Datum: Status: Definitief. Uitvoeringsregel Prestaties Zorgzwaartepakketten en ambulante begeleiding Forensische Zorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Datum: 07-06-2010 Status: Definitief. Uitvoeringsregel Prestaties Zorgzwaartepakketten en ambulante begeleiding Forensische Zorg"

Transcriptie

1 Datum: Status: Definitief Uitvoeringsregel Prestaties Zorgzwaartepakketten en ambulante begeleiding Forensische Zorg

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Achtergrond Domein forensische zorg Afbakening Prestaties Extramurale prestaties Prestaties met verblijf Tarieven Extramurale prestaties Prestaties met verblijf... 7 Bijlage 1: Definities... 8 Bijlage 2: Strafrechtelijke titels... 9 Bijlage 3: Prestatiebeschrijvingen extramurale begeleiding van 26

3 1. Inleiding In dit document word beschreven welke zorg binnen de forensische zorg via een zorgzwaartepakket (ZZP) of via ambulante parameters 1 wordt gefinancieerd. 2. Achtergrond De afgelopen jaren hebben zorgaanbieders bij de Directie Forensische Zorg aangegeven dat de zorgproducten begeleiding, Beschermd Wonen en ondersteunende zorg aan verstandelijk gehandicapten, niet aansluit bij de DB(B)C-systematiek. Bij invoering van de DB(B)C-systematiek verwachten zij een sterke toename van de administratieve lasten omdat de registratiewijze niet aansluit bij de registratie van deze zorg in de reguliere GGZ. Daarnaast hebben zij ook zorginhoudelijke problemen genoemd, zoals de afwezigheid van diagnostiserend personeel. Het afgelopen jaar heeft Justitie een tweetal onderzoeken laten uitvoeren naar de (administratieve) gevolgen en er zijn meerdere oplossingsrichtingen onderzocht. Op basis van deze onderzoeken heeft de Minister van Justitie in maart 2010 (referentienummer /10) besloten om bepaalde vormen van zorg niet middels de DB(B)C-systematiek te financieren. Het doorslaggevende argument voor de Minister is dat met dit besluit de aansluiting voor deze doelgroep bij de gebruikelijke financiële taal in de reguliere zorg wordt verbeterd. De ZZP-systematiek is nieuw binnen het forensische veld. De extramurale NZa-parameters niet, middels deze parameters wordt nu de forensische zorg gefinancieerd. Wel lopen de huidige forensische NZa-parameters en de AWBZ NZa-parameters op onderdelen uit elkaar omdat niet alle ontwikkelingen (zoals de overgang van vormen van begeleiding naar de WMO) voor het forensische veld zijn doorgevoerd. Bij de invoering van deze vorm van bekostiging binnen de forensische zorg, zijn een aantal kaders bepaald die als uitgangspunt fungeren. Binnen het stelsel Forensische Zorg hebben instellingen aangegeven dat de prestaties die ze leveren voor de forensische zorg weinig tot niets verschillen van hun reguliere zorg. Daarmee wordt eenzelfde prestatie geleverd waar eenzelfde tarief bij hoort. Wel is het stelsel waarin en de grondslag waarop de zorg geleverd wordt anders. Daarmee geven de onderstaande kaders een beperkt speelveld op: Justitie moet de ruimte hebben om zelf de bepalen welke prestaties ze in de forensische zorg willen inkopen; Functionele bekostiging; Waar mogelijk wordt aangesloten bij bestaande regelgeving, vertaald voor de forensische zorg Van de prestaties en tarieven voor ZZP s en extramurale parameters die binnen de forensische zog worden ingekocht, komen in 2011 de tarieven en prestaties overeen tussen forensische Zorg en AWBZ; Wettelijk kader moet geregeld zijn; Declaratieproces sluit aan bij reguliere declaratieproces instellingen. 3. Domein forensische zorg De DB(B)C-systematiek is van toepassing op de forensische zorg in strafrechtelijk kader (FZ), plus de bijzondere zorg in detentie, met uitzondering van de zorg (fz) die via de ZZP-bekostiging of via van AWBZ afgeleide extramurale parameters wordt gefinancierd. De forensische zorg in strafrechtelijk kader is van toepassing op vijf wetten, te weten Wetboek van strafrecht (SR), Wetboek van strafvordering (Sv), Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt), Penitentiaire Maatregel (PM) en Penitentiaire beginselenwet (Pbw). De strafrechtelijke titels voor de forensische zorg in strafrechtelijk kader, waarvoor een DB(B)C geopend mag worden ofwel een ZZP/ van AWBZ afgeleide extramurale parameter bij Justitie in rekening mag worden gebracht, zijn opgenomen in de bijlage. De definitie voor Forensische zorg is de geestelijke gezondheidszorg die verleend wordt in een strafrechtelijk kader met inbegrip van verslavingszorg en zorg aan verstandelijk gehandicapten. Geestelijke gezondheidszorg is zorg in het kader van een psychische, psychiatrische of verstandelijke beperking of zorg die verleend wordt bij verslaving. In tegenstelling tot de AWBZ valt de zorg die geboden wordt in het kader van een psychosociale problematiek expliciet wel 1 Het betreft de ambulante paramaters die afgeleid zijn van de extramurale begeleidingsparameters uit de AWBZ 3 van 26

4 onder de forensische zorg. Ook is, in tegenstelling tot de AWBZ, niet de zwaarte van de beperkingen is leidend, maar de noodzaak van zorg en de aanwezigheid van een strafrechtelijke titel. Het domein forensische zorg wordt verder uitgewerkt in het uitvoeringsprotocol 2009/ Afbakening Vanaf 1 januari 2011 wordt naast de DB(B)C-systematiek ook de ZZP-bekostiging/ extramurale parameters voor de FZ ingevoerd. Voor de afbakening van het domein waarvoor de DB(B)Csystematiek dan wel de ZZP-bekostiging/ ambulante parameters van toepassing is, geldt het volgende: Voor zorg in het kader van de behandeling van de patiënt (zowel met als zonder verblijf) geldt de DB(B)C-systematiek. Hieronder valt ook de behandeling aan sterk gedragsgestoorde licht verstandelijk gehandicapten. Voorwaarde hiervoor is dat deze zorg mét behandeling geïndiceerd is. De ZZP-bekostiging/extramurale parameters geldt voor alle doelgroepen bij de volgende zorgvormen: o Ambulante begeleiding (extramurale parameters) o Verblijf met begeleiding zonder behandeling (ZZP s) Specifiek voor de verstandelijk gehandicapten geldt nog: o Zorg aan verstandelijk beperkten, met uitzondering van de zorg die is gericht op de behandeling van een gedragsstoornis, verslaving of psychiatrische problematiek (ZZP s). Wanneer worden de begeleidingsactiviteiten tot de DB(B)C gerekend? Begeleidings- en dagbestedingsactiviteiten die onlosmakelijk onderdeel van de psychiatrische behandeling zijn, worden gerekend tot de psychiatrische zorg (behandeling). Hiervan is sprake wanneer deze activiteiten voortvloeien uit het behandelplan, noodzakelijk zijn om het behandeldoel te bereiken, worden aangestuurd door de behandelaar en er terugkoppeling plaatsvindt naar de behandelaar. Voor het uitvoeren van deze activiteiten is deskundigheid op het niveau van een behandelaar (medisch, paramedisch, gedragswetenschappelijk, vaktherapeut e.d.) nodig. Wanneer worden de begeleidingsactiviteiten niet tot de DB(B)C gerekend? Begeleiding, wel of niet in combinatie met verblijf, die gericht is op het bevorderen, het behouden van of het compenseren van de zelfredzaamheid van de patiënt worden tot de ZZP- dan wel extramurale bekostiging gerekend. Voor forensische begeleiding is géén specifieke deskundigheid vereist op het niveau van de behandelaar, er ligt geen medisch behandelplan aan ten grondslag en er is ook geen directe terugkoppeling naar de behandelaar nodig. Schematisch betekent dit het volgende: ja nee ja nee ja nee ja nee ja nee 4 van 26

5 5. Prestaties 5.1. Extramurale prestaties Functie begeleiding Begeleiding omvat de door een instelling te verlenen activiteiten aan justitiabelen met een psychiatrische aandoening of beperking, of een verstandelijke handicap die matige of zware beperkingen hebben op het terrein van: a. de sociale redzaamheid; c. het psychisch functioneren; d. het geheugen en de oriëntatie; of e. die matig of zwaar probleemgedrag vertonen. De activiteiten zijn gericht op bevordering, behoud of compensatie van de zelfredzaamheid en strekken tot voorkoming van opname in een instelling of verwaarlozing van de justitiabele. De activiteiten bestaan uit: a. het ondersteunen bij of het oefenen met vaardigheden of handelingen; b. het ondersteunen bij of het oefenen met het aanbrengen van structuur of het voeren van regie; of c. het overnemen van toezicht op de justitiabele. De functie bestaat uit: een basisprestatie; een module in verband met speciale leveringsvoorwaarden zoals 24-uurs beschikbaarheid; een module in verband met een bijzondere doelgroep waaraan de functie wordt geleverd (module cliëntkenmerk). Criteria 1. De instelling moet door WTZi toegelaten zijn voor de functie Begeleiding zoals verwoordt in het Besluit zorgaanspraken AWBZ. 2. De instelling moet een productieafspraak hebben met Justitie voor het leveren van de functie begeleiding 3. De begeleiding moet geïndiceerd zijn door een van de indicerende organen van Justitie Prestaties De volgende prestaties hebben betrekking op ambulante begeleiding en zijn geschikt voor de forensische zorg: Grondslag psychosociaal/psychiatrisch/vg H153 Gespecialiseerde Begeleiding H300 Begeleiding H150 Begeleiding extra H152 Begeleiding speciaal 1 F125 Dagbesteding GGZ H811/H812/H813 Dagbesteding VG (licht/midden/zwaar) In de bijlage zijn de uitgebreide prestatiebeschrijvingen opgenomen. Toelichting In 2007 heeft de overheveling vanuit de AWBZ naar de Justitiebegroting plaatsgevonden. In het eerste jaar hebben de zorgkantoren in opdracht van Justitie ingekocht, vanaf 2008 is DForZo de inkooporganisatie voor Justitie. Justitie heeft besloten de regels van de AWBZ in 2007 te volgen. Op dat moment viel de grondslag psychosociaal nog onder de AWBZ. Later is deze grondslag uit de AWBZ gehaald (deels 2008 en deels 2009). Justitie kiest er echter voor om de grondslagen zoals deze op het moment van overheveling bestonden over te nemen. Wel worden de prestaties inclusief de tarieven van de AWBZ overgenomen. 5 van 26

6 5.2. Prestaties met verblijf Verblijf bij verstandelijk gehandicapten Forensische behandeling aan verstandelijk gehandicapten omvat behandeling, verblijf en woonzorg. Behandeling is gericht op het voorkomen van verergering van gevolgen/complicaties van de aandoening of het ontstaan van een met de aandoening gerelateerde stoornis al dan niet door het aanleren van vaardigheden/gedrag. De problematiek is dermate complex dat substantiële en duurzame coördinatie, regie en supervisie van een multidisciplinair eam noodzakelijk zijn. Er is voortdurend afstemming nodig over hetgeen de verschillende disciplines doen. Het verblijf is gericht op het creëren van de noodzakelijke voorwaarden om zorg te kunnen leveren die in de thuissituatie niet adequaat of niet doelmatig geleverd kan worden. Daarbij gaat het om het verblijven in een instelling als de zorg noodzakelijkerwijs gepaard gaat met: 1. een beschermende woonomgeving, 2. en/of een therapeutisch leefklimaat, 3. en/of permanent toezicht. Verblijf met begeleiding Het verblijf in Beschermd wonen is gericht op het bieden van een beschermende woonomgeving. Het betreft een veilige en afgeschermde woon- en leefomgeving voor justitiabelen die door hun beperkingen niet in staat zijn zelfstandig te leven en een mogelijk gevaar voor zichzelf of anderen vormen. De bescherming richt zich primair op de justitiabele zelf, niet op zijn omgeving of de maatschappij. Voor Beschermd Wonen is géén specifieke deskundigheid vereist op het niveau van de behandelaar, er ligt geen medisch behandelplan aan ten grondslag en er is ook geen directe terugkoppeling naar een behandelaar nodig. Criteria 1. De instelling moet door WTZi toegelaten zijn voor de functie Verblijf in combinatie met een of meer van de functies persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding (en behandeling in geval van verstandelijk gehandicapten) zoals verwoord in het Besluit zorgaanspraken AWBZ. 2. De instelling moet een contract met Justitie hebben voor het leveren van de functie Verblijf en Begeleiding (en behandeling in geval van verstandelijk gehandicapten) 3. De zorg met verblijf met begeleiding zonder behandeling voor GGZ moet geïndiceerd zijn door een van de indicerende organen van Justitie 4. De zoorg aan verstandelijk beperkten, zonder indicatie voor zorg die is gericht op de behandeling van een gedragsstoornis, verslaving of psychiatrische problematiek moet geïndiceerd zijn door een van de indicerende organen van Justitie Prestaties De volgende prestaties hebben betrekking op verblijf en zijn geschikt voor de forensische zorg: Psychiatrische problematiek GGZ-C 1 tm 6 (in- of exclusief dagbesteding) Verstandelijke problematiek VG 1 tm 7 (in- of exclusief dagbesteding) 6 van 26

7 6. Tarieven 6.1. Extramurale prestaties Code Omschrijving Eenheid Tarief H300 Begeleiding Per uur 47,86 H150 Begeleiding extra Per uur 51,39 H152 Begeleiding speciaal 1 (nah) Per uur 79,76 H153 Gespecialiseerde begeleiding (psy) Per uur 84,61 F125 Dagactiviteiten (educatief, recreatief en arbeidsmatig) Per uur 9,96 H811 Dagbesteding VG licht Per dagdeel 41,67 H812 Dagbesteding VG midden Per dagdeel 46,96 H813 Dagbesteding VG zwaar Per dagdeel 50, Prestaties met verblijf ZZP-cliënten die verblijven vanwege de ondersteunende begeleiding (GGZ-C) Code ZZP Tarief 2011 Z 310 1GGZ C (excl. dagbesteding) per dag 55,86 Z 320 2GGZ C (excl. dagbesteding) per dag 90,21 Z 330 3GGZ C (excl. dagbesteding) per dag 99,68 Z 340 4GGZ C (excl. dagbesteding) per dag 120,11 Z 350 5GGZ C (excl. dagbesteding) per dag 130,96 Z 360 6GGZ C (excl. dagbesteding) per dag 165,14 Z 311 1GGZ C (incl. dagbesteding) per dag 78,09 Z 321 2GGZ C (incl. dagbesteding) per dag 110,44 Z 331 3GGZ C (incl. dagbesteding) per dag 122,42 Z 341 4GGZ C (incl. dagbesteding) per dag 144,08 Z 351 5GGZ C (incl. dagbesteding) per dag 155,39 Z 361 6GGZ C (incl. dagbesteding) per dag 190,13 ZZP-Cliënten die verblijven in VG Code Totaal waarde per dag 2010 Wel toegelaten voor BH Excl DB Incl DB 1VG 67,09 99,10 2VG 83,10 115,11 3VG 110,35 142,36 4VG 122,84 154,85 5VG 155,01 198,79 6VG 137,78 181,56 7VG 172,62 246,64 Toelichting Hier zijn de tarieven uit 2010 opgenomen. De tarieven worden rond 1 oktober geïndexeerd voor het prijspeil De NZa zal dit doen voor de tarieven van ZZP s voor Deze worden door Justitie overgenomen. 7 van 26

8 Bijlage 1: Definities 1. Algemene definities 1.1. Zorgzwaartepakket (ZZP) Een zorgzwaartepakket is een volledig pakket van intramurale zorg dat aansluit op de kenmerken van de justitiabele en de soort zorg die de cliënt nodig heeft. Een ZZP bestaat uit een beschrijving van het type cliënt (een cliëntprofiel), het aantal uren zorg dat bij dit cliëntprofiel beschikbaar wordt gesteld en een beschrijving van die zorg. 2. Dagen en toelating 2.1. Dagen 2.2. ZZP-dag exclusief behandeling Een ZZP-dag exclusief behandeling is iedere dag op een plaats niet toegelaten voor behandeling vanaf het moment van inschrijving van de justitiabele in de instelling tot het moment van uitschrijving uit de instelling ZZP-dag inclusief behandeling Een ZZP-dag inclusief behandeling is iedere dag waarop een bij de instelling justitiabele op een plaats toegelaten voor behandeling in de instelling aanwezig is. 3. Toelating 3.1. Toegelaten bed Eenheid van door het ministerie van VWS vastgestelde capaciteit voor zorgaanbieders die zijn toegelaten voor verblijf én toegelaten voor behandeling, als zodanig bepaald in de toelatingsbeschikking ingevolge artikel 5 van de WTZi Toegelaten plaats Eenheid van door het ministerie van VWS vastgestelde capaciteit voor zorgaanbieders die zijn toegelaten voor verblijf en NIET toegelaten voor behandeling, als zodanig bepaald in de toelatingsbeschikking ingevolge artikel 5 van de WTZi Toelatingsbeschikking Een beschikking van het ministerie van VWS inzake toelating als zorgaanbieder. 4. Overig 4.1. Dagbesteding Dagbesteding houdt in een structurele tijdsbesteding met een welomschreven doel waarbij de justitiabele actief wordt betrokken en die hem zingeving verleent, niet zijnde een reguliere dagstructurering die in de woon-/verblijfssituatie wordt geboden. Dagbesteding is geen welzijnactiviteit zoals zang, bingo, uitstapjes en dergelijke. 8 van 26

9 Bijlage 2: Strafrechtelijke titels 1. Niet toerekeningsvatbaar (art. 37 lid 1 Sr) 2. TBS met dwangverpleging (art. 37a Sr) 3. Overplaatsing vanuit TBS-kliniek (art. 14 Bvt) 4. Plaatsing ter observatie (art. 13 Bvt) 5. TBS met proefverlof (art. 51 Bvt) 6. Voorwaardelijke beëindiging van de verpleging van overheidswege (art. 38 g Sr) 7. TBS met voorwaarden (art. 38a Sr) 8. Voorwaardelijke veroordeling (art. 14a Sr) 9. Sepot met voorwaarden (art. 167/ 244 lid 3 Sv) 10. Schorsing voorlopige hechtenis met voorwaarden (art. 80 Sv) 11. Voorwaardelijke gratieverlening (art. 13 Gratiewet jo. 558 Sv) 12. Plaatsing t.b.v. pro-justitia rapportage (art. 196/ 317 Sv) 13. Plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis van een gedetineerde met toepassing van artikel 15 lid 5 van de Pbw7 14. Overbrenging van een gedetineerde op basis van artikel 43 lid 3 van de Pbw ISD met voorwaarden (art. 38p lid 5 Sr) 16. ISD (art. 38 m Sr) 17. Penitentiair programma met zorg (art. 15 lid 2 Pbw) 18. Interne overplaatsing op zorgafdeling in het gevangeniswezen 19. Poliklinische verrichtingen door GGZ in het gevangeniswezen 20. Voorwaardelijke Invrijheidsstelling met bijzondere voorwaarden (art. 15a Sr) 21. Strafbeschikking met aanwijzingen (art. 257A Sv lid 3) 22. Voorgenomen indicatiestelling 9 van 26

10 Bijlage 3: Prestatiebeschrijvingen extramurale begeleiding BG Begeleiding (H300) Doel: Het bieden van activiteiten gericht op bevordering, behoud of compensatie van de zelfredzaamheid en die strekken tot voorkoming van opname in een instelling of verwaarlozing. Ondersteunen bij beperkingen op het vlak van zelfregie over het dagelijks leven, waaronder begeleiding bij tekortschietende vaardigheden in zelfregelend vermogen. Begeleiden bij het toepassen en inslijpen van aangeleerde vaardigheden en gedrag in het dagelijks leven door herhaling en methodische interventie. Grondslag: Een psychiatrische of psychogeriatrische aandoening/beperking, een verstandelijke handicap met matige of zware beperkingen op het terrein van en/of: 1. sociale redzaamheid; 2. het bewegen en verplaatsen; 3. het psychisch functioneren; 4. het geheugen en de oriëntatie; 5. het vertonen van matig of zwaar probleemgedrag. Inhoud: De activiteiten bestaan uit: 1. Het ondersteunen bij of het oefenen met vaardigheden of handelingen. 2. Het ondersteunen bij of het oefenen met het aanbrengen van (dag)structuur of het voeren van regie. 3. Het overnemen van toezicht. 4. Aansturen van gedrag. Voor de handelingen die deel uit kunnen maken van Begeleiding wordt verwezen naar de CIZ- Indicatiewijzer Doelgroep: VG en PSY BG-Extra (H150) Basis +module beschikbaarheid Begeleiding extra Doel: Realisatie van beschikbaarheid van begeleiding, waardoor de cliënt erop kan rekenen dat de aanbieder naast planbare zorg ook oproepbare zorg levert binnen redelijke tijd. Grondslag: Cliënten die zijn aangewezen op BG en die door de aard van hun chronische ziekte en beperkingen naar verwachting meerdere keren per week begeleiding moeten inroepen buiten de afgesproken vaste tijden. Inhoud: BG-extra voorziet in een vergoeding van de beschikbaarheid, opgevat als tijden waarop uitvoerende beroepskrachten beschikbaar zijn voor directe zorgverlening maar niet feitelijk met die zorgverlening bezig zijn (men is oproepbaar). Uitgangspunt is de doelmatige organisatie van die beschikbaarheid. Indicatoren: Noodzaak van frequent oproepbare zorg (naar verwachting meerdere keren per week). Bij mensen met verstandelijke handicap kan onder deze beschikbaarheid ook de extra aandacht voor mensen met probleemgedrag vallen. Doelgroep: VG en PSY 10 van 26

11 BG speciaal 1 (H152) Basis + module cliëntkenmerk NAH Doel: Ondersteunen bij beperkingen op het vlak van zelfregie over het dagelijks leven (waaronder begeleiding bij tekortschietende vaardigheden in zelfregelend vermogen) in de vorm van begeleiding van zelfstandig wonende cliënten met niet-aangeboren hersenletsel. Grondslag: Chronische vorm van niet-aangeboren hersenletsel die gepaard gaat met matig of zwaar regieverlies of met een matige of zware, invaliderende aandoening of beperking (fysieke, cognitieve, sociaal-emotionele beperkingen). Inhoud: 1) begeleiden in verband met ernstig tekortschietende vaardigheden in het zelfregelend vermogen (dagelijkse bezigheden regelen, besluiten nemen, plannen en uitvoeren van taken, beheerszaken regelen, communicatie, sociale relaties, organisatie van de huishouding); 2) begeleiden bij sociaal-emotionele problematiek die samenhangt met de stoornis; 3) begeleiden bij de mogelijke integratie in de samenleving en de sociale participatie (bijvoorbeeld hulp bij de opbouw van een sociaal netwerk) met als doel zelfredzaamheid. Deze begeleiding zal doorgaans corresponderen met de klassen 1, 2, 3 van de indicatiesystematiek (respectievelijk gemiddeld 1 uur, 3 uur, 5½ uur per week). Indicatoren: NAH die langdurig gepaard gaat met matig of zwaar regieverlies of met een matige of zware, invaliderende aandoening of beperking. Doelgroep: VG BG gespecialiseerd (H153) Doel: Ondersteunen bij langdurig tekortschietende zelfregie over het dagelijkse leven, als gevolg van een psychische stoornis. Het accent ligt op handhavingsdoelen, maar er is tevens aandacht voor activerende elementen. Grondslag: Langdurige psychische stoornis en daarmee samenhangende beperkingen in sociale redzaamheid (beide vastgesteld op grond van psychiatrische diagnostiek) gepaard gaand met matig of zwaar regieverlies of met een matige of zware, invaliderende aandoening of beperking. Inhoud: 1) begeleiden in verband met tekortschietende vaardigheden in het zelfregelend vermogen (dagelijkse bezigheden regelen, besluiten nemen, plannen en uitvoeren van taken, beheerszaken regelen, communicatie, sociale relaties, organisatie van de huishouding, persoonlijke zorg); 2) begeleiden bij de mogelijke integratie in de samenleving, met extra aandacht voor ontwikkeltrajecten op het vlak van wonen, werken, sociaal netwerk (doelgericht toepassen van methoden van case management). Vorm: Voornamelijk begeleid zelfstandig wonen. De intensiteit ervan ligt doorgaans binnen de klassen 1, 2, 3 van de indicatiesystematiek. Er is een mogelijkheid van extra uren (bijv. cliënten die anders in een RIBW zouden wonen). Indicatoren: Langdurige psychische stoornis + beperkingen in sociale redzaamheid Doelgroep: PSY 11 van 26

12 Dagactiviteit LZA (F125) Basis + module cliëntkenmerk Dagbesteding in groepsverband gericht op: educatie en/of arbeidsmatige activiteit voor mensen die niet maatschappelijk kunnen participeren. Het dagprogramma is bedoeld voor cliënten met een langdurige psychische stoornis en daarmee samenhangende beperkingen (onder meer sociale redzaamheid). Educatieve en recreatieve activiteiten: Hierbij wordt uitgegaan van een weekprogramma. Iedere week worden op vaste tijdstippen bepaalde activiteiten aangeboden in een groepssetting. Uitgaande van een gemiddelde groepsgrootte bij deze dagactiviteit (8) kan de aanbieder per type activiteit komen tot een variërend aantal deelnemers (van enkele tot wel twintig). Arbeidsmatige activiteiten: Hieronder vallen gestructureerde activiteiten, waarbij met de cliënt gerichte afspraken zijn gemaakt over de werkzaamheden die verricht zullen worden (er is een overeenkomst tussen cliënt en aanbieder). Het gaat om onbetaalde werkzaamheden (wél is in de praktijk een beperkte onkostenvergoeding mogelijk). Er zijn duidelijke afspraken gemaakt over het aantal dagdelen dat de cliënt werkzaam is en het tijdstip waarop de werkzaamheden verricht worden. De volgende punten zijn van belang: arbeidsmatige activiteiten hebben betekenis in het kader van persoonlijke ontplooiing en verkenning van individuele mogelijkheden, bijvoorbeeld gericht op het opdoen van arbeidservaring of het toeleiden naar een (on-)betaalde baan; arbeidsmatige activiteiten zijn gericht op het aanleren en/of onderhouden van arbeidsvaardigheden; er is een stimulerend leer- en oefenmilieu; arbeidsmatige activiteiten zijn gericht op herstel van mensen met psychiatrische en/of psychische problemen(rehabilitatiedoelen) en dragen bij aan bevordering van maatschappelijke (her-)integratie; arbeidsmatige activiteiten hebben een stabiliserend effect op het dagelijks leven van de cliënten en dragen op die manier bij aan het voorkomen van isolement, terugval en decompensatie. Het dagprogramma kan als strekking hebben: een toeleidingstraject naar betaalde of onbetaalde arbeid in een andere setting, of dagbesteding die plaats blijven vinden in het activiteitencentrum. Functies: BG-dagdelen, waarbinnen tevens enige verzorging en vaardigheidstraining mogelijk kan zijn. Groepsgrootte: >8 Doelgroep: PSY Dagactiviteit VG extramuraal (H811/H812/ H813) Dagactiviteit voor personen met een verstandelijke handicap die als gevolg van hun beperkingen niet kunnen deelnemen aan gewoon werk of begeleid werk (maatschappelijke integratie is niet mogelijk). De activiteit vindt overdag plaats, buiten de woonsituatie, in groepsverband. Het dagprogramma legt naar inhoud een accent op: arbeidsmatige dagbesteding (activiteiten met een zelfstandig karakter waarbij het vaak zal gaan om het tot stand brengen van een product of dienst, afgestemd op de mogelijkheden en interesse van de cliënt); activering (activiteiten gericht op zinvol besteden van de dag, aangepast aan mogelijkheden en interesse van de cliënt, waaronder handvaardigheid, expressie, beweging, belevingsactiviteiten); activering, individueel belevingsgericht belevingsgerichte activiteiten op een eenvoudig niveau met extra aandacht voor sfeer, geborgenheid, veiligheid, ritme en regelmaat). 12 van 26

13 Functie: BG-Dag (in dagdelen, waarbinnen tevens PV en BH kan worden geboden alsook VP, nodig op basis van een bijkomende grondslag; daarom is in de prijs van deze prestatie enige PV, VP en BH inbegrepen) Doelgroep: VG Groepsgrootte: Licht: groep > 6 Midden: groep tussen 5 en 6 Zwaar: groep < 5 13 van 26

14 Bijlage 4: Prestatiebeschrijvingen Zorgzwaartepakketten Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Voor de sector GGZ zijn er zes ZZP s voor cliënten die verblijven vanwege ondersteunende begeleiding (C-categorie). 14 van 26

15 15 van 26

16 16 van 26

17 17 van 26

18 18 van 26

19 19 van 26

20 Verstandelijk gehandicapten (VG) Binnen de sector GHZ zijn er 7 ZZP s vastgesteld voor de verstandelijk gehandicapten. 20 van 26

21 21 van 26

22 22 van 26

23 23 van 26

24 24 van 26

25 25 van 26

26 26 van 26

Blad 1. Bijlage 3. Nadere beschrijving productcodes en diensten Maatwerkvoorziening Begeleiding

Blad 1. Bijlage 3. Nadere beschrijving productcodes en diensten Maatwerkvoorziening Begeleiding Bijlage 3. Nadere beschrijving product en diensten Maatwerkvoorziening Begeleiding Op basis van de prestatiebeschrijvingen opgesteld door de Nza (2013). Nza F125 Dagactiviteit GGZ-LZA (p/u.) Toeleidingtraject

Nadere informatie

Opzet gegevensuitwisseling Plein en aanbieders

Opzet gegevensuitwisseling Plein en aanbieders Opzet gegevensuitwisseling Plein en aanbieders Informatie Deelovereenkomst In de bijlage 3 bij de deelovereenkomst van de Basisovereenkomst Inkoop Sociaal Domein is een nadere beschrijving van de productcode

Nadere informatie

Opzet gegevensuitwisseling Plein en aanbieders

Opzet gegevensuitwisseling Plein en aanbieders Opzet gegevensuitwisseling Plein en aanbieders Informatie Deelovereenkomst In de bijlage 3 bij de deelovereenkomst van de Basisovereenkomst Inkoop Sociaal Domein is een nadere beschrijving van de productcode

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/FZ-0003

BELEIDSREGEL BR/FZ-0003 BELEIDSREGEL ZZP-TARIFERING EN TARIEVEN EXTRAMURALE PARAMETERS IN DE FORENSISCHE ZORG Ingevolge artikel 57 eerste lid onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) juncto artikel 6 van

Nadere informatie

PRODUCTEN INKOOP 2017 EN VERDER PERCEEL: ONDERSTEUNING OP LOCATIE AANBIEDER JEUGD

PRODUCTEN INKOOP 2017 EN VERDER PERCEEL: ONDERSTEUNING OP LOCATIE AANBIEDER JEUGD ONDERSTEUNING OP LOCATIE AANBIEDER JEUGD Individuele begeleiding 2017 PRODUCTEN INKOOP 2017 EN VERDER PERCEEL: ONDERSTEUNING OP LOCATIE AANBIEDER JEUGD Perceel Categorie 2015 2016 Productnaam 2015-2016

Nadere informatie

Beleidsnotitie dagbesteding Senioren+

Beleidsnotitie dagbesteding Senioren+ Beleidsnotitie dagbesteding Senioren+ Beleidsnotitie Dagbesteding Auteur(s) T. Dries Datum Oktober 2009 Advies/instemming: Managementteam 27 oktober 2009 Centrale Verwantenraad 26 januari 2010 Centrale

Nadere informatie

Aan: Zorgaanbieders DB(B)C Afzender: Projectorganisatie DB(B)C

Aan: Zorgaanbieders DB(B)C Afzender: Projectorganisatie DB(B)C Aan: Zorgaanbieders DB(B)C Afzender: Projectorganisatie DB(B)C Betreft: Wijzigingen Spelregels DB(B)C per 1 nuari 2011 Datum: 17 augustus 2010 1. Inleiding De Spelregels DB(B)C-registratie voor de forensische

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/FZ-0010

BELEIDSREGEL BR/FZ-0010 BELEIDSREGEL PRESTATIES EN TARIEVEN ZZP S EN EXTRAMURALE PARAMETERS FORENSISCHE ZORG Ingevolge artikel 57 eerste lid onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) juncto artikel 6 van

Nadere informatie

Toelichtingskader op productcodes/activiteiten Wmo en Jeugd.

Toelichtingskader op productcodes/activiteiten Wmo en Jeugd. Toelichtingskader op productcodes/activiteiten Wmo en Jeugd. Hieronder is op basis van het voorgestelde bekostigingsmodel voor de OWO-gemeenten een eerste aanzet opgesteld van een toelichtingskader op

Nadere informatie

Bijlage 1. Criteria ondersteuning, dagactiviteiten, kortdurend verblijf

Bijlage 1. Criteria ondersteuning, dagactiviteiten, kortdurend verblijf Bijlage 1. Criteria ondersteuning, dagactiviteiten, kortdurend verblijf Als bedoeld in hoofdstuk 6, paragraaf 2. 1. Ondersteuning Ondersteuning thuis zijn activiteiten gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-300-536. Volledig Pakket Thuis. Bijlage 12 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c

BELEIDSREGEL CA-300-536. Volledig Pakket Thuis. Bijlage 12 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c Bijlage 12 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c BELEIDSREGEL Volledig Pakket Thuis Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Perceel 1 Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Ambulant 2016 (volwassenen)

Perceel 1 Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Ambulant 2016 (volwassenen) Perceel 1 Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Ambulant 2016 (volwassenen) 1a. Productbeschrijving en specifieke Eisen Inleiding Onderdeel van de Offerteaanvraag Inkoop Wmo en Jeugd is het Perceel

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-300-523. Volledig Pakket Thuis

BELEIDSREGEL CA-300-523. Volledig Pakket Thuis BELEIDSREGEL Volledig Pakket Thuis Op grond van artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast

Nadere informatie

Wmo begeleiding WF6 2017

Wmo begeleiding WF6 2017 Wmo begeleiding WF6 2017 Perceelbeschrijving Dagbesteding - Arbeidsmatig & Belevingsgericht Drechterland, Enkhuizen, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec. Perceelbeschrijving dagbesteding arbeidsmatig

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-300-583. Volledig Pakket Thuis. Bijlage 12 bij circulaire CARE/AWBZ/13/05c

BELEIDSREGEL CA-300-583. Volledig Pakket Thuis. Bijlage 12 bij circulaire CARE/AWBZ/13/05c Bijlage 12 bij circulaire CARE/AWBZ/13/05c BELEIDSREGEL Volledig Pakket Thuis Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Productomschrijvingen inkoop 2016

Productomschrijvingen inkoop 2016 Productomschrijvingen inkoop 2016 Begeleiding basis (H300 + H305): - Gericht op het versterken van de eigen kracht en stimuleren van het netwerk. - Het bieden van activiteiten gericht op bevordering, behoud

Nadere informatie

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ. Bijlage 8. Verblijf

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ. Bijlage 8. Verblijf Versie 1 januari 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstelling functie 4 2.1 Algemeen 4 2.2 Beschermende woonomgeving 4 2.3 Therapeutisch leefklimaat 4 2.4 Permanent toezicht 4 3 Indicatiecriteria 5

Nadere informatie

TARIEFBESCHIKKING ZZP s EN EXTRAMURALE PARAMETERS FZ

TARIEFBESCHIKKING ZZP s EN EXTRAMURALE PARAMETERS FZ TARIEFBESCHIKKING ZZP s EN EXTRAMURALE PARAMETERS FZ Kenmerk Datum vaststelling Datum inwerkingtreding Geldig tot en met TB/FZ-0003 6 november 2012 1 januari 2013 31 december 2013 De Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Perceel 1 Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Ambulant 2016 (volwassenen)

Perceel 1 Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Ambulant 2016 (volwassenen) Perceel 1 Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Ambulant 2016 (volwassenen) 1a. Productbeschrijving en specifieke Eisen Inleiding Onderdeel van de Offerteaanvraag Inkoop Wmo en Jeugd is het Perceel

Nadere informatie

Prestatiebeschrijvingen en tarieven dagbesteding en vervoer AWBZ

Prestatiebeschrijvingen en tarieven dagbesteding en vervoer AWBZ Bijlage 5 bij circulaire Care/AWBZ/09/17c BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen en tarieven dagbesteding en vervoer AWBZ 1. Algemeen a. Deze beleidsregel is van toepassing op zorg of dienst als omschreven

Nadere informatie

Nummer Datum ingang Datum vaststelling Datum verzending TB/FZ januari september 2014 n.v.t.

Nummer Datum ingang Datum vaststelling Datum verzending TB/FZ januari september 2014 n.v.t. TARIEFBESCHIKKING ZZP s EN EXTRAMURALE PARAMETERS FZ Nummer Datum ingang Datum vaststelling Datum verzending TB/FZ-0006 1 januari 2014 10 september 2014 n.v.t. Volgnr. Geldig tot Behandeld door 01 1 januari

Nadere informatie

Beleidsregels maatwerkvoorziening Begeleiding

Beleidsregels maatwerkvoorziening Begeleiding Bijlage 1 [behorend bij 'Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Zederik 2015'] Beleidsregels maatwerkvoorziening Begeleiding Inhoudsopgave 1. Overgangscliënten...2 2. Omvang individuele

Nadere informatie

Productbeschrijving Wmo contract 2016

Productbeschrijving Wmo contract 2016 Productbeschrijving Wmo contract 2016 In dit document worden de ingekochte producten beschreven. Het is bedoeld als handreiking bij de beoordeling van de in te zetten ondersteuning. Geen vaste criteria

Nadere informatie

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2011. Bijlage 7. Behandeling

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2011. Bijlage 7. Behandeling 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstelling functie 4 2.1 Algemeen 4 2.2 Continue, systematische, langdurige en multidisciplinaire zorg (CSLM) 5 2.3 gericht op herstel en/of het aanleren van vaardigheden

Nadere informatie

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ Bijlage 7. Behandeling

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ Bijlage 7. Behandeling 2009 Versie 1 januari 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstelling functie 4 2.1 Algemeen 4 2.2 Aanvullende functionele diagnostiek 4 2.3 Kortdurende behandeling gericht op herstel en/of het aanleren

Nadere informatie

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ. Bijlage 8. Verblijf

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ. Bijlage 8. Verblijf Versie 1 juli 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstelling functie 5 2.1 Algemeen 5 2.2 Beschermende woonomgeving 5 2.3 Therapeutisch leefklimaat 5 2.4 Permanent toezicht 5 3 Indicatiecriteria 6 3.1

Nadere informatie

Begeleiding Jeugdwet. Omschrijving voorzieningen. Ons kenmerk: Datum: Juni 2015 Contactpersoon: Contractbeheer E-mail: contractbeheer@regiogenv.

Begeleiding Jeugdwet. Omschrijving voorzieningen. Ons kenmerk: Datum: Juni 2015 Contactpersoon: Contractbeheer E-mail: contractbeheer@regiogenv. Begeleiding Omschrijving voorzieningen Ons kenmerk: Datum: Juni 2015 Contactpersoon: Contractbeheer E-mail: contractbeheer@regiogenv.nl INHOUD 1 33101 Begeleiding individueel... 3 2 33102 Module Ondersteuning

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/REG Prestatiebeschrijvingen en tarieven zzp-meerzorg Wlz. Grondslag

BELEIDSREGEL BR/REG Prestatiebeschrijvingen en tarieven zzp-meerzorg Wlz. Grondslag BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen en tarieven zzp-meerzorg Wlz Grondslag Gelet op artikel 57, eerste lid, onderdelen b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-BR-1508. Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZPmeerzorg. Bijlage 11 bij circulaire Care/AWBZ/14/04c

BELEIDSREGEL CA-BR-1508. Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZPmeerzorg. Bijlage 11 bij circulaire Care/AWBZ/14/04c Bijlage 11 bij circulaire Care/AWBZ/14/04c BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZPmeerzorg Wlz Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

c. De Beleidsregel tariefstructuur met nummer CA-411 eindigt op 31 december 2010.

c. De Beleidsregel tariefstructuur met nummer CA-411 eindigt op 31 december 2010. Bijlage 21 bij circulaire AWBZ/Care/10/10c BELEIDSREGEL Tariefstructuur (2 e /3 e compartiment) 1. Algemeen a. Deze beleidsregel is van toepassing op de zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de

Nadere informatie

Zorgzwaartepakketten Sector GGZ Versie 2013

Zorgzwaartepakketten Sector GGZ Versie 2013 Zorgzwaartepakketten Sector GGZ Versie 2013 Enschede, december 2012 AR/12/2534/izzp ZZP 1B GGZ Voortgezet verblijf met begeleiding (B-groep) voor verzekerden jonger dan drieëntwintig jaar Deze cliëntgroep

Nadere informatie

Prestatiebeschrijvingen en tarieven dagbesteding en vervoer AWBZ

Prestatiebeschrijvingen en tarieven dagbesteding en vervoer AWBZ Bijlage 4 bij AWBZ/Care/10/13c BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen en tarieven dagbesteding en vervoer AWBZ 1. Algemeen a. Deze beleidsregel is van toepassing op zorg of dienst als omschreven bij of krachtens

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-BR-1608a. Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZPmeerzorg. Bijlage 3 bij circulaire Care/Wlz/15/14c

BELEIDSREGEL CA-BR-1608a. Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZPmeerzorg. Bijlage 3 bij circulaire Care/Wlz/15/14c Bijlage 3 bij circulaire Care/Wlz/15/14c BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZPmeerzorg Wlz Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/FZ-0015

BELEIDSREGEL BR/FZ-0015 BELEIDSREGEL PRESTATIES EN TARIEVEN ZZP S EN EXTRAMURALE PARAMETERS FORENSISCHE ZORG Ingevolge artikel 57 eerste lid onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) juncto artikel 6 van

Nadere informatie

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2010. Bijlage 7. Behandeling

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2010. Bijlage 7. Behandeling 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstelling functie 4 2.1 Algemeen 4 2.2 Aanvullende functionele diagnostiek 5 2.3 Kortdurende behandeling gericht op herstel en/of het aanleren van vaardigheden of

Nadere informatie

Perceel 1 Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Ambulant 2016 (volwassenen)

Perceel 1 Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Ambulant 2016 (volwassenen) Perceel 1 Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Ambulant 2016 (volwassenen) 1a. Productbeschrijving en specifieke Eisen Inleiding Onderdeel van de Offerteaanvraag Inkoop Wmo en Jeugd is het Perceel

Nadere informatie

Deze beleidsregel bepaalt de begrippen die gebruikt worden in de regelgeving van de NZa.

Deze beleidsregel bepaalt de begrippen die gebruikt worden in de regelgeving van de NZa. Bijlage 8 bij circulaire AWBZ/Care/11/9c BELEIDSREGEL Definities AWBZ Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZPmeerzorg

BELEIDSREGEL CA Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZPmeerzorg BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZPmeerzorg AWBZ Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/REG Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZP-meerzorg Wlz. Bijlage 24 bij circulaire Care/Wlz/16/11c

BELEIDSREGEL BR/REG Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZP-meerzorg Wlz. Bijlage 24 bij circulaire Care/Wlz/16/11c Bijlage 24 bij circulaire Care/Wlz/16/11c BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZP-meerzorg Wlz Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

De bedragen bevatten de definitieve indexen 2013 en de voorschotpercentages 2014 en, wanneer van toepassing, de inhaalindex en rentevergoeding 2013.

De bedragen bevatten de definitieve indexen 2013 en de voorschotpercentages 2014 en, wanneer van toepassing, de inhaalindex en rentevergoeding 2013. Bijlage 11 bij circulaire CARE/AWBZ/13/5c BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen en tarieven dagbesteding en vervoer AWBZ Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

Nummer Datum ingang Datum vaststelling Datum verzending TB/FZ januari juli 2014 n.v.t.

Nummer Datum ingang Datum vaststelling Datum verzending TB/FZ januari juli 2014 n.v.t. TARIEFBESCHIKKING ZZP s EN EXTRAMURALE PARAMETERS FZ Nummer Datum ingang Datum vaststelling Datum verzending TB/FZ-0008 1 januari 2015 2 juli 2014 n.v.t. Volgnr. Geldig tot Behandeld door 01 1 januari

Nadere informatie

Inkoopspecificaties Extramuraal. Menzis Inkoopspecificaties AWBZ Extramuraal 0

Inkoopspecificaties Extramuraal. Menzis Inkoopspecificaties AWBZ Extramuraal 0 Inkoopspecificaties Extramuraal Menzis Inkoopspecificaties AWBZ Extramuraal 0 Inkoopspecificaties Inkoopbeleid 2013 AWBZ Extramuraal Menzis Inkoopspecificaties AWBZ Extramuraal 1 Bijlage 4 a: Inkoopspecificaties

Nadere informatie

c. De Beleidsregel tariefstructuur met nummer CA-344 eindigt op 31 december 2009.

c. De Beleidsregel tariefstructuur met nummer CA-344 eindigt op 31 december 2009. Bijlage bij circulaire Care/V&V/09/19c BELEIDSREGEL Tariefstructuur (2 e /3 e compartiment) 1. Algemeen a. Deze beleidsregel is van toepassing op de zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Algemene

Nadere informatie

AANWIJZING CONTROLEPROTOCOL PRODUCTIEVERANTWOORDINGEN FORENSISCHE ZORG 2011

AANWIJZING CONTROLEPROTOCOL PRODUCTIEVERANTWOORDINGEN FORENSISCHE ZORG 2011 1 AANWIJZING CONTROLEPROTOCOL PRODUCTIEVERANTWOORDINGEN FORENSISCHE ZORG 2011 Inhoud 1. Algemeen 2. Inhoud van het accountantsonderzoek 3. Controleverklaring 4. Forensische Zorgtitels (Strafrechtelijke

Nadere informatie

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft met inachtneming van de paragrafen 4.2 en 4.4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft met inachtneming van de paragrafen 4.2 en 4.4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), TARIEFBESCHIKKING FORENSISCHE ZORG Kenmerk Datum vaststelling Datum inwerkingtreding 24 november 2017 1 januari 2018 Volgnr. Geldig tot en met 01 31 december 2018 De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft

Nadere informatie

3. Afbakening prestaties ZZP s en extramurale parameters FZ

3. Afbakening prestaties ZZP s en extramurale parameters FZ REGELING Regeling Declaratiebepalingen prestaties ZZP s en extramurale parameters FZ Ingevolge de artikelen 36, 37 en 38, tweede lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse

Nadere informatie

Wmo begeleiding WF6 2017

Wmo begeleiding WF6 2017 Wmo begeleiding WF6 2017 Perceelbeschrijving Individuele Begeleiding Drechterland, Enkhuizen, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec. Perceelbeschrijving individuele begeleiding 1 van 6 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Beveiliging Forensisch Psychiatrische Afdelingen. Inspectiebericht Themaonderzoek

Beveiliging Forensisch Psychiatrische Afdelingen. Inspectiebericht Themaonderzoek Beveiliging Forensisch Psychiatrische Afdelingen Inspectiebericht Themaonderzoek Beveiliging Forensisch Psychiatrische Afdelingen Inspectiebericht Themaonderzoek September 2009 Inspectie voor de Sanctietoepassing

Nadere informatie

De bedragen bevatten de definitieve indexen 2012 en de voorschotpercentages 2013 en, wanneer van toepassing, de inhaalindex en rentevergoeding 2012.

De bedragen bevatten de definitieve indexen 2012 en de voorschotpercentages 2013 en, wanneer van toepassing, de inhaalindex en rentevergoeding 2012. Bijlage 17 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen en tarieven dagbesteding en vervoer AWBZ Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

Overzicht bekostiging van behandeling bij Wlz-cliënten in 2016

Overzicht bekostiging van behandeling bij Wlz-cliënten in 2016 Overzicht bekostiging van behandeling bij -cliënten in 2016 Waarom dit overzicht? Naar aanleiding van de vragen die de NZa heeft gekregen over de bekostiging van behandeling bij verzekerden die zorg op

Nadere informatie

Inhoudelijke veranderingen per 1 januari 2013 in de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ van het ministerie van VWS

Inhoudelijke veranderingen per 1 januari 2013 in de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ van het ministerie van VWS Inhoudelijke veranderingen per 1 januari 2013 in de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ van het ministerie van VWS Korte inhoud In dit document worden de veranderingen weergegeven in de Beleidsregels

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Besluit van 25 oktober 2002, houdende hernieuwde vaststelling van de aard, inhoud en omvang van de zorg waarop aanspraak bestaat ingevolge de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en wijziging van andere

Nadere informatie

Productomschrijvingen inkoop 2016

Productomschrijvingen inkoop 2016 Productomschrijvingen inkoop 2016 Begeleiding light Het aansturen van activiteiten op het gebied van het voeren van een huishouden en het aansturen van eten en drinken als onderdeel van Algemene Dagelijkse

Nadere informatie

Tarieflijst AWBZ-zorgaanbieders 2009

Tarieflijst AWBZ-zorgaanbieders 2009 Indeling tarieflijst 1. Geestelijke gezondheidszorg 2. Bijzondere tandheelkunde 3. AWBZ-zorg, exclusief geestelijke gezondheidszorg 1. Algemene bepalingen bij geestelijke gezondheidszorg De definities

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-300-499. Prestatiebeschrijvingen en tarieven dagbesteding en vervoer AWBZ. Bijlage 6 bij circulaire Care/AWBZ/11/12c

BELEIDSREGEL CA-300-499. Prestatiebeschrijvingen en tarieven dagbesteding en vervoer AWBZ. Bijlage 6 bij circulaire Care/AWBZ/11/12c Bijlage 6 bij circulaire Care/AWBZ/11/12c BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen en tarieven dagbesteding en vervoer AWBZ Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening

Nadere informatie

69 Zorgzwaartepakketten

69 Zorgzwaartepakketten DC 69 Zorgzwaartepakketten verstandelijk gehandicapten 1 Inleiding Cliënten die zorg in het kader van de Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) nodig hebben, kunnen aanspraak maken op een budget daarvoor.

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/FZ-0021

BELEIDSREGEL BR/FZ-0021 BELEIDSREGEL PRESTATIES EN TARIEVEN ZZP S EN EXTRAMURALE PARAMETERS FORENSISCHE ZORG Ingevolge artikel 57 eerste lid onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) juncto artikel 6 van

Nadere informatie

De nadere regels voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Arnhem 2015

De nadere regels voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Arnhem 2015 Blz. 1 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ARNHEM gelet op de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Arnhem 2015, b e s l u i t vast te stellen: De nadere

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-BR-1509b. Prestatiebeschrijvingen en tarieven volledig pakket thuis. Bijlage 9 bij circulaire Care/AWBZ/14/10c

BELEIDSREGEL CA-BR-1509b. Prestatiebeschrijvingen en tarieven volledig pakket thuis. Bijlage 9 bij circulaire Care/AWBZ/14/10c Bijlage 9 bij circulaire Care/AWBZ/14/10c BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen en tarieven volledig pakket thuis Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

Prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg 2018

Prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg 2018 BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg 2018 BIJLAGE 1 bij Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg 2018 BG/REG-18141b De onderstaande prestatiebeschrijvingen

Nadere informatie

Inkoopdocument Inkoopspecificaties Extramuraal

Inkoopdocument Inkoopspecificaties Extramuraal Inkoopdocument 2014 Inkoopspecificaties Extramuraal Inkoopspecificaties Inkoopbeleid 2014 AWBZ Extramuraal Menzis Inkoopspecificaties AWBZ Extramuraal 2014 Bijlage 4 a: Inkoopspecificaties extramuraal

Nadere informatie

Prestaties Zorgzwaartepakketten GGZ

Prestaties Zorgzwaartepakketten GGZ Prestaties Zorgzwaartepakketten GGZ Sector GGZ GGZ-B Voortgezet verblijf met begeleiding _ 1B GGZ Deze cliëntgroep heeft vanwege een psychiatrische aandoening een vorm van behandeling (geneeskundige zorg)

Nadere informatie

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van de paragrafen 4.2 en 4.4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van de paragrafen 4.2 en 4.4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), TARIEFBESCHIKKING ZZP s EN EXTRAMURALE PARAMETERS FZ Nummer Datum ingang Datum vaststelling Datum verzending TB/FZ-0008-03 1 januari 2015 25 juni 2015 n.v.t. Volgnr. Geldig tot Behandeld door 1 1 januari

Nadere informatie

Regeling Declaratiebepalingen prestaties ZZP s en extramurale parameters FZ, NR/FZ-002

Regeling Declaratiebepalingen prestaties ZZP s en extramurale parameters FZ, NR/FZ-002 Regeling Declaratiebepalingen prestaties ZZP s en extramurale parameters FZ, Ingevolge de artikelen 36, 37 en 38, tweede lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van de paragrafen 4.2 en 4.4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van de paragrafen 4.2 en 4.4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), TARIEFBESCHIKKING FORENSISCHE ZORG Kenmerk Datum vaststelling Datum inwerkingtreding TB/REG-17601-01 27 juni 2016 1 januari 2017 Volgnr. Geldig tot en met 01 31 december 2017 De Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

c. De termijn waarvoor deze beleidsregel geldt loopt tot en met 31 december 2011.

c. De termijn waarvoor deze beleidsregel geldt loopt tot en met 31 december 2011. Bijlage 25 bij circulaire AWBZ/Care/10/10c BELEIDSREGEL Volledig Pakket Thuis (VPT) 1. Algemeen a. Deze beleidsregel is van toepassing op de zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Algemene Wet

Nadere informatie

Datum: 21 februari 2011 Uitgebracht aan: Onderstaand de volledige uitspraak.

Datum: 21 februari 2011 Uitgebracht aan: Onderstaand de volledige uitspraak. Onderwerp: Samenvatting: Soort uitspraak: Indicatie voor verblijf voor dakloze verzekerden Dakloosheid op zich leidt niet tot een aanspraak op AWBZ-verblijf. Er moet sprake zijn van een grondslag op basis

Nadere informatie

De NZa gebruikt de genoemde gegevens om tijdens de transitieperiode het transitiebedrag per zorgaanbieder vast te stellen.

De NZa gebruikt de genoemde gegevens om tijdens de transitieperiode het transitiebedrag per zorgaanbieder vast te stellen. REGELING Regeling Verplichte aanlevering budget- en DBBC omzet Ingevolge artikel 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de navolgende regeling

Nadere informatie

Prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg 2016

Prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg 2016 Bijlage 4 bij circulaire Care/Wlz/15/14c BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg 2016 Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

Geschil over het niet indiceren van kortdurend verblijf

Geschil over het niet indiceren van kortdurend verblijf Onderwerp Zorgvorm Geschil over het niet indiceren van kortdurend verblijf Kortdurend verblijf Datum 25 april 2014 Uitgebracht aan Soort uitspraak Samenvatting CIZ Advies als bedoeld in artikel 58 AWBZ

Nadere informatie

Prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg 2016

Prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg 2016 Bijlage 15 bij circulaire Care/Wlz/15/07c BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg 2016 Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

KADERS CONTRACT INLOOP GGZ OPDRACHTGEVERS

KADERS CONTRACT INLOOP GGZ OPDRACHTGEVERS Kaders Contract Inloop GGZ Ons kenmerk: 14.0007294 KADERS CONTRACT INLOOP GGZ OPDRACHTGEVERS Gemeente Blaricum Gemeente Bussum Gemeente Eemnes Gemeente Hilversum Gemeente Huizen Gemeente Laren Gemeente

Nadere informatie

Forensische-zorgwijzer

Forensische-zorgwijzer Forensische-zorgwijzer Klinische zorg Verblijfszorg Ambulante zorg Stapelzorg Vrijheidsbenemende of vrijheidsbeperkende maatregelen. Geen vrijheidsbeperkende maatregelen. Verblijf, begeleiding en bescherming.

Nadere informatie

Onderwerp: Datum: 25 mei 2010 Uitgebracht aan: Verblijf-tijdelijk en Begeleiding-groep. Onderstaand de volledige uitspraak.

Onderwerp: Datum: 25 mei 2010 Uitgebracht aan: Verblijf-tijdelijk en Begeleiding-groep. Onderstaand de volledige uitspraak. Onderwerp: Samenvatting: Relevante criteria respijtzorg; begeleiding ter vervanging van school en kinderopvang Respijtzorg kan geïndiceerd worden in geval van (dreigende) overbelasting van de verzorger(s),

Nadere informatie

Deze beleidsregel bepaalt de begrippen die gebruikt worden in de regelgeving van de NZa.

Deze beleidsregel bepaalt de begrippen die gebruikt worden in de regelgeving van de NZa. Bijlage 1 bij circulaire CARE/AWBZ/13/05c BELEIDSREGEL Definities AWBZ Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Martine van Huuksloot Managing Consultant

Martine van Huuksloot Managing Consultant REHABILITATIE EN HET ZORGZWAARTE PAKKET Balanceren tussen mogelijkheden en beperkingen Martine van Huuksloot Managing Consultant REHABILITATIE bron: intro rehabilitatie website phrenos 04-01-2010 Kiezen,

Nadere informatie

AANBOD ZORGARRANGEMENT WOON-ZORGCENTRUM

AANBOD ZORGARRANGEMENT WOON-ZORGCENTRUM WOON ZORGCENTRUM VOOR OUDEREN, PENNEMES 7, 1502 WV ZAANDAM T E L E F O O N: 075-6504110- F A X: 075-6504129 E-M A I L: I N F O@ P E N N E M E S. NL - W E B S I T E : W W W.PENN E M E S.NL K AM E R V A

Nadere informatie

Soort uitspraak: IgA = Indicatiegeschil AWBZ Datum: 26 oktober 2011 Uitgebracht aan: CIZ Zorgvorm: Begeleiding. Onderstaand de volledige uitspraak.

Soort uitspraak: IgA = Indicatiegeschil AWBZ Datum: 26 oktober 2011 Uitgebracht aan: CIZ Zorgvorm: Begeleiding. Onderstaand de volledige uitspraak. Onderwerp: Samenvatting: ZZP en begeleiding in groepsverband schoolgaande verzekerde In dit geschil gaat het om de vraag of een schoolgaande verzekerde met een ZZP in aanmerking kan komen voor begeleiding

Nadere informatie

Verpleging en verzorging (V&V)

Verpleging en verzorging (V&V) Bijlage 1 : Aanscherping ZZP-omschrijvingen en algoritmen Op verzoek van VWS zijn de zorgzwaartepakketten (ZZP s) voor de AWBZ inhoudelijk aangescherpt en de algoritmen in het ZZP-registratieprogramma

Nadere informatie

Inhoud 1. Intensieve Ondersteuning Gezin (IOG) Inhoud en doelgroep Beoogd eindresultaat Werkwijze Aanpak

Inhoud 1. Intensieve Ondersteuning Gezin (IOG) Inhoud en doelgroep Beoogd eindresultaat Werkwijze Aanpak Inhoud 1. Intensieve Ondersteuning Gezin (IOG)... 2 1.2 Inhoud en doelgroep... 2 1.3 Beoogd eindresultaat... 3 1.4 Werkwijze... 3 1.5 Aanpak... 3 1.6 Door wie... 4 1.7 Duur... 4 1.8 Waar... 4 1.9 Op welke

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015 Aan alle Wlz-uitvoerders Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres l Onderwerp Datum

Nadere informatie

Inhoudelijke veranderingen per 1 januari 2013 in de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ van het ministerie van VWS en de CIZ Indicatiewijzer

Inhoudelijke veranderingen per 1 januari 2013 in de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ van het ministerie van VWS en de CIZ Indicatiewijzer Hoofdkantoor Princenhof Park 3 3972 NG Driebergen Postbus 232 3970 AE Driebergen T 030-751 80 00 F 030-751 80 01 E info@ciz.nl www.ciz.nl Inhoudelijke veranderingen per 1 januari 2013 in de Beleidsregels

Nadere informatie

Zorgzwaartepakketten Sector V&V

Zorgzwaartepakketten Sector V&V Zorgzwaartepakketten Sector V&V Versie 2013 Enschede, december 2012 AR/12/2533/izzp Zorgzwaartepakketten sector & Verzorging 2013 ZZP 3 VV Beschut wonen met begeleiding en intensieve verzorging Deze cliëntgroep

Nadere informatie

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ Bijlage 9. Kortdurend Verblijf

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ Bijlage 9. Kortdurend Verblijf 2011 Kortdurend Verblijf Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstelling functie 4 2.1 Algemeen 4 2.2 Permanent toezicht 4 3 Indicatiecriteria 5 3.1 Permanent toezicht 5 3.2 Overname permanent toezicht 5 4

Nadere informatie

Focussessie Inkoop jeugd- AWBZ. Sanne van Eerden (VWS) Transitiebureau Jeugd 13 juni 2014

Focussessie Inkoop jeugd- AWBZ. Sanne van Eerden (VWS) Transitiebureau Jeugd 13 juni 2014 Focussessie Inkoop jeugd- AWBZ Sanne van Eerden (VWS) Transitiebureau Jeugd 13 juni 2014 201 dagen tot de nieuwe Jeugdwet 2 Programma (1) 10.45-11.30 uur: de doelgroep en zorgvormen; aanbieders aan het

Nadere informatie

Meldingsformulier Centrale Toegang Beschermd Wonen en Ambulante Begeleiding door instellingen voor maatschappelijke opvang

Meldingsformulier Centrale Toegang Beschermd Wonen en Ambulante Begeleiding door instellingen voor maatschappelijke opvang IJsselland Meldingsformulier Centrale Toegang Beschermd Wonen en Ambulante Begeleiding door instellingen voor maatschappelijke opvang Waarvoor is dit formulier? Wilt u zich melden voor beschermd wonen

Nadere informatie

Deze beleidsregel bepaalt de begrippen die gebruikt worden in de regelgeving van de NZa.

Deze beleidsregel bepaalt de begrippen die gebruikt worden in de regelgeving van de NZa. Bijlage 4 bij circulaire Care/AWBZ/14/10c BELEIDSREGEL Definities Wlz Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

AANBOD ZORGARRANGEMENTEN OP DE VERPLEEGAFDELING.

AANBOD ZORGARRANGEMENTEN OP DE VERPLEEGAFDELING. WOON ZORGCENTRUM VOOR OUDEREN, PENNEMES 7, 1502 WV ZAANDAM T E L E F O O N: 075-6504110- F A X: 075-6504129 E-MAIL: INFO@PENNEMES.NL - WEBSITE : WWW. P E N N E M E S.NL K A M E R V A N KOOPHANDEL 41.232.103

Nadere informatie

Zorgzwaartepakketten Sector GGZ Versie 2012

Zorgzwaartepakketten Sector GGZ Versie 2012 Zorgzwaartepakketten Sector GGZ Versie 2012 Enschede, juni 2011 PJ/11/1480/imz Inhoudsopgave 1. Toelichting zorgzwaartepakketten GGZ... 3 1.1...3 1.2 Functies en totaaltijd per week...3 1.3...5 2. Overzicht

Nadere informatie

Formulier bij bijlage 1 Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening Begeleiding

Formulier bij bijlage 1 Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening Begeleiding Formulier bij bijlage 1 Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening Begeleiding Gebruik van dit formulier: Met het sluiten van de Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening Begeleiding vragen wij u diensten en activiteiten

Nadere informatie

Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen

Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen Deze notitie is bedoeld om meer inzicht te geven over de budgetten en vergoedingen die op zorgboerderijen betrekking kunnen hebben als het gaat om

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5069. Extramurale curatieve GGZ

BELEIDSREGEL BR/CU-5069. Extramurale curatieve GGZ BELEIDSREGEL Extramurale curatieve GGZ Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

3. Afbakening prestaties ZZP s en extramurale parameters FZ

3. Afbakening prestaties ZZP s en extramurale parameters FZ REGELING NR/FZ 0011 Regeling Declaratiebepalingen prestaties ZZP s en extramurale parameters FZ Ingevolge de artikelen 36, 37 en 38, tweede lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de

Nadere informatie

Dagactiviteiten en kortdurend verblijf Wmo 2015

Dagactiviteiten en kortdurend verblijf Wmo 2015 Dagactiviteiten en kortdurend verblijf Wmo 2015 Omschrijving voorzieningen Ons kenmerk: Datum: Juni 2015 Contactpersoon: Contractbeheer E-mail: contractbeheer@regiogenv.nl INHOUD 1 07100 Dagactiviteit

Nadere informatie

ACCCOUNTANTSPROTOCOL GENORMEERDE PRESTATIE- INDICATOREN FORENSISCHE PSYCHIATRIE 2017

ACCCOUNTANTSPROTOCOL GENORMEERDE PRESTATIE- INDICATOREN FORENSISCHE PSYCHIATRIE 2017 Dienst Justitiële Inrichtingen Ministerie van Justitie en Veiligheid 1 ACCCOUNTANTSPROTOCOL GENORMEERDE PRESTATIE- INDICATOREN FORENSISCHE PSYCHIATRIE 2017 Dit accountantsprotocol is op maat gemaakt voor

Nadere informatie

c. De Beleidsregel prestatiebeschrijvingen extramurale zorg met nummer CA-273 eindigt op 31 december 2008.

c. De Beleidsregel prestatiebeschrijvingen extramurale zorg met nummer CA-273 eindigt op 31 december 2008. BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen extramurale zorg 1. Algemeen a. Deze beleidsregel is van toepassing op de zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)

Nadere informatie

Zorgzwaartepakketten Sector V&V Versie 2014

Zorgzwaartepakketten Sector V&V Versie 2014 Zorgzwaartepakketten Sector V&V Versie 2014 December 2013 AR/12/2533/izzp Zorgzwaartepakketten sector & Verzorging 201 4 ZZP 4 VV Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging Deze

Nadere informatie

Dagbehandeling individueel aanvullend op dagbehandeling in groepsverband

Dagbehandeling individueel aanvullend op dagbehandeling in groepsverband Onderwerp: Samenvatting: Dagbehandeling individueel aanvullend op dagbehandeling in groepsverband Het onderwerp van dit geschil is of en zo ja, in welke situaties, een verzekerde aangewezen kan zijn op

Nadere informatie

Workshop. Toegang tot beschermd wonen in de Wmo 2015

Workshop. Toegang tot beschermd wonen in de Wmo 2015 Workshop Toegang tot beschermd wonen in de Wmo 2015 Rina Beers, Federatie Opvang Agenda voor workshop: 1. Schets van toegang in Awbz en Wmo nu 2. Praktijk huidige centrale toegang MO 3. Schets van toegang

Nadere informatie

Tarieflijst AWBZ-zorgaanbieders 2010

Tarieflijst AWBZ-zorgaanbieders 2010 Indeling tarieflijst 1. Geestelijke gezondheidszorg 2. Bijzondere tandheelkunde 3. AWBZ-zorg/ZFW-zorg, exclusief geestelijke gezondheidszorg 1. Algemene bepalingen bij geestelijke gezondheidszorg De definities

Nadere informatie