wet milieubeheer Beschikking maatwerkvoorschriften Inrichtingdrijver : Kuehne + Nagel Logistics B.V. Activiteiten van de inrichting : 2e fase maatwerk Locatie : Lippestraat 15 te Zwolle Datum beschikking

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 883 Wijziging van de Wet milieubeheer (verbetering kostenvereveningssysteem in titel 15.13) Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE

Nadere informatie

Wegwijzer voor het Milieu Effecten Analyse Proces in Suriname

Wegwijzer voor het Milieu Effecten Analyse Proces in Suriname Wegwijzer voor het Milieu Effecten Analyse Proces in Suriname NIMOS September 2008 Introductie Deze wegwijzer geeft in het kort aan wat de stappen in het Milieu Effecten Analyse (MEA) proces zijn die een

Nadere informatie

1.4 Bij een bezwaarschriftprocedure is het niet mogelijk om kosten voor een eventueel nieuw geboekt examen vergoed te krijgen.

1.4 Bij een bezwaarschriftprocedure is het niet mogelijk om kosten voor een eventueel nieuw geboekt examen vergoed te krijgen. REGLEMENT BEZWAAR EN BEROEP A. Bezwaarprocedure Artikel 1 - Indiening en inhoud bezwaarschrift 1.1 Uiterlijk binnen acht weken na de examendatum, kan een niet-geslaagde kandidaat, die het niet eens is

Nadere informatie

1 1 r BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN. Onderwerp: Omgevingsvergunning op grond van artikel 3.10, derde lid Wabo verlenen aan Dow Benelux B.V.

1 1 r BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN. Onderwerp: Omgevingsvergunning op grond van artikel 3.10, derde lid Wabo verlenen aan Dow Benelux B.V. Archiefexemplaar Provincie Zeeland 1 1 r BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VOORBLAD Algemeen Aan: Dow Benelux B.V. Postbus 4 4530 AK Terneuzen Kenmerk: 12023173 Afdeling: Milieuhygiëne Datum: 28 september

Nadere informatie

Besluit college van Burgemeester en Wethouders

Besluit college van Burgemeester en Wethouders Registratienr: 2013/4543 Registratiedatum: Afdeling: Leefomgeving Agendapunt: 49-Va-09 Openbaar: Ja X Nee Reden niet openbaar: Onderwerp: Windpark gemeente Kranenburg (DE) Besluit: Kennis te nemen van

Nadere informatie

Vrijstelling artikel 19 lid 1 van de Wet op de ruimtelijke ordening

Vrijstelling artikel 19 lid 1 van de Wet op de ruimtelijke ordening Vrijstelling artikel 19 lid 1 van de Wet op de ruimtelijke ordening In deze notitie wordt ingegaan op de procedure tot het verlenen van vrijstelling op grond van artikel 19 lid 1 van de Wet op de ruimtelijke

Nadere informatie

HANDELEN: Quiz werken met de meldcode

HANDELEN: Quiz werken met de meldcode HANDELEN: Quiz werken met de meldcode Vraag 1 Waarom durven veel mensen niets te doen als ze weten dat een kind mishandeld wordt? Noem 5 redenen 1. 2. 3. 4. 5. Antwoord vraag 1 Angst voor: Bemoeizucht

Nadere informatie

U wordt getoetst. Wat betekent dat? Wat kunt u verwachten?

U wordt getoetst. Wat betekent dat? Wat kunt u verwachten? U wordt getoetst Wat betekent dat? Wat kunt u verwachten? U wordt getoetst. Wat kunt u verwachten? De Nederlandsche Bank (DNB) toetst op geschiktheid en/of betrouwbaarheid. Het toetsen is cruciaal voor

Nadere informatie

Klachtenregeling GGMD

Klachtenregeling GGMD Klachtenregeling GGMD Inhoud Hoofdstuk 1 Inleiding en doelstelling... 2 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 2 Hoofdstuk 2 Klachtopvang... 3 Artikel 2 Bij wie kan een cliënt terecht als hij ontevreden is?...

Nadere informatie

Versie 1, 4 augustus Inhoudsopgave

Versie 1, 4 augustus Inhoudsopgave Werkafspraken bij de Dienstverleningsovereenkomst van de DCMR Milieudienst Rijnmond (namens het Ministerie van VROM) met gemeenten met betrekking tot de uitvoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Nadere informatie

Handleiding vergoeding kosten bezwaar en administratief beroep

Handleiding vergoeding kosten bezwaar en administratief beroep September 2002 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Welk recht is van toepassing Hoofdstuk 2 Vergoedingscriterium en te vergoeden kosten 2.1 Vergoedingscriterium 2.2 Besluit proceskosten bestuursrecht 2.3

Nadere informatie

Deze toelichting op de meldingenprocedure bestaat uit twee delen:

Deze toelichting op de meldingenprocedure bestaat uit twee delen: Toelichting op meldingsprocedure en meldingsformulier Wbb Deze toelichting op de meldingenprocedure bestaat uit twee delen: A B Algemene informatie over de Meldingprocedure bodemsanering; Een toelichting

Nadere informatie

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming > Retouradres Postbus 16001 2500 BA Den Haag AANTEKENEN ANVS Stralingsbescherming Aanvragen en Melden Bezuidenhoutseweg 67 Erasmus Medisch Centrum

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling. Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand binnen het Regius College Schagen

Klokkenluidersregeling. Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand binnen het Regius College Schagen Klokkenluidersregeling Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand binnen het Regius College Schagen Versie: 18 november 2014 Inhoud INLEIDING...3 INTERNE PROCEDURE VOOR HET

Nadere informatie

HAMERSTUK AGENDAPUNT 3. Onderwerp: anti-afhaaksubsidie Nummer: 798501-v4. Voorstel

HAMERSTUK AGENDAPUNT 3. Onderwerp: anti-afhaaksubsidie Nummer: 798501-v4. Voorstel HAMERSTUK VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 3 Onderwerp: anti-afhaaksubsidie Nummer: 798501-v4 In D&H: 11-03-2014 Steller: Raymond Plaizier In Cie: BMZ 01-04-2014 Telefoonnummer: (030) 634 5963

Nadere informatie

Herstelkostenregeling output verzekeraars

Herstelkostenregeling output verzekeraars Herstelkostenregeling output verzekeraars STANDAARDPROCEDURE Overwegende dat: De Minister van Financiën aan het Verbond van Verzekeraars heeft gevraagd een standaardprocedure te introduceren waarmee de

Nadere informatie

ANTICIPEREN OP DE OMGEVINGSWET (BOUWRECHT 2016/49)

ANTICIPEREN OP DE OMGEVINGSWET (BOUWRECHT 2016/49) ANTICIPEREN OP DE OMGEVINGSWET (BOUWRECHT 2016/49) Door C.M.P. Julicher Zegers en B. Weekers is een artikel geschreven voor het tijdschrift Bouwrecht. Gemeenten krijgen te maken met een nieuwe actualisatieronde

Nadere informatie