STATUTEN. Artikel 1 - Naam De vereniging wordt genoemd: "Verbond Sociale Ondernemingen", vereniging zonder winstoogmerk, afgekort VSO vzw.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STATUTEN. Artikel 1 - Naam De vereniging wordt genoemd: "Verbond Sociale Ondernemingen", vereniging zonder winstoogmerk, afgekort VSO vzw."

Transcriptie

1 VERBOND SOCIALE ONDERNEMINGEN vzw Diksmuidelaan Berchem Ondernemingsnummer: Identificatienummer: STATUTEN De statutaire Algemene Vergadering van Verbond Sociale Ondernemingen vzw besliste op 4 december 2013 om de statuten van de vereniging te vervangen door volgende statutaire regelen: TITEL I - BENAMING, ZETEL, DOEL EN DUUR Artikel 1 - Naam De vereniging wordt genoemd: "Verbond Sociale Ondernemingen", vereniging zonder winstoogmerk, afgekort VSO vzw. Artikel 2 - Zetel De zetel van de vzw is gevestigd: Diksmuidelaan 50 te 2600 Berchem, gelegen in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen. Artikel 3 - Doel 1. Het VSO vzw is een pluralistische vereniging van werkgevers en werkgeversorganisaties in de social profit en heeft tot doel als werkgeversorganisatie ondernemingen in de social profit te verenigen, te vertegenwoordigen en te ondersteunen. 2. De realisering van de doelstelling houdt onder meer in: 1. Het VSO vzw vertegenwoordigt als representatieve werkgeversorganisatie de aangesloten ondernemingen en behartigt hun belangen in de organen van het sociaal overleg. Het VSO vzw biedt een dienstverlening aan de aangesloten ondernemingen door overleg, beleidsontwikkeling, informatieverstrekking en adviesverlening inzake werkgeversmateries en sociaal overleg. 2. Het VSO vzw ondersteunt het sociaal ondernemerschap van de aangesloten ondernemingen, onder andere met betrekking tot organisatieontwikkeling, bestuurlijk beleid, management, personeelsbeleid, innovatiebeleid, vorming en opleiding. 3. Het VSO vzw behartigt de sectorale en intersectorale belangen van de aangesloten ondernemingen met betrekking tot onder andere regelgeving, erkennings- en subsidiëringsbeleid, tewerkstelling van personeel, organisatorische aspecten, vernieuwing door ondermeer visie-ontwikkeling en beleidsbeïnvloeding ten aanzien van de bevoegde overheden, instanties en organisaties. 3. De vereniging kan alle middelen aanwenden die tot de verwezenlijking van dit doel rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen, met inbegrip van economische activiteiten voor zover deze bijkomstig blijven en de opbrengst van deze activiteiten integraal aangewend wordt voor de realisatie van het statutaire doel. De vereniging kan ter uitvoering van wat hierboven is bepaald, onder meer alle eigendommen of zakelijke rechten verwerven, in huur nemen, verhuren, personeel 1.

2 aanwerven, rechtsgeldige overeenkomsten afsluiten, fondsen inzamelen, kortom, alle activiteiten uitoefenen of laten uitoefenen die haar doel rechtvaardigen. Artikel 4 - Duur De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. TITEL II - LEDEN Artikel 5 - Leden De vereniging bestaat uit effectieve en toegetreden leden. 1. Als effectief lid kunnen toetreden: - rechtspersonen die als werkgever actief zijn in de social profit - rechtspersonen die een koepel zijn van rechtspersonen die als werkgever actief zijn in de sociale profit - natuurlijke personen. Het effectief lidmaatschap is ondeelbaar en heeft betrekking op alle aspecten van het realiseren van de maatschappelijke doelstelling zoals beschreven in artikel 3. Alleen de effectieve leden bezitten de volheid van het lidmaatschap in de zin van de Wet. 2. Als toegetreden lid kunnen toetreden: - rechtspersonen die als werkgever actief zijn in de social profit - rechtspersonen die een koepel zijn van rechtspersonen die als werkgever actief zijn in de sociale profit - natuurlijke personen. Het toegetreden lidmaatschap heeft minstens betrekking op alle aspecten van het realiseren van de maatschappelijke doelstelling zoals beschreven in artikel 3 2, 1. De toegetreden leden bezitten de rechten zoals vermeld in deze statuten. Artikel 6 - Lidmaatschap en toetreding 1. Worden van ambtswege aanvaard als effectief lid: alle rechtspersonen die op 31 december 2013 niet ontslagnemend effectief lid zijn van - vzw Federatie Sociale Ondernemingen - ondernemingsnummer vzw Pluralistisch Platform Jeugdzorg - ondernemingsnummer vzw VSO-Gezondheid - ondernemingsnummer Worden van ambtswege aanvaard als toegetreden lid: - vzw Huurpunt - ondernemingsnummer vzw Samenswerkingsverband Sociale Tewerkstelling - ondernemingsnummer vzw Vlaams Huurdersplatform - ondernemingsnummer alle rechtspersonen die op 31 december 2013 niet ontslagnemend toegetreden lid zijn van de vzw's vermeld in 1 van dit artikel. 3. Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die het lidmaatschap wenst aan te vragen, richt hiertoe een schriftelijk verzoek aan de voorzitter van de Raad van Bestuur. Over de aanvaarding wordt door de Algemene Vergadering beslist. De Algemene Vergadering kan zonder verdere motivatie beslissen dat een kandidaat aanvaard wordt als effectief of toegetreden lid. De leden dienen de doelstellingen van de vzw zoals omschreven in artikel 3 van deze statuten en volgens de modaliteiten bepaald in deze statuten en in het huishoudelijk reglement te onderschrijven. Artikel 7 - Aantal Het aantal effectieve leden is onbeperkt doch mag niet minder bedragen dan het wettelijk minimum. 2.

3 Artikel 8 - Ontslag 1. Elk van de leden die een rechtspersoon is, kan mits een opzegtermijn van drie maanden ontslag nemen uit de vereniging. De betekening van de opzegging gebeurt bij aangetekend schrijven gericht aan de voorzitter van VSO vzw. Natuurlijke personen kunnen ontslag nemen bij gewoon schrijven aan de voorzitter van de vereniging. Het ontslagnemend lid dat een rechtspersoon is, behoudt de verplichting tot betaling van het lidgeld voor het jaar waarin het ontslag betekend werd, alsook voor het daarop volgende kalenderjaar. 2. Over de uitsluiting van een lid wordt beslist door de Algemene Vergadering op voorstel van de Raad van Bestuur en met een meerderheid van twee derden van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. De uitsluiting wordt door de voorzitter bij aangetekend schrijven aan het lid meegedeeld en heeft onmiddellijk uitwerking. Artikel 9 - Lidgeld De effectieve en toegetreden leden die tevens rechtspersoon zijn betalen lidgeld. Het lidgeld wordt jaarlijks bepaald door de Algemene Vergadering op voorstel van de Raad van Bestuur en bedraagt ten hoogste euro. Een lid dat zijn jaarlijks lidgeld niet betaalt, wordt geschorst door de Raad van Bestuur tot de eerste volgende Algemene Vergadering die zich hierover moet uitspreken. Artikel 10 - Einde lidmaatschap Een lid dat ontslag nam of werd uitgesloten, kan geen aanspraak maken op enig deel van het maatschappelijk bezit, noch de terugbetaling eisen van eerder betaalde bijdragen. Ontslagnemende of uitgesloten leden kunnen de mandaten van het VSO vzw niet meer waarnemen vanaf de betekening van het ontslag of de uitsluiting. TITEL III - ALGEMENE VERGADERING Artikel 11 - Samenstelling De Algemene Vergadering bestaat uit de effectieve en de toegetreden leden. 1. De effectieve en toegetreden leden die rechtspersoon zijn, worden in de Algemene Vergadering vertegenwoordigd door een of meerdere natuurlijke personen die stemgerechtigd zijn en die hiertoe schriftelijk gemandateerd zijn door het betrokken lid, hierna vertegenwoordigers genoemd. 2. Het aantal mandaten per effectief of toegetreden lid dat rechtspersoon is, wordt toegekend op basis van het aantal werknemers tewerkgesteld door het lid of door diens leden, uitgedrukt in voltijdse eenheden. De objectieve criteria tot toewijzing en aanpassing van het aantal mandaten worden bepaald in het huishoudelijk reglement. 3. De natuurlijke personen die effectief of toegetreden lid zijn, zijn lid van de Algemene Vergadering en hebben elk een mandaat. Artikel 12 - Bevoegdheden De Algemene Vergadering beschikt over de volgende bevoegdheden: 1. de wijziging van de statuten 2. de benoeming en de afzetting van bestuurders 3. de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging 4. de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen 5. de goedkeuring van de jaarrekening en van de begroting 6. de ontbinding van de vereniging, de benoeming van de vereffenaar(s) en het vaststellen van zijn (hun) vergoeding, de bestemming van het actief n.a.v. de ontbinding van de vereniging 3.

4 7. de aanvaarding en de uitsluiting van een lid 8. de omzetting van de vzw in een Vennootschap met Sociaal Oogmerk 9. de goedkeuring en wijziging van het huishoudelijk reglement 10. alle gevallen waarin de statuten een beslissing door de Algemene Vergadering voorzien. Artikel 13 - Tijdstip en frequentie 1. Ieder jaar wordt een bijeenkomst van de gewone Algemene Vergadering gehouden in het eerste semester van het jaar, teneinde de rekeningen van het afgelopen jaar en de begroting van het lopende kalenderjaar goed te keuren. 2. Een buitengewone Algemene Vergadering kan worden samengeroepen door de Raad van Bestuur wanneer het belang van de vereniging dit vereist. Een buitengewone Algemene Vergadering wordt eveneens samengeroepen wanneer minstens één vijfde van de leden hierom verzoekt. Artikel 14 Oproep en samenstelling agenda Uitnodigingen voor de gewone of voor een buitengewone Algemene Vergadering worden door de voorzitter gericht aan ieder lid en zijn vertegenwoordigers, en dit minstens acht kalenderdagen voor de vergadering. De uitnodiging vermeldt de dag, het uur, de plaats, en de agenda van de vergadering. Ieder lid kan punten op de agenda laten plaatsen door melding aan de voorzitter. Artikel 15 - Voorzitterschap De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of, indien deze afwezig is door de ondervoorzitter van de Raad van Bestuur, of wanneer beiden afwezig zijn door een daartoe aangeduide vertegenwoordiger van een lid van de Algemene Vergadering of door de oudste aanwezige. Artikel 16 - Aanwezigheid 1. De Algemene Vergadering vergadert geldig indien minstens de helft van het aantal effectieve en toegetreden leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering, behoudens de gevallen voorzien in de wet van 27 juni 1921 zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 en artikel 17 van deze statuten. Wordt dit quorum niet bereikt, dan kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, die geldig zal kunnen beraadslagen en besluiten, ongeacht het aantal aanwezigen. Deze tweede vergadering mag niet binnen de vijftien dagen volgende op de eerste vergadering worden gehouden. 2. Een lid kan zich op de Algemene Vergadering laten vertegenwoordigen door een ander lid. 3. De afwezige vertegenwoordigers van een lid worden vertegenwoordigd door de aanwezige vertegenwoordigers van dit lid. 4. De directie van de vereniging woont de vergaderingen van de Algemene Vergadering bij met raadgevende stem tenzij anders beslist wordt. De Algemene Vergadering kan externe deskundigen of personeelsleden uitnodigen om een vergadering bij te wonen. Zij hebben geen stemrecht. Artikel 17 - Besluitvorming 1. De besluiten van de Algemene Vergadering worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen, behoudens andersluidende bepalingen in de wet van 27 juni 1921 zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 of in onderhavige statuten. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter. 2. Een wijziging van de statuten is slechts mogelijk indien deze wijziging op de agenda is vermeld en indien ten minste twee derden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Tot een wijziging van de statuten kan enkel worden besloten met een meerderheid van twee derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. 4.

5 3. Indien de statutenwijziging betrekking heeft op de wijziging van het doel van de vereniging, kan slechts besloten worden indien ten minste twee derden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is en de wijziging van het doel wordt goedgekeurd met een meerderheid van vier vijfde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. 4. Tot ontbinding van de vereniging kan slechts worden besloten overeenkomstig het bepaalde voor het wijzigen van van het doel van de vereniging in 3 van dit artikel. 5. Ingeval op de eerste vergadering minder dan twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, die geldig kan beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen vijftien dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden. 6. Over onderwerpen die niet op de agenda voorkomen, kan slechts geldig worden beslist mits eenparigheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Artikel 18 - Verslag 1. Het verslag van de Algemene Vergadering wordt ondertekend door de voorzitter en een bestuurder en opgenomen in het register van de akten van de vereniging. Dit register wordt bewaard op de maatschappelijke zetel. 2. Alle leden en hun vertegenwoordigers ontvangen het verslag van de Algemene Vergadering. Derden met een wettig belang kunnen een uittreksel bekomen uit het verslag, ondertekend door de voorzitter en/of zijn gemandateerde. TITEL IV - RAAD VAN BESTUUR Artikel 19 - Samenstelling 1. De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur die bestaat uit natuurlijke personen. Zij worden door de Algemene vergadering aangeduid onder de vertegenwoordigers van de effectieve leden en desgevallend onder de natuurlijke personen die effectief lid zijn van de Algemene Vergadering. 2. De Raad van Bestuur bestaat uit minimaal 10 leden. Het aantal bestuurders moet in elk geval steeds lager zijn dan het aantal effectieve leden. 3. De leden van de Raad van Bestuur worden door de Algemene Vergadering benoemd voor een periode van vier jaar. Hun mandaat is te allen tijde herroepbaar door de Algemene Vergadering. Hun mandaat is hernieuwbaar. 4. Procedureregels inzake de aanduiding van de bestuurders kunnen worden bepaald in het huishoudelijk reglement. Artikel 20 - Einde van het mandaat 1. Het mandaat van een bestuurder eindigt: - bij overlijden - bij afzetting door de Algemene Vergadering - bij wettelijke redenen - bij vrijwillig ontslag - bij beslissing van het lid dat de vertegenwoordiger afvaardigt - bij ontslag of uitsluiting van het lid dat de vertegenwoordiger afvaardigt - bij het verstrijken van de termijn - bij ontbinding van de vereniging. 2. Een bestuurder die ontslag neemt of krijgt, kan tijdelijk vervangen worden door een andere vertegenwoordiger van een effectief lid. Het mandaat wordt op de eerstvolgende Algemene Vergadering bevestigd. Hij voleindigt het mandaat van zijn voorganger. 5.

6 3. Zo door vrijwillig ontslag, of afzetting, het aantal bestuurders is teruggevallen tot onder het wettelijk minimum, dan blijven de bestuurders in functie totdat rechtsgeldig in hun vervanging is voorzien. 4. De bestuurders worden niet bezoldigd, tenzij de Algemene Vergadering hierover anders beslist. Artikel 21 - Bevoegdheden 1. De Raad van Bestuur heeft volgende bevoegdheden: 1. Hij is verantwoordelijk voor het bestuur van de vzw, het dagelijks bestuur inbegrepen, zonder bijkomende goedkeuring van de Algemene Vergadering. Hij is bevoegd voor alle handelingen, zonder uitzondering, van bestuur en beschikking, ook voor het vervreemden, zelfs om niet, en van het hypothekeren, van het lenen en uitlenen, zonder limiet op de termijn van roerende en onroerende goederen. Hij is bevoegd voor alle handels-, verzekerings- en bankverrichtingen, inclusief het opheffen van hypotheken. 2. Hij vertegenwoordigt de vzw zonder bijkomende machtiging van de Algemene Vergadering, in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke akten en handelingen. Hij kan optreden in alle rechtsgedingen tegen of door de vzw gevoerd; hij beslist autonoom over het al dan niet gebruiken van rechtsmiddelen; hij verbindt geldig de vereniging in alle types van overeenkomsten. Tegenover derden is de vereniging slechts geldig verbonden door de handtekening van de voorzitter of een door de Raad van Bestuur gemandateerde bestuurder of derde. 3. Hij benoemt en ontslaat de leden van het personeel van de vereniging en bepaalt hun statuut en bezoldiging. 4. Hij heeft de residuaire bevoegdheid binnen de vzw voor alles wat niet krachtens de Wet van 27 juni 1921 zoals gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002 of krachtens de statuten is voorbehouden aan de Algemene Vergadering. 5. Hij heeft de bevoegdheid om beleidsorganen op te richten zoals ondermeer intersectorale en sectorale beleidsgroepen, werk-, overleg- en/of projectgroepen. Hij bepaalt de samenstelling, de opdrachten, de bevoegdheden, het mandaat en de finaliteit van deze beleidsorganen. Beleidsorganen hebben ondermeer als doel om het beleid van de vereniging of bepaalde aspecten ervan door welomschreven opdrachten voor te bereiden, standpunten in te nemen en uit te voeren en dit binnen de visie, de algemene beleidslijnen en de opdrachten die door de Raad van Bestuur bepaald worden. De verdere modaliteiten inzake de (beslissings)bevoegdheden en de werking van de beleidsorganen worden bepaald in het huishoudelijk reglement. 2. De Raad van Bestuur kan zijn bevoegdheden geheel of gedeeltelijk overdragen aan één of meer van zijn leden, aan een beleidsorgaan of aan een gemandateerde derde; in dit geval worden de opdracht en de bevoegdheden van de betrokken organen en/of personen nauwkeurig omschreven en in de tijd bepaald. Artikel 22 - Oproep en samenstelling agenda 1. De Raad van Bestuur vergadert minstens 3 keer per jaar. De voorzitter roept de Raad van Bestuur samen. Dit gebeurt ook wanneer tenminste vier bestuurders hierom verzoeken. 2. Uitnodigingen voor de vergaderingen van de Raad van Bestuur worden minstens acht dagen op voorhand verstuurd aan de leden van de Raad van Bestuur. De oproeping bevat de agenda. 3. De voorzitter bepaalt de agenda van de Raad van Bestuur. Een punt wordt op de agenda geplaatst zo minstens één bestuurder hierom verzoekt. 4. Bijkomende punten kunnen bij het begin van de vergadering geagendeerd worden mits unanieme goedkeuring van de aanwezigen. 6.

7 Artikel 23 - Voorzitterschap 1. De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester. De Raad van Bestuur kan ook een afgevaardigd bestuurder aanstellen. 2. De Raad van Bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter, bij diens afwezigheid door de ondervoorzitter, of wanneer beiden afwezig zijn, door een daartoe aangeduide bestuurder of door de oudste aanwezige. Artikel 24 - Aanwezigheid 1. Om geldig te beraadslagen en beslissingen te nemen moet ten minste de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Wordt dit quorum niet bereikt, dan kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, die geldig kan beraadslagen en besluiten, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. Deze tweede vergadering mag niet binnen de vijftien dagen volgende op de eerste vergadering worden gehouden. 2. Een bestuurder kan zich op de Raad van Bestuur laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder. 3. De Raad van Bestuur kan vertegenwoordigers van toegetreden leden uitnodigen om een vergadering bij te wonen met raadgevende stem indien hun belang dit vereist. De Raad van Bestuur kan externe deskundigen of personeelsleden uitnodigen om een vergadering bij te wonen met raadgevend stem. De directie van de vereniging woont de vergaderingen van de Raad van Bestuur bij met raadgevende stem tenzij anders beslist wordt. Artikel 25 - Besluitvorming Met uitzondering van de materies waarvoor een twee derde meerderheid vereist is en die desgevallend in het huishoudelijk reglement worden bepaald, worden de besluiten genomen met gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter. Artikel 26 - Verslag 1. Van de vergaderingen van de Raad van Bestuur wordt een verslag opgesteld en opgenomen in het register van akten. Dit register wordt bewaard op de maatschappelijke zetel. Het verslag wordt door de voorzitter en door een bestuurder ondertekend. 2. Alle bestuurders ontvangen het verslag van de vergaderingen van de Raad van Bestuur. Derden met een wettig belang kunnen een uittreksel bekomen uit het verslag, ondertekend door de voorzitter en/of zijn gemandateerde. TITEL V - DAGELIJKS BESTUUR Artikel 27 - Samenstelling 1. De Raad van Bestuur stelt onder de leden van de Raad van Bestuur een Dagelijks Bestuur aan, en benoemt de leden als dagelijks bestuurder. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit de voorzitter en de ondervoorzitter van de Raad van Bestuur en uit minstens nog een ander lid van de Raad van Bestuur. 2. De duur van het mandaat van het Dagelijks Bestuur valt samen met de duur van het mandaat van de bestuurders en bedraagt vier jaar. Artikel 28 - Einde mandaat Het mandaat van een lid van het Dagelijks Bestuur eindigt: - automatisch wanneer hij geen lid meer is van de Raad van Bestuur - bij overlijden 7.

8 - bij afzetting door de Raad van Bestuur, die dit te allen tijde kan beslissen - bij het verstrijken van de termijn - bij wettelijke redenen - wanneer het lid hierom verzoekt. In voorkomend geval dient hij zijn ontslag schriftelijk mee te delen aan de voorzitter van de Raad van Bestuur met vermelding van de datum waarop het ontslag ingaat. Artikel 29 - Bevoegdheden De bevoegdheden van het Dagelijks Bestuur zijn: 1. de voorbereiding van de vergaderingen van de Raad van Bestuur 2. het toezicht op de uitvoering en opvolging van de beslissingen van de Raad van Bestuur 3. de uitoefening van de bevoegdheden die door de Raad van Bestuur expliciet worden opgedragen aan het Dagelijks Bestuur 4. beslissingen in hoogdringende aangelegenheden wanneer de Raad van Bestuur niet tijdig kan vergaderen. In voorkomend geval worden de leden van de Raad van Bestuur maximaal geconsulteerd en wordt de genomen beslissing ter bekrachtiging voorgelegd op de eerstvolgende vergadering van de Raad van Bestuur. Artikel 30 - Aanwezigheid 1. Om geldig te beraadslagen en beslissingen te nemen moet ten minste de helft van de leden van het Dagelijks Bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 2. Een bestuurder kan zich op het Dagelijks Bestuur laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder. 3. De directie van de vereniging woont de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur bij met raadgevende stem tenzij anders beslist wordt. Het Dagelijks Bestuur kan externe deskundigen of personeelsleden uitnodigen om een vergadering bij te wonen. Zij hebben geen stemrecht. Artikel 31 - Besluitvorming Het Dagelijks Bestuur beslist als college. Beslissingen worden in consensus genomen en ter bekrachtiging voorgelegd aan de Raad van Bestuur. Bij ontstentenis van consensus beslist de Raad van Bestuur. Artikel 32 Verslag 1. Van de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur wordt een verslag opgesteld. 2. Alle leden van de Raad van Bestuur ontvangen het verslag van de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur. TITEL VI - REKENINGEN, BEGROTING EN COMMISSARIS Artikel 33 - Dienstjaar Het normale dienstjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot en met 31 december. Artikel 34 - Goedkeuring en kwijting De Raad van Bestuur legt de rekeningen van het afgelopen dienstjaar en de begroting van het lopende dienstjaar ter goedkeuring voor op de jaarlijkse gewone Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering dient al dan niet kwijting te geven aan de leden van de Raad van Bestuur. Artikel 35 - Commissaris 1. Zolang de vereniging voor het laatst afgesloten boekjaar de drempelbedragen vermeld in de wet niet overschrijdt, is de vereniging niet verplicht een commissaris te benoemen. 8.

9 2. Zodra de vereniging de drempelbedragen overschrijdt, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen hierin weer te geven, aan een commissaris opgedragen, te benoemen door de Algemene Vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren voor een termijn van drie jaar. Deze bepaalt ook de bezoldiging van de commissaris. TITEL VII - ONTBINDING EN VEREFFENING Artikel 36 - Ontbinding Behoudens de gevallen van de gerechtelijke ontbinding en van ontbinding van rechtswege, kan slechts de Algemene Vergadering tot ontbinding besluiten op de wijze zoals bepaald in de wet van 27 juni 1921 zoals gewijzigd door de wet van 2 mei Bij vrijwillige ontbinding zal de Algemene Vergadering twee vereffenaars aanstellen en hun bevoegdheid bepalen. Artikel 37 Besteding actief Het netto actief van de ontbonden vereniging, ook na gerechtelijke ontbinding, zal na voldoening van alle schuldeisers besteed worden aan een vereniging met gelijkaardige doelstellingen, door de Algemene Vergadering aan te wijzen. TITEL VIII - ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 38 Huishoudelijk reglement Een huishoudelijk reglement vult de beschikkingen en toepassingsmodaliteiten van deze statuten aan. Voor de goedkeuring en de wijziging van dit reglement gelden dezelfde regels als voor de wijziging van de statuten. Artikel 39 VZW wet Voor alle aangelegenheden die niet door deze statuten geregeld zijn, geldt de toepassing van de wet van 27 juni 1921 zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 betreffende de vereniging zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen. 9.

Statuten Lubko vzw. 1 De vereniging heeft tot doel de beoefening en bevordering van korfbal.

Statuten Lubko vzw. 1 De vereniging heeft tot doel de beoefening en bevordering van korfbal. Statuten Lubko vzw Titel I NAAM - ZETEL - DOEL DUUR Artikel 1 1 De vereniging wordt genoemd Korfbalclub Lubko, afgekort Lubko. 2 Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen,

Nadere informatie

De algemene vergadering van heeft in haar zitting besloten nieuwe statuten aan te nemen als volgt:

De algemene vergadering van heeft in haar zitting besloten nieuwe statuten aan te nemen als volgt: Adventure Diving vzw H. Theresialaan 79, bus 3 1700 Dilbeek NIEUWE STATUTEN De algemene vergadering van heeft in haar zitting besloten nieuwe statuten aan te nemen als volgt: HOOFDSTUK I Naam, zetel, doel

Nadere informatie

... (benaming)... (adres). De hierna vernoemde personen : 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7...

... (benaming)... (adres). De hierna vernoemde personen : 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... Deze statuten zijn een voorbeeld welke formuleringen de statuten van een VZW kunnen bevatten. Aanpassingen zijn steeds mogelijk, maar hou er rekening mee dat sommige, wettelijke bepalingen dienen vermeld

Nadere informatie

GECOÖRDINEERDE STATUTEN

GECOÖRDINEERDE STATUTEN GECOÖRDINEERDE STATUTEN Statuten van de vzw Interdiocesane Dienst voor het Katholiek Godsdienstonderwijs zoals gewijzigd door de algemene vergadering op 11 september 2003. N. 4999 [S-C 46030] Interdiocesane

Nadere informatie

Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/

Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/ Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/ 19/06/2013 Titel I: Benaming Zetel Doel Duur Artikel 1: De vereniging draagt als naam Gentse Amateurtheaters vereniging

Nadere informatie

De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde ontbonden worden.

De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde ontbonden worden. STATUTEN Benaming : Tennisclub TENZA Rechtsvorm : vereniging zonder Winstoogmerk (VZW) Ondernemingsnummer 0435 143 978: Artikel 1 1 De vereniging wordt genoemd tennisclub TENZA vzw 2 Deze naam moet voorkomen

Nadere informatie

PBO. Statuten. Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen v.z.w. HOOFDSTUK I Benaming, zetel, duur en doel

PBO. Statuten. Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen v.z.w. HOOFDSTUK I Benaming, zetel, duur en doel PBO Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen v.z.w. Directie Statuten HOOFDSTUK I Benaming, zetel, duur en doel Artikel 1 De vereniging draagt de naam : "Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen",

Nadere informatie

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder.

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder. vzw Zevenbunder, NIEUWE STATUTEN Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008 De statuten van de vzw worden gewijzigd door de volledige vervanging van de teksten, zoals gepubliceerd

Nadere informatie

VZW BBSF - FSBB. De statuten werden aangepast door de beslissing van de Algemene Vergadering van 21/11/2013.

VZW BBSF - FSBB. De statuten werden aangepast door de beslissing van de Algemene Vergadering van 21/11/2013. VZW BBSF - FSBB De statuten werden aangepast door de beslissing van de Algemene Vergadering van 21/11/2013. TITEL I: NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR Artikel 1 - Naam De vereniging draagt de naam Belgische Bowlingsport

Nadere informatie

VZW DE NOORDVAART STATUTEN

VZW DE NOORDVAART STATUTEN VZW DE NOORDVAART STATUTEN vzw De Noordvaart Toevluchtweg 15 8620 Nieuwpoort De hierna vernoemde personen : 1. Voorzitter: Marc Rommel Toevluchtweg 15 8620 Nieuwpoort... 2. Secretaris: Christine Declerck

Nadere informatie

PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte

PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte De ondergetekenden: zijn samengekomen op 8 juni 2016 en overeengekomen een vereniging zonder winstoogmerk op te richten, overeenkomstig de Wet van 27 juni 1921 zoals

Nadere informatie

NAAM, ZETEL, DUUR & DOEL

NAAM, ZETEL, DUUR & DOEL Koninklijk Werk Volkstuinen Gentbrugge Vereniging zonder winstoogmerk Boswachterstraat 42 9050 Gent KBO 0411.014.140 STATUTEN NAAM, ZETEL, DUUR & DOEL 1. De vereniging draagt de naam Koninklijk Werk Volkstuinen

Nadere informatie

STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS

STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS 1. Naam, zetel, doel en duur van de vereniging. Artikel 1: De vereniging draagt de naam VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS, afgekort VOR. Artikel 2: De zetel

Nadere informatie

STATUTEN VZW LET US CHANGE ETHIOPIË ADRES: MINNEVELD 13, 3000 L EUVEN ONDERNEMINGSNUMMER: 0836.951.434 GERECHTERLIJK ARRONDISSEMENT: LEUVEN

STATUTEN VZW LET US CHANGE ETHIOPIË ADRES: MINNEVELD 13, 3000 L EUVEN ONDERNEMINGSNUMMER: 0836.951.434 GERECHTERLIJK ARRONDISSEMENT: LEUVEN STATUTEN VZW LET US CHANGE ETHIOPIË VZW LET US CHANGE ETHIOPIË ADRES: MINNEVELD 13, 3000 L EUVEN ONDERNEMINGSNUMMER: 0836.951.434 GERECHTERLIJK ARRONDISSEMENT: LEUVEN I. NAAM // ADRES // DOEL // DUUR Statuten

Nadere informatie

Maatschappelijke zetel: Urbain Britsierlaan 5 1030 Brussel ondernemingsnummer 0410 339989 GECOÖRDINEERDE STATUTEN

Maatschappelijke zetel: Urbain Britsierlaan 5 1030 Brussel ondernemingsnummer 0410 339989 GECOÖRDINEERDE STATUTEN Femma vzw Urbain Britsierslaan 5 1030 BRUSSEL (02) 246 51 11 femma@femma.be Femma vzw Maatschappelijke zetel: Urbain Britsierlaan 5 1030 Brussel ondernemingsnummer 0410 339989 GECOÖRDINEERDE STATUTEN De

Nadere informatie

Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren

Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren Titel I. Naam, zetel Artikel 1 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt de benaming Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren.

Nadere informatie

VRIENDENKRING d HELLICHT

VRIENDENKRING d HELLICHT VRIENDENKRING d HELLICHT Vereniging zonder winstoogmerk Hellichtstraat 52 3110 Rotselaar Verenigingsnummer: 1154192 Ondernemingsnummer: 4477 766 846 GECOÖRDINEERDE STATUTEN Historiek Oprichting: onder

Nadere informatie

Akte Oprichting gecoördineerde versie

Akte Oprichting gecoördineerde versie Akte Oprichting gecoördineerde versie Benaming: OVED: Overlegplatform voor energiedeskundigen Rechtsvorm: Vereniging zonder Winstoogmerk Zetel: 9050 Gentbrugge, Kerkstraat 108 TITEL 1 NAAM ZETEL DOEL -

Nadere informatie

CENTRUM voor BEELDEXPRESSIE vzw (Ondernemingsnummer: 475631481)

CENTRUM voor BEELDEXPRESSIE vzw (Ondernemingsnummer: 475631481) NIEUWE STATUTEN CENTRUM voor BEELDEXPRESSIE vzw (Ondernemingsnummer: 475631481) TITEL I : Benaming, zetel, doel, duur. Artikel 1 : Artikel 2 : De vereniging draagt als naam : Centrum voor Beeldexpressie,

Nadere informatie

S T A T U T E N. FEDERATIE van TOERISTISCHE GIDSENGROEPERINGEN vzw afgekort " F T G " Vossekotstraat Zichem

S T A T U T E N. FEDERATIE van TOERISTISCHE GIDSENGROEPERINGEN vzw afgekort  F T G  Vossekotstraat Zichem S T A T U T E N FEDERATIE van TOERISTISCHE GIDSENGROEPERINGEN vzw afgekort " F T G " Vossekotstraat 130 3271 Zichem Identificatienummer 10729/83 - Ondernemingsnummer 424828326 -------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

COÖRDINATIE STATUTEN

COÖRDINATIE STATUTEN SUPPORTERSFEDERATIE CLUB BRUGGE K.V. vzw Olympialaan 72 8200 Sint-Andries Brugge Ondernemingsnummer: 0474.964.854 COÖRDINATIE STATUTEN De algemene vergadering van 1 december 2017, geldig samengeroepen

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Statuten FNIP vzw Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Artikel 1 - De vereniging wordt genoemd "Federatie van Nationale en Internationale Postzegelhandelaren" vzw, afgekort, FNIP vzw. Artikel 2 -

Nadere informatie

STATUTEN. Naam Zetel Doel Duur.

STATUTEN. Naam Zetel Doel Duur. STATUTEN. Titel I Naam Zetel Doel Duur. Artikel 1: De vereniging draagt de naam Deinse Kajak Club. Deze naam moet steeds door de woorden vereniging zonder winstoogmerk of de afkorting vzw worden voorafgegaan

Nadere informatie

STATUTEN. I. Benaming, zetel, doel

STATUTEN. I. Benaming, zetel, doel Femma vzw Urbain Britsierslaan 5 1030 BRUSSEL (02) 246 51 11 femma@femma.be Femma vzw Maatschappelijke zetel: Urbain Britsierslaan 5 1030 Brussel ondernemingsnummer 0410 339989 STATUTEN De Algemene Vergadering,

Nadere informatie

De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan ten allen tijde worden

De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan ten allen tijde worden Lijst van statuten Identificatienummer: 3084/95 Ondernemingsnummer: 454488649 Datum oprichtingsacte: 24/02/1995 Benaming: (Voluit) Taekwondo-club ILYO Testelt Aarschot V.Z.W. (Afgekort) Taekwondo-club

Nadere informatie

KONINKLIJKE PARK TENNIS CLUB BRASSCHAAT v.z.w.

KONINKLIJKE PARK TENNIS CLUB BRASSCHAAT v.z.w. Titel I. Naam Zetel doel duur. KONINKLIJKE PARK TENNIS CLUB BRASSCHAAT v.z.w. Artikel 1: De Vereniging Zonder Winstoogmerk, hierna de vereniging genoemd, op 17 juli 1955 opgericht, draagt als naam Koninklijke

Nadere informatie

Art. 1.: De vereniging draagt de naam: Olympia Badmintonclub, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: "Olympia B.C.", v.z.w.

Art. 1.: De vereniging draagt de naam: Olympia Badmintonclub, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: Olympia B.C., v.z.w. Olympia Badmintonclub Vereniging zonder winstoogmerk Oogststraat 1A bus 6B 2600 Berchem Verenigingsnummer : 865787 Ondernemingsnummer : 433509034 Tel. : 03/440.34.19 e-mail : cornelis.vanlaer@skynet.be

Nadere informatie

Statuten Groenendaal Tafeltennisclub vzw

Statuten Groenendaal Tafeltennisclub vzw Statuten Groenendaal Tafeltennisclub vzw Groenendaal Tafeltennisclub vereniging zonder winstoogmerk Ullenshofstraat 2 2170 Merksem De volgende personen: 1) Paul Hendrik Lavrysen, Belg, leraar, Marialei

Nadere informatie

S T A T U T E N W I J Z I G I N G goedgekeurd op AV 08/04/2014 TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

S T A T U T E N W I J Z I G I N G goedgekeurd op AV 08/04/2014 TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR S T A T U T E N W I J Z I G I N G goedgekeurd op AV 08/04/2014 TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR ARTIKEL 1 De vereniging draagt de naam: Regionaal WelzijnsPlatform Noord-West-Vlaanderen vzw ARTIKEL 2

Nadere informatie

FOVIG V.Z.W. ONDERNEMINGSNUMMER: Statuten volgens de wet van 27 juni 1921 zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002.

FOVIG V.Z.W. ONDERNEMINGSNUMMER: Statuten volgens de wet van 27 juni 1921 zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002. FOVIG V.Z.W. ONDERNEMINGSNUMMER: 0431976236 Statuten volgens de wet van 27 juni 1921 zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002. BENAMING EN ZETEL Art. 1. De vereniging heeft als naam: Federatie van ouderverenigingen

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. - Naam, zetel, doel

Hoofdstuk 1. - Naam, zetel, doel Gallaitstraat 86 bus 12 I 1030 Brussel I 02 244 93 39 I info@defederatie.org www.defederatie.org Hoofdstuk 1. - Naam, zetel, doel Art. 1. De vereniging draagt de naam De Federatie Sociaal-Cultureel Werk

Nadere informatie

29 mei 2010 STATUTEN. TITEL I NAAM ZETEL DOEL Artikel 1 De vereniging draagt de naam AUXILIA VZW.

29 mei 2010 STATUTEN. TITEL I NAAM ZETEL DOEL Artikel 1 De vereniging draagt de naam AUXILIA VZW. Identificatienummer: 1046/39 Ondernemingsnummer: 0409.037.518 Maatschappelijke zetel Italiëlei 189 bus 8, 2000 Antwerpen STATUTEN Met de wettelijk vereiste meerderheid van stemmen werd door de algemene

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: BENAMING - ZETEL - DOEL - DUUR

HOOFDSTUK I: BENAMING - ZETEL - DOEL - DUUR STATUTEN Verbond der clubs van Golfbiljart van Tienen en Omstreken VZW Oude Leuvensestraat 93 te 3300 Tienen Arrondissement Leuven Ondernemingsnummer: 0410770056 HOOFDSTUK I: BENAMING - ZETEL - DOEL -

Nadere informatie

Artikel 4 Het maatschappelijk jaar valt samen met het kalenderjaar.

Artikel 4 Het maatschappelijk jaar valt samen met het kalenderjaar. Benaming: Rechtsvorm: Zetel : Ondernemingsnr.: Voorwerp akte: Vlaams Genootschap van Santiago de Compostela Verening zonder winstoogmerk Varkensstraat 6 2800 Mechelen 430.947.739 NIEUWE STATUTEN - RAAD

Nadere informatie

STOS, vzw STATUTEN. Oprichting en zetel.

STOS, vzw STATUTEN. Oprichting en zetel. STOS, vzw STATUTEN Oprichting en zetel. Artikel 1. De sinds 1956 opgerichte Soc. Turnrkirng Ontwikkeling Schoten is op 22 september 1998 omgevormd in een vereniging zonder winstoogmerk onder de benaming

Nadere informatie

Schotense Waterski Klub vzwd

Schotense Waterski Klub vzwd Schotense Waterski Klub vzwd Ondernemingsnummer: 414.214.447 N I E U W E S T A T U T E N De 2 e algemene vergadering van 25 april 2004, geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige aantallen inzake

Nadere informatie

STATUTEN TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

STATUTEN TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Sporty Creactief Ernest Solvaystraat 2 3010 Leuven Ondernemingsnummer : 0875.385.903 STATUTEN De algemene vergadering van 20/05/2016, geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige aantallen inzake

Nadere informatie

STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS)

STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS) STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS) I. Rechtsvorm, benaming, maatschappelijke zetel, duur, doel artikel 1: rechtsvorm - benaming De vereniging is opgericht als een vereniging zonder

Nadere informatie

GECOÖRDINEERDE STATUTEN. Titel I Naam - Zetel - Doel Duur

GECOÖRDINEERDE STATUTEN. Titel I Naam - Zetel - Doel Duur Centrum voor Jeugdtoerisme VZW Bergstraat 16 9820 Merelbeke Ondernemingsnummer 0409153027 GECOÖRDINEERDE STATUTEN Titel I Naam - Zetel - Doel Duur Artikel 1: De vereniging draagt de naam Centrum voor Jeugdtoerisme.

Nadere informatie

Vzw talternatief. Statuten

Vzw talternatief. Statuten Vzw talternatief VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK Blokkestraat 29-8550 Zwevegem Statuten Deze statuten vervangen integraal de bestaande statuten van de VZW BIK gekend onder ondernemingsnummer 0473.873.803

Nadere informatie

STATUTEN KONINKLIJKE MORTSEL STARS VZW

STATUTEN KONINKLIJKE MORTSEL STARS VZW STATUTEN KONINKLIJKE MORTSEL STARS VZW ( volgens de laatste wijzigingen in het BS van 29/01/2018) Ondernemingsnummer 420608529 Tussen de hierna opgesomde personen: 1. Edgard Vaerendonck, Marcel Aubertinlaan

Nadere informatie

S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING. 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM).

S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING. 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM). S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING ARTIKEL 1: naam 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM). ARTIKEL 2: zetel 1 De zetel van de vereniging is

Nadere informatie

SAAB CLUB Belgium. vereniging zonder winstoogmerk association sans but lucrative. RPR Antwerpen Ondernemingsnummer 0434.203.474 NIEUWE STATUTEN

SAAB CLUB Belgium. vereniging zonder winstoogmerk association sans but lucrative. RPR Antwerpen Ondernemingsnummer 0434.203.474 NIEUWE STATUTEN SAAB CLUB Belgium vereniging zonder winstoogmerk association sans but lucrative RPR Antwerpen Ondernemingsnummer 0434.203.474 NIEUWE STATUTEN De bijzondere algemene vergadering van de "Saab Club Belgium"

Nadere informatie

C O N F E R E N T I E V A N V L A A M S E G E R E C H T S D E U R W A A R D E R S

C O N F E R E N T I E V A N V L A A M S E G E R E C H T S D E U R W A A R D E R S CONFERENTIE VAN VLAAMSE GERECHTSDEURWAARDERS, vereniging zonder winstgevend doel, te 2000 Antwerpen, Drukkerijstraat 16. ----------------------------------------- GECOORDINEERDE TEKST DER STATUTEN ---------------------------------------

Nadere informatie

GECOORDINEERDE STATUTEN

GECOORDINEERDE STATUTEN Statuten van de vzw Kaatsentiteit Vlaanderen. Titel I Naam Zetel Doel Duur GECOORDINEERDE STATUTEN Artikel 1. De vereniging draagt als naam Kaatsentiteit Vlaanderen vzw. Deze naam moet steeds door de woorden

Nadere informatie

VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VRIJE ZWEMMERS GENT S T A T U T E N

VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VRIJE ZWEMMERS GENT S T A T U T E N VRIJE ZWEMMERS GENT - vzw Lothariusstraat 29, 9032 Wondelgem Ondernemingsnummer: 465638008 VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VRIJE ZWEMMERS GENT S T A T U T E N HOOFDSTUK 1: DE VERENIGING Artikel 1 Rechtsvorm

Nadere informatie

Statuten van MTD treinenclub vzw

Statuten van MTD treinenclub vzw Statuten van MTD treinenclub vzw gecoördineerde statuten van 18 februari 2013 MTD treinenclub vzw gecoördineerde statuten van 18 februari 2013 Artikel 1. - Naam, oprichters en zetel 1.1 De vereniging wordt

Nadere informatie

Statuten JC Bouckenborgh vzw

Statuten JC Bouckenborgh vzw Statuten JC Bouckenborgh vzw TITEL I Maatschappelijke zetel, doel en duur Artikel 1 De vereniging is opgericht als een entiteit met rechtspersoonlijkheid, meer in het bijzonder als een vereniging zonder

Nadere informatie

Akte Oprichting TITEL 1 NAAM ZETEL DOEL - DUUR. De vereniging heeft als naam overlegplatform voor energiedeskundigen, afgekort OVED.

Akte Oprichting TITEL 1 NAAM ZETEL DOEL - DUUR. De vereniging heeft als naam overlegplatform voor energiedeskundigen, afgekort OVED. Akte Oprichting Benaming: OVED: Overlegplatform voor energiedeskundigen Rechtsvorm: Vereniging zonder Winstoogmerk Zetel: 9000 Gent, Kortrijksesteenweg 1007 De ondergetekenden, - E-STER bvba, Koning Albertlaan

Nadere informatie

SAMENAANKOOP CARITAS Vereniging zonder winstoogmerk Bosdreef Torhout RPR Gent afdeling Oostende

SAMENAANKOOP CARITAS Vereniging zonder winstoogmerk Bosdreef Torhout RPR Gent afdeling Oostende SAMENAANKOOP CARITAS Vereniging zonder winstoogmerk Bosdreef 5 8820 Torhout RPR Gent afdeling Oostende 0535.738.522 Versie 11/05/2017 De algemene vergadering van 11 mei 2017 heeft, overeenkomstig artikel

Nadere informatie

De vereniging draagt de naam: Samenwerkingsverband Sociale Tewerkstelling vzw, afgekort: SST vzw

De vereniging draagt de naam: Samenwerkingsverband Sociale Tewerkstelling vzw, afgekort: SST vzw Coördinatie van de statuten Samenwerkingsverband Sociale Tewerkstelling Ondernemingsnummer 0435.338.968 Laatste wijziging: 15/06/2012 TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR ARTIKEL 1 De vereniging draagt

Nadere informatie

V.J.J.F. stijl DE WIT VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK GECOÖRDINEERDE STATUTEN Ondernemingsnummer

V.J.J.F. stijl DE WIT VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK GECOÖRDINEERDE STATUTEN Ondernemingsnummer V.J.J.F. stijl DE WIT VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK GECOÖRDINEERDE STATUTEN Ondernemingsnummer 431.027.913 De algemene vergadering van de V.Z.W. V.J.J.F. stijl DE WIT, met zetel te 2500 Lier, Donk 37

Nadere informatie

GECÖORDINEERDE STATUTEN

GECÖORDINEERDE STATUTEN Pedagogisch Centrum Wagenschot vzw P.C. Wagenschot vzw Steenweg 2 9810 Eke-Nazareth Ondernemingsnummer : 0435.044.505 GECÖORDINEERDE STATUTEN De algemene vergadering van 19/06/2014, geldig samengeroepen

Nadere informatie

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty [Geef tekst op] uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui STATUTEN opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Nadere informatie

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Turnkring Deugd en Moed Ekeren vzw Deugd en Moed vzw Pastorijveld 51 2180 Ekeren Ondernemingsnummer: 0476.428.465 A K T E C O Ö R D I N A T I E S T A T U T E N De algemene vergadering van 16 december 2013,

Nadere informatie

VZW KONINKLIJKE OUD-STUDENTENBOND FERMENTATIO, AFGEKORT FERMENTATIO

VZW KONINKLIJKE OUD-STUDENTENBOND FERMENTATIO, AFGEKORT FERMENTATIO STATUTEN VZW KONINKLIJKE OUD-STUDENTENBOND FERMENTATIO, AFGEKORT FERMENTATIO Ondernemingsnummer BE 0409 659 110 v.z.w. Koninklijke Oud-Studentenbond Fermentatio, afgekort Fermentatio. Hogeschool Gent Campus

Nadere informatie

De ondergetekenden, 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9...

De ondergetekenden, 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... VOORBEELD VAN OPRICHTINGSAKTE De ondergetekenden, 1.... 2.... 3.... 4.... 5.... 6.... 7.... 8.... 9.... 10. (naam, voornamen, woonplaats, of naam, rechtsvorm en adres zetel) verklaren bij deze akte een

Nadere informatie

De zetel van de vereniging is gevestigd Loksvaartdijk 43, 3900 Overpelt.

De zetel van de vereniging is gevestigd Loksvaartdijk 43, 3900 Overpelt. STATUTEN O.L.B.C. TITEL I : NAAM ZETEL DOEL DUUR ARTIKEL 1 De vereniging draagt als naam Overpelt LEGO Builders Club, afgekort O.L.B.C.. ARTIKEL 2 De zetel van de vereniging is gevestigd Loksvaartdijk

Nadere informatie

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Kunstschaatsclub Heuvelkouter vzw K.S.C. Heuvelkouter vzw Hoefstraat 98 1770 Liedekerke Ondernemingsnummer : 0438.746.242 N I E U W E S T A T U T E N Z E T E L W I J Z I G I N G De algemene vergadering

Nadere informatie

De vereniging kan alle middelen aanwenden die tot de verwezenlijking van dit doel rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen.

De vereniging kan alle middelen aanwenden die tot de verwezenlijking van dit doel rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen. JOWILE VZW Huishoudelijk Reglement Artikel 1. De vereniging stelt zich tot doel de ontwikkeling en de werking van de lokale chiro s, Chirojongens Jowile en Chiromeisjes Jowile van Witgoor-Dessel te ondersteunen.

Nadere informatie

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Blauwput Omnisport vzw BOS Karel Schurmansstraat 110 3010 Kessel-Lo Ondernemingsnummer: 0470.384.672 GECOÖRDINEERDE STATUTEN De algemene vergadering, geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige

Nadere informatie

Gecoördineerde statuten Turnkring Volharding Essen vzw (vroeger Socialistische Turnkring Volharding Essen)

Gecoördineerde statuten Turnkring Volharding Essen vzw (vroeger Socialistische Turnkring Volharding Essen) Gecoördineerde statuten Turnkring Volharding Essen vzw (vroeger Socialistische Turnkring Volharding Essen) Stationsstraat 136,2910 Essen Identificatienummer : 2007/84 Ondernemingsnummer : 425.464.269 Voorafgaande

Nadere informatie

ARVICOLA ZWEMCLUB KALMTHOUT KALMTHOUT STATUTEN

ARVICOLA ZWEMCLUB KALMTHOUT KALMTHOUT STATUTEN ARVICOLA ZWEMCLUB KALMTHOUT KALMTHOUT STATUTEN 1. BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL, DUUR Artikel 1 De vereniging draagt de benaming "Arvicola Zwemclub Kalmthout, evenwaardig afgekort tot "AZK. Deze

Nadere informatie

Antwerpse Triatlon en Duatlon club v.z.w. Louis Mastplein 28, 2660 Hoboken Tel.: 0496/244.555

Antwerpse Triatlon en Duatlon club v.z.w. Louis Mastplein 28, 2660 Hoboken Tel.: 0496/244.555 NIEUWE STATUTEN - ZETELWIJZIGING De algemene vergadering van 24 februari 2005 geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige aantallen inzake aanwezigheid en meerderheid, heeft in haar zitting besloten

Nadere informatie

Wijnclub de WijnNeus

Wijnclub de WijnNeus Wijnclub de WijnNeus Op 10 juli 2007 zijn te Ekeren samengekomen: De heer Van Raemdonck Luc wonende te 2180 Ekeren, Gerardus Stijnenlaan 75 en geboren te Antwerpen op 10 juni 1952 De heer Seth Van Raemdonck

Nadere informatie

Dienstbeheer der Nederlandstalige Al-Anon Familiegroepen Borgerhout. Identificatienummer : 11454/81 Ondernemingsnummer :

Dienstbeheer der Nederlandstalige Al-Anon Familiegroepen Borgerhout. Identificatienummer : 11454/81 Ondernemingsnummer : Dienstbeheer der Nederlandstalige Al-Anon Familiegroepen Borgerhout Identificatienummer : 11454/81 Ondernemingsnummer : 0422.089.758 Door : -Josephina EXELMANS, onderwijzeres, De Beemden 7, 3999 Laakdal;

Nadere informatie

TITEL I.- NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR

TITEL I.- NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR TITEL I.- NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR 1 2 3 4 De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam "ACADEMIA OPHTHALMOLOGICA BELGICA", in het kort "AOB". Beide namen mogen afzonderlijk worden gebruikt. De zetel

Nadere informatie

MATUMAINI KATANGA. Vereniging voor internationale solidariteit van de Aalmoezeniers van de Arbeid. Waversesteenweg Meldert- Hoegaarden

MATUMAINI KATANGA. Vereniging voor internationale solidariteit van de Aalmoezeniers van de Arbeid. Waversesteenweg Meldert- Hoegaarden MATUMAINI KATANGA Vereniging voor internationale solidariteit van de Aalmoezeniers van de Arbeid. Waversesteenweg 1 3320 Meldert- Hoegaarden MATUMAINI KATANGA Vereniging voor internationale solidariteit

Nadere informatie

Statuten: vzw Hellvoc Hemiksem - Schelle

Statuten: vzw Hellvoc Hemiksem - Schelle Statuten: vzw Hellvoc Hemiksem - Schelle Atletiekstraat 1, 2620 Hemiksem Titel I: NAAM - ZETEL DOEL - DUUR Artikel 1 De vereniging draagt de naam Hellvoc Hemiksem-Schelle, Deze naam moet steeds door de

Nadere informatie

Wijziging statuten goedgekeurd op Buitengewone Algemene Vergadering van en bekrachtigd door Rechtbank van Eerste Aanleg op 04.7.

Wijziging statuten goedgekeurd op Buitengewone Algemene Vergadering van en bekrachtigd door Rechtbank van Eerste Aanleg op 04.7. Bijlage 1: Wijziging statuten, goedgekeurd op 25 april 2013 TITEL I Naam, Zetel, Doel, Duur Ondernemingsnummer 411107081 Eerste statuten verschenen in BSB 20.03.1980 Wijziging statuten goedgekeurd op Buitengewone

Nadere informatie

STATUTEN. De vereniging zonder winstoogmerk (vzw) wordt genoemd: Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen, afgekort VAD.

STATUTEN. De vereniging zonder winstoogmerk (vzw) wordt genoemd: Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen, afgekort VAD. STATUTEN TITEL I Naam Zetel Doel Artikel 1 De vereniging zonder winstoogmerk (vzw) wordt genoemd: Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen, afgekort VAD. Artikel 2 De zetel van de vereniging is

Nadere informatie

Artikel 4. De vereniging is van onbepaalde duur. Zij kan ten allen tijde ontbonden worden.

Artikel 4. De vereniging is van onbepaalde duur. Zij kan ten allen tijde ontbonden worden. v.z.w. Christenen in Brugge 2002 8200 Sint-Andries (Brugge) Identificatienummer: 6487/2001 Ondernemingsnummer: 0474.514.496 STATUTEN Ondergetekenden: 1. Herman Vandecasteele, vicaris-generaal, Guldenvlieslaan

Nadere informatie

VZW Statuten oprichting: Titel 1 De vereniging

VZW Statuten oprichting: Titel 1 De vereniging VZW Statuten oprichting: Titel 1 De vereniging Artikel 1 De rechtsvorm De vereniging wordt opgericht als een vereniging zonder winstoogmerk (hierna vzw genaamd) op grond van de wet van 27 juni 1921 betreffende

Nadere informatie

KONINKLIJKE ANTWERPSE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS

KONINKLIJKE ANTWERPSE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS KONINKLIJKE ANTWERPSE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS HOOFDSTUK I Naam en doel (I.1 I.4) HOOFDSTUK II Raad van Bestuur : a) aanstelling, bevoegdheid en samenstelling (II.1 II.7) b) algemene punten (II.8 II.11)

Nadere informatie

Nieuwe statuten - Naamswijziging

Nieuwe statuten - Naamswijziging Reigerstraat 10 9000 Gent T 09 220 84 31 info@dewerkplekarchitecten.be www.dewerkplekarchitecten.be Nieuwe statuten - Naamswijziging De algemene vergadering van 12 juni 2015 geldig samengeroepen en beschikkend

Nadere informatie

ROYAL SCARPHOUT YACHTCLUB. BLANKENBERGE vzw.

ROYAL SCARPHOUT YACHTCLUB. BLANKENBERGE vzw. ROYAL SCARPHOUT YACHTCLUB BLANKENBERGE vzw. Vereniging zonder winstoogmerk VZW nr.: 537 070 Ondernemingsnummer: 408 714 646 Gerechtelijk Arrondissement Brugge STATUTEN De ondergetekenden... 1. De heer

Nadere informatie

Artikel 2 De vereniging is gevestigd te 2020 Antwerpen, Sint Bernardsesteenweg 103, en ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

Artikel 2 De vereniging is gevestigd te 2020 Antwerpen, Sint Bernardsesteenweg 103, en ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Antwerpen. Bijlage: Gecoördineerde statuten Korfbalclub VERDE vzw Benaming: Korfbalclub Verde vzw Rechtsvorm: vzw Zetel: Sint Bernardsesteenweg 103, 2020 Antwerpen Ondernemingsnr.: 410.001.776 Onderwerp akte: Wijziging

Nadere informatie

De IJsetrippers vzw. Statuten

De IJsetrippers vzw. Statuten De IJsetrippers vzw Statuten Verschenen in het Belgisch Staatsblad op 14 december 2000 Wijziging die integraal de oorspronkelijke statuten vervangt gepubliceerd op 16/06/2006 Wijziging van artikelen 10

Nadere informatie

STATUTEN 'KENNISCENTRUM SOCIAAL EUROPA VZW'

STATUTEN 'KENNISCENTRUM SOCIAAL EUROPA VZW' Nota Ref: C01-11- Brussel, 29 augustus 2011 STATUTEN 'KENNISCENTRUM SOCIAAL EUROPA VZW' (Goedgekeurd op de Algemene Vergadering van 30 juni 2011) (Wijziging art 2 goedgekeurd op de Algemene Vergadering

Nadere informatie

FLORILEGIUM. Vereniging zonder Winstoogmerk. Adres: Sneppenstraat Leuven Gerechtelijke arrondissement Leuven. ondernemingsnr: BE

FLORILEGIUM. Vereniging zonder Winstoogmerk. Adres: Sneppenstraat Leuven Gerechtelijke arrondissement Leuven. ondernemingsnr: BE FLORILEGIUM Vereniging zonder Winstoogmerk Adres: Sneppenstraat 63 3010 Leuven Gerechtelijke arrondissement Leuven ondernemingsnr: BE 0454 097 580 Betreft: Gecoördineerde statuten V.Z.W. FLORILEGIUM KESSEL-LO

Nadere informatie

Artikel 3 Duur De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur, zij kan ten allen tijde ontbonden worden.

Artikel 3 Duur De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur, zij kan ten allen tijde ontbonden worden. STATUTEN. Verschenen in het Belgisch staatsblad van 30 juli 2018. Titel I. Algemeen Artikel 1 Naam De vereniging draagt de naam Koninklijk werk der Volkstuinen afdeling Merksem vzw en heeft als maatschappelijke

Nadere informatie

S T A T U T E N - Z E T E L Gecoördineerde tekst vanaf 13 februari 2010

S T A T U T E N - Z E T E L Gecoördineerde tekst vanaf 13 februari 2010 Koninklijke Belgische Biljartbond vzw Federation Royale Belge de Billard asbl KBBB vzw - FRBB asbl Martelarenplein, 13 3000 Leuven Ondernemingsnummer : 0409.579.332 S T A T U T E N - Z E T E L Gecoördineerde

Nadere informatie

Koninklijke Liberty Yacht Club vzw. Thonetlaan Antwerpen Statuten. 24 maart 2012

Koninklijke Liberty Yacht Club vzw. Thonetlaan Antwerpen Statuten. 24 maart 2012 Koninklijke Liberty Yacht Club vzw Thonetlaan 131 2050 Antwerpen 03 219 06 82 www.klyc.be info@klyc.be Statuten 24 maart 2012 Gesticht op 10 april 1934 als Arbeidersvereeniging voor Watertoerisme. Benaming

Nadere informatie

BELGIAN NUCLEAR SOCIETY

BELGIAN NUCLEAR SOCIETY BELGIAN NUCLEAR SOCIETY Non Profit Organisation Siège Social - Sociale Hoofdzetel: c/o SCK٠CEN Avenue Herrmann Debrouxlaan 40, 1160 Brussels Gecoördineerde versie van de statuten van de VZW BELGIAN NUCLEAR

Nadere informatie

VERENIGING VOOR DE VERENIGDE NATIES BRUSSEL Identificatienummer 7401/77

VERENIGING VOOR DE VERENIGDE NATIES BRUSSEL Identificatienummer 7401/77 VERENIGING VOOR DE VERENIGDE NATIES BRUSSEL Identificatienummer 7401/77 Nieuwe Statuten De buitengewone Algemene Vergadering van de vereniging zonder winstgevend doel, Vereniging voor de Verenigde Naties,

Nadere informatie

Koninklijke Model Yacht Club Antwerpen VZW afgekort KMYCA

Koninklijke Model Yacht Club Antwerpen VZW afgekort KMYCA Gecoordineerde statuten Koninklijke Model Yacht Club Antwerpen VZW afgekort KMYCA Benaming: KONINKLIJKE MODEL YACHT CLUB Antwerpen Rechtsvorm: VZW Zetel: Hovestraat 169 bus 5 2650 EDEGEM Ondernemingsnummer:

Nadere informatie

STATUTEN VOJAKA VZW Hoofdstuk 1 Naam - Zetel - Doel - Duur

STATUTEN VOJAKA VZW Hoofdstuk 1 Naam - Zetel - Doel - Duur STATUTEN VOJAKA VZW De ondergetekenden: Vinck Johan Frieslandstraat 13 bus 21, 2660 Hoboken Ambtenaar Waeijaert Stijn Ploegsebaan 67, 2930 Brasschaat Bediende beiden van de Belgische nationaliteit en van

Nadere informatie

VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W.

VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W. VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W. Deze statuten zijn een voorbeeld van hoe statuten van een vereniging zonder winstoogmerk er zouden kunnen uitzien. Wettelijk moeten er enkel een bepaald aantal minimumvermeldingen

Nadere informatie

Art. 1. De vereniging heeft als naam Brugs Ommeland en gebruikt als ondertitel Koninklijke Heemkundige Kring Maurits Van Coppenolle.

Art. 1. De vereniging heeft als naam Brugs Ommeland en gebruikt als ondertitel Koninklijke Heemkundige Kring Maurits Van Coppenolle. BRUGS OMMELAND KONINKLIJKE HEEMKUNDIGE KRING MAURITS VAN COPPENOLLE VZW MOERKERKSE STEENWEG 194, 8310 BRUGGE BRUGSOMMELAND@SKYNET.BE - ONDERNEMINGSNUMMER: BE 0430.482.634 STATUTEN zoals gewijzigd in de

Nadere informatie

De vereniging, gemeenschapscentrum Pianofabriek genaamd, is een vereniging zonder winstoogmerk.

De vereniging, gemeenschapscentrum Pianofabriek genaamd, is een vereniging zonder winstoogmerk. De algemene vergadering van 21/10/2014, geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige aantallen inzake aanwezigheid en meerderheid, heeft in haar zitting besloten de statuten integraal te wijzigingen

Nadere informatie

VZW UNION SINT SEBASTIAAN KAPELLEN (U.S.K. vzw) STATUTEN HANDBOOGMAATSCHAPPIJ

VZW UNION SINT SEBASTIAAN KAPELLEN (U.S.K. vzw) STATUTEN HANDBOOGMAATSCHAPPIJ VZW UNION SINT SEBASTIAAN KAPELLEN (U.S.K. vzw) STATUTEN HANDBOOGMAATSCHAPPIJ TITEL I: NAAM ZETEL DUUR ARTIKEL 1 De vereniging draagt de naam Union Sint Sebastiaan Kapellen vzw,afgekort USK vzw. De vereniging

Nadere informatie

na neerlegging van de akte ter griffie

na neerlegging van de akte ter griffie , \ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad na neerlegging van de akte ter griffie bekend te maken kopie Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad Ondernemingsnr: 0 l :)A, 93~. g1-1 Benaming (voluit):

Nadere informatie

Feitelijke vereniging Nieuwe Technologie voor Boyoma Studenten STATUTEN

Feitelijke vereniging Nieuwe Technologie voor Boyoma Studenten STATUTEN Feitelijke vereniging Nieuwe Technologie voor Boyoma Studenten STATUTEN De ondergetekenden De heer, Kennis, Jan, Fruithoflaan 106 bus 16, 2600 Berchem, 03/06/1983, Leuven Mevrouw, Adubango Uweka, Ines,

Nadere informatie

Gecoördineerde statuten na de statutenwijziging zoals goedgekeurd door de Buitengewone Algemene Vergadering van 15 december 2008 te Gent

Gecoördineerde statuten na de statutenwijziging zoals goedgekeurd door de Buitengewone Algemene Vergadering van 15 december 2008 te Gent PROTOS vzw Ondernemingsnummer: 0417.299.047 Gecoördineerde statuten na de statutenwijziging zoals goedgekeurd door de Buitengewone Algemene Vergadering van 15 december 2008 te Gent HOOFDSTUK I NAAM ZETEL

Nadere informatie