BIJZONDER BESTEK NR. CIV-07-04

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJZONDER BESTEK NR. CIV-07-04"

Transcriptie

1 NATIONAAL GEOGRAFISCH INSTITUUT Instelling van openbaar nut onder toezicht van de Minister van Landsverdediging BIJZONDER BESTEK NR. CIV Bepalingen en voorwaarden volgens dewelke het Nationaal Geografisch Instituut de hierna beschreven opdracht zal gunnen. HOOFDSTUK I - ALGEMEENHEDEN 1) Voorwerp van de opdracht Deze overheidsopdracht is een aanneming van diensten behorende tot de klasse A categorie 7 CPC 84. Aankoop van de actieve elementen van een Gigabit Ethernet netwerk. 2) a) Wijze van gunning van de opdracht Onderhavige opdracht zal gegund worden door algemene offerteaanvraag, met Belgische en Europese bekendmaking. Conform artikel b van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten behoudt de administratie zich het recht voor later (binnen de drie jaar) tot een uitbreiding van deze opdracht over te gaan. b) Selectiecriteria Wordt uitgesloten van deelneming aan de opdracht de dienstverlener : (a) die in staat van faillissement of van vereffening verkeert, die zijn werkzaamheden heeft gestaakt of die een gerechtelijk akkoord heeft bekomen, of die in een overeenstemmende toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen en reglementeringen (b) die aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, voor wie een procedure van vereffening of van gerechtelijke akkoord aanhangig is of die het voorwerp is van een gelijkaardige procedure bestaande in de nationale wetgevingen en reglementeringen. (c) die niet in orde is met zijn bijdragen aan de sociale zekerheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 90 van het besluit van 8 januari 1996, 3, indien hij Belg is, en 4, indien hij buitenlander is. (d) die niet in orde is met de betaling van zijn belastingen overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is. Het bewijs dat de dienstverlener zich niet in één van de gevallen hierboven vermeld bevindt, kan geleverd worden door voorlegging van volgende stukken : een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijk of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst en waaruit blijkt dat aan de gestelde eisen is voldaan. De financiële en economische draagkracht van de dienstverlener dient aangetoond te worden door voorlegging van passende bankverklaringen of het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's. De technische bekwaamheid dient aangetoond te worden door volgende referenties : (a) door studie- en beroepskwalificaties van de inschrijver en/of van het ondernemingskader en, in het bijzonder, van de verantwoordelijken(n) voor uitvoering van de diensten. Meer in het bijzonder, indien de inschrijver niet de samensteller/constructeur is van de bestanddelen van de 1

2 opdracht, dient hij een certificatiedocument voor te leggen, uitgereikt door de samensteller/constructeur. (b) door de lijst van de voornaamste equivalente diensten uitgevoerd tijdens de laatste drie jaar, met vermelding van bedrag en datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. (1) indien het diensten aan overheden betreft, worden de diensten aangetoond door certificaten die door de bevoegde overheid zijn opgesteld of goedgekeurd; (2) indien het gaat om diensten aan privaatrechtelijke personen worden de diensten aangetoond door certificaten opgesteld door deze personen of, bij ontstentenis, door een verklaring van de dienstverlener. (c) door opgave van de al dan niet tot de onderneming van de dienstverlener behorende technici of technische diensten, in het bijzonder van die welke belast zijn met de kwaliteitscontrole. (d) door een verklaring die de werktuigen, het materieel en de technische uitrusting vermeldt waarover de dienstverlener zal beschikken voor uitvoering van de diensten. Meer in het bijzonder dient de inschrijver het bestaan aan te tonen, in het kader van zijn standaarddienstverlening van reparatietijden (d.w.z.de systemen terug operationeel en in werking) van de systemen van maximum 4 u, 7 dagen op 7 en dit 24 u op 24. Hij dient eveneens een bewijs te leveren dat hij over de infrastructuur beschikt die deze dienstverlening kan verzekeren. (e) door een beschrijving van de maatregelen die de dienstverlener treft om de kwaliteit te waarborgen en de mogelijkheden die hij biedt ten aanzien van ontwerpen en onderzoek. (f) wanneer de te verlenen diensten van complexe aard zijn of in uitzonderlijke gevallen voor een bijzonder doel bestemd zijn, door middel van controle door de aanbestedende overheid of, namens deze laatste, door een bevoegd officieel orgaan van het land waar de dienstverlener is gevestigd, onder voorbehoud van de instemming van het orgaan; deze controle heeft betrekking op de technische bekwaamheid van de dienstverlener en, indien nodig, de mogelijkheden die hij biedt ten aanzien van ontwerpen en onderzoek, alsmede de door hem getroffen maatregelen inzake kwaliteitscontrole. Meer in het bijzonder moeten equivalente installaties werkend in België of omliggende landen kunnen bezocht worden, mits toestemming van de respectievelijke verantwoordelijken. c) Gunningscriteria De offertes die voldoen aan de administratieve eisen, zullen beoordeeld worden op grond van de hiernavolgende criteria opgesomd in volgorde van afnemend belang : (1) de technische kwaliteit van de offerte overeenkomstig de vereisten bepaald in hoofdstuk III Contractuele technische bepalingen; (2) de prijs. 3) Wijze van prijsbepaling Deze opdracht is een overeenkomst voor een globale prijs die slechts kan aangepast worden in uitvoering van artikel 13 1, 2 van de algemene aannemingsvoorwaarden. (zie punt 15) 4) Indienen van de offertes De offertes moeten op de in artikel 104 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 voorgeschreven wijze ingediend worden bij het Nationaal Geografisch Instituut, Abdij ter Kameren 13 te 1000 BRUSSEL. Aanduidingen op de omslagen : De offerte wordt geschoven in een definitief gesloten omslag waarop zijn vermeld : de datum van de zitting waarop de offertes worden geopend, de verwijzing naar het bestek en eventueel naar de nummers van de betrokken percelen. Bij inzending over de post, als gewoon of aangetekend stuk, wordt die gesloten omslag geschoven in een tweede omslag met opgave van het adres dat in het bestek is aangegeven en met de vermelding "offerte". Iedere offerte moet bij de voorzitter van de zitting voor de opening van de offertes toekomen alvorens hij de zitting opent. 2

3 5) Opening van de offertes De opening van de offertes zal plaats hebben op dinsdag 26 juni 2007 om uur, in openbare zitting, ten overstaan van de Leidend ambtenaar, of diens gemachtigde, van het Nationaal Geografisch Instituut, Abdij ter Kameren 13 te 1000 BRUSSEL. Overeenkomstig artikel 106 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 geschiedt de opening zonder afkondiging van de prijzen. 6) Documenten die de opdracht regelen (1) Wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten (B.S ). (2) K.B. van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken. (B.S ). (3) K.B. van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken (B.S ). (4) Bijlage aan het K.B. van 26 september 1996 : algemene aannemingsvoorwaarden voor die overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en voor de concessies voor openbare werken. (5) K.B. van 14 oktober 1996 betreffende het voorafgaand toezicht en de overdracht van bevoegdheid inzake de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en inzake de toekenning van concessies voor openbare werken op federaal niveau (B.S ). (6) K.B. van 29 januari 1997 tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van sommige bepalingen van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en van hun uitvoeringsmaatregelen (B.S ). (7) Onderhavig bestek. N.B. (1) De inschrijver wordt geacht rekening te hebben gehouden met alle wijzigingen aan voormelde documenten (1) tot (3) die van kracht worden tot uiterlijk de tiende dag welke de opening der offertes voorafgaat. (2) De documenten vermeld onder (1) tot (3) kunnen geraadpleegd worden en zijn te koop op het "Kantoor voor inzage en verkoop van bestekken en andere documenten betreffende de openbare aanbestedingen", J. de Lalaingstraat 10, 1040 BRUSSEL. (3) Alle andere bescheiden waarnaar de in dit punt vermelde documenten verwijzen, zijn ook toepasselijk op de opdracht. (4) Voormelde documenten regelen de opdracht, met uitsluiting van alle tegenstrijdige clausules, onder meer de algemene verkoopsvoorwaarden die door de inschrijvers werden uitgegeven. (8) De eventuele afwijkingen vermeld in dit bestek. 7) Leidend bestuur NATIONAAL GEOGRAFISCH INSTITUUT Centrum voor informatieverwerking Abdij ter Kameren BRUSSEL 8) Aanbestedingsberichten en rechtzettingen De in het Bulletin der Aanbestedingen aangekondigde of gepubliceerde berichten en rechtzettingen die betrekking hebben op de aannemingen in het algemeen of uitsluitend op deze aanneming, evenals de berichten en rechtzettingen betreffende deze aanneming die onder individuele aangetekende enveloppe worden toegezonden, maken integraal deel uit van de contractuele voorwaarden. De inschrijver wordt geacht er kennis van genomen te hebben en er bij het opmaken van zijn offerte rekening mede gehouden te hebben. 9) Bezichtiging van de leverings- en installeringsplaats 3

4 De inschrijvers worden geacht het netwerk en de plaats van installatie te kennen en kunnen hun onwetendheid hierover na de opening van de inschrijvingen niet meer inroepen. Ze kunnen de lokalen bezichtigen na telefonische afspraak met de heer R. Lebailly (tel.02/ ). 10)Verbintenistermijn Overeenkomstig artikel 116 van het K.B. van 8 januari 1996 is de verbintenistermijn van de inschrijver bepaald op 120 kalenderdagen. Deze verbintenistermijn vangt aan op de dag die volgt op de openingsdatum van de offertes. 11)Door de inschrijvers over te leggen bescheiden (1) Offerte De offerte moet in tweevoud (voor elke partij afzonderlijk) opgemaakt worden op de gedrukte formulieren gevoegd bij dit bestek. Een exemplaar zal de melding "ORIGINEEL", het andere de melding "DUPLIKAAT" dragen. De prijs moet in euro en voluit worden vermeld. Beide exemplaren moeten behoorlijk ingevuld, ondertekend en gedagtekend worden overeenkomstig de aanduidingen en de verwijzingen welke op het offerteformulier voorkomen. Zij moeten identiek zijn. Alle doorhalingen, overschrijvingen, aanvullingen of wijzigingen moeten door de inschrijver of zijn gemachtigde geparafeerd worden met de vermelding van het aantal doorgehaalde en/of bijgevoegde woorden. De offertes die door de gemachtigden worden ingediend, moeten duidelijk de volmachtgever(s) voor wie wordt gehandeld, vermelden. De gemachtigden voegen bij hun offerte de authentieke of onderhandse akte waaruit hun bevoegdheid blijkt, of een gewaarmerkt afschrift van hun volmacht. Zij kunnen ook aan die verplichtingen voldoen door de verwijzing naar het nummer van de bijlage van het Belgisch Staatsblad waarin hun bevoegdheden zijn bekendgemaakt. (2) Inventaris Bij elk exemplaar van de offerte moet een inventaris worden gevoegd, behoorlijk ingevuld, ondertekend en gedagtekend. De totale prijs wordt in cijfers geschreven. Elke doorhaling, overschrijving, aanvulling of wijziging moet door de inschrijver worden geparafeerd met de vermelding van het aantal doorgehaalde en/of bijgevoegde woorden. (3) Behalve de inventaris moet ook de in bijlage toegevoegde tabel met technische specificaties, volledig beantwoord worden en toegevoegd aan de offerte. Deze tabel maakt integraal deel uit van de offerte. Bij ontstentenis hiervan wordt de offerte als absoluut nietig beschouwd. (4) De verklaring betreffende de herkomst van de materialen of producten, ingevuld volgens de aanduidingen welke op het door het bestuur geleverde formulier voorkomen, behoorlijk ondertekend en gedagtekend. Die verklaring is verplichtend zelfs als de materialen of producten bij een Belgische invoerder worden aangekocht. (5) Getuigschrift met droogstempel van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), indien de inschrijver, Belg of vreemdeling, personeel in dienst heeft dat onderworpen is aan de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de sociale zekerheid der arbeiders of voor de inschrijver van vreemde nationaliteit : attest afgegeven door de bevoegde overheid van zijn land waarin wordt verklaard dat de inschrijver (natuurlijk of rechtspersoon) in orde is met sociale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. (6) Wanneer een offerte ingediend wordt door een buitenlandse onderneming : een afschrift van haar statuten en de laatste goedgekeurde balans overeenkomstig de statutaire en wettelijke bepalingen van kracht in het land waar zij gevestigd is. (7) Een technische documentatie, die het bestuur toelaat te oordelen over de technische kwaliteit van het aangeboden materieel. (8) Een opleidingsprogramma (9) De documenten vereist door punt 2-b (selectiecriteria) (10)Een verklaring van de inschrijver, waarbij hij er zich toe verbindt de prestaties, beschreven in punt 4

5 III.5. Garantie, onderhoud en updating, uit te voeren. 12)Voorafgaande prijzencontrole Het bestuur behoudt zich het recht voor, in toepassing van art van het K.B. van 8 januari 1996 voor over te gaan tot een controle van de aangeboden prijzen, voorafgaand aan de toewijzing van de overeenkomst. Op gewone aanvraag zijn de inschrijvers verplicht alle inlichtingen, vereist voor dit doel, te verstrekken binnen een termijn vastgesteld door het bestuur aan de door dit bestek aangewezen ambtenaar. De controle van de prijzen kan eveneens uitgeoefend worden door het bestuur aan de hand van boekhoudkundige stukken of ter plaatse. 5

6 HOOFDSTUK II - CONTRACTUELE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN De hiernavolgende bepalingen behelzen wijzigingen, aanvullingen en afwijkingen aan sommige bepalingen van de onder Hoofdstuk I-6 vermelde bijlage van het K.B. van 26 september De inschrijvers worden geacht er rekening mede gehouden te hebben bij het opmaken van hun offertes. 13)Borgtocht Artikel 5 van de algemene aannemingsvoorwaarden wordt aangevuld met de volgende toelichtingen : 1. Het bedrag van de borgtocht is bepaald op 5% van de oorspronkelijke aannemingssom. 2. Indien de borgtocht in speciën gesteld wordt, moet de overschrijving geschieden op postrekeningnummer van de Deposito- en Consignatiekas, Wetstraat 71 te 1040 BRUSSEL. 3. Het bedrag van de borgtocht wordt bij helften vrijgegeven : de eerste helft na de voorlopige oplevering van het geheel van de opdracht ; de tweede helft na de definitieve oplevering. 14)Factoren die in de prijzen zijn begrepen Zie artikel 67 van de bijlage van het K.B. van 26 september Met betrekking tot dit artikel wordt de aandacht van de inschrijvers gevestigd op de volgende punten : de kosten voor verpakking; de verplaatsings-, vervoers- en verzekeringskosten; de tol- en accijnsrechten betreffende het gebruikte materiaal en de producten;. de belasting op de toegevoegde waarde moet niet berekend worden op de eenheidsprijzen; de toepasselijke tarieven moeten in elk geval afzonderlijk vermeld worden; de kosten verbonden aan de testen; de kosten verbonden aan de keuring; de kosten voor de documentatie met betrekking tot de diensten en eventueel door de aanbestedende overheid wordt geëist; de opleiding van het personeel; de administratie- en secretariaatskosten; de prestaties gedurende de waarborgtermijn zoals voorzien in punt 21 van dit bestek. 15)Prijsherziening Prijsherzieningen worden niet aanvaard. 16)Uitvoeringstermijn Deze termijn is vastgesteld op 8 weken en begint de dag die volgt op de datumstempel van de brief die de offerte goedkeurt. 17)Leveringsplaats NATIONAAL GEOGRAFISCH INSTITUUT Blok B tweede verdieping voor het eerste knooppunt Blok A eerste verdieping voor het tweede knooppunt Blok D gelijkvloers voor het derde knooppunt Blok B gelijkvloers voor het vierde knooppunt (server zaal) Blok B gelijkvloers voor de eerste uitbreiding (RAS) Blok B eerste verdieping voor de tweede uitbreiding (AT) CDC voor de derde uitbreiding Abdij ter Kameren BRUSSEL 6

7 18)Betaling Voor deze opdracht worden geen voorafbetalingen verricht. De betaling zal gebeuren volgens de voorschriften van artikel 15 2 van de algemene aannemingsvoorwaarden. De factuur of schuldvordering moet in viervoud ingediend worden. Zij moet gedagtekend en getekend zijn en voorzien van de formule "Deugdelijk en onvergolden verklaard voor de som van (bedrag voluit in letters)" De betalingen geschieden binnen 50 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum waarop de keuringsformaliteiten werden beëindigd, zo de aanbestedende overheid terzelfder tijd in het bezit is van de regelmatig opgemaakte facturen alsmede van de andere eventueel vereiste bescheiden. 19)Keuring De diensten die het voorwerp van de opdracht uitmaken worden aan controles onderworpen ten einde vast te stellen of zij beantwoorden aan de voorschriften van het bestek. De dienstverlener deelt aan de leidend ambtenaar bij ter post aangetekende brief de datum mede waarop de diensten kunnen gecontroleerd worden. De aanbestedende overheid beschikt over een termijn van zestig dagen te rekenen vanaf ontvangst van het door de dienstverlener aan haar gerichte bericht, om tot controles over te gaan en om haar beslissing mede te delen. Artikel 72 van het K.B. van 26 september 1996 is van toepassing voor wat de aansprakelijkheid van de dienstverlener betreft. De dienstverlener draagt de volle aansprakelijkheid voor de fouten en nalatigheden die in de verleende diensten voorkomen, inzonderheid in de studies,de berekeningen, de plannen of in alle andere ter uitvoering van de opdracht door hem voorgelegde stukken. De dienstverlener vrijwaart de aanbestedende overheid bovendien tegen elke schadevergoeding die deze aan derden verschuldigd is op grond van zijn vertraging of in gebreke blijven. 20)Voorlopige en definitieve oplevering (1) De voorlopige oplevering zal uitgevoerd worden door de heer LEBAILLY op de plaats van de levering zestig kalenderdagen na de installatie van het materieel en de opleiding van het personeel, zoals bepaald in artikel 71 van de bijlage van het K.B. van 26 september Ze houdt de kwantitatieve en kwalitatieve keuring in. (2) De definitieve oplevering zal gebeuren na het verstrijken van de waarborgtermijn, zoals vermeld in artikel 21 hierna, en nadat alle verplichtingen, opgelegd door dit bijzonder bestek, vervuld werden. 21)Waarborgtermijn en verplichtingen gedurende deze termijn De waarborgtermijn is vastgesteld op 1 (één) jaar. Deze termijn vangt aan op de datum van de voorlopige oplevering van de overeenkomst. Gedurende deze periode moet de inschrijver op zijn kosten het onderhoud, de goede werking en de updating van het geheel van de systemen verzekeren, zoals beschreven in punt III 5. - Waarborg, onderhoud en updating. De inschrijver wordt geacht rekening gehouden te hebben met deze verplichtingen op het ogenblik van de vaststelling van zijn prijzen. 22)Actiemiddelen van het bestuur Zie art. 20, 21, 22, 48, 66 en 75 van het K.B. van 26 september )Varianten De inschrijvers mogen alle varianten conform artikel 16 van de wet op de overheidsopdrachten van 24 december 1993, voorstellen. Deze varianten kunnen zowel op het voorwerp als op het beoogd doel van het bestuur betrekking hebben. Ze mogen echter niet de verandering of intrekking van de reglementaire bepalingen en beschikkingen tot gevolg hebben. Ten dien einde mogen de tabel en inventaris gekopieerd worden mits uitdrukkelijke vermelding van "conform met het model voorzien in het bijzonder bestek" en dit op straffe van nietigheid. 7

8 24)Technische bijstand Tijdens de waarborgtermijn zal diegene, aan wie de aanbesteding wordt gegund, zonder supplementaire kosten telefonische bijstand verlenen aan het bestuur om het te helpen bij het gebruik, bij het wijzigen van de configuratie of bij het koppelen van het toestel met andere toestellen. 25)Intellectuele rechten Artikel 14 van de bijlage van het K.B. van 26 september 1996 is van toepassing. 26)Onderhoudscontract na de waarborgtermijn De inschrijver zal de voorwaarden geven voor een onderhoudscontract van 1 (één) jaar ingaand op de dag waarop de waarborg verstrijkt. Dat contract zal elk jaar stilzwijgend verlengd worden, behoudens tegenbericht van een van de partijen. Dit onderhoudscontract zal de prestaties dekken die voorzien zijn in punt III 5. Garantie, onderhoud en updating, alsook de bijstand die voorzien is in punt II Technische bijstand. Dit onderhoudscontract zal het voorwerp zijn van een afzonderlijke bestelling, die tegen dezelfde voorwaarden door de dienstverlener moet worden betaald tijdens een periode van minimum vier jaar ingaand bij het verstrijken van de waarborg. De prijs zal jaarlijks herzien worden in functie van de prijzenindex van Fabrimetal. De betaling van de onderhoudsprestaties gebeurt jaarlijks. 27)In toepassing van artikel 10 van het koninklijk besluit nr van 6 maart 1985 (B.S. van ) tot regeling van de organisatie en werking van het Nationaal Geografisch Instituut (NGI) en van de vereffening van de subsidies aan dit Instituut, zal onderhavige opdracht door het Comité van Beheer gegund worden. De Leidend ambtenaar van het NGI, of in diens afwezigheid de Adjunct-leidend ambtenaar, krijgt van het Comité van Beheer volmacht om in zijn naam te handelen en om alle akten met betrekking tot hierboven vermelde opdracht te ondertekenen (artikel 8, 2 van de wet van 8 juni 1976 tot oprichting van het NGI. - B.S. van , gewijzigd bij het koninklijk besluit nr 234 van 22 december B.S. van ). 8

9 HOOFDSTUK III CONTRACTUELE TECHNISCHE BEPALINGEN 1. Voorwerp van de opdracht De levering, de installatie, de parametrisering, de ondersteuning en het onderhoud van 4(vier) knooppunten en een uitbreiding van 3(drie) antennes om een foutbestendig Gigabit Ethernet netwerk op te zetten. Dit netwerk vormt de ruggengraat van de gegevensoverdracht, verzekert de centraliserings- en beveiligingsfuncties van de gegevens en biedt de toepassingen en materiaal (in begrepen Voice over IP) een snelle toegang tot hun gegevens. Het netwerk wordt bovendien gekenmerkt door een hoge foutbestendigheid. 2. Samenstelling De kenmerken en functionaliteiten die hieronder beschreven worden, zijn de minima die geleverd moeten worden. Het netwerk wordt uit 4 knooppunten opgebouwd. Elk knooppunt omvat minstens 2 switches die onderling verbonden zijn om voor het volledige netwerk het volgende te garanderen: foutbestendigheid en hoge beschikbaarheid, met name gewaarborgd door de resilience en de verspreiding van de routeringstabel ; link aggregation verdeeld en verspreid over de twee switches (LACP IEEE 802.3ad); dit omvat dat elke switch van een knooppunt moet verbonden zijn met de twee switches van een naburig knooppunt met minstens 2 switches; de link aggregations moeten automatisch door de knooppunten gedetecteerd worden ; de koppeltechniek (hardware en software) van de twee switches moet de redundantie mogelijk maken op niveau van : o de routering; o de commutatie; o de link aggregation, verdeeld en verspreid tussen de knooppunten. Bij een panne van een switch op één van de knooppunten moet het netwerk werkzaam blijven zonder herberekening van de spanning tree, maar met een troughput van minstens de helft. Bij een panne of een isolatie van één van de vier knooppunten moet het netwerk werkzaam blijven op de drie overige knooppunten met een eventuele herberekening van de rapid spanning tree (IEEE 802.1w). Bij een lijnafbreking tussen twee knooppunten moet het netwerk werkzaam blijven met een eventuele herberekening van de rapid spanning tree (IEEE 802.1w). De beginconfiguratie van de vier knooppunten is identiek. De voorgestelde oplossing moet de mogelijkheid bieden om het aantal poorten en de bandbreedte van het gehele netwerk te verhogen door kaarten toe te voegen, het aantal switches te verhogen, de link aggregation te verbreden, enz. Vermeld de mogelijkheden in uw offerte. De knooppunten moeten functioneren binnen een serveromgeving met airconditioning en zullen gevoed worden met wisselstroom van 220V zoals geleverd door de distributiemaatschappij. Elk knooppunt zal worden gezien en beheerd als één enkele entiteit, ook al omvat het meerdere switches. Elk knooppunt moet minstens de volgende functionaliteiten bezitten : 9

10 SNMP manageable; SSH manageable; network login; Console port; Gigabit switching zonder blocking van 40 miljoen pakketten per seconde over het geheel van de poorten; Bandbreedte op het niveau van de backplane : ten minste 96 Gbit/s full duplex; level 2 switching-functionaliteiten met mogelijkheid tot multicast filtering, virtuele LAN s, link aggregation; level 3 switching-functionaliteiten met mogelijkheid tot IP-routering (RIP, OSPF), IP-filtering; QoS (Quality of Services) volgens de norm IEEE 802.1p; Remote monitoring (RMON); 1 IP-adres voor het beheer van het knooppunt; Compatibel zijn met 3com switchen 4050 via optische bekabeling; Compatibel zijn met Nortel BPS2000; Elk knooppunt heeft minstens de volgende configuratie : 88 Ethernet RJ45 poorten 10/100/1000 Mbit/s auto-sensing; 8 Ethernet poorten 10-Gigabit (om de backbone te vormen van 4X10GB/s zie figuur 1), via optische vezels(multimode 62,5/125 µm); redundante voedingen met load-balancing en en die hot-swappable zijn; performante architectuur voor het uitbreiden van het knooppunt (non blocking archtectuur); Het netwerk bestaat verder uit 3 antennes. De antennes bestaan uit 3Com 4050 switchen, deze moeten uitgebreid worden zoals verder beschreven wordt. De uitbreidingen van de antennes moeten functioneren binnen een kantooromgeving zonder airconditioning en zullen gevoed worden met wisselstroom van 220V zoals geleverd door de distributiemaatschappij. Elke uitbreiding zal worden gezien en beheerd als één enkele entiteit, ook al omvat het meerdere switches. Elke uitbreiding moet minstens de volgende functionaliteiten bezitten : SNMP manageable; SSH manageable; network login; Console port; Gigabit switching zonder blocking van 40 miljoen pakketten per seconde over het geheel van de poorten; Bandbreedte op het niveau van de backplane : ten minste 96 Gbit/s full duplex; level 2 switching-functionaliteiten met mogelijkheid tot multicast filtering, virtuele LAN s, link aggregation; level 3 switching-functionaliteiten met mogelijkheid tot IP-routering (RIP, OSPF), IP-filtering; QoS (Quality of Services) volgens de norm IEEE 802.1p; Remote monitoring (RMON); 1 IP-adres voor het beheer; Elke uitbreiding van een antenne heeft minstens de volgende configuratie : 22 Ethernet RJ45 poorten 10/100/1000 Mbit/s auto-sensing; 2 ethernet RJ45 poorten 1000 Mbit/s om een verbinding te maken met bestaan 3Com

11 switchen. redundante voedingen Door middel van de bestaande optische vezels (multimode 62,5/125 µm SC-connectoren), zal de inschrijver een 40 Gbit/s vierhoeksbackbone, via link aggregation, samenstellen. Het bestuur verbindt zich er toe om de aan de weerhouden kandidaat certificaten te bezorgen over de kwaliteit en het verlies van de bestaande optische verbindingen. Het gebruik van de bestaande XRN technologie is een positief punt. 3. Schema van het netwerk 11

12 4. Beheer Het concept beheer omvat de bewerkingen voor de configuratie, de parametrisering, de monitoring en de detectie van pannes. Het beheer van de volledige backbone, het geheel van de knooppunten, elk knooppunt afzonderlijk, de switches, de link aggregations, moet met de volgende middelen kunnen verzekerd worden: met HTTP via een Internetbrowser, met de geleverde software, met een lijncommand in een console, verbonden via: o seriële lijn. o netwerk De geleverde software moet het mogelijk maken : het geheel van de geïnstalleerde en verbonden hardware automatisch te detecteren; een topologische voorstelling te maken van de gedetecteerde hardware; de uiterste belastingstoestanden, bepaald d.m.v. een alarmdrempel, te monitoren en te rapporteren; statusrapporten op te stellen; Het in de switches is geïntegreerde foutdetectiemechanisme, moet geconfigureerd kunnen worden om alarmsignalen te versturen : via via SNMP 12

13 5. Garantie, onderhoud, updating Onder «werkrooster» wordt een werkindeling verstaan van maandag tot vrijdag, van 8.00u tot 17.00u, buiten de wettelijke en officiële feestdagen van de Belgische federale staat. Bij een panne moet het volledige netwerk opnieuw operationeel zijn binnen de vier uur van het «werkrooster» die volgen op de melding van de panne via fax, of telefoon. Die melding kan zowel door een programma als door een menselijke tussenkomst aangemaakt zijn. Zo nodig wordt een identieke hardware uitgeleend door de inschrijver tijdens de reparatie en dit zonder extra kosten. Die hardware moet binnen de hierboven vermelde vier uur geïnstalleerd, geparametriseerd en operationeel zijn. Als de stoornis te wijten is aan een optische verbinding, ligt de bewijslast hiervoor bij de inschrijver en in dat geval start de reparatietermijn van vier uur nadat het bestuur de optische verbindingen opnieuw aan de normen heeft doen voldoen. Deze termijn geldt niet voor de tolerantie van pannes en de hoge disponibiliteit die de effecten van het gebrek aan verbinding gedeeltelijk of volledig moeten verzorgen. Het aangeboden materieel zal tegen alle constructie- en werkingsfouten gewaarborgd zijn. Deze waarborg dekt de vervanging van elk defect stuk of toestel, alsook het arbeidsloon voor de herstelling van het toestel dat gebreken vertoont die geen gebruik toelaten overeenkomstig de voorwaarden van de opdracht. Het materieel moet door de dienstverlener worden onderhouden indien nodig (arbeidsloon, slijtachtige stukken,...) om pannes te voorkomen. De updating van software en firmware moet systematisch gesignaleerd en geleverd worden door de inschrijver. De updates moeten planmatig ter plaatse worden geïnstalleerd en geparametriseerd tijdens de daluren van het gebruik van het netwerk of buiten de werkuren (scheduled installation). Vermeld de updatingsmethodologie in uw offerte. 13

14 6. Opleiding Vóór de installatie geeft de inschrijver aan drie personeelsleden van het bestuur een opleiding die grondige uitleg omvat op het gebied van de: geleverde beheerssoftware interne software van de knooppunten en switches parametrisering van de knooppunten en de switches, in het bijzonder voor de: o link aggregation o rapid spanning tree o virtuele LAN s o QoS analyse van statusrapporten diagnose van pannes en storingen zodat die drie personeelsleden de inschrijver kunnen bijstaan bij de installatie parametrisering afstemming van de parametrisering (fine tuning) detectie van pannes en storingen 7. Documentatie De documentatie omvat minstens de volgende publicaties : hardware: per type geleverd onderdeel een installatie- en referentiegids in het Engels; software: per geleverde software een installatie-, referentie- en gebruikersgids in het Engels. De documentatie wordt op CD-ROM/DVD-ROM geleverd. Goedgekeurd 1000 Brussel, Ingrid VANDEN BERGHE Administrateur generaal 14

15 I N V E N T A R I S BETREFT : Aankoop van de actieve elementen van een Gigabit Ethernet netwerk. REF. : Bijzonder bestek nr CIV Beknopte beschrijving van de leveringen Volgnr. Hoeveelheid Eenheidsprijs zonder BTW 1 in euro Gedeeltelijke totalen in euro a b C d e 1. Levering en installatie van knooppunten om een foutbestendig Gigabit Ethernet netwerk uit te bouwen 4 2. Levering en installatie van een uitbreiding van onze bestaande antenne's Parametrisering van de knooppunten 4. Levering van de documentatie 1 5. Opleiding 6. Garantie, onderhoud en updating tijdens de garantieperiode TOTAAL % BTW ALGEMEEN TOTAAL Kennis genomen, nagekeken en aangevuld met de vermelding van de eenheidsprijzen die toegepast werden om het bedrag van mijn offerte van...te bepalen om erbij gevoegd te worden. Opgemaakt te, op De Inschrijver(s), 1 Voluit geschreven

16 OFFERTE Formulier verplicht te gebruiken voor het opmaken van de offerte en in tweevoud in te dienen; het ene met de vermelding "ORIGINEEL", het andere met de vermelding "DUPLIKAAT". Wanneer de opdracht meerdere partijen of percelen omvat, zal voor elk der partijen of percelen een offerte in tweevoud ingediend worden. Betreffende de opdracht : Aankoop van de actieve elementen van een Gigabit Ethernet netwerk. De ondergetekende (1) Wonende te straat nr., Registratienummer bij de RSZ, Ingeschreven in het Handelsregister onder nummer, (Belgisch inschrijver) (2) OF in het beroepsregister overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is (inschrijver van vreemde nationaliteit) (2), Ingeschreven bij de Administratie van de BTW onder nr., verbindt zich er toe op zijn roerende en onroerende goederen de voormelde opdracht, bepaald in het bijzonder bestek nr CIV-07-04, goedgekeurd door de leidend ambtenaar op, uit te voeren overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden van dit bijzonder bestek, tegen de forfaitaire som van (3) belasting over de toegevoegde waarde inbegrepen, gedetailleerd in de bij deze offerte gevoegde inventaris. Personeel en onderaannemers Het personeel belast met de uitvoering van de aanneming bezit de nationaliteit van (2) OF De opdracht zal toevertrouwd worden aan onderaannemers die de nationaliteit van bezitten (2). Geen enkel deel van de levering zal aan onderaannemers toevertrouwd worden (2). Materieel Geen enkele levering is herkomstig uit niet-lidstaten van de E.U. (2) De leveringen van buiten de E.U.-lidstaten worden in een hierbijgaande verklaring gedetailleerd vermeld (2). Borgtocht Indien deze offerte aanvaard wordt, zal de borgtocht onder de voorgeschreven voorwaarden en termijnen gesteld worden. Betaling De verschuldigde sommen dienen gestort op rekeningnummer bij de Postcheque- en Girodienst (2) OF op bankrekeningnummer bij de bank (2) 1

17 Sociale wetten De inschrijver verklaart dat hij voldaan heeft aan de voorschriften inzake bijdragen voor de sociale zekerheid en voegt bij zijn offerte een attest waaruit blijkt dat hij de bedragen aan de RSZ betaald heeft (Belgische inschrijver) (2). OF voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake bijdragen voor de sociale zekerheid overeenkomstig de bepalingen van het land waar hij gevestigd is.(inschrijver van vreemde nationaliteit) (2) Taal Voor de interpretatie van het contract wordt de...talige tekst van het bestek gekozen. Worden bij de offerte gevoegd : 1) de inventaris behoorlijk ingevuld, gedateerd en ondertekend; (bij te voegen bij ieder exemplaar van de offerte). 2) wanneer een offerte door een gevolmachtigde wordt ingediend, de authentieke of onderhandse akte waarbij hem die machtiging wordt verleend of een eensluidend verklaard afschrift van het oorspronkelijke stuk of opgave van het nummer van de bijlagen van het Belgische Staatsblad, waarin de bevoegdheden van de gevolmachtigde werden gepubliceerd; 3) een attest van de Belgische Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, of van de overheid van zijn land die bevoegd is voor de bijdragen voor Sociale Zekerheid; 4) afschrift van de statuten en van de laatste balans (buitenlandse vennootschap) ; 5) eventueel een gedetailleerde lijst van de leveringen herkomstig uit het buitenland. Aldus in dubbel exemplaar opgemaakt te op De Inschrijver(s) Betekenis van de verwijzingen : (1) De inschrijver (natuurlijke persoon) vermeldt : "De ondergetekende (naam, voornamen, hoedanigheid of beroep, nationaliteit en woonplaats)" De inschrijvende vennootschap vermeldt : "De firma (handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, adres van maatschappelijke zetel), vertegenwoordigd door ondergetekende (naam, voornamen, hoedanigheid)" (2) het onnodige doorhalen (3) voluit 2

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP RENOVATIE/UITBREIDING VAN EEN TEHUIS VOOR NIET-WERKENDEN/NURSING Belangrijk : dit formulier dient volledig te worden ingevuld

Nadere informatie

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP PERCEEL 1: ALGEMENE RENOVATIEWERKEN Openbare aanbesteding Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld en

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016 open aanbesteding OFFERTEFORMULIER Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld.. Het totaalbedrag (excl.

Nadere informatie

bestek nummer: blad nummer 1/5

bestek nummer: blad nummer 1/5 bestek nummer: 2011 021 01 blad nummer 1/5 OPDRACHTGEVER: OPDRACHT: WZC DE LINDE Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem UITBREIDEN BESTAAND WOON- EN ZORGCENTRUM Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem PERCEEL

Nadere informatie

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN Ondergetekende (naam en voornaam) : Hoedanigheid of beroep

Nadere informatie

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw OFFERTEFORMULIER. Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw Bouwheer INTERWAAS Lamstraat 113 9100

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan Genk

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan Genk STAD : Genk OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan 70 3600 Genk BENAMING VAN DE OPDRACHT : GT-160490-66 Infrastructuurwerken Omgevingswerken Kleuterschool

Nadere informatie

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG BV/PDT/juli 2013 INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG OFFERTEFORMULIER VOOR AANNEMINGEN VAN WERKEN BESTEK NUMMER: 2016-1 IN OPDRACHT VAN: INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON Nieuwland

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11 1 OPEN FERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11 UITVOERING VAN WERKEN : BOUWEN VAN EEN DOORGANGSGEBOUW VOLGENS DE BREEAM-METHODIEK FERTEFORMULIER AANBESTEDENDE OVERHEID POM OOST-VLAANDEREN 2 OPDRACHTGEVER : POM

Nadere informatie

Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6. Sinte Annalaan 41 bus Aalst

Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6. Sinte Annalaan 41 bus Aalst Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6 BESTEK NUMMER: IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK / PERCEEL: 1407 Bouw en afwerking Wijkgezondheidscentrum Daenshuis

Nadere informatie

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0888-1 IN OPDRACHT VAN: VOORWERP OPDRACHT: GEBOUW / LIGGING: PERCEEL: vzw Katholieke Scholen Groot-Bornem Driesstraat 10 2880 Bornem Verantwoordelijke inrichtende macht : dhr Frans De Laet

Nadere informatie

KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW

KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW Project Verbouwing en vernieuwing van sanitaire installaties met inbegrip van installaties voor regenwaterrecuperatie. Kadaster Zemst 1e afdeling, sectie B, nummer

Nadere informatie

Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant

Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant B A R T V A N D E K E R C K H O V E A R C H I T E C T E N V E N N O O T S C H A P Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant Offerteformulier voor aanneming

Nadere informatie

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06 Bijlage 1: offerteformulier Agentschap Wegen en erkeer Afdeling Expertise erkeer en Telematica Dossiernr : MDN/62 Bestek 1M3D8N/15/06 Omschrijving opdracht: Tellen van het vervoer van gevaarlijke stoffen

Nadere informatie

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet:

Nadere informatie

RENOVATIE PLATTE DAKEN

RENOVATIE PLATTE DAKEN INSCHRIJVINGSFORMULIER aanbesteding 14/06/2011 BESTEK NUMMER: 260411 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK: VRIJE BASISSCHOLEN DE WIJNGAARD VZW SINT ANNA 41 8500 KORTRIJK Tel 056 35 40 96 ST. VINCENTIUS

Nadere informatie

p r o v i n c i e Limburg

p r o v i n c i e Limburg p r o v i n c i e Limburg D i r e c t i e Omgeving D i e n s t Wegen en Routestructuren Belangrijk aandachtspunt om te vermijden dat offertes reeds voor de openingszitting zouden geopend worden! Indien

Nadere informatie

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Het aanstellen van een leverancier voor de installatie van een waterbehandelingssysteem Offerteaanvraag BIV 1 INHOUD INHOUD...2 I. VOORAFGAANDELIJK...3

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438 Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1438 Net RAAMOVEREENKOMST VOOR ONDERHOUDSWERKEN VAN SIGNALISATIE VOOR BLINDEN EN

Nadere informatie

AGION V.O. 11712.1.2 Bestek nr. 0915 RENOVATIE BUITENSCHRIJNWERK OFFERTEFORMULIER

AGION V.O. 11712.1.2 Bestek nr. 0915 RENOVATIE BUITENSCHRIJNWERK OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0915 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK: Katholiek Onderwijs Gent-Zuid Lange Violettestraat 29 9000 GENT tel: 09/ 225 47 44 fax: 09/ 223 49 38 Onze-Lieve-Vrouwcollege Langestraat 66

Nadere informatie

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL M.I.V.B. Speciale Studiedienst Koningsstraat 76 1000 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. MIVB/SSD/1400 RAAMOVEREENKOMST VOOR VERSTERKING VAN PERRONNEUZEN

Nadere informatie

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Mobiel Brussel (B.U.V.) Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1030 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1348 Raamovereenkomst voor

Nadere informatie

Bijlage 1. Inschrijvingsmodel. Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap:

Bijlage 1. Inschrijvingsmodel. Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap: Bijlage 1 Inschrijvingsmodel Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap: -Firma of naam: -Rechtsvorm: -Nationaliteit: 2. Maatschappelijke zetel: -Straat: nr. bus -Plaats:

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

: Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest INSCHRIJVINGSBILJET

: Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest INSCHRIJVINGSBILJET 1 Opdrachtgever Aard van de opdracht : Intercommunale LEIEDAL : Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest Bestek nr. : H3 GM 54 40 INSCHRIJVINGSBILJET - De ondergetekende

Nadere informatie

Identificatie van de inschrijver

Identificatie van de inschrijver OFFERTEFORMULIER PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Dit biljet is verplicht te gebruiken bij de inschrijving OPENING: dinsdag 2 juni 2015 om 14.30 uur Voorwerp van de opdracht PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Identificatie

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO De ondergetekende : (Naam

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL Domein Werk Besteknummer : Diverse gebouwen

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008. " Vervanging van het actief netwerk "

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008.  Vervanging van het actief netwerk Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008 " Vervanging van het actief netwerk " ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen worden

Nadere informatie

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER 34 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Klanten & Ondersteuning Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2014/AFM/OA/28686 Open aanbesteding voor

Nadere informatie

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) :

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) : Provincie Stad Aanbestedende overheid Benaming van de opdracht Limburg Sint-Truiden Wegen en Verkeer Limburg Aanpassing N3 Rotonde Stayen OFFERTEFORMULIER De ondergetekende (Naam en voornaam) : Hoedanigheid

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR. Gemeente Lint Koning Albertstraat Lint. BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4

OPDRACHTGEVEND BESTUUR. Gemeente Lint Koning Albertstraat Lint. BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4 OPDRACHTGEVEND BESTUUR Gemeente Lint Koning Albertstraat 41 2547 Lint BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4 INSCHRIJVINGSBILJET. Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO.

Nadere informatie

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee 1. Voorwerp Dit document regelt de procedure voor de toewijzing van de concessie van het café met zomerterras en de

Nadere informatie

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag.

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. OCMW POPERINGE BOUWEN SOCIAAL HUIS Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. INSCHRIJVINGSBILJET / OFFERTE De ondergetekende: (naam en voornamen) Hoedanigheid of beroep:.. Nationaliteit:. Woonplaats

Nadere informatie

DEEL V: OFFERTEFORMULIER

DEEL V: OFFERTEFORMULIER DEEL V: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2015/HFB/OO/32018 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 44 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk Besteknummer

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 18 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Studie en Advies Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk

Nadere informatie

Voorwerp van de opdracht. Identificatie van de inschrijver. Verbintenistermijn OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-2015. Open offertevraag

Voorwerp van de opdracht. Identificatie van de inschrijver. Verbintenistermijn OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-2015. Open offertevraag OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-205 Dit biljet is verplicht te gebruiken bij de inschrijving Open offertevraag OPENING: dinsdag 6 juni 205 om 4.30 uur Voorwerp van de opdracht AANKOOP EN INDIENSTSTELLIN VAN

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER Perceel 1

OFFERTEFORMULIER Perceel 1 BESTEK HOUDENDE DE VOORWAARDEN VOOR HET AANSTELLEN VAN EEN NOTARIS MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN VAN JURIDISCHE AARD TEN BEHOEVE VAN DE STAD GENT Open offerteaanvraag met bekendmaking OFFERTEFORMULIER

Nadere informatie

De Vlaamse Waterweg NV

De Vlaamse Waterweg NV De Vlaamse Waterweg NV Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor aanneming van werken Bestek nr. AAO D ALG 17-37 Offerteformulier Raamovereenkomst: Onderhoudswerken en

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Scholengroep Antwerpen 1 Thonetlaan 106A te 2050 Antwerpen

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Scholengroep Antwerpen 1 Thonetlaan 106A te 2050 Antwerpen GEMEENTE : Antwerpen OPDRACHTGEVEND BESTUUR : GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Scholengroep Antwerpen Thonetlaan 06A te 050 Antwerpen BENAMING VAN DE OPDRACHT : Vernieuwen van sanitair speelplaats

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING TER OPMAAK VAN EEN LIJST VAN GEGADIGDEN TEN BEHOEVE VAN DIVERSE HERSTELLING- EN ONDERHOUDSWERKEN EN

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 1431

BIJZONDER BESTEK NR. 1431 MAATSCHAPPIJ VOOR HET INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MIVB KONINGSTRAAT 76 1000 BRUSSEL (1) BIJZONDER BESTEK NR. 1431 Aanpassing van het bovengrondse net Kleine reparaties aan de halten en beddingen

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 337

BIJZONDER BESTEK NR. 337 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN SINT-GILLIS BIJZONDER BESTEK NR. 337 AFWIJKINGEN Zie A, I, 5. VOORWERP VAN DE OPDRACHT. De opdracht heeft betrekking op de levering en indienststelling

Nadere informatie

2016 Commerciële Directie Assetmanagement & logistiek

2016 Commerciële Directie Assetmanagement & logistiek SELECTIENOTA 20160034 Oproep tot kandidaatstelling: Raamovereenkomst met één deelnemer voor het leveren van volumetrische koudwatermeters DN20 PN10 bestemd voor drinkwater via beperkte offerteaanvraag.

Nadere informatie

VZW VRIJE BASISSCHOLEN VAN DE ZUSTERS VAN BERLAAR MARKT 13

VZW VRIJE BASISSCHOLEN VAN DE ZUSTERS VAN BERLAAR MARKT 13 BUITENSCHRIJNWERK TURNZAAL SOLLEVELDEN 2 2590 BERLAAR Lot 20.1 VERNIEUWEN BUITENSCHRIJNWERK TURNZAAL MEI 2016 VZW VRIJE BASISSCHOLEN VAN DE ZUSTERS VAN BERLAAR MARKT 13 2590 BERLAAR THV Scholenbouw : ELD

Nadere informatie

AGION V.O. 9660.3 Bestek nr. 0640-02. Tweebruggenstraat 55 9000 GENT OFFERTEFORMULIER

AGION V.O. 9660.3 Bestek nr. 0640-02. Tweebruggenstraat 55 9000 GENT OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0640-02 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK / PERCEEL: Katholiek Onderwijs Gent-Zuid Lange Violettestraat 29 9000 GENT tel: 09/ 225 47 44 fax: 09/ 223 49 38 Onze-Lieve-Vrouwe-Instituut

Nadere informatie

LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN

LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN Bijzonder bestek LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN ten behoeve van het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer te Mol Aanbestedende overheid: Provinciaal Recreatiedomein

Nadere informatie

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk.

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. BESTEK ref / Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de levering van een omheining in siersmeedwerk met de toegangshekken

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 38 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 35 1000 BRUSSEL Dienst Domein Adres Besteknummer

Nadere informatie

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid 151 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Centrale Facilitaire Diensten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek nr. 2014/HFB/OO/29354 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

Overheidsopdracht CDC Het ter beschikking stellen van een digitaal wegennetwerk van België die geolokalisatie en navigatie mogelijk maakt

Overheidsopdracht CDC Het ter beschikking stellen van een digitaal wegennetwerk van België die geolokalisatie en navigatie mogelijk maakt Nationaal Geografisch Instituut Instelling van openbaar nut Onder voogdijtoezicht van de Minister van Landsverdediging Overheidsopdracht CDC 13-05 Het ter beschikking stellen van een digitaal wegennetwerk

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw"

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008 "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw" ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER _IF

INSCHRIJVINGSFORMULIER _IF INSCHRIJVINGSFORMULIER 110023_IF Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA/ De Watergroep Raamovereenkomst 2016 voor het aanleggen van riolen over beperkte afstand en het uitvoeren van huisaansluitingen

Nadere informatie

offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten

offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten openbare aanbesteding Opdracht: Aanstellen van een aannemer voor de werken renovatie administratieve lokalen en kleutersanitair

Nadere informatie

Bestek nr. : INF Dossier nr. : WA 2012/0538/02 OFFERTEFORMULIER

Bestek nr. : INF Dossier nr. : WA 2012/0538/02 OFFERTEFORMULIER Aanbestedende overheid: Sociale Huisvestingsmaatschappij Vooruitzien cvba Burgemeester Geyskensstraat 1 3580 Beringen Opdracht: Verkavelingsproject aan Kleuterweg, Heusden-Zolder Bestek nr. : INF2016-0038

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43E/LOG/overname laurieren/vw-ms overname van laurieren

Nadere informatie

Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk

Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk DEEL E. FERTEFORMULIER Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk Bestek: AGSTAN/OD/SP/HB/BE02 Programma Openbaar domein/strategische Projecten (natuurlijke

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be - aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog op

Nadere informatie

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp De stad biedt openbaar aan, onder de vorm van gesloten digitale biedingen, het recht tot uitbating van het maandelijks marktevenement Woensdagse Brocantemarkt op de

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN MET ALS VOORWERP OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING Opdrachtgevend bestuur GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Ontwerper

Nadere informatie

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN Bericht tot aankondiging VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING: Selectieleidraad

Nadere informatie

OCMW HERENTALS PROVINCIE ANTWERPEN Ref.: 2016/005 BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER

OCMW HERENTALS PROVINCIE ANTWERPEN Ref.: 2016/005 BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BRUIKLEEN EN OMNIUMONDERHOUD VOOR KOFFIEAUTOMATEN EN LEVEREN VAN VRIESDROOGKOFFIE EN TOEBEHOREN Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure

Nadere informatie

Departement Logistiek Dienst informatica communicatie technologie

Departement Logistiek Dienst informatica communicatie technologie Departement Logistiek Dienst informatica communicatie technologie Provincie Antwerpen - Studie van de werking van de diensten binnen het departement Logistiek en voorstel geïntegreerd organisatiemodel

Nadere informatie

BIEDINGSFORMULIER. Twee of meer personen die samen bieden, zijn solidair verbonden.

BIEDINGSFORMULIER. Twee of meer personen die samen bieden, zijn solidair verbonden. BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp De stad biedt openbaar aan, onder vorm van biedingen onder gesloten omslag, het recht tot exploitatie van de volgende 7 standplaatsen voor de verkoop van consumptie-ijs:

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER

INSCHRIJVINGSFORMULIER INSCHRIJVINGSFORMULIER Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA/ De Watergroep Het leveren van een onderhoudsplan voor CAD software, voor de periode 01/01/2017-31/12/2019 RC1600314 1. Algemene verbintenis

Nadere informatie

BESTEK N 14/001 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BESTEK N 14/001 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BESTEK N 14/001 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Het aanstellen van een partner voor een telefonische juridische helpdesk voor vastgoedmakelaars (eerstelijnsbijstand) Offerteaanvraag BIV

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. OFWEL (1) De Vennootschap (handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel):.

OFFERTEFORMULIER. OFWEL (1) De Vennootschap (handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel):. Bouwheer : VZW Daarkom, Prinsenstraat, 8 te 1000 Brussel Opdracht : Herinrichting van La Gaité tot een Vlaams Marokkaans Culturenhuis Lot 5 : De uitvoering van de werken : liften Tekstmodel van offerteformulier

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms overname van een

Nadere informatie

BESTEK TL 2012-20. A a n b e s t e d e n d e o v e r h e i d. G e m e e n t e Z e d e l g e m. B e n a m i n g v a n d e d i e n s t

BESTEK TL 2012-20. A a n b e s t e d e n d e o v e r h e i d. G e m e e n t e Z e d e l g e m. B e n a m i n g v a n d e d i e n s t , dienst financiën TL 2012-20 04/04/2012 1/6 BESTEK TL 2012-20 ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING A l g e m e n e a d m i n i s t r a t i e v e b e p a l i n g e n e n v o o r w a a r d e n v

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK WERKEN NAZARETH BS "SCHOOL VAN MORGEN" - NIEUWBOUWUITBREIDING 6 KLASSEN OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

BIJZONDER BESTEK WERKEN NAZARETH BS SCHOOL VAN MORGEN - NIEUWBOUWUITBREIDING 6 KLASSEN OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN MET ALS VOORWERP NAZARETH BS "SCHOOL VAN MORGEN" - NIEUWBOUWUITBREIDING 6 KLASSEN OPEN AANBESTEDING Opdrachtgevend bestuur GO! onderwijs van de Vlaamse

Nadere informatie

OPENBARE AANBESTEDING

OPENBARE AANBESTEDING INSCHRIJVINGSFORMULIER BOUWEN OPVANGTEHUIS VOOR VROUWEN OPDRACHTGEVER : CAW Ctraal West Vlaander Nijverheidsstraat 11, 8800 Roeselare UITVOERING DER WERKEN : Brugseweg 67a - 8900 Ieper OPENBARE AANBESTEDING

Nadere informatie

Leidraad voor de concessie voor de exploitatie van de horecazaak Den Lavaar in Centrum Duurzaam Bouwen

Leidraad voor de concessie voor de exploitatie van de horecazaak Den Lavaar in Centrum Duurzaam Bouwen Leidraad voor de concessie voor de exploitatie van de horecazaak Den Lavaar in Centrum Duurzaam Bouwen 1. BIEDINGSVOORWAARDEN Artikel 1 - Voorwerp Centrum Duurzaam Bouwen vzw biedt via marktraadpleging

Nadere informatie

Bevragingsleidraad voor de toewijzing van de concessie 'uitbating en toezicht op de Oostkampse wekelijkse markt op donderdagvoormiddag

Bevragingsleidraad voor de toewijzing van de concessie 'uitbating en toezicht op de Oostkampse wekelijkse markt op donderdagvoormiddag Bevragingsleidraad voor de toewijzing van de concessie 'uitbating en toezicht op de Oostkampse wekelijkse markt op donderdagvoormiddag Oproep tot voorstellen Indienen tegen uiterlijk 8 MEI 2013 Om 11 uur

Nadere informatie

BESTEK NR. 2005/SV/FNW/004 OPENBARE AANBESTEDING

BESTEK NR. 2005/SV/FNW/004 OPENBARE AANBESTEDING BESTEK NR. 2005/SV/FNW/004 OPENBARE AANBESTEDING Aard van de opdracht: Levering Voorwerp van de opdracht: Aanmaak en levering palen Project: Aanbestedende overheid: Fietsnetwerken & fietsroutes Leiestreek

Nadere informatie

De volgende gebouwen maken deel uit van de opdracht (Campus Elishout-COOVI E. Gryzonlaan 1 1070 Anderlecht) :

De volgende gebouwen maken deel uit van de opdracht (Campus Elishout-COOVI E. Gryzonlaan 1 1070 Anderlecht) : 41 LOT 2 RAMEN De opdracht wordt drie keer per jaar uitgevoerd bij voorkeur tijdens volgende periodes: - Tweede deel kerstvakantie - Tweede deel paasvakantie - Grote vakantie (16 augustus-25 augustus)

Nadere informatie

BIEDINGSLEIDRAAD VOOR INSCHRIJVING VOOR HET UITBATEN VAN DE CAFETARIA VAN SPORTHAL BERLARE

BIEDINGSLEIDRAAD VOOR INSCHRIJVING VOOR HET UITBATEN VAN DE CAFETARIA VAN SPORTHAL BERLARE BIEDINGSLEIDRAAD VOOR INSCHRIJVING VOOR HET UITBATEN VAN DE CAFETARIA VAN SPORTHAL BERLARE Deze biedingsleidraad wil de procedure verduidelijken waarmee de gemeente Berlare de concessie voor het uitbaten

Nadere informatie

OFFERTEBILJET. * Projectnr. AG Vespa: AGVESPA/OD/EIL/CN/BE01. * Projectnr. Rio-Link: RI3A235. * Naam van het project: Cadix Noord

OFFERTEBILJET. * Projectnr. AG Vespa: AGVESPA/OD/EIL/CN/BE01. * Projectnr. Rio-Link: RI3A235. * Naam van het project: Cadix Noord OFFERTEBILJET * Projectnr. AG Vespa: AGVESPA/OD/EIL/CN/BE0 * Projectnr. Rio-Link: RI3A235 * Naam van het project: Cadix Noord A. IDENTITEIT EN VERBINDING. Natuurlijke persoon: - De ondergetekende... (naam

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER

INSCHRIJVINGSFORMULIER INSCHRIJVINGSFORMULIER Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA/ De Watergroep Levering, huur en onderhoud van 8 grootformaat kleurenplotters RC1600324 1. Algemene verbintenis Optie 1: in geval

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER Deel 1 (voor invultabel zie Deel 2)

OFFERTEFORMULIER Deel 1 (voor invultabel zie Deel 2) OFFERTEFORMULIER Deel 1 (voor invultabel zie Deel 2) PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP Leveren van 100% groene elektriciteit aan afnamepunten behorende tot het provinciaal patrimonium, paraprovinciale

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK van DIENSTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG NR. BINF/INV/2010.01/AB HOGESCHOOL GENT

BIJZONDER BESTEK van DIENSTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG NR. BINF/INV/2010.01/AB HOGESCHOOL GENT DEPARTEMENT BEDRIJFSINFORMATIE SCHOONMEERSSTRAAT 52 9000 GENT EN DEPARTEMENT TOEGEPASTE INGENIEURSWETENSCHAPPEN SCHOONMEERSSTRAAT 52 9000 GENT BIJZONDER BESTEK van DIENSTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG NR.

Nadere informatie

BIEDINGSLEIDRAAD VOOR INSCHRIJVING VOOR HET UITBATEN VAN DE CAFETARIA VAN SPORTHAL OVERMERE

BIEDINGSLEIDRAAD VOOR INSCHRIJVING VOOR HET UITBATEN VAN DE CAFETARIA VAN SPORTHAL OVERMERE BIEDINGSLEIDRAAD VOOR INSCHRIJVING VOOR HET UITBATEN VAN DE CAFETARIA VAN SPORTHAL OVERMERE Deze biedingsleidraad wil de procedure verduidelijken waarmee de gemeente Berlare de concessie voor het uitbaten

Nadere informatie

2016/HFB/OO/ Leveren van groentenfruit. aardappelproducten. Opening 21/12/2016 9u45

2016/HFB/OO/ Leveren van groentenfruit. aardappelproducten. Opening 21/12/2016 9u45 2016/HFB/OO/33001 Leveren van groentenfruit en aardappelproducten Opening 21/12/2016 9u45 DISCLAIMER : de huidige slides zijn enkel een samenvatting van de voornaamste clausules van het bestek met referentie

Nadere informatie

BEPERKTE WEDSTRIJDOFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VOOR EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN EN LEVERINGEN

BEPERKTE WEDSTRIJDOFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VOOR EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN EN LEVERINGEN HET REALISEREN, HET ONTWERPEN EN DE PRODUCTIE VAN EEN OF MEERDERE GESCHENKVERPAKKINGEN VOOR HET RELATIEGESCHENK VAN HET BELGISCHE EU-VOORZITTERSCHAP 2010 BEPERKTE WEDSTRIJDOFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN

Nadere informatie

Algemene administratieve bepalingen en voorwaarden van een overheidsopdracht van LEVERINGEN

Algemene administratieve bepalingen en voorwaarden van een overheidsopdracht van LEVERINGEN , financiën ~ 050/288 333 - @, 050/208 228 1/6 BESTEK ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING Algemene administratieve bepalingen en voorwaarden van een overheidsopdracht van LEVERINGEN Technische

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSBILJET. * Naam van het project: Opvang 2DWA-riolering Tomme + aansluiting op bestaande riolering in Ottenburg

INSCHRIJVINGSBILJET. * Naam van het project: Opvang 2DWA-riolering Tomme + aansluiting op bestaande riolering in Ottenburg INSCHRIJVINGSBILJET * Projectnr./lot:.595 * Naam van het project: Opvang DWA-riolering Tomme + aansluiting op bestaande riolering in Ottenburg * Aanbestedingsdatum: XX-XX-XXXX A. IDENTITEIT EN VERBINDING.

Nadere informatie

België-Antwerpen: Bouwwerkzaamheden 2017/S Aankondiging van een opdracht. Werken

België-Antwerpen: Bouwwerkzaamheden 2017/S Aankondiging van een opdracht. Werken 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:149623-2017:text:nl:html België-Antwerpen: Bouwwerkzaamheden 2017/S 077-149623 Aankondiging van een opdracht Werken Richtlijn

Nadere informatie

AANVRAAG TOT DEELNEMING

AANVRAAG TOT DEELNEMING MET REFERENTIE 2016-017 BIJLAGE 1. AANVRAAG TOT DEELNAME AANVRAAG TOT DEELNEMING Dit formulier dient volledig te worden ingevuld en rechtsgeldig ondertekend door de inschrijver. A. ALGEMENE VERBINTENIS

Nadere informatie

Bijzonder bestek van diensten FBO/INV/2013.01/AB

Bijzonder bestek van diensten FBO/INV/2013.01/AB Bijzonder bestek van diensten FBO/INV/2013.01/AB Algemene offerteaanvraag nr. FBO/INV/2013.01/AB Studiereis New York 2014 Administratieve inlichtingen i.v.m. dit bestek kunnen verkregen worden bij: Campus

Nadere informatie

VOETBALTERREIN GELEGEN STOKKELSESTEENWEG

VOETBALTERREIN GELEGEN STOKKELSESTEENWEG Openbare Werken 1 Administration communale de WOLUWE-SAINT-PIERRE Charles Thielemanslaan 93 1150 BRUSSEL Gemeentebestuur van SINT-PIETERS-WOLUWE : 02.773.06.24 : 02.773.18.19 : mvaneechaute@woluwe1150.irisnet.be

Nadere informatie

België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:397278-2015:text:nl:html België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S 218-397278 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS Aon Risk Solutions / Aon Public Sector SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS Onderhandelingsprocedure met Bekendmaking Afsluiten van volgende verzekeringscontracten: Verzekeringen Personen,

Nadere informatie

De wet op de overheidsopdrachten: uitdaging of last?

De wet op de overheidsopdrachten: uitdaging of last? De wet op de overheidsopdrachten: uitdaging of last? Jo Swartenbroekx Hoofdapotheker UZ Antwerpen PUO 4 oktober 2011 Wet op de overheidsopdrachten Wet op overheidsopdrachten is meer dan Europese aanbesteding

Nadere informatie

GEMEENTE ELSENE DEPARTEMENT BURGERZAKEN DIENSTSTADSVERNIEUWING & MOBILITEIT. OVERHEIDSOPDRACHT WERKEN Nr OPEN OFFERTEAANVRAAG

GEMEENTE ELSENE DEPARTEMENT BURGERZAKEN DIENSTSTADSVERNIEUWING & MOBILITEIT. OVERHEIDSOPDRACHT WERKEN Nr OPEN OFFERTEAANVRAAG GEMEENTE ELSENE DEPARTEMENT BURGERZAKEN DIENSTSTADSVERNIEUWING & MOBILITEIT OVERHEIDSOPDRACHT WERKEN Nr. 2016-016 OPEN OFFERTEAANVRAAG BETREFFENDE ONTWERP - UITVOERING VAN WERKEN VAN EEN ONROEREND GEHEEL

Nadere informatie

BESTEK nr. 2015/SME/CC s-sdsl

BESTEK nr. 2015/SME/CC s-sdsl Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) Koning Albert II-laan 35, 1030 Brussel Aanspreekpunt: Pascal Vrancken (Fr), tel.: +32 (0)2 226 87 95 e-mail: pascal.vrancken@ibpt.be BESTEK

Nadere informatie

LEVEREN VAN BRANDSTOFFEN VOOR DIENSTVOERTUIGEN Bestek (LOG-06/2014)

LEVEREN VAN BRANDSTOFFEN VOOR DIENSTVOERTUIGEN Bestek (LOG-06/2014) POLITIEZONE REGIO TIELT ARDOOIE- LICHTERVELDE-PITTEM- RUISELEDE-TIELT-WINGENE LEVEREN VAN BRANDSTOFFEN VOOR DIENSTVOERTUIGEN Bestek (LOG-06/2014) OPEN OFFERTEVRAAG INHOUDSOPGAVE 1. DEEL I. ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

SELECTIECRITERIA MET BETREKKING TOT DE TECHNISCHE DRAAGKRACHT

SELECTIECRITERIA MET BETREKKING TOT DE TECHNISCHE DRAAGKRACHT SELECTIECRITERIA MET BETREKKING TOT DE TECHNISCHE DRAAGKRACHT Piet Lombaerts INLEIDING EN PROBLEEMSTELLING SELECTIECRITERIA: bekwaamheid / geschiktheid van de INSCHRIJVER om de opdracht uit te voeren (referenties,

Nadere informatie