Notitie Reikwijdte en Detailniveau m.e.r. buitendijkse projecten Almere Poort, Almere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notitie Reikwijdte en Detailniveau m.e.r. buitendijkse projecten Almere Poort, Almere"

Transcriptie

1 Notitie Reikwijdte en Detailniveau m.e.r. buitendijkse projecten Almere Poort, Almere September 2013

2

3 Notitie Reikwijdte en Detailniveau m.e.r. buitendijkse projecten Almere Poort, Almere

4

5 Verantwoording Titel Notitie Reikwijdte en Detailniveau m.e.r. buitendijkse projecten Almere Poort, Almere Opdrachtgever Gemeente Almere Projectleider Marlies Verspui Auteur(s) Gosewien van Eck Tweede lezer Marlies Verspui Projectnummer Aantal pagina's 24 (exclusief bijlagen) Datum September 2013 Handtekening Ontbreekt in verband met digitale verwerking. Dit rapport is aantoonbaar vrijgegeven. Colofon Tauw bv BU Ruimtelijke Kwaliteit Handelskade 11 Postbus AC Deventer Telefoon Fax Dit document is eigendom van de opdrachtgever en mag door hem worden gebruikt voor het doel waarvoor het is vervaardigd met inachtneming van de rechten die voortvloeien uit de wetgeving op het gebied van het intellectuele eigendom. De auteursrechten van dit document blijven berusten bij Tauw. Kwaliteit en verbetering van product en proces hebben bij Tauw hoge prioriteit. Tauw hanteert daartoe een managementsysteem dat is gecertificeerd dan wel geaccrediteerd volgens: - NEN-EN-ISO 9001 Notitie Reikwijdte en Detailniveau m.e.r. buitendijkse projecten Almere Poort, Almere 5\24

6 6\24 Notitie Reikwijdte en Detailniveau m.e.r. buitendijkse projecten Almere Poort, Almere

7 Inhoud Verantwoording en colofon Inleiding Buitendijkse projecten Aanleiding m.e.r.-procedure buitendijkse projecten Almere Poort Notitie Reikwijdte en Detailniveau Leeswijzer Voorgenomen activiteit Het voornemen Plan- en studiegebied Aanpak milieuonderzoek Relevante beleidskaders Het beoordelingskader De m.e.r.-procedure De planm.e.r.-procedure Partijen betrokken bij de m.e.r.-procedure Bijlage(n) 1 M.e.r.-procedure Notitie Reikwijdte en Detailniveau m.e.r. buitendijkse projecten Almere Poort, Almere 7\24

8 8\24 Notitie Reikwijdte en Detailniveau m.e.r. buitendijkse projecten Almere Poort, Almere

9 1 Inleiding De gemeente Almere heeft de ambitie om van Almere Poort de Strandstad van de Randstad te maken. Een plek met zowel de gezellige drukte van een grote jachthaven, sport- en cultuurevenementen en strandpaviljoens als de rust van het weidse, Nederlandse zandstrand en polderland. Om deze ambitie verder vorm te geven worden er diverse ontwikkelingen voorzien. Voor vier van deze ontwikkelingen gaat de gemeente Almere de procedure van milieueffectrapportage (m.e.r.) doorlopen. Voor u ligt de notitie reikwijdte en detailniveau voor het milieueffectrapport (MER 1 ) Buitendijkse projecten Almere Poort, die het startpunt is van de m.e.r.-procedure en die het kader geeft voor het op te stellen MER. 1.1 Buitendijkse projecten Almere Poort is een stadsdeel van Almere dat volop in ontwikkeling is. In dit stadsdeel wordt een mix van wonen, werken en recreëren gerealiseerd. Onderdeel van deze plannen zijn de woonwijk Duin, gelegen tussen het IJmeer en het centrumgebied van Almere Poort met enkele kantorenen bedrijfsterreinen. Figuur 1.1 Ontwikkelingen in Almere Poort 1 M.e.r. = de (procedure van) milieueffectrapportage, MER = het milieueffectrapport waarin de resultaten van het onderzoek worden gepresenteerd Notitie Reikwijdte en Detailniveau m.e.r. buitendijkse projecten Almere Poort, Almere 9\24

10 Centraal in deze m.e.r.-procedure staan de volgende vier buitendijkse projecten: Aanpassing van de haven Marina Muiderzand, herinrichten van de huidige haven en realiseren van een publieke openbare havenkom. Het totale aantal ligplaatsen blijft hierbij nagenoeg gelijk Vergroting van het Almeerderstrand met circa 11 hectare, ten zuiden van de Marina Aanleg van een nieuw strand, het Meerstrand, ten noorden van de Marina, circa 6,6 hectare Zandwinning voor verbreden/realiseren van de stranden, omvang circa 1,25 mln m 3 Figuur 1.2 geeft de ligging van deze projecten weer. In hoofdstuk 2 worden deze projecten nader toegelicht. Figuur 1.2 Indicatieve ligging kustprojecten 10\24 Notitie Reikwijdte en Detailniveau m.e.r. buitendijkse projecten Almere Poort, Almere

11 1.2 Aanleiding m.e.r.-procedure buitendijkse projecten Almere Poort In de Wet Milieubeheer (Wm) is in hoofdstuk 7 geregeld dat bij ruimtelijke ordeningsplannen en/of besluiten met mogelijk grote milieugevolgen het verplicht is informatie te verzamelen over de als gevolg van de ingreep optredende milieugevolgen. Het doel is het milieubelang volwaardig te laten meewegen bij dergelijke plannen en/of besluiten. Voor deze plannen en/of besluiten wordt een milieueffectrapportage (m.e.r.) procedure doorlopen. In het Besluit m.e.r is bepaald voor welke ingrepen een m.e.r.-procedure doorlopen moet worden. De stranden zijn geen activiteit die opgenomen is in het Besluit m.e.r. De jachthaven en de zandwinning zijn dat wel. Marina Muiderzand Op grond van de bijlage bij het Besluit m.e.r. (onderdeel D, categorie 10.b) geldt de m.e.r.-beoordelingsplicht voor de aanleg, uitbreiding of wijziging van een jachthaven met 100 ligplaatsen of meer of een oppervlakte van 10 hectare of meer in gevoelig gebied. Op dit moment zijn er 950 ligplaatsen in het water in de Marina aanwezig. Als gevolg van het plan verandert het aantal ligplaatsen niet ten opzichte van het huidige aantal. Dit komt doordat de vaste ligplaatsen in de huidige jachthaven groter worden gemaakt. In totaal zijn er in de nieuwe situatie circa 750 vaste ligplaatsen. Daartegenover staat de aanleg en uitbreiding van de publieke havenkom, ten zuiden van de huidige havenkom van de Marina. De omvang van het aantal ligplaatsen in de passantenhaven bedraagt in de nieuwe situatie circa 200 plaatsen. Door de aanleg van de publieke havenkom neemt de oppervlakte van het wateroppervlak van de Marina met circa 4 ha toe. Als onderdeel van de plannen wordt ook het parkeren verplaatst. Het aantal parkeerplaatsen blijft gelijk of neemt beperkt af. Op grond van bovenstaande kan gesteld worden dat er feitelijk geen sprake is van een wijziging met 100 ligplaatsen of meer. Ook het gebruik van de havenkom en terreinen zal niet ingrijpend veranderen, verkoop en verhuur van boten, zeillessen op grote en kleine boten en kanoverhuur zullen blijven, evenals de evenementen op de Marina zoals zeilwedstrijden e.d. De aanpassing/uitbreiding van de jachthaven en publieke havenkom vindt plaats in / nabij gevoelig gebied 2. Het totale oppervlak van de Marina Muiderzand bedraagt nu 18 ha (exclusief circa 2 ha catamaranstrand). Op de huidige dijk wordt circa 0,5 ha als parkeerruimte gebruikt voor het catatmaranstrand. De uitbreiding van de Marina vindt deels plaats in gevoelig gebied (Natura 2000 en EHS). Omdat deze uitbreiding 11,7 ha in de EHS ligt wordt de indicatieve drempelwaarde van 10 hectare in gevoelig gebied overschreden (zie figuur 1.3). 2 In dit concrete geval betreft het specifiek het Natura 2000-gebied IJmeer en Markermeer en EHS. Notitie Reikwijdte en Detailniveau m.e.r. buitendijkse projecten Almere Poort, Almere 11\24

12 Figuur 1.3 Begrenzing EHS en Natura 2000 ten opzichte van uitbreiding Marina en stranden Zandwinning Op grond van de bijlage bij het Besluit m.e.r. (onderdeel D, categorie 29.2b) geldt de m.e.r.-beoordelingsplicht voor de winning van mineralen door afbaggering van de zee-, meer- of rivierbodem dan wel de wijziging of uitbreiding daarvan in gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op een oppervlakte van 50 hectare of meer en plaatsvindt in een gevoelig gebied. De beoogde omvang van de zandwinningsconcessie is 1,25 mln m 3. Het aantal hectares oppervlak dat bij deze zandwinningsopgave hoort is afhankelijk van de laagdikte van de winning. Tabel 1.1 geeft aan welk oppervlakte hoort bij welke laagdikte. 12\24 Notitie Reikwijdte en Detailniveau m.e.r. buitendijkse projecten Almere Poort, Almere

13 Tabel 1.1 Laagdikte 25 meter Laagdikte 40 meter Benodigde zandwinning 1,25 mln m 3 5 ha 3 ha Op grond van tabel 1.1 kan gesteld worden dat de af te graven oppervlakte ver onder de drempelwaarde van 50 ha blijft. Bij de voorgestelde winlocatie ligt het voor de hand dat een laagdikte van maximaal 25 meter wordt gehanteerd. Natuureffecten / passende beoordeling Het IJmeer en het Markermeer zijn aangewezen als Natura2000-gebied. Daarnaast maakt het IJmeer grenzend aan Almere Poort onderdeel uit van de EHS. De gemeente Almere heeft onderzocht of de voorgenomen projecten langs de kust van Almere Poort (binnen- en buitendijks langs het IJmeer) effecten zouden kunnen hebben op deze natuurwaarden (Oriënterend natuurwaardenonderzoek Almere Poort, januari 2013). Voor de Marina en de stranden blijkt dat effecten op natuurwaarden niet kunnen worden uitgesloten 3. Ten behoeve van deze projecten is een passende beoordeling nodig. Plannen waarvoor een Passende Beoordeling moet worden opgesteld zijn op grond van de Wet milieubeheer planm.e.r.-plichtig. Het bestemmingsplan dat opgesteld moet worden voor de Marina, is daarmee een planm.e.r.-plichtig plan. Conclusie m.e.r.-plicht Binnen de m.e.r.-wetgeving wordt onderscheid gemaakt tussen planm.e.r. en project- / besluitm.e.r.. Omdat er een Passende Beoordeling moet worden opgesteld voor het bestemmingsplan is er in elk geval sprake van een planm.e.r.-plicht. Verder kan voor dit project geconcludeerd worden dat de voorgenomen activiteit niet leidt tot een wettelijk vereiste projectm.e.r. De in de wet genoemde drempelwaarde voor ligging in gevoelig gebied wordt wel overschreden. Daarom moet er voor de Marina ook een m.e.r.-beoordeling opgesteld worden. Gezien het feit dat er ook een planm.e.r.-plicht wordt opgesteld, levert de informatie uit dit planmer ook onderbouwing voor deze m.e.r.-beoordeling. 3 Voor de zandwinning wordt deze toetsing in het kader van het MER uitgevoerd Notitie Reikwijdte en Detailniveau m.e.r. buitendijkse projecten Almere Poort, Almere 13\24

14 1.3 Notitie Reikwijdte en Detailniveau Het doel van deze Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) is het beschrijven van de beoogde insteek van de m.e.r.-procedure. In de NRD wordt bondig ingegaan op zowel inhoudelijke als procesmatige aspecten van het MER. De NRD vormt hiermee het kader voor de verdere m.e.r.-procedure. De NRD beschrijft wat het voornemen is en welke varianten worden onderzocht. Ook geeft de notitie inzicht in de te onderzoeken milieueffecten en welke onderzoekscriteria worden gehanteerd. Daarnaast worden de belangrijkste kaders en randvoorwaarden van het project geschetst. 1.4 Leeswijzer Hoofdstuk 2 beschrijft het voornemen, het plan- en het studiegebied en geeft een korte beschrijving van het gebied waarbinnen de ingrepen gaan plaatsvinden. De wijze van milieubeoordeling komt in hoofdstuk 3 aan de orde. Hierbij wordt ingegaan op het beoordelingskader en de wijze van beoordelen. Hoofdstuk 4 beschrijft hoe de m.e.r.-procedure voor dit project eruit ziet. 14\24 Notitie Reikwijdte en Detailniveau m.e.r. buitendijkse projecten Almere Poort, Almere

15 2 Voorgenomen activiteit Dit hoofdstuk gaat in op het voornemen (paragrafen 2.1) en het plan- en het studiegebied (paragraaf 2.2). 2.1 Het voornemen Almere heeft een groeitaak voor de Randstad en zal de komende decennia met woningen doorgroeien. Duin (voorheen bekend onder de naam Kustzone Almere Poort of Almeerderzand) is een van de nieuw te ontwikkelen woonwijken van Almere Poort. Als onderdeel van Duin wordt naast wonen, ook een impuls gegeven aan werken, recreëren, landschapsontwikkeling, et cetera. Een integrale gebiedsontwikkeling, waar de aanpassing van de Marina Muiderzand en de twee stranden een onderdeel van uitmaken. Marina Muiderzand De Marina Muiderzand gaat door aanpassing van hun havenplan een meer publiek karakter krijgen. Door de ruimtelijke indeling van de haven aan te passen en het realiseren van een openbare meer publiektoegangkelijke havenkom wordt aangesloten op het binnendijkse gebied van Duin. Het aantal ligplaatsen in het water (vast en passanten) blijft totaal circa 950. De oriëntatie van de aanlegsteigers in de oude haven wordt gewijzigd en de ligplaatsen worden groter. In het zuidoosten van het huidige jachthavengebied wordt de nieuwe publieke havenkom gerealiseerd. Als onderdeel van de herstructurering wordt het catamaranstrand verplaatst. Dit strand ligt nu ten noorden van de haven langs de dijk en wordt verplaatst naar de IJmeerzijde van de Marina, tegen de huidige dam van de jachthaven aan. Figuur 2.1 geeft de ligging en inrichting van Marina en het catamaranstrand in de huidige situatie en toekomstige situatie (illustratief) weer. Notitie Reikwijdte en Detailniveau m.e.r. buitendijkse projecten Almere Poort, Almere 15\24

16 Figuur 2.1 Marina Muiderzand: Huidige situatie (links) en toekomstige situatie (illustratief, rechts) Vergroting Almeerderstrand Het huidige Almeerderstrand wordt naast dag- en waterrecreatie enkele malen per jaar gebruikt voor grote evenementen, zoals de Libelle zomerweek. Tijdens deze evenementen is het strand niet publiek toegankelijk. Het vergroten van het strand heeft tot doel een splitsing te kunnen maken tussen enerzijds een gedeelte dat het hele jaar publiek toegankelijk is en een gedeelte dat bij evenementen afgesloten kan worden. 16\24 Notitie Reikwijdte en Detailniveau m.e.r. buitendijkse projecten Almere Poort, Almere

17 Figuur 2.2 Almeerder strand: Huidige situatie (links) en toekomstige situatie (illustratief, rechts) Concreet betekent de vergroting van het strand dat er circa 11 hectare aan zand wordt aangebracht. Het strandgedeelte in aansluiting op de A6 en spoorlijn wordt aangewezen voor de grootschalige evenementen. Het aantal grote evenementen per jaar is gelimiteerd in de verleende vergunningen hiervoor. Figuur 2.2 geeft een weergave van de huidige situatie en een illustratie van de toekomstige situatie qua strandverbreding en ook de verandering in locatie van de evenementen. Aanleg Meerstrand Direct ten noorden van de Marina wordt over een lengte van circa 1000 meter langs de IJmeerdijk een nieuw strand aangelegd. De oppervlakte van dit strand bedraagt circa 6,6 hectare. Met deze ingreep wordt in aansluiting op de bestaande harde oever (water, steenbekleding, dijklichaam) een zachte oever (water, strand, dijlklichaam) aangelegd. Dit strand wordt openbaar toegankelijk, maar wordt minder intensief gebruikt dan het Almeerderstrand. Er worden geen evenementen toegestaan op dit strand. Ten noorden van het strand wordt ruimte gereserveerd voor natuurcompensatie. Notitie Reikwijdte en Detailniveau m.e.r. buitendijkse projecten Almere Poort, Almere 17\24

18 Figuur 2.3 geeft de huidige en de toekomstige situatie voor het aan te leggen strand weer. Figuur 2.3 Nieuw aan te leggen meerstrand: Huidige situatie (links) en toekomstige situatie (illustratief, rechts) Zandwinning Als onderdeel van het project wordt circa 1,25 mln m 3 zand gewonnen. In het IJmeer tussen Almere en Muiden liggen diverse potentiële zandwinlocaties (zandvoorkomens). Een geschikte locatie voldoet aan de volgende criteria: Strandzand moet een korreldiameter tussen 100 mu en 400 mu hebben Bij een afstand van maximaal circa 5 à 10 km van de zandwinlocatie is het aantrekkelijk om zand via persleidingen te transporteren Bij voorkeur geen kruising met de vaargeul of pijpleidingen Op grond van deze criteria is het volgende zoekgebied voor de zandwinning vastgesteld. Binnen dit zoekgebied wordt de zandwinningsopgave nader onderzocht en geoptimaliseerd om de tijdelijke en permanente hinder tot een minimum te beperken. 18\24 Notitie Reikwijdte en Detailniveau m.e.r. buitendijkse projecten Almere Poort, Almere

19 meerstrand zandwinning marina almeerderstrand Figuur 2.4 Beoogde locatie zandwinning (indicatief) 2.2 Plan- en studiegebied Het plangebied is het gebied waarbinnen deze vier projecten worden gerealiseerd (zie figuur 1.1). Dit is het buitendijkse gebied van Almere Poort (Duin) tussen de grens met de Pampushout in het noorden en de A6 / Hollandsebrug in het zuiden. Het studiegebied is het gebied waar effecten als gevolg van de voorgenomen activiteit kunnen optreden. Het betreft het plangebied én de omgeving daarvan. De omvang van het studiegebied kan niet bij voorbaat worden aangegeven. Uit onderzoek in het kader van de MER zal blijken hoe ver de milieugevolgen van deze activiteiten zich uitstrekken. Dit kan per milieuaspect verschillen. Notitie Reikwijdte en Detailniveau m.e.r. buitendijkse projecten Almere Poort, Almere 19\24

20 3 Aanpak milieuonderzoek 3.1 Relevante beleidskaders Op rijks-, provinciaal en gemeentelijk niveau zijn er diverse beleidskaders die relevant zijn voor de realisatie van de twee stranden en de herstructurering van de Marina. In het MER worden deze beleidsmatige randvoorwaarden verder uitgewerkt. 3.2 Het beoordelingskader Doel van het MER is om de relevante milieueffecten van de beoogde ingrepen inzichtelijk te maken. In deze paragraaf wordt ingegaan op de voor elke variant te onderzoeken aspecten, de beoordelingscriteria van deze aspecten en het detailniveau van het onderzoek. De beoordelingscriteria die voor de milieubeoordeling worden gebruikt, zijn afgeleid uit de kader- en randvoorwaardenstellende uitspraken uit relevant milieubeleid en -regelgeving. De effecten worden vergeleken met de referentiesituatie, te weten de huidige situatie en de autonome ontwikkeling. Effecten op natuur De passende beoordeling vormt de belangrijkste drager van het planmer en de te beschrijven effecten. Mogelijke effecten van de buitendijkse ontwikkelingen zullen voornamelijk optreden op gebieden aansluitend op het plangebied. Bijvoorbeeld het Natura2000-gebied Markermeer en IJmeer en gebieden behorend tot de Ecologische Hoofdstructuur omsluiten het plangebied. Uit de voortoets (Oriënterend Natuurwaardenonderzoek Almere Poort, Oranjewoud, 2013) is gebleken dat negatieve effecten niet uit te sluiten zijn op habitatrichtlijnsoorten (Rivierdonderpad) en vogelrichtlijnsoorten (Fuut, Aalscholver, Kuifeend, Brilduiker, Grote zaagbek en Meerkoet). In de passende beoordeling staan deze soorten centraal. De passende beoordeling wordt parallel aan het MER uitgevoerd en wordt samengevat in het MER opgenomen. Te onderzoeken aspecten Gezien aard en omvang van de ingrepen richt het MER zich verder op de feitelijke milieuaspecten, zoals water, landschap, recreatie, et cetera. Tabel 3.1 geeft aan welke aspecten op welke wijze in het MER aan de orde wordt gesteld. 20\24 Notitie Reikwijdte en Detailniveau m.e.r. buitendijkse projecten Almere Poort, Almere

21 Tabel 3.1 Te beschouwen milieuaspecten Thema Aspect/criterium Toelichting Natuur Flora en fauna (soorten) Toetsing effecten soorten Ecologische hoofdstructuur Toetsing effecten Ecologische Hoofdstructuur Natura 2000 Toetsing effecten Natura2000-gebieden Water Oppervlaktewaterkwaliteit en -kwantiteit Geohydrologie Integreren watertoets in MER-proces Effecten zandwinning op watersysteem Landschap Visuele effecten Kwalitatief. Indien wenselijk met behulp van visualisaties de effecten inzichtelijk maken Recreatie Recreatieve kwaliteit Kwalitatief. Welke bijdrage levert het plan aan de door Almere gewenste verbetering van de recreatieve kwaliteit? Verkeer en parkeren Verkeersaantrekkende werking Zijn er verkeersproblemen te verwachten op de wegen van en naar het nieuwe strand (op basis van kengetallen en ervaringscijfers)? Parkeercapaciteit Inschatting parkeerbehoefte op basis van kengetallen, confronteren met beschikbare parkeercapaciteit Geluid, luchtkwaliteit Toename hinder Kwalitatief Scheepvaart Veiligheid Kwalitatief Cultuurhistorie en archeologie Aantasten bestaande waarden Kwalitatief op grond van beschikbare gegevens Notitie Reikwijdte en Detailniveau m.e.r. buitendijkse projecten Almere Poort, Almere 21\24

22 4 De m.e.r.-procedure 4.1 De planm.e.r.-procedure In deze paragraaf wordt een toelichting gegeven op de procedurestappen van de planm.e.r.-procedure. Voorfase De gemeente Almere maakt bekend dat zij een besluit voorbereidt waarvoor de m.e.r.-procedure geldt. Door middel van het opstellen en ter inzage leggen van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) wordt de onderzoeksinsteek bekend gemaakt. Een ieder heeft vervolgens gedurende zes weken de gelegenheid om zienswijzen in te dienen. Ook de betrokken overheden en wettelijke adviseurs worden geraadpleegd. MER Het MER wordt opgesteld aan de hand van de onderzoeksopgave zoals beschreven in de NRD. Zienswijzen bij de NRD worden bij het tot stand komen van het MER betrokken. Inspraak Wanneer het MER inhoudelijk is afgerond legt de gemeente Almere het MER en het ontwerpbestemmingsplan voor de Marina Muiderzand ter inzage. Een ieder kan vervolgens zienswijzen indienen op het MER. De Commissie voor de m.e.r. brengt verplicht advies uit over het MER binnen de termijn die ook voor de zienswijzen geldt. Definitief besluit De gemeente Almere neemt het definitieve besluit door vaststelling van het bestemmingsplan. Daarvoor is het MER een onderbouwing, namelijk een bijlage van het bestemmingsplan. De inspraakreacties en de bijbehorende adviezen bij het MER worden zo veel als mogelijk in het plan verwerkt. Aangegeven wordt hoe rekening gehouden is met milieugevolgen, inspraakreacties en adviezen. Bovendien wordt vastgesteld hoe en wanneer er geëvalueerd wordt op daadwerkelijk optredende milieugevolgen. Het vormt een bijlage bij het bestemmingsplan, en gaat als zodanig mee in de (inspraak)procedure. Het MER heeft echter ook een eigen procedure. Deze twee procedures zijn aan elkaar gekoppeld. In bijlage 1 is de m.e.r.-procedure weergegeven, inclusief alle termijnen en verantwoordelijke partijen. 22\24 Notitie Reikwijdte en Detailniveau m.e.r. buitendijkse projecten Almere Poort, Almere

23 4.2 Partijen betrokken bij de m.e.r.-procedure In deze paragraaf worden de partijen belicht die bij de m.e.r.-procedure zijn en/of worden betrokken. Initiatiefnemer en bevoegd gezag Het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de rol van initiatiefnemer en de gemeenteraad de rol van bevoegd gezag. Commissie voor de milieueffectrapportage De Commissie toetst het MER op juistheid en volledigheid. De gemeente Almere zal in de voorfase geen vrijwillig advies over reikwijdte en detailniveau voor het MER vragen. Het opgestelde MER wordt wel door de Commissie getoetst. Tijdens deze toetsing worden de relevante aandachtspunten vertaald in duidelijke aanbevelingen voor het besluitvormingstraject na het MER. Wettelijke adviseurs Het bevoegd gezag vraagt advies aan de wettelijke adviseurs. Het betreffen de Inspectie Leefomgeving en Transport, de Directie Regionale Zaken van het ministerie van EZ en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Zienswijzen Een ieder (bijvoorbeeld bewoners en organisaties) kan twee keer een zienswijze geven tijdens deze m.e.r.-procedure. De eerste keer is tijdens de ter inzage ligging van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. De tweede keer betreft de ter inzage ligging MER in combinatie met het uiteindelijk beoogde besluit (bestemmingsplan). Notitie Reikwijdte en Detailniveau m.e.r. buitendijkse projecten Almere Poort, Almere 23\24

24 24\24 Notitie Reikwijdte en Detailniveau m.e.r. buitendijkse projecten Almere Poort, Almere

25 Bijlage 1 M.e.r.-procedure

26

27

28

Notitie Reikwijdte en Detailniveau m.e.r. bestemmingsplan Almere Poort

Notitie Reikwijdte en Detailniveau m.e.r. bestemmingsplan Almere Poort Notitie Reikwijdte en Detailniveau m.e.r. bestemmingsplan Almere Poort 21 april 2016 Notitie Reikwijdte en Detailniveau m.e.r. bestemmingsplan Almere Poort Verantwoording Titel Notitie Reikwijdte en

Nadere informatie

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Landgoed Hydepark, Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Landgoed Hydepark, Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug Notitie Contactpersoon Gosewien van Eck Datum 14 november 2013 Kenmerk N001-1220333GGV-evp-V01-NL Vormvrije m.e.r.-beoordeling Landgoed Hydepark, Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug 1 Inleiding De gemeente

Nadere informatie

Bestemmingsplan buitengebied Wageningen

Bestemmingsplan buitengebied Wageningen Bestemmingsplan buitengebied Wageningen Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 12 augustus 2013 / rapportnummer 2755 40 1. Oordeel over het MER De gemeente Wageningen wil haar bestemmingsplan voor

Nadere informatie

Notitie reikwijdte en detailniveau Flevokust

Notitie reikwijdte en detailniveau Flevokust Notitie reikwijdte en detailniveau Flevokust Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Leeswijzer... 3 2. Voorgenomen activiteit... 4 2.1 Inleiding... 4 2.2 M.e.r.-plichtige activiteiten...

Nadere informatie

Notitie reikwijdte en detailniveau plan-m.e.r. bestemmingsplan Buitengebied 2014

Notitie reikwijdte en detailniveau plan-m.e.r. bestemmingsplan Buitengebied 2014 B en W voorstel 13INT02879 Onderwerp Notitie reikwijdte en detailniveau plan-m.e.r. bestemmingsplan Buitengebied 2014 Samenvatting voorstel Het te actualiseren bestemmingsplan Buitengebied 2014 is kaderstellend

Nadere informatie

Raadsvoorstel Start m.e.r.-procedure windpark Spinder

Raadsvoorstel Start m.e.r.-procedure windpark Spinder 150714-44-RUI-01 Raadsvoorstel start MER procedure Spinder_crdv 1 Raadsvoorstel Start m.e.r.-procedure windpark Spinder Aanleiding Stichting MOED heeft een verzoek om herziening van het bestemmingsplan

Nadere informatie

Procedurestappen MER-trajecten

Procedurestappen MER-trajecten Procedurestappen MER-trajecten 1. Procedurestappen besluitmer-traject p.2 2. Procedurestappen planmer-traject p.4 3. Procedurestappen combi plan- en besluitmer p.6 1. Procedurestappen BesluitMER-traject

Nadere informatie

Actualisatie m.e.r.-beoordeling Binnenstad Nieuwegein Advies ten behoeve van de m.e.r. -beoordeling

Actualisatie m.e.r.-beoordeling Binnenstad Nieuwegein Advies ten behoeve van de m.e.r. -beoordeling Actualisatie m.e.r.-beoordeling Binnenstad Nieuwegein Advies ten behoeve van de m.e.r. -beoordeling 2 mei 2005 / rapportnummer 1086-64 Burgemeester en Wethouders van Nieuwegein Postbus 1 3430 AA NIEUWEGEIN

Nadere informatie

Verplaatsing varkenshouderij van de Geerstraat naar de Begijnenstraat te Winssen, gemeente Beuningen

Verplaatsing varkenshouderij van de Geerstraat naar de Begijnenstraat te Winssen, gemeente Beuningen Verplaatsing varkenshouderij van de Geerstraat naar de Begijnenstraat te Winssen, gemeente Beuningen Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 28 januari 2013 / rapportnummer 2725 31 1. Oordeel over

Nadere informatie

Bestemmingsplan buitengebied gemeente Terneuzen

Bestemmingsplan buitengebied gemeente Terneuzen Bestemmingsplan buitengebied gemeente Terneuzen Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 18 april 2013 / rapportnummer 2762 22 1. Oordeel over het milieueffectrapport (MER) De gemeente Terneuzen stelt

Nadere informatie

Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden

Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden 1. Inleiding Het college heeft op 17 juli 2013 besloten om een intentieoverkomst met Rijkswaterstaat

Nadere informatie

Bestemmingsplan buitengebied gemeente Kampen

Bestemmingsplan buitengebied gemeente Kampen Bestemmingsplan buitengebied gemeente Kampen Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 29 november 2013 / rapportnummer 2844 24 1. Oordeel over het milieueffectrapport (MER) De gemeente Kampen wil

Nadere informatie

Voortoets bestemmingsplan bedrijventerrein Julianaweg, Volendam

Voortoets bestemmingsplan bedrijventerrein Julianaweg, Volendam Voortoets bestemmingsplan bedrijventerrein Julianaweg, Volendam 29 juni 2015 Voortoets bestemmingsplan bedrijventerrein Julianaweg, VolendamVolendam Verantwoording Titel Voortoets bestemmingsplan bedrijventerrein

Nadere informatie

Aanbestedingsleidraad herontwikkeling Brewinc-locatie te Doetinchem. Errata aanbestedingsleidraad d.d. 8 oktober 2007

Aanbestedingsleidraad herontwikkeling Brewinc-locatie te Doetinchem. Errata aanbestedingsleidraad d.d. 8 oktober 2007 Aanbestedingsleidraad herontwikkeling Brewinc-locatie te Doetinchem Errata aanbestedingsleidraad d.d. 8 oktober 2007 18 oktober 2007 Kenmerk R003-4514655HTM-cri-V02-NL Verantwoording Titel Opdrachtgever

Nadere informatie

Bestemmingsplan buitengebied Boxtel

Bestemmingsplan buitengebied Boxtel Bestemmingsplan buitengebied Boxtel Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 26 januari 2012 / rapportnummer 2438 76 1. Oordeel over het MER De gemeente Boxtel wil het bestemmingsplan

Nadere informatie

Bijlage 2a. Advies m.e.r.-plicht

Bijlage 2a. Advies m.e.r.-plicht Bijlage 2a Advies m.e.r.-plicht Notitie Contactpersoon Rob Evelein Datum 27 november 2012 Kenmerk N001-4793200REV-evp-V03-NL Advies m.e.r.-plicht bestemmingsplan glastuinbouwgebied Oostland-Pijnacker

Nadere informatie

NOTITIE REIKWIJDTE EN DETAILNIVEAU Klaver 4 Greenport Venlo 12 JANUARI 2016

NOTITIE REIKWIJDTE EN DETAILNIVEAU Klaver 4 Greenport Venlo 12 JANUARI 2016 NOTITIE REIKWIJDTE EN DETAILNIVEAU Klaver 4 Greenport Venlo 12 JANUARI 2016 NOTITIE REIKWIJDTE EN DETAILNIVEAU Arcadis Nederland B.V. Postbus 264 6800 AG Arnhem Nederland +31 (0)88 4261 261 www.arcadis.com

Nadere informatie

Regionaal Bedrijvenpark Laarakker- Zuid

Regionaal Bedrijvenpark Laarakker- Zuid Regionaal Bedrijvenpark Laarakker- Zuid Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 20 maart 2015 / rapportnummer 2993 23 1. Oordeel over het milieueffectrapport (MER) De gemeente

Nadere informatie

Bestemmingsplan buitengebied Breda Oost (Bavel)

Bestemmingsplan buitengebied Breda Oost (Bavel) Bestemmingsplan buitengebied Breda Oost (Bavel) Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 11 januari 2016 /projectnummer 3084 1. Oordeel over het Milieueffectrapport (MER) De gemeente Breda heeft het

Nadere informatie

Windturbinepark Hogezandse Polder, gemeente Cromstrijen

Windturbinepark Hogezandse Polder, gemeente Cromstrijen Windturbinepark Hogezandse Polder, gemeente Cromstrijen Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 30 oktober 2015/ rapportnummer 3070 1. Oordeel over het milieueffectrapport De gemeente Cromstrijen

Nadere informatie

Toetsingsadvies over het Milieueffectrapport Uitbreiding Dierenpark Amersfoort en de aanvulling daarop. 3 oktober

Toetsingsadvies over het Milieueffectrapport Uitbreiding Dierenpark Amersfoort en de aanvulling daarop. 3 oktober Toetsingsadvies over het Milieueffectrapport Uitbreiding Dierenpark Amersfoort en de aanvulling daarop 3 oktober 2002 1179-104 ISBN 90-421-1030-9 Utrecht, Commissie voor de milieueffectrapportage. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Centrumgebied Groene Peelvallei Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Centrumgebied Groene Peelvallei Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Centrumgebied Groene Peelvallei Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 4 juni 2010 / rapportnummer 2403-38 1. OORDEEL OVER HET MER Het Centrumgebied Groene Peelvallei is in het kader van het Reconstructieplan

Nadere informatie

Beheerplan Forum Rotterdam

Beheerplan Forum Rotterdam Beheerplan Forum Rotterdam 7 november 2011 Beheerplan Forum Rotterdam BREEAM credit Landgebruik & Ecologie, LE 6 Verantwoording Titel Beheerplan Forum Rotterdam Opdrachtgever Multi Veste 276 bv Projectleider

Nadere informatie

Bestemmingsplan buitengebied Baarle-Nassau

Bestemmingsplan buitengebied Baarle-Nassau Bestemmingsplan buitengebied BaarleNassau Voorlopig Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 28 april 2011/ rapportnummer 231168 1. Voorlopig oordeel over het MER De gemeente BaarleNassau wil het bestemmingsplan

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 27 januari 2010 ALDUS BESLOTEN 4 FEBRUARI 2010. Oostelijke randweg; afronding mer-procedure

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 27 januari 2010 ALDUS BESLOTEN 4 FEBRUARI 2010. Oostelijke randweg; afronding mer-procedure Aan de raad AGENDAPUNT 3 ALDUS BESLOTEN 4 FEBRUARI 2010 Oostelijke randweg; afronding mer-procedure Voorstel: 1. Het toetsingsadvies van de Commissie voor de mer over het milieueffectrapport (mer) oostelijke

Nadere informatie

Noordoever Strandpark Slijk-Ewijk

Noordoever Strandpark Slijk-Ewijk Noordoever Strandpark Slijk-Ewijk Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 22 december 2015 / projectnummer 2979 1. Oordeel over het milieueffectrapport De ontzanding bij Slijk-Ewijk kent een lange

Nadere informatie

Bestemmingsplan buitengebied Baarle-Nassau

Bestemmingsplan buitengebied Baarle-Nassau Bestemmingsplan buitengebied Baarle-Nassau Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 1 september 2011 / rapportnummer 2322 83 1. Oordeel over het MER De gemeente Baarle-Nassau

Nadere informatie

Bestemmingsplan Strand Wijk aan Zee

Bestemmingsplan Strand Wijk aan Zee Bestemmingsplan Strand Wijk aan Zee Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 14 juli 2011 / rapportnummer 2516 67 1. Oordeel over het MER Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Ontwikkelingsplan Hogewegzone Amersfoort

Ontwikkelingsplan Hogewegzone Amersfoort Ontwikkelingsplan Hogewegzone Amersfoort Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 26 mei 2011 / rapportnummer 2281 83 1. Oordeel over het MER en de aanvulling daarop De gemeente

Nadere informatie

Vermeerderingsbedrijf Exterkate, Slaghekkeweg 18 te Bentelo

Vermeerderingsbedrijf Exterkate, Slaghekkeweg 18 te Bentelo Vermeerderingsbedrijf Exterkate, Slaghekkeweg 18 te Bentelo Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 10 september 2013 / rapportnummer 2819 28 1. Oordeel over het MER Vermeerderingsbedrijf Exterkate

Nadere informatie

Uitbreiding Jachthavens Herkingen, gemeente Dirksland Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Uitbreiding Jachthavens Herkingen, gemeente Dirksland Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Uitbreiding Jachthavens Herkingen, gemeente Dirksland Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 16 januari 2008 / rapportnummer 1733-64 1. OORDEEL OVER HET MER Burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Herontwikkeling vliegbasis Soesterberg Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Herontwikkeling vliegbasis Soesterberg Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Herontwikkeling vliegbasis Soesterberg Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 3 maart 2010 / rapportnummer 2073-61 1. OORDEEL OVER HET MER De provincie Utrecht en de gemeenten Soest en Zeist hebben,

Nadere informatie

Opgesteld door ing. A.M. Rodenbach, Recreatie Noord-Holland NV, d.d. 21 januari 2013

Opgesteld door ing. A.M. Rodenbach, Recreatie Noord-Holland NV, d.d. 21 januari 2013 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING, BEHOREND BIJ DE AANGEVRAAGDE VERGUNNING OMG-12-181 Voor de inrichting en het gebruik van een evenemententerrein in deelgebied De Druppels, tegenover Wagenweg 22/24 te Oudkarspel

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Stedelijke ontwikkeling Overamstel, Amsterdam

Stedelijke ontwikkeling Overamstel, Amsterdam Stedelijke ontwikkeling Overamstel, Amsterdam Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 22 augustus 2013 / rapportnummer 2564 58 1. Oordeel over het milieueffectrapport (MER) De gemeente Amsterdam

Nadere informatie

Vormvrije m.e.r.-beoordeling bij Structuurvisie Zuidplas 2030

Vormvrije m.e.r.-beoordeling bij Structuurvisie Zuidplas 2030 Vormvrije m.e.r.-beoordeling bij Structuurvisie Zuidplas 2030 Colofon Titel: Vormvrije m.e.r.-beoordeling bij Structuurvisie Zuidplas 2030 Documentnummer: A12.003139 Status: Vastgesteld door de gemeenteraad

Nadere informatie

Afferdense en Deestse Uiterwaarden

Afferdense en Deestse Uiterwaarden Afferdense en Deestse Uiterwaarden Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 19 april 2011 / rapportnummer 2153 83 1. Oordeel over het MER De gemeente Druten heeft het voornemen om het bestemmingsplan

Nadere informatie

Herinrichting kop Jaarbeursterrein Utrecht. lijnen ME AAN

Herinrichting kop Jaarbeursterrein Utrecht. lijnen ME AAN Herinrichting kop Jaarbeursterrein Utrecht lijnen ME AAN 1 INLEIDING Overeenkomstig het Masterplan Stationsgebied willen Holland Casino, Wolff Cinema Groep en de Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs op de

Nadere informatie

Gebiedsontwikkeling Poelkampen in de gemeente Borger-Odoorn en de aanvulling daarop

Gebiedsontwikkeling Poelkampen in de gemeente Borger-Odoorn en de aanvulling daarop Gebiedsontwikkeling Poelkampen in de gemeente Borger-Odoorn en de aanvulling daarop Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 25 april 2013 / rapportnummer 2549 94 1. Oordeel over het milieueffectrapport

Nadere informatie

Bestemmingsplan Leeuwarden Buitengebied, planmer

Bestemmingsplan Leeuwarden Buitengebied, planmer Bestemmingsplan Leeuwarden Buitengebied, planmer Bestemmingsplan Leeuwarden Buitengebied, planmer Inhoud Rapport + bijlagen 6 september 2013 Projectnummer 129.00.00.09.01 S a m e n v a t t i n g I n l

Nadere informatie

Bijlage 2: M.e.r.-plicht en procedure

Bijlage 2: M.e.r.-plicht en procedure Bijlage 2: M.e.r.-plicht en procedure 1. Algemeen Voor bepaalde plannen is het verplicht om een m.e.r. uit te voeren. Het gaat daarbij om wettelijk of bestuursrechtelijk verplichte plannen: 1. waarvoor

Nadere informatie

De Voorwaarts te Apeldoorn

De Voorwaarts te Apeldoorn De Voorwaarts te Apeldoorn Toetsingsadvies over het aanvullend milieueffectrapport 25 mei 2011 / rapportnummer 1163 129 1. Oordeel over het MER 1 De gemeente Apeldoorn wil de verdere ontwikkeling van

Nadere informatie

Bestemmingsplan buitengebied Sint Anthonis

Bestemmingsplan buitengebied Sint Anthonis Bestemmingsplan buitengebied Sint Anthonis Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 14 juni 2016 / projectnummer: 3116 1. Oordeel over het milieueffectrapport (MER) 5 De gemeente Sint Anthonis herziet

Nadere informatie

Provincie Noord-Brabant. Aanvulling. bij Planstudie/tracé-MER N261 Tilburg-Waalwijk. april 2005 / Definitief

Provincie Noord-Brabant. Aanvulling. bij Planstudie/tracé-MER N261 Tilburg-Waalwijk. april 2005 / Definitief Provincie Noord-Brabant Aanvulling bij Planstudie/tracé-MER N261 Tilburg-Waalwijk april 2005 / Definitief Provincie Noord-Brabant Aanvulling bij Planstudie/tracé-MER N261 Tilburg-Waalwijk dossier D0582A1001

Nadere informatie

Provinciaal Inpassingsplan bedrijventerrein Medel, provincie Gelderland

Provinciaal Inpassingsplan bedrijventerrein Medel, provincie Gelderland Provinciaal Inpassingsplan bedrijventerrein Medel, provincie Gelderland Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 7 juli 2014 / rapportnummer 2889 56 1. Oordeel over het milieueffectrapport

Nadere informatie

Vormvrije m.e.r.-beoordeling ontwikkeling KVL te Oisterwijk

Vormvrije m.e.r.-beoordeling ontwikkeling KVL te Oisterwijk Vormvrije m.e.r.-beoordeling ontwikkeling KVL te Oisterwijk Ontwikkeling KVL versus m.e.r.-regelgeving In het kader van het bestemmingsplan KVL dient getoetst te worden of er sprake is van verplichtingen

Nadere informatie

Marker Wadden vergunningen fase 1

Marker Wadden vergunningen fase 1 Marker Wadden vergunningen fase 1 Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 1 juni 2015 / rapportnummer 3019 31 1 Oordeel over het milieueffectrapport (MER) Vereniging Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat

Nadere informatie

Vervanging Steekterbrug Informatie bijeenkomst 6 oktober 2014 Disclaimer

Vervanging Steekterbrug Informatie bijeenkomst 6 oktober 2014 Disclaimer Vervanging Informatie Steekterbrug bijeenkomst 6 oktober 2014 Disclaimer Deze presentatie is toegelicht tijdens de informatieavond op 6 oktober in het stadhuis van de gemeente Alphen aan den Rijn. Vrije

Nadere informatie

Structuurvisie Windenergie gemeente Dordrecht

Structuurvisie Windenergie gemeente Dordrecht Structuurvisie Windenergie gemeente Dordrecht Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 3 maart 2016 / projectnummer: 2910 1. Oordeel over het milieueffectrapport (MER) De gemeente Dordrecht wil in

Nadere informatie

Anna's Hoeve RWZI, gemeente Hilversum

Anna's Hoeve RWZI, gemeente Hilversum Anna's Hoeve RWZI, gemeente Hilversum Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 23 mei 2011 / rapportnummer 2530 23 Oordeel over het MER Het College van Burgemeester en Wethouders van Hilversum wil

Nadere informatie

Maastricht Aachen Airport

Maastricht Aachen Airport Maastricht Aachen Airport Advies over het m.e.r.-beoordelingsrapport 5 september 2016 / projectnummer: 3122 1. Advies over de vormvrije m.e.r.-beoordeling Aanleiding De luchthaven Maastricht Aachen Airport

Nadere informatie

27 juli 2010 / rapportnummer 2308-69

27 juli 2010 / rapportnummer 2308-69 Toetsingsadvies over de 2e aanvulling van het geactualiseerde milieueffectrapport Uitbreiding pluimveehouderij maatschap Kersten, Boxmeer en de aanvulling daarop 27 juli 2010 / rapportnummer 2308-69 1.

Nadere informatie

Startnotitie voor de milieueffectrapportage. Samenvatting. Hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel 380kV Traject Doetinchem Duitse grens

Startnotitie voor de milieueffectrapportage. Samenvatting. Hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel 380kV Traject Doetinchem Duitse grens Samenvatting Startnotitie voor de milieueffectrapportage Hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel 380kV Traject Doetinchem Duitse grens De ministeries van Economische Zaken en VROM werken samen met TenneT

Nadere informatie

Alternatieve locaties baggerberging, provincie Utrecht Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Alternatieve locaties baggerberging, provincie Utrecht Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Alternatieve locaties baggerberging, provincie Utrecht Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 6 augustus 2008 / rapportnummer 2015-43 1. OORDEEL OVER HET MER De provincie Utrecht is voornemens om

Nadere informatie

Uitbreiding van de Hydrocrackerinstallatie

Uitbreiding van de Hydrocrackerinstallatie Uitbreiding van de Hydrocrackerinstallatie ExxonMobil Raffinaderij Rotterdam Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 29 april 2015 / rapportnummer 2964 40 1. Oordeel over het milieueffectrapport

Nadere informatie

Project Mainportontwikkeling Rotterdam Procedurewijzer

Project Mainportontwikkeling Rotterdam Procedurewijzer Project Mainportontwikkeling Rotterdam Procedurewijzer meer ruimte voor haven verbetering kwaliteit leefomgeving 2 Projecten voor haven en leefomgeving procedures voor de uitvoering Het Project Mainportontwikkeling

Nadere informatie

Jachthaven De Schelphoek Hoorn Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop

Jachthaven De Schelphoek Hoorn Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop Jachthaven De Schelphoek Hoorn Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 13 december 2006 / rapportnummer 1489-118 Gemeente Hoorn Postbus 603 1620 AR HOORN uw kenmerk uw brief

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Oude Broekstraat 12a, Klarenbeek Planfase vastgesteld

Omgevingsvergunning Oude Broekstraat 12a, Klarenbeek Planfase vastgesteld Behoort bij besluit van Burgemeester en Wethouders van de gemeente VOORST d.d. 27 december 2016 Nr. Z-HZ_WABO-2016-0976 Mij bekend, De Secretaris Omgevingsvergunning Oude Broekstraat 12a, Klarenbeek Planfase

Nadere informatie

Motorcrossterrein Arnhem

Motorcrossterrein Arnhem Motorcrossterrein Arnhem Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 14 december 2015 / rapportnummer 3083 1. Oordeel over het milieueffectrapport De Stichting Motorsport Park Gelderland Midden (een fusie

Nadere informatie

Gebiedsontwikkeling Maaspark Well

Gebiedsontwikkeling Maaspark Well Gebiedsontwikkeling Maaspark Well Toetsingsadvies over het MER bij de structuurvisie en advies over reikwijdte en detailniveau van het MER bij het bestemmingsplan en de ontgrondingenvergunning 11 oktober

Nadere informatie

Ontwikkeling De Geusselt te Maastricht Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Ontwikkeling De Geusselt te Maastricht Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Ontwikkeling De Geusselt te Maastricht Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 16 december 2009 / rapportnummer 2131-72 1. OORDEEL OVER HET MER Inleiding Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

ZOETERMEER Rokkeveenseweg 182 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING

ZOETERMEER Rokkeveenseweg 182 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING ZOETERMEER Rokkeveenseweg 182 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING RBOI - Rotterdam bv Delftseplein 27b Postbus 150 3000 AD Rotterdam telefoon (010) 201 85 55 E-mail: info@rboi.nl Zoetermeer Rokkeveenseweg 182 RUIMTELIJKE

Nadere informatie

Milieueffectrapportage

Milieueffectrapportage Milieueffectrapportage Lichteren in Averijhaven MER Rijkswaterstaat Noord-Holland juli 2012 Milieueffectrapportage Lichteren in Averijhaven MER dossier : BA1469-101-100 registratienummer : LW-AF20121545

Nadere informatie

ADVIES REIKWIJDTE EN DETAILNIVEAU VOOR HET MILIEUEFFECTRAPPORT (MER) BETREFFENDE HET PLUIMVEEBEDRIJF AAN DE BARNEVELDSEWEG 21A EN 21C IN LUNTEREN

ADVIES REIKWIJDTE EN DETAILNIVEAU VOOR HET MILIEUEFFECTRAPPORT (MER) BETREFFENDE HET PLUIMVEEBEDRIJF AAN DE BARNEVELDSEWEG 21A EN 21C IN LUNTEREN ADVIES REIKWIJDTE EN DETAILNIVEAU VOOR HET MILIEUEFFECTRAPPORT (MER) BETREFFENDE HET PLUIMVEEBEDRIJF AAN DE BARNEVELDSEWEG 21A EN 21C IN LUNTEREN Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Het advies...4 3. Wet-

Nadere informatie

Notitie reikwijdte en detailniveau m.e.r. Badhoevedorp-Lijnden Oost

Notitie reikwijdte en detailniveau m.e.r. Badhoevedorp-Lijnden Oost Notitie reikwijdte en detailniveau m.e.r. Badhoevedorp-Lijnden Oost Notitie reikwijdte en detailniveau m.e.r. Badhoevedorp-Lijnden Oost 1 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 1.1. AANLEIDING... 3 2. PROCEDURES...

Nadere informatie

Aanvulling planmer Bestemmingsplan. Buitengebied Zuidoost

Aanvulling planmer Bestemmingsplan. Buitengebied Zuidoost Aanvulling planmer Bestemmingsplan Buitengebied Zuidoost 2 Samenvatting De Commissie m.e.r. heeft in het najaar van 2012 een advies uitgebracht over het planmer, behorende bij het bestemmingsplan Buitengebied

Nadere informatie

Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Uitbreiding bedrijventerreinen A12-zone gemeente Duiven. 14 mei

Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Uitbreiding bedrijventerreinen A12-zone gemeente Duiven. 14 mei Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Uitbreiding bedrijventerreinen A12-zone gemeente Duiven 14 mei 2003 1055-78 ISBN 90-421-1150-x Utrecht, Commissie voor de milieueffectrapportage. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Structuurvisie Noord-Holland

Structuurvisie Noord-Holland Structuurvisie Noord-Holland Aanvullend toetsingsadvies over het milieueffectrapport 8 februari 2010 / rapportnummer 2214-68 1. OORDEEL OVER HET MER Het provinciebestuur van Noord-Holland heeft het voornemen

Nadere informatie

Bestemmingsplan buitengebied 2010, gemeente Cuijk

Bestemmingsplan buitengebied 2010, gemeente Cuijk Bestemmingsplan buitengebied 2010, gemeente Cuijk Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 9 december 2010 / rapportnummer 2480-54 1. Oordeel over het MER De Gemeente Cuijk wil een nieuw bestemmingsplan

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing

Ruimtelijke onderbouwing Ruimtelijke onderbouwing Uitbreiding ligboxenstal Drachtster Heawei 30 De Veenhoop Ruimtelijke onderbouwing voor uitbreiding ligboxenstal Drachtster Heawei 30 De Veenhoop 1 Ruimtelijke onderbouwing voor

Nadere informatie

Externe Veiligheid Syngenta Seeds

Externe Veiligheid Syngenta Seeds Externe Veiligheid Syngenta Seeds 29 juli 2011 Externe Veiligheid Syngenta Seeds Transport gevaarlijke stoffen over de N302 Verantwoording Titel Externe Veiligheid Syngenta Seeds Opdrachtgever HzA stedebouw

Nadere informatie

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Megabioscoop Wolff te Utrecht

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Megabioscoop Wolff te Utrecht Notitie Contactpersoon Gosewien van Eck Datum 17 februari 2014 Kenmerk N004-1218988GGV-rlk-V03-NL Vormvrije m.e.r.-beoordeling Megabioscoop Wolff te Utrecht 1 Inleiding Wolff Cinema Groep is een landelijk

Nadere informatie

Herontwikkeling Vlieghuis te Gieten, Bedrijfsmilieuzonering

Herontwikkeling Vlieghuis te Gieten, Bedrijfsmilieuzonering Herontwikkeling Vlieghuis te Gieten, Bedrijfsmilieuzonering 18 maart 2011 Herontwikkeling Vlieghuis te Gieten, Bedrijfsmilieuzonering Verantwoording Titel Herontwikkeling Vlieghuis te Gieten, Bedrijfsmilieuzonering

Nadere informatie

Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) Behorend bij de planm.e.r. bestemmingsplan Paleis Het Loo en Paleispark

Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) Behorend bij de planm.e.r. bestemmingsplan Paleis Het Loo en Paleispark Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) Behorend bij de planm.e.r. bestemmingsplan Paleis Het Loo en Paleispark 18 augustus 2016 Verantwoording Titel Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) Opdrachtgever

Nadere informatie

19 MAART 2001 INHOUDSOPGAVE

19 MAART 2001 INHOUDSOPGAVE TOETSINGSADVIES OVER HET MILIEUEFFECTRAPPORT DIJKVERSTERKING OOSTELIJK FLEVOLAND 19 MAART 2001 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING...1 2. OORDEEL OVER HET MER EN AANBEVELINGEN VOOR DE BESLUITVORMING...2 2.1 Algemeen...

Nadere informatie

Project Mainportontwikkeling Rotterdam. Zienswijzer

Project Mainportontwikkeling Rotterdam. Zienswijzer Project Mainportontwikkeling Rotterdam Zienswijzer Project Mainportontwikkeling Rotterdam Zienswijzer Mogelijkheden voor inbreng in procedures Maasvlakte 2 Ontwerp-besluiten voor aanleg Maasvlakte 2 mogelijkheid

Nadere informatie

Grote Markt Oostzijde, Groningen

Grote Markt Oostzijde, Groningen Grote Markt Oostzijde, Groningen Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 31 augustus 2010 / rapportnummer 2100-75 1. Oordeel over het MER Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Varkenshouderij Lavi te Vogelwaarde

Varkenshouderij Lavi te Vogelwaarde Varkenshouderij Lavi te Vogelwaarde Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 7 augustus 2012 / rapportnummer 1813 61 1. Oordeel over het MER en de aanvulling daarop Lavi BV

Nadere informatie

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Collegevoorstel Advies: Openbaar

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Collegevoorstel Advies: Openbaar Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp Waalfront Koers West en een Milieueffectrapportage Programma / Programmanummer Ruimtelijke ontwikkeling / 4110 IBW-nummer Portefeuillehouder P. Depla Samenvatting

Nadere informatie

Bestemmingsplan Buitengebied, Crematorium Haarlo, 2014

Bestemmingsplan Buitengebied, Crematorium Haarlo, 2014 PlanMER Bestemmingsplan Buitengebied, Crematorium Haarlo, 2014 Gemeente Berkelland Datum: 9 juni 2015 Projectnummer: 130151 INHOUD Samenvatting 3 1 Inleiding 7 1.1 Aanleiding MER 7 1.2 De locatie 7 1.3

Nadere informatie

Bestemmingsplan buitengebied, gemeente Harlingen

Bestemmingsplan buitengebied, gemeente Harlingen Bestemmingsplan buitengebied, gemeente Harlingen Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 19 februari 2015 / rapportnummer 2992 14 1. Oordeel over het milieueffectrapport (MER) Het college van burgemeester

Nadere informatie

Bestemmingsplan Timmerfabriek stadsvernieuwing Belvédère Maastricht

Bestemmingsplan Timmerfabriek stadsvernieuwing Belvédère Maastricht Bestemmingsplan Timmerfabriek stadsvernieuwing Belvédère Maastricht Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 17 augustus 2010 / rapportnummer 1330-351 Oordeel over het MER De gemeente Maastricht gaat

Nadere informatie

Stadion Heracles, Almelo

Stadion Heracles, Almelo Stadion Heracles, Almelo Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 27 juni 2012 / rapportnummer 2460 59 1. Oordeel over het MER Stichting Stadion Heracles Almelo (SSHA) heeft het voornemen om in Almelo

Nadere informatie

Bestemmingsplan Buitengebied Ooststellingwerf

Bestemmingsplan Buitengebied Ooststellingwerf Bestemmingsplan Buitengebied Ooststellingwerf Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 3 december 2015 / rapportnummer 3040 1. Oordeel over het milieueffectrapport (MER) De gemeente Ooststellingwerf

Nadere informatie

Uitbreiding en herstructurering recreatiepark Beekse Bergen, Hilvarenbeek

Uitbreiding en herstructurering recreatiepark Beekse Bergen, Hilvarenbeek Uitbreiding en herstructurering recreatiepark Beekse Bergen, Hilvarenbeek Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 2 januari 2012 / rapportnummer 1552 62 1. Oordeel over het MER Libéma Exploitatie

Nadere informatie

Geachte mevrouw Timmerman,

Geachte mevrouw Timmerman, Van: Linda Benkers [mailto:lbenkers@eia.nl] Verzonden: dinsdag 9 februari 2016 10:45 Aan: Griffie (Gemeente Alphen aan den Rijn) CC: Annemarie Wagenmakers Onderwerp: Aanpassing N207-zuid, provincie Zuid-Holland

Nadere informatie

GEMEENTE LOCHEM. Structuurvisie. Bijlage (vormvrije) MER beoordelingen

GEMEENTE LOCHEM. Structuurvisie. Bijlage (vormvrije) MER beoordelingen GEMEENTE LOCHEM Bijlage (vormvrije) MER beoordelingen mro b.v., maatschap voor Ruimtelijke Ordening INHOUDSOPGAVE : 1 INLEIDING.... 3 1.1 STRUCTUURVISIE EN M.E.R.-PLICHT... 3 1.2 M.E.R.-PLICHTIGE ACTIVITEITEN...

Nadere informatie

Registratienummer: Z / Vaststelling Reikwijdte en Detailniveau Windpark Haringvliet GO

Registratienummer: Z / Vaststelling Reikwijdte en Detailniveau Windpark Haringvliet GO Vaststelling Reikwijdte en Detailniveau Windpark Haringvliet GO Pagina 1 van 10 Inleiding Dit document vormt de vaststelling van het advies Reikwijdte en Detailniveau voor de m.e.r.- procedure voor windpark

Nadere informatie

ONDERWERP: Vaststellen bestemmingsplan "Motorcrossterrein Arnhem"

ONDERWERP: Vaststellen bestemmingsplan Motorcrossterrein Arnhem Aan de gemeenteraad Documentnummer 2015.0.101.295 Zaaknummer 2015-07-00870 ONDERWERP: Vaststellen bestemmingsplan "Motorcrossterrein Arnhem" Voorstel 1. Gewijzigd vast te stellen het bestemmingsplan "Motorcrossterrein

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan.

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan. Aan de Gemeenteraad Raad Status 14 mei 2009 Besluitvormend Onderwerp Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan Punt no. 10 Te besluiten om 1. de voorbereiding/procedure

Nadere informatie

Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe

Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe Verordening vastgesteld: 26-06-2003 In werking getreden: 15-09-2003 COMPENSATIEVERPLICHTING Artikel 1 Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan

Nadere informatie

Reactienota zienswijzen Startdocument planm.e.r. bestemmingsplan buitengebied 2014 Someren

Reactienota zienswijzen Startdocument planm.e.r. bestemmingsplan buitengebied 2014 Someren Notitie Contactpersoon Maartje van Ravesteijn Datum 18 februari 2014 Kenmerk N001-1219533RMV-cri-V01-NL Reactienota zienswijzen Startdocument planm.e.r. bestemmingsplan buitengebied 2014 Someren Inleiding

Nadere informatie

Wij hebben uw verzoek beoordeeld en besloten de gevraagde ontheffing te verlenen. Bijgaand treft u een afschrift aan van ons besluit.

Wij hebben uw verzoek beoordeeld en besloten de gevraagde ontheffing te verlenen. Bijgaand treft u een afschrift aan van ons besluit. Gedeputeerde Staten Contact M. Molenwijk T 070-441 74 11 m.molenwijk@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Burgemeester en Wethouders van de

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Schalkwijkseweg 22

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Schalkwijkseweg 22 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Schalkwijkseweg 22 2 10 COLOFON TITEL: Ruimtelijke Onderbouwing Schalkwijkseweg 22 STATUS: Definitief PROJECTNUMMER: NL.IMRO.0321.0012PBSCHLKWSWG22 DATUM: 11 februari 2010 AUTEUR:

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING. Herinrichting parkeerterrein sportpark Rooswijk Rooswijklaan 4 te Velsen-Noord

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING. Herinrichting parkeerterrein sportpark Rooswijk Rooswijklaan 4 te Velsen-Noord RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Herinrichting parkeerterrein sportpark Rooswijk Rooswijklaan 4 te Velsen-Noord 28 februari 2013 INHOUD 1 Beschrijving project en locatie...3 2 Planologisch kader...4 2.1 Vigerend

Nadere informatie

S a m e n v a t t i n g

S a m e n v a t t i n g PlanMER / Milieurapport - Bovenregionaal logistiek park Midden- en West-Brabant S a m e n v a t t i n g Voor u ligt de samenvatting van het PlanMER / Milieurapport dat in opdracht van de Provincie Noord-

Nadere informatie

Bijlage A. Begrippenlijst

Bijlage A. Begrippenlijst Titel Bijlage A. Begrippenlijst Datum 10-11-2016 Auteur Anne Schipper Aanlegfase Fase gedurende welke activiteiten worden uitgevoerd die specifiek verband houden met het initiatief. Alternatieven Mogelijkheden

Nadere informatie

Uitbreiding van de Hydrocrackerinstallatie

Uitbreiding van de Hydrocrackerinstallatie Uitbreiding van de Hydrocrackerinstallatie ExxonMobil Raffinaderij Rotterdam Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 29 april 2015 / rapportnummer 2964 40 1. Oordeel over het milieueffectrapport

Nadere informatie

Randweg Haps, gemeente Cuijk

Randweg Haps, gemeente Cuijk Randweg Haps, gemeente Cuijk Voorlopig Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 31 oktober 2013 / rapportnummer 2442 84 VOORLOPIG 1. Oordeel over het milieueffectrapport (MER) Het college van Burgemeester

Nadere informatie

PlanMER windenergie Emmen

PlanMER windenergie Emmen PlanMER windenergie Emmen 18 april 2013 PlanMER windenergie Emmen Kenmerk R001-1208388EMG-evp-V02-NL Verantwoording Titel Opdrachtgever Projectleider Auteur(s) PlanMER windenergie Emmen Gemeente Emmen

Nadere informatie