Het bestaansrecht van de glastuinbouwsector. Onderzoek naar het imago van de glastuinbouwsector PT Glastuinbouw

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het bestaansrecht van de glastuinbouwsector. Onderzoek naar het imago van de glastuinbouwsector PT 2008-15. Glastuinbouw"

Transcriptie

1 Het bestaansrecht van de glastuinbouwsector Onderzoek naar het imago van de glastuinbouwsector PT Glastuinbouw 1

2 Leeswijzer Dit rapport bevat de resultaten van het imago-onderzoek naar de glastuinbouwsector, dat is uitgevoerd in opdracht van de Stichting marktonderzoek Glastuinbouw. Presentatie van de resultaten De resultaten worden gepresenteerd aan de hand van figuren en tabellen met een korte toelichting. De resultaten worden in het rapport weergegeven voor de kerndoelgroepen Nederland totaal en Nederlanders die woonachtig zijn in gebieden waar de glastuinbouw nadrukkelijk aanwezig is. De laatstgenoemde groep zal in het rapport worden aangeduid met omwonenden. In de grafieken staan de blauwe balken voor de kerndoelgroep Nederland totaal en de grijze voor de groep omwonenden. Significante verschillen tussen de 2 groepen worden aangegeven met een * in het figuur Indien er relevante verschillen gevonden zijn voor of tussen Mentality-milieus, zijn de resultaten in bullets onder de betreffende grafiek aangegeven of in een aparte grafiek opgenomen (op de volgende sheets wordt het Mentality-model toegelicht). Er is binnen de kerndoelgroep Nederland totaal ook gekeken naar verschillen op geslacht, leeftijd en opleiding. Deze resultaten zijn apart opgenomen aan het einde van het rapport. Een vergelijking met de resultaten van eerder onderzoek (2000) is ook opgenomen aan het einde van het rapport 2

3 Leeswijzer 2: het Mentality-model 3

4 Het Mentality-model 4

5 Acht sociale milieus met een verschillende kijk op het leven 5

6 Voorbeeld Mentality-milieu-index: Hoog duurzame Hoog duurzaam Nederlanders (totaalgemiddelde geïndexeerd op 100) Hoog 92 Nieuwe conservatieven 144 Kosmopolieten 103 Postmaterialisten Relatief hoog (significant bij =.05) Midden Moderne burgerij Opwaarts mobielen Gemiddeld 33,3% Traditionele burgerij Postmoderne hedonisten Relatief laag (significant bij =.05) 48 Laag status Gemaksgeoriënteerden Mentality g500 sf05 duurz segm Traditioneel Modern Postmodern Mentality waarden Behouden Bezitten Verwennen Ontplooien Beleven 6

7 1.1 Achtergrond en doelstelling Op verzoek van het sectorteam sector PR glastuinbouw, in naam van mevrouw E. Dubbelman, heeft Motivaction International B.V. een onderzoek uitgevoerd naar hetimago van de glastuinbouw in Nederland. Productschap Tuinbouw ontwikkelt een masterplan Imago Glastuinbouw Ter input van dit masterplan is Stichting marktonderzoek Tuinbouw gevraagd een onderzoek op te starten die zich richt op het imago van de glastuinbouw onder de Nederlandse burger. De doelstelling van het onderzoek luidt: Inzicht verkrijgen in het imago van de Nederlandse glastuinbouw bij de Nederlandse burger op grond waarvan Productschap Tuinbouw input krijgt voor het masterplan Imago Glastuinbouw Hiervan is een tweeledige probleemstelling afgeleid: In hoeverre bestaat er een beeld van de glastuinbouwsector onder Nederlandse burgers en hoe is dit beeld ingevuld? In hoeverre vindt de Nederlandse burger de glastuinbouwsector belangrijk (voor de economie, voor de werkgelegenheid, als leverancier van groene energie, voor een gezond leven, voor educatie & innovatie, voor het voorzien in producten) 7

8 1.2 Methode en steekproef Methode Het onderzoek is uitgevoerd via online onderzoek onder het internet-panel van Motivaction (Stempunt.nu), bestaande uit ruim Nederlanders. De vragenlijst bestaat uit 20 vragen. Het veldwerk heeft gelopen in week 2 van De gerealiseerde steekproef is 1294 completes. Doelgroep en steekproef De doelgroep in dit onderzoek is de Nederlandse burger van 15 tot en met 65 jaar en Nederlanders die woonachtig zijn in gebieden waar de glastuinbouw nadrukkelijk aanwezig is. Uit het internetpanel van Motivaction is een random steekproef voor Nederlanders van 15 tot 65 jaar getrokken, met een grootte van n=1013 Daarnaast heeft er een boost plaatsgevonden om te komen tot n=281 respondenten die woonachtig zijn in een gebied waar glastuinbouw nadrukkelijk aanwezig is. In het rapport worden er, waar relevant, ook uitsplitsingen gemaakt naar Mentality-milieu (het maatschappelijk segmentatiemodel van Motivaction dat de Nederlandse bevolking indeelt naar waardenoriëntatie en leefstijl) en achtergrondvariabelen (leeftijd, geslacht, opleiding, Nielsen, boodschapverantwoordelijkheid en inkomen). Daarnaast worden de uitkomsten, voor zover mogelijk, op grote lijnen vergeleken met een imago onderzoek dat is uitgevoerd in 2000 (door een ander onderzoeksbureau). 8

9 Conclusies I Imago glastuinbouw met name gebaseerd op producten Het spontane beeld dat men in Nederland heeft van de glastuinbouwsector is redelijk goed ingevuld, maar vooral gebaseerd op de producten (bloemen/bloembollen en groenten en fruit). Negatieve aspecten, zoals lichtvervuiling en energieverbruik worden maar weinig genoemd Onder omwonenden van glastuinbouwgebieden is het beeld van de sector nog duidelijker ingevuld. Bijna de helft van de Nederlanders geeft aan een positief of zeer positief beeld te hebben van de glastuinbouwsector en vrijwel niemand is negatief. Omwonenden zijn nog positiever over de sector. Het (geholpen) imago van de glastuinbouwsector wordt voornamelijk gekenmerkt door de aspecten grootschalig, vernieuwend, modern en energieverbruikend. In vergelijking met 2000 zien Nederlanders de glastuinbouwbedrijven minder vaak als grootschalig, als industrieel en als kunstmatig), en vaker als traditioneel. Door middel van een factoranalyse van een groter aantal imagostatements zijn vijf verschillende dimensies gevonden: 1. het bestaansrecht van de sector; 2. haar invloed op een gezonde leefomgeving; 3. de innovatieve sector; 4. de sector als werkgever en 5. de milieubewuste sector. De meeste Nederlanders onderschrijven de dimensies bestaansrecht. Zij vinden de glastuinbouwsector belangrijk voor Nederland, zijn trots op de sector en vinden dat glastuinbouw bij Nederland hoort. Voor omwonenden geldt dit nog sterker. Ook de dimensie innovatief wordt door zowel Nederlanders als omwonenden breed onderschreven. Zij vinden de glastuinbouw moderne innovatieve bedrijven die goed inspelen op de wensen van de consument. De gunstige invloed van de glastuinbouw op de gezonde leefomgeving (van de mens) wordt door ongeveer de helft van de Nederlanders en omwonenden erkend. 9

10 Conclusies II De dimensies milieubewust en de glastuinbouwsector als werkgever worden door weinig mensen onderschreven. Gekeken is in hoeverre de dimensies van invloed zijn (positief dan wel negatief) op het beeld van de sector. Het blijkt dat het beeld met name bepaald wordt (positief) door de dimensie bestaansrecht. Na het bestaansrecht is de gezonde leefomgeving het meest bepalend voor het beeld van de sector. Hoewel de dimensie innovatief door een meerderheid van de bevolking wordt onderschreven is de invloed ervan op het algemene beeld maar klein. Ook milieubewust en werkgever dragen nauwelijks bij aan de beeldvorming. Kennisniveau van de glastuinbouw is beperkt Ondanks dat Nederlanders spontaan redelijk veel weet te noemen over de glastuinbouwsector, geeft men aan dat de kennis beperkt is (85% van de Nederlanders zegt weinig te weten over de glastuinbouwsector). Kennis lijkt samen te hangen met het beeld dat men heeft met de sector: naarmate men meer weet van de sector, is men positiever. Dit blijkt ook uit het feit dat omwonenden over het algemeen positiever zijn en vaker aangeven kennis te hebben over de glastuinbouw. Omwonenden van glastuinbouwgebieden zijn bekender met de sector in het algemeen, maar ook als werkgever (men werkt er, heeft er gewerkt of heeft kennissen/ familieleden die er werkzaam zijn). 10

11 Conclusies III Producten positief beoordeeld Nederlanders hebben een positief beeld van producten uit de glastuinbouw (zowel bloemen en planten als groenten en fruit), met name als het gaat om het gevarieerde aanbod en de kwaliteit. Omwonenden van glastuinbouwgebieden hebben zelfs een nog positiever beeld van de producten. Over de meer gevoelsmatige waarden, zoals de positieve bijdrage van planten op het welzijn van de mens, zijn Nederlanders positief. De betaalbaarheid van bloemen en planten wordt minder vaak onderschreven (dan andere aspecten). dat bloemen en planten prijzig zijn wordt ook vaker aangegeven dan in het onderzoek dat in 2000 is uitgevoerd. Bij groente en fruit worden smaak en natuurlijk minder vaak onderschreven dan de andere productaspecten. Weinig animo voor werken in de glastuinbouw Het beeld van werken in de glastuinbouw is niet erg gunstig; ook niet onder de omwonenden. Vooral op het carrièrevlak wordt de sector ongunstig ingeschat (beperkt aanbod van functieniveaus, ongeschoold, zwaar, slecht betaald werk en weinig scholingsmogelijkheden). Nederlanders denken nu vaker dan in 2000 aan ongeschoold, slecht betaald en zwaar werk. De meeste Nederlanders en omwonenden willen niet in de glastuinbouw werken. 11

12 Conclusies IV Belang van de sector wordt hoog ingeschat Zoals ook al uit de dimensie bestaansrecht naar voren komt, wordt het belang van de glastuinbouwsector voor Nederland breed onderschreven. Tweederde van de Nederlanders vindt de glastuinbouw belangrijk voor Nederland en nog eens tweederde zou het erg vinden als de sector helemaal zou verdwijnen. Dit geldt nog sterker voor de omwonenden. De meeste Nederlanders erkennen het belang van de sector voor de Nederlandse economie en haar internationale positie. Men vindt het wel erg belangrijk dat de sector energiezuinig, milieubewust en maatschappelijk verantwoord onderneemt. Omwonenden vinden deze en bijna alle andere aspecten (nog) belangrijker. Ouderen meer betrokken bij de sector Naarmate de leeftijd toeneemt, is men positiever over de sector en over de producten van de glastuinbouwsector. Daarnaast erkennen de oudere groepen het bestaansrecht van de sector sterker. Mannen hebben vaker een positief beeld van de sector dan vrouwen, vinden de sector vaker zeer belangrijk voor Nederland dan vrouwen en geven ook vaker aan dan vrouwen dat zij het erg zouden vinden als de sector helemaal zou verdwijnen. Vrouwen zijn weer wat vaker positief over de producten dan mannen, met name als het gaat om emotionele waarden (zoals de natuurlijkheid en het effect op welzijn). Verder lijkt opleiding invloed te hebben. Universitair opgeleiden zijn het vaakst kritisch en geven vaker aan dat ze het niet erg zouden vinden als de sector zou verdwijnen. Lager opgeleiden zijn het meest positief, ook over de sector als potentiële werkgever. 12

13 Conclusies V Mentality-milieus Bij een vergelijking van het imago van de glastuinbouwsector tussen de Mentality-milieus is te zien dat de meer traditioneel georiënteerde milieus (links in het model) een positief beeld hebben van de sector en dat naarmate de oriëntatie meer postmodern wordt, dit beeld negatiever is. Op deze en de volgende sheets wordt per milieu een korte beschrijving gegeven van de houding ten aanzien van de glastuinbouw. Nieuwe conservatieven hebben van alle Mentality-milieus het meest positieve beeld van de glastuinbouwsector. Dit milieu ziet de sector als vernieuwend en belangrijk voor Nederland. Groente en fruit uit deze sector vindt men gevarieerd en natuurlijk. Bloemen geven dit milieu een goed gevoel. Nieuwe conservatieven beoordelen werk in de glastuinbouw over het algemeen positief. Toch zal dit op status gerichte milieu zich niet sterk aangetrokken voelen aangetrokken voelen tot werk in deze sector. De traditionele burgerij is meer dan andere milieus tevreden over de producten die de glastuinbouwsector levert. De groenten en fruit bieden hen voldoende variatie. De bloemen en planten vindt men gevarieerd, lang houdbaar en van goede kwaliteit. Bloemen geven dit milieu een goed gevoel. Een kritische kanttekening die dit milieu plaatst is de belasting die de sector vormt voor het milieu. Het beeld dat kosmopolieten hebben van de glastuinbouw is niet eenduidig. Enerzijds hebben zij een goed geïnformeerd en positief beeld van de sector. Anderzijds wordt het beeld dat zij hebben sterk gekleurd door de belasting die de glastuinbouw vormt voor het milieu. 13

14 Conclusies VI Mentality-milieus De moderne burgerij heeft spontaan geen sterk uitgesproken beeld van de glastuinbouw sector. Maar gevraagd naar begrippen die zij vinden passen bij de sector, blijkt dat zij deze sterker dan andere Nederlanders zien als een ambachtelijke en milieuvriendelijke sector. De sector zien zij als goed voor de mens en zijn omgeving (gezonde leefomgeving). Groente en fruit vinden moderne burgers natuurlijk, lekker en veel smaak hebben. Over werk in de sector denkt dit milieu positief. Postmoderne hedonisten hebben geen sterk uitgesproken beeld van de glastuinbouwsector. De sector staat ver af van de belevingswereld van dit milieu. Dit milieu is dan ook het minst overtuigd van het bestaansrecht van deze sector in Nederland. Op een aantal specifieke punten is dit milieu minder positief. Zo is dit milieu minder tevreden over de kwaliteit van de producten uit de glastuinbouw en bloemen spreken hen minder aan. Werken in deze sector lijkt dit milieu, dat vooral gericht is op nieuwe ervaring, saai. Gemaksgeoriënteerden hebben geen uitgesproken beeld van de glastuinbouwsector in het algemeen. De zorgen die sommige andere milieus hebben over de effecten van de glastuinbouw op het milieu zien we bij gemaksgeoriënteerden niet terug. Planten en snijbloemen uit de Nederlandse glastuinbouw vinden zij weinig gevarieerd en duur. De sector lijkt dit milieu, meer dan andere milieus, een plezierige werkomgeving. 14

15 Conclusies VII Mentality-milieus Het beeld dat opwaarts mobielen hebben van de glastuinbouwsector enigszins negatief. Werk in de sector lijkt dit sterk carrièregerichte segment saai en slecht betaald. Producten uit de Nederlandse glastuinbouw noemen zij weinig gevarieerd. Ook brengen zij de sector vaker dan gemiddeld in verband met belasting voor het milieu. Postmaterialisten zijn in hun algemene waardeoriëntatie te typeren als kritisch en betrokken. Dat zien we ook terug in het beeld dat zij hebben van de glastuinbouwsector. Zij staan hier zeer kritisch tegenover. Belasting voor het milieu, lichtoverlast en CO 2 -uitstoot worden door dit milieu in verband gebracht met de sector. Groente en fruit vindt men kunstmatig en weinig smaak hebben. Ook werk in deze sector beoordeeld men vaker dan de gemiddelde Nederlander negatief. 15

16 Conclusies VIII Mentality-milieus In onderstaande figuur is samengevat of een milieu positief, ambigue of negatief staat tegenover de glastuinbouwsector. Hoog Midden Nieuwe conservatieven Traditionele burgerij + Moderne burgerij = Kosmopolieten - - Opwaarts mobielen Postmaterialisten Postmoderne hedonisten Laag waarden = Gemaksgeoriënteerden Traditioneel Modern Postmodern Behouden Bezitten Verwennen Ontplooien Beleven 16

17 Spontaan imago gebaseerd op producten Het spontane imago van de sector wordt vooral gekenmerkt door producten 84% van de Nederlanders weet spontaan iets te noemen op de open vraag waar denkt u aan bij de glastuinbouwsector ; 65% geeft twee antwoorden en 50% drie. Omwonenden weten vaker spontaan iets te noemen en geven ook vaker meer antwoorden (respectievelijk 90%, 80% en 64%) Gemaksgeörienteerden en de moderne burgerij geven vaker weet niet aan op de open vraag waar denkt u aan bij de glastuinbouwsector? dan de gemiddelde Nederlander 45% 40% 35% 30% 25% 34% Waar denkt u aan bij de glastuinbouwsector? Open vraag. Basis: allen. 41% 31% 31% 30% 26% Bloemen/bollen Groenten Kassen Tomaten Fruit Planten 20% 19% * 19% Energie(verbruik) 15% 10% 5% 15% * 10% 10% 9% 8% * 6% 6% * 9% 16% * 6% 14% 8% 7% * 13% 5% 10% Westland Veel licht/lichtvervuiling Paprika's Overige antwoorden Weet niet/geen antwoord 0% Nederland Representatief (n=1013) Omwonenden (n=281) 17

18 Activiteiten weinig genoemd (wel door omwonenden) Ook al wordt er specifiek gevraagd aan welke producten en activiteiten men denkt bij de glastuinbouwsector, toch noemen de meeste respondenten vooral producten (op telen/kweken na) Van de groenten worden vaker specifieke productnamen genoemd dan van bloemen en planten (omwonenden noemen wel vaker rozen) Omwonenden noemen vaker nog overige producten en activiteiten In de bijlage staan de producten die per Mentality-milieu het meest genoemd zijn 50% 45% 40% 35% Aan welke producten en activiteiten denkt u als het gaat over de glastuinbouwsector? Open vraag. Basis: allen. 43% 33% 33% 45% 39% Bloemen/bollen Groenten (algemeen) Tomaten Planten 30% 25% 20% 15% 10% 5% * 19% 19% 16% 16% 28% * 23% 23% 20% 16% 7% 7% * 4% * 12% * 16% * 19% * 23% * 9% Fruit (algemeen) Paprika's Komkommers Telen/kweken Rozen Overige antwoorden Weet niet/geen antwoord 0% Nederland Representatief (n=1013) Omwonenden (n=281) 18

19 Beeld glastuinbouwsector is positief Bijna de helft van de Nederlanders heeft een positief beeld van de glastuinbouwsector Onder omwonenden is het beeld vaker zeer positief Niemand geeft aan zeer negatief t.o.v. de glastuinbouwsector te staan Kunt u aangeven in hoeverre het beeld dat u heeft van de glastuinbouwsector positief of negatief is? Basis: allen. * Nederland Representatief (n=1013) 3,6 33% 41% 4% 19% * Omwonenden (n=281) 3,7 6% 29% 47% 11% 7% Zeer negatief Negatief Niet negatief/niet positief Positief Zeer positief Weet niet 19

20 Mentality: beeld meest positief onder nieuwe conservatieven Twee Mentality-milieus hebben bovengemiddeld positief beeld van de glastuinbouwsector, dat zijn de kosmopolieten en nieuwe conservatieven. Beeld van de Nederlandse glastuinbouwsector: (zeer) positief (totaalgemiddelde geïndexeerd op 100) Hoog Nieuwe conservatieven Kosmopolieten 88 Postmaterialisten Relatief hoog (significant bij =.05) Midden Moderne burgerij Opwaarts mobielen Gemiddeld 54,8% Traditionele burgerij Postmoderne hedonisten Relatief laag (significant bij =.05) Laag status 105 Gemaksgeoriënteerden Mentality Traditioneel Modern Postmodern A080.MENTA waarden Behouden Bezitten Verwennen Ontplooien Beleven 20

21 Rapportcijfer glastuinbouwsector ruim voldoende Nederlanders geven de glastuinbouw een gemiddeld rapportcijfer van 6,7 Omwonenden geven gemiddeld een 6,9 Als u het beeld dat u heeft van de Nederlandse glastuinbouwsector in een rapportcijfer zou mogen uitdrukken, welk cijfer zou u dan geven? Basis: allen (zonder weet niet) Nederland representatief (n=1013; gemiddeld rapportcijfer: 6,7) 11% 22% 39% 20% 8% Omwonenden (n=281; gemiddeld rapportcijfer: 6,9) 11% 15% 41% 30% Cijfer 5 of lager Cijfer 6 Cijfer 7 Cijfer 8 of hoger weet niet Net als bij het algemene beeld, geven de nieuwe conservatieven een hoger rapportcijfer dan de gemiddelde Nederlander (7,1) 21

22 Grootschalig, vernieuwend, modern en energieverbruikend Op de volgende sheets staan de resultaten van vragen waarbij de respondenten steeds uit twee tegengestelde begrippen kunnen kiezen welke zij het best bij de Nederlandse glastuinbouwbedrijven vinden passen. Het imago van de glastuinbouwsector kenmerkt zich onder Nederlanders vooral door grootschaligheid, vernieuwend, modern en energieverbruikend Hoewel de sector eerder met schoon en een gezonde leefomgeving dan met vuil en ongezond wordt geassocieerd, is zij ook vooral bekend als energieverspiller De glastuinbouwsector is (keuze uit twee tegenovergestelde waarden) Basis: Nederland representatief (n=1013) Grootschalig 73% 17% 11% Kleinschalig Vernieuwend 62% 21% 17% Conservatief Modern 60% 15% 25% Traditioneel Industrieel 56% 16% 29% Ambachtelijk Schoon 56% 26% 18% Vuil Een gezonde leefomgeving 54% 28% 18% Een ongezonde leefomgeving Energieverspiller 53% 31% 17% Energiebespaarder Gemechaniseerd 48% 19% 33% Handmatig Belastend voor het milieu 44% 28% 28% Milieuvriendelijk Natuurlijk 31% 16% 53% Kunstmatig Horizonvervuiler 28% 18% 54% Passend in de Nederlandse horizon Energieleverancier 9% 24% 67% Energieverbruiker Weet niet 22

23 Geholpen beeld omwonenden vergelijkbaar Omwonenden kiezen de waarden grootschalig, vernieuwend, modern en industrieel nog vaker dan de opponenten dan Nederlanders Omwonenden zien de sector ook meer als energieverbruiker, maar geven twee keer vaker aan dan Nederlanders de sector ook als energieleverancier te kennen Omwonenden kiezen voor gemechaniseerd, waar Nederlanders eerder industrieel kiezen De glastuinbouwsector is (keuze uit twee tegenovergestelde waarden) Basis: Glastuinbouw (n=281) Grootschalig 84% 10% 5% Kleinschalig Vernieuwend 73% 13% 14% Conservatief Modern 72% 9% 19% Traditioneel Gemechaniseerd 64% 11% 25% Handmatig Schoon 64% 19% 17% Vuil Een gezonde leefomgeving 61% 19% 20% Een ongezonde leefomgeving Industrieel 59% 10% 31% Ambachtelijk Energieverspiller 52% 23% 26% Energiebespaarder Belastend voor het milieu 45% 19% 36% Milieuvriendelijk Natuurlijk 40% 9% 51% Kunstmatig Horizonvervuiler 29% 13% 58% Passend in de Nederlandse horizon Energieleverancier 18% 16% Weet niet 66% Energieverbruiker 23

24 Imago van glastuinbouw in de acht milieus De Mentality-milieus blijken op de tegenstellingvragen onderling sterk te verschillen in het beeld dat zij hebben van deze bedrijven. Moderne burgers zien de sector vooral als ambachtelijk en traditioneel. Sterker dan andere milieus vinden zij milieuvriendelijkheid en energiezuinigheid van toepassing. Nieuwe conservatieven vinden de bedrijven juist meer modern en vernieuwend. Dit laatste milieu vindt ook sterker dan andere milieus dat bedrijven in de glastuinbouw belastend zijn voor het milieu. Op de volgende sheet staan per milieu de begrippen weergegeven die dit milieu meer van toepassing vindt op glastuinbouwbedrijven dan andere milieus. Er is gekozen steeds de term weer te geven die meer wordt genoemd door het betreffende milieu. Groene termen zijn positief (of hebben een meer positief, dan negatieve connotatie) en rode termen zijn negatief. 24

25 Imago van glastuinbouw in de acht milieus Nieuwe conservatieven zien de sector vooral als modern en vernieuwend. Postmoderne hedonisten zijn het minst positief over de sector, vooral hun beeld van het milieueffect speelt hierbij een rol. Begrippen die passen bij de glastuinbouwsector Hoog Midden Laag Modern Vernieuwend Nieuwe conservatieven Gemechaniseerd Traditionele burgerij Ongezonde leefomgeving Traditioneel Ambachtelijk Handmatig Moderne Natuurlijk burgerij Kosmopolieten leefomgeving Vernieuwend Postmaterialisten Conservatief Opwaarts milieu Kunstmatig mobielen Belastend voor Energieleverancier milieu Energiebespaarder Milieuvriendelijk Gezonde Horizonvervuiler Gemaksgeoriënteerden Modern Belastend voor Gemechaniseerd Energieverspiller Postmoderne hedonisten milieu Belastend voor status waarden Traditioneel Modern Postmodern Behouden Bezitten Verwennen Ontplooien Beleven 25

26 Factoranalyse: 5 dimensies Uit 27 stellingen over uiteenlopende imagoaspecten met betrekking tot de glastuinbouwsector, is een factoranalyse* uitgevoerd. Deze analyse maakt inzichtelijk of er achterliggende variabelen (of dimensies) te identificeren zijn die onder één noemen dezelfde variatie verklaren als de afzonderlijke stellingen apart. De stellingen zijn gereduceerd tot de volgende 5 onderliggende dimensies: 1. Bestaansrecht: De glastuinbouwsector is belangrijk voor Nederland. Het is een sector om trots op te zijn, men zou het erg vinden als de sector helemaal zou verdwijnen, omdat de glastuinbouw bij Nederland hoort. Het is terecht dat de overheid er geld in investeert en dat de sector veel plaats inneemt in Nederland. 2. Gezonde leefomgeving De glastuinbouwsector is een natuurlijke, groene sector, die voor een ruime keus aan gezonde producten zorgt, milieubewust onderneemt, thuishoort in het Nederlandse landschap en bijdraagt aan een groene, duurzame leefomgeving en een gezonde levensstijl van de Nederlandse bevolking. 3. Innovatie Glastuinbouwbedrijven zijn moderne, hightech ondernemingen die staan voor innovatieve producten en goed inspelen op de wensen van de consument 4. Goede werkgever De Nederlandse glastuinbouwsector is een aantrekkelijke, betrouwbare werkgever waar veel hoogopgeleide mensen werken 5. Milieubewust De glastuinbouwsector produceert milieuvriendelijk en is zuinig met energie. * Een uitgebreide toelichting op deze analyse staat achterin het rapport 26

27 Bestaansrecht en innovatie door meeste respondenten erkend De meeste respondenten erkennen het bestaansrecht van de sector Dit geldt nog sterker voor de omwonenden Ook vindt een meerderheid de sector innovatief Omwonenden onderschrijven met name de gezonde leefomgeving vaker Dimensies Nederland respresentatief. Basis: totale n per dimensie (excl. 'weet niet') Dimensies Omwonenden Basis: totale n per dimensie (excl. 'weet niet') Bestaansrecht (n=883) 70% 26% 4% Bestaansrecht (n=258) 81% 16% Innovatie (n=865) 67% 31% Innovatie (n=262) 76% 23% Gezonde leefomgeving (n=881) 48% * 45% 7% Gezonde leefomgeving (n=261) * 61% 33% Milieubewust (n=788) 18% 55% 26% Goede werkgever (n=233) 27% 52% 20% Goede werkgever (n=721) 17% 60% 23% Milieubewust (n=252) 20% 60% 20% mee eens* neutraal * mee oneens* mee eens* neutraal * mee oneens* * Stellingen die laden op de dimensies zijn gemiddeld. De schalen lopen van 1 tot 5 en zijn als volgt ingedeeld: mee eens > 3,5; neutraal < 3,5 en > 2,5; mee oneens <2,5. 27

28 Imago sector bepaald door Bestaansrecht en Leefomgeving Middels een regressieanalyse is gekeken welke van de vijf dimensies het meest van invloed is op het algemene beeld van de glastuinbouwsector Er zijn twee dimensies vastgesteld die het meest van invloed zijn op het algemene beeld van de glastuinbouwsector: 1. Bestaansrecht is de belangrijkste determinant 2. Gezonde leefomgeving is in mindere mate bepalend De overige drie dimensies hebben weinig invloed op het algemene beeld van de glastuinbouwsector Ondanks het feit dat een meerderheid de sector innovatief vindt (zoals uit de vorige sheet blijkt), heeft deze dimensie weinig tot geen invloed op het algemene beeld 28

29 Breed draagvlak glastuinbouw De onderstaande figuur laat zien dat er een breed draagvlak is voor de Nederlandse glastuinbouwsector. Alleen postmoderne hedonisten zien dit bestaansrecht minder. Dit lijkt vooral een indicatie dat glastuinbouw een onderwerp is dat hen weinig doet. Bestaansrecht Dimensie bestaansrecht (totaalgemiddelde geïndexeerd op 100) Hoog Nieuwe conservatieven Kosmopolieten 105 Postmaterialisten Relatief hoog (significant bij =.05) Midden Moderne burgerij Opwaarts mobielen Gemiddeld 70,3% Traditionele burgerij Postmoderne hedonisten Relatief laag (significant bij =.05) Laag status waarden 89 Gemaksgeoriënteerden Mentality A080.MENTA Traditioneel Modern Postmodern Behouden Bezitten Verwennen Ontplooien Beleven 29

30 Postmoderne milieus zijn kritisch over invloed van sector op milieu De moderne burgerij is relatief positief: zij ziet de sector vooral als milieubewust. Postmaterialisten en postmoderne hedonisten zijn het meest kritisch over de invloed van de sector op de leefomgeving, vooral als het gaat om het milieu, en het natuurlijke en groene gehalte van de sector. Gezondeleefomgeving Dimensie gezonde leefomgeving (totaalgemiddelde geïndexeerd op 100) Hoog Nieuwe conservatieven Kosmopolieten 101 Postmaterialisten Relatief hoog (significant bij =.05) Midden Moderne burgerij Opwaarts mobielen Gemiddeld 48,1% Traditionele burgerij Postmoderne hedonisten Relatief laag (significant bij =.05) Laag status waarden 94 Gemaksgeoriënteerden Mentality A080.MENTA Traditioneel Modern Postmodern Behouden Bezitten Verwennen Ontplooien Beleven Geanalyseerd is welk percentage van elk milieu een hoge score heeft op de betreffende dimensie. De maximale range van een score op deze dimensies is van 1 tot 5. In de analyses is gekeken naar het percentage personen per milieu met een score hoger dan 3,5 (deze zijn roodgekleurd). 30

31 Dimensie innovatie Kosmopolieten zien de glastuinbouw in Nederland het meest als een innovatieve sector. Opwaarts mobielen zien de sector van alle milieus het minst als innovatief. Dimensie innovatie Innovatie (totaalgemiddelde geïndexeerd op 100) Hoog Nieuwe conservatieven Kosmopolieten 83 Postmaterialisten Relatief hoog (significant bij =.05) Midden Moderne burgerij Opwaarts mobielen Gemiddeld 67,2% Traditionele burgerij Postmoderne hedonisten Relatief laag (significant bij =.05) 97 Laag status waarden Gemaksgeoriënteerden Mentality A080.MENTA Traditioneel Modern Postmodern Behouden Bezitten Verwennen Ontplooien Beleven 31

32 Dimensie goede werkgever Het beeld van in glastuinbouw als goede werkgever verschilt niet sterk tussen de milieus. Wel geven de scores op deze dimensie indicatief aan dat het beeld van de glastuinbouw als werkgever positiever is bij nieuwe conservatieven, Goedewerkgever traditionele burgers en moderne burgers. Dimensie goede werkgever (totaalgemiddelde geïndexeerd op 100) Hoog Nieuwe conservatieven Kosmopolieten 99 Postmaterialisten Relatief hoog (significant bij =.05) Midden Moderne burgerij Opwaarts mobielen Gemiddeld 17,3% Traditionele burgerij Postmoderne hedonisten Relatief laag (significant bij =.05) Laag status 79 Gemaksgeoriënteerden Mentality Traditioneel Modern Postmodern A080.MENTA waarden Behouden Bezitten Verwennen Ontplooien Beleven 32

33 Dimensie milieubewust Op de dimensie milieubewust verschillen de milieu niet significant van elkaar. De scores per milieu geven wel indicatief aan dat kosmopolieten, moderne burgers en nieuwe conservatieven de sector als meer milieuvriendelijk zien dan de andere milieus. Milieubewust Dimensie milieubewust (totaalgemiddelde geïndexeerd op 100) Hoog Nieuwe conservatieven Kosmopolieten 85 Postmaterialisten Relatief hoog (significant bij =.05) Midden Moderne burgerij Opwaarts mobielen Gemiddeld 18,4% Traditionele burgerij Postmoderne hedonisten Relatief laag (significant bij =.05) Laag status 98 Gemaksgeoriënteerden Mentality Traditioneel Modern Postmodern A080.MENTA waarden Behouden Bezitten Verwennen Ontplooien Beleven 33

34 Zelfingeschatte kennis over glastuinbouwsector beperkt De zelfingeschatte kennis over de glastuinbouwsector is beperkt 85% van de Nederlanders geeft aan het idee te hebben weinig te weten over de glastuinbouwsector (waarvan 31% zeer weinig). Onder omwonenden is de zelfingeschatte kennis een stuk hoger Als u denkt aan de glastuinbouwsector heeft u dan het idee dat u daar veel of weinig over weet? Zeer weinig 17% 31% Weinig 54% 45% Veel 12% 29% Zeer veel Weet niet/geen mening 1% 8% 2% 1% Nederland Representatief (n=1013) Omwonenden (n=281) 34

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij Nederlandse Landbouw en Visserij Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 13 5 Waardering en bekendheid

Nadere informatie

Tussen dromen en daden. het perspectief van de consument op duurzame financiële dienstverlening

Tussen dromen en daden. het perspectief van de consument op duurzame financiële dienstverlening Tussen dromen en daden het perspectief van de consument op duurzame financiële dienstverlening Vertrouwen in bedrijven neemt af Ik wantrouw de goede bedoelingen van bedrijven. Q 05 3,5 36 33 4 5 Q 04 3,4

Nadere informatie

Conclusies: leefstijlscore

Conclusies: leefstijlscore Nationale Leefstijlbarometer / P.8 : Veenbrand speelt een rol bij de hele bevolking Bij iets meer dan de helft van de bevolking is er sprake van een veenbrand van slechte leefgewoonten: een opeenstapeling

Nadere informatie

De economische situatie

De economische situatie 1. In hoeverre bent u tevreden over uw huidige persoonlijke leefsituatie? U kunt uw tevredenheid uitdrukken door middel van een cijfer van 1 tot en met 100. (100 is zeer tevreden, 50 is neutraal en 1 is

Nadere informatie

Onderzoeksdoelstelling en probleemstelling

Onderzoeksdoelstelling en probleemstelling Nieuwe doelgroep klassieke muziek / januari 2010 / P.1 Onderzoeksdoelstelling en Het doel van het onderzoek is: De oplevering van een gedetailleerde doelgroepomschrijving voor een nieuw aanbod van klassieke

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse landbouw en visserij 2017

Maatschappelijke waardering van Nederlandse landbouw en visserij 2017 Nederlandse landbouw en visserij 2017 Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 14 5 Waardering en

Nadere informatie

Doelgroepen voor duurzame energie. Kennismaking Mentality 22-5-2013 1

Doelgroepen voor duurzame energie. Kennismaking Mentality 22-5-2013 1 Doelgroepen voor duurzame energie Kennismaking Mentality 22-5-2013 1 Waarden versus sociodemografie 1975 Amsterdam Tv-presentatrice 1975 Amsterdam Tv-presentatrice Eva Jinek Sophie Hilbrand Kennismaking

Nadere informatie

- Factsheet - Verkenning van de beleving. van het asielzoekersvraagstuk. in Nederland

- Factsheet - Verkenning van de beleving. van het asielzoekersvraagstuk. in Nederland bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 W www.motivaction.nl - Factsheet - Verkenning van de beleving van het

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse landbouw en visserij

Maatschappelijke waardering van Nederlandse landbouw en visserij Nederlandse landbouw en visserij Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 13 5 Waardering en bekendheid

Nadere informatie

PKN in contact met Nederland: kijk op het leven en kijk op geloven

PKN in contact met Nederland: kijk op het leven en kijk op geloven Protestantse Kerk Nederland / 27-8-2015 / P.1 PKN in contact met Nederland: kijk op het leven en kijk op geloven Presentatie 27 januari 2011 Peter Jobsen Protestantse Kerk Nederland / 27-8-2015 / P.2 Aanleiding

Nadere informatie

Terugkoppeling resultaten peiling levensstijl

Terugkoppeling resultaten peiling levensstijl Terugkoppeling resultaten peiling levensstijl Peiling EnschedePanel december 2009 30 maart 2010 In december 2009 hebben alle panelleden een vragenlijst ontvangen over levenswaarden/levensinstelling. In

Nadere informatie

Rapportage omnibusvragen

Rapportage omnibusvragen Rapportage omnibusvragen Input voor Week van Zorg en Welzijn 2017 Lonneke Gijsbers 10-3-2017 Projectnummer Z8318 Inhoudsopgave Achtergrond, methode en opzet 3 Opvallende bevindingen Resultaten 4 6 Bijlage

Nadere informatie

Op weg naar 2030: verandering in waarden vormt de toekomst

Op weg naar 2030: verandering in waarden vormt de toekomst Regiobureau Alblasserwaard Vijfheerenlanden / P.1 / 22-6-2011 / P.1 Op weg naar 2030: verandering in waarden vormt de toekomst Presentatie 21 juni 2011 Projectnummer

Nadere informatie

Meerderheid kent het EKO-keurmerk Onderzoek naar de waarde van het EKO-keurmerk onder Nederlandse boodschappers

Meerderheid kent het EKO-keurmerk Onderzoek naar de waarde van het EKO-keurmerk onder Nederlandse boodschappers Meerderheid kent het EKO-keurmerk Onderzoek naar de waarde van het EKO-keurmerk onder Nederlandse boodschappers Tim de Broekert MSc, Research Consultant Imre van Rooijen MSc, Research Consultant december

Nadere informatie

Rapport enquête Vissenbescherming en Dierenbescherming Amsterdam

Rapport enquête Vissenbescherming en Dierenbescherming Amsterdam bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 W www.motivaction.nl Rapport enquête Vissenbescherming en Dierenbescherming

Nadere informatie

Mening over sparen en beleggen van pensioenpremie

Mening over sparen en beleggen van pensioenpremie Vereniging Bedrijfstakpensioenfondsen - Pensioenvertrouwen ad hoc oktober 2009/ 11-1-2010 / P.1 / 11-1-2010 / P.1 Mening over sparen en beleggen van pensioenpremie Onderzoeksrapportage

Nadere informatie

Doelgroepen voor duurzame energie

Doelgroepen voor duurzame energie Doelgroepen voor duurzame energie Apeldoorn, 15 januari Jorrit Hoekstra Sander Metaal Duurzame Energie Mentality 24-1-2013 1 Tijden veranderen Duurzame Energie Mentality 24-1-2013 2 Waarden versus sociodemografie

Nadere informatie

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Stichting toetsing verzekeraars Datum: 8 februari 2016 Projectnummer: 2015522 Auteur: Marit Koelman Inhoud 1 Achtergrond onderzoek 3 2

Nadere informatie

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland In april 2013 heeft TNS NIPO in opdracht van Thuiswinkel.org een herhalingsonderzoek uitgevoerd naar

Nadere informatie

GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS

GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS Uitstelgedrag onder financiële consumenten Juni 2015 1 Inhoudsopgave 3 6 Management Summary Grafische samenvatting Opvallende resultaten Onderzoeksresultaten Uitstelgedrag Zorg

Nadere informatie

Betaalbaarheid van pensioen in de toekomst

Betaalbaarheid van pensioen in de toekomst Betaalbaarheid van pensioen in de toekomst Vereniging Bedrijfstakpensioenfondsen Jubileum / 21-4-2010 / P.1 / 21-4-2010 / P.1 Onderzoeksrapportage Amsterdam April 2010

Nadere informatie

Voedingssupplementen Consumentenonderzoek NPN

Voedingssupplementen Consumentenonderzoek NPN Voedingssupplementen Consumentenonderzoek NPN Management summary Schuttelaar & Partners 001-01.ppt december 00 Marieke Gaus Context en doel van het onderzoek Doel onderzoek Het onderzoek wordt uitgevoerd

Nadere informatie

Gezonde Schoolkantine 2013 Een onderzoek onder ouders Voedingscentrum

Gezonde Schoolkantine 2013 Een onderzoek onder ouders Voedingscentrum Gezonde Schoolkantine 2013 Een onderzoek onder ouders Voedingscentrum Rapportage Auteurs: Cecilia Keuchenius en Bram van der Lelij Project Z4225 Inhoudsopgave Achtergrond, doel- en probleemstelling Pagina

Nadere informatie

Schoon is de norm. Publieksonderzoek in het kader van het NederlandSchoon-congres 2017 Het rendement van schoon. Willemijn Bot Lonneke Gijsbers

Schoon is de norm. Publieksonderzoek in het kader van het NederlandSchoon-congres 2017 Het rendement van schoon. Willemijn Bot Lonneke Gijsbers Schoon is de norm Publieksonderzoek in het kader van het NederlandSchoon-congres 2017 Het rendement van schoon Willemijn Bot Lonneke Gijsbers 19-10-2017 B1779 Inhoudsopgave Achtergrond 3 Methode en opzet

Nadere informatie

Beschrijving resultaten onderzoek biseksualiteit AmsterdamPinkPanel Oktober 2014 Joris Blaauw

Beschrijving resultaten onderzoek biseksualiteit AmsterdamPinkPanel Oktober 2014 Joris Blaauw Beschrijving resultaten onderzoek biseksualiteit AmsterdamPinkPanel Oktober 2014 Joris Blaauw Dit document beschrijft kort de bevindingen uit het onderzoek over biseksualiteit van het AmsterdamPinkPanel.

Nadere informatie

duurzaam eten November 2010 Kim Paulussen Marcel Temminghoff

duurzaam eten November 2010 Kim Paulussen Marcel Temminghoff Voeding in 2020 Gezond en duurzaam eten November 2010 Kim Paulussen Marcel Temminghoff 1 Inleiding 2 Resultaten 3 Samenvatting 1 Inleiding Achtergrond en opzet onderzoek Aanleiding: het Voedingscentrum

Nadere informatie

Mentality model. Achtergrond. Leefstijlscore. Subjectieve gezondheidsbeleving. Motivaties en omgevingsfactoren. Mentality. Verdieping leefstijlscore

Mentality model. Achtergrond. Leefstijlscore. Subjectieve gezondheidsbeleving. Motivaties en omgevingsfactoren. Mentality. Verdieping leefstijlscore Nationale Leefstijlbarometer / P.64 Achtergrond Conclusies Leefstijlscore Verdieping leefstijlscore Subjectieve gezondheidsbeleving Motivaties en omgevingsfactoren Mentality model Mentality Nationale Leefstijlbarometer

Nadere informatie

Hiv en stigmatisering in Nederland

Hiv en stigmatisering in Nederland Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Samenvatting Hiv en stigmatisering in Nederland

Nadere informatie

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek De Goede Woning

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek De Goede Woning UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek De Goede Woning Over het onderzoek De Goede Woning heeft in juni 2017 deelgenomen aan het imago-onderzoek dat KWH uitvoerde voor s. Dit imago-onderzoek

Nadere informatie

Zijn Nederlanders klaar voor de participatiesamenleving en zelfzorgstaat? - Factsheet publieksonderzoek -

Zijn Nederlanders klaar voor de participatiesamenleving en zelfzorgstaat? - Factsheet publieksonderzoek - Zijn Nederlanders klaar voor de participatiesamenleving en zelfzorgstaat? - Factsheet publieksonderzoek - Amsterdam, 24 oktober 2014 drs. Bram van der Lelij Samenvatting De Nederlandse verzorgingsstaat

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 28 t/m 39. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 28 t/m 39. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 28 t/m 39 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 29 september 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting

Nadere informatie

Doelgroepen. Kennismaking Mentality

Doelgroepen. Kennismaking Mentality Doelgroepen Kennismaking Mentality 19-11-2013 1 Tijden veranderen Kennismaking Mentality 19-11-2013 2 Waarden versus sociodemografie 1975 Amsterdam Tv-presentatrice 1975 Amsterdam Tv-presentatrice Eva

Nadere informatie

Rapportage. Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Rapportage. Keurmerk Klantgericht Verzekeren Rapportage Keurmerk Klantgericht Verzekeren In opdracht van: Stichting toetsing verzekeraars Datum: 27 januari 2015 Projectnummer: 2014026 Auteurs: Marit Koelman & John Ruiter Index Achtergrond van het

Nadere informatie

Doelgroep-denken; zet je leden centraal. Presentatie Motivaction Congres SportService Zwolle 1

Doelgroep-denken; zet je leden centraal. Presentatie Motivaction Congres SportService Zwolle 1 Doelgroep-denken; zet je leden centraal Presentatie Motivaction Congres SportService Zwolle 1 Wie zijn wij? Ik squash, omdat ik dan kan spelen wanneer ik wil en het is een lekkere adrenalinekick. Ik heb

Nadere informatie

Motivaction ConceptScore. Onderzoek nieuwe methoden boodschappen doen

Motivaction ConceptScore. Onderzoek nieuwe methoden boodschappen doen Motivaction ConceptScore Onderzoek nieuwe methoden boodschappen doen Thuisbezorging en Pick Up Points winnen aan populariteit Hoe vaak laat jij de dagelijkse boodschappen thuisbezorgen of haal je deze

Nadere informatie

Barometer Internationale Samenwerking 2009 NCDO Onderzoeksrapport

Barometer Internationale Samenwerking 2009 NCDO Onderzoeksrapport bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 F +31 (0)20 589 83 00 W www.motivaction.nl Barometer Internationale Samenwerking

Nadere informatie

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Woongoed GO

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Woongoed GO UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Woongoed GO Over het onderzoek Woongoed GO heeft in juni 2017 deelgenomen aan het imago-onderzoek dat KWH uitvoerde voor s. Dit imago-onderzoek voerden

Nadere informatie

Hout stoken: lust of last? Milieu Centraal Rapportage Auteurs: Ikrame Azaaj, Jasper Visscher, Sibolt Mulder Project Z6422

Hout stoken: lust of last? Milieu Centraal Rapportage Auteurs: Ikrame Azaaj, Jasper Visscher, Sibolt Mulder Project Z6422 Hout stoken: lust of last? Milieu Centraal Rapportage Auteurs: Ikrame Azaaj, Jasper Visscher, Sibolt Mulder Project Z6422 20-7-2015 Inhoudsopgave Achtergrond, doel- en probleemstelling Pagina 3-4 Conclusies

Nadere informatie

Uw imago onder uw regionale belanghouders. Resultaten imago-onderzoek Wonen Noordwest Friesland

Uw imago onder uw regionale belanghouders. Resultaten imago-onderzoek Wonen Noordwest Friesland Uw imago onder uw regionale belanghouders Resultaten imago-onderzoek Wonen Noordwest Friesland Over het onderzoek Wonen Noordwest Friesland heeft in oktober 2017 deelgenomen aan het imago-onderzoek dat

Nadere informatie

Leefstijlen en betrokkenheid Provincie Flevoland

Leefstijlen en betrokkenheid Provincie Flevoland Leefstijlen en betrokkenheid Provincie Flevoland Presentatie Pieter Paul Verheggen & Willemijn Bot Motivaction 1 Anders naar burgers kijken: waarden versus sociodemografie 1978 Vrouw Hoog opgeleid Amsterdam

Nadere informatie

Resultaten Panelonderzoek HET VINKJE. Consumentenbond Resultaten Panelonderzoek het Vinkje

Resultaten Panelonderzoek HET VINKJE. Consumentenbond Resultaten Panelonderzoek het Vinkje Resultaten Panelonderzoek HET VINKJE 2015 Maart 2016 1 Wat weten consumenten over het Vinkje? Het Vinkje heeft twee vormen: een met een groene cirkel (Gezondere keuze) en een met een blauwe cirkel (Bewuste

Nadere informatie

Hiv op de werkvloer 2011

Hiv op de werkvloer 2011 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Samenvatting Hiv op de werkvloer 20 Natascha

Nadere informatie

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h Rick Heldoorn & Matthijs de Gier H1630

Nadere informatie

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Thuisvester

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Thuisvester UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Thuisvester Over het onderzoek Thuisvester heeft in juni 2017 deelgenomen aan het imago-onderzoek dat KWH uitvoerde voor s. Dit imago-onderzoek voerden

Nadere informatie

E-boeken in de Nederlandse bibliotheken Een onderzoek naar de behoefte van Nederlanders over de uitleen van e- boeken in bibliotheken

E-boeken in de Nederlandse bibliotheken Een onderzoek naar de behoefte van Nederlanders over de uitleen van e- boeken in bibliotheken Rapport E-boeken in de Nederlandse bibliotheken Een onderzoek naar de behoefte van Nederlanders over de uitleen van e- boeken in bibliotheken Project: 16013937 Datum: 8 maart 2016 Aanleiding, doelgroep

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 40 t/m 51. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 40 t/m 51. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 40 t/m 51 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 27 december 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Werkdruk in het onderwijs

Werkdruk in het onderwijs Rapportage Werkdruk in het primair en voortgezet onderwijs DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven dr. Eric Elphick drs. Liesbeth van der Woud Maart 2012 tel: 030-2631080 fax: 030-2616944 email:

Nadere informatie

Draagvlak participatiesamenleving is geen garantie voor toename vrijwilligerswerk

Draagvlak participatiesamenleving is geen garantie voor toename vrijwilligerswerk bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 W www.motivaction.nl Factsheet Draagvlak participatiesamenleving is geen

Nadere informatie

Omgekeerd Inzamelen. Datum: 11 augustus 2014. Versie 3.0. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Mevr M. Stam

Omgekeerd Inzamelen. Datum: 11 augustus 2014. Versie 3.0. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Mevr M. Stam Omgekeerd Inzamelen Datum: 11 augustus 2014 Versie 3.0 Uitgevoerd door: Auteurs: Opdrachtgever: Newcom Research & Consultancy B.V. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Gemeente Woerden Mevr M. Stam

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen?

Hoe gaat Nederland met pensioen? Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over het pensioensbewustzijn van Nederland op verschillende thema s, waaronder pensioenleeftijdsverwachting. In opdracht van GfK Intomart 2013 33213 Delta

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Marian Spier. Docent Interna,onal coördinator SBC Afstudeerbegeleider

Marian Spier. Docent Interna,onal coördinator SBC Afstudeerbegeleider Goedemorgen Marian Spier Docent Interna,onal coördinator SBC Afstudeerbegeleider Studie Communica,e en designmanagement Didac,ek, pedagogiek Organisa,epsychologie Werk Communica,e adviseur Manager interac,ve

Nadere informatie

Groen is Gezond. Online onderzoek naar kennis, houding en gedrag ten aanzien van positieve invloed groene

Groen is Gezond. Online onderzoek naar kennis, houding en gedrag ten aanzien van positieve invloed groene Groen is Gezond Online onderzoek naar kennis, houding en gedrag ten aanzien van positieve invloed groene omgeving op de gezondheid Vragen of opmerkingen? Stuur ons een mail: natuurmonumenten@menzis.nl

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 4 t/m 7. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 4 t/m 7. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 4 t/m 7 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 19 februari 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier

NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier JORIS DE JONGH MSC. LIANNE WORRELL MSC. AMSTERDAM, MEI 2013 NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 16 t/m 19. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 16 t/m 19. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 16 t/m 19 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 17 mei 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Flitspeiling plastic tasjes

Flitspeiling plastic tasjes Flitspeiling plastic tasjes Rapportage flitspeiling plastic tasjes 17 mei 2016 Inhoudsopgave Voorwoord Management summary Resultaten Kennis maatregel Reclamebekendheid Beoordeling reclame Gedrag n.a.v.

Nadere informatie

Onderzoek slaapproblemen. in opdracht van Zilveren Kruis

Onderzoek slaapproblemen. in opdracht van Zilveren Kruis Onderzoek slaapproblemen in opdracht van Zilveren Kruis 1 Samenvatting Een op zes werkende Nederlanders kampt met slaapproblemen Mannen liggen vaker wakker van het werk, vrouwen vaker van privé situaties

Nadere informatie

Goede zorg van groot belang. Nederlanders staan open voor private investeringen

Goede zorg van groot belang. Nederlanders staan open voor private investeringen Goede zorg van groot belang Nederlanders staan open voor private investeringen Index 1. Inleiding p. 3. Huidige en toekomstige gezondheidszorg in Nederland p. 6 3. Houding ten aanzien van private investeerders

Nadere informatie

Figuur 1: Mogelijke veranderingen dagelijks eetpatroon

Figuur 1: Mogelijke veranderingen dagelijks eetpatroon CONSUMENTENPLATFORM Ons voedsel over 10 OPINIEONDERZOEK In september 2003 heeft het onderzoeksbureau Survey@ te Zoetermeer onder 600 Nederlanders een representatieve steekproef gehouden. De vragen in het

Nadere informatie

Crowdfunding vertrouwen in de economie

Crowdfunding vertrouwen in de economie & Crowdfunding vertrouwen in de economie Dit rapport is opgesteld door Douw&Koren en Motivaction en gepubliceerd op 8 oktober 2013. Copyright Douw&Koren en Motivaction Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 8 t/m 11 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 18 maart 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

Toezichthouders in de wijk

Toezichthouders in de wijk Toezichthouders in de wijk Hoe ervaren inwoners uit Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht de aanwezigheid van Toezichthouders? Inhoud: 1 Conclusies 2 Bekendheid 3 Effect 4 Waardering taken Hondengerelateerde

Nadere informatie

Onderzoek naar houding en kennis van Nederlandse burgers ten aanzien van schaliegas

Onderzoek naar houding en kennis van Nederlandse burgers ten aanzien van schaliegas Onderzoek naar houding en kennis van Nederlandse burgers ten aanzien van schaliegas Inhoudsopgave 1. Doelstelling 2. Onderzoeksverantwoording 3. Samenvatting 4. Resultaten 5. Bijlagen (open antwoorden,

Nadere informatie

Imago-onderzoek 2014 Centrum voor Jeugd en Gezin Gemeente Apeldoorn

Imago-onderzoek 2014 Centrum voor Jeugd en Gezin Gemeente Apeldoorn Imago-onderzoek 1 Centrum voor Jeugd en Gezin Gemeente Apeldoorn 1 Inhoudsopgave Pagina Samenvatting 3 Resultaten ouders Algemene beschrijving ouders 1. Hoeveel ouders hebben van het CJG gehoord? 6. Waar

Nadere informatie

Beleving windmolens A1. Onderzoek Deventer Digipanel en inwoners Epse

Beleving windmolens A1. Onderzoek Deventer Digipanel en inwoners Epse Onderzoek Deventer Digipanel en inwoners Epse Aanleiding en methodiek Aanleiding onderzoek In augustus 2015 zijn er twee windmolens gebouwd langs de A1. De voorbereiding daarvan heeft tot veel discussies

Nadere informatie

Gezondheidsbeleid 2013. Onderzoek onder gemeentepanel Venlo

Gezondheidsbeleid 2013. Onderzoek onder gemeentepanel Venlo Gezondheidsbeleid 2013 Onderzoek onder gemeentepanel Venlo Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Onderzoek en Statistiek Venlo, mei 2013 2 Samenvatting Inleiding In mei 2011 is de landelijke

Nadere informatie

DE VOLGENS NEDERLAND MONITOR GEZONDHEID

DE VOLGENS NEDERLAND MONITOR GEZONDHEID DE VOLGENS NEDERLAND MONITOR GEZONDHEID INHOUD Inleiding 1 2 Management Summary Resultaten De Achmea Stemmingsindex van Nederland Special: gezondheid Onderzoeksverantwoording INLEIDING INLEIDING Achtergrond

Nadere informatie

Dag van de Domeinnaam

Dag van de Domeinnaam Dag van de Domeinnaam Auteurs: Mara Huiskes Seth Schaafsma 1-6-2017 Methode en opzet In opdracht van Michiel Henneke, van SIDN, heeft Motivaction International B.V. een onderzoek uitgevoerd naar het gebruik

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING VOORWOORD Content marketing is uitgegroeid tot één van de meest populaire

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 12 t/m 15. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 12 t/m 15. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 12 t/m 15 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 15 april 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD)

Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD) Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD) Index 1. Samenvatting en conclusies 2. Inleiding 3. Bekendheid EPD 4. Kennis over het EPD 5. Houding ten aanzien van het EPD 6. Informatiebehoefte 7. Issue

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor Q3 2009 Kredietwaarschuwingszin

AFM Consumentenmonitor Q3 2009 Kredietwaarschuwingszin AFM Consumentenmonitor Q3 009 Kredietwaarschuwingszin GfK Michel van der List Marcel Cools/ Niek Damen Indeling Rapportage Kredietwaarschuwingszin 1 Onderzoeksverantwoording Kennisvragen Kredietwaarschuwingszin

Nadere informatie

Rapport. Eigen regie en zelfredzaamheid ; een enquête onder senioren

Rapport. Eigen regie en zelfredzaamheid ; een enquête onder senioren Rapport Eigen regie en zelfredzaamheid ; een enquête onder senioren Woerden, juli 2014 Inhoudsopgave I. Omvang en samenstelling groep respondenten p. 3 II. Wat verstaan senioren onder eigen regie en zelfredzaamheid?

Nadere informatie

Steeds meer mensen zijn bewust flexitariër

Steeds meer mensen zijn bewust flexitariër bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 F +31 (0)20 589 83 00 W www.motivaction.nl Steeds meer mensen zijn bewust

Nadere informatie

Waarderingsmeter levensmiddelenindustrie Inzicht in waardering en vertrouwen van consumenten in de Nederlandse levensmiddelenindustrie April, 2016

Waarderingsmeter levensmiddelenindustrie Inzicht in waardering en vertrouwen van consumenten in de Nederlandse levensmiddelenindustrie April, 2016 Waarderingsmeter levensmiddelenindustrie Inzicht in waardering en vertrouwen van consumenten in de Nederlandse levensmiddelenindustrie April, 2016 Rapportage Auteurs: Clasine van der Wal & Sanne Bovendeert

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

Directie Voedings- en Veterinaire Aangelegenheden LNV Consumentenplatform Consumentenonderzoek Natuurlijkheid, waarde voor beleid

Directie Voedings- en Veterinaire Aangelegenheden LNV Consumentenplatform Consumentenonderzoek Natuurlijkheid, waarde voor beleid Directie Voedings- en Veterinaire Aangelegenheden LNV Consumentenplatform Consumentenonderzoek Natuurlijkheid, waarde voor beleid 11 juni 2004 I Opinie-onderzoek 1. Inleiding 1 2. Associaties met natuurlijkheid

Nadere informatie

Consumentenbond Onderzoek Financiële Toezichthouders

Consumentenbond Onderzoek Financiële Toezichthouders Consumentenbond Onderzoek Financiële Toezichthouders Inleiding De Consumentenbond heeft onderzoek uitgevoerd naar de bekendheid en beoordeling van twee financieel toezichthouders in Nederland: De Autoriteit

Nadere informatie

Eindrapportage verantwoord lenen Onderzoek naar houding en gedrag consumenten

Eindrapportage verantwoord lenen Onderzoek naar houding en gedrag consumenten 1 Eindrapportage verantwoord lenen Onderzoek naar houding en gedrag consumenten In opdracht van InterBank juli 2006 2 Copyright 2006 Blauw Research bv Alle rechten voorbehouden. De resultaten zoals beschreven

Nadere informatie

Publieksonderzoek Eerlijke bloemen met Moederdag

Publieksonderzoek Eerlijke bloemen met Moederdag Publieksonderzoek Eerlijke bloemen met Moederdag Rapportage Datum: 2 mei 2016 Opdrachtgever: Jorrit Visser, Hivos Auteur: Claudia Ros, InfoResult Hivos onderzoek: Eerlijke bloemen met Moederdag 1 Inhoud

Nadere informatie

Bewonerspanel. Windenergie. Oktoberpeiling eiling 2011

Bewonerspanel. Windenergie. Oktoberpeiling eiling 2011 Afdeling Bestuursinformatie, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Oktoberpeiling eiling 2011 Van 24 oktober t/m 6 november 2011 heeft Bestuursinformatie

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 20 t/m 23. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 20 t/m 23. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 20 t/m 23 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 10 juni 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Sparen voor een koopwoning

Sparen voor een koopwoning Sparen voor een koopwoning Consumentenonderzoek in opdracht van de Volksbank GfK februari 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 Management summary Onderzoeksresultaten Onderzoeksverantwoording Contact 2 Management summary

Nadere informatie

Hoge werktevredenheid geen garantie voor doorwerken tot pensioen

Hoge werktevredenheid geen garantie voor doorwerken tot pensioen Hoge werktevredenheid geen garantie voor doorwerken tot pensioen 11 Meeste werknemers tevreden met het werk Acht op de tien werknemers (zeer) tevreden met hun werk Vrouwen vaker tevreden dan mannen Werknemers

Nadere informatie

Life event: Een nieuwe baan

Life event: Een nieuwe baan Life event: Een nieuwe baan Inhoudsopgave 1 Belangrijke bevindingen 2 Achtergrond en verantwoording 3 Onderzoeksresultaten Arbeidsvoorwaarden en pensioenregeling Pensioeninformatie Pensioenkennis Waardeoverdracht

Nadere informatie

Gezonde verleiding. Voeding en gezondheid Rapportage consumentenonderzoek. Oktober 2013

Gezonde verleiding. Voeding en gezondheid Rapportage consumentenonderzoek. Oktober 2013 Gezonde verleiding Voeding en gezondheid Rapportage consumentenonderzoek Oktober 01 1 Aanleiding De Vereniging Nederlandse Cateringorganisaties (Veneca) en de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie

Nadere informatie

Jaarlijks onderzoek onder vrijwilligers 2016

Jaarlijks onderzoek onder vrijwilligers 2016 Jaarlijks onderzoek onder vrijwilligers 2016 Sinds 2012 voert Resto VanHarte een jaarlijks onderzoek uit onder haar vrijwilligers. Dit jaar is er een aparte versie gemaakt voor incidentele vrijwilligers

Nadere informatie

Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Unported licentie. Resultaten SJBN Enquête 2012

Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Unported licentie. Resultaten SJBN Enquête 2012 Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Unported licentie Resultaten SJBN Enquête 2012 Inhoudsopgave Achtergrond Resultaten enquête Steekproef Algehele

Nadere informatie

Regionale woonvisie Alblasserwaard - Vijfheerenlanden

Regionale woonvisie Alblasserwaard - Vijfheerenlanden Regionale woonvisie Alblasserwaard - Vijfheerenlanden Gemeenteraad Gorinchem toelichting op deel II van de visie Aanleiding - Uitwerking op Visie 2030 Open, voor elkaar - Oude visie is gedateerd - Provincie

Nadere informatie

ONDERZOEK WAARDERING PRESTATIES OLYMPIC TEAMNL SOCHI In opdracht van NOC*NSF

ONDERZOEK WAARDERING PRESTATIES OLYMPIC TEAMNL SOCHI In opdracht van NOC*NSF ONDERZOEK WAARDERING PRESTATIES OLYMPIC TEAMNL SOCHI 2014 In opdracht van NOC*NSF GfK 2014 Evaluatie Sochi 2014 maart Maart 2014 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

Marktwerking in de energiesector

Marktwerking in de energiesector Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Marktwerking in de energiesector Remy Bleijendaal F3175

Nadere informatie

Kun je gezond genieten?

Kun je gezond genieten? Grote Bickersstraat 74 101 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 5 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Kun je gezond genieten? Petra Kramer E5782 maart 2007 Alle

Nadere informatie

Nationaal Valentijnsonderzoek Uitgevoerd in opdracht van Bloemenbureau Holland WIM PETERS BSC. JORIS DE JONG MSC. AMSTERDAM, JANUARI 2012

Nationaal Valentijnsonderzoek Uitgevoerd in opdracht van Bloemenbureau Holland WIM PETERS BSC. JORIS DE JONG MSC. AMSTERDAM, JANUARI 2012 Nationaal Valentijnsonderzoek Uitgevoerd in opdracht van Bloemenbureau Holland WIM PETERS BSC. JORIS DE JONG MSC. AMSTERDAM, JANUARI 2012 2 OPZET ONDERZOEK AANLEIDING Bloemenbureau Holland heeft onderzoek

Nadere informatie

Groeikansen voor pothyacint

Groeikansen voor pothyacint Groeikansen voor pothyacint Onderzoek onder bloemisten (NL, D, F, VK) en consumenten (NL, D, F, VK, It, Sp) PT 2010-56 augustus 2010 - Iris van Santen Productschap Tuinbouw, Markt & Innovatie Groeikansen

Nadere informatie

Waarderingsmeter levensmiddelenindustrie 2017

Waarderingsmeter levensmiddelenindustrie 2017 Waarderingsmeter levensmiddelenindustrie Inzicht in waardering en vertrouwen van consumenten in de Nederlandse levensmiddelenindustrie Auteurs: Sanne Bovendeert en Tessa Rutten 26-6- Project B1087 Inhoudsopgave

Nadere informatie