Advieswijzer richting het Voortgezet Onderwijs (Oss e.o.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Advieswijzer richting het Voortgezet Onderwijs (Oss e.o.)"

Transcriptie

1 Advieswijzer richting het Voortgezet Onderwijs (Oss e.o.) Inleiding Beste leerkracht van groep 7 en 8 en intern begeleider, Voor u ligt de advieswijzer PO-VO. Deze advieswijzer is geschreven in opdracht van het BOVOM-overleg en is bedoeld als ondersteuning voor het primair onderwijs bij de advisering in groep 8 naar het juiste niveau in het voortgezet onderwijs. Aanleidingen voor het schrijven van de advieswijzer zijn: - de wensen vanuit PO om zoveel mogelijk eenduidig te kunnen adviseren richting VO. - de wensen vanuit PO en VO om inzicht te geven in het plaatsingsbeleid van het VO op grond van het OKR, met daarin LVS en eventueel OPP. Vanaf schooljaar zal de cito-eindtoets geen rol meer spelen in de advisering en wordt het nog belangrijker dat PO en VO goed geïnformeerd zijn over elkaars werkwijze. Het eenduidige basisschooladvies is leidend bij de plaatsing vanaf schooljaar , mits bevestigd door OKR, waarin het LVS en eventueel OPP, zijn opgenomen. De advieswijzer is volgens een vaste structuur opgebouwd. We geven algemene informatie over: 1. het onderwijstype 2. de leerling kenmerken behorend bij dat onderwijstype 3. de gegevens in Onderwijskundig Rapport (OKR), waarin opgenomen het Leerlingvolgsysteem (LVS en eventueel OPP). Wat betreft het LVS gaan wij ervanuit dat het PO de volgende zaken aanlevert: Begrijpend lezen, Rek/Wisk. en Spelling de toetsen groep 6 (M- en E- toetsen), groep 7 (M- en E-toetsen) en 8 (alleen M-toetsen) Deze advieswijzer is geschreven vanuit de bestaande, landelijke opleidingen: Praktijkonderwijs, het VMBO (assistentenleerweg, basis beroeps-, kader beroeps- gemengd-/theoretisch) het HAVO het VWO. De scholen voor voortgezet onderwijs in Oss hebben samengewerkt en profileren in deze advieswijzer niet hun eigen onderwijsaanbod, maar geven een beschrijving van de verschillende opleidingen. Dus wel een beschrijving van onderwijstypen, maar niet van dakpanklassen. Een dakpanklas heeft zijn naam te danken aan het feit dat er twee niveaus worden aangeboden ( bijvoorbeeld Havo/ VWO) Door goed te informeren over PrO, VMBO, HAVO en VWO, kunnen leerkrachten van groep 8 een juiste inschatting maken van het niveau van een leerling (het eenduidige advies). Als een leerling er net onder/boven functioneert, kan de basisschoolleerkracht dit aangeven in een toelichting op het advies. Dit kan een keuze voor een bepaalde dakpanklas zijn. Meer informatie is te vinden in POVO-kalender en in de Wegwijzer. Beide documenten staan op de SVB-site. ( 1

2 Mocht de centrale eindtoets hoger uitvallen dan verwacht, dan kan de basisschool ervoor kiezen om het advies naar boven toe te heroverwegen. Indien dit leidt tot aanpassing van het advies, dan neemt de basisschool contact op met de school voor VO. Trajecten/projecten in de vorm van Rebound, Op de rails en zorglocatie Den Bongerd zijn niet apart benoemd omdat zij geen leerwegindicatoren maar ondersteuningsbehoeften zijn. Deze advieswijzer is een werkdocument, dat vanuit het BOVO-overleg jaarlijks aangevuld en gewijzigd kan worden. De werkgroep BOVO 2

3 Advieswijzer Praktijkonderwijs Het praktijkonderwijs (pro) is een van de vier hoofdstromingen van het voortgezet onderwijs, samen met vmbo, havo en vwo. Het praktijkonderwijs is voor wat het gevraagde cognitieve vermogen het laagste niveau en komt voort uit het voortgezet speciaal onderwijs voor moeilijk lerende kinderen (vso-mlk). Het is bedoeld voor kinderen met een IQ onder de 80. In het praktijkonderwijs worden leerlingen onderwezen in zaken als zelfstandig wonen en werken en invulling van burgerschap en vrije tijd. Er is in dit type onderwijs geen vastgesteld aantal jaren vastgesteld, maar er bestaat een leeftijdsgrens van 18 jaar. 2. Leerlingkenmerken De leerlingen kenmerken zich door vooral talent te hebben in de praktische vaardigheden en waarschijnlijk geen beroepskwalificatie kunnen halen. Kernbegrip is leren door doen! Bij de bepaling van de toelaatbaarheid wordt naar drie leerling kenmerken gekeken: - totaalintelligentie van tot 75/80 - leerachterstand 3 jaar of meer op tenminste begrijpend lezen en/of inzichtelijk rekenen, in combinatie met spelling en technisch lezen - en/of het sociaal-emotioneel functioneren de leerprestaties heeft beïnvloed. 3

4 Advieswijzer VMBO Het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) is een van de soorten vervolgonderwijs op het basisonderwijs. Het vmbo is de opvolger van zowel het mavo als het vbo. Ruim de helft van de basisschoolleerlingen vervolgt hun onderwijs in het vmbo. Het onderwijs aan het vmbo is uitgespreid over vier jaar en wordt afgesloten met een centraal examen. Daarna kan een startkwalificatie worden behaald via het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) of kan door worden gestroomd richting havo. Welke richtingen zijn er in het vmbo? Er zijn vier verschillende leerwegen (moeilijkheidsgraden) waarin elke leerling algemene vakken volgt, zoals Nederlands, Engels, maatschappijleer, lichamelijk opvoeding en kunst. De vier leerwegen zijn: de basisberoepsgerichte leerweg (BBL), de kaderberoepsgerichte leerweg (KBL), de gemengde leerweg (GL) en de theoretische leerweg (TL). In Oss biedt Het Hooghuis ook nog een vijfde variant aan: De assistentenleerweg. Dit is de gemakkelijkste leerweg met de minste theorie. In moeilijkheidsgraad oplopend zijn de hierboven 4 genoemde leerwegen, waarbij de BBL de minste theorie kent en de TL de meeste. Elke leerweg kent (nu nog) vier sectoren: Zorg en Welzijn, Economie, Techniek, en Landbouw. Ze hebben ieder een eigen afdeling en vakkenpakket. Leerlingen kiezen na het tweede jaar een persoonlijke sector en vakkenpakket. Hieronder volgt de advieswijzer per leerweg. VMBO- Assistentenleerweg De Assistenten leerweg is bedoeld voor leerlingen die nog tekort komen voor de basisberoepsgerichte leerweg en te goed zijn voor Praktijkonderwijs. Het is een onderdeel van de basisberoepsgerichte leerweg. In de bovenbouw (leerjaar 3 en 4) krijgen de leerlingen zolang ze dat nodig hebben praktijklessen in de afdelingen en gaan dan buitenschools leren (stage). In leerjaar drie, één dag per week, in leerjaar 4 minimaal 2 dagen. Hun toekomstperspectief is doorstromen naar Basis of het Leer Werk Traject en daarna MBO niveau 2. Assistenten bovenbouw halen geen diploma op het VMBO, zij stromen via het entree onderwijs door naar niveau 2 MBO om hun beroepskwalificatie te halen. 2. Leerlingkenmerken Deze leerlingen hebben een beschermende leeromgeving nodig. Ze hebben vaak een negatief zelfbeeld. De opbouw van het onderwijsprogramma in de 2-jarige onderbouw is 4

5 vooral nadoen en veel herhalen. Op deze manier groeien ze naar een zo groot mogelijke zelfstandigheid. Stimulerende factoren zijn doorzettingsvermogen en betrouwbaarheid in de vorm van op tijd komen en het houden aan afspraken. Groei en welbevinden zijn bij deze leerlingen de meest uitgesproken didactische en pedagogische doelen. Assistentenleerweg Deze leerlingen functioneren op de meeste didactische gebieden maximaal op niveau M6. Het leerrendement is lager dan 50%. ( 3 jaar leerachterstand) Hierbij wordt met name gekeken naar begrijpend lezen en rekenen. Daarbij moet er sprake zijn van groeimogelijkheden in de richting van de basisberoepsgerichte leerweg/leerwerktraject binnen twee jaar, aangezien dit het doel van de assistentenleerweg is. Wanneer de leerling aan het plafond van zijn kunnen lijkt te zitten, wordt praktijkonderwijs geadviseerd. Ten aanzien van intelligentiegegevens passend bij de assistentenleerweg wordt ongeveer een ondergrens van 75/80 aangehouden. VMBO- Basisberoepsgerichte leerweg Basisberoepsgerichte leerlingen leren en werken in de bovenbouw (leerjaar 3 en 4) ongeveer 14 uur in de beroepspraktijk. Praktisch werken en praktijktheorie zijn geïntegreerd binnen de opleiding. Naast de praktijkuren krijgen de leerlingen ook Nederlands, wiskunde, Engels en afhankelijk van de gekozen afdeling biologie, economie of natuurkunde. Voor leerlingen die meer behoefte hebben aan leren in de praktijk bestaat er het Leer Werk Traject (LWT). Dit is een basisberoepsgerichte opleiding waarbij leerlingen meer buitenschools leren en alleen examen doen in het beroepsgerichte vak en Nederlands. Na het behalen van het basisberoepsgerichte diploma is doorstroom naar het MBO niveau 2 mogelijk. Niveau twee wordt afgesloten met een diploma 2. Leerlingkenmerken Deze leerweg is bedoeld voor leerlingen die praktisch ingesteld zijn en het best tot hun recht komen als ze actief bezig zijn. Zij leren door te doen en zijn gebaat bij veel herhaling. De leerlingen hebben behoefte aan overzicht en kleinschaligheid (klasgrootte ong. 20 leerlingen). De leerling is gebaat bij een sterke relatie, veiligheid en vertrouwen. Leerlingen wordt zeker in het begin veel structuur geboden door ze aan de hand mee te nemen, met als doel om door te groeien naar een zo groot mogelijke zelfstandigheid en verantwoordelijkheidsbesef. 5

6 Basisberoepsgerichte leerweg Deze leerlingen functioneren bij de meeste didactische gebieden op het niveau M7 (leerrendement tussen 50 en 75%). Hierbij wordt met name gekeken naar begrijpend lezen en rekenen. Ten aanzien van intelligentiegegevens passend bij deze leerweg wordt ongeveer een ondergrens van aangehouden. VMBO- Kaderberoepsgerichte leerweg Het onderwijs wordt hoofdzakelijk aangeboden door vakdocenten. Spil in het onderwijs is een mentor die in de onderbouw gemiddeld 8 uur contacttijd heeft met de klas. Er wordt methodisch gewerkt met boeken en digitaal lesmateriaal. In vergelijk met Theoretisch onderwijs wordt beperkt huiswerk gegeven (45 min per dag). In het 3 e en 4 e jaar van de bovenbouw leren en werken zij 14 uur ambachtelijk via de beroepspraktijk. Nederlands, wiskunde, Engels ligt tegen het niveau van Theoretische Leerweg aan. Zij stromen minimaal door naar niveau 2 MBO, met perspectief voor 3-4 niveau van het MBO. 2. Leerling kenmerken Kind kenmerk: ook willen leren door doen! Deze leerweg is bedoeld voor leerlingen die redelijk zelfstandig beroepsgericht kunnen en willen leren. Er wordt in verhouding met basisberoepsgerichte leerweg sterker ingezet op zelfsturing en leren leren. Het zijn de toekomstige werknemers die zelfstandig een beroep kunnen uitoefenen als vakman of vakvrouw in een bedrijf of als zelfstandige op karwei kunnen gaan. Bijvoorbeeld onderhoudsmonteur, klasse-assistent, administratief medewerker. Kaderberoepsgerichte leerweg Leren: Deze leerlingen functioneren bij de meeste didactische gebieden op het niveau van M7 t/m E7 (leerrendement 75-80%.) Hierbij wordt vooral gekeken naar begrijpend lezen en rekenen. Ten aanzien van intelligentiegegevens passend bij deze leerweg wordt ongeveer een ondergrens van 90 aangehouden. 6

7 VMBO- Gemengde en Theoretische leerweg (Theoretische leerweg wordt op sommige scholen ook MAVO genoemd) * Deze leerweg is bedoeld voor leerlingen die redelijk zelfstandig kunnen en willen leren en kiezen voor algemeen vormend theoretisch onderwijs. Zij komen terecht op 3-4 niveau van het MBO. Daarmee kunnen zij in het middenkader in het bedrijfsleven terechtkomen. Ook is voor de leerling met de theoretische leerweg een overstap naar het HAVO mogelijk. Voor de gemengde leerweg geldt dat zij eindexamen doen in 5 AVO vakken en 1 beroepsgericht vak. Voor de theoretische leerweg zijn dit 6 AVO vakken. In het 3 e en 4 e jaar van de bovenbouw op de G/T locaties leren en werken de leerlingen 4 uur per week aan een beroepsgerichtvak (ISP of Pitt programma). 2. Leerling kenmerken Deze leerlingen kenmerken zich door een praktische, concrete instelling en wijze van leren. Zij hebben veel structuur nodig, kunnen kleine didactische stappen in nieuwe leerstof aan, hebben veel herhaling nodig. Ze hebben een wat kortere concentratieboog en hebben afwisseling nodig in werkvormen en aanpak. Hun interesses en belevingswereld worden gevormd door concrete, dichtbij aanwezige, praktische onderwerpen. Hun aandacht is wat vluchtig. Zij gedijen goed bij gesloten opdrachten die wat minder complex zijn. Zij reageren meer primair in situaties, doch zijn heel spontaan en eerlijk in hun communicatie. Het onderwijs wordt aangeboden door vakdocenten. De leerlingen moeten kunnen omgaan met verschillende docenten. Er wordt methodisch gewerkt met boeken en digitaal lesmateriaal. Er wordt in verhouding met de kaderberoepsgerichte leerweg sterker ingezet op zelfsturing en leren leren. Ook wordt er meer inzicht vereist en moeten ze kunnen omgaan met grotere stofdelen. In vergelijking met kaderberoepsgericht onderwijs wordt meer huiswerk gegeven (meer dan 1 uur per dag). VMBO- Gemengd/Theoretische leerweg Stimulerende factoren: Goede studiehouding, intrinsieke motivatie, doorzettingsvermogen, ondersteuning vanuit thuissituatie, zelfvertrouwen, zelfsturing, zelfreflectie, nauwkeurigheid. Belemmerende factoren: Geringe motivatie voor schools leren, zeer korte concentratieboog, geen stimulerende thuissituatie, gebrek aan doorzettingsvermogen, laag zelfbeeld, grote behoefte aan sturing, onnauwkeurigheid. LVS: begrijpend lezen, rekenen en spelling overwegend III/scores in groep 7 en 8. *In Oss en omgeving zijn er vier scholen/locaties waar de VMBO theoretische leerweg gevolgd kan worden: Het Maaslandcollege, Het Hooghuis locaties Mondriaan, Stadion en Heesch. Hoewel het diploma dat je aan het einde van de TL- opleiding krijgt hetzelfde is, zijn er verschillen in de route ernaartoe. De websites van de verschillende scholen geven hierover gedetailleerde informatie. 7

8 Advieswijzer HAVO Het havo (hoger algemeen voortgezet onderwijs) bereidt leerlingen voor op het hoger beroepsonderwijs (hbo) in een onderwijstraject van vijf jaar. Het is verdeeld in de onderbouw en de bovenbouw. De onderbouw is opgebouwd uit de eerste, tweede en derde klas. In deze drie klassen krijgen de leerlingen nog hetzelfde brede, algemeen vormende vakkenpakket. In de bovenbouw kiezen zij een specialisatie in de vorm van een van vier profielen. Deze profielen zijn natuur en techniek, natuur en gezondheid, economie en maatschappij en cultuur en maatschappij. Het vrije deel mogen leerlingen zelf invullen met vakken uit andere profielen. Leerlingen die het havo volgen, kunnen na afronding van het vijfde leerjaar overstappen naar de vijfde klas van het vwo. 2. Leerling kenmerken Havoleerlingen kenmerken zich door een praktisch/theoretische instelling en wijze van leren. Zij zijn relatief zelfstandig, kunnen wat grotere gehelen stof overzien en kunnen zich langere tijd concentreren op één onderwerp. Hun interesse en belevingswereld is wat theoretischer en abstracter dan de mavoleerling en wordt gekenmerkt door een praktische inslag. Zij zijn gebaat bij een mate van structuur en sturing bij opdrachten in de les. Zij hebben een mate van zelfreflectie en zijn in staat meer secundair te reageren. Zij hebben een vertrouwde en goede relatie met de docent nodig, om goed te kunnen leren en zich gemotiveerd te weten. De havoleerling heeft behoefte aan docenten die de stof in behapbare stukken aanbieden en het leerproces van de leerling organiseren en structureren. Mits voldoende gemotiveerd, zal de havoleerling met de geboden structuur succesvol zijn opleiding kunnen afronden. Stimulerende factoren: goede zelfstandige studiehouding, intrinsieke motivatie, doorzettingsvermogen, concentratievermogen, structuur en aandacht in de thuissituatie. Belemmerende factoren: geringe intrinsieke motivatie, gebrek aan studievaardigheden, weinig doorzettingsvermogen, korte concentratieboog, een niet stimulerende thuissituatie. LVS: voor begrijpend lezen, rekenen en spelling overwegend een II of B. 8

9 Advieswijzer VWO Het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) is bedoeld voor leerlingen die op het hoogst mogelijke cognitieve niveau kunnen functioneren. Binnen het vwo zien we nog verschillende mogelijkheden in moeilijkheidsgraad, te weten de keuze voor vwo met 2 extra klassieke talen Latijn en Grieks (gymnasium) en vwo met een extra programma in het Engels (Tweetalig Vwo). Met een vwo-diploma kunnen leerlingen verder studeren door een vervolgopleiding binnen het wetenschappelijk onderwijs (wo) of het hoger beroepsonderwijs (hbo). Een vwo-opleiding duurt zes jaar en is bedoeld voor kinderen van ongeveer 12 tot en met 18 jaar. De onderbouw is opgebouwd uit de eerste, tweede en derde klas. In deze drie klassen krijgen de leerlingen nog hetzelfde brede, algemeen vormende vakkenpakket. De onderbouw wordt gevolgd door de bovenbouw, waarin leerlingen een profiel kunnen kiezen. In het vwo zijn er vier profielen of vakkenpakketten, namelijk Cultuur en Maatschappij, Economie en Maatschappij, Natuur en Gezondheid en Natuur en Techniek. 2. Leerlingkenmerken Vwo-leerlingen kenmerken zich door een onderzoekende en kritische houding. Zij zijn inhoudelijk, intrinsiek te motiveren en vertonen een hoge mate van zelfstandigheid. Zij zijn in staat zich te concentreren op de leerstof en kunnen een hoog abstractieniveau aan. Zij kunnen met minder hulp van de docent nieuwe leerstof aan. Zij reageren vaak wat meer secundair. Ze laten onvrede minder direct merken. Hun algemene ontwikkeling is groot. Zij zien nieuwe stof als een uitdaging en zijn kritischer naar zichzelf. Ze zijn genuanceerder in hun uitspraken. Ze hebben incasserings- en doorzettingsvermogen en kunnen in redelijke mate zelfstandig werken. Ze kunnen reflecteren op zichzelf en op het proces. Leer- en werktempo zijn hoog. Leerlingen met een vwo-niveau missen aan het begin van het V.O. vaak nog hun studievaardigheden. Belangrijk is dat zij leerbaar zijn en inzien dat zij dit te ontwikkelen hebben. Leren plannen, organiseren en om hulp vragen zijn voorbeelden van deze studievaardigheden. Indien zij hier de middelen toe aangereikt krijgen, zijn zij in staat om dit op te pakken en geleidelijk aan steeds zelfstandiger toe te gaan passen. Mits voldoende gemotiveerd, zal de vwo-leerling deze tools weten in te zetten en zo op succesvolle wijze zijn opleiding kunnen afronden. OKR: Stimulerende factoren: - Kritische zelfreflectie - Mate van diepgang/doorgronden stof - Intrinsiek gemotiveerd 9

10 - Nauwkeurigheid - Belangstellende thuissituatie Belemmerende factoren: - Vluchtigheid - Niet gemotiveerd - Slordigheid - Geen belangstellende thuissituatie LVS: Overwegend voor begrijpend lezen, rekenen en spelling een I of A(A). 10

Informatieavond Voortgezet onderwijs

Informatieavond Voortgezet onderwijs Informatieavond Voortgezet onderwijs Welkom Hoe zit het voortgezet onderwijs in elkaar? De verschillende richtingen nader bekeken. Extra zorg binnen het VO (vmbo) Speciale brugklassen/leerwegen Hoe komt

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO De Overstap Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven. Inrichting van

Nadere informatie

Nieuwe afspraken over de overstap. 1. Basisschooladvies is leidend.! LVS-gegevens groep 6, 7 en 8 Werkhouding en gedrag Aanvullende gegevens

Nieuwe afspraken over de overstap. 1. Basisschooladvies is leidend.! LVS-gegevens groep 6, 7 en 8 Werkhouding en gedrag Aanvullende gegevens Na de basisschool Nieuwe afspraken over de overstap Naar welke opleiding kan mijn kind? Het basisschooladvies Het 2e toetsgegeven Welke opleidingen zijn er? Wat verwachten we van de ouders bij deze schoolkeuze?

Nadere informatie

VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs

VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs Inhoud VO avond 1. Onderwijstypen voortgezet onderwijs (VO) 2. Advisering basisschool 3. Toelichting toetsafname 4. Tijdspad 5. Ontwikkelingen 6. Traject aanmelding VO. 7. Tips bezoek en overzicht van

Nadere informatie

VOORLICHTING VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS

VOORLICHTING VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS VOORLICHTING VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS Programma: Voorlichting wordt verzorgd door drie scholen uit de buurt namens alle VO-scholen Verschillende onderwijsvormen Onderbouw en bovenbouw

Nadere informatie

VOORLICHTING VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS

VOORLICHTING VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS VOORLICHTING VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS Programma: Voorlichting wordt verzorgd door drie scholen uit de buurt namens alle VO-scholen Verschillende onderwijsvormen Onderbouw en bovenbouw

Nadere informatie

Welkom. Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i Bewust, Betrokken, Berechja

Welkom. Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i Bewust, Betrokken, Berechja Welkom Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i 2 0 1 6 Bewust, Betrokken, Berechja Programma Opening: dhr. J. Frankema, directeur Presentatie: dhr. J. Schaak, teamleider

Nadere informatie

Het voortgezet onderwijs. infoavond VO

Het voortgezet onderwijs. infoavond VO Het voortgezet onderwijs Agenda van vanavond 1. Structuur van het Voortgezet Onderwijs. 2. De scholen voor Voortgezet Onderwijs in Oss. 3. Hoe bepaalt onze school het schooladvies van uw kind? 4. Vragenronde.

Nadere informatie

Richtlijnen plaatsing voortgezet onderwijs

Richtlijnen plaatsing voortgezet onderwijs Richtlijnen plaatsing voortgezet onderwijs 28-10-2014 Plaatsingscommissie Carmel College Salland Richtlijnen plaatsing voortgezet onderwijs De plaatsingscommissie van het Carmel College Salland plaatst

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN DE AVOND

PROGRAMMA VAN DE AVOND PROGRAMMA VAN DE AVOND Overzicht voortgezet in Nederland Het kundig rapport NIO Tijd voor vragen Onderwijs na de Basisschool Het Voortgezet Onderwijs MBO-niveau 3 + 4 MBO Niveau 1 + 2 Hoger Onderwijs Weten

Nadere informatie

Onderwijstypen vo 7 december 2016

Onderwijstypen vo 7 december 2016 Onderwijstypen vo 7 december 2016 Inhoud Praktijkonderwijs Vmbo Havo en vwo Overig aanbod vo 2 Uitstroom naar het vo PO bo sbo so VO PrO vmbo havo vwo (lwoo) Kopklas EOA VSO 3 Uitstroom naar het vo 6 jaar

Nadere informatie

Informatie 8ste jaarsouders

Informatie 8ste jaarsouders Informatie 8ste jaarsouders NIO donderdag 8 november 2012 Deze wordt afgenomen door Eduniek, onze schoolbegeleidingsdienst. Uitslag na de kerstvakantie, samen met het schooladvies. Aanvullende informatie

Nadere informatie

Naar welke opleiding kan mijn kind?

Naar welke opleiding kan mijn kind? Na de basisschool Naar welke opleiding kan mijn kind? Het basisschooladvies Het 2e toetsgegeven De nieuwe school Het onderwijssysteem Wat verwachten we van de ouders bij deze schoolkeuze? Belangrijke data

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs 2013-2014 Informatieavond voortgezet onderwijs Voorstellen Het voortgezet onderwijs Aanmelden procedure Het onderwijsaanbod op Ypenburg/Leidschenveen/Nootdorp Lyceum Ypenburg

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO De Overstap Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven. Inrichting van

Nadere informatie

Woensdag 15 januari 2014. Informatieavond VO & Cito Eindtoets

Woensdag 15 januari 2014. Informatieavond VO & Cito Eindtoets Woensdag 15 januari 2014 Informatieavond VO & Cito Eindtoets Na de basisschool Opening Chris Roes Hoe ziet het voortgezet onderwijs eruit? Jennifer van Duurling Situatie in Maastricht e.o. Ruud Moers Cito-eindtoets

Nadere informatie

VOORLICHTING VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS

VOORLICHTING VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS VOORLICHTING VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS Programma: Voorlichting wordt verzorgd door drie scholen uit de buurt namens alle VO-scholen Verschillende onderwijsvormen Onderbouw en bovenbouw

Nadere informatie

Inhoud. Uitstroom naar het vo. Onderwijstypen vo Praktijkonderwijs Vmbo Havo en vwo Overig aanbod vo. bo sbo so. PrO vmbo havo vwo (lwoo)

Inhoud. Uitstroom naar het vo. Onderwijstypen vo Praktijkonderwijs Vmbo Havo en vwo Overig aanbod vo. bo sbo so. PrO vmbo havo vwo (lwoo) Onderwijstypen vo 7 december 2016 Inhoud Praktijkonderwijs Vmbo Havo en vwo Overig aanbod vo 2 Uitstroom naar het vo PO bo sbo so VO PrO vmbo havo vwo (lwoo) Kopklas EOA VSO 3 1 Uitstroom naar het vo 6

Nadere informatie

Kiezen na de basisschool

Kiezen na de basisschool Kiezen na de basisschool Kiezen na de basisschool Wat staat je dan te wachten, waar kun je uit kiezen, waar kun je terecht??? In onderstaand schema is te zien hoe de leerroutes er uit zien op de middelbare

Nadere informatie

Welkom op. Naar het voortgezet onderwijs

Welkom op. Naar het voortgezet onderwijs Welkom op Naar het voortgezet onderwijs Een homogene klas Meerdere vakdocenten Andere mensen Meer vakken Meer lokalen Meer boeken Meer huiswerk Andere verantwoordelijkheden Andere lestijden Pauzeren op

Nadere informatie

VOORLICHTING VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS

VOORLICHTING VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS VOORLICHTING VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS Programma: Voorlichting wordt verzorgd door drie scholen uit de buurt namens alle VO-scholen 1 2 3 Verschillende Onderbouw en Hoe komt u aan

Nadere informatie

HANDREIKING Advieswijzer voor plaatsing in het voortgezet onderwijs

HANDREIKING Advieswijzer voor plaatsing in het voortgezet onderwijs HANDREIKING Advieswijzer voor plaatsing in het voortgezet onderwijs 2016-2017 Inleiding Deze advieswijzer is opgesteld door de werkgroep POVO en kan door basisscholen gebruikt worden als hulpmiddel om

Nadere informatie

Informatie-avond vo. - Welkom

Informatie-avond vo. - Welkom Informatie-avond vo - Welkom - Programma: Wat gaat er gebeuren? Als er gekozen is Wat doet het Spectrum? Wat doen de ouders? Wat doen de leerlingen? Structuur van het onderwijs VMBO HAVO en VWO Periodes

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: D De E O Overstap V E R S T A P Overgang van PO naar VO Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven.

Nadere informatie

Goed op weg naar het vo 2015-2016

Goed op weg naar het vo 2015-2016 Goed op weg naar het vo 2015-2016 Een goede overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs is erg belangrijk: motivatie & zelfvertrouwen plezier houden in leren opmaat voor vervolgopleiding/werken

Nadere informatie

De kwaliteit van ons onderwijs Examenresultaten Stedelijk College Zoetermeer

De kwaliteit van ons onderwijs Examenresultaten Stedelijk College Zoetermeer De kwaliteit van ons onderwijs Examenresultaten Stedelijk College Zoetermeer schooljaar 2005-2006 schooljaar 2006-2007 schooljaar 2007-2008 Gemiddelde examenresultaten over de laatste drie schooljaren

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

Op weg naar het voortgezet onderwijs

Op weg naar het voortgezet onderwijs Het Openbaar Onderwijs Lingewaal presenteert Op weg naar het voortgezet onderwijs In samenwerking met : Gymnasium Camphusianum, Merewade College, Wellant College & Heerenlanden College Opening PROGRAMMA

Nadere informatie

Procedure schoolverlaten

Procedure schoolverlaten Procedure schoolverlaten Overgang van het PO naar VO: Het advies van de basisschool is tegelijk het plaatsingsniveau van de leerling. Regelgeving: Het bevoegd gezag (VO) baseert zijn beslissing over de

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure Belangrijke

Nadere informatie

NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE?

NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE? VMBO NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE? Kind: aanleg, belangstelling, prestaties,beroepswens Basisschool: toetsen, leerprestaties, interesse, motivatie, vaardigheden, gedrag. Leerlingvolgsysteem + Advies Toelatingseisen:

Nadere informatie

Advieswijzer voor plaatsing in het voortgezet onderwijs 2015-2016

Advieswijzer voor plaatsing in het voortgezet onderwijs 2015-2016 Advieswijzer voor plaatsing in het voortgezet onderwijs 2015-2016 Inleiding Deze advieswijzer is opgesteld door de werkgroep POVO en kan door basisscholen gebruikt worden als hulpmiddel om het advies VO

Nadere informatie

Povo. Ouderbrochure POVO. Uitleg voor ouders over de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs 2013-2014

Povo. Ouderbrochure POVO. Uitleg voor ouders over de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs 2013-2014 Povo Ouderbrochure POVO Uitleg voor ouders over de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs 2013-2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Advisering en schoolkeuze 1 Hoofdstuk 2: De verschillende

Nadere informatie

Welkom ouders van t Zonnewiel

Welkom ouders van t Zonnewiel Welkom ouders van t Zonnewiel Presentatie over: De overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs en de scholen van Het Baken in Almere Onderwijsdoorstroomschema LWOO, wat is dat? LWOO op Stad

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

Van basisschool naar Voortgezet Onderwijs

Van basisschool naar Voortgezet Onderwijs Van basisschool naar Voortgezet Onderwijs Maandag 12 januari 2015 Charles Lohnstein (OBC Elst) Programma Veranderingen b.o. v.o. Schoolkeuze Passend onderwijs en aanmelding De onderbouw Soorten Voortgezet

Nadere informatie

Op naar de brugklas!!!!

Op naar de brugklas!!!! Op naar de brugklas!!!! Voorlichtingsavond Voortgezet Onderwijs Programma Welkom en toelichting programma Voorbereiding VO De Cito-toets Informatie over scholen en schooltypes Het adviestraject en de inschrijving

Nadere informatie

Goed op weg naar het vo

Goed op weg naar het vo Goed op weg naar het vo 2016-2017 De overstap van basisschoolverlaters in de BOVO regio Haaglanden Inhoud Een belangrijke stap Het onderwijskundig rapport De eindtoets Passend onderwijs Schooltypen vo

Nadere informatie

STRUCTUUR SG SINT URSULA

STRUCTUUR SG SINT URSULA 7 Onderwijs STRUCTUUR SG SINT URSULA De Scholengemeenschap St. Ursula heeft locaties in Horn en in Heythuysen. In de locatie Heythuysen zijn de opleidingen voor theoretisch, gemengd en beroepsgericht (kader

Nadere informatie

Stapeling binnen Melanchthon

Stapeling binnen Melanchthon Stapeling binnen Melanchthon Na je examen doorstromen naar een ander niveau in het voortgezet onderwijs Marieke van den Vlekkert Maatje, MSc. Versie 3 februari 2013 Besproken in AD (18/12), MMT (18/12),

Nadere informatie

Informatieavond CBS de Citer 2015. Welkom 10-09-2015

Informatieavond CBS de Citer 2015. Welkom 10-09-2015 Informatieavond CBS de Citer 2015 Welkom 10-09-2015 Algemene Informatie m.b.t. de communicatie Iedere vrijdag verschijnt de nieuwsbrief. Het is van belang om deze goed te lezen. Zo blijft u op de hoogte

Nadere informatie

Welkom. op de informatieavond voor ouders over: Overgang van PO naar VO

Welkom. op de informatieavond voor ouders over: Overgang van PO naar VO Welkom op de informatieavond voor ouders over: Overgang van PO naar VO SCHOOLSOORTEN PRO VMBO HAVO PRaktijkOnderwijs Voorbereidend Middelbaar BeroepsOnderwijs Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs VWO Voorbereidend

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure Belangrijke

Nadere informatie

Goed op weg naar het vo. De overstap van basisschoolverlaters in de BOVO regio Haaglanden

Goed op weg naar het vo. De overstap van basisschoolverlaters in de BOVO regio Haaglanden Goed op weg naar het vo De overstap van basisschoolverlaters in de BOVO regio Haaglanden BASISSCHOOL Voortgezet Onderwijs Inhoud Belangrijke informatie Het basisschooladvies Belangrijke wijzigingen in

Nadere informatie

BEROEPSGERICHT VMBO HENGELO

BEROEPSGERICHT VMBO HENGELO BEROEPSGERICHT VMBO HENGELO DE ONDERBOUW Team VMBO Hengelo 28 januari 2017 EEN NIEUWE SCHOOL, EEN NIEUWE KANS UITGANGSPUNTEN VOOR HET BEROEPSGERICHT VMBO HENGELO Ontplooiing en ontwikkeling van basisvaardigheden

Nadere informatie

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl Van Heeckerenlaan 2 Piet Heinstraat 1 Coevorden Hardenberg Tel 0524 593800 Your next step! Tel 0523 262170 www.denieuweveste.nl Your next step! informatie 2014/2015 ontwikkel(t) je talent De Nieuwe Veste

Nadere informatie

Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u de overgangsnormen voor het schooljaar 2017/2018.

Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u de overgangsnormen voor het schooljaar 2017/2018. Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u de overgangsnormen voor het schooljaar 2017/2018. Naast de rapporten die u dit schooljaar ontvangt, is het voor u belangrijk op de hoogte te zijn van de normen

Nadere informatie

Naar het Voortgezet Onderwijs (VO) in Enschede

Naar het Voortgezet Onderwijs (VO) in Enschede Naar het Voortgezet Onderwijs (VO) in Enschede Wat gaan we bespreken? Hoe zit het VO in Nederland in elkaar? Carrousel: Scholen VO in Enschede Hoe zit het VO in Nederland in elkaar Leerplicht & startkwalificatie

Nadere informatie

Informatiemiddag Voortgezet Onderwijs. Van SO naar V(S)O

Informatiemiddag Voortgezet Onderwijs. Van SO naar V(S)O Informatiemiddag Voortgezet Onderwijs Van SO naar V(S)O informatiemiddag schoolverlaters DeSterrenkijker september 2016 en dan naar de GROTE school Naar de kleuterschool 2 Verloop van de middag Het schoolverlaterstraject

Nadere informatie

Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen

Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen Inhoud 1. Toelatingsprocedure PO - VO Velsen 1.1 Verantwoording 1.2 De leerlingen waar de afspraken voor gelden 1.3 Overeenstemming binnen de regio 2. Van

Nadere informatie

Op weg naar het voortgezet onderwijs

Op weg naar het voortgezet onderwijs Het Openbaar Onderwijs Lingewaal presenteert Op weg naar het voortgezet onderwijs In samenwerking met : Gymnasium Camphusianum, Merewade College, Wellant College & Heerenlanden College Opening PROGRAMMA

Nadere informatie

ADVIES, CITO-TOETS EN HOE VERDER?? Een aantal spannende maanden tegemoet

ADVIES, CITO-TOETS EN HOE VERDER?? Een aantal spannende maanden tegemoet ADVIES, CITO-TOETS EN HOE VERDER?? Een aantal spannende maanden tegemoet Wat is de voorbereiding? Vanaf eind november starten we met het oefenen van Cito-toetsen -niet te serieus -wijzen op strategieën

Nadere informatie

Van Primair naar Voortgezet Onderwijs Januari 2016

Van Primair naar Voortgezet Onderwijs Januari 2016 Van Primair naar Voortgezet Onderwijs Januari 2016 Charles Lohnstein (OBC Elst) Programma Veranderingen b.o. v.o. Schoolkeuze Passend onderwijs en aanmelding De onderbouw Soorten Voortgezet onderwijs Profielen

Nadere informatie

Informatieavond voortgezet onderwijs 2013-2014

Informatieavond voortgezet onderwijs 2013-2014 Informatieavond voortgezet onderwijs 2013-2014 Wat gaan we doen? Inleiding Voortgezet onderwijs Opbouw advies t.w. -Advies Basisschool (ABS) -CITO Aannamebeleid scholen Vragen Sluiting Samen kiezen Kind

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE PAKKETKEUZE VMBO 2014-2015

INFORMATIEBOEKJE PAKKETKEUZE VMBO 2014-2015 1. VMBO: DE THEORETISCHE LEERWEG (TL)... 2 2. SECTORKEUZE... 2 3. VAKKENPAKKETKEUZE VAN KLAS 2 VMBO-TL/TL-HAVO NAAR KLAS 3 VMBO-TL... 3 KEUZEFORMULIER VAN KLAS 2 NAAR 3 VMBO... 4 4. VAKKENPAKKETKEUZE VAN

Nadere informatie

De Gemengde Leerweg. wellantcollege ll. Informatie voor leerkrachten basisscholen

De Gemengde Leerweg. wellantcollege ll. Informatie voor leerkrachten basisscholen wellantcollege ll Informatie voor leerkrachten basisscholen De Gemengde Leerweg De theoretische leerweg met een praktische inslag. Een succesvolle route! Wellant vmbo 2 De leerwegen op een rijtje Het vmbo

Nadere informatie

Voorlichtingsavond groep 8. De Reuzelaar

Voorlichtingsavond groep 8. De Reuzelaar Voorlichtingsavond groep 8 De Reuzelaar Plaatsingswijzer voortgezet onderwijs Het schooladvies Dit wordt opgesteld door de leerkrachten gr. 8 en eventueel besproken met de interne begeleider en de directeur.

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure Belangrijke

Nadere informatie

HANDREIKING Advieswijzer voor plaatsing in het voortgezet onderwijs

HANDREIKING Advieswijzer voor plaatsing in het voortgezet onderwijs HANDREIKING Advieswijzer voor plaatsing in het voortgezet onderwijs Inleiding Deze advieswijzer is opgesteld door de werkgroep POVO en kan door basisscholen gebruikt worden als hulpmiddel om het advies

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSBELEID VOOR SCHOOLJAAR 2015/2016

INSCHRIJVINGSBELEID VOOR SCHOOLJAAR 2015/2016 INSCHRIJVINGSBELEID VOOR SCHOOLJAAR 2015/2016 In dit document is het inschrijvingsbeleid voor het Arte College voor schooljaar 2015/2016 beschreven. De inhoud van dit document is tot stand gekomen in overleg

Nadere informatie

De Overstap. Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

De Overstap. Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan u gegeven! De Overstap SCHOOLSOORTEN PRO VMBO

Nadere informatie

VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM

VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM VERBINDEND ONDERWIJS VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM C O N N E C TC O L L E G E. N L KIND Aanleg Belangstelling Schoolpresta2es Beroepswens BASISSCHOOL Leerlingvolgsysteem Toetsen Leerpresta2es Interesses

Nadere informatie

Algemene uitleg door 2College Durendael

Algemene uitleg door 2College Durendael Algemene uitleg door VMBO algemeen VMBO, hoe is het ontstaan en waarom? Met de invoering van het VMBO in 1999 wilde toenmalig staatssecretaris van Onderwijs, mevr. T. Netelenbos (PvdA) de instroom in het

Nadere informatie

Welkom op de infoavond

Welkom op de infoavond Welkom op de infoavond Locatie Stadion Richard van Ommen directeur locatie Stadion Programma voor deze avond De avond is in twee delen: Eerste deel: Tweede deel: ouders en kinderen gescheiden. - kinderen

Nadere informatie

Surf ook naar www.rvec.nl

Surf ook naar www.rvec.nl Een succesvolle leerloopbaan voor ieder kind Welkom bij Roelof! Het Roelof van Echten College in Hoogeveen is een school voor ieder kind. Wij bieden alle vormen van onderwijs aan: praktijkonderwijs, leerwegondersteunend

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 4

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 4 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Advisering en schoolkeuze 1 Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 4 Hoofdstuk 3: Overzicht van alle Utrechtse scholen en hun onderwijsniveaus

Nadere informatie

Havo. Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder examen doen.

Havo. Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder examen doen. Havo Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder examen doen. Met havo op weg naar succes! Al jarenlang heeft onze havo-afdeling heel goede

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO (wordt geïntegreerd) vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure

Nadere informatie

VMBO 2/MAVO 2 15 JANUARI 2018

VMBO 2/MAVO 2 15 JANUARI 2018 VMBO 2/MAVO 2 15 JANUARI 2018 19-1-2018 Keuze proces Wat gebeurt er in de 2 e klas? En verder? www.zsc.nl HOE ZIT HET VMBO IN ELKAAR? Het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) duurt 4 jaar en

Nadere informatie

Havo. Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder havo-examen doen.

Havo. Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder havo-examen doen. Havo Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder havo-examen doen. Met havo op weg naar succes! Al jarenlang heeft onze havo-afdeling heel

Nadere informatie

\hoe verder?? Wat is de voorbereiding? Een aantal spannende maanden tegemoet. Vanaf eind november starten we met het oefenen van Cito-toetsen

\hoe verder?? Wat is de voorbereiding? Een aantal spannende maanden tegemoet. Vanaf eind november starten we met het oefenen van Cito-toetsen Advies, CITO-toets toets en \hoe verder?? Een aantal spannende maanden tegemoet Wat is de voorbereiding? Vanaf eind november starten we met het oefenen van Cito-toetsen -niet te serieus -wijzen op leerstrategieën

Nadere informatie

Informatieboekje leerjaar 2

Informatieboekje leerjaar 2 2016 Vakkenpakket TL 3 kiezen Inhoud Beste leerlingen en hun ouder(s) of verzorger(s),... 2 Het vmbo 3 Vakkenkeuze voor de 3 e klas vmbo-tl.4 De gevolgen van je keuze..5 Doorstroom van 4 vmbo -tl naar

Nadere informatie

Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 3

Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 3 2012-2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Advisering en schoolkeuze 1 Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 3 Hoofdstuk 3: Overzicht van alle Utrechtse scholen en hun onderwijsniveaus

Nadere informatie

DECANOLOGICA LEERJAAR 2 VMBO

DECANOLOGICA LEERJAAR 2 VMBO DECANOLOGICA LEERJAAR 2 VMBO 2015-2016 1 Inhoudsopgave 1 Het onderwijs verandert blz 3 2 Kiezen in VMBO-2 blz 4 3 De opleidingen binnen het Minkema College blz 5 Basis- en kaderberoepsgerichte leerweg

Nadere informatie

LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding

LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding Namens de mentoren mijn naam: Bas Kuiper Onderwerp vanavond: LOB programma waar zijn we? keuzekaart met oa: Gemengde Leerweg; mevr. Noordergraaf Nieuw vak: Kunst2

Nadere informatie

Voorlichtingsavond. Voortgezet onderwijs groep 8

Voorlichtingsavond. Voortgezet onderwijs groep 8 Voorlichtingsavond Voortgezet onderwijs groep 8 Programma van de avond 19.00 uur programma ouders en kinderen samen. 19.30 voorlichting ouders, kinderen richten de tentoonstelling in. 20.00 tentoonstelling

Nadere informatie

Ontvangst Welkomstwoord Procedure schooladvies Het leerling volgsysteem (LVS) IEP Advieswijzer IEP Eindtoets

Ontvangst Welkomstwoord Procedure schooladvies Het leerling volgsysteem (LVS) IEP Advieswijzer IEP Eindtoets PROGRAMMA Ontvangst Welkomstwoord Procedure schooladvies Het leerling volgsysteem (LVS) IEP Advieswijzer IEP Eindtoets Informatie over het voortgezet onderwijs Bezoek leerlingen v.o. scholen Vragenrondje

Nadere informatie

Twee benodigdheden voor de aanmelding: Citotoets

Twee benodigdheden voor de aanmelding: Citotoets Twee benodigdheden voor de aanmelding: Citotoets OKR Het onderwijskundig rapport Belangrijk Komt van basisschool Geen momentopname Advies van verschillende leerkrachten Voortgezet onderwijs kijkt naar

Nadere informatie

Protocol. Overstap po-vo

Protocol. Overstap po-vo Protocol Overstap po-vo Totstandkoming van het basisschooladvies Stap 1. Afname Entreetoets Wanneer Groep 7 April/Mei Toelichting De Entreetoets wordt afgenomen. Deze toets geeft ons naast de reguliere

Nadere informatie

Starterscursus po. BOVO procedure deel 2 Start

Starterscursus po. BOVO procedure deel 2 Start Starterscursus po BOVO procedure deel 2 Start 14 oktober 2015 Inhoud BOVO tijdpad jan-jul Onderwijstypen vo Aanmeldprocedure vo Toelating vo In contact met het vo Tijdpad 2015-2016 Speciale doelgroepen

Nadere informatie

De overgang naar het voortgezet onderwijs

De overgang naar het voortgezet onderwijs Loket Passend Onderwijs De overgang naar het voortgezet onderwijs Informatieavond De Vlieger 14 oktober 2014 PO VO 2014-2015 Loket Passend Onderwijs & Passend Primair Onderwijs Leiden De overstap van primair

Nadere informatie

Plaatsingswijzer. Versie 2 051114 mjp 1

Plaatsingswijzer. Versie 2 051114 mjp 1 Plaatsingswijzer De plaatsingswijzer is een instrument dat een school voor voortgezet onderwijs in de regio hanteert om te komen tot een plaatsingsbesluit. Dit instrument wordt in 2015 voor het eerst experimenteel

Nadere informatie

Presentatie van de info-avond. op t Schijverke naar het voortgezet onderwijs

Presentatie van de info-avond. op t Schijverke naar het voortgezet onderwijs Presentatie van de info-avond op t Schijverke naar het voortgezet onderwijs Een homogene klas Meerdere vakdocenten Andere mensen Meer vakken Meer lokalen Meer boeken Meer huiswerk Andere verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Inleiding. Beste ouders/verzorgers,

Inleiding. Beste ouders/verzorgers, Inleiding Beste ouders/verzorgers, Nog ruim een half jaar en uw kind gaat naar het voortgezet onderwijs. Er breekt dan een nieuwe periode aan voor zowel uw kind als voor u. Daarom verzorgen wij op basisscholen

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst VO groep 7 en 8 10 september 2014. Anita van Dielen-van Aar Maaike Simons Ilona Weijers

Informatiebijeenkomst VO groep 7 en 8 10 september 2014. Anita van Dielen-van Aar Maaike Simons Ilona Weijers Informatiebijeenkomst VO groep 7 en 8 10 september 2014 Anita van Dielen-van Aar Maaike Simons Ilona Weijers Accenten groep 7 en 8 - Oudsten van de school, voorbeeld voor anderen - Zelfstandigheid vergroten

Nadere informatie

De leerling heeft in groep 6 t/m 8 op de toetsen die deel uitmaken van het leerlingvolgsysteem over

De leerling heeft in groep 6 t/m 8 op de toetsen die deel uitmaken van het leerlingvolgsysteem over ADVIESWIJZER VOOR PLAATSING IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS Inleiding Het Primair en Voortgezet Onderwijs in Noord-Kennemerland hebben samen besloten om de advisering door de basisschool naar het vervolgonderwijs

Nadere informatie

Keuze vervolgopleiding en wiskunde-plus

Keuze vervolgopleiding en wiskunde-plus Keuze vervolgopleiding en wiskunde-plus Naam: Klas 3: Mentor: Vul in: 1e Profiel keuze: Eventueel 2e Profiel keuze: Vul ook de onderstaande gegevens zorgvuldig in. Dan kan bekeken worden of het gekozen

Nadere informatie

VOORLICHTINGSAVOND VOORTGEZET ONDERWIJS

VOORLICHTINGSAVOND VOORTGEZET ONDERWIJS VOORLICHTINGSAVOND VOORTGEZET ONDERWIJS SBO De Regenboog 7 januari 2015 Inhoud van de avond Uitstroom leerlingen en een aantal verschillende scholen Pauze (15 minuten) Toetsing en aanmelden van onze leerlingen

Nadere informatie

Welkom op WolfertPRO!

Welkom op WolfertPRO! Welkom op WolfertPRO! Informatieavond 4 februari 2014 19.30 21.00 uur Programma De komende maanden in leerjaar 2 Activiteiten loopbaanoriëntatie Advies / determinatie / leerwegen Intersectoraal programma

Nadere informatie

SG W.J. Bladergroen. vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk

SG W.J. Bladergroen. vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk SG W.J. Bladergroen vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk SG W.J. Bladergroen Wie zijn we? 1 Bladergroen is een kleine, gezellige en veilige school waarin verschillende onderdelen

Nadere informatie

LEERWEGEN IN HET VMBO

LEERWEGEN IN HET VMBO WELKOM LEERWEGEN IN HET VMBO klas 1 2 VMBO: Leerlingen hebben allen hetzelfde vakkenpakket klas 3 en 4: Niveau: KGT VMBO bovenbouw Leerwegen en vakkenpakket Leerlingen werken op eigen niveau De leerwegen

Nadere informatie

Welkom op WolfertPRO!

Welkom op WolfertPRO! Welkom op WolfertPRO! Informatieavond 15 januari 2015 19.30 21.00 uur Programma Maatschappelijke Stage (loopbaanbegeleider dhr. De Wit) Determinatie leerwegen + promotienormen + vervolgonderwijs (TL dhr.

Nadere informatie

Elde College. Elke dag een uitdaging

Elde College. Elke dag een uitdaging Elde College Elke dag een uitdaging Vmbo/PRO Jeanine Hamers Decaan vmbo Theoretische /Gemengde Leerweg Vmbo KB-TK brugklas Typisch Elde College De leerling is in beeld > we kennen de leerling Goede resultaten

Nadere informatie

Inleiding. Beste ouders/verzorgers,

Inleiding. Beste ouders/verzorgers, Inleiding Beste ouders/verzorgers, Nog ruim een half jaar en uw kind gaat naar het voortgezet onderwijs. Er breekt dan een nieuwe periode aan voor zowel uw kind als voor u. Daarom verzorgen wij op basisscholen

Nadere informatie

OVERSTAP- en KEUZEMOMENTEN. op Christelijk College de NOORDGOUW

OVERSTAP- en KEUZEMOMENTEN. op Christelijk College de NOORDGOUW OVERSTAP- en KEUZEMOMENTEN op Christelijk College de NOORDGOUW () Op de Noordgouw kunnen leerlingen 3 verschillende diploma s halen: 1. MAVO-diploma 2. HAVO-diploma 3. Atheneum-diploma (+) VMBO-tl = MAVO

Nadere informatie

Heeft u behoefte aan nadere informatie, neemt u dan gerust contact met mij op.

Heeft u behoefte aan nadere informatie, neemt u dan gerust contact met mij op. Inleiding Beste ouders/verzorgers, Nog ruim een half jaar en uw kind gaat naar het voortgezet onderwijs. Er breekt dan een nieuwe periode aan voor zowel uw kind als voor u. Daarom verzorgen wij op basisscholen

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN 2014-2015

OVERGANGSNORMEN 2014-2015 De overgangsnormen maken deel uit van de schoolgids 2014-2015 SCZ Stedelijk College Van Doornenplantsoen 1 2722 ZA Zoetermeer Tel. (079) 331 03 00 Fax (079) 331 40 40 E-mail: info@stedelijk-college.nl

Nadere informatie

Welkom. Voorlichtingsavond voortgezet onderwijs Goeree-Overflakkee

Welkom. Voorlichtingsavond voortgezet onderwijs Goeree-Overflakkee Welkom Voorlichtingsavond voortgezet onderwijs Goeree-Overflakkee Goeree-Overflakkee Kwalitatief goed onderwijs www.scholenopdekaart.nl www.samenwerkingsverband-vo.nl Expertisecentrum Goeree-Overflakkee

Nadere informatie

Welkom. Informatieavond MAVO

Welkom. Informatieavond MAVO Welkom Informatieavond MAVO 19 januari 2017 Programma Van leerjaar 2 naar leerjaar 3 Bovenbouw Mavo Goede doorstroom: Keuzeactiviteiten Voorlopig advies december Open avond Fabritius (wo 8 februari) Bezoek

Nadere informatie

Toelatingsprocedure 2015-2016 PO en VO Velsen

Toelatingsprocedure 2015-2016 PO en VO Velsen Toelatingsprocedure 2015-2016 PO en VO Velsen Vastgesteld op 12 november 2014 Inhoud 1. Toelatingsprocedure PO - VO Velsen 1.1 Verantwoording 1.2 De leerlingen waar de afspraken voor gelden 1.3 Overeenstemming

Nadere informatie