Professional activities/tasks. Management in InformationTechnology Management in InformatieTechnologie. Units/Sub-units

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Professional activities/tasks. Management in InformationTechnology Management in InformatieTechnologie. Units/Sub-units"

Transcriptie

1 Edexcel BTEC Levels 4 and 5 Higher Nationals specification in Computing and Systems Development Edexcel BTEC niveau 4 en 5 Hogere Nationals specificatie in Computing and Systems Development Professional activities/tasks Management in InformationTechnology Management in InformatieTechnologie Units/Sub-units Management in Information Technology Management in Information Technology Competence Skill Knowledge Understand principles of staff management Begrijp principes van personeelsbeheer Evaluate an organisation's staff recruitment policy Evalueer een organisatie de werving van personeel beleid Explain theories concerning staff motivation and the management of change Leg uit theorieën over motivatie van het personeel en het beheer van veranderingen Evaluate staff administration documentation Evalueer personeelsadministratie documentatie Recruitment: policies eg legal, job descriptions, selection criteria, preparation for interview, administrative and induction; line management structure Recruitment: beleid, bijvoorbeeld juridisch, functiebeschrijvingen, de selectiecriteria, de voorbereiding voor een gesprek, administratieve en inductie; lijn management structuur Motivation: current theories eg management of change, leadership, participation, team structure and management Motivatie: huidige theorieën zoals het beheer van verandering, leiderschap, participatie, team structuur en het beheer Administration: tasks eg scheduling including links with project management, monitoring performance, appraisal, terms and conditions of

2 Be able to use software management tools In staat zijn om software management tools te gebruiken Use system management tools to assist a company in their management planning process Gebruik systeembeheer tools om een bedrijf te helpen bij het beheer planningsproces Effectively use software management tools Effectief gebruik van software management tools employment; employer standards; systems and expectations; company policies and procedures Administratie: taken zoals planning waaronder banden met projectmanagement, monitoring van de prestaties, beoordeling, voorwaarden en bepalingen van werkgelegenheid, werkgever normen; systemen en verwachtingen, het bedrijfsbeleid en procedures Management planning processes eg investigation of an organisation's budgetary procedures, bidding procedures, budgetary monitoring systems, production of financial reports, managing projects Planning verwerkt bijvoorbeeld onderzoek naar budgettaire een organisatie procedures, aanbestedingsprocedures, budgettaire monitoring systemen, de productie van financiële verslagen, het managen van projecten Software tools for management: information system tools eg diary systems, spreadsheets, intranet, decision support systems; identification of tools with appropriate applications; project management software; management information systems Software tools voor het beheer: informatie systeem tools zoals

3 Be able to participate in strategic planning In staat zijn om deel te nemen in de strategische planning Understand current developments in information technology. Begrijp de huidige ontwikkelingen in de informatietechnologie. Critically evaluate the role of IT in strategic planning Evalueer kritisch de rol van IT in de strategische planning Use appropriate research methods to contribute to a company's strategic plan Gebruik de juiste methoden van onderzoek een bijdrage te leveren aan de strategische een bedrijf plan Discuss the issues associated with strategic planning Bespreek de problemen in verband met de strategische planning Evaluate the importance of embracing new developments in technology Beoordelen van het belang van het omarmen agenda-systemen, spreadsheets, intranet, beslissingsondersteunende systemen, identificatie van hulpmiddelen met de juiste applicaties; project management software; management informatie systemen Strategic planning: aim of strategic planning; use of IT in strategic planning; participating eg, contributing to disaster recovery plan, IT systems planning on strategic planning Strategische planning: Doel van de strategische planning, het gebruik van IT in strategische planning, deelnemende bijvoorbeeld, wat bijdraagt tot een ramp herstelplan, IT-systemen van plan de strategische planning Maintaining currency: research methods eg periodicals, internet, conference; human networking; accreditation; issues eg social, political, ethical, legal (UK, EU, global) Handhaving valuta: onderzoeksmethoden zoals tijdschriften, internet, conferentiefaciliteiten, menselijke netwerken; accreditatie; problemen zoals sociale, politieke, ethische, juridische (UK, EU, mondiaal) Developments in IT: impact on management eg learning new skills, training; impact of the internet eg on senior and middle management

4 van nieuwe ontwikkelingen in technologie Analyse the impact of new technology on management. Analyseer de impact van nieuwe technologie op het management. Ontwikkelingen in IT: impact op het management bijvoorbeeld het leren van nieuwe vaardigheden, opleiding, invloed van internet bijvoorbeeld op hogere en middenkader Importance: for management eg competitive advantage, efficiency, data analysis, deployment of staff (home working) Belang: voor het beheer bv concurrentievoordeel, efficiëntie, data-analyse, inzet van personeel (thuiswerken) Computer Systems Computer Systems Units/Sub-units Computer Systems Computer Systems Competence Skill Knowledge Understand the function of computer systems Begrijpen de functie van computersystemen Explain the role of computer systems in different environments Leg uit wat de rol van de computer systemen in verschillende omgevingen Explain the hardware, software and peripheral components of a computer system Leg de hardware, software en randapparatuur van een computersysteem Compare different types of computer systems Vergelijk verschillende computersystemen Computer systems: microcomputers eg personal computers; mobile computers; minicomputers eg midrange servers, workstations; mainframes eg large scale network systems; supercomputers eg high performance systems; models; multiprocessing Computersystemen: microcomputers bijvoorbeeld personal computers, mobiele computers; minicomputers bijvoorbeeld mid-range servers, werkstations,

5 mainframes bijvoorbeeld grootschalige netwerksystemen; supercomputers bijvoorbeeld highperformance systemen; modellen; multiprocessing Environments: home, business, computer gaming, networking, realtime, communication Omgevingen: home, business, computer gaming, netwerken, realtime, communicatie Function: main components (Arithmetic Logic Unit (ALU), control unit, memory and input/output devices), connection eg busses; Central Processing Unit (CPU) (control unit, arithmetic logic unit, registers, input/output); memory (Random Access Memory (RAM), Read Only Memory (ROM), registers, programmable, cache), auxiliary storage; computer architecture Functie: belangrijkste componenten (Arithmetic Logic Unit (ALU), regeleenheid, geheugen en input / output apparaten), aansluiting, bijv. bussen; Central Processing Unit (CPU) (besturing, rekenkundige logische eenheid, registers, input / output), geheugen ( Random Access Memory (RAM), Read Only Memory (ROM), registers, programmeerbaar, cache), extra opslag; computerarchitectuur Hardware: central

6 processing unit; motherboard, power supply unit, cooling units, backing storage eg hard disc drive; controllers, ports, main memory, memory types, battery, specialised cards eg Peripheral Component Interconnect (PCI), Accelerated Graphics Port (AGP), network, graphics, modem, sound, optical drives; performance factors Hardware: central processing unit, moederbord, voeding, koeling eenheden, backopslag zoals harde schijf, controllers, poorten, werkgeheugen, geheugen types, batterij, gespecialiseerde kaarten bijv. Peripheral Component Interconnect (PCI), Accelerated Graphics Port (AGP), netwerk, grafiek, modem, geluid, optische drives, de prestaties factoren Software: systems software eg operating systems, utility programs, library programs, translator programs; applications software eg special purpose software, be-spoke software; performance factors Software: systemen software zoals besturingssystemen, hulpprogramma's, bibliotheek-programma's, vertaler programma's; applicatiesoftware zoals special purpose software,- worden gesproken software; prestatiefactoren

7 Be able to design computer systems In staat zijn om de computer te ontwerpen Produce a system design specification to meet a client's needs Maak een ontwerp van het systeem specificatie van een klant te voldoen Evaluate the suitability of a system design specification Evalueer de geschiktheid van een ontwerp van het systeem specificatie Peripherals: printers, plotters, cameras, scanners; keyboard and mouse; monitors, display adapters; multimedia devices; storage media; networking; portable drives; plug and play components; performance factors Randapparatuur: printers, plotters, camera's, scanners, toetsenbord en muis, monitor, beeldschermadapters, multimedia-apparaten, opslagmedia te voorkomen; netwerken; draagbare schijven, plugand-play componenten; prestatiefactoren Needs analysis: client and system requirements, problems/limitations with current/new system, functionality, costs, timescales, resources, investigation/analytical techniques eg interviews, questionnaires Analyse van de behoeften: client-en systeemvereisten, problemen / beperkingen aan de huidige / nieuwe systeem, functionaliteit, kosten, tijdschema's, middelen, onderzoek / analytische technieken zoals interviews, vragenlijsten Selection: costs, client requirements, maintenance contracts, outputs required, compatibility; system integration eg home entertainment; storage capacity; accessibility; performance eg speed, time, power, efficiency,

8 Be able to build and configure computer systems In staat zijn om op te bouwen en te configureren computersystemen Build and configure a computer system to meet a design specification Bouwen en configureren van een computersysteem om een ontwerpspecificatie voldoen Test and document a computer system Testen en documenteren van een computersysteem effectiveness, usability, alternative solutions Selectie: kosten, wensen van klanten, onderhoudscontracten, die nodig uitgangen, compatibiliteit; systeemintegratie bv home entertainment, opslagcapaciteit, toegankelijkheid, de prestaties zoals snelheid, tijd, kracht, efficiëntie, effectiviteit, bruikbaarheid, alternatieve oplossingen System specification: client requirements, system requirements, system components, configuration, time, tools and resources, alternatives eg processor types, backup options; security measures; documentation Systeem specificaties: eisen van de klant, systeemvereisten, systeemcomponenten, configuratie, tijd, instrumenten en middelen, alternatieven zoals typen processoren, back-up opties; beveiligingsmaatregelen; documentatie Health and safety: health and safety practices; electrostatic precautions eg antistatic mats, antistatic wrist straps Gezondheid en veiligheid: de veiligheid en gezondheid praktijken; elektrostatische voorzorgsmaatregelen bijvoorbeeld antistatische matten, antistatische polsbanden System installation:

9 hardware: assemble and disassemble a computer system; install motherboard, processor, heat-sink and fan, memory, power supply unit and connect to internal components; install hard disc drive, optical drive; install specialised cards eg graphics, network, modem, audio; install and configure software eg operating system, application software, utility software; install peripheral devices eg printer, scanner, camera; install communication devices eg modem, router Installatie van het systeem: hardware: monteren en demonteren van een computersysteem; installeren moederbord, processor, koellichaam en ventilator, geheugen, voeding en verbinding te maken met interne componenten; installeren harde schijf, optische drive; installeren gespecialiseerde kaarten bv. afbeeldingen, netwerk, modem, audio, installeren en configureren software zoals besturingssystemen, applicatiesoftware, utility software; installeren randapparatuur zoals printer, scanner, camera, installeer communicatieapparaten zoals modem, router System configuration: configure Basic Input Output System (BIOS) eg date/time, power

10 management, security; install latest antivirus/security updates; update user profiles; configure desktop, icon size, font size, colour, background, customise menu; file management, files and folders, setting file/folder sharing permissions; peripheral devices, printer, scanner, camera; communication devices Systeem configuratie: configureer Basic Input Output System (BIOS) bijv. datum / tijd, power management, veiligheid, installeer nieuwste antivirus / security updates; update van gebruikersprofielen; configureren bureaublad, pictogrammen, de lettergrootte, kleur, achtergrond, aanpassen menu; bestandsbeheer, bestanden en mappen, het instellen van bestanden / mappen delen permissies; randapparatuur, printer, scanner, camera, communicatie-apparatuur System testing: fault detection, Power On Self Test (POST), diagnostic faults, troubleshoot devices; technical support documentation eg reference manuals, online manufacturer support; test hardware eg input/output devices, peripheral devices; test software; documentation eg test plan Testen van het systeem: foutdetectie, Power On Self Test (POST), diagnostische fouten, het

11 Be able to undertake routine maintenance on computer systems. In staat zijn om routineonderhoud aan computer systemen worden toegepast. Perform routine maintenance tasks on a computer system Basisonderhoud uit te voeren taken op een computer systeem Upgrade the hardware and software on a computer system. Upgrade de hardware en software op een computersysteem. oplossen van apparaten; technische ondersteuning documentatie zoals handleidingen, online fabrikant ondersteuning; testhardware bv. input / output apparaten, randapparatuur, programmatuur voor het testen, documentatie bv. testplan Software maintenance: upgrade software eg virus definition files; patches/updates; scheduling maintenance tasks; utility software eg defragmentation, cleanup, back-up, system profilers; other third party utility software eg compression utilities, spyware/malware removal Onderhoud van de software: software upgrade bv. virusdefinitiebestanden; patches / updates; planning onderhoudstaken; utility software zoals defragmentatie, clean-up, back-up, systeem profilers; andere derde partij utility software zoals compressie utilities, spyware / malware verwijderen Hardware maintenance: upgrade hardware; install and configure new peripherals eg printers, scanners; install and configure additional or replacement devices eg hard drive, memory, graphics, sound, optical media, network; cleaning equipment Hardware onderhoud:

12 upgrade hardware; installeren en configureren van nieuwe randapparatuur zoals printers, scanners, installeren en configureren aanvullende of vervangende apparaten zoals harde schijf, geheugen, video, geluid, optische media, netwerk, reinigingsapparatuur File management: manage files/folders; back-up procedures Bestandsbeheer: beheren van bestanden / mappen; back-up procedures Management of Projects Beheer van projecten Units/Sub-units Management of Projects Beheer van projecten Competence Skill Knowledge Understand the principles of project management Begrijp de principes van project management Explain the principles of project management De principes van project management Discuss viability of projects with particular emphasis on the criteria for success/failure Bespreek haalbaarheid van projecten met bijzondere nadruk op de criteria voor succes / falen Explore principles behind project management systems and procedures Verkennen principes achter project management systemen en procedures Explain key elements Project management: project management and the role of the project manager eg management of change, understanding of project management system elements and their integration, management of multiple projects, project environment and the impact of external influences on projects; identification of the major project phases and why they are required; understanding of the work in each phase; the nature of work in the lifecycles of projects in various industries Project management:

13 involved in terminating projects and conducting post-project appraisals Leg belangrijke elementen die betrokken zijn bij beëindigen van projecten en het uitvoeren van post-project taxaties project management en de rol van de projectmanager bijvoorbeeld het beheer van verandering, het begrijpen van het project management systeem elementen en hun integratie, beheer van meerdere projecten, project omgeving en de invloed van externe invloeden op projecten, identificatie van de belangrijke projectfasen en waarom zij vereist zijn; inzicht in het werk in elke fase, de aard van het werk in de levenscyclus van projecten in diverse branches Success/failure criteria: the need to meet operational, time and cost criteria; define and measure success eg develop the project scope, product breakdown structure (PBS), work breakdown structure (WBS), project execution strategy and the role of the project team; consideration of investment appraisal eg use of discount cash flow (DCF) and net present value (NPV); benefit analysis and viability of projects; determine success/failure criteria; preparation of project definition report; acceptance tests Succes / mislukking criteria: de noodzaak om operationele, tijd en kosten criteria voldoen; definiëren en meten het succes bv. de

14 ontwikkeling van de project scope, product breakdown structure (PBS), work breakdown structure (WBS), uitvoering van projecten de strategie en de rol van het projectteam, rekening houdend met de beoordeling van investeringen bijvoorbeeld gebruik van korting cash flow (DCF) en de netto contante waarde (NCW); batenanalyse en uitvoerbaarheid van projecten, het bepalen van het succes / falen criteria; voorbereiding van projectdefinitie verslag; acceptatietests Project management systems: procedures and processes; knowledge of project information support (IS) systems; how to integrate human and material resources to achieve successful projects Project management systemen: procedures en processen, kennis van informatie over het project ondersteuning (IS)-systemen, hoe de menselijke en materiële middelen te integreren om succesvolle projecten te realiseren Terminating the project: audit trails; punch lists; close-out reports Het beëindigen van het project: audit trails, punch lijsten; close-out rapporten Post-project appraisals: comparison of project outcome with business

15 Be able to plan a project in terms of organisation and people In staat zijn om een project op het gebied van organisatie en mensen van plan Plan the most appropriate organisational structure Plan de meest passende organisatiestructuur Discuss roles and responsibilities of participants within a project Bespreek rollen en verantwoordelijkheden van de deelnemers binnen een project Carry out the control and co-ordination of a project Voer de controle en coördinatie van een project Document project leadership requirements and qualities Document projectleiding eisen en kwaliteiten Plan specific human resources and requirements for a project Plan specifieke human resources en eisen voor een project objectives Post-project taxaties: vergelijking van projectresultaat met bedrijfsdoelstellingen Organisational structure: functional, project and matrix organisational structures eg consideration of cultural and environmental influences, organisational evolution during the project lifecycle; job descriptions and key roles eg the project sponsor, champion, manager, integrators; other participants eg the project owner, user, supporters, stakeholders Organisatiestructuur: functioneel, project-en matrixorganisatiestructuur bv. inachtneming van de culturele en milieu-invloeden, organisatorische ontwikkeling tijdens de levenscyclus van een project, functiebeschrijvingen en belangrijke rol, bijvoorbeeld het project sponsor, kampioen, manager, integrators, andere deelnemers, bijvoorbeeld het project eigenaar, gebruiker, supporters, belanghebbenden Roles and responsibilities: the need for monitoring and control eg preparation of project plans, planning, scheduling and resourcing techniques Rollen en verantwoordelijkheden: de behoefte aan toezicht en de controle bijvoorbeeld het opstellen van projectplannen, planning, scheduling en resourcing technieken Control and coordination: use of work breakdown structures eg to develop monitoring and control systems, monitoring performance and progress measurement against established targets and plans; project reporting; change control procedures; the importance of cascading;

16 Be able to manage project processes and Design the project organisation with reference to communications briefing; instilling trust and confidence in others Controle en coördinatie: het gebruik van Work Breakdown Structures bv van toezicht-en controlesystemen te ontwikkelen, controleren van de prestaties en de vooruitgang meten tegen vastgestelde doelen en plannen, projectrapportages; controleprocedures voor veranderingen ingesteld, het belang van cascadering, communicatie briefing, dat vertrouwen en vertrouwen in anderen Leadership requirements: stages of team development eg Belbin's team roles, motivation and the need for team building, project leadership styles and attributes; delegation of work and responsibility; techniques for dealing with conflict; negotiation skills; chair meetings Leiderschap eisen: stadia van het team teamontwikkeling bijvoorbeeld Belbin's rollen, motivatie en de noodzaak voor teambuilding, project leiderschapsstijlen en attributen, delegeren van werk en verantwoordelijkheid; technieken voor het omgaan met conflicten; onderhandelingsvaardigheden; voorzitterschap van de bijeenkomsten Human resources and requirements: calculation; specification; optimisation of human resource requirements; job descriptions Human resources en eisen: berekening; specificatie; optimalisering van human resource eisen; functiebeschrijvingen Project organisation: the product breakdown structure (PBS) and the work

17 procedures. In staat zijn om het project processen en procedures te beheren. prepared project management plans Ontwerp de projectorganisatie met verwijzing naar voorbereide project beheersplannen Use project scheduling and cost control techniques Gebruik projectplanning en kostenbeheersing technieken Report the methods used to measure project performance Verslag van de methoden die worden gebruikt om het project te meten Report project change control procedures Meld project controleprocedures voor veranderingen ingesteld Discuss the outcomes of the project and make recommendations Bespreek de resultaten van het project en aanbevelingen doen breakdown structure (WBS); project execution strategy and the organisation breakdown structure (OBS) eg preparation of organisational charts, task responsibility matrix, statement of work (SOW) for project tasks Projectorganisatie: het product breakdown structure (PBS) en de Work Breakdown Structure (WBS); uitvoering van het project strategie en de organisatie breakdown structure (OBS) bijvoorbeeld het opstellen van organisatorische grafieken, taak verantwoordelijkheid matrix, verklaring van het werk (SOW) voor projecttaken Project management plans: the why, what, how, when, where and by whom of project management eg contract terms, document distribution schedules, procurement, establishing the baseline for the project Project management plannen: het waarom, wat, hoe, wanneer, waar en door wie van projectmanagement bv contractvoorwaarden, distributie van documenten schema's, inkoop, tot vaststelling van de basislijn voor het project Scheduling techniques: relationship between schedules, OBS and WBS; bar charts; milestone schedules; network techniques; resourcing techniques; computer-based scheduling and resourcing packages; project progress measurement and reporting techniques; staff-hours, earned value and progress 'S' curves; critical path analysis and reporting;

18 milestone trending Planning technieken: relatie tussen schema's, OBS en WBS, staafdiagrammen, mijlpaal schema's, netwerktechnieken; resourcing technieken; computer-based planning en financiering colli; voortgang van het project meting en rapportage technieken; personeel sluitingstijd, verdiende waarde en vooruitgang 'S' bochten ; kritieke pad analyse en rapportage; mijlpaal trending Cost control techniques: cost breakdown structure eg types of project estimate, resource needs, estimating techniques, estimating accuracy, contingency and estimation, bid estimates, whole-life cost estimates, sources of information, cost information sensitivity, computer-based estimating; allocation of budgets to packages of work; committed costs; actual costs; cash flow; contingency management Kostenbeheersing technieken: kosten breakdown structure bv soorten projecten schatting, behoeften aan middelen, schatten technieken, schatten van de nauwkeurigheid, contingentie en de schatting, biedingsschattingen, heleleven kostenramingen, bronnen van informatie, informatie over de kosten gevoeligheid, computer-based calculatie, toewijzing van budgetten op de verpakkingen van het werk; geëngageerde kosten, de werkelijke kosten; kasstroom; contingency management Performance: cost performance analysis eg

19 budgeted cost for work scheduled (BCWS) budgeted cost for work performed (BCWP); concept of earned value; actual cost of work performed (ACWP); cost performance indicators Prestaties: kosten prestatieanalyse bijvoorbeeld gebudgetteerde kosten voor het werk gepland (GKGW) gebudgetteerde kosten voor verrichte werkzaamheden (GKUW); concept van de earned value, de werkelijke kosten van uitgevoerd werk (WKUW); kosten prestatieindicatoren Change control procedures: the need for formal control of changes eg project impact of changes, principles of change control and configuration management; changes to scope, specification, cost or schedule; change reviews and authorisation; the formation of project teams; project initiation and start-up procedures Wijzig controleprocedures: de behoefte aan formele controle van de wijzigingen, bij voorbeeld project impact van wijzigingen, principes van change control en configuratiebeheer, wijzigingen aan scope, specificaties, kosten of schema; verandering beoordelingen en autorisatie, de vorming van projectteams; projectinitiatie en start -up procedures Recommendations: changes in relation to eg scope, specification, cost, improving reliability of outcomes Aanbevelingen: wijzigingen ten opzichte van bijvoorbeeld omvang, specificatie, kosten,

20 het verbeteren van de betrouwbaarheid van de resultaten Human Computer Interaction Human Computer Interaction Units/Sub-units Human Computer Interaction Human Computer Interaction Competence Skill Knowledge Understand recent human computer interaction related developments and their application Begrijp recente Human Computer Interaction gerelateerde ontwikkelingen en hun toepassing Evaluate recent HCI related developments and their applications Evalueer recente HCIgerelateerde ontwikkelingen en hun toepassingen Discuss the impact of HCI in the workplace Bespreek de gevolgen van HCI op de werkplek HCI: historical development; motivation; techniques; guidelines; principles; standards. HCI: historische ontwikkeling, motivatie, technieken; richtlijnen; beginselen; normen. Developments in technology: changing workstation environments eg screens, keyboards, pointing devices; other non standard input/output devices eg speech recognition; related processing developments and information storage possibilities Ontwikkelingen in de technologie: het veranderen van werkplek omgevingen zoals schermen, toetsenborden, aanwijsapparaten, andere niet standaard input / output apparaten zoals spraakherkenning; gerelateerde verwerking ontwikkelingen en informatie opslagmogelijkheden Developments in HCI: examples eg virtual machines with command line input, graphical

21 interfaces, screen design for intensive data entry; intelligent HCIs; virtual personas; changing concepts of 'look and feel' Ontwikkelingen in HCI: voorbeelden bijvoorbeeld virtuele machines met command line-ingang, grafische interfaces, screen design voor intensieve data-entry, intelligente HCI's, virtuele personages, veranderen van opvattingen over 'look and feel' User issues: range of users eg expert, regular, occasional, novice, special needs; ergonomics; human information processing; impact on the workplace Gebruiker kwesties: scala van gebruikers, bijvoorbeeld expert, regelmatig, af en toe, beginnende, bijzondere behoeften; ergonomie; menselijke informatieverwerking; impact op de werkplek Development of systems: new developments eg event-driven systems, use of multimedia; modelling techniques; implication of new developments on user interfaces; implication of developments on hardware eg storage, processing requirements; convergence of systems Ontwikkeling van systemen: nieuwe ontwikkelingen zoals event-gedreven systemen, gebruik van multimedia; modelleringstechnieken;

22 Understand the issues related to a chosen human computer interface Begrijp de kwesties in verband met een gekozen mens computer interface Discuss the issues related to user characteristics for a chosen HCI Bespreek de problemen in verband met gebruikers kenmerken voor een gekozen HCI implicaties van nieuwe ontwikkelingen op de user interfaces; implicatie van de ontwikkelingen op hardware zoals opslag, verwerking vereisten; convergentie van systemen Applications: selection of HCIs eg touchscreen, voice activated Toepassingen: selectie van HCI's zoals touchscreen, stem geactiveerd User characteristics: human memory: knowledge representation; perception; attention; reasoning; communication; skills and skills acquisition; user's cognitive model; use of metaphors and the consequences on the design of HCI Gebruiker kenmerken: het menselijk geheugen: kennisrepresentatie; perceptie, aandacht, redeneren, communicatie, vaardigheden en het aanleren van vaardigheden; gebruikers cognitieve model, gebruik van metaforen en de gevolgen voor het ontwerp van HCI Health and safety considerations: ergonomics and the surrounding environment eg lighting, seating; specific concerns eg Repetitive Strain Injury (RSI); legal implications Gezondheid en veiligheid overwegingen: ergonomie en de omgeving zoals verlichting, stoelen,

ITIL begrippenlijst en afkortingen. Nederlands

ITIL begrippenlijst en afkortingen. Nederlands ITIL Nederlandse begrippenlijst v2.0, 31 januari 2013 gebaseerd op de English glossary v1.0, 29 juli 2011 ITIL begrippenlijst en afkortingen Nederlands Deze begrippenlijst mag gratis gedownload worden.

Nadere informatie

ITIL begrippenlijst en afkortingen. Nederlands

ITIL begrippenlijst en afkortingen. Nederlands ITIL Nederlandse begrippenlijst v2.0, 31 januari 2013 gebaseerd op de English glossary v1.0, 29 juli 2011 ITIL begrippenlijst en afkortingen Nederlands 1 Dankbetuigingen We zijn dank verschuldigd aan degenen

Nadere informatie

PRINCE2 2002 Glossary of Terms Dutch

PRINCE2 2002 Glossary of Terms Dutch Acceptance criteria Activity network A prioritised list of criteria that the final product(s) must meet before the customer will accept them; a measurable definition of what must be done for the final

Nadere informatie

ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS

ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS is een kring van TLN ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS Auteursrechten en intellectueel eigendom 2015, International Chamber of Commerce (ICC). Deze ICC Cyber

Nadere informatie

P3O Glossary of Terms English Dutch

P3O Glossary of Terms English Dutch English Term English Definition Translated Term Translated Definition Aggregated risk The overall level of risk to the programme when all the risks are viewed as a totality rather than individually. This

Nadere informatie

Samenvatting. Strategic Planning For Information Systems. John Ward and Joe Peppard. Third Edition

Samenvatting. Strategic Planning For Information Systems. John Ward and Joe Peppard. Third Edition Samenvatting Strategic Planning For Information Systems John Ward and Joe Peppard Third Edition Strategisch Management, Organisatieontwikkeling en ICT (SMOI) UU Collegejaar 2002-2003, blok 4 Docenten:

Nadere informatie

Europese competenties en gedragsindicatoren bereikt door afstuderende diëtisten en als beginnend beroepsuitoefenaar

Europese competenties en gedragsindicatoren bereikt door afstuderende diëtisten en als beginnend beroepsuitoefenaar Europese competenties en gedragsindicatoren bereikt door afstuderende diëtisten en als beginnend beroepsuitoefenaar European Federation of the Associations of Dietitians (EFAD) and Thematic Network Dietitians

Nadere informatie

Tools voor learning analytics

Tools voor learning analytics Tools voor learning analytics Arnoud Groot (in opdracht van SURF) 2013 Brochure samengesteld op basis van de SURFacademy bijeenkomst tools voor learning analytics. Tijdens deze bijeenkomst zijn leveranciers

Nadere informatie

ISTQB Testwoordenboek

ISTQB Testwoordenboek ISTQB Testwoordenboek ISTQB Testwoordenboek Engelse en Nederlandse definities Erik van Veenendaal & Meile Posthuma Merkenverantwoording CMM en CMMI zijn geregistreerde merknamen van de Carnegie Mellon

Nadere informatie

Software Architecture and Requirements Engineering

Software Architecture and Requirements Engineering Software Architecture and Requirements Engineering Wouter Swierstra Software Project en Game Project September 18, 2014 Credits Deze slides zijn gebaseerd op die van de cursus Software Architectuur van

Nadere informatie

Saxion University of Applied Sciences. Bachelor`s thesis

Saxion University of Applied Sciences. Bachelor`s thesis Saxion University of Applied Sciences Bachelor`s thesis -- A integrated model for change to improve the project lifecycle and use of organisational goals with a business scorecard -- Frederik Tetteroo

Nadere informatie

FOD Financiën. Helpdesk Strategie. Final deliverable Versie 1_0 24/05/2004. deeper. Copyright IBM Corporation 2003

FOD Financiën. Helpdesk Strategie. Final deliverable Versie 1_0 24/05/2004. deeper. Copyright IBM Corporation 2003 FOD Financiën Helpdesk Strategie Final deliverable Versie 1_0 24/05/2004 deeper Content Inleiding Werkwijze voor het bepalen van de Helpdesk strategie Helpdesk definitie en naam Helpdesk Model - Organisatie

Nadere informatie

Maj Engineering Publishing. Catalogus 2014

Maj Engineering Publishing. Catalogus 2014 Maj Engineering Publishing Catalogus 2014 Geachte heer, mevrouw, In deze catalogus vindt u de nieuwe en eerder verschenen uitgaven van Maj Engineering Publishing. Als u wilt beoordelen of onze boeken geschikt

Nadere informatie

Global Standard for Packaging and Packaging Materials Issue 4 : February 2011

Global Standard for Packaging and Packaging Materials Issue 4 : February 2011 P026: Materials Issue 4 Materials Issue 4 : Company Name: Fleoplast B.V. Site name: Fleoplast B.V. Audit Category: High Hygiene Risk BRC Site Code: 1692398 Audit Result: CERTIFICATED Audit Grade: Audit

Nadere informatie

PART 10-C AUDIT OF LARGE NETWORKS

PART 10-C AUDIT OF LARGE NETWORKS PART 10-C AUDIT OF LARGE NETWORKS Theo Krens kpmg IRM vrije Universiteit amsterdam 2 December 2002 File 10-C 2002 Contents Contents PART A: THE NETWORK PART B: AUDIT METHODOLOGIES Auditing an SNA network

Nadere informatie

SAMENVATTING ITIL V3 FOUNDATION

SAMENVATTING ITIL V3 FOUNDATION V3 Sa me nva t t i ng Service Management Servicemanagement is het geheel van gespecialiseerde capabilities waarmee een organisatie waarde levert aan de klant in de vorm van services. (capabilities = resources,

Nadere informatie

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Member State Report: Nederland, 2012

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Member State Report: Nederland, 2012 Infrastructure for Spatial Information in Europe Member State Report: Nederland, 2012 Title Member state report, Nederland, 2012 Creator IenM / Geonovum Date 2 mei 2013 Subject Rapportage invoering INSPIRE

Nadere informatie

(Effective for audits of financial statements for periods beginning on or after December 15, 2009) CONTENTS Paragraph Introduction

(Effective for audits of financial statements for periods beginning on or after December 15, 2009) CONTENTS Paragraph Introduction Engels INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 315 Vertaling Nederlands INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 315 IDENTIFYING AND ASSESSING THE RISKS OF MATERIAL MISSTATEMENT THROUGH UNDERSTANDING THE ENTITY AND

Nadere informatie

TITEL TOOLS EN DIENSTEN VOOR LEARNING ANALYTICS

TITEL TOOLS EN DIENSTEN VOOR LEARNING ANALYTICS TITEL TOOLS EN DIENSTEN VOOR LEARNING ANALYTICS 2 Tools en diensten voor learning analytics VOORWOORD In deze brochure vindt u informatie over enkele tools en diensten voor learning analytics. De toolbeschrijvingen

Nadere informatie

IT-governance en de IT-portfolio

IT-governance en de IT-portfolio IT-governance en de IT-portfolio Versie: 1.00 Datum: 17 augustus 2012 Gérard de Smaele Open Universiteit Nederland, Faculteit Managementwetenschappen Masteropleiding Business Process Management and IT

Nadere informatie

Inleiding 4. I. ICT en Onderzoek 10

Inleiding 4. I. ICT en Onderzoek 10 Meerjarenplan ICT 2010-2014 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 I. ICT en Onderzoek 10 1. High Performance Computing 11 2. Data handling (servers + procedures) en snel netwerk voor schijftoegang 14 3. Visualisatie

Nadere informatie

Stageplaatsen Philips Television

Stageplaatsen Philips Television Stageplaatsen Philips Television Academiejaar 2011-2012 Stages-Internships: Way Of Working Overview Internships Philips Television is met zijn 400 collega s het internationaal innovatiecentrum dat de meest

Nadere informatie

Welke aanpakken zijn er voor het implementeren van veranderingen?

Welke aanpakken zijn er voor het implementeren van veranderingen? Implementatie Het realiseren van verandering 498 7 implementatie Dit hoofdstuk gaat over het implementeren van veranderingen. De eerste vraag is welke aanpakken er zijn voor het implementeren van veranderingen.

Nadere informatie

CERTIFICATIESCHEMA. Edukoppeling en SAAS. In ontwikkeling. DATUM 8 januari 2014 STATUS VERSIE 1.0

CERTIFICATIESCHEMA. Edukoppeling en SAAS. In ontwikkeling. DATUM 8 januari 2014 STATUS VERSIE 1.0 CERTIFICATIESCHEMA Edukoppeling en SAAS DATUM 8 januari 2014 STATUS In ontwikkeling VERSIE 1.0 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 2 1 Achtergrond en aanleiding 3 1.1 Achtergrond 3 1.2 Aanleiding 3 1.3 Doel 4

Nadere informatie

Need to know voor professionals

Need to know voor professionals Need to know voor professionals Fondscatalogus 2011 Studieboek Bestseller Nieuw Up to Date IT-management Enterprise-architectuur Projectmanagement Businessmanagement www.vanharen.net Dit zijn onze belangrijkste

Nadere informatie

SharePointCustomer SharePoint Ontwikkeling

SharePointCustomer SharePoint Ontwikkeling SharePointCustomer SharePoint Ontwikkeling 1 P a g e 1 CONTENTS 2 Farm vs SandBox vs Apps... 5 3 tools, strategie en mogelijkheden voor het monitoren... 7 3.1 Overview van de monitoring tools... 7 3.2

Nadere informatie

Learning outcomes. theoretical

Learning outcomes. theoretical Learning outcomes theoretical accountancy education 2008 This document is in English as from paragraph 2.5, page Betreft : Dutch learning outcomes theoretical accountancy education Auteur : Commissie Eindtermen

Nadere informatie

Fedora 13 Security Guide

Fedora 13 Security Guide Fedora 13 Security Guide Een gids voor het beveiligen van Fedora Linux Johnray Fuller John Ha David O'Brien Scott Radvan Eric Christensen Adam Ligas Security Guide Fedora 13 Security Guide Een gids voor

Nadere informatie

De onderwijsvisitatie Statistiek en Financial and Actuarial Engineering

De onderwijsvisitatie Statistiek en Financial and Actuarial Engineering De onderwijsvisitatie Statistiek en Financial and Actuarial Engineering Een evaluatie van de kwaliteit van de masteropleidingen in de Statistiek en de Actuariële Wetenschappen aan de Vlaamse universiteiten

Nadere informatie

ITIL 2 Processen - Definities / Samenvatting

ITIL 2 Processen - Definities / Samenvatting Achtergrond IT Service Dienstverlening en kwaliteit IT dienstverlening Dienstverleningsproces Ervaring van de klant, klantvragen Kwaliteit (ISO-402) Service model Kwaliteitszorg Kwaliteitsborging Kwaliteitssysteem

Nadere informatie