BIJZONDER BESTEK NR. CIV-07-04

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJZONDER BESTEK NR. CIV-07-04"

Transcriptie

1 NATIONAAL GEOGRAFISCH INSTITUUT Instelling van openbaar nut onder toezicht van de Minister van Landsverdediging BIJZONDER BESTEK NR. CIV Bepalingen en voorwaarden volgens dewelke het Nationaal Geografisch Instituut de hierna beschreven opdracht zal gunnen. HOOFDSTUK I - ALGEMEENHEDEN 1) Voorwerp van de opdracht Deze overheidsopdracht is een aanneming van diensten behorende tot de klasse A categorie 7 CPC 84. Aankoop van de actieve elementen van een Gigabit Ethernet netwerk. 2) a) Wijze van gunning van de opdracht Onderhavige opdracht zal gegund worden door algemene offerteaanvraag, met Belgische en Europese bekendmaking. Conform artikel b van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten behoudt de administratie zich het recht voor later (binnen de drie jaar) tot een uitbreiding van deze opdracht over te gaan. b) Selectiecriteria Wordt uitgesloten van deelneming aan de opdracht de dienstverlener : (a) die in staat van faillissement of van vereffening verkeert, die zijn werkzaamheden heeft gestaakt of die een gerechtelijk akkoord heeft bekomen, of die in een overeenstemmende toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen en reglementeringen (b) die aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, voor wie een procedure van vereffening of van gerechtelijke akkoord aanhangig is of die het voorwerp is van een gelijkaardige procedure bestaande in de nationale wetgevingen en reglementeringen. (c) die niet in orde is met zijn bijdragen aan de sociale zekerheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 90 van het besluit van 8 januari 1996, 3, indien hij Belg is, en 4, indien hij buitenlander is. (d) die niet in orde is met de betaling van zijn belastingen overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is. Het bewijs dat de dienstverlener zich niet in één van de gevallen hierboven vermeld bevindt, kan geleverd worden door voorlegging van volgende stukken : een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijk of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst en waaruit blijkt dat aan de gestelde eisen is voldaan. De financiële en economische draagkracht van de dienstverlener dient aangetoond te worden door voorlegging van passende bankverklaringen of het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's. De technische bekwaamheid dient aangetoond te worden door volgende referenties : (a) door studie- en beroepskwalificaties van de inschrijver en/of van het ondernemingskader en, in het bijzonder, van de verantwoordelijken(n) voor uitvoering van de diensten. Meer in het bijzonder, indien de inschrijver niet de samensteller/constructeur is van de bestanddelen van de 1

2 opdracht, dient hij een certificatiedocument voor te leggen, uitgereikt door de samensteller/constructeur. (b) door de lijst van de voornaamste equivalente diensten uitgevoerd tijdens de laatste drie jaar, met vermelding van bedrag en datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. (1) indien het diensten aan overheden betreft, worden de diensten aangetoond door certificaten die door de bevoegde overheid zijn opgesteld of goedgekeurd; (2) indien het gaat om diensten aan privaatrechtelijke personen worden de diensten aangetoond door certificaten opgesteld door deze personen of, bij ontstentenis, door een verklaring van de dienstverlener. (c) door opgave van de al dan niet tot de onderneming van de dienstverlener behorende technici of technische diensten, in het bijzonder van die welke belast zijn met de kwaliteitscontrole. (d) door een verklaring die de werktuigen, het materieel en de technische uitrusting vermeldt waarover de dienstverlener zal beschikken voor uitvoering van de diensten. Meer in het bijzonder dient de inschrijver het bestaan aan te tonen, in het kader van zijn standaarddienstverlening van reparatietijden (d.w.z.de systemen terug operationeel en in werking) van de systemen van maximum 4 u, 7 dagen op 7 en dit 24 u op 24. Hij dient eveneens een bewijs te leveren dat hij over de infrastructuur beschikt die deze dienstverlening kan verzekeren. (e) door een beschrijving van de maatregelen die de dienstverlener treft om de kwaliteit te waarborgen en de mogelijkheden die hij biedt ten aanzien van ontwerpen en onderzoek. (f) wanneer de te verlenen diensten van complexe aard zijn of in uitzonderlijke gevallen voor een bijzonder doel bestemd zijn, door middel van controle door de aanbestedende overheid of, namens deze laatste, door een bevoegd officieel orgaan van het land waar de dienstverlener is gevestigd, onder voorbehoud van de instemming van het orgaan; deze controle heeft betrekking op de technische bekwaamheid van de dienstverlener en, indien nodig, de mogelijkheden die hij biedt ten aanzien van ontwerpen en onderzoek, alsmede de door hem getroffen maatregelen inzake kwaliteitscontrole. Meer in het bijzonder moeten equivalente installaties werkend in België of omliggende landen kunnen bezocht worden, mits toestemming van de respectievelijke verantwoordelijken. c) Gunningscriteria De offertes die voldoen aan de administratieve eisen, zullen beoordeeld worden op grond van de hiernavolgende criteria opgesomd in volgorde van afnemend belang : (1) de technische kwaliteit van de offerte overeenkomstig de vereisten bepaald in hoofdstuk III Contractuele technische bepalingen; (2) de prijs. 3) Wijze van prijsbepaling Deze opdracht is een overeenkomst voor een globale prijs die slechts kan aangepast worden in uitvoering van artikel 13 1, 2 van de algemene aannemingsvoorwaarden. (zie punt 15) 4) Indienen van de offertes De offertes moeten op de in artikel 104 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 voorgeschreven wijze ingediend worden bij het Nationaal Geografisch Instituut, Abdij ter Kameren 13 te 1000 BRUSSEL. Aanduidingen op de omslagen : De offerte wordt geschoven in een definitief gesloten omslag waarop zijn vermeld : de datum van de zitting waarop de offertes worden geopend, de verwijzing naar het bestek en eventueel naar de nummers van de betrokken percelen. Bij inzending over de post, als gewoon of aangetekend stuk, wordt die gesloten omslag geschoven in een tweede omslag met opgave van het adres dat in het bestek is aangegeven en met de vermelding "offerte". Iedere offerte moet bij de voorzitter van de zitting voor de opening van de offertes toekomen alvorens hij de zitting opent. 2

3 5) Opening van de offertes De opening van de offertes zal plaats hebben op dinsdag 26 juni 2007 om uur, in openbare zitting, ten overstaan van de Leidend ambtenaar, of diens gemachtigde, van het Nationaal Geografisch Instituut, Abdij ter Kameren 13 te 1000 BRUSSEL. Overeenkomstig artikel 106 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 geschiedt de opening zonder afkondiging van de prijzen. 6) Documenten die de opdracht regelen (1) Wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten (B.S ). (2) K.B. van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken. (B.S ). (3) K.B. van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken (B.S ). (4) Bijlage aan het K.B. van 26 september 1996 : algemene aannemingsvoorwaarden voor die overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en voor de concessies voor openbare werken. (5) K.B. van 14 oktober 1996 betreffende het voorafgaand toezicht en de overdracht van bevoegdheid inzake de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en inzake de toekenning van concessies voor openbare werken op federaal niveau (B.S ). (6) K.B. van 29 januari 1997 tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van sommige bepalingen van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en van hun uitvoeringsmaatregelen (B.S ). (7) Onderhavig bestek. N.B. (1) De inschrijver wordt geacht rekening te hebben gehouden met alle wijzigingen aan voormelde documenten (1) tot (3) die van kracht worden tot uiterlijk de tiende dag welke de opening der offertes voorafgaat. (2) De documenten vermeld onder (1) tot (3) kunnen geraadpleegd worden en zijn te koop op het "Kantoor voor inzage en verkoop van bestekken en andere documenten betreffende de openbare aanbestedingen", J. de Lalaingstraat 10, 1040 BRUSSEL. (3) Alle andere bescheiden waarnaar de in dit punt vermelde documenten verwijzen, zijn ook toepasselijk op de opdracht. (4) Voormelde documenten regelen de opdracht, met uitsluiting van alle tegenstrijdige clausules, onder meer de algemene verkoopsvoorwaarden die door de inschrijvers werden uitgegeven. (8) De eventuele afwijkingen vermeld in dit bestek. 7) Leidend bestuur NATIONAAL GEOGRAFISCH INSTITUUT Centrum voor informatieverwerking Abdij ter Kameren BRUSSEL 8) Aanbestedingsberichten en rechtzettingen De in het Bulletin der Aanbestedingen aangekondigde of gepubliceerde berichten en rechtzettingen die betrekking hebben op de aannemingen in het algemeen of uitsluitend op deze aanneming, evenals de berichten en rechtzettingen betreffende deze aanneming die onder individuele aangetekende enveloppe worden toegezonden, maken integraal deel uit van de contractuele voorwaarden. De inschrijver wordt geacht er kennis van genomen te hebben en er bij het opmaken van zijn offerte rekening mede gehouden te hebben. 9) Bezichtiging van de leverings- en installeringsplaats 3

4 De inschrijvers worden geacht het netwerk en de plaats van installatie te kennen en kunnen hun onwetendheid hierover na de opening van de inschrijvingen niet meer inroepen. Ze kunnen de lokalen bezichtigen na telefonische afspraak met de heer R. Lebailly (tel.02/ ). 10)Verbintenistermijn Overeenkomstig artikel 116 van het K.B. van 8 januari 1996 is de verbintenistermijn van de inschrijver bepaald op 120 kalenderdagen. Deze verbintenistermijn vangt aan op de dag die volgt op de openingsdatum van de offertes. 11)Door de inschrijvers over te leggen bescheiden (1) Offerte De offerte moet in tweevoud (voor elke partij afzonderlijk) opgemaakt worden op de gedrukte formulieren gevoegd bij dit bestek. Een exemplaar zal de melding "ORIGINEEL", het andere de melding "DUPLIKAAT" dragen. De prijs moet in euro en voluit worden vermeld. Beide exemplaren moeten behoorlijk ingevuld, ondertekend en gedagtekend worden overeenkomstig de aanduidingen en de verwijzingen welke op het offerteformulier voorkomen. Zij moeten identiek zijn. Alle doorhalingen, overschrijvingen, aanvullingen of wijzigingen moeten door de inschrijver of zijn gemachtigde geparafeerd worden met de vermelding van het aantal doorgehaalde en/of bijgevoegde woorden. De offertes die door de gemachtigden worden ingediend, moeten duidelijk de volmachtgever(s) voor wie wordt gehandeld, vermelden. De gemachtigden voegen bij hun offerte de authentieke of onderhandse akte waaruit hun bevoegdheid blijkt, of een gewaarmerkt afschrift van hun volmacht. Zij kunnen ook aan die verplichtingen voldoen door de verwijzing naar het nummer van de bijlage van het Belgisch Staatsblad waarin hun bevoegdheden zijn bekendgemaakt. (2) Inventaris Bij elk exemplaar van de offerte moet een inventaris worden gevoegd, behoorlijk ingevuld, ondertekend en gedagtekend. De totale prijs wordt in cijfers geschreven. Elke doorhaling, overschrijving, aanvulling of wijziging moet door de inschrijver worden geparafeerd met de vermelding van het aantal doorgehaalde en/of bijgevoegde woorden. (3) Behalve de inventaris moet ook de in bijlage toegevoegde tabel met technische specificaties, volledig beantwoord worden en toegevoegd aan de offerte. Deze tabel maakt integraal deel uit van de offerte. Bij ontstentenis hiervan wordt de offerte als absoluut nietig beschouwd. (4) De verklaring betreffende de herkomst van de materialen of producten, ingevuld volgens de aanduidingen welke op het door het bestuur geleverde formulier voorkomen, behoorlijk ondertekend en gedagtekend. Die verklaring is verplichtend zelfs als de materialen of producten bij een Belgische invoerder worden aangekocht. (5) Getuigschrift met droogstempel van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), indien de inschrijver, Belg of vreemdeling, personeel in dienst heeft dat onderworpen is aan de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de sociale zekerheid der arbeiders of voor de inschrijver van vreemde nationaliteit : attest afgegeven door de bevoegde overheid van zijn land waarin wordt verklaard dat de inschrijver (natuurlijk of rechtspersoon) in orde is met sociale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. (6) Wanneer een offerte ingediend wordt door een buitenlandse onderneming : een afschrift van haar statuten en de laatste goedgekeurde balans overeenkomstig de statutaire en wettelijke bepalingen van kracht in het land waar zij gevestigd is. (7) Een technische documentatie, die het bestuur toelaat te oordelen over de technische kwaliteit van het aangeboden materieel. (8) Een opleidingsprogramma (9) De documenten vereist door punt 2-b (selectiecriteria) (10)Een verklaring van de inschrijver, waarbij hij er zich toe verbindt de prestaties, beschreven in punt 4

5 III.5. Garantie, onderhoud en updating, uit te voeren. 12)Voorafgaande prijzencontrole Het bestuur behoudt zich het recht voor, in toepassing van art van het K.B. van 8 januari 1996 voor over te gaan tot een controle van de aangeboden prijzen, voorafgaand aan de toewijzing van de overeenkomst. Op gewone aanvraag zijn de inschrijvers verplicht alle inlichtingen, vereist voor dit doel, te verstrekken binnen een termijn vastgesteld door het bestuur aan de door dit bestek aangewezen ambtenaar. De controle van de prijzen kan eveneens uitgeoefend worden door het bestuur aan de hand van boekhoudkundige stukken of ter plaatse. 5

6 HOOFDSTUK II - CONTRACTUELE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN De hiernavolgende bepalingen behelzen wijzigingen, aanvullingen en afwijkingen aan sommige bepalingen van de onder Hoofdstuk I-6 vermelde bijlage van het K.B. van 26 september De inschrijvers worden geacht er rekening mede gehouden te hebben bij het opmaken van hun offertes. 13)Borgtocht Artikel 5 van de algemene aannemingsvoorwaarden wordt aangevuld met de volgende toelichtingen : 1. Het bedrag van de borgtocht is bepaald op 5% van de oorspronkelijke aannemingssom. 2. Indien de borgtocht in speciën gesteld wordt, moet de overschrijving geschieden op postrekeningnummer van de Deposito- en Consignatiekas, Wetstraat 71 te 1040 BRUSSEL. 3. Het bedrag van de borgtocht wordt bij helften vrijgegeven : de eerste helft na de voorlopige oplevering van het geheel van de opdracht ; de tweede helft na de definitieve oplevering. 14)Factoren die in de prijzen zijn begrepen Zie artikel 67 van de bijlage van het K.B. van 26 september Met betrekking tot dit artikel wordt de aandacht van de inschrijvers gevestigd op de volgende punten : de kosten voor verpakking; de verplaatsings-, vervoers- en verzekeringskosten; de tol- en accijnsrechten betreffende het gebruikte materiaal en de producten;. de belasting op de toegevoegde waarde moet niet berekend worden op de eenheidsprijzen; de toepasselijke tarieven moeten in elk geval afzonderlijk vermeld worden; de kosten verbonden aan de testen; de kosten verbonden aan de keuring; de kosten voor de documentatie met betrekking tot de diensten en eventueel door de aanbestedende overheid wordt geëist; de opleiding van het personeel; de administratie- en secretariaatskosten; de prestaties gedurende de waarborgtermijn zoals voorzien in punt 21 van dit bestek. 15)Prijsherziening Prijsherzieningen worden niet aanvaard. 16)Uitvoeringstermijn Deze termijn is vastgesteld op 8 weken en begint de dag die volgt op de datumstempel van de brief die de offerte goedkeurt. 17)Leveringsplaats NATIONAAL GEOGRAFISCH INSTITUUT Blok B tweede verdieping voor het eerste knooppunt Blok A eerste verdieping voor het tweede knooppunt Blok D gelijkvloers voor het derde knooppunt Blok B gelijkvloers voor het vierde knooppunt (server zaal) Blok B gelijkvloers voor de eerste uitbreiding (RAS) Blok B eerste verdieping voor de tweede uitbreiding (AT) CDC voor de derde uitbreiding Abdij ter Kameren BRUSSEL 6

7 18)Betaling Voor deze opdracht worden geen voorafbetalingen verricht. De betaling zal gebeuren volgens de voorschriften van artikel 15 2 van de algemene aannemingsvoorwaarden. De factuur of schuldvordering moet in viervoud ingediend worden. Zij moet gedagtekend en getekend zijn en voorzien van de formule "Deugdelijk en onvergolden verklaard voor de som van (bedrag voluit in letters)" De betalingen geschieden binnen 50 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum waarop de keuringsformaliteiten werden beëindigd, zo de aanbestedende overheid terzelfder tijd in het bezit is van de regelmatig opgemaakte facturen alsmede van de andere eventueel vereiste bescheiden. 19)Keuring De diensten die het voorwerp van de opdracht uitmaken worden aan controles onderworpen ten einde vast te stellen of zij beantwoorden aan de voorschriften van het bestek. De dienstverlener deelt aan de leidend ambtenaar bij ter post aangetekende brief de datum mede waarop de diensten kunnen gecontroleerd worden. De aanbestedende overheid beschikt over een termijn van zestig dagen te rekenen vanaf ontvangst van het door de dienstverlener aan haar gerichte bericht, om tot controles over te gaan en om haar beslissing mede te delen. Artikel 72 van het K.B. van 26 september 1996 is van toepassing voor wat de aansprakelijkheid van de dienstverlener betreft. De dienstverlener draagt de volle aansprakelijkheid voor de fouten en nalatigheden die in de verleende diensten voorkomen, inzonderheid in de studies,de berekeningen, de plannen of in alle andere ter uitvoering van de opdracht door hem voorgelegde stukken. De dienstverlener vrijwaart de aanbestedende overheid bovendien tegen elke schadevergoeding die deze aan derden verschuldigd is op grond van zijn vertraging of in gebreke blijven. 20)Voorlopige en definitieve oplevering (1) De voorlopige oplevering zal uitgevoerd worden door de heer LEBAILLY op de plaats van de levering zestig kalenderdagen na de installatie van het materieel en de opleiding van het personeel, zoals bepaald in artikel 71 van de bijlage van het K.B. van 26 september Ze houdt de kwantitatieve en kwalitatieve keuring in. (2) De definitieve oplevering zal gebeuren na het verstrijken van de waarborgtermijn, zoals vermeld in artikel 21 hierna, en nadat alle verplichtingen, opgelegd door dit bijzonder bestek, vervuld werden. 21)Waarborgtermijn en verplichtingen gedurende deze termijn De waarborgtermijn is vastgesteld op 1 (één) jaar. Deze termijn vangt aan op de datum van de voorlopige oplevering van de overeenkomst. Gedurende deze periode moet de inschrijver op zijn kosten het onderhoud, de goede werking en de updating van het geheel van de systemen verzekeren, zoals beschreven in punt III 5. - Waarborg, onderhoud en updating. De inschrijver wordt geacht rekening gehouden te hebben met deze verplichtingen op het ogenblik van de vaststelling van zijn prijzen. 22)Actiemiddelen van het bestuur Zie art. 20, 21, 22, 48, 66 en 75 van het K.B. van 26 september )Varianten De inschrijvers mogen alle varianten conform artikel 16 van de wet op de overheidsopdrachten van 24 december 1993, voorstellen. Deze varianten kunnen zowel op het voorwerp als op het beoogd doel van het bestuur betrekking hebben. Ze mogen echter niet de verandering of intrekking van de reglementaire bepalingen en beschikkingen tot gevolg hebben. Ten dien einde mogen de tabel en inventaris gekopieerd worden mits uitdrukkelijke vermelding van "conform met het model voorzien in het bijzonder bestek" en dit op straffe van nietigheid. 7

8 24)Technische bijstand Tijdens de waarborgtermijn zal diegene, aan wie de aanbesteding wordt gegund, zonder supplementaire kosten telefonische bijstand verlenen aan het bestuur om het te helpen bij het gebruik, bij het wijzigen van de configuratie of bij het koppelen van het toestel met andere toestellen. 25)Intellectuele rechten Artikel 14 van de bijlage van het K.B. van 26 september 1996 is van toepassing. 26)Onderhoudscontract na de waarborgtermijn De inschrijver zal de voorwaarden geven voor een onderhoudscontract van 1 (één) jaar ingaand op de dag waarop de waarborg verstrijkt. Dat contract zal elk jaar stilzwijgend verlengd worden, behoudens tegenbericht van een van de partijen. Dit onderhoudscontract zal de prestaties dekken die voorzien zijn in punt III 5. Garantie, onderhoud en updating, alsook de bijstand die voorzien is in punt II Technische bijstand. Dit onderhoudscontract zal het voorwerp zijn van een afzonderlijke bestelling, die tegen dezelfde voorwaarden door de dienstverlener moet worden betaald tijdens een periode van minimum vier jaar ingaand bij het verstrijken van de waarborg. De prijs zal jaarlijks herzien worden in functie van de prijzenindex van Fabrimetal. De betaling van de onderhoudsprestaties gebeurt jaarlijks. 27)In toepassing van artikel 10 van het koninklijk besluit nr van 6 maart 1985 (B.S. van ) tot regeling van de organisatie en werking van het Nationaal Geografisch Instituut (NGI) en van de vereffening van de subsidies aan dit Instituut, zal onderhavige opdracht door het Comité van Beheer gegund worden. De Leidend ambtenaar van het NGI, of in diens afwezigheid de Adjunct-leidend ambtenaar, krijgt van het Comité van Beheer volmacht om in zijn naam te handelen en om alle akten met betrekking tot hierboven vermelde opdracht te ondertekenen (artikel 8, 2 van de wet van 8 juni 1976 tot oprichting van het NGI. - B.S. van , gewijzigd bij het koninklijk besluit nr 234 van 22 december B.S. van ). 8

9 HOOFDSTUK III CONTRACTUELE TECHNISCHE BEPALINGEN 1. Voorwerp van de opdracht De levering, de installatie, de parametrisering, de ondersteuning en het onderhoud van 4(vier) knooppunten en een uitbreiding van 3(drie) antennes om een foutbestendig Gigabit Ethernet netwerk op te zetten. Dit netwerk vormt de ruggengraat van de gegevensoverdracht, verzekert de centraliserings- en beveiligingsfuncties van de gegevens en biedt de toepassingen en materiaal (in begrepen Voice over IP) een snelle toegang tot hun gegevens. Het netwerk wordt bovendien gekenmerkt door een hoge foutbestendigheid. 2. Samenstelling De kenmerken en functionaliteiten die hieronder beschreven worden, zijn de minima die geleverd moeten worden. Het netwerk wordt uit 4 knooppunten opgebouwd. Elk knooppunt omvat minstens 2 switches die onderling verbonden zijn om voor het volledige netwerk het volgende te garanderen: foutbestendigheid en hoge beschikbaarheid, met name gewaarborgd door de resilience en de verspreiding van de routeringstabel ; link aggregation verdeeld en verspreid over de twee switches (LACP IEEE 802.3ad); dit omvat dat elke switch van een knooppunt moet verbonden zijn met de twee switches van een naburig knooppunt met minstens 2 switches; de link aggregations moeten automatisch door de knooppunten gedetecteerd worden ; de koppeltechniek (hardware en software) van de twee switches moet de redundantie mogelijk maken op niveau van : o de routering; o de commutatie; o de link aggregation, verdeeld en verspreid tussen de knooppunten. Bij een panne van een switch op één van de knooppunten moet het netwerk werkzaam blijven zonder herberekening van de spanning tree, maar met een troughput van minstens de helft. Bij een panne of een isolatie van één van de vier knooppunten moet het netwerk werkzaam blijven op de drie overige knooppunten met een eventuele herberekening van de rapid spanning tree (IEEE 802.1w). Bij een lijnafbreking tussen twee knooppunten moet het netwerk werkzaam blijven met een eventuele herberekening van de rapid spanning tree (IEEE 802.1w). De beginconfiguratie van de vier knooppunten is identiek. De voorgestelde oplossing moet de mogelijkheid bieden om het aantal poorten en de bandbreedte van het gehele netwerk te verhogen door kaarten toe te voegen, het aantal switches te verhogen, de link aggregation te verbreden, enz. Vermeld de mogelijkheden in uw offerte. De knooppunten moeten functioneren binnen een serveromgeving met airconditioning en zullen gevoed worden met wisselstroom van 220V zoals geleverd door de distributiemaatschappij. Elk knooppunt zal worden gezien en beheerd als één enkele entiteit, ook al omvat het meerdere switches. Elk knooppunt moet minstens de volgende functionaliteiten bezitten : 9

10 SNMP manageable; SSH manageable; network login; Console port; Gigabit switching zonder blocking van 40 miljoen pakketten per seconde over het geheel van de poorten; Bandbreedte op het niveau van de backplane : ten minste 96 Gbit/s full duplex; level 2 switching-functionaliteiten met mogelijkheid tot multicast filtering, virtuele LAN s, link aggregation; level 3 switching-functionaliteiten met mogelijkheid tot IP-routering (RIP, OSPF), IP-filtering; QoS (Quality of Services) volgens de norm IEEE 802.1p; Remote monitoring (RMON); 1 IP-adres voor het beheer van het knooppunt; Compatibel zijn met 3com switchen 4050 via optische bekabeling; Compatibel zijn met Nortel BPS2000; Elk knooppunt heeft minstens de volgende configuratie : 88 Ethernet RJ45 poorten 10/100/1000 Mbit/s auto-sensing; 8 Ethernet poorten 10-Gigabit (om de backbone te vormen van 4X10GB/s zie figuur 1), via optische vezels(multimode 62,5/125 µm); redundante voedingen met load-balancing en en die hot-swappable zijn; performante architectuur voor het uitbreiden van het knooppunt (non blocking archtectuur); Het netwerk bestaat verder uit 3 antennes. De antennes bestaan uit 3Com 4050 switchen, deze moeten uitgebreid worden zoals verder beschreven wordt. De uitbreidingen van de antennes moeten functioneren binnen een kantooromgeving zonder airconditioning en zullen gevoed worden met wisselstroom van 220V zoals geleverd door de distributiemaatschappij. Elke uitbreiding zal worden gezien en beheerd als één enkele entiteit, ook al omvat het meerdere switches. Elke uitbreiding moet minstens de volgende functionaliteiten bezitten : SNMP manageable; SSH manageable; network login; Console port; Gigabit switching zonder blocking van 40 miljoen pakketten per seconde over het geheel van de poorten; Bandbreedte op het niveau van de backplane : ten minste 96 Gbit/s full duplex; level 2 switching-functionaliteiten met mogelijkheid tot multicast filtering, virtuele LAN s, link aggregation; level 3 switching-functionaliteiten met mogelijkheid tot IP-routering (RIP, OSPF), IP-filtering; QoS (Quality of Services) volgens de norm IEEE 802.1p; Remote monitoring (RMON); 1 IP-adres voor het beheer; Elke uitbreiding van een antenne heeft minstens de volgende configuratie : 22 Ethernet RJ45 poorten 10/100/1000 Mbit/s auto-sensing; 2 ethernet RJ45 poorten 1000 Mbit/s om een verbinding te maken met bestaan 3Com

11 switchen. redundante voedingen Door middel van de bestaande optische vezels (multimode 62,5/125 µm SC-connectoren), zal de inschrijver een 40 Gbit/s vierhoeksbackbone, via link aggregation, samenstellen. Het bestuur verbindt zich er toe om de aan de weerhouden kandidaat certificaten te bezorgen over de kwaliteit en het verlies van de bestaande optische verbindingen. Het gebruik van de bestaande XRN technologie is een positief punt. 3. Schema van het netwerk 11

12 4. Beheer Het concept beheer omvat de bewerkingen voor de configuratie, de parametrisering, de monitoring en de detectie van pannes. Het beheer van de volledige backbone, het geheel van de knooppunten, elk knooppunt afzonderlijk, de switches, de link aggregations, moet met de volgende middelen kunnen verzekerd worden: met HTTP via een Internetbrowser, met de geleverde software, met een lijncommand in een console, verbonden via: o seriële lijn. o netwerk De geleverde software moet het mogelijk maken : het geheel van de geïnstalleerde en verbonden hardware automatisch te detecteren; een topologische voorstelling te maken van de gedetecteerde hardware; de uiterste belastingstoestanden, bepaald d.m.v. een alarmdrempel, te monitoren en te rapporteren; statusrapporten op te stellen; Het in de switches is geïntegreerde foutdetectiemechanisme, moet geconfigureerd kunnen worden om alarmsignalen te versturen : via via SNMP 12

13 5. Garantie, onderhoud, updating Onder «werkrooster» wordt een werkindeling verstaan van maandag tot vrijdag, van 8.00u tot 17.00u, buiten de wettelijke en officiële feestdagen van de Belgische federale staat. Bij een panne moet het volledige netwerk opnieuw operationeel zijn binnen de vier uur van het «werkrooster» die volgen op de melding van de panne via fax, of telefoon. Die melding kan zowel door een programma als door een menselijke tussenkomst aangemaakt zijn. Zo nodig wordt een identieke hardware uitgeleend door de inschrijver tijdens de reparatie en dit zonder extra kosten. Die hardware moet binnen de hierboven vermelde vier uur geïnstalleerd, geparametriseerd en operationeel zijn. Als de stoornis te wijten is aan een optische verbinding, ligt de bewijslast hiervoor bij de inschrijver en in dat geval start de reparatietermijn van vier uur nadat het bestuur de optische verbindingen opnieuw aan de normen heeft doen voldoen. Deze termijn geldt niet voor de tolerantie van pannes en de hoge disponibiliteit die de effecten van het gebrek aan verbinding gedeeltelijk of volledig moeten verzorgen. Het aangeboden materieel zal tegen alle constructie- en werkingsfouten gewaarborgd zijn. Deze waarborg dekt de vervanging van elk defect stuk of toestel, alsook het arbeidsloon voor de herstelling van het toestel dat gebreken vertoont die geen gebruik toelaten overeenkomstig de voorwaarden van de opdracht. Het materieel moet door de dienstverlener worden onderhouden indien nodig (arbeidsloon, slijtachtige stukken,...) om pannes te voorkomen. De updating van software en firmware moet systematisch gesignaleerd en geleverd worden door de inschrijver. De updates moeten planmatig ter plaatse worden geïnstalleerd en geparametriseerd tijdens de daluren van het gebruik van het netwerk of buiten de werkuren (scheduled installation). Vermeld de updatingsmethodologie in uw offerte. 13

14 6. Opleiding Vóór de installatie geeft de inschrijver aan drie personeelsleden van het bestuur een opleiding die grondige uitleg omvat op het gebied van de: geleverde beheerssoftware interne software van de knooppunten en switches parametrisering van de knooppunten en de switches, in het bijzonder voor de: o link aggregation o rapid spanning tree o virtuele LAN s o QoS analyse van statusrapporten diagnose van pannes en storingen zodat die drie personeelsleden de inschrijver kunnen bijstaan bij de installatie parametrisering afstemming van de parametrisering (fine tuning) detectie van pannes en storingen 7. Documentatie De documentatie omvat minstens de volgende publicaties : hardware: per type geleverd onderdeel een installatie- en referentiegids in het Engels; software: per geleverde software een installatie-, referentie- en gebruikersgids in het Engels. De documentatie wordt op CD-ROM/DVD-ROM geleverd. Goedgekeurd 1000 Brussel, Ingrid VANDEN BERGHE Administrateur generaal 14

15 I N V E N T A R I S BETREFT : Aankoop van de actieve elementen van een Gigabit Ethernet netwerk. REF. : Bijzonder bestek nr CIV Beknopte beschrijving van de leveringen Volgnr. Hoeveelheid Eenheidsprijs zonder BTW 1 in euro Gedeeltelijke totalen in euro a b C d e 1. Levering en installatie van knooppunten om een foutbestendig Gigabit Ethernet netwerk uit te bouwen 4 2. Levering en installatie van een uitbreiding van onze bestaande antenne's Parametrisering van de knooppunten 4. Levering van de documentatie 1 5. Opleiding 6. Garantie, onderhoud en updating tijdens de garantieperiode TOTAAL % BTW ALGEMEEN TOTAAL Kennis genomen, nagekeken en aangevuld met de vermelding van de eenheidsprijzen die toegepast werden om het bedrag van mijn offerte van...te bepalen om erbij gevoegd te worden. Opgemaakt te, op De Inschrijver(s), 1 Voluit geschreven

16 OFFERTE Formulier verplicht te gebruiken voor het opmaken van de offerte en in tweevoud in te dienen; het ene met de vermelding "ORIGINEEL", het andere met de vermelding "DUPLIKAAT". Wanneer de opdracht meerdere partijen of percelen omvat, zal voor elk der partijen of percelen een offerte in tweevoud ingediend worden. Betreffende de opdracht : Aankoop van de actieve elementen van een Gigabit Ethernet netwerk. De ondergetekende (1) Wonende te straat nr., Registratienummer bij de RSZ, Ingeschreven in het Handelsregister onder nummer, (Belgisch inschrijver) (2) OF in het beroepsregister overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is (inschrijver van vreemde nationaliteit) (2), Ingeschreven bij de Administratie van de BTW onder nr., verbindt zich er toe op zijn roerende en onroerende goederen de voormelde opdracht, bepaald in het bijzonder bestek nr CIV-07-04, goedgekeurd door de leidend ambtenaar op, uit te voeren overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden van dit bijzonder bestek, tegen de forfaitaire som van (3) belasting over de toegevoegde waarde inbegrepen, gedetailleerd in de bij deze offerte gevoegde inventaris. Personeel en onderaannemers Het personeel belast met de uitvoering van de aanneming bezit de nationaliteit van (2) OF De opdracht zal toevertrouwd worden aan onderaannemers die de nationaliteit van bezitten (2). Geen enkel deel van de levering zal aan onderaannemers toevertrouwd worden (2). Materieel Geen enkele levering is herkomstig uit niet-lidstaten van de E.U. (2) De leveringen van buiten de E.U.-lidstaten worden in een hierbijgaande verklaring gedetailleerd vermeld (2). Borgtocht Indien deze offerte aanvaard wordt, zal de borgtocht onder de voorgeschreven voorwaarden en termijnen gesteld worden. Betaling De verschuldigde sommen dienen gestort op rekeningnummer bij de Postcheque- en Girodienst (2) OF op bankrekeningnummer bij de bank (2) 1

17 Sociale wetten De inschrijver verklaart dat hij voldaan heeft aan de voorschriften inzake bijdragen voor de sociale zekerheid en voegt bij zijn offerte een attest waaruit blijkt dat hij de bedragen aan de RSZ betaald heeft (Belgische inschrijver) (2). OF voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake bijdragen voor de sociale zekerheid overeenkomstig de bepalingen van het land waar hij gevestigd is.(inschrijver van vreemde nationaliteit) (2) Taal Voor de interpretatie van het contract wordt de...talige tekst van het bestek gekozen. Worden bij de offerte gevoegd : 1) de inventaris behoorlijk ingevuld, gedateerd en ondertekend; (bij te voegen bij ieder exemplaar van de offerte). 2) wanneer een offerte door een gevolmachtigde wordt ingediend, de authentieke of onderhandse akte waarbij hem die machtiging wordt verleend of een eensluidend verklaard afschrift van het oorspronkelijke stuk of opgave van het nummer van de bijlagen van het Belgische Staatsblad, waarin de bevoegdheden van de gevolmachtigde werden gepubliceerd; 3) een attest van de Belgische Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, of van de overheid van zijn land die bevoegd is voor de bijdragen voor Sociale Zekerheid; 4) afschrift van de statuten en van de laatste balans (buitenlandse vennootschap) ; 5) eventueel een gedetailleerde lijst van de leveringen herkomstig uit het buitenland. Aldus in dubbel exemplaar opgemaakt te op De Inschrijver(s) Betekenis van de verwijzingen : (1) De inschrijver (natuurlijke persoon) vermeldt : "De ondergetekende (naam, voornamen, hoedanigheid of beroep, nationaliteit en woonplaats)" De inschrijvende vennootschap vermeldt : "De firma (handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, adres van maatschappelijke zetel), vertegenwoordigd door ondergetekende (naam, voornamen, hoedanigheid)" (2) het onnodige doorhalen (3) voluit 2

Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur.

Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur. Datum Pagina 1 Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur. WIJZE VAN GUNNING: OPEN OFFERTEAANVRAAG ADMINISTRATIEVE EN TECHNISCHE BEPALINGEN

Nadere informatie

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten.

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. Algemene offerteaanvraag voor diensten BESTEKNUMMER FIT-ICT/2014/12 Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. INDIENING VAN DE OFFERTES

Nadere informatie

Bestek 2009/CA/FIN 04

Bestek 2009/CA/FIN 04 Bestek 2009/CA/FIN 04 Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking Kasbeheer Artesis Hogeschool Antwerpen Inhoud 1. Algemene inlichtingen 4 1.1. Opdrachtgevend bestuur 4 1.2. Kenmerken van de

Nadere informatie

Ministerie van Financiën. Dienst Informatica BESTEK WEBHOSTING VAN DE INTERNETSITES VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIEN

Ministerie van Financiën. Dienst Informatica BESTEK WEBHOSTING VAN DE INTERNETSITES VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIEN Ministerie van Financiën Dienst Informatica BESTEK WEBHOSTING VAN DE INTERNETSITES VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIEN 1 1. Deel 1 : Administratieve en contractuele bepalingen 1.1 Identificatie van de opdracht

Nadere informatie

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2 Overheidsopdracht van diensten Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Open offerteaanvraag FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

Opdracht voor aanneming van diensten Raamcontract ICT-diensten voor Microsoft consultancy en overige profielen

Opdracht voor aanneming van diensten Raamcontract ICT-diensten voor Microsoft consultancy en overige profielen Bestek AGIV-ICT/2010/0701 Opdracht voor aanneming van diensten Raamcontract ICT-diensten voor Microsoft consultancy en overige profielen Europese bekendmaking Algemene offerteaanvraag De verzending van

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN GESPECIALISEERDE ONDERSTEUNING VOOR HET OP PEIL HOUDEN VAN MICROSOFT PRODUCTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 2 oktober

Nadere informatie

Bijzonder bestek S&L/AO/386/2014 1/215

Bijzonder bestek S&L/AO/386/2014 1/215 Bijzonder bestek S&L/AO/386/2014 1/215 BESTEK: OPEN OFFERTEAANVRAAG VOOR HET ONDERHOUD VAN DE APPLICATIES VAN DE ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT (FOD Financiën). Publicatie op europees niveau

Nadere informatie

AP Hogeschool. Lange Nieuwstraat 101 2000 ANTWERPEN. Tel: 03/220 57 99 Fax: 03/220 57 19

AP Hogeschool. Lange Nieuwstraat 101 2000 ANTWERPEN. Tel: 03/220 57 99 Fax: 03/220 57 19 Bestek AP Hogeschool Lange Nieuwstraat 101 2000 ANTWERPEN Tel: 03/220 57 99 Fax: 03/220 57 19 Bijzonder bestek AP/VOPMB/2015-023 Omschrijving Gunningswijze Aard van de opdracht Opening offertes Tijdstip

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK betreffende de «levering van een back-upoplossing ten behoeve van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest»

BIJZONDER BESTEK betreffende de «levering van een back-upoplossing ten behoeve van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest» Page 1 of 33 BIJZONDER BESTEK betreffende de «levering van een back-upoplossing ten behoeve van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest» BB 2014.004 Page 2 of 33 Inhoud AFDELING A.1. ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG INFORMATICA-OPLEIDINGEN EN MIGRATIECURSUSSEN VOOR DE FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG INFORMATICA-OPLEIDINGEN EN MIGRATIECURSUSSEN VOOR DE FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG INFORMATICA-OPLEIDINGEN EN MIGRATIECURSUSSEN VOOR DE FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE BIJZONDER BESTEK n 2011/S2/S1/Opleiding- 1/30 INHOUDSTAFEL A. ALGEMENE BEPALINGEN...

Nadere informatie

Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL

Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL Informatica Diensten Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 14/09/2009 om 10.00 uur Indiening van de offertes uitsluitend bij de: Stafdienst

Nadere informatie

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 06 september 2010 om 10 u. Indiening van offertes uitsluitend bij de: Stafdienst ICT Cel Overheidsopdrachten Koning

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst

BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst 2009 BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst 1 Afdeling 1: administratief gedeelte... 10 1.1. Doel en wijze van gunning van de opdracht... 10 1.2. Aanbestedende overheid

Nadere informatie

BESTEK LEVERINGEN RAAMOVEREENKOMST VOOR ANKOOP VAN KOFFIE EN TOEBEHOREN OPEN OFFERTEAANVRAAG. SAK vzw

BESTEK LEVERINGEN RAAMOVEREENKOMST VOOR ANKOOP VAN KOFFIE EN TOEBEHOREN OPEN OFFERTEAANVRAAG. SAK vzw BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP RAAMOVEREENKOMST VOOR ANKOOP VAN KOFFIE EN TOEBEHOREN OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur SAK vzw Ontwer Dienst Administratie,

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u.

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u. BIJZONDER BESTEK Consultancy op de volgende domeinen : risk, audit, compliance, information & communication technology, security, privacy forencics &security en juridische aspecten Datum van de zitting

Nadere informatie

Ontwerp van een portaalsite ter ondersteuning van crisiscommunicatie bij hoogwatersituatie

Ontwerp van een portaalsite ter ondersteuning van crisiscommunicatie bij hoogwatersituatie departement Mobiliteit en Openbare Werken Ontwerp van een portaalsite ter ondersteuning van crisiscommunicatie bij hoogwatersituatie ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Openingszitting offertes Woensdag 21 september

Nadere informatie

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT BIJZONDER BESTEK NR A/268

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT BIJZONDER BESTEK NR A/268 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT BIJZONDER BESTEK NR A/268 OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DE LEVERING VAN SOFTWARE VOOR DE BOEKHOUDING EN INVENTARIS VOOR DE DIENSTEN VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN "PRINCE2-OPLEIDING VOOR HET BTC- PERSONEEL" 151 HRM INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 4 1.1 AANBESTEDENDE

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK LEVERINGEN KOFFIE 2015-2018 OPEN OFFERTEAANVRAAG. OCMW Brugge

BIJZONDER BESTEK LEVERINGEN KOFFIE 2015-2018 OPEN OFFERTEAANVRAAG. OCMW Brugge BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP KOFFIE 2015-2018 OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur OCMW Brugge Ontwerper Secretariaat, Inge De Smet Ruddershove 4 te

Nadere informatie

Bestek nummer GAC/2014/2775

Bestek nummer GAC/2014/2775 Gemeenschappelijke aankoopcentrale Stad Antwerpen OCMW Antwerpen Francis Wellesplein 1 B 2018 Antwerpen Bestek nummer GAC/2014/2775 Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Complexnummer 222416 155 Directie BRUSSEL Jourdanstraat 95 (bus 2) 1060 Brussel BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Betreft : 1210 Brussel - City Atrium (FOD Mobiliteit en Vervoer)

Nadere informatie

Bestek nummer G000004

Bestek nummer G000004 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer G000004 Voor het

Nadere informatie

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen 261 Directie Brussel Jourdanstraat 95 (bus 2) Avenue de la Toison d Or 1060 Bruxelles Tel. : 02 541 61 05 Fax : 02 541 62 77 BIJZONDER BESTEK NR. 2014/220194/289A OPEN AANBESTEDING betreft: 1000 Brussel

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK. van toepassing op de overeenkomsten inzake het presteren van diensten afgesloten door de sociale huisvestingsmaatschappijen.

BIJZONDER BESTEK. van toepassing op de overeenkomsten inzake het presteren van diensten afgesloten door de sociale huisvestingsmaatschappijen. BIJZONDER BESTEK van toepassing op de overeenkomsten inzake het presteren van diensten afgesloten door de sociale huisvestingsmaatschappijen. Algemene Offerteaanvraag voor proc es- en projectmanagement

Nadere informatie

BESTEK LEVERINGEN IMPLEMENTATIE ACTIVE DIRECTORY & EXCHANGE ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. Autonoom Gemeentebedrijf Geraardsbergen

BESTEK LEVERINGEN IMPLEMENTATIE ACTIVE DIRECTORY & EXCHANGE ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. Autonoom Gemeentebedrijf Geraardsbergen BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP IMPLEMENTATIE ACTIVE DIRECTORY & EXCHANGE ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur Autonoom Gemeentebedrijf Geraardsbergen Ontwerper

Nadere informatie

Opdracht voor diensten. Bijzonder bestek

Opdracht voor diensten. Bijzonder bestek PN15014 - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met nationale bekendmaking Opdracht voor diensten Bijzonder bestek ASBL GIAL VZW bd E. Jacqmainlaan 95 Bruxelles 1000 Brussel Tél. /Tel. : + 32 (0)2-229

Nadere informatie

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer»

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer» FOD Financiën Stafdienst ICT Algemene offerteaanvraag met bekendmaking Bestek Regels en voorwaarden betreffende de indiening van offertes voor de uitvoering van het Onderhoud van programmatuur van datawarehouse

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1275 VAN 24/07/2012

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1275 VAN 24/07/2012 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1275 VAN 24/07/2012 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN VOOR "COMMUNICATIEOPLEIDINGEN" NAVISIONCODE: 151HRM 1 ALGEMEEN... 4 1.1 AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN...

Nadere informatie

Tabor VZW. Besteknr 2015/TEL/mob+vast/Tabor BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

Tabor VZW. Besteknr 2015/TEL/mob+vast/Tabor BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Besteknr 2015/TEL/mob+vast/Tabor BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP OVERHEIDSOPDRACHT LEVERING VAN MOBIELE TELEFONIE, MOBIELE DATACOMMUNICATIE EN VASTE TELEFOONDIENSTEN

Nadere informatie