tot bloei komen... omschrijving laat uw woonwensen technische De nieuwe woonwijk Zandweide in Dussen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "tot bloei komen... omschrijving laat uw woonwensen technische De nieuwe woonwijk Zandweide in Dussen"

Transcriptie

1 Niets is lekkerder dan je helemaal thuis te voelen laat uw woonwensen tot bloei komen... De nieuwe woonwijk Zandweide in Dussen in je woonomgeving. Het is echt een feestje om hier te wonen! De buurtbewoners die langslopen geven een extra gezellige sfeer... technische omschrijving

2 in deze brochure Hier woon je zó dichtbij naar de natuur... Inleiding In de nieuwe woonwijk Zandweide in Dussen worden schitterende energiezuinige woningen gebouwd. Een unieke locatie, midden in een nieuwe, groene woonwijk. De eerste fase woningen is al afgerond, nu worden opnieuw circa 12 woningen in verkoop gebracht. Zo wordt deze uitbreidingswijk van Dussen steeds verder vormgegeven. De nieuwe woonwijk Zandweide in Dussen 04 Administratieve voorwaarden 09 Aankoopprocedure 12 Technische omschrijving 18 Afwerkstaat 2 3

3 De architectuur van de woningen is geïnspireerd op de jaren dertig, met alle moderne voorzieningen. 4 administratieve Uitvoeringsduur en bouwvolgorde De uitvoeringsduur van de woningen bedraagt maximaal 240 werkbare werkdagen, gerekend vanaf de datum van het gereedkomen van de ruwe begane grondvloer. Eventueel meerwerk kan het bouwproces vertragen en kan daardoor tot een overschrijding leiden van het hierboven genoemde aantal werkbare werkdagen. De bouwvolgorde waarin de woningen worden gebouwd en opgeleverd wordt bepaald door het uitvoeringsteam en zal geschieden op basis van fasering. De opleveringsvolgorde van de woningen wordt nog nader vastgesteld en hoeft niet gelijk te zijn aan de aangegeven bouwnummering. Tekeningen De op tekeningen aangegeven huishoudelijke apparaten en inrichtingselementen behoren niet tot de levering, met uitzondering van datgene wat nadrukkelijk in deze verkoopdocumentatie is beschreven. Maatvoering Tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven, zijn alle maten op de verkooptekening uitgedrukt in centimeters. Indien de maatvoering tussen wanden is aangegeven, is daarbij geen rekening gehouden met enige wandafwerking. De maatvoering op de tekeningen betreft circa maten. Geringe maatafwijkingen worden voorbehouden. De maten op de tekeningen zijn niet geschikt voor opdrachten aan derden. Perceeloppervlakte U kunt geen rechten ontlenen aan de in de koop-/aannemingsovereenkomst genoemde perceelsoppervlakte. Na kadastrale inmeting is de daadwerkelijke perceelsoppervlakte bekend. Bij een verschil ten opzichte van de oppervlakte genoemd in de koop-/aannemingsovereenkomst zal geen verrekening plaatsvinden. Noodzakelijke wijzigingen tijdens de bouw Deze brochure is nauwkeurig en met zorg samengesteld op grond van de gegevens en tekeningen verstrekt door onder andere de architect en de gemeente. Het blijft mogelijk dat, zonder recht van reclame, tijdens de bouwfase wijzigingen worden aangebracht, welke tijdens de uitvoering voorwaarden noodzakelijk zijn dan wel wenselijk blijken. Ook wordt een voorbehoud gemaakt ten aanzien van wijzigingen die voortvloeien uit de eisen van de overheid en/of nutsbedrijven. Deze wijzigingen komen nooit, in welke vorm dan ook, in aanmerking voor verrekening c.q. schadevergoeding. Verzekeringen Tijdens de bouw is het bouwproject door Tankens verzekerd tegen brand- en stormschade. Vanaf het moment dat de sleutels van de woning aan u worden overhandigd, bent u zelf verantwoordelijk voor het verzekeren van het onroerend goed en de inboedel. Meer- en/of minderwerk Voor wijzigingen aan de standaard woning beschikt de makelaar/aannemer over een lijst met meer- en minderwerk mogelijkheden. Indien bepaalde werkzaamheden niet op de lijst vermeld staan, kan vrijblijvend naar de realisatiemogelijkheden worden geïnformeerd. Direct na het ondertekenen van de koop-/aannemingsovereenkomst wordt een kennismakings bespreking gehouden tussen u en de aannemer. Eventuele meer- en minderwerkzaamheden worden besproken. Hierna volgt een prijsopgave die ondertekend geretourneerd moet worden aan Tankens Projectontwikkeling B.V.. Prijsopgaven die niet ondertekend zijn of die te laat binnenkomen worden niet uitgevoerd. Als algemene stelregel geldt dat wijzigingen m.b.t. de ruwbouw (wanden, kozijnen en dak) kunnen worden verwerkt voor aanvang van de bouw. Wijzigingen m.b.t. de afbouw (vloer- en wandafwerking, sanitair, keuken, technische installatie) kunnen worden verwerkt als deze zijn overeengekomen op het moment dat het dak regendicht is. Wijzigingen dienen zo veel mogelijk tegelijkertijd te worden aangevraagd. Het staat de aannemer vrij om een aanvraag voor meer- en/of minderwerk niet in behandeling te nemen wanneer een goede uitvoering door de aannemer niet gegarandeerd kan worden. Keuzevrijheid in woonwensen... Kenmerkend is de horizontale belijning in de gevel, die terug te vinden is in bijvoorbeeld de erkers en de omlopende dakgoot. Prachtig toch? Elektra/centrale verwarming De op de verkooptekening aangegeven plaats van lichtpunten, wandcontactdozen, schakelaars, KPN-doos, CAI-aansluiting, overige voorzieningen en de plaats en afmeting van de radiatoren is indicatief. Voordat tot plaatsing wordt overgegaan, wordt u door de installateurs opgeroepen om eventuele andere wensen kenbaar te maken. De prijsconsequenties van wijzigingen worden direct aan u kenbaar gemaakt en bij instemming tekent u direct voor akkoord. Het vooraf doorgeven van elektrawijzigingen heeft alleen zin voor de inbouwleidingen in schoonmetselwerkwanden en breedplaatvloeren. Energielevering De aannemer zal voor oplevering de aansluiting aanvragen bij de beheerders van het elektra- en gasnet, zodat dit bij oplevering van de woning beschikbaar is. U moet echter zelf een afleveringscontract afsluiten met een energieleverancier naar keuze. Indien dit niet tijdig gebeurt, zal de levering van energie na oplevering worden stopgezet. Bij de uitnodiging van de oplevering ontvangt u nadere informatie hierover, waaronder ook de EAN codes die nodig zijn voor de aanvraag van het leveringscontract. Parkeren Het parkeren van uw auto( s) dient te geschieden op het hiervoor ingerichte terrein voor de woningen. Dit is op openbaar gebied. Bewoners van de vrijstaande woningen, hoekwoningen en twee-onder-één-kap woningen zijn verplicht minimaal 1 auto op eigen terrein te parkeren. Leerbouwplaats Ieder jaar beginnen enkele duizenden jongeren met een beroepsopleiding in de bouw. Hun opleiding bestaat uit een theoriedeel en praktijkdeel. Ook bij Tankens volgen verspreid over de projecten ca. 6 leerlingen hun praktijkopleiding onder begeleiding van leermeesters die al jaren bij Tankens in dienst zijn. De leermeesters zijn verantwoordelijk voor de voortgang en kwaliteit van het werk en de opleiding van de leerlingen. Zo blijft de kwaliteit van alle projecten gewaarborgd. Posten De woning wordt compleet opgeleverd met een keuken, sanitair en tegelwerk. De in de Beschrijving van het Werk genoemde Posten zijn geldbedragen, die zijn opgenomen in de koop-/aanneemsom en ten laste waarvan eventueel bij Keukenhoff Tankens B.V. alternatieve onderdelen voor de woning kunnen worden besteld. Omdat de keukenzaak tot dezelfde bedrijvengroep als aannemer Tankens behoort, geeft dit grote voordelen voor de verkrijger. De netto prijsopgave met gebruikelijke kortingscondities, wordt door onze keukenzaak aan u overlegd. Hier hoeft geen provisie te worden bijgeteld voor de ontwikkelaar. De coördinatie tussen leverancier, installateur en aannemer wordt volledig intern verzorgd, met een minimum aan afstemmingsproblemen. De afrekening van de Posten vindt plaats via de aannemer. Besluit u een andere keuken, sanitair of tegelleverancier te kiezen, dan krijgt u 75% van de stelpost inclusief BTW terug. Aansluitpunten worden in dat geval volgens de standaard verkooptekening geplaatst. Na oplevering van uw woning kunt u vervolgens zelf uw badkamer en keuken (laten) inrichten. In geval van het niet volledig besteden van de Keuken en Sanitair Posten voor alternatieve onderdelen vindt geen verrekening of onderlinge verschuiving tussen de posten plaats. Wijziging keuken, tegels en sanitair Voor het uitzoeken van de keuken, tegels en sanitair, of het inwinnen van informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen met de Keukenhoff in Andel. Wij adviseren u een afspraak te maken, zodat er tijd voor u kan worden ingepland. Het selecteren van keuken, tegels en sanitair kan het beste 2 maanden na aanvang van de bouw plaatsvinden. U moet in elk geval de volgende punten bespreken en laten vastleggen. A. U wenst wel/geen standaard opstelling voor de keuken. Laat de kleur die u wilt vastleggen. Indien u een andere keuken kiest, bespreek dan goed waar u de diverse voorzieningen wilt plaatsen (koelkast, kookplaat, etc.) en met welke (extra) aansluitingen op welke plaats rekening moet worden gehouden (gas, elektra, etc.). B. U kunt een keuze maken uit een groot pakket wand- en vloertegels. Bespreek goed welke tegels u waar wenst, met welke kleur u één en ander wilt laten voegen, waar en tot welke hoogte u de tegels wenst, met of zonder striptegels en hoekbeschermers, enz. C. Mocht u voor ander sanitair of voor bijvoorbeeld een extra bad kiezen, bespreek dan de mogelijkheden in onze keukenzaak. Zij zullen u de mogelijkheden aangeven of navragen bij de aannemer. In alle gevallen dient de definitieve keuze voor de keuken, tegels en sanitair bekend te zijn als het dak regendicht is. Het is goed er rekening mee te houden dat het proces om tot de definitieve keuze te komen 4 tot 8 weken duurt. Bouwvocht Tot geruime tijd na de oplevering zal er ongetwijfeld sprake zijn van een vochtig klimaat in de woning. Het is dan ook noodzakelijk veelvuldig te ventileren en de verwarming niet te hoog in te stellen. Ook kunnen door droging en werking van de onderliggende constructie, en/of van de afwerklaag krimpscheurtjes ontstaan, die doorgegeven worden aan de vloer- en wandafwerking. Na tenminste één stookseizoen zal het meeste vocht zijn uitgetreden en kunnen krimpscheuren door u worden dichtgezet, hiervoor zijn er speciale (flexibele) materialen in de handel. 5

4 6 Het aanbrengen van diverse vloer- en wandafwerkingen direct na oplevering kan tot vervelende schades leiden, doordat er bouwvocht opgesloten wordt. Let erop dat er bij het (laten) leggen van plavuizen goede lijmsoorten worden toegepast en dat de vloerafwerking op de juiste wijze moet worden gedilateerd, met name bij de vloerinsnoeringen en vloerplaatnaden. U kunt de ontwikkelaar of bouwer niet verantwoordelijk stellen voor schade ten gevolge van uittredend vocht. Het is onlosmakelijk verbonden met nieuwbouw. Krimpscheuren Voor de wanden van uw woning wordt kalkzandsteen en gasbeton gebruikt. Dit milieuvriendelijke natuurproduct heeft een klein nadeel: het is onderhevig aan krimp waardoor tijdens de eerste jaren na oplevering van uw woning kleine krimpscheurtjes kunnen optreden. Genoemde scheurtjes doen in het geheel geen afbreuk aan de constructieve kwaliteit van de door u gekochte woning en geven dan ook geen aanleiding tot schade vergoeding. Onderhoudsperiode De onderhoudsperiode duurt tot zes maanden na de oplevering. Tijdens deze periode kunt u melding maken van eventuele nieuwe onvolkomenheden, waarna zo spoedig mogelijk tot herstel zal worden overgegaan. Onder nieuwe onvolkomenheden worden onder andere niet verstaan onvolkomenheden die bij de oplevering al te constateren waren, zoals beschadigingen. De eerder genoemde krimpscheurtjes vallen niet onder de onderhoudsperiode. Wel valt hieronder bijvoorbeeld een klemmende deur of een druppelende kraan. Na herstel van de onvolkomenheden wordt de aannemer geacht aan zijn verplichtingen te hebben voldaan. Afhankelijk van het jaargetijde is het mogelijk dat het buitenschilderwerk later zal worden uitgevoerd en opgeleverd. De oplevering zal hierdoor niet beïnvloed worden. Oplevering Minimaal twee weken vóór de oplevering wordt u schriftelijk op de hoogte gebracht van de definitieve datum en het tijdstip van opleveren. Circa één week vóór de oplevering zullen u en de aannemer een opneming doen, waarbij onvolkomenheden aan de woning worden genoteerd. Tankens Andel B.V. zal zoveel mogelijk onvolkomenheden vóór de oplevering verhelpen. Bij de echte oplevering van de woning zal de aannemer de woning nogmaals met u inspecteren. De eventuele geconstateerde onvolkomenheden worden in een proces-verbaal van oplevering genoteerd, dat door beide partijen wordt ondertekend, waarna de woning is opgeleverd en u de sleutel van de woning ontvangt. De desbetreffende punten worden zoveel als mogelijk binnen de overeengekomen tijd hersteld. Niet op het procesverbaal van oplevering genoteerde beschadigingen worden beschouwd als na oplevering ontstaan. Als u aan al uw financiële verplichtingen hebt voldaan en de akte van levering en de eventuele hypotheekakte is gepasseerd bij de notaris, ontvangt u na ondertekening van het opleveringsformulier de sleutels van uw woning. Schoonmaken De woning wordt bezemschoon opgeleverd. Het sanitair, de tegelwerken en de glasruiten worden schoon opgeleverd. De op de tekening aangegeven tuin wordt geëgaliseerd en de bovenste 30 centimeter vrij van obstakels opgeleverd. Wijzigingen direct na oplevering Eigen werkzaamheden kunnen na de oplevering worden uitgevoerd. Beglazing Wij wijzen u erop dat er bij de HR++ isolerende beglazing, in verband met de hoge isolatiewaarde, bij bepaalde weersomstandigheden aan de buitenzijde mogelijk condensvorming kan optreden. Genoemde condensvorming zal in de loop van de dag weer verdwijnen. Afhankelijk van het productieproces kunnen in de beglazing geringe kleurverschillen ontstaan. Zoals vermeld wordt in de woning HR++ isolerende beglazing geplaatst. Heerlijk thuis voelen in je woonomgeving Dit type glas is naast condensvorming extra gevoelig voor thermische breuk. Thermische breuk in glas ontstaat door temperatuurverschillen in het glasoppervlak van het glas. Wanneer er een temperatuursverschil van meer dan 30º Celsius ontstaat, kan een ruit spontaan op een bijzondere manier breken. Dit noemt men thermische breuk. Een thermische breuk heeft een speciaal breuk patroon en is niet te vergelijken met het breken van glas door bijvoorbeeld het inslaan van de beglazing. Een thermische breuk is te herkennen aan 1 breuklijn die loodrecht vanuit de rand van het glas begint en daarna in een grillige vorm verder loopt. Of er sprake is van een thermische breuk kan het best door ons worden beoordeeld. Een thermische breuk is geen productiefout, maar een gevolg van sterke temperatuursverschillen in het glas. Op thermische breuk zit geen garantie. U kunt de kans op thermische breuk zelf fors verkleinen door: Jaloezieën, lamellen of overgordijnen op enige afstand van de beglazing te plaatsen. Verwarmingselementen niet te dicht bij de beglazing te plaatsen De beglazing niet te beschilderen of te beplakken met plakfolie Geen grote voorwerpen (bijvoorbeeld tafel en/of stoelen) te plaatsen aan de binnenkant, dicht achter de beglazing Handelingen vermijden die tot een groot temperatuurverschil in het glas leiden (zoals een koude waterstraal op een door de zon verhitte ruit). Thermische breuk kan worden voorkomen door een geharde veiligheids ruit toe te passen. Gehard glas kan veel beter tegen grote temperatuurverschillen en is daardoor minder gevoelig voor thermische breuk. Omdat vooraf het gebruik door de bewoner niet bekend is, wordt gehard glas alleen op uitdrukkelijk verzoek van de verkrijger tegen meerkosten geplaatst. Garantie op technische gebreken na oplevering De aannemer geeft de garantie dat de woning (inclusief het tussen de garantiegerechtigde en aannemer overeengekomen meerwerk inzake de woning) zal voldoen aan de volgende garantienormen: De bouwbesluit eisen voor nieuwbouwhuizen, zoals van toepassing op de verkregen bouwvergunning; Constructies, materialen, onderdelen en installaties zijn - onder normale omstandigheden - deugdelijk en bruikbaar voor het doel waarvoor ze zijn bestemd voor zover niet uitgesloten van garantie: De procedures en garantienormen en -termijnen zijn omschreven in de Woningborg brochure Woningborg Garantie- en waarborgregeling De garantietermijn gaat drie maanden na oplevering in Enkele aandachtspunten: De klacht moet direct na constatering worden gemeld; De klacht schriftelijk indienen bij de aannemer; Er bestaat een mogelijkheid dat de aannemer u inspectiekosten in rekening brengt ( 75,- excl. B.T.W.); U dient de aannemer altijd in de gelegenheid te stellen om het garantiegebrek te herstellen; Door u gemaakte kosten kunnen zonder vooroverleg met de aannemer in principe niet worden verhaald, mits er sprake is van een noodsituatie. Bouwvoorschriften Van toepassing zijn de bouwvoorschriften zoals die door de gemeente worden gehanteerd, de voorschriften van de diverse nutsbedrijven en het Nieuwe Bouwbesluit zoals dat twee maanden voor de aanvraag van de bouwvergunning van toepassing is. Bouwbesluit Per 1 januari 2003 is het vigerende bouwbesluit van kracht geworden. Om begripsverwarring te voorkomen is daarin onder meer bepaald, dat alle vertrekken in een woning eenduidig naar het karakter van het vertrek worden benoemd. Begrippen als woonkamer, keuken, entree, overloop, slaapkamer en zolder worden in het bouwbesluit niet gehanteerd. De benaming van de ruimten in deze verkoopbrochure voldoen aan de voorschriften van het Bouwbesluit met de hierna volgende benamingen: Woonkamer/keuken/slaapkamer Entree/hal/overloop Berging Toilet Badkamer/douche Meterkast Zolder Verblijfsruimte Verkeersruimte Bergruimte Toiletruimte Badruimte Technische ruimte Onbenoemde ruimte Erfdienstbaarheden Voor alle bouwnummers geldt dat de kopers, tot 1 jaar na aankoop, over en weer aan de buren het recht tot het bouwen van een aanbouw en/of bijkeuken op hun grond geeft. Dit zodat de bouwmuur tussen beide woningen recht door kan lopen. Dit betekent dat de aanbouw of bijkeuken voor maximaal 175 mm op de grond van de buren komt te staan. De bouwmuur kan dan door beide buren gebruikt worden voor het realiseren van een aanbouw of bijkeuken. Leveringsvoorwaarden gemeente De grond wordt geleverd onder de leveringsvoorwaarden van de gemeente Werkendam. 7

5 aankoop procedure 8 Huisvuilophaalvoorzieningen De exacte plaats van deze verzamelpunten wordt door de Gemeente bepaald. Woonlinie of de aannemer kan hiervoor geen verantwoordelijkheid nemen. Benummering /adressering In de verkoopfase en gedurende het bouwproces wordt uitsluitend met bouwnummers gewerkt. De juiste gegevens met betrekking tot de definitieve huisnummering en postcodering worden tijdig voor de oplevering door de Gemeente vastgesteld. Zodra één en ander bekend is wordt u hierover geïnformeerd. Waterhuishouding Regelmatig worden bewoners van nieuwbouwwoningen geconfronteerd met wateroverlast in de tuin en soms, nog vervelender, water in de kruipruimte of berging. Om wateroverlast bij uw nieuwbouwwoning te voorkomen adviseren wij u bij de aanleg en inrichting van uw tuin rekening te houden met het volgende: Zorg voor afschot van bestrating lopend vanaf de woning en/of berging naar de openbare perceelsgrens of het achterpad. Beperk het aanbrengen van waterdichte bestrating om te zorgen dat het regenwater beter de grond in kan dringen. Indien u toch het overgrote deel van uw tuin gaat bestraten adviseren wij u maatregelen te nemen om het water op eigen terrein in de grond te brengen (bijvoorbeeld door aqua-drains) of te kiezen voor een waterdoorlatende bestrating. Voorkom zwaar transport over onverharde delen in uw tuin. Hoe het straatbeeld eruit komt te zien? Dat bepaalt u! U bepaalt welk type woning u wilt, hoe groot het huis wordt en op welk kavel het komt te staan. Woonlinie gaat de woningen in Zandweide verkopen met het Woonmatch principe, waardoor er geen vooraf gedefinieerd plan is. Wat zoekt u in uw droomhuis? Een optimaal woonklimaat, Zandweide maakt het mogelijk! De kleine lettertjes groot geschreven Omdat bij het bouwen van een huis nog veel ambachtelijk werk plaatsvindt, behoudt verkoper zich het recht voor, op of aan de opstallen de naar haar oordeel noodzakelijke architectonische of technische wijzigingen aan te brengen. Bedoelde eventuele wijzigingen doen echter geen afbreuk aan de waarde van de woning en geven geen aanleiding tot enige verrekening met de koper. Alle informatie in de brochure over het plan wordt u gegeven onder voorbehoud van goedkeuring door Bouw- en Woningtoezicht, alsmede door de Nutsbedrijven. De perspectieftekeningen geven een impressie. De reële kleuren van gevelstenen, schilderwerk en dakbedekking kunnen afwijken. Geringe maatafwijkingen worden voorbehouden. De situatie geldt alleen voor de erfgrenzen van de kavels. De inrichting van het openbare gebied gebeurt door de gemeente. Ten aanzien van afwijkingen in de perceelgrootte (zowel positief als negatief) kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden, ondanks het feit dat de situatietekening met de grootst mogelijke zorg is vervaardigd. Service en Woningborg-garantie Bij het kopen van een woning komt nogal wat kijken. Degene die al eens een huis heeft gekocht kan daar vast wel over meepraten. Tekeningen, overeenkomsten, brieven en folders kunnen één en ander erg onoverzichtelijk maken, waardoor u door de bomen het bos niet meer ziet. Wij helpen u tijdens het gehele proces graag om het spoor niet bijster te raken. Daarom leveren wij u goede, duidelijk geordende informatie. Om extra zekerheid te kunnen geven heeft Tankens zich aangesloten bij Woningborg. Dit instituut hanteert strenge selectienormen voordat een aannemer kan worden ingeschreven. Deze normen zijn: vakbekwaamheid, deskundigheid, technische kwaliteit van de uitvoerders, kredietwaardigheid, enzovoorts. Bij elk bouwplan dat voor garantie bij Woningborg wordt aangemeld, wordt niet alleen nauwkeurig bekeken of het voldoet aan alle technische eisen die door het instituut worden gesteld, maar ook of de omvang van het plan de financiële en technische capaciteiten van de aannemer niet te boven gaat. Pas als aan alle eisen wordt voldaan, mag het huis onder Woningborggarantie worden verkocht en ontvangt de koper na het tekenen van de overeenkomst het waarborgcertificaat. Wat houdt de Woningborg Garantie- en Waarborgregeling in? Het certificaat wordt uitgegeven door Woningborg N.V. onder de naam Woningborg-certificaat. De Woningborg Garantie- en Waarborgregeling beschermt kopers van nieuwbouwwoningen tegen de risico s van een eventueel faillissement van de bouwonderneming tijdens de bouw en bouwkundige gebreken na oplevering. Woningborg: geeft u meer zekerheid Voordat een bouwonderneming zich kan inschrijven bij Woningborg, toetst Woningborg de bouwonderneming op financieel gebied, technische vakbekwaamheid en deskundigheid. Bij ieder bouwplan worden de tekeningen en technische omschrijving getoetst aan het Bouwbesluit. Ook wordt de concept koop-/aannemingsovereenkomst beoordeeld op een goede balans in de rechtsverhouding tussen koper en bouwonderneming. Wat betekent de Woningborg Garantie- en waarborgregeling voor u? Als u een huis met Woningborg-garantie koopt, betekent dit voor u o.a. het volgende: Gaat uw bouwonderneming tijdens de bouw failliet, dan zorgt Woningborg voor afbouw van uw woning. Is afbouw om wat voor reden dan ook onmogelijk, dan verstrekt Woningborg u een financiële schadeloosstelling. De bouwonderneming garandeert de kwaliteit van de woning tot 6 jaar en 3 maanden na oplevering. Bij bepaalde ernstige gebreken zelfs tot 10 jaar en 3 maanden. Woningborg waarborgt de garantieverplichting van de bouwonderneming. Anders gezegd: als de bouwonderneming niet meer kan of wil herstellen dan draagt Woningborg hier zorg voor. Bouwondernemingen, die bij Woningborg zijn ingeschreven, zijn verplicht om een model koop-/aannemingsovereenkomst met bijbehorende algemene voorwaarden en toelichting te gebruiken. Het modelcontract vormt de contractuele basis voor de rechtsverhouding tussen u als koper en de bouwonderneming. In dit modelcontract zijn de rechten en plichten van de koper en de bouwonderneming evenwichtig vastgelegd. Wanneer er na oplevering van de woning geschillen tussen de koper en de bouwonderneming ontstaan over de kwaliteit van de woning dan kan Woningborg hierin bemiddelen. Let op: het Woningborg-certificaat moet u in uw bezit hebben voordat u naar de notaris gaat voor de eigendomsoverdracht! Wat valt niet onder de Woningborg-garantie? Onderdelen die niet door of via de bouwonderneming worden uitgevoerd (zoals bijvoorbeeld minderwerk), vallen niet onder de Woningborg Garantieen waarborgregeling. Daarnaast worden in uw koop-/aannemingsovereenkomst en in de Woningborg Garantie- en waarborgregeling een aantal aspecten genoemd die van de garantie zijn uitgesloten. Voorrang Woningborg-bepalingen Ongeacht wat in de technische omschrijving is bepaald, gelden onverkort de door Woningborg gehanteerde en voorgeschreven regelingen, reglementen en standaardvoorwaarden. In het geval enige bepaling in de technische omschrijving daarmee onverenigbaar mocht zijn c.q. nadeliger mocht zijn voor de verkrijgers, prevaleren steeds de bovengenoemde bepalingen van Woningborg. 9

6 10 Bindingsregels van gemeente Werkendam In de gemeente Werkendam worden nieuwbouw koopwoningen verkocht aan de hand van de gemeentelijke wachtlijst. Om voor een plaats op deze wachtlijst in aanmerking te komen, moet u aan bepaalde criteria voldoen, namelijk: inwoner zijn van de gemeente Werkendam; of economische binding hebben: werken bij een bedrijf binnen de gemeente en daar een arbeidscontract hebben voor meer dan 20 uur per week; of sociale binding hebben: meer dan tien jaar binnen de gemeente gewoond hebben en niet langer dan tien jaar geleden de gemeente verlaten hebben. Inschrijven kan via het formulier dat u kunt vinden op woningbouw of kunt verkrijgen bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Indien de woningen na een verkoopperiode van een aantal maanden nog niet verkocht zijn, worden de bindingsregels door de gemeente Werkendam losgelaten. Dan kan iedereen inschrijven voor een woning. Meer informatie over deze bindingsregels is te verkrijgen bij de gemeente Werkendam op telefoonnummer: (0183) Koopsom Informatie over de vrij op naam-koopsom van deze woningen is bij de makelaar en Tankens Projectontwikkeling B.V. verkrijgbaar. Vrij op naam (v.o.n.) U koopt de woning vrij op naam. Dit betekent dat in de koop-/aanneemsom de hieronder vermelde kosten zijn opgenomen: Grondkosten; Bouwkosten; Architecten- en constructeurhonorarium; Makelaarscourtage (verkoopkosten); de notariële- en kadastrale kosten van de levering van de grond; de gemeentelijke leges voor de bouwvergunning; Aansluitkosten ten behoeve van gas, water, elektra en riolering; Het tot in de meterkast binnen brengen van de kabel voor telefoon en CAI (excl. abonnement en aansluitkosten); Leges ten behoeve van standaard oprit; De kosten van de Woningborg-garantie; De loon- en prijsstijgingen; 19% BTW. Eventuele wijzigingen in het BTW tarief worden doorberekend. De koop-/aanneemsom is exclusief: De rente over de grondkosten na de in de koopovereenkomst Vastgelegde datum; De rente over de vervallen bouwtermijnen na de start van de bouw; De kosten i.v.m. de eventuele financiering van uw woning zoals de notaris-, afsluit- en taxatiekosten voor de hypotheek en de rentekosten van de hypotheek tijdens de bouw; Kosten (voor aanvragen) Nationale Hypotheek-garantie. Bijkomende kosten voor de koper De volgende posten zijn voor rekening van de koper: Aansluit- en abonnementkosten telefoon en CAI; Bestrating, tuinaanleg en beplanting; Losse kasten; Aansluiting huishoudelijke apparaten en armaturen; Kosten voor droogstoken van de woning na oplevering. De koop-/aannemingsovereenkomst Voor de aankoop van de grond en de bouw van de woning wordt tussen de aannemer en de verkrijger een koop-/aannemingsovereenkomst gesloten. De koop-/aannemingsovereenkomst welke zal worden gesloten is in overeenstemming met het model van Woningborg. Nadat de overeenkomst door koper en verkoper is ondertekend ontvangt u hier een kopie van. Het originele exemplaar wordt naar de notaris gezonden, die dan de notariële akte van eigendomsoverdracht kan opmaken. Prijsstijgingen De vermelde koopsommen in de koop-/aannemingsovereenkomst staan vast, met uitzondering van wijzigingen in het BTW-tarief. Loon- en materiaalkostenstijgingen tijdens de bouw worden niet doorberekend, zodat de zogenaamde Risicoregeling Woningbouw is uitgesloten. Bedenktijd Gedurende één kalenderweek (7 dagen) na datum van ondertekening en verstrekking van de Woningborg Garantie heeft u het recht de koop-/ aannemingsovereenkomst te ontbinden. Als datum van ontbinding geldt de datum waarop u de ontbindingsverklaring heeft uitgebracht. Opschortende voorwaarden Afhankelijk van het moment waarop u de woning koopt, zijn er in de koop -en aannemingsovereenkomst mogelijk nog opschortende voorwaarden opgenomen. Dit betekent dat de rechten en/of verplichtingen uit deze overeenkomst pas hun werking krijgen nadat aan deze opschortende voorwaarden is voldaan. Over de van toepassing zijnde opschortende voorwaarden zal de makelaar u nader informeren. Nadrukkelijk wijzen wij u erop om, zolang er nog opschortende voorwaarden van toepassing zijn, geen andere verplichtingen met derden aan te gaan. Wanneer moet u gaan betalen Na ondertekening van de koop- en aannemingsovereenkomst bent u zelf verantwoordelijk voor het laten opsturen van uw hypotheekstukken aan Een eigen keuze voor achtereenvolgens bouwstijl, woning, uitbreidingsopties en kavel; dat is kort gezegd wat Woonmatch inhoudt. Wij bieden aspirantkopers de mogelijkheid om hun eigen woning te kiezen. En niet een standaard woning die door een ontwikkelende partij wordt aangeboden. de notaris. Zodra de notaris uw dossier compleet heeft, wordt u uitgenodigd voor notarieel transport. Voorafgaand aan dit transport ontvangt u een nota voor de koopsom van de grond, vermeerderd met de bouwtermijn(en) die voor de transportdatum reeds zijn vervallen. Over de vervallen, maar niet betaalde termijnen wordt vanaf de valutadatum rente berekend zoals vastgelegd in de koop- en aannemingsovereenkomsten. Telkens wanneer de bouw weer zover is gevorderd dat een van de termijnen is vervallen, ontvangt u van Woonlinie een verzoek tot betaling. Het origineel zendt u zo spoedig mogelijk - voorzien van uw handtekening - naar uw geldgever, die voor de betaling zorg draagt zodra de eigendomsoverdracht heeft plaatsgevonden. Vanaf de transportdatum betaalt u hypotheekrente tijdens de bouw. Deze is in het algemeen opgebouwd uit de rente die u betaalt over het volledige hypotheekbedrag, met daarop eventueel in mindering te brengen de te ontvangen rente over het nog in depot staande bedrag. Notaris Om een woning in uw eigendom te verkrijgen, dient een notaris te worden ingeschakeld om de desbetreffende akte(n) op te maken en te verlijden (passeren). Dit kunnen onder andere zijn: de akte van levering, waarmee u het perceel grond waarop de woning wordt gebouwd in eigendom verkrijgt of de hypotheekakte, indien u een hypothecaire lening nodig heeft. De notaris informeert u eventueel vrijblijvend over een testament en/of samenlevingscontract. Leveringsakte De levering van de grond vindt plaats nadat aan alle in de koop-/ aannemingsovereenkomst genoemde voorwaarden is voldaan en door ondertekening van de leveringsakte bij de notaris. Ruim voor de datum van levering ontvangt u van de notaris een afrekening waarop het totale, op die datum verschuldigde bedrag is aangegeven, inclusief de van toepassing zijnde bijkomende kosten. Ook blijkt uit deze afrekening welk bedrag uw geldgever en welk bedrag u zelf aan de notaris moet voldoen. Op de leveringsdatum tekent u meestal twee akten: de leveringsakte en hypotheekakte. Bij nieuwbouwprojecten is het gebruikelijk dat het passeren van deze akten bij één notaris, de projectnotaris, plaatsvindt. De projectnotaris voor Zandweide is Notaris De Kort uit Dussen van De Rivieren Notarissen. Wonen op een werkelijk prachtige locatie! 11

7 12 technische omschrijving Bouwplaatsvoorzieningen Uitzetten Het peil P, waaruit alle hoogten en diepten worden gemeten, komt overeen met de bovenkant van de afgewerkte begane grondvloer achter de entreedeur. De juiste peilmaat wordt bepaald in overleg met de dienst Bouw- en Woningtoezicht en bedraagt ca. 300 mm boven de kruin van de we Grondwerk Grond ontgraven/aanvullingen Het nodige grondwerk wordt verricht voor funderingen en leidingen. Als bodemafsluiting wordt onder de fundering 100 mm vulzand aangebracht. De fundering wordt aangevuld met uitkomende grond. Het terrein wordt aangehoogd en geëgaliseerd met uitkomende grond. BUITENRIOLERING Buitenriolering De aanleg- en aansluitkosten van de riolering zijn in de aanneemsom begrepen. De riolering wordt samengesteld uit PVC buis. De afvoeren van de diverse lozingstoestellen worden uitgevoerd in materiaal dat tot 90 graden hittebestand is. Er wordt een gescheiden rioleringssysteem toegepast. Het rioleringssysteem wordt belucht en is voorzien van ontstoppingsmogelijkheden. Drainage Onder de woning wordt een PVC drainageslang aangebracht en aangesloten op het gemeentelijk drainage stelsel. T.b.v. het goed blijven functioneren van de drainage is regelmatig onderhoud door de verkrijger noodzakelijk. De drainage valt niet onder de Woningborg Garantie en Waarborgregeling TERREINVERHARDINGEN/-INRICHTING Straatwerk Straatwerk bij de woning wordt niet uitgevoerd. Leges voor aanleg van oprit zijn wel in de koopprijs begrepen. Afrastering De hoekpunten van het perceel worden aangegeven d.m.v. perkoenpaaltjes. FUNDERINGSPALEN Heipalen De woning wordt gefundeerd op betonnen heipalen met betonnen balken, conform berekeningen en tekeningen van de constructeur. BETONWERK Funderingsbalken De funderingen en verder alle als zodanig aangegeven werken worden uitgevoerd met de nodige wapening, geheel volgens goedkeuring Bouw- en Woningtoezicht. Dorpel bergingdeuren De betondorpel onder de dubbele buitendeuren van de berging (gedeeltelijk optie) wordt in het werk gestort. METSELWERK In het werk vervaardigd metselwerk De buitengevels worden uitgevoerd als wild verband schoon metselwerk, baksteen in waalformaat, kleuren volgens keuze architect. Het voegwerk van de buitengevels wordt iets terugliggend uitgevoerd in een door de architect te bepalen kleur. De binnenspouwbladen en dragende binnenmuren worden uitgevoerd in kalkzandsteen. Niet-dragende binnenwanden worden uitgevoerd in gasbeton. Voor isolatie van de gevels van de woningen worden mineraalwol spouwplaten toegepast (Rc=3,5 m² K/W ). Op te nemen onderdelen In het metselwerk van de woning worden ten behoeve van de waterdichtheid afdichtingen gemaakt van vinyl, DPC en lood stroken. T.b.v. de optionele berging kan tegen meerkosten tijdens de bouw al lood worden ingemetseld voor een waterdichte aansluiting tussen gevel en later te maken bergingdak. VOORAF VERVAARDIGD BETONWERK Begane grondvloer De begane grondvloer van de woning wordt uitgevoerd als vrijdragende isolatievloer. (Rc=4,5 m² K/W ). Voor de toegang van de kruipruimte onder het woongedeelte wordt een sparing gemaakt in de begane grondvloer. in je woonomgeving. Het is echt een feestje om hier te wonen! De buurtbewoners die langslopen geven een extra gezellige sfeer... Niets is lekkerder dan je helemaal thuis te voelen De kruipruimte wordt geventileerd door middel van vloerventilatiekokers in de gevels. Verdiepingsvloer De verdiepingsvloer van de woning wordt uitgevoerd als geprefabriceerde kanaalplaatvloer volgens berekeningen fabrikant. Platdakconstructie Het dak van de berging (gedeeltelijk optie) wordt uitgevoerd als geprefabriceerde kanaalplaatvloer volgens berekeningen fabrikant. Lateien Betonlateien worden toegepast waar nodig boven kozijnen en muuropeningen t.b.v. vloer- en metselwerk-ondersteuningen volgens opgave constructeur. Kantplanken Onder buitenkozijnen die op de begane grond doorlopen tot het maaiveld, worden betonnen kantplanken toegepast. Muurafdekkers De dakrand van de berging (gedeeltelijk optie) wordt afgewerkt met prefab betonnen muurafdekkers. RUWBOUWTIMMERWERK Sporenkapconstructies De kapconstructie van de woningen wordt gemaakt met een zelfdragende prefab sporenkap en dragende knieschotten, volgens tekening en berekening van de constructeur. De onderzijde bestaat uit groene spaanplaat (Rc = 4,5 m² K/W). Het dak wordt aan de binnenzijde verder niet afgewerkt, waardoor kleurverschillen in de platen mogelijk zijn. Dakoverstek De onderzijde van de dakoverstekken wordt uitgevoerd in gegronde vuren V-delen op vuren regelwerk. Platdakconstructie Het dak van de erker en dakkapel wordt gemaakt met sandwich dakplaten (Rc = 4,0 m² K/W). Buiten aan de onderzijde afwerking met multiplex. Geveltimmerwerk De goot- en dakrand van de erker en dakkapel worden gemaakt met gevingerlast Red Ceder. KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN Buitenkozijnen De buitenkozijnen en ramen worden uitgevoerd in meranti, inclusief tochtstrippen en condensprofielen, enz. Buitendeuren De voordeur is een dekkend geschilderde merbau deur met mdf panelen, model volgens tekening. De resterende buitendeuren worden uitgevoerd als merbau glasdeur met stapeldorpel. Bergingsdeur De deuren van de optionele berging zijn dubbele multiplex draai deuren met stabilisatorkoker en schijnvoegen. Kleur volgens keuze architect. Binnenkozijnen De binnendeurkozijnen van de woningen worden uitgevoerd in fabrieksmatig afgelakte stalen montage kozijnen met bovenlichten. Binnendeuren De binnendeuren in de woningen zijn dichte, fabrieksmatig afgelakte opdek boarddeuren met honingraatvulling. Alle binnendeuren in de woningen zijn 2315 mm hoog en hebben een breedte van 930 mm, behalve de meterkast (780 mm breed). Hang- en sluitwerk De woningen worden voorzien van deugdelijk hang- en sluitwerk. Ramen de deuren die volgens NEN 5087 bereikbaar zijn voor inbraak, voldoen aan Weerstandklasse 2 als bepaald in NEN Sloten van de afsluitbare buitendeuren worden voorzien van cilindersloten op een seriesluiting, zodat alle deuren bedienbaar zijn met een zelfde sleutel per woning. Sloten van de binnendeuren: Toilet: vrij- en bezetslot Badkamer: vrij- en bezetslot Meterkast: kastslot Overige: dag- en nachtslot Het beslag is standaard blank geëloxeerd metaal. (Hoppe, brede duim met langschilden kleur F1) TRAPPEN EN HEKKEN Hout De trappen in de woning wordt uitgevoerd als gegronde vuren open trap, behalve bij de trap van begane grond naar verdieping in type TUSSEN. Dit is een dicht trap. De trappen zijn geheel compleet met balusters, hekwerken en blank gelakte leuning. Trapgaten worden afgetimmerd met multiplex dagstukken. 13

8 14 DAKBEDEKKINGEN Gebakken pannen De hellende daken worden gedekt met gebakken pannen, kleur en model volgens keuze architect. Bitumineuze dakbedekking Op het betonnen dak van de berging (gedeeltelijk optie) wordt een geïsoleerde bitumineuze dakbedekking aangebracht (Rc = 4,0 m² K/W). Op het geïsoleerde dak van erker en dakkapel wordt een ongeïsoleerde bitumineuze dakbedekking aangebracht Zink Langs de dakrand van de erker en dakkapel wordt een zinken kraallijst aangebracht. NATUUR- EN KUNSTSTEEN Natuursteen De dorpels onder de deuren van badkamer en toilet worden uitgevoerd in hardsteen (verder worden geen binnendorpels toegepast). Kunststeen De dorpels van de buitendeurkozijnen worden uitgevoerd in kunststeen. STUKADOORSWERK Stucwerk Alle binnenwanden, behalve t.p.v. wandtegels, worden behangklaar afgewerkt (d.w.z. klaar voor behanger zonder verdere afwerking). Voordat behang kan worden aangebracht moeten de wanden door de verkrijger plaatselijk worden gerepareerd en worden geschuurd, omdat kleine oneffenheden en gaatjes in de wanden kunnen zitten. Spuitwerk Alle betonnen en gipsplaten plafonds worden afgewerkt met structuurspuitwerk. Ook de wanden in de WC worden boven de tegels voorzien van spuitwerk. TEGELWERK Vloertegels De vloer van de badkamer en het toilet worden betegeld met grijze vloertegels ca. 200 x 200 mm. Voor de aankoop van deze vloertegels is een Post opgenomen van 25,- /m². Wandtegels Op de volgende wanden worden witte wandtegels ca. 200 x 200 mm aangebracht (excl. tegelstrippen en hoekstrippen): Toilet: Badkamer: Keuken: tot ca mm boven de vloer tot aan het plafond tot ca. 600 mm boven het aanrechtblad Voor de aankoop van deze wandtegels is een Post opgenomen van 25,- /m². Deze posten zijn de waarden per m² incl. B.T.W. en eventueel te besteden voor alternatieve tegels bij Keukenhoff Tankens B.V. Voegwerk Alle vloertegels worden ingewassen met grijze voegmortel. Alle wandtegels worden ingewassen met zilvergrijze voegmortel. Vensterbanken Onder alle buitenkozijnen in de woning met gemetselde borstweringen worden beige composiet natuursteen vensterbanken, breed 200 mm, dik 20 mm, gelegd. In de woonkamer worden vensterbanken van 300 mm breed toegepast. Raamdorpels Onder buitenraamkozijnen in het gevelmetselwerk worden bruin verglaasde raamdorpelstenen toegepast volgens tekening DEKVLOEREN EN VLOERSYSTEMEN Dekvloeren De vloeren van de woning, met uitzondering van de betegelde ruimten, worden voorzien van een zandcement dekvloer zonder krimpwapening. Achter de dragende knieschotten wordt geen dekvloer aangebracht. Kruipluik Een geïsoleerd kruipluik wordt aangebracht in een verzinkte matrand ten behoeve van de toegang van de kruipruimte. PLAFONDSYSTEMEN Verlaagd plafond De erker wordt aan de binnenzijde afgewerkt met gipsplaat op rachels. AFBOUWTIMMERWERK Leidingkokers Leidingkokers worden samengesteld met multiplex of gipsplaat. Plinten Langs alle wanden van de woning, met uitzondering van de betegelde wanden en de zolder, worden witte vloerplinten aangebracht. Een eigen keuze voor achtereenvolgens bouwstijl, woning, uitbreidingsopties en kavel; dat is kort gezegd wat Woonmatch inhoudt. Wij bieden aspirantkopers de mogelijkheid om hun eigen woning te kiezen. En niet een standaard woning die door een ontwikkelende partij wordt aangeboden. Aftimmeringen Langs buitenkozijnen worden aftimmerlatten aangebracht. Op zolder en in de berging blijven aftimmeringen achterwege. BEGLAZING EN SCHILDERWERK Buitenbeglazing Alle glasopeningen van de buitenkozijnen worden voorzien van helder blank isolerende beglazing, HR++-uitvoering, met uitzondering van het voordeurkozijn. Het glas in de voordeur en zijpaneel wordt uitgevoerd in isolerend bruut figuurglas. Waar noodzakelijk wordt volgens voorschrift veiligheidsglas geplaatst. Binnenbeglazing In alle bovenlichten van de binnendeurkozijnen wordt enkel helder glas gezet, met uitzondering van het toilet en de badkamer. Dit glas wordt uitgevoerd in enkel bruut figuurglas. Buitenschilderwerk Alle in het zicht blijvende houten onderdelen worden dekkend geschilderd met watergedragen verf in een door de architect te bepalen kleur. Binnenschilderwerk Alle niet anders omschreven in het zicht blijvende houten onderdelen in de woningen worden dekkend geschilderd met watergedragen verf in één lichte kleur. Dit betreft: Buitenkozijnen, ramen en buitendeuren Plinten, aftimmerlatten en aftimmeringen Trapbomen, spil en hekwerken Trapleuningen (blank gelakt) De traptreden en stootborden zijn alleen fabrieksmatig gegrond. Op de zolder en in de berging wordt, behalve de buitenkozijnen, geen schilderwerk uitgevoerd. Waterleidingen in WC en badkamer worden dekkend geschilderd. De in het zicht blijvende leidingen op zolder en berging (optioneel) blijven onbehandeld. BINNENINRICHTING Keuken/kasten De woningen worden voorzien van een keukenmeubel met een standaard opstelling. Alle woningen worden standaard voorzien van aansluitingen voor een motorafzuigkap (met afvoer direct naar buiten), koelkast, gaskookplaat (zonder elektra), close-in boiler (loze leiding), twee dubbele wandcontact dozen, aansluitingen voor een vaatwasser, elektrische oven en een schakelaar voor kroonlijstverlichting. Voor de aankoop en montage van de keuken is de volgende post opgenomen: Type A Klassieke notariswoning e 8.000,- Type B Riant vrijstaand huis e 8.000,- Type C Twee-onder-één-kapwoning e 6.000,- Type D Grote hoekwoning e 4.000,- Type E Tussenwoning e 2.000,- Dit bedrag is de waarde per woning incl. B.T.W. en eventueel te besteden voor een alternatieve keuken bij Keukenhoff Tankens B.V.. Losse fabriekskasten worden niet geleverd. DAKGOTEN EN HEMELWATERAFVOEREN Dakgoten Dakgoten worden uitgevoerd in zinken in getimmerde goten. Hemelwaterafvoeren Hemelwaterafvoeren worden uitgevoerd in zink en aangesloten op de buitenriolering. WATERINSTALLATIES Technische eisen/machtiging De waterleiding wordt conform de eisen van N.V. Waterleiding Maatschappij Noord-West-Brabant aangelegd. Deze sluiten aan bij NEN 1006-AVWI en VEWIN-werkbladen. De koper machtigt de verkoper de noodzakelijke verklaringen namens de koper te verzorgen. 15

9 Koud- en warmwaterinstallatie De aanleg- en aansluitkosten van de waterinstallatie zijn in de koop-/ aanneemsom inbegrepen. Vanaf een door het waterleidingbedrijf te plaatsen watermeter wordt een complete koudwaterleidinginstallatie aangelegd naar de volgende tappunten: WC closet fonteintje Keuken gootsteenmengkraan vaatwasser Badkamer badmengkraan wastafel closet Zolder CV-installatie en wasmachine 16 Vanaf de CV-combiketel wordt een warmwaterleiding installatie aangelegd naar de volgende tappunten: Keuken gootsteenmengkraan Badkamer badmengkraan wastafel De CV-combiketel heeft een minimale capaciteit van 6 liter warmwater van 60 C per minuut. In de leidingkoker bij de meterkast (behalve bij een tussenwoning) wordt een douchepijp WarmteTerugWinning (WTW) geplaatst. SANITAIR Sanitair De woning wordt standaard voorzien van wit sanitair met kranen. Voor de aankoop van het sanitair is de volgende post opgenomen: Type A Klassieke notariswoning e 3.000,- Type B Riant vrijstaand huis e 3.000,- Type C Twee-onder-één-kapwoning e 2.400,- Type D Grote hoekwoning e 2.400,- Type E Tussenwoning e 2.400,- Dit bedrag is de waarde per woning incl. B.T.W. en eventueel te besteden voor alternatief sanitair bij Keukenhoff Tankens B.V. GASINSTALLATIES Aardgasinstallatie De aanleg- en aansluitkosten van de gasinstallatie zijn in de koop-/ aanneemsom inbegrepen. Ten behoeve van de combiketel wordt vanaf de gasmeter een leiding van voldoende zwaarte gelegd en aangesloten. In de keuken wordt een afgedopt aansluitpunt gemaakt voor een kooktoestel. VERWARMINGSINSTALLATIE CV-installatie Voor de berekening van de capaciteit van de centrale verwarmings installatie gelden de navolgende normtemperaturen: buitentemperatuur -10ºC. temperatuur belendend perceel +10ºC. Tevens moet worden gerekend met een windsnelheid die ter plaatse normatief is vastgesteld op 5 m/sec. respectievelijk 8 m/sec. De centrale verwarmingsinstallatie wordt uitgevoerd als een radiatorenverwarming met vloeraansluitingen. De leidingen worden, waar mogelijk, in de zandcement dekvloer weggewerkt. Verdeelunit begane grond en 1e verdieping als op tekening aangegeven. De verdeelunit op begane grond en verdieping worden met een metalen kastje afgewerkt. De temperatuurregeling vindt plaats door middel van een kamerthermostaat. De radiatoren zijn fabrieksmatig afgelakt en worden voorzien van draaikranen. Het aantal en de plaatsing ervan wordt afhankelijk gesteld van de adviezen en berekeningen van de installateur. Onderstaande temperaturen kunnen worden gehandhaafd bij gelijktijdige verwarming van alle vertrekken: Woonkamer (verblijfsruimte) 20 C Keuken (verblijfsruimte) 20 C Hal, overloop (verkeersruimte) 15 C Slaapkamers (verblijfsruimte) 20 C Badkamer (badruimte) 22 C Geen verwarming in: Toilet Berging (gedeeltelijk optie) Zolder De gasgestookte centrale verwarming wordt gevoed door een moderne HR-combiketel inclusief warmwatervoorziening in gesloten uitvoering. Het toestel voldoet aan de kwaliteitseisen zoals vastgesteld in de EPCberekening. Zonnepaneel Op het dak van de vrijstaande- en notariswoning wordt een zonnepaneel aangebracht in combinatie met een zonneboiler naast de combiketel op zolder. VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGS-INSTALLATIES Gebalanceerd ventilatiesysteem De woning is voorzien van een gebalanceerd mechanisch ventilatiesysteem met WarmteTerugWinning (WTW) en bypass, welke bestaat uit een ventilatie-unit met warmteterugwinning, geplaatst op zolder en bediening in de keuken. Hierop zijn aangesloten ten behoeve van afzuiging: de keuken, het toilet, de badkamer en de zolder. De ventilatie van de woon- en slaapkamers geschiedt door invoer van buitenlucht m.b.v. het mechanische ventilatiesysteem. Afzuigkap keuken De keuken van de woning heeft een afzuigkap met afvoer direct naar buiten. Voor het optimaal functioneren van de afzuigkap wordt in een buitenkozijn een ventilatierooster aangebracht. Natuurlijke ventilatie In de (optionele) berging worden ventilatie sleuven opgenomen in het metselwerk t.b.v. natuurlijke ventilatie. ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES Leidingen en toebehoren De aanleg- en aansluitkosten van de elektrotechnische installatie zijn in de koop-/aanneemsom begrepen. Ten behoeve van de antenne-installatie en telefoon worden inbouwdozen met loze leidingen aangebracht volgens tekening. Het binnenbrengen van de kabels voor telefoon en CAI tot in de meterkast wordt door de aannemer geregeld, maar een abonnement en bijbehorende aansluitkosten moeten door de verkrijger worden aangevraagd en betaald. Ten behoeve van de thermostaat van de centrale verwarmingsinstallatie wordt een bedrade leiding van de CV-ketel naar de woonkamer aangebracht. Elektrische installaties In de woning wordt een elektrische installatie aangelegd volgens de voorschriften van het gemeentelijk en/of provinciaal elektriciteitsbedrijf. De installatie voldoet aan normenblad NEN 1010, laatste editie. De installatie wordt verdeeld over de benodigde groepen, voorzien van een aardlekschakelaar. De schakelaars en wandcontactdozen worden aangebracht op een hoogte van ca mm +vloerpeil en zijn van het type inbouw, kleur gebroken wit. Op zolder wordt de installatie uitgevoerd als opbouw. De aantallen, plaats en soort zijn op tekening aangegeven. Een belinstallatie bestaande uit een beldrukker, trafo en schel wordt geleverd en aangebracht. De levering en aansluiting van de apparaten en armaturen is niet in de koop-/aanneemsom begrepen. Brandmelders In de woningen worden optische rookmelders aangebracht volgens voorschrift. De melders worden aangesloten op de elektrische installatie. Ons droomhuis nu nog dichterbij! 17

10 afwerkstaat Groen binnenleven én buitenleven HAL vloer wanden plafond diversen TOILET vloer wanden plafond diversen zandcementen afwerkvloer met matrand en kruipluik behangklaar structuur spuitwerk open trap (niet bij TUSSEN) dichte trap (alleen bij TUSSEN) douchepijp WTW bij meterkast (niet bij TUSSEN) tegels tegels tot mm +peil, daarboven structuur spuitwerk structuur spuitwerk closetcombinatie, vrijhangend fonteintje met kraan mechanische afzuiging WOONKAMER vloer zandcementen afwerkvloer wanden behangklaar plafond structuur spuitwerk diversen mechanische inblaas KEUKEN vloer wanden plafond zandcementen afwerkvloer tegels boven aanrechtblad 600 mm hoog, overige wanden behangklaar structuur spuitwerk diversen keuken volgens stelpost aansluitingen voor: afzuigkap met afvoer direct naar buiten koelkast gaskookplaat (geen elektra) vaatwasser elektrische oven twee dubbele wandcontactdozen één schakelaar voor kroonlijst loze leiding close-in boiler mechanische afzuiging BERGING (optioneel) vloer zandcementen afwerkvloer wanden behangklaar plafond structuur spuitwerk diversen geen aftimmeringen geen schilderwerk (behalve de buitenkozijnen) dubbel multiplex deuren natuurlijke ventilatie OVERLOOP vloer zandcementen afwerkvloer wanden behangklaar plafond structuur spuitwerk diversen open trap naar zolder Overvloedig groen voor een lan delijke sfeer! Nog een goede reden om hier te wonen. Ja, ik heb mijn plekje hier wel gevonden! SLAAPKAMERS vloer zandcementen afwerkvloer wanden behangklaar plafond structuur spuitwerk diversen mechanische inblaas BADKAMER vloer tegels wanden tegels tot plafond plafond structuur spuitwerk diversen sanitair volgens stelpost closetcombinatie, vrijhangend wastafelcombinatie met spiegel, planchet en kraan bad met badmengkraan en douchegarnituur mechanische afzuiging ZOLDER vloer zandcementen afwerkvloer wanden behangklaar plafond groene dakplaten, onbehandeld knieschot groene spaanplaat diversen opstelplaats voor: mechanische ventilatie CV installatie wasmachine zonneboiler met buiten- zonnepaneel (alleen bij type A en B) geen aftimmeringen leidingen opbouw in het zicht geen schilderwerk (behalve de buitenkozijnen) mechanische afzuiging 18 19

11 De architectuur van de woningen is geïnspireerd op de jaren dertig, met alle moderne voorzieningen. Kenmerkend is de horizontale belijning in de gevel, die terug te vinden is in bijvoorbeeld de erkers en de omlopende dakgoot. De woningen zijn zeer royaal van formaat en energiezuinig! Disclaimer Deze technische omschrijving is nauwkeurig en met zorg samengesteld uit gegevens en tekeningen van de architect en overige adviseurs van dit plan. Desondanks moet een voorbehoud gemaakt worden ten aanzien van geringe architectonische, bouwtechnische en constructieve wijzigingen die voort kunnen komen uit nadere eisen en wensen van overheden en/of nutsbedrijven en/of ontwikkelaars van plannen in de directe omgeving. Mits de aangebrachte wijzigingen geen afbreuk doen aan de waarde, kwaliteit, uiterlijk aanzien en de bruikbaarheid van de woning kunnen deze wijzigingen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de koop-/aannemingsovereenkomst. Overvloedig groen voor een idyllische sfeer! Nog een goede reden om hier te wonen. Ja, ik heb mijn plekje hier wel gevonden! De illustraties zijn zo nauwkeurig mogelijk weergegeven aan de hand van de informatie die tijdens het drukken van deze brochure bekend is. De illustratie is een vrije impressie van de illustrator. Aan de tekeningen en kleurstelling hiervan kunnen geen rechten ontleend worden. Waar in de bij deze technische omschrijving merken en/of materiaal-soorten zijn vermeld dient hieraan toegevoegd te worden: of een gelijkwaardige uitvoering ter keuze van de aannemer. Werkzaamheden door derden tijdens de bouw zijn niet toegestaan Ontwikkelaar Woonlinie Postbus ZH Woudrichem T (088) E I Aannemer Tankens Andel BV Hoofdgraaf 69a 4281 NN Andel T (0183) E I Inlichtingen en verkoop Hofstede Makelaardij Werkendam Hoogstraat CL Werkendam T (0183) E I De Rivieren Notarissen Dorpsstraat AA Dussen T (0416) E I

cætshage a r c h i t e c t e n b u r e a u

cætshage a r c h i t e c t e n b u r e a u Situatie Rijnbandijk 213 te Rijswijk (schaal 1 : 500) Rijnbandijk gras gras gras gras geasfalteerd 213 rooilijn optie carport (vergunningsvrij) zone van 2,5 m om hoofdgebouw is vergunningsvrij zone van

Nadere informatie

Dagpauwoog. 5 vrijstaande woningen in de Lindewijk te Wolvega

Dagpauwoog. 5 vrijstaande woningen in de Lindewijk te Wolvega Dagpauwoog 5 vrijstaande woningen in de Lindewijk te Wolvega Heerlijk wonen in de Lindewijk in Wolvega, in de aangename zuidoosthoek van Friesland. Met natuur, ruimte voor uw gezin en alle voorzieningen

Nadere informatie

Dagpauwoog. 20 twee-onder-één-kap woningen in de Lindewijk te Wolvega

Dagpauwoog. 20 twee-onder-één-kap woningen in de Lindewijk te Wolvega Dagpauwoog 20 twee-onder-één-kap woningen in de Lindewijk te Wolvega Heerlijk wonen in de Lindewijk in Wolvega, in de aangename zuidoosthoek van Friesland. Met natuur, ruimte voor uw gezin en alle voorzieningen

Nadere informatie

Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap

Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap ALGEMENE KOPERSINFORMATIE TECHNISCHE OMSCHRIJVING STAAT VAN AFWERKING Woningtypen A t/m E d.d. 12 juni 2013 Geachte heer

Nadere informatie

Park kwartier. Noord. 12 twee-onder-één-kapwoningen Polderwijk in Zeewolde

Park kwartier. Noord. 12 twee-onder-één-kapwoningen Polderwijk in Zeewolde Park kwartier Noord 12 twee-onder-één-kapwoningen Polderwijk in Zeewolde Wonen in Zeewolde, water, groen en ruimte Zeewolde, een nog relatief jong en dynamische dorp ligt aan de randmeren en midden in

Nadere informatie

Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen

Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen 2 3 13 12 15 14 16 30 31 Dongehof, Koolhoven Buiten 17 32 33 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 58 een echte buitenkans! 18 19 36 37 38 39 34 35 29 28 27 26 25

Nadere informatie

Creëer. jouw ideale woning. 12 klassieke en stijlvolle twee-onder-een-kapwoningen

Creëer. jouw ideale woning. 12 klassieke en stijlvolle twee-onder-een-kapwoningen VEERALLEE ZWOLLE VEERALLEE ZWOLLE VE Creëer jouw ideale woning 12 klassieke en stijlvolle twee-onder-een-kapwoningen Twee-onder-een-kapwoningen 3 Een wijk met een rijke historie Veerallee De Veerallee

Nadere informatie

Groen wonen nabij de stad. 6 halfvrijstaande woningen 2 twee-onder-één-kap woningen 14 parkwoningen type L en XL

Groen wonen nabij de stad. 6 halfvrijstaande woningen 2 twee-onder-één-kap woningen 14 parkwoningen type L en XL Groen wonen nabij de stad 6 halfvrijstaande woningen 2 twee-onder-één-kap woningen 14 parkwoningen type L en XL 2 Aan de noordkant van Nijmegen, tussen de bestaande dorpen Lent, Ressen en Oosterhout ontstaat

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING. 12 herenhuizen aan de Vecht

TECHNISCHE OMSCHRIJVING. 12 herenhuizen aan de Vecht TECHNISCHE OMSCHRIJVING 12 herenhuizen aan de Vecht TECHNISCHE OMSCHRIJVING 12 herenhuizen aan de Vecht KWALITEITSOMSCHRIJVING KLEURENSTAAT WEGWIJZER Van toepassingen op 12 herenhuizen Zijdebalen te Utrecht

Nadere informatie

Kleurrijk. wonen. Colorant. Ruimte en comfort voor een rijk gevarieerde doelgroep

Kleurrijk. wonen. Colorant. Ruimte en comfort voor een rijk gevarieerde doelgroep Kleurrijk wonen in Colorant Ruimte en comfort voor een rijk gevarieerde doelgroep 1 Colorant 2 3 Brouwerspoort Veenendaal: nieuwe binnenstad vol beloften Wonen in een binnenstad heeft bijzondere kwaliteiten.

Nadere informatie

15 woningen sfeervolle, ruime en zeer complete woningen

15 woningen sfeervolle, ruime en zeer complete woningen 15 woningen sfeervolle, ruime en zeer complete woningen 3 volwaardige woonlagen met 4 5 ruime slaapkamers standaard dakkapel en een ruime bergzolder inclusief luxe greeploze keuken met alle apparatuur

Nadere informatie

...dat is wonen in stijl. 19 sfeervolle jaren 30 woningen. Meer informatie

...dat is wonen in stijl. 19 sfeervolle jaren 30 woningen. Meer informatie www.bestensuite.nl 19 sfeervolle jaren 30 woningen Meer informatie Van Santvoort Makelaars, Eindhoven Edenstraat 1, 5611 JM Eindhoven T 040 269 25 30 info@eindhoven.vansantvoort.nl ERA makelaardij Ed Willems

Nadere informatie

TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN

TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN 2 STIJLVOL, KARAKTERISTIEK EN NOSTALGISCH WONEN De Gouden Buurten kenmerken zich als een wijk, waar dorpse charme met stads comfort wordt gecombineerd. Met traditioneel Hollandse

Nadere informatie

B r i g i t t e n s t r a a t 1 5. Monumentaal wonen aan de voet van Park Lepelenburg

B r i g i t t e n s t r a a t 1 5. Monumentaal wonen aan de voet van Park Lepelenburg B r i g i t t e n s t r a a t 1 5 Monumentaal wonen aan de voet van Park Lepelenburg Luxe appar tementen in het Museumkwar tier van Utrecht Introductie In de ambiance van een monumentaal herenhuis worden

Nadere informatie

Holland Park Buitengewoon

Holland Park Buitengewoon Holland Park Buitengewoon wonen Blok 1 in het kort 131 appartementen gemeenschappelijke binnentuin 80 parkeerplaatsen appartementen vanaf 43 m 2 tot 136 m 2 eigen grond Wonen in Blok 1 3 WELKOM IN HOLLAND

Nadere informatie

Pagina 2 Inhoudsopgave. Pagina 4-5 Ligging. Pagina 6-7 Omgeving. Pagina 8-9 Een locatie met historie. Pagina 10 Initiatief. Pagina 11 Inspiratie

Pagina 2 Inhoudsopgave. Pagina 4-5 Ligging. Pagina 6-7 Omgeving. Pagina 8-9 Een locatie met historie. Pagina 10 Initiatief. Pagina 11 Inspiratie Pagina 2 Inhoudsopgave Pagina 4-5 Ligging Pagina 6-7 Omgeving Pagina 8-9 Een locatie met historie Pagina 10 Initiatief Pagina 11 Inspiratie Pagina 13 ontwikkeling Pagina 14-15 Situatie en impressies Pagina

Nadere informatie

Starten in het hart van Noordwijk. Morgenster. 31 aantrekkelijke, comfortabele koopappartementen

Starten in het hart van Noordwijk. Morgenster. 31 aantrekkelijke, comfortabele koopappartementen Starten in het hart van Noordwijk Morgenster 31 aantrekkelijke, comfortabele koopappartementen Nieuwbouw De Morgenster De locatie 2 Morgenster biedt comfortabel wonen op fraaie locatie 31 aantrekkelijke,

Nadere informatie

Scheepmakersdijk. 3 luxe stadswoningen te Haarlem

Scheepmakersdijk. 3 luxe stadswoningen te Haarlem Scheepmakersdijk 3 luxe stadswoningen te Haarlem Voorwoord Waar de Scheepmakersdijk en de Papentorenvest elkaar raken staat het pronkstuk De Adriaan. Hier vind je de sporen terug van de eerste forse groei

Nadere informatie

5 VRIJSTAANDE KAPITEINSAPPARTEMENTEN AAN DE STRANLJIP TE HURDEGARYP (IT SUD) Volwaardig wonen op de begane grond

5 VRIJSTAANDE KAPITEINSAPPARTEMENTEN AAN DE STRANLJIP TE HURDEGARYP (IT SUD) Volwaardig wonen op de begane grond 5 VRIJSTAANDE KAPITEINSAPPARTEMENTEN AAN DE STRANLJIP TE HURDEGARYP (IT SUD) Volwaardig wonen op de begane grond DE KAPITEINS- APPARTEMENTEN HEBBEN O.A. DE VOLGENDE POSITIEVE EIGENSCHAPPEN: Royaal appartement

Nadere informatie

Appartementenvilla De Meeuw

Appartementenvilla De Meeuw Appartementenvilla De Meeuw Aanvullende informatie april 2011 INHOUDSOPGAVE 1. Algemene zaken rondom het bouwproces - Veiligheid op de bouwplaats... 3 - Werkbare dagen... 3 - Opleveringsprognose... 3 -

Nadere informatie

Omdat uw woning de aankoop van uw leven is. SANCERRE 4 twee-onder-één-kap woningen

Omdat uw woning de aankoop van uw leven is. SANCERRE 4 twee-onder-één-kap woningen RT Omdat uw woning de aankoo van uw leven is. SANCERRE 4 twee-onder-één-ka woningen BUITENPLAATS WIJNBERGEN te DOETINCHEM RT 2 IS ALLES WAT U VERWACHT VAN UW WONING. 3 Woonkwaliteit RT van Roosdom Tijhuis

Nadere informatie

Zonnekastelen te Delft

Zonnekastelen te Delft Zonnekastelen te Delft Bijlage algemene informatie april 2012 INHOUDSOPGAVE 1. Algemene zaken rondom het bouwproces - Veiligheid op de bouwplaats... - Bouwbesluit... - Werkbare dagen... - Opleveringsprognose...

Nadere informatie

Waterwijck Fase 2 te Delft

Waterwijck Fase 2 te Delft Waterwijck Fase 2 te Delft Aanvullende informatie april 2012 INHOUDSOPGAVE 1. Algemene zaken rondom het bouwproces - Veiligheid op de bouwplaats... - Bouwbesluit... - Werkbare dagen... - Opleveringsprognose...

Nadere informatie

Nieuwbouw 2 energieneutrale woningen Boerhave Tubbergen

Nieuwbouw 2 energieneutrale woningen Boerhave Tubbergen Nieuwbouw 2 energieneutrale woningen Boerhave Tubbergen Nieuwbouwplan Boerhave Plan Binnenveld II te Tubbergen Algemeen Grenzend aan de wijk Binnenveld I ontwikkelt Woningstichting Tubbergen samen met

Nadere informatie

SCHEPENDOMLAAN 18 NIJMEGEN

SCHEPENDOMLAAN 18 NIJMEGEN SCHEPENDOMLAAN 18 NIJMEGEN Koopsom 239.000,= v.o.n. ALGEMENE INFORMATIE & INDELING Nieuw te realiseren sfeervol 3-kamerappartement op geliefde locatie in de wijk Hees. Winkels, cultuur en het centrum van

Nadere informatie

65% VERKOCHT. Heemstede. Volop genieten in Heemstede. www.dewatertoren-heemstede.nl

65% VERKOCHT. Heemstede. Volop genieten in Heemstede. www.dewatertoren-heemstede.nl 65% VERKOCHT Heemstede Volop genieten in Heemstede www.dewatertoren-heemstede.nl Heemstede Schitterend wonen in Heemstede Heemstede is een dorp waar u heerlijk kunt wonen en recreëren. Zodra u dit dorp

Nadere informatie

Bouwcombinatie Hoek van Holland

Bouwcombinatie Hoek van Holland 57 woningen Fase II L Avenue te Hoek van Holland Handleiding voor het gebruik en onderhoud van uw woning Type Chainon Geachte heer/mevrouw, Het doet ons genoegen u dit boekje te mogen aanbieden. Binnenkort

Nadere informatie

Gebruik en onderhoud van uw woning

Gebruik en onderhoud van uw woning Gebruik en onderhoud van uw woning Aankoop Oplevering Gebruik Onderhoud U heeft een woning gekocht waarop de Garantie- en waarborgregeling van Woningborg N.V. van toepassing is. Hartelijk gefeliciteerd

Nadere informatie

Kies zelf hoe uw woning eruit ziet IN DE NIEUWE, UNIEKE WOONWIJK VAN WORMERVEER

Kies zelf hoe uw woning eruit ziet IN DE NIEUWE, UNIEKE WOONWIJK VAN WORMERVEER Kies zelf hoe uw woning eruit ziet IN DE NIEUWE, UNIEKE WOONWIJK VAN WORMERVEER WONEN IN AAN DE WATERING Aan de Watering is voor zowel starters als doorstarters een prachtkans om een nieuwe, comfortabele

Nadere informatie

KOPERSOPTIELIJST. Zuidhorn, 6 rijwoningen De Oostergast. Groothuis Wonen B.V.

KOPERSOPTIELIJST. Zuidhorn, 6 rijwoningen De Oostergast. Groothuis Wonen B.V. 20 Groothuis Wonen B.V. Ootmarsumseweg 12 7615 PL Harbrinkhoek Postbus 508 7600 AM Almelo Telefoon 0546-480 000 Fax 0546-480 048 info@groothuis.nl www.groothuis.nl Bank 75.99.56.243 KvK Oost Nederland

Nadere informatie