Cursusvoorwaarden open inschrijving

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cursusvoorwaarden open inschrijving"

Transcriptie

1 Schmitz Enterprise Architecture Balatonmeerlaan RD Amsterdam KVK Cursusvoorwaarden open inschrijving Artikel 1 Definities In deze cursusvoorwaarden wordt onder de navolgende begrippen verstaan: a. Cursus: de driedaagse cursus Complexiteitsbeheersing met architectuur in de praktijk of Complexiteitsbeheersing in de praktijk voor IT-management. b. Cursusvoorwaarden: alle in dit document (Cursusvoorwaarden open inschrijving) opgenomen bepalingen; c. Inschrijvende partij: de natuurlijke persoon of het bedrijf dat de inschrijving van de deelnemer verricht; d. Deelnemer: de persoon (m/v) die de cursus gaat volgen, volgt of heeft gevolgd; e. Schmitz Enterprise Architecture: Schmitz Enterprise Architecture, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer , gevestigd te Balatonmeerlaan 27, Amsterdam. f. Website: Artikel 2 Inschrijving 2.1 Inschrijven voor de cursus geschiedt door middel van het versturen van het inschrijfformulier op de website. 2.2 Door middel van inschrijving voor de cursus gaat de inschrijvende partij een cursusovereenkomst aan met Schmitz Enterprise Architecture. De cursusovereenkomst komt tot stand wanneer Schmitz Enterprise Architecture de inschrijving, door middel van een schriftelijke bevestiging, heeft aanvaard en wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop Schmitz Enterprise Architecture de inschrijving schriftelijk heeft bevestigd. 2.3 Door inschrijving verklaart de inschrijvende partij zich akkoord met de cursusvoorwaarden. De inschrijvende partij verplicht zich de cursusvoorwaarden aan de deelnemer ter beschikking te stellen en op te leggen. 2.4 De cursusvoorwaarden zijn beschikbaar gesteld op de website en worden op verzoek van de inschrijvende partij en/of deelnemer door Schmitz Enterprise Architecture toegezonden. Afwijkingen van de cursusvoorwaarden zijn slechts mogelijk indien deze schriftelijk tussen Schmitz Enterprise Architecture en de inschrijvende partij zijn overeengekomen. 2.5 In die gevallen waarin de cursusvoorwaarden geen uitsluitsel bieden, zal Schmitz Enterprise Architecture een regeling treffen naar redelijkheid.

2 Artikel 3 Locatie & datum 3.1 De cursus vindt plaats op de data die opgenomen zijn in de schriftelijke bevestiging van de inschrijving op een nader te bepalen locatie in de Randstad. 3.2 Locatie en cursustijden zullen uiterlijk 1 week van te voren bekend worden gemaakt aan de deelnemer. Artikel 4 Doorgang 4.1 Indien het aantal inschrijvingen voor de cursus naar het oordeel van Schmitz Enterprise Architecture niet voldoende is, is Schmitz Enterprise Architecture gerechtigd voorafgaand aan de cursus, de cursus te annuleren. 4.2 De eventueel reeds betaalde cursussom zal door Schmitz Enterprise Architecture binnen 30 dagen volledig worden terugbetaald op een door de inschrijvende partij aan te wijzen bankrekening. Schmitz Enterprise Architecture is echter niet gehouden tot vergoeding van eventuele schade en/of kosten van de inschrijvende partij en/of deelnemer in verband met de annulering. Artikel 5 Cursussom 5.1 De prijs van de cursus is de, op het moment van de inschrijving, op de website vermelde cursussom. De cursussom wordt tevens vermeld in de schriftelijke bevestiging van de inschrijving. 5.2 De cursussom is inclusief een cursusmap, huur cursuslocatie, lunch, koffie en thee gedurende de cursusdag(en) en een certificaat van deelname. Overnachtingen van de deelnemer maken geen deel uit van de cursussom. Artikel 6 Facturering & betaling 6.1 Na het aangaan van de cursusovereenkomst stuurt Schmitz Enterprise Architecture een factuur aan de inschrijvende partij voor de verschuldigde cursussom. De betaling van de cursussom dient, zonder korting of verrekening, binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden, doch het bedrag dient uiterlijk 5 dagen voor aanvang van de cursus op een door Schmitz Enterprise Architecture aan te wijzen bankrekening te staan. 6.2 Heeft de inschrijvende partij bezwaar tegen de factuur van Schmitz Enterprise Architecture, dan geeft de inschrijvende partij dit binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk gemotiveerd te kennen. Indien de inschrijvende partij niet aan bovenstaande heeft voldaan, wordt deze geacht de factuur te hebben aanvaard. 6.3 Bij het uitblijven van (een deel van) de betaling zal de deelnemer toegang tot de cursus geweigerd worden. Schmitz Enterprise Architecture is niet gehouden tot vergoeding van eventuele schade en/of kosten van de inschrijvende partij en/of deelnemer in verband met deze weigering. 6.4 In het geval van inschrijvingen vanaf 3 weken voor de aanvang van de cursus zullen tussen Schmitz Enterprise Architecture en de inschrijvende partij in nader overleg afspraken gemaakt worden over de betalingstermijn. Indien de cursussom niet binnen de alsdan overeengekomen termijn is betaald, verkeert de inschrijvende partij zonder ingebrekestelling in verzuim. Schmitz Enterprise Architecture is bevoegd de vordering uit handen te geven in welk geval de inschrijvende partij, naast het alsdan verschuldigde totale bedrag, tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van het totaal verschuldigde bedrag, en van eventuele gerechtelijke kosten. Artikel 7 Annuleren 7.1 Schmitz Enterprise Architecture hanteert de volgende annuleringsvoorwaarden voor deelname aan de cursus: Kosteloos annuleren kan tot 2 maanden voor aanvang van de cursus;

3 Bij annulering tussen de 1 en 2 maanden voor aanvang van de cursus is 50% van de cursussom verschuldigd; Bij annulering binnen 1 maand voor aanvang van de cursus is de totale cursussom verschuldigd. 7.2 Uitzondering op artikel 7.1 betreft annulering die het gevolg is van ernstige ziekte of calamiteit. In dit geval is 15% van de cursussom verschuldigd. Bij annulering op deze grond kan een bewijs gevraagd worden in de vorm van een medisch attest of anderszins. 7.3 Annuleren kan door middel van het sturen van een aan onder vermelding van de naam van de deelnemer, het bedrijf waar deze werkzaam voor is, alsmede de reden van annulering en, indien van toepassing, instructies voor het terugbetalen (van een deel ) van de eventueel betaalde cursussom. 7.4 Na ontvangst van de annulering stuurt Schmitz Enterprise Architecture een schriftelijke annuleringsbevestiging en, indien van toepassing, een creditnota. Schmitz Enterprise Architecture verplicht zich het door haar verschuldigde bedrag binnen 30 dagen op de door de inschrijvende partij aan te wijzen bankrekening over te maken. 7.5 In geval van annulering op welke grond dan ook, is het ook mogelijk iemand anders in plaats van de ingeschreven deelnemer af te vaardigen, onder de voorwaarde dat Schmitz Enterprise Architecture hiervan vooraf van op de hoogte wordt gesteld. In dit geval zullen door Schmitz Enterprise Architecture geen wijzigingsen/of annuleringskosten in rekening worden gebracht. Artikel 8 Uitvoering Verplichtingen inschrijvende partij en deelnemer 8.1 De inschrijvende partij draagt de verantwoordelijkheid voor de keuze en geschiktheid van de deelnemer voor de cursus. Het ontbreken van vereiste voorkennis bij de deelnemer doet niet af aan de verplichtingen van inschrijvende partij. 8.2 De inschrijvende partij en/of de deelnemer zal Schmitz Enterprise Architecture steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de cursusovereenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen. 8.3 De inschrijvende partij staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Schmitz Enterprise Architecture verstrekte informatie of inlichtingen, ook indien deze van derden afkomstig is. 8.4 Schmitz Enterprise Architecture is niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt is doordat de inschrijvende partij en/of de deelnemer tekort is geschoten in hetgeen bepaald in artikel 8.2, dan wel de door de inschrijvende partij verstrekte informatie niet voldoet aan het bepaalde in artikel 8.3. Verplichtingen Schmitz Enterprise Architecture 8.5 Schmitz Enterprise Architecture neemt bij de uitvoering van de cursusovereenkomst een inspanningsverplichting op zich en zal de cursusovereenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen van goed vakmanschap. 8.6 Schmitz Enterprise Architecture zal bij het uitvoeren van de cursusovereenkomst zoveel mogelijk rekening houden met redelijke wensen van de inschrijvende partij en/of de deelnemer, mits dit naar oordeel van Schmitz Enterprise Architecture bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de cursusovereenkomst. Echter, de inschrijvende partij en/of de deelnemer aanvaardt dat Schmitz Enterprise Architecture de uiteindelijke inhoud en diepgang van de cursus bepaalt. Artikel 9 Overmacht 9.1 In geval van overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Schmitz Enterprise Architecture opgeschort. In dit geval zal Schmitz Enterprise Architecture een nieuwe cursusdatum vaststellen. Met

4 overmacht wordt gelijk gesteld, onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Schmitz Enterprise Architecture zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de cursusovereenkomst daardoor onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat prompte naleving van de cursusovereenkomst in redelijkheid niet van Schmitz Enterprise Architecture gevergd kan worden. 9.2 Als zodanige omstandigheden komen onder meer in aanmerking: overheidsmaatregelen, bedrijfs-, verkeers-, en/of transportstoringen, ziekte van ingezet personeel, werkstakingen, uitsluitingen, belemmeringen door derden, onvoorziene technische complicaties etc. 9.3 In geval van overmacht van Schmitz Enterprise Architecture is de inschrijvende partij gerechtigd deelname aan de cursus kosteloos te annuleren. Schmitz Enterprise Architecture verplicht zich de reeds betaalde cursussom binnen 30 dagen terug te betalen op een door de inschrijvende partij aan te wijzen bankrekening. Schmitz Enterprise Architecture is echter niet gehouden tot vergoeding van eventuele schade en/of kosten van de inschrijvende partij en/of de deelnemer in verband met de annulering. Artikel 10 Aansprakelijkheid 10.1 De totale aansprakelijkheid van Schmitz Enterprise Architecture wegens toerekenbare tekortkoming in nakoming van de cursusovereenkomst of op welke rechtsgrond dan ook, is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout gedeclareerde cursussom In geen geval zal de aansprakelijkheid van Schmitz Enterprise Architecture voor directe schade op welke rechtsgrond dan ook, echter meer dan EUR (honderdduizend euro) bedragen De totale aansprakelijkheid van Schmitz Enterprise Architecture voor schade door dood, lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt nimmer meer dan EUR (één miljoen tweehonderdvijftigduizend euro) De aansprakelijkheid van Schmitz Enterprise Architecture voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van de inschrijvende partij en/of de deelnemer is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van Schmitz Enterprise Architecture verband houdende met verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten De in artikel 10.1 tot en met 10.4 beschreven uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid van Schmitz Enterprise Architecture laten de overige uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid van Schmitz Enterprise Architecture die in deze cursusvoorwaarden zijn beschreven, geheel onverlet De in artikel 10.1 tot en met 10.5 bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de zijde van Schmitz Enterprise Architecture Tenzij nakoming door Schmitz Enterprise Architecture blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Schmitz Enterprise Architecture wegens toerekenbare tekortkoming in nakoming van de cursusovereenkomst slechts indien de inschrijvende partij en/of de deelnemer, Schmitz Enterprise Architecture onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Schmitz Enterprise Architecture ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van de verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Schmitz Enterprise Architecture in gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de inschrijvende partij en/of deelnemer de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Schmitz Enterprise Architecture meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Schmitz Enterprise Architecture vervalt door

5 het enkele verloop van vierentwintig maanden na het ontstaan van de vordering, tenzij de inschrijvende partij en/of deelnemer voor het verstrijken van die termijn een rechtsvordering tot vergoeding van schade heeft ingesteld. Artikel 11 Geheimhouding 11.1 Schmitz Enterprise Architecture is verplicht tegenover een ieder geheimhouding te betrachten omtrent al hetgeen te zijner kennis komt over de inschrijvende partij, de deelnemer, dan wel over aan hen gelieerde derden, waarvan hij weet of redelijkerwijze moet begrijpen, dat dit van vertrouwelijke aard is. Dit geldt zowel voor de duur van de overeenkomst, alsmede na beëindiging ervan. Artikel 12 Intellectueel eigendom & verspreiding 12.1 Schmitz Enterprise Architecture behoudt zich alle rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere wet- en regelgeving op het vlak van intellectueel eigendom Het is de inschrijvende partij en/of de deelnemer aan de cursus niet toegestaan het cursusmateriaal te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze. Hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Schmitz Enterprise Architecture De deelnemer aan de cursus is gerechtigd de in de cursus verworven inzichten, concepten, methoden en technieken toe te passen in zijn werkzaamheden voor zijn werkgever en/of eigen onderneming en in eventuele advisering van klanten van zijn werkgever en/of eigen onderneming, zulks onder vermelding van de herkomst van deze verworven inzichten, methoden en technieken Het is de inschrijvende partij en/of de deelnemer aan de cursus echter niet toegestaan de in de cursus verworven inzichten, concepten, methoden en technieken op een andere wijze dan in artikel 12.3 genoemde wijze, geheel of gedeeltelijk, te verspreiden en/of commercieel te exploiteren in en/of buiten Nederland, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Schmitz Enterprise Architecture. Hierbij valt te denken aan onder meer: het geven van presentaties, cursussen, trainingen en/of opleidingen De in artikel 12.1 tot en met 12.4 genoemde rechten en plichten van de deelnemer blijven bestaan, ook nadat zij hun dienstverband bij hun werkgever hebben beëindigd. Artikel 13 Beëindiging cursusovereenkomst door Schmitz Enterprise Architecture 13.1 Schmitz Enterprise Architecture behoudt zicht het recht voor om de cursusovereenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren bij zodanige wijzigingen van wet, regelgeving, rechtspraak of (semi-)overheidsbeleid dat nakoming in redelijkheid niet meer van Schmitz Enterprise Architecture kan worden verlangd. In dergelijke gevallen zal Schmitz Enterprise Architecture de annulering schriftelijk aan de inschrijvende partij meedelen. Schmitz Enterprise Architecture is echter niet gehouden tot vergoeding van eventuele schade en/of kosten van de inschrijvende partij en/of deelnemer in verband met de annulering. Artikel 14 Wijziging cursusvoorwaarden 14.1 Schmitz Enterprise Architecture is gerechtigd de cursusvoorwaarden te wijzigen Wijzigingen in de cursusvoorwaarden worden ten minste 7 dagen voor de inwerkingtreding daarvan bekend gemaakt. Bekendmaking vindt plaats door middel van persoonlijke kennisgeving of door middel van een algemene kennisgeving op de website.

6 Artikel 15 Algemene voorwaarden 15.1 Schmitz Enterprise Architecture wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van algemene voorwaarden, of hoe ook genaamd van de inschrijvende partij, van de hand. Artikel 16 Toepasselijk recht 16.1 De cursusovereenkomst, overeenkomsten die hiervan het gevolg mogen zijn, de cursusvoorwaarden en alle door Schmitz Enterprise Architecture geleverde diensten zijn onderworpen aan Nederlands recht. Artikel 17 Geschillen 17.1 Alle geschillen welk tussen Schmitz Enterprise Architecture en de inschrijvende partij en/of de deelnemer mochten ontstaan naar aanleiding van de cursusovereenkomst, dan wel naar aanleiding van overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden berecht door de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij Schmitz Enterprise Architecture ervoor kiest het geschil aan een ander gerecht voor te leggen Alle door Schmitz Enterprise Architecture in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die het gevolg zijn van niet-nakoming door de inschrijvende partij en/of de deelnemer van verplichtingen voortvloeiende uit de cursusovereenkomst, komen voor rekening van de inschrijvende partij en/of de deelnemer. Amsterdam, 11 november 2014

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. Artikel 1 Definities 1.1 Afnemer: de rechtspersoon met wie Spete.nl een overeenkomst sluit of aan wie Spete.nl een aanbieding doet. 1.2 Apparatuur: de door

Nadere informatie

1.1. Knoth Webmedia & Hosting: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30217612.

1.1. Knoth Webmedia & Hosting: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30217612. Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1. Knoth Webmedia & Hosting: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30217612. 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1: Definities. Artikel 2: Toepasselijkheid. Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst

Algemene voorwaarden. Artikel 1: Definities. Artikel 2: Toepasselijkheid. Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Onder How & Knower B.V. wordt in de onderhavige voorwaarden verstaan de besloten vennootschap How & Knower B.V., en gevestigd te Groningen, kantoorhoudend aan

Nadere informatie

SVwebdesign en SVwebhosting zijn onderdeel van SVwebservices, u leest daarom in de voorwaarden SVwebservices i.p.v. SVwebdesign of SVwebhosting.

SVwebdesign en SVwebhosting zijn onderdeel van SVwebservices, u leest daarom in de voorwaarden SVwebservices i.p.v. SVwebdesign of SVwebhosting. Algemene voorwaarden SVwebdesign en SVwebhosting zijn onderdeel van SVwebservices, u leest daarom in de voorwaarden SVwebservices i.p.v. SVwebdesign of SVwebhosting. Artikel 1. Definities 1.1. SVwebservices:

Nadere informatie

ONLINY Algemene Voorwaarden

ONLINY Algemene Voorwaarden ONLINY Algemene Voorwaarden 1 Algemene voorwaarden Onliny 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden (hierna voorwaarden) wordt verstaan onder: a) Onliny: bedrijf, gevestigd aan de Marcantilaan 7,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie 1 december 2012 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen opdrachtnemer en zijn opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Online Marketingmachine

Algemene voorwaarden Online Marketingmachine Algemene voorwaarden Online Marketingmachine 1 Artikel 1 Algemene Bepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, onderhandelingen en rechtsbetrekkingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie februari 2015 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

Jij ook? Algemene Voorwaarden

Jij ook? Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Geldig vanaf januari 2014 1 Algemene Voorwaarden BlinktUit Artikel 1: Definities 1.1 Content: alle content die de Klant heeft geplaatst of wenst te plaatsen op de Website/Webshop,

Nadere informatie

pagina 1/6 14-01-14 algemene voorwaarden YoungGuns B.V.

pagina 1/6 14-01-14 algemene voorwaarden YoungGuns B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN YOUNGGUNS B.V. Gevestigd en kantoorhoudende aan de Kasteleinenkampweg 7b, 5222 AX 's-hertogenbosch Dossiernr. K.v.K. 59483113, hierna te noemen Leverancier Deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TJALKVERHUUR HET WAKEND OOG

ALGEMENE VOORWAARDEN TJALKVERHUUR HET WAKEND OOG ALGEMENE VOORWAARDEN TJALKVERHUUR HET WAKEND OOG gevestigd te Dahliastraat 8, 1271 NA Huizen. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Hilversum onder nummer 57831181 1. Definities. In deze Algemene

Nadere informatie

A l g e m e n e v o o r w a a r d e n v a n E v r i a M e d i a

A l g e m e n e v o o r w a a r d e n v a n E v r i a M e d i a A l g e m e n e v o o r w a a r d e n v a n E v r i a M e d i a Artikel 1. Definities 1.1. Evria Media: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Noord Nederland onder dossiernummer 04074424. 1.2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.nl Artikel 1 DEFINITIES 1. Algemene voorwaarden: de onderhavige bepalingen. 2. Recht Wel: de eenmanszaak Recht Wel Juristen en

Nadere informatie

Rederij Succes. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REDERIJ SUCCES gevestigd te (3764 AZ) Soest aan de Grote Melmweg 35

Rederij Succes. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REDERIJ SUCCES gevestigd te (3764 AZ) Soest aan de Grote Melmweg 35 Rederij Succes ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REDERIJ SUCCES gevestigd te (3764 AZ) Soest aan de Grote Melmweg 35 Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nummer 08023921 Definities. In deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie 1 december 2012 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

EXACT ONLINE VOORWAARDEN

EXACT ONLINE VOORWAARDEN EXACT ONLINE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities Voor de volgende begrippen gelden in deze Exact Online Voorwaarden en in de Exact Online Overeenkomst de volgende definities: Afnemer : een natuurlijke persoon

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie 1 december 2012 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Estate Hosting B.V.

Algemene Voorwaarden Estate Hosting B.V. Algemene Voorwaarden Estate Hosting B.V. 3 e versie, November 2010 Inhoud INLEIDING...3 PRINCIPES VAN ESTATE HOSTING VOOR ACCEPTABEL GEBRUIK VAN INTERNET DOOR DE AFNEMER...3 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN...3 1.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities Artikel 2: Toepasselijkheid Artikel 3: Verplichtingen Piwi-Web Artikel 4: Verplichtingen opdrachtgever

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities Artikel 2: Toepasselijkheid Artikel 3: Verplichtingen Piwi-Web Artikel 4: Verplichtingen opdrachtgever ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities 1.1 Piwi-Web: Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 14097251 te Roermond. 1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Piwi-Web

Nadere informatie

Afnemer: de rechtspersoon of natuurlijke persoon met wie EUN een Overeenkomst heeft gesloten.

Afnemer: de rechtspersoon of natuurlijke persoon met wie EUN een Overeenkomst heeft gesloten. ARTIKEL 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Afnemer: de rechtspersoon of natuurlijke persoon met wie EUN een Overeenkomst heeft gesloten. Algemene Voorwaarden: deze algemene

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn opgebouwd uit de volgende Modules:

Deze algemene voorwaarden zijn opgebouwd uit de volgende Modules: ALGEMENE VOORWAARDEN REDANT BV, UTRECHT In dit document staan onze algemene voorwaarden overzichtelijk bij elkaar. Vanzelfsprekend kunt u altijd contact met ons opnemen voor meer informatie. Deze algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden B2B

Algemene Voorwaarden B2B Algemene Voorwaarden B2B Versie 1.0 1-11-2014 Definities: In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Acceptatietest: Is een (begrensde) verplichte testinspanning te leveren door Opdrachtgever teneinde

Nadere informatie

Algemene voorwaarden v 2.0

Algemene voorwaarden v 2.0 Artikel 1. Definities 1. Mijn-Sleutel gevestigd te Oosterhout en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 09139651. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Mijn-Sleutel

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: PayRoll Solutions B.V. Elzenlaan 1B 2781 LZ WOUBRUGGE. Inschrijfnummer K.v.K. te Gouda: 290506470000

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: PayRoll Solutions B.V. Elzenlaan 1B 2781 LZ WOUBRUGGE. Inschrijfnummer K.v.K. te Gouda: 290506470000 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: PayRoll Solutions B.V. Elzenlaan 1B 2781 LZ WOUBRUGGE Inschrijfnummer K.v.K. te Gouda: 290506470000 Artikel 1: Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1. Mitchell Online: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 54519519. 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Mitchell

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Modules. Module A. Algemene bepalingen Module B. Webontwikkeling Module C. Opleidingen Module D. Hosting Module E.

Algemene voorwaarden. Modules. Module A. Algemene bepalingen Module B. Webontwikkeling Module C. Opleidingen Module D. Hosting Module E. Algemene voorwaarden Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen ivendo Marketing en haar klanten. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende modules, welke zijn toegespitst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Appendix I DATUM

ALGEMENE VOORWAARDEN. Appendix I DATUM ALGEMENE VOORWAARDEN Appendix I DATUM 12 november 2013 ALGEMENE VOORWAARDEN PIP ADVICE PIP Advice Vof Hengelosestraat 583 Kamer B-03 7521 AG Enschede Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Enschede,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument:

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument: Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt. Zowel op papier als elektronisch. Diensten: alle

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. PinkRoccade Healthcare bv Handelsregister 27322973 Zwolle. PinkRoccade Healthcare geeft kleur aan uw IT

Algemene voorwaarden. PinkRoccade Healthcare bv Handelsregister 27322973 Zwolle. PinkRoccade Healthcare geeft kleur aan uw IT Algemene voorwaarden PinkRoccade Healthcare bv Handelsregister 27322973 Zwolle PinkRoccade Healthcare geeft kleur aan uw IT Algemene Voorwaarden Versie 8 februari 2010 I Algemene bepalingen...4 II Bijzondere

Nadere informatie