WIL DE BURGER WEL KIEZEN?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WIL DE BURGER WEL KIEZEN?"

Transcriptie

1

2

3 JAARCONGRES WIL DE BURGER WEL KIEZEN? over keuzevrijheid in de gezondheidszorg en de energiemarkt Dit congres werd mede mogelijk gemaakt door:

4

5 VOORWOORD Onder invloed van de vernieuwing van het openbaar bestuur is zowel vanuit de politiek als het bestuur een lijn ingezet om de burger meer keuzevrijheid te bieden. Kiezen beperkt zich heden ten dage daarom niet alleen tot het kiezen van een Tweede Kamer, gemeenteraad of ander bestuurlijk orgaan. Keuzes maken is onder invloed van de bestuurlijke vernieuwing, maatschappelijke ontwikkelingen en politieke ambities haast een dagelijkse taak van de burger geworden. Keuzes kunnen worden gemaakt voor een ziektekostenverzekering, energieleverancier, routes voor het openbaar vervoer, aanleg van een weg, telecommunicatiediensten en de ontwikkeling van een binnenstad. Technologische ontwikkelingen maken het mogelijk om de keuzes eenvoudig te maken en snel te effectueren. Door liberalisering en het verbeteren van de concurrentiemogelijkheden bestaat de mogelijkheid om te kiezen uit veel verschillende aanbiedingen en kan steeds eenvoudiger worden overgestapt van de ene leverancier naar de andere. Technologische innovaties maken het ook mogelijk om sneller en transparant inzicht te verkrijgen in de diverse aanbiedingen en keuzemogelijkheden. Daarnaast biedt de technologie eenvoudige mogelijkheden aan consumenten of belangengroeperingen om elkaar te vinden en zich gezamenlijk te organiseren. In veel gevallen wordt van deze keuzemogelijkheid gebruik gemaakt. In andere gevallen ligt gebruik niet voor de hand, wordt niet gevraagd of is zelfs niet gewenst. Aan de hand van voorbeelden kan duidelijk worden gemaakt in welke gevallen hiervan 5

6 JAARCONGRES CENTER FOR PUBLIC INNOVATION WIL DE BURGER WEL KIEZEN? sprake is. Om dit te illustreren worden op het derde jaarcongres van het Center for Public Innovation een tweetal voorbeelden centraal gesteld, te weten: de keuzevrijheid in de zorg en de keuzevrijheid in de energiemarkt. Per thema worden twee standpunten nader toegelicht aan de hand van situaties die zich in de afgelopen periode in de praktijk hebben voor gedaan. Deze voorbeelden worden allereerst in een breder perspectief gesteld om duidelijk te maken dat het geen toeval is om hier extra aandacht aan te besteden. Als laatste wordt stil gestaan bij de meer fundamentele achtergronden die hierbij aan de orde zijn. Het Center for Public Innovation wil met het voeren van deze discussie ook dit jaar laten zien dat bestuurlijke vernieuwing en technologische innovatie twee kanten van een medaille zijn. Noodzakelijke samenhang van vernieuwing en innovatie is daarbij het uitgangspunt. Deze samenhang moet op een praktische manier worden gezocht en berusten op verkregen leerervaringen vastgelegd in erkende theorieën. Voor de waan van de dag is geen plaats bij de opbouw van een samenleving. 6

7 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 5 KIEZEN IN DE NETWERKMAATSCHAPPIJ 9 KIEZEN IN DE GEZONDHEIDSZORG 11 Inleiding 11 Discussie met de zaal 13 KIEZEN IN DE ENERGIEMARKT 15 Inleiding 15 Discussie met de zaal 17 KEUZEDELIRIUM: OVER DE PARADOX VAN DE KEUZEVRIJHEID 19 Van keuzevrijheid naar keuzedwang 19 De verkeuzing van de overheidsvoorzieningen 21 Negatieve en positieve keuzevrijheid 22 De paradox van de keuzevrijheid 23 Mogelijkheidszin 25 De beheersing van de keuzeoverlast 27 CENTER FOR PUBLIC INNOVATION 29 Brug tussen wetenschap en praktijk 29 Innovatie in tweevoud 29 Public innovation als academie en atelier 30 7

8

9 KIEZEN IN DE NETWERKMAATSCHAPPIJ Door prof.dr. Victor Bekkers Professor Victor Bekkers geeft een inleiding op het congres waarbij hij het onderwerp, kiezen in de netwerkmaatschappij in relatie tot de modernisering in het openbaar bestuur beschouwd. Hij bekijkt dit vanuit een internationaal perspectief waarbij verschillende landen op zoek zijn naar het antwoord op de vraag hoe de legitimiteit en de effectiviteit van het openbaar bestuur gewaarborgd kunnen worden binnen deze modernisering. Binnen verschillende landen zijn hier parallellen in te ontdekken. In de eerste plaats zien we een verschuiving van government naar governance, de overheid is niet meer het politieke centrum en de primaire probleemoplosser, dit verschuift naar andere delen van de samenleving. We zien ook een verschuiving naar de verticale bestuurslagen, zowel naar lokale overheden als naar Europa. Daarbij is er ook een horizontale verschuiving te ontdekken, de burger wordt mede- probleemoplosser. Wanneer er gekeken wordt naar de beleidsprogramma s van Nederland, Denemarken, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland wordt duidelijk dat er een verschuiving plaatsvindt naar self-governance er komt een grotere verantwoordelijkheid bij de burger te liggen, de informatiepositie van de burger neemt toe en de burger wordt coontwerper of coproducent van beleid. Kijkend naar politieke waarden is te zien dat de waardevrijheid een centrale rol speelt. Burgers kunnen zich als rationele actoren gedragen en die vrijheid betekent zelforganisatie. Deze vrijheid is dan ook een voorwaarde voor efficiency. De rol van ICT komt ook naar voren, via het gebruik van 9

10 JAARCONGRES CENTER FOR PUBLIC INNOVATION WIL DE BURGER WEL KIEZEN? ICT wordt de kwaliteit van dienstverlening verbeterd, stijgt de responsiviteit, verbeterd de interne en externe efficiency en wordt de toegankelijkheid vergroot. Hieruit moge duidelijk zijn dat de rol van ICT niet zo zeer in relatie tot vrijheid staat. Victor Bekkers spreekt nu van een mix van representatieve democratie en consumenten democratie. De burger is zowel kiezer als klant. Hij doet dit als rationeel wezen, intelligent, en geëmancipeerd. Dit alles blijft dan wel binnen het primaat van de politiek, deze bepaalt de randvoorwaarden. De overheid wordt zo gezien als keten van dienstverleningsmachines. Prof. Victor Bekkers opent de bijeenkomst Toch moeten hier volgens Victor Bekkers een aantal kanttekeningen bij geplaatst worden. In de eerste plaats blijft de vraag of er wel echt keuzevrijheid bestaat of dat dit een quasi vrijheid blijft. Een tweede punt is transparantie, en wiens transparantie dit eigenlijk is: top down, waarbij de overheid de burger informatie geeft om te kunnen kiezen of bottom up waarbij burgers zelf deze transparantie organiseren. In de derde plaats zien we dat de mix van de representatieve en consumenten democratie ons voor een paradox stelt. Deze mix is gemaakt om het legitimiteitsverlies te herwinnen maar het weggooien van de politieke dimensie van de overheid zou net dit verlies kunnen bewerkstelligen. Verder is er nog steeds sprake van een digitale kloof, waarbij het moeilijk is informatie te ontsluiten en te koppelen. Tot slot moet nog de borging van het publiek belang in het kiesparadigma vermeld worden. De waardering van de overheid wordt afhankelijk van de manier van dienstverlening van de overheid. 10

11 KIEZEN IN DE GEZONDHEIDSZORG Door mevrouw drs. I. van Bennekom en de heer drs. M.H. Meijerink INLEIDING Mevrouw Van Bennekom, directeur van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie, opent het debat over kiezen in de gezondheidszorg. In haar presentatie Wil de burger wel kiezen? De patiënt centraal wijst ze allereerst op het feit dat bij de patiënt van de toekomst twee aspecten centraal staan, namelijk vraagsturing en marktmacht (zelf spreekt ze bij voorkeur van marktkracht). Vervolgens worden een aantal ontwikkelingen in de zorg besproken. De eerste ontwikkeling is de verandering in de zorgvraag. Aandachtspunten hierbij zijn de demografie, de regie over het eigen leven, eigen verantwoordelijkheid, kosten en baten, behoud van solidariteit en renderende premies. De tweede ontwikkeling betreft de technologie, die mogelijkheden biedt voor het aanbieden van kostenondersteunende informatie, elektronische patiëntendossiers en telezorg. De derde ontwikkeling betreft veranderingen in de verhoudingen binnen de zorg. Hierbij gaat het om het versterken van de positie van de zorgvrager, de invulling van de regierol van de verzekeraar, innovatie in het zorgaanbod, toezicht op de zorgmarkt en de wet marktordening gezondheidszorg. De vierde ontwikkeling betreft de wet- en regelgeving, waaronder de zorgverzekeringswet, de modernisering van de AWBZ en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). 11

12 JAARCONGRES CENTER FOR PUBLIC INNOVATION WIL DE BURGER WEL KIEZEN? Mevrouw Van Bennekom constateert dat er sprake is van keuzemogelijkheden ten aanzien van de zorgverzekering, maar ze betwijfelt of hiermee de keuzevrijheid van zorgvragers toeneemt. Daarnaast stelt ze vast dat ondanks alle veranderingen nog Mevrouw Van Bennekom over vraagsturing en marktmacht steeds sprake is van een top-down benadering binnen de zorg. De zorgvrager wordt volgens mevrouw Van Bennekom geconfronteerd met vele onzekerheden, bijvoorbeeld ten aanzien van de vraag hoe het gesteld is met de kwaliteit bij behandelingen. Om die reden pleit ze voor sterke organen die de zorgconsumenten vertegenwoordigen. Volgens haar kan de zorgmarkt alleen functioneren als patiënten een plaats aan de onderhandelingstafel hebben en aan een aantal randvoorwaarden wordt voldaan. Deze randvoorwaarden zijn inzicht in vraag en aanbod, sterke organisaties, inzicht in leveringsvoorwaarden en het realiseren van een zorgconsumentenwet. Mevrouw Van Bennekom sluit haar presentatie af met een stellig pleidooi voor deze wet en de constatering dat er nog een lange weg te gaan is. De discussieleider van het debat, de heer drs. L. Smits, bedankt mevrouw Van Bennekom voor haar flitsende verhaal en geeft het woord vervolgens aan de heer drs. M.H. Meijerink, voorzitter van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ). De heer Meijerink geeft aan dat hij het in grote lijnen eens is met het betoog van mevrouw Van Bennekom. Wel verschilt hij op een aantal punten van mening met haar. De heer Meijerink geeft aan dat zijn presentatie gebaseerd is op een aantal adviezen van de RVZ. Vervolgens presenteert hij een zestal stellingen. De eerste stelling is dat de informatie om te kunnen kiezen de belangrijkste voorwaarde voor succesvolle marktwerking in de zorg vormt. De tweede stelling is dat marktpartijen deze informatie onvoldoende genereren. De derde stelling is dat het meevallende 12

13 KIEZEN IN DE GEZONDHEIDSZORG keuzegedrag bij de zorgverzekering vooral over prijsverschillen ging. De vierde stelling is dat de keuze voor zorgaanbieders in het nieuwe stelsel getrapt geschiedt via de zorgverzekeraar. Het is de vraag of hier voor het gedrag van de zorgconsument voldoende marktprikkels vanuit gaan. De vijfde stelling is dat prijsinformatie van zorgaanbieders in een getrapt systeem niet erg relevant is. Het zou in zo n systeem moeten gaan om kwaliteitsinformatie. De zesde stelling is dat de burger liever geen risico wil lopen op tekortschietende kwaliteit, maar in veel gevallen niet weet dat de kwaliteitsverschillen tussen zorgaanbieders groot zijn en dat hij dus eigenlijk wel moet kiezen. De heer Meijerink sluit zijn presentatie af met het pleidooi dat de overheid de plicht heeft om meer informatie over zorg te genereren en een basiskwaliteit van zorg moet omschrijven en garanderen. De discussieleider bedankt ook de heer Meijerink voor zijn presentatie en geeft vervolgens het woord aan de aanwezigen in de zaal. DISCUSSIE MET DE ZAAL De eerste vraag vanuit de zaal is of basiskwaliteit van de zorg niet gegarandeerd wordt door de Inspectie Gezondheidszorg? De heer Meijerink antwoordt dat de Inspectie pas optreedt wanneer het mis gaat en dat kwaliteitsnormen op dit moment niet omschreven zijn. Volgens hem wil de overheid daar niet aan, omdat ze bang zijn voor financiële claims van ziekenhuizen. Mevrouw van Bennekom merkt op dat ze stelling 6 te kort door de bocht vindt, omdat er in de stelling vanuit wordt gegaan dat er één type zorgklant is en slechts twee typen van zorg (goed of slecht). Volgens haar zijn er vele variaties te onderscheiden. Verder geeft ze aan dat de afspraken over basiskwaliteit wettelijk moeten worden vastgelegd in de door haar bepleite zorgconsumentenwet. De andere deelnemer vraagt zich af de focus op verantwoording geen perverse effecten uitlokt. De vraagsteller neemt een low-trust society waar. De heer Meijerink antwoordt dat de overheid zich meer moet richten op de voorwaarden om een omslag te maken van low-trust naar high-trust. Een deelnemer merkt op dat motieven die aan keuzes ten grondslag liggen ondoorzichtig zijn en pleit voor het beschrijven van leveringsvoorwaarden (niet in de wet). Een andere aanwezige in de zaal deelt de mening dat er geen echte markt is niet. Hij wijst bijvoorbeeld op mensen in Nederland die zich laten behandelen in Duitsland of België. De vraag is of dit voorbeeld niet juist een indicatie is van een echte markt? De heer Meijerink antwoordt dat het percentage Nederlanders dat zich in het buitenland laat behandelen, bijzonder laag is. Mevrouw Van Bennekom vult aan dat een echte markt pas tot stand komt wanneer sprake is van gelegitimeerde onderhandelingspartners. 13

14 JAARCONGRES CENTER FOR PUBLIC INNOVATION WIL DE BURGER WEL KIEZEN? Een vraagsteller is het oneens met de analyse dat sprake is van low-trust binnen de zorg. Volgens hem is er in het algemeen juist een groot vertrouwen in zorgverleners en is er juist behoefte aan minder vertrouwen. De heer Meijerink beaamt dat het vertrouwen in huisartsen en specialisten erg hoog is in Nederland. Mevrouw van Bennekom vindt ook dat vertrouwen op niveau moet blijven, maar geeft wel aan dat het vertrouwen niet altijd terecht is. Ook is de vertrouwensrelatie in de zorg een afhankelijkheidsrelatie. Je kunt niet zomaar het vertrouwen opzeggen, omdat je vaak geen alternatief hebt. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor scholen. De discussieleider komt terug op dat het punt van de informatievoorziening. Hij constateert dat marktpartijen er niet in slagen om inzichtelijke informatie te generen. De heer Meijerink bepleit om die reden de oprichting van een expertise-centrum. Volgens mevrouw Van Bennekom is er echter geen behoefte aan een expertisecentrum met databases, maar aan handzame informatie. Daarna geeft de discussieleider het laatste woord aan de twee forumleden. Prof.dr. J. van den Hoven geeft aan dat een adequate informatievoorziening een publieke taak in ieders belang is. Om die reden sluit hij zich aan bij het pleidooi van de heer Meijerink om de informatievoorziening goed te organiseren en te regisseren. Prof.dr. H. van Duivenboden wijst op de perverse effecten van prestatiemeting. De kwaliteit van zorg wordt in zijn beleving erg financieel-economisch bepaald. Een nadruk op prijzen, kan ten koste gaan van aandacht voor kwaliteit. Als voorbeeld noemt hij een fysiotherapeut die bang is dat zorgverzekeraars hem zullen passeren als zijn behandelingen te lang duren. 14

15 KIEZEN IN DE ENERGIEMARKT door de heer drs. M. Frequin en de heer F. Munnichs INLEIDING De heer Frequin, directeur-generaal van het DG voor Energie en Telecom van het ministerie van Economische Zaken, verzorgt de eerste presentatie onder de titel Consument en keuze in de energiemarkt. De heer Frequin constateert dat sprake is van beperkte keuzemogelijkheden voor consumenten in de energiemarkt. Op de Nederlandse markt zijn namelijk niet veel spelers actief. Daarnaast zijn de spelers op de markt internationaal georiënteerd, in plaats van op lokale of regionale ontwikkelingen. Bovendien merkt hij op dat het marktproces in de energiesector gefaseerd verloopt. De consument bevindt zich daarmee in een markt die niet is georiënteerd op zijn keuzemogelijkheden, zo concludeert Frequin. Daarna poneert de heer Frequin drie stellingen. Vaak wordt een gebrek aan oriëntatie op de consument gelegitimeerd door te stellen dat: a) de consument niet wil kiezen, b) de consument niet kan kiezen, en c) kiezen geen zin heeft. Sinds juli 2004 liberaliseert de energiemarkt. Het gevolg daarvan is dat consumenten kunnen kiezen voor een andere energieleverancier. Wat betreft elektriciteit zijn 14 procent van de mensen overgestapt op een andere energieleverancier, bij gas is dat 11,3 procent. Bij de liberalisering van de energiemarkt verdienen drie aspecten 15

16 JAARCONGRES CENTER FOR PUBLIC INNOVATION WIL DE BURGER WEL KIEZEN? aandacht. Dat zijn vertrouwen, transparantie en keuzemogelijkheden. De heer Frequin geeft aan dat het vertrouwen in leveranciers snel aangetast kan worden, maar dat dit niet noodzakelijk alleen van doen heeft met liberalisering, terwijl die koppeling wel vaak wordt gelegd. Bij transparantie moet gedacht worden aan prijsopbouw, prijsvergelijking en klachtenafhandeling. Van transparantie is op dit moment nog geen sprake. Wat betreft de keuzemogelijkheden tenslotte merkt de heer Frequin op dat deze mogelijkheden onvoldoende onderscheidend zijn. Zo is bijvoorbeeld het onderscheid tussen grijze en groene stroom voor consumenten niet erg duidelijk en zijn de prijsverschillen tussen energieleveranciers klein. Uit de cijfers die de heer Frequin presenteert blijkt ook dat energieleveranciers weinig mogelijkheden hebben om prijzen te wijzigen, omdat slecht een gering deel van de energiekosten variabel is. Vervolgens geeft de discussieleider het woord aan de tweede spreker, de heer Munnichs, directeur Federatiezaken van EnergieNed, de brancheorganisatie van energiebedrijven in Nederland. De heer Munnichs geeft aan dat hij het voorgaande betoog deels wel en deels niet onderschrijft. In zijn presentatie met de titel Wil de burger wel kiezen? poneert hij drie stellingen. De eerste stelling is dat klanten kunnen kiezen en dat ook doen. De tweede stelling is dat burgers niet alles aan de overheid willen overlaten. De derde stelling is dat marktwerking in de energiemarkt blijvend is en dat er geen weg terug is. De eerste vraag die de heer Munnichs in zijn presentatie aan de orde stelt, is waarom er sprake is van keuzevrijheid in de energiemarkt. De belangrijkste reden is het uitgangpunt dat keuzevrijheid en concurrentie efficiëntie bevordert en op termijn resulteert in lage prijzen. Processen als globalisering en individualisering stimuleren deze ontwikkeling in belangrijke mate. Keuzevrijheid is dus niet het primaire doel van liberalisering van de markt geweest, maar veeleer was het maken van een efficiencyslag de belangrijkste drijfveer. De volgende vraag is of er voor consumenten wat te kiezen valt. De heer Munnichs beantwoordt deze vraag bevestigend. Zo wijst hij op het feit dat er in Nederland 25 vergunninghouders actief zijn, dat er sprake is van effectieve concurrentie op landelijk en regionaal niveau, dat de keuzemogelijkheden voor producten en diensten toegenomen zijn (bijvoorbeeld tussen grijs en groen, tussen verschillende contractvormen en omtrent additionele diensten) en het feit dat op jaarbasis gemiddeld acht procent van de klanten kiest voor een andere energieleverancier. Keuzemogelijkheden zijn er dus zeker volgens de spreker. Dit betekent echter niet dat alle keuzemogelijkheden voor klanten inmiddels uitgeput zijn. Ondanks de mogelijkheden om te kiezen voor een andere energieleverancier, constateert de heer Munnichs dat een deel van de klanten bewust niet wisselt van energieleverancier. Redenen hiervoor zijn tevredenheid met de huidige leverancier, een vrees voor rompslomp, geen keuze kunnen maken als gevolg van een gebrek aan transparantie en te kleine prijsverschillen. De heer Munnichs erkent dat de prijsverschillen klein zijn. Daarnaast geeft hij aan dat verbeteringen in de 16

17 KIEZEN IN DE ENERGIEMARKT marktwerking en afhandeling mogelijk zijn, bijvoorbeeld door middel van een versimpeling van de organisatie van het gekozen marktmodel. De presentatie wordt afgesloten met drie constateringen. De eerste constatering is dat de energiemarkt niet perfect is. De tweede constatering is dat de inrichting van de markt geld kost en regelgeving vergt. De heer Munnichs over marktwerking en keuzevrijheid in de energiesector De derde constatering is dat de bescherming van de collectieve belangen, zoals bijvoorbeeld zekerheid, veiligheid en betaalbaarheid, aandacht vraagt. Desondanks is de marktwerking in de energiesector een blijvend fenomeen, en moet er aandacht blijven voor de rolverdeling tussen markt en overheid. De dagvoorzitter geeft het woord aan de mensen in de zaal. DISCUSSIE MET DE ZAAL De eerste vraag is van Daniel Tijink, ministerie van EZ, naar of de energieleveranciers een efficiencyslag hebben gemaakt. De heer Munnichs antwoordt dat er een aanzienlijke verbetering van de efficiëntie is gerealiseerd, met name in Europees verband, bijvoorbeeld door het uitwisselen van klantenbestanden. Het is niet gerealiseerd in termen van internationale ontwikkelingen, die een belangrijk stempel drukken op de prijs. Voorbeelden zijn de oorlog in Irak die de olieprijzen en daaraan gekoppeld de energieprijzen doen stijgen en de gestegen energievraag op de wereldmarkt vanuit met name China en India die ook leidt tot hogere energieprijzen. De heer van de Kamp vraagt zich af of het misschien niet denkbaar is om marktwerking uitsluitend bij grootgebruikers (bedrijven) te introduceren en voor de 17

18 JAARCONGRES CENTER FOR PUBLIC INNOVATION WIL DE BURGER WEL KIEZEN? consumentenmarkt door slechts één leverancier te laten bedienen, daar men gericht was op concurrentieposities, en daar 85% van de consumenten niet is overgestapt. De heer Frequin antwoordt dat als uitgangspunt altijd geldt dat de burger de maatstaf is. Daarnaast hebben ook consumenten er belang bij om te kunnen kiezen. De discussieleider vraagt zich hardop af of er op de energiemarkt voldoende informatie beschikbaar is voor de klanten. De heer Frequin merkt op dat de rekening onduidelijk is. Stap voor stap probeert de overheid wel om de energiemarkt inzichtelijker te maken. De heer Munnichs bekritiseert het feit dat de overheid verschillen in facturering weg wil masseren. Daarvoor is het voor energieleveranciers lastiger om zich te positioneren in de markt. De heer Frequin is het hier niet mee eens en constateert dat de energieleveranciers de consument nog amper ontdekt hebben. Tenslotte geeft Matt Poelmans van aan zich bekocht te voelen. De consument wil het anders, maar is nu niet meer dan een pion in het spel. Hij pleit er dan ook voor dat energieleveranciers duidelijker maken wat de keuzemogelijkheden zijn, omdat bij onduidelijke keuzes de klant niet zal kiezen. De heer Frequin antwoordt dat er nog een lange weg is te gaan, maar dat op termijn de keuzemogelijkheden wel duidelijk zullen zijn voor de klanten. Ter afsluiting van de discussie geeft de discussieleider het woord aan prof.dr. M. Thaens. De heer Thaens geeft aan dat de liberalisering een specifieke invulling is van het concept self-governance dat eerder door prof. Bekkers uiteen is gezet. Daarnaast constateert de heer Thaens dat de kwaliteit van het product geen issue is. Aangezien uit de presentatie van de heer Frequin blijkt dat er bij energieleveranciers weinig ruimte is om te concurreren op prijs, blijft service over als belangrijk aspect. Wel is het lastig om deze service inzichtelijk te maken. De heer Thaens pleit dan ook om de service- en dienstverlening inzichtelijk te maken voor de klant. Wellicht kan hier worden geleerd van de zorg? 18

19 KEUZEDELIRIUM: OVER DE PARADOX VAN DE KEUZEVRIJHEID Door prof.dr. J. de Mul Zo n twee- à driemaal per week, bij voorkeur rond etenstijd, word ik opgebeld door een persoon die mij mededeelt dat ik naar alle waarschijnlijkheid teveel betaal voor mijn telefoon, internetaansluiting, gas, elektriciteit, hypotheek, pensioenpremie of zorgverzekering. Gelukkig blijkt daar altijd wat aan te doen. Ik hoef slechts gebruik te maken van mijn keuzevrijheid en van aanbieder te veranderen. De eerste jaren waren die telefoontjes mij, op het tijdstip waarop ze plaatsvonden na, niet onwelkom. Zo bleek het dat ik bijvoorbeeld inderdaad fiks kon besparen op mijn telefoonkosten door carrier preselect te gaan bellen. Inmiddels is de keuzevrijheid met betrekking tot de aanschaf van producten en diensten overweldigend. Maar helaas vaak ook nogal frustrerend. En dat is niet alleen mijn ervaring. Als ik mijn oor te luisteren leg tijdens in mijn omgeving of een willekeurige krant of tijdschrift open sla, dan beluister ik een massaal ongenoegen. Er wordt diep gezucht over de overvloed aan keuzen. Overvloed én onbehagen. De keuzestress neemt toe en mondt langzamerhand uit in een beknellende keuzedwang. Goede raad is niet langer duur, maar vind maar eens de tijd om hem tussen de overvloed van slechte raad te vinden. Van keuzevrijheid naar keuzedwang Enige tijd geleden vond ik in Clive Crook, adjunct-hoofdredacteur van het Britse weekblad The Economist, een onverwachte lotgenoot. In een van zijn artikelen gaf hij 19

20 JAARCONGRES CENTER FOR PUBLIC INNOVATION WIL DE BURGER WEL KIEZEN? lucht aan de verbijstering die hem overviel toen hij bij Amerikaanse Wal-Mart een middeltje tegen de griep wilde kopen en geconfronteerd werd met veertig meter antigriepmiddelen op de schap. Dat was zelfs voor deze spreekbuis van de neoliberale ideologie een tikkeltje teveel van het goede. Toch stelde hij in zijn artikel dat hij in weerwil van de evidente nadelen toch de voorkeur aan een dergelijk keuzedelirium te geven boven de situatie waar er voor hem gekozen wordt. En wie zou hem op dit punt niet naspreken? Keuzevrijheid is een groot goed en daar doen we als moderne, vrijheidslievende mensen niet graag afstand van. Maar dat neemt niet weg dat we inmiddels zuchten onder een enorme keuzeoverlast. Wie tegenwoordig zoiets simpels als een telefoonaansluiting wil, dient niet alleen te kiezen tussen verschillende systemen, die ieder zo hun eigen voor- en nadelen hebben (vast, mobiel, analoog, ISDN of kabel) en tientallen soorten abonnementstypen, maar ook nog eens uit vele honderden verschillende typen telefoontoestellen. Zeker, het is prettig dat de tijd voorbij is dat KPN alleenheerser was op het gebied van de telefonie, je als gevolg daarvan zes weken moest wachten op je aansluiting en je telefoons kon krijgen in any colour, as long as it was grey. Maar toch bekruipt mij steeds vaker het gevoel dat er ergens in deze ontwikkeling iets fout is gegaan. Een overmaat aan keuzevrijheid leidt onvermijdelijk tot keuzestress. Natuurlijk kunnen we proberen ons te wapenen tegen keuzestress. Wanneer we overweldigd worden door het enorme aanbod van auto s, stofzuigers of tuners (in een beetje goed gesorteerde winkel met geluidsapparatuur kun je met de aanwezige componenten al gauw honderdduizenden verschillende muzieksystemen samenstellen), kunnen we bijvoorbeeld een test van de consumentenbond raadplegen. Het probleem is echter dat de meeste geteste modellen op het moment van de aankoop alweer vervangen zijn door nieuwere modellen. Vervelend is vooral wanneer keuzestress optreedt in situaties waarin we ons niet kunnen onttrekken aan het maken van de keuze. Wie moe wordt van de keuze tussen tientallen vakantiebestemmingen, kan vanzelfsprekend ook besluiten maar eens een jaartje thuis te blijven en bij uitzondering eens echt uit te rusten. Maar steeds meer keuzen worden ons door de economische liberalisering en flexibilisering dwingend opgelegd. Wie door de drukte een verlofdagenstuwmeer heeft opgebouwd, wordt gedwongen na te denken over de vraag of hij wel of niet in actie moet komen. Niets doen is niet aantrekkelijk, omdat je dan je dagen kwijt bent. Maar moet je die opgespaarde dagen dan laten uitkeren in geld, laten omzetten in extra pensioen, in vroeger pensioen, deeltijdverlof, een sabbatical of een ouderschapsverlof wellicht. Dat laatste vormt weer al een probleem op zich. De vraag of we al of niet kinderen willen, is sinds de beschikbaarheid van betrouwbare voorbehoedsmiddelen ook al weer enkele decennia onttrokken aan het toeval en onderwerp geworden van een bewuste keuze. En tijdens de zwangerschap worden aanstaande ouders, wanneer prenatale diagnostiek ernstige defecten of ziekten aan het licht brengt, verplicht te kiezen of ze de zwangerschap wel of niet willen laten afbreken. En ook aan het eind van de rit worden steeds meer ouderen, die worden getroffen door een ondragelijke of uitzichtloze ziekte, voor de keuze geplaatst of ze nog willen verder leven of opteren voor een passieve of actieve vorm van levensbeëindiging. Gelukkig zijn niet alle keuzen die we moeten maken kwesties van leven of dood, maar het aantal dilemma s in ons leven neemt zienderogen toe. 20

21 KEUZEDELIRIUM: OVER DE PARADOX VAN DE KEUZEVRIJHEID Wat de massale toename van de keuzedwang extra vervelend maakt, is dat nogal wat keuzen in werkelijkheid schijnkeuzen blijken te zijn. Wat heb je eraan, zo vraagt Barry Schwartz zich in zijn in 2004 verschenen boek The Paradox of Choice af, als je in een Amerikaanse supermarkt kunt kiezen tussen zestig soorten sponzig brood, als er geen vers brood verkrijgbaar is? En wat heb je aan de keuze tussen honderdvijftig verschillende soorten jus d orange als je, als het erop aan komt, slechts kunt kiezen tussen twee grotendeels inwisselbare presidentskandidaten? Schwarz spreekt in zijn boek voornamelijk over de Verenigde Staten, maar ook in Europa gaan we in sneltreinvaart dezelfde richting uit. En op het continent is Nederland daarbij weer het braafste jongetje van de klas als het gaat om het volgen van het voorbeeld van onze neoliberale Grote Broer. De verkeuzing van de overheidsvoorzieningen De afgelopen decennia heeft er ook ten aanzien van de klassieke overheidsvoorzieningen een omvangrijke liberalisering en verzelfstandiging plaatsgevonden. Wat ooit een neoliberaal stokpaardje was, wordt nu ook breed - zij het meestal wat minder triomfantelijk gedragen door christen- en sociaaldemocraten. Het gevolg is dat we tegenwoordig ook op dit terrein worden overspoeld door een tsunami van keuzen. Het uitzoeken van de juiste school of een vervolgopleiding voor de kinderen op basis van onderwijskeuzegidsen, rapporten van de onderwijsinspectie en slaagpercentages van de leerlingen, is tegenwoordig meer dan ooit een crime. Het aanbod aan opleidingen in het vervolgonderwijs is zo overweldigend dat KNAW-president Frits van Oostrom het onlangs vergeleek met de menukaart van een slechte Chinees. En leerlingen met een handicap of leerprobleem zuchten ondertussen, in geval er zich problemen voordoen, ook nog eens onder hun rugzakje met naar eigen keuze te besteden extra onderwijs-zorgmiddelen. Ook met betrekking tot de zorg en de energiesector is de keuzedwang groot. Inmiddels kunnen we in Nederland kiezen uit meer dan zeshonderd verschillende particuliere zorgpolissen. Zelfs de meest toegewijde keuze-aficionado raakt hier in een staat van paniek. Menige zorgconsument zet zijn hoop op een website waarin de overmaat aan zorgverzekeringen met elkaar kunnen worden vergeleken. Het probleem is echter dat er daarvan nu ook al weer meer dan twintig zijn, waartussen dan natuurlijk eerst nog weer gekozen moet worden. Er zijn momenten dat ik wel eens dagdroom van een nieuw soort TomTom, die mij door de keuzejungle van mijn leven leidt. De vraag is waarom we ons vrijwillig overgeven aan het keuzedelirium, terwijl we er toch vaak onder lijden? Het standaardantwoord van de neoliberalen luidt dat er daarvoor goede, economische redenen zijn, zoals kostenbesparing en het feit dat met de keuzevrijheid ook de kans groter wordt dat iedereen uiteindelijk krijgt wat hij of zij wil. Keuzevrijheid, zo luidt het credo, kost wat, maar dan krijg je ook wat! Daar valt echter het nodige tegen in te brengen. Zelfs wanneer we ons beperken tot economische overwegingen kun je je afvragen of de toename van de keuzevrijheid wel in alle gevallen zo voordelig is. Zo zien we bijvoorbeeld dat de liberalisering en de daarmee gepaard gaande concurrentie in de gezondheidszorg onder meer leidt tot vele miljoenen euro s verslindende reclamecampagnes en 21

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

Van patiënt tot klant. Advies uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Van patiënt tot klant. Advies uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Van patiënt tot klant Advies uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Zoetermeer, 2003 Inhoudsopgave Samenvatting 5 1 Adviesopdracht

Nadere informatie

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen van eerste overheid naar eerst de burger Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen Jaarbericht 2013 Denktank Vereniging van Nederlandse Gemeenten van eerste overheid naar eerst

Nadere informatie

Rekenschap en transparantie moet je omarmen. Sneller Beter - Rekenschap en transparantie in de zorg

Rekenschap en transparantie moet je omarmen. Sneller Beter - Rekenschap en transparantie in de zorg Rekenschap en transparantie moet je omarmen Sneller Beter - Rekenschap en transparantie in de zorg Eindrapportage AEGON mei 2005 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Managementsamenvatting 5 Ontwikkelingen in de

Nadere informatie

Elektronische publieke dienstverlening in de toekomst

Elektronische publieke dienstverlening in de toekomst Elektronische publieke dienstverlening in de toekomst opinies over de strategische doelstellingen en perspectieven achter elektronische overheidsdienstverlening Scientific Report Series Enschede, Januari

Nadere informatie

Dat is onze zaak. Over eigenaarschap in het publieke domein. Albert Jan Kruiter & Willemijn van der Zwaard. raad voor maatschappelijke ontwikkeling

Dat is onze zaak. Over eigenaarschap in het publieke domein. Albert Jan Kruiter & Willemijn van der Zwaard. raad voor maatschappelijke ontwikkeling Dat is onze zaak Over eigenaarschap in het publieke domein Albert Jan Kruiter & Willemijn van der Zwaard raad voor maatschappelijke ontwikkeling dat is onze zaak Dat is onze zaak Over eigenaarschap in

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Meebetalen aan de zorg

Meebetalen aan de zorg Meebetalen aan de zorg Meebetalen aan de zorg Nederlanders over solidariteit en betaalbaarheid van de zorg Sjoerd Kooiker en Mirjam de Klerk (scp) Judith ter Berg en Yolanda Schothorst (Bureau Veldkamp)

Nadere informatie

Governance in de zorg

Governance in de zorg vereniging van bestuurders in de zorg Governance in de zorg Over besturing en bestuurders in de zorg anno 2015 Rapport Commissie Governance NVZD o.l.v. prof. mr. H.J. de Kluiver 27 maart 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Iets ouds onder de zon

Iets ouds onder de zon Iets ouds onder de zon Voor Emma Iets ouds onder de zon Weg uit de dertigersdip en op zoek naar passie en inspiratie in je werk en in je leven Luud Berings ISBN xxx-90-xxxxx-xx-x web: www.doussac.com e-mail:

Nadere informatie

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Pensioen

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Pensioen Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Pensioen Pensioen in eigen hand Pagina 8 Pensioenadviseurs terug in de schoolbanken Pagina 10 Nieuw steunpilaren pensioenstelsel Pagina 13 Alternatief richting

Nadere informatie

ZORGVISIE 2020 ZORG(EN) VOOR DE TOEKOMST

ZORGVISIE 2020 ZORG(EN) VOOR DE TOEKOMST ZORGVISIE 2020 + ZORG(EN) VOOR DE TOEKOMST ZORGVISIE 2020 ZORG(EN) VOOR DE TOEKOMST Uitgave juli 2012 Voorwoord Zorgen voor zorg Als maatschappij staan wij voor een belangrijke uitdaging. We zitten middenin

Nadere informatie

Vitaliserende wetgeving: de energiewetgeving in transitie

Vitaliserende wetgeving: de energiewetgeving in transitie Vitaliserende wetgeving: de energiewetgeving in transitie Jeroen van Bergenhenegouwen en Jan van Beuningen 1 Dit essay gaat over de vraag hoe de overheid in samenwerking met de stakeholders uit de energiesector

Nadere informatie

Zorg om vernieuwing. Tilburgse School voor Politiek en Bestuur Universiteit van Tilburg K. Putters P.H.A. Frissen. TNS-Nipo H.

Zorg om vernieuwing. Tilburgse School voor Politiek en Bestuur Universiteit van Tilburg K. Putters P.H.A. Frissen. TNS-Nipo H. Zorg om vernieuwing Tilburgse School voor Politiek en Bestuur Universiteit van Tilburg K. Putters P.H.A. Frissen TNS-Nipo H. Foekema Januari 2006 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Leeswijzer 7 Samenvatting

Nadere informatie

Oud of wijs: ervaringsdeskundige maakt het verschil in onderzoek naar ouderenzorg

Oud of wijs: ervaringsdeskundige maakt het verschil in onderzoek naar ouderenzorg Oud of wijs: ervaringsdeskundige maakt het verschil in onderzoek naar ouderenzorg Oud of wijs: ervaringsdeskundige maakt het verschil in onderzoek naar ouderenzorg Tekst en tekeningen: Jan Hein van Dierendonck

Nadere informatie

De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen

De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen Onderzoek op eigen initiatief naar aanleiding van klachten en signalen over de Bureaus Jeugdzorg Onderzoeksteam

Nadere informatie

WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID. rapporten aan de regering. het borgen van publiek belang

WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID. rapporten aan de regering. het borgen van publiek belang WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID rapporten aan de regering 56 het borgen van publiek belang De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid werd in voorlopige vorm ingesteld in 1972.

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Kansen en uitdagingen voor ondernemerschap door professionals in de eerstelijnszorg

Kansen en uitdagingen voor ondernemerschap door professionals in de eerstelijnszorg Kansen en uitdagingen voor ondernemerschap door professionals in de eerstelijnszorg Drs. S.P.M. (Steven) de Waal [m.m.v. Drs. M.D.M. (Merlijn) Ballieux en R.L.A. (Ruben) Zelissen] September 2008 2 Voorwoord

Nadere informatie

Leiderschap Samenvatting van het themarapport

Leiderschap Samenvatting van het themarapport Leiderschap Samenvatting van het themarapport Onderdeel van het project: Our Common Future 2.0 2010-2011 Thematrekkers: Willemijn Kemp Deelnemers: Martijn de Bruin; Anna Chojnacka; Alexander Crépin; Carole

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Over de grenzen van de Nederlandse gezondheidszorg

Over de grenzen van de Nederlandse gezondheidszorg Over de grenzen van de Nederlandse gezondheidszorg Europese regels en ontwikkelingen en de consequenties voor Nederlandse patiënten Wilt u meer exemplaren van deze brochure, stuur dan een e-mail naar pesdelegatie@pvda.nl

Nadere informatie

ZORG EN GEZONDHEID 1

ZORG EN GEZONDHEID 1 ZORG EN GEZONDHEID 1 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding Hoofdstuk 2 Trends en knelpunten 2.1 Inleiding 2.2 Trends in zorg, gezondheid en levensloop 2.3 Knelpunten in zorg, gezondheid en levensloop Hoofdstuk

Nadere informatie

Op weg naar elektrisch rijden

Op weg naar elektrisch rijden Op weg naar elektrisch rijden Bestuurlijke dilemma s Dr. ir. A.P. van Deventer mpa Prof. mr. dr. J.A. de Bruijn Dr. M.A. van der Steen Prof. dr. M. J. W. van Twist Nederlandse School voor Openbaar Bestuur

Nadere informatie

Monitor Bibliotheekvernieuwing 2005. Integrale rapportage

Monitor Bibliotheekvernieuwing 2005. Integrale rapportage Monitor Bibliotheekvernieuwing 2005 Integrale rapportage Amersfoort, 5 augustus 2005 Johanna Kasperkovitz Beleidsonderzoek en -advies De integrale rapportage is gebaseerd op drie onderliggende rapporten:

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Visie Open Overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 20 Inhoudsopgave Opmerking vooraf 5 1 Inleiding, waarom open overheid? 7 1.1 Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Pedagogisch Leiderschap: van controle naar visie

Pedagogisch Leiderschap: van controle naar visie vakblad voor schoolleiders Pedagogisch Leiderschap: van controle naar visie Waar een kleine school groot in kan zijn Generaties in het onderwijs Groeien in leiderschap Schoolleidersregister voor professionalisering

Nadere informatie

Colofon. Copyright 2007 Irma van der Ploeg ISBN Uitgave, Heerlen Vormgeving

Colofon. Copyright 2007 Irma van der Ploeg ISBN Uitgave, Heerlen Vormgeving Colofon Copyright 2007 Irma van der Ploeg ISBN Uitgave, Heerlen Vormgeving Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, microfilm of op welke

Nadere informatie

Zorginkoop heeft de toekomst. Maar vraagt nog een flinke inzet van alle betrokken partijen

Zorginkoop heeft de toekomst. Maar vraagt nog een flinke inzet van alle betrokken partijen Zorginkoop heeft de toekomst Maar vraagt nog een flinke inzet van alle betrokken partijen rvz raad in gezondheidszorg De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg is een onafhankelijk adviesorgaan voor de regering

Nadere informatie

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Auteur: Eva Geesing 2 Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg?

Nadere informatie