Notitie m.e.r.- (beoordelings)plicht. U it b rei ding Jac ht haven W emeldin g e

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notitie m.e.r.- (beoordelings)plicht. U it b rei ding Jac ht haven W emeldin g e"

Transcriptie

1 Notitie m.e.r.- (beoordelings)plicht U it b rei ding Jac ht haven W emeldin g e Februari 2011

2 1. I N L E I D I N G U heeft Partners RO gevraagd of het realiseren van de uitbreiding van de jachthaven Wemeldinge (gemeente Kapelle) m.e.r.-(beoordelings)plichtig is. In het hiernavolgende zullen wij deze vraag beantwoorden. Ook zal aandacht worden besteed aan de uitspraak van het Europese Hof van Justitie (verder ook: Hof) van 15 oktober 2009 met betrekking tot de reikwijdte van de m.e.r.-plicht, en aan op handen zijnde nieuwe wetgeving en wijzigingen van bestaande wet- en regelgeving. 2. H E T PROJECT Jachthaven Wemeldinge is voornemens het aantal ligplaatsen voor de recreatievaart uit te breiden. De Jachthaven ligt bij het dorp Wemeldinge in de gemeente Kapelle. De haven aan de Oosterschelde is in 1993 aangelegd in het voormalige sluiscomplex van het Kanaal door Zuid-Beveland. Op dit moment (februari 2011) telt de jachthaven 487 ligplaatsen die zijn aangelegd binnen de regels van het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Voor de gasten beschikt de jachthaven over uitgebreide toilet- en douchegelegenheid, een havenbrasserie, een eetcafé, een watersportwinkel, een jachtmakelaardij in zeilboten en een jachtmakelaardij in motorboten. Daarnaast zijn er op de wal verschillende voorzieningen aanwezig. Het initiatief betreft het toevoegen van maximaal 140 (en minimaal 100) ligplaatsen. De exploitant zal zorg dragen voor extra sanitaire voorzieningen in de vorm van een drijvende unit. Nieuwe bebouwing is niet voorzien. Het publiek zal verder gebruik maken van de bestaande voorzieningen. De uitbreiding van de jachthaven zal in één keer worden gerealiseerd. In samenhang met deze uitbreiding zullen de ligplaatsen van de schepen van RWS en de KLPD mogelijk in noordoostelijke worden aangepast. De uitbreiding ligt in het verlengde van de bestaande ligplaatsen in de richting van de Oosterschelde. De Oosterschelde (Natura 2000 gebied) ten noorden van de jachthaven is tussen 20 tot 40 diep. Hier ligt ook de vaargeul tussen het Kanaal door Zuid-Beveland en de Krammersluizen. In het westen, noorden en oosten liggen droogvallende platen en er zijn aanslibzones bij de dijken. In de omgeving achter de dijk ligt de bebouwing van het dorp Wemeldinge. In het zuiden en oosten ligt het agrarisch landschap met veel boomgaarden en op anderhalve kilometer afstand ligt de Kapelse en Yerseke Moer (Natura 2000 gebied). Voor een uitgebreide beschrijving van het initiatief en een inrichtingsschets wordt verwezen naar de opgestelde startnotitie. 3. M.E. R. (BEOORDELING S)PL I C H T Aan de hand van voornoemde feitelijke gegevens zal hierna de vraag beantwoord worden of een m.e.r.-(beoordelings)plicht geldt. Voor de beantwoording van de vraag of er een m.e.r.-(beoordelings)plicht bestaat voor de uitbreiding van de jachthaven ( plaatsen), is allereerst het bepaalde in het Besluit mer van belang. De verplichting tot het opstellen van een MER is opgenomen in artikel 7.2 Wet milieubeheer (Wm). Dit artikel vormt een omzetting van de EG-mer-richtlijnen1. Voor de beantwoording van de vraag of voor een concreet 1 Richtlijn 85/337/EEG zoals nader herzien bij richtlijn 97/11/EG, 2003/35/EG en 2009/31/EG (mer-richtlijn): Richtlijn 2001/42/EG (smb-richtlijn).

3 project een m.e.r. dient te worden doorlopen, dient primair te worden beoordeeld of de activiteit valt binnen de onderdelen C en D van de Bijlage bij het Besluit mer Onderdeel C geeft aan wanneer sprake is van een m.e.r.-plicht. Een onderscheid dient te worden gemaakt tussen een plan-m.e.r. (kolom 3 van onderdeel C) en een besluit-m.e.r (kolom 4 van onderdeel C). Onderdeel D geeft de activiteiten en gevallen aan waarin sprake is van een m.e.r.- beoordelingsplicht (dan moet worden nagegaan of er al dan niet sprake is van significante milieugevolgen en als deze aan de orde zijn dient een m.e.r. plaats te vinden). De keuze van de Nederlandse wetgever om met drempelwaarden te werken bij de omzetting van de bedoelde EG-richtlijnen is overigens steeds omstreden geweest. De vraag is aan de orde of daarmee de richtlijnen wel juist zijn omgezet. Op deze vraag en de relevante jurisprudentie daarover wordt verderop ingegaan H E T B E S L U I T M E R Voor de uitbreiding van een jachthaven is om te beginnen categorie 10.3 van onderdeel C (m.e.r.-plicht) van belang. In deze categorie van onderdeel C zijn de volgende drempelwaarden neergelegd voor de aanleg van een jachthaven. Onderdeel C. Activiteiten, plannen en besluiten, ten aanzien waarvan het maken van een milieueffectrapportage verplicht is. Activiteit 10.3 Kolom 1: activiteit De aanleg van een jachthaven. Kolom 2: geval in gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op een jachthaven met 1) 500 ligplaatsen of meer, of 2) 250 ligplaatsen of meer in een gevoelig gebied als bedoeld onder a, b of c van punt 1 van onderdeel A van deze bijlage (Besluit milieueffectrapportage). Kolom 3: plan De structuurvisie, bedoeld in de artikelen 2.1, 2.2 en 2.3 van de Wet ruimtelijke ordening, en het plan, bedoeld in artikel 3.1 van die wet. Kolom 4: besluit De vaststelling van het plan, bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onderdelen a en b, van de Wet ruimtelijke ordening dan wel bij het ontbreken daarvan van het plan, bedoeld in artikel 3.1 van die wet dat in de inrichting voorziet. Voor de uitbreiding van een jachthaven is vervolgens categorie 10.3 van onderdeel D (m.e.r. beoordelingsplicht) van belang. In deze categorie van onderdeel D zijn de volgende drempelwaarden neergelegd voor de uitbreiding van een jachthaven.

4 Onderdeel D. Activiteiten en plannen alsmede besluiten, ten aanzien waarvan de procedure als bedoeld in de artikelen 7.16 tot en met 7.20 van de wet (Wet Milieubeheer) van toepassing is. Kolom 1: activiteit De aanleg, wijziging of uitbreiding van een jachthaven. Kolom 2: geval In gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op 100 ligplaatsen of meer. Kolom 3: plan De structuurvisie, bedoeld in de artikelen 2.1, 2.2 en 2.3 van de Wet ruimtelijke ordening, en het plan, bedoeld in artikel 3.1 van die wet. Kolom 4: besluit De vaststelling van het plan, bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a en b, van de Wet ruimtelijke ordening dan wel bij het ontbreken daarvan van het plan, bedoeld in artikel 3.1 van die wet dat in de aanleg, wijziging of uitbreiding voorziet. 3.2 T O E T S D R E M P E L W A A R D E N 2 Nu de uitbreiding onder de drempelwaarde van 250 ligplaatsen blijft, is geen sprake van een m.e.r.-plicht op basis van de C lijst. Nu de uitbreiding van de jachthaven meer dan 100 ligplaatsen betreft, valt de activiteit boven de drempelwaarde van de D lijst en is er sprake van een m.e.r.- beoordelingsplicht. Bij een m.e.r.-beoordelingsplicht maakt het bevoegd gezag (college van burgemeester en wethouders als verantwoordelijke voor de voorbereiding van het planologische besluit) aan de hand van de omstandigheden van het geval een afweging of er aanleiding is tot het opstellen van een MER. In het geval van de uitbreiding van de jachthaven is er op grond van het Besluit mer 1994 sprake van een m.e.r.- beoordelingsplicht en moet de vraag of er een MER moet worden opgesteld aldus nader worden bepaald. Indien moet worden vastgesteld dat een MER moet worden vastgesteld, rijst de vraag of een besluitm.e.r. of plan-m.e.r. dient te worden gevolgd. Uit het systeem van de Wm en het Besluit m.e.r volgt dat de activiteit in zijn geheel onderwerp dient te vormen van de m.e.r. die moet worden uitgevoerd S A M E N H A N G Bij het beoordelen van de vraag of een drempelwaarde in de zin van een categorie van het Besluit mer 1994 wordt overschreden, kan samenhang met andere activiteiten van belang zijn. De jurisprudentie met betrekking tot het begrip samenhang is casuïstisch. Dit maakt dat enige terughoudendheid past met een inschatting wat rechtens de juiste uitleg is. 2 Eventuele activiteiten anders dan de aanleg van ligplaatsen blijken niet voldoende eenduidig uit de projectbeschrijving. Er wordt in deze notitie van uitgegaan dat er geen andere ingrepen plaatsvinden ten behoeve van het project die vallen onder één van de activiteiten uit het Besluit mer Ook wordt aangenomen dat geen sprake is van een toeristisch-recreatieve voorziening met meer dan bezoekers per jaar.

5 Nu de uitbreiding van de jachthaven geen onderdeel uitmaakt van een ander project waarmee het een ruimtelijke samenhang heeft en er geen sprake is van voorzienbaarheid van een verdere uitbreiding3, of fasering in ontwikkelingen behoeft een beoordeling van het criterium van samenhang geen verdere behandeling. 4. A R R E S T HO F VAN JUST I T I E EU In zijn arrest van 15 oktober 2009, Commissie tegen Nederland, C-255/08 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie bepaald dat een toets aan de drempelwaarden ten aanzien van de m.e.r.- beoordelingsplicht als bedoeld in bijlage D bij het Besluit mer 1994 alleen niet voldoende is4. Volgens het Hof dient voorts gekeken te worden naar andere factoren als bedoeld in bijlage III bij de m.e.r. richtlijn. Deze kunnen aanleiding geven tot een beoordeling en het op basis daarvan eventueel opstellen van een milieueffectrapportage ondanks het feit dat de drempelwaarden zoals genoemd in de bijlage bij het Besluit niet worden overschreden. Enkele factoren die in bijlage III worden genoemd zijn de omvang van het project, de cumulatie met andere projecten, het opnamevermogen van het natuurlijke milieu, met in het bijzonder aandacht voor onder meer Natura gebieden, en de orde van grootte van het effect van het project. Er zijn inmiddels enkele uitspraken door Nederlandse rechters gedaan naar aanleiding van de jurisprudentie van het Hof van Justitie5. Zo vernietigde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een revisievergunning op grond van een motiveringsgebrek omdat onvoldoende naar de overige omstandigheden was gekeken6. De Standaardoverweging van de Afdeling naar aanleiding van arrest Hof van Justitie luidt inmiddels: "Hetgeen het plan mogelijk maakt leidt niet tot overschrijding van in de bijlage neergelegde drempelwaarden, terwijl niet is gebleken van andere factoren als bedoeld in bijlage III bij Mer-richtlijn 85/337/EEG in verband waarmee, gelet op het arrest van het Hof van Justitie EG van 15 oktober 2009, zaak C-255/08, desalniettemin een MER had moeten worden opgesteld." Dit arrest en de als gevolg daarvan ontstane vaste jurisprudentie van de Afdeling laat zien dat bij m.e.r.- beoordelingsplichtige situaties, behalve de drempelwaarden 'overige' omstandigheden voldoende zullen moeten worden meegewogen bij de vraag of een m.e.r.-beoordeling moet worden gemaakt. 5. W I J Z I G I N G BESLUIT M. E. R. Het Besluit mer wordt aangepast, onder meer naar aanleiding van voornoemd arrest van het Hof op 15 oktober Het ontwerpbesluit mer is in de Staatscourant verschenen op 16 juni ( ), de inwerkingtreding volgt waarschijnlijk medio Volgens het huidige Besluit mer hoeft voor activiteiten die onder de drempel uit onderdeel D van de bijlage vallen geen m.e.r.-beoordeling te worden uitgevoerd. De vraag wanneer een m.e.r.-beoordeling op grond van de richtlijn ondanks het niet voldoen aan de drempelwaarden toch aan de orde kan zijn, speelt alleen bij activiteiten 3 De term voorzienbaarheid komt voornamelijk voor in jurisprudentie waarbij de zogenaamde salamitactiek aan de orde is. Met de term salamitactiek wordt in de literatuur gedoeld op de situatie dat bij de aanvang van de activiteit (net) onder de drempelwaarde wordt gebleven, maar dat redelijk snel daarna een uitbreiding plaatsvindt waardoor alsnog boven de drempelwaarde wordt uitgekomen. Hierbij is van belang dat de voorzienbare termijn wel dertig jaar kan bedragen, mits de voorziene uitbreiding voldoende concreet is (zie bijvoorbeeld ABRS 11 mei 2005, AB 2005, 333 ABRS 23 november 2005, Gst 2006, 7245, 23). 4 HvJ EU 15 oktober 2009, JM 2010/23 5 ABRS 16 december 2009, JM 2010/4; ABRS 13 januari 2010, JM 2010/33 6 ABRS 17 maart 2010, JM 2010/62

6 die op bijlage II van de richtlijn staan en die op de D-lijst van het huidige Besluit mer onder de drempelwaarden vallen, maar toch wegens hun aard of ligging, een aanzienlijk milieueffect kunnen hebben. Dit gelet op o.a.: (1) de kenmerken van de projecten, waarbij in het bijzonder in overweging moet worden genomen de omvang van het project, de cumulatie met andere projecten, het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, de productie van afvalstoffen, verontreiniging en hinder alsmede het risico van ongevallen; (2) de plaats van de projecten, waarbij rekening wordt gehouden met de mate van kwetsbaarheid van het milieu in de geografische gebieden waarop de projecten van invloed kunnen zijn, door in het bijzonder het bestaande grondgebruik en het opnamevermogen van het natuurlijke milieu in overweging te nemen, (3) de kenmerken van het potentiële effect, met name met betrekking tot het geografisch gebied en grootte van de bevolking. Er is in het Ontwerpbesluit mer voor gekozen om de drempelwaarden indicatief te maken. Daarmee wordt bedoeld dat de drempelwaarden nu de indicatie geven aan het bevoegd gezag dat indien de activiteit onder de drempel ligt, er waarschijnlijk geen sprake kan zijn van aanzienlijke milieugevolgen. Het bevoegd gezag zal zich er echter nog van moeten vergewissen of de activiteit daadwerkelijk geen aanzienlijke milieugevolgen kan hebben, waarbij het in het bijzonder moet nagaan of sprake is van de omstandigheden als bedoeld in bijlage III van de richtlijn. Dit is tot uiting gebracht door middel van een nieuwe categorie 51 in onderdeel D van de bijlage bij het Besluit. Dit is in feite de codificatie van de zojuist genoemde uitspraak van de Afdeling. Voor onderhavige project betekent de inwerking van het gewijzigde Besluit mer 1994 geen verandering voor de gevallen waarin voor de uitbreiding van een jachthaven een m.e.r.-beoordelingsplicht geldt (activiteit 10: uitbreiding jachthaven bij 100 ligplaatsen of meer).

7 6. P R O C E D U R E M.E. R.-BEOORDELING De procedure voor een merbeoordelingsplichtige activiteit is neergelegd in artikel 7.16 tot en met 7.20 van de Wet Milieubeheer (paragraaf 7.6 Besluiten ten aanzien waarvan moet worden beoordeeld of een milieueffectrapportage moet worden gemaakt). De procedure houdt in het kort het volgende in. De initiatiefnemer dient het voornemen van een verzoek om het bestemmingsplan te laten aanpassen voor het initiatief schriftelijk mede te delen aan het bevoegd gezag (i.c. de gemeente). Bij die mededeling wordt door de initiatiefnemer aandacht besteed aan de nadelige gevolgen die de activiteit voor het milieu kan hebben. Het bevoegd gezag neemt vervolgens zes weken na ontvangst van de mededeling een beslissing omtrent de vraag of bij de voorbereiding van het betrokken besluit voor de activiteit, vanwege de belangrijke nadelige gevolgen die zij voor het milieu kan hebben, een milieueffectrapportage moet worden gemaakt. Het bevoegd gezag houdt bij zijn beslissing rekening met de in bijlage III bij de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling aangegeven criteria (zie ook hierboven). Het bevoegd gezag doet mededeling van zijn beslissing door een kennisgeving in een dagblad. De beslissing kan inhouden dat er een MER moet worden opgesteld of dat daarvan kan worden afgezien7. Artikel 7.20 bepaald tenslotte dat de artikelen 7.16 tot en met 7.19 niet van toepassing zijn als de activiteit bij provinciale verordening als maatregel is aangewezen. Bij een door ons uitgevoerde quick scan van de Provinciale verordening is niet gebleken van een dergelijke aanwijzing. Wel zijn de artikelen 2.10 tot en met 2.12 van de Provinciale verordening in het kader van (de ruimtelijke onderbouwing van) het project van belang. Zo regelt artikel 2.12 het bufferbeleid rond natuurgebieden. Het stelt een eis aan de toelichting c.q. de ruimtelijke onderbouwing bij gemeentelijke plannen of projectbesluiten. Dit betekent dat op gemeentelijk niveau noodzakelijkerwijs een afweging moet plaatsvinden waarbij de omschreven aspecten moeten worden onderzocht, beoordeeld en meegewogen bij de uiteindelijke keuze die in het bestemmingsplan wordt vastgelegd. Feitelijk is sprake van een verbijzondering van het algemeen geldende motiveringsbeginsel (artikel 3:36 Algemene Wet Bestuursrecht). 7 Besluiten inzake de m.e.r.-beoordelingsplicht vallen onder de reikwijdte van het in artikel 1:3 Awb vervatte besluitbegrip waardoor ingevolge artikel 20.1 lid 1 Wm in beginsel beroep openstaat op de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Omdat afdeling 3.4 Awb niet van toepassing is op de m.e.r.- beoordelingsprocedure, is het beroepsrecht voorbehouden aan belanghebbenden (artikel Wm) en zal voorafgaande aan het instellen van beroep een bezwaarschriftprocedure gevolgd moeten worden. Echter in weerwil van de uitdrukkelijke bedoeling van de wetgever heeft de Afdeling inmiddels bepaald dat de m.e.r.- beoordelingsbeslissing heeft te gelden als een voorbereidingsbeslissing ex artikel 6:3 Awb. Daartegen staan derhalve geen rechtsbeschermingsmogelijkheden open, tenzij een belanghebbende aan kan tonen dat hij rechtstreeks in zijn belang wordt getroffen los van het voor te bereiden besluit. Kortom: houdt het m.e.r.- beoordelingsbesluit in dat er géén besluit-mer behoeft te worden gemaakt, dan worden derden los van het voor te bereiden (m.e.r.-beoordelingsplichtige) besluit niet rechtstreeks in hun belangen geraakt en staan er voor hen derhalve geen separate bezwaar- en beroepsmogelijkheden open tegen het m.e.r.-beoordelingsbesluit (zie o.a. ABRvS 13 juli 2000, AB 2000, 307 en ABRvS 9 januari 2008, nr /1). Het m.e.r.-beoordelingsbesluit inhoudende dat er wél een besluit-mer moet worden gemaakt, raakt de initiatiefnemer rechtstreeks in zijn belang los van het voor te bereiden besluit (zonder het opstellen van een besluit-mer kan de besluitvorming over de door hem voorgestane activiteit niet worden opgestart). In die situatie heeft de initiatiefnemer daarom wel de mogelijkheid van het indienen van bezwaar en beroep (ABRvS 11 september 1998, BR 1998, p. 960).

8 7. C O N C L U S I E E N AAN B E V E L I N G E N De eindconclusie is dat de beoogde uitbreiding van plaatsen m.e.r.-beoordelingsplichtig is en dat er daarmee een beoordeling dient plaats te vinden of er al dan niet een MER moet worden opgesteld 8. Op basis van die beoordeling kan adequaat worden gemotiveerd of er al dan niet een MER noodzakelijk is 9. Bij de afweging of een MER dient te worden opgesteld dienen de milieueffecten van het initiatief in beeld te worden gebracht en dient met name ook aandacht te worden besteed aan de aspecten uit de Europese richtlijn. Enkele factoren die in bijlage III van de richtlijn worden genoemd zijn de omvang van het project, de cumulatie met andere projecten, het opnamevermogen van het natuurlijke milieu, met in het bijzonder aandacht voor onder meer Natura gebieden, en de orde van grootte van het effect van het project. De gemeente (het college van B&W) zal - op verzoek van de initiatiefnemer in de vorm van een formele mededeling - een besluit moeten nemen of zij van mening is dat er sprake is van nadelige effecten op het milieu die het opstellen van een MER rechtvaardigen. Bij de mededeling wordt door de initiatiefnemer aandacht besteed aan de nadelige gevolgen die de activiteit voor het milieu kan hebben. Aanbevolen wordt om op basis van een concept notitie van de initiatiefnemer waarin op deze mogelijke nadelige effecten wordt ingegaan - met de gemeente vooroverleg te voeren alvorens een formele mededeling te doen aan de gemeente. 8 Indien met de uitbreiding onder de drempel van 100 ligplaatsen wordt gebleven, geldt op grond van het Besluit mer 1994 geen m.e.r.-beoordelingsplicht en is artikel 7.16 en verder van de Wm niet van toepassing en zou de afweging voor het wel of niet opstellen van een MER onderdeel uitmaken van de motivering in de ruimtelijke onderbouwing. Echter de inhoud van de Europese Richtlijn heeft een rechtstreekse werking. Uit jurisprudentie volgt namelijk dat het Besluit mer 1994 richtlijn-conform moet worden geïnterpreteerd. Bij toepassing van het Besluit mer 1994 moet rekening worden gehouden met het brede doel en de ruime strekking van de m.e.r.- richtlijn. In dat kader komt het zonder meer toepassen van de drempelwaarden van het Besluit dan ook in een ander daglicht te staan. Deze uitleg wordt bij inwerkingtreding van de wijziging van het Besluit mer 1994 geformaliseerd. 9 Inmiddels is gebleken dat de uitbreiding van de jachthaven tot een marginale toename van het aantal vaarbewegingen op de Oosterschelde leidt. Daardoor zijn significante effecten op de natuur in de Natura 2000 gebieden uit te sluiten. Er zullen evenmin negatieve effecten optreden op bestaande en nieuwe natuur in de EHS of op beschermde vogelsoorten. Zie hiervoor de uitgevoerde Voortoets (Voortoets Natura 2000-gebied Oosterschelde/EHS en natuurtoets Flora- en faunawet, Nieuwland Advies november 2010).

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Landgoed Hydepark, Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Landgoed Hydepark, Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug Notitie Contactpersoon Gosewien van Eck Datum 14 november 2013 Kenmerk N001-1220333GGV-evp-V01-NL Vormvrije m.e.r.-beoordeling Landgoed Hydepark, Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug 1 Inleiding De gemeente

Nadere informatie

Omgevingsvergunning OV 20140031

Omgevingsvergunning OV 20140031 Omgevingsvergunning OV 20140031 Aanvraag Op 28 februari 2014 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het veranderen van een paardenhouderij (inclusief camping) op het adres Grasdijk

Nadere informatie

M.E.R. beoordelingsbesluit

M.E.R. beoordelingsbesluit 1 1 NOV 1014 r. OMGEVINGSDIENST FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK M.E.R. beoordelingsbesluit Schenk Recycling B.V. Bolderweg 22, 1332 AV Almere rd" 11111. OMGEVINGSDIENST FLrvoLArmo 6 GOOI EN Vr.-. TTTTTT

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van Moerdijk, in haar vergadering van 26 juli 2005;

Het college van burgemeester en wethouders van Moerdijk, in haar vergadering van 26 juli 2005; Het college van burgemeester en wethouders van Moerdijk, in haar vergadering van 26 juli 2005; gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht, de artikelen 1, tweede lid, en 29a, tweede lid, van

Nadere informatie

OMGEVINGSDIENST. FLEVOLAND & GOOiEN VECHTSTREEK. Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM) Locatie: Fellinilaan 151 in Almere

OMGEVINGSDIENST. FLEVOLAND & GOOiEN VECHTSTREEK. Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM) Locatie: Fellinilaan 151 in Almere 1 4 JUL 2015 OMGEVINGSDIENST FLEVOLAND & GOOiEN VECHTSTREEK Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM) Brouwerij Stijl Mevrouw G.C.J. Geraads- Broeren Fellinilaan 151 1325 TW ALMERE Locatie: Fellinilaan

Nadere informatie

Nota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan "Recreatieve Poort 2015" Behoort bij het besluit van de raad van de gemeente Goirle van 9 juni 2015 Mij bekend, De griffier Gemeente Goirle Afdeling Ontwikkeling

Nadere informatie

GEMEENTE LOCHEM. Structuurvisie. Bijlage (vormvrije) MER beoordelingen

GEMEENTE LOCHEM. Structuurvisie. Bijlage (vormvrije) MER beoordelingen GEMEENTE LOCHEM Bijlage (vormvrije) MER beoordelingen mro b.v., maatschap voor Ruimtelijke Ordening INHOUDSOPGAVE : 1 INLEIDING.... 3 1.1 STRUCTUURVISIE EN M.E.R.-PLICHT... 3 1.2 M.E.R.-PLICHTIGE ACTIVITEITEN...

Nadere informatie

Vormvrije m.e.r.-beoordeling bij Structuurvisie Zuidplas 2030

Vormvrije m.e.r.-beoordeling bij Structuurvisie Zuidplas 2030 Vormvrije m.e.r.-beoordeling bij Structuurvisie Zuidplas 2030 Colofon Titel: Vormvrije m.e.r.-beoordeling bij Structuurvisie Zuidplas 2030 Documentnummer: A12.003139 Status: Vastgesteld door de gemeenteraad

Nadere informatie

Wijziging van de Inrichting Veluwse Afval Recycling (VAR) B.V. Advies voor de m.e.r.-beoordeling

Wijziging van de Inrichting Veluwse Afval Recycling (VAR) B.V. Advies voor de m.e.r.-beoordeling Wijziging van de Inrichting Veluwse Afval Recycling (VAR) B.V. Advies voor de m.e.r.-beoordeling 13 september 2006 / rapportnummer 1796-11 Advies voor de m.e.r.-beoordeling Wijziging van de Inrichting

Nadere informatie

Uitbreiding Grand Hotel Krasnapolsky te Amsterdam Advies voor de m.e.r.-beoordeling

Uitbreiding Grand Hotel Krasnapolsky te Amsterdam Advies voor de m.e.r.-beoordeling Uitbreiding Grand Hotel Krasnapolsky te Amsterdam Advies voor de m.e.r.-beoordeling 25 juli 2008 / rapportnummer 2118-14 Aan het dagelijks bestuur van het stadsdeel Amsterdam Centrum Postbus 202 1000

Nadere informatie

pror.tinci renthe 1. OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT 1.1. Ondenrerp

pror.tinci renthe 1. OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT 1.1. Ondenrerp Prov incie h øis lüesterbrink r, Assen Postadres Postbus rzz, 94oo.tc Assen www.drenthe.nl r (o592) 36 tt tt n (o592) j6 t7 77 pror.tinci renthe Assen, 17 januari2013 VERZONDEN 21JAiI.2O13 Ons kenmerk

Nadere informatie

Definitieve beschikking

Definitieve beschikking Algemene wet bestuursrecht 1 Wet milieubeheer Definitieve i Aanleiding Aan NS Railinfiabeheer B.V., 1998 een revisievergunning ingevolge is beroep ingesteld op grond waarvan grond hiervan is de verlenen

Nadere informatie

Feitelijke informatie De Afdeling bestuursrechtspraak heeft samengevat - het beroep gegrond verklaard op de volgende overwegingen.

Feitelijke informatie De Afdeling bestuursrechtspraak heeft samengevat - het beroep gegrond verklaard op de volgende overwegingen. Onderwerp Uitspraak RvS inzake wijzigingsbesluit Duinweg 56 Collegevoorstel Zaaknummer: OLOGMM27 Inleiding Op 30 november 2010 heeft uw college besloten het wijzigingsbesluit Duinweg 56, Drunen vast te

Nadere informatie

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Collegevoorstel Advies: Openbaar

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Collegevoorstel Advies: Openbaar Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp Waalfront Koers West en een Milieueffectrapportage Programma / Programmanummer Ruimtelijke ontwikkeling / 4110 IBW-nummer Portefeuillehouder P. Depla Samenvatting

Nadere informatie

«JM» Milieueffectrapportage

«JM» Milieueffectrapportage In r.o. 8 gaat de Afdeling uitvoerig in op de vraag van welke situatie bij akoestisch onderzoek moet worden uitgegaan, de maximale planologische mogelijkheden of de maximale representatieve bedrijfssituatie.

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendapunt: 12b. Onderwerp: Bestemmingsplan Windturbines Netterden-Azewijn. Portefeuillehouder: wethouder F.S.A.

Raadsvoorstel. Agendapunt: 12b. Onderwerp: Bestemmingsplan Windturbines Netterden-Azewijn. Portefeuillehouder: wethouder F.S.A. Raadsvoorstel Agendapunt: 12b Onderwerp: Bestemmingsplan Windturbines Netterden-Azewijn Portefeuillehouder: wethouder F.S.A. Wissink Samenvatting: In april 2008 heeft uw raad besloten in te stemmen met

Nadere informatie

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Rucphen, 7 november 2012 INHOUD; 1. Procedure 2. Ingediende zienswijzen 3. Inhoud zienswijzen en inhoudelijke

Nadere informatie

Strand Horst Advies voor de m.e.r.- beoordeling

Strand Horst Advies voor de m.e.r.- beoordeling Strand Horst Advies voor de m.e.r.- beoordeling 17 juni 2004 / rapportnummer 1432-23 Advies voor de m.e.r- beoordeling Strand Horst Advies voor de m.e.r.- beoordeling Strand Horst, uitgebracht aan het

Nadere informatie

zaaknummer 200703432/1 datum van uitspraak woensdag 13 februari 2008 Kamer 2 - Milieu - Schadevergoeding

zaaknummer 200703432/1 datum van uitspraak woensdag 13 februari 2008 Kamer 2 - Milieu - Schadevergoeding Essentie uitspraak: Artikel 15.20, schade komt in aanmerking voor vergoeding vanwege het niet langer op grond van een milieubeheer mogen uitoefenen van een activiteit. Casus en uitspraak Een exploitant

Nadere informatie

Gemeente. Schijndel. Beleidsnotitie indieningsvereisten. Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a.

Gemeente. Schijndel. Beleidsnotitie indieningsvereisten. Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a. Gemeente Schijndel Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a., sub 2 Wabo 2 3 bij verzoeken om afwijken van het bestemmingsplan Inleiding Op 24 september 2014 is het

Nadere informatie

de vereniging Vereniging van Eigenaars (hierna: de VvE) van het gebouw "Oosterschelde I", gevestigd te Wemeldinge, gemeente Kapelle, appellante,

de vereniging Vereniging van Eigenaars (hierna: de VvE) van het gebouw Oosterschelde I, gevestigd te Wemeldinge, gemeente Kapelle, appellante, Essentie uitspraak: Een jachthaven kan niet als inrichting als bedoeld in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) worden aangemerkt. Op 300 meter van de botenloods bevindt zich een inrichting

Nadere informatie

GEMEENTE BUREN. Ruimtelijke onderbouwing Hendriklaan 15 16, Beusichem

GEMEENTE BUREN. Ruimtelijke onderbouwing Hendriklaan 15 16, Beusichem GEMEENTE BUREN Ruimtelijke onderbouwing Hendriklaan 15 16, Beusichem Projectnr. 061-076 / 27 januari 2016 INHOUD BLZ 1 INLEIDING... 3 1.1 Aanleiding en doelstelling... 3 1.2 Plangebied... 4 1.3 Geldend

Nadere informatie

De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de gewaarmerkte stukken deel uitmaken van de omgevingsvergunning.

De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de gewaarmerkte stukken deel uitmaken van de omgevingsvergunning. gemeente Nieuwkoop afdeling Publiekszaken INTERNE POST Gemeente Nieuwkoop A.J. de Rooij Postbus 1 2460 AA TER AAR datum zaaknummer behandeld door betreft datum W-2015-0160 Ernst-Jan Haselhoff ONTWERP Omgevingsvergunning

Nadere informatie

Essentie Samenhangende installaties voor opwekken windenergie; werkingssfeer m.e.r.-regelgeving windturbines.

Essentie Samenhangende installaties voor opwekken windenergie; werkingssfeer m.e.r.-regelgeving windturbines. M&R 2013/41 bouwvergunningen windturbines op Test Site Lelystad; geen sprake van met elkaar samenhangende installaties; geen Wm-vergunningplicht en derhalve geen aanhoudingsplicht voor aanvragen om bouwvergunning

Nadere informatie

Procedurestappen MER-trajecten

Procedurestappen MER-trajecten Procedurestappen MER-trajecten 1. Procedurestappen besluitmer-traject p.2 2. Procedurestappen planmer-traject p.4 3. Procedurestappen combi plan- en besluitmer p.6 1. Procedurestappen BesluitMER-traject

Nadere informatie

Beleidsregels binnenplans afwijken van het bestemmingsplan (artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1 Wabo)

Beleidsregels binnenplans afwijken van het bestemmingsplan (artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1 Wabo) Beleidsregels binnenplans afwijken van het bestemmingsplan (artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1 Wabo) Versie: vastgesteld Gemeente Landsmeer, januari 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 25 november 2011 HOOFDSTUK 8 BIJZONDERE BEPALINGEN OVER DE WIJZE VAN PROCEDEREN BIJ DE BESTUURSRECHTER

NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 25 november 2011 HOOFDSTUK 8 BIJZONDERE BEPALINGEN OVER DE WIJZE VAN PROCEDEREN BIJ DE BESTUURSRECHTER 32 621 Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met bepalingen over nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige overheidsdaad (Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige

Nadere informatie

ONTWERP Besluit artikel 3.6 lid 1 onderdeel a Wro Buitengebied Asten 2008, wijziging Behelp 1

ONTWERP Besluit artikel 3.6 lid 1 onderdeel a Wro Buitengebied Asten 2008, wijziging Behelp 1 ONTWERP Besluit artikel 3.6 lid 1 onderdeel a Wro Buitengebied Asten 2008, wijziging Behelp 1 burgemeester en wethouders van A s t e n; gezien het verzoek om medewerking van Archimil B.V. namens de heer

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014 OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014 Burgemeester en wethouders hebben op 14 januari 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het legaliseren van appartementen. De aanvraag

Nadere informatie

Nota van B&W. Portefeuilehouder J.C.W. Nederstigt

Nota van B&W. Portefeuilehouder J.C.W. Nederstigt gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp instellen van (hoger) beroep tegen de beslissing (op bezwaar) van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland inzake de geweigerde ontheffing voor Windpark Haarlemmermeer

Nadere informatie

Bestemmingsplan buitengebied Baarle-Nassau

Bestemmingsplan buitengebied Baarle-Nassau Bestemmingsplan buitengebied Baarle-Nassau Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 1 september 2011 / rapportnummer 2322 83 1. Oordeel over het MER De gemeente Baarle-Nassau

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT. aan de aanvraag planologische medewerking kan worden verleend middels het nemen van een projectbesluit;

ONTWERPBESLUIT. aan de aanvraag planologische medewerking kan worden verleend middels het nemen van een projectbesluit; ONTWERPBESLUIT Projectbesluit Bokt 19 en besluit reguliere bouwvergunning (10/1132/1111649) Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven; gezien de op 1 april 2010 ingekomen aanvraag

Nadere informatie

WIJZIGINGSVERGUNNING WET MILIEUBEHEER

WIJZIGINGSVERGUNNING WET MILIEUBEHEER WIJZIGINGSVERGUNNING WET MILIEUBEHEER verleend aan Delamine B.V. (Locatie Oosterhorn 8 te Farmsum) Groningen, 21 augustus Nr. 2007-31.021/34, M V Procedure nr. Procedure Nummer 6264 Inhoudsopgave 1. VERZOEK

Nadere informatie

Toelichting op de Coördinatieverordening

Toelichting op de Coördinatieverordening Toelichting op de Coördinatieverordening Hoofdstuk 1: Algemene toelichting 1. Coördinatieregeling ex artikel 3.30 Wro Afdeling 3.6 Wro bevat verschillende coördinatieregelingen voor Rijk, provincie en

Nadere informatie

Bestemmingsplan 1e partiële herziening BP Oosteindsepolder en Warmoeziersweg (caravanstalling Oosteindseweg 155b)

Bestemmingsplan 1e partiële herziening BP Oosteindsepolder en Warmoeziersweg (caravanstalling Oosteindseweg 155b) Bestemmingsplan 1e partiële herziening BP Oosteindsepolder en Warmoeziersweg (caravanstalling Oosteindseweg 155b) 29 juli 2014 ontwerp Gemeente Lansingerland Bestemmingsplan 1e partiële herziening BP

Nadere informatie

Mogelijkheid tot indienen zienswijze is geen rechtsbescherming

Mogelijkheid tot indienen zienswijze is geen rechtsbescherming Zienswijze en UOV Mogelijkheid tot indienen zienswijze is geen rechtsbescherming Ondanks het feit dat het indienen van een zienswijze niet gerekend kan worden tot de vormen van rechtsbescherming in het

Nadere informatie

Toelichting. Wijzigingsplan Glastuinbouw Nieuwe Dijk 2, 4, 6, 8. Artikel 3.6 Wro

Toelichting. Wijzigingsplan Glastuinbouw Nieuwe Dijk 2, 4, 6, 8. Artikel 3.6 Wro Toelichting Wijzigingsplan Artikel 3.6 Wro INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 1.1. Gegevens initiatiefnemer... 3 1.2. Glastuinbouw Het Grootslag... 3 2. Bestemmingsplan Glastuinbouwgebied Het Grootslag 2003,

Nadere informatie

Datum: 3 maart Risico s beperken, leefbaarheid vergroten.

Datum: 3 maart Risico s beperken, leefbaarheid vergroten. Besluit omgevingsvergunning 299900 Aanvraagnummer OLO-2133017 BP Europa SE - BP Nederland Hornweg 10 1045AR, Amsterdam Locatie: BP Amsterdam Terminal Hornweg 10, 1045 AR, Amsterdam Onderwerp: Omgevingsvergunning

Nadere informatie

LJN: BH1764, Centrale Raad van Beroep, 07/2959 WWB + 07/2960 WWB + 08/6263 WWB + 08/6264 WWB + 08/6265 WWB

LJN: BH1764, Centrale Raad van Beroep, 07/2959 WWB + 07/2960 WWB + 08/6263 WWB + 08/6264 WWB + 08/6265 WWB LJN: BH1764, Centrale Raad van Beroep, 07/2959 WWB + 07/2960 WWB + 08/6263 WWB + 08/6264 WWB + 08/6265 WWB Datum uitspraak: 20-01-2009 Datum publicatie: 04-02-2009 Rechtsgebied: Bijstandszaken Soort procedure:

Nadere informatie

1. Grotere maximale hoeveelheid kunststofafval die binnen de inrichting mag worden opgeslagen (maximale opslagcapaciteit).

1. Grotere maximale hoeveelheid kunststofafval die binnen de inrichting mag worden opgeslagen (maximale opslagcapaciteit). Milieuneutrale wijziging van de (werking van de) inrichting (Wabo art 2.1 lid 1 onder e en art 3.10 lid 3) 1 Veranderingen Beschrijf de voorgenomen veranderingen van de inrichting. 1. Grotere maximale

Nadere informatie

Notitie 20101628-03 Herziening bestemmingsplan Zuiderpoort fase 2 te Apeldoorn; luchtkwaliteitsaspecten

Notitie 20101628-03 Herziening bestemmingsplan Zuiderpoort fase 2 te Apeldoorn; luchtkwaliteitsaspecten Notitie 20101628-03 Herziening bestemmingsplan Zuiderpoort fase 2 te Apeldoorn; luchtkwaliteitsaspecten Datum Referentie Behandeld door 5 oktober 2010 20101628-03 ir. P. van der Wal/MVD 1 Inleiding In

Nadere informatie

Advies bezwarencommissie. Postbus 250. Rentmeesterkantoor Reinders Folmer B.V. t.a.v. de heer ing. P.H. Reinders Folmer Postbus 21 2100 AE HEEMSTEDE

Advies bezwarencommissie. Postbus 250. Rentmeesterkantoor Reinders Folmer B.V. t.a.v. de heer ing. P.H. Reinders Folmer Postbus 21 2100 AE HEEMSTEDE Çjemeente Rentmeesterkantoor Reinders Folmer B.V. t.a.v. de heer ing. P.H. Reinders Folmer Postbus 21 2100 AE HEEMSTEDE Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900-1852

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing

Ruimtelijke onderbouwing Ruimtelijke onderbouwing Project: Vergroten woning Oudelandseweg 6 te Sint-Maartensdijk September 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Projectbeschrijving 2 3. Vigerend bestemmingsplan 3 4. Omgevingsplan

Nadere informatie

Actualisatie m.e.r.-beoordeling Binnenstad Nieuwegein Advies ten behoeve van de m.e.r. -beoordeling

Actualisatie m.e.r.-beoordeling Binnenstad Nieuwegein Advies ten behoeve van de m.e.r. -beoordeling Actualisatie m.e.r.-beoordeling Binnenstad Nieuwegein Advies ten behoeve van de m.e.r. -beoordeling 2 mei 2005 / rapportnummer 1086-64 Burgemeester en Wethouders van Nieuwegein Postbus 1 3430 AA NIEUWEGEIN

Nadere informatie

Artikel 2: Indiening van de aanvraag en mededeling van ontvangst Eerste lid

Artikel 2: Indiening van de aanvraag en mededeling van ontvangst Eerste lid Toelichting bij de Procedureregeling planschadevergoeding 2005 Algemene toelichting Op grond van artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) heeft een belanghebbende de mogelijkheid om van de

Nadere informatie

REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN ANDEREN DORP, NIJEND 18 (ZAAGWERKZAAMHEDEN)

REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN ANDEREN DORP, NIJEND 18 (ZAAGWERKZAAMHEDEN) REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN ANDEREN DORP, NIJEND 18 (ZAAGWERKZAAMHEDEN) 1 Algemeen In deze notitie wordt een reactie gegeven op de ingediende zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan Anderen

Nadere informatie

website - 47-RO-2009015319-ab.doc Pagina 1

website - 47-RO-2009015319-ab.doc Pagina 1 website - 47-RO-2009015319-ab.doc Pagina 1 Ons kenmerk RO/2009015319 Behandeld door de heer B. Klijs (0592) 36 56 64 Onderwerp: Vergunning artikel 19d van de Natuurbeschermingswet (Nb-wet) 1998 BESLUIT

Nadere informatie

ons kenmerk ECGR/U201301490 Lbr. 13/100

ons kenmerk ECGR/U201301490 Lbr. 13/100 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Modelverordening elektronische kennisgeving uw kenmerk ons kenmerk ECGR/U201301490 Lbr. 13/100 bijlage(n)

Nadere informatie

Alternatieve locaties baggerberging, provincie Utrecht Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Alternatieve locaties baggerberging, provincie Utrecht Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Alternatieve locaties baggerberging, provincie Utrecht Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 6 augustus 2008 / rapportnummer 2015-43 1. OORDEEL OVER HET MER De provincie Utrecht is voornemens om

Nadere informatie

Bouwfonds Ontwikkeling B.V. Postbus 6540 5600 HM Eindhoven. Geachte heer Verschueren,

Bouwfonds Ontwikkeling B.V. Postbus 6540 5600 HM Eindhoven. Geachte heer Verschueren, Bouwfonds Ontwikkeling B.V. Postbus 6540 5600 HM Eindhoven Behandeld door : Wouters, R. Uw brief van : -- Doorkiesnummer : 040-2631674 Uw kenmerk : -- E-mailadres : r.wouters@nuenen.nl Ons kenmerk : 2013.23982

Nadere informatie

Raadsvoorstel Agendanr. :

Raadsvoorstel Agendanr. : Raadsvoorstel Agendanr. : Reg.nr. : 5219265 B&W verg. : 4 november 2015 Commissie : ROB Onderwerp: Voorbereidingsbesluit Graafseweg 354-358 Cie_verg. : 1 december 2015 Raadsverg. : 15 december 2015 1)

Nadere informatie

Notitie. Beleid ten behoeve van. Ontheffingen in het kader van de Wet ruimtelijke ordening

Notitie. Beleid ten behoeve van. Ontheffingen in het kader van de Wet ruimtelijke ordening Notitie Beleid ten behoeve van Ontheffingen in het kader van de Wet ruimtelijke ordening Gemeente Bussum Afdeling Ruimtelijke Inrichting September 2009 1 1. AANLEIDING De gemeente Bussum heeft in het jaar

Nadere informatie

categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2004 RA04.0108 A 11 04/696 Onderwerp: Bezwaarschrift Sluyter Advocaten tegen besluit raad m.b.t.

categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2004 RA04.0108 A 11 04/696 Onderwerp: Bezwaarschrift Sluyter Advocaten tegen besluit raad m.b.t. Raadsvoorstel jaar stuknr. Raad categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2004 RA04.0108 A 11 04/696 Onderwerp: Bezwaarschrift Sluyter Advocaten tegen besluit raad m.b.t. gebied Zijtak Portefeuillehouder: J.

Nadere informatie

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal Stichting S&L Zorg T.a.v. D. van Randwijk Postbus 148 4700 AC Roosendaal NEDERLAND contactpersoon : Mevr. M. Bezemer (Aanw.op ma,di,do) Roosendaal : doorkiesnummer : (0165) 579875 (W20_vrl_OU) onderwerp

Nadere informatie

Milieueffectrapportage actualiteiten

Milieueffectrapportage actualiteiten Milieueffectrapportage actualiteiten VMR Actualiteitendag 2013 Marcel Soppe (advocaat bij Soppe Gundelach Witbreuk advocaten te Almelo) Te behandelen onderwerpen: (Meest relevante) wetswijzigingen afgelopen

Nadere informatie

JB 1999/256 Rechtbank Amsterdam, 09-08-1999, AWB 98/3128 HUISV 06 Besluit (huisnummerbeschikking), Mededeling omtrent feiten

JB 1999/256 Rechtbank Amsterdam, 09-08-1999, AWB 98/3128 HUISV 06 Besluit (huisnummerbeschikking), Mededeling omtrent feiten JB 1999/256 Rechtbank Amsterdam, 09-08-1999, AWB 98/3128 HUISV 06 Besluit (huisnummerbeschikking), Mededeling omtrent feiten Aflevering 1999 afl. 13 College Rechtbank Amsterdam Datum 9 augustus 1999 Rolnummer

Nadere informatie

Planschade risicoanalyse

Planschade risicoanalyse Planschade risicoanalyse Caravanhoff, Hemmerbuurt 138 te Hem September 2012-48-1 Batterijstraat 1 5396 NT Lithoijen (Oss) 0412 48 48 22 Pasmaat advies www.pasmaat.com 1. Aanleiding 1.1. Verzoek Initiatiefnemer

Nadere informatie

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: Het in gebruik nemen en verbouwen van een vakantie-appartementsgebouw.

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: Het in gebruik nemen en verbouwen van een vakantie-appartementsgebouw. OMGEVINGSVERGUNNING 20110088 Aanvraag Mevrouw L.M.T. Otten heeft op 29 juni 2011 een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het verzoek tot in gebruik name van een vakantie-appartementsgebouw op het

Nadere informatie

Bestemmingsplan buitengebied Boxtel

Bestemmingsplan buitengebied Boxtel Bestemmingsplan buitengebied Boxtel Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 26 januari 2012 / rapportnummer 2438 76 1. Oordeel over het MER De gemeente Boxtel wil het bestemmingsplan

Nadere informatie

Onderwerp Vaststelling bestemmingsplan "Heerde-Dorp, 5 e herziening (Haneweg 4 te Heerde)".

Onderwerp Vaststelling bestemmingsplan Heerde-Dorp, 5 e herziening (Haneweg 4 te Heerde). Gemeente Heerde Raadsvergadering 3 1 JAN 2011 Conform voorstel Raadsvoorstel Raadsvergadering 31 januari 2011 Commissie Ruimte 10 januari 2011 Agendapunt 7 Afdeling en opsteller Ruimte/Lisette Sipman (0578

Nadere informatie

Toelichting bij de procedure voor de bouw van een 2 de kerncentrale te Borssele (Nederland)

Toelichting bij de procedure voor de bouw van een 2 de kerncentrale te Borssele (Nederland) 21 september 2009 Toelichting bij de procedure voor de bouw van een 2 de kerncentrale te Borssele (Nederland) Inleiding In een gezamenlijke brief van 17 september 2008 aan de Nederlandse Tweede Kamer hebben

Nadere informatie

: beslissing op bezwaarschrift afwijzing verzoek inpassingsplan Lage Weide, gemeente Utrecht. Besluit pag. 4. Toelichting pag. 5

: beslissing op bezwaarschrift afwijzing verzoek inpassingsplan Lage Weide, gemeente Utrecht. Besluit pag. 4. Toelichting pag. 5 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 12 mei 2015 NUMMER PS PS2015RGW06 AFDELING FLO/ MEC COMMISSIE RGW STELLER Dorien van Cooten & Henk de Vries DOORKIESNUMMER DOCUMENTUMNUMMER 8150FBF3

Nadere informatie

LJN: BO2154,Voorzieningenrechter Rechtbank 's-hertogenbosch, AWB 10/2913 en 10/3065

LJN: BO2154,Voorzieningenrechter Rechtbank 's-hertogenbosch, AWB 10/2913 en 10/3065 LJN: BO2154,Voorzieningenrechter Rechtbank 's-hertogenbosch, AWB 10/2913 en 10/3065 Print uitspraak Datum uitspraak: 22-10-2010 Datum publicatie: 29-10-2010 Rechtsgebied: Bouwen Soort procedure: Voorlopige

Nadere informatie

datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x 010 284 8659

datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x 010 284 8659 datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x 010 284 8659 onderwerp x X behandeld door/e-mail x lichte bouwvergunning (20090216) plaatsen dakkapellen Van Beethovenlaan 55 C. Sonderen c.sonderen@capelleaandenijssel.nl

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. PÖ/JLolS/ \OU& 1 8 DEC 2013. Routing

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. PÖ/JLolS/ \OU& 1 8 DEC 2013. Routing Provinciale Staten van Overijsse PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. PÖ/JLolS/ \OU& Dat. 1 8 DEC 2013 ontv.: Routing a.d. Bijl.: Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88

Nadere informatie

TOELICHTING. Compositie 5 stedenbouw bv Boschstraat 35-37 4811 GB Breda 076 5225262 076 5213812 info@c5s.nl www.c5s.nl 20083802

TOELICHTING. Compositie 5 stedenbouw bv Boschstraat 35-37 4811 GB Breda 076 5225262 076 5213812 info@c5s.nl www.c5s.nl 20083802 telefoon fax email internet kvk Breda Compositie 5 stedenbouw bv Boschstraat 35-37 4811 GB Breda 076 5225262 076 5213812 info@c5s.nl www.c5s.nl 20083802 TOELICHTING Project : Bestemmingsplan Buitengebied

Nadere informatie

ONDERWERP: Vaststellen bestemmingsplan "Motorcrossterrein Arnhem"

ONDERWERP: Vaststellen bestemmingsplan Motorcrossterrein Arnhem Aan de gemeenteraad Documentnummer 2015.0.101.295 Zaaknummer 2015-07-00870 ONDERWERP: Vaststellen bestemmingsplan "Motorcrossterrein Arnhem" Voorstel 1. Gewijzigd vast te stellen het bestemmingsplan "Motorcrossterrein

Nadere informatie

2014-0030225. Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer gelezen de op 13 november 2014 ontvangen aanvraag van

2014-0030225. Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer gelezen de op 13 november 2014 ontvangen aanvraag van Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer gelezen de op 13 november 2014 ontvangen aanvraag van J. Verkuyl Kaagweg 35 2157 LH Abbenes Omgevingsvergunning voor het handelen in strijd met

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL 10.0116. Rv. nr..: 10.0116 B&W-besluit d.d.: 5-10-2010 B&W-besluit nr.: 10.1042

RAADSVOORSTEL 10.0116. Rv. nr..: 10.0116 B&W-besluit d.d.: 5-10-2010 B&W-besluit nr.: 10.1042 RAADSVOORSTEL 10.0116 Rv. nr..: 10.0116 B&W-besluit d.d.: 5-10-2010 B&W-besluit nr.: 10.1042 Naam programma +onderdeel: Bereikbaarheid Onderwerp: Besluitvorming ten aanzien van het advies Sleutel tot een

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. Agenda nr. 9

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. Agenda nr. 9 Raadsvoorstel Agenda nr. 9 Onderwerp: Vaststellen bestemmingsplan Ruiter 10 Someren Soort: Kaderstellend en besluitvormend Opsteller: M. ter Avest Portefeuillehouder: W.L.G. Hanssen Zaaknummer: SOM/2015/019808

Nadere informatie

Uitbreiding Land van Ooit Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Uitbreiding Land van Ooit Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Uitbreiding Land van Ooit Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 28 april 2005 / rapportnummer 1460-76 Toetsingadvies over het milieueffectrapport Uitbreiding Land van Ooit Advies op grond van artikel

Nadere informatie

Milieu en ruimte in het buitengebied

Milieu en ruimte in het buitengebied Milieu en ruimte in het buitengebied Milieu en ruimte in het buitengebied mr. P.P.A. Bodden mr. T.J.H. Verstappen mr. H.J.M. Wingens mr. T.H.H.A. van der Schoot (eindredactie) milieu en ruimte in het

Nadere informatie

Verplaatsing varkenshouderij van de Geerstraat naar de Begijnenstraat te Winssen, gemeente Beuningen

Verplaatsing varkenshouderij van de Geerstraat naar de Begijnenstraat te Winssen, gemeente Beuningen Verplaatsing varkenshouderij van de Geerstraat naar de Begijnenstraat te Winssen, gemeente Beuningen Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 28 januari 2013 / rapportnummer 2725 31 1. Oordeel over

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Handelsonderneming Gebroeders Rast V.O.F. Aangevraagde activiteiten : Het bouwen van een overkapping Locatie : Dikkersweg

Nadere informatie

NOTA VAN WIJZIGING. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: Artikel I, onderdeel D, komt te luiden: Artikel 54, tweede lid, komt te luiden:

NOTA VAN WIJZIGING. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: Artikel I, onderdeel D, komt te luiden: Artikel 54, tweede lid, komt te luiden: 29 448 Wijziging van de Flora- en faunawet in verband met de verruiming van de mogelijkheden tot beheer en schadebestrijding van beschermde inheemse diersoorten NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet

Nadere informatie

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Datum 3 juni 2015

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Datum 3 juni 2015 TBR 2015 afl. 7 Belang appellant is het verkrijgen van een bestemming die de ontwikkeling van een woon-werkgebied op zijn gronden mogelijk maakt. De plan-m.e.r.-regeling, waaronder begrepen art. 7.2a Wm,

Nadere informatie

Pluimveehouderij Van Deurzen Toetsingsadvies over de actualisatie van het milieueffectrapport

Pluimveehouderij Van Deurzen Toetsingsadvies over de actualisatie van het milieueffectrapport Pluimveehouderij Van Deurzen Toetsingsadvies over de actualisatie van het milieueffectrapport 26 januari 2009 / rapportnummer 1372-127 1. OORDEEL OVER HET AANGEPASTE MER De heer H. van Deurzen is voornemens

Nadere informatie

O M G EVi N G S D i E N ST. Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets. Bio Spirits B.V. Markerkant 10-30 in Almere. FLEVOLAND & GOOf EN VEcHrsygEEg

O M G EVi N G S D i E N ST. Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets. Bio Spirits B.V. Markerkant 10-30 in Almere. FLEVOLAND & GOOf EN VEcHrsygEEg O M G EVi N G S D i E N ST FLEVOLAND & GOOf EN VEcHrsygEEg Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets Bio Spirits B.V. Markerkant 10-30 in Almere O M G EV1 N G S D I E N ST FLEVOLAND & GODi EN VECHTSTREEK

Nadere informatie

nabij de Stelhoeve in Wemeldinge.

nabij de Stelhoeve in Wemeldinge. Besluitvormende raadsvergadering: 16 december 2008 Portefeuillehouder: G.J.J. Burger AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2008/84 Datum : 26 november 2008 Onderwerp : Zienswijzen met betrekking tot de ontwikkeling

Nadere informatie

BESCHIKKING. Omgevingsvergunning (milieuneutrale wijziging) Datum: 25 maart 2015 Gemeente Oost Gelre OLO1614887

BESCHIKKING. Omgevingsvergunning (milieuneutrale wijziging) Datum: 25 maart 2015 Gemeente Oost Gelre OLO1614887 BESCHIKKING Omgevingsvergunning (milieuneutrale wijziging) Datum: 25 maart 2015 Gemeente Oost Gelre OLO1614887 Onderwerp Op 14 januari 2015 hebben wij een aanvraag ontvangen van Rompa Tanneries BV voor

Nadere informatie

OIVIGEVINGSVERGUNNING. Gasunie Transport Services (GTS)

OIVIGEVINGSVERGUNNING. Gasunie Transport Services (GTS) OIVIGEVINGSVERGUNNING verleend aan Gasunie Transport Services (GTS) ten behoeve van de activiteit milieuneutraal veranderen "aanpassingen aan het brandstofgassysteem" (Locatie: Vierhuizerweg 1 te Eemshaven)

Nadere informatie

katinka jesse omgevingsrecht environmental law

katinka jesse omgevingsrecht environmental law katinka jesse omgevingsrecht environmental law Second opinion Beoordeling m.e.r.-plicht vanwege de voorgenomen woningbouw TU-midden, TU-Noord, TNO-Zuidpolder, en een deel Schieoevers 25 augustus 2008 katinka

Nadere informatie

Marcel Soppe 1. Almelo. wordt aangeduid met de afkorting MER.

Marcel Soppe 1. Almelo. wordt aangeduid met de afkorting MER. (Gepubliceerd in P.J.J. van Buuren e.a. (red), Toonbeelden, Gedachten over provinciaal omgevingsrecht ter herinnering aan Toon de Gier, Kluwer 2013, p. 159-165) Communautaire grenzen aan het beperken van

Nadere informatie

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen Burgemeester en wethouders hebben op 17 april 2013 van de heer A.W.A. Bongers, Sint

Nadere informatie

«JM» Milieueffectrapportage

«JM» Milieueffectrapportage moment geldt bepalend en in de beleidsnota is geen overgangsbepaling opgenomen, noch een hardheidsclausule. Dat laatste is natuurlijk wel mogelijk door de beleidsnota aan te passen met een passage over

Nadere informatie

*RV08.0376* Aan de gemeenteraad Agendapunt : 6.5/18122008 Documentnr.: RV08.0376. Roden, 11 december 2008

*RV08.0376* Aan de gemeenteraad Agendapunt : 6.5/18122008 Documentnr.: RV08.0376. Roden, 11 december 2008 Aan de gemeenteraad Agendapunt : 6.5/18122008 Documentnr.: RV08.0376 Roden, 11 december 2008 Onderwerp Bezwaarschrift van de heer D.F. Feenstra tegen de hoogte van een hem toegekende planschadevergoeding

Nadere informatie

Reactienota zienswijzen Startdocument planm.e.r. bestemmingsplan buitengebied 2014 Someren

Reactienota zienswijzen Startdocument planm.e.r. bestemmingsplan buitengebied 2014 Someren Notitie Contactpersoon Maartje van Ravesteijn Datum 18 februari 2014 Kenmerk N001-1219533RMV-cri-V01-NL Reactienota zienswijzen Startdocument planm.e.r. bestemmingsplan buitengebied 2014 Someren Inleiding

Nadere informatie

V A L K E N S WA A R. D

V A L K E N S WA A R. D G E M E E N T E V A L K E N S WA A R. D Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email C. Evers 678 cev(o)valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 10raad00743 onderwerp Vaststellen

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Waterschap Groot Salland Aangevraagde activiteiten : Aanpassen van de installatie in het kader van de gasveiligheid Locatie

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing bij projectbesluit ten behoeve van Sport & Science, Hoeflingweg 20 te Lochem

Ruimtelijke onderbouwing bij projectbesluit ten behoeve van Sport & Science, Hoeflingweg 20 te Lochem Ruimtelijke onderbouwing bij projectbesluit ten behoeve van Sport & Science, Hoeflingweg 20 te Lochem Inleiding Bij besluit van 28 juli 2010 hebben burgemeester en wethouders van Lochem aan Sport & Science

Nadere informatie

Verordening op de elektronische bekendmaking en kennisgeving waterschap Vechtstromen

Verordening op de elektronische bekendmaking en kennisgeving waterschap Vechtstromen Verordening op de elektronische bekendmaking en kennisgeving waterschap Vechtstromen Kenmerk Het algemeen bestuur van het waterschap Vechtstromen; gezien het voorstel van de Voorbereidingscommissie d.d.

Nadere informatie

Advies raadscommissie Voor D66, SP en ChristenUnie/SGP is dit een debatpunt en voor de overige fracties een hamerstuk.

Advies raadscommissie Voor D66, SP en ChristenUnie/SGP is dit een debatpunt en voor de overige fracties een hamerstuk. No.214521-1 Emmeloord, 29 juli 2014. Onderwerp Toepassing gemeentelijke coördinatieregeling plangebied Emmeloord Smedingplein (locatie AH) Voorgenomen besluit raad 1. Het plangebied Emmeloord Smedingplein

Nadere informatie

Raadsvoorstel Start m.e.r.-procedure windpark Spinder

Raadsvoorstel Start m.e.r.-procedure windpark Spinder 150714-44-RUI-01 Raadsvoorstel start MER procedure Spinder_crdv 1 Raadsvoorstel Start m.e.r.-procedure windpark Spinder Aanleiding Stichting MOED heeft een verzoek om herziening van het bestemmingsplan

Nadere informatie

DATUM BEHANDELING IN D&H 23 apfil 2013. commissie 0 MBH (8 mei 2013)

DATUM BEHANDELING IN D&H 23 apfil 2013. commissie 0 MBH (8 mei 2013) 3ATUM VERGADERING 23 IT)eİ 2013 BULAGE(N) 2 DATUM BEHANDELING IN D&H 23 apfil 2013 \GENDAPUNTNUMMER I I commissie 0 MBH (8 mei 2013) AAN DE VERENIGDE VERGADERING B1300195 waterschap Hollandse Delta VERORDENING

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING (Nummer: W12/003578

OMGEVINGSVERGUNNING (Nummer: W12/003578 OMGEVINGSVERGUNNING (Nummer: W12/003578 Aanvraag Op 30 maart 2012 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het oprichten van een woning (vervangende bouw), kadastraal bekend gemeente

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

minuut Hierbij delen wij u mede dat op uw d.d. 23 augustus 2012 bij het college ingekomen verzoek om een omgevingsvergunning voor de activiteit(-en):

minuut Hierbij delen wij u mede dat op uw d.d. 23 augustus 2012 bij het college ingekomen verzoek om een omgevingsvergunning voor de activiteit(-en): gemeente minuut Gemeente Maassluis De heer E. Endlich Postbus 55 3140 AB MAASSLUIS Postbus 55 3140 AB Maassluis T 14-010 E gemeente@maassluis.nl I www.maassluis.nl uw brief van uw kenmerk 23 augustus 2012

Nadere informatie

De gemeente heeft hoger beroep ingesteld. Zo nodig kan bij de Raad van State meteen worden gezegd wat u zelf precies van de aanvraag vindt.

De gemeente heeft hoger beroep ingesteld. Zo nodig kan bij de Raad van State meteen worden gezegd wat u zelf precies van de aanvraag vindt. Raadsvoorstel Inleiding:Ons college heeft op 15 december 2006 op bezwaar besloten een besluit tot bouwvergunning- en vrijstellingverlening te handhaven, voor een carport en veranda op het perceel Laagstraat

Nadere informatie

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten planologische afwijking van het bestemmingsplan en bouwen

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten planologische afwijking van het bestemmingsplan en bouwen Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten planologische afwijking van het bestemmingsplan en bouwen Burgemeester en wethouders hebben op 30 mei 2012 van Grinie B.V., Broek 1C, 5446 PS Wanroij

Nadere informatie

Vrijstellingsverzoek voor het spelen van boerengolf in Lage Zwaluwe, Verzoek voor het nemen van een voorbereidingsbesluit voor het betrokken gebied.

Vrijstellingsverzoek voor het spelen van boerengolf in Lage Zwaluwe, Verzoek voor het nemen van een voorbereidingsbesluit voor het betrokken gebied. Aan de Raad Made, 29 mei 2007 Aan de commissie: Grondgebiedzaken Datum vergadering: 28 augustus 2007 Agendapunt : 13 Raadsvergadering: 20 september 2007 Onderwerp: Nummer raadsnota: Vrijstellingsverzoek

Nadere informatie