Bijlage 1 bij brief MEVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage 1 bij brief 706073-131674-MEVA"

Transcriptie

1 Bijlage 1 bij brief MEVA 1. Wkkgz definitie solistisch werkende zorgverlener (ZZP-er) sluit werken in opdracht van een instelling uit De Wkkgz definieert de ZZP-er als volgt: solistisch werkende zorgverlener: een zorgverlener die, anders dan in dienst of onmiddellijk of middellijk in opdracht van een instelling beroepsmatig zorg verleent. Het Kabinet stelt echter dat de Wkkgz geen belemmering kent voor de inzet van deze ZZP-ers in opdracht van een (thuis)zorginstelling, terwijl de Wkkgz definitie van solistisch werkende zorgverlener, waaronder ZZP-ers, het werken in opdracht van een zorginstelling, althans in de zorgwetgevingscontext, uitsluit. Heeft de Wkkgz definitie bijvoorbeeld tot gevolg dat een ZZP-er die rechtstreeks contracteert met het zorgkantoor/de zorgverzekeraar, geen zorginstelling als opdrachtgever mag hebben? Graag verneemt ActiZ van het Kabinet hoe e.e.a. zich tot elkaar verhoudt resp. moet worden uitgelegd. Indien slechts werkzaamheden worden verricht voor één of slechts een enkele zorginstelling, dan is geen sprake van een solistisch werkende zorgverlener, zoals bedoeld in het wetsvoorstel voor de Wkkgz. Wanneer in dienst of in opdracht van meerdere opdrachtgevers zorg wordt verleend, dan is wel sprake van solistisch werkende zorgverleners in de zin van de Wkkgz. Het oordeel of daadwerkelijk sprake is van een ondernemer hangt af van de feiten en omstandigheden van het individuele geval en ligt bij de Belastingdienst. Het wordt getoetst aan de in de jurisprudentie ontwikkelde criteria voor ondernemerschap. Indien sprake is van meerdere opdrachtgevers, dan is het binnen de definitie die de Wkkgz geeft aan het begrip solistisch werkende zorgverlener mogelijk dat in opdracht van een instelling zorg wordt verleend. De gedachte hierachter is als volgt. Wanneer in dienst of in opdracht van meerdere zorginstellingen zorg wordt verleend, dan is de mate van onafhankelijkheid groter dan wanneer slechts werkzaamheden worden verricht in opdracht van één zorgaanbieder. In dat laatste geval is geen sprake van een solistisch werkende zorgverlener. De Belastingdienst zal bij één opdrachtgever eerder een gezagsverhouding aannemelijk achten en oordelen dat er sprake is van een dienstbetrekking dan bij meerdere opdrachtgevers. Overigens kan het voorkomen dat een zzp er zowel rechtstreeks contracteert bij een zorgverzekeraar als in opdracht van een zorginstelling zorg verleent. Met beide dient de zzp er dan een contract af te sluiten. ActiZ gaat er overigens van uit dat samenwerkende ZZP-ers, gericht op het leveren van zorg, vallen onder de wettelijke definitie van een zorginstelling en dienen te voldoen aan alle eisen die daaraan worden gesteld. Deze samenwerkingsverbanden beschikken in zo n geval over een WTZi erkenning en moeten beschikken over zaken zoals een Raad van Toezicht, een werkend kwaliteitssysteem, beheersing van de administratieve processen, continuïteit van zorg etc. Welke consequenties dit heeft voor de ZZP-status, is overigens nog onduidelijk. Samenwerkende zzp ers hebben een WTZi-toelating nodig indien zij als organisatorisch verband verzekerde zorg leveren. In dat geval moeten zij aan de eisen die de WTZi stelt voldoen: een ordelijke en controleerbare bedrijfsvoering en een regeling van onafhankelijk intern toezicht. Organisatorische verbanden die WLZ of Zvw-zorg aanbieden moeten ook voldoen aan de Kwaliteitswet zorginstellingen, waaronder een werkend kwaliteitssysteem dat waarborgt dat verantwoorde zorg wordt geleverd. Indien de samenwerking van de zzp ers niet gericht is op de zorg of afspraken omtrent de zorgverlening en vervanging, maar bijvoorbeeld alleen betrekking heeft op de administratie dan is geen sprake van een organisatorisch verband zoals bedoeld in de WTZi. 2. Eindverantwoordelijkheid (Thuis)zorginstelling vormt geen belemmering inzet ZZP-ers Het is vaste jurisprudentie 1 dat onder de gezagsrelatie wordt verstaan de mogelijkheid tot het geven van aanwijzingen bij en/of het houden van toezicht op het werk. In een veelheid van door 1 CRvB 11 mei 2004, LJN AO9646 1

2 de Fiscus of het UWV geïnitieerde jurisprudentie 2 wordt de wettelijke eindverantwoordelijkheid van de zorginstelling door de rechter vertaald in termen van deze gezagsrelatie. Illustratief in de uitspraken zijn rechtsoverwegingen als: De zorgaanbieder is en blijft volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle aspecten van de door de ingeschakelde derde geleverde zorg. De zorgaanbieder is verplicht het zorgkantoor van de gegevens van die ingeschakelde derde partij op de hoogte te stellen en het zorgkantoor te informeren over hoe de kwaliteit van zorg is gewaarborgd. Het zorgkantoor heeft bovendien het recht om de door de zorgaanbieder ingeschakelde derde te weigeren. eiseres zich bij de uitvoering van de werkzaamheden, aan de hand van het door de zorgaanbieder opgestelde zorgplan, aan de richtlijnen van de zorgaanbieder dient te houden. Onder die omstandigheden ligt het dan ook voor de hand dat de zorgaanbieder (doorlopend) toezicht kan uitoefenen op de voor haar werkzame zorgverleners, waaronder eiseres. De doelstelling van eiser -het aanbieden van kwalitatief hoogwaardige zorg- wordt geconcretiseerd door de werkzaamheden van de zorgverleners zodat deze als wezenlijk onderdeel van de bedrijfsvoering in de onderneming opgenomen. Het ontbreken van werkgeversgezag ten aanzien van de zorgverleners die deze werkzaamheden uitvoeren is om die reden dan ook niet aannemelijk. Het Kabinet stelt in de Kamerbrief van 10 oktober jl. dat zorginstellingen op grond van de Wkkgz wel rechtmatig ZZP-ers kunnen inzetten, zonder dat daarbij afbreuk wordt gedaan aan de eindverantwoordelijkheid van die zorginstelling. De Memorie van toelichting bij de WCZ/Wkkgz geeft een uitgebreide toelichting van de wetgever over deze eindverantwoordelijkheid bij de inzet van onder meer ZZP-ers. In Bijlage 2 treft u de belangrijkste passages van de MvT aan. Kort samengevat: de ZZP-er staat onder aansturing en controle van de zorgorganisatie die de ZZP-er inhuurt; de ZZP-er die werkt voor een zorginstelling is nimmer eindverantwoordelijk; de eigen verantwoordelijkheid van ZZP-ers op grond van de Wet Big, doet geen afbreuk/is ondergeschikt aan de eindverantwoordelijkheid van de zorginstelling; in artikel 4 lid 1 sub b Wkkgz 3 wordt een met het werknemerschap vergelijkbare aansturing opgelegd d.m.v. de plicht om een schriftelijke overeenkomst met de ZZP-er aan te gaan over alle wettelijke en instellingsgebonden kwaliteitsregels die in acht genomen moeten worden bij het leveren van de zorg door de ZZP-er; het wettelijk klachtrecht en de geschillenregeling richten zich bij klachten en geschillen over een ZZP-er op de zorginstelling en niet op de ZZP-er. Op grond van de jurisprudentie en de MvT heeft ActiZ grote twijfels of de stelling van het Kabinet door de rechtspraktijk zal worden gevolgd. Voor ActiZ en haar leden is het daarom van essentieel belang dat het Kabinet bevestigt dat de Wkkgz en de overige zorgwet- en regelgeving, waaronder de aanwijzings- en controleplicht van de Wkkgz, niet leidt tot een gezagsverhouding jegens ingehuurde ZZP-ers in fiscale of sociaal verzekeringsrechtelijke zin. Deze bevestiging zal uiteraard dan ook toegepast moeten worden door de Fiscus, Inspectie SZW en UWV in hun controletaak. De kwaliteitswet zorginstellingen is alleen van toepassing op instellingen, niet op solistische werkende zorgverleners en benadrukt daarmee de verantwoordelijkheid van instellingen om kwalitatief goede zorg te verlenen. Indien de zzp er in opdracht van een instelling werkzaam is, wordt in dat geval uitgegaan van een gezagsverhouding. De Wkkgz is ook van toepassing op solistisch werkende zorgverleners. In het geval dat werkzaamheden voor meerdere opdrachtgever / instellingen worden verricht is een zzp er aan te merken als solistisch werkende zorgverlener met een eigen wettelijke basis op grond waarvan zij gehouden zijn om kwalitatief goede zorg te verlenen. Voor de Belastingdienst en ook het UWV betekent dit dat geen sprake meer hoeft te zijn van een gezagsverhouding. Onverkort blijft echter gelden dat de zorginstelling uiteindelijk eindverantwoordelijk is. Als de relatie tussen de zorginstelling en de zzp er conform een door de Belastingdienst en VWS goedgekeurde modelovereenkomst vorm gegeven is, dan is sprake van werken buiten dienstbetrekking. In een dergelijke overeenkomst kan ook de klachtenregeling vorm 2 Voorbeelden ECLI:NL:RBNNE:2014:2168 en ECLI:NL:RBALM:2007:BB Indien de zorgaanbieder een instelling is doet hij slechts zorg verlenen door zorgverleners of opdrachtnemers met wie hij, tenzij sprake is van een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke dienstbetrekking, een schriftelijke overeenkomst heeft gesloten die waarborgt dat zij zich bij hun werkzaamheden laten leiden door de op de zorgaanbieder rustende wettelijke verplichtingen en de regels die de zorgaanbieder heeft vastgesteld omtrent de zorgverlening. 2

3 gegeven worden. Conform de Wkkgz dient een zorgaanbieder (en dus ook de solistisch werkende zorgverlener) een klachtenregeling te hebben. Als de solistisch werkende zorgverlener in opdracht van een zorginstelling werkzaam is, kan die er voor kiezen aan te sluiten bij de klachtenregeling van de zorginstellingen. Richting de cliënt is dat ook te prefereren, aangezien de cliënt dan slechts met 1 klachtenregeling te maken heeft. Bij de verdere behandeling van de Wkkgz in de Eerste Kamer zal de minister bovenstaande lijn bevestigen, zodat dit ook in de wetsgeschiedenis van de Wkkgz is vastgelegd. 3. Vrije vervanging van de ZZP-er is geen voorwaarde dan wel vormt geen belemmering? Het is eveneens vaste jurisprudentie dat sprake is van een ZZP-er, indien deze de arbeid niet persoonlijk hoeft te verrichten maar zich ten aanzien van zijn/haar werkzaamheden vrijelijk, d.w.z. door een willekeurige derde, kan laten vervangen. Vrije vervanging betekent volgens die jurisprudentie, geen bemoeienis met/goedkeuring van de opdrachtgever, noch met vervangende personen noch in de vorm van kwaliteitseisen van de kant van de opdrachtgever. Ook in het kader van het wetsvoorstel Beschikking Geen Loonheffing (BGL) en de daaraan gerelateerde BGL webmodule is als toetsingspunt genoemd of de opdrachtnemer de werkzaamheden zonder toestemming van de opdrachtgever door iemand anders kan laten uitvoeren. ActiZ verneemt graag van het Kabinet hoe deze fiscale en arbeidsrechtelijke voorwaarde zich verhoudt met de eindverantwoordelijkheid van een zorginstelling, zoals onder meer vastgelegd in de Wkkgz. Ook hier speelt de plicht (artikel 4 lid 1 sub b Wkkgz) van de opdrachtgever om bij inschakeling van derden een schriftelijke overeenkomst met diegene aan te gaan. Daarmee is instemming van de opdrachtgever met de vervangende opdrachtnemer een vereiste. Ook zonder een dergelijke expliciete schriftelijke overeenkomst, is het de vraag of de zorgwet- en regelgeving toestaat dat zorg uitgevoerd mag worden door een voor de opdrachtgever qua persoon en kwaliteiten onbekende zorgverlener. De zorginstelling is eindverantwoordelijk voor alles wat er in zijn instelling gebeurt. Zij zal daarom ook willen weten wie er in haar instelling werkzaam is, zij moet immers de kwaliteit van zorg garanderen. De fiscus stelt vervolgens dat de zzp-er vrijelijk moet kunnen zorgen voor vervanging, omdat anders geen sprake is van het buiten dienstbetrekking werkzaam zijn. Hoe ver gaat nu de zeggenschap van de zorginstelling? De zorginstelling kan/moet verlangen dat de vervanger voldoet aan de beroepsvereisten die het werk vraagt. Dat zijn in feite dezelfde eisen die de zorginstelling aan de zzp er zelf moet stellen. Daarbij kan gedacht worden aan behaalde diploma s, inschrijving in het Big-register, verklaring omtrent goed gedrag. Een zorginstelling kan de vervanger weigeren als de zorginstelling gemotiveerd aan kan geven dat de vervanger niet de vereiste kwaliteit van zorg kan verlenen. Dat kan als de vervanger niet voldoet aan de noodzakelijke beroepsvereisten, maar ook als de zorginstelling ervaringen heeft met deze vervanger die daartoe aanleiding geven (denk daarbij onder andere aan gegronde klachten tegen deze vervanger). Dit zijn vereisten die voortvloeien uit de Wkkgz, waar zowel de zorginstelling als de zzp er aan gehouden zijn. Als de bemoeienis van de zorginstelling over de vervanging zich beperkt tot het bovenstaande, dan heeft de zzp er voldoende vrijheid om zelf een vervanger te kiezen en wordt geen gezagsverhouding verondersteld, is en vormt het geen belemmering voor het werken buiten dienstbetrekking of voor het aanmerken van zzp ers als fiscaal ondernemer. De Wkkgz schrijft overigens niet voor dat de zorginstelling een schriftelijke overeenkomst moet hebben met de vervanger. In de Wkkgz is geregeld dat er een schriftelijke overeenkomst moet zijn met degene die de zorg verleent. Als in de overeenkomst met de zzp er de vervanging goed geregeld is, dan valt de vervanging onder de schriftelijke overeenkomst met de zzp er en is die dus schriftelijk geregeld. ActiZ constateert dat de Model overeenkomst van opdracht van Zorgverzekeraars Nederland voor de directe contractering van ZZP-ers door zorgkantoren, geen vrije vervanging toestaat en een veelheid van concrete aanwijzingen en controlebepalingen bevat van het zorgkantoor jegens de 3

4 ZZP-er rond de (kwaliteit van) de arbeid, waaronder de toepassing van de Normen Verantwoorde Zorg. Dit model is fiscaal goedgekeurd door het Ministerie van Financiën. Op eerdere vragen van ActiZ hierover aan Financiën en SZW is tot op heden geen antwoord ontvangen. ActiZ constateert desondanks, dat er kennelijk fiscale goedkeuring mogelijk is voor opdrachten aan ZZP-ers tot het leveren van zorg waarbij aanwijzingen en/of controle wordt uitgeoefend en er geen sprake is van vrije vervanging. Daarom doet ActiZ een beroep op deze fiscale goedkeuring en verzoekt die door te trekken naar contractering van ZZP-ers door (thuis)zorgaanbieders. Graag verneemt ActiZ of u hiertoe bereid bent. In de pilot voor directe contractering van zzp ers wordt gebruik gemaakt van een modelovereenkomst. Deze overeenkomst functioneert naar behoren voor de duur van de pilot. De pilot liep af per , maar is voor de zorg door zzp ers aan de bestaande cliënten verlengd. Voor de directe contractering van zzp ers vanaf 2016 worden nieuwe modelovereenkomsten ontwikkeld. Voor de contractering van zzp ers door zorginstellingen hebben BTN en FNV Zelfstandigen inmiddels een modelovereenkomst opgesteld welke door de Belastingdienst en VWS is beoordeeld en goedgekeurd. Deze overeenkomst is bijgevoegd. 4. Geen belemmering overige zorgwet- en regelgeving Nu het Kabinet uitgaat van duurzame inzet van ZZP-ers in de Thuiszorg, neemt ActiZ aan dat naast de Wkkgz, waaronder de professionele standaarden vallen zoals de Normen verantwoorde zorg Thuis, ook de overige zorgwet- en regelgeving (waaronder de Awbz/Wlz, Zvw, Wtzi etc) geen juridische belemmeringen vormen voor de inzet van ZZP-ers door (Thuis)zorginstellingen resp. deze inzet niet (vrijwel) onmogelijk maken. Graag verzoekt ActiZ u dit te bevestigen Dit kan inderdaad bevestigd worden. Ook de overige zorgwet- en regelgeving vormt geen belemmering voor de inzet van zzp ers door (thuis)zorginstellingen. 5. Belemmeringen Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) In de Kamerbrief wordt melding gemaakt van serviceorganisaties gericht op het ondersteunen van ZZP-ers. Dit kunnen ZZP-bemiddelingsbureaus zijn die gebruikelijk de match tussen vraag en aanbod verzorgen. In het licht van de jurisprudentie 4 uit 2009 van ActiZ tegen ZZPbemiddelingsbureaus die, veelal met WTZi toelating, naar buiten traden als zorginstelling, gaat ActiZ ervan uit dat het hier gaat om ondersteunende bureaus die uitsluitend een rol hebben in het bij elkaar brengen van vraag en aanbod (ter beschikking stellen) en/of op administratief gebied. Uit het feit dat in de kamerbrief wordt gesproken over ondersteuning voor de niet zorggebonden aspecten leiden wij af dat dit het geval is. Blijkens jurisprudentie 5 ontbreekt overigens de voor het ZZP-schap vereiste economische zelfstandigheid als de ZZP-er afhankelijk is van een bureau die feitelijk de klanten werft. In de MvT van de Wkkgz is ter onderscheid aangegeven dat een (service)organisatie die vervanging regelt resp. voor continuïteit zorgt, een zorgaanbieder is. Dit geldt ook als deze organisatie met de zorgverzekeraar een contract afsluit voor de levering van zorg in natura. Deze partij zal er volgens de MvT immers niet aan ontkomen om met beroepsbeoefenaren (onderaannemers) afspraken te maken over de inhoud van de zorg. Als een bemiddelingsbureau louter administratieve handelingen verricht of zorg voor bemiddeling tussen vraag en aanbod, is er geen sprake van een zorginstelling. Er is wel sprake van een zorginstelling als deze organisatie zich inhoudelijk bemoeit met de zorgverlening of zorgdraagt voor vervanging bij ziekte. In dat geval dient de instelling toegelaten te zijn in het kader van de WTZi. Het Ministerie van SZW heeft eerder op vragen daartoe van ActiZ schriftelijk bevestigd dat ZZPbemiddelingsbureaus die in opdracht van zorginstellingen ZZP-ers ter beschikking stellen aan deze zorginstellingen, vallen onder de Waadi. De Waadi definieert ter beschikking stelling als het tegen vergoeding ter beschikking stellen van arbeidskrachten aan een ander voor het onder diens toezicht en leiding, anders dan krachtens een met deze gesloten arbeidsovereenkomst, verrichten 4 ECLI:NL:RBSGR:2009:BH1818 en ECLI:NL:RBSGR:2009:BK ECLI:NL:GHSGR:2012:BX2214 4

5 van arbeid. Op grond van de Waadi is er dus sprake van leiding en toezicht en dat heeft, zeker in de zorgcontext, weer gevolgen voor de positie van de ZZP-er. Dit wordt ook bevestigd in jurisprudentie waar de inlener uiteindelijk de werkgever blijkt te zijn van een via een ZZPbemiddelingsbureau ingehuurde ZZP-er 6. ActiZ vraagt daarom duidelijkheid of de Waadi van toepassing is op van bemiddelingsbureaus ingehuurde ZZP-ers door (Thuis)zorgorganisaties. Als dit het geval is, dan ontstaat daarmee een aanzienlijk risico op werkgeverschap van de inlener. Ook dit blijkt uit veel jurisprudentie 7 waar de inlener wederom de werkgever blijkt te zijn van het ingehuurde (payroll) personeel. ActiZ vraagt of het Kabinet dit Waadi risico bij inzet via ZZP-bemiddelingsbureaus onderkent en wil bevestigen dat dit risico niet speelt bij directe inhuur van een ZZP-er (natuurlijke persoon). ActiZ kent het kabinetsstandpunt 8 dat ZZP-ers die zichzelf als directeur-grootaandeelhouders (dga s) via hun BV als arbeidskracht aan derden uitlenen, onder de Waadi (kunnen) vallen. Voor zover de Waadi al niet leidt tot het werkgeverschap van de inlener, constateert ActiZ dat de Waadi ernstig belemmerend werkt. Deze wet verplicht immers tot toepassing op via ZZPbemiddelingsbureaus ingehuurde ZZP-ers van ten minste dezelfde arbeidsvoorwaarden die gelden voor werknemers werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functies in dienst van de onderneming waar de terbeschikkingstelling plaatsvindt. Het gaat hierbij om het loon en overige vergoedingen én arbeidstijden, daaronder begrepen overwerk, rusttijden, arbeid in nachtdienst, pauzes, de duur van vakantie en het werken op feestdagen. De specifieke flexibiliteit van de ZZPer kan in dat geval dus niet worden benut door een zorgaanbieder. Tevens verbiedt de Waadi het vragen door het bemiddelingsbureau van een tegenprestatie aan de ZZP-er voor de geleverde ter beschikking stellingsdiensten. Zoals ActiZ terecht constateert, is de Waadi van toepassing in de situatie waarin iemand wordt uitgeleend aan een derde om onder diens toezicht en leiding werkzaamheden te verrichten. Omdat de Wkkgz de zzp er definieert als een zorgverlener die anders dan in dienst of onmiddellijk of middellijk in opdracht van een instelling zorg verleent, volgt al uit de Wkkgz zelf, dat de Waadi hier niet van toepassing is. De zzp er heeft dan immers een eigen verantwoordelijkheid voor de zorg die verleend wordt. Als volgens de door de Belastingdienst en VWS goedgekeurde modelovereenkomsten gewerkt wordt, dan zal ook de Waadi niet van toepassing zijn op deze situaties. Dit ligt uiteraard anders indien uit feiten en omstandigheden blijkt dat er in een specifieke situatie feitelijk sprake is van leiding en toezicht en daarmee van het ter beschikking stellen van arbeidskrachten in de zin van de Waadi. Ook hier speelt ten slotte de vraag (vraag 2) of de Wkkgz definitie van solistisch werkende zorgverlener de inzet van ZZP-ers aan (Thuis)zorginstellingen via bemiddelingsbureaus uitsluit, omdat die definitie spreekt van het beroepsmatig verlenen van zorg anders dan in dienst of onmiddellijk of middellijk in opdracht van een instelling. Zie hiervoor het antwoord bij onderdeel 1. 6 ECLI:NL:RBNNE:2014: ECLI:NL:RBONE:2013:BZ5108, ECLI:NL:RBLEE:2012:BY0861 en ECLI:NL:RBOVE:2013:CA Kamerbrief Waadi wetswijziging en ZZP-ers d.d. 19m maart

2.3 Beleid VWS inzake de WTZi toelating: slager kan als zorginstelling worden toegelaten

2.3 Beleid VWS inzake de WTZi toelating: slager kan als zorginstelling worden toegelaten Recentelijk is de positie van zelfstandige zorgverleners van diverse kanten onder de aandacht van de politiek gebracht, waaronder Kamervragen en onlangs de brief van Privazorg aan verschillende Ministers

Nadere informatie

Datum 28 april 2015 Betreft Commissiebrief Tweede Kamer inzake vragen PZO-ZZP en Zorg Professional m.b.t. de positie van zzp'ers in de zorg

Datum 28 april 2015 Betreft Commissiebrief Tweede Kamer inzake vragen PZO-ZZP en Zorg Professional m.b.t. de positie van zzp'ers in de zorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Uw kenmerk

Nadere informatie

Positie zorgverleners in de AWBZ-thuiszorg in verband met de voorbereiding contractering 2011. Inleiding

Positie zorgverleners in de AWBZ-thuiszorg in verband met de voorbereiding contractering 2011. Inleiding Positie zorgverleners in de AWBZ-thuiszorg in verband met de voorbereiding contractering 2011 Inleiding De afgelopen jaren is veel te doen geweest over de inzet van zelfstandige zorgverleners in de thuiszorg.

Nadere informatie

Actuele ontwikkelingen in de thuiszorg

Actuele ontwikkelingen in de thuiszorg Actuele ontwikkelingen in de thuiszorg I Inleiding De thuiszorg is één van de sectoren waarin een toenemende behoefte bestaat aan kundig personeel, terwijl er anderzijds steeds meer bezuinigd moet worden

Nadere informatie

Wel of geen dienstbetrekking? Duidelijkheid voor opdrachtgever en opdrachtnemer gewenst. De VAR verdwijnt, wat nu?

Wel of geen dienstbetrekking? Duidelijkheid voor opdrachtgever en opdrachtnemer gewenst. De VAR verdwijnt, wat nu? Wel of geen dienstbetrekking? Duidelijkheid voor opdrachtgever en opdrachtnemer gewenst De VAR verdwijnt, wat nu? Inleiding Wel of geen dienstbetrekking blijft vaak lastig te beantwoorden Mogelijkheid

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 10 oktober 2014 Betreft Zzp er in de zorg

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 10 oktober 2014 Betreft Zzp er in de zorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

2014D41781 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2014D41781 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2014D41781 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport bestond er bij enkele fracties behoefte een aantal vragen en opmerkingen voor te leggen

Nadere informatie

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties 25 februari 2016

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties 25 februari 2016 www.pwc.nl Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties 25 februari 2016 Jaap Verdegaal Carmen van Lier Agenda Introductie Inhoudelijk deel: - Fiscale aspecten van inhuur zzp ers - Verklaring arbeidsrelatie

Nadere informatie

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN TUSSENKOMST Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-09 19 10 2015

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN TUSSENKOMST Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-09 19 10 2015 VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN TUSSENKOMST Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-09 19 10 2015 Beoordeling overeenkomst Algemeen tussenkomst De Belastingdienst heeft, in samenwerking met

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 14 april 2010 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 14 april 2010 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

In het algemeen kan zorg op basis van een pgb goedkoper gefinancierd worden dan zorg in natura.

In het algemeen kan zorg op basis van een pgb goedkoper gefinancierd worden dan zorg in natura. 32642 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld ------------------------- In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport bestond er bij enkele fracties behoefte een aantal vragen en

Nadere informatie

2. <NAAM OPDRACHTNEMER>), gevestigd te <PLAATS EN POSTCODE> aan de <ADRES>, hierna te noemen: Opdrachtnemer ;

2. <NAAM OPDRACHTNEMER>), gevestigd te <PLAATS EN POSTCODE> aan de <ADRES>, hierna te noemen: Opdrachtnemer ; Partijen: 1. , gevestigd te aan de , rechtsgeldig vertegenwoordigd door , hierna te noemen: Opdrachtgever ; en 2. ), gevestigd

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 32 642 Zelfstandigen zonder personeel in de zorg Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT EN VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Nadere informatie

2. <NAAM OPDRACHTNEMER>), gevestigd te <PLAATS EN POSTCODE> aan de <ADRES>, hierna te noemen: Opdrachtnemer ;

2. <NAAM OPDRACHTNEMER>), gevestigd te <PLAATS EN POSTCODE> aan de <ADRES>, hierna te noemen: Opdrachtnemer ; Partijen: 1. , gevestigd te aan de , rechtsgeldig vertegenwoordigd door , hierna te noemen: Opdrachtgever ; en 2. ), gevestigd

Nadere informatie

Persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding in thuissituatie door zzp ers mogelijk vanaf 2012

Persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding in thuissituatie door zzp ers mogelijk vanaf 2012 Regelingen en voorzieningen CODE 1.4.3.34 Persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding in thuissituatie door zzp ers mogelijk vanaf 2012 bronnen Staatsblad 2011, 346 (Besluit van 27 juni 2011, houdende

Nadere informatie

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN VERPLICHTING TOT PERSOONLIJKE ARBEID Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-05 19 10 2015

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN VERPLICHTING TOT PERSOONLIJKE ARBEID Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-05 19 10 2015 VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN VERPLICHTING TOT PERSOONLIJKE ARBEID Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-05 19 10 2015 Beoordeling overeenkomst Algemeen / geen verplichting tot persoonlijke

Nadere informatie

WET DBA & MODELOVEREENKOMSTEN ROBERT WALTERS Mei 2016 Page 1

WET DBA & MODELOVEREENKOMSTEN ROBERT WALTERS Mei 2016 Page 1 Page 1 Page 2 Per 1 mei 2016 verdwijnt de VAR en treedt de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) in werking. Wat betekent dit voor u als inhuurder van interim-professionals? En hoe kunt

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT OVEREENKOMST VAN OPDRACHT Partijen: 1. (intermediair), gevestigd te aan de , rechtsgeldig vertegenwoordigd door , hierna te noemen: Opdrachtgever

Nadere informatie

Welkom. Kennissessie Prima voorbereid op de Wet DBA.

Welkom. Kennissessie Prima voorbereid op de Wet DBA. Welkom Kennissessie Prima voorbereid op de Wet DBA. Korte introductie Voor 2001 Ook in deze tijd was er sprake van inhuur van derde UWV verantwoordelijk voor innen van premies voor WW en WAO. Wanneer sprake

Nadere informatie

#IMD15. Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties. Bijeenkomst Bouwend Nederland. 6 juni Belastingdienst Stan Rethans Voorzitter Kennisgroep CAO

#IMD15. Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties. Bijeenkomst Bouwend Nederland. 6 juni Belastingdienst Stan Rethans Voorzitter Kennisgroep CAO Bijeenkomst Bouwend Nederland 6 juni 2016 Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties Belastingdienst Stan Rethans Voorzitter Kennisgroep CAO #IMD15 Intermediairdagen.nl Programma VAR / BGL / DBA Van IH naar

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 31 311 Zelfstandig ondernemerschap Nr. 110 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 13 mei 2014 Aan het slot van het algemeen overleg van

Nadere informatie

HR seminar 26 mei 2016

HR seminar 26 mei 2016 HR seminar 26 mei 2016 Wet DBA fiscaal en arbeidsrechtelijk Chris van Wijngaarden Martine Hoogendoorn T: 020 435 64 04 T: 088 73 04 600 E: chris.vanwijngaarden@taxand.nl E: m.hoogendoorn@denklaw.nl Maatschappelijke

Nadere informatie

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Aan welke regels moet een aanbieder van Zvw- of Wlz-zorg voldoen?

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Aan welke regels moet een aanbieder van Zvw- of Wlz-zorg voldoen? Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg Aan welke regels moet een aanbieder van Zvw- of Wlz-zorg voldoen? Waarom deze folder? Sinds 1 januari 2016 moet elke zorgaanbieder aan nieuwe (kwaliteits)regels

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT OVEREENKOMST VAN OPDRACHT Partijen: 1. , gevestigd te aan de , rechtsgeldig vertegenwoordigd door , hierna te noemen: Opdrachtgever ; en 2. ),

Nadere informatie

Flexibele arbeidsrelaties en de keten. Eendaagse Arbeidszaken VNG Esther Nijhof

Flexibele arbeidsrelaties en de keten. Eendaagse Arbeidszaken VNG Esther Nijhof Flexibele arbeidsrelaties en de keten Eendaagse Arbeidszaken VNG Esther Nijhof Wet Flexibiliteit en Zekerheid Civiel 1999 Ketenregeling in artikel 7:668a BW: 3 x 3 x 3 Opvolgend werkgeverschap Dezelfde

Nadere informatie

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties 23 september 2016 mr. A.A. (Antoine) Roes

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties 23 september 2016 mr. A.A. (Antoine) Roes Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties 23 september 2016 mr. A.A. (Antoine) Roes Hogestraat 17b, 6651 BG Druten Postbus 47, 6650 AA Druten +31 (0) 487 51 02 89 www.zekerfiscaal.nl Wet DBA Echte dienstbetrekking

Nadere informatie

In afwijking van hetgeen is neergelegd in art. x lid y, komen partijen het volgende overeen [eigen tekst opnemen].

In afwijking van hetgeen is neergelegd in art. x lid y, komen partijen het volgende overeen [eigen tekst opnemen]. Per 1 mei 2016 is de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) vervangen door de Wet Deregulering Arbeidsrelaties (Wet DBA). De VAR gaf opdrachtgevers de volledige zekerheid dat zij gevrijwaard waren van aanspraken

Nadere informatie

Hierna geef ik een toelichting op mijn beoordeling. Hierbij komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Hierna geef ik een toelichting op mijn beoordeling. Hierbij komen de volgende onderwerpen aan de orde: Belastingdienst Belastingdienst, Postbus 10014, 8000 GA Zwolle Advinsure BV T.a.v. mr. P.H.T.M. de Keijzer Europa-allee lob 8265 VB KAMPEN Betreft: Beoordeling overeenkomst Advinsure B.V. Geachte heer

Nadere informatie

Van VAR naar (Model-)overeenkomst

Van VAR naar (Model-)overeenkomst OPEN COFFEE DRONTEN Van VAR naar (Model-)overeenkomst 15 april 2016 Flynth Arbeidszaken Rick van den Bos Programma - De VAR - De BGL - De DBA en de (model)overeenkomsten - Overige aspecten Voorgeschiedenis:

Nadere informatie

2. WAS - Civiele ketenaansprakelijkheid (loonbetaling)

2. WAS - Civiele ketenaansprakelijkheid (loonbetaling) 2. WAS - Civiele ketenaansprakelijkheid (loonbetaling) Niet-verwijtbaarheid Niet limitatief: inspanningsverplichting Maatregelen vooraf: certificaat of keurmerk contractuele voorwaarden uitvoeringsbepalingen

Nadere informatie

Actualiteiten loonbelasting & sociale verzekeringen

Actualiteiten loonbelasting & sociale verzekeringen Actualiteiten loonbelasting & sociale verzekeringen 19 mei 2015 If co-branding the template use this area for the Client logo Programma 1. Wijzigingen werkkostenregeling per 1 januari 2015 2. WKR-weetjes

Nadere informatie

Model Overeenkomst Van Opdracht

Model Overeenkomst Van Opdracht De ondergetekenden: 1. De sportorganisatie... gevestigd te... en ten deze vertegenwoordigd door: Naam:... Naam:... Naam:... Model Overeenkomst Van Opdracht (FREELANCE OVEREENKOMST) hierna te noemen de

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT OVEREENKOMST VAN OPDRACHT Partijen: 1. , gevestigd te aan de , rechtsgeldig vertegenwoordigd door , hierna te noemen: Opdrachtgever ; en 2.

Nadere informatie

Onzekerheid na verdwijning VAR? Dat hoeft niet. Zekerheid in Flex.

Onzekerheid na verdwijning VAR? Dat hoeft niet. Zekerheid in Flex. Onzekerheid na verdwijning VAR? Dat hoeft niet. CHECKLIST ARBEIDSOVEREENKOMST / ONDERNEMERSCHAP BLIJVEN SAMENWERKEN MET JE OPDRACHTGEVER Zekerheid in Flex. De VAR verdwijnt voor alle zzp ers. Wat houdt

Nadere informatie

Transitieplan voor gefaseerde invoering van wet DBA (16 november 2015)

Transitieplan voor gefaseerde invoering van wet DBA (16 november 2015) Transitieplan invoering DBA Transitieplan voor gefaseerde invoering van wet DBA (16 november 2015) Fase 1: voorbereidingsfase (tot 1 april 2015) Voorlichting en afstemming modelovereenkomsten Per 1 april

Nadere informatie

Van VAR naar DBAmodelovereenkomst

Van VAR naar DBAmodelovereenkomst Van VAR naar DBAmodelovereenkomst 1 6 A P R I L 2 0 1 6 F R A N K VA N B E R G E N Programma VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) Vervanger VAR Wet DBA (Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) Afsluiting

Nadere informatie

CHECKLIST AANDACHTSPUNTEN BEOORDELING OVEREENKOMSTEN VAN OPDRACHT DOOR BELASTINGDIENST (M.I.V. 1 MEI 2016)

CHECKLIST AANDACHTSPUNTEN BEOORDELING OVEREENKOMSTEN VAN OPDRACHT DOOR BELASTINGDIENST (M.I.V. 1 MEI 2016) CHECKLIST AANDACHTSPUNTEN BEOORDELING OVEREENKOMSTEN VAN OPDRACHT DOOR BELASTINGDIENST (M.I.V. 1 MEI 2016) De Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties, die op 1 mei 2016 in werking treedt, schaft de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1651 Vragen van de leden

Nadere informatie

Datum 9 mei 2014 Betreft Verslag van een Schriftelijke Overleg over VAR-verklaringen voor zzp ers

Datum 9 mei 2014 Betreft Verslag van een Schriftelijke Overleg over VAR-verklaringen voor zzp ers > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 32 642 Zelfstandigen zonder personeel in de zorg Nr. 8 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 25 maart 2015 De vaste commissie voor Volksgezondheid,

Nadere informatie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over dit stappenplan? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over dit stappenplan? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T Inleiding Heeft u besloten dat u voor een specifieke opdracht of klus een zzp er wilt inschakelen en heeft u een zzp er gevonden? Zorg er dan voor dat u de afspraken over de opdracht of klus goed schriftelijk

Nadere informatie

1. Geen privaatrechtelijke dienstbetrekking Werken volgens de bijgevoegde overeenkomst leidt niet tot een privaatrechtelijke dienstbetrekking.

1. Geen privaatrechtelijke dienstbetrekking Werken volgens de bijgevoegde overeenkomst leidt niet tot een privaatrechtelijke dienstbetrekking. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Federatie Medisch Specialisten hebben aan de Belastingdienst een tweetal modelovereenkomsten van opdracht voorgelegd, met het verzoek te beoordelen

Nadere informatie

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN WERKGEVERSGEZAG Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-06 19 10 2015

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN WERKGEVERSGEZAG Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-06 19 10 2015 VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN WERKGEVERSGEZAG Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-06 19 10 2015 Beoordeling overeenkomst Algemeen / geen werkgeversgezag De Belastingdienst heeft,

Nadere informatie

Samenwerken met zzp ers Alles wat u moet weten over de Wet DBA

Samenwerken met zzp ers Alles wat u moet weten over de Wet DBA Samenwerken met zzp ers Alles wat u moet weten over de Wet DBA Uw adviseurs Jan Rutjes Belastingadviseur Jean-Pierre Hubregsen Adviseur Arbeidsrecht Programma Wat gebeurt er nu eigenlijk allemaal? De (model)overeenkomst

Nadere informatie

Zzp er Blijven samenwerken met je opdrachtgever

Zzp er Blijven samenwerken met je opdrachtgever Zzp er Blijven samenwerken met je opdrachtgever CHECKLIST ARBEIDSOVEREENKOMST / ONDERNEMERSCHAP BLIJVEN SAMENWERKEN MET JE OPDRACHTGEVER Zekerheid in Flex. Succesvol blijven samenwerken met je opdrachtgever.

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan ZorgAZ BV te Amsterdam op 13 april Utrecht, augustus 2017

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan ZorgAZ BV te Amsterdam op 13 april Utrecht, augustus 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan ZorgAZ BV te Amsterdam op 13 april 2017. Utrecht, augustus 2017 1 Inleiding Op 13 april 2017 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie)

Nadere informatie

De Wet DBA toegelicht Alles over de achtergrond, de gevolgen en hoe je ermee om kunt gaan

De Wet DBA toegelicht Alles over de achtergrond, de gevolgen en hoe je ermee om kunt gaan Whitepaper De Wet DBA toegelicht Alles over de achtergrond, de gevolgen en hoe je ermee om kunt gaan Met ingang van 1 mei 2016 is de VAR vervangen door de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet

Nadere informatie

Fiscale en juridische aandachtspunten decentralisatie sociaal domein voor gemeenten en samenwerkingsverbanden

Fiscale en juridische aandachtspunten decentralisatie sociaal domein voor gemeenten en samenwerkingsverbanden Fiscale en juridische aandachtspunten decentralisatie sociaal domein voor gemeenten en samenwerkingsverbanden In het kader van decentralisaties zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van

Nadere informatie

Het nieuwe arbeidsrecht

Het nieuwe arbeidsrecht Het nieuwe arbeidsrecht 2 Wet Werk en Zekerheid 3 De Wet Werk en Zekerheid is bedoeld om het ontslagrecht sneller en goedkoper te maken, de rechtspositie van flexwerkers te versterken en meer mensen uit

Nadere informatie

Utrecht, Mei Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Acare Thuiszorg te Arnhem op 5 december 2016

Utrecht, Mei Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Acare Thuiszorg te Arnhem op 5 december 2016 Utrecht, Mei 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Acare Thuiszorg te Arnhem op 5 december 2016 1 Inleiding Op 5 december jl. heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

Gevolgen Wet DBA bij tussenkomst

Gevolgen Wet DBA bij tussenkomst Gevolgen Wet DBA bij tussenkomst Per 1 mei 2016 is de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) in werking getreden waardoor de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) is komen te vervallen. Met ingang

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 2290 Vragen van het lid

Nadere informatie

Utrecht, mei Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Perla Direct te Almelo op 30 november 2016

Utrecht, mei Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Perla Direct te Almelo op 30 november 2016 Utrecht, mei 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Perla Direct te Almelo op 30 november 2016 1 Inleiding Op 30 november 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie)

Nadere informatie

Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties

Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties 12 punten die elke opdrachtgever, zelfstandige en bemiddelingsbureau moet kennen over de Wet DBA en het verdwijnen van de VAR Hugo-Jan Ruts Inleiding: Naar

Nadere informatie

MUSIC INDUSTRY AND VAR tips & trics

MUSIC INDUSTRY AND VAR tips & trics MUSIC INDUSTRY AND VAR tips & trics Vrijdag 24 juni 2016 - InJazz - Rotterdam Dick Molenaar Tim Verhoeven VAR-SYSTEEM Werd gebruikt voor: Artiesten Niet-artiesten Vier soorten VAR s: Winst uit onderneming

Nadere informatie

EINDE VAN DE VAR, OP NAAR MODELOVEREENKOMSTEN?

EINDE VAN DE VAR, OP NAAR MODELOVEREENKOMSTEN? EINDE VAN DE VAR, OP NAAR MODELOVEREENKOMSTEN? Dinsdag 24 mei 2016 Dr. Dick Molenaar VAR-SYSTEEM Werd gebruikt voor: Artiesten Niet-artiesten Vier soorten VAR s: Winst uit onderneming (wuo) Directeur-grootaandeelhouder

Nadere informatie

BEN IK EIGENLIJK WEL ZZP ER? Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst.

BEN IK EIGENLIJK WEL ZZP ER? Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst. Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst. www.damd.nl Arbeidsovereenkomst en opdrachtovereenkomst Arbeid kun je op verschillende manieren verrichten: in loondienst (arbeidsovereenkomst),

Nadere informatie

PROTOCOL WAARNEMING TER PLAATSE (WTP)

PROTOCOL WAARNEMING TER PLAATSE (WTP) PROTOCOL WAARNEMING TER PLAATSE (WTP) Vastgesteld door het CCvD: 22 januari 2015 Ingangsdatum: 22 januari 2015 Stichting Normering Arbeid (SNA) Versie 14-01: SNA 2015 sna.div.736-1 Inleiding De inspecties

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag. Datum 1 juli 2016 Betreft Beantwoording Kamervragen D66

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag. Datum 1 juli 2016 Betreft Beantwoording Kamervragen D66 > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Utrecht, mei Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Uzo Zorg B.V. te Rotterdam op 12 januari 2017

Utrecht, mei Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Uzo Zorg B.V. te Rotterdam op 12 januari 2017 Utrecht, mei 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Uzo Zorg B.V. te Rotterdam op 12 januari 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Uzo Zorg B.V. te Rotterdam op 12 januari 2017

Nadere informatie

Flexibele arbeid na de Wet DBA

Flexibele arbeid na de Wet DBA Flexibele arbeid na de Wet DBA Mr. A(leid) A.W. Langevoord 20 november 2017 Casus Tobias Tobias is ondernemer in de zin van de Wet IB 2001 (geen discussie dat dit zo is) Hij houdt zich bezig met de implementatie

Nadere informatie

INFORMATIE WIJZIGING WETGEVING ZZP

INFORMATIE WIJZIGING WETGEVING ZZP INFORMATIE WIJZIGING WETGEVING ZZP De ZZP-er Een ZZP-er is iemand die in opdracht van een opdrachtgever werkt, zonder dat er sprake is van een dienstverband. Dit geldt automatisch voor ZZP-ers die voor

Nadere informatie

De Wkkg-wat? Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg

De Wkkg-wat? Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg De Wkkg-wat? Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg Anique Huijnen VvAA voor Zorgondernemingen Doel van de Wkkgz Openheid over klachten en ongewenste gebeurtenissen en ervan leren. Om zo gezamenlijk

Nadere informatie

FAQ s Wet beoordeling deregulering arbeidsrelaties (WDBA) VAR verdwijnt in 2016

FAQ s Wet beoordeling deregulering arbeidsrelaties (WDBA) VAR verdwijnt in 2016 FAQ s Wet beoordeling deregulering arbeidsrelaties (WDBA) VAR verdwijnt in 2016 1. Waarom is het onderscheid tussen een werknemer en opdrachtnemer belangrijk? 2. Wat is het verschil tussen een arbeids-

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Thuiszorg Soesa BV in De Haag op 24 mei Utrecht, oktober 2017

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Thuiszorg Soesa BV in De Haag op 24 mei Utrecht, oktober 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Thuiszorg Soesa BV in De Haag op 24 mei 2017 Utrecht, oktober 2017 1 Inleiding Op 24 mei 2017 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie)

Nadere informatie

Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties

Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties #IMD15 Programma: VAR / BGL / DBA Hoe werkt het? Beoordeling overeenkomsten Modelovereenkomsten / voorbeelden Overgangsperiode Veel gestelde vragen 2 VAR / BGL

Nadere informatie

1 Bent u bekend met de video van de Belastingdienst Is werken via je eigen BV de oplossing om buiten loondienst bij je opdrachtgever te werken?

1 Bent u bekend met de video van de Belastingdienst Is werken via je eigen BV de oplossing om buiten loondienst bij je opdrachtgever te werken? 2016Z15661 Vragen van het lid Omtzigt (CDA) aan de staatssecretaris van Financiën over de onzekerheid over de uitvoering van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (ingezonden 30 augustus 2016)

Nadere informatie

VAR 2016 modelovereenkomst

VAR 2016 modelovereenkomst VAR 2016 modelovereenkomst WHITEPAPER februari 2016 Modelovereenkomsten Inleiding Op 2 februari 2016 is het wetsvoorstel DBA aangenomen. Het aangenomen wetsvoorstel heeft geen terugwerkende kracht. De

Nadere informatie

Concept Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van (Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 2014)

Concept Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van (Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 2014) Concept Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van (Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 2014) De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, handelend in overeenstemming

Nadere informatie

Toelichting bij de modelovereenkomst

Toelichting bij de modelovereenkomst Toelichting bij de modelovereenkomst Algemeen De Belastingdienst kan op basis van een concrete overeenkomst oordelen over het al dan niet moeten betalen van loonheffingen. Loonheffingen zijn verschuldigd

Nadere informatie

Bovib informatiesessie: De WDBA; hoe nu verder?

Bovib informatiesessie: De WDBA; hoe nu verder? Bovib informatiesessie: De WDBA; hoe nu verder? 0 Drie soorten arbeidsrelaties Freelancer/ZZP er 1 OPTIE Arbeidsovereenkomst 2 OPTIE Overeenkomst van opdracht Bedrijf of organisatie 3 OPTIE Overeenkomst

Nadere informatie

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Aan welke regels moet een aanbieder van complementaire / alternatieve zorg voldoen?

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Aan welke regels moet een aanbieder van complementaire / alternatieve zorg voldoen? Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg Aan welke regels moet een aanbieder van complementaire / alternatieve zorg voldoen? Waarom deze folder? Sinds 1 januari 2016 moet elke zorgaanbieder aan nieuwe

Nadere informatie

Belastingdienst bedreigt voortbestaan 80.000 ZZP'ers in de zorg

Belastingdienst bedreigt voortbestaan 80.000 ZZP'ers in de zorg Belastingdienst bedreigt voortbestaan 80.000 ZZP'ers in de zorg 80.000 zelfstandigen in de zorgsector worden sinds oktober 2013 door de Belastingdienst uitgesloten van mogelijkheden om hun dienstverlening

Nadere informatie

KLACHTENREGELING KLACHTENFUNCTIONARIS WKKGZ. Klachtenregeling Wkkgz Klachtenfunctionaris

KLACHTENREGELING KLACHTENFUNCTIONARIS WKKGZ. Klachtenregeling Wkkgz Klachtenfunctionaris Versie 1.1 Pagina Pagina 1 van 8 Klachtenregeling Wkkgz Klachtenfunctionaris Datum vastgesteld 13-12-2016 Vastgesteld door M. van Veenendaal Versie 1.1 Pagina Pagina 1 van 8 Inhoudsopgave Definities...

Nadere informatie

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Meestgestelde vragen door zorgprofessionals

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Meestgestelde vragen door zorgprofessionals Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg Meestgestelde vragen door zorgprofessionals 2 Meestgestelde vragen door zorgprofessionals Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Waarom deze folder?

Nadere informatie

VAR 2016 modelovereenkomst

VAR 2016 modelovereenkomst VAR 2016 modelovereenkomst WHITEPAPER februari 2016 Modelovereenkomsten Inleiding Op 2 februari 2016 is het wetsvoorstel DBA aangenomen. Het aangenomen wetsvoorstel heeft geen terugwerkende kracht. De

Nadere informatie

Laatste afrondend onderzoek maakt beeld onder opdrachtgevers over de werking wet DBA en de positie van zelfstandig kenniswerkers compleet.

Laatste afrondend onderzoek maakt beeld onder opdrachtgevers over de werking wet DBA en de positie van zelfstandig kenniswerkers compleet. Wet DBA dé maat in ondernemen Belastingdienst Zelfstandig kenniswerker Flexmarkt Opdrachtgever ZZP-er Laatste afrondend onderzoek maakt beeld onder opdrachtgevers over de werking wet DBA en de positie

Nadere informatie

Zonder zorgen over van VAR naar DBA. drs. P.W.H. (Peter) Hoogstraten

Zonder zorgen over van VAR naar DBA. drs. P.W.H. (Peter) Hoogstraten Zonder zorgen over van VAR naar DBA drs. P.W.H. (Peter) Hoogstraten Kwalificatie arbeidsverhouding Arbeidsovereenkomst Aanneming van werk Overeenkomst van opdracht Wanneer arbeidsovereenkomst Uniforme

Nadere informatie

follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Zorg & Welzijn Nederland B.V. te Arnhem op 31 oktober 2016 Utrecht, maart 2017

follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Zorg & Welzijn Nederland B.V. te Arnhem op 31 oktober 2016 Utrecht, maart 2017 follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Zorg & Welzijn Nederland B.V. te Arnhem op 31 oktober 2016 Utrecht, maart 2017 1 Inleiding Op 31 oktober 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

S E M I N A R W E R K G E V E R S Z A K E N 8 D E C E M B E R

S E M I N A R W E R K G E V E R S Z A K E N 8 D E C E M B E R S E M I N A R W E R K G E V E R S Z A K E N 8 D E C E M B E R 2 0 1 6 Flexibiliteit bij de arbeid een rekbaar begrip Ingeborg de Vries WA A R K O M E N W E VA N D A A N? Wet Werk en Zekerheid (WWZ) ingevoerd

Nadere informatie

Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties WDBA - gedoogjaar gedeeltelijk om - 24 november 2016 Yvonne van Zijl Adviseur sociale zaken

Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties WDBA - gedoogjaar gedeeltelijk om - 24 november 2016 Yvonne van Zijl Adviseur sociale zaken Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties WDBA - gedoogjaar gedeeltelijk om - 24 november 2016 Yvonne van Zijl Adviseur sociale zaken Programma In het kort: de WDBA, arbeidsrelaties, modelovereenkomsten

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 8 november 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 8 november 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Kennissessie Sport Van VAR naar DBA. Nieuwegein, 11 oktober 2016 Judith van Vlijmen PFZW HR Advies Corina van der Hulst Randstad

Kennissessie Sport Van VAR naar DBA. Nieuwegein, 11 oktober 2016 Judith van Vlijmen PFZW HR Advies Corina van der Hulst Randstad Kennissessie Sport Van VAR naar DBA Nieuwegein, 11 oktober 2016 Judith van Vlijmen PFZW HR Advies Corina van der Hulst Randstad 1 Programma 1. Beoordeling Arbeidsverhoudingen Judith van Vlijmen (PFZW)

Nadere informatie

Klachtenregeling leden Bo Geboortezorg. Hoe geeft u klachtenafhandeling vorm in uw organisatie

Klachtenregeling leden Bo Geboortezorg. Hoe geeft u klachtenafhandeling vorm in uw organisatie Klachtenregeling leden Bo Geboortezorg Hoe geeft u klachtenafhandeling vorm in uw organisatie Inhoudsopgave Inleiding...4 1. Begripsbepalingen...5 Artikel 1 Begrippen...5 2. Doel klachtenregeling...6 Artikel

Nadere informatie

VOORBEELDOVEREENKOMST ARTIESTENREGELING INDIVIDUEEL Beoordeling Belastingdienst nr. 9101586370-1 07 10 2015

VOORBEELDOVEREENKOMST ARTIESTENREGELING INDIVIDUEEL Beoordeling Belastingdienst nr. 9101586370-1 07 10 2015 1 VOORBEELDOVEREENKOMST ARTIESTENREGELING INDIVIDUEEL Beoordeling Belastingdienst nr. 9101586370-1 07 10 2015 Beoordeling overeenkomst artiestenregeling Ik ben van mening dat werken volgens de bijgevoegde

Nadere informatie

In- of uitlenen van arbeidskrachten

In- of uitlenen van arbeidskrachten In- of uitlenen van arbeidskrachten Stelt u arbeidskrachten ter beschikking oftewel; leent u personeel uit tegen betaling? Dan moet u dat sinds 1 juli 2012 vermelden in het Handelsregister. Dit is het

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 12 maart 2010 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 12 maart 2010 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

VOORBEELDOVEREENKOMST THUISZORG VIA ZORGINSTELLING Beoordeling Belastingdienst nr. 9015550000-08 geregistreerd 14 10 2015. Beoordeling overeenkomst

VOORBEELDOVEREENKOMST THUISZORG VIA ZORGINSTELLING Beoordeling Belastingdienst nr. 9015550000-08 geregistreerd 14 10 2015. Beoordeling overeenkomst VOORBEELDOVEREENKOMST THUISZORG VIA ZORGINSTELLING Beoordeling Belastingdienst nr. 9015550000-08 geregistreerd 14 10 2015 Beoordeling overeenkomst Op 11 februari 2015 is een door BTN en FNV Zelfstandigen

Nadere informatie

FAQ s Wet beoordeling deregulering arbeidsrelaties (WDBA) VAR verdwijnt in 2016

FAQ s Wet beoordeling deregulering arbeidsrelaties (WDBA) VAR verdwijnt in 2016 FAQ s Wet beoordeling deregulering arbeidsrelaties (WDBA) VAR verdwijnt in 2016 1. Waarom is het onderscheid tussen een werknemer en opdrachtnemer belangrijk? 2. Wat is het verschil tussen een arbeids-

Nadere informatie

EINDE VAN DE VAR, OP NAAR EIGEN BEOORDELING ARBEIDSRELATIES

EINDE VAN DE VAR, OP NAAR EIGEN BEOORDELING ARBEIDSRELATIES EINDE VAN DE VAR, OP NAAR EIGEN BEOORDELING ARBEIDSRELATIES Maandag 18 april 2016 Dr. Dick Molenaar READER Te vinden op websites van organisaties + op www.allarts.nl Inhoud: Teksten van Burgerlijk Wetboek

Nadere informatie

Wat betekent de AVV loze periode voor mij als uitzendkracht?

Wat betekent de AVV loze periode voor mij als uitzendkracht? Wat betekent de AVV loze periode voor mij als uitzendkracht? Een onderbreking van de Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) van de Cao voor Uitzendkrachten kan grote gevolgen hebben voor uitzendkrachten

Nadere informatie

Naar een duurzaam bedrijfsmodel. Een beeld van (de mogelijkheden voor) zzp ers die thuiszorg in natura leveren

Naar een duurzaam bedrijfsmodel. Een beeld van (de mogelijkheden voor) zzp ers die thuiszorg in natura leveren Naar een duurzaam bedrijfsmodel Een beeld van (de mogelijkheden voor) zzp ers die thuiszorg in natura leveren Zoetermeer, 6 oktober 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik

Nadere informatie

16 januari 2017 Kaper Nooijen Advocaten & Sport Service Noord-Brabant. Arbeid en de Wet DBA

16 januari 2017 Kaper Nooijen Advocaten & Sport Service Noord-Brabant. Arbeid en de Wet DBA 16 januari 2017 Kaper Nooijen Advocaten & Sport Service Noord-Brabant Arbeid en de Wet DBA Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties Arbeidsovereenkomst Overeenkomst van opdracht Vrijwilligers overeenkomst

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Hierbij stuur ik u de antwoorden op de Kamervragen van het lid Klein (Klein) over de criteria gezag, arbeid en loon (ingezonden 14 maart 2016).

Hierbij stuur ik u de antwoorden op de Kamervragen van het lid Klein (Klein) over de criteria gezag, arbeid en loon (ingezonden 14 maart 2016). > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directoraat-Generaal Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500

Nadere informatie

Vereniging voor Arbeidsrecht

Vereniging voor Arbeidsrecht Vereniging voor Arbeidsrecht 7 maart 2013 Prof. dr. R.M. Beltzer 1 2 Een uitstervend ras? Te behandelen! 1. Het probleem: de krimpende markt en concurrentie 2. Iedereen een arbeidsovereenkomst? De elementen

Nadere informatie

Veelgestelde vragen nav de implementatie van de Wet Kwaliteit Klachten Geschillen in de zorg

Veelgestelde vragen nav de implementatie van de Wet Kwaliteit Klachten Geschillen in de zorg Versie 20 oktober 2016 Veelgestelde vragen nav de implementatie van de Wet Kwaliteit Klachten Geschillen in de zorg 1 Is een gezondheidscentrum of een zorggroep een zorgaanbieder in de zin van de Wkkgz?

Nadere informatie

Wet- en regelgeving inhuur personeel, wat betekent dit voor u als Opdrachtgever?

Wet- en regelgeving inhuur personeel, wat betekent dit voor u als Opdrachtgever? Wet- en regelgeving inhuur personeel, wat betekent dit voor u als Opdrachtgever? Inleiding Een organisatie kan - in plaats van werknemers zelf in loondienst te nemen - op verschillende manieren arbeidskrachten

Nadere informatie

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (De Wkkgz) Mr. Olga A.M. Floris

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (De Wkkgz) Mr. Olga A.M. Floris De Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (De Wkkgz) Mr. Olga A.M. Floris De wet is volgens de opstellers gericht op de bevordering van de kwaliteit van zorg en de versterking van de positie

Nadere informatie