Praktijkgids voor het opzetten en onderhouden van een internecontrolesysteem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Praktijkgids voor het opzetten en onderhouden van een internecontrolesysteem"

Transcriptie

1 Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole Praktijkgids voor het opzetten en onderhouden van een internecontrolesysteem Management Support 1

2 Voorwoord Goed bestuur, kwaliteitsvolle dienstverlening, efficiëntie en effectiviteit zijn termen die de laatste jaren steeds nadrukkelijker worden aangehaald in het voortdurend streven naar een performante overheid. De middelen zijn schaarser geworden; de behoeften scherper gesteld. Een langdurige crisis en de daaruit voortvloeiende bezuinigingen hebben de noodzaak van een goed uitgebouwd en gedocumenteerd internecontrolesysteem nog pertinenter gemaakt. Nadat de vorige regering reeds een belangrijk signaal gaf met de aanstelling van een regeringscommissaris, geeft ook de huidige regering in haar regeerakkoord expliciet aan dat de interne controle moet versterkt worden. Om tegemoet te komen aan de behoefte die leeft in de instellingen en om uitvoering te geven aan het regeerakkoord heeft de dienst Management Support van de federale overheidsdienst Budget en Beheerscontrole getracht de door hem gebruikte techniek bij het opzetten van een internecontrolesysteem uit te schrijven in een handige en gebruiksvriendelijke praktijkgids. De behoefte aan een dergelijke gids was groot nadat uit het netwerk interne controle, dat door Management Support wordt gefaciliteerd, bleek dat het in de praktijk zetten van een gedocumenteerd internecontrolesysteem nog vaak problemen gaf. Een speciale dank gaat uit naar de heer Ronny DAMOISEAU, attaché bij Management Support, die als gedegen expert op het vlak van interne controle instond voor het integraal uitwerken en uitschrijven van het concept achter deze methodologie. Dank gaat ook uit naar Renata FINESCHI, Katleen SEEUWS en Cédric VANBEGIN, allen attaché bij Management Support, voor hun constructieve bijdragen bij de verdere ontwikkeling en verfijning van de Diabolo-tool die mee de basis vormt bij het opzetten van het internecontrolesysteem. Indien u nog vragen of opmerkingen heeft bij deze gids of bij het uitwerken van een internecontrolesysteem, kan u steeds vrijblijvend beroep doen op de diensten van Management Support Wij wensen de lezer en gebruiker veel succes bij de toepassing van de in deze gids omschreven principes en methodologie. Alfons Boon Voorzitter FOD B&B Karel Hauman Adviseur Management Support 2

3 Contents Voorwoord... 2 De dienst Management Support: at your service... 5 Executive summary... 7 Het nut van interne controle... 8 Het wettelijke referentiekader De kern van de methodologie Management Support De PLAN fase Plan fase Stap 1: doelstellingen, middelen en activiteiten Plan fase Stap 1 in praktijk: doelstellingen, middelen & activiteiten Plan fase Stap 2: indicatoren en normen Plan fase Stap 2 in praktijk: indicatoren en normen Plan fase Stap 3: ex ante evaluaties Plan fase Stap 3 in praktijk: ex ante evaluaties De DO fase DO fase Stap 4: activiteiten DO fase Stap 4 in praktijk: activiteiten DO fase Stap 5: meten en opvolgen DO fase Stap 5 in praktijk: meten en opvolgen DO fase Stap 6: incidentregistratie DO fase Stap 6 in praktijk: incidentregistratie De CHECK fase CHECK fase Stap 7: prestatieanalyse CHECK fase Stap 7 in praktijk: prestatieanalyse CHECK fase Stap 8: risico s identificeren CHECK fase Stap 8 in praktijk: risico s identificeren CHECK fase Stap 9: risicoanalyse CHECK fase Stap 9 in praktijk: risicoanalyse De ACT fase ACT fase Stap 10: maatregelen analyseren ACT fase Stap 10 in praktijk: maatregelen analyseren ACT fase Stap 11: maatregelen valideren

4 ACT fase Stap 11 in praktijk: maatregelen valideren ACT fase Stap 12: maatregelen invoeren ACT fase Stap 12 in praktijk: maatregelen invoeren Rapportering: de aanzet voor een nieuwe cyclus Conclusie Glossarium

5 De dienst Management Support: at your service Management Support is een dienst binnen de Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole (FOD B&B). Hij heeft een adviesverlenende functie te vervullen op het niveau van de gehele federale overheid binnen het domein van interne controle. In uitvoering van zijn oprichtingsbesluit van 15 mei 2001 is de FOD B&B als horizontale federale overheidsdienst een bevoorrechte partner voor de andere federale en programmatorische overheidsdiensten, de federale instellingen en de openbare instellingen voor sociale zekerheid. In dat kader werd de dienst Management Support in 2002 opgericht. Zijn rol werd nog versterkt met de Koninklijke besluiten van 17 augustus 2007 met betrekking tot het internecontrolesysteem en met betrekking tot de interne auditactiviteiten. Deze besluiten bepalen immers dat de FOD B&B instaat voor de methodologische ondersteuning bij de uitbouw van de interne controle en de interne audit zonder evenwel zelf interne auditopdrachten te mogen uitvoeren. Op verzoek van de betrokken verantwoordelijken binnen elke dienst kan hij belast worden met adviesopdrachten ter zake. Zoals het managementplan aangeeft, dient de FOD B&B een laboratoriumfunctie op te nemen in het kader van diverse moderniseringsprojecten binnen zijn actiedomein. Dit maakt het mogelijk om methodologieën te testen en instrumenten te ontwikkelen die daarna ter beschikking kunnen worden gesteld van alle belangstellenden. Vanuit die optiek is de dienst Management Support in 2011 gestart met het opzetten van een uitgebouwd en gedocumenteerd internecontrolesysteem binnen de FOD B&B. Bij aanvang van dit project werd gekozen om binnen de organisatie te werken met piloten. Aan de hand van de talrijke bilaterale gesprekken met de betrokken diensten werd zodoende een eerste stevige basis gelegd niet enkel qua aanpak, maar evenzeer in de optimalisatie van de door de dienst gecreëerde toepassing. Met het uitschrijven van zijn concrete aanpak, zijn ervaringen en het daartoe gebruikte instrument, heeft Management Support getracht een handig hulpmiddel aan te reiken om interne controle effectief in praktijk te brengen. Interne controle is evenwel geen exacte wetenschap, maar een kunst. Niemand kan bijgevolg de enige ware methodologie claimen. Management Support wil enkel een poging ondernemen om het opzetten van een internecontrolesysteem op een eenvoudige, adequate, effectieve en efficiënte manier te laten verlopen binnen gelijk welke overheidsorganisatie. Het is net de taak van de dienst om de afdelingen, instellingen of organisaties die mee in het verhaal van deugdelijk bestuur willen stappen te begeleiden doorheen het hele proces. Bij het opzetten van een adequaat en effectief systeem van interne controle of interne beheersing, moet in eerste instantie gezorgd worden voor een breed draagvlak op het niveau van het topmanagement. Dit kan onder andere gebeuren via een agendering van een nota op het directiecomité. Het is cruciaal dat de directie zich officieel engageert middels een genotuleerde beslissing. De in dit document aangehaalde principes voor de opbouw en het onderhoud van een internecontrolesysteem staan los van de gebruikte instrumenten. De hierna beschreven toepassingen, zoals de Diabolo en de eraan gekoppelde risicotabel, zijn door Management 5

6 Support ontwikkeld en vormen een goede basis voor elke overheidsorganisatie die niet over de nodige instrumenten beschikt. Met het oog op flexibiliteit, compatibiliteit en snelle inzetbaarheid heeft Management Support voor de ontwikkeling van deze tools enkel gebruik gemaakt van de gangbare informaticatoepassingen 1. Aangezien de dienst Management Support momenteel over een beperkte capaciteit beschikt, is hij evenwel genoodzaakt om creatief om te springen met de beschikbare middelen om zodoende invulling te kunnen geven aan zijn ondersteuningsopdracht. Zo organiseert Management Support maandelijks een netwerk interne controle. Door het uitwisselen van ideeën, ervaringen en kennis met de andere instellingen wordt getracht de kloof te dichten met diegenen die nog maar aan het begin staan van het opzetten van een internecontrolesysteem. De dienst verzorgt ook de opleidingen interne controle aan het opleidingsinstituut van de federale overheid (OFO). Maar hij kan ook door specifieke afdelingen of instellingen gevraagd worden om intern vorming ter zake te komen geven. In elk geval werd met de oprichting van het Auditcomité van de Federale Overheid (ACFO) in het voorjaar van 2010 een belangrijke impuls gegeven om de principes van good governance te integreren in het federaal overheidsapparaat. Sindsdien worden de instellingen uit het audituniversum immers verplicht een jaarlijks rapport op te maken over de stand van zaken van hun internecontrolesysteem van het afgelopen jaar. Dit rapport dient uiterlijk 15 februari van elk jaar te worden overgemaakt aan het ACFO. Het vormt tevens de basis voor de verplichte rapportering van het ACFO aan de bevoegde minister en de ministerraad. Ook in dat kader heeft Management Support een gids opgesteld ten behoeve van de instellingen en werden in samenwerking met het secretariaat van het ACFO richtlijnen uitgevaardigd om de instellingen te ondersteunen bij de opmaak van hun rapport. Van zodra het ACFO een politiek draagvlak weet te creëren omtrent zijn visie op de organisatie van de interne auditfunctie en zodoende auditdiensten worden opgericht, zal de nood aan gedegen internecontrolesystemen nog prangender worden. Bovendien mag interne controle geen statisch gegeven zijn, maar dient men er permanent mee bezig te zijn. Een regelmatige herevaluatie of actualisatie van het systeem is bijgevolg cruciaal. De dienst Management Support hoopt met voorliggende praktijkgids een eerste aanzet te geven bij het opzetten van een internecontrolesysteem. Indien u daarbij graag begeleiding wenst, kan u zich steeds vrijblijvend richten tot de dienst Management Support van de FOD B&B. Op basis van een eerste oriënterend gesprek zullen we samen nagaan hoe het best aan uw wensen kan tegemoet gekomen worden. U kan ons bereiken via: FOD Budget en Beheerscontrole Management Support Koningsstraat 138/ Brussel 1 Diabolo is een Excel-toepassing. Excel is een gedeponeerd merk van Microsoft. 6

7 Executive summary Bij het opzetten van een internecontrolesysteem vormt de evenwichtige opbouw en de samenhang van de verschillende componenten de grootste uitdaging. Na de opbouwfase dient de focus te verschuiven naar het onderhouden, bijsturen en verder uitbouwen van het systeem. De aanpak van Management Support houdt in dat de risicocyclus en bij uitbreiding het actueel houden van het internebeheerssysteem in twaalf stappen volledig geïntegreerd wordt in de vier fasen van de beheerscyclus (Plan Do Check Act, cfr. W.E. Deming Out of the crisis ). Tijdens de planfase stippelt de organisatie de periodieke verwachtingen voor de te leveren prestaties en de hiervoor benodigde middelen uit. Het meetsysteem, bestaande uit een verzameling indicatoren en rapporteringen, wordt afgestemd op de periodieke resultaatsopvolging. De uitvoeringsfase omvat de gewone bedrijfsactiviteiten. Bij de uitvoering ervan wordt basisinformatie vergaard die in de analysefase zal worden onderzocht. Het management waakt over de vlotte uitvoering van de activiteiten en over het correct gebruik van het meetsysteem. Tijdens de analysefase worden de periodiek behaalde resultaten geëvalueerd en toegelicht. Dit is één van de belangrijkste taken van de beheerscontrole. Zij vormt de aanzet tot het actualiseren van het internecontrolesysteem op basis van gebeurtenissen in de uitvoeringsfase. Management Support creëerde hiertoe een intuïtieve tool: de Diabolo. Deze doet dienst als procesfiche en herbergt bovendien een volledige risicomodule. Hij vergemakkelijkt de identificatie en de evaluatie van de risico s. Vervolgens is het mogelijk de controlemaatregelen te evalueren waardoor de kwetsbaarheid van de organisatie met betrekking tot een risico wordt bepaald. De blootstelling aan gevaar geeft een aanduiding van de eventuele behoefte aan een prioritaire behandeling van het risico. Ingrijpen op een risico gebeurt tijdens de reactiefase, waarbij gepaste maatregelen worden uitgewerkt. Hierbij moet aandacht worden besteed aan een goede begeleiding, zodat de genomen maatregelen ook correct worden uitgevoerd. Beleidsrisico s verdienen een aparte vermelding omdat ze betrekking hebben op de langere termijndoelstellingen in het managementplan of de beheersovereenkomst. Hun opvolging vereist dus een lagere periodiciteit dan de bestuursrisico s. Vandaar dat ze door middel van een SWOT analyse tijdens de planfase kunnen worden ingeschat met het oog op een eventuele strategische of zelfs operationele bijsturing. De periodieke rapportering uit de beheerscyclus zal hierbij een aanzienlijke bijdrage leveren. De gestructureerde en geïntegreerde benadering van Management Support zet de deur open voor werkelijk beter bestuur en verhoogt tegelijk de kansen op het succesvol uitvoeren van het gewenste beleid. 7

8 Het nut van interne controle Als federaal consultant en coördinator van het federaal netwerk voor interne controle krijgt de dienst Management Support vaak dezelfde vragen voorgeschoteld: - Hoe begin ik met interne beheersing? - Hoe werkt een dergelijk systeem? - Hoe ver moet ik hierin gaan? Het antwoord op de eerste vraag komt vaak als een verrassing: u bent er namelijk al mee bezig. De beheersingsactiviteiten zijn echter vaak nog niet gesystematiseerd. Dat leidt ons naar het antwoord op de tweede vraag. Hoe een dergelijk systeem wordt opgezet en beheerd, zal in de volgende hoofdstukken verduidelijkt worden. Het antwoord op de derde en misschien wel de belangrijkste vraag luidt: zo ver als uw organisatie en al haar belanghebbenden nodig achten om bevredigende resultaten te garanderen en te verantwoorden. Verantwoording opnemen is toelichten en daarvoor is informatie nodig. Immers, meten is weten. Om de mate van beheersing te kunnen nagaan, moeten eerst en vooral de werkelijke resultaten worden gemeten en geëvalueerd. Dit vraagt om een prestatieanalyse en deze behoort tot de beheerscontrole (Eng: business control, Fr: contrôle de gestion) 2. Hierbij worden de gemeten prestaties vergeleken met de vooropgestelde doelstellingen. Deze doelstellingen vinden hun oorsprong in het managementplan of in de beheersovereenkomst, maar houden ook rekening met de begroting. Het eerste aspect omvat de outputs, of met andere woorden de prestaties die de organisatie moet leveren aan de afnemers: de burger, de bedrijven, instellingen en andere overheidsinstanties. Het tweede aspect staat voor de middelen waarover de organisatie kan beschikken om haar outputs te produceren. Een leidinggevende in de commerciële sector wordt meer geprezen naarmate hij marge kan creëren. Hij maximaliseert de opbrengsten en minimaliseert de productiekost. Een goed beleid in de commerciële sector houdt in dat het product tegemoet komt aan de wensen van de klant. Het wordt geconcretiseerd door de omzet, dit is het aantal verkochte eenheden vermenigvuldigd met de verkoopprijs. Het succes van de commerciële manager, zijn efficiënt bestuur, of nog, zijn beheersing van de organisatie, wordt afgemeten aan het verschil tussen de verkoopprijs en de eenheidskost van de geleverde prestaties of producten. Hoe groter de marge, hoe meer potentiële waarde de organisatie heeft. Hierdoor wordt deze aantrekkelijker voor geldschieters en blijft het interessant om het management aan het roer te houden. Een leidinggevende in de overheidssector heeft minder speelruimte dan de commerciële manager omdat de omzet niet geconcretiseerd wordt. Zolang de waarde van elke prestatie- 2 De beheerscontrole dient op een continue basis de directie te voorzien van alle informatie die zij nodig heeft om beslissingen op een voldoende gedocumenteerde basis te nemen en om de gang van zaken binnen het bedrijf op een efficiënte wijze te volgen. (Bron: M.J. De Samblanx, in monkey.be, Kluwer) 8

9 eenheid niet wordt gevaloriseerd, ontbeert de overheidsmanager een belangrijke hefboom en kan hij de geproduceerde marge niet cijfermatig aantonen. De kwantificeerbare parameters waarover de overheidsmanager aan outputzijde beschikt, zijn doorgaans: - De verschillende soorten aangeboden producten, diensten, prestaties; - Het aantal aangeboden prestaties; - De kwaliteit ervan, en - De ervoor gevraagde vergoeding (in sommige gevallen). Zeer specifiek voor de meeste overheidsinstellingen is dat de klant eigenlijk aandeelhouder is. De klant koopt de prestatie niet, hoewel hem soms een kleine vergoeding wordt gevraagd. Neen, hij (pre-) financiert de productie van die prestatie. Hoe lager de productiekost, hoe blijer de klant. Dit eenvoudige principe is de kiem van de stijgende maatschappelijke en bijgevolg politieke behoefte aan een efficiënt overheidsapparaat. De tevredenheid van de klant wat betreft de kwaliteit van de door de overheidsdienst geleverde prestatie is een graadmeter voor het succes van het gevoerde beleid. Is de klant bovendien tevreden over de kostprijs van die prestatie, dan kan ook van succesvol bestuur worden gesproken. Een hogere efficiëntie of marge in een overheidsinstelling kan enkel worden aangetoond door: - een hogere output voor een zelfde input, of - een zelfde output voor een lagere input, of - een veel hogere output met een licht gestegen input, of - een licht gedaalde output met een veel lagere input. Efficiëntie meten houdt dus in dat zowel output als input periodiek worden opgevolgd, waarbij de verschillende periodes met elkaar worden vergeleken. Zoals reeds eerder aangehaald, behoort dit tot de beheerscontrole. De financiële input wordt, net als bij een commerciële organisatie, voorgesteld door de eenheidskost van de prestatie. Deze kost omvat alle directe en indirecte uitgaven die nodig zijn voor het produceren van een output: - huisvesting, - uitrusting, - personeel, en - al het nodige om de drie bovenstaande parameters zo productief mogelijk te houden. De overheidsinstellingen beschikken nu al over de basisinformatie die nodig is om op zijn minst bij benadering de eenheidskost van een prestatie te berekenen. Hoe verder de analytische boekhouding wordt uitgewerkt, hoe accurater die berekening zal worden. 9

10 Samengevat: Vroeger had de politicus vooral aandacht voor de kwaliteit van het beleid of, anders gesteld, voor het succesvol bereiken van de politieke doelstellingen. Nu is men echter hoe langer hoe meer geïnteresseerd in de kwaliteit van het bestuur, met andere woorden, in de efficiënte uitvoering van het gekozen beleid. Het succes van de overheidsmanager kan dus worden afgemeten aan de mate waarin hij de bevoegde minister kan overtuigen dat aan de behoeften van de kiezer wordt voldaan middels een kwalitatief hoogstaande service aan een zo laag mogelijke eenheidskost. Interne controle of interne beheersing is het proces, het geheel van activiteiten en maatregelen dat, in economische en beheersmatige termen, een organisatie moet toelaten om de kwaliteit van de output te maximaliseren en de eenheidskost te minimaliseren. 10

11 Het wettelijke referentiekader Interne controle bestaat al lang in de meeste organisaties, maar om werkelijk bij te dragen aan het resultaat is een systematische benadering vereist. De koninklijke besluiten van 17 augustus 2007 helpen om dit te verwezenlijken: Koninklijk besluit van 17 augustus 2007 betreffende het intern controlesysteem binnen sommige diensten van de federale uitvoerende macht. Koninklijk besluit van 17 augustus 2007 betreffende de interne auditactiviteiten binnen sommige diensten van de federale uitvoerende macht. Koninklijk besluit van 17 augustus 2007 tot oprichting van het Auditcomité van de federale overheid (ACFO). Niettegenstaande het toepassingsgebied van voormelde besluiten momenteel beperkt is tot 22 instellingen 3, en bijgevolg niet de gehele federale overheid omvat, lijkt de toon gezet. Zo worden onder meer gelijkaardige initiatieven ter versterking van het internecontrolesysteem genomen binnen de instellingen van sociale zekerheid. Het koninklijk besluit met betrekking tot de interne controle bepaalt uitdrukkelijk dat elk personeelslid op zijn niveau bijdraagt tot de goede werking van het internecontrolesysteem. De uiteindelijke verantwoordelijkheid ligt evenwel bij de leidinggevende van de organisatie. Hij duidt een verantwoordelijke aan die de inventaris dient bij te houden van de documentatie inzake het internecontrolesysteem van zijn instelling. Het besluit voorziet ook dat de leidinggevende elk jaar een verslag moet opstellen over de werking van het internecontrolesysteem waarbij hij tevens de verbeteringen aankondigt die hij er aan wil aanbrengen. Dit jaarverslag dient aan het Auditcomité van de federale overheid te worden overgemaakt tegen 15 februari van elk jaar met een afschrift aan de Minister die de betrokken dienst onder zijn bevoegdheid heeft. De betrokken minister heeft dan de mogelijkheid om eventuele aanmerkingen bij het rapport mee te delen aan het Auditcomité. Op basis van deze individuele jaarrapporten brengt het Auditcomité vóór 31 juli van elk jaar verslag uit aan de regering en elke minister. De verslagen moeten de regering een totaalbeeld geven over de staat van de internecontrolesystemen die in de verschillende overheidsdiensten zijn ingevoerd. Met de oprichting van het Auditcomité in het voorjaar van 2010 werd een eerste oefening in 2011 afgerond voor de instellingen die deel uitmaken van het audituniversum. Voormelde rapporten hebben ongetwijfeld het belang van een goed uitgebouwd en gedocumenteerd systeem van interne controle binnen de overheidsorganisaties vergroot. Bovendien zal de behoefte aan een dergelijk systeem wellicht nog versterkt worden van zodra 3 Het gaat om alle federale en programmatorische overheidsdiensten, het Ministerie van Landsverdediging, Regie der Gebouwen, Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers, Pensioendienst voor de Overheidssector en het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten. 11

12 interne auditactiviteiten conform het desbetreffende koninklijk besluit zullen worden uitgevoerd. Het referentiekader voor het opzetten van een internecontroleysteem is gebaseerd op het COSO-model 4. Dit model werd in 1992 ontwikkeld als reactie op de vele bedrijfsschandalen einde jaren tachtig in de Verenigde Staten. Het model werd later vertaald naar de publieke sector in het INTOSAI-model 5 (zie figuur 1). Ondertussen won het aspect risicoanalyse steeds meer aan belang, hetgeen leidde tot het COSO-ERM raamwerk waarbij Enterprise Risk Management centraal werd gesteld. Figuur 1: de COSO/INTOSAI kubus Definitie van interne controle volgens INTOSAI Internal control is an integral process that is effected by an entity s management and personnel and is designed to address risks and to provide reasonable assurance that in pursuit of the entity s mission, the following general objectives are being achieved: executing orderly, ethical, economical, efficient and effective operations; fulfilling accountability obligations; complying with applicable laws and regulations; safeguarding resources against loss, misuse and damage. De COSO, COSO-ERM en INTOSAI referentiekaders alsook hun onderlinge verschillen worden hier niet verder behandeld. Daarvoor wordt verwezen naar de vakliteratuur ter zake. Belangrijker is te weten dat ze resultaatgerichtheid als één van de algemene doelstellingen van interne beheersing vooropstellen. 4 Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. 5 International Organisation of Supreme Audit Institutions. 12

13 De kern van de methodologie Management Support In dit document ligt de klemtoon duidelijk op het behalen van goede resultaten. De overige algemene doelstellingen van interne controle 6 zijn weliswaar even belangrijk, maar we beschouwen ze hier als ondergeschikt aan de resultaatgerichtheid. Immers, er kan geen sprake zijn van goed beheer als er bijvoorbeeld niet is voldaan aan de vereisten rond conformiteit en bescherming der middelen. Structuur De pragmatische methodologie is gericht op het zo snel mogelijk creëren van een geïntegreerd systeem met een minimum aan werklast. Hiermee wordt bedoeld dat de samenhang, de eigenlijke integratie van de verschillende systeemcomponenten, primeert op het detail ervan. Eerst zal de organisatie een evenwichtige structuur nastreven in haar internecontrolesysteem. Vervolgens kunnen de verschillende componenten naargelang de behoeften en de mogelijkheden van de organisatie verder worden gedetailleerd. De ruggengraat van het internecontrolesysteem wordt gevormd door drie pijlers: - De bepaling en opvolging van periodieke resultaten (doelstellingen); - De beheersing van de activiteiten (processen/projecten); - Het meetsysteem (monitoring). Figuur 2: de drie pijlers van een internecontrolesysteem Risico s hebben enerzijds betrekking op de componenten zelf, met andere woorden op de structurele en inhoudelijke bepalingen, en anderzijds op de interactie tussen de componenten. 6 Zie hoofdstuk Wettelijk referentiekader 13

14 Deze ruggengraat omspant zo goed als alle aspecten van de COSO/INTOSAI referentiekaders. Enkel de component controleomgeving blijft - op het eerste zicht - wat onderbelicht. Het verbeteren van de controleomgeving Om de controleomgeving, ook wel beheersomgeving genoemd, in al haar dimensies en over de hele organisatie tegelijk aan te pakken is een globale benadering nodig. Hierbij worden één of meerdere werkgroepen bestaande uit vertegenwoordigers van de hele organisatie samengesteld. Het doel van deze werkgroepen is het uitwerken van een verbeterplan bestaande uit verbeteracties of projecten. Zij worden gedefinieerd door middel van een reeks van werkvergaderingen vertrekkende van een lijst van pijnpunten, incidenten en ongewenste situaties. Deze aanpak werd door Management Support met succes uitgetest, maar is arbeidsintensief. Het duurt ook enige tijd vooraleer de verbeterprojecten zichtbare resultaten opleveren, waardoor de organisatie het risico loopt dat de medewerkers interne controle als een bijkomende last met weinig toegevoegde waarde ervaren. Hoewel de controleomgeving de basis vormt voor een evenwichtig internecontrolesysteem, kan dit laatste veel sneller en efficiënter worden opgebouwd door de focus op de bovenvermelde ruggengraat te leggen. Deze activiteiten evenals de informatievoorziening en de communicatie die ermee gepaard gaan, leiden immers automatisch tot een verbetering van bepaalde aspecten van de controleomgeving. Een internecontrolesysteem moet er voor zorgen dat de algemene doelstellingen worden behaald, wat impliceert dat er goede resultaten worden geboekt. De kans hierop vergroot reeds wanneer de risico s beter worden beheerst. De systematische opvolging van de risico s met betrekking tot de te behalen resultaten, het invoeren van de nodige beheersmaatregelen en het bijwerken van het meetsysteem bevorderen de maturiteit in de controleomgeving. Op middellange termijn wordt het wel interessant om de resterende problemen, die niet via de individuele processen kunnen worden opgelost, aan te pakken door middel van de groepsbenadering en zo te komen tot een evenwichtig internecontrolesysteem. Uitgangspunt van de methodologie Een internecontrolesysteem heeft tot doel de kansen op het behalen van de doelstellingen te vergroten door onder meer het beheersen van de risico s. De doelstellingen staan dus centraal en behoeven voldoende detaillering. Dit veronderstelt SMART formulering, bepaling van onderliggende en ondersteunende normen, enz. Aangezien risico s steeds betrekking hebben op doelstellingen is het beheersmatig aangewezen om ze te behandelen bij het evalueren van de behaalde resultaten. Het succes van het bestuur wordt bepaald door de mate waarin de doelstellingen worden behaald terwijl de uitgaven binnen de perken blijven. Absolute vereiste is dus een grondige 14

15 analyse van de management gap, dit is het verschil tussen het gerealiseerde en het vooropgestelde resultaat. Naarmate het internecontrolesysteem aan maturiteit wint, wordt de management gap geleidelijk aan kleiner. Bij de periodieke analyse van deze gap wordt aandachtig gekeken naar die punten waar de doelstellingen niet volledig werden gehaald. De afwijkingen zijn doorgaans het gevolg van incidenten die zich voordeden omdat risico s onvoldoende werden afgedekt. De aanpak van Management Support houdt dus in dat de risicocyclus en, bij uitbreiding, het actueel houden van het internebeheersingsysteem in twaalf stappen volledig geïntegreerd wordt in de vier fasen van de beheerscyclus (PDCA, cfr. Deming). Figuur 3: koppeling internecontrolesysteem aan de beheerscyclus In de onderstaande figuur worden deze fasen verder gedetailleerd en wordt in twaalf stappen het verband gelegd met de activiteiten verbonden aan het onderhouden van een internecontrolesysteem. 15

16 Figuur 4: Synchronisatie van het internebeheersingsysteem met de beheerscyclus in twaalf stappen 16

17 Het spreekt voor zich dat het internecontrolesysteem reeds over basisinformatie moet beschikken vooraleer de hierboven beschreven cyclus een eerste keer kan worden doorlopen. Deze eerste stoffering van het systeem gebeurt tijdens de projectfase, die in drie fasen verloopt: - Fase 1: procesbeschrijving met het oog op een snelle risico-identificatie. - Fase 2: identificatie en analyse van risico s en maatregelen. - Fase 3: uitwerking van meetsysteem en rapportering. Figuur 5: de projectfase van een internecontrolesysteem De projectfase heeft dus tot doel om de drie pijlers van het internecontrolesysteem op te bouwen 7. Zodra het systeem evenwichtig is gestructureerd, wordt interne controle een proces dat synchroon met de beheerscyclus loopt. Bij elke doorloop van de cyclus wordt het systeem uitgediept en verder gedetailleerd. Hierbij blijft de vuistregel dat de samenhang van de systeemcomponenten voorrang heeft op de detaillering ervan. Het doel is immers het bekomen van een geïntegreerd systeem in tegenstelling tot een amalgaam van exhaustieve lijstjes. De vier fasen van de beheerscyclus werden in figuur 4 uitgesplitst in 12 stappen, die we in de volgende hoofdstukken nader bekijken. 7 Zie figuur 2: de drie pijlers van een internecontrolesysteem 17

18 De PLAN fase FASE/STAP Plan 1 doelstellingen en middelen Plan 2 indicatoren en normen Plan 3 ex ante evaluatie ACTOREN Management, kernmedewerkers. Management, kernmedewerkers. Kernmedewerkers. Tijdens de planfase worden de verbanden gelegd tussen de missie, de doelstellingen, de activiteiten, de outputs en de indicatoren. Het managementplan of desgevallend de bestuursovereenkomst is doorgaans een goed vertrekpunt. De planfase vereist de nodige aandacht op twee sleutelmomenten: Jaarlijkse bijsturing Bestaande parameters verfijnen, nieuwe parameters uitlijnen. MANAGEMENTPLAN WAT BASIS Nieuwe opmaak, Parameters bepalen, Wettelijk kader, ex ante evaluaties, meerjarig uitlijnen. historieken, interne rapportering, rapporten vanwege externe controleinstanties. Beslissingen uit de Act fase, strategische bijsturing, ex ante en ex post evaluaties. Plan fase Stap 1: doelstellingen, middelen en activiteiten Bij overheidsinstellingen zijn er vaak vele en sterk verschillende doelstellingen voor de diverse hiërarchische niveaus. Dit kan soms leiden tot een gebrek aan samenhang. De coherentie in zowel de doelstellingen als in de resultaten kan worden versterkt door de dialoog tussen de verschillende hiërarchische niveaus te verbeteren ten einde tot een duidelijke formulering en toelichting van de te leveren prestaties te komen. Het onderstaande schema kan hierbij als leidraad dienen. De aansturing gebeurt top down wat betekent dat het hogere echelon duidelijk aangeeft wat het doelstellingenkader is. De hogere doelstellingen worden dan geconcretiseerd in doelstellingen voor het onderliggende niveau. Dit lagere echelon heeft bijgevolg een dubbel doel: enerzijds moeten de eigen doelstellingen worden behaald, maar anderzijds moeten de behaalde resultaten logischerwijs hun steentje bijdragen aan de realisatie van de hogere doelstellingen. Deze bijdrage wordt bottom up, dus door het lagere niveau, aangetoond, weliswaar op basis van de door het hogere echelon aangegeven rapporteringbehoeften 8. 8 Zie ook Check fase stap 9: schema rapportering 18

19 Figuur 6: coherentie in aansturing en rapportering Een verbeterde samenhang vergemakkelijkt het definiëren van de gewenste resultaten en het inschatten van de prestaties. Resultaatgerichtheid begint immers met duidelijke doelstellingen. Om zowel effectiviteit als efficiëntie na te kunnen streven moet naast het expliciet vermelden van de concreet te leveren prestaties ook worden aangegeven welke middelen vereist zijn. Tijdens de planfase stippelt de leidinggevende zijn periodieke verwachtingen uit wat de prestaties en de middelen betreft. Hij doet dit op basis van het jaarlijkse managementplan en de voorziene kredieten. Ook de gewenste periodiciteit voor de analysefase wordt op dit moment gekozen, omdat zij bepalend is voor het correct definiëren en normeren van de indicatoren. Doorgaans wordt een maandelijkse opvolging aanbevolen, maar eventueel kan dit in eerste instantie worden beperkt tot een kwartaal- of zelfs een halfjaarlijkse rapportering. Dit impliceert bijgevolg een evenredige periodieke detaillering van de doelstellingen en kredieten. 19

20 De leidinggevende bepaalt het niveau van detaillering voor elke rubriek in de rapportering en de periodiciteit rekening houdend met de mogelijkheden van de organisatie op het vlak van evaluatie en monitoring. De belangrijkste basisgegevens van een periodieke rapportering zijn enerzijds de verhoopte realisaties en anderzijds de middelen die daarvoor nodig zijn. Naargelang de beschouwde factoren en de gebruikte meetinstrumenten geven deze basisgegevens een beeld van het prestatieniveau, de productiviteit of de kostenstructuur. Deze stap betreft ook de activiteiten vervat in processen en projecten. De wijze waarop een doelstelling wordt nagestreefd, is immers bepalend voor de effectiviteit en efficiëntie van de hiertoe uitgevoerde activiteiten. Interne controle in praktijk begint dus met het duidelijk formuleren van de organisatiedoelstellingen en met het beschrijven van de activiteiten. Bij het opzetten van een internebeheersingsysteem maakt het niet uit in welke fase van de beheerscyclus de organisatie zich bevindt. Elk willekeurig moment is dan aangewezen om processen te beschrijven en te documenteren. Beschikt de organisatie daarentegen al over deze documentatie, dan is de planfase van de beheerscyclus het uitgelezen moment om ze indien nodig te actualiseren. In het laatste geval treedt in de praktijk een overlapping met de vorige fase - de Act of reactie fase - op. De behoefte aan actualisering of zelfs hervorming van een proces of procedure volgt dan immers uit een te nemen maatregel als gevolg van waarnemingen tijdens de uitvoeringen analysefasen. Het is met andere woorden soms beter de activiteiten zelf aan te passen of te herstructureren, dan het bestaande proces of project te verzwaren met allerlei controlemaatregelen. Plan fase Stap 1 in praktijk: doelstellingen, middelen & activiteiten A. De doelstellingen kaderen Principe: elke output en bijgevolg elke activiteit binnen de organisatie moet verbonden zijn aan minstens één van de doelstellingen. Kan aan een specifieke doelstelling geen output van een proces of project worden gekoppeld, dan moet men zich de vraag stellen of de doelstelling wel van belang is. Is dit wel degelijk het geval, dan moet ze beter worden geformuleerd en dient er minstens één meetbare output aan te worden gekoppeld. Omgekeerd geldt dat als een output niet rechtstreeks aan minstens één doelstelling kan worden gekoppeld, de eigenlijke behoefte aan het nog produceren van die output in vraag moet worden gesteld. Is er wel degelijk een vragende partij, dan is een passende formulering van de doelstelling nodig, opdat die output beter gekwantificeerd en dus beheerst kan worden. Om de kwaliteit van de dienstverlening en een goede opvolging in de activiteiten te verzekeren moeten alle doelstellingen SMART geformuleerd zijn. 20

21 Wat is SMART? Letter Omschrijving Betekenis S Specifiek De doelstelling moet concreet, duidelijk en éénduidig omschreven zijn. Ze is niet vatbaar voor interpretatie. M Meetbaar De doelstelling is inhoudelijk kwantificeerbaar en genormeerd. A Acceptabel Soms omschreven als aanvaardbaar, ambitieus of afgesproken. Er moet voldoende draagvlak zijn. R Realistisch Soms omschreven als relevant of realiseerbaar. De doelstelling mag ambitieus zijn, maar ze moet ook nog haalbaar blijven. T Tijdsgebonden Soms omschreven als tastbaar. De doelstelling moet een einddatum of afgebakende tijdspanne bevatten. Historisch voorbeeld van een SMART doelstelling: JFK betreffende het ruimteprogramma van NASA in de jaren 60: our goal is to put a man on the surface of the moon and bring him back to Earth by the end of the decade. S M A R T our goal is de gehele doelstelling is concreet en duidelijk. on the moon and back to earth 2 concrete, meetbare outputs. ambitieus en algemeen aanvaard wegens een nationale behoefte aan revanche, want de USSR had de VS tot tweemaal toe de loef afgestoken in de race om de ruimte te domineren. realiseerbaar geacht volgens specialisten en raadgevers. by the end of the decade, dus ten laatste in 1969 te realiseren. Stappenplan: 1. Formuleer of herformuleer alle doelstellingen volgens de SMART criteria, 2. Leg duidelijke verbanden tussen de missie, de strategische doelstellingen en de operationele doelstellingen, 3. Koppel aan elk van deze doelstellingen één of meerdere processen en projecten, 4. Formuleer de doelstelling van een proces of project ook volgens de SMART criteria, 5. Bepaal voor elk van de processen en projecten minstens één eindproduct, 6. Bepaal de frequentie van rapportering. Is een kwartaalopvolging gewenst, dan dienen de vooropgestelde productiehoeveelheden en de indicatoren volgens deze frequentie te worden vastgelegd. 21

22 B. De middelen toekennen Principe: Het is mogelijk dat prestaties onder de verwachtingen blijven omdat er iets schortte aan de inputzijde. De benodigde input kan te laag zijn of niet tijdig beschikbaar zijn zodat de output niet naar behoren kan worden geproduceerd. Anderzijds kan de input ook te hoog zijn, wat betekent dat er middelen werden verspild. Efficiëntie is de verhouding tussen output en input en een efficiëntiewinst betekent een verbetering tegenover een vorige periode. Dit verklaart nogmaals de behoefte om zowel output als input periodiek op te volgen. Stappenplan: 1. Tracht de middelen zo gedetailleerd mogelijk toe te kennen. Streeft het management een kwartaalopvolging na, waarbij prestatiedoelstellingen per periode zijn vooropgesteld, dan dienen ook de middelen volgens deze periodiciteit te worden toegekend en opgevolgd. 2. Gebruik elke periodieke rapportering om het organisatiemodel verder te verfijnen. Gaandeweg, bij elke doorloop van de beheerscyclus, levert een goede opvolging en rapportering van de activiteiten en prestaties de mogelijkheid om de toegekende middelen stelselmatig verder te detailleren op outputniveau. Op deze manier wordt het mogelijk om de productiekost te berekenen. Met de toekenning der middelen wordt vooral zuinigheid of inputefficiëntie nagestreefd. Om efficiëntie in de uitvoering van de activiteiten te bekomen, moet ook werk worden gemaakt van procesbeheersing en van professioneel projectmanagement. Daarenboven is de invoering van een degelijke analytische boekhouding onmisbaar om een reëel beeld te krijgen van de uitgaven per doelstelling en van de kostenstructuur. Door voortdurend te finetunen zal het steeds makkelijker worden om op gerichte wijze de kost in relatie te brengen met de vooropgezette doelstelling en/of de effectieve realisaties. C. De activiteiten kaderen Doeltreffendheid en doelmatigheid in de activiteiten kan enkel worden bereikt indien deze activiteiten en de te bereiken doelstelling correct werden beschreven. Het is aangewezen om bij de jaarlijkse bijsturing van het managementplan ook even stil te staan bij de mogelijke impact ervan op de processen en in het bijzonder op hun doelstellingen, beschrijvingen en indicatoren. Dit betekent niet dat de werkstroomdiagrammen of flowcharts telkens moeten worden herschreven. Het volstaat meestal om de procesfiche in te kijken en indien nodig te actualiseren. 22

23 De door Management Support ontwikkelde Diabolo-tool (zie infra) doet dienst als procesfiche, die de koppeling van procesinformatie aan de organisatiedoelstellingen toelaat. Hij wordt bovendien gebruikt om de processen zelf te beschrijven en vormt de basis voor de risicobeheersing. De procesbeschrijving is de eerste stap in de projectfase waarbij het internecontrolesysteem wordt opgebouwd en gestoffeerd 9. Voordelen van de Diabolo-tool De Diabolo is een zelfontwikkelde, eenvoudige en intuïtieve tool die uitermate geschikt is voor leken zonder gespecialiseerde software. Er is een zeer beperkt leerproces nodig om ermee aan de slag te gaan. De tool biedt overzichtelijkheid en transparantie. De pragmatische aanpak levert een rolgestuurde beschrijving van de activiteiten op. De focus van elk individueel personeelslid ligt immers op de eigen rol binnen de organisatie. Dit zorgt voor een dynamischer en actiever verloop van de proces- en risicobesprekingen. De risico-identificatie wordt immers benaderd vanuit het eigen oogpunt, wat aansluit bij het principe dat interne beheersing een zaak is van iedereen. Met de Diabolo kan zeer snel een overzicht worden bekomen van: - iemands rol binnen de organisatie; - diens activiteiten; - de ervoor benodigde inputs; - de te leveren outputs; - welke doelstelling moet worden bereikt; - hoe deze wordt gekaderd binnen de organisatie. De Diabolo is door zijn overzichtelijkheid makkelijk te vertalen in werkstromen met meer informaticatechnische tools zoals Visio en kan eenvoudig worden omgezet in een database toepassing, uitbreidbaar naar risico s, indicatoren, enz. Hij kan beschouwd worden als een objectgeoriënteerde tool. Dit betekent dat de verschillende processen worden beschreven in kleine, aparte modules die aan elkaar worden gekoppeld. Aldus is een werkstroomgestuurde beschrijving makkelijk te verwezenlijken door de Diabolo s te herstructureren (bijv. wanneer de focus wijzigt en het doel een BPR 10 of een helikopterzicht op een beperkt aantal grotere processen wordt). De onderstaande figuur toont het beschrijvende gedeelte van de Diabolo-tool. Dit wordt gebruikt om de processen op een intuïtieve manier in kaart brengen en te kaderen binnen de organisatie. Hij is zo opgesteld dat het personeel zelf snel en zo goed als zonder gespecialiseerde voorkennis een proces kan beschrijven zonder beroep te doen op externe processpecialisten. 9 Zie figuur 5: de projectfase van een internecontrolesysteem 10 Eng.: business process re-engineering; een hervorming van processen 23

24 Figuur 7: De Diabolo Transparantie en duidelijkheid in de formuleringen is een principe dat ook in de processen en de inherente risico s moet worden doorgetrokken. Een procesfiche begint dus met een duidelijke benaming van het proces. Het is aan te bevelen gebruik te maken van een zelfstandig naamwoord en een werkwoord, bijvoorbeeld een vergunning toekennen, een pensioen berekenen. Het referentievak in de rechter bovenhoek dient om de processen te coderen. Deze code kan bijvoorbeeld op DG-niveau worden ingesteld, waarbij alle processen van DG1 die vermelding krijgen met een uniek volgnummer: bijv. proces een vergunning toekennen krijgt referentiecode DG1.01. De Diabolo bestaat vervolgens uit drie grote blokken: 1) Algemene informatie mbt het proces (waarom is het proces nodig?); 2) Verloop van het proces (hoe wordt de doelstelling behaald?); 3) Middelen of resources (wat is er nodig om het proces uit te voeren?). 24

25 1. Algemene informatie (waarom is het proces nodig?) Deze rubriek geeft de doelstelling weer van het proces waarbij een link kan gelegd worden met de doelstellingen uit het managementplan of desgevallend de bestuursovereenkomst. Daarnaast omvat ze een overzicht van de belanghebbenden, de reglementering en vroegere incidenten die zich hebben voorgedaan. In het vak P wordt de doelstelling van het proces opgenomen. Zoals voor elke goede doelstelling moet de formulering ervan voldoen aan het SMART principe. Het helpt soms om de verschillende criteria waaraan de output moet voldoen op een rijtje te zetten en om na te gaan wat de verwachtingen van de verschillende belanghebbenden zijn. Om het verband te leggen met het managementplan is er ook ruimte voorzien om de referentie van de bovenliggende strategische en operationele doelstellingen respectievelijk op te nemen in de vakken S: en O:. Door de stakeholders te vermelden wordt het proces duidelijk gekaderd binnen de omgeving. Het vergemakkelijkt een goede formulering van de procesdoelstelling en het identificeren van incidenten of risico s. Het vak reglementering omvat onder andere wetten, koninklijke besluiten, ministeriële besluiten, omzendbrieven, voorschriften, interne reglementering, enzovoort, die een invloed hebben op het beleidsdomein, de organisatie en het proces. De incidenten slaan op gebeurtenissen uit het verleden. Het zijn manifestaties van risico s die het bereiken van de doelstellingen in het gedrang brengen. Dit vak laat toe om reeds in de beschrijvende fase een aantal probleempunten aan te wijzen. Het vermelden van incidenten vergemakkelijkt de latere risico-identificatie, maar laat ook toe om de behoefte aan detaillering in de procesactiviteiten beter te bepalen. Immers, indien voor een bepaalde procesactiviteit een groot aantal incidenten wordt genoteerd, kan het raadzaam zijn om die activiteit in een tweede diabolo gedetailleerder uit te schrijven. Door de procesreferentie aan te passen kan op die manier een cascade van diabolo s worden opgesteld (zie infra). 2. Verloop van het proces (hoe wordt de doelstelling behaald?) Het vak Begin vermeldt het element dat het proces opstart (d.i. de trigger). Dit is doorgaans een aanvraag, een opdracht, een mail, enz. Het is belangrijk dat dit begin traceerbaar is. Een mondelinge vraag is, behalve voor specifieke managementprocessen, niet betrouwbaar genoeg als startschot voor het inzetten van middelen. Het vak Einde toont het element dat het einde van het proces aangeeft. Meestal geeft die aan wat er met het eindproduct of de finale output gebeurt. Voorbeeld: met het oog op het afleveren van een vergunning is het opmaken van een aanvraagdossier een tussentijdse output. Het opmaken en ondertekenen van de vergunning zelf is het eindproduct, maar het proces is pas ten einde als de vergunning daadwerkelijk naar de klant werd verstuurd. 25

26 Om de opeenvolging van de procesactiviteiten te beschrijven kan het nuttig zijn om te vertrekken vanuit de finale output van het proces. Er wordt dan nagegaan welke activiteiten nodig zijn om die output te produceren. Het is aan te bevelen die activiteiten in blokken te organiseren volgens de tussentijdse outputs die ze moeten opleveren. Aldus is het nadien makkelijker om risico s te identificeren en om meetindicatoren te definiëren zodat de efficiëntie van de activiteiten beter kan worden opgevolgd. Voor elke activiteit kan middels het veld Actor aangegeven worden wie deze rol op zich neemt. Elk activiteitenblok of subproces wordt vervolledigd met de intermediaire inputs. De input moet hier worden beschouwd als zijnde een basisgegeven zonder hetwelk de procesactiviteit niet kan worden uitgevoerd. Het is met andere woorden een blokkerend gegeven. Een input moet, net als de outputs, altijd een fysiek, tastbaar en dus meetbaar product zijn: een aanvraagdocument, een order, een vergunning, een geregistreerd advies, een gevalideerde beslissing, een handtekening, Dit heeft ook weer belang bij de risico-identificatie. Immers, wanneer de input van onvoldoende kwaliteit is of niet tijdig wordt ontvangen, dan zal de output van die activiteit er wellicht nadelige gevolgen van ondervinden. Het aantal activiteiten per Diabolo wordt best beperkt gehouden, zodat de procesbeschrijvingen en de eraan gekoppelde risicotabellen overzichtelijk blijven. Bij meer dan 10 activiteiten is er mogelijks al teveel detail voor één enkel document. De Diabolo kan namelijk als een cascade worden opgebouwd, waarbij een complex activiteitenblok in meer detail wordt uitgesplitst in een aparte Diabolo. Door in deze laatste de procesreferentie uit te breiden met het activiteitennummer uit de eerste Diabolo wordt het rechtstreekse verband en de hiërarchie tussen beide beschrijvingen verduidelijkt. Onderstaand voorbeeld is de elektronische versie van de Diabolo en toont een reeks van activiteiten voor proces SDBB 5.1. Figuur 8a: voorbeeld van een Diabolo Activiteit nummer 1, met name voorbereiding voor begrotingsbesprekingen, vereist verdere detaillering en wordt dus uitgesplitst in deelactiviteiten. Hiervoor wordt een aparte Diabolo met referentie SDBB en met titel voorbereiden van begrotingsbesprekingen 26

27 aangemaakt. Dit heet een verticale cascade (zie figuur 8b). De referentie maakt duidelijk dat dit proces een overzicht geeft van de eerste activiteit van het proces SDBB 5.1. Figuur 8b: voorbeeld van een Diabolo in verticale cascade Rechts is er ruimte voor de outputreferenties, die desgevallend wijzen op een horizontale cascade. Zij geven per activiteitenblok aan welk ander proces - lees Diabolo - de vermelde tussentijdse output als input nodig heeft. In bovenstaand voorbeeld wordt de output van activiteit 3, met name de reflectienota, als input gebruikt bij proces SDBB 7 (zie figuur 8c). Figuur 8c: voorbeeld van een Diabolo in horizontale cascade Hetzelfde principe geldt dus ook voor de inputreferenties helemaal links. In het voorbeeld gebruikt proces SDBB 7 in haar eerste activiteit de in proces SDBB onder activiteit 3 vermelde reflectienota als input. 27

28 3. Middelen (wat is er nodig om het proces uit te voeren?) Het vak personeel biedt de mogelijkheid om de eventueel verschillende rollen binnen de diverse activiteiten te verduidelijken. Tevens kan desgevallend aangegeven worden welke specifieke competenties deze rol vereist om bepaalde activiteiten uit te voeren. De overige vakken zijn algemener van aard. Welke info is er zoal nodig in dit proces? Is er specifiek materieel nodig? Is er een idee van de benodigde kredieten voor dit proces of bestaat er een alternatieve financieringsvorm? Op welke sites of locaties worden de activiteiten uitgevoerd? Het verschil tussen info en input kan met volgend voorbeeld worden aangetoond. Om een bepaalde vergunning te verlenen aan een klant is een reeks van gegevens nodig (naam, adres, ). Dit is de info die in sommige gevallen reeds in het dossier zit en in andere gevallen nog moet worden opgevraagd. Toch is het mogelijk dat het proces, of een deelactiviteit ervan, niet kan worden opgestart indien die activiteit een formele aanvraag vereist onder de vorm van een formulier. Die aanvraag is dan (één van) de benodigde input(s). Bij de benodigdheden moeten niet alle vakken steevast worden ingevuld. De tool is immers een hulpmiddel en geen doel op zich. De Diabolo bevat enkel informatie die de gebruiker nodig acht. Misvattingen omtrent procesbeschrijvingen Een Diabolo is geen statisch document, maar een dynamisch instrument. Het kan op elk moment aangepast worden als de nood zich voordoet. Dit houdt in dat de huidige procesbeschrijvingen geen eindpunt zijn, maar ten allen tijde kunnen gewijzigd worden. De redenen voor wijziging kunnen legio zijn. Zo is het mogelijk dat tijdens de risico-identificatie blijkt dat een bepaald proces een verdere detaillering van de activiteiten vereist omdat eenzelfde activiteit erg veel diverse risico s inhoudt. In dat geval wordt een bijkomende diabolo opgemaakt. Nieuwe reglementering kan de nood aan een nieuw proces met zich meebrengen of kan ertoe leiden dat een bestaand proces volledig moet worden herzien. Er kunnen ook activiteiten toegevoegd worden die tijdens de eerste fase over het hoofd werden gezien, enzovoort. Een goede praktijk is dat de beschreven processen jaarlijks worden nagezien door de betrokken diensten en desgevallend worden bijgewerkt. Dit kan op algemene wijze worden uitgevoerd tijdens de planfase van de beheerscyclus of zelfs al tijdens de analysefase (Check) wanneer specifieke problemen hun oorzaak vinden in de procesactiviteiten. De hoeveelheid aan procesbeschrijvingen binnen een organisatie speelt geen rol. Uiteraard is het niet de bedoeling om papieren tijgers te gaan creëren. Daarom wordt binnen grote organisaties vaak gefocust op de kernprocessen. De procesbeschrijvingen dienen voor de detectie van potentiële risico s die het bereiken van de doelstellingen van een organisatie bemoeilijken of zelfs op de helling kunnen zetten. 28

29 Methodiek voor het kaderen en beschrijven van de activiteiten Stappenplan: 1. In eerste instantie dient het project duidelijk gekaderd te worden voor de contactpersonen uit de verschillende diensten. Er dient hen een bondige uiteenzetting te worden gegeven rond het begrip interne controle zodat zij over een degelijke vertrekbasis beschikken om hun rol binnen het project te kunnen vervullen. 2. Vervolgens is het aan de contactpersonen om hun outputs en (kern)processen op te lijsten en in de mate van het mogelijke reeds de belangrijkste stappen binnen de verschillende processen aan te geven. 3. Aan de hand hiervan vinden bilaterale gesprekken plaats tussen degene die de processen in kaart brengt en de betrokken contactpersoon binnen elke dienst, waarbij de processen middels de Diabolo op computer ter plekke worden opgesteld. 4. De Diabolo s worden ter validatie aan de dienst voorgelegd. Plan fase Stap 2: indicatoren en normen In deze stap bepalen we de parameters voor het opvolgen van de vier algemene doelstellingen van het COSO/INTOSAI referentiekader voor interne beheersing: resultaat (effectiviteit, efficiëntie, zuinigheid), conformiteit, bescherming der middelen, rekenschap afleggen (accountability). De resultaatgerichte parameters zijn: PARAMETER NORMEN (doelwit) INDICATOREN (KPI) Activiteiten Wat wil je produceren? Activiteit (technisch), output Middelen Wat wil je hiervoor inzetten? Input Doelstellingen Welk effect wil je bereiken met de productie? effect (= outcome) De andere parameters (conformiteit, bescherming der middelen en rekenschap afleggen) zijn moeilijker te specificeren omdat ze niet enkel aan de hand van indicatoren zijn te bepalen en daarom eerder een referentiekader vereisen. Zo wordt het nastreven van conformiteit bereikt door zowel technische voorschriften als culturele waarden omdat het naleven van een deontologische code niet louter via indicatoren kan worden nagegaan. 29

30 De bescherming der middelen wordt bereikt door een verzameling van controlemaatregelen, beperkingen, voorschriften en gedragingen. Om het behalen van deze algemene doelstelling te kunnen inschatten, moet de organisatie dus gebruik maken van technische indicatoren die onder andere de goede werking van sommige risicobeperkende controlemaatregelen en het periodiek gebruik van de beschikbare kredieten meten, alsook van evaluaties en rapporteringen die bijvoorbeeld een beeld geven van de wijze waarop kennis wordt beheerd. Rekenschap afleggen, tenslotte, is een algemene doelstelling die het belang en de correctheid van de rapportering behelst. Zij houdt in dat de leidinggevende verantwoordelijk is voor het behalen van goede resultaten en voor een correcte rapportering ervan opdat hij met vertrouwen verantwoording kan afleggen over zijn bestuur. Op die manier wil men de overheidsmanager responsabiliseren. Het verzamelen van informatie is hierbij van cruciaal belang. Informatie is een hulpmiddel om de organisatie beter te kunnen aansturen. In de projectfase, dus bij het opzetten van een internecontrolesysteem, kan in eerste instantie gebruik worden gemaakt van de reeds bestaande indicatoren. Bij de volgende doorloop van de beheerscyclus wordt dan in de diverse fasen telkens aandacht besteed aan de aspecten van de bedrijfsvoering die, met het oog op een correcte en gedetailleerde inschatting van de prestaties, niet of onvoldoende werden gemeten of opgevolgd. Plan fase Stap 2 in praktijk: indicatoren en normen Inputindicatoren De volgende vragen kunnen helpen bij het definiëren van indicatoren. inputindicatoren Welke middelen wil u inzetten om de gewenste output te produceren? Wat is er nodig om de gewenste output te produceren? Hoe hoopt u dit te kunnen meten? Het antwoord op de eerste vraag bepaalt de kredieten die moeten worden vrijgemaakt. Deze informatie komt uit de begroting, het personeelsplan, het managementplan, enzovoort. De tweede vraag slaat op de intermediaire inputs, de tussenproducten die nodig zijn om de activiteiten uit te voeren. Deze worden afgeleid uit de processen. Immers, opdat het eindproduct aan alle verwachtingen zou voldoen, moet het produceren ervan foutloos en efficiënt verlopen. Voor een vlotte uitvoering moeten dus ook de benodigde inputs voldoen aan bepaalde criteria, zoniet gaan tijd en middelen verloren. 30

31 De derde vraag vergemakkelijkt de identificatie van de indicatoren. Om de beschouwde normen beter te beheersen, dienen indicatoren te worden geformuleerd die de kwaliteit, volledigheid, tijdigheid, betrouwbaarheid, juistheid en conformiteit van de input weergeven. Outputindicatoren Welke output moet u produceren? Aan welke criteria moet deze voldoen om de doelstelling te realiseren? Hoe hoopt u dit te kunnen meten? Voor een volledige beheersing van het proces moet aan elk van de prestatiecriteria minstens één indicator worden gekoppeld. De eraan toegewezen norm is de meetwaarde die de indicator minstens dient te bereiken opdat de doelstelling zou worden gehaald. Voorbeeld: Een operationele doelstelling werd nogal vaag geformuleerd als een aangename omgevingstemperatuur garanderen. Om te meten of de doelstelling wordt bereikt, wordt een outputindicator gedefinieerd met als norm 20 C. Historieken tonen aan dat deze temperatuur in de gebouwen wordt bereikt bij een gemiddelde energiebehoefte van 45kWh. Dit is dan de norm voor de inputindicator. Bij een hoger verbruik is er een risico wat betreft de efficiëntie, bij een lager verbruik bestaat het risico dat de doelstelling niet wordt behaald. De gebruikte indicatoren en normen zorgen niet alleen voor een gedetailleerde opvolging, maar vormen tevens een belangrijke informatiebron voor het identificeren van risico s, aangezien dit laatste geformuleerd kan worden als het niet behalen van de norm. In het bovenstaande voorbeeld is het operationele risico dus te omschrijven als het niet bereiken van een aangename omgevingstemperatuur, hier genormeerd op 20 C, wanneer er toch een verbruik van 45kWh zou worden gemeten. Effectindicatoren outputindicatoren effectindicatoren Welke effecten moet de geleverde prestatie of het product opleveren? Hoe hoopt u dit te kunnen meten? 31

32 Effectindicatoren meten de tevredenheid van de klant met betrekking tot de output. Zij leggen de nadruk op het succes van het gevoerde beleid. Daarnaast kunnen ze als beheersmaatregel worden gebruikt om de goede werking van de andere indicatoren te verzekeren. Het behalen van de norm van de outputindicator betekent immers niet vanzelf dat de klant tevreden is. Door gewijzigde omstandigheden stelt deze misschien nieuwe eisen aan een bepaalde dienstverlening waardoor een effectindicator negatief is. Het zou ook kunnen dat de outputindicator niet correct werd gebruikt. Voorbeeld: Om te stellen dat de kamertemperatuur effectief 20 C bereikt, volstaat het niet om enkel naar de thermometer te kijken. Die kan immers inderdaad 20 C aangeven. Een effectindicator, zoals een rondvraag bij het aanwezige personeel, zou kunnen aangeven dat het toch onaangenaam koud is. Dit betekent dat de doelstelling een aangename omgevingstemperatuur garanderen niet werd bereikt. Een mogelijke oorzaak is dat de thermometer net boven een warmtebron hangt, terwijl koude lucht via tochtkieren naar binnen stroomt. Dit moet blijken uit een analyse van het probleem. Het is echter mogelijk dat een gelijkaardig probleem onopgemerkt blijft omdat een thermostaat voor voldoende omgevingswarmte zorgt. Het verbruik zou in dit geval echter abnormaal hoog liggen. Vandaar het nut van de inputindicator, die in dit voorbeeld zou aangeven dat het verbruik ver boven de norm van 45kWh uitkomt. Opnieuw is het van belang dat de doelstellingen en eindproducten SMART worden geformuleerd. Zo kunnen de indicatoren beter worden gedefinieerd, gekwantificeerd en opgevolgd. Dit laat toe het behalen van de doelstellingen beter in te schatten en te beheersen. De werkwijze om een meetsysteem uit te bouwen is steeds dezelfde ongeacht het type indicator. Stappenplan: 1. Bepaal outputindicatoren die in relatie staan met de te realiseren doelstelling. De indicatoren meten in welke mate de output van het proces voldoet aan de in de doelstelling geformuleerde criteria. Is de doelstelling bijvoorbeeld omschreven als een kwalitatieve berekening aan de klant bezorgen binnen de 3 dagen na aanvraag, dan dient u meetbare criteria voor die kwaliteit vast te stellen alsook een indicator die de verwerkingstermijn aangeeft. 2. Bepaal de effectindicatoren. Deze geven aan in welke mate de eindproducten voldoen aan de initiële behoeften. Dit kan bijvoorbeeld via evaluatieformulieren of tevredenheidanalyses worden gemeten. 3. Bepaal indicatoren voor de tussentijdse outputs. Deze mijlpalen zijn van wezenlijk belang voor de correcte oplevering van het eindproduct. 4. Bepaal indicatoren voor de tussentijdse inputs. Ze geven een beeld van de efficiëntie in de activiteiten. 32

33 Plan fase Stap 3: ex ante evaluaties Een ex ante evaluatie is een relatief eenvoudig instrument om bijvoorbeeld effectiviteit en efficiëntie na te streven. Nieuwe of bijgestuurde voorstellen, indicatoren en maatregelen kunnen op diverse manieren worden uitgetest en verbeterd vooraleer ze volledig worden ingevoerd in de activiteiten. Het is een aspect van goed bestuur waardoor kostbare tijd en middelen kunnen worden uitgespaard. Mogelijke instrumenten zijn onder andere de SWOT-analyse, What if-analyse, testcases en pilootprojecten. Wat is een SWOT analyse? Het is een methode voor strategische analyse. Ze wordt gebruikt om enerzijds de sterkten en zwakheden en anderzijds de opportuniteiten en bedreigingen van een organisatie, project, proces of maatregel te evalueren. Eerst wordt de hoofddoelstelling tegen het licht gehouden, waarna de interne en externe factoren die de doelstelling kunnen beïnvloeden, worden geïdentificeerd. Het heeft weinig zin een SWOT-analyse toe te passen op doelstellingen die niet SMART geformuleerd werden. Letter Omschrijving Omschrijving Type Betekenis S Strength Sterkte Intern Karakteristiek die een voordeel inhoudt in vergelijking met anderen. W Weakness Zwakte Intern Karakteristiek die een nadeel vormt in vergelijking met anderen. O Opportunity Opportuniteit Extern Een kans om beter te presteren of om zich verder te ontwikkelen. T Threat Bedreiging Extern Een gevaar dat de prestaties kan verminderen of het voortbestaan onder de huidige vorm in het gedrang brengt. Wat is een What if-analyse? Het is een gestructureerde analysemethode die steunt op brainstormen, wat neerkomt op vrije associatie. Ze steunt op het openlijk stellen van pertinente vragen onder de vorm van wat doen we als?. Net als bij de SWOT-analyse wordt eerst de hoofddoelstelling tegen het licht gehouden, waarna alle factoren die de doelstelling kunnen beïnvloeden, worden geïdentificeerd. Omdat de focus hier vaker ligt op de remedie laat deze methode toe sneller en dieper in detail te gaan op die elementen die fout kunnen gaan. Ze is daarom erg geschikt om beheersmaatregelen te identificeren. 33

34 Plan fase Stap 3 in praktijk: ex ante evaluaties Bij het definiëren van doelstellingen, indicatoren, normen en risicomaatregelen loont het vaak de moeite om hun werking, inhoud, acceptatie, impact, enzovoorts na te gaan vooraleer ze volledig worden ingevoerd in de activiteiten. ex ante evaluaties Is de huidige formulering voldoende SMART? Welk resultaat bekomt u met een SWOT-analyse? Welk resultaat bekomt u met een What if-analyse? Is het interessant om er eerst een pilootproject voor uit te voeren? Stappenplan: 1. Onderzoek de behoefte aan een ex ante evaluatie. Deze zal afhangen van de impact of de scope van het evaluandum. 2. Voer de evaluatie uit vertrekkende van bovenstaande hulpvragen. 3. Stuur bij waar nodig. 34

35 De DO fase FASE/STAP Do 4 activiteiten Do 5 meten en opvolgen Do 6 incidentregistratie ACTOREN Management, kernmedewerkers Management, kernmedewerkers kernmedewerkers In deze fase zullen de drie stappen elkaar overlappen: tijdens de uitvoering van de activiteiten worden de prestaties permanent gemeten en opgevolgd. Indien zich dan een incident voordoet, kan dit onmiddellijk worden geregistreerd. DO fase Stap 4: activiteiten Naast het leveren van een product of een dienst heeft een proces of project tot doel om bij te dragen aan de realisatie van de behoeften van de belanghebbenden. Het beschrijven en correct uitvoeren van de activiteiten leidt tot minder ongewenste variaties in het resultaat en garandeert aldus een bepaald kwaliteitsniveau. De uitvoeringsfase omvat de gewone bedrijfsactiviteiten waarbij processen worden doorlopen en projecten worden afgewerkt. De wijze waarop de diverse activiteiten in deze fase worden uitgevoerd is bepalend voor de kwaliteit van de output en de omvang van de input. Of met andere woorden: de uitvoering bepaalt de conformiteit, zuinigheid, effectiviteit en efficiëntie van de werking. Een eerste vereiste voor een goed resultaat is natuurlijk dat de procedures en voorschriften correct worden gevolgd tijdens het uitvoeren van de activiteiten. Hiervoor zijn duidelijke richtlijnen en een goede begeleiding door de directe chefs en het middenkader nodig. DO fase Stap 4 in praktijk: activiteiten In sommige gevallen zullen de algemene doelstellingen van interne beheersing moeten worden nagestreefd door verplichte werkprocedures voor specifieke activiteiten in te voeren. In andere gevallen spelen vooral organisatie of cultuurgebonden factoren een rol. Zij worden aangepakt op een niveau dat de individuele activiteiten overstijgt, namelijk binnen de diverse domeinen van de controleomgeving zoals beschreven in het COSO referentiekader. Veranderingsbeheer is een voor de hand liggende techniek om transversale wijzigingen binnen een organisatie door te voeren. 35

36 DO fase Stap 5: meten en opvolgen Het meten zelf moet nauwgezet gebeuren. Het mag niet de bedoeling zijn om de metingen zodanig bij te werken dat het resultaat beter wordt voorgesteld dan het in werkelijkheid is. Dit zou in strijd zijn met alle algemene doelstellingen van interne beheersing. Daarom is een goede opvolging nodig. De wijze van meten zal in een ex post omgeving immers nauwkeurig worden onderzocht door de externe controleorganen. De organisatie moet dus voldoende aandacht schenken aan de werkelijke naleving van de voorschriften en instructies met betrekking tot de verschillende elementen van het meetsysteem. Vooral organisaties met decentrale diensten of buitendiensten dienen hier extra aandacht aan te besteden. DO fase Stap 5 in praktijk: meten en opvolgen De wijze en de periodiciteit van het meten werden al bepaald en besproken in de planfase. meten en opvolgen werden de activiteiten conform de afspraken en voorschriften uitgevoerd? werden er belangrijke incidenten geregistreerd? gebeurt het verzamelen van meetgegevens zoals het hoort? In deze stap wordt de basisinformatie vergaard die in de analysefase zal worden onderzocht. Opvolging slaat hier vooral op het middenkader en de directe chefs in het bijzonder. Hun permanent toezicht op een vlotte uitvoering van de activiteiten en op de doelbereiking van de outputs bevordert een goede monitoring en versterkt de risicobeheersing. Het hoger kader speelt ook een belangrijke rol in die zin dat het zich ervan moet vergewissen dat het meetsysteem op een correcte wijze wordt gebruikt. DO fase Stap 6: incidentregistratie Een gecentraliseerd systeem voor incidentenbeheer is niet onmisbaar, maar kan een aanzienlijke bijdrage leveren tot het identificeren van risico s en het inschatten van realistische normen voor prestatie- en andere indicatoren. De behoefte aan en de modaliteiten van de registratie- en afhandelingprocedures worden door de organisatie zelf bepaald. Idem dito voor de activiteiten, de geregistreerde gegevens en de actoren die in dit proces optreden. 36

37 Het uiteindelijke doel van incidentenbeheer is het aanleveren van prestatiegegevens en het opvolgen van problemen met het oog op een grondige voorbereiding van de prestatieanalyse en de risicoanalyse. Incidentenbeheer biedt dus mogelijkheden voor zowel de interne beheersing als voor de beheerscontrole. Het systematisch bijhouden van incidenten biedt daarnaast het voordeel dat een historiek van de oplossingen per probleem kan worden geraadpleegd. Dergelijke informatie is erg waardevol bij het opbouwen van kennis over de werking van de organisatie en haar processen. Bovendien laat het de verantwoordelijken toe de problemen diepgaander te evalueren om, met het oog op een efficiënte inzet van middelen, te vermijden dat er eerst een aantal minder geschikte oplossingen worden voorgesteld en uitgeprobeerd. De organisatie mag evenwel niet uit het oog verliezen dat wanneer een systeem voor incidentenbeheer wordt opgezet, dit ook werkelijk zin moet hebben. De registratie is immers slechts een middel tot informatiebeheer en geen doel op zich. DO fase Stap 6 in praktijk: incidentregistratie Het onderstaand schema is een mogelijk vertrekpunt. Figuur 9: incidentregistratie Voorbeeld van geregistreerde gegevens: na identificatie van het probleem: omschrijving, nummering, type, datum, wie, waar, na de evaluatie van het probleem: ernst, impact, hoogdringendheid, na de goedkeuring van de voorgestelde oplossing: omschrijving, nummering, type, datum van de goedkeuring, wie, datum volgende evaluatie, na de evaluatie van de voorgestelde oplossing: resultaat, doeltreffendheid, eventueel datum volgende evaluatie, 37

38 bij verwerping van een oplossing: de oorzaken van het niet werken van de initiële oplossing, uiterste datum voor een nieuwe oplossing, na afsluiting van het probleem: datu m, wie, reden (verworpen, opgelost), Steeds wederkerende incidenten wijzen op structurele problemen. Zij kunnen dan als risico worden behandeld binnen het systeem van interne beheersing. Hierbij kan het gecentraliseerde incidentenbeheer informatie verschaffen met betrekking tot impact en frequentie van het probleem. Deze gegevens zijn niet enkel interessant in het kader van de risicoanalyse, maar kunnen een belangrijke bijdrage leveren bij het definiëren van gerichte controlemaatregelen. Bovendien is dit waardevolle informatie die kan worden gebruikt bij het bepalen van prestatie-indicatoren en hun bijhorende normen. 38

39 De CHECK fase FASE/STAP Check 7 prestatieanalyse Check 8 risico s identificeren Check 9 risicoanalyse ACTOREN Management, kernmedewerkers kernmedewerkers Management, kernmedewerkers CHECK fase Stap 7: prestatieanalyse Bij het opzetten van het internecontrolesysteem, dus in projectfase, moet een organisatie zich de vraag stellen of het bestaande managementplan en bijhorende balanced scorecard (BSC) voldoende SMART elementen bevat om een realistisch beeld te vormen van de werkelijke prestaties. De projectfase dient ook om de eerste factoren voor de analyse te documenteren: de procesbeschrijvingen, de eerste risico-identificatie. Zo wordt het basismateriaal verzameld, waarmee een eerste cyclische resultaat- annex risicoanalyse zal worden uitgevoerd. Bij de periodieke analyse van de resultaten wordt dus aandachtig gekeken naar die punten waar de doelstellingen niet volledig werden gehaald. Dit maakt deel uit van de beheerscontrole en behoort tot de algemene taken van het management. Het doel van de betrokken leidinggevende hier is om samen met zijn medewerkers na te gaan wat de onderliggende redenen voor de (mindere) prestaties zijn. CHECK fase Stap 7 in praktijk: prestatieanalyse resultaten analyseren Welke resultaten werden in de afgelopen periode behaald? In welke mate heb ik mijn doelstellingen behaald? Hoe verhouden die zich tot de resultaten van de vorige periode? 39

40 Stappenplan: 1. Verzamel alle informatie over de behaalde resultaten. Een realistisch en meetbaar beeld van de resultaten vereist een goede planning en formulering van de prestatieindicatoren. Indien dit beeld te vaag is, vormt het een risico voor het management, aangezien het beslissingen moet nemen op basis van een onduidelijke situatie. In dat geval is het aangewezen om in de Act-fase een verbetering van het meetsysteem uit te werken. 2. Vergelijk de realisaties met de doelstellingen. Dit is de kern van beheerscontrole. Een organisatie met maturiteit op het vlak van interne en beheerscontrole slaagt erin haar resultaten gedetailleerd toe te lichten. Als het behaalde resultaat onder de verwachtingen is gebleven, hebben er zich gebeurtenissen voorgedaan die het behalen van de doelstelling hebben bemoeilijkt. Deze gebeurtenissen zijn manifestaties van risico s en moeten verduidelijkt worden. 3. Met het oog op efficiëntie is het aangewezen om de resultaten ook te vergelijken met deze van de vorige periode. Het onderzoeken van de redenen waarom de organisatie het beter heeft gedaan levert belangrijke beheersinformatie op voor het management en helpt de strategische ontwikkeling van de organisatie. Indien de resultaten minder goed waren dan de vorige keer, dan kan onderzoek uitwijzen wat er mis ging zodat er adequate oplossingen kunnen worden gevonden. Efficiëntie kan het meest accuraat worden gemeten door de periodieke eenheidskost van de productie op te volgen. CHECK fase Stap 8: risico s identificeren Het identificeren van de elementen die het behalen van de doelstellingen belemmeren is de eerste stap in risicobeheersing. Een vooropgesteld resultaat dat niet wordt gehaald veronderstelt immers dat er problemen zijn opgedoken. Deze problemen vormen dus risico s en het is belangrijk ze te benoemen en te documenteren. Het louter benoemen van de risico s is evenwel niet voldoende. Een risico kan immers verschillende oorzaken hebben. Naargelang de wijzigende omstandigheden kunnen nieuwe risico s ontstaan. Ook de bepalende factoren of oorzaken van een risico kunnen veranderen. Daarom is het belangrijk de risicocyclus regelmatig te doorlopen. Het ligt voor de hand om dit te integreren in de beheerscyclus, waarbij het analyseren van de resultaten rechtreeks aanleiding geeft tot het identificeren en zonodig het (her)evalueren van de risico s. Op deze manier wordt het internecontrolesysteem stelselmatig en zonder al te grote personeelsinspanningen opgebouwd. Na verloop van tijd ontstaat er vanzelf een kwantitatieve basis die kan worden gebruikt om sommige controles of maatregelen preventief in te bouwen. 40

41 Een management gap is niet altijd het gevolg van een operationeel incident. De mogelijke structurele oorzaken zijn legio: gebrek aan SMART doelstellingen, onvoldoende uitgewerkte normen, gebrekkig meetsysteem, niet gevolgde procedures, enz. Voor mogelijke maatregelen moet in dergelijke gevallen eerder de aandacht worden gericht op het beter formuleren van de doelstellingen en/of de normen, op relevantere KPI s, responsabilisering van het personeel, opleiding, enz. Anders gesteld, de oorzaken van de mindere resultaten die niet rechtstreeks voortvloeien uit een uniek operationeel incident vinden hun oorsprong in de zogeheten beheers- of controleomgeving. Vooral wanneer een incident ongewenste juridische of budgettaire gevolgen heeft, loont het de moeite om de behoefte te onderzoeken aan een voor het beschouwde proces specifieke maatregel. In andere gevallen is het vaak efficiënter om één of meerdere algemene maatregelen voor de hele organisatie te nemen 11. CHECK fase Stap 8 in praktijk: risico s identificeren In de methodologie van Management Support wordt gebruik gemaakt van rolgestuurde procesbeschrijvingen, de zogenaamde Diabolo s 12. Hierin worden ook de intermediaire outputs, d.i. de tussentijdse prestaties voor de individuele activiteiten, beschreven. Ze maken het mogelijk om in deze fase prestatienormen op een meer gedetailleerd niveau voor ogen te houden waardoor de identificatie van risico s vlotter verloopt. De activiteitgebonden risico s worden rechtstreeks afgeleid uit de formulering van de doelstelling en deze van de finale en tussentijdse outputs van een proces. Vandaar het belang van SMART doelstellingen en normen en van een duidelijke procesfiche. De projectfase van het internecontrolesysteem dient om het basismateriaal te verzamelen. Vertrekkende vanuit de activiteiten worden de risico s geïdentificeerd op basis van incidenten uit het verleden. Bij de volgende doorloop van de beheerscyclus - volgens de periodiciteit die werd bepaald in de planfase - worden nieuwe risico s geïdentificeerd op basis van problemen die zich tijdens de beschouwde periode hebben voorgedaan. Een vorm van incidentregistratie 13 kan hierbij een hulpmiddel zijn. afwijkingen identificeren waarom deden we het beter of desgevallend minder goed? welke meevallers waren er? welke problemen beletten het bereiken van de doelstellingen? welke zijn de onderliggende oorzaken van het risico? zijn ze proces/taakgebonden of eerder algemeen? 11 Zie De kern van de methodologie: verbeteren van de controleomgeving 12 Zie Plan fase stap 1 in praktijk. 13 Zie Do fase stap 6 in praktijk 41

42 Stappenplan: 1. Onderzoek de aard van het probleem. Bij een resultaatgestuurde probleemanalyse is het aangewezen eerst vast te stellen waar het probleem zich situeert: in de doelstelling zelf, in het meetsysteem of in de activiteiten. Na de eerste doorloop van de analyse- en reactiefases kan dan naargelang de behoeften een bijsturing van de doelstellingen of een bijwerking van het meetsysteem worden uitgewerkt in de volgende planfase. 2. Identificeer de activiteitsgebonden risico s met betrekking tot de procesdoelstelling. Is de doelstelling bijvoorbeeld wat vager omschreven als het afleveren van een correct opgestelde vergunning binnen de gestelde termijnen dan moeten er binnen het SMART kader normen worden opgesteld om de doelstelling meetbaar te maken. De Plan fase is hiervoor het aangewezen moment. Verschillende criteria dienen dus aan te geven wat een correcte vergunning betekent en andere criteria leggen zich toe op de vermelde termijnen. Deze criteria vormen eigenlijk indicatoren. Zij kunnen worden opgenomen in de formulering van de doelstelling indien ze niet vaak worden gewijzigd. In een dynamischer omgeving is het beter om ze als indicatoren te behouden. In ieder geval worden de risico s geïdentificeerd met betrekking tot het niet halen van de criteria. Bijvoorbeeld: risico R1 is termijn niet gehaald. 3. Identificeer de risico s met betrekking tot de finale en tussentijdse in- en outputs van een proces. De uiteindelijke output van het proces moet doorgaans voldoen aan bepaalde kwaliteitscriteria. Ook tussentijdse inputs en outputs moeten aan allerlei criteria voldoen om op efficiënte wijze een kwaliteitsvolle finale output te produceren. De gehanteerde criteria bepalen de formulering van de eraan verbonden risico s: het risico is immers het niet halen van het vooropgestelde criterium. Het stelselmatig verbeteren van de formuleringen versterkt het systeem van interne beheersing omdat het leidt tot concretisering en meetbaarheid. 4. Bepaal de onderliggende oorzaken van het probleem. Het belang hiervan ligt in het feit dat het vermijden van een risico vaak een andere aanpak vereist naargelang de oorzaak ervan. Bijvoorbeeld: betreffende het risico termijn niet gehaald zijn mogelijke onderliggende oorzaken voor het niet behalen van deze termijn: afwezigheid personeel, technische problemen ICT, benodigde input niet tijdig ontvangen, benodigde input voldoet niet aan vereisten, onachtzaamheid van het personeel, enzovoort. 42

43 De strategische risico s kunnen met een SWOT-analyse of zelfs met behulp van een eenvoudige Diabolo worden geïdentificeerd. Eventueel kan hierbij gebruik worden gemaakt van hulpmiddelen zoals het Risico Identificatie Model van de FOD Mobiliteit. De evaluatie van de aldus geïdentificeerde strategische risico s kan dezelfde methodiek als deze voor de operationele risico s volgen 14. CHECK fase Stap 9: risicoanalyse Om vat te krijgen op een risico moeten de onderliggende oorzaken worden aangepakt. Ligt de oorzaak bij reeds behandelde risicofactoren, dan moeten de bestaande maatregelen worden bijgestuurd of uitgebreid. Betreft het een nieuw probleem dan wordt onderzocht hoe men dit onder controle kan krijgen. Werkvergaderingen, overleg en interviews zijn de meest aangewezen technieken om een antwoord op de vragen te formuleren. Uiteindelijk wordt voor elke oorzaak de risicograad bepaald. Deze wordt enerzijds gevormd door de impact of ernst van een probleem en anderzijds door de waarschijnlijkheid of de kans dat dit probleem zich voordoet. De risicograad maakt het mogelijk om risico s in te schatten en te ordenen en om een eerste keer prioriteiten aan te duiden. Het aangeven van prioriteiten op basis van de risicograad is geen vereiste, maar de mogelijkheid wordt aangeboden in het geval het management wegens tijdsgebrek zou beslissen om de verdere analyse te beperken tot de risico s met een hoge risicograad. In de projectfase, met andere woorden bij de opstart van het internecontrolesysteem, moet de dienst nagaan welke de meest voorkomende oorzaken zijn voor de geïdentificeerde risico s. Op deze manier wordt het internecontrolesysteem al een eerste keer gestoffeerd. Deze lijst vormt nadien het referentiekader voor de beheerscyclus aangezien de resultaatsanalyse wordt afgewogen tegen de hier vermelde probleemoorzaken. CHECK fase Stap 9 in praktijk: risicoanalyse oorzaken analyseren waarom werkten eerder genomen maatregelen niet? betreft het een losstaand feit of is er een trend waarneembaar? hoe ernstig is dit en hoe vaak kan het voorkomen? hoe kunnen we eventuele meevallers opnieuw opwekken? 14 Zie Check fase - stap 9 in praktijk 43

44 Een bekende standaardmethode voor risicoanalyse is het bepalen van de risicograad. De meest gangbare berekeningswijze is: Risicograad = Impact x Waarschijnlijkheid. Incidentregistratie 15 kan na verloop van tijd een gegevensbank opleveren die toelaat impact en waarschijnlijkheid van een risico op kwantitatieve wijze in te vullen. Bij gebrek aan cijfermateriaal kan evenwel een kwalitatieve schaal worden gebruikt. Het is aangewezen om hierin een even aantal keuzemogelijkheden op te nemen. Door geen middenwaarde toe te laten wordt de gebruiker of evaluator immers verplicht zich of positief of negatief over een risico uit te spreken. Een voorbeeld van kwalitatieve waarden: SCHAAL IMPACT WAARSCHIJNLIJKHEID 1 Beperkt Onwaarschijnlijk 2 Redelijk Weinig waarschijnlijk 3 Aanzienlijk Waarschijnlijk 4 Ernstig Zeer waarschijnlijk Een kwalitatieve analyse levert betrouwbaardere resultaten op wanneer zij door meerdere personen wordt uitgevoerd. De Diabolo biedt de mogelijkheid om deze analyse in groepsverband of individueel uit te voeren. Bij de individuele benadering wordt er automatisch gewezen op belangrijke evaluatieverschillen, waarna de leidinggevende kan beslissen welke punten in een gemeenschappelijke ronde zullen worden besproken om alsnog tot een consensus te komen. De gemeenschappelijke benadering van risico-evaluatie heeft het voordeel dat ze toelaat om eventuele interpretatieverschillen onmiddellijk weg te werken. Immers, het achteraf gezamenlijk wegwerken van deze afwijkingen kan bij sommigen de indruk van een kruisverhoor oproepen of tijdens de individuele fase tot verminderde aandacht leiden als er nadien toch een groepsronde volgt. Een tweede en veel belangrijker reden om de gezamenlijke aanpak te verkiezen heeft te maken met de controleomgeving uit het COSO referentiekader. De groepsaanpak opent immers de deur tot communicatie omdat iedereen zich kan uiten en zich openstelt voor andere meningen en verwoordingen. Dit bevordert de betrokkenheid en het engagement van de medewerkers en het werkt sensibiliserend met betrekking tot de verdere uitbouw van het systeem van interne beheersing. Bovendien kan de groepsdiscussie een verbetering van de risico-identificatie met zich meebrengen. 15 Zie Do fase stap 6 in praktijk. 44

45 Stappenplan: 1. Kies tussen de individuele of de groepsbenadering. Er is geen vuistregel om deze keuze te sturen. De beschikbaarheid van het betrokken personeel is doorgaans de bepalende factor. Indien wordt geopteerd voor de individuele benadering is het belangrijk om de verschillende evaluaties nadien te overlopen en eventuele belangrijke afwijkingen te bespreken in groepsverband. Werkvergaderingen, overleg en interviews zijn immers de meest aangewezen technieken om een antwoord op de bovenvermelde hulpvragen te formuleren. 2. Voor elk risico worden de onderliggende oorzaken onderzocht. Betreft het een reeds eerder geïdentificeerd risico, dan wordt onderzocht waarom de eerder ingevoerde maatregelen niet hebben gewerkt of waarom ze niet werden uitgevoerd. De redenen hiervoor kunnen immers worden beschouwd als bijkomende oorzaken van het risico en worden dus op dezelfde wijze aangepakt. 3. Bepaal de risicograad voor elke oorzaak van een risico door enerzijds de impact en anderzijds de probabiliteit ervan in te schatten. Risico-inschatting is geen exacte wetenschap, maar steunt sterk op de culturele waarden van de organisatie en op de gevoeligheden van de leidinggevenden. 45

46 Figuur 10: voorbeeld van een risicotabel gekoppeld aan de activiteiten beschreven in een Diabolo 16 taal/langue (NL/F): NL Referentie Proces DG1.01 Strategische doelstelling SD01 Naam Proces het archief bijhouden Operationele doelstelling OD04 Doelstelling proces de gearchiveerde stukken op een beveiligde manier bewaren gedurende 10 kalenderjaren Eigenaar DG1 Nr Act. Activiteit Risico Oorzaak Ref. Risico Impact Probabiliteit Risicograad 1 de gearchiveerde stukken beveiligen verlies door brand roken in het archief DG1.01.R de gearchiveerde stukken beveiligen verlies door brand uitslaande brand ander lokaal DG1.01.R de gearchiveerde stukken beveiligen verlies door brand elektrische brand oude leidingen DG1.01.R de gearchiveerde stukken beveiligen verlies door brand opzettelijke brandstichting DG1.01.R de gearchiveerde stukken beveiligen verlies door brand beveiligingsdeur niet gesloten DG1.01.R de gearchiveerde stukken beveiligen verlies door waterschade inkomende overstroming DG1.01.R de gearchiveerde stukken beveiligen verlies door waterschade bluswater na brand bovenverdieping DG1.01.R de gearchiveerde stukken beveiligen verlies door waterschade gesprongen leidingen DG1.01.R Hoewel een verlies door brand hetzelfde gevolg heeft, namelijk het verlies van archiefstukken, wordt het risico verschillend ingeschat naargelang de onderliggende oorzaak, wat toelaat rekening te houden met strategische accenten uit de controleomgeving: De risico s R6, R9 en R10 worden als ernstiger ervaren dan risico R8, omdat het gepaard gaat met onaanvaardbaar gedrag dat niet strookt met de organisatiecultuur. Risico R7 wordt als ernstig ervaren omdat de brand ook andere delen van de organisatie betreft. Risico R10 wijst bovendien op een nonchalance betreffende de bestaande richtlijnen en vormt daarom het zwaarste risico voor de beschouwde doelstelling en activiteit. Het zal hoogstwaarschijnlijk een prioritaire behandeling krijgen. De hogere probabiliteit van risico R8 wijst op twijfels betreffende de veiligheid van de verouderde leidingen. 16 Dit is een eenvoudig en fictief voorbeeld. Het doel is om de verschillende componenten van de risicotabel toe te lichten, niet om een inhoudelijk voorbeeld te tonen. 46

47 De ACT fase FASE/STAP Act 10 maatregelen analyseren Act 11 maatregelen valideren Act 12 maatregelen invoeren ACTOREN Management, kernmedewerkers Management Management, kernmedewerkers ACT fase Stap 10: maatregelen analyseren Wanneer de risicograad werd bepaald, kunnen een aantal maatregelen worden gedefinieerd rekening houdende met de wens om meer of minder in te grijpen op de impact of de waarschijnlijkheid van het risico en in het bijzonder op de onderliggende oorzaken ervan. Naargelang de aard van het risico, de mogelijkheden en de prioriteiten van het management wordt beslist hoe het risico moet worden aangepakt. Detecterende maatregelen bestaan uit alarmfuncties op basis van indicatoren en/of andere vormen van rapportering. Hun rol is het opsporen van ongewenste gebeurtenissen. Corrigerende maatregelen verminderen de impact of de nadelige effecten van een risico. Preventieve maatregelen verlagen dan weer de waarschijnlijkheid of de kans dat het risico zich voordoet. De analyse van de maatregelen omvat meerdere aspecten. Eerst en vooral moet de organisatie zich vergewissen van de adequaatheid en de goede werking van de maatregel. Vervolgens moeten de mogelijke effecten ervan op de rest van de organisatie worden onderzocht. Een maatregel kan immers goede resultaten boeken met betrekking tot een specifiek probleem, maar tegelijk negatieve gevolgen hebben op andere vlakken waardoor nieuwe risico s ontstaan of gekende risico s worden versterkt. 47

48 ACT fase Stap 10 in praktijk: maatregelen analyseren maatregelen analyseren hoe kunnen we een herhaling voorkomen of de impact verminderen? hoe kunnen we een gelijkaardig probleem eerder detecteren? is de kost van de maatregel evenredig met de ernst van het probleem? kunnen we de effectiviteit van de maatregel inschatten ex ante? welke voorwaarden zijn vereist voor een effectieve maatregel? vereisten: actuele processen, risicotabellen, controletabellen, rapporten. Maatregelen kunnen allerlei vormen aannemen naargelang de aard en de omvang van het onderliggende probleem of de behoefte. Bijvoorbeeld: - Een doelstelling aanpassen indien ze niet meer voldoet aan de behoeften. - Een indicator of de norm ervan bijsturen indien deze niet goed werd gedefinieerd. - Een doelstelling of een indicator aanpassen omdat door gewijzigde omstandigheden een ander prestatieniveau is vereist. - Een proces bijsturen indien de aard of volgorde van de activiteiten niet optimaal is. - Afspraken tussen verschillende diensten concretiseren of herbekijken met het oog op het verbeteren van de onderlinge dienstverlening, van de kwaliteit van de input/output of van de informatiedoorstroming. - Een deel van het personeel bijscholen om de productiviteit of de kwaliteit van de dienstverlening te verhogen. - Een werkinstructie opstellen om minder verwerkingsfouten te maken. - Controlepunten inbouwen om fouten of fraude te vermijden. - Een opleidingstraject of seminarie organiseren om een gedragswijziging bij het personeel te bevorderen of om de competenties bij te schaven. - Een werkinstrument of toepassing bijwerken om de ergonomie ervan te verbeteren. - Het monitoringsysteem uitbreiden omdat de resultaten niet nauwkeurig genoeg kunnen worden gemeten. Wanneer een risico niet aan een specifiek proces gebonden is en op de hele of op grote delen van de organisatie betrekking heeft, is het aangewezen dit op een overkoepelend niveau te behandelen. Het probleem wordt dan bijvoorbeeld door een procesoverschrijdende werkgroep geëvalueerd en gekoppeld aan één of meerdere dimensies van de interne controleomgeving. De te nemen maatregelen worden dan opgenomen in verbeteracties of projecten. 48

49 Bij de volgende doorloop van de beheerscyclus worden zowel de resultatenanalyse als de risicoanalyse gebruikt om het succes van de genomen maatregelen en uitgevoerde verbeterprojecten te evalueren. Stappenplan: 1. Het management spreekt een voorkeur uit over de aanpak van de geanalyseerde risico s. Uit efficiëntieoverwegingen is het soms aangewezen om nog voor het definiëren van mogelijke maatregelen te bepalen hoe een risico en de onderliggende oorzaken het liefst worden aangepakt. De aard van het risico maar ook de focus of de strategische prioriteiten van het management bepalen of de impact dan wel de waarschijnlijkheid van het risico moet worden aangepakt. 2. Zoek nieuwe of verbeter de bestaande maatregelen die de impact van een risico verminderen. 3. Zoek nieuwe of verbeter de bestaande maatregelen die de waarschijnlijkheid van een risico verminderen. 4. Identificeer indicatoren die toelaten om de werking van een maatregel op te volgen. 5. Schat de gevolgen en effecten van een maatregel in. Een ex ante evaluatie kan hierbij nuttig zijn. 6. Bepaal de kwetsbaarheid van de organisatie met betrekking tot de beschouwde risicofactor, rekening houdende met de analyse van de maatregelen. Doorgaans volgt het analyseren van de maatregelen onmiddellijk op de risico-evaluatie en worden beide activiteiten uitgevoerd door dezelfde personen aangezien er praktische kennis van de activiteiten voor nodig is. Toch is het mogelijk dat in sommige gevallen, op bepaalde tijdstippen of bij zeer grote organisaties hiervan wordt afgeweken. Het principe van de kwetsbaarheid laat immers een defasering tussen risicoanalyse en analyse van de maatregelen toe. Hierdoor wordt het mogelijk om maatregelen effectief uit te testen en ze pas na verloop van tijd, bijvoorbeeld bij de volgende doorloop van de beheerscyclus, grondig te evalueren. Na meerdere cycli of wanneer het bestaan en de werking van de maatregel algemeen zijn erkend, kan deze uit de kwetsbaarheidsanalyse worden geheven en volledig worden geïntegreerd in de risico-evaluatie. Dit betekent dat de oorspronkelijke maatregel dan als mogelijke oorzaak van een risico wordt geïdentificeerd, waarbij het risico zich zou voordoen indien de maatregel niet of niet correct wordt uitgevoerd. Aldus wordt het mogelijk de kwetsbaarheidsanalyse verder te gebruiken om de eventuele behoefte aan bijkomende maatregelen in te schatten. 49

50 Figuur 11: zelfde voorbeeld risicotabel inclusief de beheersmaatregelen: De meeste organisaties beschikken niet over kwantitatieve cijfers zodat een kwalitatieve benadering van de maatregelen voor de hand ligt. Er wordt nagegaan hoe kwetsbaar de activiteit ten aanzien van een bepaald risico is rekening houdende met de genomen maatregelen. Hiervoor wordt een kwalitatieve schaal gebruikt van 1 (zeer lage kwetsbaarheid) tot 4 (zeer hoge kwetsbaarheid). De blootstelling (risicograad x kwetsbaarheid) bepaalt of het risico en de onderliggende oorzaak ervan al dan niet prioritair moeten worden behandeld. De uiteindelijke beslissing ligt bij het management. De risico s R6, R7 en R9 blijken afdoende gedekt en krijgen dus de laagste kwetsbaarheidfactor. De blootstelling is daarom dezelfde als de risicograad en bijgevolg krijgt het risico een lage prioriteit. Voor risico R8 bestaat er een maatregel, maar er zijn twijfels over de effectiviteit ervan. De activiteit krijgt dus een gemiddelde blootstelling. Voor de risico s R10, R11 en R12 werden nog geen maatregelen bepaald en bijgevolg krijgen ze automatisch de hoogste kwetsbaarheid mee. Risico R10 is een recente toevoeging omdat bijvoorbeeld uit een eerdere analyse of uit een audit is gebleken dat een bestaande maatregel (zie R6 en R9) niet altijd goed werd opgevolgd. De hoge risicograad en dito kwetsbaarheid geven een zeer hoge prioriteit. Risico s R11 en R12 krijgen door hun lage initiële risicograad slechts een gemiddelde prioriteit mee. Het management moet dus uitmaken of het risico al dan niet aanvaardbaar is. Risico R13 had een gemiddelde risicograad, maar er bestaat blijkbaar onzekerheid over de effectiviteit van de bestaande maatregel. Door de hogere kwetsbaarheid wordt dit weer een prioritair risico. 50

51 ACT fase Stap 11: maatregelen valideren Het succes van een maatregel hangt in de praktijk grotendeels af van de mate waarin hij daadwerkelijk wordt nageleefd. Het valideren van de te nemen maatregelen is daarom één van de belangrijkste stappen met het oog op de invoering ervan. Het toont de visie van het management met betrekking tot ongewenste situaties en is de concretisering van de bereidheid om er iets aan te doen. ACT fase Stap 11 in praktijk: maatregelen valideren maatregelen valideren Willen we eerder ingrijpen op impact of op waarschijnlijkheid? Welke van de voorgestelde maatregelen is kosteffectiever? Welke van de voorgestelde maatregelen is het makkelijkst in te voeren? Is het draagvlak voor de maatregel voldoende groot? Welke van de voorgestelde maatregelen heeft het snelste effect? Stappenplan: 1. Kies de te nemen maatregelen. Het is aan de betrokken leidinggevende om zich hierover uit te spreken op basis van de blootstelling aan risico en de ervan afgeleide prioriteit. De keuze is doorgaans medeafhankelijk van de middelen die de diverse maatregelen vereisen alsook van strategische overwegingen. 2. Valideer de maatregelen. Het valideren vormt een krachtig signaal en heeft een weerslag op de controleomgeving omdat het management op deze wijze duidelijk aangeeft welke risico s ongewenst zijn. Het sensibiliseert het personeel en bevordert de alertheid. ACT fase Stap 12: maatregelen invoeren Sommige maatregelen worden gevormd door kleine verbeteringen en instructies, terwijl andere drastische wijzigingen in de activiteiten kunnen betekenen. Veranderingen veroorzaken altijd onrust bij een deel van het personeel. In dergelijke gevallen kunnen de principes van change management of veranderingsbeheer soelaas brengen. 51

52 Wat is change management? Het is een techniek die het succes van een veranderingsproject verhoogt. Mensen en hun gewoontes, persoonlijke verzuchtingen en agenda s vormen doorgaans het grootste struikelblok bij veranderingen in een organisatie. De oorsprong ligt in het feit dat er onzekerheid bestaat over de gevolgen van structurele wijzigingen op de positie en de activiteit van het individu. Verandering wordt slechts aanvaard als iedere vorm van onzekerheid wordt weggewerkt. De eerste stap bij veranderingsbeheer is bijgevolg een goede probleemanalyse. In het kader van interne beheersing wordt dit doorgaans behandeld tijdens de risico-identificatie en analyse. Bij ingrijpende wijzigingen is het raadzaam om een stakeholderanalyse uit te voeren. Hierbij wordt de mogelijke weerslag van de voorgestelde verandering op de verwachtingen van elke belanghebbende of groep van belanghebbenden onderzocht. De probleemanalyse geeft de noodzaak van de verandering aan, terwijl de stakeholderanalyse toelaat om algemeen aanvaardbare oplossingen voor te stellen. Dit evenwicht vormt de kern van change management. Het wordt verder aangevuld met een duidelijke visie van en ondersteuning door het management en met een goed uitgewerkt communicatiebeleid dat voldoende mogelijkheden tot terugkoppeling integreert. ACT fase Stap 12 in praktijk: maatregelen invoeren maatregelen invoeren Wat is er verder nodig om de maatregel optimaal te laten werken? Zijn alle betrokkenen op de hoogte van de nieuwe maatregel? Bestaat er voldoende draagvlak voor de maatregel? Stappenplan: 1. Voer eventueel aanpassingen door om aan de nodige voorwaarden te voldoen. Een ex ante evaluatie van de maatregel kan de benodigde informatie aanleveren. 2. Verzorg de communicatie. Wijs alle medewerkers op de nieuwe maatregelen en hun voorwaarden. Zorg dat eventuele nieuwe technieken en procedures door iedereen worden gedragen. Gebruik de principes van change management om eventuele weerstand tegen te gaan. 3. Zorg zeker in het begin voor omkadering, opvolging en terugkoppelingen opdat tijdens de uitvoeringsfase voldoende aandacht aan de vernieuwingen wordt besteed. 52

53 Rapportering: de aanzet voor een nieuwe cyclus Zoals bij alle andere facetten van het internecontrolesysteem wordt ook de rapportering volledig opgebouwd volgens de behoeften. De beheersing van de operationele risico s op basis van de Diabolo gebeurt het best op het niveau van het middenkader, met name dat van de diensthoofden. Zij dragen de verantwoordelijkheid voor de correcte uitvoering van de operationele activiteiten. Het periodiek actualiseren van de informatie in de Diabolo s behoort dan ook toe aan hen. De Diabolo s zijn cruciaal bij het interpreteren van de operationele resultaten. Het diensthoofd gebruikt daartoe de erin opgenomen informatie betreffende de activiteiten, de risico s, de maatregelen en de geregistreerde incidenten uit de te evalueren periode. Gecombineerd met de informatie uit het meetsysteem vormt dit de basis van de operationele rapportering aan het hogere hiërarchische niveau. Dit hogere echelon heeft zelf ook doelstellingen en dient de behaalde resultaten dus eveneens periodiek te evalueren. Dit veronderstelt bijgevolg resultaatsopvolging en risicobeheersing op het eigen niveau. Naargelang de voorkeur en de behoefte aan detail kan voor de identificatie van de risico s een eenvoudige Diabolo worden gebruikt of kan er gekozen worden voor een SWOT-analyse 17. De verdere behandeling van de strategische risico s is dezelfde als voor de operationele risico s. Deze rapporteringcascade herhaalt zich voor elk niveau tussen dat van de hoogste leidinggevende en dat van de diensthoofden, die de gedetailleerde Diabolo s beheren. Deze benadering is in hoge mate zelfregulerend: er wordt maximaal gebruik gemaakt van de informatie uit het onderliggende niveau; naargelang de situatie kan bijkomende informatie worden gevraagd, die eventueel leidt tot een bijsturing van de periodieke rapportering; de informatiebehoefte die niet door de onderliggende niveaus kan worden gedekt, geeft aanleiding tot het verder uitwerken van de rapportering op het eigen niveau, aangezien het geheel meer is dan de som der delen; de rapporteringbehoeften van het eigen niveau en de informatiebehoefte van het hogere niveau bepalen de nood aan detail in de informatievoorziening en in de risicoopvolging; nadat de cyclus een aantal keren is doorlopen, evolueert de organisatie geleidelijk naar de meest adequate rapporteringvorm. Het onderstaande schema beschrijft een dergelijke rapporteringstructuur. Het toont de rapporteringbehoeften voor het beschouwde niveau X. Deze behoeften omvatten drie verschillende aspecten: 1) De inschatting en evaluatie van de beheersing van het eigen niveau X 2) De bijdrage van het hiërarchisch onderliggende niveau X-1 aan de eigen doelstellingen 17 Zie Plan fase stap 3 53

54 3) De bijdrage van het eigen niveau X aan de doelstellingen van het hiërarchisch bovenliggende niveau X+1 Figuur 12: schema rapportering De eerste informatiebehoefte is deze van het eigen niveau X. Zij wordt gedekt door informatie uit de beheerscontrole en uit de interne controle. Deze informatie behelst de vooropgezette versus de gerealiseerde resultaten, de beheersing van de activiteiten, de risicobeheersing en het meetsysteem dat de benodigde gegevens aanreikt. Zij omvat dus alles wat de betrokken leidinggevende nodig acht om de beheersing op het eigen niveau aan te tonen. Het tweede informatieaspect betreft het onderliggende echelon. Niveau X is immers hiërarchisch verantwoordelijk voor het onderliggende niveau X-1 dat bijdraagt aan de realisatie van de doelstellingen van niveau X. De verantwoordelijke van niveau X-1 moet deze bijdrage inschatten en toelichten in de rapportering. De wijze waarop dit dient te gebeuren, wordt in overleg bepaald tussen beide hiërarchische echelons, weliswaar op basis van de door het hogere echelon aangegeven rapporteringbehoeften (zie de gebogen pijl rechtsboven in het schema). Het aangewezen moment hiervoor is de Plan fase, waar het verband wordt gelegd tussen de doelstellingen, de activiteiten en de benodigde middelen en waar eveneens de prestatiecriteria en bijhorende indicatoren worden bepaald 18. Deze eerste twee facetten van de informatiebehoefte op niveau X bieden samen een volledig beeld van het al dan niet bereiken door de betrokken leidinggevende van de afgesproken 18 Zie Plan fase stap 1: coherentie in doelstellingen en resultaten 54

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP "INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE"

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie en tot omvorming van het auditcomité van de Vlaamse Gemeenschap tot het

Nadere informatie

Audit Vlaanderen & de Leidraad Organisatiebeheersing

Audit Vlaanderen & de Leidraad Organisatiebeheersing Wat u zeker moet weten over Audit Vlaanderen & de Leidraad Organisatiebeheersing VOOR LOKALE BESTUREN AUDIT VLAANDEREN www.auditvlaanderen.be 1 Inhoud AUDIT VLAANDEREN 5 INTERNE CONTROLE OF ORGANISATIEBEHEERSING?

Nadere informatie

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015)

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015) Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID (inwerkingtreding: 1 januari 2015) 2 1. Doelstellingen, proces- & risicomanagement Subthema kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

Indien uw project geselecteerd wordt, krijgt u ongeveer 6 sessies coaching verspreid over de periode januari 2016 december 2016.

Indien uw project geselecteerd wordt, krijgt u ongeveer 6 sessies coaching verspreid over de periode januari 2016 december 2016. VERZOEK COACHING IN MANAGEMENT UW PROJECTVOORSTEL MAN-378 Elke groep die de ondersteuning van een coach wenst te genieten voor zijn project dient in het gedetailleerde beschrijving van het project op te

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek 5. Zelfevaluatie 5.1. Opstellen, uitvoeren en evalueren van het jaarlijks beleidsplan. Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf:

Kwaliteitshandboek 5. Zelfevaluatie 5.1. Opstellen, uitvoeren en evalueren van het jaarlijks beleidsplan. Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf: Khb.5.1. versie 3 1/4 Beoordeeld: Jan De Bruyn Paraaf: Doel Artikel 46 1/2, 47 en bijlage 3 TOEPASSINGSGEBIED Alle medewerkers Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf: Geldig vanaf: 01/03/2016 VERWANTE DOCUMENTEN

Nadere informatie

Mandaat- en profielbeschrijving van een onafhankelijk lid van het Gemeenschappelijk Auditcomité van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid

Mandaat- en profielbeschrijving van een onafhankelijk lid van het Gemeenschappelijk Auditcomité van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid Mandaat- en profielbeschrijving van een onafhankelijk lid van het Gemeenschappelijk Auditcomité van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid 1. Functiecontext De Openbare Instellingen van Sociale

Nadere informatie

Advies inzake Risicobenadering

Advies inzake Risicobenadering dvies inzake Risicobenadering Het afstemmen van modellen op uitdagingen PRIMO heeft binnen haar organisatie een divisie opgericht die zich geheel richt op het effectief gebruik van risicomanagementmodellen.

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

http://www.health.fgov.be/pls/apex/f?p=225:1:1754521204855099.

http://www.health.fgov.be/pls/apex/f?p=225:1:1754521204855099. STILZWIJGENDE VERLENGING VAN HET CONTRACT COÖRDINATIE KWALITEIT EN PATIËNTVEILIGHEID Het contract coördinatie kwaliteit en patiëntveiligheid 2013 wordt stilzwijgend verlengd voor een periode van 12 maanden

Nadere informatie

Studiedag «Prestatie-audit in de federale overheid: stand van zaken en vooruitblik» K.U.Leuven-Instituut voor de Overheid

Studiedag «Prestatie-audit in de federale overheid: stand van zaken en vooruitblik» K.U.Leuven-Instituut voor de Overheid Studiedag «Prestatie-audit in de federale overheid: stand van zaken en vooruitblik» K.U.Leuven-Instituut voor de Overheid ROLLEN VOOR DE INSPECTIE VAN FINANCIEN IN HET BELGISCH AUDITSYSTEEM 29 oktober

Nadere informatie

Seminarie ondernemingsplan. 13 november Getuigenis vanuit het departement Economie, Wetenschap en Innovatie

Seminarie ondernemingsplan. 13 november Getuigenis vanuit het departement Economie, Wetenschap en Innovatie Seminarie ondernemingsplan 13 november 2015 Getuigenis vanuit het departement Economie, Wetenschap en Innovatie Presentatie is opgebouwd rond een aantal vragen die ons werden voorgelegd door de initiatiefnemers

Nadere informatie

Charter van gebruiker POD MI

Charter van gebruiker POD MI Charter van gebruiker POD MI Een charter aangaan is meer dan het droogweg meedelen van de werking van een nieuw project. Het is een overeenkomst, een engagement. Het houdt verwachtingen in voor de toekomst.

Nadere informatie

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Het gerecht Het resultaat: weten dat u met de juiste dingen bezig bent. Alles is op een bepaalde manier meetbaar.

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden

Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden STUDIEDAG Projectmatig werken in lokale overheden LEUVEN 27 oktober 2011 Projectmatig werken in de lokale sector Katlijn Perneel, Partner, ParFinis Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden 1 Inhoud

Nadere informatie

ZELFEVALUATIE VAN DE THEMA S HOOG RISICO MEDICATIE IDENTITOVIGILANTIE

ZELFEVALUATIE VAN DE THEMA S HOOG RISICO MEDICATIE IDENTITOVIGILANTIE COÖRDINATIE KWALITEIT EN PATIËNTVEILIGHEID TWEEDE MEERJARENPLAN 2013-2017 Contract 2013 ZELFEVALUATIE VAN DE THEMA S HOOG RISICO MEDICATIE IDENTITOVIGILANTIE Sp-ziekenhuizen 1 1. Inleiding Hierna volgt

Nadere informatie

Krokusplan. Projectenplan van de Hoge Raad voor de Justitie. Hoge Raad voor de Justitie Conseil supérieur de la Justice

Krokusplan. Projectenplan van de Hoge Raad voor de Justitie. Hoge Raad voor de Justitie Conseil supérieur de la Justice Krokusplan Projectenplan 2017 2020 van de Hoge Raad voor de Justitie Goedgekeurd door de Algemene Vergadering op 26 januari 2017 Hoge Raad voor de Justitie Conseil supérieur de la Justice Januari 2017

Nadere informatie

Vragenlijst SAFE SURGERY voor het uitvoeren van een zelfevaluatie in contractjaar 2013

Vragenlijst SAFE SURGERY voor het uitvoeren van een zelfevaluatie in contractjaar 2013 Vragenlijst SAFE SURGERY voor het uitvoeren van een zelfevaluatie in contractjaar 2013 De vragen zijn opgedeeld in verschillende rubrieken en betreffen het thema safe surgery. Het is de bedoeling dat de

Nadere informatie

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie?

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? De externe omgeving wordt voor meer en meer organisaties een onzekere factor. Het is een complexe oefening voor directieteams om

Nadere informatie

Rol: clustermanager Inwoners

Rol: clustermanager Inwoners Datum opmaak: 2017-08-24 Goedgekeurd door secretaris op: Revisiedatum: Eigenaar: Koen De Feyter Doel van de functie Definiëren van de missie, visie en strategie van de cluster inwoners en plannen, organiseren,

Nadere informatie

Energiemanagementprogramma HEVO B.V.

Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Opdrachtgever HEVO B.V. Project CO2 prestatieladder Datum 7 december 2010 Referentie 1000110-0154.3.0 Auteur mevrouw ir. C.D. Koolen Niets uit deze uitgave mag zonder

Nadere informatie

6. Project management

6. Project management 6. Project management Studentenversie Inleiding 1. Het proces van project management 2. Risico management "Project management gaat over het stellen van duidelijke doelen en het managen van tijd, materiaal,

Nadere informatie

Interne controle en risicobeheer

Interne controle en risicobeheer COMMISSIE CORPORATE GOVERNANCE PRIVATE STICHTING Interne controle en risicobeheer Richtlijnen in het kader van de wet van 6 april 2010 en de Belgische Corporate Governance Code 2009 Hulpdocument voor het

Nadere informatie

Minister van Binnenlandse Zaken

Minister van Binnenlandse Zaken Minister van Binnenlandse Zaken Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI) SSGPI Ter attentie van : Fritz Toussaintstr. 8 - de korpschefs 1050 Brussel - de bijzondere rekenplichtigen T: 02 554 43

Nadere informatie

De logica achter de ISA s en het interne controlesysteem

De logica achter de ISA s en het interne controlesysteem De logica achter de ISA s en het interne controlesysteem In dit artikel wordt de logica van de ISA s besproken in relatie met het interne controlesysteem. Hieronder worden de componenten van het interne

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten)

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten) Doel van de functiefamilie Vanuit een specialisatie professioneel advies of begeleiding geven aan externe klanten deze klanten oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van een

Nadere informatie

Toelichting 03: Energiebeheermaatregelen

Toelichting 03: Energiebeheermaatregelen COMMISSIE ENERGIEBELEIDSOVEREENKOMST Toelichting 03: Energiebeheermaatregelen ISO50001 of energiebeheermaatregelen volgens bijlage 9 Volgens Art. 6(7) van de energiebeleidsovereenkomst (EBO) dient elke

Nadere informatie

Hoezo dé nieuwe ISO-normen?

Hoezo dé nieuwe ISO-normen? De nieuwe ISO-normen Dick Hortensius Senior consultant Managementsystemen NEN Milieu & Maatschappij dick.hortensius@nen.nl 1 Hoezo dé nieuwe ISO-normen? 2 1 De cijfers voor Nederland (eind 2013) Norm Aantal

Nadere informatie

NOTA voor de provincieraad

NOTA voor de provincieraad 2008-11-27 NOTA voor de provincieraad Voorwerp: rapport interne controlesysteem 2008 Redactie: Bruno Ravyts GEGEVEN De provinciegriffier heeft de decretale verplichting om jaarlijks aan de provincieraad

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen AC-Kruidtuin - Food Safety Center Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel Tel.: 02 211 82 11 www.favv.be Verantwoordelijke uitgever: Herman Diricks Februari

Nadere informatie

AuditchArter VAn het AGentSchAp Audit VLAAnderen 1 / 9

AuditchArter VAn het AGentSchAp Audit VLAAnderen 1 / 9 Auditcharter Van HET AGENTSChap AUDIT VLAANDEREN 1 / 9 Inhoudsopgave MISSIE VAN HET AGENTSCHAP AUDIT VLAANDEREN... 3 ONAFHANKELIJKHEID... 4 OBJECTIVITEIT EN BEKWAAMHEID... 5 KWALITEIT VAN DE AUDITWERKZAAMHEDEN...

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement Doel van de functiefamilie Leiden van projecten en/of deelprojecten de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen. Context: In lijn met de overgekomen normen in termen van tijd,

Nadere informatie

Interne audit in de FOD Mobiliteit en Vervoer

Interne audit in de FOD Mobiliteit en Vervoer Interne audit in de FOD Mobiliteit en Vervoer Josiane Van Waesberghe FOD Mobiliteit en Vervoer Studiedag Modernisering van de Controlepiramide Instituut van de Overheid 12 mei 2005 FOD Agenda Agenda Huidige

Nadere informatie

Projectmatig betekent: op de wijze van een project. Je moet dus eerst weten wat een project is. Een eenvoudige definitie van project is:

Projectmatig betekent: op de wijze van een project. Je moet dus eerst weten wat een project is. Een eenvoudige definitie van project is: Projectmatig werken Inhoudsopgave Projectmatig werken vs. niet-projectmatig werken... 1 Projectmatig werken... 1 Niet projectmatig werken... 2 Waarom projectmatig werken?... 2 Hoe herken je wanneer projectmatig

Nadere informatie

Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015

Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015 ISO Revisions Nieuw en herzien Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015 Inleiding Dit document maakt een vergelijking tussen ISO 9001:2008 en de Final Draft International

Nadere informatie

4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan.

4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan. ISO 9001:2015 ISO 9001:2008 Toelichting van de verschillen. 1 Scope 1 Scope 1.1 Algemeen 4 Context van de organisatie 4 Kwaliteitsmanagementsysteem 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context. 4 Kwaliteitsmanagementsysteem

Nadere informatie

Samenvatting van het advies goedgekeurd op 2 juni 2004 en uitgebracht op grond van artikel 133, tiende lid van het Wetboek van vennootschappen

Samenvatting van het advies goedgekeurd op 2 juni 2004 en uitgebracht op grond van artikel 133, tiende lid van het Wetboek van vennootschappen ADVIES- EN CONTROLECOMITÉ OP DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE COMMISSARIS Ref : Accom ADVIES 2004/1 Samenvatting van het advies goedgekeurd op 2 juni 2004 en uitgebracht op grond van artikel 133, tiende lid

Nadere informatie

STILZWIJGENDE VERLENGING VAN HET CONTRACT COÖRDINATIE KWALITEIT EN PATIËNTVEILIGHEID

STILZWIJGENDE VERLENGING VAN HET CONTRACT COÖRDINATIE KWALITEIT EN PATIËNTVEILIGHEID STILZWIJGENDE VERLENGING VAN HET CONTRACT COÖRDINATIE KWALITEIT EN PATIËNTVEILIGHEID Het contract coördinatie kwaliteit en patiëntveiligheid 2013 wordt stilzwijgend verlengd voor een periode van 12 maanden

Nadere informatie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie B Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie Inleiding Deze projectoproep kadert binnen de verderzetting van Actie 24 van het Kankerplan: Steun aan pilootprojecten

Nadere informatie

Waardecreatie op scherp

Waardecreatie op scherp Inleiding Waardecreatie op scherp Focus voor verbetering van professionele dienstverlening Jos van Dam, strategisch adviseur Hoe kan het dat je levert wat is afgesproken en de klant toch niet helemaal

Nadere informatie

Martine Verluyten Voorzitter van het Auditcomité van de Vlaamse Administratie

Martine Verluyten Voorzitter van het Auditcomité van de Vlaamse Administratie 1 Publieke versus private audit Gelijkenissen en verschillen een persoonlijke-ervaringsgebaseerde toelichting Martine Verluyten Voorzitter van het Auditcomité van de Vlaamse Administratie 2 2 1 Context

Nadere informatie

VLAAMS MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

VLAAMS MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN VLAAMS MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Evaluatierapport in het kader van het kwaliteitsdecreet Evaluatie van de zelfevaluatie AZ Sint-Maarten Mechelen April, 2006 1 Inleiding Sinds 1997

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard 6 Aan de raad van de gemeente Lingewaard *14RDS00194* 14RDS00194 Onderwerp Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen 2014-2017 1 Samenvatting In deze nieuwe Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ BIJLAGE 2 BIJ HET CORPORATE GOVERNANCE CHARTER INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ OPGESTELD DOOR DE RAAD VAN BESTUUR INHOUDSOPGAVE Algemeen... 3 1. Samenstelling... 3 2. Verantwoordelijkheden... 3 3.

Nadere informatie

De nieuwe ISO norm 2015 Wat nu?!

De nieuwe ISO norm 2015 Wat nu?! De nieuwe ISO norm 2015 Wat nu?! Stichting QualityMasters Nieuwland Parc 157 3351 LJ Papendrecht 078-3030060 info@qualitymasters.com www.qualitymasters.com 02-2015 Inhoud Inleiding pagina 3 Van Oud naar

Nadere informatie

PERMANENTE ZORG VOOR DE CONTROLEOMGEVING

PERMANENTE ZORG VOOR DE CONTROLEOMGEVING PERMANENTE ZORG VOOR DE CONTROLEOMGEVING Goede praktijk van de afdeling hogescholen (departement onderwijs / ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) Systematische innovatie vereist de wil om naar veranderingen

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

ROL beschrijving : KADER Diensthoofd A1a-A2a

ROL beschrijving : KADER Diensthoofd A1a-A2a ROL beschrijving : KADER Diensthoofd A1a-A2a Wat is het doel/de bestaansreden van de functie? : Het leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en ervoor zorgen dat strategische projecten geïmplementeerd

Nadere informatie

Functiekaart Diensthoofd

Functiekaart Diensthoofd Functiekaart Diensthoofd 1. Hoofddoel van de functie: Leiding geven aan de eigen dienst en een bijdrage leveren aan het beleid van de organisatie teneinde een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de cliënten

Nadere informatie

KEY ISSUES - Corporate Governance COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN

KEY ISSUES - Corporate Governance COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN KEY ISSUES - Corporate Governance COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN Rapportering corporate governance Brussel, 18 november 1999 Mevrouw, Mijnheer, De Commissie voor het Bank en Financiewezen en

Nadere informatie

Interne Controle Introductienota

Interne Controle Introductienota Interne Controle Introductienota Gemeente Zwevegem 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Algemene context... 4 3. Wettelijk kader... 6 4 Toegevoegde waarde... 7 5 Toelichting begrippen...

Nadere informatie

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ BIJLAGE 2. INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ Dit intern reglement maakt integraal deel uit van het Corporate Governance Charter van de Vennootschap. Deze bijlage is een aanvulling op de toepasselijke

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan Rijssen, Juli 2013 Auteur: L.J. Hoff Geaccodeerd door: M. Nijkamp Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding Pagina 3 2. Beleid CO₂ reductie Pagina 4 3. Borging CO₂ prestatieladder

Nadere informatie

Aanvullende informatie over elke mindset krijgt u door te klikken op de vlakken in de roadmap.

Aanvullende informatie over elke mindset krijgt u door te klikken op de vlakken in de roadmap. Wij stellen u graag de nieuwste versie van de Talent Management Roadmap voor. Twee mindsets rond duurzaam HR werden toegevoegd: - Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen - Business Model Aanvullende informatie

Nadere informatie

Toelichting bij de nota Opvolging van doelstellingen in de regeerperiode 2014-2019. Dieter Vanhee Departement Bestuurszaken

Toelichting bij de nota Opvolging van doelstellingen in de regeerperiode 2014-2019. Dieter Vanhee Departement Bestuurszaken Toelichting bij de nota Opvolging van doelstellingen in de regeerperiode 2014-2019 Dieter Vanhee Departement Bestuurszaken Infosessie ondernemingsplan 12 januari 2015 Regeerakkoord 2014-2019 We verminderen

Nadere informatie

N.V. Jean VERHEYEN (Verzekeringsagent) Bedrijfspolitiek op het gebied van de belangenconflicten

N.V. Jean VERHEYEN (Verzekeringsagent) Bedrijfspolitiek op het gebied van de belangenconflicten MiFID Belangenconflicten beleid Versie 18/08/2014 - Deze versie annuleert en vervangt alle vorige versies 1. Inleiding Conform de Europese reglementering (Markets in Financial Instruments Directive, hierna

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

zorgen voor kwaliteit altijd, overal en door iedereen

zorgen voor kwaliteit altijd, overal en door iedereen onze hogeschool is een op kwaliteit georiënteerde instelling voor hoger onderwijs, onderzoek en dienstverlening zorgen voor kwaliteit altijd, overal en door iedereen reflecteren PDCA-cirkel motor van verandering

Nadere informatie

Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam

Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam Overzicht basisprincipes Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam De klant staat centraal in alles wat we doen. We zijn betrouwbaar voor

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

De effectieve directie

De effectieve directie Studiedag - Journée d études De interne audit en het auditcomité Walgraeve M. Hoofd interne audit NVSM 17.10.2008 Verslag over: De effectieve directie - Financiële, operationele en strategische risico

Nadere informatie

CobiT. Drs. Rob M.J. Christiaanse RA PI themabijeenkomst Utrecht 29 juni 2005 9/2/2005 1

CobiT. Drs. Rob M.J. Christiaanse RA PI themabijeenkomst Utrecht 29 juni 2005 9/2/2005 1 CobiT Drs. Rob M.J. Christiaanse RA PI themabijeenkomst Utrecht 29 juni 2005 9/2/2005 1 Control objectives for information and related Technology Lezenswaardig: 1. CobiT, Opkomst, ondergang en opleving

Nadere informatie

Ruimte voor verandering Transitie Ruimtelijke Ordening

Ruimte voor verandering Transitie Ruimtelijke Ordening Ruimte voor verandering Transitie Ruimtelijke Ordening een tussentijdse balans Netwerk organisatiebeheersing, 7 juni 2012 Christophe Pelgrims, transitiemanager Decreet van 1999: ontvoogding Beleidscontext

Nadere informatie

Planning & Control. Inleiding. Inhoudsopgave

Planning & Control. Inleiding. Inhoudsopgave Planning & Control Inleiding Planning & Control is de Engelse benaming voor coördinatie en afstemming. Het is gericht op interne plannings- en besturingsactiviteiten. Een heldere Planning & Control functie

Nadere informatie

OPI-PMO - PROJECT MANAGER VERANTWOORDELIJKHEDEN I.V.M. INFORMATIEBEVEILIGING EN VERANTWOORD SPEL

OPI-PMO - PROJECT MANAGER VERANTWOORDELIJKHEDEN I.V.M. INFORMATIEBEVEILIGING EN VERANTWOORD SPEL Functiedetail FUNCTIE : OPI-PMO - Project Manager FUNCTIEFAMILIE : Technology AFDELING : Technology DATUM LAATSTE AANPASSING: mei 2010 FUNCTIETITEL DIRECTE LEIDINGGEVENDE: Senior Program Manager OUDE CODE:

Nadere informatie

Charter van de ombudsdienst

Charter van de ombudsdienst Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Ombudsdienst AC-Kruidtuin - Food Safety Center Kruidtuinlaan 55 B-1000 Brussel Tel. 02/211 82 11 www.favv.be Charter van de ombudsdienst 1. Doelstelling

Nadere informatie

Doelstellingenmanagement en monitoring vanuit de auditbril. Eddy Guilliams 1 april 2014

Doelstellingenmanagement en monitoring vanuit de auditbril. Eddy Guilliams 1 april 2014 Doelstellingenmanagement en monitoring vanuit de auditbril Eddy Guilliams 1 april 2014 Agenda Interne controle/ organisatiebeheersing en audit Wie zijn we? Doelstellingen en monitoring in de leidraad organisatiebeheersing

Nadere informatie

in 12 slides Code Buysse II, samengevat in 12 slides

in 12 slides Code Buysse II, samengevat in 12 slides in 12 slides Code Buysse II, samengevat in 12 slides 1 Governance principes De ondernemers hebben hun bedrijf nog niet in een vennootschapsstructuur ondergebracht. De ondernemers activeren een raad van

Nadere informatie

Inleiding / Doel van de vraag om advies. Belangrijkste gegevens van het dossier ADVIES- EN CONTROLECOMITÉ OP DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE COMMISSARIS

Inleiding / Doel van de vraag om advies. Belangrijkste gegevens van het dossier ADVIES- EN CONTROLECOMITÉ OP DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE COMMISSARIS ADVIES- EN CONTROLECOMITÉ OP DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE COMMISSARIS Ref : Accom AFWIJKING 2005/1 Samenvatting van het advies dd. 17 mei 2005 met betrekking tot een vraag om afwijking van de regel die

Nadere informatie

FOD Sociale Zekerheid

FOD Sociale Zekerheid FOD Sociale Zekerheid Prestatiemeting, Begroting en Boekhouding Studiedag Overheidsboekhouding 9-12-2004 1 De federale boekhouding Een nieuwe beheersoptiek: het management van de FOD is verantwoordelijk

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum 18 04 2013 Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Communicatieplan m.b.t. CO2

Communicatieplan m.b.t. CO2 Communicatieplan m.b.t. CO2 Opgesteld door : H. van Roode en Y. van der Vlies Datum : 20 februari 2014 Goedgekeurd door : H. van Roode Datum: 20 februari 2014 Blad 2 van 11 Inhoudsopgave Inleiding... 3

Nadere informatie

Hans D Hondt Kabinetschef van de Minister-president van de Vlaamse regering

Hans D Hondt Kabinetschef van de Minister-president van de Vlaamse regering Hans D Hondt Kabinetschef van de Minister-president van de Vlaamse regering Nieuwe start Nieuwe rol opnemen Onzekerheden Spelregels bepalen Goede afspraken maken goede vrienden Elk zijn eigen rol - politiek

Nadere informatie

Outline. Beleidsevaluatie: een inleiding

Outline. Beleidsevaluatie: een inleiding Beleidsevaluatie: een inleiding CPS-studiedag: "Evaluatie van veiligheidsbeleid en -plannen: integraal en geïntegreerd?" 22 februari 2011 - Antwerpen Bart De Peuter Instituut voor de Overheid, K.U.Leuven

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

CHARTER VAN HET AUDITCOMITE

CHARTER VAN HET AUDITCOMITE CHARTER VAN HET AUDITCOMITE INLEIDING 2 I. ROL 2 II. VERANTWOORDELIJKHEDEN 2 1. Financiële reporting 3 2. Interne controle - risicobeheer en compliance 3 3. Interne audit 4 4. Externe audit: de commissaris

Nadere informatie

Het wat en hoe van risicomanagement. LOKmml-bijeenkomst donderdag 24 maart 2016

Het wat en hoe van risicomanagement. LOKmml-bijeenkomst donderdag 24 maart 2016 Het wat en hoe van risicomanagement LOKmml-bijeenkomst donderdag 24 maart 2016 Opbouw presentatie Introductie Douwe Meetsma Normvereisten uit ISO 15189 en context Wat is Risico management Operationeel

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Postadres : Ministerie van Justitie Waterloolaan 115 Kantoren : Regentschapsstraat 61 Tel. : 02 / 542.72.00 Fax : 02 / 542.72.12 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE

Nadere informatie

Circulaire CBFA_2009_26 dd. 24 juni 2009

Circulaire CBFA_2009_26 dd. 24 juni 2009 Circulaire _2009_26 dd. 24 juni 2009 Verslaggeving van de effectieve leiding over de beoordeling van het internecontrolesysteem en verklaring van de effectieve leiding over de periodieke prudentiële rapportering

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement cc. Functie strategisch manager Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub cc Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

STRATEGIEONTWIKKELING

STRATEGIEONTWIKKELING STRATEGIEONTWIKKELING drs. P.W. Stolze 1 SITUATIE Strategie geeft in het algemeen richting aan een organisatie of organisatie-eenheid in haar omgeving (wat gaan we doen) en vormt een richtsnoer voor de

Nadere informatie

Brussel, 5 februari _Advies_Huizen_van_het_Nederlands. Advies. over het voorontwerp van decreet betreffende de Huizen van het Nederlands

Brussel, 5 februari _Advies_Huizen_van_het_Nederlands. Advies. over het voorontwerp van decreet betreffende de Huizen van het Nederlands Brussel, 5 februari 2004 020504_Advies_Huizen_van_het_Nederlands Advies over het voorontwerp van decreet betreffende de Huizen van het Nederlands 1. Inleiding Op 26 januari 2004 heeft de raad van de Vlaams

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. Van Schoonhoven Infra BV

Energiemanagement actieplan. Van Schoonhoven Infra BV BV Leusden, oktober 2013 Auteurs: G.J. van Schoonhoven D.J. van Boven Geaccordeerd door: D.J. van Boven Directeur eigenaar INLEIDING Ons bedrijf heeft een energiemanagement actieplan conform NEN-ISO 50001.

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. Baggerbedrijf West Friesland

Energiemanagement actieplan. Baggerbedrijf West Friesland Baggerbedrijf West Friesland Gebruikte handelsnamen: Baggerbedrijf West Friesland Grond & Cultuurtechniek West Friesland Andijk, februari-mei 2014 Auteurs: M. Komen C. Kiewiet Geaccordeerd door: K. Kiewiet

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd. Functiebeschrijving Functie Graadnaam: diensthoofd Functienaam: diensthoofd Functiefamilie: managementteam Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Ondersteuning Dienst: Subdienst: Code: Doel van de entiteit

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 24 APRIL 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE MINIMALE INHOUD

KONINKLIJK BESLUIT VAN 24 APRIL 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE MINIMALE INHOUD KONINKLIJK BESLUIT VAN 24 APRIL 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE MINIMALE INHOUD EN DE STRUCTUUR VAN HET MEERJARENBELEIDSPLAN VAN DE HULPVERLENINGSZONES. (B.S. 12.09.2014) Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende

Nadere informatie

Procesmanagement. Waarom processen beschrijven. Algra Consult

Procesmanagement. Waarom processen beschrijven. Algra Consult Procesmanagement Waarom processen beschrijven Algra Consult Datum: 22 oktober 2009 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. WAAROM PROCESMANAGEMENT?... 3 3. WAAROM PROCESSEN BESCHRIJVEN?... 3 4. PROCESASPECTEN...

Nadere informatie

De nieuwe ISO-normen: meer dan KAM-management alleen!

De nieuwe ISO-normen: meer dan KAM-management alleen! De nieuwe ISO-normen: meer dan KAM- alleen! Dick Hortensius Senior consultant Managementsystemen NEN Milieu & Maatschappij dick.hortensius@nen.nl 1 Wat kunt u verwachten? Ontwikkelingen systeemnormen Plug-in

Nadere informatie

BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version

BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version Introductie Quickscan De financiële organisatie moet, net zo als alle andere ondersteunende diensten, volledig gericht zijn

Nadere informatie

EEN SUCCESVOL BOUWPROCES VRAAGT EEN SPECIFIEKE AANPAK

EEN SUCCESVOL BOUWPROCES VRAAGT EEN SPECIFIEKE AANPAK 01 ONTWERPPROCES EEN SUCCESVOL BOUWPROCES VRAAGT EEN SPECIFIEKE AANPAK Een succesvol bouwproces, van beleidsvisie tot realisatie en dus tot beleving, vraagt een specifieke aanpak. Er bestaat dan ook geen

Nadere informatie

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model.

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. 1. Wat is het INK-model? Het INK-model is afgeleid van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Het EFQM stelt zich ten doel Europese bedrijven

Nadere informatie

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI)

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het zelfbeoordelingsformulier Het doel van deze evaluatie is om u te helpen bij het bepalen van de belangrijkste aandachtsvelden van uw leidinggevende

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 1/6 Advies 30/2016 van 8 juni 2016 Betreft: Advies uit eigen beweging over de mededeling door de Kruispuntbank van Ondernemingen van gegevens betreffende de functies die een persoon uitoefent binnen een

Nadere informatie

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

CO₂ Prestatieladder - Communicatieplan

CO₂ Prestatieladder - Communicatieplan 2015 CO₂ Prestatieladder - Communicatieplan Goedgekeurd door: H. van Wijk Auteurs: Y. van der Vlies & L. van Wijk Bedrijf: H. van Wijk transport- en Handtekening: aannemersbedrijf & H. van Wijk bestrating

Nadere informatie

Beleidsplanning in Geel. Welke plaats heeft gezondheid in dit geheel?

Beleidsplanning in Geel. Welke plaats heeft gezondheid in dit geheel? Beleidsplanning in Geel Welke plaats heeft gezondheid in dit geheel? Geel sterk stijgend aantal inwoners - 2013: 38.238 (+ 13,5% t.o.v. 2000) grote oppervlakte: stedelijke kern landelijke deeldorpen

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU KONINKLIJK BESLUIT VAN 25 APRIL 2014 TOT DEFINIËRING VAN DE FUNCTIE, DE OPDRACHTEN EN HET COMPETENTIEPROFIEL VAN DE

Nadere informatie

Energiemanagementsysteem. Van de Kreeke Beheer BV en Habets-van de Kreeke Holding BV

Energiemanagementsysteem. Van de Kreeke Beheer BV en Habets-van de Kreeke Holding BV Van de Kreeke Beheer BV en Habets-van de Kreeke Holding BV Nuth,20augustus 2015 Auteur(s): Tom Kitzen Theo Beckers Geaccordeerd door: Serge Vreuls Financieel Directeur C O L O F O N Het format voor dit

Nadere informatie