Examenreglement ROC Menso Alting. Groningen, juli 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Examenreglement ROC Menso Alting. Groningen, juli 2013"

Transcriptie

1 Examenreglement Groningen, juli 2013 Het hierna volgende examenreglement maakt deel uit van het Onderwijs en Examenreglement (OER), op grond van artikel van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB). Dit reglement is vastgesteld door het bevoegd gezag van en is van toepassing op alle examens die door worden georganiseerd binnen de opleidingen en/of cohorten vanaf cursusjaar

2 Inhoud van het examenreglement 1. Algemene examenregels 2. Organisatie van de examinering 3. Beoordeling van het examen 4. Klacht, bezwaar, beroep 5. Slotbepalingen

3 1. Algemene examenregels Artikel 1.1 Begrippenlijst Bij dit reglement hoort een begrippenlijst. Deze lijst ligt ter inzage op het examenbureau, op het onderwijskundig bureau en is te raadplegen via de website van. Artikel 1.2 Examencommissie De Examencommissie is verantwoordelijk voor het op verantwoorde wijze doorlopen van de examenprocedures voor de opleidingen. De examencommissie is hiervoor aangesteld door het Bevoegd Gezag van. (WEB art en 7.4.6) De examencommissie bewaakt het totale proces van examinering en legt hierover verantwoording af aan het bevoegd gezag. Kaders stellen De examencommissie kent de landelijk verplichte kaders (WEB, inspectiestandaarden, kwalificatiedossiers), draagt ze uit en stuurt hierop door middel van: - het examenreglement - Handboek Leren & Examineren - Zelfevaluatie onderwijs & examinering - (individuele) examenplannen - competentieprofiel examinatoren - examenorganisatie De examencommissie houdt op cohortniveau rekening met de geldigheid van deze kaders. De examencommissie draagt een heldere visie uit over instelling specifieke standaarden en legt deze vast. Het gaat hierbij om: - inkoop van examenproducten - beleid ten aanzien van MVT De examencommissie zorgt dat de leden van de examencommissie en andere betrokkenen bij de examinering voldoende deskundig zijn en goed kunnen functioneren. Leren De examencommissie maakt een helder onderscheid tussen ontwikkelingsgerichte toetsen en kwalificerende examens. Dit wordt zichtbaar op de (individuele) examenplannen. Construeren en vaststellen De examencommissie betrekt het werkveld bij constructie of vaststelling van examens. De examencommissie zorgt ervoor dat de constructeurs en vaststellers voldoende deskundig zijn De examencommissie zorgt ervoor dat de kwalificerende examinering dekkend is, dat deze voldoet aan de toetstechnische eisen en voorzien is van een cesuur. De examencommissie zorgt ervoor dat elk examen informatie voor de deelnemer, een beschrijving van de afnamecondities en een beoordelingsvoorschrift bevat. Examineren De examencommissie bepaalt waar de beoordeling het beste kan plaatsvinden. De examencommissie zorgt ervoor dat een bedrijf of instelling waar examinering plaatsvindt goed is voorbereidt op de afname. De examencommissie draagt zorg voor de deskundigheid van de examinatoren. De examencommissie draagt er zorg voor dat de beoordeling zo objectief mogelijk is, in gelijke gevallen wordt gelijk beoordeeld. Diplomeren De examencommissie past de slaag/zak-beslissing op correcte wijze toe evenals het verlenen van vrijstellingen. De examencommissie draagt zorg voor de archivering van examenmateriaal. De examencommissie reikt correcte diploma s uit. Kwaliteitsborging De examencommissie vergewist zich van de integrale kwaliteit van de examinering.

4 De examencommissie ziet toe op de naleving van processen en procedures. De examencommissie verzekert zich van de deskundigheid van betrokkenen De examencommissie betrekt onafhankelijke deskundigen bij de borging van de examenkwaliteit. De examencommissie archiveert administratieve processen. De examencommissie treft waar nodig verbetermaatregelen. De examencommissie legt verantwoording af aan belanghebbenden. Dit doet de examencommissie aan de hand van: - een jaarlijkse evaluatie van examens en examenprocessen als onderdeel van de jaarlijkse zelfevaluatie onderwijs & examinering - het jaarverslag De examencommissie is verantwoordelijk voor: - het (doen) realiseren van acties die noodzakelijk zijn voor het borgen van de integrale examenkwaliteit - het (doen) realiseren van documenten, procedures die noodzakelijk zijn voor het in samenhang opstellen, vaststellen, beoordelen en afnemen van examenproducten - het instellen van een examenbureau en het hieraan mandateren van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden - het instellen van en contact onderhouden met de commissie van beroep - het op verzoek van het bevoegd gezag onderhouden van de contacten met Inspectie over de kwaliteitsstandaarden voor de examinering. - beslissen over diplomering, vrijstelling, vervroegde diplomering en afwijkende examinering - het aanstellen van examinatoren - het beslissen over, vaststellen en bekend maken van de uitslag van examenonderdelen - de uitgifte van certificaten en diploma s - het behandelen van bezwaar en beroep - de verslaggeving t.a.v. examinering - in kennis stellen van de directie in geval van fraude of onregelmatigheden m.b.t. examinering door personeelsleden De directeur van is voorzitter, de andere leden van de examencommissie worden door het bevoegd gezag benoemd. Artikel 1.3 Toegang en toelating Iedereen die door als deelnemer aan een beroepsopleiding is ingeschreven heeft toegang tot de examinering behorende bij een opleiding. Aan de toegang tot bepaalde examens kan vereist worden dat andere (onderdelen van) examens met goed gevolg zijn afgelegd. Artikel 1.4 Extranei / examendeelnemers Lid 1. Iemand die uitsluitend aan de examenvoorzieningen van wenst deel te nemen, kan zich als examendeelnemer in laten schrijven. Alle bepalingen van dit reglement zijn ook op examendeelnemers van toepassing. Lid 2. Aan de in lid 1 genoemde inschrijving zijn de volgende voorwaarden verbonden: - Betaling van het met de school overeengekomen bedrag (afhankelijk van het aantal examenonderdelen), overeenkomstig art van de WEB. - In bepaalde gevallen kan een verklaring van de werkgever, school of andere instantie gevraagd worden, op basis waarvan het bevoegd gezag de conclusie kan trekken dat toegang tot de examens zinvol is.

5 Artikel 1.5 Vrijstelling van exameneenheden Lid 1. Diploma s en certificaten van certificeerbare eenheden kunnen leiden tot vrijstellingen van exameneenheden. Lid 2. Andere, buiten het onderwijs, opgedane kennis en vaardigheden kunnen alleen leiden tot vrijstellingen binnen het onderwijsleerproces en leiden niet tot vrijstellingen van exameneenheden. Lid 3. In geval van vrijstelling bedoeld als in art. 1.5 lid 1 voor een diploma of certificeerbare eenheid wordt hiervoor het cijfer dat ook op het diploma of certificaat staat in de cijferregistratie van de betrokken deelnemer ingevuld. Lid 4. Vrijstellingen bedoeld als in art. 1.5 lid 1 moeten worden aangevraagd vóór het sluiten van de onderwijsovereenkomst. Lid 5. Een deelnemer kan vrijstelling bij de examencommissie aanvragen voor een examenonderdeel Nederlandse taal of rekenen: a. de deelnemer heeft het betreffende examenonderdeel afgelegd zoals is vastgesteld voor een beroepsopleiding van eenzelfde dan wel een hoger niveau b. de deelnemer heeft daarvoor tenminste het eindcijfer zes gehaald c. er zijn na het studiejaar waarin de deelnemer het onderdeel heeft afgelegd nog geen twee studiejaren verstreken. d. in het geval van een verkregen vrijstelling voor een onderdeel telt het eerder behaalde cijfer mee bij het bepalen van de uitslag. Artikel 1.6 Opleiding Lid 1. Een opleiding bestaat uit wettelijk vastgestelde in kerntaken geclusterde werkprocessen en competenties. De examens voor alle werkprocessen en de aanvullende eisen zoals genoemd in het betreffende kwalificatiedossier geven samen recht op het diploma. Artikel 1.7 Examenonderdelen Lid 1. Er worden generieke en specifieke examenonderdelen onderscheiden. Dit onderscheid geldt voor het eerst in studiejaar bij beroepsopleidingen waarmee wordt gestart op of na 1 augustus Lid 2. Generieke onderdelen betreffen door de overheid vastgestelde generieke kwalificatie-eisen die aan elke kwalificatie worden toegevoegd, ongeacht de eisen van het beroep. De volgende generieke examenonderdelen worden benoemd: Nederlandse taal, rekenen, loopbaan en burgerschap en voor niveau 4: Engels. Lid 3. Specifieke onderdelen betreffen de door de kenniscentra opgestelde specifieke kwalificatieeisen die als kerntaken zijn opgenomen in het kwalificatiedossier. De eindwaardering vindt plaats op het niveau van kerntaken. Artikel 1.8 Hoger niveau van examinering Lid 1. Een deelnemer kan het examen in het onderdeel Nederlandse taal of rekenen afleggen dat hoort bij een opleiding van een hoger mbo-niveau. De deelnemer dient een verzoek daartoe in bij de examencommissie (zie ook artikel 2.14). Lid 2. De deelnemer kan alleen zoals beschreven in lid 1 van deze mogelijkheid gebruik maken als de examencommissie het verzoek voor aanvang van het eerste examenmoment van dat examenonderdeel heeft ingewilligd. Lid 3. Als de deelnemer het examen op het hogere niveau niet haalt, kan hij er voor kiezen de herkansing te doen op het niveau dat voor zijn beroepsopleiding is vastgesteld. Dit dient de deelnemer tijdig bij de examencommissie te melden. Lid 4. De uitslagregel van de mbo-opleiding waarvoor de deelnemer is ingeschreven, blijft ongewijzigd.

6 Artikel 1.9 Examineren Lid 1. Het onderzoeken of de specifieke en generieke examenonderdelen zijn behaald naar inhoud en niveau (kennis, vaardigheid en houding). kent drie vormen van examineren: theorie-examens, vaardigheidsexamens en proeven van bekwaamheid / examenprojecten / praktijkobservaties. Lid 2. De deelnemer ontvangt ruim voor de afname van het examen de volgende informatie: - kernta(a)k(en), werkproces(sen) en competentie(s) waarop het examen betrekking heeft - plaats en tijdsduur van het examen - instructie voor de deelnemer - opdrachten / toetsvragen (alleen in het geval van een proeve) - hulpmiddelen die de deelnemer mag gebruiken - beoordelingscriteria - gewicht van de beoordelingscriteria - norm voor slagen of zakken (cesuur) - wijze van beoordelen - functionarissen die beoordelen - termijn waarbinnen de uitslag bekend gemaakt wordt In het geval van een proeve van bekwaamheid of examenproject dient deze informatie 2 maanden voor het examen aan de deelnemer bekend gemaakt te worden. In het geval van een theorie-examen of vaardigheidsexamen dient deze informatie aan het begin van de periode waarin de het examen afgenomen wordt (uiterlijk 5 dagen voor het examen) bekend gemaakt te worden. Lid 3. Alle gegevens voor de organisatie van de examens worden in examenroosters bekend gemaakt (met uitzondering van de proeven van bekwaamheid of het examenproject). De examenroosters worden uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van het examen bekend gemaakt. Het gepubliceerde examenrooster is tevens de oproep tot examinering voor de deelnemer. Artikel 1.10 Laatkomers Lid 1. Deelnemers die te laat zijn bij een examen, kunnen slechts met toestemming van de examencommissie of een daartoe door de examencommissie aangewezen persoon alsnog aan het examen deelnemen of een nieuw moment hiervoor afspreken. Lid 2. Deelnemers mogen maximaal 15 minuten na aanvang van het examen nog worden toegelaten. Er wordt geen gelegenheid gegeven de verloren tijd in te halen, tenzij de examencommissie anders besluit. Lid 3. Deelnemers die vanwege gebleken overmacht niet kunnen deelnemen aan een examen, kunnen in overleg een nieuw moment afspreken. Hiervoor hoeft geen aanspraak gemaakt te worden op de herkansingsmogelijkheid. Artikel 1.11 Fraude en onregelmatigheden Lid 1. De examencommissie kan maatregelen treffen tegen de deelnemer wegens fraude of onregelmatigheden t.a.v. de examinering. Voordat de examencommissie maatregelen treft, wordt de deelnemer gehoord. De deelnemer kan zich laten bijstaan door een adviseur en in geval van minderjarigheid door een wettelijk vertegenwoordiger (ouder of voogd). Lid 2. Als onregelmatigheden worden in ieder geval aangemerkt; spieken, het niet opvolgen van instructies van surveillanten / examinatoren en het gebruik van niet toegestane hulpmiddelen. Verder staat het ter beoordeling van de examencommissie om gedragingen, handelingen en dergelijke aan te merken als onregelmatigheid / fraude in de zin van dit artikel. Lid 3. De examencommissie kan, afhankelijk van de aard van de onregelmatigheid / fraude, maatregelen treffen. In het uiterste geval kan besloten worden tot uitsluiting van verdere deelname aan de examinering. Lid 4. Als onregelmatigheden te wijten zijn aan gedrag van het personeel of van hulpkrachten die zijn aangetrokken, hetzij door het verstrekken van verkeerde informatie, worden er geen maatregelen genomen ten nadele van de deelnemer.

7 Artikel 1.12 Herkansing Lid 1. biedt tijdens de duur van de studie één herkansingsmogelijkheid voor elk examen waarop een onvoldoende is behaald. Per examen is vastgelegd wanneer het examen of onderdelen van een examen (in het geval van een proeve of een vaardigheidsexamen) herkanst moeten worden. Lid 2a. De deelnemer die voor een centraal examen een cijfer lager dan een 6 heeft behaald kan binnen de voor hem geldende studieduur herkansen. Lid 2b. De deelnemer die voor een centraal examen een 6 of hoger heeft behaald, heeft recht op één herkansing (tenzij al eerder gebruik is gemaakt van het recht op herkansing). Lid 2c. In het geval van herkansing telt het hoogste cijfer mee voor het bepalen van de eindwaardering van het examenonderdeel. Lid 3. Een Proeve van bekwaamheid of examenproject is onvoldoende in het geval er een O is gehaald. Een toets is onvoldoende in het geval er een cijfer is gehaald lager dan een 5.5. Lid 4. De publicatie van het herexamenrooster geldt als oproep tot deelname aan de toets. Lid 5. Indien er sprake is van onvoldoende presteren door overmacht of anders besluit de examencommissie over herkansing. Dit valt buiten de herkansing zoals bedoeld in artikel 1.12 lid 1. Artikel 1.13 Afwezigheid Lid 1. Een examendeelnemer die niet aanwezig kan zijn bij een examen dient zich hiervoor schriftelijk af te melden middels het afmeldformulier. Bij ziekte of overmacht kan dit telefonisch voor aanvang van de toets. Lid 2. Indien de deelnemer geen wettige reden heeft om afwezig te zijn bij een examen dan wordt een onvoldoende voor het examenonderdeel toegekend. Artikel 1.14 Diplomering, certificaten, schoolverklaring Lid 1. De examencommissie gaat over tot diplomering wanneer voldaan is aan de diploma-eisen (de uitstroomeisen en aanvullende eisen uit het kwalificatiedossier zijn naar inhoud en niveau met een voldoende afgerond evenals dat het geval is met de BPV en het aantal BPV-uren). Lid 2. Indien diplomering niet haalbaar is maar wel een of meer certificeerbare eenheden zijn afgerond, dan worden hiervan certificaten uitgereikt. Lid 3. Indien certificering zoals bedoeld in artikel 1.14 lid 2 niet mogelijk is kan er op verzoek van de deelnemer een schoolverklaring worden uitgereikt. Artikel 1.15 Klacht, bezwaar en beroep Deelnemers kunnen tegen een beslissing inzake examinering schriftelijk een klacht indienen of bezwaar aantekenen bij de secretaris van de examencommissie. Deelnemers kunnen tegen een beslissing van de examencommissie in beroep gaan bij de Commissie van Beroep. Hiervoor gelden de regels zoals genoemd in hoofdstuk 4 van deze regeling.

8 2. Organisatie van de examinering Artikel 2.1 Examinering Lid 1. Examinering heeft betrekking op de specifieke en generieke examenonderdelen. Deze zijn opgenomen in de OER. Lid 2. De procedures met betrekking tot examineren zijn opgenomen het Handboek Leren & Examineren. Daar waar geen regeling of procedure is opgenomen, beslist de examencommissie. Artikel 2.2 OER Lid 1. De examencommissie maakt tijdig de OER bekend aan de deelnemer middels het examenreglement, een vertaling van het onderwijsreglement in de vorm van een studiegids en het individuele examenplan. Lid 2. De studiegids bevat in ieder geval de informatie uit de onderwijsregeling Lid 3. Het individuele examenplan bevat de informatie uit het algemeen examenplan vertaald naar iedere individuele deelnemer, de diploma-eisen en de bijbehorende zak-/slaagbeslissingen. Artikel 2.3 Vaststelling examens Lid 1. De vaststellingscommissie stelt in opdracht van de examencommissie de exameninstrumenten vast. Lid 2. Er is geen verschil in moeilijkheidsgraad en dekkingsgraad bij een examen of een herexamen. Artikel 2.4 Examinatoren De examencommissie stelt examinatoren aan op grond van de daarvoor geldende criteria. Artikel 2.5 Aanwezigheid Lid 1. De deelnemer dient tijdig op de aangegeven plaats en tijdstip aanwezig te zijn. Artikel 2.6 Ruimte Afhankelijk van de beoordelingssituatie zorgt de school voor de juiste facilitering ten behoeve van de beoordeling. Artikel 2.7 Centrale examinering Lid 1. In de generieke onderdelen Nederlandse taal en rekenen vindt centrale examinering plaats. Centrale examinering Nederlandse taal vindt bij deelnemers op niveau 4 voor de eerste maal plaats in studiejaar voor opleidingen waarmee is gestart op of na 1 augustus Centrale examinering rekenen vindt bij deelnemers op niveau 4 voor de eerste maal plaats in studiejaar voor opleidingen waarmee is gestart op of na 1 augustus Centrale examinering Nederlandse taal vindt bij deelnemers op niveau 2 en 3 voor de eerste maal plaats in studiejaar voor opleidingen waarmee is gestart op of na 1 augustus Centrale examinering rekenen vindt bij deelnemers op niveau 4 voor de eerste maal plaats in studiejaar voor opleidingen waarmee is gestart op of na 1 augustus Lid 2. Het centrale examen mag pas worden afgenomen als ten minste de helft van de voor de deelnemer geldende studieduur is verstreken. Lid 3. Bij opleidingen korter dan 24 maanden moeten de momenten van afname van de centrale examens in de laatste 12 maanden worden geprogrammeerd. Artikel 2.8 Instellingsexamens Nederlandse taal, MVT en rekenen In de generieke onderdelen Nederlandse taal, MVT en rekenen vindt naast centrale examinering ook examinering plaats middels instellingsexamens.

9 Artikel 2.9 Proeve van Bekwaamheid Lid 1. De Proeve van Bekwaamheid wordt uitgevoerd conform procedure. Lid 2. Voor aanvang van de uitvoering van het examen dient de deelnemer toestemming te hebben gekregen om over te gaan tot de uitvoering van de examinering. Lid 3. Tijdens de uitvoering van het examen wordt de deelnemer beoordeeld door ten minste twee examinatoren. Het examen wordt uitgevoerd volgens de vooraf ingeleverde werkplanning en/of de vooraf gemaakte afspraken. Lid 4. Na afloop van de uitvoering van het examen voert de deelnemer met ten minste twee examinatoren een eindgesprek. Tijdens het eindgesprek wordt de voorlopige beoordeling bekend gemaakt. Na afloop van het eindgesprek neemt de examinator vanuit school het examenmateriaal mee en draagt dit over aan het examenbureau. De deelnemer dient zelf een kopie te bewaren van schriftelijk werk. Artikel 2.10 Examenproject / Praktijkobservatie Dit betreffen ingekochte, door de inspectie goed gekeurde en door de school vastgestelde examens. Deze examens dienen strikt volgens de regels en procedures die bij het examen aangeleverd zijn afgenomen te worden. Artikel 2.11 Theorie-examen Lid 1. Het theorie-examen wordt uitgevoerd conform procedure. Lid 2. Voor aanvang van het examen is tenminste één surveillant per examenruimte aanwezig. De school is verantwoordelijk voor de inrichting van de examenruimte. Surveillanten hebben de beschikking over een proces verbaal en over de benodigde examenmaterialen. Indien de examencommissie dat nodig acht, controleren de surveillanten de legitimatiebewijzen van de deelnemers. De deelnemers tekenen na aanvang van het examen de presentielijst. Surveillanten noteren de namen van de deelnemers die niet aanwezig zijn op het proces verbaal. Lid 3. Tijdens het examen noteren surveillanten het tijdstip van aankomst van deelnemers die bij de aanvang van het examen niet aanwezig zijn op het proces verbaal. Deelnemers mogen hooguit een kwartier na aanvang van het examen nog worden toegelaten. Er wordt geen gelegenheid gegeven de verloren tijd in te halen. Surveillanten zien toe op orde en rust. Surveillanten vermelden onregelmatigheden en andere relevante zaken op het proces verbaal en stellen de examencommissie van de onregelmatigheden in kennis. Deelnemers mogen tijdens de schriftelijke examens de examenruimte de eerste twintig minuten niet verlaten. Deelnemers mogen geen mobiele telefoons mee nemen in de examenruimte. De deelnemers nemen plaats aan de tafel waarop zijn examennummer is vermeld. De deelnemers mogen geen andere hulpmiddelen meenemen dan die welke zijn toegestaan (zoals vermeld op het examen). Ook is het niet toegestaan om hulpmiddelen aan elkaar beschikbaar te stellen. Gedurende het examen is het de deelnemers niet geoorloofd zonder toestemming van de surveillant de examenruimte te verlaten. Deelnemers maken schriftelijk werk op papier, dat wordt verstrekt door de surveillant. Schriftelijk werk mag niet met potlood gemaakt worden. Dit laatste is niet van toepassing bij tekeningen en grafieken. Van examens in de vorm van schriftelijke verslagen, dient de deelnemer zelf een kopie te bewaren. Lid 4. Aan het einde van het examen leveren de deelnemers het examenmateriaal en de uitwerkingen in bij de surveillant. De surveillant controleert het ontvangen materiaal en noteert op het proces verbaal het tijdstip waarop het ontvangen is. Lid 5. Na afloop van het examen draagt de surveillant direct al het materiaal over aan de secretaris van de examencommissie dan wel aan een door de secretaris aangewezen persoon of instantie. De secretaris of diens vertegenwoordiger draagt het materiaal over aan de beoordelaar. Artikel 2.12 Vaardigheidsexamen Lid 1. Het vaardigheidsexamen wordt uitgevoerd conform procedure. Lid 2. De gang van zaken bij de vaardigheidstoetsen wordt uiterlijk 5 werkdagen voor het examen aan de deelnemer bekend gemaakt. Lid 3. De examinator noteert bijzonderheden betreffende de vaardigheidsexaminering op een proces verbaal. Lid 4. Aan het einde van het examen leveren de deelnemers het examenmateriaal en de gebruikte opgaven in bij de examinator. De examinator staat er voor in dat het examenwerk door de deelnemer is vervaardigd. De examinator controleert het ontvangen materiaal en noteert op het proces-verbaal dat het ontvangen is. Lid 5. Na afloop van het examen draagt de examinator het proces-verbaal over aan het examenbureau.

10 Artikel 2.13 Afwijkende examinering Lid 1. Deelnemers die instromen of afstromen of op een hoger niveau een examenonderdeel willen afleggen, kunnen middels het formulier afwijkende examinering afwijkende examinering aanvragen bij de examencommissie. Het betreft hier een aanvraag voor het gebruik van andere exameninstrumenten dan voor de betreffende opleiding staan opgenomen in het examenplan. Lid 2. Deelnemers die extra faciliteiten nodig zijn bij de examinering kunnen middels het formulier specifieke doelgroepen extra faciliteiten aanvragen bij de examencommissie. Het betreft hier bijvoorbeeld een aanvraag voor extra tijd, grootletterdruk, aanpassen examenlocatie of hulpmiddelen zoals een pc. De deelnemer gebruikt hier wel dezelfde exameninstrumenten die voor de betreffende opleiding staan opgenomen in het examenplan. Lid 3. Het niveau en de doelstelling van de afwijkende examens of afwijkende faciliteiten mogen niet anders zijn dan het niveau en de doelstelling van de oorspronkelijke examens. Artikel 2.14 Examendossier Het examenbureau legt een examendossier van iedere deelnemer aan. In dit dossier worden van alle relevante examendocumenten de originelen bewaard.

11 3. Beoordeling van het examen Artikel 3.1 Beoordeling examens Lid 1. Elke deelnemer wordt op gelijke wijze beoordeeld aan de hand van normen en criteria die zijn vastgelegd in een beoordelingsvoorschrift. In het geval van theorie- en/of vaardigheidsexamens dienen deelnemers op de hoogte te zijn van het maximaal aantal punten dat per vraag behaald kan worden. Lid 2. De examinator beoordeelt per examen of aan de betreffende eisen is voldaan. Hij stelt de score vast en berekent de uitslag. Lid 3. Een proeve van bekwaamheid of examenproject wordt beoordeeld op een driepuntsschaal. Lid 4. Een vaardigheidsexamen wordt beoordeeld op een driepuntsschaal. Lid 5. Een theorie-examen wordt beoordeeld op een tienpuntsschaal. Artikel 3.2 Eindbeoordeling generieke en specifieke examenonderdelen Lid 1. De eindwaardering van de generieke examenonderdelen Nederlands, rekenen en Engels (voor niveau 4) wordt uitgedrukt in een cijfer uit de reeks 1 t/m 10. Lid 2. Bij gedeeltelijke centrale examinering van een examenonderdeel worden de waarderingen voor zowel het centraal examen als het instellingsexamen uitgedrukt in een cijfer uit de reeks 1 t/m 10 met één decimaal. Lid 3. De eindwaardering van de specifieke examenonderdelen vindt plaats op het niveau van de kerntaken en wordt uitgedrukt in een driepuntsschaal. Lid 4. De eindwaardering van Loopbaan en Burgerschap wordt uitgedrukt in voldaan en niet voldaan. Artikel 3.3 Betekenis van beoordelingen Lid 1. Een driepuntsschaal wordt uitgedrukt in: onvoldoende, voldoende, goed Lid 2. Een tienpuntsschaal wordt uitgedrukt in een cijfer uit de reeks 1 t/m 10. Artikel 3.4 Uitslag beoordelingen De uitslag van een beoordeling van een examen wordt binnen tien werkdagen mondeling en/of schriftelijk aan de deelnemer bekend gemaakt. Artikel 3.5 Uitslagregel De eisen waaraan de deelnemer moet voldoen om het diploma te behalen staan vermeld in de Oer en in de daarvan afgeleide studiegids en het individueel examenplan. Artikel 3.6 Inzage Lid 1. De deelnemer kan binnen een termijn van 5 werkdagen na de officiële publicatie van de examenresultaten een verzoek om inzage in het beoordeelde werk indienen bij het examenbureau. Over het beoordeelde werk kan na inzage een gesprek worden aangevraagd met de betrokken beoordelaar. Deze maakt van dit gesprek een verslag met de conclusie van zowel de beoordeelde als de beoordelaar. Dit verslag wordt door beide ondertekend en ingeleverd bij het examenbureau ter archivering in het studentdossier. Zie hiervoor ook de procedure theorie- en vaardigheidsexamen in het Handboek Leren en Examineren Lid 2. Een deelnemer kan bezwaar maken tegen zijn beoordeling. De procedure hiervoor staat beschreven in hoofdstuk 4 van dit reglement.

12 4. Klacht, bezwaar, beroep De directie van verwacht dat een deelnemer, alvorens een klacht, een bezwaar of een beroep in te dienen, getracht heeft de kwestie in den minne te schikken door middel van overleg met de betreffende docent of andere functionaris. Artikel 4.1 Klachten en Bezwaarschrift Lid 1. Iedere deelnemer kan een klacht indienen evenals een bezwaarschrift over een examenonderdeel wanneer hij / zij dat nodig acht. Hiertoe dient een formulier te worden ingevuld dat verkrijgbaar is bij het examenbureau waar dit formulier ook ingeleverd moet worden. Het is van belang om in ieder geval de volgende gegevens in te dienen: naam en adres van de indiener datum van indiening handtekening van de indiener omschrijving van de beslissing of maatregel waartegen bezwaar wordt ingediend de gronden van het bezwaar of de reden(en) van de klacht Lid 2. De deelnemer ontvangt een schriftelijke ontvangstbevestiging. Lid 3. De klacht of het bezwaar wordt door de examencommissie behandeld. Indien gewenst kan de deelnemer gehoord worden. Hierbij kan de deelnemer bijgestaan worden door een raadsman. Lid 4. De termijn van uitspraak is 10 werkdagen. De uitspraak wordt schriftelijk aan de deelnemer bekend gemaakt. Artikel 4.2 Beroep Lid 1. Een deelnemer kan tegen een uitspraak over een klacht of bezwaar beroep aantekenen (beroepsschrift) bij de Commissie van Beroep voor examens. Deze Commissie is ingesteld op grond van artikel van de WEB. De commissie behandelt het beroep volgens een hiertoe vastgesteld reglement. Lid 2. De termijn van indienen is 14 dagen vanaf de dag waarop de maatregel of beslissing zoals bedoeld in art. 4.1 lid 4 bekend is gemaakt. Lid 3. Het beroepsschrift moet worden ingediend bij de secretaris van de Commissie van Beroep voor examens, Postbus 448, 9700 AK te Groningen. De secretaris voorziet het beroepsschrift van een dagstempel. Deze is van belang voor de termijnstelling. Lid 4. De Commissie van Beroep doet binnen 15 werkdagen na dagtekening een uitspraak. Deze uitspraak is bindend. Indien nodig kan de Commissie van Beroep deze termijn eenmaal verlengen met een maximum van 10 werkdagen. Binnen de gestelde termijn deelt de Commissie schriftelijk de uitslag mee aan de secretaris van de commissie van beroep welke de uitspraak schriftelijk bekend maakt aan de indiener van het beroepsschrift. Lid 5. De Commissie van Beroep bestaat uit: Dhr. Janze - voorzitter (directeur in het voortgezet onderwijs) Mw. Heeringa - lid Mw. Schuringa - lid (onderwijskundige voortgezet onderwijs) Dhr. De Jong - plaatsvervangend lid (directeur in het voortgezet onderwijs) Dhr. Hulsman - plaatsvervangend lid (directeur in het mbo)

13 5. Slotbepalingen Artikel 5.1 Geheimhouding Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van examinering en daarbij de beschikking heeft over vertrouwelijke gegevens is verplicht tot geheimhouding. Dit met uitzondering van wettelijke regels die bekendmaking afdwingen. Artikel 5.2 Niet voorziene situaties In niet voorziene situaties in dit reglement beslist de voorzitter van de examencommissie indien besluitvorming urgent is. Artikel 5.3 Inwerkingtreding De inwerkingtreding van dit examenreglement is 1 augustus Dit reglement vervangt alle eerdere versies. Artikel 5.4 Geldigheid Dit examenreglement is van toepassing op alle examens die door worden georganiseerd voor alle opleidingen en de daarbij behorende cohorten. Artikel 5.5 Wijzigingen Na inwerkingtreding van dit reglement kunnen noodzakelijk gebleken wijzigingen alleen worden toegevoegd indien hierdoor de belangen van de deelnemer niet worden geschaad.

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 2013 door het College van Bestuur en treedt in werking op 1 augustus 2013 Da Vinci

Nadere informatie

Examenreglement competentiegerichte opleidingen. Da Vinci College

Examenreglement competentiegerichte opleidingen. Da Vinci College Examenreglement competentiegerichte opleidingen van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit examenreglement is een bijlage van de onderwijs- en examenregeling en is van

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 01-04-2015 door dhr. H. van Gorkom, directeur onderwijs namens het College van Bestuur

Nadere informatie

Examenreglement MBO Utrecht

Examenreglement MBO Utrecht Examenreglement MBO Utrecht 2014-2016 Colofon Examenreglement Vastgesteld door het Management Team op : 30 maart 2015 Definitief vastgesteld door het College van Bestuur op : 22 april 2015 Instemming Ondernemingsraad

Nadere informatie

Examenreglement voor beroepsopleidingen van Drenthe College

Examenreglement voor beroepsopleidingen van Drenthe College Examenreglement voor beroepsopleidingen van Drenthe College Inhoud DE REGELING VAN HET EXAMEN 3 EXAMENCOMMISSIE 3 BEKENDMAKING 3 TOEGANG EN TOELATING 3 EXAMENPLAN 3 VRIJSTELLING 4 AFWIJKENDE EXAMINERING

Nadere informatie

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan 1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Regeling van de examens Het examen Herkansen van examens

Nadere informatie

Examenreglement van het Friesland College

Examenreglement van het Friesland College Examenreglement van het Friesland College 2009 Dit examenreglement is van toepassing op alle leertrajecten van de Stichting voor Algemeen Voortgezet Onderwijs, Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie,

Nadere informatie

Examenreglement MBO Utrecht

Examenreglement MBO Utrecht Colofon Examenreglement Vastgesteld door de Examencommissie op : 5 september 2016 Definitief vastgesteld door het College van Bestuur op : 21 december 2016 Instemming Ondernemingsraad op : 20 december

Nadere informatie

Examenreglement eindtermgerichte opleidingen. Da Vinci College

Examenreglement eindtermgerichte opleidingen. Da Vinci College Examenreglement eindtermgerichte opleidingen van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit examenreglement is een bijlage van de onderwijs- en examenregeling, zoals bedoeld

Nadere informatie

EXAMENREGELEMENT Versie en ingangsdatum 19 maart 2015

EXAMENREGELEMENT Versie en ingangsdatum 19 maart 2015 De bepalingen uit dit reglement zijn van toepassing op examens van het Praktijk Centrum Bomen. Het examenreglement is beschikbaar via de website www.pcbomen.nl. Voor examens die ten behoeven van derden

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT DE REGELING VAN DE EXAMENS. Procedures rond het examen. Beoordeling

EXAMENREGLEMENT DE REGELING VAN DE EXAMENS. Procedures rond het examen. Beoordeling EXAMENREGLEMENT DE REGELING VAN DE EXAMENS Procedures rond het examen Artikel 1 1.1 De examens voor de diverse opleidingen bestaan uit een deelexamen per module. 1.2 Aan de cursisten wordt na afloop van

Nadere informatie

Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan

Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Regeling van de examens Het examen Herkansen van examens

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL Leidse instrumentmakers School (LiS) Einsteinweg 61 2333 CC Leiden www.lis-mbo.nl Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 1 Onderwijs-

Nadere informatie

Examenreglement BIG herregistratie verpleegkundigen

Examenreglement BIG herregistratie verpleegkundigen Examenreglement BIG herregistratie verpleegkundigen Versie 0.2 Vastgesteld op: 16 december 2015 Door: College van Bestuur ROC Midden Nederland Examenreglement BIG herregistratie Verpleegkundigen 2015 Examenreglement

Nadere informatie

Examenreglement BIG herregistratie verpleegkundigen

Examenreglement BIG herregistratie verpleegkundigen Examenreglement BIG herregistratie verpleegkundigen Versie 2.0 Vastgesteld op: 22 maart 2017 Door: College van Bestuur ROC Midden Nederland Examenreglement BIG herregistratie Verpleegkundigen 2017 1. Begrippenlijst

Nadere informatie

Examenreglement MBO Utrecht

Examenreglement MBO Utrecht Examenreglement MBO Utrecht Colofon Examenreglement vastgesteld door de Examencommissie op : 3 juli 2017 Definitief vastgesteld door het College van Bestuur op : 23 oktober 2017 Instemming Studentenraad

Nadere informatie

Examenreglement MBO-SGB

Examenreglement MBO-SGB Examenreglement 2015-2016 MBO-SGB Dit examenreglement mbo van SG Bonaire is van toepassing op de examinering van beroepsgericht onderwijs. Voor een verklaring van de begrippen zie bijlage 2 van de onderwijs-

Nadere informatie

(aangevulde versie in verband met de brief aan de scholen van 9 januari 2012)

(aangevulde versie in verband met de brief aan de scholen van 9 januari 2012) Wijziging van het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB vanwege o.a. examinering referentieniveaus mbo-2 en mbo-3 en herziening inrichting kwalificatiestructuur (aangevulde versie in verband

Nadere informatie

8 JUNI Het wijzigingsbesluit is opgebouwd uit artikelen (I t/m VI), een algemene toelichting en een artikelsgewijze

8 JUNI Het wijzigingsbesluit is opgebouwd uit artikelen (I t/m VI), een algemene toelichting en een artikelsgewijze Wijziging van o.a. het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB vanwege o.a. examinering referentieniveaus mbo-2 en mbo-3 en herziening inrichting kwalificatiestructuur Dit is een servicedocument

Nadere informatie

Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT

Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT Cohorten startend tussen 1 augustus 2015-1 augustus 2016 MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS Ingestemd op: Directieteam Instemming 30 maart 2015 Studentenraad Advies 19

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 2 De opleiding... 3 Leren op school... 3 Leren in de praktijk (LIP)... 3 Leren in het bedrijf... 3 Onderwijstijd... 4 Beroepspraktijkvorming...

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement Van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland-Zuid Da Vinci College Dit examenreglement is vastgesteld op 1 juli 2016 door dhr. H.J. van Gorkom, directeur onderwijs en strategie namens

Nadere informatie

Afnamereglement examens uitgevoerd op school

Afnamereglement examens uitgevoerd op school Afnamereglement examens uitgevoerd op school Bronnen: - Examenreglement ROC Menso Alting - Diplomamodel (Staatscourant 2012 nr. 10761, 4 juni 2012) 1. Organisatie van examens op school 1.1 Het examen Een

Nadere informatie

Toelichting voor studenten bij het Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT

Toelichting voor studenten bij het Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT Toelichting voor studenten bij het Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT Cohorten startend tussen 1 augustus 2014 1 augustus 2015 MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS Inleiding Voor je ligt de toelichting bij

Nadere informatie

Examenreglement Koning Willem I College

Examenreglement Koning Willem I College Dit examenreglement is door de centrale examencommissie van het Koning Willem I College vastgesteld op 6 juni 2017 en treedt in werking vanaf het studiejaar 2017-2018. Het examenreglement geldt vanaf het

Nadere informatie

Reglement Bezwaar en Beroep. Nimeto Utrecht

Reglement Bezwaar en Beroep. Nimeto Utrecht Reglement Bezwaar en Beroep Nimeto Utrecht Vooraf... 3 Inleiding... 4 De summatieve fase; procedure bij bezwaar tegen een examenuitslag... 4 Artikel 1 : Bezwaar bij de Examencommissie... 4 Artikel 2 :

Nadere informatie

Examenreglement Koning Willem I College

Examenreglement Koning Willem I College Examenreglement Koning Willem I College Dit examenreglement is door de centrale examencommissie van het Koning Willem I College vastgesteld op 15 september 2015 en treedt in werking vanaf het studiejaar

Nadere informatie

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Reglement Examen opleiding klachtenfunctionaris zorgsector D.d. 30 september 2013 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : Quasir BV Bevoegd

Nadere informatie

Examenreglement Augustus 2015

Examenreglement Augustus 2015 Examenreglement Augustus 2015 Vastgesteld door: College van Bestuur Vastgesteld op: D.d. 26 juni 2015 Auteur: Bestuursbureau Inhoud Woord vooraf 3 Regeling van het examen 4 Gelegenheid Begrippen, toepassing

Nadere informatie

Informatie examinering voor de student. Examencommissie Cluster ECUV versie 3

Informatie examinering voor de student. Examencommissie Cluster ECUV versie 3 Informatie examinering voor de student Examencommissie Cluster ECUV 2015-2016 versie 3 Informatie examinering voor de student 2015, Rijn IJssel www.rijnijssel.nl Copyright bij de uitgever. Alle rechten

Nadere informatie

Het examenreglement. Dit examenreglement is vastgesteld door het hoofdbestuur van de NBV

Het examenreglement. Dit examenreglement is vastgesteld door het hoofdbestuur van de NBV Het examenreglement VASTSTELLING EN BEKENDMAKING Dit examenreglement is vastgesteld door het hoofdbestuur van de NBV Namens de NBV, De voorzitter. Bijlage Regeling Bijenteeltonderwijs. Het examenreglement

Nadere informatie

b. De examencommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een aantal leden.

b. De examencommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een aantal leden. Samenwerking van Quasir en De Bureaus Reglement Examen Opleiding Herstelcoach d.d. 13 december 2016 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : samenwerking van Quasir en De Bureaus Bevoegd gezag : directie

Nadere informatie

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum 01-06-15 Examen Reglement Onderwerp Examenreglement VWO, HAVO, VMBO Openbaar Onderwijs Groep Groningen Definitief Bezoekadres Postadres L. Springerlaan 39 9727 KB Groningen Postbus 744 9700 AS Groningen

Nadere informatie

Criterium: Borging deskundigheid Een opleiding scoort voldoende op dit criterium wanneer de examinering overeenkomt met het volgende portret.

Criterium: Borging deskundigheid Een opleiding scoort voldoende op dit criterium wanneer de examinering overeenkomt met het volgende portret. Bijlage (Behorend bij de `Regeling standaarden examenkwaliteit MBO, van 31 januari 2009, kenmerk BVE-STELSEL/2009-97923) Inleiding Onderstaand worden 7 standaarden voor de examenkwaliteit gegeven. Bij

Nadere informatie

Reglement Bezwaar en Beroep. Nimeto Utrecht

Reglement Bezwaar en Beroep. Nimeto Utrecht Reglement Bezwaar en Beroep Nimeto Utrecht Concept versie d.d. 26 september 2013 Vooraf... 3 Inleiding... 4 De formatieve fase; procedure bij een bezwaar tegen beoordeling of studieadvies... 4 Artikel

Nadere informatie

Bijlage: 1: Examenreglement ROC Midden Nederland beroepsgerichte opleidingen

Bijlage: 1: Examenreglement ROC Midden Nederland beroepsgerichte opleidingen Bijlage: 1: Examenreglement ROC Midden Nederland beroepsgerichte opleidingen 2013-2014 1. Begrippenlijst Deze begrippenlijst is onderdeel van het examenreglement. Afname Beoordelaar Beroep Bevoegd gezag

Nadere informatie

Examenreglement (versie 15 oktober 2011)

Examenreglement (versie 15 oktober 2011) Examenreglement (versie 15 oktober 2011) Het examenreglement beschrijft de regels, procedures en voorschriften met betrekking tot de totstandkoming, organisatie en beoordeling van examens. Het Arcus College

Nadere informatie

1.2 Vrijstelling Vrijstelling wordt op uitdrukkelijk verzoek van de deelnemer verleend door de examencommissie van de opleiding.

1.2 Vrijstelling Vrijstelling wordt op uitdrukkelijk verzoek van de deelnemer verleend door de examencommissie van de opleiding. HET EXAMENREGLEMENT In dit stuk worden de regelingen rond het examen beschreven. Een examen is een onderzoek naar de kennis, inzicht, vaardigheden en houding die een kandidaat zich bij voltooiing van de

Nadere informatie

Examenreglement Colofon

Examenreglement Colofon Examenreglement Colofon Uitgave : MBO Amersfoort Instemming Ondernemingsraad : 25 maart 2015 Instemming Studentenraad : 30 maart 2015 Vastgesteld College van Bestuur : 7 april 2015 Kenmerk CvB vastgesteld

Nadere informatie

1. Algemeen. 1.2 Deelname aan het examen. Bijlage 11: Examenreglement

1. Algemeen. 1.2 Deelname aan het examen. Bijlage 11: Examenreglement Bijlage 11: Examenreglement 1. Algemeen Binnen ROC TOP kennen we algemene afspraken en huisregels met betrekking tot de examens. We verwachten van alle betrokkenen dat zij de regels in acht nemen. De examenleiding

Nadere informatie

Examenreglement VAVO Rijn IJssel 11-433

Examenreglement VAVO Rijn IJssel 11-433 Examenreglement VAVO Rijn IJssel 11-433 Dit examenreglement VAVO van Rijn IJssel is een onderdeel van het programma van toetsing en afsluiting (PTA) binnen het voortgezet algemeen volwassenen onderwijs

Nadere informatie

Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT

Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT Cohorten startend tussen 1 augustus 2016-1 augustus 2017 MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS Vergadering Behandeling Raad van Bestuur Voorgenomen besluit 5 april 2016

Nadere informatie

Reglement voor De Commissie van Beroep voor de examens Grafisch Lyceum Rotterdam. Gewijzigd en vastgesteld op 4 juli 2007

Reglement voor De Commissie van Beroep voor de examens Grafisch Lyceum Rotterdam. Gewijzigd en vastgesteld op 4 juli 2007 Reglement voor De Commissie van Beroep voor de examens Grafisch Lyceum Rotterdam Gewijzigd en vastgesteld op 4 juli 2007 Artikelen reglement commissie van beroep voor de examens: Artikel 1: Algemene Bepalingen

Nadere informatie

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen...

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen... Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4 4 De inrichting van toetsen... 5 4.1 Toelating tot de toetsing... 5 4.2 Schriftelijke

Nadere informatie

In de Studiegids Onderwijs- en Examenregeling (St-OER) van je opleiding staat informatie over de inhoud, de vorm en de organisatie van de examens.

In de Studiegids Onderwijs- en Examenregeling (St-OER) van je opleiding staat informatie over de inhoud, de vorm en de organisatie van de examens. Examenreglement mbo Rijn IJssel 2015-2016 Het examenreglement mbo van Rijn IJssel zorgt ervoor dat voor iedere student gelijke examenregels gelden en is onderdeel van de onderwijs- en examenregeling van

Nadere informatie

In de Studiegids Onderwijs- en examenregeling (St-OER) van je opleiding staat informatie over de inhoud, de vorm en de organisatie van de examens.

In de Studiegids Onderwijs- en examenregeling (St-OER) van je opleiding staat informatie over de inhoud, de vorm en de organisatie van de examens. Examenreglement mbo Rijn IJssel 2015-2016 Het examenreglement mbo van Rijn IJssel zorgt ervoor dat voor iedere student gelijke examenregels gelden en is onderdeel van de onderwijs- en examenregeling van

Nadere informatie

VERSIE MEI 2014

VERSIE MEI 2014 Wijziging Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB i.v.m. examinering referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen mbo 2 en 3 en aanpassing examineringsvoorschriften i.v.m. de beroepsgerichte

Nadere informatie

Examenreglement SVCK

Examenreglement SVCK Stichting Vakbekwaamheid Cannabis Keten (SVCK) Examenreglement Stichting Vakbekwaamheid Cannabis Keten (SVCK) Postbus 9515 4801 LP Breda www.svck.nl info@svck.nl Copyright SVCK 2015 Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Algemene voorwaarden HTM examens Q-CBT-CT-TR en Q-CBT-CO

Algemene voorwaarden HTM examens Q-CBT-CT-TR en Q-CBT-CO Algemene voorwaarden HTM examens Q-CBT-CT-TR en Q-CBT-CO Op alle examens die in opdracht van HTM door de Management- Sharing worden afgenomen zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing. Kandidaten

Nadere informatie

Examenreglement parkeercontroleur VEXPAN

Examenreglement parkeercontroleur VEXPAN Examenreglement parkeercontroleur VEXPAN Bladzijde 1 van 7 A. Begripsbepalingenn Bestuur Commissie van Beroep Diploma Examen Examencommissie Examenlocatie Examenonderdeel Examenreglement Examenleider Kandidaat

Nadere informatie

Voor het mbo zijn vooral van belang: - Artikel I: Wijziging van het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB (p.

Voor het mbo zijn vooral van belang: - Artikel I: Wijziging van het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB (p. Wijziging Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB i.v.m. examinering referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen mbo 2 en 3 en aanpassing examineringsvoorschriften i.v.m. de beroepsgerichte

Nadere informatie

Et Examentaken mbo WWW.EXAMINERINGMBO.NL Examentaken mbo Wat is het? De Examentaken mbo omschrijven alle taken die worden uitgevoerd ten behoeve van de examinering in het mbo. Het is een hulpmiddel om

Nadere informatie

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder; a. NBA: de Nederlandse Beroepsorganisatie van accountants; b. bestuur: het bestuur

Nadere informatie

Examenprotocol. Vakopleiding Installateur Haarden, Kachels en Rookkanalen versie 05-11-2013

Examenprotocol. Vakopleiding Installateur Haarden, Kachels en Rookkanalen versie 05-11-2013 Examenprotocol Vakopleiding Installateur Haarden, Kachels en Rookkanalen versie 05-11-2013 2 1. Het examenreglement (algemeen) De Vakopleiding Installateur Haarden, Kachels en Rookkanalen wordt uitgevoerd

Nadere informatie

bijlage 3 - PagiNa 1 bijlage 3: RegleMeNT COMMiSSie VaN beroep VOOR De examens albeda COllege RegleMeNT COMMiSSie VaN beroep VOOR De examens

bijlage 3 - PagiNa 1 bijlage 3: RegleMeNT COMMiSSie VaN beroep VOOR De examens albeda COllege RegleMeNT COMMiSSie VaN beroep VOOR De examens Bijlage 3 - PAGINA 1 bijlage 3: REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS Albeda college Bijlage 3 - PAGINA 2 Artikelen Reglement commissie van beroep voor de examens: Artikel 1: begrippen 3 Artikel

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT MEDEWERKER CONTACTLENZEN & CONTACTLENS- SPECIALIST

EXAMENREGLEMENT MEDEWERKER CONTACTLENZEN & CONTACTLENS- SPECIALIST EXAMENREGLEMENT MEDEWERKER CONTACTLENZEN & CONTACTLENS- SPECIALIST Studiejaar 2014-2015 @ Niets uit deze uitgave mag vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm

Nadere informatie

Kritische succesfactoren voor goede examenkwaliteit

Kritische succesfactoren voor goede examenkwaliteit Kritische succesfactoren voor goede examenkwaliteit Toelichting bij het overzicht van kritische succes factoren voor goede examenkwaliteit In opdracht van het project Focus op standaarden in Examinering

Nadere informatie

DE EINDHOVENSE SCHOOL ONDERZOEK KWALITEITSVERBETERING EXAMINERING

DE EINDHOVENSE SCHOOL ONDERZOEK KWALITEITSVERBETERING EXAMINERING DE EINDHOVENSE SCHOOL ONDERZOEK KWALITEITSVERBETERING EXAMINERING 2010-2011 Utrecht, juni 2010 Rapportage kwaliteitsverbetering examinering de eindhovense school 2010 p. 2 van 20 VASTSTELLING RAPPORT Dit

Nadere informatie

E X A M E N R E G L E M E N T

E X A M E N R E G L E M E N T E X A M E N R E G L E M E N T Algemeen reglement voor het afnemen van VCAexamens in het kader van diplomering volgens het Uitvoeringsbesluit VCA januari 2012 van ECABO Dit reglement sluit aan op het Uitvoeringsbesluit

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT

EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN In dit examenreglement wordt verstaan onder: NIVE: Cash management Examencommissie: Voorzitter: Dagvoorzitter: Corrector: Examinator: Kandidaat:

Nadere informatie

Examenreglement Zadkine voor educatie en beroepsopleidingen volgens de WEB

Examenreglement Zadkine voor educatie en beroepsopleidingen volgens de WEB Examenreglement Zadkine voor educatie en beroepsopleidingen volgens de WEB Vastgesteld 15 mei 2009 Zadkine Postbus 84021 3009 CA ROTTERDAM 010-214 00 44 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Artikel 1 De regeling

Nadere informatie

Schoolexamenreglement

Schoolexamenreglement Schoolexamenreglement Artikel 1. Begrippenlijst 1. Toetsen: Schriftelijke toetsen, mondelinge toetsen, ICT-toetsen, kijk en/of luistertoetsen, praktische opdrachten, handelingsdeel (handelingsopdrachten).

Nadere informatie

Copyright Januari 2016 Examenbureau LSSO B.V. Druk-, zetfouten, wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden.

Copyright Januari 2016 Examenbureau LSSO B.V. Druk-, zetfouten, wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden. Copyright Januari 2016 Examenbureau LSSO B.V. Druk-, zetfouten, wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden. Hoewel dit examenreglement met zorg is samengesteld, aanvaardt Examenbureau LSSO B.V. geen

Nadere informatie

REGELING. met betrekking tot het afleggen van een PROEVE VAN BEKWAAMHEID. bij IBKI, als onderdeel van de totale examinering van een kwalificatie

REGELING. met betrekking tot het afleggen van een PROEVE VAN BEKWAAMHEID. bij IBKI, als onderdeel van de totale examinering van een kwalificatie REGELING met betrekking tot het afleggen van een PROEVE VAN BEKWAAMHEID bij IBKI, als onderdeel van de totale examinering van een kwalificatie IBKI Nieuwegein, Juni 2016. INHOUD Hoofdstuk I Algemene bepalingen...

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 'BETONLABORANT BV'

EXAMENREGLEMENT 'BETONLABORANT BV' EXAMENREGLEMENT 'BETONLABORANT BV' Uitgave september 2013 Artikel 1 Inleiding Dit reglement is van toepassing op het examen ter verkrijging van het diploma Betonlaborant BV, uitgeschreven door de Betonvereniging.

Nadere informatie

Examenreglement. Nederlandse Kappersakademie. Onderdeel van de Algemene studie-informatie, tevens reglement/statuten dagopleidingen

Examenreglement. Nederlandse Kappersakademie. Onderdeel van de Algemene studie-informatie, tevens reglement/statuten dagopleidingen Examenreglement Nederlandse Kappersakademie Onderdeel van de Algemene studie-informatie, tevens reglement/statuten dagopleidingen Inwerkingtreding per 1 augustus 2010 Examenreglement 1 Colofon Datum Augustus

Nadere informatie

Examenreglement. Middelbaar beroepsonderwijs. ROC Horizon College

Examenreglement. Middelbaar beroepsonderwijs. ROC Horizon College Examenreglement Middelbaar beroepsonderwijs ROC Horizon College Pagina 1 van 20 Inhoud 1. De regeling van de examens 2. De organisatie van de examens 3. Beroep 4. Slotartikelen Bijlagen 1. Samenvatting

Nadere informatie

Examenvoorlichting (in 10 stappen)

Examenvoorlichting (in 10 stappen) Examenvoorlichting (in 10 stappen) roctop.nl 1. Examenkandidaat Wil je toegang krijgen tot het examen, dan gelden daar voorwaarden voor: je moet laten zien dat je klaar bent met het onderwijs. Samen met

Nadere informatie

Examenreglement ROC Nijmegen

Examenreglement ROC Nijmegen Examenreglement ROC Nijmegen Vastgesteld door de Examencommissie ROC Nijmegen op 4 december 2014 2014-12-04 Examenreglement ROC Nijmegen 1 INLEIDING Het examenreglement vormt het voor alle opleidingen

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT MBO MBORIJNLAND

EXAMENREGLEMENT MBO MBORIJNLAND EXAMENREGLEMENT MBO MBORIJNLAND voor alle studenten die gestart zijn met een mbo-opleiding vanaf 1 augustus 2012 Ingangsdatum : 1 augustus 2017 Status : Vastgesteld Raad van Bestuur Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie

Copyright September 2015 Examenbureau LSSO B.V. Druk-, zetfouten, wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden.

Copyright September 2015 Examenbureau LSSO B.V. Druk-, zetfouten, wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden. Copyright September 2015 Examenbureau LSSO B.V. Druk-, zetfouten, wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden. Hoewel dit examenreglement met zorg is samengesteld, aanvaardt Examenbureau LSSO B.V. geen

Nadere informatie

NIVEAU 4 TUIN, PARK & LANDSCHAP. Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 4 Versie: 2015-2016.

NIVEAU 4 TUIN, PARK & LANDSCHAP. Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 4 Versie: 2015-2016. NIVEAU 4 TUIN, PARK & LANDSCHAP Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 4 Versie: 2015-2016 Naam uitstroom: Manager natuur en recreatie Crebo-code: 97090 BEROEPSGERICHTE EISEN

Nadere informatie

STUDIEGIDS - EXAMINERING

STUDIEGIDS - EXAMINERING PROJECTLEIDER STUDIEGIDS - EXAMINERING Projectleider (PIE) (crebo 94525) Kwalificatiedossier Middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud Versie 2011 Cohort 2010 10 september 2013 Inhoud Voorwoord & leeswijzer...

Nadere informatie

Examenreglement April 2017

Examenreglement April 2017 Examenreglement April 2017 Inhoud 1. Examenreglement... 3 Toezicht 4 Examenorganisatie 4 1.3 Centrale examinering 4 1.5 Examendeelnemer 4 1.6 Vrijstelling 5 1.7 Aangepaste examinering 5 1.8 Afwijkingen

Nadere informatie

Examenvoorlichting (in 10 stappen)

Examenvoorlichting (in 10 stappen) Examenvoorlichting (in 10 stappen) 2017 2018 1. Examenkandidaat Wil je toegang krijgen tot een examen, dan gelden daar voorwaarden voor. Je moet laten zien dat je klaar bent met het onderwijs. Voordat

Nadere informatie

Examenreglement Scalda

Examenreglement Scalda Examenreglement Scalda Besluit College van Bestuur d.d. 7 april 2015 Advies Directieteam d.d. 23 maart 2015 Tekstueel aangepast d.d. 2 juni 2015 Inhoud Inhoud... 2 Algemene Bepalingen... 3 1. Regeling

Nadere informatie

Examenreglement ROC Midden Nederland Beroepsgerichte opleidingen

Examenreglement ROC Midden Nederland Beroepsgerichte opleidingen Examenreglement ROC Midden Nederland Beroepsgerichte opleidingen 2014-2015 1. Begrippenlijst Deze begrippenlijst is onderdeel van het examenreglement. De belangrijkste begrippen staan opgenomen. Een lijst

Nadere informatie

SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO

SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO Binnen de mbo-scholen van de Lentiz onderwijsgroep ontstaan vaak vragen over de voorwaarden waaraan vrijstellingen voor AVO-vakken

Nadere informatie

NIVEAU 4 NATUUR, MILIEU & RUIMTE. Startjaar: Versie: Crebo-code: 23172

NIVEAU 4 NATUUR, MILIEU & RUIMTE. Startjaar: Versie: Crebo-code: 23172 NIVEAU 4 NATUUR, MILIEU & RUIMTE Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Milieu-onderzoek en -inspectie Versie: 2015-2016 Naam uitstroom: nog niet bekend Crebo-code: 23172 BEROEPSGERICHTE EISEN Het beroepsgerichte

Nadere informatie

Artikel 2 Dit Examenreglement heeft betrekking op alle door NIBE-SVV afgenomen DSI PT examens.

Artikel 2 Dit Examenreglement heeft betrekking op alle door NIBE-SVV afgenomen DSI PT examens. Examenreglement DSI PT BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Artikel 1 In dit Examenreglement wordt verstaan onder: NIBE-SVV: De business unit NIBE-SVV Examens. Website: www.nibesvv.nl Kandidaat: Degene die zich voor

Nadere informatie

Beroep: Indien u het niet eens bent met de uitkomst van een besluit op een ingediend bezwaar kunt u in beroep gaan.

Beroep: Indien u het niet eens bent met de uitkomst van een besluit op een ingediend bezwaar kunt u in beroep gaan. 0672 EXAMENREGLEMENT WFT-EXAMENS 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. Doel Dit examenreglement beschrijft de procedures met betrekking tot het afnemen van de Wftexamens door WFT Benelux. Dit examenreglement heeft

Nadere informatie

De meest gestelde vragen (met antwoorden) over het deelnemen aan het examen

De meest gestelde vragen (met antwoorden) over het deelnemen aan het examen De meest gestelde vragen (met antwoorden) over het deelnemen aan het examen Waaruit bestaat het examen? In de studiegids (plan van toetsing en afsluiting) kun je vinden uit welke onderdelen het examen

Nadere informatie

Examenreglement Fittest Examen. Vastgesteld door AVAG Bestuur Opgesteld door: AVAG werkgroep Fittest. Versie: 3.0

Examenreglement Fittest Examen. Vastgesteld door AVAG Bestuur Opgesteld door: AVAG werkgroep Fittest. Versie: 3.0 Examenreglement Fittest Examen Vastgesteld door AVAG Bestuur Opgesteld door: AVAG werkgroep Fittest Versie: 3.0 Vastgesteld op: 04-12-2105 Update: 22-04-2016 Artikel 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN In dit reglement

Nadere informatie

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen SPO Examenreglement Algemene bepalingen Artikel 1 1. Dit examenreglement is van toepassing op de examens van SPO. In de hieronder genoemde bijlagen bij dit examenreglement staan de specifieke rechten en

Nadere informatie

NIVEAU 2 BLOEM & DESIGN. Startjaar: 2015-2016. Versie: 2015-2016. Crebo-code: 97420

NIVEAU 2 BLOEM & DESIGN. Startjaar: 2015-2016. Versie: 2015-2016. Crebo-code: 97420 NIVEAU 2 BLOEM & DESIGN Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Bloemendetailhandel Versie: 2015-2016 Naam uitstroom: Medewerker bloembinden Crebo-code: 97420 BEROEPSGERICHTE EISEN Het beroepsgerichte

Nadere informatie

Examenreglement ROC Midden Nederland Beroepsgerichte opleidingen 2015-2016 versie: 1.4

Examenreglement ROC Midden Nederland Beroepsgerichte opleidingen 2015-2016 versie: 1.4 Examenreglement ROC Midden Nederland Beroepsgerichte opleidingen 2015-2016 versie: 1.4 1. Begrippenlijst Deze begrippenlijst is onderdeel van het examenreglement. De belangrijkste begrippen staan opgenomen.

Nadere informatie

Examenreglement. Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf

Examenreglement. Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf Examenreglement Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf Baarn, januari 2008 Kenmerk: SVS-006 Versie: 2008-01 Pagina 1 van 8 1. De Examencommissie a. Het bestuur van de Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf

Nadere informatie

Examenreglement beroepsonderwijs ROC Rivor Inhoud

Examenreglement beroepsonderwijs ROC Rivor Inhoud Examenreglement beroepsonderwijs ROC Rivor Inhoud 1 Regeling van examens... 4 2 Organisatie examens... 8 3 Richtlijnen voor de gang van zaken tijdens examenafname... 10 4 Richtlijnen voor beoordeling van

Nadere informatie

Begrippenkader examinering mbo

Begrippenkader examinering mbo Begrippenkader examinering mbo Datum : 15 juli 2011 Voorwoord Om tot standaardisering van examinering in het MBO te komen is onder andere een eenduidig begrippenkader examinering mbo ontwikkeld. Het merendeel

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT CASH MANAGEMENT (QCM)

EXAMENREGLEMENT CASH MANAGEMENT (QCM) EXAMENREGLEMENT CASH MANAGEMENT (QCM) ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN In dit examenreglement wordt verstaan onder: NIVE Opleidingen: Cash Management: Examencommissie: Voorzitter: Dagvoorzitter: Corrector:

Nadere informatie

NIVEAU 3 DIERVERZORGING. Startjaar: 2015-2016. Versie: 2015-2016. Crebo-code: 97720

NIVEAU 3 DIERVERZORGING. Startjaar: 2015-2016. Versie: 2015-2016. Crebo-code: 97720 NIVEAU 3 DIERVERZORGING Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Recreatiedieren Versie: 2015-2016 Naam uitstroom: Dierverzorger recreatiedieren Crebo-code: 97720 BEROEPSGERICHTE EISEN Het beroepsgerichte

Nadere informatie

Examenreglement. PCE-examens

Examenreglement. PCE-examens Examenreglement voor PCE-examens Begrippenlijst a. Kandidaat : Iemand die is toegelaten tot het examen b. Exameninstituut : Instituut voor Technische Vakexamens B.V. c. Examenlocatie : De plaats waar het

Nadere informatie

Examenreglement. voor het afnemen van het examen INBOUWSPECIALIST BEVEILIGINGSSYSTEMEN

Examenreglement. voor het afnemen van het examen INBOUWSPECIALIST BEVEILIGINGSSYSTEMEN Examenreglement voor het afnemen van het examen INBOUWSPECIALIST BEVEILIGINGSSYSTEMEN zoals bedoeld in de VbV regeling erkenning inbouwbedrijven beveiligingssystemen in/op voertuigen en werkmaterieel Vastgesteld

Nadere informatie

Examenreglement Beroepsgericht onderwijs 2014-2015

Examenreglement Beroepsgericht onderwijs 2014-2015 Examenreglement Beroepsgericht onderwijs 2014-2015 Mbo SG Bonaire Kaya Korona # 4 Kralendijk 7178142 EXAMENREGLEMENT Dit examenreglement mbo van SG Bonaire is van toepassing op de examinering van beroepsgericht

Nadere informatie

Startjaar: 2014-2015 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 3 Versie: 2014-2015 Vakbekwaam medewerker groenvoorziening Crebo-code: 97252

Startjaar: 2014-2015 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 3 Versie: 2014-2015 Vakbekwaam medewerker groenvoorziening Crebo-code: 97252 NIVEAU 3 TUIN, PARK & LANDSCHAP Startjaar: 2014-2015 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 3 Versie: 2014-2015 Naam uitstroom: Vakbekwaam medewerker groenvoorziening Crebo-code: 97252 BEROEPSGERICHTE

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 'METSELMORTELLABORANT BV'

EXAMENREGLEMENT 'METSELMORTELLABORANT BV' EXAMENREGLEMENT 'METSELMORTELLABORANT BV' Uitgave 1 januari 2010 Artikel 1 Inleiding Dit reglement is van toepassing op het examen ter verkrijging van het diploma Metselmortellaborant BV, uitgeschreven

Nadere informatie

Examenreglement van het Friesland College 2014

Examenreglement van het Friesland College 2014 Examenreglement van het Friesland College 2014 Dit examenreglement is van toepassing op alle toetsen/examens (of onderdelen daarvan) van alle opleidingen van de Stichting voor Algemeen Voortgezet Onderwijs,

Nadere informatie

Examenreglement KGH Douaneopleidingen

Examenreglement KGH Douaneopleidingen KGH Douaneopleidingen Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: Examencommissie Examen Herexamen Examendatum Een commissie bestaande uit leden afkomstig van de Douane en uit het bedrijfsleven.

Nadere informatie

Besluit van houdende wijziging van de regels omtrent het generiek examenonderdeel Engels voor de middenkader- en specialistenopleiding (mbo-4)

Besluit van houdende wijziging van de regels omtrent het generiek examenonderdeel Engels voor de middenkader- en specialistenopleiding (mbo-4) Besluit van houdende wijziging van de regels omtrent het generiek examenonderdeel Engels voor de middenkader- en specialistenopleiding (mbo-4) Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur

Nadere informatie

Model vastgesteld door de Algemene leden vergadering van NOC*NSF op 20 november 2007.

Model vastgesteld door de Algemene leden vergadering van NOC*NSF op 20 november 2007. Toetsreglement Sport Model vastgesteld door de Algemene leden vergadering van NOC*NSF op 20 november 2007. Het Toetsreglement Sport is van toepassing op alle Toetsplannen van kwalificaties en PVBbeschrijvingen

Nadere informatie