KARTELPROGRAMMA. Kartel sp.a-groen Zomergem Kartelprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KARTELPROGRAMMA. Kartel sp.a-groen Zomergem Kartelprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2012"

Transcriptie

1 1 KARTELPROGRAMMA sp.a Groen Zomergem Gemeenteraadsverkiezingen 2012

2 Uitnodiging Bouw mee aan de toekomst van Zomergem Dit programma is een uitnodiging. Een oproep aan alle inwoners van Zomergem, om mee te bouwen aan een betere toekomst. Samen kunnen we van Zomergem een comfortabele, sociale, creatieve en moderne plek maken. Een plek waar iedereen kan dromen en vooruitkomen. De laatste tijd horen we vaak dat het slecht gaat en dat het morgen nog slechter zal gaan. Dat we boven onze stand geleefd hebben. Dat we te veel nieuwkomers hebben binnengelaten. Of dat we te snel vooruitgegaan zijn. De samenleving verandert inderdaad sneller dan vroeger, waardoor sommige mensen niet meer kunnen volgen. We werken hard of doen ons best om werk te vinden. We zijn wanhopig op zoek naar kinderopvang. Het verkeer lijkt soms dolgedraaid. We hebben niet altijd de tijd meer om met elkaar te praten en we schrikken als we zien hoe hoog onze energiefacturen oplopen. Sommige politieke partijen leggen zich daarbij neer. Het is nu eenmaal zo, zeggen ze. Ze vinden dat we moeten inbinden, of mensen moeten wegsturen. Dat het de schuld is van de moslims. Of van de Franstalige. Dat mensen meer in hun eentje moeten doen, zonder politiek of gemeentebestuur, omdat de sterkste toch overleeft. Zo jagen ze mensen angst aan. Dat maakt ons dan weer boos. Als socialisten en groenen geloven wij dat we de toekomst wel zelf mee kunnen bepalen. Een rijke elite wil maar al te graag de meerderheid van de bevolking in de steek laten. Dat doet mensen afhaken, op het moment dat we iedereen nodig hebben om de toekomst betaalbaar te houden. Als mensen zich door deze bangmakerij en dit wantrouwen gaan afsluiten van anderen, heeft een kleine elite vrij spel om ons terug naar het verleden te katapulteren. Bij deze hedendaagse vorm van onrecht leggen we ons niet neer. Angst zaaien of de moed laten zakken, daar zit niemand op te wachten. Verdeeldheid, haat en isolement zijn niet de oplossing. Samen kunnen we veel meer bereiken dan alleen. Wie dat niet gelooft, moet niet aan politiek doen. En al helemaal geen gemeente besturen. Iedereen telt mee. We denken er niet aan om mensen die het minder goed hebben, zomaar te laten vallen. Als mensen achterblijven, is dat voor ons allemaal een probleem. We hebben iedereen nodig om onze samenleving op te bouwen. Echte keuzevrijheid hebben we pas als we elkaar respecteren en erkennen dat iedereen andere talenten en problemen heeft. Vrijheid komt niet voor iedereen vanzelf. Daarom moeten we ook iedereen kansen geven om mee te zijn en mee te doen. Voor ons is het cruciaal dat iedereen zelf zijn toekomst kan inrichten. Waar je ook geboren bent, waar je ook woont of werkt, waarin je ook goed of minder goed bent: iedereen moet zelf kunnen beslissen wat zij of hij in het leven wil bereiken.

3 3 De tijden zijn moeilijk, maar dat wil niet zeggen dat we ter plaatse moeten trappelen. Laten we samen onze prioriteiten bepalen, rekening houden met ieders startpositie, en iedereen een beter leven bezorgen. Dat is onze keuze. Bouwen op vertrouwen Samen beslissen we waar we met Zomergem heen willen en wat dat voor ons betekent. In plaats van alles en iedereen af te breken, gaan we constructief aan de slag. Samen kunnen we mensen de kansen en middelen geven om mee te bouwen aan hun eigen toekomst. Dit kan alleen maar als er vertrouwen is, als gemeenschap en in elkaar. We hebben ook vertrouwen nodig in de overheid, in een krachtig en efficiënt bestuur, waarbij iedereen zich betrokken voelt. Een modern bestuur maakt een beter leven mogelijk. Goed openbaar vervoer, een comfortabele woning voor iedereen, een betaalbare energierekening, meer mensen aan het werk in onze buurt: stuk voor stuk kunnen we dit pas bereiken als iedereen er de schouders onder zet. Maar hoe kunnen we iemand vertrouwen die we niet kennen? Hoe kunnen we samen ons doel bepalen? Dat kan alleen door elkaar af en toe eens in de ogen te kijken. Door te durven ontdekken wie onze buren zijn. Waarvan liggen andere mensen wakker? Waarin verschillen ze van ons? Wie kan iets bijdragen en voor wie is dat moeilijker? Daarom hebben we plekken nodig waar we elkaar kunnen ontmoeten en een praatje kunnen slaan, al is het nog zo kort. Als we de deur uitgaan, mogen we niet van onze sokken gereden worden of ons onveilig voelen. Wie daar zin in heeft, moet samen kunnen voetballen, op café gaan of, gewoon, op een bankje naar de wereld kijken. Niemand mag zich schamen om iemand thuis uit te nodigen, omdat zij of hij geen comfortabel huis kan betalen of de verwarming is afgesloten. Het is pas goed, als iedereen meedoet. In moeilijke tijden moeten we, meer dan ooit, samen kiezen voor een constructieve samenleving, voor een gemeenschap waaraan iedereen graag meewerkt en kan meewerken. Een gemeente die dat waarmaakt, steunt op vijf bouwstenen. De ene kan niet zonder de andere. 1. Basiscomfort is de eerste voorwaarde voor een menselijke gemeenschap, die niemand achterlaat. We hebben het dan over betaalbare woningen, samenleven in leefbare, nette en veilige straten. Over een leven zonder financiële zorgen. Over een duurzame en groene leefomgeving, waarin onze kleinkinderen ook nog gezond kunnen opgroeien. 2. Zo n gemeenschap staat of valt met sociaal contact. Met elkaar praten, samen dingen doen, is misschien wel de belangrijkste bouwsteen van echt samenleven. Sociaal contact bevordert het vertrouwen. Daarom zijn er het best overal plekken waar we elkaar kunnen ontmoeten en onze gemeenschap mee uitbouwen. 3. Zo n gemeenschap bekommert zich om iedereen. Als we willen dat iedereen bijdraagt, mogen we ook niemand laten vallen. Mensen die kunnen bijdragen doen dit vaak uit zichzelf, anderen hebben een duwtje in de rug nodig. Mensen die het even niet zien zitten, motiveren we om toch opnieuw aan de slag te gaan, met opleiding en begeleiding. Onze zieken en ouderen vangen we op, voor onze kinderen zorgen we goed. 4. Zo n gemeenschap respecteert iedereen en gebruikt ieders talenten. Iedereen is goed in andere dingen. Als we al die talenten ontdekken en voeden, onze creativiteit ontplooien en iedereen laten proeven van wat ze in hun mars hebben, kunnen we verder uitgroeien tot een bloeiende gemeente, een gemeenschap van verandering en vooruitgang, om trots op te zijn.

4 5. Daarom hebben we tot slot een moderne overheid nodig. Sommige dingen kunnen we beter samen dan alleen. We hebben een bestuur nodig dat er niet is voor zichzelf, maar dat ten dienste staat van al onze inwoners. Zoveel mogelijk inspraak, informatie en participatie, ook voor wie niet meteen mee is, zijn daarbij een voorwaarde. Ons bestuur moet de hele bevolking vertegenwoordigen. Voor ons is het pas goed genoeg als iedereen meedoet. Als gemeente hebben we niet alles in handen, maar we hoeven daarom niet te berusten. Samen kunnen we de goede dingen uit het verleden meenemen en iedereen de kans geven om bij te dragen aan de toekomst. Daarom is dit programma een uitnodiging: blijf niet bij de pakken zitten. Doe mee. 1. Basiscomfort voor iedereen 1.1 Comfortabel en betaalbaar wonen Werken aan wonen blijft een topprioriteit. Daarom sturen we de diversiteit en de kwaliteit van het woningaanbod. We waken er over dat wonen voor iedere burger betaalbaar blijft. We gaan verder met het verbeteren van de kwaliteit van de private huurmarkt door de eigenaars te informeren over de minimale kwaliteitsnormen. Woningen die niet voldoen aan die kwaliteitsnormen sporen we op en we bouwen een netwerk uit met organisaties zoals het O.C.M.W., het C.A.W. of de Huurdersbond. Speculatieve leegstand of verkrotting pakken we aan met een heffing. Voor de komende legislatuur zullen we werken aan meer en betaalbare sociale huur- en koopwoningen, het renoveren van sociale woningen ondermeer in functie van het verminderen van energieverliezen en het verhogen van het basiscomfort. We stimuleren de samenwerking tussen de lokale sociale huisvestingsmaatschappij en andere huisvestingsmaatschappijen met het oog op schaalvergroting en kostenefficiëntie. Betaalbaar wonen bereiken we met het op peil houden van een goede mix tussen de private en sociale huur en koopmarkt. Daarnaast reiken we de bevolking, in samenwerking met de Vlaamse overheid en onafhankelijke organisaties, de instrumenten aan om de verhuur - en koopprijzen goed te kunnen opvolgen. Met het oog op nieuwe ontwikkelingen in de woonmarkt stimuleren we de verspreiding van informatie over nieuwe woonvormen (kangoeroewonen, gemeenschapswonen, co-housing, ) steeds met het oog op duurzaamheid en een heroriëntering voor de inrichting van de publieke ruimte. 1.2 Energiefactuur verlagen voor mens en milieu

5 5 In een moderne samenleving hebben mensen het recht op betaalbare energie. Als overheid kunnen we de bewoners van ons dorp zoveel mogelijk helpen de energiefactuur betaalbaar te houden. Tegelijk gaan we best zo voorzichtig mogelijk om met de mogelijkheden van onze aarde, zodat ook toekomstige generaties er nog van kunnen genieten. We informeren en ondersteunen onze bewoners bij groepsaankopen voor energie en isolatieverhogende maatregelen. Voor hen die niet kiezen voor de groepsaankopen voorzien we in informatieve sessies en helpen hen bij het maken van de voor hen juiste keuze van energieleverancier of isolatieverhogende maatregelen. Sensibiliserende en informerende acties, zowel voor eigenaars als huurders, rond energiebesparende maatregelen blijven belangrijk. We denken hierbij aan de klimaatwijken. Als het budget het toelaat komen we tussen met concrete hulpinitiatieven (spaarlampen, spaardouchekoppen) en ondersteunen we, steeds in balans met de Vlaamse en de Nationale overheid, met premies voor slimme energie investeringen. Met energieambassadeurs, energiesnoeiers zoeken we voor de doelgroepen in nood naar de meest passende maatregelen om de factuur betaalbaar te houden. Het O.C.M.W. kan hierin de rol spelen die bij wet geregeld is en via het Sociaal huis kunnen de noden in kaart gebracht worden en de passende informatie- en hulpverleningskanalen hun werk doen. We oriënteren ons op de doelstelling op haalbare en betaalbare termijn alle gemeentelijke gebouwen met alternatieve energiebronnen zoals zonnepanelen te voorzien. 1.3 Veilig het huis uit Een veilig gevoel is het begin van alles. Wie zich niet veilig voelt, komt vaak letterlijk niet buiten. Daardoor is onveiligheid een grote bedreiging voor het gemeenschapsgevoel. We voeren een actief beleid rond veiligheid, iedereen is immers betrokken. Preventie en bemiddeling staan voorop maar indien nodig passen we de wet streng toe. Een veilige gemeenschap maak je samen. Iedereen kan een steentje bijdragen aan de veiligheid in de gemeente en in de buurt. Veiligheidsambassadeurs zijn inwoners die zich inzetten voor de veiligheid in hun buurt. Ze zijn extra alert voor verdachte situaties, melden problemen, geven veiligheidstips aan de buurtbewoners, nemen initiatieven om de buurt veiliger te maken en denken mee met gemeente en politie. We vereenvoudigen het contact tussen burger en politie. Politiemensen moeten makkelijk aanspreekbaar zijn, ook in minder acute situaties. Dat kan door zitdagen, buurtgesprekken of individuele contacten met de wijkagent, of met een duidelijke contactlijn per telefoon of internet. Plaatsen die door de bevolking ervaren worden als onveilig krijgen extra aandacht. We onderzoeken de mogelijkheden om de veiligheidsomstandigheden en het veiligheidsgevoel effectief te verhogen. Hierbij zetten we maatregelen als een aangepaste inrichting, verlichting en de mogelijkheden van veiligheidscamera s zo rationeel mogelijk in.

6 We werken met de lokale politie verder aan inbraakpreventie, informeren over het gebruik van alarminstallaties en voorzien infosessies waarbij preventie en alertheid rond verdachte situaties en hoe hiermee om te gaan. 1.4 Nette, goed onderhouden buurten We voeren een actief beleid rond de leefomgeving en de zorg voor de publieke ruimte. We zorgen voor een beleidsplan. Van het centrum naar de rand brengen we de situatie in kaart, we betrekken de bevolking en maken een plan met prioriteitenlijst. We onderhouden plantsoenen en speelpleinen. We verbeteren structureel stukjes publieke ruimte die dit nodig hebben. We pakken sluikstorten, vandalisme en sociaal onaanvaardbaar gedrag krachtdadig aan. Bij kleine overtredingen ruimt de vervuiler mee op, bij herhaling of bij ontoelaatbare situaties hanteren we gemeentelijke administratieve sancties. We nemen het op voor hen voor wie een obstakels en wanorde in de omgeving een belemmering betekenen van hun vrijheid deel te nemen aan het maatschappelijk leven. We maken mensen ervan bewust dat rolstoelgebruikers, mensen die blind zijn, senioren of ouders met een kinderwagen heel wat hinder ondervinden in hun bewegingsvrijheid door verkeerd geparkeerde fietsen, vuilniszakken of andere voorwerpen die niet thuis horen op een stoep. Dat doen we met een sensibiliserende actie. 1.5 Veilig op de weg We ijveren voor een ambitieuze en duurzame mobiliteit, op maat van onze inwoners. We volgen het Stopprincipe : eerst stappen, dan trappen (de fiets), dan openbaar vervoer en dan pas de personenwagen. Vooral stappen biedt kansen tot sociale interactie. Met nieuwe, aangename, voetgangersvriendelijke omgevingen creëren we ontmoetingsplaatsen voor mensen. Voor korte verplaatsingen blijft de fiets het duurzaamste vervoermiddel. We bouwen dan ook een beleid uit dat de rol van de fiets herwaardeert. Hierbij gaat onze aandacht ook speciaal naar jongeren en minder mobielen. Een preventief beleid leert aan de weggebruiker dat het naleven van verkeersregels en een defensief verkeersgedrag bijdraagt tot de veiligheid van alle medemensen en meer in het bijzonder zwakke weggebruikers als kinderen, bejaarden en mensen met een handicap. We bouwen een heus fiets en voetgangersnetwerk uit, met als uitgangspunten: Objectieve verkeersveiligheid, bereikbaarheid, toegankelijkheid, multifunctionaliteit. We realiseren hiervoor parallelle assen aan het gemotoriseerd verkeer, waarbij voetwegen en kerkwegels door de zwakke weggebruiker kunnen worden aangewend om snel en veilig van punt a naar punt b te geraken. In samenspraak met de inwoners krijgen alle verblijfsgebieden waarin leven belangrijker is dan verplaatsen het statuut van zone 30, woonerf of voetgangerszone. Waar de ruimte voor fietspaden ontbreekt, richten we fietsstraten in. In een fietsstraat heeft elke fietser voorrang en is het autoverkeer ondergeschikt aan het fietsverkeer. Auto s zijn er te

7 7 gast. Zo moeten ze achter de fietsers blijven rijden. Dergelijke fietsstraten worden belangrijke verbindingen in het fietsnetwerk. Gelijkaardig aan het principe de vervuiler betaalt creëren we rond verkeersveiligheid een principe waarbij de overtreder betaalt voor verkeersveiligheidverhogende maatregelen en initiatieven. Zo kunnen de fietshelmen voor 2 jarigen gebudgetteerd worden door tussenkomst van een gemeentelijk boetefonds of veiligheidsfonds. 1.6 Een groene duurzame omgeving De mondiale klimaatcrisis drukt ons met de neus op de feiten: als we niet duurzaam omgaan met onze energiebronnen en water- en luchtvervuiling niet bestrijden, wordt de schade enorm. Ook economisch. Bovendien betekent zorg dragen voor het leefmilieu in de buurt ook een aangename omgeving om te wonen. Door vandaag aandacht te hebben voor groen, door geluid- of lichthinder te beperken en beter om te gaan met afval, kunnen we ook morgen nog van onze buurt genieten. Vooruitgang in economie en in ecologie kunnen niet zonder elkaar. Leefmilieu en natuur hoeven niet ondergeschikt te zijn aan economische activiteit. Een eenzijdige focus op economische ontwikkeling legt een hypotheek op onze toekomst. Tegelijk hoeft zorgen voor het milieu niet te betekenen dat we aan comfort moeten inboeten. Onze welvaart gaat er niet op vooruit als we de draagkracht van onze aarde systematisch overschrijden, ook al groeit ons BBP. Ooit betalen we de prijs. Economische vooruitgang zal daarom duurzaam zijn, of zal niet zijn. Als overheid geven we het goede voorbeeld en treffen zelf duurzame maatregelen bij het onderhoud van de openbare gebouwen en de openbare ruimte, alsook bij contractuele aankopen en openbare aanbestedingen. Bij gemeentelijke nieuwbouwprojecten streven we naar het bereiken van statussen als laag energie, passief of nul energie. Bij verbouwingen of renovaties maximaliseren we de duurzaamheid van de gebruikte materialen en dusdanig de energiezuinigheid van het eindresultaat. We stimuleren onze bewoners, scholen, handelaars en bedrijven voor duurzaam te kiezen. We reiken de mensen van onze gemeente goede ideeën aan over bijvoorbeeld duurzaam bouwen en verbouwen. We stimuleren een duurzame economie. Bedrijven die het goede voorbeeld geven en werk maken van duurzaamheid hetzij door ingrepen rond uitbating, in productieproces of innovatieve producten lanceren verdienen onze steun en kunnen rekenen op onze hulp dit uit te dragen Bij de keuze van omgeving- en straatverlichting zetten we radicaal in op duurzaam, zuinig en rationeel. Als overheid bepalen wij de normen rond geluid- en lichthinder, wij lijnen duidelijk af wat kan en niet kan en grijpen in waar nodig. Als overheid blijven we ijveren voor een goed afvalpreventiebeleid. Sorteren van afval blijft prioriteit nummer 1 en sensibiliserende acties dienen voortdurend aandacht te krijgen. We staan open voor nieuwe systemen voor het ophalen van afval en bestuderen de aanwending van het principe de vervuiler (DIFTAR) betaalt als mogelijk alternatieve oplossing.

8 We moedigen de bewoners aan rationeel om te springen met afval en informeren breed over de mogelijkheden om dit tot een minimum ter herleiden. We blijven inzetten op informatieverstrekking rond het mulchen van gras, hakselen van snoeiafval, composteren van GFT-afval en de herwaardering van legkippen als afvalverwerkers. We voorzien voldoende glascontainers voor zij die voor glas kiezen en zien erop toe dat deze op tijd geleegd worden. We blijven zwerfvuil en sluikstorten bestrijden. We betrekken de ruime bevolking en via de wijken, verenigingen en scholen besteden we aandacht aan de problematiek, we organiseren 2 keer per jaar een zwerfvuilactie. We brengen de zones met veel zwerfvuil of sluikstorten in kaart en overwegen geschikte maatregelen, we overwegen controles en het inzetten van administratieve boetes bij flagrante en zich herhalende overtredingen. De klimaatverandering plaatst ons voor uitdagingen. Een ervan is onze omgang met water te herbekijken en (her)definiëren. In dichtbebouwde gebieden doen we aan preventief waterbeheer. We doen dat door de weg die regenwater volgt in kaart te brengen en buffers in te bouwen. We stimuleren het rationeel gebruik van regenwater zowel voor toiletspoeling en beregening bij de particuliere sier- en moestuin als in de commerciële land- en tuinbouw. Op die wijze ondersteunen we het klimaat, springen we slimmer om met drinkwater en drukken we de drinkwaterfactuur van onze inwoners. We voorzien in het kader van onze keuze voor natuur de nodige fondsen voor natuurprojecten. 2. Samen staan we sterker 2.1 Onbekend is onbemind Sociaal contact, het recht op vereniging is een basisrecht. Bovendien bevordert sociaal contact het vertrouwen in een gemeenschap. Een hechte gemeenschap is belangrijk. Samen geraken we sneller en beter vooruit. Samenwerken is nodig, maar dat lukt alleen als we ons ook een gemeenschap voelen. Terwijl sommigen vinden dat iedereen alles maar zelf moet doen, investeren wij in de lijm van de samenleving. Anders valt ze letterlijk uiteen. We onderhouden en stimuleren een divers verenigingsleven. Het verenigingsleven vormt bij uitstek de plaats waar mensen elkaar ontmoeten en de uitbouw moet een weerspiegeling kunnen zijn van onze pluriforme samenleving. Daarom bieden we een ondersteuning aan bestaande en toekomstige verenigingen. Wanneer mensen zich vanuit een levensbeschouwelijke visie verenigen hanteren we voor hen net als voor alle andere verenigingen dezelfde rechten en plichten. We bouwen multifunctionele infrastructuur uit, inzetbaar voor die diverse verenigingen. We respecteren en ondersteunen wat mensen bindt. Ongeacht de levensbeschouwelijke visie van onze medemens gunnen we elkaar een plaats in onze samenleving, we zoeken zelfs over de grenzen heen naar wat ons samen aanbelangd. Mekaar leren kennen doet barrières vervagen. We ontwikkelen het idee van een gemeentelijk ontmoetingscentrum. Een plaats waar mensen omdat ze in dezelfde gemeente wonen mekaar ongedwongen kunnen bereiken en ontmoeten.

9 9 2.2 Een plek voor iedereen We richten onze publieke ruimte zo in dat ze aan de noden van zoveel mogelijk mensen tegemoetkomt. We houden dus niet alleen rekening met de gemiddelde mens die trouwens niet bestaat. Een creatief ingerichte publieke ruimte daagt mensen uit, stimuleert hen en helpt maatschappelijke uitdagingen aan te gaan. Een kwaliteitsvolle publieke ruimte is belangrijk voor de aantrekkelijkheid van onze gemeenschap, zowel voor de bewoners als voor bezoekers. Ze maakt echt samenleven mogelijk. Sommigen vinden dat de publieke ruimte een puur economische functie heeft. Voor ons is die economische logica niet de enige maatstaf. We richten de publieke ruimte op een variatie van noden en verwachtingen in. We streven naar het behoud van de dorpskern als een plaats voor samen leven, we verzoenen er economische activiteiten met diensten en ontspanning voor het individu en de verenigingen. We creëren centraal in het dorp een evenwicht tussen rust en activiteit. We brengen de fysieke toegankelijkheid van de publieke ruimte en van openbare gebouwen in kaart. Waar nodig verbeteren we ze. We voorzien openbare toiletten die ook toegankelijk zijn voor mensen met een handicap en duiden de weg er naar toe goed aan (afstand, locatie). We leggen koning auto aan de leiband, we breiden de zone 30 uit en stimuleren het parkeren aan de rand van het dorp, zorgen voor een goede aanduiding (locaties op loopafstand: Kleitstraat ter hoogte van Azijnwegel, Parochiaal Centrum, Adolf Lievenstraat, Klein Amerika, Dreef school). Voor de minder mobielen, ouderen en jonge gezinnen met baby s voorzien we dat minstens 6% van de parkeerplaatsen binnen de bebouwde kom voorbehouden zijn voor hen. We experimenteren in de dorpskom met kort parkeren in functie van de mix wonen-winkelen. Voor jong en oud moet de dorpskern makkelijk en veilig bereikbaar zijn, er moet er altijd iets te beleven zijn. Voor de alleenstaande oudere kunnen we zo sociaal isolement tegengaan. We voorzien zitbanken met op weg naar de dorpskern. We voorzien voldoende overdekte plekken en schaduwplekken op plaatsen waar mensen elkaar ontmoeten. We zetten in op trage wegen, dat zijn wegen die uitsluitend of grotendeels gebruikt worden door niet-gemotoriseerd verkeer. Voetwegen en kerkwegels in de dorpskern worden onderhouden en goed bewegwijzerd. Buurtwegen en openbare jaagpaden die de mensen per fiets veilig naar het dorp brengen krijgen de nodige aandacht. We verhogen het aantal fietspaden en voorkeurstroken voor fietsers. We realiseren de invoering van trage assen parallel aan het wegennet voor motorvoertuigen. In het geheel van bovenvermelde gedachtegang onderzoeken een optimaal haalbare en betaalbare realisatie van het project Dreef 10 en de aanleunende groene long. We kijken hoe we met deze projecten kunnen inspelen op de noden van de Zomergemse bevolking en aldus een plek kunnen creëren voor iedereen. We richten de publieke ruimte creatief en stimulerend in. We treden in gesprek met architecten, landschapsarchitecten en kunstenaars. We laten hen kijken naar ons dorp en betrekken hen in onze kijk naar de toekomst. Zo verruimen we ons blikveld en krijgen we volwassen en voldragen projecten. We voeren de dialoog over de herbestemming van gebouwen. We brengen een breed gesprek op gang over de toekomst van ons erfgoed. Vanuit deze dialoog zoeken we naar een

10 manier waarop dit erfgoed een maatschappelijk relevante rol kan blijven spelen. sp.a-groen pleit daarbij voor een meer polyvalente invulling dan vandaag. We creëren ontmoetingsplaatsen in de deelgemeenten of wijken. In samenspraak met de buurtbewoners duiden we de locaties aan en peilen we naar de specifieke noden. Welke kunnen die zijn? In elke buurt of wijk een plek met comfortabele bankjes, een picknick plek. We voorzien in speelse plekken speelelementen voor de kinderen van die buurten. We voorzien in de aanleg van een terrein voor petanque of krulbol. Het beschikbaar stellen barbecuestellen. We voorzien plekken waar jongeren zich kunnen uitleven, op allerlei manieren: een graffitimuur, een voetbalplein, plekken om rond te hangen, noem maar op. We richten de publieke ruimte zo in dat we er ook maatschappelijke uitdagingen mee aangaan. We zoeken een locatie en werken aan een speelbos, sommigen noemen het een geboortebos, anderen een herdenkingsbos. 3. Werken voor welzijn Voor ons moet iedereen bijdragen naar eigen vermogen. Dat is niet alleen rechtvaardig, het is ook nodig om als gemeenschap vooruit te geraken. Als je werkt, moet dat lonen, ook als je kinderen hebt. We creëren werk in de buurt. Wie niet wil bijdragen, geven we een duwtje. Maar wie niet kan bijdragen, omdat hij te jong, te oud of te ziek is, vangen we op en gunnen we een comfortabel leven. Een bloeiende en gezellige gemeenschap heeft een ruim aanbod aan plaatselijke winkels, cafeetjes en eet- of slaapgelegenheden. Daarom stimuleren we een diverse lokale handel en horeca. We geven ondernemers de kansen om hun werk rendabel te maken. In lokale winkels kan iedereen snel terecht, ook mensen die minder goed te been zijn. Bovendien creëert een levendige lokale economie ontmoetingsplaatsen en -momenten. Door de aandacht te verruimen naar lokale productie en teelt beïnvloeden we ook onze ecologische voetafdruk en dragen we ons steentje bij aan een leefbare wereld. 3.1 Werken, ondernemen en bijdragen We laten het creëren van jobs niet alleen aan de markt over, want dan zijn er altijd mensen die uit de boot vallen, omdat hun profiel niet past bij de bestaande jobs of omdat ze het moeilijk hebben op de reguliere arbeidsmarkt. Evenmin laten we het alleen aan andere bestuursniveaus over. Werken in de buurt is een onschatbare bron van voldoening en economische activiteit. Bovendien maakt het combineren van een gezin met een professioneel leven weer wat makkelijker. Door voor iedereen een rol mogelijk te maken die bij hem past, als werkgever of als werknemer, onderscheiden we ons van diegenen die denken dat lokaal economisch beleid alleen maar bestaat uit industriegronden en -panden ter beschikking stellen. We maken intergemeentelijk werk van een lokaal beleidsplan economie en onderzoeken de zinvolheid van een dienst duurzame economie en consumentenbelangen, overwegen de noodzaak tot installatie van een innovatiecentrum voor duurzame ontwikkeling.

11 11 De lokale overheden hebben een centrale plaats in de driehoek bestuur - consument bedrijf of handelszaak. Tegelijkertijd dienen de voorwaarden vervult voor een goed functionerende lokale economie, maar verdienen ook de consumentenbelangen van de lokale burger de nodige aandacht. Een lokaal beleidsplan economie en dienst economie en consumentenbelangen kan hiervoor aangewend worden. Het economisch netwerk en het functioneren ervan draagt immers bij tot welvaart en welzijn van de lokale bevolking. We treden op geregelde tijdstippen in contact met de actoren van de werkgeversorganisaties, landbouwersorganisaties. We activeren werkzoekenden en geven werknemers en werkzoekenden de competenties en vaardigheden die ze nodig hebben op de lokale arbeidsmarkt. We brengen de ondernemingswereld, het plaatselijk onderwijs en de VDAB met elkaar in contact. We zijn daarvoor aanwezig in de lokale werkwinkel en in het subregionale overleg. We gebruiken deze samenwerking om mensen een opleiding en training op de werkvloer te geven voor jobs die lokaal gemakkelijk te vinden zijn. We helpen langdurig werklozen en mensen met een leefloon op weg naar de arbeidsmarkt, op maat van hun mogelijkheden. De gemeente en het OCMW sluiten daarvoor samenwerkingsverbanden af met de VDAB en andere gespecialiseerde organisaties. We geven lokale ondernemers de kansen om hun markt en bekendheid te vergroten. We promoten en geven ruimte aan lokale markten. We werken aan een breed en gevarieerd aanbod op deze markten, door een diverse keuze van standhouders. We verkleinen onze ecologische voetafdruk als we aan de lokale land- en tuinbouwers de kans geven hun producten aan de man te brengen. Een 14-daagse voor boer en tuinder markt kan hierbij overwogen worden. We bestendigen de steun aan een jaarlijkse Vette veemarkt. We promoten streekteelt en lokale productie voor Zomergem en omgeving, in de ruimere context het Meetjesland. We zetten in op duurzame bedrijventerreinen, met aandacht voor materiaalkringlopen en afvalbeheer, hernieuwbare energievoorziening, ecologische infrastructuur, waterbuffers en collectief vervoer. We ontwikkelen plattelandstoerisme en grijpen de kansen aan, vervat in ons jarenlange protest tegen de verbreding van het Schipdonkkanaal en de bekendheid die door de opeenvolgende Kanaalfeesten is ontstaan, om langs het Schipdonkkanaal recreatie optimaal uit te bouwen voor onze eigen bevolking maar vooral ook voor toeristen uit binnen- en buitenland. We zoeken hierbij samenwerking met buurgemeentes op het traject van het Schipdonkkanaal, bovenlokale besturen als de Provincie Oost-Vlaanderen en overkoepelende organisaties zoals het Streekplatform Meetjesland en Toerisme Vlaanderen. De as van het Schipdonkkanaal dat ons dorp verbindt met het Provinciaal domein Het Leen met de lus naar de Keigatbossen is een corridor der natuur, we werken een paardentrekpad uit, spelen vanuit het natuureducatief oogpunt in op kennis omtrent en beleving van de natuur (natuureducatieve stopplaatsen). In de realisatie van het project dreef 10 en de aanleunende groene long ijveren we voor de implementatie van een natuureducatief centrum en voorzien we de aansluiting op bovenvermelde as via het traject langs de gemeentelijk begraafplaats over de Tuinwijk tot bij de aansluiting via de site Beukenpark. We zorgen ervoor dat bestaande handelszaken en horeca al of niet in de marge van bovenstaand project de kans krijgen te groeien. 3.2 Betaalbare kinderopvang in de buurt Werkende ouders hebben het druk en verdienen onze steun. Ze moeten hun kinderen zonder zorgen aan iemand kunnen toevertrouwen terwijl ze gaan werken en daarbuiten

De verandering begint in Herne!

De verandering begint in Herne! De verandering begint in Herne! De vijf N-VA-krachtlijnen zijn de fundamenten waarop ook ons programma gebouwd is. Ze vormen de rode draad die doorheen alle lokale N-VA-programma s loopt en die ook van

Nadere informatie

Edegem Bestuursakkoord 2013-2018. N- VA Groen Open VLD

Edegem Bestuursakkoord 2013-2018. N- VA Groen Open VLD Edegem Bestuursakkoord 2013-2018 N- VA Groen Open VLD Inhoudstafel EDEGEM, EEN UITDAGENDE GEMEENTE! 4 1 OPEN BESTUUR, PARTICIPATIE EN LOKALE DEMOCRATIE 6 Een open en transparant bestuur 6 Een sterke gemeenteraad

Nadere informatie

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis!

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen 2014-2018 Gulpen-Wittem daar ben ik thuis! Inleiding: Woensdag 19 maart 2014 zijn de gemeenteraadsverkiezingen.

Nadere informatie

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Vastgesteld door Ledenvergadering PvdA De Bilt op 27 november 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord PvdA, weten wat er speelt en doen

Nadere informatie

Deventer. En Verder. Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer 2014-2018

Deventer. En Verder. Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer 2014-2018 Deventer En Verder Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer 2014-2018 Januari 2014 Verantwoording D66 is een partij van transparante politiek. Een partij die niet alleen open en eerlijk zegt waar zij

Nadere informatie

Politiek gaat over de mensen sp.a - beginselprogramma

Politiek gaat over de mensen sp.a - beginselprogramma Politiek gaat over de mensen sp.a - beginselprogramma Twaalf keer gelijke kansen 1. Alle mensen verdienen een toekomst. Voor ons is het dat wat telt. Wij willen voor iedereen dezelfde kansen op een goede

Nadere informatie

SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT

SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT Verkiezingsprogramma voor een sociale stad 2014-2018 PvdA Den Haag Inhoud 1. Schouders eronder 3 2. Den Haag aan de slag 6 2.1 Werk, werk werk 6 2.2 Goed onderwijs: iedereen

Nadere informatie

Dordrecht Stad die werkt

Dordrecht Stad die werkt Dordrecht Stad die werkt verkiezingsprogramma VVD Dordrecht 2014-2018 Dordrecht Stad die werkt verkiezingsprogramma VVD Dordrecht 2014-2018 Inhoudsopgave Voorwoord 6 De VVD-visie: Dordrecht: stad die werkt

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018

Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018 Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018 Pagina 1 van 33 Inhoudsopgave Voorwoord Lijsttrekker Lloyd Wagemans: Denken in groei, niet in krimp... 3 Wat wil

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haaksbergen

Verkiezingsprogramma D66 Haaksbergen D66 Haaksbergen Verkiezingsprogramma 2014-2018 VOORWOORD Het verkiezingsprogramma van D66 Haaksbergen gaat over de wijken en kernen van ons dorp en over het prachtige en waardevolle groene buitengebied

Nadere informatie

Maak je buurt uitmuntend!

Maak je buurt uitmuntend! Maak je buurt uitmuntend! Handboek gemeenschapsmunten voor lokale besturen en organisaties 1 Vlaamse overheid Inhoudstafel Woord vooraf 4 Hoe dit handboek te lezen? 5 Inleiding 7 1. Verken de mogelijkheden

Nadere informatie

INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE

INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE informatie en inspiratie voor lokale actoren in hun strijd tegen armoede Anneline Geerts danielle dierckx lief vandevoort In opdracht

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave Nu vooruit Haarlem Inhoudsopgave VOORWOORD ALEXANDER PECHTOLD, PARTIJLEIDER... 3 VOORWOORD MAAIKE PIPPEL, LIJSTTREKKER D66 HAARLEM... 4 1.1 VERTROUWEN EN BOUWEN OP HAARLEMMERS... 6 1.2 WERKEN AAN EEN DUURZAAM

Nadere informatie

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Coalitieakkoord 2014 2018 CDA GB/VVD [Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het document worden

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012 PROGRAMMATEKSTEN Onderwerpen: (in alfabetische volgorde)

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012 PROGRAMMATEKSTEN Onderwerpen: (in alfabetische volgorde) GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012 PROGRAMMATEKSTEN Onderwerpen: (in alfabetische volgorde) Inhoud Armoedebeleid: elke Breeënaar telt... 1 Bree Centrum... 2 Dienstbetoon.... 3 Duurzaamheid... 3 Financiën...

Nadere informatie

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Utrecht, 25 april 2014 Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Samenwerken 030 5 Hoofdstuk 2 Werken aan werk 8 Hoofdstuk 3 Onderwijs 13 Hoofdstuk 4 Mobiliteit

Nadere informatie

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 Gemeente Nieuwegein INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 2. Samenwerkingsagenda 3 3. Sociale agenda 5 4. Economische agenda 8 5. Samenlevingsagenda 11 6.

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF Definitieve versie 12 november 2013 1 Inhoudsopgave Storm en frisse wind in Oude IJsselstreek... 3 Kritisch en constructief?

Nadere informatie

Open Vld. Programmacongres. Vlaanderen vleugels geven.

Open Vld. Programmacongres. Vlaanderen vleugels geven. Open Vld Programmacongres Vlaanderen vleugels geven. Zoals goedgekeurd op het Programmacongres van 12-13 april 2014 Open Vld Programma verkiezingen 25 mei 2014 p. 2/56 Voorwoord Het is tijd om opnieuw

Nadere informatie

Samen n koffie en dan actie! 9 praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede

Samen n koffie en dan actie! 9 praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede Samen n koffie en dan actie! 9 praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede Putte Vorselaar Diest Lier Gent Willebroek Brugge Sint-Niklaas Herent INHOUDSTAFEL 2 voorwoord 3-4 Inleiding 5-6

Nadere informatie

Midden Tussen De Mensen. Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS

Midden Tussen De Mensen. Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS Midden Tussen De Mensen Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS Inhoudsopgave INLEIDING... 3 1. RUIMTE VOOR DE JEUGD... 4 BELEIDSPUNTEN BINNENMAAS - RUIMTE VOOR DE JEUGD... 6 JONGEREN... 6 GEZINNEN...

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

Armoede en Sociale uitsluiting op het platteland. Rapport

Armoede en Sociale uitsluiting op het platteland. Rapport Armoede en Sociale uitsluiting op het platteland Rapport Gerard Hautekeur Stefaan Viaene Juni 2011 Colofon Een uitgave van Samenlevingsopbouw Vlaanderen vzw Vooruitgangsstraat 323 bus 2 1030 Brussel Tel.

Nadere informatie

Basisprogramma 20100-2014

Basisprogramma 20100-2014 Basisprogramma ChristenUnie Binnenmaas 20100-2014 STABIEL EN BETROKKEN WWW.BINNENMAASKIEST.NL pagina 1 van 22 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 DIENSTBARE OVERHEID... 4 2.1 ROL VAN GEMEENTE... 5 2.2 VEILIGHEID...

Nadere informatie

water noaberschap landgoederen ondernemend innovatiekracht landbouw papier natuur hout

water noaberschap landgoederen ondernemend innovatiekracht landbouw papier natuur hout noaberschap ondernemend water innovatiekracht papier landgoederen landbouw natuur hout i n n o v e r e n m e t o U d e Wa a r d e n C o n C e p t- t o e K o m s t v i s i e 2 0 3 0 brummen 5 maart 2013

Nadere informatie

VISIE VOOR DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN MAART 2014-2018 SOEVEREIN ONAFHANKELIJKE PIONIERS NEDERLAND AFDELING GEMEENTE EMMEN

VISIE VOOR DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN MAART 2014-2018 SOEVEREIN ONAFHANKELIJKE PIONIERS NEDERLAND AFDELING GEMEENTE EMMEN VISIE VOOR DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN MAART 2014-2018 SOEVEREIN ONAFHANKELIJKE PIONIERS NEDERLAND AFDELING GEMEENTE EMMEN 100% openheid 100% transparantie 100% beslissingsrecht DE TIJD VAN VERNIEUWING

Nadere informatie

SP Utrecht Verkiezingsprogramma 2010

SP Utrecht Verkiezingsprogramma 2010 SP Utrecht Verkiezingsprogramma Conceptversie 26 november 09 tbv de Algemene Ledenvergadering op 9 december 09. Inhoudsopgave 1. De publieke zaak...3 De buurt, de andere hoeksteen...3 Onze economie, onze

Nadere informatie

Verkiezingsprogrammma 2014 PvdA Doetinchem

Verkiezingsprogrammma 2014 PvdA Doetinchem Verkiezingsprogrammma 2014 PvdA Doetinchem PvdA Werkt aan de toekomst Vraag aan de mensen op straat wat ze op dit moment persoonlijk bezighoudt en hoor terug over de onzekerheid over werk, inkomen en voorzieningen

Nadere informatie

de mens, onze maat inleiding in de politiek waar christendemocratie voor staat.

de mens, onze maat inleiding in de politiek waar christendemocratie voor staat. de mens, onze maat de mens, onze maat inleiding in de politiek waar christendemocratie voor staat. De mens is de maat van ons politiek denken en handelen. Elke mens is uniek. Elke mens telt. Maar hoe uniek

Nadere informatie