Managementsystemen op een rij, de relatie tussen het INK en andere modellen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Managementsystemen op een rij, de relatie tussen het INK en andere modellen"

Transcriptie

1 MANAGEMENTSYSTEMEN OP EEN RIJ De relatie tussen het INK en andere Managementmodellen 1 e druk april 2005, INK Zaltbommel Managementsamenvatting door Elburg Interim Managementsystemen op een rij, de relatie tussen het INK en andere modellen INK-managementmodel is geen norm maar een vanuit de praktijk ontwikkeld denkkader, dat uitdaagt tot het formuleren en realiseren van zelfgekozen doelen. Het INK-model laat veel ruimte voor eigen invulling door gebruikers. Dit maakt het ook mogelijk om het te combineren met het gebruik van andere managementmodellen. Een aantal belangrijke raakvlakken worden hier behandeld. 1. INK en generieke managementsystemen Hierna worden 7 managementsystemen met het INK-managementmodel vergeleken. 1. ISO 9001-kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001 bevat de eisen voor een kwaliteitsmanagementsysteem waarmee organisaties kunnen aantonen dat zij: Op een consistente wijze producten en/of diensten leveren die voldoen aan de eisen van de klant en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving; Werken aan het verhogen van de klantentevredenheid. Op de eisen van ISO 9001 wordt getoetst. Richtlijn ISO 9004 vormt het bedrijfskundig kader voor organisaties die daadwerkelijk aan verbetering van de organisatie willen werken en daarbij aandacht besteden aan meer groepen belanghebbenden dan alleen de klant. ISO 9001 is sterk naar het INK-managementmodel toegegroeid. Het verschil is dat het model geen ontwikkelingssystematiek kent; je voldoet wel of niet!! 2. ISO en OHSAS ISO is een gedocumenteerd milieumanagementsysteem om te kunnen voldoen aan de eisen van de betreffende wet- en regelgeving, te streven naar voorkoming van milieuvervuiling en te zorgen voor verbetering van de de milieuprestatie. Het gaat om milieu-aspecten die de organisatie kan beheersen. Het model geeft geen specifieke criteria. OHSAS is een gedocumenteerd Arbo-managementsysteem waarmee een organisatie de Arbo-risico s kan beheersen en haar prestaties kan verbeteren. Het betreft alle Arbo aspecten, het model geeft geen specifieke criteria. De afkorting staat voor: Occupational Health and Safety Assesssment Series. ( ) Pagina 1 van 6

2 Beide modellen zijn erop gericht om organisaties structureel te laten werken aan verbeteringen. Hierbij worden ook de ketenpartners betrokken. Het eerste niveau is het wettelijke niveau daarna echt verbeteren. Net als ISO 9001 leidt toetsing tot verkrijging van een certificaat. Het OHSAS certificaat is nog niet internationaal erkend. Het verschil van deze modellen en ook het ISO 9001 model met het INK-model is dat: Niet gericht zijn op de behoeftebevrediging van ALLE staeholders De normen niet gericht zijn op het ontwikkelen van de organisatie Documentatie en aantoonbaarheid zijn dominante thema s Veelal externe (klant / wetgeving) i.p.v. interne (management) drivers Overeenkomsten zijn: Hanteren van de PDCA-cyclus, procesbenaderng en sturen en verbeteren op basis van feiten. 3. Investors in People IiP is een proces waarmee organisatie gestimuleerd worden hun functioneren te verbeteren via investeringen in de ontwikkeling van medewerkers. Mensen zijn het belangrijkste kapitaal en met hun prestaties worden de organisatiedoelen gerealiseerd. Committeren aan IiP betekent dat de deelnemende organisatie zich ontwikkelt naar een coachende managementstijl en zelfsturing bij medewerkers. Topleiding dient dit te onderschrijven, dit is een grote stap en daarom niet geschikt voor alle organisaties. De invoering start aan de top en mogelijke resultaten zijn: verbetering resultaatgerichtheid, context om te werken aan cultuurverandering en kader om te werken aan competentiemanagement. Het is een groeimodel met 39 bewijsvereisten op 4 verschillende niveaus. Het gaat meer om de beleving bij de medewerkers dan om de documentatie. Het hoogste niveau van IiP sluit aan bij niveau III van het INK. 4. De Balanced Scorcard (1992 Kaplan & Norton) De essentie van de BSC is het concreet maken van de visie van de organisatie naar de factoren die bepalend zijn voor het realiseren van die visie in de komende 3 5 jaar. Hierbij is men zich bewust dat alleen sturen op financiële maatstaven achterhaald is. Vier elementen: Markt / klant, hoe kunnen we onze klanten optimaal bedienen Financieel, wat wensen onze stakeholders Bedrijfsprocessen, hoe werken onze bedrijfsprocessen zo efficiënt mogelijk Leren en groeien, hoe kunnen we verbeteringen doorvoeren De elementen worden op elkaar afgestemd, met elkaar in balans gebracht. De succesbepalende factoren worden vertaald naar meetbare Prestatie Indicatoren. Per PI wordt bepaald wie stuurt en wie bewaakt. Door de verantwoordelijke worden verbetercties bepaald, die een bijdrage leveren aan het realiseren van de doelstelling (en). ( ) Pagina 2 van 6

3 Het model kent geen ontwikkelsystematiek. De ontwikkeling zit in de periodieke aanpassing van de visie. 5. SIX SIGMA Six Sigma is een organisatorisch programma om verbeterprojecten te faciliteren met de filosofie dat een organisatie er structureel voor kiest om een deel van haar tijd en middelen in te zetten voor kwaliteitsverbetering. Six Sigma is een beproefde projectaanpak voor verbeterprojecten, met vijf fasen en in totaal 12 stappen, die op korte termijn tot tastbaar resultaat leiden. De Strategische Verbeter Doelstellingen zijn die de grootste impact hebben op het verbeteren van de KSF en, het behalen van de strategie, tegemoet komen aan de klantwens en de bedrijfsprocessen optimaliseren. Letterlijk staat Six Sigma voor maximaal 3,4 fout per mogelijkheden, dit dient symbolisch te worden beschouwd. De uitvoering geschiedt door veelal full time Directors, Master Belts, Black Belts en Green Belts, begeleid door coaches. Met name geschikt voor grote ondernemingen met veel repeterende, genormaliseerd handelingen. 6. Enterprice Risk Management Het ERM is een raamwerk voor risicomanagement en is opgesteld door de COSO commissie naar aanleiding van faillisementsschandalen in de VS. Het model is bedoeld om een grotere zekerheid te krijgen over de realisering van de organisatiedoelstellingen op de volgende gebieden: Strategische doelen Operationele doelen (effectiviteit en efficiency) Verslaglegging Voldoen aan wet- en regelgeving Deze doelen zijn voor alle niveaus van de organisatie en zijn verdeeld naar 8 verbonden elementen: 1. Interne omgeving 2. Stellen van doelen 3. Identificeren van gebeurtenissen 4. Beoordelen van risico s 5. Reageren op risico s 6. Maatregelen ter beheersing 7. Informatie en communicatie 8. Monitoren Het model wordt gebruikt om te voldoen aan de Sarbanes-Oxley Act in de VS en de Code Tabaksblad in Nederland. De accountant kan worden gevraagd een oordeel te geven over dit risicomanagementsysteem. In essentie is het model een risicoraamwerk dat voortkomt uit de financiële en de managementcontrol. ( ) Pagina 3 van 6

4 2. INK en Branchespecifieke managementsystemen Van de 6 uit de brochure worden er hier 3 behandeld: HKZ harmonisatiemodel, voor de gezondheidszorg, focus op procesbeheersing De Kwaliteitswet Zorginstellingen verplicht instellingen om zorg van goede kwaliteit te leveren. Stichting HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) stelt partijen in staat die kwaliteit te benoemen en toetsbaar te maken. Het HKZ Harmonisatiemodel geeft aan dat er sprake is van een cyclus proces binnen een systeem waarvan de onderdelen in voortdurende wisselwerking met elkaar staan. De kern bestaat uit het primaire proces (Met normen vanuit het cliëntenperspectief): Hieromheen: 1. Intake / indicatie -> 2. Uitvoering -> 3. Evaluatie / nazorg 4. Beleid en organisatie / 5. Personeel / 6. Onderzoek en ontwikkeling / 7. Fysieke omgeving en materiaal / 8. Diensten door derden / 9. Documenten Bij de ontwikkeling van het certificatieschema worden de rubrieken sectorspecifiek ingevuld. Deelname aan het HKZ-traject is een vrijwillige keuze van het bestuur en de Directie. Waarderingskader BVE, voor het onderwijs, focus op verantwoording De onderwijsinspectie moet een oordeel geven over de manier van lesgeven en over het pedagogisch-didactische klimaat. De inspectie voert deze wettelijke taak uit met een stelstel van periodieke kwaliteitsonderzoeken (PKO) bij het primaire, voortgezet en beroepsonderwijs (BVE). Centraal bij deze manier van inspecteren staat het zelfonderzoek van de onderwijsinstellingen, waarbij de inspectie wil aansluiten. Het PKO vindt volgens een afgesproken toetsingskader, met daarin de kwaliteitsaspecten, eens in de drie jaar plaats. Het waarderingskader bevat 3 domeinen, 12 kwaliteitsaspecten en een aantal indicatoren. Verder staan er beslisregels in die de inspectie hanteert om een uitspraak te doen over het kwaliteitsniveau van de instelling. Het resultaat is de toetsing van de maatschappelijke verantwoording van de school aan de wettelijke bepalingen uit de Wet Onderwijs Toezicht (WOT). Bij de toetsing streeft de inspectie naar meer betrokkenheid van de instelling bij kwaliteitszorg. Dit ook van uit de visie hoe meer en beter de zelfevaluatie is, des te lichter kan het daarop volgende periodieke kwaliteitsonderzoek zijn. De PKO-rapportages worden openbaar gemaakt. ( ) Pagina 4 van 6

5 KWH-Huurlabel, voor woningcorporaties, focus op klantgerichtheid Het KWH-huurlabel is een verbeterinstrument waarmee woningcorporaties - vrijwillig, maar niet vrijblijvend de kwaliteit van hun dienstverlening verbeteren. Het KWH-huurlabel beslaat alle woondiensten die een corporatie biedt. De verwachtingen die klanten bij deze woondiensten hebben, zijn vertaald in kwaliteitseisen die meetbaar zijn gemaakt. Het KWH-huurlabel bestaat uit 10 labelonderdelen waarop de corporatie in de 2 jaarlijkse externe meting een 7 of hoger moet scoren. De labelonderdelen zijn: 1. Corporatie bezoeken / 2. Corporatie bellen / 3. Woning zoeken / 4. Woning betrekken / 5. Woning veranderen / 6. Huur betalen / 7. Reparatie uitvoeren / 8. Woning onderhouden / 9. Klachten afhandelen / 10. Woning verlaten Elk labelonderdeel is opgebouwd uit leveringsvoorwaarden (concrete kwaliteitseisen) die zijn vertaald in meetbare normen. In het algemeen zijn de kwaliteitseisen gebaseerd op algemeen gangbare normen en waarden, zoals respect hebben voor elkaar, tijdigheid, duidelijkheid, aanspreekbaarheid, geduld en vriendelijkheid. Een organisatie die het KWH-huurlabel implementeert zal, om aan de normen te kunnen voldoen, in alle organisatie gebieden meer of minder moeten investeren. Niet behandeld: a. Borea Keurmerk, voor Reïntegratiebedrijven, focus op prestatieverbetering b. HACCP, voor Voedingsmiddelen en Horeca, focus op veiligheid c. Keurmerk hypotheken, voor Financiën, focus op marktpositie 3. Persoonsgerichte managementsystemen Persoonscertificatie kan moeilijk als managementsysteem worden gezien. Het is toch opgenomen omdat het wel degelijk een onderwerp is van de managementagenda, Hoe kunnen wij op de vakbekwaamheid van onze medewerkers vertrouwen? Persoonscertificatie beoogt de vakbekwaamheid van medewerkers te waarborgen, vanuit het inzicht dat de gevolgde schoolopleiding geen garanties geven voor de beheersing van een vak en dat door voortdurende her-, na- en bijscholing de vakbekwaamheid van medewerkers onderhouden moet worden. Persoonscertificaten hebben een beperkte looptijd, meestal tussen 3 5 jaar. Persoonscertificatie is een middel om processen te beheersen, richt zich op de professionaliteit van het individu. Er is slechts één systematiek die volledig als kwaliteitssysteem wordt erkend: de NEN-EN- ISO/IEC 17024:2003. Deze ISO-norm beschrijft het zogenaamde certificatieschema waarlangs een vakgebied wordt beschreven. In Nederland is persoonscertificatie in de tweede helft van de jaren negentig tot wasdom gekomen met het VCA-certificaat als aanjager. VCA staat voor veilig werken in bedrijven. ( ) Pagina 5 van 6

6 4. Implementatie Het integrale karakter van het INK-managementmodel maakt het mogelijk de verschillende systemen op transparante wijze in dat model te plaatsen. Dit kan door: 1. Eerst diagnose (Positiebepaling / zelfevaluatie) op basis van het INKmanagementmodel en afhankelijk van de uitkomst worden er delen van het model managementsysteem ingevoerd of verbeterd. Op zoek naar de ondernemersas: Relatie Strategische Doelstellingen, Kritische Succes Faktoren, Segmentatie Klantgroepen en Eindresultaten. De Balanced Scorecard systematiek kan hierin behulpzaam zijn. Op soortgelijke wijze kan het Investors in People programma helpen om langs de mensas van het INK model te werken aan de noodzakelijke verbeteringen op personeelsgebied. Mocht risicomanagement het grote knelpunt zijn dan kan het ERM-raamwerk u wellicht de goede richting wijzen. 2. Eerst analyseren van de werking van het bestaande managementsysteem en bij tekortkomingen dan bijvoorbeeld op basis van de eindtermen van het INKmanagementsysteem fase III bepalen welke stappen gezet moeten worden voor de verdere ontwikkeling ( ) Pagina 6 van 6

Kwaliteit in Kaart. Werkwijze en achtergronden. Kwaliteit in kaart is een complete aanpak kwaliteitszorg voor het onderwijs.

Kwaliteit in Kaart. Werkwijze en achtergronden. Kwaliteit in kaart is een complete aanpak kwaliteitszorg voor het onderwijs. Kwaliteit in Kaart Werkwijze en achtergronden Kwaliteit in kaart is een complete aanpak kwaliteitszorg voor het onderwijs. Peter Theunis Edux onderwijsadviseurs Kwaliteit in Kaart Werkwijze en achtergronden

Nadere informatie

Een literatuuronderzoek naar nieuwe bevindingen op het gebied van kwaliteit en diversiteit

Een literatuuronderzoek naar nieuwe bevindingen op het gebied van kwaliteit en diversiteit Diversiteit en kwaliteit Een literatuuronderzoek naar nieuwe bevindingen op het gebied van kwaliteit en diversiteit In opdracht van NSvP Annemieke van Beek Wilma Henderikse Anneke van Doorne-Huiskes VanDoorneHuiskes

Nadere informatie

HR Performance Management

HR Performance Management HR Performance Management Door: Bernadette van de Laak Inleiding Bij Performance Management (PM) gaat het erom dat menselijk kapitaal binnen een organisatie dusdanig wordt georganiseerd, dat stijging van

Nadere informatie

Kwaliteitszorgstelsel All Inn Kapperscollege (2013-2015)

Kwaliteitszorgstelsel All Inn Kapperscollege (2013-2015) Kwaliteitszorgstelsel All Inn Kapperscollege (2013-2015) Inhoudsopgave 1. Inleiding Organogram 2. Karakteristieken kwaliteitszorg van AIK 2.1 Missie 2.2 Visie 2.3 Managementomgeving 2.4 Kwaliteitsborging

Nadere informatie

Ebook. De balanced scorecard als instrument voor besturing en strategie. Drs. G.H. (Harry) Huizing AC. HHFinance

Ebook. De balanced scorecard als instrument voor besturing en strategie. Drs. G.H. (Harry) Huizing AC. HHFinance Ebook De balanced scorecard als instrument voor besturing en strategie Drs. G.H. (Harry) Huizing AC HHFinance Ontwerp omslag: J. de Brué van Groothuizen De uitgeverij, Apeldoorn 2013 Behoudens uitzonderingen

Nadere informatie

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Toezicht zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Colofon Definitief Copyright Agentschap Telecom 2013 Pagina 2 van 67 Samenvatting Missie Agentschap

Nadere informatie

Een positieve blik op modellen voor risicomanagement

Een positieve blik op modellen voor risicomanagement TPC Een positieve blik op modellen voor risicomanagement 26 Er zijn de afgelopen jaren nieuwe normen op het gebied van risicomanagement ontstaan. Welke handvatten geven deze normen COSO, ISO 31000 en M_o_R

Nadere informatie

handreiking risicomanagement In de ggz Veiligheidsmanagementsysteem (VMS)

handreiking risicomanagement In de ggz Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) handreiking risicomanagement In de ggz Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) colofon deze Handreiking Risicomanagement in de ggz is opgesteld in opdracht van de Stuurgroep Veilige zorg, ieders zorg patiëntveiligheidsprogramma

Nadere informatie

Kwaliteitszorg heeft tot doel om de medewerkers en de leiding van een organisatie bewust te maken van resultaatgericht werken.

Kwaliteitszorg heeft tot doel om de medewerkers en de leiding van een organisatie bewust te maken van resultaatgericht werken. Kwaliteitszorg Inleiding: Kwaliteitszorg heeft tot doel om de medewerkers en de leiding van een organisatie bewust te maken van resultaatgericht werken. In de organisatie moet men met elkaar de vraag (durven)

Nadere informatie

Leeswijzer: toelichting bij de syllabus

Leeswijzer: toelichting bij de syllabus Leeswijzer: toelichting bij de syllabus Deze syllabus is geschreven in opdracht van het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse Gemeenschap. Hij is bedoeld als ondersteuning voor de lokale besturen

Nadere informatie

Effectiviteit van GRC -Tools

Effectiviteit van GRC -Tools - Ali Çolak & Hasib Haq Post Graduate IT-Audit Opleiding VU Team 945 VU Coach: Rob Christiaanse Bedrijfscoach Guillaume Speear RE CISA Alex van Doorn RE RA Auteurs: Ali Çolak Hasib Haq Student Nr: 1689908

Nadere informatie

Toelichting op de handleiding bij het opstellen van het kwaliteitsjaarverslag

Toelichting op de handleiding bij het opstellen van het kwaliteitsjaarverslag Toelichting op de handleiding bij het opstellen van het kwaliteitsjaarverslag Voor 1e lijns fysiotherapiepraktijken Amersfoort, maart 2005 Bij het maken van de toelichting op de handleiding voor het kwaliteitsjaarverslag

Nadere informatie

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland.

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Voorwoord Door Prof. dr. J.G.M. Frijns, Voorzitter Monitoring Commissie Corporate Goverance Code

Nadere informatie

Leidraad. Interne Controle Organisatiebeheersing

Leidraad. Interne Controle Organisatiebeheersing Leidraad Interne Controle Organisatiebeheersing Coördinatie en eindredactie Technische werkgroep interne controle Carolina Stevens, Herman Panneels, Kurt Debruyne, Leo Van Loo, Lieven Tydgat, Mark Vandersmissen,

Nadere informatie

Klantbelang Centraal; een blijvende uitdaging ook voor Compliance

Klantbelang Centraal; een blijvende uitdaging ook voor Compliance Klantbelang Centraal; een blijvende uitdaging ook voor Compliance Bijdrage van Ruud de Hollander, hoofd Toezichtgroepen Financiële Ondernemingen, tijdens het jaarseminar Verbond van Verzekeraars Compliance

Nadere informatie

dromen procesmanagement in 2009

dromen procesmanagement in 2009 dromen procesmanagement in 2009 voorwoord inhoud het realiseren van dromen in 2009 het realiseren van dromen in 2009 3 onderzoeksopzet 5 onderzoeksresultaten 9 conclusies 16 control synthese: 1 + 1 = 1

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Strategisch Opleidingsbeleid

Strategisch Opleidingsbeleid Strategisch Opleidingsbeleid Inhoudsopgave MANAGEMENT SUMMARY 3 1. INLEIDING 4 Wat is het doel? 2. KADER 6 2.1 Opleiden op strategisch niveau 3. STRATEGISCH BELEID 7 3.1 Integraal management 3.2 Klantgerichtheid

Nadere informatie

Plan van Aanpak Dynamische RI&E

Plan van Aanpak Dynamische RI&E Plan van Aanpak Dynamische RI&E Wim Bakker 2 van 68 Dynamische RI&E Plan van Aanpak Implementatie Wim Bakker Warffum Augustus 2014 www.frieslandcampina.com 3 van 68 Voorwoord Voor u ligt het adviesrapport

Nadere informatie

Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME

Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME STAGNATIE DREIGT, ALERTHEID BLIJFT GEBODEN 'Zijn Nederlandse zorginstellingen klaar voor de aangekondigde transities in de zorgsector?'

Nadere informatie

2014 Een onderzoek naar gebruikerstevredenheid en de mogelijkheden in de markt

2014 Een onderzoek naar gebruikerstevredenheid en de mogelijkheden in de markt Stand van zaken contractmanagementsoftware 2014 Een onderzoek naar gebruikerstevredenheid en de mogelijkheden in de markt NEVI www.nevi.nl Mitopics www.mitopics.nl Hoewel de uiterste zorg is besteed aan

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

kwaliteits- en capaciteitsdocument elektriciteit 2010-2016

kwaliteits- en capaciteitsdocument elektriciteit 2010-2016 kwaliteits- en capaciteitsdocument elektriciteit 2010-2016 profiel van de organisatie 01-01-08 Overdracht beheer hoogspanningsnetten aan TenneT 01-07-08 Continuon wordt een brede netbeheerder N.V. Continuon

Nadere informatie

INHOUD. Schoolplan VMBO-scholen ROC West-Brabant 2011-2015 2

INHOUD. Schoolplan VMBO-scholen ROC West-Brabant 2011-2015 2 INHOUD 1 Voorwoord 4 2 Organisatiestructuur 5 3 Missie en kernwaarden 7 3.1 Missie van ROC West-Brabant 7 3.2 Besturingsfilosofie 8 3.3 Kernwaarden 8 3.4 Grondhouding 9 4 Planvorming en verantwoording

Nadere informatie

onderwijsgroep zuid-hollandse waarden schoolplan

onderwijsgroep zuid-hollandse waarden schoolplan onderwijsgroep zuid-hollandse waarden schoolplan strategisch schoolplan OZHW 2012-2016 Inhoud Préambule 4 Inleiding 5 1. Besturingsconcept 8 1.1. Besturingsfilosofie 8 1.2. Missie 10 1.3. Visie 10 2. Structuur

Nadere informatie

GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING

GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING In december 2010 publiceerde het Nederlandse Verbond van Verzekeraars de Governance Principes, hierna de Code Verzekeraars. Hierin worden voor Nederlandse Verzekeringsmaatschappijen

Nadere informatie

De interne audit: haal je er meer uit met een goed auditprogramma

De interne audit: haal je er meer uit met een goed auditprogramma Walvisgeluiden Juli 2013 Walvis ConsultingGroep Johannes Bosboomstraat 39-3817 DP Amersfoort www.walviscg.nl info@walviscg.nl tel: 085 87 80 640 De interne audit: haal je er meer uit met een goed auditprogramma

Nadere informatie

accounting & control automatisering Zoek de verschillen

accounting & control automatisering Zoek de verschillen automatisering accounting & control Zoek de verschillen Er zijn minstens achttien leveranciers van business process management-software actief op de Nederlandse markt. Elke selectie begint met een inventarisatie

Nadere informatie

Tax Control Framework

Tax Control Framework Tax Control Framework Van risicogericht naar "in control": het werk verandert DV 401-1Z*1PL 12345 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. Internationale ontwikkelingen Corporate Governance

Nadere informatie

Veranderende verwachtingen, continue kwaliteit Transparantieverslag 2011/2012 van Deloitte Accountants B.V.

Veranderende verwachtingen, continue kwaliteit Transparantieverslag 2011/2012 van Deloitte Accountants B.V. Veranderende verwachtingen, continue kwaliteit Transparantieverslag 2011/2012 van Deloitte Accountants B.V. Veranderende verwachtingen, continue kwaliteit De brede maatschappelijke discussie over de dienstverlening

Nadere informatie