L E D E N O V E R E E N K O M S T E N O V E R E E N K O M S T T O T A A N K O O P Z O N C E R T I F I C A T E N

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "L E D E N O V E R E E N K O M S T E N O V E R E E N K O M S T T O T A A N K O O P Z O N C E R T I F I C A T E N"

Transcriptie

1 L E D E N O V E R E E N K O M S T E N O V E R E E N K O M S T T O T A A N K O O P Z O N C E R T I F I C A T E N TUSSEN: 1. De heer naam (nr ###) woonachtig te plaatsnaam aan de adres hierna te noemen: het 'Lid'; en 2. COÖPERATIEVE VERENIGING SOLAR GREEN POINT DE GRUYTER U.A., een coöperatieve vereniging met uitgesloten aansprakelijkheid, gevestigd en kantoorhoudende te (5222 AE) s-hertogenbosch aan de Veemarktkade 8, ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer , vertegenwoordigd door de heer S.H.W. Verheijen en de heer R.A. Bevelander, hierna te noemen de Coöperatie ; hierna gezamenlijk ook aan te duiden als Partijen ; NEMEN HET VOLGENDE IN AANMERKING: A. De Coöperatie is opgericht bij notariële akte op 21 mei B. De Coöperatie heeft (onder meer) als doel het in eigendom verwerven en ten bate van haar leden exploiteren van een zonnestroominstallatie (de Installatie ), welke Installatie bestaat uit een aantal zonnepanelen en aanhorige voorzieningen, aangebracht op het dak van Veemarktkade nummer 8, plaatselijk bekend als De Gruyterfabriek, alsmede al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De Installatie is verdeeld in maximaal zonnepanelen, welke van tijd tot tijd uitgebreid of verkleind kan worden door het bestuur van Coöperatie. Elk zonnepaneel correspondeert met één administratieve eenheid ( Zoncertificaat ). Elk zonnepaneel is voorzien van een geïnstalleerd vermogen van 270 wattpiek, C. Het Lid verkrijgt het recht op een Vergoeding voor de door het Lid verworven Zoncertificaten corresponderende opgewekte elektriciteit nadat hij daarvoor de Inbreng heeft voldaan. 1

2 D. De Coöperatie levert de door de Installatie opgewekte elektriciteit aan een Energieleverancier waarvoor de Coöperatie een Vergoeding ontvangt. De Vergoeding zal worden uitbetaald aan de leden naar rato van het aantal Zoncertificaten dat een Lid bezit. De vergoeding kan door de Coöperatie, dan wel rechtstreeks door het Leveringsbedrijf worden uitbetaald aan de Leden. E. Alleen Leden kunnen Zoncertificaten kopen. De toetredende persoon zal door, al dan niet elektronische, aanvaarding van het aanbod tot koop van de Zoncertificaten tevens als Lid tot de Coöperatie toetreden. F. De toetredende persoon tevens heeft aanvaard dat het in eigendom verwerven en ten bate van haar leden exploiteren van de Installatie door de Coöperatie vooralsnog afhangt van het minimaal aantal te verkopen Zoncertificaten. Op het moment dat blijkt dat de Installatie niet gerealiseerd en/of geëxploiteerd kan gaan worden door de Coöperatie, dan krijgt het Lid de gehele Inbreng en alle overige betaalde kosten gerestitueerd. Restitutie vindt plaats binnen één maand nadat dit gebleken is. G. Partijen wensen hun afspraken, rechten en plichten verbonden aan het Lidmaatschap schriftelijk vast te leggen in deze tekst welke tekst de afspraken, rechten en plichten vertegenwoordigt. KOMEN OVEREEN ALS VOLGT: 1. Definities en interpretatie 1.1. In deze Overeenkomst hebben de volgende begrippen de volgende betekenis: a. Administratiekosten: de administratieve kosten gemoeid met berekening, afhandeling en correspondentie, per Lid. b. Beheerkosten: de kosten gemoeid met beheer, onderhoud en risicoverzekeringen van de Installatie, per Zoncertificaat per kalenderjaar. De Beheerkosten worden met ingang van 1 januari 2016 jaarlijks door de Coöperatie herzien, zoals vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 4.2. Leden die een Leveringsovereenkomst bij het Leveringsbedrijf hebben, komen in aanmerking voor een lagere bijdrage aan de Beheerkosten. De bijdrage wordt weer verhoogd naar het reguliere tarief zodra het Lid een Leveringsovereenkomst sluit met een andere Energieleverancier dan het Leveringsbedrijf. 2 c. Coöperatie: de onder 2 genoemde partij bij deze Overeenkomst.

3 d. Energieleverancier: elke rechtspersoon die elektriciteit verkoopt aan eindafnemers en die hiervoor over een leveringsvergunning beschikt voor de Nederlandse markt. e. Entreevergoeding: een bij aanvang van het Lidmaatschap door het Lid verschuldigde vergoeding voor administratiekosten. f. Facturatiekosten: Het Leveringsbedrijf zal de uitbetaling van de Vergoeding uitvoeren. Indien een Lid geen Leveringsovereenkomst heeft met het Leveringsbedrijf worden per jaar uitvoeringskosten aan dat Lid in rekening gebracht. Deze Facturatiekosten bedragen 1,50 (zegge: één euro en vijftig cent)zullen vanaf 1 januari 2016 jaarlijks geïndexeerd worden met toepassing van het Consumenten Prijsindexcijfer van het Centraal Bureau voor Statistiek. g. Inbreng: de door het Lid aan de Coöperatie te betalen vergoeding van 395,00 (zegge: driehonderd vijf en negentig euro) die recht geeft op één Zoncertificaat. h. Installatie: de installatie omschreven in overweging B i. Leveringsbedrijf: Qurrent Nederland B.V., ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer , dan wel of enige andere onderneming waaraan de Coöperatie van tijd tot tijd de Opbrengst zal leveren. j. Leveringsovereenkomst: de overeenkomst tot levering van (onder meer) elektriciteit tussen het Lid en het Leveringsbedrijf, zo het Lid besluit om met het Leveringsbedrijf zodanige overeenkomst te sluiten. k. Lid: de onder 1 genoemde partij bij deze Overeenkomst. l. Lidmaatschap: alle rechten en plichten van een Lid met de Coöperatie, die voortvloeien uit de Statuten en deze Overeenkomst. m. Partijen: het Lid en de Coöperatie gezamenlijk. n. Opbrengst: de door de Installatie opgewekte elektrische energie in kilowattuur (kwh). o. Overeenkomst: deze overeenkomst. p. Statuten: de statuten van de Coöperatie zoals vastgesteld bij oprichting d.d. 21 mei 2013 en zoals die van tijd tot tijd zullen luiden. q. Tarief: een gemiddeld tarief per kwh, dat 2 keer per jaar door het Leveringsbedrijf wordt vastgesteld + 0,003 (extra opslag) + 0,0015 (Garantie van Oorsprong (GvO)) + omzetbelasting hierover. De Vergoeding corresponderend met de opgewekte elektriciteit 3

4 vindt plaats op basis van het Tarief, één en ander overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.2 van deze Overeenkomst. r. Terugneemprijs: de door de Coöperatie jaarlijks te bepalen vergoeding per Zoncertificaat die de Coöperatie uitkeert aan het Lid bij einde van diens Lidmaatschap. s. Uitgifteprijs: de door de Coöperatie jaarlijks te bepalen prijsstelling per Zoncertificaat, die de Coöperatie heeft terugontvangen van Leden door beëindiging van het Lidmaatschap, die opnieuw kunnen worden uitgegeven aan aspirant Leden van de Coöperatie. t. Vergoeding: de jaarlijkse opbrengst in geld van de opgewekte elektriciteit. u. Zoncertificaat: het recht op de met de opgewekte elektriciteit corresponderende opbrengst van één zonnepaneel, onderdeel uitmakende van de Installatie Door aankoop van minimaal één Zoncertificaat wordt de toetredende persoon tevens Lid van de Coöperatie. Het Lid stemt als zodanig in met hetgeen in deze Overeenkomst is bepaald Indien een of meer bepalingen van deze Overeenkomst nietig, vernietigbaar of anderszins niet-afdwingbaar zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht en treedt desnoods zonder tussenkomst van partijen voor de niet-afdwingbare bepaling een afdwingbare bepaling in de plaats die de strekking van de niet-afdwingbare bepaling zoveel mogelijk benadert Indien en voor zover deze Overeenkomst, de statuten van de Coöperatie, de Leveringsovereenkomst met het Leveringsbedrijf strijdig zijn, geldt de volgende rangorde: A. Statuten van de Coöperatie B. deze Overeenkomst C. Leveringsovereenkomst met het Leveringsbedrijf Waarbij geldt dat A boven B gaat en B boven C De Overeenkomst omvat de volledige rechtsverhouding tussen de Coöperatie en het Lid. Afwijkingen van de Overeenkomst zijn slechts geldig voor zover zij door de Coöperatie schriftelijk zijn aanvaard. 2. Voorwaarden voor Lidmaatschap, Zoncertificaten en Inbreng 1.1. Het Lidmaatschap wordt aangegaan onder de volgende opschortende voorwaarden: 4

5 a. Deze overeenkomst vormt tezamen met de tussen het Lid en BPD Ontwikkeling B.V. gesloten koopovereenkomst en tussen het Lid en Bouwbedrijf Berghege B.V. gesloten aannemingsovereenkomst een onverbrekelijk geheel. Bij ontbinding op grond van de in de aannemingsovereenkomst genoemde ontbindende voorwaarden dan wel het niet tot stand komen op grond van eventuele opschortende voorwaarden van de aannemingsovereenkomst is deze overeenkomst eveneens en automatisch ontbonden dan wel niet tot stand gekomen. Overigens ongeacht welke partij de ontbinding inroept van welke overeenkomst. Dit artikel leidt niet tot enige aansprakelijkheid van het Lid jegens de Coöperatie, BPD Ontwikkeling B.V. en/of Bouwbedrijf Berghege B.V. b. Het Lid heeft de eenmalige Entreevergoeding van 0,00 (zegge: nul euro) voldaan. c. Het Lid heeft voor ieder Zoncertificaat dat hij neemt de Inbreng voldaan alsmede de voor het lopende kalenderjaar of gedeelte ervan verschuldigde Beheerkosten en Administratiekosten Het Lid verwerft een aantal Zoncertificaten, à 395,00 (zegge: driehonderd vijf en negentig euro) per stuk, en voldoet de totale Inbreng de Entreevergoeding, de Administratiekosten van jaar 1 en de Beheerkosten van jaar 1 direct na de totstandkoming van deze overeenkomst, waarbij eventueel door het Lid aanbetaalde gelden in mindering worden gebracht op het totaal. De hoogte van de bijkomende kosten wordt omschreven in artikel 4 van deze Overeenkomst Indien het Lid het resterende bedrag van de Inbreng niet of niet tijdig voldoet, heeft de Coöperatie het recht tot onvoorwaardelijke opzegging van de Overeenkomst. De eventuele aanbetaling zal worden teruggestort op de bij de Coöperatie bekende bankrekening van het Lid, eventueel na aftrek van gemaakte administratiekosten Het Lid verklaart kennis genomen te hebben van de Statuten van de Coöperatie alsmede kennis te hebben genomen van wijze waarop hij zijn Lidmaatschap kan beëindigen De Zoncertificaten zijn persoonlijk en niet overdraagbaar, behoudens in de gevallen geregeld in 5.2 (beëindiging Lidmaatschap) en 5.6 (overlijden). 3. De Opbrengst en Vergoeding 1.1. De Opbrengst wordt telkens na afloop van een kalenderjaar door de Coöperatie in overleg met het Leveringsbedrijf bepaald. Het Lid verklaart bekend te zijn met het feit dat prognoses over de Opbrengst indicatief zijn en dat daaraan geen rechten kunnen worden ontleend. De werkelijk gerealiseerde Opbrengst is afhankelijk van een veelheid van factoren en wordt 5

6 niet door de Coöperatie en daarbij betrokken personen gegarandeerd. Het Lid zal jegens de Coöperatie, haar oprichters, bestuurders en commissarissen geen aanspraak maken op vergoeding van vermeende schade wegens tegenvallende Opbrengst. Voorts is het Lid er mee bekend dat de Coöperatie niet onder toezicht staat van de AFM De Coöperatie zal voor de Opbrengst een vergoeding per kwh betalen. Het Lid stemt er mee in dat deze Vergoeding mogelijk jaarlijks via het Leveringsbedrijf aan het Lid zal worden uitbetaald. Voor alle leden zal de Coöperatie vergoeden ter hoogte van het Tarief van het Leveringsbedrijf van het kalenderjaar waarin productie heeft plaatsgevonden. Ter illustratie: voor eerste helft 2014 was het Tarief van het Leveringsbedrijf 0,066 (zegge: zes komma zes eurocent) per geproduceerde kwh De leden van de coöperatie komen in aanmerking voor een SDE vergoeding van 0,148 minus de correctiefactor van 0,045 (voorlopig correctiebedrag 2015) per geproduceerde kwh op hun gezamenlijk hernieuwbare energie. Deze regeling van RVO geldt voor alle leden die samen eigenaar zijn van een productie-installatie. De SDE vergoeding zal door de coöperatie jaarlijks worden uitgekeerd. De hoogte van de correctiefactor zal ieder jaar door RVO worden aangepast en is afhankelijk van de dan geldende energieprijs indexering. 4. Beheerkosten en Facturatiekosten 1.1. De Beheerkosten strekken tot dekking van alle met het beheer, onderhoud en risicoverzekering van de Installatie gemoeide kosten. Het Lid is ter zake in geen geval jegens de Coöperatie tot meer gehouden dan het voldoen van de Beheerkosten. De Installatie wordt onder meer verzekerd tegen schade, diefstal, brand, vandalisme, weersinvloeden, met uitzondering van schade als gevolg van terrorisme en oorlog, waarbij als uitgangspunt geldt dat de verzekerde waarde gebaseerd is op de actuele boekwaarde Het Lid is jaarlijks voor ieder Zoncertificaat dat hij houdt de Beheerkosten van 10,00 (zegge: tien euro) per Zoncertificaat per kalenderjaar verschuldigd aan de Coöperatie. De Beheerkosten worden met ingang van 1 januari 2016 jaarlijks door de Coöperatie geïndexeerd en mogelijk herzien ten gevolge van sterk gewijzigde omstandigheden. De Coöperatie maakt de herziene beheerkosten ten minste 30 dagen voor aanvang van het kalenderjaar waarop die kosten betrekking hebben aan de Leden bekend. Het totaal van de verschuldigde Beheerkosten wordt door de Coöperatie bij het aangaan van het lidmaatschap en vervolgens jaarlijks aan het Lid in rekening gebracht voor het lopende kalenderjaar. Betaling van deze kosten dient binnen 30 dagen na factuurdatum plaats te vinden. 6

7 1.3. Leden die een Leveringsovereenkomst bij het Leveringsbedrijf hebben komen in aanmerking voor een reductie van 2,00 (zegge: twee euro) op de Beheerkosten per Zoncertificaat per kalenderjaar voor de duur van het Lidmaatschap. Voor het eerste jaar betalen deze Leden derhalve 8,00 (zegge: acht euro) Beheerkosten per Zoncertificaat. De reductie wordt door het Leveringsbedrijf verrekend met de jaarlijkse uitkering van de vergoeding, dan wel wordt deze reductie verrekend via de Coöperatie, en wordt op maximaal 15 Zoncertificaten toegepast. Indien deze Leden meerdere Zoncertificaten houden, wordt het reguliere tarief voor de Beheerkosten jaarlijks door de Coöperatie aan het Lid in rekening gebracht voor het lopende kalenderjaar Het Leveringsbedrijf zal de uitbetaling van de Vergoeding uitvoeren. Indien een Lid geen Leveringsovereenkomst heeft met het Leveringsbedrijf worden per factuur Facturatiekosten aan dat Lid in rekening gebracht van 1,50 (zegge: één euro en vijftig cent), vanaf 1 januari 2016 jaarlijks te indexeren met toepassing van het Consumenten Prijsindexcijfer van het Centraal Bureau voor Statistiek. Leden die wel een Leveringsovereenkomst hebben met het Leveringsbedrijf betalen hiervoor geen vergoeding. 5. Beëindiging Lidmaatschap en gevolgen daarvan 1.1. Het Lid dat zijn Lidmaatschap van de Coöperatie wenst te beëindigen, dient het Lidmaatschap uiterlijk op 1 november van het lopende kalenderjaar schriftelijk op te zeggen tegen het einde van dat kalenderjaar. Zodra de opzegging door de Coöperatie is bevestigd, is zij onherroepelijk. Als gevolg van opzegging eindigt het Lidmaatschap met ingang van 1 januari van het kalenderjaar, volgend op het kalenderjaar waarin de opzegging door de Coöperatie is ontvangen Zodra het Lidmaatschap eindigt, vervallen de door het Lid gehouden Zoncertificaten aan de Coöperatie en kan het Lid de aan de Zoncertificaten verbonden rechten voor zover die daarna verschijnen niet meer uitoefenen. Het Lid verkrijgt per Zoncertificaat een vordering op de Coöperatie gelijk aan de Terugneemprijs zoals die gold in het kalenderjaar van beëindiging, overeenkomstig 5.4. Behoudens in gevallen als bedoeld in 5.3 voldoet de Coöperatie binnen 30 dagen, volgend op de dag van beëindiging van het Lidmaatschap de Terugneemprijs aan het Lid Om te voorkomen dat de Coöperatie in enig jaar voor een te grote hoeveelheid Zoncertificaten een Terugneemprijs moet betalen, waardoor een te groot beslag gelegd zou 7

8 worden op de haar ter beschikking staande financiële middelen, betaalt de Coöperatie jaarlijks voor maximaal 15% van het totaal van de uitgegeven Zoncertificaten de Terugneemprijs. Indien en in zoverre in enig kalenderjaar reeds voor 15% van de op dat moment uitgegeven Zoncertificaten aan leden een Terugneemprijs is betaald, wordt voor de overige Zoncertificaten die overeenkomstig 5.2 aan de Coöperatie zijn vervallen de daarin genoemde betalingstermijn met maximaal 12 maanden verlengd. Over de verschuldigde Terugneemprijs per Zoncertificaat zal de Coöperatie een marktconforme rente vergoeden. De Coöperatie behoudt te allen tijde het recht de Terugneemprijs desondanks eerder te betalen. De Coöperatie zal haar Leden geïnformeerd houden voor hoeveel Zoncertificaten in enig kalenderjaar reeds een Terugneemprijs is betaald, en welke rente bij de toepassing van artikel 5.3 zal worden vergoed. Betaling van de Terugneemprijs geschiedt op basis van volgorde waarin leden hun Lidmaatschap hebben beëindigd De Coöperatie bepaalt jaarlijks de in het volgende kalenderjaar geldende Terugneemprijs en deelt die uiterlijk op 30 november voorafgaand aan het jaar waarin zij van toepassing zal zijn aan de Leden mede. Bij het bepalen van de Terugneemprijs wordt in ieder geval in aanmerking genomen de op dat moment verwachte ontwikkeling van de marktprijzen van zonnepanelen en de energietarieven, alsmede alle overige marktomstandigheden die het bestuur relevant acht. Het Lid verklaart zich ermee bekend dat de ontwikkeling van de Terugneemprijs gedurende de looptijd van de Overeenkomst wegens onvoorzienbare ontwikkelingen in de markt in aanzienlijke mate kan afwijken van hetgeen hij daarvan op basis van de huidige marktomstandigheden kan verwachten. Het Lid aanvaardt het hieraan verbonden risico en doet afstand van zijn recht de Coöperatie, haar oprichters, bestuurders en commissarissen alsmede het Leveringsbedrijf ter zake aansprakelijk te stellen De Coöperatie is bevoegd om voor de gedeelten van de Installatie waarvan zij de Zoncertificaten heeft ingenomen nieuwe Zoncertificaten uit te geven tegen Uitgifteprijs die gemaximeerd is tot de Terugneemprijs. De Coöperatie streeft ernaar de ingenomen Zoncertificaten steeds zo snel als mogelijk weer uit te geven aan bestaande of nieuwe Leden Het Lidmaatschap eindigt voorts in de gevallen en op de wijze zoals voorzien in de Statuten, waaronder het overlijden van het Lid. In dat laatste geval kunnen de erfgenamen van het Lid de Zoncertificaten aan de Coöperatie aanbieden overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 5.1 t/m 5.2 van deze Overeenkomst, dan wel ervoor kiezen deze zoncertificaten door tussenkomst van de Coöperatie aan een of meer van hen te laten overdragen. 8

9 6. Duur en beëindiging van de Overeenkomst 1.1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van het Lidmaatschap en eindigt van rechtswege zodra het Lidmaatschap om welke reden dan ook eindigt. Zodra het Lidmaatschap eindigt, vervallen de door het Lid gehouden Zoncertificaten aan de Coöperatie en verkrijgt het Lid per Zoncertificaat een vordering op de Coöperatie gelijk aan de Terugneemprijs, overeenkomstig 5.2, 5.3 en De Overeenkomst eindigt tevens van rechtswege indien niet binnen drie maanden na het sluiten ervan de in artikel 2.1 bedoelde opschortende voorwaarden zijn vervuld De Coöperatie kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen indien het Lid tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst en hij, nadat de Coöperatie hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld waarbij hem een termijn van 30 dagen is gegund zijn verplichtingen alsnog na te komen, blijft tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst; Partijen verklaren zich ermee akkoord dat deze omstandigheden, voor zover niet reeds in de Statuten voorzien, omstandigheden zijn waarin in redelijkheid niet van de Coöperatie gevergd kan worden het Lidmaatschap voort te zetten, zodat in deze gevallen opzegging door de Coöperatie van het Lidmaatschap met onmiddellijke ingang gerechtvaardigd is. Zodra het Lidmaatschap eindigt, vervallen de door het Lid gehouden Zoncertificaten aan de Coöperatie en verkrijgt het Lid per Zoncertificaat een vordering op de Coöperatie gelijk aan de Terugneemprijs. 7. Overige bepalingen 1.1. De administratie van de Coöperatie strekt tot volledig bewijs van de rechten en verplichtingen van Partijen over en weer, behoudens tegenbewijs Indien door omstandigheden die buiten de macht van de Coöperatie liggen niet langer in redelijkheid kan worden gevergd dat de Coöperatie de Installatie geheel of gedeeltelijk in stand houdt, zal de Coöperatie zich inspannen om een zoveel mogelijk gelijkwaardige installatie ter beschikking te verkrijgen of, indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, het Lid een redelijke vergoeding bieden De aansprakelijkheid van de Coöperatie voor directe schade aan personen en zaken is, voor zover niet reeds uitgesloten in deze Overeenkomst, beperkt tot enige uitkering van de verzekering van de Coöperatie minus het eigen risico, dan wel, indien de verzekeraar om welke reden dan ook niet uitkeert, tot ten hoogste de Beheerkosten die het Lid in één kalenderjaar verschuldigd is. Aansprakelijkheid voor andere schade is uitgesloten. 9

10 1.4. Het Lid geeft toestemming dat de Coöperatie haar persoonsgegevens aan het Leveringsbedrijf (Qurrent Nederland B.V.) verstrekt zodat deze het Lid kan benaderen met een aanbod over stappen naar het Leveringsbedrijf, zodat het Lid gebruik kan maken van de voordelen die geboden worden voor Leden die een Leveringsovereenkomst hebben met het Leveringsbedrijf. Dit aanbod is geheel vrijblijvend Op deze Overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing Indien en voor zover, als gevolg van een wetswijzing, een aanpassing van de ledenovereenkomst en/of de statuten van de coöperatie noodzakelijk is om voor een lager of anderszins voordeliger tarief of regime voor (energie)belasting in aanmerking te komen, dan zal deze ledenovereenkomst en/of de statuten worden aangepast. Het Lid verklaart zich bij voorbaat akkoord met de wijzigingen van de Ledenovereenkomst en/of de statuten voor zover deze noodzakelijk zijn om in aanmerking te komen voor dit lagere of anderszins voordeliger tarief of regime, en zal in een ledenvergadering waarin deze aanpassingen aan de orde zijn met het voorstel tot statutenwijziging instemmen Bij een wijziging van de Statuten van de Coöperatie, geldt de meest recente versie van de Statuten Geschillen die voortvloeien uit deze Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te s-gravenhage behoudens indien op grond van de wet een andere rechter (mede) bevoegd is. Aldus opgemaakt te s-hertogenbosch op XXX XXXX 2015 De Coöperatie voor deze: 10

11 Richard Bevelander Stan Verheijen 11

Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten.

Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten. Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten. Stroom en gas van Met de eenvoud van energie Bijzondere Voorwaarden voor levering van energie aan consumenten. Artikel 1 Algemeen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Bijlage B1 Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers 1 augustus 2013 Versie 2013 Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van stroom en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van stroom en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van stroom en gas aan kleinverbruikers Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat daarover voor consumenten in het kader van de Coördi natie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Bij deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Budget TM Energie voor levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene voorwaarden van Budget TM Energie voor levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene voorwaarden van Budget TM Energie voor levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Bij deze Algemene voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op www.budgetenergie.nl/algemene-voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument:

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument: Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt. Zowel op papier als elektronisch. Diensten: alle

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Levering elektriciteit en gas kleingebruikers 2013.

Algemene Voorwaarden Levering elektriciteit en gas kleingebruikers 2013. Algemene Voorwaarden Levering elektriciteit en gas kleingebruikers 2013. Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op de internetsite van de leverancier (zie www.nle.nl)

Nadere informatie

Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers. Geldig per 1 juli 2006

Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers. Geldig per 1 juli 2006 Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Geldig per 1 juli 2006 Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat daarover voor

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is voor particuliere en MKBklanten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.nl Artikel 1 DEFINITIES 1. Algemene voorwaarden: de onderhavige bepalingen. 2. Recht Wel: de eenmanszaak Recht Wel Juristen en

Nadere informatie

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: I-Development / Studentproject.eu hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

Nadere informatie

ONLINY Algemene Voorwaarden

ONLINY Algemene Voorwaarden ONLINY Algemene Voorwaarden 1 Algemene voorwaarden Onliny 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden (hierna voorwaarden) wordt verstaan onder: a) Onliny: bedrijf, gevestigd aan de Marcantilaan 7,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: Web-Works Internet, Kerkeburen 56,8754 EA Makkum, hierna te noemen: Web-Works

Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: Web-Works Internet, Kerkeburen 56,8754 EA Makkum, hierna te noemen: Web-Works Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: Web-Works Internet, Kerkeburen 56,8754 EA Makkum, hierna te noemen: Web-Works Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Alsmede de kwaliteitscriteria van WoonEnergie Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 365 ENERGIE B.V. VOOR OVEREENKOMSTEN MET EINDGEBRUIKERS

ALGEMENE VOORWAARDEN 365 ENERGIE B.V. VOOR OVEREENKOMSTEN MET EINDGEBRUIKERS Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. 365 Energie BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 365 Energie B.V. gevestigd aan de Spaarpot Oost 22 te

Nadere informatie

HollandsPracht B.V. Arnhemsestraat 47 6971 AP Brummen T +31 (0)575 563 562 F +31 (0)575 563 475 info@hollandspracht.nl www.hollandspracht.

HollandsPracht B.V. Arnhemsestraat 47 6971 AP Brummen T +31 (0)575 563 562 F +31 (0)575 563 475 info@hollandspracht.nl www.hollandspracht. ALGEMENE VOORWAARDEN Reclamebureau HollandsPracht Deel 1 Artikel 1. Algemeen 1.1 HollandsPracht In deze algemene voorwaarden ( Algemene Voorwaarden ) wordt met HollandsPracht ( HollandsPracht ) bedoeld:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Symbus B.V.

Algemene Voorwaarden Symbus B.V. Algemene Voorwaarden Symbus B.V. Dit document bevat de tekst van de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op alle aanvragen, aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten tussen Symbus B.V. en haar

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden voor Belastingbuddy Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000

Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000 Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000 Deze Algemene Bepalingen zijn vastgesteld door de Raad van de Gemeente Amsterdam bij zijn besluit van 15 november 2000 nummer 689 en opgenomen in een

Nadere informatie

a l g e m e n e v o o r w a a r d e n m o d e l c o n t r a c t v o o r d e l e v e r i n g v a n e n e r g i e a a n k l e i n v e r b r u i k e r s

a l g e m e n e v o o r w a a r d e n m o d e l c o n t r a c t v o o r d e l e v e r i n g v a n e n e r g i e a a n k l e i n v e r b r u i k e r s a l g e m e n e v o o r w a a r d e n m o d e l c o n t r a c t v o o r d e l e v e r i n g v a n e n e r g i e a a n k l e i n v e r b r u i k e r s Deze Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Levering Elektriciteit aan Zakelijke Grootverbruikers

Algemene Voorwaarden Levering Elektriciteit aan Zakelijke Grootverbruikers Algemene Voorwaarden Levering Elektriciteit aan Zakelijke Grootverbruikers Artikel 1. Definities Aansluiting : Eén of meer verbindingen tussen een elektriciteitsnet en een onroerende zaak als bedoeld in

Nadere informatie

Aansluit- en transportovereenkomst voor elektriciteit en/of gas

Aansluit- en transportovereenkomst voor elektriciteit en/of gas Deze aansluit- en transportovereenkomst wordt verstrekt door VanHelder namens uw regionale netbeheerder Aansluit- en transportovereenkomst voor elektriciteit en/of gas de kleinverbruiker 1 en de regionale

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Alsmede de kwaliteitscriteria van Oxxio 1 juni 2013 Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat

Nadere informatie

Rederij Succes. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REDERIJ SUCCES gevestigd te (3764 AZ) Soest aan de Grote Melmweg 35

Rederij Succes. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REDERIJ SUCCES gevestigd te (3764 AZ) Soest aan de Grote Melmweg 35 Rederij Succes ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REDERIJ SUCCES gevestigd te (3764 AZ) Soest aan de Grote Melmweg 35 Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nummer 08023921 Definities. In deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers (versie 2013) Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing bij: Cogas Infra en Beheer B.V. (www.cogas.nl);

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. voor het uitvoeren van werkzaamheden en diensten door Liander N.V.

Algemene voorwaarden. voor het uitvoeren van werkzaamheden en diensten door Liander N.V. Algemene voorwaarden voor het uitvoeren van werkzaamheden en diensten door Liander N.V. november 2009 Algemene voorwaarden voor het uitvoeren van werkzaamheden en diensten door Liander N.V., november

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bridge Consulting Group. 1. Algemeen

Algemene voorwaarden Bridge Consulting Group. 1. Algemeen Algemene voorwaarden Bridge Consulting Group 1. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft. 1.2 Opdrachtnemer: Bridge Consulting Group B.V.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie 1 december 2012 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen opdrachtnemer en zijn opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie