Risicoprofiel en management. Voornaamste risico s. Systematiek. Strategische- en marktrisico s

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Risicoprofiel en management. Voornaamste risico s. Systematiek. Strategische- en marktrisico s"

Transcriptie

1 Risicoprofiel en management Systematiek Macintosh Retail Group hanteert een risicobeheersingsmethode gebaseerd op het COSO Enterprise Risk Management-model. Dit systeem benadert alle ondernemingsrisico s, waaronder financiële risico s, in onderlinge samenhang, waardoor Macintosh Retail Group in staat is om in een vroeg stadium situaties te identificeren, te beheersen en te controleren. Het risicomanagement is geïntegreerd in de normale bedrijfsprocessen zodat iedere groepsmaatschappij zich maximaal bewust is van de noodzaak van naleving van de ingestelde procedures en risicomanagement wordt ervaren als vanzelfsprekend en niet als iets dat wordt opgelegd van bovenaf. Een risicobeheersingsmechanisme met betrekking tot complianceaspecten is ingevoerd om te waarborgen dat wet- en regelgeving wordt nageleefd. De risico s die verbonden zijn aan de besluitvorming en feitelijke handelingen van de groepsmaatschappijen liggen daardoor op een aanvaardbaar niveau. De aanbevelingen van de externe accountant worden opgenomen en opgevolgd in het jaarlijks vastgestelde verbeterprogramma. Voornaamste risico s Strategische- en marktrisico s Anticiperen op klantgedrag Macintosh Retail Group is actief in de non-food detailhandel. Deze is onderhevig aan veranderingen in de wensen en voorkeuren van consumenten. Ook de concurrentieverhoudingen kunnen wijzigingen door nieuwe toetreders of consolidatie in de sector. Tijdig en adequaat anticiperen en reageren op deze veranderingen is cruciaal voor Macintosh Retail Group, niet alleen om risico s te beheersen maar ook om concurrentievoordeel te realiseren. Om goed te kunnen inspelen op (veranderende) behoeften van consumenten gebruikt Macintosh Retail Group de volgende instrumenten en procedures: Permanente monitoring van consumentengedrag en ontwikkelingen bij concurrenten. Het ontwikkelen en verfijnen van managementinformatiesystemen om trends vroegtijdig te kunnen signaleren en opvolgen. Jaarlijkse strategienota per groepsmaatschappij met een operationeel en financieel plan voor de komende drie jaar met aandacht voor ondermeer macro-economische ontwikkelingen, veranderingen in markten en distributiestructuren, ontwikkelingen bij concurrenten, productontwikkeling en innovatie. Budget per groepsmaatschappij voor het komende jaar op basis van de strategienota en vastgestelde rendementsnormen. Deze omvat verwachtingen, actieplannen en doelstellingen, ondermeer met betrekking tot resultaten, investeringen, (financiële) ratio s en een informatieplan volgens Macintosh template voor groepsbrede waarborging van consistentie in -1-

2 de uitvoering van onze strategie door middel van gestandaardiseerde projectbeschrijvingen en motivaties. Strategienota s en budgetten worden jaarlijks door de Raad van Bestuur besproken met de directies van de groepsmaatschappijen en, na aggregatie op centraal niveau, eveneens met de Raad van Commissarissen. De geaccordeerde strategienota s en budgetten met de bijbehorende actieplannen vormen de richting voor de groepsmaatschappijen in het komende jaar. Dit betekent echter niet dat deze documenten een statisch karakter hebben, maar dat er tussentijds van kan worden afgeweken als omstandigheden daar aanleiding toe geven. Conjunctuurafhankelijkheid De sectoren waarin Macintosh Retail Group opereert zijn conjunctuurgevoelig. In periodes waarin het minder gaat met de economie dalen vaak de consumentenbestedingen. Macintosh Retail Group beperkt op verschillende manieren de gevoeligheid voor dit risico: Keuze voor een beperkt aantal sectoren, waardoor sterke marktposities bereikt kunnen worden. Keuze voor consumentenmarkten van grote omvang en met een relatief stabiele consumentenbehoefte, waarbij conjunctuurgevoelige nichemarkten dus worden vermeden. Spreiding van activiteiten over verschillende West-Europese landen om de gevolgen van negatieve ontwikkelingen in één land te beperken. Aanwezigheid per geografisch marktgebied van meerdere winkelformules met ieder een andere positionering, zodat Macintosh Retail Group veel klanten kan bedienen en marktinvloed heeft. Verantwoorde mix tussen activiteiten met groeipotentieel (en een hoger risicoprofiel) en ondernemingen die een stabiele, substantiële bijdrage leveren aan de kasstroom. Het is desondanks evident dat zich in onzekere tijden vooral commerciële en markt gerelateerde risico s kunnen voordoen waar Macintosh Retail Group slechts relatief beperkte invloed op kan uitoefenen. Leveranciersmanagement Afhankelijkheid van leveranciers brengt risico s met zich mee wat betreft marge, kwaliteit, levertijd, logistieke kosten en vermogensbeslag. Macintosh Retail Group beperkt dit risico door een weloverwogen leveranciersmanagement. Bij de keuze van leveranciers wordt een zodanige balans gezocht dat geen afhankelijkheid ontstaat van één of een beperkt aantal leveranciers, maar de toeleveringsketen wel kan worden beheerst en maximaal gebruik kan worden gemaakt van de eigen inkoopkracht. Door goede afspraken met leveranciers kan de brutomarge worden verhoogd, ons concurrentievermogen worden versterkt en het vermogensbeslag worden verminderd terwijl tegelijkertijd de flexibiliteit richting consument wordt verhoogd. Bovendien wordt de toeleveringsketen door een goed leveranciersbeleid transparant gemaakt en kan deze worden gecontroleerd met betrekking tot verantwoord ondernemen. De belangrijkste kenmerken van ons leveranciersmanagement zijn: Beperking van het aantal leveranciers en bundeling van inkoopvolumes. Gezamenlijke productontwikkeling en afspraken over kwaliteit, exclusiviteit, levertijd en flexibiliteit. Afspraken over betalingsvoorwaarden en voorraden. Strategische allianties met een beperkt aantal geselecteerde (merken)leveranciers. Verbeteringen en controles op het gebied van verantwoord ondernemen. -2-

3 Acquisities Macintosh Retail Group wil onder meer groeien door acquisities. De beoordeling van bedrijven en de financiering en integratie van overgenomen bedrijven brengen risico s met zich mee. Macintosh Retail Group beperkt deze risico s door middel van criteria en vaste procedures. Een over te nemen bedrijf moet voldoen aan minimaal de volgende criteria: Aanwezigheid in West-Europa of een andere volwassen markt in Europa. Grote landelijke of regionale formule(s) in Living en/of Fashion. Omzet van meer dan 50 miljoen en voldoende in staat om structureel bij te dragen aan de kasstroom en winstgevendheid van Macintosh Retail Group. Overname van kleinere bedrijven allee ten behoeve van expansie bestaande winkelformules. Voldoende managementcapaciteit. Groeipotentie. Mogelijkheid tot snelle inpassing op financieel, economisch en operationeel gebied in Macintosh Retail Group organisatie. Het kunnen bereiken op afzienbare termijn van de gewenste mate van risiucobeheersing en inpassing in risicobeheersingsmechanismen. Voor wat betreft een acquisitie als zodanig gelden de volgende uitgangspunten om risico s zoveel mogelijk te minimaliseren: Bekendheid met markt en / of land. Acquisitie dient (inclusief financieringskosten) binnen 3 jaar een positieve bijdrage te leveren aan de nettowinst en mag slechts tijdelijk in een lagere ROCE resulteren dan de normen die Macintosh Retail Group nastreeft. Zorgvuldig onderzoek naar mogelijke operationele, financiële, fiscale, juridische, sociale, economische en culturele implicaties en risico s. Contractuele afspraken over garanties en financiële schadevergoeding door verkoper bij niet naleving van afspraken met zekerstelling van schadevergoedingsaanspraken. Verwerving van zeggenschap. Verantwoorde financieringsmogelijkheid die een blijvend solide financiële positie van Macintosh Retail Group waarborgt. Commerciële risico s Controle op performance De commerciële prestaties van Macintosh Retail Group zijn afhankelijk van een groot aantal interne en externe factoren. Het goed monitoren en voor zover mogelijk sturen op deze factoren is essentieel om de risico s op tegenvallende prestaties te beperken en het groei- en winstpotentieel van Macintosh Retail Group optimaal te benutten. Macintosh Retail Group monitort haar commerciële presaties met behulp van het zelf ontwikkelde stuurinformatiesysteem SMART. Dit managementinformatiesysteem meet de variabelen uit de marketingmix (product, prijs, plaats, promotie en personeel) op basis van groepsbrede definities en begrippen: Ontwikkeling omzetdrivers, prijsverval en uiteindelijke brutomarge. Omvang, actualiteit, kwaliteit en omloopsnelheid van voorraden. -3-

4 Personeelsinzet. Respons op reclame-uitingen in relatie tot de kosten. Conversie (aantal transacties ten opzichte van aantal bezoeken in de winkels). Ontwikkeling en opbouw van het gemiddeld transactiebedrag. De frequentie van de SMART-rapportages varieert van eenmaal per dag tot eenmaal per vier weken. Informatie is beschikbaar op zowel geaggregeerd niveau als detailniveau. De monitoring vindt plaats per activiteit op groepsmaatschappijniveau. De Raad van Bestuur wordt geïnformeerd via centrale rapportages, via de periodieke vergaderingen met de directies van de groepsmaatschappijen en via de maandelijkse resultaatbesprekingen. De resultaten van de diverse groepsmaatschappijen en winkels onderling worden centraal regelmatig met elkaar vergeken op basis van prestatie-indicatoren en periodiek klantenonderzoek. Informatiekwaliteit De kwaliteit van de financiële informatie is van invloed op het vermogen van Macintosh Retail Group om eventuele negatieve ontwikkelingen snel te kunnen identificeren en de commerciële strategie te kunnen optimaliseren. Macintosh Retail Group waarborgt en bevordert de kwaliteit van de financiële rapportage op verschillende manieren. De belangrijkste procedures zijn: Wekelijkse rapportage van de groepsmaatschappijen over de gerealiseerde omzet, brutomarge, voorraden en liquiditeitsposities. Maandelijkse winst- en verliesrekening, balans en toelichtingen, inclusief een analyse en een vergelijking met het voorgaande jaar en het budget, die inzicht geeft in de in de ontwikkeling van resultaten, investeringen en (financiële) ratio s. Maandelijkse bespreking van bovengenoemde uitkomsten, inclusief de gerapporteerde kengetallen ten aanzien van stuurvariabelen, door de Raad van Bestuur met de directie van de betreffende groepsmaatschappij, eventueel gevolgd door een bijstelling van actieplannen en budgetten. Per jaar vinden gemiddeld vijf à zes reguliere vergaderingen plaats van de Raad van Bestuur met elke groepsmaatschappij. Behalve over bovenstaande onderwerpen wordt ook gesproken over onderwerpen als formule-ontwikkeling, marketing en inkoop, personeel en organisatie en de ontwikkeling van gegevensverwerkende systemen. In mei en oktober wordt een forecast voor het lopende jaar gemaakt. Deze geeft aan in hoeverre bugettaire doelstellingen naar verwachting gerealiseerd zullen worden, onder meer op basis van veranderde omgevingsfactoren. Operationele risico s Het belangrijkste operationele risico is het niet efficiënt of niet toereikend functioneren van bedrijfsprocessen en -systemen. De Concerndienst Administratieve Organisatie & Internal Audit (AO&IA) van Macintosh Retail Group toetst door middel van aanweigheid van evidence of risico s voldoende zijn afgedekt. Referentiekader hierbij is het normenkader voor risicobeheersing (de Macintosh in Control lijst), waarvoor door het lokale management op kwartaalbasis een compliancy verklaring moet worden afgegeven. Met betrekking tot de operationele risicobeheersing worden onder meer als verplichte componenten verplicht gesteld: Opzet en werking van de administratieve organisatie en gegevensverwerkende systemen en interne controlemaatregelen, controles en risicoanalyses. Sluitende verantwoording van geld- en goederenstromen (inclusief inventarisaties). -4-

5 Werking en beveiliging van ICT-systemen en logistieke systemen. Adequaat ingericht continuiteitsmanagement De Raad van Bestuur wordt geïnformeerd over de uitkomsten van bovenstaande toetsing. De opzet van de administratieve organisatie en de interne controlemaatregelen wordt jaarlijks beoordeeld door de externe accountant in het kader van de jaarrekeningcontrole. Het lokale management, de Raad van Bestuur, de Audit Commissie en de Raad van Commissarissen worden hierover geïnformeerd. Verbeterpunten naar aanleiding van de interne en externe audit en aandachtspunten van Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen worden opgenomen in een taakstellend actieplan per groepsmaatschappij, dat jaarlijks wordt geactualiseerd en wordt geformaliseerd door de Raad van Bestuur met de directies van de groepsmaatschappijen in het bijzijn van de AO&IA. Financiële risico s Financierings- en vermogensmanagementrisico s Financiering en vermogensmanagement vraagt specifieke expertise die niet bij alle onderdelen van de organisatie aanwezig is. Dit brengt risico s met zich mee. Macintosh Retail Group beperkt deze risico s door een centraal beleid. Macintosh Intragroup Services verzorgt de interne financiering en de uitvoering van het vermogensmanagement. De groepsmaatschappijen zijn zelf verantwoordelijk voor het werkkapitaalbeheer, waarbij de randvoorwaarden worden bepaald door plannen die door de Raad van Bestuur moeten zijn goedgekeurd. De financiering van het concern vindt gedeeltelijk plaats door middel van rentedragende schulden. Opvolging financiële ratio s Macintosh Retail Group streeft naar een gezonde financiële positie, waarbij altijd vanuit de vrije kasstroom kan worden voldaan aan de betalingsverplichtingen. De financiering van het concern vindt plaats met eigen vermogen, rentedragende schulden en leverancierskrediet. Dit brengt diverse financiële risico s met zich mee. Om de risico s op aantasting van onze financiële positie te beperken en te kunnen blijven voldoen aan afspraken met banken over (gecommiteerde) kredietlijnen stuurt Macintosh Retail Group op diverse ratio s. De belangrijkste zijn: Rendement op het gemiddeld netto geïnvesteerd vermogen (ROCE) voor het totaal van de activiteiten. Net Debt/EBITDA-ratio, ofwel de verhouding tussen de netto financiële schuld (Net Debt) en het bedrijfsresultaat plus afschrijvingen (EBITDA). Interest Coverage-ratio, ofwel het aantal maal dat Macintosh Retail Group haar rentelasten uit het bedrijfsresultaat (EBIT) kan betalen. Investeringsprojecten en formules worden beoordeeld op uiteindelijk rendement op het gemiddeld netto geïnvesteerd vermogen voor Macintosh Retail Group, zodat wordt voldaan aan de rendementseisen van verschaffers van vreemd en eigen vermogen en waarde voor aandeelhouders wordt toegevoegd; Solvabiliteitsratio, ofwel de verhouding eigen vermogen en totaal vermogen. Kasstroomrisico s die voortvloeien uit langlopende structurele verplichtingen met een variabele rente worden grotendeels afgedekt. De overige financiële risico s, waaronder het valutarisico (kasstroom en waarderisico), het kredietrisico, het liquiditeitsrisico, het renterisico en pensioengerelateerde risico s, en de beheersing daarvan worden besproken in de jaarrekening. De -5-

6 bewaking van financiële risico s en ratio s vindt periodiek plaats door de Concerndienst Financiën & Economie. Overige risico s Uniforme en eenduidige verslaglegging De interne en externe verslaglegging van onze bedrijfsvoering brengt de risico s met zich mee van een onjuist, onbetrouwbaar en/of onvolledig beeld van de bedrijfsvoering, de resultaten of de financiële positie van de onderneming. Ook bestaat het risico dat verslaglegging niet tijdig kan plaatsvinden. Macintosh Retail Group beperkt deze risico s door uniformiteit en vaste controles in het verslagleggingsproces, met name door: Centraal opgestelde en verplicht gestelde accounting-handleiding waarin de verantwoording van alle onderdelen van de balans en winst-en verliestrekening wordt beschreven. Periodieke stroom van financiële gegevens binnen de groepsmaatschappij en naar de moedermaatschappij met analyse en controle daarvan. Periodieke analyse van ontwikkelingen van iedere afzonderlijke balans- of resultatenpost, waardoor volledigheid en tijdigheid van deze posten kan worden beoordeeld. Beoordeling van afwijkingen tussen realisatie en budgetten. Doorlopende controle op juiste in- en verkoopprijzen in verband met margebeheersing en waardering van voorraden. Registratie resultaten per winkel. Controles op de hoogte van het werkkapitaal. Controle op en analyse van voorraadverschillen. Diefstal en fraude Macintosh Retail Group beschikt over een groot aantal medewerkers, winkels en bedrijfseigendommen, met name artikelen die voor verkoop zijn bedoeld. De aard van de onderneming brengt daardoor een relatief hoog risico op diefstal en fraude door medewerkers met zich mee. Criminele activiteiten kunnen individueel of in groepsverband plaatsvinden. Macintosh Retail Group heeft de volgende maatregelen om deze risico s te beperken: Procedures, procuratie- en autorisatiesystemen, scheiding van functies en een sluitende verantwoording van geld- en goederenstromen. Wervings- en slectiebeleid. Sociale controle, gestimuleerd door een klokkenluiderregeling (voor integrale versie zie website) waar iedere medewerker gebruik van kan maken. Voorschriften, opgenomen in het Macintosh Managementhandboek, voor het zodanig inrichten van de organisatie dat diefstal en fraude zoveel mogelijk worden voorkomen. Expliciet verbod voor medewerkers, opgenomen in de Code of Conduct, om eigendommen die aan Macintosh Retail Group toebehoren buiten de normale bedrijfsvoering te gebruiken voor eigen voordeel of het voordeel van derden. Macintosh Retail Group verzekert het frauderisico tot nu toe niet omdat de aanzienlijke premies die betaald zouden moeten worden niet in een goede verhouding staan tot de relatief beperkte dekking en de administratieve last in relatie tot de als beperkt ingeschatte risico s. -6-

7 Vastgoed Goede winkellocaties zijn van groot belang voor alle groepsmaatschappijen van Macintosh Retail Group in het kader van de voorgestane cross channel strategie. De exploitatie van winkels brengt risico s met zich mee omdat langjarige verplichtingen worden aangegaan en omdat het rendement per locatie negatief beïnvloed kan worden door bijvoorbeeld planologische ontwikkelingen. In een non-food retailwereld waarin het belang van online verkopen toeneemt bestaat bovendien het risico dat de omzet van de fysieke winkels afneemt waardoor de winkelbijdrage van een winkel kan dalen of zelfs negatief kan worden. Macintosh Retail Group beperkt deze risico s op verschillende manieren: Alle ketens hebben voor de verwerving van locaties eigen vestigingscriteria en een zogenaamd witte vlekkenplan met locaties waarvoor goede rendementsverwachtingen gelden. Voor de ene keten bevinden deze locaties zich in het centrum van de stad, voor de andere in de periferie of in een winkelcentrum. Macintosh Retail Group geeft de voorkeur aan huren of leasen (met een eventuele koopoptie) boven kopen, om de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk te benutten en daarmee omzeten winstgroei te bevorderen. Voor winkels worden zogenaamde stress tests gedaan om te beoordelen wat de invloed is van eventuele omzetdalingen op de winkelbijdrage en met deze uitkomsten wordt rekening gehouden bij de beoordeling van herlocatie, sluiting of herinrichting van een winkel. Heronderhandeling van huurvoorwaarden (prijs en termijn) met verhuurders ook op momenten dat de huurovereenkomst dat nog niet toelaat. Volwaardige real estate afdeling in het Verenigd Koninkrijk, waar specifieke kenmerken gelden voor huurovereenkomsten, huurtermijnen en huurprijzen als gevolg waarvan in deze markt specifieke eigen kennis noodzakelijk is, daar waar die in andere landen vooral wordt ingehuurd van externe partijen. De verplichtingen uit huur- en operationele leasecontracten worden in de toelichting op de jaarrekening vermeld. De hieruit voortvloeiende rechten kunnen een waarde (sleutelgelden) vertegenwoordigen wanneer in een vraagmarkt voor goede locaties navenante prijzen betaald worden. Continuïteit en verzekeringen Macintosh Retail Group staat bloot aan risico s dat de continuïteit van de bedrijfsvoering wordt onderbroken. Het risico- en veiligheidsbeleid van Macintosh Retail Group is gericht op beperking van deze risico s door richtlijnen en voorzieningen voor continuïteitsmanagement en door verzekeringen tegen de best mogelijke voorwaarden en laagste kosten. Macintosh Retail Group hecht veel waarde aan continuïteitsmanagement. Bedrijven die goed voorbereid zijn op een calamiteit presteren na een calamiteit duidelijk beter dan zij die dat niet waren. Continuïteitsmanagement draagt bovendien bij aan het beschermen van onze reputatie. De belangrijkste maatregelen ter beperking van de risico s op continuïteitsbreuk zijn: Centraal vastgesteld veiligheidsbeleid en minimaal te treffen veiligheidsvoorzieningen door de groepsmaatschappijen. -7-

8 Verbetering risicoprofiel door investeringen in gecertificeerde sprinklerinstallaties op alle locaties die essentieel zijn voor de continuïteit van de groepsmaatschappijen en in overige veiligheidsvoorzieningen in distributiecentra en winkels. Continuïteitsplan voor iedere groepsmaatschappij dat jaarlijks wordt geactualiseerd, mede aan de hand van oefeningen. Back-upfaciliteiten voor informatiesystemen en gegevensbestanden, die regelmatig getest worden om in geval van een calamiteit het bedrijfsproces zo snel mogelijk te kunnen herstellen. De belangrijkste verzekeringen worden centraal afgesloten en Macintosh Retail Group is op gebruikelijke wijze verzekerd voor de belangrijkste risico s met een beperkt eigen risico voor de meest verzekeringen. Voor de brand- / bedrijfsschadeverzekering geldt met ingang van 2012 een eigen risico van per jaar en wanneer dit is bereikt, een eigen risico van per schadegeval. Er geldt een loss limit van 100 mln voor materiële schades en bedrijfsschades, welk bedrag in geval van een calamiteit maximaal per gebeurtenis wordt uitgekeerd, behalve bij Scapino waar dit bedrag is gemaximeerd op 70 mln omdat verzekeraars niet bereid zijn een hogere waarde te verzekeren vanwege het feit dat het distributiecentrum van Scapino niet is voorzien van een sprinklerinstallatie. Het risico van (product)aansprakelijkheid is gedekt door een aansprakelijkheidsverzekering met een verzekerd risico van 50 mln per gebeurtenis en een maximering van 100 mln per jaar. Het risico van terrorisme en sabotage met terroristisch oogmerk is in 2001 geschrapt uit alle gangbare verzekeringspolissen en kan nog slechts verzekerd worden onder specialistische polissen met hoge kosten. Macintosh Retail Group is van mening in dit verband geen groot risico te lopen zodat vooralsnog niet wordt overgegaan tot verzekering daarvan. In voorkomend geval zal schade slechts worden vergoed, voor zover een beroep kan worden gedaan op per land verschillende wettelijke regelingen. Bij de vele duizenden producten die in de winkels van Macintosh Retail Group worden aangeboden komt het wel eens voor dat producten gebreken vertonen en uit de handel gehaald dienen te worden ( recall ). Indien door een dergelijk product schade wordt veroorzaakt aan derden is dit verzekerd onder de aansprakelijkheidspolis. De kosten van het terughalen uit de winkels respectievelijk bij de consument worden echter niet vergoed. Gekozen is om dit risico niet te verzekeren omdat de kosten van een recall te overzien zijn en tot nog toe verhaald konden worden op leveranciers. Een aantal groepsmaatschappijen waarvoor dit onderwerp relevant is, heeft recallprocedures. Milieu Gezien de aard van de activiteiten van Macintosh Retail Group en omdat er, behalve de beperkte activiteiten bij Nea International, geen eigen productie plaats vindt, wordt het risico van milieuschade die aan Macintosh Retail Group valt toe te rekenen als zeer beperkt ingeschat. Aansprakelijkheid Macintosh Retail Group en haar groepsmaatschappijen gaan regelmatig (financiële) verplichtingen aan. Dit brengt met zich mee dat Macintosh Retail Group NV verzocht kan worden om de nakoming van die verplichtingen te secureren en aansprakelijk kan worden gesteld voor de nakoming van -8-

9 verplichtingen door groepsmaatschappijen. Om de aansprakelijkheid efficiënt te organiseren en de risico s te beperken heeft Macintosh Retail Group de volgende maatregelen genomen: Macintosh Retail Group staat garant ten opzichte van haar banken voor het rechtstreeks gebruik van de bankfaciliteiten door de groepsmaatschappijen bij deze banken. De financiering van buitenlandse groepsmaatschappijen vindt hoofdzakelijk plaats door middel van intercompanyleningen en door het gebruik van rechtstreekse financieringslijnen. Macintosh Retail Group heeft ten behoeve van het merendeel van haar actieve Nederlandse groepsmaatschappijen zogenaamde 403-verklaringen bij de Kamervan Koophandel gedeponeerd. Daarmee stelt Macintosh Retail Group zich garant voor de nakoming van de schulden die voortvloeien uit de rechtshandelingen van die groepsmaatschappijen en zijn laatstgenoemden ontheven van hun wettelijke publicatieverplichtingen. Macintosh Retail Group verstrekt incidenteel zogenaamde concerngaranties aan derde partijen voor de nakoming van contractuele verplichtingen door groepsmaatschappijen, meestal gekoppeld aan een maximum. Daardoor hoeven geen bankgaranties worden afgegeven. Indien dit niet kan worden voorkomen worden incidenteel bankgaranties verstrekt aan contractpartijen die in het algemeen gemaximeerd zijn en ten laste van de kredietruimte worden gebracht. Macintosh Retail Group is als hoofd van de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting in Nederland hoofdelijk aansprakelijk voor de vennootschapsbelastingschulden van de in de fiscale eenheid opgenomen ondernemingen. Daarnaast is Macintosh Retail Group hoofdelijk aansprakelijk voor alle omzetbelastingschulden van de Nederlandse fiscale eenheid voor de omzetbelasting. Documentatie en toezicht Documentatie en uitgangspunten De uitgangspunten voor de risicobeheersings- en controlemaatregelen worden centraal bepaald. Macintosh Retail Group heeft deze vastgelegd in randvoorwaarden, richtlijnen en procedures teneinde te waarborgen dat binnen het concern op eenduidige wijze wordt omgegaan met zaken van materiële aard. De belangrijkste documenten daarbij worden onder meer gevormd door: Code of Conduct met de waarden en principes waarmee rekening moet worden gehouden bij de bedrijfsvoering, van toepassing op Macintosh Retail Group, al haar dochterondernemingen en alle medewerkers in binnen- en buitenland (zie website voor integrale versie). Reglementen voor Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur waarin taakverdeling, werkwijze en procedureregels voor deze bestuursorganen zijn vastgelegd (zie website voor integrale versie). Management Handboek waarin de uitgangspunten uit de Code of Conduct en andere interne richtlijnen zijn uitgewerkt naar directie-instructies en voorschriften, richtlijnen en bevoegdheden voor directie en management van groepsmaatschappijen, onder meer met betrekking tot financiële, economische, juridische, sociale, personele, publicitaire en duurzaamheidsaspecten. Handboeken zoals bijvoorbeeld het Group Planning and Economics Manual en het Group Accounting Manual met voorschriften over periodieke financiële en strategische rapportages en het Verzekeringsmanual. -9-

10 Macintosh in Control lijst, waarin randvoorwaarden en richtlijnen met betrekking tot de inrichting van de administratieve organisatie, en continuïteitaspecten zijn opgenomen. Klokkenluiderregeling die erin voorziet dat medewerkers de mogelijkheid hebben te rapporteren over vermeende onregelmatigheden zonder gevaar voor hun rechtspositie. Toezicht Het toezicht op de naleving van de eigen risicobeheersings- en controlesystemen is van onderaf opgebouwd volgens een cascadesysteem zodat risicobeheersing binnen de groepsmaatschappijen het gehele jaar de vereiste aandacht krijgt. Belangrijke pijlers van het risicobeheersingmechanisme binnen Macintosh Retail Group zijn: Macintosh In Control-lijst (MIC-lijst), die controles en een kader omvat van normen en richtlijnen met betrekking tot de inrichting van de Administratieve Organisatie (AO). Taakstellende actieplannen per groepsmaatschappij, die de MIC-lijst aanvullen. Deze worden jaarlijks per groepsmaatschappij in overleg met AO&IA opgesteld aan de hand van onder meer de bevindingen van AO&IA en de externe accountant, eventueel openstaande actiepunten van de ICT self-assessments, en aandachtspunten geformuleerd door Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur. Deze worden jaarlijks per groepsmaatschappij in overleg met AO&IA geactualiseerd. De actieplannen brengen verbetertrajecten op gang door onderkende risico s te reduceren en vergroten daarnaast de aandacht voor risicobeheersing. Verplichte voortgangsrapportage op kwartaalbasis over de MIC-lijst en actieplannen. Actieve monitoring door AO&IA gedurende het jaar. Externe audits op regelmatige basis, waarover door AO&IA en de externe accountant wordt gerapporteerd aan de Raad van Bestuur en aan de Raad van Commissarissen. Periodiek overleg tussen Raad van Bestuur en directies van de groepsmaatschappijen over de naleving van ingestelde regels. Jaarlijkse letter of representation van de directies van de groepsmaatschappijen over de mate van toepassing en effectiviteit van het systeem. Jaarlijkse bespreking van het functioneren van de risicobeheersingsorganisatie en specifieke risicoaandachtspunten door de Raad van Bestuur met de externe accountant en de Audit Commissie of voltallige Raad van Commissarissen in het bijzijn van AO&IA. De werking van de operationele systemen, de integriteit van de gegevens en de gegevensverwerkende systemen wordt periodiek lokaal gecontroleerd met rapportage daarover aan en review door AO&IA. Verbeterpunten worden opgenomen in het actieplan AO. -10-

Risicoprofiel en management. Voornaamste risico s. Systematiek. Strategische- en marktrisico s

Risicoprofiel en management. Voornaamste risico s. Systematiek. Strategische- en marktrisico s Risicoprofiel en management Systematiek Macintosh Retail Group hanteert een risicobeheersingsmethode gebaseerd op het COSO Enterprise Risk Management-model. Dit systeem benadert alle ondernemingsrisico

Nadere informatie

Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek. Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012

Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek. Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012 Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012 Inhoudsopgave - Actieplan GVB Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. n.a.v. BDO-rapportage 13

Nadere informatie

Directie- en autorisatiereglement Floriade Almere 2022 B.V.

Directie- en autorisatiereglement Floriade Almere 2022 B.V. 1 e concept Directie- en autorisatiereglement Floriade Almere 2022 B.V. Artikel 1. Algemeen 1.1 Dit reglement is opgesteld op grond van van de statuten van Floriade Almere 2022 B.V. (de vennootschap )

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 23 april 2009 Agenda Resultaten 2008 Strategie en gang van zaken Formules Samenvatting 2008 Eerste kwartaal 2009 Omzet per kwartaal euro *

Nadere informatie

Positief operationeel resultaat in moeilijke retailmarkt

Positief operationeel resultaat in moeilijke retailmarkt MACINTOSH RETAIL GROUP NV 2012 Positief operationeel resultaat in moeilijke retailmarkt Analistenbijeenkomst 28.02.2013 Agenda: Frank De Moor (CEO) Performance Macintosh 2012 Theo Strijbos (CFO) Macintosh

Nadere informatie

ABN AMRO Groenbank B.V. Enkelvoudige jaarrekening

ABN AMRO Groenbank B.V. Enkelvoudige jaarrekening Enkelvoudige jaarrekening 28 april 2016 ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2014 (bevat aanpassingen op stukken gedeponeerd dd 30 april 2015) INHOUDSOPGAVE 1 Bestuursverslag 2014 3 2 Beschrijving van de voornaamste

Nadere informatie

REGLEMENT RISICOCOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V.

REGLEMENT RISICOCOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V. REGLEMENT RISICOCOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V. Vastgesteld door de RvC op 23 juni 2016 0. INLEIDING 0.1 Dit reglement is opgesteld door de RvC ingevolge artikel 5 van het

Nadere informatie

HAN Jaarverslag 2013 8. Bestuur en management. Risicomanagement

HAN Jaarverslag 2013 8. Bestuur en management. Risicomanagement Risicomanagement Het College van Bestuur rapporteert jaarlijks aan de Raad van Toezicht over de belangrijkste risico s die de HAN bedreigen. Per risico worden kans, effect en beïnvloedbaarheid annex maatregelen

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 27 april 2005 Agenda Resultaten 2004 Doelstellingen Strategie Koersontwikkeling Resultaten Q1-2005 Omzet per kwartaal euro * 1000 75000 70000

Nadere informatie

Directiestatuut. Waterleidingmaatschappij Drenthe

Directiestatuut. Waterleidingmaatschappij Drenthe Directiestatuut Waterleidingmaatschappij Drenthe Inhoud Directiestatuut van de NV Waterleidingmaatschappij Drenthe Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Inleiding 3 Artikel 3 Taken van de directie 3 Artikel

Nadere informatie

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen RAPPORT Prins Willem-Alexanderlaan 651 Postbus 700 7300 HC Apeldoorn Telefoon (055) 579 39 48 www.achmea.nl Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen Rapportage Intern toezicht in het kader van

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. Dit Reglement is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Telegraaf Media Groep N.V. op 17 september 2013. 1. Inleiding De Auditcommissie is een

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 24 april 2008 Agenda Resultaten 2007 Strategie en gang van zaken Formules Samenvatting 2007 Eerste kwartaal 2008 Omzet per kwartaal Euro *

Nadere informatie

ABN AMRO Groenbank B.V.

ABN AMRO Groenbank B.V. ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE HALFJAARLIJKSE JAARREKENING VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 30 JUNI 2014 (bevat aanpassingen op stukken gedeponeerd dd 28 augustus 2014) INHOUDSOPGAVE Directieverslag

Nadere informatie

ABN AMRO Groenbank B.V. Enkelvoudige halfjaarlijkse jaarrekening

ABN AMRO Groenbank B.V. Enkelvoudige halfjaarlijkse jaarrekening Enkelvoudige halfjaarlijkse jaarrekening 1 september 2015 ENKELVOUDIGE HALFJAARLIJKSE JAARREKENING VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 30 JUNI 2015 INHOUDSOPGAVE 1 Directieverslag per 30 juni 2015 3 2 Beschrijving

Nadere informatie

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar (geen accountantscontrole toegepast) (x ( 1.000) 1e halfjaar 2010 1e halfjaar 2009 OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896

Nadere informatie

ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2014

ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2014 ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 2014 3 Beschrijving van de voornaamste risico s, het risicobeheer en de bestuursorganen 4 Enkelvoudige balans per 31

Nadere informatie

ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE HALFJAARLIJKSE JAARREKENING VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 30 JUNI 2010

ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE HALFJAARLIJKSE JAARREKENING VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 30 JUNI 2010 ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE HALFJAARLIJKSE JAARREKENING VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 30 JUNI 2010 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Enkelvoudige balans per 30 juni 2010 5 Enkelvoudige winst- en

Nadere informatie

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING 2. VERSTEVIGING VAN RISICOMANAGEMENT Van belang is een goed samenspel tussen het bestuur, de raad van commissarissen en de auditcommissie, evenals goede communicatie met

Nadere informatie

MACINTOSH RETAIL GROUP NV HALFJAARCIJFERS 2006. Stijging nettowinst met 65% Pers- en Analistenbijeenkomst d.d. 31.08.2006-1-

MACINTOSH RETAIL GROUP NV HALFJAARCIJFERS 2006. Stijging nettowinst met 65% Pers- en Analistenbijeenkomst d.d. 31.08.2006-1- MACINTOSH RETAIL GROUP NV HALFJAARCIJFERS 2006 Stijging nettowinst met 65% Pers- en Analistenbijeenkomst d.d. 31.08.2006-1- H1 2006 in het kort Autonome groei en rendementsverhoging: Omzet vergelijkbare

Nadere informatie

Oefenvragen Ondernemerskunde B - Financieel management & bedrijfscalculaties

Oefenvragen Ondernemerskunde B - Financieel management & bedrijfscalculaties Oefenvragen Ondernemerskunde B - Financieel management & bedrijfscalculaties 1. Waarom bent u als ondernemer verplicht om van elke financiële handeling een bewijsstuk te hebben? A. Op deze wijze kunt u

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur 1. Algemeen Deugdelijk ondernemingsbestuur is waar corporate governance over gaat. Binnen de bedrijfskunde wordt de term gebruikt voor het aanduiden van hoe een

Nadere informatie

Corporate Governance verantwoording

Corporate Governance verantwoording Corporate Governance verantwoording Algemeen De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van Verenigde Nederlandse Compagnie (VNC) respecteren de principes en best practice bepalingen van de Corporate

Nadere informatie

Beloningsbeleid Januari 2012

Beloningsbeleid Januari 2012 Beloningsbeleid Januari 2012 Inhoudsopgave Inleiding 2 Doel beloningsbeleid 3 Uitgangspunten beloningsbeleid 3 Inschaling en beschrijving beloning 3 Beloningsmodel onderneming 4 Risicobeheersing 4 Variabele

Nadere informatie

Beloningsbeleid 4 januari 2012

Beloningsbeleid 4 januari 2012 Beloningsbeleid 4 januari 2012 Inhoudsopgave Inleiding 3 Doel beloningsbeleid 4 Uitgangspunten beloningsbeleid 4 Inschaling en beschrijving beloning 4 Beloningsmodel onderneming 5 Risicobeheersing 5 Beoordeling

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Bestuursreglement Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement is opgesteld

Nadere informatie

Corporate governance code Caparis NV

Corporate governance code Caparis NV Corporate governance code Caparis NV De brancheorganisatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie Cedris heeft in het voorjaar van 2010 een branchecode aangenomen. In de inleiding van deze branchecode

Nadere informatie

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Stek

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Stek Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Stek 1 Algemeen Deugdelijk ondernemingsbestuur is waar corporate governance over gaat. Binnen de bedrijfskunde wordt de term gebruikt voor het aanduiden van hoe

Nadere informatie

Praktijkhandreiking 1119 Nadere toelichtingen in de controleverklaring 24 april 2012

Praktijkhandreiking 1119 Nadere toelichtingen in de controleverklaring 24 april 2012 Nadere toelichtingen in de controleverklaring 24 april 2012 Datum: 24 april 2012 Onderwerp: Van toepassing op: Status: Accountants die controleopdrachten uitvoeren Praktijkhandreiking Relevante regelgeving

Nadere informatie

Versie 2013-08. TREASURYSTATUUT Stichting Woontij

Versie 2013-08. TREASURYSTATUUT Stichting Woontij Versie 2013-08 TREASURYSTATUUT Stichting Woontij 1. Inleiding Een groot deel van de kosten bij een wooncorporatie bestaat uit rente. Richtlijnen ten aanzien van financieren en beleggen zijn belangrijk.

Nadere informatie

Reglement van de auditcommissie van Stadgenoot

Reglement van de auditcommissie van Stadgenoot Reglement van de auditcommissie van Stadgenoot Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 27 januari 2015. Artikel 1. Preambule a. Ter verduidelijking van en in aanvulling op statutair

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 28 april 2010 Agenda Resultaten 2009 Strategie en gang van zaken Formules Samenvatting 2009 Eerste kwartaal 2010 Omzet per kwartaal EUR x

Nadere informatie

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen RAPPORT DIVISIE PENSIOEN & LEVEN Laan van Malkenschoten 20 Postbus 9150 7300 HZ Apeldoorn www.achmea.nl Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen Rapportage Intern toezicht in het kader van 2013

Nadere informatie

ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2012

ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2012 ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 2012 3 Enkelvoudige balans per 31 december 2012 6 Enkelvoudige winst- en verliesrekening over 2012 7 Overige gegevens

Nadere informatie

Reglement van de auditcommissie van de Raad van Toezicht van Hogeschool Van Hall Larenstein

Reglement van de auditcommissie van de Raad van Toezicht van Hogeschool Van Hall Larenstein Reglement van de auditcommissie van de Raad van Toezicht van Hogeschool Van Hall Larenstein Dit gewijzigd reglement is op 10 december 2012 vastgesteld op grond van artikel 9 van het reglement van de raad

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM 25 april 2012 pagina 2 Artikel 1 Doelstelling De Auditcommissie maakt onderdeel uit van de Raad van Commissarissen van de Stichting

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN Dit reglement is op 11 mei 2012 vastgesteld door de raad van commissarissen van Koninklijke FrieslandCampina N.V. (de "Vennootschap"). Artikel

Nadere informatie

MACINTOSH RETAIL GROUP NV HALFJAARCIJFERS 2004. Hogere omzet, bedrijfsresultaat en nettowinst

MACINTOSH RETAIL GROUP NV HALFJAARCIJFERS 2004. Hogere omzet, bedrijfsresultaat en nettowinst MACINTOSH RETAIL GROUP NV HALFJAARCIJFERS 2004 Hogere omzet, bedrijfsresultaat en nettowinst Pers- en Analistenbijeenkomst, d.d. 02.09.2004-1- Profiel Drie retail sectoren: Living, Fashion, Automotive

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT. Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 10 maart Bestuursreglement Wonen Midden-Delfland

BESTUURSREGLEMENT. Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 10 maart Bestuursreglement Wonen Midden-Delfland BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 10 maart 2010 2 Vaststelling en reikwijdte reglement Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte 1. Dit reglement is een uitwerking

Nadere informatie

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen RAPPORT ACHMEA PENSIOEN- & LEVENSVERZEKERINGEN N.V. Laan van Malkenschoten 20 Postbus 9150 7300 HZ Apeldoorn www.achmea.nl Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen Rapportage Intern toezicht in

Nadere informatie

Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV. 26 april 2012

Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV. 26 april 2012 Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV 26 april 2012 Agenda 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Boekjaar 2011 4. Realisatie strategie 5. Benoemingen 6. Opdracht

Nadere informatie

ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2010

ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2010 ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2010 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 2010 3 Enkelvoudige balans per 31 december 2010 7 Enkelvoudige winst- en verliesrekening over 2010 8 Overige gegevens

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering van Nederlandse Waterschapsbank N.V. Verklaring over de jaarrekening 2014 Ons oordeel Wij hebben de jaarrekening 2014 van

Nadere informatie

MACINTOSH RETAIL GROUP NV. Halfjaarcijfers 2009

MACINTOSH RETAIL GROUP NV. Halfjaarcijfers 2009 MACINTOSH RETAIL GROUP NV Halfjaarcijfers 2009 2,9 mln hogere nettowinst Analisten- en Persconferentie d.d. 27 augustus 2009 Frank De Moor (CEO) Highlights H1 2009 Ontwikkelingen per sector/winkelformules

Nadere informatie

De definitieve Code Corporate Governance, enige beschouwingen vanuit risicoperspectief.

De definitieve Code Corporate Governance, enige beschouwingen vanuit risicoperspectief. De definitieve Code Corporate Governance, enige beschouwingen vanuit risicoperspectief. In de Code van Commissie Peters De Veertig Aanbevelingen (juni 1997) staat in zeer algemene termen iets over risicobeheersing.

Nadere informatie

Weten waar je staat. Koppeling produkten. MKB-stresstest

Weten waar je staat. Koppeling produkten. MKB-stresstest MKB stresstest Weten waar je staat Koppeling produkten 1 Aanpak Samen werken en kennis delen, geven van comfort in uw ondernemerschap Direct resultaat Onder- nemers huis Stimuleren ontwikkeling Kansen

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN TOEZICHT ROC RIVOR

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN TOEZICHT ROC RIVOR REGLEMENT AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN TOEZICHT ROC RIVOR Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 29 juni 2010 Reglement Auditcommissie ROC Rivor 1 Inleiding 1. Organisatie, samenstelling en benoeming

Nadere informatie

Reglement van de Auditcommissie van Stichting TBV

Reglement van de Auditcommissie van Stichting TBV Vastgesteld in de Raad van Toezicht d.d. 12 september 2007 Reglement van de Auditcommissie van Stichting TBV 0. Inleiding 0.1. Dit reglement is opgesteld door de Raad van Toezicht ingevolge artikel 18

Nadere informatie

MACINTOSH RETAIL GROUP NV JAARCIJFERS 2008. Goed resultaat in 2e halfjaar

MACINTOSH RETAIL GROUP NV JAARCIJFERS 2008. Goed resultaat in 2e halfjaar MACINTOSH RETAIL GROUP NV JAARCIJFERS 2008 Goed resultaat in 2e halfjaar 19 maart 2009 -2- Frank De Moor (CEO) Highlights 2008 Ontwikkelingen per sector / winkelformules Theo Strijbos (CFO) Resultatenrekening

Nadere informatie

Reglement bestuur Stichting Havensteder

Reglement bestuur Stichting Havensteder Reglement bestuur Stichting Havensteder Dit reglement is krachtens artikel 7 lid 3 van de statuten door het bestuur van Stichting Havensteder vastgesteld op 6 september 2011, na goedkeuring door de raad

Nadere informatie

DNB BEOORDELINGSKADER VOOR DE AUDITFUNCTIE BIJ TRUSTKANTOREN INGEVOLGE DE RIB WTT 2014

DNB BEOORDELINGSKADER VOOR DE AUDITFUNCTIE BIJ TRUSTKANTOREN INGEVOLGE DE RIB WTT 2014 DNB BEOORDELINGSKADER VOOR DE AUDITFUNCTIE BIJ TRUSTKANTOREN INGEVOLGE DE RIB WTT 2014 In het kader van de integere bedrijfsvoering is een trustkantoor met ingang van 1 januari 2015 verplicht om zorg te

Nadere informatie

Concept Praktijkhandreiking 1119 Nadere toelichtingen in de goedkeurende controleverklaring

Concept Praktijkhandreiking 1119 Nadere toelichtingen in de goedkeurende controleverklaring Nadere toelichtingen in de goedkeurende controleverklaring maart 2012 Concept Praktijkhandreiking 1119 Inleiding Binnen de huidige wet- en regelgeving kan de accountant reeds uitdrukkelijk inspelen op

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T P E R S B E R I C H T Totaal aantal pagina s: 12 s-hertogenbosch, 28 augustus 2014 Ctac continueert opgaande lijn in eerste halfjaar Netto resultaat stijgt met 54% Kerncijfers mln (tenzij anders vermeld)

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders ROTTERDAM,23 APRIL 2008

Algemene vergadering van aandeelhouders ROTTERDAM,23 APRIL 2008 Algemene vergadering van aandeelhouders Nyloplast NV ROTTERDAM,23 APRIL 2008 Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1. Opening 2. Toelichting op jaarverslag 2007 3. Jaarrekening 2007: vaststelling

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Onderwerp Nadere guidance omtrent onderzoek IAD naar beheersing volmachten

Onderwerp Nadere guidance omtrent onderzoek IAD naar beheersing volmachten Toezicht verzekeraars Nationale verzekeringsgroepen Postbus 98 1000 AB Amsterdam Datum Uw kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer Bijlage(n) 1 Onderwerp Nadere guidance omtrent onderzoek IAD naar beheersing

Nadere informatie

Inhoud. 3 Kerncijfers 1e halfjaar Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten

Inhoud. 3 Kerncijfers 1e halfjaar Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Inhoud 3 Kerncijfers 1e halfjaar 2009 4 Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Dit rapport bevat gereguleerde informatie zoals bedoeld in de artikelen 1.1 en 5.25

Nadere informatie

ABN AMRO Groenbank B.V.

ABN AMRO Groenbank B.V. ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2012 (bevat aanpassingen op stukken gedeponeerd dd 25 april 2013) INHOUDSOPGAVE Directieverslag 2012 3 Risicobeheer 5 Enkelvoudige balans per 31 december

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT COMMISSIE BALLAST NEDAM N.V.

REGLEMENT AUDIT COMMISSIE BALLAST NEDAM N.V. REGLEMENT AUDIT COMMISSIE BALLAST NEDAM N.V. Vastgesteld door de RvC op 13 december 2007 Reglement Audit Commissie Ballast Nedam N.V. d.d. 13 december 2007 1 / 10 INLEIDING 3 1. SAMENSTELLING 3 2. TAKEN

Nadere informatie

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen RAPPORT DIVISIE PENSIOEN & LEVEN Laan van Malkenschoten 20 Postbus 9150 7300 HZ Apeldoorn www.achmea.nl Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen Rapportage Intern toezicht in het kader van 2014

Nadere informatie

toepassing zijn op grond van de wet en/of de statuten van de stichting.

toepassing zijn op grond van de wet en/of de statuten van de stichting. BESTUURSREGLEMENT STICHTING VOLKSHUISVESTINGSGROEP WOONCOMPAGNIE, Dit reglement is vastgesteld door het bestuur van Wooncompagnie op 27 augustus 2014 en goedgekeurd door de raad van commissarissen op.

Nadere informatie

Afdeling : Planning & Control Organisatie : Thuisvester Functie : Medewerker Planning & Control Datum : augustus 2014

Afdeling : Planning & Control Organisatie : Thuisvester Functie : Medewerker Planning & Control Datum : augustus 2014 FUNCTIEDOCUMENT CONTEXT De afdeling Planning & Control richt zich op de effectieve en efficiënte uitvoering van planning & controlcyclus governance, financiering & treasury en risicomanagement. De medewerker

Nadere informatie

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen RAPPORT Prins Willem-Alexanderlaan 651 Postbus 700 7300 HC Apeldoorn www.achmea.nl Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen Rapportage Intern toezicht in het kader van Pension Fund Governance

Nadere informatie

Implementatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 bij BNG

Implementatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 bij BNG Implementatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 bij BNG Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bng.nl Vastgesteld door de Raad van Bestuur op en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V.

Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. [geldend vanaf 1 juni 2015, PB15-220] Artikel 1 Definities De definities welke in dit uitbestedingsbeleid worden gebruikt zijn nader

Nadere informatie

De effectieve directie

De effectieve directie Studiedag - Journée d études De interne audit en het auditcomité Walgraeve M. Hoofd interne audit NVSM 17.10.2008 Verslag over: De effectieve directie - Financiële, operationele en strategische risico

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie. Kennemer Wonen

Reglement Auditcommissie. Kennemer Wonen Reglement Auditcommissie Kennemer Wonen Alkmaar, juni 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding en definities... 3 2. Samenstelling en plaats in de organisatie... 4 3. Vergaderingen... 5 4. Verantwoordelijkheid...

Nadere informatie

Bijlage bij raadsvoorstel nr Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen

Bijlage bij raadsvoorstel nr Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen 2012-2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding a. Aanleiding en kader b. Proces 2. Risicomanagement a. Risico's en risicomanagement b. Invoering van risicomanagement

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening Bedragen in miljoenen euro's Eerste halfjaar 2009 Eerste halfjaar 2008 1 Gehele jaar 2008 Doorlopende bedrijfsactiviteiten Netto-omzet uit hoofde van leveringen

Nadere informatie

Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW

Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW Vastgesteld door de Raad van Commissarissen bij besluit van d.d. 27 maart 2013 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld

Nadere informatie

Beloningsbeleid Maart 2015

Beloningsbeleid Maart 2015 Beloningsbeleid Maart 2015 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Relevante wet- en regelgeving... 2 4. Bestuur (directie)... 3 5. Raad van Commissarissen... 3 6. Medewerkers... 3 7. Publicatie... 5 8. Governance

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ BIJLAGE 2. INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ Dit intern reglement maakt integraal deel uit van het Corporate Governance Charter van de Vennootschap. Deze bijlage is een aanvulling op de toepasselijke

Nadere informatie

Nota reserves, weerstandsvermogen en solvabiliteit 2015. RAD Hoeksche Waard

Nota reserves, weerstandsvermogen en solvabiliteit 2015. RAD Hoeksche Waard Nota reserves, weerstandsvermogen en solvabiliteit 2015 Inhoud Samenvatting... 3 Inleiding Risicomanagement... 4 Doel risicomanagement Stappen risicomanagement Risicobeheersing Taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN

BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN PERSBERICHT Uden, 9 maart 2001 BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN Beter Bed Holding heeft over het jaar 2000 een bedrijfsresultaat geboekt van EUR 21,2 miljoen, ongeveer gelijk

Nadere informatie

Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang

Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang Pagina 1 van 5 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1) Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ BIJLAGE 2 BIJ HET CORPORATE GOVERNANCE CHARTER INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ OPGESTELD DOOR DE RAAD VAN BESTUUR INHOUDSOPGAVE Algemeen... 3 1. Samenstelling... 3 2. Verantwoordelijkheden... 3 3.

Nadere informatie

Module 4 Inzicht in cijfers

Module 4 Inzicht in cijfers Geleerd in vorige presentaties Module 4 Inzicht in cijfers Les 3. Begrijp de balans en stuur op kengetallen 1. Winst- en verliesrekening 2. Balans 3. Kasstroomoverzicht 4. Winst en belasting Les 3 Maak

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 28 april 2004 Agenda Resultaten 2003 Strategie en gang van zaken Formules Aandeelhouderswaarde Samenvatting en verwachtingen Omzet per kwartaal

Nadere informatie

FACTSHEET 23 juli 2013

FACTSHEET 23 juli 2013 FACTSHEET 23 juli 2013 Bedrijf : Trotter International Holding B.V. ( Trotter ) Opgericht : 26-4-2012 Gevestigd in : Nederland Branche : Dienstverlening Werknemers : 0 50 Jaarrekening : Unaudited concept

Nadere informatie

Persbericht. N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2015

Persbericht. N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2015 Persbericht N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2015 Resultaat Bever Holding heeft het verslagjaar afgesloten met een positief resultaat na belastingen van ca. EUR 29 duizend (2014: EUR 2,7 miljoen

Nadere informatie

BNG Compliance Charter

BNG Compliance Charter BNG Compliance Charter Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bng.nl Contactpersoon Compliance, Integriteit en Veiligheidszaken T 070 3750 677 N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, statutair

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Dividendbeleid voor deelnemingen Reg.nummer: 2013/109710

Raadsstuk. Onderwerp: Dividendbeleid voor deelnemingen Reg.nummer: 2013/109710 Raadsstuk Onderwerp: Dividendbeleid voor deelnemingen Reg.nummer: 2013/109710 1. Inleiding Haarlem heeft aandelen in enkele vennootschappen, zogenoemde deelnemingen. Met het deelnemen in het kapitaal van

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie WormerWonen

Reglement Auditcommissie WormerWonen Reglement Auditcommissie WormerWonen Vastgesteld in de Auditcommissie van WormerWonen Ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht op 29 oktober 2014 14 oktober 2014 1 1. INHOUD 1. Doelstelling

Nadere informatie

Toezicht op Financiën. Wim Touw 17 april 2013

Toezicht op Financiën. Wim Touw 17 april 2013 Toezicht op Financiën Wim Touw 17 april 2013 Agenda OMGEVING FINANCIEEL MANAGEMENT SOFT CONTROLS DE ROL VAN DE ACCOUNTANT SPECIFIEKE VRAGEN 1 OMGEVING 2 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Nadere informatie

Verbindingenstatuut Stichting Wonen Zuid

Verbindingenstatuut Stichting Wonen Zuid Verbindingenstatuut Stichting Wonen Zuid Vastgesteld door bestuurder op d.d. 10-3-2015 Goedgekeurd door Raad van Commissarissen op d.d. 26-03-2015 INHOUD VERBINDINGENSTATUUT 1. INLEIDING... 2 1.1 INTERNE

Nadere informatie

Moeizaam eerste halfjaar

Moeizaam eerste halfjaar MACINTOSH RETAIL GROUP NV H1 2012 Moeizaam eerste halfjaar Analistenbijeenkomst 26.07.2012 1 Agenda: Frank De Moor (CEO) Performance Macintosh in H1 2012 Theo Strijbos (CFO) Macintosh financieel H1 2012

Nadere informatie

CONTROLSTATUUT WOONSTICHTING SSW

CONTROLSTATUUT WOONSTICHTING SSW CONTROLSTATUUT WOONSTICHTING SSW Vastgesteld: 23 november 2016 1 Algemene bepalingen 1.1 SSW hanteert three lines of defense, te weten (1) de medewerker zelf, (2) de activiteit businesscontrol in de organisatie

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Voor een efficiënt planning & control proces FINANCIAL MONITOR A PLANNING COMPANY B.V. BUSINESS SOLUTION

Voor een efficiënt planning & control proces FINANCIAL MONITOR A PLANNING COMPANY B.V. BUSINESS SOLUTION Voor een efficiënt planning & control proces FINANCIAL MONITOR A PLANNING COMPANY B.V. BUSINESS SOLUTION 1. De Controllers (en adviseurs) van MKB-ondernemingen en organisaties gebruiken de om een volledig

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

VERBINDINGENSTATUUT WOONSTICHTING SSW

VERBINDINGENSTATUUT WOONSTICHTING SSW VERBINDINGENSTATUUT WOONSTICHTING SSW Vastgesteld: 23 november 2016 VERBINDINGENSTATUUT WOONSTICHTING SSW 1. Inleiding Dit verbindingenstatuut is gebaseerd op de op dit moment geldende herziene Woningwet

Nadere informatie

Het accountantsrapport en uw onderneming

Het accountantsrapport en uw onderneming Het accountantsrapport en uw onderneming 1. Inleiding Elke onderneming heeft belanghebbenden. Denk bijvoorbeeld aan personeelsleden, crediteuren en de overheid (de fiscus, subsidieverlenende instanties).

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014 PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014 Principles of Fund Governance Pag. 1/5 1. INLEIDING Commodity Discovery Management B.V. (de Beheerder ) is de beheerder

Nadere informatie

1. DOEL. 1.1 Doelstellingen en randvoorwaarden van het treasury beleid

1. DOEL. 1.1 Doelstellingen en randvoorwaarden van het treasury beleid TREASURY STATUUT 1. DOEL Het Treasury Statuut (hierna: Statuut) heeft tot doel kaders aan te geven waarbinnen het Natuuren Recreatieschap haar geldstromen, saldi- en renterisico's kan beheren en besturen

Nadere informatie

Reglement audit committee

Reglement audit committee Reglement audit committee Artikel 1. Vaststelling en wijziging reglement 1. Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen op 19 augustus 2013, gewijzigd op 2 december 2013 en laatstelijk

Nadere informatie