INFORMATIEVE RAAD 28 MEI 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INFORMATIEVE RAAD 28 MEI 2015"

Transcriptie

1 INFORMATIEVE RAAD 28 MEI 2015 Notulen van de vergadering Voorzitter: de heer K. de Haan Griffier: de heer H. Nubé Tevens aanwezig: de heer J. van Loenen (PvdA), mevrouw F. Polsbroek (PvdA), de heer N. Portegijs (PvdA), de heer J. Jägers (VVD), de heer F. Mulder (VVD), mevrouw B. Wielage (VVD), mevrouw R. Herder (Leefbaar Diemen), de heer M. Rietveld (Leefbaar Diemen), de heer J. Sikking (Leefbaar Diemen), de heer M. van Troost (Leefbaar Diemen), de heer H. Berkhout (D66), mevrouw J. Pietersen (D66), de heer W. van Vugt (SP), mevrouw T. Schmitz (SP), mevrouw N. van Engelen (GL), mevrouw H. Uiterdijk (GL), de heer P. Prins (PvdO), mevrouw S. Raveling (PvdO) en mevrouw M. de Graaff-Nijssen (CDA) Vanuit college aanwezig: burgemeester E. Boog, wethouder R.P. Grondel, wethouder M. van der Mark en wethouder A.J.M. Scholten 1. Opening en mededelingen door de voorzitter, vaststellen agenda De voorzitter heet iedereen van harte welkom. 2. Mededelingen portefeuillehouder Er zijn geen mededelingen. 3. Voorontwerp bestemmingsplan Bergwijkpark 2015 VVD vraagt of de beperking van het aantal woningen en het aantal vierkante meters voorzieningen uitsluitend verband houdt met de geringe parkeernorm. De voorzieningen moeten vooral wijkgericht zijn en niet een te grote toeloop veroorzaken omdat er anders waarschijnlijk te weinig parkeerplaatsen zijn. Hoe rijmt zich dat met de vestiging van de dansschool Global Dance Center die de grootste in zijn soort in Nederland is? Worden daar geen parkeerproblemen verwacht als bekend wordt dat er een zo n groot danscentrum zit? Er is sprake van wijkgerichte horeca. Wordt daarmee niet hetzelfde risico gelopen als met de horeca in het centrum van Diemen omdat er erg weinig aantrekkingskracht zal zijn? Bij Financieel wordt gesproken over de inkomsten van het project Bergwijkpark. Om welke inkomsten gaat het hier? 1

2 Leefbaar Diemen is verheugd dat nu met ibabs wordt gewerkt omdat anders een halve boom had moeten worden gekapt voor al het papier dat met dit agendapunt gemoeid is. Waarom moet er een conserverend bestemmingsplan worden gemaakt? Is dat een raamwerk waar de deelbestemmingsplannen in worden geschoven? Hoe voorkomt dit voorontwerp bestemmingsplan planschade? Zijn er in de verdere procedure nog meer mogelijkheden om bezwaar te maken en is het op het laatst ook mogelijk om beroep in te stellen? In de toelichting op de bijlagen wordt gesproken bij Regels over gemeente 1, 2 en 3. Wordt hiermee Diemen bedoelt? In de toelichting op het voorontwerp bestemmingsplan valt in het kader van gevaarlijke stoffen de term basisnet. Wordt hiermee rekening gehouden want op pagina 20 van de toelichting staat dat het rijk daartoe de benodigde instrumenten zal ontwikkelen om te waarborgen dat het vervoer van gevaarlijke stoffen binnen de gebruikersruimte blijft en dat de veiligheidszones doorwerken in de ruimtelijke planvorming. Die instrumenten zijn er dus nog niet en kunnen dus ook niet in de planvorming doorwerken? Op pagina 127 staat dat vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor niet binnen de bevoegdheid van Diemen valt en dat er dus ook niets aan kan worden gedaan. Hoe zit dat? Er wordt immers dicht tegen het spoor gebouwd. Welke vrijheid hebben de bewoners van Holland Park om hun eigen warmte, energiesysteem of leverancier te kiezen? In het akoestisch onderzoek staat dat de voorkeurswaarde uit de Wet geluidhinder vanwege het weg- en spoorverkeer en het industrieterrein Verrijn Stuart wordt overschreden. Hoe is hier in deze plannen rekening mee gehouden? In het rapport van de brandweer staat dat er altijd risico's zijn maar dat de mensen zelfredzaam moeten zijn. Worden de burgers die niet zelfredzaam zijn afgeraden om in het gebied te gaan wonen? De leegstand van de kantoren is een weldaad voor flora en fauna en de dwergvleermuis bevindt zich momenteel in de gebouwen 6, 14 en 16. PvdA vraagt waarom is gekozen voor een raamovereenkomst met wijzigingsbevoegdheden. Er wordt gesuggereerd dat de raad met deze constructie meer invloed heeft op het geheel dan wanneer er sprake was van een bestemmingsplan waar alle wijzigingen aan het college zijn voorbehouden. Wel vier keer staat er dat de raad door het college wordt geïnformeerd maar als het gaat om de werking van wijzigingsbevoegdheden staat er dat het college uiteraard de raad tussentijds van de ontwikkelingen van dit project op de hoogte zal houden waardoor de raad desgewenst voldoende invloed kan uitoefenen richting college. Dit is echter een formulering waarmee je alle kanten op kan. Vindt het college het een plicht om de raad iedere keer te informeren en dat de raad alle keren wanneer zij dat wil het college kan sturen? Hopelijk wordt de zinsnede vanaf 2016 werkelijkheid als op onderdelen door het college een besluit wordt genomen tot wijziging nadat de raad daar enige sturing aan heeft kunnen geven. GroenLinks zou de volgende keer graag zien dat alle onderdelen van het bestemmingsplan een aparte aanduiding hebben. Wat betreft het verkeer lijkt het erop dat een studie is gedaan naar het woon-werkverkeer en dat het toegenomen verkeer richting winkelcentrum Kruidenhof daarbij niet is meegenomen. Op welke basis is de berekening over de ontwikkeling van de verkeersintensiteiten gemaakt? Zij de kosten voor de gemeente voor het maken van de aanpassingen op de hoofdontsluitingswegen meegenomen in het hele verhaal? 2

3 De fractie heeft zijn twijfels over het mengen van het fietsverkeer met gemotoriseerd verkeer. Levert dit geen onduidelijk beeld op voor alle verkeersdeelnemers? Dit zou mede te maken hebben met het aantal parkeerplaatsen dat er is en dan ziet de fractie liever veilig fietsverkeer in de wijk dan extra parkeerplaatsen. Bij de gebouwen zijn fietsparkeervoorzieningen maar dat moeten er voldoende zijn want in zo'n krap aangelegde wijk is vrijwel geen ruimte voor zwervende fietsen. Wie houdt toezicht op het uitvoeren van de werkzaamheden voor het ecologisch werkprotocol? Op pagina 39 van een van de eerste stukken staat bij i de aanduiding p.m. Worden die zaken ingevuld voordat het stuk de inspraak ingaat? Wie houdt toezicht op de aanleg van de waterpartijen waarover wordt gesproken in het stuk van de Grontmij? Is er rekening gehouden met de kosten voor de gemeente wat betreft beheer en onderhoud van die waterpartijen? Wat gebeurt er in de overgangsfase tussen sloop van de panden en de nieuwbouw met de dwergvleermuizen? D66 sluit zich aan bij de opmerking van de vorige fractie over de beroerde benoeming van alle stukken. Als de plannen toe zijn aan detailinvulling heeft de raad nog wel zeker enige invloed. Bij terugkoppeling van de stukken naar de raad kan dus op hoofdlijnen nog een richting worden aangegeven. Het tankstation is opgenomen in een wijzigingsbevoegdheid. Bij het tegenwerken door de eigenaar bestaat er echter geen directe onteigeningstitel. Wat betekent dit? De extra kosten die hiermee gemoeid zijn, zijn opgenomen in de exploitatiebegroting. Wat wordt hiermee bedoeld? In ieder geval is de fractie erg blij met de ontwikkeling van dit gebied. Hiermee wordt ook voldaan aan de wens van de provincie om invulling te geven op dit gebied. SP vindt dat de wijzigingsvoorstellen op het bestemmingsplan besluitvormend naar de raad moeten komen. De raad moet er nog iets over kunnen zeggen. Voor het wijzigingsgebied 8 is een bouwhoogte gedacht van 52 m. Dat is 17 etages en er is al een enorm felle discussie geweest over de woontorens die maximaal 42 m waren. In ieder geval denkt de SP niet aan 52 m hoog. Hopelijk komt dit straks besluitvormend in de raad zodat het kan worden tegengehouden. In het document dat alle artikelen bevat is een apart document regels. Op pagina 31, artikel gaat het over de parkeernorm. Daarin staat de zin dat extra 0,3 mogelijk is wanneer daar de noodzaak toe bestaat. Als de woningen verkocht worden, zijn de mensen wellicht met 0,3 tevreden maar over 10 jaar willen ze misschien nog een auto aanschaffen en dat kan dan niet meer. In het artikel moet daarom direct 0,6 worden genoemd. PvdO valt het op dat op de plankaart de bouwblokken 4, 11 en 12 niet worden genoemd. Komen straks de niet genoemde bouwblokken als een duveltje uit een doosje nog naar voren? Ergens staat dat er 5200 woningen worden gebouwd maar dat is een ophoging van de drieduizend woningen die eerst werden genoemd. Wethouder Scholten legt uit dat de hoeveelheid detailhandelsruimte is beperkt omdat in het algemeen in Nederland de hoeveelheid vierkante meters detailhandelsruimte terugloopt. Voorts is er in de buurt al detailhandel. Het is een beperking in het aantal vierkante meters tot 2000 en in de grootte per vestiging. Daarom is er bijvoorbeeld geen supermarkt mogelijk. Als over een aantal jaren zou blijken dat dit toch anders moet zal aan de raad een wijziging van het bestemmingsplan worden voorgesteld. 3

4 De horeca is wijkgericht en daarmee wordt uitgesloten dat er bijvoorbeeld partycentra komen die op de regio Amsterdam zijn gericht voor feesten en partijen. Bij de horeca mogen best mensen van buiten komen maar het moet geen zelfstandig aantrekkende voorziening worden dat een heleboel bezoekers gaat opleveren vanuit de regio Amsterdam. VVD vindt het vreemd dat het Global Dance Center op Bergwijkpark kan worden gevestigd omdat dit een regionale aantrekking zal hebben. Wethouder Scholten zegt dat dit geen horeca is en dat deze voorziening er mag komen binnen de huidige afspraken. Het is de grootste in zijn soort maar het leidt niet tot enorm veel verkeer. Het past binnen de mogelijkheden van de campus. Daarnaast is er de beperking van het aantal vierkante meters waardoor er niet heel veel van dit soort voorzieningen zullen komen. Gedurende de bouw krijgt de gemeente inkomsten vanuit de bouwleges. Dat is ook nodig om de eigen projectcapaciteit te financieren. Daarnaast zijn er anterieure overeenkomsten en dat betreft investeringen in de openbare ruimte. Er wordt een wijk gebouwd niet op gronden van de gemeente en dat vergt veel investeringen in de openbare ruimte zoals nieuwe wegen, waterpartijen et cetera. In de raad is afgesproken dat de ontwikkelaars dit gaan betalen en er moet een titel komen op grond waarvan dit geld bij de ontwikkelaars kan worden opgehaald en er moet ook een moment voor komen. Dit is met overeenkomsten gekoppeld aan de afgifte van bouwvergunningen. Als nu een gedetailleerd bestemmingsplan zou worden vastgesteld mag de gemeente een aanvraag voor een bouwvergunning niet weigeren en draait de gemeente op voor de 16 tot voor de infrastructuur. Daarom wordt een conserverend bestemmingsplan met wijzigingsbevoegdheden voorgesteld. Daarnaast stelt de raad de kaders vast en niet precies wat er komt. Dat betekent dat tijdens de ontwikkeling kan worden geleerd hoe de markt in elkaar zit en waar dus binnen de mogelijkheden van het bestemmingsplan wijzigingen voor kunnen worden aangebracht. Naar verwachting zal er buitengewoon weinig planschade optreden. Met de verplaatsing van het benzinestation is wel planschade gemoeid. Overigens is er een overeenkomst met de ontwikkelaar dat planschade door de ontwikkelaar zelf wordt gedragen. Iedereen mag zienswijzen indienen op het voorontwerp. De gemeente is wettelijk verplicht om een aantal instanties te raadplegen. Ook bij het ontwerp bestemmingsplan zijn er allerlei mogelijkheden voor het indienen van reacties en bij het vaststellen van het bestemmingsplan is er de formele bezwaarprocedure. Waar als bestemming gemeente staat, is dat de gemeente Diemen. Dit betreft een aantal stukken waar de gemeente verderop iets mee moet. De gemeente bepaalt niet wat er over het spoor rijdt. In het basisnet is dit allemaal geregeld maar in de toekomst kan dit best weer veranderen. De wetgever geeft een aantal beperkingen aan waar niet overheen mag worden gegaan zonder dat er maatregelen worden genomen en de wetgever is nog bezig om dat instrumentarium verder uit te breiden. Er is een aanvaardbaar risico van gevaarlijke stoffen binnen de normen die zijn afgesproken. De gemeente, de wetgever, de projectontwikkelaar, ProRail en de vervoerders maken zich hier druk om. Dit is een gezamenlijke inspanning en het leidt tot de situatie dat aan alle wettelijke normen wordt voldaan. De bewoners kunnen niet zelf hun energieleverancier kiezen. Er is gekozen voor het werken met een warmtenet en de bewoners moeten verplicht afnemen bij de leverancier van de 4

5 warmte. Vanuit de optiek van het milieu is dit een uitstekende oplossing omdat hiervoor restwarmte van energiecentrales wordt gebruikt. Op het gebied van elektriciteit kunnen de bewoners wel hun eigen leverancier kiezen. Bij de inrichting van de gebouwen wordt er met de ontwikkelaar over gesproken dat de mogelijkheid bestaat dat er zonnepanelen op de daken worden geplaatst en dat bewoners dat zelf integreren in de energielevering. De gemeente is verplicht rekening te houden met allerlei normen op het gebied van geluid. Daarvoor zijn akoestische rapporten toegevoegd. De gemeente is verplicht om bij bepaalde condities maatregelen te nemen en op veel gebieden wordt er rekening gehouden met het geluid. Bijvoorbeeld wat betreft de ligging van de balkons en de isolatie en de indeling van woningen. Daarnaast worden er afspraken gemaakt met de metrowerkplaats over hun geluidsproductie en er worden minder lawaaiige wissels gebruikt. Met de maatregelen wordt gestudeerd op de maximaal toegestane geluidsnormen zoals die in het plan worden opgenomen. Ook niet zelfredzame bewoners mogen er wonen. Zelfredzaamheid van bewoners is in het kader van groepsrisico, brandweer et cetera altijd het uitgangspunt. Het is een woonwijk gericht op de gemiddelde mens. Er wordt over dwergvleermuizen en andere flora en fauna gesproken omdat de wetgever erg veel voorschrijft. Er zijn in overleg met het ministerie maatregelen genomen voor de migratie van de dwergvleermuizen vanuit de sloopgebouwen naar nieuwe onderkomens. Zij krijgen namelijk tijdelijke kasten en hopelijk zullen ze zich daar tijdelijk vestigen. Dit bestemmingsplan leidt er toe dat de gemeente tijdens de uitvoering meer invloed heeft. Het college zal de raad op de hoogte stellen over wat er allemaal gedaan wordt met de wijzigingsbevoegdheden. Dit kan niet ongelimiteerd omdat de raad een heleboel spelregels vaststelt waarbinnen dit mogelijk is. De raad kan er niet over besluiten maar als het college dingen doet die de raad niet bevalt zijn er natuurlijk allerlei mogelijkheden van motie van treurnis tot motie van wantrouwen enzovoort. Het is dus niet zo dat bij elk besluit teruggegaan wordt naar de raad. De raad kan het college er altijd aan houden dat de wijzigingsbevoegdheid past binnen de kaders die zijn vastgesteld en daarom wordt er ook steeds teruggekoppeld naar de raad opdat dit kan worden getoetst. Als het college iets wil dat niet binnen de kaders valt is dat altijd een raadsbevoegdheid. Er is gekeken naar de nieuwe verkeerssituatie van een woonwijk. Het wordt op een aantal punten vergeleken met de theoretische verkeerssituatie inclusief een spitsintensiteit. De kosten van de ontsluiting van de infrastructuur worden binnen het plan op de ontwikkelaars verhaald maar er zullen met de raad nog discussies komen over aanpassing van wegen, voet- en fietspaden in Diemen Zuid en die kosten worden niet gedekt uit dit plan. Die zullen dus op een andere manier moeten worden gefinancierd. In het plan is rekening gehouden met fietsverkeer. Op een aantal punten is het gewoon een woonwijk. In de wijk worden fietsers en auto's gemengd met elkaar en worden dus geen aparte fietspaden aangelegd. Er zit een fietsroute bij behorend tot het hoofdverkeersnet fiets in de stadsregio. Daar zijn een aantal eisen voor wat betreft de kleur van het fietspad et cetera en daarvan zal worden afgeweken. Dat heeft te maken met het ontwerp van de wijk wat je daar aan sfeer wilt hebben maar dat zal altijd verkeerstechnisch worden getoetst. Er komen voldoende fietsvoorzieningen op straat en inpandig. Bij de eisen op het gebied van flora en fauna zijn meerdere toezichthouders betrokken. De gemeente is op een heleboel punten toezichthouder en Waternet is soms toezichthouder. Daarnaast het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De grote bulk van het toezicht zit dus 5

6 bij de gemeentelijke bouwinspectie en soms bij de milieu-inspectie vanuit het Noordzeekanaalgebied. In een voorontwerp mogen nog een aantal p.m. posten zitten. Die worden in het ontwerp bestemmingsplan ingevuld. Het beheer en onderhoud van waterpartijen is grotendeels voor de gemeente en soms voor Waternet. Hiervoor ontvangt de gemeente ook geld vanuit het Gemeentefonds. Het tankstation is apart gehouden om juridische redenen. Het zal een keer worden weggestemd. Te zijner tijd zal worden bekeken welke titel voor onteigening of verhuizing zal worden gehanteerd. Inmiddels zijn de gesprekken wel begonnen en het kan best zijn dat de raad te zijner tijd achter gesloten deuren wordt geïnformeerd over hoe ver de onderhandelingen zijn gevorderd. In ieder geval gaat het om veel geld. Aan het tankstation zal een alternatieve locatie worden aangeboden. De plek waar wordt gesproken over 52 m hoog is de huidige parkeergarage die gesloopt moet worden. Er is aangesloten bij de bouwhoogtes die op de campus ook al aanwezig zijn. De uitbreiding die op de parkeergarage plaats gaat vinden is op de campus gericht. Daar komen namelijk als het goed is nog een aantal studentenunits bij. De hoogte kan ook op die locatie omdat de schaduwwerking niet valt op woningen. Het is veel meer bij het stationsgebouw in de buurt. De parkeernormering is zoals afgesproken. Er wordt gegaan voor 0,85. De ontwikkelaar moet meteen 0,3 realiseren en hij heeft de mogelijkheid om het zodanig te bouwen dat het nog kan worden uitgebreid met 0,3. Bij de uitwerking blijkt dat er direct rekening wordt gehouden met 0,6 inpandig maar het hoeft niet. Als theoretisch rekening gehouden is met 0,6 maar gebouwd is voor een norm 0,3 kan het ook daadwerkelijk worden gerealiseerd wanneer de bewoners daar behoefte aan hebben maar inmiddels blijkt dat het kostenefficiënter is om het meteen te realiseren. Hier en daar worden nummers gemist omdat het plan veranderd is en er dingen tussen uit gevallen zijn maar dit is geen aankondiging dat er nog wat tussen komt. Dan zou alsnog een wijziging in het bestemmingsplan moeten plaatsvinden en wordt bij de raad teruggekomen. In het bestemmingsplan wordt uitgegaan van maximaal 5200 woningen maar dan is er rekening mee gehouden dat bijvoorbeeld ook het CSM gebouw gesloopt zou worden en Hogeschool InHolland verdwijnt en er op de gronden van de gemeente gebouwd wordt. Dit zijn allemaal geen onderdelen van het bestemmingsplan en derhalve moet daar apart voor bij de raad worden teruggekomen maar hier wordt over het hele gebied rekening mee gehouden. Dit hoge aantal is toegevoegd omdat er op een aantal punten milieueffectrapportages moeten worden gemaakt en die zijn lastig omdat nog niet precies bekend is wat er komt. Daarom is met de commissie afgesproken dat er rekening wordt gehouden met het grootste aantal woningen. Daar worden ook de milieueffectrapportages op gedaan en dat betekent dat het verderop nooit fout kan gaan. VVD vindt dat een wijkgerichte horeca weinig ambitie uitstraalt. Wordt hiermee niet in dezelfde situatie gekomen als met de horeca in het centrum van Diemen? Zijn er wel ondernemers te vinden die hierin willen stappen? De SP heeft problemen met een hoogte van 52 m maar stemde tegen het amendement van de VVD om de eerste woontoren te verlagen van 13 naar 11 bouwlagen. Hoe kan dat met elkaar worden gerijmd? 6

7 SP merkt op dat nooit eerder is gesproken over een hoogte van 52 m en dat de gemeenteraad met tegenzin akkoord is gegaan met een woontoren van 13 m. VVD stelt dat oorspronkelijk in het plan hoogtes van 17 bouwlagen waren opgenomen. SP zegt dat dit uiteindelijk is teruggebracht tot 13 bouwlagen. Er is besloten dat er twee torens komen van 42 m hoog. Die 52 meter heeft nooit in een voorstel staan. De SP heeft tegen het amendement van 11 etages gestemd omdat de SP met enige tegenzin akkoord wilde gaan met 13 etages. PvdO stelt dat de plankaart in overeenstemming moet zijn met de begrenzing van het plangebied en dat wordt begrensd door de Daalwijkdreef, de gemeentegrens met Amsterdam Zuidoost en de metrolijn. De kaart op pagina 70 geeft slechts een deel van het bestemmingsplangebied aan. Hier moet bijvoorbeeld ook de campus bij. PvdA herhaalt dat in het stuk vier keer wordt gezegd dat het college de raad zal informeren en dus ook over de cijfers achter de komma. Er is immers een informatieplicht. Dan blijft de fractie moeite houden met de zinsnede dat de raad desgewenst voldoende invloed kan uitoefenen richting college. Natuurlijk kan de wethouder altijd worden weggestuurd maar dat is een instrument dat de fractie niet wil maar de PvdA wil wel invloed op het beleid. De wethouder zegt daarentegen dat de raad het bestemmingsplan vaststelt en dat het daarna aan het college is om die andere besluiten te nemen. Daarover wordt de raad geïnformeerd en dan is het beter om het bewuste zinnetje te schrappen. De raad kan immers altijd een motie indienen. GroenLinks merkt op dat in alle wijzigingsgebieden in totaal acht locaties zijn aangewezen met een maximale bouwhoogte van 52 m. Dit is gelukkig wel onder condities van schaduwwerking et cetera. Derhalve zal de toekomst leren of die hoogten ook gebouwd gaan worden. Wethouder Scholten zegt dat die bouwhoogteaccenten ook al in de strategische visie stonden waarbij een van die accenten bij de parkeergarage was. De plankaart op pagina 70 gaat over Holland Park maar in ieder geval zullen de stukken op dit punt worden doorgelezen zodat precies wordt aangeduid welke kaart wat voorstelt en welke kaart onderdeel van het bestemmingsplan is maar deze kaart in ieder geval niet. Wat betreft de horeca denkt de ontwikkelaar dat hij met deze formulering en ruimte voldoende horecaondernemers kan vinden. Als de invulling niet lukt zal de horeca niet worden gevuld met partycentra die brede doelgroepen in de regio aanspreken want het is een woonwijk. Als er per ongeluk een tweesterrenrestaurant komt, komen er ook mensen uit België eten maar dan is de overweging of dat wel past. De door de PvdA bedoelde zin is misschien wat te cryptisch. De raad wordt permanent geïnformeerd en heeft altijd diverse mogelijkheden om in te grijpen. De bedoeling is een transparant proces waar wel tempo in kan komen en onderhandeld kan worden met de financiers en de ontwikkelaars over de definitieve invulling. Daarin heeft de raad een achteraf toetsende rol. De raad zal ook worden opgezocht wanneer het college denkt dat er een randje wordt benaderd et cetera. Het college voert uit binnen de spelregels die de raad stelt en dat moet ook om praktische redenen op die manier. 7

8 4. Financiële verordening 2015 gemeente Diemen (art. 212GW) D66 is content met het voorstel. VVD vraagt of het bij de verplichte kengetallen die straks moeten worden gepubliceerd gaat om een grote hoeveelheid kengetallen. PvdA zegt dat dit voor de raad een belangrijk sturingsinstrument is. Het is goed om de modelverordening te leggen tegen de systematiek van de gemeenteraad. De was/wordt-lijst is duidelijk. Is het een idee om een keer in de raad aandacht te schenken aan de toezichthoudende rol van de provincie zodat het voor alle raadsleden duidelijk is wat die rol inhoudt? Wethouder Scholten legt uit dat de kengetallen in 2017 worden ingevoerd. Nog niet bekend is hoeveel het er worden maar het zouden er 50 kunnen zijn. Spreker heeft er geen behoefte aan in de raad te spreken over de toezichthoudende rol van de provincie want de gemeente gaat over zijn eigen beleid en de provincie toetst vooral of de gemeente zich aan het wettelijk kader houdt. Conclusie: De voorzitter concludeert dat het voorstel als hamerstuk naar de raad gaat. 5. Jaarrekening 2014 De heer Moens (accountant) zegt dat ondanks wordt teruggekeken op een uitstekend jaar voor de gemeente waarin veel is gerealiseerd en in financiële zin prima resultaten zijn geboekt het toch goed is om aandacht te hebben voor de financiële positie. De leningenportefeuille bedraagt per eind miljoen. Er zijn getallen in omloop in het land waarin de schuld per inwoner wordt uitgedrukt. Dan wordt uitgekomen op ongeveer Daarbij zit de gemeente niet aan de lage kant en de vraag is hoe de leningenportefeuille zich in de komende jaren zal ontwikkelen. De afgelopen jaren heeft de gemeente fors geïnvesteerd in De Sniep en daar is geld voor geleend. Voor een deel komen in de komende jaren gelden naar de gemeente toe als gevolg van de afronding van De Sniep. Op basis van de huidige inzichten zal dat per saldo ongeveer 30 miljoen bedragen want er zal in eerste instantie nog ongeveer 10 miljoen moeten worden uitgegeven aan de Sniep en de komende jaren zal uiteindelijk 40 miljoen worden gerealiseerd. Wellicht zal een deel van die 10 miljoen geleend moeten worden. Als ervan wordt uitgegaan dat de 30 miljoen die teruggaat naar de gemeente wordt gebruikt om leningen af te lossen zal uiteindelijk een schuldpositie overblijven van 55 miljoen. Ten opzichte van een balanstotaal van 125 miljoen is dat gemiddeld. Als wordt gekeken naar de materiële vaste activa wordt gezien dat de boekwaarde hiervan hoger is dan de waarde van de leningen. De gemeente zit daarmee dus nog aan de goede kant. Het zou goed zijn om de middelen die vanuit De Sniep naar de gemeente komen aan te wenden voor de aflossing van de leningen want anders is de leningenportefeuille hoog ten opzichte van de activa die ermee zijn gefinancierd. 8

9 De voorzitter stelt voor dat op verzoek van het seniorenconvent eerst een ronde wordt gedaan over de jaarrekening en daarna over het jaarverslag. Begonnen wordt met de jaarrekening. D66 constateert dat er een verschil is tussen de benoeming van het resultaat in de accountantsverklaring en in die van de gemeente, namelijk respectievelijk Waar zit dat in? PvdO merkt op dat de parkeerexploitatie met is overschreden door de afdracht aan Delta Lloyd en hogere kosten in verband met de invordering van naheffingsaanslagen. Welk deel van dat bedrag is te wijten aan hogere kosten voor de invordering van naheffingsaanslagen? De fractie heeft er moeite mee om het totale positieve resultaat toe te voegen aan de algemene reserve want een deel van het overschot in de jaarrekening is ontstaan door besparingen die vorig jaar op met name de Wmo zijn gehaald. Gelden die voor zorg waren bestemd kunnen nu bestemd worden aan bijvoorbeeld lantaarnpalen. SP constateert dat er een structureel tekort is van op de sportaccommodaties en van op de parkeergelden. Worden de parkeertarieven verhoogd? Op pagina 13 van het rapport van de jaarrekening staat dat de belangrijkste oorzaken van het verder oplopen van het saldo zijn onder andere de hogere opbrengsten in de uitvoering van de Wmo taken. De bedoeling is dat het overschot wordt gestort in de algemene reserve maar is het niet raadzaam om de ten behoeve van gratis openbaar vervoer voor oudere minima eerst hiermee te bekostigen voordat de rest van het bedrag in de algemene reserve wordt gestort? VVD vraagt hoe de SP dit dan volgend jaar wil financieren. SP gaat ervan uit dat er sprake is van een systematisch overschot dat elk jaar optreedt omdat dit ruimer is begroot dan de kosten zullen zijn. VVD begrijpt dat de vraag aan het college is of dit structureel is want in de stukken staat dat het incidenteel is. Anders is de dekking voor een jaar en dus niet structureel en plannen dienen structureel te worden gedekt. SP vindt dat in het stuk wordt gesuggereerd dat het overschot structureel is. Op pagina 15 bij de afwijking van de verwachte bedragen wordt het tekort van op milieu niet goed uitgelegd. Waar komt dit vandaan en hoe wordt voorkomen dat dit structureel wordt? PvdA is van mening dat de jaarrekening er goed uitziet en het college heeft na een jaar al mooie resultaten geboekt. Ook een links college kan dus een goed rentmeester zijn. Voor het eerst is er ook een accountantsverklaring zonder echte verbeterpunten. VVD zegt dat de fractie zich de meeste zorgen maakt over de schuldpositie van de gemeente. De schuld was 81 miljoen per 31 december 2013 en staat nu op 85 miljoen + 4 miljoen kortlopende schulden. Dit is een verhoging van de schuld terwijl er best wat verkopen op De Sniep zijn geweest. Hopelijk gaat daardoor de schuld geleidelijk zakken. De 4 miljoen stijging zit voornamelijk in de brede school op De Sniep waarvoor extra leningen zijn 9

10 aangetrokken maar naast de brede school zijn nog aardig wat andere leningen aangegaan. Daarom graag een uitspraak van de wethouder dat als het project De Sniep klaar is die 30 miljoen wordt afgelost en dan op een schuld van zo'n 55 miljoen wordt uitgekomen. Weliswaar kan worden gestopt met andere investeringen maar dan moet toch worden uitgekomen op die 55 miljoen want dat is volgens de accountant een acceptabele schuld. Dit jaar is er een overschot en misschien is het een idee om dat te gebruiken om dit direct van de schuldpositie af te halen. Leefbaar Diemen stelt voor dat het overschot van anderhalf miljoen wordt gebruikt om de afvalstoffenheffing te verlagen. Wethouder Scholten zegt dat wat betreft de parkeerexploitatie op pagina 157 is uitgelegd dat dit onder andere komt omdat in de begroting met sommige kosten geen rekening is gehouden. In de begroting staat dat wordt gestreefd naar een kostendekkende parkeerexploitatie en dat heeft dus gevolgen voor het tarief dat eind van dit jaar wordt aangepast. In de begroting is geen rekening gehouden met de arbeid die moest worden ingezet voor de naheffingsaanslagen. Dit heeft niets te maken met de afdracht aan Delta Lloyd. Het deel van het resultaat dat door de Wmo wordt bepaald is niet structureel. Het college is er ook geen voorstander van om een aparte pot Wmo te maken om daar eventuele verdere tekorten mee te denken want de afspraak is dat in de begroting wordt gezegd dat alle kosten voor het sociaal domein gelijk zijn aan de opbrengsten. De eerstkomende anderhalf jaar zal dat waarschijnlijk met moeite kunnen worden gerealiseerd en daarom is ook gezegd dat wanneer tekort wordt gekomen dit in de jaarrekening zal worden verwerkt en wellicht dus een keer ten laste van de algemene reserve wordt gebracht. Er is het afgelopen jaar een flinke opruiming gehouden in de potjes en het college wil daar geen nieuwe aan toevoegen. Een structurele verlaging van de afvalstoffenheffing gaat niet ten laste van de algemene reserve. De raad heeft de keuze gemaakt om die zo hoog te laten zijn en als Leefbaar Diemen dit belachelijk vindt worden in september/oktober voorstellen verwacht van die fractie hoe die verlaging dan kan worden gedekt. Het tekort op het milieu is uitgelegd op pagina 16. Ook daar was de dekking te hoog begroot en dat was een incidentele tegenvaller. Op pagina 163 wordt dit nog wat nader uitgewerkt. Als de VVD wil dat de schuldpositie van de gemeente met 30 miljoen wordt verlaagd na het project De Sniep moet de raad ook plechtig beloven de eerste vijf à zes jaar geen enkele investering meer te willen doen. Er wordt hier gedaan aan totaal financiering en er worden geen projecten gefinancierd. Er zal wel altijd voor worden gezorgd dat de schuldpositie lager is dan het bezit. VVD merkt op dat een schuldpositie van 89 miljoen fors is. Ondanks dat er al wat verkopen zijn in De Sniep loopt de schuld alleen maar op. Aan het eind van het project betekent dit dat wanneer er ook wordt geïnvesteerd de gemeente nog steeds op zo'n hoge schuldpositie zit. De heer Moens is het niet bekend of de gemeente Diemen met een schuld van 3250 per inwoner bij de hoogste 10% zit. Recent is er een COELO rapport verschenen waarin dit allemaal staat maar waarvan spreker de gegevens op dit moment niet paraat heeft. Het is wel zeker dat de gemeente Diemen zich in de bovenste helft bevindt. 10

11 Wethouder Scholten merkt op dat het aantal inwoners van de gemeente toeneemt en dat daardoor de schuld per inwoner in ieder geval afneemt als die nominaal hetzelfde blijft. De reservering is papier en de leningen zijn echt en daarom kunnen de schulden niet met de reserve worden afgelost. De heer Moens geeft aan dat op verschillende plekken in de jaarrekening het bedrag van het overschot naar boven en naar beneden wordt afgerond. In de accountantsverklaring is aangehaakt op pagina 171 waar staat. PvdO verduidelijkt dat de fractie niet pleit voor een nieuwe Wmo reserve maar er is een Wmo bestemmingsreserve en die kan daarvoor wellicht onder een bredere naam voor het gehele sociale domein worden gehandhaafd. Wethouder Scholten merkt op dat de reserve die er was voor de Wmo wordt opgeheven. De eventuele overschotten of tekorten op de uitvoering van het sociaal domein worden verrekend in het rekeningresultaat. Afhankelijk van de discussie bij de begroting wordt er misschien nog wel veel meer ingezet dan die paar ton die nu over is. Dit zou een ernstige symbolische daad zijn die een beetje schade doet aan de afspraken die met elkaar zijn gemaakt over het vangnet voor het sociaal domein. De voorzitter stelt het jaarverslag aan de orde. Leefbaar Diemen constateert dat op pagina 21 staat dat het wijkgericht werken wordt uitgebouwd met de niet fysieke componenten. Wat houdt dit in? PvdA vraagt wat de resultaten zijn van de uitstroom van jongeren naar studie, stageplaats en werk. Is het project voor vrouwen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt in 2014 al van start gegaan of gaat dit in 2015 van start? PvdO mist informatie in het jaarverslag over de instroom en uitstroom van ouderen in de bijstand. PvdA vraagt aan welke leeftijdscategorie dan wordt gedacht. PvdO zegt dat dit aan de beantwoording door de wethouder wordt overgelaten maar meestal wordt 50 of 55 of zelfs 45 genoemd. D66 constateert dat er meer buurtschouwen en inloopspreekuren zijn gehouden dan vorig jaar. Hoe is de reactie van de bewoners en de ondernemers? Er is sprake van een hoog signaalverzuim in het onderwijs. Is de oorzaak daarvan helder en is er een plan van aanpak om dit weer te corrigeren? Het aantal sportverenigingen dat deelneemt aan jeugdsportpas en andere zaken neemt af ten opzichte van vorig jaar. Wat is hiervan de oorzaak? Ook het percentage kinderen in de basisschool dat deelneemt aan sport neemt af. Er is sprake van een hoge post oninbare vorderingen. Hoe wordt daar verbetering in aangebracht? 11

12 GroenLinks constateert dat het afgelopen jaar ontzettend veel is gedaan. Goed is dat op straat en op bedrijventerreinen is gestart met de introductie van LED verlichting. Wethouder Scholten zegt dat twee jaar geleden een project is gestart om op een aantal punten het incassotraject te verbeteren. De meeste van die vorderingen zijn op particulieren en het grootste deel van de oninbaarheid is dat de particulier niet meer te vinden is en waarschijnlijk niet meer in Nederland woonachtig is. Voorts is het de vraag of als ze alsnog gevonden worden kan worden geïncasseerd want meestal zijn het kale kippen. Er heeft een verbetering plaatsgevonden, met name in de termijnen, maar het niveau waar het nu op zit hoort een beetje bij de omvang van deze gemeente. Wethouder Klaasse merkt op dat de kans groot is dat de oploop van het verzuim komt omdat de leerplichtambtenaren er sterker opzitten en dat er daarom ook meer wordt gerapporteerd en gemeld. In het begin van 2015 lopen de meldingen nog meer op en er wordt gemonitord of dit ligt aan de meldingsbereidheid. In september wordt er weer op terug komen als het gaat om de leerplichtmonitor. In 2014 is een sportmonitor gehouden en het getal in 2013 van 80% is niet geënt op een echt onderzoek maar meer op een extrapolatie van onderzoeken jaren terug. In ieder geval wordt gezien dat jongens veel meer sporten dan meisjes en dat verschil is nog groter tussen allochtone en autochtone meisjes. Allochtone meisjes is dus een aandachtspunt en die zaten wel in het laatste onderzoek. PvdA vraagt wat wordt verstaan onder allochtone meisjes. Wethouder Klaasse zegt dat het dan gaat om meisjes die bijvoorbeeld Marokkaanse of Turkse ouders hebben en zelf een grote drempel hebben om deel te nemen aan het sportverenigingsverkeer. Jongens van allochtone afkomst zijn meestal wel lid van bijvoorbeeld een voetbalvereniging. Kinderen die buiten Diemen wonen maar wel in Diemen op school zitten zijn meegenomen in de onderzoeken en juist die kinderen kennen een hele lage sportparticipatie. In de sportnota die na de zomer zal verschijnen is de jeugdsportparticipatie een van de belangrijkste thema's naast die van sportparticipatie door ouderen van 65+ omdat dit meer terugloopt dan op andere plekken in Nederland. Niet bekend is wat de oorzaak is van de mindere verstrekking van de sportpas. Dat wordt nagegaan. Wethouder Van der Mark merkt op dat nu niets kan worden gezegd over de duurzaamheid van de uitstroom door jongeren uit werkloosheid. Dat zal later worden beantwoord. Met de raad is afgesproken dat op basis van Divosa-gegevens nog later naar de raad wordt gekomen met gegevens over de effectiviteit van re-integratie. De duurzaamheid is een onderdeel daarvan. Het traject Diemen Kookt is een aanvulling op het bestaande traject Diemen Werkt. Dit is vorig jaar met één groep gestart in De Diem. Een tweede groep is gestart in Berkenstede. Er bestaat een wachtlijst en dus er is een grote animo onder de doelgroep om mee te doen. In drie maanden wordt geobserveerd wat de capaciteiten zijn van de deelneemsters en vervolgens komt er een vervolgtraject. Vaak is het een opstap naar regulier vrijwilligerswerk. 12

13 De resultaten van ouderen wat betreft de instroom en uitstroom uit de bijstand worden later toegestuurd. Dan zal de leeftijd 55+ worden gehanteerd. De resultaten van 55+ zijn over het algemeen goed maar maatwerk is heel belangrijk. De heer Boog geeft aan dat het wijkgericht werken ook wordt uitgebouwd naar de niet fysieke componenten. De betrokkenheid van mensen bij de openbare ruimte is groot maar het college wil het wijkgericht werken ook op andere terreinen uitbouwen. Dan moet worden gedacht aan het Huis van de Buurt, buurtsportcoaches en Duurzaam Dorp Diemen. De laatste gegevens van de monitor Waar staat je gemeente zal wethouder Klaasse binnenkort doen toekomen en daaruit blijkt dat Diemen op diverse terreinen boven het landelijk gemiddelde scoort als het gaat om de relatie bestuur-inwoners en de gemeentelijke dienstverlening. PvdO zegt wat betreft de leeftijdsgrens dat het voordelen kan hebben wanneer bij de leeftijd van 50 wordt begonnen in plaats van 55. Wethouder Van der Mark geeft aan dat wanneer het raadslid vraagt om 50+ die gegevens zullen worden geleverd. Conclusie: De voorzitter concludeert dat het voorstel als bespreekstuk naar de raad gaat. 6. Meerjarenperspectief Grondzaken Jaarrekening 2014 De voorzitter vraagt of er bezwaar is tegen het in geheim vaststellen van de bijlage. Hij concludeert dat hiermee wordt ingestemd. Als er raadsleden zijn die op de geheime bijlage in willen gaan moeten de deuren worden gesloten. Leefbaar Diemen merkt op dat de fractie een aantal vragen heeft over de geheime bijlage. 7. Sluiting De voorzitter sluit het openbare deel van de vergadering om uur. 13

Raadsvergadering : 12 april 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte

Raadsvergadering : 12 april 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte Zaaknummer : Raadsvergadering : 12 april 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte Onderwerp : Beleid overschotten Collegevergadering : 15 maart 2016 agendapunt : 10 Portefeuillehouder : J.B. Boer

Nadere informatie

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 Aan: De Gemeenteraad Verzenddatum: Betreft: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Inleiding In het kader van het coalitieprogramma van

Nadere informatie

Vergadering gemeenteraad dinsdag 28 oktober 2003 MOTIE 1. Plan van Aanpak Ontwikkelingsvisie 2030: VerLeiden tot Kiezen

Vergadering gemeenteraad dinsdag 28 oktober 2003 MOTIE 1. Plan van Aanpak Ontwikkelingsvisie 2030: VerLeiden tot Kiezen MOTIE 1 Rv 03. 0103 Onderwerp : Plan van Aanpak Ontwikkelingsvisie 2030: VerLeiden tot Kiezen - het Plan van Aanpak niet in de volledige financiële dekking voorziet; Voorts constaterende dat, - het traject

Nadere informatie

gemeenteraad van Albrandswaard Postbus 1000 3160 GA RHOON

gemeenteraad van Albrandswaard Postbus 1000 3160 GA RHOON Aan gemeenteraad van Albrandswaard Postbus 1000 3160 GA RHOON Datum Betreft Contactpersoon Doorkiesnummer Email Bijlage(n) Ons kenmerk Uw kenmerk CC 20 mei 2014 Beantwoording vragen Beraad & Advies Ruimte

Nadere informatie

Nummer : 2013/ Datum : 1 oktober 2013 Onderwerp : Vaststelling bestemmingsplan Vroonlandseweg Kapelle

Nummer : 2013/ Datum : 1 oktober 2013 Onderwerp : Vaststelling bestemmingsplan Vroonlandseweg Kapelle Voorbereidende raadsvergadering: 5 november 2013 Besluitvormende raadsvergadering: 26 november 2013 Portefeuillehouder: E. Damen AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2013/ Datum : 1 oktober 2013 Onderwerp : Vaststelling

Nadere informatie

Raadsvoorstel Onderwerp: Jaarstukken 2014 en zienswijze ontwerpbegroting 2016 GR Cocensus

Raadsvoorstel Onderwerp: Jaarstukken 2014 en zienswijze ontwerpbegroting 2016 GR Cocensus Agendapunt : 06. Voorstelnummer : 06-036 Raadsvergadering : 25 juni 2015 Naam opsteller : Dimitri Druiven Informatie op te vragen bij : Dimitri Druiven tst. 269 Portefeuillehouder(s) : R. Zeeman Zaaknummer

Nadere informatie

van de het raadslid dhr. F. van den Broek (VVD) over parkeren Eindhoven Airport

van de het raadslid dhr. F. van den Broek (VVD) over parkeren Eindhoven Airport gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6402 Inboeknummer 15bst00960 Beslisdatum B&W 14 juli 2015 Dossiernummer 15.29.103 (2.3.2) Raadsvragen van de het raadslid dhr. F. van den Broek (VVD) over parkeren Eindhoven

Nadere informatie

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Noord Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: In september 2012 dient het NS-station verplaatst te zijn naar het centrum van Nijverdal. De stationsomgeving

Nadere informatie

Y.M.E. Boesten / februari 2017

Y.M.E. Boesten / februari 2017 Agendapunt commissie: 4.2 Steller Telefoonnummer Email Y.M.E. Boesten 3528 Yvonne.Boesten@valkenswaard.nl Agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 29273/54159 23 februari 2017 Portefeuillehouder Hetty

Nadere informatie

Onderwerp: Beleidsnota horeca Gastvrij Bergen. Aan de raad,

Onderwerp: Beleidsnota horeca Gastvrij Bergen. Aan de raad, Agendapunt : 11 Voorstelnummer : 06-33 Raadsvergadering : 29 juni 2010 Naam opsteller : Sipke Diepbrink Informatie op te vragen bij : Sipke Diepbrink Portefeuillehouders : Hetty Hafkamp Onderwerp: Beleidsnota

Nadere informatie

Verslag. Gebiedsschouw De Slinger

Verslag. Gebiedsschouw De Slinger Verslag Gebiedsschouw De Slinger Dat um /tij d Pl aats Re ferentie Projec tnum mer 90934 16 januari 2010/10.00 uur-12.30 uur Houten kmu/nkl/v/09.295 Aanleiding van de wijkschouw: De heer Mulder heet als

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de Raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de Raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : 31 mei 2016 Agendanummer : 14 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : J. (Jasper) Nieuwenhuizen : Bestuurs- en managementondersteuning : M. (Mark) Prijs Voorstel

Nadere informatie

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Datum voorstel : 5 juni 2007 Raadsvergadering d.d. : 5 juli 2007 Volgnummer : 2007R0031, agendanummer 6 Taakveld : Financiën Portefeuillehouder

Nadere informatie

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Nummer Onderwerp : B-2.14.2006 : Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Korte inhoud : Voor de voorjaarsnota moet de begrote algemene uitkering worden verhoogd met 144.637 en de

Nadere informatie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Aan de raad. Inleiding Op 5 juli heeft een eerste bespreking

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL EN -BESLUIT. 285075 Van Bree, 9287 FBV El. Jaarstukken 2008 en begroting 2010 Regionaal Bedrijventerrein Twente

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL EN -BESLUIT. 285075 Van Bree, 9287 FBV El. Jaarstukken 2008 en begroting 2010 Regionaal Bedrijventerrein Twente SAMENVATTING RAADSVOORSTEL EN -BESLUIT REGISTRATIENR. BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORTEFEUILLEHOUDER 285075 Van Bree, 9287 FBV El ONDERWERP Jaarstukken 2008 en begroting 2010 Regionaal Bedrijventerrein

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad: 1073345 Datum: 9 april 2013 Behandeld door: Tineke Bouchier, Karei Mens Afdeling/Team: Maatschappelijke Ontwikkeling, Ruimtelijke Ontwikkeling Onderwerp:

Nadere informatie

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter,

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter, Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012 Voorzitter, In uw inleidende tekst geeft u aan dat zich niet wil laten gijzelen door het rijksbeleid en de daarbij behorende bezuinigingen. U wilt nu duidelijkheid

Nadere informatie

Raadsvoorstel en besluit

Raadsvoorstel en besluit Raadsvoorstel en besluit 2014-12276 Herzien Toezicht en handhaving verkeerd gestalde fietsen en weesfietsen16 oktober 2014 7 oktober 2014 Aan de leden van de raad, Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

[N.v.t.] : Burgemeester en Wethouders [N.v.t.] Uiterste behandeldatum (+ reden)

[N.v.t.] : Burgemeester en Wethouders [N.v.t.] Uiterste behandeldatum (+ reden) B&W-voorstel Onderwerp Ontwerpbestemmingsplan De Leyens en Noordhove Zaaknummer -2012-000562 Documentnummer DOC-2012-003664 Versie Auteur Mw. L.M.H. Springeling l.m.springeling@zoetermeer.nl 079-3469815

Nadere informatie

Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan 'De Nieuwe Vaart'

Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan 'De Nieuwe Vaart' Raadsvoorstel Voor de gemeenteraadsvergadering d.d. 9 maart 2015 Documentnummer : 2015.0.013.143 Zaaknummer: 2014-09-00312 Onderwerp: Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan 'De Nieuwe Vaart' Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Openbaar. Notulen. van de vergadering van burgemeester en wethouders

Openbaar. Notulen. van de vergadering van burgemeester en wethouders 31 januari 2017 nummer 1182689 Openbaar Notulen van de vergadering van burgemeester en wethouders Aanwezig: de burgemeester de secretaris de notulist drs. J. van Belzen mr. D. Vermaat L.P. van der Linden

Nadere informatie

INFORMATIEVE RAAD 21 april 2011

INFORMATIEVE RAAD 21 april 2011 Voorzitter: de heer F. Mulder Griffier: De heer H. Nubé INFORMATIEVE RAAD 21 april 2011 Notulen van de vergadering Tevens aanwezig: mevrouw F.A.L. Polsbroek (PvdA), de heer R. Pengel (PvdA), de heer R

Nadere informatie

INFORMATIEVE RAAD 16 juni 2011

INFORMATIEVE RAAD 16 juni 2011 Voorzitter: De heer F. Mulder Griffier: De heer H. Nubé INFORMATIEVE RAAD 16 juni 2011 Notulen van de vergadering Tevens aanwezig: mevrouw F.A.L. Polsbroek (PvdA), de heer R. Pengel (PvdA), de heer J.

Nadere informatie

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS Zaak Onderwerp Concept besluit Samenvatting Besluit 39478 Dienstverleningsovereenkomst

Nadere informatie

4f 0431/13 TER INZAGE BIJLAGE(N) 19 december 2013 Commissie RZ OZ David Moolenburgh N.N.C. Plug 0297-29 18 31

4f 0431/13 TER INZAGE BIJLAGE(N) 19 december 2013 Commissie RZ OZ David Moolenburgh N.N.C. Plug 0297-29 18 31 Raadsvoorstel [ bijlage] AAN AGENDAPUNT NUMMER RAADSVERGADERING COMMISSIE ORGANISATIEONDERDEEL PORTEFEUILLEHOUDER BEHANDELEND AMBTENAAR TOESTELNUMMER de gemeenteraad 4f 0431/13 TER INZAGE BIJLAGE(N) ja

Nadere informatie

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T Registratienummer raad 1108973 Datum: Behandeld door: 3 December 2013 griffie Afdeling/Team: Griffie / Onderwerp: digitalisering raad Samenvatting:

Nadere informatie

Technische Vragen. Fractie: LO. Vragensteller: Simon Vogel. Onderwerp: Begroting Zaaknummer: Z

Technische Vragen. Fractie: LO. Vragensteller: Simon Vogel. Onderwerp: Begroting Zaaknummer: Z Technische Vragen Fractie: LO Vragensteller: Simon Vogel Onderwerp: Begroting 2017-2020 Zaaknummer: Z 16-18077 # Pagina nummer Vraag 1 8 Schuldreductie Kan de tekst onder Schuldpositie schuld in 2025 vooralsnog

Nadere informatie

Reactienota zienswijzen ontwerp CHW bestemmingsplan Bergwijkpark 2015

Reactienota zienswijzen ontwerp CHW bestemmingsplan Bergwijkpark 2015 Reactienota zienswijzen ontwerp CHW bestemmingsplan Bergwijkpark 2015 Zienswijzen Het ontwerp-bestemmingsplan heeft van 21 augustus tot en met 1 oktober 2015 ter inzage gelegen in het gemeentehuis van

Nadere informatie

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk :

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : Afsprakenlijst opinieraad GEMEENTE REIMERSWAAL Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : 16.028114 Onderwerp Overzicht van conclusies en handelingen in de vergadering van de opinieraad van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 29 248 Invoering Diagnose Behandeling Combinaties (DBCs) Nr. 235 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 6 juli 2012 In de vaste commissie

Nadere informatie

E. van den Boom raad00684

E. van den Boom raad00684 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email E. van den Boom 3665 ebo@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 13raad00684 Vaststellen bestemmingsplan Waalreseweg - Dijkstraat

Nadere informatie

Onderwerp: Wijziging verordening leerlingenvervoer Oosterhout Vragen van fractie: GROENLINKS Naam raadslid: Willem-Jan.

Onderwerp: Wijziging verordening leerlingenvervoer Oosterhout Vragen van fractie: GROENLINKS Naam raadslid: Willem-Jan. Onderwerp: Wijziging verordening leerlingenvervoer Oosterhout Vragen van fractie: GROENLINKS Naam raadslid: Willem-Jan. van der Zanden 1. Op pagina 2 van de raadsnota staat dat gehandicapte leerlingen

Nadere informatie

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen.

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Toen wij over het coalitieakkoord spraken, telde de VVD Den Haag haar zegeningen. Er werd ruimte geboden voor een aantal van onze ideeën. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Raadsvoorstel ISE - Intentieovereenkomst

Raadsvoorstel ISE - Intentieovereenkomst gemeente Eindhoven 16R6733 Raadsnummer Inboeknummer 16bst00378 Beslisdatum B&W 22 maart 2016 Dossiernummer 16.12.252 Raadsvoorstel ISE - Intentieovereenkomst Inleiding In 2005 heeft uw gemeenteraad ingestemd

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 9 Onderwerp: Grondslag rioolheffing Datum: 11 november 2014 Portefeuillehouder: dhr. N.L. Agricola Decosnummer: 279 Informant: G.

Nadere informatie

TERNEUZEN. Bestemmingsplan Terneuzen Midden, 1 ste herziening. Antwoordnota zienswijzen en ambtshalve aanpassingen

TERNEUZEN. Bestemmingsplan Terneuzen Midden, 1 ste herziening. Antwoordnota zienswijzen en ambtshalve aanpassingen TERNEUZEN Bestemmingsplan Terneuzen Midden, 1 ste herziening Antwoordnota zienswijzen en ambtshalve aanpassingen Inhoud 1. Inleiding 1.1. Procedure 1.2. Leeswijzer 2. Zienswijzen 2.1. Overzicht ingebrachte

Nadere informatie

Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad

Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 329069 Raadsvergadering van 28 juni 2012 Agendanummer: 10.3 Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad Verantwoordelijk portefeuillehouder: L.M.

Nadere informatie

gemeente roerdalen -~ ~ I Portefeuillehouder: M:H. Verh_eiL~~n ~ Gevraagd besluit:

gemeente roerdalen -~ ~ I Portefeuillehouder: M:H. Verh_eiL~~n ~ Gevraagd besluit: gemeente roerdalen Raadsvoorstel ~- --_ -- - -- - -- ---l-- ------- - - Onderwerp:. Jaarstukken 2015 ~-_------- - ----,----- --- ~ - - - ---------- ------------------1 Indiener agendapunt: College van

Nadere informatie

2016D04781 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2016D04781 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2016D04781 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben enkele fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen over de

Nadere informatie

Bijlagen 1 Voorjaarsnota

Bijlagen 1 Voorjaarsnota Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Voorjaarsnota 2012 Datum voorstel 10 april 2012 Datum raadsvergadering 15 mei 2012 Bijlagen 1 Voorjaarsnota Ter inzage Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting De voorjaarsnota

Nadere informatie

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2013 Datum voorstel 29 april 2014 Datum raadsvergadering 10 juni 2014 Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Ter inzage

Nadere informatie

Gewijzigd Raadsvoorstel

Gewijzigd Raadsvoorstel Gewijzigd Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: 11 Sliedrecht, 14 september 2007 Onderwerp: Comptabiliteitsbesluiten september 2007 Samenvatting: Hierbij ontvangt u een voorstel

Nadere informatie

vaststellen bestemmingsplan "Bartok"

vaststellen bestemmingsplan Bartok Raadsvoorstel Voor de gemeenteraadsvergadering d.d. Documentnummer : 2015.0.053.200 Zaaknummer: 2014-12-01755 Onderwerp: vaststellen bestemmingsplan "Bartok" Aan de gemeenteraad. Arnhem, 9 juni 2015 VOORSTEL

Nadere informatie

Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 17 juli 2012 17 juli 2012 1 5 vertrouwelijke bijlages

Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 17 juli 2012 17 juli 2012 1 5 vertrouwelijke bijlages Raadsvoorstel Agendapunt: 16 Onderwerp risicomanagement grondexploitaties Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 17 juli 2012 17 juli 2012 1 5 vertrouwelijke bijlages Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Voorstel aan : de gemeenteraad van 28 juni 2004 Behandeling in : commissie Samenlevingszaken en Middelen van 15 juni 2004

Voorstel aan : de gemeenteraad van 28 juni 2004 Behandeling in : commissie Samenlevingszaken en Middelen van 15 juni 2004 Voorstel aan : de gemeenteraad van 28 juni 2004 Behandeling in : commissie Samenlevingszaken en Middelen van 15 juni 2004 Nummer : Onderwerp : Integraal HuisvestingsPlan (IHP) Onderwijs Bijlage(n) : 2

Nadere informatie

Notitie Rentebeleid 2007

Notitie Rentebeleid 2007 Notitie Rentebeleid 2007 Inhoudsopgave Inleiding 3 De positie van de nota rentebeleid 3 De werking van het marktconform percentage 3 Totaalfinanciering versus project- of objectfinanciering 4 Rentetoerekening

Nadere informatie

Raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendapunt : 12 Commissie : -

Raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendapunt : 12 Commissie : - Raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendapunt : 12 Commissie : - Onderwerp : Begroting 2014 Collegevergadering : 17 september 2014 Agendapunt : 4 Portefeuillehouder : Wethouder J.B. Boer Meer informatie

Nadere informatie

B & W-nota. Onderwerp Uitbreiding belanghebbendenparkeren Jan van Galenstraat

B & W-nota. Onderwerp Uitbreiding belanghebbendenparkeren Jan van Galenstraat B & W-nota Onderwerp Uitbreiding belanghebbendenparkeren Jan van Galenstraat Portefeuille M. Divendal Auteur M.B. de Graaf Telefoon 5114942 E-mail: mbgraaf@haarlem.nl SB/VV Reg.nr. VV 2006/1248 Bijlagen

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Wormerland

Aan de raad van de gemeente Wormerland RAADSVOORSTEL Aan de raad van de gemeente Wormerland Datum aanmaak 6 augustus 2013 Onderwerp Programma en portefeuillehouder Vaststelling Bestemmingsplan Bedrijventerreinen R.P. Hendriks Raadsvergadering

Nadere informatie

Bekendmaking van het besluit van de gemeenteraad d.d. 16 december 2013, nr. 11B, tot vaststelling de Beleidsnota Plattelandswoning.

Bekendmaking van het besluit van de gemeenteraad d.d. 16 december 2013, nr. 11B, tot vaststelling de Beleidsnota Plattelandswoning. Gemeenteblad Elektronisch uitgegeven van de gemeente Tubbergen Jaargang: 2013 Nummer: 33 Uitgifte: 24 december 2013 Bekendmaking van het besluit van de gemeenteraad d.d. 16 december 2013, nr. 11B, tot

Nadere informatie

RV 09.0130 Structuurvisie 2009-2025. De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 17 december 2009,

RV 09.0130 Structuurvisie 2009-2025. De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 17 december 2009, Amendement: A090130/2 Onderwerp: Renovatie in plaats van sloop - deze Structuurvisie niets zegt over sloopplannen van betaalbare woningen; - in de Prestatieafspraken met corporaties is afgesproken dat

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

Farid Chikar / juni 2017

Farid Chikar / juni 2017 Agendapunt commissie: 4.1 steller telefoonnummer email Farid Chikar 040-2083696 Farid.chikar@A2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 208981/269305 29 juni 2017 Portefeuillehouder Wethouder

Nadere informatie

Agendapunt: Sliedrecht, 21 maart 2007

Agendapunt: Sliedrecht, 21 maart 2007 Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 21 maart 2007 Onderwerp: Comptabiliteitsbesluiten april 2007 Samenvatting: Hierbij ontvangt u een voorstel voor een wijziging

Nadere informatie

B&W-voorstel. 1) Status

B&W-voorstel. 1) Status B&W-voorstel Onderwerp: Ruimtelijke motivering voor transformatie voormalig kantoor Brabants Dagblad aan het Emmaplein naar 56 woonstudio s en 550 m2 kantoorruimte. 1) Status Het voorstel heeft betrekking

Nadere informatie

Leningen en kasstromen

Leningen en kasstromen 2015 Leningen en kasstromen Onderzoek ikv artikel 213a van de gemeentewet Otto Mekel JS Consultancy 9/21/2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1 Aanleiding van het onderzoek... 2 1.2 Onderzoeksvragen...

Nadere informatie

Datum: 02 juli 2013 Portefeuillehouder: De heer R. Windhouwer

Datum: 02 juli 2013 Portefeuillehouder: De heer R. Windhouwer Raadsvoorstel Raadsnummer: 2013-057 Registratiekenmerk: Onderwerp: Haalbaarheidsonderzoek Voorzieningen Nijkerkerveen - fase 2 Korte inhoud: De gemeente heeft een haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 10.0070, d.d. 28-1-2010 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Controle Belastingdienst aangiften BTW-compensatiefonds 2003-2008. Vaststelling brief aan de gemeenteraad BESLUITEN Behoudens advies van

Nadere informatie

Vaststelling van de Verordening Wet Inburgering gemeente Hoorn Samenvoegen van Winvoorziening en voorziening oudkomers tot een reserve inburgering

Vaststelling van de Verordening Wet Inburgering gemeente Hoorn Samenvoegen van Winvoorziening en voorziening oudkomers tot een reserve inburgering Raadsvoorstel gemeente Hoorn Raadsvoorstel nr.: Portefeuillehouder: Wethouder de heer J.A. de Boer Raad d.d.: Budgethouder: W. Krijgsman Corsa registratienr. : 08.19818 Budgethouder: D. Gelinck Onderwerp

Nadere informatie

Inspraaknota herontwikkeling Bovenkerkweg 35A-37

Inspraaknota herontwikkeling Bovenkerkweg 35A-37 Inspraaknota herontwikkeling Bovenkerkweg 35A-37 Van 10 december 2015 tot en met 20 januari 2015 zijn omwonenden van de locatie Bovenkerkweg 35A-37 geïnformeerd over de plannen voor herontwikkeling van

Nadere informatie

Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend

Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 29 maart 2016 Besluit nummer: 2016_BW_00263 Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend Beknopte samenvatting: Vooruitlopend op

Nadere informatie

Besluit college van Burgemeester en Wethouders

Besluit college van Burgemeester en Wethouders Registratienr: 2012/2907 Registratiedatum: 10-07-2012 Afdeling: LO Agendapunt: 29-Vo-10 Openbaar: Ja Nee Reden niet openbaar: Onderwerp: Omzetten VVV-winkel naar VVV-agentschap Voorgesteld besluit: 1.

Nadere informatie

1 e Wijzigingsplan Bestemmingsplan Meilust-Woongebied

1 e Wijzigingsplan Bestemmingsplan Meilust-Woongebied GEMEENTE BERGEN OP ZOOM 1 e Wijzigingsplan Bestemmingsplan Meilust-Woongebied t.b.v. Bestemmingswijziging Zandstraat 134/134a Status: Vastgesteld INHOUDSOPGAVE Toelichting Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Aanleiding,

Nadere informatie

[V Heerhugowaard Stad van kansen. Financiële stukken 2012, 2013 en 2014 Recreatieschap Geestmerambacht

[V Heerhugowaard Stad van kansen. Financiële stukken 2012, 2013 en 2014 Recreatieschap Geestmerambacht [V Heerhugowaard Stad van kansen ļ Raadvergadering 7 Besluip p í-íii-źfl Agendanr.: 10 Voorstelnr.: RB2013079 Onderwerp: Financiële stukken 2012, 2013 en 2014 Recreatieschap Geestmerambacht Aan de Raad,

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Gemeente Bussum Vaststellen tarieven onroerende-zaakbelastingen 2012 Brinklaan 35 Postbus 6000

Nadere informatie

Notitie Inspraak Voorontwerp Bestemmingsplan Buitengebied 2012, De Heimolen te Rucphen (identificatienummer: NL.IMRO.0840.

Notitie Inspraak Voorontwerp Bestemmingsplan Buitengebied 2012, De Heimolen te Rucphen (identificatienummer: NL.IMRO.0840. Notitie Inspraak Voorontwerp Bestemmingsplan Buitengebied 2012, De Heimolen te Rucphen (identificatienummer: NL.IMRO.0840.9000B0010-ON01) Inspraak Ingevolgde artikel 7 van de inspraakverordening van de

Nadere informatie

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 31 mei 2011 Registratienummer: 2011/45 Agendapunt nummer: 16 Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : 0910655 Ag nr. : Datum : 15-12-09

Raadsvoorstel Reg. nr : 0910655 Ag nr. : Datum : 15-12-09 Ag nr. : Onderwerp Tariefaanpassingen en overige wijzigingen van de verordeningen/besluiten betreffende de belastingen en rechten voor het jaar 2010 (aanvulling). Voorstel Door vaststelling van de verordeningen/besluiten,

Nadere informatie

Bijlage 2 - Notitie verkeer quickscan locatieonderzoek onderwijshuisvesting

Bijlage 2 - Notitie verkeer quickscan locatieonderzoek onderwijshuisvesting Bijlage 2 - Notitie verkeer quickscan locatieonderzoek onderwijshuisvesting Mark van der Leest 15 oktober 2015 De gemeenteraad heeft op 2 juli 2015 het college opgedragen om een vergelijkend onderzoek

Nadere informatie

Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad

Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad 2 e tussentijdse rapportage 2012 Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad 1 Inhoudsopgave 1. Aanbieding... 3 2. Inleiding... 3 2.1. Doelstelling Willemsoord... 3 2.2. Toelichting in algemene zin op

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Voorgesteld wordt. Samenvatting. Programmabegroting 2011. Doelstelling. Keuzemogelijkheden

Raadsvoorstel. Voorgesteld wordt. Samenvatting. Programmabegroting 2011. Doelstelling. Keuzemogelijkheden Raadsvoorstel Raadsvergadering : 27 april 2011 Agendapunt : Nummer : Onderwerp : Vaststelling bestemmingsplan "Nieuwebrug-Lier 6" Portefeuillehouder : J. Benedictus Behandeld in commissie : wonen en werken

Nadere informatie

De verbouw en uitbreiding van het pand Baroniestraat 54 mogelijk te maken voor vestiging van een kleinschalige zorginstelling met dienstwoning.

De verbouw en uitbreiding van het pand Baroniestraat 54 mogelijk te maken voor vestiging van een kleinschalige zorginstelling met dienstwoning. Datum: Onderwerp Vaststelling bestemmingsplan waarbij de bestemming van het kantoor Baroniestraat 54 zodanig gewijzigd wordt dat het pand verbouwd en gebruikt kan worden voor een kleinschalige zorginstelling

Nadere informatie

AFSPRAKENLIJST PRESIDIUM 20 APRIL 2015

AFSPRAKENLIJST PRESIDIUM 20 APRIL 2015 AFSPRAKENLIJST PRESIDIUM 20 APRIL 2015 Aanwezig de leden: Tevens aanwezig: Afwezig: Rollingswier (voorzitter), De Boer (GroenLinks), Gilissen (VVD), Schipper (SP), Van Waveren (CDA), Haage (PvdA), Bos

Nadere informatie

1. Vaststelling agenda De agenda wordt conform voorstel vastgesteld. 2. Ingekomen en verzonden stukken Er wordt gehandeld als aangegeven.

1. Vaststelling agenda De agenda wordt conform voorstel vastgesteld. 2. Ingekomen en verzonden stukken Er wordt gehandeld als aangegeven. RAADSVERGADERING Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 29 oktober 2009 om 20.00 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA 0. Opening en mededelingen

Nadere informatie

Op bladzijde 2 wordt gesproken over extra tariefsverhogingen. Kunnen we een overzicht hiervan krijgen?

Op bladzijde 2 wordt gesproken over extra tariefsverhogingen. Kunnen we een overzicht hiervan krijgen? Nr. Ingediend door: Agendapunt (nr + titel) Vraag Antwoord 1. PvdA 6. Kadernota begroting 2017 Op bladzijde 2 wordt gesproken over extra tariefsverhogingen. Kunnen we een overzicht hiervan krijgen? Met

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2007. Nummer: 3d.

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2007. Nummer: 3d. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2007. Nummer: 3d. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 24 oktober 2006 Aanleiding

Nadere informatie

Haalbaarheidsstudie AH

Haalbaarheidsstudie AH Januari 2016 Nieuwsbrief Bruisend Dorpshart Heeze Raadsbesluit 9 mei 2016 over haalbaarheid locatie naast het gemeentehuis Haalbaarheidsstudie AH Start Centrumvisie 3 december 2013 Opstellen Centrumvisie

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Raadsvoorstel Concept Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 24 augustus 2007 Onderwerp: Comptabiliteitsbesluiten september 2007 Samenvatting: Hierbij ontvangt u een voorstel voor

Nadere informatie

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN. 1. Inleiding

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN. 1. Inleiding NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN Gemeente Zeewolde, maart 2009 2 NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN 1. Inleiding Iedere bouwaanvraag moet op grond van de huidige bouwverordening, artikel 2.5.30, voorzien

Nadere informatie

15 september 2014 8 2014/ n.v.t. wethouder H.G. Engberink

15 september 2014 8 2014/ n.v.t. wethouder H.G. Engberink Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 15 september 2014 8 2014/ n.v.t. wethouder H.G. Engberink Kenmerk 14.405692

Nadere informatie

Beantwoording vragen van de fracties uit de ambtelijke voorronde gecombineerde Informatievergadering I en II op 5 oktober 2015

Beantwoording vragen van de fracties uit de ambtelijke voorronde gecombineerde Informatievergadering I en II op 5 oktober 2015 vragen van de fracties uit de ambtelijke voorronde gecombineerde Informatievergadering I en II op 5 oktober 2015 Agendapunt 8 Voorstel tot invoering van een starterslening voor de aankoop van een woning

Nadere informatie

1. Samenvatting In dit voorstel wordt ingegaan op de reactie van de provincie bij de ingediende begroting 2013.

1. Samenvatting In dit voorstel wordt ingegaan op de reactie van de provincie bij de ingediende begroting 2013. RAADSVOORSTEL Besluitvormend Aan de Raad Instemmen met reactie provincie op programmabegroting 2013. Agenda nr.6 1. Samenvatting In dit voorstel wordt ingegaan op de reactie van de provincie bij de ingediende

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2013/14830 Datum : 3 september 2013 Programma : Mobiliteit Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder : dhr. T.

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. 4. Besluitenlijst van de vergadering van 16 juni 2016, inclusief Lijst toezeggingen De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.

BESLUITENLIJST. 4. Besluitenlijst van de vergadering van 16 juni 2016, inclusief Lijst toezeggingen De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld. vormende raad (21525\...) BESLUITENLIJST Datum : donderdag 7 juli 2016 Tijd : aansluitend aan de Oordeelsvormende raad (23.40 uur) Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen Aanwezig Afwezig : de heer H.H.

Nadere informatie

VERORDENING OP DE AMBTELIJKE BIJSTAND

VERORDENING OP DE AMBTELIJKE BIJSTAND Raadsbesluitno. 2010/043/2 VERORDENING OP DE AMBTELIJKE BIJSTAND DE RAAD DER GEMEENTE ROERMOND, gezien het voorstel van de griffier en de voorzitter van 13 april 2010, raadsvoorstel no. 2010/043/1; gelet

Nadere informatie

voorstel aan de raad Vaststelling bestemmingsplan Vleuterweide Centrum, 2e fase

voorstel aan de raad Vaststelling bestemmingsplan Vleuterweide Centrum, 2e fase voorstel aan de raad Opgesteld door Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling Meijer, P.H. (Peter) Kenmerk 16.509040 Vergadering Raadsvoorstellen Vergaderdatum 30 december 2016 Jaargang en nummer Geheim

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Registratienummer: 00533567 Op voorstel B&W d.d.: 23 december 2014 Datum vergadering: 10 maart 2015 Portefeuillehouder: Helm Verhees Rol gemeenteraad: Verklaring

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Zaaknummer: BECJDL06. Verkoop aandelen Intergas

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Zaaknummer: BECJDL06. Verkoop aandelen Intergas Collegevoorstel Inleiding De directie van Intergas heeft na intensieve onderhandelingen overeenstemming bereikt met Enexis over een bod van in totaal 200 miljoen op alle aandelen van Intergas. Omdat de

Nadere informatie

Dit bestemmingsplan is voornamelijk conserverend van aard, maar een drietal ontwikkelingen wordt mogelijk gemaakt, te weten:

Dit bestemmingsplan is voornamelijk conserverend van aard, maar een drietal ontwikkelingen wordt mogelijk gemaakt, te weten: Rotterdam, 18 mei 2010. Vergaderïnsg van SEP. 2010 Onderwerp: Vaststellen bestemmingsplan "Tarwewijk". Aan de Gemeenteraad. Het bestemmingsplan "Tarwewijk" is opgesteld in het kader van de actualisatie

Nadere informatie

Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling Registernummer: RR/ Onderwerp: Aankoop Dorpsstraat 8 (Chinees restaurant)

Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling Registernummer: RR/ Onderwerp: Aankoop Dorpsstraat 8 (Chinees restaurant) Voorstel Van het college van burgemeester en wethouders Aan de raad van Zoeterwoude Vergadering: 22 april 2010 Nummer: 10/38 Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling Registernummer: RR/10-114 Onderwerp: Aankoop

Nadere informatie

Ons kenmerk ML40/13.0010618. Datum uw brief

Ons kenmerk ML40/13.0010618. Datum uw brief Ingekomen stuk D (PA 18 september 2013) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 329 95 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500 HG Nijmegen

Nadere informatie

Pagina 1 van 6 Versie Nr. 1 Registratienr.: Z/14/005105/9510. Afdeling: Beleid Ruimte Leiderdorp, 25 augustus 2014 Onderwerp: herontwikkeling

Pagina 1 van 6 Versie Nr. 1 Registratienr.: Z/14/005105/9510. Afdeling: Beleid Ruimte Leiderdorp, 25 augustus 2014 Onderwerp: herontwikkeling Pagina 1 van 6 Versie Nr. 1 Afdeling: Beleid Ruimte Leiderdorp, 25 augustus 2014 Onderwerp: herontwikkeling Aan de raad. Hoogmadeseweg 60A Besluit categorie vvgb 09-2014 Beslispunten *Z001D11AA5 5* 1.

Nadere informatie

Advies aan de gemeenteraad

Advies aan de gemeenteraad Advies aan de gemeenteraad Postregistratienummer *16.0006379* 16.0006379 Raadsvergadering: 9-6-2016 Voorstel: 4.54 Agendapunt: 21 Onderwerp Concept jaarstukken Gemeenschappelijke Regeling Centraal afvalverwijderingsbedrijf

Nadere informatie

Van deze gelegenheid maken wij gebruik het volgende op te merken:

Van deze gelegenheid maken wij gebruik het volgende op te merken: Bezoekadres Huis der Provincie Markt 11 6811 CG Arnhem Postadres Postbus 9090 6800 GX Arnhem De Raad van de gemeente Hattem Postbus 93 8050 AB HATTEM telefoonnummer (026) 359 91 11 telefaxnummer (026)

Nadere informatie

Y.M.E. Boesten / februari 2017

Y.M.E. Boesten / februari 2017 Agendapunt commissie: Steller Telefoonnummer Email Y.M.E. Boesten 3528 Yvonne.Boesten@valkenswaard.nl Agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 29273/54159 23 februari 2017 Portefeuillehouder Hetty Tindemans

Nadere informatie

Aantal bijlagen: - Agendapunt: 8

Aantal bijlagen: - Agendapunt: 8 Adviescommissie 5 oktober 2011 Dagelijks bestuur 12 oktober 2011 Algemeen bestuur 2 november 2011 Aantal bijlagen: - Agendapunt: 8 Onderwerp Uitgangspunten financieel beleid 2012-2013 Het algemeen bestuur

Nadere informatie

Als stemcijfer wordt getrokken nr. 15, mevrouw Ineke Sollewijn Gelpke.

Als stemcijfer wordt getrokken nr. 15, mevrouw Ineke Sollewijn Gelpke. Agenda Gemeenteraad Besluitvormende raadsvergadering. Uitnodiging voor de vergadering op dinsdag 24 februari 2015 20:00-23:00 uur, locatie Raadszaal Voorzitter : Ruud Severijns 1 Opening De voorzitter

Nadere informatie

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. * Besluitenlijst raadsvergadering van 30 maart 2017. De heer G. Polinder, raadslid namens de SGP-fractie, is afwezig. Nr. ONDERWERP BESLISSING/TOEZEGGINGEN 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie