Het bestaansrecht van de glastuinbouwsector. Onderzoek naar het imago van de glastuinbouwsector PT Glastuinbouw

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het bestaansrecht van de glastuinbouwsector. Onderzoek naar het imago van de glastuinbouwsector PT 2008-15. Glastuinbouw"

Transcriptie

1 Het bestaansrecht van de glastuinbouwsector Onderzoek naar het imago van de glastuinbouwsector PT Glastuinbouw 1

2 Leeswijzer Dit rapport bevat de resultaten van het imago-onderzoek naar de glastuinbouwsector, dat is uitgevoerd in opdracht van de Stichting marktonderzoek Glastuinbouw. Presentatie van de resultaten De resultaten worden gepresenteerd aan de hand van figuren en tabellen met een korte toelichting. De resultaten worden in het rapport weergegeven voor de kerndoelgroepen Nederland totaal en Nederlanders die woonachtig zijn in gebieden waar de glastuinbouw nadrukkelijk aanwezig is. De laatstgenoemde groep zal in het rapport worden aangeduid met omwonenden. In de grafieken staan de blauwe balken voor de kerndoelgroep Nederland totaal en de grijze voor de groep omwonenden. Significante verschillen tussen de 2 groepen worden aangegeven met een * in het figuur Indien er relevante verschillen gevonden zijn voor of tussen Mentality-milieus, zijn de resultaten in bullets onder de betreffende grafiek aangegeven of in een aparte grafiek opgenomen (op de volgende sheets wordt het Mentality-model toegelicht). Er is binnen de kerndoelgroep Nederland totaal ook gekeken naar verschillen op geslacht, leeftijd en opleiding. Deze resultaten zijn apart opgenomen aan het einde van het rapport. Een vergelijking met de resultaten van eerder onderzoek (2000) is ook opgenomen aan het einde van het rapport 2

3 Leeswijzer 2: het Mentality-model 3

4 Het Mentality-model 4

5 Acht sociale milieus met een verschillende kijk op het leven 5

6 Voorbeeld Mentality-milieu-index: Hoog duurzame Hoog duurzaam Nederlanders (totaalgemiddelde geïndexeerd op 100) Hoog 92 Nieuwe conservatieven 144 Kosmopolieten 103 Postmaterialisten Relatief hoog (significant bij =.05) Midden Moderne burgerij Opwaarts mobielen Gemiddeld 33,3% Traditionele burgerij Postmoderne hedonisten Relatief laag (significant bij =.05) 48 Laag status Gemaksgeoriënteerden Mentality g500 sf05 duurz segm Traditioneel Modern Postmodern Mentality waarden Behouden Bezitten Verwennen Ontplooien Beleven 6

7 1.1 Achtergrond en doelstelling Op verzoek van het sectorteam sector PR glastuinbouw, in naam van mevrouw E. Dubbelman, heeft Motivaction International B.V. een onderzoek uitgevoerd naar hetimago van de glastuinbouw in Nederland. Productschap Tuinbouw ontwikkelt een masterplan Imago Glastuinbouw Ter input van dit masterplan is Stichting marktonderzoek Tuinbouw gevraagd een onderzoek op te starten die zich richt op het imago van de glastuinbouw onder de Nederlandse burger. De doelstelling van het onderzoek luidt: Inzicht verkrijgen in het imago van de Nederlandse glastuinbouw bij de Nederlandse burger op grond waarvan Productschap Tuinbouw input krijgt voor het masterplan Imago Glastuinbouw Hiervan is een tweeledige probleemstelling afgeleid: In hoeverre bestaat er een beeld van de glastuinbouwsector onder Nederlandse burgers en hoe is dit beeld ingevuld? In hoeverre vindt de Nederlandse burger de glastuinbouwsector belangrijk (voor de economie, voor de werkgelegenheid, als leverancier van groene energie, voor een gezond leven, voor educatie & innovatie, voor het voorzien in producten) 7

8 1.2 Methode en steekproef Methode Het onderzoek is uitgevoerd via online onderzoek onder het internet-panel van Motivaction (Stempunt.nu), bestaande uit ruim Nederlanders. De vragenlijst bestaat uit 20 vragen. Het veldwerk heeft gelopen in week 2 van De gerealiseerde steekproef is 1294 completes. Doelgroep en steekproef De doelgroep in dit onderzoek is de Nederlandse burger van 15 tot en met 65 jaar en Nederlanders die woonachtig zijn in gebieden waar de glastuinbouw nadrukkelijk aanwezig is. Uit het internetpanel van Motivaction is een random steekproef voor Nederlanders van 15 tot 65 jaar getrokken, met een grootte van n=1013 Daarnaast heeft er een boost plaatsgevonden om te komen tot n=281 respondenten die woonachtig zijn in een gebied waar glastuinbouw nadrukkelijk aanwezig is. In het rapport worden er, waar relevant, ook uitsplitsingen gemaakt naar Mentality-milieu (het maatschappelijk segmentatiemodel van Motivaction dat de Nederlandse bevolking indeelt naar waardenoriëntatie en leefstijl) en achtergrondvariabelen (leeftijd, geslacht, opleiding, Nielsen, boodschapverantwoordelijkheid en inkomen). Daarnaast worden de uitkomsten, voor zover mogelijk, op grote lijnen vergeleken met een imago onderzoek dat is uitgevoerd in 2000 (door een ander onderzoeksbureau). 8

9 Conclusies I Imago glastuinbouw met name gebaseerd op producten Het spontane beeld dat men in Nederland heeft van de glastuinbouwsector is redelijk goed ingevuld, maar vooral gebaseerd op de producten (bloemen/bloembollen en groenten en fruit). Negatieve aspecten, zoals lichtvervuiling en energieverbruik worden maar weinig genoemd Onder omwonenden van glastuinbouwgebieden is het beeld van de sector nog duidelijker ingevuld. Bijna de helft van de Nederlanders geeft aan een positief of zeer positief beeld te hebben van de glastuinbouwsector en vrijwel niemand is negatief. Omwonenden zijn nog positiever over de sector. Het (geholpen) imago van de glastuinbouwsector wordt voornamelijk gekenmerkt door de aspecten grootschalig, vernieuwend, modern en energieverbruikend. In vergelijking met 2000 zien Nederlanders de glastuinbouwbedrijven minder vaak als grootschalig, als industrieel en als kunstmatig), en vaker als traditioneel. Door middel van een factoranalyse van een groter aantal imagostatements zijn vijf verschillende dimensies gevonden: 1. het bestaansrecht van de sector; 2. haar invloed op een gezonde leefomgeving; 3. de innovatieve sector; 4. de sector als werkgever en 5. de milieubewuste sector. De meeste Nederlanders onderschrijven de dimensies bestaansrecht. Zij vinden de glastuinbouwsector belangrijk voor Nederland, zijn trots op de sector en vinden dat glastuinbouw bij Nederland hoort. Voor omwonenden geldt dit nog sterker. Ook de dimensie innovatief wordt door zowel Nederlanders als omwonenden breed onderschreven. Zij vinden de glastuinbouw moderne innovatieve bedrijven die goed inspelen op de wensen van de consument. De gunstige invloed van de glastuinbouw op de gezonde leefomgeving (van de mens) wordt door ongeveer de helft van de Nederlanders en omwonenden erkend. 9

10 Conclusies II De dimensies milieubewust en de glastuinbouwsector als werkgever worden door weinig mensen onderschreven. Gekeken is in hoeverre de dimensies van invloed zijn (positief dan wel negatief) op het beeld van de sector. Het blijkt dat het beeld met name bepaald wordt (positief) door de dimensie bestaansrecht. Na het bestaansrecht is de gezonde leefomgeving het meest bepalend voor het beeld van de sector. Hoewel de dimensie innovatief door een meerderheid van de bevolking wordt onderschreven is de invloed ervan op het algemene beeld maar klein. Ook milieubewust en werkgever dragen nauwelijks bij aan de beeldvorming. Kennisniveau van de glastuinbouw is beperkt Ondanks dat Nederlanders spontaan redelijk veel weet te noemen over de glastuinbouwsector, geeft men aan dat de kennis beperkt is (85% van de Nederlanders zegt weinig te weten over de glastuinbouwsector). Kennis lijkt samen te hangen met het beeld dat men heeft met de sector: naarmate men meer weet van de sector, is men positiever. Dit blijkt ook uit het feit dat omwonenden over het algemeen positiever zijn en vaker aangeven kennis te hebben over de glastuinbouw. Omwonenden van glastuinbouwgebieden zijn bekender met de sector in het algemeen, maar ook als werkgever (men werkt er, heeft er gewerkt of heeft kennissen/ familieleden die er werkzaam zijn). 10

11 Conclusies III Producten positief beoordeeld Nederlanders hebben een positief beeld van producten uit de glastuinbouw (zowel bloemen en planten als groenten en fruit), met name als het gaat om het gevarieerde aanbod en de kwaliteit. Omwonenden van glastuinbouwgebieden hebben zelfs een nog positiever beeld van de producten. Over de meer gevoelsmatige waarden, zoals de positieve bijdrage van planten op het welzijn van de mens, zijn Nederlanders positief. De betaalbaarheid van bloemen en planten wordt minder vaak onderschreven (dan andere aspecten). dat bloemen en planten prijzig zijn wordt ook vaker aangegeven dan in het onderzoek dat in 2000 is uitgevoerd. Bij groente en fruit worden smaak en natuurlijk minder vaak onderschreven dan de andere productaspecten. Weinig animo voor werken in de glastuinbouw Het beeld van werken in de glastuinbouw is niet erg gunstig; ook niet onder de omwonenden. Vooral op het carrièrevlak wordt de sector ongunstig ingeschat (beperkt aanbod van functieniveaus, ongeschoold, zwaar, slecht betaald werk en weinig scholingsmogelijkheden). Nederlanders denken nu vaker dan in 2000 aan ongeschoold, slecht betaald en zwaar werk. De meeste Nederlanders en omwonenden willen niet in de glastuinbouw werken. 11

12 Conclusies IV Belang van de sector wordt hoog ingeschat Zoals ook al uit de dimensie bestaansrecht naar voren komt, wordt het belang van de glastuinbouwsector voor Nederland breed onderschreven. Tweederde van de Nederlanders vindt de glastuinbouw belangrijk voor Nederland en nog eens tweederde zou het erg vinden als de sector helemaal zou verdwijnen. Dit geldt nog sterker voor de omwonenden. De meeste Nederlanders erkennen het belang van de sector voor de Nederlandse economie en haar internationale positie. Men vindt het wel erg belangrijk dat de sector energiezuinig, milieubewust en maatschappelijk verantwoord onderneemt. Omwonenden vinden deze en bijna alle andere aspecten (nog) belangrijker. Ouderen meer betrokken bij de sector Naarmate de leeftijd toeneemt, is men positiever over de sector en over de producten van de glastuinbouwsector. Daarnaast erkennen de oudere groepen het bestaansrecht van de sector sterker. Mannen hebben vaker een positief beeld van de sector dan vrouwen, vinden de sector vaker zeer belangrijk voor Nederland dan vrouwen en geven ook vaker aan dan vrouwen dat zij het erg zouden vinden als de sector helemaal zou verdwijnen. Vrouwen zijn weer wat vaker positief over de producten dan mannen, met name als het gaat om emotionele waarden (zoals de natuurlijkheid en het effect op welzijn). Verder lijkt opleiding invloed te hebben. Universitair opgeleiden zijn het vaakst kritisch en geven vaker aan dat ze het niet erg zouden vinden als de sector zou verdwijnen. Lager opgeleiden zijn het meest positief, ook over de sector als potentiële werkgever. 12

13 Conclusies V Mentality-milieus Bij een vergelijking van het imago van de glastuinbouwsector tussen de Mentality-milieus is te zien dat de meer traditioneel georiënteerde milieus (links in het model) een positief beeld hebben van de sector en dat naarmate de oriëntatie meer postmodern wordt, dit beeld negatiever is. Op deze en de volgende sheets wordt per milieu een korte beschrijving gegeven van de houding ten aanzien van de glastuinbouw. Nieuwe conservatieven hebben van alle Mentality-milieus het meest positieve beeld van de glastuinbouwsector. Dit milieu ziet de sector als vernieuwend en belangrijk voor Nederland. Groente en fruit uit deze sector vindt men gevarieerd en natuurlijk. Bloemen geven dit milieu een goed gevoel. Nieuwe conservatieven beoordelen werk in de glastuinbouw over het algemeen positief. Toch zal dit op status gerichte milieu zich niet sterk aangetrokken voelen aangetrokken voelen tot werk in deze sector. De traditionele burgerij is meer dan andere milieus tevreden over de producten die de glastuinbouwsector levert. De groenten en fruit bieden hen voldoende variatie. De bloemen en planten vindt men gevarieerd, lang houdbaar en van goede kwaliteit. Bloemen geven dit milieu een goed gevoel. Een kritische kanttekening die dit milieu plaatst is de belasting die de sector vormt voor het milieu. Het beeld dat kosmopolieten hebben van de glastuinbouw is niet eenduidig. Enerzijds hebben zij een goed geïnformeerd en positief beeld van de sector. Anderzijds wordt het beeld dat zij hebben sterk gekleurd door de belasting die de glastuinbouw vormt voor het milieu. 13

14 Conclusies VI Mentality-milieus De moderne burgerij heeft spontaan geen sterk uitgesproken beeld van de glastuinbouw sector. Maar gevraagd naar begrippen die zij vinden passen bij de sector, blijkt dat zij deze sterker dan andere Nederlanders zien als een ambachtelijke en milieuvriendelijke sector. De sector zien zij als goed voor de mens en zijn omgeving (gezonde leefomgeving). Groente en fruit vinden moderne burgers natuurlijk, lekker en veel smaak hebben. Over werk in de sector denkt dit milieu positief. Postmoderne hedonisten hebben geen sterk uitgesproken beeld van de glastuinbouwsector. De sector staat ver af van de belevingswereld van dit milieu. Dit milieu is dan ook het minst overtuigd van het bestaansrecht van deze sector in Nederland. Op een aantal specifieke punten is dit milieu minder positief. Zo is dit milieu minder tevreden over de kwaliteit van de producten uit de glastuinbouw en bloemen spreken hen minder aan. Werken in deze sector lijkt dit milieu, dat vooral gericht is op nieuwe ervaring, saai. Gemaksgeoriënteerden hebben geen uitgesproken beeld van de glastuinbouwsector in het algemeen. De zorgen die sommige andere milieus hebben over de effecten van de glastuinbouw op het milieu zien we bij gemaksgeoriënteerden niet terug. Planten en snijbloemen uit de Nederlandse glastuinbouw vinden zij weinig gevarieerd en duur. De sector lijkt dit milieu, meer dan andere milieus, een plezierige werkomgeving. 14

15 Conclusies VII Mentality-milieus Het beeld dat opwaarts mobielen hebben van de glastuinbouwsector enigszins negatief. Werk in de sector lijkt dit sterk carrièregerichte segment saai en slecht betaald. Producten uit de Nederlandse glastuinbouw noemen zij weinig gevarieerd. Ook brengen zij de sector vaker dan gemiddeld in verband met belasting voor het milieu. Postmaterialisten zijn in hun algemene waardeoriëntatie te typeren als kritisch en betrokken. Dat zien we ook terug in het beeld dat zij hebben van de glastuinbouwsector. Zij staan hier zeer kritisch tegenover. Belasting voor het milieu, lichtoverlast en CO 2 -uitstoot worden door dit milieu in verband gebracht met de sector. Groente en fruit vindt men kunstmatig en weinig smaak hebben. Ook werk in deze sector beoordeeld men vaker dan de gemiddelde Nederlander negatief. 15

16 Conclusies VIII Mentality-milieus In onderstaande figuur is samengevat of een milieu positief, ambigue of negatief staat tegenover de glastuinbouwsector. Hoog Midden Nieuwe conservatieven Traditionele burgerij + Moderne burgerij = Kosmopolieten - - Opwaarts mobielen Postmaterialisten Postmoderne hedonisten Laag waarden = Gemaksgeoriënteerden Traditioneel Modern Postmodern Behouden Bezitten Verwennen Ontplooien Beleven 16

17 Spontaan imago gebaseerd op producten Het spontane imago van de sector wordt vooral gekenmerkt door producten 84% van de Nederlanders weet spontaan iets te noemen op de open vraag waar denkt u aan bij de glastuinbouwsector ; 65% geeft twee antwoorden en 50% drie. Omwonenden weten vaker spontaan iets te noemen en geven ook vaker meer antwoorden (respectievelijk 90%, 80% en 64%) Gemaksgeörienteerden en de moderne burgerij geven vaker weet niet aan op de open vraag waar denkt u aan bij de glastuinbouwsector? dan de gemiddelde Nederlander 45% 40% 35% 30% 25% 34% Waar denkt u aan bij de glastuinbouwsector? Open vraag. Basis: allen. 41% 31% 31% 30% 26% Bloemen/bollen Groenten Kassen Tomaten Fruit Planten 20% 19% * 19% Energie(verbruik) 15% 10% 5% 15% * 10% 10% 9% 8% * 6% 6% * 9% 16% * 6% 14% 8% 7% * 13% 5% 10% Westland Veel licht/lichtvervuiling Paprika's Overige antwoorden Weet niet/geen antwoord 0% Nederland Representatief (n=1013) Omwonenden (n=281) 17

18 Activiteiten weinig genoemd (wel door omwonenden) Ook al wordt er specifiek gevraagd aan welke producten en activiteiten men denkt bij de glastuinbouwsector, toch noemen de meeste respondenten vooral producten (op telen/kweken na) Van de groenten worden vaker specifieke productnamen genoemd dan van bloemen en planten (omwonenden noemen wel vaker rozen) Omwonenden noemen vaker nog overige producten en activiteiten In de bijlage staan de producten die per Mentality-milieu het meest genoemd zijn 50% 45% 40% 35% Aan welke producten en activiteiten denkt u als het gaat over de glastuinbouwsector? Open vraag. Basis: allen. 43% 33% 33% 45% 39% Bloemen/bollen Groenten (algemeen) Tomaten Planten 30% 25% 20% 15% 10% 5% * 19% 19% 16% 16% 28% * 23% 23% 20% 16% 7% 7% * 4% * 12% * 16% * 19% * 23% * 9% Fruit (algemeen) Paprika's Komkommers Telen/kweken Rozen Overige antwoorden Weet niet/geen antwoord 0% Nederland Representatief (n=1013) Omwonenden (n=281) 18

19 Beeld glastuinbouwsector is positief Bijna de helft van de Nederlanders heeft een positief beeld van de glastuinbouwsector Onder omwonenden is het beeld vaker zeer positief Niemand geeft aan zeer negatief t.o.v. de glastuinbouwsector te staan Kunt u aangeven in hoeverre het beeld dat u heeft van de glastuinbouwsector positief of negatief is? Basis: allen. * Nederland Representatief (n=1013) 3,6 33% 41% 4% 19% * Omwonenden (n=281) 3,7 6% 29% 47% 11% 7% Zeer negatief Negatief Niet negatief/niet positief Positief Zeer positief Weet niet 19

20 Mentality: beeld meest positief onder nieuwe conservatieven Twee Mentality-milieus hebben bovengemiddeld positief beeld van de glastuinbouwsector, dat zijn de kosmopolieten en nieuwe conservatieven. Beeld van de Nederlandse glastuinbouwsector: (zeer) positief (totaalgemiddelde geïndexeerd op 100) Hoog Nieuwe conservatieven Kosmopolieten 88 Postmaterialisten Relatief hoog (significant bij =.05) Midden Moderne burgerij Opwaarts mobielen Gemiddeld 54,8% Traditionele burgerij Postmoderne hedonisten Relatief laag (significant bij =.05) Laag status 105 Gemaksgeoriënteerden Mentality Traditioneel Modern Postmodern A080.MENTA waarden Behouden Bezitten Verwennen Ontplooien Beleven 20

21 Rapportcijfer glastuinbouwsector ruim voldoende Nederlanders geven de glastuinbouw een gemiddeld rapportcijfer van 6,7 Omwonenden geven gemiddeld een 6,9 Als u het beeld dat u heeft van de Nederlandse glastuinbouwsector in een rapportcijfer zou mogen uitdrukken, welk cijfer zou u dan geven? Basis: allen (zonder weet niet) Nederland representatief (n=1013; gemiddeld rapportcijfer: 6,7) 11% 22% 39% 20% 8% Omwonenden (n=281; gemiddeld rapportcijfer: 6,9) 11% 15% 41% 30% Cijfer 5 of lager Cijfer 6 Cijfer 7 Cijfer 8 of hoger weet niet Net als bij het algemene beeld, geven de nieuwe conservatieven een hoger rapportcijfer dan de gemiddelde Nederlander (7,1) 21

22 Grootschalig, vernieuwend, modern en energieverbruikend Op de volgende sheets staan de resultaten van vragen waarbij de respondenten steeds uit twee tegengestelde begrippen kunnen kiezen welke zij het best bij de Nederlandse glastuinbouwbedrijven vinden passen. Het imago van de glastuinbouwsector kenmerkt zich onder Nederlanders vooral door grootschaligheid, vernieuwend, modern en energieverbruikend Hoewel de sector eerder met schoon en een gezonde leefomgeving dan met vuil en ongezond wordt geassocieerd, is zij ook vooral bekend als energieverspiller De glastuinbouwsector is (keuze uit twee tegenovergestelde waarden) Basis: Nederland representatief (n=1013) Grootschalig 73% 17% 11% Kleinschalig Vernieuwend 62% 21% 17% Conservatief Modern 60% 15% 25% Traditioneel Industrieel 56% 16% 29% Ambachtelijk Schoon 56% 26% 18% Vuil Een gezonde leefomgeving 54% 28% 18% Een ongezonde leefomgeving Energieverspiller 53% 31% 17% Energiebespaarder Gemechaniseerd 48% 19% 33% Handmatig Belastend voor het milieu 44% 28% 28% Milieuvriendelijk Natuurlijk 31% 16% 53% Kunstmatig Horizonvervuiler 28% 18% 54% Passend in de Nederlandse horizon Energieleverancier 9% 24% 67% Energieverbruiker Weet niet 22

23 Geholpen beeld omwonenden vergelijkbaar Omwonenden kiezen de waarden grootschalig, vernieuwend, modern en industrieel nog vaker dan de opponenten dan Nederlanders Omwonenden zien de sector ook meer als energieverbruiker, maar geven twee keer vaker aan dan Nederlanders de sector ook als energieleverancier te kennen Omwonenden kiezen voor gemechaniseerd, waar Nederlanders eerder industrieel kiezen De glastuinbouwsector is (keuze uit twee tegenovergestelde waarden) Basis: Glastuinbouw (n=281) Grootschalig 84% 10% 5% Kleinschalig Vernieuwend 73% 13% 14% Conservatief Modern 72% 9% 19% Traditioneel Gemechaniseerd 64% 11% 25% Handmatig Schoon 64% 19% 17% Vuil Een gezonde leefomgeving 61% 19% 20% Een ongezonde leefomgeving Industrieel 59% 10% 31% Ambachtelijk Energieverspiller 52% 23% 26% Energiebespaarder Belastend voor het milieu 45% 19% 36% Milieuvriendelijk Natuurlijk 40% 9% 51% Kunstmatig Horizonvervuiler 29% 13% 58% Passend in de Nederlandse horizon Energieleverancier 18% 16% Weet niet 66% Energieverbruiker 23

24 Imago van glastuinbouw in de acht milieus De Mentality-milieus blijken op de tegenstellingvragen onderling sterk te verschillen in het beeld dat zij hebben van deze bedrijven. Moderne burgers zien de sector vooral als ambachtelijk en traditioneel. Sterker dan andere milieus vinden zij milieuvriendelijkheid en energiezuinigheid van toepassing. Nieuwe conservatieven vinden de bedrijven juist meer modern en vernieuwend. Dit laatste milieu vindt ook sterker dan andere milieus dat bedrijven in de glastuinbouw belastend zijn voor het milieu. Op de volgende sheet staan per milieu de begrippen weergegeven die dit milieu meer van toepassing vindt op glastuinbouwbedrijven dan andere milieus. Er is gekozen steeds de term weer te geven die meer wordt genoemd door het betreffende milieu. Groene termen zijn positief (of hebben een meer positief, dan negatieve connotatie) en rode termen zijn negatief. 24

25 Imago van glastuinbouw in de acht milieus Nieuwe conservatieven zien de sector vooral als modern en vernieuwend. Postmoderne hedonisten zijn het minst positief over de sector, vooral hun beeld van het milieueffect speelt hierbij een rol. Begrippen die passen bij de glastuinbouwsector Hoog Midden Laag Modern Vernieuwend Nieuwe conservatieven Gemechaniseerd Traditionele burgerij Ongezonde leefomgeving Traditioneel Ambachtelijk Handmatig Moderne Natuurlijk burgerij Kosmopolieten leefomgeving Vernieuwend Postmaterialisten Conservatief Opwaarts milieu Kunstmatig mobielen Belastend voor Energieleverancier milieu Energiebespaarder Milieuvriendelijk Gezonde Horizonvervuiler Gemaksgeoriënteerden Modern Belastend voor Gemechaniseerd Energieverspiller Postmoderne hedonisten milieu Belastend voor status waarden Traditioneel Modern Postmodern Behouden Bezitten Verwennen Ontplooien Beleven 25

26 Factoranalyse: 5 dimensies Uit 27 stellingen over uiteenlopende imagoaspecten met betrekking tot de glastuinbouwsector, is een factoranalyse* uitgevoerd. Deze analyse maakt inzichtelijk of er achterliggende variabelen (of dimensies) te identificeren zijn die onder één noemen dezelfde variatie verklaren als de afzonderlijke stellingen apart. De stellingen zijn gereduceerd tot de volgende 5 onderliggende dimensies: 1. Bestaansrecht: De glastuinbouwsector is belangrijk voor Nederland. Het is een sector om trots op te zijn, men zou het erg vinden als de sector helemaal zou verdwijnen, omdat de glastuinbouw bij Nederland hoort. Het is terecht dat de overheid er geld in investeert en dat de sector veel plaats inneemt in Nederland. 2. Gezonde leefomgeving De glastuinbouwsector is een natuurlijke, groene sector, die voor een ruime keus aan gezonde producten zorgt, milieubewust onderneemt, thuishoort in het Nederlandse landschap en bijdraagt aan een groene, duurzame leefomgeving en een gezonde levensstijl van de Nederlandse bevolking. 3. Innovatie Glastuinbouwbedrijven zijn moderne, hightech ondernemingen die staan voor innovatieve producten en goed inspelen op de wensen van de consument 4. Goede werkgever De Nederlandse glastuinbouwsector is een aantrekkelijke, betrouwbare werkgever waar veel hoogopgeleide mensen werken 5. Milieubewust De glastuinbouwsector produceert milieuvriendelijk en is zuinig met energie. * Een uitgebreide toelichting op deze analyse staat achterin het rapport 26

27 Bestaansrecht en innovatie door meeste respondenten erkend De meeste respondenten erkennen het bestaansrecht van de sector Dit geldt nog sterker voor de omwonenden Ook vindt een meerderheid de sector innovatief Omwonenden onderschrijven met name de gezonde leefomgeving vaker Dimensies Nederland respresentatief. Basis: totale n per dimensie (excl. 'weet niet') Dimensies Omwonenden Basis: totale n per dimensie (excl. 'weet niet') Bestaansrecht (n=883) 70% 26% 4% Bestaansrecht (n=258) 81% 16% Innovatie (n=865) 67% 31% Innovatie (n=262) 76% 23% Gezonde leefomgeving (n=881) 48% * 45% 7% Gezonde leefomgeving (n=261) * 61% 33% Milieubewust (n=788) 18% 55% 26% Goede werkgever (n=233) 27% 52% 20% Goede werkgever (n=721) 17% 60% 23% Milieubewust (n=252) 20% 60% 20% mee eens* neutraal * mee oneens* mee eens* neutraal * mee oneens* * Stellingen die laden op de dimensies zijn gemiddeld. De schalen lopen van 1 tot 5 en zijn als volgt ingedeeld: mee eens > 3,5; neutraal < 3,5 en > 2,5; mee oneens <2,5. 27

28 Imago sector bepaald door Bestaansrecht en Leefomgeving Middels een regressieanalyse is gekeken welke van de vijf dimensies het meest van invloed is op het algemene beeld van de glastuinbouwsector Er zijn twee dimensies vastgesteld die het meest van invloed zijn op het algemene beeld van de glastuinbouwsector: 1. Bestaansrecht is de belangrijkste determinant 2. Gezonde leefomgeving is in mindere mate bepalend De overige drie dimensies hebben weinig invloed op het algemene beeld van de glastuinbouwsector Ondanks het feit dat een meerderheid de sector innovatief vindt (zoals uit de vorige sheet blijkt), heeft deze dimensie weinig tot geen invloed op het algemene beeld 28

29 Breed draagvlak glastuinbouw De onderstaande figuur laat zien dat er een breed draagvlak is voor de Nederlandse glastuinbouwsector. Alleen postmoderne hedonisten zien dit bestaansrecht minder. Dit lijkt vooral een indicatie dat glastuinbouw een onderwerp is dat hen weinig doet. Bestaansrecht Dimensie bestaansrecht (totaalgemiddelde geïndexeerd op 100) Hoog Nieuwe conservatieven Kosmopolieten 105 Postmaterialisten Relatief hoog (significant bij =.05) Midden Moderne burgerij Opwaarts mobielen Gemiddeld 70,3% Traditionele burgerij Postmoderne hedonisten Relatief laag (significant bij =.05) Laag status waarden 89 Gemaksgeoriënteerden Mentality A080.MENTA Traditioneel Modern Postmodern Behouden Bezitten Verwennen Ontplooien Beleven 29

30 Postmoderne milieus zijn kritisch over invloed van sector op milieu De moderne burgerij is relatief positief: zij ziet de sector vooral als milieubewust. Postmaterialisten en postmoderne hedonisten zijn het meest kritisch over de invloed van de sector op de leefomgeving, vooral als het gaat om het milieu, en het natuurlijke en groene gehalte van de sector. Gezondeleefomgeving Dimensie gezonde leefomgeving (totaalgemiddelde geïndexeerd op 100) Hoog Nieuwe conservatieven Kosmopolieten 101 Postmaterialisten Relatief hoog (significant bij =.05) Midden Moderne burgerij Opwaarts mobielen Gemiddeld 48,1% Traditionele burgerij Postmoderne hedonisten Relatief laag (significant bij =.05) Laag status waarden 94 Gemaksgeoriënteerden Mentality A080.MENTA Traditioneel Modern Postmodern Behouden Bezitten Verwennen Ontplooien Beleven Geanalyseerd is welk percentage van elk milieu een hoge score heeft op de betreffende dimensie. De maximale range van een score op deze dimensies is van 1 tot 5. In de analyses is gekeken naar het percentage personen per milieu met een score hoger dan 3,5 (deze zijn roodgekleurd). 30

31 Dimensie innovatie Kosmopolieten zien de glastuinbouw in Nederland het meest als een innovatieve sector. Opwaarts mobielen zien de sector van alle milieus het minst als innovatief. Dimensie innovatie Innovatie (totaalgemiddelde geïndexeerd op 100) Hoog Nieuwe conservatieven Kosmopolieten 83 Postmaterialisten Relatief hoog (significant bij =.05) Midden Moderne burgerij Opwaarts mobielen Gemiddeld 67,2% Traditionele burgerij Postmoderne hedonisten Relatief laag (significant bij =.05) 97 Laag status waarden Gemaksgeoriënteerden Mentality A080.MENTA Traditioneel Modern Postmodern Behouden Bezitten Verwennen Ontplooien Beleven 31

32 Dimensie goede werkgever Het beeld van in glastuinbouw als goede werkgever verschilt niet sterk tussen de milieus. Wel geven de scores op deze dimensie indicatief aan dat het beeld van de glastuinbouw als werkgever positiever is bij nieuwe conservatieven, Goedewerkgever traditionele burgers en moderne burgers. Dimensie goede werkgever (totaalgemiddelde geïndexeerd op 100) Hoog Nieuwe conservatieven Kosmopolieten 99 Postmaterialisten Relatief hoog (significant bij =.05) Midden Moderne burgerij Opwaarts mobielen Gemiddeld 17,3% Traditionele burgerij Postmoderne hedonisten Relatief laag (significant bij =.05) Laag status 79 Gemaksgeoriënteerden Mentality Traditioneel Modern Postmodern A080.MENTA waarden Behouden Bezitten Verwennen Ontplooien Beleven 32

33 Dimensie milieubewust Op de dimensie milieubewust verschillen de milieu niet significant van elkaar. De scores per milieu geven wel indicatief aan dat kosmopolieten, moderne burgers en nieuwe conservatieven de sector als meer milieuvriendelijk zien dan de andere milieus. Milieubewust Dimensie milieubewust (totaalgemiddelde geïndexeerd op 100) Hoog Nieuwe conservatieven Kosmopolieten 85 Postmaterialisten Relatief hoog (significant bij =.05) Midden Moderne burgerij Opwaarts mobielen Gemiddeld 18,4% Traditionele burgerij Postmoderne hedonisten Relatief laag (significant bij =.05) Laag status 98 Gemaksgeoriënteerden Mentality Traditioneel Modern Postmodern A080.MENTA waarden Behouden Bezitten Verwennen Ontplooien Beleven 33

34 Zelfingeschatte kennis over glastuinbouwsector beperkt De zelfingeschatte kennis over de glastuinbouwsector is beperkt 85% van de Nederlanders geeft aan het idee te hebben weinig te weten over de glastuinbouwsector (waarvan 31% zeer weinig). Onder omwonenden is de zelfingeschatte kennis een stuk hoger Als u denkt aan de glastuinbouwsector heeft u dan het idee dat u daar veel of weinig over weet? Zeer weinig 17% 31% Weinig 54% 45% Veel 12% 29% Zeer veel Weet niet/geen mening 1% 8% 2% 1% Nederland Representatief (n=1013) Omwonenden (n=281) 34

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Cyber Security Awareness

Cyber Security Awareness bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 F +31 (0)20 589 83 00 W www.motivaction.nl Cyber Security Awareness Een

Nadere informatie

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Wie ziet de tandprotheticus? Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van

Nadere informatie

ZORGNETWERKEN VAN KWETSBARE OUDEREN

ZORGNETWERKEN VAN KWETSBARE OUDEREN ZORGNETWERKEN VAN KWETSBARE OUDEREN Onderzoeksrapportage voor hulpverleners, onderzoekers en (beleids)medewerkers in de ouderenzorg Ilse Zwart-Olde Marianne Jacobs Marjolein Broese van Groenou Zorgnetwerken

Nadere informatie

Publieksmonitor. Wijzer in geldzaken. Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken Uitgevoerd door Veldkamp

Publieksmonitor. Wijzer in geldzaken. Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken Uitgevoerd door Veldkamp Publieksmonitor Wijzer in geldzaken Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken Uitgevoerd door Veldkamp Publieksmonitor Wijzer in geldzaken Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in

Nadere informatie

Buiten is gezond. Onderzoeksrapport publieksenquête december 2012

Buiten is gezond. Onderzoeksrapport publieksenquête december 2012 Buiten is gezond Onderzoeksrapport publieksenquête december 2012 Uit een grootschalige publieksenquête onder meer dan 1000 Nederlanders blijkt dat de meeste Nederlanders denken dat er een positieve relatie

Nadere informatie

Resultaten Financieel inzicht van Nederlanders

Resultaten Financieel inzicht van Nederlanders Resultaten Financieel inzicht van Nederlanders Publieksonderzoek over 4280 consumenten uitgevoerd in opdracht van CentiQ Prof. dr. G. Antonides, Universiteit Wageningen Dr. I.M. de Groot, Universiteit

Nadere informatie

Social Media & Apps in Enschede

Social Media & Apps in Enschede Social Media & Apps in Enschede Center for e-government Studies Universiteit Twente SOCIAL MEDIA & APPS IN ENSCHEDE Datum Juni 2012 Versie 1.0 Uitgever Center for e-government Studies In opdracht van

Nadere informatie

Flexwerkers: meer ambitie en bevlogenheid maar minder kansen

Flexwerkers: meer ambitie en bevlogenheid maar minder kansen Flexwerkers: meer ambitie en bevlogenheid maar minder kansen Flexwerkers: meer ambitie en bevlogenheid maar minder kansen Opvattingen van werknemers met een tijdelijke en vaste arbeidsrelatie over de gevolgen

Nadere informatie

Bibliotheek Hilversum

Bibliotheek Hilversum Onderzoek 1-2014 Tarieven en leenvoorwaarden Bibliotheek Hilversum Een onderzoek onder klanten over het lidmaatschap van de bibliotheek Inhoud Samenvatting 2 Aanbevelingen en overwegingen 6 1. Lidmaatschap

Nadere informatie

Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter. Een onderzoek van Wijzer in geldzaken. 1-meting pensioenbewustzijn-monitor

Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter. Een onderzoek van Wijzer in geldzaken. 1-meting pensioenbewustzijn-monitor Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter Een onderzoek van Wijzer in geldzaken 1-meting pensioenbewustzijn-monitor Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter

Nadere informatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Onderzoeksrapport Maart 2009 Stichting Onderzoek, Horeca, Recreatie en Catering Amstelveen, 15 maart

Nadere informatie

Wat werkt bij wie? Een doelgroepbenadering bij innovaties in zorg en preventie

Wat werkt bij wie? Een doelgroepbenadering bij innovaties in zorg en preventie Wat werkt bij wie? Een doelgroepbenadering bij innovaties in zorg en preventie Utrecht, juni 2009 Dit rapport is opgesteld door: In opdracht van: De Prakijk Index Motivaction De Praktijk Jop Berkhout Ministerie

Nadere informatie

Herhaling onderzoek kunstkopers. Nederlandse Galerie Associatie 21-5-2014. Rapportage Auteurs: Esther Cachet en Selina Kroesemeijer Project Z3707

Herhaling onderzoek kunstkopers. Nederlandse Galerie Associatie 21-5-2014. Rapportage Auteurs: Esther Cachet en Selina Kroesemeijer Project Z3707 Herhaling onderzoek kunstkopers Nederlandse Galerie Associatie TEFAF 2014 Rapportage Auteurs: Esther Cachet en Selina Kroesemeijer Project Z3707 21-5-2014 Inhoudsopgave Achtergrond, doel- en probleemstelling

Nadere informatie

Overeenkomst in financieel gedrag van kind en ouders. dr. A. Claassen drs. H. Katteler dr. J. Polman. ITS, Nijmegen.

Overeenkomst in financieel gedrag van kind en ouders. dr. A. Claassen drs. H. Katteler dr. J. Polman. ITS, Nijmegen. Overeenkomst in financieel gedrag van kind en ouders dr. A. Claassen drs. H. Katteler dr. J. Polman ITS, Nijmegen september 2008 Onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken 2 Overeenkomst ouder-kind

Nadere informatie

Communicatiemonitor 2012. Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen

Communicatiemonitor 2012. Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen Communicatiemonitor 2012 Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Onderzoek en Statistiek Venlo, januari 2013 1 2 Samenvatting

Nadere informatie

Werken aan bevlogenheid

Werken aan bevlogenheid Werken aan bevlogenheid Onderzoek onder gemeentelijke professionals Foto Sjaak van der Tak 4 voorwoord Ingrijpende ontwikkelingen als de decentralisaties en digitalisering van de dienstverlening stellen

Nadere informatie

DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN

DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN Uitgevoerd in opdracht van de Zonnebloem provincie Overijssel Bacheloropdracht Technische Bedrijfskunde Roel Kikkert September 2010 Enschede Begeleider UT: Dr. R. van

Nadere informatie

Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel

Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel faculteit ruimtelijke wetenschappen nr. 334 Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel R.A. Bijker, T. Haartsen en D. Strijker Januari 2011 Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel > 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Duurzaamheid Houten Resultaten onderzoek Burgerpanel 2013 In opdracht van de gemeente Houten

Duurzaamheid Houten Resultaten onderzoek Burgerpanel 2013 In opdracht van de gemeente Houten Duurzaamheid Houten Resultaten onderzoek Burgerpanel 2013 In opdracht van de gemeente Houten September 2013 Rianne van Beek MSc Freek Damen MSc Totta Research N.V. Burgemeester Stramanweg 105F 1101 AA

Nadere informatie

Wat vindt Nederland van elektrisch rijden?

Wat vindt Nederland van elektrisch rijden? bezoekadres Marnixkade 1015 ZL Amsterdam 109 postadres Postbus 1001 E T moti@motivaction.nl MG 15262 W +31 www.motivaction.nl (0)20 Amsterdam 5898383 Wat vindt Nederland van elektrisch rijden? Een onderzoek

Nadere informatie

Onderzoek Externe Communicatie Gemeente Houten. December 2006

Onderzoek Externe Communicatie Gemeente Houten. December 2006 Onderzoek Externe Communicatie December 2006 Onderzoek Externe Communicatie December 2006 Auteurs: drs. Aart van Grootheest en drs. Joyce van der Laan Publicatiedatum: 18 december 2006 Trendview Radioweg

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

Eigen risico in de zorgverzekering: het verzekerden-perspectief Een onderzoek op basis van het ConsumentenPanel Gezondheidszorg

Eigen risico in de zorgverzekering: het verzekerden-perspectief Een onderzoek op basis van het ConsumentenPanel Gezondheidszorg Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Eigen risico in de zorgverzekering: het verzekerden-perspectief Een onderzoek op basis van het ConsumentenPanel

Nadere informatie

Alcoholopvoeding Durf Nu! Onderzoek onder ouders in regio Nijmegen

Alcoholopvoeding Durf Nu! Onderzoek onder ouders in regio Nijmegen Alcoholopvoeding Durf Nu! Onderzoek onder ouders in regio Nijmegen Onderzoek onder ouders in regio Nijmegen (beginmeting) Onderzoek uitgevoerd door IrisZorg, onder verantwoordelijkheid van GGD Regio Nijmegen

Nadere informatie

De invloed van de consument op het gebruik van zorg

De invloed van de consument op het gebruik van zorg De invloed van de consument op het gebruik van zorg Achtergrondstudie uitgebracht bij het advies Gepaste zorg Zoetermeer, 2004 De invloed van de consument op het gebruik van zorg 1 Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Ambitie kent geen tijd

Ambitie kent geen tijd Ambitie kent geen tijd Onderzoek naar de relaties tussen ambities, deeltijdwerk en gender In opdracht van de Taskforce DeeltijdPlus Oktober 2009 Suzanne de Visser, MA Martine van Ommeren, MA Annejet Kerchaert,

Nadere informatie

Stimuleren van leesbevordering op de BSO

Stimuleren van leesbevordering op de BSO STAND VAN ZAKEN 2013 Deze publicatie is uitsluitend te downloaden via www.lezen.nl STAND VAN ZAKEN 2013 Colofon Nieuwe Prinsengracht 89 1018 VR Amsterdam 020-6230566 www.lezen.nl info@lezen.nl Vormgeving

Nadere informatie

Achter de wolken. Het Nieuwe Werken in Deventer. Center for e-government Studies Universiteit Twente. BuzzyChain

Achter de wolken. Het Nieuwe Werken in Deventer. Center for e-government Studies Universiteit Twente. BuzzyChain Achter de wolken Het Nieuwe Werken in Deventer Center for e-government Studies Universiteit Twente BuzzyChain ACHTER DE WOLKEN HET NIEUWE WERKEN IN DEVENTER Onderzoek in opdracht van de Gemeente Deventer

Nadere informatie