INFORMATIEVE RAAD 28 MEI 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INFORMATIEVE RAAD 28 MEI 2015"

Transcriptie

1 INFORMATIEVE RAAD 28 MEI 2015 Notulen van de vergadering Voorzitter: de heer K. de Haan Griffier: de heer H. Nubé Tevens aanwezig: de heer J. van Loenen (PvdA), mevrouw F. Polsbroek (PvdA), de heer N. Portegijs (PvdA), de heer J. Jägers (VVD), de heer F. Mulder (VVD), mevrouw B. Wielage (VVD), mevrouw R. Herder (Leefbaar Diemen), de heer M. Rietveld (Leefbaar Diemen), de heer J. Sikking (Leefbaar Diemen), de heer M. van Troost (Leefbaar Diemen), de heer H. Berkhout (D66), mevrouw J. Pietersen (D66), de heer W. van Vugt (SP), mevrouw T. Schmitz (SP), mevrouw N. van Engelen (GL), mevrouw H. Uiterdijk (GL), de heer P. Prins (PvdO), mevrouw S. Raveling (PvdO) en mevrouw M. de Graaff-Nijssen (CDA) Vanuit college aanwezig: burgemeester E. Boog, wethouder R.P. Grondel, wethouder M. van der Mark en wethouder A.J.M. Scholten 1. Opening en mededelingen door de voorzitter, vaststellen agenda De voorzitter heet iedereen van harte welkom. 2. Mededelingen portefeuillehouder Er zijn geen mededelingen. 3. Voorontwerp bestemmingsplan Bergwijkpark 2015 VVD vraagt of de beperking van het aantal woningen en het aantal vierkante meters voorzieningen uitsluitend verband houdt met de geringe parkeernorm. De voorzieningen moeten vooral wijkgericht zijn en niet een te grote toeloop veroorzaken omdat er anders waarschijnlijk te weinig parkeerplaatsen zijn. Hoe rijmt zich dat met de vestiging van de dansschool Global Dance Center die de grootste in zijn soort in Nederland is? Worden daar geen parkeerproblemen verwacht als bekend wordt dat er een zo n groot danscentrum zit? Er is sprake van wijkgerichte horeca. Wordt daarmee niet hetzelfde risico gelopen als met de horeca in het centrum van Diemen omdat er erg weinig aantrekkingskracht zal zijn? Bij Financieel wordt gesproken over de inkomsten van het project Bergwijkpark. Om welke inkomsten gaat het hier? 1

2 Leefbaar Diemen is verheugd dat nu met ibabs wordt gewerkt omdat anders een halve boom had moeten worden gekapt voor al het papier dat met dit agendapunt gemoeid is. Waarom moet er een conserverend bestemmingsplan worden gemaakt? Is dat een raamwerk waar de deelbestemmingsplannen in worden geschoven? Hoe voorkomt dit voorontwerp bestemmingsplan planschade? Zijn er in de verdere procedure nog meer mogelijkheden om bezwaar te maken en is het op het laatst ook mogelijk om beroep in te stellen? In de toelichting op de bijlagen wordt gesproken bij Regels over gemeente 1, 2 en 3. Wordt hiermee Diemen bedoelt? In de toelichting op het voorontwerp bestemmingsplan valt in het kader van gevaarlijke stoffen de term basisnet. Wordt hiermee rekening gehouden want op pagina 20 van de toelichting staat dat het rijk daartoe de benodigde instrumenten zal ontwikkelen om te waarborgen dat het vervoer van gevaarlijke stoffen binnen de gebruikersruimte blijft en dat de veiligheidszones doorwerken in de ruimtelijke planvorming. Die instrumenten zijn er dus nog niet en kunnen dus ook niet in de planvorming doorwerken? Op pagina 127 staat dat vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor niet binnen de bevoegdheid van Diemen valt en dat er dus ook niets aan kan worden gedaan. Hoe zit dat? Er wordt immers dicht tegen het spoor gebouwd. Welke vrijheid hebben de bewoners van Holland Park om hun eigen warmte, energiesysteem of leverancier te kiezen? In het akoestisch onderzoek staat dat de voorkeurswaarde uit de Wet geluidhinder vanwege het weg- en spoorverkeer en het industrieterrein Verrijn Stuart wordt overschreden. Hoe is hier in deze plannen rekening mee gehouden? In het rapport van de brandweer staat dat er altijd risico's zijn maar dat de mensen zelfredzaam moeten zijn. Worden de burgers die niet zelfredzaam zijn afgeraden om in het gebied te gaan wonen? De leegstand van de kantoren is een weldaad voor flora en fauna en de dwergvleermuis bevindt zich momenteel in de gebouwen 6, 14 en 16. PvdA vraagt waarom is gekozen voor een raamovereenkomst met wijzigingsbevoegdheden. Er wordt gesuggereerd dat de raad met deze constructie meer invloed heeft op het geheel dan wanneer er sprake was van een bestemmingsplan waar alle wijzigingen aan het college zijn voorbehouden. Wel vier keer staat er dat de raad door het college wordt geïnformeerd maar als het gaat om de werking van wijzigingsbevoegdheden staat er dat het college uiteraard de raad tussentijds van de ontwikkelingen van dit project op de hoogte zal houden waardoor de raad desgewenst voldoende invloed kan uitoefenen richting college. Dit is echter een formulering waarmee je alle kanten op kan. Vindt het college het een plicht om de raad iedere keer te informeren en dat de raad alle keren wanneer zij dat wil het college kan sturen? Hopelijk wordt de zinsnede vanaf 2016 werkelijkheid als op onderdelen door het college een besluit wordt genomen tot wijziging nadat de raad daar enige sturing aan heeft kunnen geven. GroenLinks zou de volgende keer graag zien dat alle onderdelen van het bestemmingsplan een aparte aanduiding hebben. Wat betreft het verkeer lijkt het erop dat een studie is gedaan naar het woon-werkverkeer en dat het toegenomen verkeer richting winkelcentrum Kruidenhof daarbij niet is meegenomen. Op welke basis is de berekening over de ontwikkeling van de verkeersintensiteiten gemaakt? Zij de kosten voor de gemeente voor het maken van de aanpassingen op de hoofdontsluitingswegen meegenomen in het hele verhaal? 2

3 De fractie heeft zijn twijfels over het mengen van het fietsverkeer met gemotoriseerd verkeer. Levert dit geen onduidelijk beeld op voor alle verkeersdeelnemers? Dit zou mede te maken hebben met het aantal parkeerplaatsen dat er is en dan ziet de fractie liever veilig fietsverkeer in de wijk dan extra parkeerplaatsen. Bij de gebouwen zijn fietsparkeervoorzieningen maar dat moeten er voldoende zijn want in zo'n krap aangelegde wijk is vrijwel geen ruimte voor zwervende fietsen. Wie houdt toezicht op het uitvoeren van de werkzaamheden voor het ecologisch werkprotocol? Op pagina 39 van een van de eerste stukken staat bij i de aanduiding p.m. Worden die zaken ingevuld voordat het stuk de inspraak ingaat? Wie houdt toezicht op de aanleg van de waterpartijen waarover wordt gesproken in het stuk van de Grontmij? Is er rekening gehouden met de kosten voor de gemeente wat betreft beheer en onderhoud van die waterpartijen? Wat gebeurt er in de overgangsfase tussen sloop van de panden en de nieuwbouw met de dwergvleermuizen? D66 sluit zich aan bij de opmerking van de vorige fractie over de beroerde benoeming van alle stukken. Als de plannen toe zijn aan detailinvulling heeft de raad nog wel zeker enige invloed. Bij terugkoppeling van de stukken naar de raad kan dus op hoofdlijnen nog een richting worden aangegeven. Het tankstation is opgenomen in een wijzigingsbevoegdheid. Bij het tegenwerken door de eigenaar bestaat er echter geen directe onteigeningstitel. Wat betekent dit? De extra kosten die hiermee gemoeid zijn, zijn opgenomen in de exploitatiebegroting. Wat wordt hiermee bedoeld? In ieder geval is de fractie erg blij met de ontwikkeling van dit gebied. Hiermee wordt ook voldaan aan de wens van de provincie om invulling te geven op dit gebied. SP vindt dat de wijzigingsvoorstellen op het bestemmingsplan besluitvormend naar de raad moeten komen. De raad moet er nog iets over kunnen zeggen. Voor het wijzigingsgebied 8 is een bouwhoogte gedacht van 52 m. Dat is 17 etages en er is al een enorm felle discussie geweest over de woontorens die maximaal 42 m waren. In ieder geval denkt de SP niet aan 52 m hoog. Hopelijk komt dit straks besluitvormend in de raad zodat het kan worden tegengehouden. In het document dat alle artikelen bevat is een apart document regels. Op pagina 31, artikel gaat het over de parkeernorm. Daarin staat de zin dat extra 0,3 mogelijk is wanneer daar de noodzaak toe bestaat. Als de woningen verkocht worden, zijn de mensen wellicht met 0,3 tevreden maar over 10 jaar willen ze misschien nog een auto aanschaffen en dat kan dan niet meer. In het artikel moet daarom direct 0,6 worden genoemd. PvdO valt het op dat op de plankaart de bouwblokken 4, 11 en 12 niet worden genoemd. Komen straks de niet genoemde bouwblokken als een duveltje uit een doosje nog naar voren? Ergens staat dat er 5200 woningen worden gebouwd maar dat is een ophoging van de drieduizend woningen die eerst werden genoemd. Wethouder Scholten legt uit dat de hoeveelheid detailhandelsruimte is beperkt omdat in het algemeen in Nederland de hoeveelheid vierkante meters detailhandelsruimte terugloopt. Voorts is er in de buurt al detailhandel. Het is een beperking in het aantal vierkante meters tot 2000 en in de grootte per vestiging. Daarom is er bijvoorbeeld geen supermarkt mogelijk. Als over een aantal jaren zou blijken dat dit toch anders moet zal aan de raad een wijziging van het bestemmingsplan worden voorgesteld. 3

4 De horeca is wijkgericht en daarmee wordt uitgesloten dat er bijvoorbeeld partycentra komen die op de regio Amsterdam zijn gericht voor feesten en partijen. Bij de horeca mogen best mensen van buiten komen maar het moet geen zelfstandig aantrekkende voorziening worden dat een heleboel bezoekers gaat opleveren vanuit de regio Amsterdam. VVD vindt het vreemd dat het Global Dance Center op Bergwijkpark kan worden gevestigd omdat dit een regionale aantrekking zal hebben. Wethouder Scholten zegt dat dit geen horeca is en dat deze voorziening er mag komen binnen de huidige afspraken. Het is de grootste in zijn soort maar het leidt niet tot enorm veel verkeer. Het past binnen de mogelijkheden van de campus. Daarnaast is er de beperking van het aantal vierkante meters waardoor er niet heel veel van dit soort voorzieningen zullen komen. Gedurende de bouw krijgt de gemeente inkomsten vanuit de bouwleges. Dat is ook nodig om de eigen projectcapaciteit te financieren. Daarnaast zijn er anterieure overeenkomsten en dat betreft investeringen in de openbare ruimte. Er wordt een wijk gebouwd niet op gronden van de gemeente en dat vergt veel investeringen in de openbare ruimte zoals nieuwe wegen, waterpartijen et cetera. In de raad is afgesproken dat de ontwikkelaars dit gaan betalen en er moet een titel komen op grond waarvan dit geld bij de ontwikkelaars kan worden opgehaald en er moet ook een moment voor komen. Dit is met overeenkomsten gekoppeld aan de afgifte van bouwvergunningen. Als nu een gedetailleerd bestemmingsplan zou worden vastgesteld mag de gemeente een aanvraag voor een bouwvergunning niet weigeren en draait de gemeente op voor de 16 tot voor de infrastructuur. Daarom wordt een conserverend bestemmingsplan met wijzigingsbevoegdheden voorgesteld. Daarnaast stelt de raad de kaders vast en niet precies wat er komt. Dat betekent dat tijdens de ontwikkeling kan worden geleerd hoe de markt in elkaar zit en waar dus binnen de mogelijkheden van het bestemmingsplan wijzigingen voor kunnen worden aangebracht. Naar verwachting zal er buitengewoon weinig planschade optreden. Met de verplaatsing van het benzinestation is wel planschade gemoeid. Overigens is er een overeenkomst met de ontwikkelaar dat planschade door de ontwikkelaar zelf wordt gedragen. Iedereen mag zienswijzen indienen op het voorontwerp. De gemeente is wettelijk verplicht om een aantal instanties te raadplegen. Ook bij het ontwerp bestemmingsplan zijn er allerlei mogelijkheden voor het indienen van reacties en bij het vaststellen van het bestemmingsplan is er de formele bezwaarprocedure. Waar als bestemming gemeente staat, is dat de gemeente Diemen. Dit betreft een aantal stukken waar de gemeente verderop iets mee moet. De gemeente bepaalt niet wat er over het spoor rijdt. In het basisnet is dit allemaal geregeld maar in de toekomst kan dit best weer veranderen. De wetgever geeft een aantal beperkingen aan waar niet overheen mag worden gegaan zonder dat er maatregelen worden genomen en de wetgever is nog bezig om dat instrumentarium verder uit te breiden. Er is een aanvaardbaar risico van gevaarlijke stoffen binnen de normen die zijn afgesproken. De gemeente, de wetgever, de projectontwikkelaar, ProRail en de vervoerders maken zich hier druk om. Dit is een gezamenlijke inspanning en het leidt tot de situatie dat aan alle wettelijke normen wordt voldaan. De bewoners kunnen niet zelf hun energieleverancier kiezen. Er is gekozen voor het werken met een warmtenet en de bewoners moeten verplicht afnemen bij de leverancier van de 4

5 warmte. Vanuit de optiek van het milieu is dit een uitstekende oplossing omdat hiervoor restwarmte van energiecentrales wordt gebruikt. Op het gebied van elektriciteit kunnen de bewoners wel hun eigen leverancier kiezen. Bij de inrichting van de gebouwen wordt er met de ontwikkelaar over gesproken dat de mogelijkheid bestaat dat er zonnepanelen op de daken worden geplaatst en dat bewoners dat zelf integreren in de energielevering. De gemeente is verplicht rekening te houden met allerlei normen op het gebied van geluid. Daarvoor zijn akoestische rapporten toegevoegd. De gemeente is verplicht om bij bepaalde condities maatregelen te nemen en op veel gebieden wordt er rekening gehouden met het geluid. Bijvoorbeeld wat betreft de ligging van de balkons en de isolatie en de indeling van woningen. Daarnaast worden er afspraken gemaakt met de metrowerkplaats over hun geluidsproductie en er worden minder lawaaiige wissels gebruikt. Met de maatregelen wordt gestudeerd op de maximaal toegestane geluidsnormen zoals die in het plan worden opgenomen. Ook niet zelfredzame bewoners mogen er wonen. Zelfredzaamheid van bewoners is in het kader van groepsrisico, brandweer et cetera altijd het uitgangspunt. Het is een woonwijk gericht op de gemiddelde mens. Er wordt over dwergvleermuizen en andere flora en fauna gesproken omdat de wetgever erg veel voorschrijft. Er zijn in overleg met het ministerie maatregelen genomen voor de migratie van de dwergvleermuizen vanuit de sloopgebouwen naar nieuwe onderkomens. Zij krijgen namelijk tijdelijke kasten en hopelijk zullen ze zich daar tijdelijk vestigen. Dit bestemmingsplan leidt er toe dat de gemeente tijdens de uitvoering meer invloed heeft. Het college zal de raad op de hoogte stellen over wat er allemaal gedaan wordt met de wijzigingsbevoegdheden. Dit kan niet ongelimiteerd omdat de raad een heleboel spelregels vaststelt waarbinnen dit mogelijk is. De raad kan er niet over besluiten maar als het college dingen doet die de raad niet bevalt zijn er natuurlijk allerlei mogelijkheden van motie van treurnis tot motie van wantrouwen enzovoort. Het is dus niet zo dat bij elk besluit teruggegaan wordt naar de raad. De raad kan het college er altijd aan houden dat de wijzigingsbevoegdheid past binnen de kaders die zijn vastgesteld en daarom wordt er ook steeds teruggekoppeld naar de raad opdat dit kan worden getoetst. Als het college iets wil dat niet binnen de kaders valt is dat altijd een raadsbevoegdheid. Er is gekeken naar de nieuwe verkeerssituatie van een woonwijk. Het wordt op een aantal punten vergeleken met de theoretische verkeerssituatie inclusief een spitsintensiteit. De kosten van de ontsluiting van de infrastructuur worden binnen het plan op de ontwikkelaars verhaald maar er zullen met de raad nog discussies komen over aanpassing van wegen, voet- en fietspaden in Diemen Zuid en die kosten worden niet gedekt uit dit plan. Die zullen dus op een andere manier moeten worden gefinancierd. In het plan is rekening gehouden met fietsverkeer. Op een aantal punten is het gewoon een woonwijk. In de wijk worden fietsers en auto's gemengd met elkaar en worden dus geen aparte fietspaden aangelegd. Er zit een fietsroute bij behorend tot het hoofdverkeersnet fiets in de stadsregio. Daar zijn een aantal eisen voor wat betreft de kleur van het fietspad et cetera en daarvan zal worden afgeweken. Dat heeft te maken met het ontwerp van de wijk wat je daar aan sfeer wilt hebben maar dat zal altijd verkeerstechnisch worden getoetst. Er komen voldoende fietsvoorzieningen op straat en inpandig. Bij de eisen op het gebied van flora en fauna zijn meerdere toezichthouders betrokken. De gemeente is op een heleboel punten toezichthouder en Waternet is soms toezichthouder. Daarnaast het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De grote bulk van het toezicht zit dus 5

6 bij de gemeentelijke bouwinspectie en soms bij de milieu-inspectie vanuit het Noordzeekanaalgebied. In een voorontwerp mogen nog een aantal p.m. posten zitten. Die worden in het ontwerp bestemmingsplan ingevuld. Het beheer en onderhoud van waterpartijen is grotendeels voor de gemeente en soms voor Waternet. Hiervoor ontvangt de gemeente ook geld vanuit het Gemeentefonds. Het tankstation is apart gehouden om juridische redenen. Het zal een keer worden weggestemd. Te zijner tijd zal worden bekeken welke titel voor onteigening of verhuizing zal worden gehanteerd. Inmiddels zijn de gesprekken wel begonnen en het kan best zijn dat de raad te zijner tijd achter gesloten deuren wordt geïnformeerd over hoe ver de onderhandelingen zijn gevorderd. In ieder geval gaat het om veel geld. Aan het tankstation zal een alternatieve locatie worden aangeboden. De plek waar wordt gesproken over 52 m hoog is de huidige parkeergarage die gesloopt moet worden. Er is aangesloten bij de bouwhoogtes die op de campus ook al aanwezig zijn. De uitbreiding die op de parkeergarage plaats gaat vinden is op de campus gericht. Daar komen namelijk als het goed is nog een aantal studentenunits bij. De hoogte kan ook op die locatie omdat de schaduwwerking niet valt op woningen. Het is veel meer bij het stationsgebouw in de buurt. De parkeernormering is zoals afgesproken. Er wordt gegaan voor 0,85. De ontwikkelaar moet meteen 0,3 realiseren en hij heeft de mogelijkheid om het zodanig te bouwen dat het nog kan worden uitgebreid met 0,3. Bij de uitwerking blijkt dat er direct rekening wordt gehouden met 0,6 inpandig maar het hoeft niet. Als theoretisch rekening gehouden is met 0,6 maar gebouwd is voor een norm 0,3 kan het ook daadwerkelijk worden gerealiseerd wanneer de bewoners daar behoefte aan hebben maar inmiddels blijkt dat het kostenefficiënter is om het meteen te realiseren. Hier en daar worden nummers gemist omdat het plan veranderd is en er dingen tussen uit gevallen zijn maar dit is geen aankondiging dat er nog wat tussen komt. Dan zou alsnog een wijziging in het bestemmingsplan moeten plaatsvinden en wordt bij de raad teruggekomen. In het bestemmingsplan wordt uitgegaan van maximaal 5200 woningen maar dan is er rekening mee gehouden dat bijvoorbeeld ook het CSM gebouw gesloopt zou worden en Hogeschool InHolland verdwijnt en er op de gronden van de gemeente gebouwd wordt. Dit zijn allemaal geen onderdelen van het bestemmingsplan en derhalve moet daar apart voor bij de raad worden teruggekomen maar hier wordt over het hele gebied rekening mee gehouden. Dit hoge aantal is toegevoegd omdat er op een aantal punten milieueffectrapportages moeten worden gemaakt en die zijn lastig omdat nog niet precies bekend is wat er komt. Daarom is met de commissie afgesproken dat er rekening wordt gehouden met het grootste aantal woningen. Daar worden ook de milieueffectrapportages op gedaan en dat betekent dat het verderop nooit fout kan gaan. VVD vindt dat een wijkgerichte horeca weinig ambitie uitstraalt. Wordt hiermee niet in dezelfde situatie gekomen als met de horeca in het centrum van Diemen? Zijn er wel ondernemers te vinden die hierin willen stappen? De SP heeft problemen met een hoogte van 52 m maar stemde tegen het amendement van de VVD om de eerste woontoren te verlagen van 13 naar 11 bouwlagen. Hoe kan dat met elkaar worden gerijmd? 6

7 SP merkt op dat nooit eerder is gesproken over een hoogte van 52 m en dat de gemeenteraad met tegenzin akkoord is gegaan met een woontoren van 13 m. VVD stelt dat oorspronkelijk in het plan hoogtes van 17 bouwlagen waren opgenomen. SP zegt dat dit uiteindelijk is teruggebracht tot 13 bouwlagen. Er is besloten dat er twee torens komen van 42 m hoog. Die 52 meter heeft nooit in een voorstel staan. De SP heeft tegen het amendement van 11 etages gestemd omdat de SP met enige tegenzin akkoord wilde gaan met 13 etages. PvdO stelt dat de plankaart in overeenstemming moet zijn met de begrenzing van het plangebied en dat wordt begrensd door de Daalwijkdreef, de gemeentegrens met Amsterdam Zuidoost en de metrolijn. De kaart op pagina 70 geeft slechts een deel van het bestemmingsplangebied aan. Hier moet bijvoorbeeld ook de campus bij. PvdA herhaalt dat in het stuk vier keer wordt gezegd dat het college de raad zal informeren en dus ook over de cijfers achter de komma. Er is immers een informatieplicht. Dan blijft de fractie moeite houden met de zinsnede dat de raad desgewenst voldoende invloed kan uitoefenen richting college. Natuurlijk kan de wethouder altijd worden weggestuurd maar dat is een instrument dat de fractie niet wil maar de PvdA wil wel invloed op het beleid. De wethouder zegt daarentegen dat de raad het bestemmingsplan vaststelt en dat het daarna aan het college is om die andere besluiten te nemen. Daarover wordt de raad geïnformeerd en dan is het beter om het bewuste zinnetje te schrappen. De raad kan immers altijd een motie indienen. GroenLinks merkt op dat in alle wijzigingsgebieden in totaal acht locaties zijn aangewezen met een maximale bouwhoogte van 52 m. Dit is gelukkig wel onder condities van schaduwwerking et cetera. Derhalve zal de toekomst leren of die hoogten ook gebouwd gaan worden. Wethouder Scholten zegt dat die bouwhoogteaccenten ook al in de strategische visie stonden waarbij een van die accenten bij de parkeergarage was. De plankaart op pagina 70 gaat over Holland Park maar in ieder geval zullen de stukken op dit punt worden doorgelezen zodat precies wordt aangeduid welke kaart wat voorstelt en welke kaart onderdeel van het bestemmingsplan is maar deze kaart in ieder geval niet. Wat betreft de horeca denkt de ontwikkelaar dat hij met deze formulering en ruimte voldoende horecaondernemers kan vinden. Als de invulling niet lukt zal de horeca niet worden gevuld met partycentra die brede doelgroepen in de regio aanspreken want het is een woonwijk. Als er per ongeluk een tweesterrenrestaurant komt, komen er ook mensen uit België eten maar dan is de overweging of dat wel past. De door de PvdA bedoelde zin is misschien wat te cryptisch. De raad wordt permanent geïnformeerd en heeft altijd diverse mogelijkheden om in te grijpen. De bedoeling is een transparant proces waar wel tempo in kan komen en onderhandeld kan worden met de financiers en de ontwikkelaars over de definitieve invulling. Daarin heeft de raad een achteraf toetsende rol. De raad zal ook worden opgezocht wanneer het college denkt dat er een randje wordt benaderd et cetera. Het college voert uit binnen de spelregels die de raad stelt en dat moet ook om praktische redenen op die manier. 7

8 4. Financiële verordening 2015 gemeente Diemen (art. 212GW) D66 is content met het voorstel. VVD vraagt of het bij de verplichte kengetallen die straks moeten worden gepubliceerd gaat om een grote hoeveelheid kengetallen. PvdA zegt dat dit voor de raad een belangrijk sturingsinstrument is. Het is goed om de modelverordening te leggen tegen de systematiek van de gemeenteraad. De was/wordt-lijst is duidelijk. Is het een idee om een keer in de raad aandacht te schenken aan de toezichthoudende rol van de provincie zodat het voor alle raadsleden duidelijk is wat die rol inhoudt? Wethouder Scholten legt uit dat de kengetallen in 2017 worden ingevoerd. Nog niet bekend is hoeveel het er worden maar het zouden er 50 kunnen zijn. Spreker heeft er geen behoefte aan in de raad te spreken over de toezichthoudende rol van de provincie want de gemeente gaat over zijn eigen beleid en de provincie toetst vooral of de gemeente zich aan het wettelijk kader houdt. Conclusie: De voorzitter concludeert dat het voorstel als hamerstuk naar de raad gaat. 5. Jaarrekening 2014 De heer Moens (accountant) zegt dat ondanks wordt teruggekeken op een uitstekend jaar voor de gemeente waarin veel is gerealiseerd en in financiële zin prima resultaten zijn geboekt het toch goed is om aandacht te hebben voor de financiële positie. De leningenportefeuille bedraagt per eind miljoen. Er zijn getallen in omloop in het land waarin de schuld per inwoner wordt uitgedrukt. Dan wordt uitgekomen op ongeveer Daarbij zit de gemeente niet aan de lage kant en de vraag is hoe de leningenportefeuille zich in de komende jaren zal ontwikkelen. De afgelopen jaren heeft de gemeente fors geïnvesteerd in De Sniep en daar is geld voor geleend. Voor een deel komen in de komende jaren gelden naar de gemeente toe als gevolg van de afronding van De Sniep. Op basis van de huidige inzichten zal dat per saldo ongeveer 30 miljoen bedragen want er zal in eerste instantie nog ongeveer 10 miljoen moeten worden uitgegeven aan de Sniep en de komende jaren zal uiteindelijk 40 miljoen worden gerealiseerd. Wellicht zal een deel van die 10 miljoen geleend moeten worden. Als ervan wordt uitgegaan dat de 30 miljoen die teruggaat naar de gemeente wordt gebruikt om leningen af te lossen zal uiteindelijk een schuldpositie overblijven van 55 miljoen. Ten opzichte van een balanstotaal van 125 miljoen is dat gemiddeld. Als wordt gekeken naar de materiële vaste activa wordt gezien dat de boekwaarde hiervan hoger is dan de waarde van de leningen. De gemeente zit daarmee dus nog aan de goede kant. Het zou goed zijn om de middelen die vanuit De Sniep naar de gemeente komen aan te wenden voor de aflossing van de leningen want anders is de leningenportefeuille hoog ten opzichte van de activa die ermee zijn gefinancierd. 8

9 De voorzitter stelt voor dat op verzoek van het seniorenconvent eerst een ronde wordt gedaan over de jaarrekening en daarna over het jaarverslag. Begonnen wordt met de jaarrekening. D66 constateert dat er een verschil is tussen de benoeming van het resultaat in de accountantsverklaring en in die van de gemeente, namelijk respectievelijk Waar zit dat in? PvdO merkt op dat de parkeerexploitatie met is overschreden door de afdracht aan Delta Lloyd en hogere kosten in verband met de invordering van naheffingsaanslagen. Welk deel van dat bedrag is te wijten aan hogere kosten voor de invordering van naheffingsaanslagen? De fractie heeft er moeite mee om het totale positieve resultaat toe te voegen aan de algemene reserve want een deel van het overschot in de jaarrekening is ontstaan door besparingen die vorig jaar op met name de Wmo zijn gehaald. Gelden die voor zorg waren bestemd kunnen nu bestemd worden aan bijvoorbeeld lantaarnpalen. SP constateert dat er een structureel tekort is van op de sportaccommodaties en van op de parkeergelden. Worden de parkeertarieven verhoogd? Op pagina 13 van het rapport van de jaarrekening staat dat de belangrijkste oorzaken van het verder oplopen van het saldo zijn onder andere de hogere opbrengsten in de uitvoering van de Wmo taken. De bedoeling is dat het overschot wordt gestort in de algemene reserve maar is het niet raadzaam om de ten behoeve van gratis openbaar vervoer voor oudere minima eerst hiermee te bekostigen voordat de rest van het bedrag in de algemene reserve wordt gestort? VVD vraagt hoe de SP dit dan volgend jaar wil financieren. SP gaat ervan uit dat er sprake is van een systematisch overschot dat elk jaar optreedt omdat dit ruimer is begroot dan de kosten zullen zijn. VVD begrijpt dat de vraag aan het college is of dit structureel is want in de stukken staat dat het incidenteel is. Anders is de dekking voor een jaar en dus niet structureel en plannen dienen structureel te worden gedekt. SP vindt dat in het stuk wordt gesuggereerd dat het overschot structureel is. Op pagina 15 bij de afwijking van de verwachte bedragen wordt het tekort van op milieu niet goed uitgelegd. Waar komt dit vandaan en hoe wordt voorkomen dat dit structureel wordt? PvdA is van mening dat de jaarrekening er goed uitziet en het college heeft na een jaar al mooie resultaten geboekt. Ook een links college kan dus een goed rentmeester zijn. Voor het eerst is er ook een accountantsverklaring zonder echte verbeterpunten. VVD zegt dat de fractie zich de meeste zorgen maakt over de schuldpositie van de gemeente. De schuld was 81 miljoen per 31 december 2013 en staat nu op 85 miljoen + 4 miljoen kortlopende schulden. Dit is een verhoging van de schuld terwijl er best wat verkopen op De Sniep zijn geweest. Hopelijk gaat daardoor de schuld geleidelijk zakken. De 4 miljoen stijging zit voornamelijk in de brede school op De Sniep waarvoor extra leningen zijn 9

10 aangetrokken maar naast de brede school zijn nog aardig wat andere leningen aangegaan. Daarom graag een uitspraak van de wethouder dat als het project De Sniep klaar is die 30 miljoen wordt afgelost en dan op een schuld van zo'n 55 miljoen wordt uitgekomen. Weliswaar kan worden gestopt met andere investeringen maar dan moet toch worden uitgekomen op die 55 miljoen want dat is volgens de accountant een acceptabele schuld. Dit jaar is er een overschot en misschien is het een idee om dat te gebruiken om dit direct van de schuldpositie af te halen. Leefbaar Diemen stelt voor dat het overschot van anderhalf miljoen wordt gebruikt om de afvalstoffenheffing te verlagen. Wethouder Scholten zegt dat wat betreft de parkeerexploitatie op pagina 157 is uitgelegd dat dit onder andere komt omdat in de begroting met sommige kosten geen rekening is gehouden. In de begroting staat dat wordt gestreefd naar een kostendekkende parkeerexploitatie en dat heeft dus gevolgen voor het tarief dat eind van dit jaar wordt aangepast. In de begroting is geen rekening gehouden met de arbeid die moest worden ingezet voor de naheffingsaanslagen. Dit heeft niets te maken met de afdracht aan Delta Lloyd. Het deel van het resultaat dat door de Wmo wordt bepaald is niet structureel. Het college is er ook geen voorstander van om een aparte pot Wmo te maken om daar eventuele verdere tekorten mee te denken want de afspraak is dat in de begroting wordt gezegd dat alle kosten voor het sociaal domein gelijk zijn aan de opbrengsten. De eerstkomende anderhalf jaar zal dat waarschijnlijk met moeite kunnen worden gerealiseerd en daarom is ook gezegd dat wanneer tekort wordt gekomen dit in de jaarrekening zal worden verwerkt en wellicht dus een keer ten laste van de algemene reserve wordt gebracht. Er is het afgelopen jaar een flinke opruiming gehouden in de potjes en het college wil daar geen nieuwe aan toevoegen. Een structurele verlaging van de afvalstoffenheffing gaat niet ten laste van de algemene reserve. De raad heeft de keuze gemaakt om die zo hoog te laten zijn en als Leefbaar Diemen dit belachelijk vindt worden in september/oktober voorstellen verwacht van die fractie hoe die verlaging dan kan worden gedekt. Het tekort op het milieu is uitgelegd op pagina 16. Ook daar was de dekking te hoog begroot en dat was een incidentele tegenvaller. Op pagina 163 wordt dit nog wat nader uitgewerkt. Als de VVD wil dat de schuldpositie van de gemeente met 30 miljoen wordt verlaagd na het project De Sniep moet de raad ook plechtig beloven de eerste vijf à zes jaar geen enkele investering meer te willen doen. Er wordt hier gedaan aan totaal financiering en er worden geen projecten gefinancierd. Er zal wel altijd voor worden gezorgd dat de schuldpositie lager is dan het bezit. VVD merkt op dat een schuldpositie van 89 miljoen fors is. Ondanks dat er al wat verkopen zijn in De Sniep loopt de schuld alleen maar op. Aan het eind van het project betekent dit dat wanneer er ook wordt geïnvesteerd de gemeente nog steeds op zo'n hoge schuldpositie zit. De heer Moens is het niet bekend of de gemeente Diemen met een schuld van 3250 per inwoner bij de hoogste 10% zit. Recent is er een COELO rapport verschenen waarin dit allemaal staat maar waarvan spreker de gegevens op dit moment niet paraat heeft. Het is wel zeker dat de gemeente Diemen zich in de bovenste helft bevindt. 10

11 Wethouder Scholten merkt op dat het aantal inwoners van de gemeente toeneemt en dat daardoor de schuld per inwoner in ieder geval afneemt als die nominaal hetzelfde blijft. De reservering is papier en de leningen zijn echt en daarom kunnen de schulden niet met de reserve worden afgelost. De heer Moens geeft aan dat op verschillende plekken in de jaarrekening het bedrag van het overschot naar boven en naar beneden wordt afgerond. In de accountantsverklaring is aangehaakt op pagina 171 waar staat. PvdO verduidelijkt dat de fractie niet pleit voor een nieuwe Wmo reserve maar er is een Wmo bestemmingsreserve en die kan daarvoor wellicht onder een bredere naam voor het gehele sociale domein worden gehandhaafd. Wethouder Scholten merkt op dat de reserve die er was voor de Wmo wordt opgeheven. De eventuele overschotten of tekorten op de uitvoering van het sociaal domein worden verrekend in het rekeningresultaat. Afhankelijk van de discussie bij de begroting wordt er misschien nog wel veel meer ingezet dan die paar ton die nu over is. Dit zou een ernstige symbolische daad zijn die een beetje schade doet aan de afspraken die met elkaar zijn gemaakt over het vangnet voor het sociaal domein. De voorzitter stelt het jaarverslag aan de orde. Leefbaar Diemen constateert dat op pagina 21 staat dat het wijkgericht werken wordt uitgebouwd met de niet fysieke componenten. Wat houdt dit in? PvdA vraagt wat de resultaten zijn van de uitstroom van jongeren naar studie, stageplaats en werk. Is het project voor vrouwen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt in 2014 al van start gegaan of gaat dit in 2015 van start? PvdO mist informatie in het jaarverslag over de instroom en uitstroom van ouderen in de bijstand. PvdA vraagt aan welke leeftijdscategorie dan wordt gedacht. PvdO zegt dat dit aan de beantwoording door de wethouder wordt overgelaten maar meestal wordt 50 of 55 of zelfs 45 genoemd. D66 constateert dat er meer buurtschouwen en inloopspreekuren zijn gehouden dan vorig jaar. Hoe is de reactie van de bewoners en de ondernemers? Er is sprake van een hoog signaalverzuim in het onderwijs. Is de oorzaak daarvan helder en is er een plan van aanpak om dit weer te corrigeren? Het aantal sportverenigingen dat deelneemt aan jeugdsportpas en andere zaken neemt af ten opzichte van vorig jaar. Wat is hiervan de oorzaak? Ook het percentage kinderen in de basisschool dat deelneemt aan sport neemt af. Er is sprake van een hoge post oninbare vorderingen. Hoe wordt daar verbetering in aangebracht? 11

12 GroenLinks constateert dat het afgelopen jaar ontzettend veel is gedaan. Goed is dat op straat en op bedrijventerreinen is gestart met de introductie van LED verlichting. Wethouder Scholten zegt dat twee jaar geleden een project is gestart om op een aantal punten het incassotraject te verbeteren. De meeste van die vorderingen zijn op particulieren en het grootste deel van de oninbaarheid is dat de particulier niet meer te vinden is en waarschijnlijk niet meer in Nederland woonachtig is. Voorts is het de vraag of als ze alsnog gevonden worden kan worden geïncasseerd want meestal zijn het kale kippen. Er heeft een verbetering plaatsgevonden, met name in de termijnen, maar het niveau waar het nu op zit hoort een beetje bij de omvang van deze gemeente. Wethouder Klaasse merkt op dat de kans groot is dat de oploop van het verzuim komt omdat de leerplichtambtenaren er sterker opzitten en dat er daarom ook meer wordt gerapporteerd en gemeld. In het begin van 2015 lopen de meldingen nog meer op en er wordt gemonitord of dit ligt aan de meldingsbereidheid. In september wordt er weer op terug komen als het gaat om de leerplichtmonitor. In 2014 is een sportmonitor gehouden en het getal in 2013 van 80% is niet geënt op een echt onderzoek maar meer op een extrapolatie van onderzoeken jaren terug. In ieder geval wordt gezien dat jongens veel meer sporten dan meisjes en dat verschil is nog groter tussen allochtone en autochtone meisjes. Allochtone meisjes is dus een aandachtspunt en die zaten wel in het laatste onderzoek. PvdA vraagt wat wordt verstaan onder allochtone meisjes. Wethouder Klaasse zegt dat het dan gaat om meisjes die bijvoorbeeld Marokkaanse of Turkse ouders hebben en zelf een grote drempel hebben om deel te nemen aan het sportverenigingsverkeer. Jongens van allochtone afkomst zijn meestal wel lid van bijvoorbeeld een voetbalvereniging. Kinderen die buiten Diemen wonen maar wel in Diemen op school zitten zijn meegenomen in de onderzoeken en juist die kinderen kennen een hele lage sportparticipatie. In de sportnota die na de zomer zal verschijnen is de jeugdsportparticipatie een van de belangrijkste thema's naast die van sportparticipatie door ouderen van 65+ omdat dit meer terugloopt dan op andere plekken in Nederland. Niet bekend is wat de oorzaak is van de mindere verstrekking van de sportpas. Dat wordt nagegaan. Wethouder Van der Mark merkt op dat nu niets kan worden gezegd over de duurzaamheid van de uitstroom door jongeren uit werkloosheid. Dat zal later worden beantwoord. Met de raad is afgesproken dat op basis van Divosa-gegevens nog later naar de raad wordt gekomen met gegevens over de effectiviteit van re-integratie. De duurzaamheid is een onderdeel daarvan. Het traject Diemen Kookt is een aanvulling op het bestaande traject Diemen Werkt. Dit is vorig jaar met één groep gestart in De Diem. Een tweede groep is gestart in Berkenstede. Er bestaat een wachtlijst en dus er is een grote animo onder de doelgroep om mee te doen. In drie maanden wordt geobserveerd wat de capaciteiten zijn van de deelneemsters en vervolgens komt er een vervolgtraject. Vaak is het een opstap naar regulier vrijwilligerswerk. 12

13 De resultaten van ouderen wat betreft de instroom en uitstroom uit de bijstand worden later toegestuurd. Dan zal de leeftijd 55+ worden gehanteerd. De resultaten van 55+ zijn over het algemeen goed maar maatwerk is heel belangrijk. De heer Boog geeft aan dat het wijkgericht werken ook wordt uitgebouwd naar de niet fysieke componenten. De betrokkenheid van mensen bij de openbare ruimte is groot maar het college wil het wijkgericht werken ook op andere terreinen uitbouwen. Dan moet worden gedacht aan het Huis van de Buurt, buurtsportcoaches en Duurzaam Dorp Diemen. De laatste gegevens van de monitor Waar staat je gemeente zal wethouder Klaasse binnenkort doen toekomen en daaruit blijkt dat Diemen op diverse terreinen boven het landelijk gemiddelde scoort als het gaat om de relatie bestuur-inwoners en de gemeentelijke dienstverlening. PvdO zegt wat betreft de leeftijdsgrens dat het voordelen kan hebben wanneer bij de leeftijd van 50 wordt begonnen in plaats van 55. Wethouder Van der Mark geeft aan dat wanneer het raadslid vraagt om 50+ die gegevens zullen worden geleverd. Conclusie: De voorzitter concludeert dat het voorstel als bespreekstuk naar de raad gaat. 6. Meerjarenperspectief Grondzaken Jaarrekening 2014 De voorzitter vraagt of er bezwaar is tegen het in geheim vaststellen van de bijlage. Hij concludeert dat hiermee wordt ingestemd. Als er raadsleden zijn die op de geheime bijlage in willen gaan moeten de deuren worden gesloten. Leefbaar Diemen merkt op dat de fractie een aantal vragen heeft over de geheime bijlage. 7. Sluiting De voorzitter sluit het openbare deel van de vergadering om uur. 13

Afwezig: (*fractievoorzitters)

Afwezig: (*fractievoorzitters) NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op dinsdag 12 oktober 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus Notulen van de vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Noordenveld, gehouden op woensdag 6 december 2006 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: Gemeentebelangen: de heren,

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis

Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis R 5 november 2009/1 Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis Aanwezig: Wethouders Afwezig: Notuliste:

Nadere informatie

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD)

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 september 2008 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008 Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 08 1 Aanwezig: De burgemeester: mevrouw J.H.M. Hermans-Vloedbeld, voorzitter De gemeentesecretaris: mevrouw W.C.M. Lissenberg-van

Nadere informatie

mevrouw A.J. Verboom-Hofman de heer R.G. van de Ven

mevrouw A.J. Verboom-Hofman de heer R.G. van de Ven VERGADERVERSLAG Van : vergadering raadscommissie Ruimte en Groen Datum : 29 november 2004 Aanwezig : de heer T.C.C. den Braanker voorzitter de heer M. Visser } de heer L. van de Heuvel } de heer J.J. Huisman

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L.

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L. sgp post compleet vernieuwd! Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager Raad wil nieuwe detailhandelsvisie In gesprek met C.S.L. Janse Coffeeshopbeleid ter discussie Nieuwsbrief 30 SGP-fractie Apeldoorn

Nadere informatie

de heren R.G. van de Ven, J.A. Lavooi, H. van Kooten

de heren R.G. van de Ven, J.A. Lavooi, H. van Kooten GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP MAANDAG 12 NOVEMBER 2007 OM 14.30 UUR Voorzitter: de heer M.C. Boevée, burgemeester Griffier: de heer A. Koenen Verslag: mevrouw

Nadere informatie

VOORZITTER VOORZITTER

VOORZITTER VOORZITTER 1 Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 29 oktober 2009 en voortgezet op maandag 2 november 2009 in het gemeentehuis te Uithuizen.. Aanwezig: Voorzitter

Nadere informatie

Beknopt verslag van de openbare vergadering van de commissie Ruimte gehouden op donderdag 1 november 2012

Beknopt verslag van de openbare vergadering van de commissie Ruimte gehouden op donderdag 1 november 2012 Beknopt verslag van de openbare vergadering van de commissie Ruimte gehouden op donderdag 1 november 2012 Voorzitter: Griffier: de heer J.M. van Baardwijk de heer G.H. Kocken Commissieleden de heer G.

Nadere informatie

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend Aanvang/einde : 20.00 uur / 23.00 uur Voorzitter : mevrouw T.A.L.

Nadere informatie

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Aanwezig 30 leden, te weten: de dames M.J.S. van Berkum-Schouten (CDA), M.L. Braam-Creebsburg

Nadere informatie

VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE

VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR VAN 7 DECEMBER 2006 Aanwezig: Voorzitter: Fungerend griffier: Mw. I. van Hasselt Dhr. A. van Eil Leden: Dhr. H. Haarhuis PvdA Dhr. F.

Nadere informatie

Beantwoording technische vragen begroting 2014. 1. Aanbiedingsbrief. 1.1. Verhoging tarieven milieustraat

Beantwoording technische vragen begroting 2014. 1. Aanbiedingsbrief. 1.1. Verhoging tarieven milieustraat Beantwoording technische vragen begroting 2014 1. Aanbiedingsbrief 1.1. Verhoging tarieven milieustraat Welke onderbouwing heeft u voor het verhogen van de tarieven van de milieustraat met meer dan 30

Nadere informatie

Tevens zijn aanwezig de gedeputeerden Abbenhues (PvdA), Jansen (CDA), Klaasen (VVD), Kristen (PvdA), Ranter (CDA) en Rietkerk (CDA).

Tevens zijn aanwezig de gedeputeerden Abbenhues (PvdA), Jansen (CDA), Klaasen (VVD), Kristen (PvdA), Ranter (CDA) en Rietkerk (CDA). VERSLAG van de VERGADERING VAN PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL gehouden op woensdag 16 maart 2005 Aanvang 18.00 uur Voorzitter: de heer Jansen. Griffier: de heer Alberda van Ekenstein. Aanwezig zijn

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 400 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2013 Nr. 75 VERSLAG VAN EEN

Nadere informatie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Op te bergen in de band van 8 en 9 juni 2004 de leden van de commissie wordt verzocht hun eventuele opmerkingen binnen acht dagen na ontvangst aan de commissiegriffier mede te delen. van de vergadering

Nadere informatie

1. Opening De VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom.

1. Opening De VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom. Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Papendrecht, gehouden op 7 november 2002, aanvang 19.30 uur. Aanwezig: De heer C.J.M. de Bruin, burgemeester, voorzitter; De dames

Nadere informatie

De wethouders, te weten de heren H. Assies, mr. Ing. J.D. Frieling en H. Kosmeijer

De wethouders, te weten de heren H. Assies, mr. Ing. J.D. Frieling en H. Kosmeijer Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Tynaarlo, gehouden op dinsdag 31 oktober 2006 om 14.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig:

Nadere informatie

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN RAAD MET RESERVES Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN Colofon De rekenkamercommissie van Heerenveen bestaat uit twee raadsleden en drie externe leden en wordt ondersteund

Nadere informatie

Hoogheeniraadschap van Delfland

Hoogheeniraadschap van Delfland Hoogheeniraadschap van Delfland f«commissie BESTUUR, ORGANISATIE EN BEDRIJFSVOERING AAN DE VERENIGDE VERGADERING VAN DELFLAND Delft, 19 mei 2009 Advies van de commissie Bestuur, Organisatie en Bedrijfsvoering,

Nadere informatie

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling Hermans ment. Ik zeg toe dat ik haar zowel over de IB-groep als over het herontwerp en de verhuizing zal informeren. Ik meen dat wij overeenstemming hebben op het punt van de computers in het onderwerp

Nadere informatie

[De heren Karres en Sperna Weiland spreken achtereenvolgens in; hun bijdragen zijn als bijlage aan het verslag gehecht.]

[De heren Karres en Sperna Weiland spreken achtereenvolgens in; hun bijdragen zijn als bijlage aan het verslag gehecht.] Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de raad der gemeente Leiderdorp inzake de begroting op woensdag 5 november en vrijdag 7 november 2008 Aanwezig: Voorzitter: Griffier: Wethouders: De

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8.

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Sluiting 1 Gesproken tekst "Hartelijk welkom mensen van de pers,

Nadere informatie

Technische vragen over de begroting 2014 (1 oktober 2013) (versie 9 oktober 2013)

Technische vragen over de begroting 2014 (1 oktober 2013) (versie 9 oktober 2013) Technische vragen over de begroting 2014 (1 oktober 2013) (versie 9 oktober 2013) Nr. Steller Pag. Vraag Antwoord Voorwoord 1 CDA 4 Minder algemene reserves= bezit ieder jaar minder. Meer vaste geldleningen=

Nadere informatie

De wondere wereld van de gemeentefinanciën GEMEENTEFINANCIËNBERICHT 2014

De wondere wereld van de gemeentefinanciën GEMEENTEFINANCIËNBERICHT 2014 De wondere wereld van de gemeentefinanciën GEMEENTEFINANCIËNBERICHT 2014 De wondere wereld van de gemeentefinanciën Gemeentefinanciënbericht 2014 Colofon: Deze publicatie is een uitgave van de Vereniging

Nadere informatie