INHOUD INLEIDING... 3 VERANTWOORDING VOOR DE OPZET VAN DE VOORLICHTING... 4

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUD INLEIDING... 3 VERANTWOORDING VOOR DE OPZET VAN DE VOORLICHTING... 4"

Transcriptie

1 INHOUD INLEIDING... 3 VERANTWOORDING VOOR DE OPZET VAN DE VOORLICHTING... 4 LITERATUUR BIJLAGE I Instructiehandleiding II Handleiding voor de ouders

2 INLEIDING III Werkboek voor de kinderen De voorlichting voor kinderen met overgewicht is een educatieve voorlichtingsactiviteit, welke is opgezet in opdracht van Seneca, het onderzoek- en expertisecentrum voor preventieve gezondheidszorg van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. De voorlichtingsactiviteit is educatief van aard, omdat op deze manier problemen interactief worden opgelost en het kwalificeert mensen om hun eigen problemen te kunnen oplossen. Het gaat er uiteindelijk om dat de doelgroep zichzelf leert te helpen. Een belangrijk kenmerk van een educatieve voorlichtingsactiviteit is dat de doelgroep gemotiveerd wordt aan de eigen behoeften vorm te geven. Uit onderzoeken blijkt dat de prevalentie van overgewicht de laatste twee decennia wereldwijd sterk is toegenomen. Niet alleen wordt men dikker, maar ook wordt de leefstijl steeds ongezonder. Bij kinderen is een forse groei geconstateerd in de prevalentie van overgewicht en obesitas. (WHO rapport, obesity 2001). Het doel van de educatieve voorlichtingsactiviteit is, door bijbrengen van kennis over goede voeding en een gezond bewegingspatroon de leefstijl van kinderen en hun ouders te verbeteren. Voor deze educatieve voorlichtingsactiviteit is ervoor gekozen om als doelgroep uit te gaan van kinderen, omdat het kind dan van jongs af aan leert wat een gezonde leefstijl is. Kinderen zijn nog minder gehecht aan vaste gewoonten en kunnen daardoor zich makkelijker aanpassen. Een bekend gezegde vertelt ons ook: jong geleerd is oud gedaan. Daarnaast groeit het kind nog en is het daardoor makkelijker om een gezond gewicht te bereiken. Voor de bepaling van de leeftijd zijn gegevens uit diverse onderzoeken gebruikt. Uit deze gegevens blijkt dat de laatste jaren de prevalentie van overgewicht bij kinderen het meest is gestegen in de leeftijd van 6 jarigen. Uit een studie naar de ontwikkelingspsychologie is gebleken dat kinderen in de leeftijdsgroep van 6-8 jaar het beste bij elkaar passen qua ontwikkeling. De voorlichting is, in eerste instantie, opgezet voor secundaire preventie. De voorlichtingsactiviteit is echter zo opgebouwd dat deze ook gebruikt kan worden voor primaire preventie. Bij gebruik voor primaire preventie zullen er een aantal aanpassingen moeten worden gedaan aan de tekst en kunnen een aantal theoretische onderwerpen achterwege worden gelaten. Een verdere beschrijving hiervan kunt u vinden in de instructiehandleiding. De educatieve voorlichtingsactiviteit zal gegeven worden door een diëtist. Omdat hij/zij de expert op het gebied van voeding is en daardoor de ouders en de kinderen goed kan leren omgaan met goede voeding. De educatieve voorlichtingsactiviteit bestaat uit 13 lessen die 2 uur duren, in deze lessen zullen afwisselend voeding en beweging behandeld worden. Alle lessen vormen samen een geheel. De werving van de deelnemers zal plaatsvinden door vrijwillige inschrijving.

3 VERANTWOORDING VOOR DE OPZET VAN DE VOORLCIHTING Inleiding In dit hoofdstuk wordt er een verantwoording gegeven voor de keuzes die gemaakt zijn bij het opzetten van de voorlichting. Hierin komen keuze van doelgroep, voorlichting, te behandelen theorie, bijeenkomsten, voorlichtingsmap en overigen aan bod. Voor meer achtergrondinformatie wordt verwezen naar de betreffende hoofdstukken. De doelgroep Uit de Nederlandse prevalentiecijfers blijkt dat overgewicht en obesitas het meest voorkomen bij volwassenen op de leeftijd van jaar en jaar, vooral bij de laagopgeleiden. Bij kinderen komen overgewicht en obesitas het meeste voor in de leeftijd van 6 jaar. De voorlichting wordt opgezet voor kinderen. Kinderen zijn nog minder gehecht aan vaste gewoonten en kunnen zich daardoor makkelijker aanpassen. Daarnaast groeit het kind nog en is het daardoor makkelijker om een gezond gewicht te bereiken. Kinderen leren op deze manier van jongs af aan wat een gezonde leefstijl is. Bij kinderen zijn nog minder de gevolgen van overgewicht en obesitas aanwezig. Als uitgangspunt voor de leeftijd is er uitgegaan van de prevalentiecijfers voor de kinderen. Omdat rond de leeftijd van 6 jaar de grootste stijging en de hoogste prevalentie zijn te zien wordt er uitgegaan van deze leeftijd. Voor de definitieve bepaling van de doelgroep is er onderzoek gedaan naar de ontwikkelingspsychologie van kinderen van 4-12 jaar. Er is gekozen voor een doelgroep die qua cognitieve ontwikkeling, motorische ontwikkeling, ontwikkeling van taal, concentratie en geheugen het beste bij elkaar passen, omdat deze soorten van ontwikkeling het meeste invloed zullen hebben op de wijze van geven van de voorlichting. Gekeken naar de eerder genoemde soorten van ontwikkeling komt de leeftijdsgroep van 6-8 jarigen het meest met elkaar overeen. Zowel de kinderen als de ouders worden voorgelicht. De kinderen zijn nog te jong om zelf hun eet- en bewegingspatroon te bepalen. De rol en voorbeeldfunctie van het gezin bij het handhaven van slechte gewoonten c.q. het ontwikkelen van een gezondere leefstijl en vervolgens het handhaven hiervan zijn onmisbaar. Om deze redenen is het begrijpelijk dat uit diverse studies is gebleken dat behandelingsprogramma s waarin zowel de ouders als de kinderen participeren betere resultaten opleveren. 6, 14 Zie ook hoofdstuk 2 en 3. De voorlichting De voorlichting wordt in eerste instantie gegeven door een diëtist, omdat hij/zij de expert is op het gebied van voeding en daardoor de ouders en de kinderen goed kan leren omgaan met goede voeding. Hoewel geen expert op dit gebied, kan voorlichting en informatie over beweging en lichamelijke activiteit in eerste instantie door diezelfde persoon gegeven worden, omdat het niet gaat om specifieke informatie. Idealiter zou een multidisciplinaire aanpak met diëtist, bewegingstherapeut/ fysiotherapeut en orthopedagoog/ psycholoog een nog betere optie zijn. Dit kan echter niet worden bereikt tijdens deze opdracht. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport schrijft in: de inventarisatie van de activiteiten op het gebied van voorlichting aan en behandeling van jeugdigen met overgewicht in Nederland het volgende: Lange termijn successen in de behandeling van overgewicht zijn schaars. Juist bij overgewicht geldt dat voorkomen beter is dan genezen.

4 Daarom lijkt het belangrijk de nadruk te leggen op de preventie van overgewicht, met name tijdens de kinderleeftijd en adolescentie. 24 Voor het opzetten van de voorlichting is gekozen voor: een secundair preventieve activiteit, educatief van aard, interpersoonlijk met ondersteuning van multimediale hulpmiddelen. Door van deze opzet uit te gaan worden de kinderen actief betrokken bij de voorlichting en leren ze hoe ze hun probleem moeten aanpakken. De voorlichting is secundair van aard, maar kan tevens na enkele wijzigingen worden gebruikt voor primaire preventie. Zie verder hoofdstuk 4 Te behandelen theorie Uit de literatuur blijkt dat behandelingsprogramma s gericht moeten zijn op verminderde voedselinname, meer beweging en gedragsbeïnvloeding. 6, 14, 30 Daarnaast geven deze bronnen aan dat bij kinderen geen gewichtsverlies hoeft op te treden. Bij kinderen wordt gestreefd naar het constant houden van het lichaamsgewicht. Doordat ze nog groeien zal de vetmassa relatief afnemen. Hierbij is het belangrijk om ervoor te zorgen dat ze niet in een negatieve stikstof balans terechtkomen, dit is zeer ongunstig voor een kind in de groei. 6 Het belangrijk dat de kinderen (en de ouders) vooral leren hoe ze hun leefstijl moeten veranderen en hoeven niet te gedetailleerde achtergrondinformatie hierover te verkrijgen. Door veel te oefenen met praktijksituaties zullen de kinderen leren hoe ze de theorie in de praktijk moeten toepassen. Door verschillende onderwerpen door elkaar te behandelen kunnen ze de draad van het verhaal kwijt raken. Het is de bedoeling dat de kinderen zich de theorie eigen maken door middel van opdrachten en spelletjes. Uit diverse interviews blijkt dat kinderen zoveel mogelijk actief betrokken dienen te worden bij de bijeenkomsten. Om hun aandacht vast te houden moet de behandelde theorie boeiend zijn. De verschillende theoretische onderwerpen, voeding, beweging en gedragsverandering, zullen apart behandeld worden tijdens de bijeenkomsten. Tijdens elke bijeenkomst staat één van deze onderwerpen centraal. Er is gekozen voor deze opzet omdat de theorie vrij pittig is voor deze leeftijdsgroep. Door één onderwerp per bijeenkomst te behandelen hebben ze een duidelijk beeld van wat er centraal staat per bijeenkomst. De bijeenkomsten Indeling van de bijeenkomsten Tijdens de verschillende bijeenkomsten staat er telkens een andere doelgroep centraal. De doelgroep kan bestaan uit de kinderen, de ouders of uit beide. Er is gekozen om de indeling zo te maken omdat op deze manier iedereen op zijn eigen niveau voorgelicht kan worden. De kinderen zullen vooral theoretische informatie krijgen en deze zich leren eigen maken door middel van opdrachten. De ouders zullen naast de theorie vooral praktische tips en adviezen krijgen om hun kind te motiveren en te ondersteunen. Als zowel de kinderen als de ouders komen is het de bedoeling dat in de bijeenkomst vooral samenwerking tussen ouder en kind centraal staat. De kinderen kunnen hun ouders laten zien wat ze al geleerd hebben. De afgelopen tijd zal worden geëvalueerd en er zal geoefend worden in het maken van afspraken. Op deze manier is directe feedback mogelijk. De samenkomst van lotgenoten maakt zowel het uitwisselen van praktische tips en adviezen (ouders) als het delen van gevoelens mogelijk (ouders en kinderen). Duur van de bijeenkomsten Kinderen van 6-8 jaar kunnen zich minuten concentreren. Door een afwisseling te maken van theorie en opdrachten zal er voldoende variatie zijn en hoeven de kinderen zich niet constant te concentreren. De bijeenkomsten zullen 1 ¾- 2 uur duren, op deze wijze kunnen twee blokken theorie worden afgewisseld met twee blokken van opdrachten of spelletjes en is er tijd voor 15 minuten pauze. Het Informatorium voor Diëtetiek geeft aan dat er voor de behandeling van kinderen met overgewicht ongeveer 7 bijeenkomsten nodig zijn, welke 1 keer per 14 dagen worden gepland. De bijeenkomsten duren ongeveer 1 uur. Voor de ouders dienen er 4 parallelsessies te zijn. 1 keer per 3 maanden follow-up 12.

5 Het aantal bijeenkomsten is gebaseerd op de tijd die nodig was om alle theorie goed te kunnen behandelen. Daarnaast zijn er een aantal follow-up bijeenkomsten ingedeeld. Gedragsverandering komt pas tot stand na veel oefenen, daarvoor wordt aangenomen dat langdurige opvolging nodig is (Wilson 1994). Door het plannen van follow-up bijeenkomsten wordt de kans op uitdoving van de nieuwe gewoonten verminderd en dit is zeer nuttig wanneer zelfcontrole dreigt te falen door tegenslagen. 6 Grootte van de groep Om de kinderen zo goed mogelijk te kunnen benaderen en goed mee te kunnen laten draaien in de groep is de groepsgrootte beperkt. Op deze manier kunnen ze goed worden betrokken in het geheel. De groep bestaat uit kinderen (20-30 ouders), deze grootte is naar aanleiding van praktische ervaringen vanuit het veld gekozen. De voorlichtingsmap De voorlichtingsmap bestaat uit verschillende delen. Allereerst een inleiding en een verantwoording voor de opzet van de voorlichting, ten tweede de instructiehandleiding voor de diëtist. Ten derde de handleiding voor de ouders en ten slotte het werkboek voor de kinderen. Er is gekozen voor deze verschillende delen omdat op deze wijze alle partijen een eigen handleiding krijgen. Zo krijgt iedereen de informatie waar hij/ zij belang bij heeft. Instructiehandleiding De instructiehandleiding is bestemd voor de voorlichter en is opgebouwd uit twee verschillende delen. In het eerste deel staat de achtergrondinformatie, in het tweede deel staat de indeling van de bijeenkomsten beschreven. In het deel met de achtergrondinformatie staat de theorie beschreven die behandeld dient te worden. Er is gekozen om de theorie uit te schrijven omdat op deze manier de voorlichter kan zien welke theorie behandeld dient te worden en op welk niveau de theorie behandeld dient te worden. In het tweede deel staat de indeling van de bijeenkomsten beschreven. Hier staat per les beschreven wat de doelgroep is, welke theorie er behandeld zal worden, welke achtergrondinformatie bij deze onderwerpen hoort en welke opdrachten in de les zullen worden behandeld. Op deze manier wordt een duidelijk overzicht verkregen van wat er in elke bijeenkomst behandeld dient te worden. De voorlichter zal over de gehele voorlichtingsmap komen te beschikken, zodat hij/zij ook op de hoogte is van de inhoud van de andere delen. Handleiding voor de ouders In de handleiding voor de ouders wordt een deel van de behandelde theorie beschreven, worden tips en adviezen gegeven, kunnen ze eet- en bewegingsdagboekjes terug vinden en vinden ze diverse traktaties, spelletjes en recepten. Tot slot staan er nog handige adressen, internetsites, brochures en boeken in, zodat ze als ze interesse hebben meer informatie over onder andere voeding en beweging kunnen opzoeken. Er is gekozen om een handleiding voor de ouders op te zetten omdat zij op deze manier de behandelde onderwerpen nog eens kunnen nazoeken. Ze zullen zo altijd de benodigde informatie bij de hand hebben. De handleiding voor de ouders dient als een naslagwerk, de ouders (en kinderen) kunnen hier informatie in opzoeken voor een optimale begeleiding van hun kind. Werkboek voor de kinderen Vanwege tijdsgebrek is er besloten alleen een beschrijving te maken van het werkboek voor de kinderen. Omdat de kinderen op deze leeftijd niet of nauwelijks kunnen lezen bevat het werkboek zo min mogelijk tekst. De tekst die erin geschreven zal staan zal grotendeels bestemd zijn voor degene die het kind begeleidt bij het doen en maken van de opdrachtjes. In het werkboek voor de kinderen zal geen theorie vermeld worden. De theorie staat vermeld in de handleiding van de ouders welke de kinderen later ook zelf kunnen gebruiken. In het werkboek zullen de huiswerkopdrachten, de dagboeken en de contracten komen te staan. Naast deze items zal er ruimte zijn voor een aantal opdrachten die de kinderen in hun vrije tijd kunnen uitoefenen.

6 De extra activiteiten die te vinden zijn in het werkboek zullen gericht zijn op voeding. Een aantal voorbeelden van activiteiten zijn kleurplaten, verbind de punten, etc. Overig Huiswerkopdrachten De kinderen zullen in diverse bijeenkomsten een opdracht mee naar huis krijgen welke ze moeten uitvoeren. Deze opdrachten zullen worden beschreven in het werkboek. De kinderen (en de ouders) krijgen huiswerkopdrachten omdat gedragsverandering veel oefening vergt. Tijdens de bijeenkomst wordt een gedraging aangeleerd, vervolgens wordt hier thuis verder mee geoefend. Dagboeken Onder de huiswerkopdrachten die worden uitgevoerd, horen ook het eetdagboek en het bewegingsdagboek. Deze zullen in het werkboek zitten zodat ze alle informatie netjes bij elkaar verzamelen en zodat ze later een overzicht hebben van de oude en nieuwe situatie. Vergelijking is dan mogelijk. Door het invullen van deze dagboeken krijgen de kinderen meer inzicht in hun voedings- en bewegingspatroon en wordt duidelijk waar de knelpunten zitten. De eetdagboeken voor de kinderen zijn zoveel mogelijk uitgetekend, ze kunnen hierop inkleuren wat ze gegeten hebben. Zo zullen ze in staat zijn, zonder al te veel hulp van de ouders, de eetdagboekjes zelf in te vullen. Voor de ouders zal er ook een geschreven exemplaar in hun handleiding komen, zo kunnen ze deze zelf invullen en deze kan dienen ter begeleiding van het kind. Contracten Wekelijks worden er contracten opgesteld. Zo hebben de kinderen duidelijk voor ogen welk doel voor die week is gesteld en wat hun beloning zal zijn. De contracten bevatten iedere week een doel met betrekking tot beweging en een met betrekking tot voeding. In de les zal elke week een aandachtspunt worden opgesteld waaraan de doelen moeten voldoen. De tussendoortjes Bij de keuze van de tussendoortjes is rekening gehouden met de Richtlijnen Goede Voeding. Het tussendoorpakket levert kcal. Bij voorkeur levert het vezels, zo min mogelijk vet en wordt er rekening gehouden met de te lage groente- en fruitconsumptie. Het tussendoorpakket gaat uit van het gebruik van 3 tussendoortjes. 15 Knelpunten in de voeding bij kinderen met overgewicht zitten vaak in het tussendoorpakket, daarom is er gekozen om de kinderen hier meer inzicht in te laten verkrijgen door de voedingswaarde van tussendoortjes te vertalen naar stippen. De energetische voedingswaarde in kilocalorieën vermelden heeft bij deze groep geen zin omdat zij niet bekend zijn met deze getallen en zo niet kunnen inschatten wat veel en wat weinig is. Eén stip is ongeveer gelijk aan 12,5 kilocalorieën, per dag mag het totale tussendoorpakket maximaal 40 stippen leveren (500 kcal). De beweging is tevens vermeld in een aantal stippen die per 10 minuten te verdienen zijn. Hier is uitgegaan van een kind van ongeveer 25 kilogram (±P 50 bij deze leeftijd). Vervolgens is uitgerekend wat de verbranding van kilocalorieën in 10 minuten zou zijn, dit resulteert in het aantal stippen. Eén stip is ongeveer 12,5 kilocalorieën. Doordat bij zowel tussendoortjes als beweging elke stip gelijk is aan ongeveer 12,5 kilocalorie, kan het kind deze met elkaar vergelijken. Recepten De ouders krijgen ook informatie over koken met verschillende bereidingswijzen. In de handleiding voor de ouders zullen een aantal recepten staan, bij het kiezen van deze recepten is rekening gehouden met de aantrekkelijkheid voor het kind, de bereidingswijze en de voedingswaarde. De recepten zijn verder willekeurig gekozen. Voor de voedingswaarde is uitgegaan van de aanbevelingen (vanuit de voedingswijzer) voor de warme maaltijd. De recepten vallen in ieder geval binnen de categorie middenweg, enkele in de categorie bij voorkeur. De berekeningen zijn uitgevoerd in het voedingsberekeningsprogramma Becel 5.

7 Maaltijden Voorkeur Middenweg Warme maaltijd 40 en% vet > en% vet KJ 14 en% verzadigd vet > en% verzadigd vet ( kcal) 150 gram groente gram groente 15 Spelletjes De spelletjes die staan beschreven in de handleiding worden deels ook uitgevoerd tijdens de bijeenkomsten, het zijn suggesties voor de ouders. Bij het kiezen van de spelletjes is er vanuit gegaan dat deze met zo min mogelijk materiaal te spelen moeten zijn en dat ze niet te moeilijk moeten zijn. De spelletjes kunnen op verschillende plaatsen worden gespeeld.

8 INHOUD INLEIDING... 4 DEEL 1 ACHTERGRONDINFORMATIE... 5 Hoofdstuk 1 eten en drinken 1.1 Inleiding Je lichaam, een weegschaal Calorieën Bepaling van overgewicht Gevolgen van overgewicht... 7 Hoofdstuk 2 Voeding Algemeen 2.1 Inleiding Eiwitten Functie Bronnen 2.3 Vetten Functie Bronnen 2.4 Koolhydraten Functie Bronnen 2.5 Vitamines Functie Bronnen 2.6 Mineralen Functie Bronnen 2.7 Water Functie Bronnen 2.8 Voedingsvezel Functie Bronnen Hoofdstuk 3 Gezonde voeding 3.1 Inleiding Richtlijnen goede voeding Voedingswijzer Voorkeursvoedingsmiddelen Aanbevolen hoeveelheden Hoofdstuk 4 Tussendoortjes 4.1 Inleiding Tussendoortjes Hoofdstuk 5 Speciale gelegenheden 5.1 Inleiding Feestjes Traktaties Omgaan met moeilijke situaties Hoofdstuk 6 het bereiden van voedsel 6.1 Inleiding Bereiden... 15

9 Hoofdstuk 7 tips en adviezen 7.1 Inleiding Het kiezen van de juiste producten Het inkopen en de bereiding Bijhouden van een eetdagboek Hoofdstuk 8 Beweging 8.1 Inleiding Het belang van lichaamsbeweging Verschillende soorten bewegingsprogramma s De intensiteit van lichamelijke activiteit Het opzetten van bewegingsprogramma s voor te dikke kinderen Bijhouden van een bewegingsdagboek...21 HOOFDSTUK 9 GEDRAGSVERANDERING 9.1 Inleiding Oudersteunen en motiveren van de kinderen Veranderingen aanbrengen in het voedingspatroon...24 DEEL 2 INDELING VAN DE BIJEENKOMSTEN INLEIDING INDELING VAN DE BIJEENKOMSTEN BIJLAGEN - Figuur 1.1 Groeidiagram jongens 1-21 jaar - Figuur 1.2 Groeidiagram meisjes 1-21 jaar - Tabel 3.1 Spelregels voor goede voeding - Tabel 3.2 Indeling van de voedingswijzer - Tabel 3.3 Lijst van voedingsmiddelen en gerechten ingedeeld in bij voorkeur, middenweg en bij uitzondering - Tabel 3.4 Aanbevolen hoeveelheden - Tabel 4.1 Tussendoortjes - Tabel 4.2 Voorbeeld van een stippenteller voor tussendoortjes - Tabel 5.1 Verschillende stukken taart - Tabel 5.2 Omgaan met moeilijke situaties - Tabel 7.1 Voorbeeld van een eetdagboek - Tabel 8.1 Activiteiten met verschillende soorten intensiteit - Tabel 8.2 Voorbeeld van een bewegingsdagboek - Figuur 9.1 Voorbeeld van een contract

10 INLEIDING De instructiehandleiding bestaat uit twee delen; in deel 1 wordt de achtergrondinformatie over de te behandelen onderwerpen besproken, in deel 2 wordt indeling van de bijeenkomsten besproken. Deze handleiding is geschreven voor de voorlichter. Om ervoor te zorgen dat tijdens elke voorlichtingsactiviteit dezelfde theorie wordt behandeld is de theorie beschreven. Het is belangrijk dat de kinderen actief worden betrokken bij de theorie en met name door middel van de opdrachten zich de theorie eigen maken. Voor de kinderen is er een werkboek met daarin de opdrachten, waaronder ook huiswerkopdrachten en een aantal leuke activiteiten die ze in hun eigen tijd kunnen doen. Voor de ouders is er een handleiding met een stuk theorie over een gezonde leefstijl en tips en adviezen voor het begeleiden van hun kind. Daarnaast staan er onder andere recepten, spelletjes en adressen en internetsites in vermeld. De volgende onderwerpen tijdens komen de voorlichtingsactiviteit aan bod: - Waarom eten en drinken we en hoe werkt het lichaam? - Voeding; voedingsstoffen en hun functie. - Gezond eten - Tussendoortjes - Feestjes en traktaties - Tips en adviezen voor het samenstellen van een gezonde voeding - Beweging - Gedragsverandering

11 Deel 1 Achtergrondinformatie

12 HOOFDSTUK 1 ETEN EN DRINKEN 1.1 Inleiding Eten en drinken zijn de basisbehoeften van de mens. Om te kunnen bewegen, leren, groeien en ademen heeft de mens voeding nodig. De voeding bestaat uit verschillende voedingsstoffen; er zijn voedingsstoffen die energie leveren en er zijn voedingsstoffen die nodig zijn voor de verdere instandhouding en het functioneren van het lichaam. 1.2 Je lichaam, een weegschaal Het lichaam is te vergelijken met een weegschaal. Aan de ene kant hoort alles wat er opgenomen wordt, aan de andere kant hoort alles wat er verbruikt wordt. Onder opgenomen wordt verstaan al het eten en drinken, onder verbruik worden alle inspanningen, vertering of groei verstaan. Is de inname hoger dan het verbruik dan gaat het gewicht omhoog Is de inname lager dan het verbruik dan gaat het gewicht omlaag Is de inname gelijk aan het verbruik dan blijft het gewicht gelijk Het is de bedoeling dat de weegschaal zoveel mogelijk in evenwicht verkeert. Voor kinderen met overgewicht is het streven om het lichaamsgewicht gelijk te houden. Doordat hun nog in lichaamslengte zal toenemen, zal de hoeveelheid vetmassa relatief minder worden. Gelijk blijven van het lichaamsgewicht, bij toenemende lichaamslengte, is voldoende. Omdat kinderen nog in de groei zijn, is het meestal niet nodig dat zij afvallen. Het minimumstreven is het gelijk houden van het gewicht. Om die weegschaal in balans te houden zijn er diverse aspecten waar aandacht aan besteed kan worden, waaronder voeding en beweging. 1.3 Calorieën Onze voeding levert de energie die we dagelijks nodig hebben. Deze hoeveelheid energie wordt uitgedrukt in kilojoules of kilocalorieën. De belangrijkste energiebronnen in onze voeding zijn koolhydraten en vetten, maar ook eiwitten en alcohol leveren energie. 1 gram koolhydraten levert 4 kcal/ 17 KJ 1 gram vetten levert 9 kcal/ 38 KJ 1 gram eiwitten levert 4 kcal/ 17 KJ 1 gram alcohol levert 7 kcal/ 29 KJ Zo is duidelijk te zien welke voedingsstoffen veel en welke weinig energie leveren. In totaal heeft een kind van 4-12 jaar ongeveer kilocalorieën per dag ( MJ) nodig. 1.4 Bepaling van overgewicht

13 LENGTE EN GEWICHT SPELEN EEN ROL BIJ HET BEPALEN VAN DE MATE VAN OVERGEWICHT. TOT NU TOE WORDT ER IN NEDERLAND GEBRUIK GEMAAKT VAN GROEIDIAGRAMMEN, HIERIN WORDEN HET GEWICHT EN DE LENGTE VAN HET KIND GENOTEERD, WAARNA DEZE TWEE GEGEVENS 1 PUNT VORMEN IN HET DIAGRAM. IN HET DIAGRAM STAAN 3 LIJNEN, HET PUNT GEEFT AAN OF HET KIND ONDER, GELIJK AAN OF BOVEN HET GEMIDDELDE ZIT. ALS HET PUNT TUSSEN DE BOVENSTE EN DE ONDERSTE LIJN LIGT, IS ER NIETS AAN DE HAND. LIGT HET PUNT BOVEN DE BOVENSTE LIJN, DAN IS HET KIND TE ZWAAR VOOR DEZE LENGTE. EN LIGT HET PUNT ONDER DE ONDERSTE LIJN DAN IS HET KIND TE LICHT VOOR DEZE LENGTE. Deze diagrammen worden gebruikt door bijvoorbeeld de (school)arts of het consultatiebureau. Zie figuur 1.1 en 1.2 voor (vereenvoudigde) gewicht-naar-lengte diagrammen. (In de handleiding voor de ouders is ook een diagram te vinden) De bepaling van lengte en gewicht is de meest voorkomende manier van bepalen van overgewicht. Daarnaast kunnen ook vetmetingen worden verricht en kan de verhouding van het vet over het lichaam worden bepaald. Deze methoden worden bij kinderen echter weinig gebruikt. *nb: In de uiteindelijke voorlichting zullen de groeidiagrammen geheel vereenvoudigd worden weergegeven. In het kader in het groeidiagram is nu te zien hoe het geheel er dan zal uitzien. Verder worden zoveel mogelijk voor de ouders overbodige gegevens weggehaald, zodat het een eenduidig groeidiagram zal worden. 1.5 Gevolgen van overgewicht De gevolgen van overgewicht bij kinderen zullen pas jaren later zichtbaar zijn, vooral bij degenen die ook als volwassene met overgewicht kampen. Als een te dik kind uitgroeit tot een dikke volwassene neemt de kans op lichamelijke bezwaren met het jaar toe. Gemiddeld blijft driekwart van de kinderen met overgewicht last houden van overgewicht als ze volwassen zijn. De gevolgen van overgewicht bij kinderen zijn in te delen in drie verschillende termijnen; de korte termijn, de middellange termijn en de lange termijn. Op korte termijn spelen vooral de psychologische gevolgen een hoofdrol. Kinderen met overgewicht worden eerder het doelwit van discriminatie, worden buitengesloten en ze zijn het minst gewild om als vriendjes te hebben. Omdat kinderen met overgewicht vaak groter zijn dan hun leeftijdsgenootjes wordt hun niveau van kennis vaak verkeerd ingeschat. Op deze manier kunnen ze verkeerd benaderd worden en het gevoel hebben niet aan de eisen van de omgeving te voldoen. Naast de psychologische gevolgen kunnen er ook medische gevolgen aanwezig zijn. Kinderen kunnen last hebben van gewrichten en de rug. Ook kunnen de kinderen een verhoogd cholesterol gehalte, een hogere bloeddruk en insuline resistentie ontwikkelen. Cholesterol is een vetachtige stof die voorkomt in het bloed, een te hoog gehalte aan cholesterol vergroot de kans op hart- en vaatziekten. Insulineresistentie is een voorloper van Diabetes Mellitus type II, ook wel ouderdoms suiker genoemd. De gevolgen op middellange termijn kunnen op zich niet als ziekte worden beschouwd, maar wel als risicofactoren voor het ontstaan van hart- en vaatziekten en overgewicht op volwassen leeftijd. Overgewicht op volwassen leeftijd geeft een verhoogde kans op hart- en vaatziekten, Diabetes Mellitus type II, hyperlipidemiën (verkeerde verhouding van de vetten in het bloed, verhoogt de kans op afsluiting van de vaten), galstenen en bepaalde vormen van kanker. Over de gevolgen op lange termijn is nog vrij weinig bekend, dit komt omdat er een grote tijd zit tussen de kinderleeftijd en de gevolgen van overgewicht op latere leeftijd. Gewichtsverlies vermindert de kans dat er verschillende risicofactoren tot uiting komen. Ook als een kind geen overgewicht heeft, kunnen deze risicofactoren aanwezig zijn. Bij het consumeren van een ongezonde voeding, waar niet voldoende voedingsstoffen inzitten, is

14 tevens de kans op het ontstaan van hart- en vaatziekten en Diabetes Mellitus vergroot. Daarnaast kunnen er tekorten ontstaan aan diverse vitamines en mineralen.

15 HOOFDSTUK 2 VOEDING ALGEMEEN 2.1 Inleiding Er kan op verschillende manieren op de eigen voeding worden gelet, daarom is het van belang allereerst eens te kijken naar voeding in het algemeen. Voeding bestaat uit verschillende voedingsstoffen, die elk hun eigen functie hebben. Al deze verschillende voedingsstoffen zijn nodig voor een gezonde voeding. Een product bevat nooit alle verschillende voedingsstoffen, vandaar dat het erg belangrijk is voldoende variatie toe te passen in de voeding. Voedingsstoffen spelen een rol bij fysiologische functies, dat wil zeggen die functies die nodig zijn voor levensprocessen van de mens, bijvoorbeeld: - Opbouwen of repareren van het lichaam - Energie leveren voor het lichaam - Regelen van processen in het lichaam De belangrijkste voedingsstoffen zijn eiwitten, vetten, koolhydraten en een groot aantal vitamines en mineralen en voedingsvezel. Hieronder zullen functies en bronnen van de verschillende voedingsstoffen worden besproken. 2.2 Eiwitten Functie Eiwitten zijn de belangrijkste bouwstoffen van lichaamsweefsels. Spierweefsel bestaat voor een belangrijk deel uit eiwit. In de spieren zijn de eiwitten verantwoordelijk voor de beweging en de samentrekkingen. Ook het skelet, het gebit, de haren, de nagels, de huid en de bloedvaten bevatten behoorlijke hoeveelheden eiwit. Eiwitten zijn essentieel voor veel fysiologische processen die in het lichaam optreden. Kortom eiwitten zijn nodig voor de groei, de handhaving en de vernieuwing van de weefsels Bronnen Eiwitten kunnen van dierlijke en plantaardige oorsprong zijn. Plantaardige eiwitten komen voor in brood- en graanproducten, peulvruchten, aardappelen, groenten en sojaproducten. Dierlijke eiwitten komen voor in melk en melkproducten, vlees, wild, gevogelte, vis en ei. In de Nederlandse voeding zijn de belangrijkste eiwitleveranciers: - Melk en melkproducten - Vlees, vleeswaren en gevogelte - Brood- en graanproducten, peulvruchten - Eieren en kaas - Vis, schaal- en schelpdieren 2.3 Vetten Functie Vet is een belangrijke energiebron. Het vetweefsel onder de huid heeft naast de functie van energieopslag vooral een belangrijke isolerende functie. Het vetweefsel rondom de organen zorgt voor bescherming. Ook vervult vet een essentiële rol bij transport en opslag van de vetoplosbare vitamines A, D, E en K. Vetten werken sterk verzadigend, omdat ze de maagbeweging en de maagmondlediging remmen. Bij een energiebeperkt dieet is het daarom belangrijk de hoeveelheid vet in de voeding niet extreem te beperken. De voeding bevat zowel zichtbare vetten zoals margarine en frituurvet als onzichtbare vetten zoals cake en snacks. Vooral het gebruik van onzichtbare vetten is in de Nederlandse voeding hoog.

16 2.3.2 Bronnen In onze voeding zitten verschillende soorten vet. Vetten kunnen worden onderverdeeld in verzadigde en onverzadigde vetten. Verzadigde en onverzadigde vetten: Vetten bestaan voor een groot gedeelte uit vetzuren. Er zijn verschillende soorten vetzuren. We kennen verzadigde vetzuren en onverzadigde vetzuren. Dit is een scheikundige indeling. Het geeft aan in hoeverre zich aan het vetzuur andere stoffen kunnen binden. Aan verzadigd vet kunnen zich geen stoffen meer binden, aan onverzadigde vetten kan dat wel. De onverzadigde vetten spelen een belangrijke rol bij het voorkómen van hart- en vaatziekten. Onverzadigd vet is het gunstige vet, verzadigd vet is het ongunstige vet. In een gezonde voeding komen daarom vetten met verzadigd vet slechts zeer beperkt voor. Verzadigde vetten komen vooral voor in vlees(waren), gebak, koek en snoep en melk(producten). Plantaardig of dierlijk vet Vetten zijn ook in te delen op grond van hun herkomst; dierlijk of plantaardig. Over het algemeen is dierlijk vet verzadigd en plantaardig vet onverzadigd. Dit is echter niet per definitie waar. Er zijn dierlijke vetten die ook veel onverzadigde vetten bevatten. Denk hierbij aan vis en schaal- en schelpdieren. Ook kip en gevogelte bevatten meer onverzadigde vetten dan vlees. Verder zijn er ook plantaardige vetten die juist veel verzadigde vetten bevatten. Kokosvet, palmolie, en cacaovet zijn bijvoorbeeld overwegend verzadigd. De voeding van de gemiddelde Nederlander bevat over het algemeen te veel vet. Deze vetten zouden vervangen moeten worden door koolhydraten. In de Nederlandse voeding zijn de belangrijkste vet leveranciers: - Vetten, olien en hartige sauzen - Vlees, vis, gevogelte en eieren - Zuivelproducten - Noten, zaden en snacks - Gebak en koek 2.4 Koolhydraten Functie Koolhydraten zijn belangrijke energieleveranciers. Voor de meeste mensen zijn koolhydraten de grootste energiebron in de voeding. Daarnaast hebben koolhydraten invloed op het verzadigingsgevoel Bronnen Koolhydraten komen in verschillende vormen in de voeding voor. Mono- en disacchariden komen met name voor in fruit, groente en melk. Een groot aandeel wordt geleverd door industrieel bereide voeding, zoals kant en klaar toetjes, frisdranken, zoet beleg, snoep, koek en gebak. Een voorbeeld van een polysaccharide is zetmeel. Zetmeel wordt in de Nederlandse voeding vooral opgenomen in de vorm van brood en andere graanproducten, aardappelen, rijst, pasta, bloem, maïzena en peulvruchten. De belangrijkste bron van koolhydraten in de Nederlandse voeding is zetmeel. 2.5 Vitamines Functie Vitamines zijn stoffen die in kleine hoeveelheden voor de mens noodzakelijk zijn en met de voeding moeten worden opgenomen. Vitamines hebben allemaal verschillende functies en zijn nodig voor het optimaal functioneren van het lichaam Bronnen Vitamines komen voor in verschillende voedingsmiddelen.

17 2.6 Mineralen Functie Mineralen vervullen een belangrijke functie in de stofwisseling. Een aantal voorbeelden van mineralen zijn natrium, kalium, calcium, ijzer en zink. Mineralen en spoorelementen hebben zeer uiteenlopende functies, zo kunnen het belangrijke bouwstoffen zijn, kunnen ze zorgen voor de bloedstolling, voor de samentrekking van spieren en zorgen voor evenwicht in het lichaam Bronnen Mineralen en spoorelementen komen in alle voedingsmiddelen voor. 2.7 Water Functie Water heeft als belangrijkste functie het transport van voedingsstoffen en stofwisselingsproducten in het lichaam, stofwisselingsprocessen vinden plaats in een waterig milieu en water is betrokken bij de regeling van de lichaamstemperatuur. Het lichaam bestaat voor ongeveer 70% uit water. Water wordt niet alleen uitgescheiden door de productie van urine, maar ook in de ontlasting, door uitademing en verdamping via de huid Bronnen Water komt niet alleen voor in alle dranken, maar ook in de vaste voedingsmiddelen. 2.8 Voedingsvezel Functie Voedingsvezels zijn de onverteerbare delen van de voeding. In de darmen nemen deze vezels vocht op, zodat de ontlasting zacht van consistentie blijft. Ze stimuleren de darmwerking. Als de hoeveelheid voedingsvezel in de voeding wordt verhoogd dan kunnen de darmen hierop reageren. De darmen hebben de tijd nodig om zich aan te passen aan de verhoogde hoeveelheid voedingsvezel. Daarnaast geven de voedingsvezels een gevoel van verzadiging. Doordat ze vocht opnemen in de darmen, krijgen ze een groter volume en zorgen ze voor meer verzadiging Bronnen Voedingsvezels komen voor in plantaardige producten zoals volkoren graanproducten (bijvoorbeeld volkorenbrood, roggebrood, muesli), peulvruchten, noten, groente, fruit en aardappelen. Witbrood bevat minder vezels dan volkorenbrood, witte rijst minder dan zilvervliesrijst, gewone macaroni minder dan volkoren macaroni.

18 HOOFDSTUK 3 GEZONDE VOEDING 3.1 Inleiding Nu de verschillende voedingsstoffen zijn besproken is het tijd om naar de voedingsmiddelen te kijken. Elk voedingsmiddel bestaat uit verschillende voedingsstoffen. De Voedingsraad heeft richtlijnen opgesteld waarop gelet dient te worden bij het samenstellen van de voeding. Een gezonde voeding is samen te stellen door te letten op twee verschillende aspecten, ten eerste dienen alle verschillende voedingsstoffen in voldoende mate aanwezig te zijn (de voedingswijzer), daarnaast kan er gelet worden op de gezondheidsaspecten van de verschillende voedingsmiddelen (voorkeursvoedingsmiddelen). In dit hoofdstuk zal tevens worden gekeken naar de aanbevolen hoeveelheden voor kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar. 3.2 Richtlijnen goede voeding De richtlijnen goede voeding zijn in 1986 opgesteld door de Voedingsraad, ze vormen de basis voor de voedingsvoorlichting. De richtlijnen goede voeding worden weergegeven als 10 spelregels om een goede voeding samen te stellen. (tabel 3.1) 3.3 Voedingswijzer De voedingswijzer is een middel om ordening aan te brengen in de verscheidenheid aan voedingsmiddelen. De tien spelregels voor goede voeding vormen hiervoor de uitgangsbasis. Om een duidelijker beeld te geven van hoe een gezonde voeding eruit ziet, wordt de voedingswijzer gebruikt. De voedingswijzer is ingedeeld in 4 vakken. De hoofdkenmerken van deze vier vakken zijn koolhydraten, eiwitten, vetten en vitamine C. Vocht heeft een aparte plaats gekregen omdat deze producten normaal gesproken geen essentiële voedingsstoffen bevatten. (tabel 3.2) Als de voeding volgens de voedingswijzer wordt samengesteld bevat deze alle benodigde voedingsstoffen. De voedingswijzer gaat uit van het gebruik van drie hoofdmaaltijden. 3.4 Voorkeursvoedingsmiddelen Naast het samenstellen van een voeding gericht op de benodigde voedingsstoffen, kan de voeding ook worden samengesteld met het oog op de gezondheid en preventie van welvaartsziekten. Voor deze indeling is er een driedeling gemaakt per productgroep, er kunnen gunstige en minder gunstige keuzes binnen productgroepen worden aangegeven. De driedeling van elk van de vier hoofdgroepen komt neer op: bij voorkeur, middenweg en bij uitzondering. Een voeding met enkel voorkeur producten bestaat als ideaal, maar hoeft zeker niet te worden nagestreefd. Kiezen uit de middenweg producten is een stap in de goede richting. Bij het vaker gebruik maken van producten uit de voorkeur groep, is er meer ruimte over om eens producten uit de productgroep bij uitzondering te kiezen. (tabel 3.3) 3.5 Aanbevolen hoeveelheden De aanbevolen hoeveelheden zijn opgesteld als een algemeen advies. Ze zijn niet voor een enkel individu opgesteld. De aanbevolen hoeveelheden voor kinderen van 4-12 jaar staan aangegeven in tabel 3.4.

19 HOOFDSTUK 4 TUSSENDOORTJES 4.1 Inleiding Het is niet zo dat in een gezonde voeding geen plaats meer is voor tussendoortjes en dat nooit meer gesnoept mag worden. Het is echter wel zo dat het vaak op deze punten misgaat. Door te leren een verantwoorde keuze te maken uit tussendoortjes en de hoeveelheid ervan te beperken, kunnen tussendoortjes goed worden ingepast in het voedingspatroon. 4.2 Tussendoortjes Tussendoortjes zijn vaak de boosdoeners als het om extra kilo s gaat. Maak er een gewoonte van om niet voortdurend tussen de maaltijden door te eten. Neem hooguit drie keer per dag iets tussendoor. En kies dan natuurlijk het liefst voor dingen die niet al te veel calorieën leveren. Om aan de kinderen duidelijk te maken hoeveel energie tussendoortjes leveren kan er gebruik gemaakt worden van de methode om de samenstelling van de tussendoortjes weer te geven in stippen. Zo krijgt het kind inzicht in de soort tussendoortjes die er geconsumeerd worden. Per dag mogen maximaal 40 stippen aan tussendoortjes worden gegeten, minder is prima. ( 1stip = 12,5 kcal/ 52 KJ) Tussendoortjes hoeven niet altijd te worden gegeven in de vorm van snoep, koek of chips. Door creatief te zijn kunnen er verantwoorde tussendoortjes worden samengesteld. Te denken hierbij valt aan het gebruik van fruit en rauwkost of producten uit de rij bij voorkeur. In tabel 4.1 staat een overzicht van verschillende tussendoortjes en een vergelijking met het aantal stippen. In tabel 4.2 staat een voorbeeld van een stippenteller voor tussendoortjes, zo kan het kind het aantal toegestane stippen tellen.

20 HOOFDSTUK 5 SPECIALE GELEGENHEDEN 5.1 Inleiding In het dagelijks leven lukt het waarschijnlijk goed om de richtlijnen op te volgen en een goede voeding samen te stellen. Bij speciale gelegenheden kan het echter soms moeilijk worden. In dit hoofdstuk worden verschillende speciale gelegenheden behandeld en worden er tips en adviezen voor het omgaan met moeilijke situaties gegeven. Het is goed om van tevoren rekening te houden met dit soort situaties. Voor de keuze van bepaalde producten kan ook het schema met voorkeur-, middenweg- en uitzonderingsproducten worden gebruikt. Dit kan ook worden genoteerd in de stippenteller. 5.2 Feestjes Bij feestjes staan er vaak veel lekkere en ongezonde voedingsmiddelen op tafel. De aantrekkingskracht van alle lekkere hapjes en drankjes is vaak erg groot. Daarom is het verstandig om van tevoren een plan op te stellen en te denken wat er gegeten en gedronken mag worden. Door voor een feestje iets minder te eten, blijft er ruimte over voor iets extra s. Maar denk eraan, het is niet verstandig om met een lege maag naar een feestje te gaan. Probeer een keuze te maken uit de producten die het minste extra energie zullen leveren en bepaal van te voren hoeveel er gegeten mag worden. In tabel 4.1 en 5.1 staan voorbeelden van tussendoortjes en taart en staat vermeld hoeveel energie en stippen ze leveren. 5.2 Traktaties Op school zal diverse malen worden getrakteerd, dit zal niet alleen het kind zelf doen, maar ook de klasgenootjes zullen trakteren. Ten eerste wordt er ingegaan op de situatie als het kind zelf trakteert. Dan kan zelf bepaald worden wat er zal worden getrakteerd. Als het kind zelf trakteert kan er zelf gekozen worden. Traktaties kunnen vaak goed zelf worden gemaakt, dan kan van een gezonde basis iets leuks worden gemaakt. Van bijvoorbeeld een stuk fruit kunnen gezichtjes worden gemaakt en bananen kunnen gezellig op het strand liggen. Maar er valt bijvoorbeeld ook te denken aan een niet eetbare traktatie, zoals stoepkrijt, bellenblaas, etc. (In de handleiding van de ouders staan er een aantal genoemd). Door een gezonde traktatie leuk aan te kleden, zullen de kinderen verrast zijn. Als er wordt besloten om het kind op snoep te laten trakteren dan kan er het beste een keuze worden gemaakt uit producten uit de groep bij voorkeur, uit de voorkeurlijst. Maar wat te doen als er op school getrakteerd wordt? Het is voor het kind niet leuk als het niet mee mag eten bij de traktaties. Wel kan er met het kind worden afgesproken dat als er op school getrakteerd wordt, het tussendoortje wordt weggelaten. Het kind eet dan een traktatie in plaats van het geplande tussendoortje, er wordt immers niets verboden, de grote fouten moeten uit het voedingspatroon worden gehaald, dit is een uitzondering. 5.3 Weekend Ook het weekend zorgt vaak voor meer moeilijkheden dan de doordeweekse dagen. Vaak wordt er op andere tijdstippen gegeten, er wordt gemakkelijker een maaltijd overgeslagen en vaak zijn er in het weekend ook wat extraatjes. De moeilijkheid ligt grotendeels in een ander leefritme. Probeer daarom in het weekend hetzelfde ritme aan te houden als door de week. Sla geen maaltijden over en als er iets extra s tussendoor is, probeer dan de hoofdmaaltijden wat kleiner te maken. Zo blijft er ruimte over wat lekkere hapjes.

WAT VERSTAAN WE EIGENLIJK ONDER GEZONDE VOEDING

WAT VERSTAAN WE EIGENLIJK ONDER GEZONDE VOEDING DEEL 4 WAT VERSTAAN WE EIGENLIJK ONDER GEZONDE VOEDING Basisbegrippen over voeding Koolhydraten een complex verhaal Eiwitten Vetten en vetzuren. Onze stofwisseling Gezonde voeding, wat is dat eigenlijk?

Nadere informatie

Meer dan lekker. Gezondheids- en duurzaamheidsaspecten van levensmiddelen

Meer dan lekker. Gezondheids- en duurzaamheidsaspecten van levensmiddelen Meer dan lekker Gezondheids- en duurzaamheidsaspecten van levensmiddelen COLOFON Auteurs: dr. Henk van den Berg ir. Corné van Dooren dr. Stephan Peters ir. Wieke van der Vossen-Wijmenga dr. ir. Andrea

Nadere informatie

Lekker en gezond eten met diabetes

Lekker en gezond eten met diabetes Lekker en gezond eten met diabetes Dit een uitgave van het Diabetes Fonds. Met medewerking van het Voedingscentrum en de Vrije Universiteit in Amsterdam. Het Diabetes Fonds werkt aan oplossingen voor diabetes.

Nadere informatie

De Schijf van Vijf De Schijf van Vijf van het Voedingscentrum laat zien hoe je gezond kunt eten. Zo werkt het:

De Schijf van Vijf De Schijf van Vijf van het Voedingscentrum laat zien hoe je gezond kunt eten. Zo werkt het: DE SCHIJF VAN VIJF IN KINDERTAAL Gezond eten en veel bewegen: waarom zou je? Gezond eten en veel bewegen is goed voor je. Dat hoor je waarschijnlijk zo vaak dat je het irritant vindt. Vraag je je weleens

Nadere informatie

Elk uur eten, elk uur fitter!

Elk uur eten, elk uur fitter! Elk uur eten, elk uur fitter! Informatieboekje Inhoudsopgave Het VP3-voedingsprogramma bestaat uit 3 fasen! 6 Overtuigende resultaten 9 Ervaringen met het VP3-programma in Nederland 10 Voordelen ten opzichte

Nadere informatie

Ben je weer beter? Praktische tips voor het werken aan herstel van kanker

Ben je weer beter? Praktische tips voor het werken aan herstel van kanker Ben je weer beter? Praktische tips voor het werken aan herstel van kanker Colofon Tekstbewerking: Walstra tekst en advies, Oegstgeest Redactie: Projectgroep: Mw. dr. ir. A.M.J. Chorus, voedingsdeskundige/epidemioloog,

Nadere informatie

WERKBOEK GEZONDE LEEFSTIJL. 12 stappenplan voeding & bewegen

WERKBOEK GEZONDE LEEFSTIJL. 12 stappenplan voeding & bewegen WERKBOEK GEZONDE LEEFSTIJL 12 stappenplan voeding & bewegen Géke van der Burgh Henri Cooiman Voorwoord Welkom, wat leuk dat je de moeite neemt om dit ebook te lezen over het ontwikkelen van een gezonde

Nadere informatie

GEZONDE VOEDING VOOR KINDEREN VAN 1-4 JAAR

GEZONDE VOEDING VOOR KINDEREN VAN 1-4 JAAR GEZONDE VOEDING VOOR KINDEREN VAN 1-4 JAAR Peuters en kleuters hebben een goede voeding nodig, dat is bekend. Maar waaruit moet deze voeding eigenlijk bestaan? In deze brochure wordt uiteengezet waaraan

Nadere informatie

Gezond eten, dat is vréselijk belangrijk! Tips en adviezen over voeding voor vrouwen met borstkanker

Gezond eten, dat is vréselijk belangrijk! Tips en adviezen over voeding voor vrouwen met borstkanker Gezond eten, dat is vréselijk belangrijk! Tips en adviezen over voeding voor vrouwen met borstkanker Inleiding Borstkanker is een vreselijke ziekte, die je hele leven totaal overhoop haalt. Van de ene

Nadere informatie

Ik word ouder. Cursus over ouder worden voor mensen met een beperking. www.kennispleingehandicaptensector.nl

Ik word ouder. Cursus over ouder worden voor mensen met een beperking. www.kennispleingehandicaptensector.nl Ik word ouder Cursus over ouder worden voor mensen met een beperking www.kennispleingehandicaptensector.nl Voorwoord Mensen met een beperking worden steeds ouder. Dat heeft gevolgen voor alle leefgebieden.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding... 7. Ontstaan en aanpakken van overgewicht. Klaarmaken voor de start. Minder eten en meer bewegen

Inhoudsopgave. Inleiding... 7. Ontstaan en aanpakken van overgewicht. Klaarmaken voor de start. Minder eten en meer bewegen Inhoudsopgave 7 9 13 23 Inleiding... 7 Ontstaan en aanpakken van overgewicht Hoe zijn de extra kilo s ontstaan?... 9 Hoe pak je de extra kilo s aan?... 10 Kun je afvallen zonder diëten?... 10 Wat is het

Nadere informatie

12 Overgewicht. 1 Inleiding

12 Overgewicht. 1 Inleiding DC 12 Overgewicht 1 Inleiding Eén van de belangrijkste oorzaken van problemen met de gezondheid is overgewicht en obesitas (een ernstige vorm van overgewicht). De Gezondheidsraad heeft onderzocht dat ongeveer

Nadere informatie

SO die BOEPZZTT? Aanbevelingen voor het Amsterdamse overbruggingsplan overgewicht voor kinderen van 4-12 jaar

SO die BOEPZZTT? Aanbevelingen voor het Amsterdamse overbruggingsplan overgewicht voor kinderen van 4-12 jaar SO die BOEPZZTT? Aanbevelingen voor het Amsterdamse overbruggingsplan overgewicht voor kinderen van 4-12 jaar Kimberly M. Grêaux GGD Amsterdam, afdelingen EDG en JGZ Versie 1 februari 2011 Adviseurs: Judith

Nadere informatie

Gezonde Lifestyle Voedingsspecial

Gezonde Lifestyle Voedingsspecial Gezonde Lifestyle Voedingsspecial Versie 2.0 Alle informatie in dit ebook heeft uitsluitend ten doel te informeren. De informatie is niet bedoeld om diagnoses te stellen of welk gezondheidsprobleem dan

Nadere informatie

Natriumbeperkt, cholesterolbeperkt dieet

Natriumbeperkt, cholesterolbeperkt dieet Natriumbeperkt, cholesterolbeperkt dieet U heeft het advies gekregen om een natriumbeperkte en cholesterolbeperkte voeding te gebruiken. In deze brochure staan praktische adviezen en tips over dit dieet.

Nadere informatie

Voedingsfiches per leeftijdsgroep

Voedingsfiches per leeftijdsgroep Voedingsfiches per leeftijdsgroep Voedingstips voor peuters en kleuters Voedingstips voor lagere schoolkinderen Voedingstips voor jongeren Voedingstips voor volwassenen Voedingstips voor ouderen 61 Voedingstips

Nadere informatie

Avond 2: Energiehuishouding

Avond 2: Energiehuishouding Avond 2: Energiehuishouding Thema: Energiehuishouding, waar heb je voedsel voor nodig? Spreker: Prof. Dr. Luc van Loon, Department of Human Movement Sciences, Maastricht University Casus: Jan, Claire en

Nadere informatie

1. De Moermantherapie medisch gezien

1. De Moermantherapie medisch gezien PDFaid.Com #1 Pdf Solutions Inhoud: 1. De Moermantherapie medisch gezien 2. De Moermanvoedingslijn 3. Praktische mogelijkheden van de Moermanvoedingslijn 4. Moermanartsen 5. Reguliere hulpverlening bij

Nadere informatie

Profielwerkstuk Overgewicht en afslanken Amy Engel, Nicky van de Ven en Kim van Boxtel havovwo.nl

Profielwerkstuk Overgewicht en afslanken Amy Engel, Nicky van de Ven en Kim van Boxtel havovwo.nl Inhoudsopgave. Voorwoord... 2 Inleiding... 2 Hoofdstuk 1: Wat zijn de oorzaken van overgewicht?... 3 1.1 Wanneer is er sprake van overgewicht?... 3 1.2 Wat zijn de oorzaken van overgewicht?... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Evenwichtig eten: lekker en gezond, ook voor onze mond. Tandvriendelijk voedingsadvies

Evenwichtig eten: lekker en gezond, ook voor onze mond. Tandvriendelijk voedingsadvies Evenwichtig eten: lekker en gezond, ook voor onze mond. Tandvriendelijk voedingsadvies 2 Evenwichtig eten: lekker en gezond, ook voor onze mond. Tandvriendelijk voedingsadvies April 2012 Een standpuntbepaling

Nadere informatie

Gezonde basisvoeding met de Schijf van Vijf Factsheet

Gezonde basisvoeding met de Schijf van Vijf Factsheet Voedingscentrum De erkende autoriteit op het gebied van gezond, veilig en duurzaam eten Gezonde basisvoeding met de Schijf van Vijf Factsheet De Schijf van Vijf is het voorlichtingsmodel dat het Voedingscentrum

Nadere informatie

In deze brochure vind je een overzicht van wat en hoe je kan eten en drinken als je muco hebt.

In deze brochure vind je een overzicht van wat en hoe je kan eten en drinken als je muco hebt. In deze brochure vind je een overzicht van wat en hoe je kan eten en drinken als je muco hebt. Wil je graag meer weten over het hoe, wat en waarom? In de inleidende teksten per hoofdstuk vind je meer achtergrondinfo

Nadere informatie

Verder na een hartinfarct

Verder na een hartinfarct Verder na een hartinfarct Inhoudsopgave Pagina Inleiding 3 Wat is een hartinfarct? 4 Het hart, de kransslagaders en slagaderverkalking 5 Waarom krijgen mensen vernauwde kransslagaders? 7 Vaststelling van

Nadere informatie

Voedingsrichtlijnen Bij gebruik van Victoza

Voedingsrichtlijnen Bij gebruik van Victoza Voedingsrichtlijnen Bij gebruik van Victoza Albert Schweitzer ziekenhuis maart 2014 pavo 1009 Inleiding U heeft diabetes en uw arts heeft u het medicijn Victoza voorgeschreven. In deze folder leest u hoe

Nadere informatie

Projectdossier. Inleverdatum: 8 juni 2011

Projectdossier. Inleverdatum: 8 juni 2011 Projectdossier Klas: VD1H2 Docent: J. Verberg Osiris code: VD-A410-07 Inleverdatum: 8 juni 2011 Namen projectleden: Lotte Joosten (10007741) Nathalie Kombolitis (10070478) Bouchra Achahbar (09002596) Lora

Nadere informatie

SLIM in 12 weken. Een duurzaam betere lifestyle voor iedereen. door. Dr. Leonard Hofstra

SLIM in 12 weken. Een duurzaam betere lifestyle voor iedereen. door. Dr. Leonard Hofstra SLIM in 12 weken Een duurzaam betere lifestyle voor iedereen door Dr. Leonard Hofstra The difference between what we do and what we are capable of doing would suffice to solve most of the world s problems.

Nadere informatie

VITALE VOEDING. Betteke Visserman. Betteke Visserman

VITALE VOEDING. Betteke Visserman. Betteke Visserman 2 VITALE VOEDING Betteke Visserman Betteke Visserman Dit copyright geeft u het recht te kopiëren. U mag dus teksten overnemen, met het verzoek om de bron (www.vitalevoedingsvisie.nl) te vermelden. Disclaimer

Nadere informatie

coverfoto: Banana Moon V.U.: Evolution Media Group, Vlasstraat 17-8710 Wielsbeke

coverfoto: Banana Moon V.U.: Evolution Media Group, Vlasstraat 17-8710 Wielsbeke coverfoto: Banana Moon V.U.: Evolution Media Group, Vlasstraat 17-8710 Wielsbeke Infoblad over Gezond Leven - 1ste jaargang - nummer 4 - september 2004 Afgiftekantoor: 8500 Kortrijk 1-2 P408659 Verschijnt

Nadere informatie

Over de noodzaak van een gezond aanbod KINDERMARKETING: ONVERANTWOORD EN ONGEREGULEERD

Over de noodzaak van een gezond aanbod KINDERMARKETING: ONVERANTWOORD EN ONGEREGULEERD Over de noodzaak van een gezond aanbod KINDERMARKETING: ONVERANTWOORD EN ONGEREGULEERD juni 2014 INHOUDSOPGAVE 1 Overgewicht: een wereldwijde epidemie 2 De rol van de voedselindustrie 2.1 Te vet, te zoet,

Nadere informatie

Hartfalen: wat is dat?

Hartfalen: wat is dat? Hartfalen: wat is dat? Onderzoek en behandeling 1 De Hartstichting strijdt al 50 jaar succesvol tegen hart- en vaatziekten. Maar het aantal sterfgevallen en patiënten moet nóg verder omlaag, want ruim

Nadere informatie