billijk is dat leveranciers voordelige contracten opstellen voor klanten die overdag geen energie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "billijk is dat leveranciers voordelige contracten opstellen voor klanten die overdag geen energie"

Transcriptie

1 Visie 2011: de sessies Sessie 9. Energie: zijn slimme meters de toekomst? Vlaanderen staat vandaag op een kruispunt. Hoe willen we de uitdagingen die gepaard gaan met groeiende decentrale stroomproductie aanpakken? Vraag hierbij is of slimme meters een noodzakelijk onderdeel uitmaken van het toekomstige energiesysteem in Vlaanderen. Een slimme meter stuurt verbruikersgegevens automatisch en continu door naar je energieleverancier. In huis komt een scherm dat je informeert over je energieverbruik en de kostprijs. Bovendien weet de meter welk huishoudtoestel buitensporig veel energie opslorpt en geeft hij dus aan waar je kunt besparen. 1. Inleiding en vraagstelling Willen we dat leveranciers voordelige contracten opstellen voor klanten die overdag geen energie verbruiken, goed wetende dat sommige klanten, bijvoorbeeld bejaarden, hier nooit voor in aanmerking zullen komen? (Freya Van den Bossche) Freya Van den Bossche leidt in en stelt dat de wijze waarop wij vandaag energie produceren fundamenteel anders is dan de wijze waarop we dat morgen zullen doen. We stappen over van centrale productie in grote centrales naar decentrale, vaak hernieuwbare technologieën. Ons net zal zich hieraan moeten aanpassen en zal in staat moeten zijn energie af te geven, maar ook op te laden. Bovendien moeten vraag en aanbod goed op elkaar afgestemd worden, wat minder evident is bij een groeiend aandeel stroomproductie uit bronnen die minder constant aanleveren. Wat als de wind stilvalt? Europa stelt dat ons elektriciteitsnet slim moet worden, maar hoe groot is de nood aan slimme meters? Eigenlijk, zo stelt Van den Bossche, hebben we niet echt zicht op de hoe slim deze meters zijn. Hoeveel kosten ze? Hoe groot is hun energiebesparend potentieel? Vragen waar we binnen de Vlaamse regering in 2012 antwoorden op zullen zoeken. Per gebruikersgroep wordt er een kostenbatenanalyse opgemaakt, want we vermoeden dat het nut voor sommige doelgroepen groter zal zijn dan voor andere. Gezinnen met zonnepanelen bijvoorbeeld halen energie af, maar zetten er vaak even veel op. Hierdoor betalen ze niet meer voor elektriciteit en dus ook niet meer voor het gebruik van het net, terwijl ze hier wel tweemaal beroep op doen. Slimme meters kunnen een duidelijk zicht geven op dit verkeer. Een ander potentieel voordeel is de zogenaamde dienstverlening op afstand, bijvoorbeeld bij het aan en uitschakelen van budgetmeters. Aan de andere kant moeten we ons afvragen of het billijk is dat leveranciers voordelige contracten opstellen voor klanten die overdag geen energie verbruiken, goed wetende dat sommige klanten, bijvoorbeeld bejaarden, hier nooit voor in aanmerking zullen komen. Willen we dus wel deze uitrol? Zo ja, moeten we meters installeren op wijkniveau of op het niveau van de individuele klant? Willen we deze uitrol bovendien verplichten? 1

2 2. Key Note Het is nooit de slimme meter op zich die bespaart. (Paul Van Lerberghe) Paul Van Lerberghe komt als eerste spreker aan bod en stelt een nota voor die opgemaakt werd door een koepel van sociale organisaties 1. Van Lerberghe relativeert het energiebesparingspotentieel van slimme meters. Zeker kleinverbruikers hebben sowieso weinig besparingspotentieel, aangezien hun verbruik nu al sterkt gericht is op basisbehoeften. Bovendien wonen mensen in armoede vaak in slecht geïsoleerde woningen. Het besparingspotentieel van gezinnen zou gemiddeld 3% van hun elektriciteitsverbruik inhouden. Studies tonen aan dat enkel voor grootverbruikers het besparingspotentieel groter is dan de kosten voor plaatsing en het gebruik van de meter. Daarenboven bespaart de slimme meter op zich nooit. Dat doen consumenten zelf, door hun gedrag aan te passen op basis van info van de slimme meter. De vraag is of de slimme meter dit effect op lange termijn kan genereren. Ook het verschuivingspotentieel lijkt eerder beperkt, stelt Van Lerberghe. Onderzoek toont aan dat het overgrote deel van het gezinsverbruik niet, of slechts erg beperkt, verplaatsbaar is. Ook het potentieel wat betreft peak shaving bij grootgebruikers vraagt verdergaand onderzoek. Niet alleen de voordelen voor de gebruiker lijken onzeker, zonder twijfel zijn er voor eindgebruikers ook enkele risico s verbonden aan een doorgedreven uitrol. Een slimme meter stelt leveranciers in staat maandelijks het reële verbruik te factureren. Zeker in wintermaanden zorgt dit voor onoverkomelijk hoge facturen. Prijsverschillen per time frame verhogen de transparantie van eindprijzen en facturen niet. Sociale tarieven worden ondefinieerbaar met flexibele time frames. Gebruikersgegevens worden erg gedetailleerd beschikbaar voor leveranciers. Ondermijnt dit niet onze privacy? Bovenstaande analyse in acht genomen stelt Van Lerberghe voor: Prioritair in te zetten op maatregelen die energie efficiëntie bevorderen. De baten zijn voor veel gebruikersgroepen reëler en niet omgeven door onzekerheid. De slimme meter enkel in te voeren op vrijwillige basis, zoals vandaag in Nederland gebeurt. Enkel verplicht uit te rollen bij die gebruikersgroepen die er duidelijk baat bij hebben, zoals grootgebruikers of decentrale producenten. Respect voor de privacy volledig te garanderen. Door bijvoorbeeld de mogelijkheid open te laten de slimme functie uit te zetten. Verbruikersgegevens niet à la minute door te sturen naar de leverancier, maar deze te beperken tot een keer per maand. Bij alle bezitters een display in de huiskamer te installeren, om communicatie te optimaliseren. 1 ABVV, CGSP ACOD, ACV, Samenlevingsopbouw, Gezinsbond, ACW, Testaankoop en OIVO; Uitbouw van slimme netten en de uitrol van slimme meters, sept

3 3. Debat Bart Martens modereert het debat tussen Gery Vanlommel (Infrax), Dirk van Evercooren (Vreg), Lieze Cloots (BBL) en Nico De Bie (Testaankoop). Bart Martens geeft aan dat er drie potentiële milieuvoordelen te onderscheiden vallen. Ten eerste zou er sprake zijn van een energiebesparend potentieel. Daarnaast kan het piekverbruik beter verspreid worden. Bovendien zou de slimme meter verregaande introductie van decentrale productie op ons net moeten ondersteunen. Hoe staat de milieubeweging hier tegenover? Slimme meters mogen niet herleid worden tot een marketingtool, en dat lijkt nu wel te gebeuren. (Lieze Cloots) Lieze Cloots geeft aan dat de milieubeweging het verhaal van Van Lerberghe volgt. In dit verhaal is het erg belangrijk het uiteindelijke doel voor ogen te houden. Slimme meters mogen niet herleid worden tot een marketingtool, en dat lijkt nu wel te gebeuren. Slimme meters zijn enkel een goed instrument als ze effectief een gedragsverandering in de hand werken. De installatie van een slimme meter in de kelder, garandeert dit niet. Om dit doel te bereiken zal meer nodig zijn. Consumenten zullen ondersteund moeten worden om effectief iets aan te vangen met de ontvangen informatie. Verschuiving van tijdstip van energiegebruik lijkt zeker niet voor alle gebruikersprofielen realistisch. Bovendien is een rebound effect op lange termijn niet uitgesloten. Nico De Bie vult aan en stelt dat de milieu impact van deze meters op zich allicht groter is dan die van de conventionele meter. Daar waar de conventionele meter gemiddeld 30 jaar meegaat, gaat een slimme meter slechts 10 jaar mee. Verder bevestigt De Bie dat de potentiële besparing voor een gemiddelde gebruiker allicht te laag is om de meerkosten te dekken. Indien een meter 60 euro per jaar kost, moet een gemiddeld gezin al gauw 20% energie besparen om de kosten terug te verdienen. Daarnaast haalt ook De Bie de gevaren voor de privacy aan. Indien leveranciers op de hoogte worden gebracht van het feit dat gebruikers tijdelijk niet verbruiken, houdt dit een reële schending van de privacy in, met alle potentiële gevolgen vandien. Daarenboven ontstaat bij digitalisering van gegevens een risico op hacken. Mensen afsluiten van energie via een druk op de knop kan nu niet en zal in de toekomst ook niet kunnen. (Dirk Van Evercooren) Dirk Van Evercooren geeft aan dat er ook potentie zit in de installatie van slimme meters. Vandaag hebben we geen enkele indicatie over wat we verbruiken als we een strijkijzer gebruiken. De slimme meter geeft ons, meer dan vandaag, controle over ons eigen gebruik. We kunnen de slimme meter ook niet enkel in termen van individueel besparingspotentieel beoordelen. We moeten de potentie ook op maatschappelijk niveau durven te evalueren. De introductie van de slimme meter houdt bovendien niet in dat alle vormen van openbare dienstverplichtingen zouden verdwijnen. Mensen afsluiten van energie via een druk op de knop kan nu niet en zal in de toekomst ook niet kunnen. Ook wat betreft facturatie is het aan de wetgever om regulerend op te treden. Slimme meters zijn een potentieel interessant instrument, wat niet betekent dat het volledig is. Maar we moeten ons hoeden voor een eenzijdige perceptie als ware de slimme meter een demonische big brother. Verder geeft Van Evercooren aan dat privacy verzuchtingen terecht zijn, maar dat we alles wel in perspectief moeten blijven zien. Een Happy Days kaart levert een grootwarenhuis veel meer info dan een slimme meter dit zou doen. 3

4 Het lijkt niet aangeraden vandaag te kiezen voor een algemene uitrol, want niet iedereen zal hier vruchten van plukken. (Gery Vanlommel) Gery Vanlommel geeft dat de vraag of er slimme meters komen eigenlijk niet de juiste vraag is. De vraag is hoe ze er komen. Het lijkt niet aangeraden vandaag te kiezen voor een algemene uitrol, want niet iedereen zal hier vruchten van plukken. De kunst zal erin bestaan klantengroepen te definiëren die er baat bij hebben en een uitrol te organiseren op gefaseerde wijze. De technologie staat nog niet volledig op punt en bovendien is het niet duidelijk wie zal instaan voor deze uitrol. Maar dat het instrument potentie heeft, staat buiten kijf. De zaal geeft aan dat we niet kunnen accepteren dat facturen en prijzen minder transparant worden. We moeten ons ook de vraag stellen of deze ingreep onze eerste prioriteit moet zijn. Energiearmoede lijkt een acuter probleem. Daarnaast kunnen we ons afvragen wie deze kost zal betalen. Het meest rechtvaardig is een maatschappij die als geheel de kost draagt. Heel wat energiegerelateerde kosten worden op dit moment door specifieke groepen gedragen. Hier knelt het schoentje in Vlaanderen. Minister Van den Bossche repliceert op deze vragen en geeft aan dat isolatie in functie van een lagere eindfactuur voor sp.a de eerste en meest prioritaire beleidslijn is. Hier blijven we de grote middelen inzetten, van premiestelsels over renteloze leningen tot gratis dakisolatie voor kwetsbare huurders. Bovendien wordt het in de toekomst onmogelijk om een huis te verhuren zonder dat het dak geïsoleerd werd. Maandelijkse facturatie op basis van reëel verbruik is voor sommige groepen onhaalbaar in de winter. Daar moeten we ons van bewust zijn. We zien deze problematiek vandaag reeds bij de budgetmeters voor aardgas. We moeten mensen aanzetten om in de zomer meer op te laden als spaarpotje voor de winter, maar het is geen evidentie kwetsbare groepen hiertoe aan te zetten. Gery Vanlommel vult aan dat de roep naar transparantie en het behoud hiervan gegrond is. Slimme meters zullen de gebruiker veel informatie leveren en de vraag is hoe we deze massa aan informatie verstaanbaar communiceren. Zomaar de klant overspoelen met kwartiergegevens kan geen optie zijn. Cloots onderschrijft de stelling van de zaal dat er vandaag heel wat kosten zijn aan zonnepannelen en dat we ons moeten hoeden voor een herhaling van deze oneerlijke verdeling van kosten. Minister Van den Bossche geeft toe dat de netkosten eerlijk gespreid moeten worden over de gebruikers. Wie kan besparen, betaalt minder netkosten en dit kan niet. Dit moet eerlijker. 4. Besluit Bart Martens sluit dit debat af en formuleert enkele conclusies: Het verhaal van de slimme meter kan geen alternatief vormen voor het energie efficiëntiebeleid dat Vlaanderen vandaag voert. 4

5 Beleidsmakers moeten opletten voor een erosie van sociale bescherming zoals openbare dienstverplichtingen. De wetgever moet in deze bepalende stem hebben en niet de leverancier. We moeten nadenken over flankerende maatregelen om het eventuele besparingspotentieel te verhogen, zoals het plaatsen van de display in de huiskamer. Transparantie over prijszetting moet te allen tijde nagestreefd worden. Eigen time frames en formules per leverancier ondermijnen dit. De uitrol van de slimme meter moet zich op de eerste plaats richten op die doelgroepen die er voordeel uit halen. Dat zijn met name de grootgebruikers. Het grote potentieel van de slimme meter ligt in het feit dat we er zicht op krijgen welke producenten wanneer productie opladen. Dit moet ons ook in staat stellen de kosten van de netten eerlijker te verdelen. 5

ampersand Duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar toekomst: energie www.cdenv.be Foto Leo debock

ampersand Duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar toekomst: energie www.cdenv.be Foto Leo debock ampersand energie Een energiezekere toekomst: Foto Leo debock Duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar www.cdenv.be 1 inhoud 1. Een goede fuelmix 2. De vrije markt 3. Hernieuwbare energie 4. Sociaal energiebeleid

Nadere informatie

4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE. Energie en water

4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE. Energie en water 4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE IV 131 4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE Inleiding... 134 1. Een effectief recht op energie... 135 1.1. Grondwettelijk recht 135 1.2. Basispakket energie

Nadere informatie

Consultatie advies Energie-efficiëntierichtlijn EED

Consultatie advies Energie-efficiëntierichtlijn EED Consultatiedocument 1 Consultatie advies Energie-efficiëntierichtlijn EED FEBEG 1. Algemeen Algemeen vraagt FEBEG dat de omzetting van de Energieefficiëntie Richtlijn (hierna Richtlijn) zo eenvoudig mogelijk

Nadere informatie

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie Een rechtvaardige financiering van de energietransitie Tien aanbevelingen voor een rechtvaardige financiering van de energietransitie 1. Ecologische duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en economische

Nadere informatie

-11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008

-11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008 -11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008 om 17 uur op de tweede werkdag volgend op de sluiting van de vergadering. Het incident is gesloten. Mevrouw Tinne Rombouts treedt als waarnemend voorzitter

Nadere informatie

DOSSIER EEN KLARE KIJK OP ENERGIE

DOSSIER EEN KLARE KIJK OP ENERGIE DOSSIER EEN KLARE KIJK OP ENERGIE De visie van de N-VA Mijn papa zegt dat het licht zal uitgaan als ik groot ben. - Hendrik - 2 Inhoudstafel Deel I. Energie in cijfers en feiten 6 1. Feiten en evolutie

Nadere informatie

Waarom is de methode van ANWB Groene Energieveiling effectief en eenvoudig?

Waarom is de methode van ANWB Groene Energieveiling effectief en eenvoudig? Veelgestelde vragen De veilingmethode Waarom is de methode van ANWB Groene Energieveiling effectief en eenvoudig? Het is voor u heel erg weinig moeite om tot een besparing op uw kosten te komen. 1. U schrijft

Nadere informatie

Aanpak energiearmoede Zonnebeke

Aanpak energiearmoede Zonnebeke Aanpak energiearmoede Zonnebeke Evaluatie en aanbevelingen 1. INLEIDING In 2011 werd de Westhoek erkend als lokale entiteit voor het FRGE (fonds ter reductie van de globale energiekost). De opstart van

Nadere informatie

De slimme meter. Informatie over de nieuwe energiemeter

De slimme meter. Informatie over de nieuwe energiemeter De slimme meter Informatie over de nieuwe energiemeter De slimme meter in vogelvlucht Alle huishoudens in Nederland krijgen een nieuw soort energiemeter aangeboden: de zogenaamde slimme meter. Deze digitale

Nadere informatie

Praktische vragen over de werking van de groepsaankoop gas en elektriciteit

Praktische vragen over de werking van de groepsaankoop gas en elektriciteit FAQ: Alle vragen en antwoorden over de groepsaankoop van Testaankoop voor jou op een rijtje! Top 10 meest gestelde vragen (tijdens inschrijffase) 1. Wat is de groepsaankoop gas en elektriciteit? 2. Wat

Nadere informatie

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen Minder betalen voor elektriciteit en aardgas 2 In deze bundel vindt u het antwoord op veel vragen over energie. P 05 P 09 P 14 P 17 P

Nadere informatie

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen Minder betalen voor elektriciteit en aardgas In deze bundel vindt u het antwoord op veel vragen over energie. P 05 P 09 P 14 P 17 P 19

Nadere informatie

Wat de VREG meenam uit de Workshop over herkomst van elektriciteit 26 februari 2015

Wat de VREG meenam uit de Workshop over herkomst van elektriciteit 26 februari 2015 Wat de VREG meenam uit de Workshop over herkomst van elektriciteit 26 februari 2015 1. Samenvatting Op 26 februari organiseerde de VREG een workshop over disclosure, de informatie die elektriciteitsklanten

Nadere informatie

STR OOM VERS NELL ING. FREQUENTLY ASKED QUESTIONS intern 19 JUNI 2013 VERSIE 6.0

STR OOM VERS NELL ING. FREQUENTLY ASKED QUESTIONS intern 19 JUNI 2013 VERSIE 6.0 DE STR FREQUENTLY ASKED QUESTIONS intern OOM VERS NELL 19 JUNI 2013 ING VERSIE 6.0 afkortingen BZK CFV CO 2 DAEB ESCo ICR kwh LTV WSW WWS Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Centraal

Nadere informatie

Overstappen. Waarom overstappen?

Overstappen. Waarom overstappen? Overstappen Waarom overstappen? De meeste mensen stappen over naar een andere leverancier omdat zij hier flink wat geld mee kunnen besparen. Er bestaan namelijk grote verschillen in energietarieven van

Nadere informatie

De slimme meter. Informatie over de nieuwe energiemeter

De slimme meter. Informatie over de nieuwe energiemeter De slimme meter Informatie over de nieuwe energiemeter De slimme meter in vogelvlucht Alle huishoudens in Nederland krijgen een nieuw soort energiemeter aangeboden: de zogenaamde slimme meter. Deze digitale

Nadere informatie

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Uitgangspunten en Doelen voor de Vereniging Blijstroom Werkplan voor 2014 en 2015 Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Datum: 6 februari 2014 2 3 Deel I: Uitgangspunten en doelen

Nadere informatie

Brussel, 6 februari 2008 080206_Advies_REG_investeringen Advies Premies voor REG-investeringen in woningen voor niet-of-onvoldoende-belastingbetalers

Brussel, 6 februari 2008 080206_Advies_REG_investeringen Advies Premies voor REG-investeringen in woningen voor niet-of-onvoldoende-belastingbetalers Brussel, 6 februari 2008 080206_Advies_REG_investeringen Advies Premies voor REG-investeringen in woningen voor niet-of-onvoldoende-belastingbetalers Inhoud Krachtlijnen van het advies... 3 Advies... 4

Nadere informatie

Rapport van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 6 december 2011. met betrekking tot Functionaliteiten slimme meters

Rapport van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 6 december 2011. met betrekking tot Functionaliteiten slimme meters Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Gratis telefoon 1700 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be

Nadere informatie

Dominiek Vandewiele, Intercommunale Leiedal

Dominiek Vandewiele, Intercommunale Leiedal 2 COLOFON Dit cahier bevat een voorstel voor een regionale energiestrategie voor Zuid- West-Vlaanderen: Zuid-West-Vlaanderen energieneutraal in 2050. Het biedt een denkkader over hoe Zuid-West-Vlaanderen

Nadere informatie

Uw elektriciteit en gas in 1-2-3

Uw elektriciteit en gas in 1-2-3 s Uw elektriciteit en gas in 1-2-3 http://www.elektriciteit-123-gids.be In samenwerking met : Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Uw elektriciteit en gas in 123...3 STAP 1: Wat u moet weten...4 1. Wat?...4

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 31 239 Stimulering duurzame energieproductie Nr. 136 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE Aan de Voorzitter van de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 750 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2014 Nr. 121 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN

Nadere informatie

Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem

Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland 0 1 2 4 10 16 22 23 Inhoud Woord vooraf Inleiding 1 Elektriciteitsmarkt

Nadere informatie

Proof of concept Slimme meters

Proof of concept Slimme meters april/november 2010 Proof of concept Slimme meters Eindrapport Eandis / Infrax Inhoud 0. Inleiding... 4 1. Context onderzoekproject slimme meters... 5 1.1 Europese regelgeving... 5 1.2 Technische uitdaging

Nadere informatie

Energielevering Vlaams EnergieBedrijf:

Energielevering Vlaams EnergieBedrijf: Energielevering Vlaams EnergieBedrijf: resultaten 1 e kwartaal 2015 en vooruitzichten 2016 Gecertificeerd door 1 1. Samenvatting Nu het Vlaams EnergieBedrijf één kwartaal energie levert aan entiteiten

Nadere informatie

De privatisering. van de energiesector. -Kenniskring-

De privatisering. van de energiesector. -Kenniskring- De privatisering van de energiesector -Kenniskring- Groep: P3B4 Blok coördinator: Jan Spruijt Begeleider: Koen Demouge Projectleden Elise Walta Dimitri Kappos Jorrik Branten Quirijn Rademakers Katja Creutzberg

Nadere informatie

Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt

Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt Wie heeft recht op de sociale maximumprijs voor elektriciteit en aardgas? Welke maatregelen beschermen je tegen afsluiting? Sociale maatregelen

Nadere informatie

Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving

Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving 1 I Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving 2 I Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Geachte lezer, Naar aanleiding van

Nadere informatie

de 6 belangrijkste misvattingen op de weg naar een 100% duurzame energievoorziening

de 6 belangrijkste misvattingen op de weg naar een 100% duurzame energievoorziening de 6 belangrijkste misvattingen op de weg naar een 100% duurzame energievoorziening De 6 belangrijkste misvattingen op de weg naar een 100% duurzame energievoorziening BEKENDHEID EUROPESE ENERGIEDOELSTELLINGEN

Nadere informatie