Stakeholders dialogue on Biodiversity and Key Market Players Welke markt(en) voor de biodiversiteit?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stakeholders dialogue on Biodiversity and Key Market Players Welke markt(en) voor de biodiversiteit?"

Transcriptie

1 Stakehlders dialgue n Bidiversity and Key Market Players Welke markt(en) vr de bidiversiteit? Discussiewrkshps - 10 december 2013, Ateliers des Tanneurs, Brussel BIJLAGE: Verslag van de wrkshpdiscussies Cntext 3 Studies 3 Een participatieve benadering 4 Rapprtering van de verschillende sessies en wrkshps 5 Vrmiddagsessies 5 Plantaardige liën 5 Overzicht van de reacties 5 Standpunt /Perceptie van de verschillende actren 5 Algemene cnclusies 6 De natuurlijke stffen 6 Overzicht van de reacties 6 Standpunt /Perceptie van de verschillende actren 7 Algemene cnclusie 7 De prducten uit bimassa (Bigebaseerde prducten) 7 Overzicht van de reacties 7 Standpunt/perceptie van de verschillende actren 8 Algemene cnclusies 8 Algemene reacties ver de 3 thematieken 8 Alle reacties 8 Algemene cnclusies 9 Namiddagsessies 10 Plantaardige liën vr gebruik in veding 10 Aanwezige actren 10 Verlp van de discussies 10 Vrgestelde acties 11 Meerwaarde/belang van de prblematiek 11 GAPS 11 Discussie ver de parallelle mechanismen 11 De meest geschikte administratie(s) m hier verder ver na te denken, synergieën met zaken die lpende zijn 12 Cnclusies 12 De natuurlijke stffen vr gebruik in veding 12 Aanwezige actren 12 Verlp van de discussies 12 Vrgestelde acties 13 Meerwaarde /belang van de prblematiek 13 GAPS 13 Administratie(s) die het meest geschikt is/zijn m hier verder ver na te denken, synergieën met de zaken die reeds lpende zijn 14 Cnclusies 14 1

2 De prducten uit bimassa 14 Aanwezige actren 14 Verlp van de discussies 14 Vrgestelde acties 14 Meerwaarde/belang van de prblematiek 14 GAPS 15 Discussie ver de parallelle mechanismen 15 Administratie(s) die het meest geschikt is/zijn m hier verder ver na te denken, synergieën met de zaken die reeds lpende zijn 16 Varia 16 Cnclusies 16 Bimassa in csmetica & detergenten 17 Aanwezige actren 17 Verlp van de discussies 17 Vrgestelde acties 17 Meerwaarde/belang van de prblematiek 17 GAPS 17 Administratie(s) die het meest geschikt is/zijn m hier verder ver na te denken, synergieën met de zaken die reeds lpende zijn 18 Cnclusies 18 2

3 Cntext De steeds tenemende druk p de bidiversiteit (bilgische diversiteit van de ecsystemen, van de srten en van de genen) dwingt de mensheid erte m na te denken ver plssingen m de impact te beperken van haar cnsumptie van natuurlijke hulpbrnnen, en de impact van haar prductie van gederen en diensten die verband hudt met de explitatie van die hulpbrnnen. Hewel de ecsystemen aan de brn liggen van al het leven p aarde, en van de menselijke activiteiten in het algemeen, zijn we ns vaak nvldende bewust van de vrdelen die de natuur ns biedt, nch van hun waarde. FOD Vlksgezndheid zekt mmenteel uit he dat prces ter reductie van de impact van de cnsumptie en de prductie p de bidiversiteit in België p gang kan wrden gebracht. Dat prces strkt met de verbintenissen die werden aangegaan p federaal, natinaal en internatinaal niveau wat betreft de instandhuding van de bidiversiteit en van de natuurlijke hulpbrnnen. De belangrijkste delstelling van dat prces bestaat erin de bidiversiteit en de ecsysteemdiensten (de diensten die de natuur aan de mens levert) ng beter te integreren in de sectrale beleidslijnen, en vral te evlueren naar duurzamere cnsumptie- en prductiepatrnen dr de belangrijkste marktactren (cnsumenten, bedrijven, federaties, ng s, vakbnden, ) aan te medigen m na te denken ver de vrdelen p ecnmisch, sciaal en milieuvlak die ntstaan indien ze zich in hun gedrag en hun strategieën (p het gebied van aankp, verkp, sensibilisering, gezndheid,..), maar k in de prducten en diensten die ze aanbieden, inzetten vr de instandhuding en het duurzaam gebruik van de bidiversiteit en de natuurlijke hulpbrnnen. Studies In die cntext werden er twee studies uitgeverd: 1. Cnsumptiewijzen en bidiversiteit: Gedrag van de cnsumenten : Deze studie had tt del m het kennisniveau inzake bidiversiteit (en ecsysteemdiensten) te bepalen van de Belgische bevlking, de belangrijkste infrmatiebrnnen en de bezrgdheden van de cnsumenten te identificeren, hun niveau van betrkkenheid en engagement te meten, te bepalen heveel vertruwen ze hebben in merken/uithangbrden/labels, en tt slt m in kaart te brengen wat de mtivaties en de belemmeringen zijn m p een meer verantwrde manier te gaan cnsumeren. 2. Overgangsecnmie: Prductie- en cnsumptiewijzen: de sleutelactren van de markt erte aanmedigen m de bidiversiteit te integreren : Deze studie richtte zich vral p 3 sectren: veding, chemie en banken en verzekeringen. De belangrijkste delstelling van de studie was een lijst p te stellen van geschikte instrumenten, die gecategriseerd werden in regulerende instrumenten (dwingende wetgeving 1 ), cregulerende instrumenten (wettelijk kader pgezet dr de verheid, maar in nauwe samenwerking met sectren en andere stakehlders 2 ) en vrijwillige instrumenten (pgestart dr verheden f de privésectr 3 ) die tegepast f ndersteund kunnen wrden dr de federale regering m beter rekening te huden met de bidiversiteit en de ecsysteemdiensten. 1 Bvb: Eurpese richtlijnen en verrdeningen, wetten, kninklijke besluiten, 2 Bvb: sectrakkrden 3 Vlledig vrijwillige, en dus niet-dwingende maatregelen 3

4 Een participatieve benadering Het cllquium Welke markt(en) vr de bidiversiteit?, dat gerganiseerd werd p 10 december 2013 in de Ateliers des Tanneurs in Brussel, had tt del m de twee studies te te lichten en een eerste dialg p gang te brengen met de sleutelactren van de markt. Cnsumenten (burgers, verenigingen, ), federaties, ng s, vakbnden, bedrijven, hebben hun standpunten kenbaar gemaakt dr deel te nemen aan de rndetafels cnsumenten en bidiversiteit (vrmiddag) en business en bidiversiteit (namiddag). 3 grte thema s werden besprken tijdens dit cllquium: Plantaardige liën en meer bepaald palmlie (csmetica, detergenten en veding) Natuurlijke stffen (csmetica, detergenten en veding) Prducten uit bimassa (Bigebaseerde prducten) De besprekingen werden geverd aan de hand van twee sleutelvragen : 1. Wat is de interactie tussen nze prductie- en cnsumptiewijzen, de bidiversiteit en de ecsysteemdiensten? 2. Wat dient er te gebeuren m de markt met behulp van de bidiversiteit te ptimaliseren, en tegelijkertijd de bidiversiteit in stand te huden? De rndetafels in de vrmiddag vnden plaats in de vrm van een Wrld café. Het Wrld Café is een creatief prces dat een cnstructieve dialg en het delen van kennis en van ideeën wil faciliteren, m aldus een netwerk vr uitwisseling en acties te creëren : de deelnemers namen in kleine grepen plaats aan een tafel en discussieerden daar ver een nderwerp. De deelnemers veranderden regelmatig van tafel. Een gastheer, die aan de tafel bleef zitten, vatte de vrige cnversatie samen vr de nieuwkmers aan de tafel; de discussies buwden vervlgens verder p de vrgaande discussies. Aan het einde van dat prces werden de belangrijkste ideeën samengevat tijdens een plenaire vergadering. Die ideeën vrmden vervlgens de input vr de discussies tijdens de 4 wrkshps in de namiddag, met als thema s: Plantaardige liën vr gebruik in veding Natuurlijke stffen vr gebruik in veding Prducten uit bimassa (Bigebaseerde prducten) Bimassa in csmetica & detergenten 4

5 Rapprtering van de verschillende sessies en wrkshps Vrmiddagsessies Plantaardige liën Overzicht van de reacties impact p de bidiversiteit: ntbssing (wrdt steevast als eerste vernemd, de link met palmlie wrdt gelegd znder dat die vermeld wrdt) gevlgd dr mncultuur en vervlgens de injectie van stffen (pesticiden wrden veel vaker genemd dan meststffen); het verdwijnen van emblematische srten wrdt spntaan genemd (rang-etang, bijen, ), verstringen van de ecsystemen, ; vercnsumptie (en verbevlking); belang van minder en lkaler cnsumeren m het verlies van bidiversiteit in andere landen te vermijden vr prducten die wrden ingeverd in BE/EU; belang van heldere labels (vermijden dat er een vervled aan infrmatie wrdt gegeven: verplichtingen vr vedingsprducten, gezndheidsbdschappen, vrijwillige labels, ) en het weghalen van leugenachtige labels; ndzaak van het cntrleren van de markt en de criteria van de labels, en in het algemeen de verheden versterken; milieukst niet geïntegreerd in de prijs van de prducten zie analyse van de levenscyclus (LCA); de administratieve prcedure wrdt ervaren als lang en cmplex, en de indruk is k dat de verheden het aan de wetenschappers en de pers verlaten m alarm te slaan; prbleem van vermatig gebruik van palmlie in alle sectren; klimaatimpact (via ntbssing) die een ng grter verlies van bidiversiteit met zich meebrengt; kwestie van de traceerbaarheid van de plantaardige liën (vral duurzame palmlie). Standpunt /Perceptie van de verschillende actren Burger: meilijk m in het dagelijks leven na te gaan wat beter vr de bidiversiteit is; zu meer heldere en beter gecntrleerde labels willen (gecntrleerd dr de verheid f een erkend certificeringsinstantie), verwarring tussen de bestaande labels en tegenstrijdige infrmatie; de acties zijn gericht p het dagelijks leven, aankpcentrale, vermijden van te veel verpakking, palmlie (gevel dat palmlie aanwezig is in alle prducten) ; nd aan infrmatie, sensibilisering, vrlichting van de cnsument, de burger; nd aan geprduceerde alternatieven die duidelijk identificeerbaar zijn p de markt; het is de taak van de verheidsinstanties en de plitiek m (dwingende) regels in te veren m de markt en misbruiken p de markt te reguleren, nd aan meer plitieke med van de beleidsbepalers; gebruik van marketing vr palmlie in de grtdistributie f in de sectren (Nutella duurzame palmlie). Is er echt sprake van een eclgische mtivatie? Sectr: k vragende partij vr een grtere traceerbaarheid van palmlie (en zijn afgeleiden waarvan de traceerbaarheid ng meilijker en cmplexer is); de vrees van de cnsumenten heeft erte geleid dat er nieuwe prductgamma s werden ntwikkeld p basis van plantaardige liën; geen alternatieven vr palmlie die mmenteel ecnmisch haalbaar zijn. 5

6 Ng s: denken niet dat het mgelijk is m een label vr CO2/bidiv/ te ntwikkelen, want de analyse van de levenscyclus van elk prduct zu enrm veel tijd in beslag nemen; vr hen is de infrmatie vaak wel beschikbaar, maar meilijk te interpreteren vr de cnsument; een algemenere kijk (mbiliteitsplannen, eclgische vetafdruk, etc ). Algemene cnclusies de cnsumenten zijn zich bewust van de impact van de prductie en de cnsumptie van plantaardige liën p de gezndheid en de bidiversiteit; cnsensus ver anders cnsumeren (minder/beter); nd aan een geïntegreerd/duurzaam label; belang van de reglementering, van de cntrle erp, en in ruimere zin van de administratie; nd aan een sterker plitiek discurs. De natuurlijke stffen Overzicht van de reacties het gebruik van deze term beter mkaderen vr csmeticaprducten, bvb dr een vereengekmen definitie vr te stellen, met inbegrip van criteria ver de aanver ( van natuurlijke rsprng ), ver het respect vr de bidiversiteit, ver de gezndheid. Die definitie verder uitwerken zu echter een erg cmplexe efening zijn; de invering van een nieuw bidiversiteitslabel vertuigt niet, want het zu vr ng meer verwarring zrgen tussen de bestaande labels; sterke (maar niet unanieme) trend: gecndenseerde, duidelijke infrmatie, met daarin de belangrijkste milieuparameters, waarnder bidiversiteit, gezndheid en eerlijke handel. Die infrmatie zu gecntrleerd meten wrden dr de verheid. Die reflectie strkt met de aanbeveling van de cmmissie van 9 april 2013 in verband met het gebruik van gemeenschappelijke methdes vr het meten en vermelden van de milieuprestatie van de prducten. Die infrmatie zu aangebden kunnen wrden p de plaats van verkp; het nrmatieve aspect werd ter sprake gebracht: als de milieu- f gezndheidsinfrmatie erg negatief blijkt, waarm het prduct dan niet verbieden? Smmigen gaven zelfs aan dat het ndig is m de prijs van de milieuschade f van de gezndheidsrisic s (externaliteiten 4 ) te weerspiegelen in de prijzen van de betrkken prducten, aan de hand van een aangepaste fiscaliteit (teslag); de banksectr sturen wrdt niet als priritair beschuwd, want die investeert daar waar er vraag (cnsumenten) is. 4 De ecnmen verstaan nder externaliteiten f externe effecten het feit dat de prductie- f cnsumptieactiviteit van een ecnmische actr een invled heeft p het welzijn van een andere, znder dat een van beide een cmpensatie ntvangt f betaalt vr die invled. Een externaliteit kan psitief f negatief zijn, afhankelijk van het feit f het gevlg vr het welzijn gunstig f ngunstig is. Vervuiling in al zijn vrmen is een typisch vrbeeld van een negatieve externaliteit: wanneer een fabriek afval lst in het milieu, brengt ze, znder tegenpartij, schade te aan de inwners van de streek. De verlast ten gevlge van het autverkeer is een vrbeeld van een wederzijdse negatieve externaliteit: elke autmbilist brengt hinder te, en ndervindt zelf k hinder. Vaccinatie tegen besmettelijke ziekten, de technlgische vrdelen van een innvatie van het penbaar dmein zijn daarentegen psitieve externaliteiten. Het netwerkeffect vrmt het typevrbeeld van een wederzijdse psitieve externaliteit: de waarde die een cnsument tekent aan een netwerkdienst neemt te naarmate het aantal gebruikers van die dienst stijgt. Dat is bij vrbeeld het geval bij de telefn: he meer mensen er pgebeld kunnen wrden, he interessanter de aansluiting wrdt vr een nieuwe abnnee. Ecnmische actr: natuurlijke f rechtspersn die beslissingen neemt van ecnmische aard. De ecnmische actr kan een individu zijn, een gezin, een bedrijf, een land, een territriale eenheid, f een internatinale instantie... Elke ecnmische actr wrdt gekenmerkt dr zijn functies in de ecnmie (cnsumptie, investering, etc.). 6

7 Standpunt /Perceptie van de verschillende actren Cnsumenten en vertegenwrdigers van verenigingen: de afhankelijkheid van en de impact p de bidiversiteit zijn inbegrepen, maar niet p een duidelijke manier aangetnd; de nd aan mkadering van de term natuurlijk krijgt algemene steun, dr de verwarring die bestaat rnd deze term, zwel wat betreft hetgeen hij kan betekenen p het vlak van de eclgische vetafdruk, en meer bepaald vr de bidiversiteit, als wat betreft hetgeen hij kan betekenen vr de gezndheid; het lezen van de etiketten blijkt vr prblemen te zrgen, meer bepaald vr de afgeleide prducten met een cmplexe mschrijving (transparantie); de betruwbaarheid van de milieu- f gezndheidsinfrmatie is afhankelijk van de betrkkenheid van de verheden bij het pstellen van die infrmatie. De initiatieven uit de privé wrden verdacht van greenwashing; de nrmatieve en/f fiscale instrumenten kunnen ver het algemeen rekenen p veel steun; de deelnemers gelven ver het algemeen in de invled van de cnsumenten p de markt. Betrkken sectren: betere mkadering van de term natuurlijk wrdt niet als nuttig gezien en wrdt afgeraden. De reden die wrdt aangehaald, is de cmplexiteit van deze efening: alles kan als natuurlijk wrden beschuwd. Experts verheden: de vrkeur wrdt gegeven aan inspanningen inzake eclgische infrmatie. Er wrdt geen advies verstrekt ver de keuze van de instrumenten (eclgische bdschappen, nrmen, fiscaliteit, ). Men is bevreesd ver de gevlgen van eclgische bdschappen vr de kleine prducenten (mechanisme is belastend p administratief en financieel vlak). Algemene cnclusie De eclgische infrmatie lijkt de pijler te zijn waar de cnsumenten het meest vrkeur aan geven, en degene waar de grtste eensgezindheid bestaat. De rl van de verheid staat centraal in de besprken pistes. De prducten uit bimassa (Bigebaseerde prducten) Overzicht van de reacties de term bigebaseerde prducten is niet duidelijk vr de deelnemers aan het begin van de wrkshp; weinig mensen zijn vertuigd van de milieuvrdelen van het vervangen van fssiele prducten dr prducten uit bimassa, en ze vragen zich af f het reeds mgelijk is m te meten wat die vervanging exact plevert (wrdt vr die prducten minder fssiele energie gebruikt dan vr de cnventinele prducten?); BIOafbreekbaar => zet de cnsument p het verkeerde been; de belangrijkste impact die wrdt ervaren zijn de intensieve teelt, de uitputting van de bilgische hulpbrnnen (ntbssing) als grndstffen en de cncurrentie vr het landgebruik (vr gebruik in veding <> niet-veding); het idee van een index vr de levenscyclus van het prduct waarbij de vlledige cyclus wrdt meegerekend: Prductie (die rekening hudt met milieu- en sciale aspecten); Transprt (lkale aankpen bevrderen); Verpakking (aankpen in bulk bevrderen); Gebruik; 7

8 Levenseinde: recyclage/eliminatie/vernietiging/hergebruik; die met de kleinste eclgische vetafdruk stimuleren; belang van de levensduur van de prducten (herbruikbare plastic zak zak in biplastic vr eenmalig gebruik); prducten verbieden waarvan de negatieve milieu-impact is aangetnd (zals gebeurt vr de impact p de gezndheid). Infrmatie: Labels: De infrmatie met eenvudig, begrijpbaar en cncreet zijn; te veel infrmatie ddt de infrmatie ; p de verpakking de rsprng en de prprties van de samenstelling van het prduct vermelden; vermijden dat er verwarring ntstaat dr vage termen. het is niet aan de cnsument m de ksten verbnden aan het label te betalen; gebrek aan vertruwen in de labels bij de cnsument => zwel de prducenten als de cnsumenten zuden meten deelnemen aan de uitwerking van de lastenbeken; zich inspireren p de energie-etiketten en hun cde (kleur gren - ranje rd f A++); pdat de labels deltreffend zuden zijn, met de cnsument eerst gesensibiliseerd wrden ver de impact van de cnsumptie p de bidiversiteit, en ver het belang van de instandhuding ervan: belangrijke rl vr de ng s wat betreft het verspreiden van infrmatie (bvb WWF met de cnsumentengids aangaande vis) en het sensibiliseren via het nderwij; het idee van een synthetisch label m een evenwicht te stimuleren tussen de criteria (gezndheid, milieu, bidiversiteit, duurzaamheid,...; bvb eclabel: er wrdt weinig rekening gehuden met het criterium bidiversiteit); idee van een bidiversiteitslabel: een wervende benaming vinden die blijft hangen en ng s inschakelen m die te ndersteunen (bvb: vermelding bee-friendly p de prducten in het VK vr prducten die rekening huden met de bestuivers). Standpunt/perceptie van de verschillende actren beter recycleerbaar? tegenargument van Detic: PVC is 100% recycleerbaar; OIVO: het gebruik van reclametermen reglementeren (bvb als er vermeld wrdt ged vr deplaneet, telichten waarm dat z is). Algemene cnclusies De vrdelen van het vervangen van de prducten uit bimassa zijn ng niet duidelijk, en evenmin aangetnd. Die prducten meten zich bij de cnsument een psitief imag aan p eclgisch vlak, en het is belangrijk dat er nauwkeurige infrmatie vermeld wrdt ver de samenstelling en de impact van die prducten, znder dat de cnsument wrdt bedlven nder de infrmatie. Er wrdt vaak als een priritair element pgegeven dat er naar de vlledige levenscyclus van het prduct met wrden gekeken. Algemene reacties ver de 3 thematieken Vr een bepaalde grep, gebeurden de discussies eerder algemeen. Alle reacties er is nd aan meer cmmunicatie, infrmatie, transparantie en duidelijkheid ver wat duurzaam geprduceerd wrdt en wat niet; de cnsument wil wel bewust kiezen maar het is hem niet altijd duidelijk he; er bestaat een erwud van labels: de cnsument stelt zich de vraag welke betruwbaar zijn, welke belangen er allemaal meespelen, en he p een bjectieve manier kan uitgemaakt wrden wat duurzaam is en wat niet; die labels hebben k een kstprijs; labels lijken niet DE plssing vr deze grep; 8

9 duurzaam heft niet persé duur te zijn; er meten manieren wrden gevnden m duurzamer te prduceren znder duurder te zijn, want niet iedereen kan duurdere prducten betalen; een prbleem zijn de 15% cwbys die heel gedkp prduceren dr bvb alle duurzaamheidsaspecten aan hun laars te lappen; bij het prduceren met er rekening wrden gehuden met de ecnmische situatie van de beren (hen via, bij vrbeeld, vergedingen en pleidingen stimuleren); de term duurzaamheid is meilijk in een label te gieten en wrdt beter gelinkt aan een bedrijf dat duurzaam is f daaraan werkt, in plaats van via een label aan een afznderlijk prduct; het is beter dat een bedrijf duurzaamheid integreert, en dat de cnsument weet welk bedrijf duurzame prducten biedt en duurzaam is drheen het hele prductieprces; duurzaamheid met vral van de aanbdzijde kmen i.p.v. van de cnsument; bedrijven kunnen de lange termijn incalculeren, meten efficiënt werken en de prijs laag huden (wat niet gelijk staat aan niet-duurzaam); bedrijven kunnen p het etiket meer infrmatie geven ver de eigenschappen van het prduct; ze meten duidelijker cmmuniceren (bvb: zie het gede vrbeeld van Clruyt met de rd/ranje/grenaanduiding i.v.m. al dan niet-duurzame vis f de infguide van Delhaize); wat is de rl van de banken? De verheid met de banken verplichten m transparant te zijn i.v.m. beleggingsfndsen en dergelijke (zals bvb met de energieleveranciers is gebeurd) want de cnsument is vaak nwetend. Ok de Ng s en Bankwatch kunnen een belangrijke rl spelen. Algemene cnclusies De algemene cnclusie is dat de verheid de cnsument beter met infrmeren (.a. via sciale media). Alleen dan kan de cnsument beter kiezen en dus meer invled hebben. Er met k meer marktcntrle kmen m de 15% rtte appels eruit te halen. 9

10 Namiddagsessies Plantaardige liën vr gebruik in veding Aanwezige actren Oxfam, liberale vakbnd, Aigremnt (margarines), Ferrer, LIBERA!, wetenschappers, Fuji Oil Eurpe, POD DO, administratie (DG5), Fevia. Verlp van de discussies Na een eerder gespannen begin van de discussie, kn elke stakehlder telichten wat er vr hem p het spel staat, met welke meilijkheden hij met afrekenen, welke mgelijkheid hij ziet m een dialg p gang te brengen m de prblematiek van de palmlie geleidelijk aan en in verleg te verbeteren. Daarbij wrdt vral gekeken naar de rganisatie van de markt en naar de reglementering: Organisatie van de markt: Het RSPO-label en zijn mgelijke evlutie, de hefbmen en pistes die we kunnen verwegen m het stelselmatig te verbeteren, aan de hand van regelmatige en nafhankelijke evaluaties die besprken wrden met de stakehlders; Er bestaan vervangprducten/alternatieven, maar die vergen een aanpak p alle niveaus: > m te kmen tt een aangepast en berekend gebruik van dierlijke vetten (die mmenteel minder gezndheidsprblemen verrzaken dan wanneer ze vervangen wrden), zuden de gezndheidsbdschappen aan de burgers/cnsumenten gewijzigd meten wrden; > de distributie remt, dr haar eis m een prduct te leveren tegen een z laag mgelijke prijs, elke substitutie/elk alternatief af dat een bijkmende kst inhudt; > als er als alternatief gekzen wrdt vr plantaardige liën uit andere gewassen, bestaat het risic dat we het prbleem verplaatsen, en een nieuwe impact verrzaken (belang van de impactstudies). De indirecte ksten van de externe eclgische factren die mmenteel niet geïntegreerd zijn in de prijs van het prduct. Reglementering: De criteria die ntwikkeld zuden kunnen wrden in het kader van de imprt/exprt en van een erkend (vereenvudigd), geïntegreerd label (verantwrdelijkheid van de landen) zuden meten mvatten: > de link en de naleving van de verbintenissen die werden aangegaan in het kader van de grte internatinale milieu- en sciale verdragen (VN, IAO, etc.); > het bestaan van een interne natinale wetgeving met hiërarchisering van het landgebruik (ruimtelijke rdening, vedselveiligheid, prductie van een grndstf, etc.). De ntie van glbale, maar gedifferentieerde verantwrdelijkheid wrdt vaak (mgekeerd) gebruikt als argument dat de bestaande situatie rechtvaardigt. De internatinale verdragen meten de plssingen aanreiken die het recht garanderen m zich ecnmisch te ntwikkelen, en tezelfdertijd de planeet beschermen in een geglbaliseerde wereld; De gezndheids- en/f milieubeweringen meten gereguleerd wrden en de reglementeringen meten rekening huden met de realiteit van het cumuleren van bltstelling p gezndheidsvlak en van het cumuleren van schade die wrdt tegebracht aan de ecsystemen p milieuvlak (synergieën maar k tegenstelling mgelijk tussen die 2 types beweringen). 10

11 Vrgestelde acties De aanwezige actren zijn bereid m te bespreken he men het RSPO-label kan den evlueren vlgens een gelijkaardige lgica als die van het FSC-label (in elk geval dit label (gesegregeerd niveau 5 ) als uitgangspunt nemen). Rl en acties vr elke stakehlder in dat prces sneller identificeren via beter gestructureerd verleg; De traceerbaarheid is één van de grte meilijkheden die weggewerkt meten wrden want de markt is vlledig afhankelijk van enkele raffinadeurs; De vraag mtrent de mgelijkheid van een sectrakkrd ver het nderwerp aan het einde van het prces blijft pen; De samenhang en de synergieën tussen actren, stakehlders en zelfs hun eigen lbby s kunnen vergrt wrden dr ntmetingen zals dit event (in tegenstelling tt bvb de fficiële vertegenwrdigingen bij de FRDO); De cnsument/burger beter infrmeren aan de hand van bjectieve infrmatie inzake gezndheid en milieu zu een essentieel element zijn ter ndersteuning van andere acties; Er zu regelmatiger een vedingsenquête uitgeverd meten wrden m te beschikken ver bjectievere bltstellingsgegevens, bvb dr ze te kppelen aan de gezndheidsenquêtes dr interview. Meerwaarde/belang van de prblematiek GAPS Mgelijkheden, p basis van de aanwezige actren, vr een echte pen dialg waarbij iedereen naar de anderen luistert: dynamiek te behuden; Belangrijke actren die ntbreken: Belgische Alliantie vr duurzame palmlie en andere actren die gebruik maken van palmlie in veding; Betere samenhang en synergie met andere activiteiten: van de FOD (link gezndheid en milieu), in het bijznder DG4 (bvb: gezamenlijke activiteiten WGO/FAO); van FOD Ecnmie (marktkennis). Kennis van de markt m te evalueren welke gesprekspartners relevant zijn wat betreft de kwantiteit van de gebruikte palmlie en de mgelijke invled p de aspecten bidiversiteit en/f gezndheid; Infrmatie ver de veding van de Belgen m de bltstelling beter te kunnen evalueren en de ndige wetenschappelijk nderbuwde preventiemaatregelen te kunnen nemen; Evaluatie en identificatie van de samenhang en de synergieën met alle andere lpende federale prcessen (bvb: delstellingen DO/Ri en pst 2015, vedings- en gezndheidsplan, etc.). Discussie ver de parallelle mechanismen De discussie ver palmlie maakt het mgelijk m te anticiperen p wat p een practieve manier pgezet geïmplementeerd zu kunnen wrden vr andere kwesties die zich p een gelijkaardige manier zuden kunnen ntwikkelen, bvb: de uitbreiding van de mnculturen vr arganlie, alë vera 5 RSPO: de drie eisniveaus (http://stphuiledepalme.dmby.cm/pages/la-certificatin-rsp-rundtable-n-sustainable-palm-il.html f Gesegregeerd (segregated): de duurzame palmlie wrdt getraceerd en gescheiden van de lie die afkmstig is uit andere sectren; en dat van bij het telen tt bij de eindgebruiker. Mass balance: de gebruikte palmlie is grtendeels duurzaam, maar znder strikte scheiding tijdens de bevrradingsketen. Bk and claim: de gebruiker kpt certificaten (UTZ Certified en Green Palm) die vereenkmen met de heveelheid niet-duurzame palmlie die werd gebruikt, en die financiële ndersteuning bieden aan de prducenten van duurzame palmlie. Dit niveau vertegenwrdigt mmenteel 68% van de verkp van gecertificeerde lie. 11

12 De meest geschikte administratie(s) m hier verder ver na te denken, synergieën met zaken die lpende zijn DG5 (Multilaterale en Strategische Zaken + Afdeling prductbeleid en Chemische stffen); DG4 andere DG Vlksgezndheid?; WIV (gezndheidsenquête dr interviews en vedingsenquête); FOD Ecnmie (marktkennis, evlutie van sciaal label naar geïntegreerd label?, rechten van de mens en bedrijven, MVO); POD DO (MVO, GPP 6, rechten van de mens en bedrijven, etc verschillende WG s); Cnclusies De bespreking ging in p de mgelijkheden vr een debat tussen de aanwezige actren en het type actie dat het meest geschikt leek. Alvrens verder te gaan, zuden we ver cijfers meten beschikken en besprekingen meten veren met de afwezige stakehlders m te valideren f aan te vullen wat dit sympsium heeft pgeleverd. De natuurlijke stffen vr gebruik in veding Aanwezige actren FEVIA, Naredi (federatie van de vedingssupplementen), En Marche (nafhankelijk jurnalist), vertegenwrdiger km s, FOD VVVL, Apis Bruc Sella, gas elles, Nuit Blanche, Inter-Envirnnement Wallnie, OIVO, Lidl Belgium, Kninklijk Belgisch Instituut vr Natuurwetenschappen,... Verlp van de discussies wat is de definitie van natuurlijke prducten? Dat wrdt vral ervaren als een marketingterm, een verkpargument. Met er geen werk wrden gemaakt van een definitie? Net zals er een definitie bestaat van bilgische prducten met een lastenbek. Er det zich effectief een prbleem vr van definitie: de cnsumenten verwachten een duurzaam, milieu- en bidiversiteitsvriendelijk prduct. He kunnen we hen dat garanderen? natuurlijke prducten zijn afgeleid van de prductiemethde (luter mechanische transfrmatie znder teveging van een chemisch prduct); natuurlijke stffen zijn stffen die afkmstig zijn uit een plantaardig f dierlijk prduct (znder wijziging van de mlecule). bvb: stevia; natuurlijke stffen zijn stffen die makkelijker verteerd wrden dr de ecsystemen: dat is één van hun belangrijkste vrdelen. het landbuwsysteem met herdacht wrden; de federaties van de vedingssectr denken na ver een nieuw prductiesysteem m te zrgen vr meer duurzaamheid; prbleem van te lange en te cmplexe certificeringssystemen. Het gevaar bestaat dat er mn criteria wrden gebruikt; in Frankrijk zijn alle synthetische zetstffen, met uitzndering van de Stevia als die van natuurlijke rsprng is, nderwrpen aan een nieuwe taks 7 die is uitgevaardigd luter p basis van het criterium ged vr de gezndheid ; 6 GPP Green Public Prcurement

13 in Frankrijk heeft een studie 8 ver wat er p het etiket zu meten staan, drie elementen pgeleverd: CO2, water, verlies van bidiversiteit; er met k rekening wrden gehuden met de situatie van de km s; de km s willen niet dat er ng meer certificeringen en administratieve lasten bijkmen (dus bvb niet ng meer labels en certificeringen); de verheden meten de administratieve last verlagen (wetende dat veel zaken p EU-niveau wrden beslist); met er altijd gebruik wrden gemaakt van de etikettering m de cnsument te infrmeren?; he de cnsument erte aanzetten m zijn cnsumptiepatrn te wijzigen en te kiezen vr lkale prducenten, meer bidiversiteit, prducten die beter zijn vr de gezndheid? De impact van het integrale prductiesysteem met verkleind wrden (bvb: strategie van bepaalde grte ketens); er met geen beleid wrden pgezet dat uitsluitend gebaseerd is p lkale prducten; de claims dat het m artisanale prducten gaat, zuden verschillende criteria meten kunnen mvatten, waarnder het lkale, milieu-bidiversiteit, gezndheid, smaak, prijs,...; waarm geen prducten met een vlledig witte verpakking maar waarp infrmatie staat ver elk van die punten? Of QR-cdes zdat de cnsument alle infrmatie die hij zekt kan scannen, znder dat de verpakking wrdt vlgeprpt met infrmatie? Dat is een mgelijkheid, maar we wrden ng steeds gecnfrnteerd met het prbleem van de verificatie en de cntrle.; tt slt, is de prijs drslaggevend wanneer men een milieuvriendelijk prduct kpt?; de cnsument mag niet gedwngen wrden te kiezen tussen duurzaam/niet-duurzaam maar het ndige zu gedaan meten wrden m het vlledige gamma prducten (en diensten) duurzaam te maken. Vrgestelde acties de cnsumenten beter infrmeren; de vedingswetgeving is erg gevarieerd maar heeft niet altijd de delstelling m de cnsument te infrmeren; de term natuurlijk definiëren en er een lastenbek vr ntwikkelen; het vedselsysteem herbekijken; vaak wrdt het lastenbek pgelegd dr de grtdistributie. Dat kan een actie-/plssingspiste zijn. Meerwaarde /belang van de prblematiek GAPS een prblematiek met grte meilijkheden (traceerbaarheid, cntrle,...) maar k plssingen (lastenbek, intelligente etikettering, duurzame bedrijven in plaats van duurzame prducten,...). definitie en lastenbek natuurlijke stf ; vlgens de vertegenwrdigster van de km s is de reglementering al erg uitgebreid, maar de cnsument is er niet van p de hgte; in plaats van ns te te spitsen p duurzame prducten zuden we ns kunnen richten p duurzame bedrijven; dat zu vr cncurrentie kunnen zrgen p het gebied van duurzaamheid (dus een psitieve trend) tussen de bedrijven; dat sluit aan bij één van de belangrijkste cnclusies van de Nl grep van de vrmiddag. 8 Binnen het platfrm ADEME-AFNOR, dat actief is sinds 2008, heeft werkgrep nr. 1 (WG1), die zich bezighudt met vedingsprducten, drie grte milieuuitdagingen in kaart gebracht vr de sectr: klimaatverandering, watervervuiling en gebruik, en de ersie van de bidiversiteit. In plaats van een milieubdschap met één criterium, enkel gericht p de klstfvetafdruk van de prducten, verdedigt en ntwikkelt Frankrijk een milieubdschap met meerdere criteria, die beter in staat zu meten zijn m de glbale duurzaamheid van de prducten in rekening te brengen. Zie: 13

14 Administratie(s) die het meest geschikt is/zijn m hier verder ver na te denken, synergieën met de zaken die reeds lpende zijn FOD Prductbeleid; FOD Ecnmie; PODDO;... Cnclusies De meeste discussies draaiden rnd het infrmeren van de cnsument, m die in staat te stellen m duurzamere keuzes te maken, de definitie en het lastenbek vr natuurlijke prducten/stffen en het vedingssysteem. De prducten uit bimassa Aanwezige actren Administraties (FOD Financiën, FOD Ecnmie, DG Leefmilieu, Eurpese Cmmissie, FRDO, LNE), ng s (VCIV, Natuurpunt), Centrum van stedelijke eclgie, Test-Aankp, KBIN, vakbnden (Arbeid en Milieu, ACLVB, ACV), federatie van ndernemingen (Essenscia, Febelfin), IKEA. Verlp van de discussies De discussies bleven lang niet beperkt tt de prducten uit bi gebaseerde prducten zelf. Tijdens de bespreking werd eerst ingegaan p he belangrijk het is m de bedrijven (en niet de individuele prducten) centraal te stellen bij de inspanningen m meer rekening te den huden met de bidiversiteit. Er kwamen verschillende thema s aan bd, zals de meilijkheden m de bidiversiteit te kwantificeren en te meten, de rl van de staat in het beheer van de gemeenschappelijke gederen, de deltreffendheid van de hulpbrnnen. Er werd vral benadrukt dat het belangrijk is m de ptentiële impact van een prduct uit bimassa te kunnen vergelijken met die van zijn tegenhanger van fssiele rsprng, m te evalueren f de substitutie effectief een gede zaak is vanuit het standpunt van de bidiversiteit. Vrgestelde acties Het betreft hier vral vrbeelden en bedenkingen: er is unanimiteit dat het essentieel is m de tepassingen te identificeren waarvr het interessant is m een substitutie dr te veren van fssiele grndstffen => bilgische grndstffen. He er zeker van zijn dat de substitutie een gede plssing is en he een systematische analyse prmten? Hier is misschien een rl weggelegd vr de Prduct Envirnmental Ftprint; wanneer men de impact bekijkt van een prduct p de bidiversiteit en het milieu, met de vlledige levenscyclus van het prduct in rekening wrden gebracht, en de hulpbrnnen in hun ttaliteit; er meten verschillende departementen ingeschakeld wrden m te infrmeren ver de impact p leefmilieu / gezndheid / bidiversiteit van de prducten uit bimassa, want p Belgisch niveau is er ng niets vrzien. Meerwaarde/belang van de prblematiek vr de vakbnden: kansen vr innvatie, wat ptentieel biedt p het vlak van tewerkstelling; recent p de markt, ng veel te leren, mgelijkheid m te anticiperen p een prduct dat ngetwijfeld een grte expansie zal kennen de beschikbaarheid van bimassa is reeds beperkt vr een hele reeks tepassingen, de uitbreiding van de prducten uit bimassa hudt k het risic in dat de situatie ng erger wrdt. 14

15 GAPS He zu men kunnen garanderen dat de substitutie van een prduct van fssiele rsprng naar een prduct van bilgische rsprng werkelijk psitief is? He een systematische analyse prmten? (bij vrbeeld, streven naar 100% flessen uit bimassa vr bepaalde dranken. Het is belangrijk en dringend m dat te weten. Discussie ver de parallelle mechanismen (hier geïnterpreteerd als van tepassing p alle prducten en niet alleen p die uit bimassa (bigebaseerde)); liever een bedrijfsbenadering dan een prductbenadering => als de cnsument bij een bepaald bedrijf kpt, krijgt hij de garantie van duurzaamheid (bvb IKEA: bedrijfsdynamiek). De benadering p basis van prducten is crrect maar cmplex en minder realistisch. Belangrijk m gemeenschappelijke regels p te stellen zdat er geen neerlijke cncurrentie ntstaat; duurzaamheidsrapprten vr de bedrijven (bvb de bedrijven p de beurs van Parijs CAC-40, die verplicht zijn m een dergelijk rapprt vr te leggen, k verwijzing naar de duurzaamheidsrapprten per sectr van Essenscia) => waarm geen rapprt ver de impact p de bidiversiteit?; er bestaan heel wat wetten. We meten vermijden een wetgeving te creëren die ncntrleerbaar wrdt. Dan kunnen we ns evenged richten p andere types instrumenten; belang van het elimineren van de prducten die schadelijk zijn vr de bidiversiteit; de 15% free riders; pictgrammen zijn interessant en sprekend (bvb de dde vis vr txiciteit in aquatisch milieu) en maken het mgelijk m bepaalde prducten te vervangen; meer en meer vakbndsleden zijn gevelig vr bidiversiteit dankzij fiches die sensibiliseren aangaande bidiversiteit en vide s waarin werknemers getuigen ver wat ze gedaan hebben vr de bidiversiteit in hun bedrijf, wat aanleiding kan geven tt nadenken en handelen; er is een zekere terughudendheid wat betreft het tijdelijk karakter van de natuur die zich ntwikkelt p braakliggende terreinen in industrieznes. De bedrijven vrezen namelijk dat ze die bidiversiteit misschien zullen meten cmpenseren (vral als het gaat m zeldzame, bedreigde, beschermde srten) de dag dat ze die terreinen willen gebruiken, met als negatief gevlg dat ze niet willen dat er zich te veel bidiversiteit ntwikkelt; het is meilijk m bidiversiteit te ramen in cijfers, maar cijfers zijn wel belangrijk. Dat wrdt k aangehaald als een prbleem vr de financiële sectr, bij de evaluatie van de financiering van bedrijven, m in te schatten f een bedrijf k is f niet p het vlak van bidiversiteit. Het bestaan van een praktisch instrument zals een checklist (aanwezig/afwezig) zu kunnen helpen; belang van sensibilisering. Bidiversiteit is een meilijke term vr het grte publiek, dus met hij zichtbaarder gemaakt wrden. Bij vrbeeld via het sprekende symbl van de bij, f p beschikbare ppervlakten van bedrijven acties ndernemen zals seizensgebnden blemen planten (k zichtbaarder vr de autmbilisten), een insectenhtel buwen?; de rl van de multinatinals wrdt met de vinger gewezen: ze hanteren hetzelfde beleid ver heel de wereld (en bidiversiteit is een prbleem dat k p wereldschaal bekeken met wrden) en een visie p langere termijn; er wrdt aangegeven dat het beheer van gemeenschappelijke gederen (hier de bidiversiteit) met gebeuren dr de staat. De rl van de staat zu zijn m de maatschappelijke vrdelen rendabel te maken vr België, zdat die markten zich ntwikkelen; er werd reeds belastingverlaging tegekend als de impact p de bidiversiteit niet negatief was. Beter zu zijn: vermindering als de impact psitief is! De harmful subsidies veranderen tijdens de hervrming van de fiscaliteit in 2014; vr de km s zuden we kunnen denken aan vereenvudigde instrumenten m de levenscyclus te analyseren. Ideaal zu zijn dat iemand alle km s zu bezeken m ze te vertuigen, en ze vervlgens zu 15

16 helpen m dat in de praktijk te brengen. Een ander instrument dat wrdt vrgesteld is de materialenscan van de OVAM met een afdeling bidiversiteit, die het mgelijk maakt de ptentiële vrdelen aan te wijzen; de Resurce efficiency vr de km s zu nuttig kunnen zijn: uitleggen dat er bij ged beheer vrdeel uit kan wrden gehaald. Mgelijkheid m hetzelfde te den vr de bidiversiteit? Maar de link bidiversiteit-vrdeel is minder direct (vb. waarin hij tch direct is: Häagen-Dasz en bijen, beheer en nderhud van terreinen); het principe: cradle t cradle 9 dat bedrijven in staat stelt m beter rekening te huden met het beheer van de hulpmiddelen, zu gebruikt kunnen wrden als rechtstreeks instrument vr het behud van de bidiversiteit; sectrakkrden: het aandeel prducten uit bimassa vergrten, p vrwaarde dat werd aangetnd dat ze een psitieve impact hebben p de bidiversiteit, in vergelijking met prducten van fssiele rsprng; er zu een stand van zaken pgemaakt meten wrden van de bestaande labels m na te gaan waarp ze betrekking hebben en waarp niet. De verheid zu aldus bepaalde labels naar vren kunnen schuiven mdat ze meer rekening huden met de bidiversiteit. De interessante criteria zuden zelfs pgenmen kunnen wrden in de wetgeving. Administratie(s) die het meest geschikt is/zijn m hier verder ver na te denken, synergieën met de zaken die reeds lpende zijn Varia FOD VVVL DG5 (Multilaterale en Strategische Zaken + Afdeling prductbeleid en Chemische stffen): vr de evaluatie van de bestaande labels, de analyses van de levenscyclus, de prmtie van de labels die rekening huden met de bidiversiteit en vr het verbd p prducten die schadelijk zijn vr de gezndheid. De resultaten van de cnsumentenenquête wrden in vraag gesteld, want vlgens één van de deelnemers werden milieu en bidiversiteit dr elkaar gehaald (ngetwijfeld mdat mensen nvldende weten wat bidiversiteit inhudt?). Cnclusies Iedereen ziet in dat het m een cmplex nderwerp gaat, waarbij de analyse van de argumenten gedetailleerd zal meten zijn m te kunnen handelen. De bedrijfs -benadering lijkt glbaal bekeken interessanter en realistischer dan de prduct -benadering, maar ideaal zu zijn m ze te cmbineren. Het is duidelijk dat er ng maar weinig geweten is ver de prducten uit bimassa en hun impact, en dat er p Belgisch niveau ng veel werk is. De ressurce efficiency -benadering is essentieel: minder grndstffen, minder schade aan de bidiversiteit. 9 Het "cradle t cradle"-principe (van wieg tt graf) is gebaseerd p een eclgische vereiste van 0 vervuiling en 100% recyclage p alle prductieniveaus. Een vervaardigd prduct met, eenmaal gerecycleerd, dus pnieuw hetzelfde prduct kunnen pleveren. Het bedrijf gaat in dat geval ver van de explitatie van hulpbrnnen naar het beheer van het geheel van zijn hulpbrnnen. Dat principe tepassen zu het mgelijk maken m de bidiversiteit beter te beschermen, want recyclage is een manier m de explitatie van de bidiversiteit en van de ecsystemen te verminderen, die dan minder druk en schade ndervinden. 16

17 Bimassa in csmetica & detergenten Aanwezige actren Administraties (DG4/DG5/FOD Ecnmie) en een student milieustudies. Verlp van de discussies de administraties betreuren de afwezigheid van leden uit de sectr van de csmetica/detergenten die p het laatste genblik mesten afhaken, maar de administraties hadden eenzelfde standpunt aangaande het prbleem; de csmetica wrden hfdzakelijk gereglementeerd dr een EU-verrdening (DG Sanc) die een melding van het prduct plegt, en vervlgens telaat dat het nbeperkt p de markt wrdt gebracht. Het milieuaspect wrdt niet in rekening gebracht in deze reglementering, maar het wrdt ten dele gedekt via de REACH-verrdening vr alle p de markt gebrachte stffen; de nrmen hebben vaak betrekking p de impact aan het einde van de keten => uitbreiden tt de extractie/de prductie/ De wet p de prductnrmen maakt het mgelijk m milieunrmen p te stellen vr p de markt gebrachte prducten, maar men met ervr zrgen niet in te gaan tegen het vrij verkeer van gederen De impact van de prductie (grndstffen m het prduct te vervaardigen) en de milieu-impact wrden niet in rekening gebracht bij het p de markt brengen. Bvb: gevlgen van znnecrème vr het water; znnecrème die bescherming biedt tegen muggen bevindt zich p de grens tussen csmeticaprduct en bicide; het eclabel gaat niet altijd ver geneg en de andere labels zijn niet transparant geneg. Het eclabel zu uitgebreid kunnen wrden naar andere prducten; ABS is nuttig maar zal het niet mgelijk maken m p te treden inzake (het verlies van) bidiversiteit; het cncept natuurlijk prduct wil niet zeggen znder gevaar f znder impact p de bidiversiteit, het milieu, de gezndheid => cmmuniceren / verbieden? / ; vr de csmetica meten de beweringen duidelijk, verstaanbaar en bewezen zijn; RSPO vlstaat niet m de duurzaamheid van palmlie te garanderen; Welke criteria vr het label ecdynamisch bedrijf: zu dat als basis kunnen dienen vr een duurzaam label?; Het Eurpees wetgevingsprces is lang en cmplex. Vrgestelde acties De administraties stellen vr m bestaande instrumenten te gebruiken m meer bidiversiteitscriteria te integreren, zals bvb het actiespectrum van het eclabel uitbreiden (meer gedekte prducten en meer rekening huden met de bidiversiteit) en het blijven prmten. Meerwaarde/belang van de prblematiek GAPS gebruik van tal van grndstffen waarnder palmlie maar de prblematiek kan zich verplaatsen zals bij vrbeeld naar de duindrn/arganbm; ptentiële/bewezen impact drheen de levenscyclus. waar zuden de acties het deltreffendst zijn? wat is de belangrijkste sectr? 17

18 Administratie(s) die het meest geschikt is/zijn m hier verder ver na te denken, synergieën met de zaken die reeds lpende zijn DG5 (Multilaterale en Strategische Zaken + Afdeling prductbeleid en Chemische stffen: detergenten); DG4: csmetica; FOD Ecnmie vr de labelling (behalve Eclabel); Cnclusies Er zijn bilaterale besprekingen ndig met de sectr. De administratie met evalueren welke instrumenten en hefbmen het meest deltreffend zijn m te hanteren, meer bepaald m de prducten te certificeren en te labellen m de cnsumenten heldere infrmatie aan te bieden. 18

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers)

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers) Hfdstuk 1 KMO S zijn ndernemingen die niet meer dan 1 van de vlgende criteria verschrijden : -gemiddeld aantal werknemers

Nadere informatie

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

Duurzaam ondernemen zichtbaar en doenbaar maken in Vlaanderen.

Duurzaam ondernemen zichtbaar en doenbaar maken in Vlaanderen. Duurzaam ndernemen zichtbaar en denbaar maken in Vlaanderen. Vrstel vr een studiepdracht in het kader van de VIONA-prep dd. 3 februari 2011 Luk VAN LANGENHOVE (UNU-CRIS/RCE-SNS) Bernard MAZIJN (UNU-CRIS/RCE-SNS)

Nadere informatie

FOD SOCIALE ZEKERHEID

FOD SOCIALE ZEKERHEID FOD SOCIALE ZEKERHEID JAARVERSLAG 2014 WOORD VAN DE VOORZITTER... 6 ACHTER DE SCHERMEN VAN DE FOD... 8 1. DE DIENST VAN DE FOD SOCIALE ZEKERHEID IN BELGIË... 8 1.1. Organigram van de FOD Sciale Zekerheid...

Nadere informatie

Invulling Vlaamse Vertrouwensbarometer

Invulling Vlaamse Vertrouwensbarometer %SURMHFW2QWZHUSYDQHHQ9ODDPVH YHUWURXZHQVEDURPHWHU Invulling Vlaamse Vertruwensbarmeter Steven Van Rsbrek Dr. Steven Van de Walle Dr. Jarl K. Kampen Prf. Dr. Geert Buckaert Rapprt D/2005/10106/029 December

Nadere informatie

De Nieuwe Woningcorporatie

De Nieuwe Woningcorporatie De Nieuwe Wningcrpratie Buwstenen vr de inrichting van de rgan i- satie Daan Drr, Businessleader Slimmer rganiseren, Atrivé Maaike Wittenberg, rganisatieadviseur Prt6 december 2012 Dit prject is mede mgelijk

Nadere informatie

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid Overlegplatfrm Sprt vr Allen Uitbuwen van een lkaal Sprt vr Allen beleid Synthesenta werkgrep 1 gedgekeurd dr het Overlegplatfrm Sprt vr Allen p19/12/2005 Op het Overlegplatfrm Sprt vr Allen van 16 december

Nadere informatie

Praktische tips voor de kmo die wil werken aan een genderbewust personeelsbeleid

Praktische tips voor de kmo die wil werken aan een genderbewust personeelsbeleid Praktische tips vr de km die wil werken aan een genderbewust persneelsbeleid blanc Cntactgegevens Kamer van Kphandel Ost-Vlaanderen Anne Knings Prjectcördinatr C-efficiënt tel. 052 33 98 35 anne.knings@kvkv.vka.be

Nadere informatie

Hoofdstuk 1:Politiek, Beleid en Sturing: een positiebepaling . Staat: Markt Gemeenschap Beleid: Sturing:

Hoofdstuk 1:Politiek, Beleid en Sturing: een positiebepaling . Staat: Markt Gemeenschap Beleid: Sturing: Beleidsprcessen Hfdstuk 1:Plitiek, Beleid en Sturing: een psitiebepaling Allcatiemechnismen/verdelingsmechanismen (allcatie is het verdelen, wie beslist er, he? Dr wie wrdt er wat, heveel etc geprduceerd?)

Nadere informatie

Europa in balans? Didactisch pakket over het sociaal en economisch beleid van de Europese Unie voor hogescholen in West-Vlaanderen

Europa in balans? Didactisch pakket over het sociaal en economisch beleid van de Europese Unie voor hogescholen in West-Vlaanderen Ryckevelde vzw Beweging vr Eurpees burgerschap T 050 35 27 20 www.ryckevelde.be inf@ryckevelde.be Eurpa in balans? Didactisch pakket ver het sciaal en ecnmisch beleid van de Eurpese Unie vr hgeschlen in

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012.

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012. Cttage Industries Grensverleggend ndernemen vr een ecnmische vitaal en leefbaar platteland Grningen, maart 2012 Pagina 1 van 53 Verantwrding Prject Cttage Industries Opdrachtgever Kamer van Kphandel Nrd-Nederland

Nadere informatie

Ontwikkelingen in leiderschap

Ontwikkelingen in leiderschap Ontwikkelingen in leiderschap dr Harrie Aardema 1 Deze tekst is een bewerking van hfdstuk 4 van het in 2010 verschenen bek Vrbij de hypcratie. Wie meer wil lezen kan dit bek bestellen via de link: http://hme.kluwer.nl/kluwer/prtal_klnl/prduct/prd10157409.html.

Nadere informatie

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties Expertmeeting ZZP-ers en tekmstige arbeidsrelaties He kunnen we succesvlle kenmerken van ZZP-ers vertalen naar tekmstige arbeidsrelaties? vrrnde dcument resultaat van een expertmeeting p 12 februari 2010

Nadere informatie

FOD Financiën Programma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstroom Mensen Versie 4 Voorgelegd ter validatie aan de stuurgroep van 19/05/2004

FOD Financiën Programma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstroom Mensen Versie 4 Voorgelegd ter validatie aan de stuurgroep van 19/05/2004 FOD Financiën Prgramma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstrm Mensen Versie 4 Vrgelegd ter validatie aan de stuurgrep van 19/05/2004 Vrstudie Prgramma MKDV. Inhud Blz. 1. Inleiding... 4 1.1.

Nadere informatie

HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING

HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING 1 HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING NIEUWSBRIEF NR 12 -- NOV jaargang 2013 De inhud van deze gratis nieuwsbrief mag gebruikt wrden vr publicaties en nderricht, mits brnvermelding en de vermelding

Nadere informatie

Meer winst met. consumenten versmerken

Meer winst met. consumenten versmerken Meer winst met cnsumenten versmerken in pdracht van uitgeverd dr Frans-Peter Dechering RM april 2013 (definitieve versie) 1 Inhudspgave INHOUDSOPGAVE 2 SAMENVATTING 3 I. MERK OF GEEN MERK? 5 REDEN VAN

Nadere informatie

Notities Economisch en Financieel Recht Prof. C. Van Acker

Notities Economisch en Financieel Recht Prof. C. Van Acker Ntities Ecnmisch en Financieel Recht Prf. C. Van Acker INLEIDING Praktische Zaken: -slides beschikbaar vanaf zndagavnd -2 dcumentatiebundels + slides -besprken teksten zijn te kennen vr het mndelinge examen

Nadere informatie

Waarom zou je kiezen voor M&O?

Waarom zou je kiezen voor M&O? Waarm zu je kiezen vr M&O? Onderzek naar het keuzegedrag van leerlingen vr het vak Management & Organisatie Grningen, mei 2013 Auteurs Brenda Bergkamp Bvenhuis Arjan Wrd Masterpleiding leraar Algemene

Nadere informatie

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN 1 REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN HANDLEIDING Titularis: Prf. dr. Linda Van Ly C- Titularis: Prf. dr. Gustaaf Crnelis Begeleiders: dra. Esther Gudsmit & dra. Eva De Mesmaeker Academiejaar 2014-2015

Nadere informatie

Contacten- en relatiebeheer B2B

Contacten- en relatiebeheer B2B Cntacten- en relatiebeheer B2B 1 Delstelling De delstelling van deze pdracht is de implementatie en het nderhud van een CRM platfrm bij de dienst ecnmie en de dienst diamant dat vlgende rganisatrische

Nadere informatie

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet Sterktes van nu, de kracht van 2015 Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen vr vrijwillige inzet MOVISIE Kennis en advies vr maatschappelijke ntwikkeling MOVISIE verzamelt, ntwikkelt en verspreidt kennis

Nadere informatie

www.blueskygroup.nl geschiktheidstoets rekenrente 10 Geschiktheidstoets DNB 12 Geld of goede zorg 18 De bruidsschat certified pensioenexecutive

www.blueskygroup.nl geschiktheidstoets rekenrente 10 Geschiktheidstoets DNB 12 Geld of goede zorg 18 De bruidsschat certified pensioenexecutive Blauw heeft heel veel betekenissen, maar staat wat Blue Sky Grup betreft vr energie. Ok in de lucht. De lucht is blauw mdat de stfdeeltjes en de mleculen van de damp kring de blauwe straling weerkaatsen

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open.

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open. Hfdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen vr een pleiding. Stichting Humanitas zet de deur pen. Het kunstje kun je best wel leren, maar de mensen mesten er verder niet bij zijn. Je met leren

Nadere informatie

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102 Gedragscde Ged Zrgverzekeraarschap Bijlage - ZN-11-102 Inhudspgave Pag. Vrwrd 3 Deel 1 Cde Ged Zrgverzekeraarschap 4 1.1 Inleiding 4 1.1.1 Verantwrdelijkheden van de zrgverzekeraar 4 1.1.2 Basiswaarden

Nadere informatie

VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN

VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN ICT Cntract 2015 Explitatiegebnden ICT-diensten Vereisten ndersteunende prcessen VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN Pagina 1 van 39 Versie: 4 nvember 2013 Inhud ICT Cntract 2015 Explitatiegebnden ICT-diensten

Nadere informatie

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK Peter van t Riet, Inge Strijker, Wim Trster Lectraat ICT en Onderwijsinnvatie, Hgeschl Windesheim, Zwlle 2011 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 ONDERZOEK IN HET HBO... 3 3 VIER SOORTEN ONDERZOEK... 3 Tepassingsgericht

Nadere informatie

effectieve ICT Governance structuur

effectieve ICT Governance structuur Practische handvaten vr het pzetten van een effectieve ICT Gvernance structuur in een grte rganisatie Ir. M. Drenthen Ir. P. Zaanen BastaGrup 2005 BastaGrup September 2005 Inhudspgave Management samenvatting...

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 1 SCHOOL MET DE BIJBEL MARKTVELD 11 3264 AL NIEUW-BEIJERLAND Schlplan 2011-2015 Schl met de Bijbel NB Inhudspgave 1. Inleiding... 4 1.1 Del en functie schlplan... 4 1.2 Ttstandkming

Nadere informatie