de uitgifte van een obligatie gebeurt boven de nominale waarde

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "de uitgifte van een obligatie gebeurt boven de nominale waarde"

Transcriptie

1 A pari A son gré Aandelen Aandelencertificaten Achtergestelde obligaties Bankgarantie Basis-bankdienst Beding van schuldvordering Beneden Pari Betaling via internet Betalingstechnieken BIC Bijzondere soorten depositorekeningen Boven Pari Cambiare verrichting de uitgifte van een obligatie gebeurt aan de nominale waarde Naar eigen goeddunken. In de zin van de wet financieel toezicht= al hetgeen het kapitaal vertegenwoordigd= zeer ruim Uw aandelen worden overgedragen aan een administratiekantoor in ruil voor certificaten. Deze zal over de zeggenschapsrechten beschikken die aan dit aandeel toebehoren. Het dividend komt aan de houder van het certificaat toe (erfrecht constructies) obligaties die niet onder de depositobeschermingsregeling vallen. Dergelijke obligatie worden slechts uitbetaald nadat de chirografaire SE zijn uitbetaald. Daartegenover staat een hoger rendement. Een zekerheidstechniek waarbij de bank garant zal staan tot het nakomen van een verbintenis van de SA indien deze zelf haar verplichtingen niet nakomt. art. VII.57 WER: elke consument heeft recht op het openen van een zichtrekening bij een Belgische KI. Kan nie weigeren ook al wordt is een geldrekening een overeenkomst intuiti personae. Zie compensatiebeding de uitgifte van een obligatie gebeurt beneden de nominale waarde kan via: 1. kredietkaart 2. bancontact 3. specifieke internet betalingssystemen -overschrijving -Sepa credit transfer -Doorlopende opdracht -Domiciliereing -debet kaart -credit kaart -betaling via internet -betaling via gsm Bank Identifier Code -meervoudige rekening -gezamenlijke rekening -kwaliteitsrekening de uitgifte van een obligatie gebeurt boven de nominale waarde de onderliggende verhouding tussen een SE en een SA wordt in een wisselbrief opgenomen. Dit maakt de schuldvordering mobiel.

2 Caveat empor Cedentendiscontokrediet Clausule van Uniciteit van rekening Clean Bill of lading Compensatiebeding Controle on their face Converteerbare obligaties Indien men informatie wilt, dan dient men hierom te vragen. Dit is de gemeenrechtelijke regel. In bepaalde wetgevingen, zoals de KMOfinancieringswet wordt hier uitdrukkelijk van afgeweken en wordt deze verplichting op de KI gesteld. Disconto krediet waarbij het krediet door de cedent (i.e. SE) wordt aangegaan. Zij zal de kosten dragen van het opnemen van de onderliggende verhouding in een wisselbrief. bijzondere clausule op grond waarvan verschillende rekeningne bij 1 bank boekhoudkundig als 1 rekening zullen worden beschouwd. Indien de goederen zich op het schip bevinden en er geen uiterlijke tekenen van beschadiging zijn zal er een clean bill of lading aan worden gegeven Financiele overeenkomsten= nettingovereenkomst= ongeacht de convexiteit Consument= enkel indien voldoende verknocht. Een marginale toetsing. Is er formeel voldaan aan de verplichtingen. Geen inhoudelijke controle De belegger heeft de keuze om ofwel het nominaal bedrag van een obligatie uitbetaald te krijgen ofwel deze in de vorm van aandelen te verkrijgen. Dit is een obligatie+ call optie in hoofde van de belegger. Covered bonds Credit kaart D+X/D-X De corpa rekening Debet kaart Deposito Een betalingstechniek waarbij de debitering slechts 1 maandelijks verloopt. Kan worden gezien als een domicilieringsopdracht t.a.v. de bank. De SE geeft echter een garantie dat men de betaling zal verkrijgen eenmaal er een code of een handtekening is gezet Vroeger werd aangenomen dat een bedrag slechts rente begon op te brengen 2 dagen na de storting daarvan (D+X) en dat deze stopte met het opbrengen van rente 2 dagen voor dat deze werd afgehaald (D-X). De reden hiervoor was omdat men de gelden niet productief kon aanwenden. derdenrekening van een advocaat (=derdenrekening) Bancontact functie. Vanaf dat de betaling ok is zal de rekening van de SA worden gedebiteerd. De schuldeiser is onmiddellijk zeker van de betaling. Hier ligt het onderscheid met de overschrijving en de credit kaart Creditosaldo op een zicht-, spaar- of termijnrekening & Kasbons/ obligaties

3 Depositobescherming Depositobescherming Financiële instrumenten Derdenrekening Discontokrediet Preventief mechanisme waarbij de KI een run on the bank willen vermijden. Zij storten bijdragen aan aan beschermingsfond die die spaarder tegemoet zal komen en een zekerheid zal bieden ingeval de KI failliet zou gaan. onderscheiden naar of revindicatie al dan niet mogelijk is. Is dit mogelijk dan zal men deze normaal gewoon gaan revindiceren. Niet mogelijk= beperken van bescherming tot euro. vb: de corpa rekening van de advocaat. Een rekening waarop gelden van een andere persoon zich bevinden=/ een kwaliteitsrekening omdat dit louter door de wet is opgelegd. Krediet die verleend wordt aan de hand van een cambiare verhouding. Zie wisselbrief Doctrine of strict compliance Documentair Krediet Domiciliering Doorlopende opdracht Een compansatiebeding kan worden opgenomen bij het openen van een kwaliteitsrekening Factoring (with/without recourse) FIF Financiële leasing Floating rate Bevind zich op de grens tussen het verlenen van kredietwaardigheid en het ter beschikking stellen van een geldsom. De bank zal persoonlijk gehouden zijn een geldsom te betalen indien de SE bepaalde documenten voorlegt Variant op de overschrijving. Op initiatief van de SE in het kader van periodieke betalingen zal de rekening van de SA gedebiteerd worden. Dit bedrag kan maandelijks variëren variant op de overschrijving (als betalingstechniek). Bij een periodieke betaling zal er telkens op de aangewezen tijdstippen een bedrag worden gecrediteerd. Neen De overdracht van een SV aan een factoring maatschappij. Without recourse: insolventierisico ligt bij de factoring maatschappij(factor is eigenaar van SV) with recourse: insolventierisico ligt bij de SE depositobeschermingsfonds Een soort van kredietovereenkomst waarbij de Lessor (de eigenaar) het gebruik van een goed mogelijk maakt aan de Lessee (gebruiker) tegen een periodieke vergoeding. Op het einde van de Leasingovereenkomst bestaat er een optie om het goed te kopen. Men vertrekt van een vaste rente die elk jaar wordt aangepast aan de interne bankenmarkt (objectieve parameter).

4 Foutieve uitvoering van een betalingstransactie Funding Loss vergoeding Geoorloofde debetstand Gereglementeerde spaarrekening Getrouwheidspremie Gezamenlijke rekening IBAN Index-linked bond Intermediatie-functie bank Er is een initiële toestemming van de betaler (SA), toch werd om 1 of andere redenen de juiste rekening niet gecrediteerd. Hier dient men zich de vraag te stellen of het bedrag zich al dan niet nog bij de onverschuldigde betaalde bevindt. Indien het gemeen recht van toepassing is op een lening op intrest (bv. multinationals) en recht op vervroegd terug te betalen niet bedongen is zal men vaak nog vervroegd kunnen terug betalen. Dit zal echter een zodanige grote vergoeding zijn m.n. een funding loss vergoeding dat het niet nuttig zal zijn. Het voordeel zal verdwijnen. een kredietopening op je zichtrekening een spaarrekening die voldoet aan bepaalde vereisten op grond waarvan de interesten in beperkte mate aan de RV zullen worden vrijgesteld. Deze moet 1. een getrouwheidspremie + beperkte basisrente voorzien (max. 3 percent) 2. getrouwheidspremie- 4 x per jaar uitbetaald 3.beperkingen voorwaarden hoger rendement 4. banken met Belgisch passport premie die men van de bank krijgt bij een gereglementeerde spaarrekening indien de bedragen daar voor ten minsten 1 jaar onaangetast staan. Alle partijen kunnen afzonderlijk beschikken over de tegoeden, actieve solidariteit International Bank Account Number obligatie waarvan de rente gelinkt is aan een bepaalde index de KI speelt een essentiële rol bij het ontvangen van deposito s en deze aan te wenden om kredieten te verlenen. Investeringskrediet JKP Juridische kwalificatie van de rekening overeenkomst Kaupthing Kredietopening Kwaliteitsrekening jaarlijkse kosten percentage: Bij de debetrentevoet wordt deze max. vastgesteld bij KB: rond de percent. contract sui generis: revindicatierecht klant ijslandische bank die zeer hoge renten gaf op haar spaartegoeden. Dit was een teken van het feit dat deze zeer dringen nood had aan liquiditeiten. De bank gaat uiteindelijk overkop. De mogelijkheid om gelden op te nemen ten belope van een bepaalde plafond. een rekening waarbij wordt aangegeven dat de rekening wordt uitgeoefend in een bijzondere hoedanigheid.

5 Lening op afbetaling Lening op interest Letter of Credit Een lening die door een kredietinstelling wordt verleend Zakelijke overeenkomst waarbij een bedrag ter beschikking wordt gesteld aan de kredietnemer. Deze zal dit bedrag terugbetalen binnen een bepaalde termijn aan een bepaalde intrestvoet. In het kader van een documentair krediet zal de bank zich enkel persoonlijk verbinden tot het betalen van een geldsom indien bepaalde documenten worden voorgelegd. Welke deze moeten zijn wordt in de letter of credit bepaald. Leveranciersdisconto Lotto sanctie Meervoudige rekening Multilaterale-netting Negotiable instrument Niet-toegestane betalingstransactie Obligatie Omgekeerd converteerbare obligaties Open bewaargeving Overschrijding Overschrijving Indien een gedeelte/geheel van het krediet ter beschikking van de consument wordt gesteld voor de ondertekening van de overeenkomst dan zal men het bedrag kunnen houden zonder deze terug te betalen (art. VII. 198 WER) rekening met meerdere personen. Verschilt van een gezamenlijke rekening doordat er geen solidariteit is tussen de rekeninhouders. Handtekening van alle rh is noodzakelijk, tenzij volmacht. Eenmaal op een dag zal er tussen de banken een vereffening zijn. Dit is meestal om 15u. Daarom wordt er een cutting-off period voorzien. De vrachtbrief (Documentair Krediet) zal als een soort van eigendomstitel worden gezien. Degene die deze bezit zal geacht worden eigenaar te zijn. Geld als een soort van zekerheidsfunctie t.a.v. de bank die het krediet verleend. Zal deze niet geven aan koper totdat het krediet wordt afbetaald. Er was geen initiële toestemming van de betaler om een betalingstransactie te verrichten. Globale lening waarbij de sv t.a.v. de emittent in de tijd is beperkt, onafhankelijk is van het financieel resultaat, er geen maatschappelijke rechten worden verleend, en men terugbetaald wordt met voorrang op de aandeelhouders De emittent kiest of de obligatie zal uitbetaald worden aan de nominale waarde of in aandelen. Obligatie met put-optie in hoofde van de emittent. een obligatie aan toonder Wanneer men een krediet opneemt zonder dat men daartoe recht had maar dit wordt door de bank toegestaan. art. I, 9, 32 WER: De rekeninghouder heeft de bank de opdracht om diens eigen rekening te debeteren en een andere rekening te crediteren.

6 Participerende Obligaties Pay first, discuss later Plain vanilla bonds Proprietary trading Rekeningovereenkomst Reverse convertables Revolving karakter kredietopening Rubriekrekening notaris Run on the bank SECCI SEPA credit transfer Spaarrekening Straight bonds Tak-21 levensverzekering Tak-23 levensverzekering Termijnrekening Type geldrekeningen Men deelt in de winst van de onderneming. De rente zal dus afhankelijk van de winst worden gesteld. Indien men zich op een bankgarantie beroept dan zal de bank moeten betalen op eenvoudig verzoek. Het louter feit dat de SE aangeeft dat er een wanprestatie is is voldoende. Geen bewijs van nodig. andere term voor straight bonds hier bestaat een principieel verbod op. Het handelen voor eigen rekening een overeenkomst intuiti personae tussen de bank en de client. omgekeerd converteerbare obligaties Een kredietopening kan opnieuw worden gebruikt in de mate dat dit is afbetaald. kwaliteitsrekening. Bewarend beslag mogelijk, maar kan niet worden uitgevoerd. Wanneer spaarders het vertrouwen in de bank verloren zijn en al hun tegoeden komen opvragen. De bank zal in het kader van diens intermediatiefunctie over onvoldoende tegoeden beschikken en dit kan/ zal tot het faillissement van de bank leiden standaardinformatieformulier bij consumentenkrediet gebruik van de BIC en IBAN voor grensoverschrijdende overschrijvingen rekening die tegoeden bevat die enige tijd gemist kunnen worden. opvraagbaar op zicht. gewone obligatie een spaarproduct die een gewaarborgd rendement biedt. Een soort van risicoloos product. Men kan achterhalen welke som men zal ontvangen. Valt onder de depositobeschermingsfonds. Een spaarproductie die geen gewaarborgd rendement biedt. Het bedrag wordt gekoppeld aan een onderliggend financieel instrument en wordt op deze manier aan een risico onderworpen. Een bijzondere spaarrekening voor bepaalde duur. De bedragen zijn niet op zicht opvraagbaar, maar er is wel een hogere rente. -zichtrekening -spaarrekening en gereglementeerde spaarrekening -termijnrekening overeenkomst intuiti personae

7 UCP 600 Valutadatum Verbod van woeker Verkoop op afbetaling Vrachtbrief Wederbeleggingsvergoeding lening op intrest Welke tegoeden worden door het deposito beschermingsfonds gedekt? Wisselbrief Wisselrechtelijke abstractie Zakelijke overeenkomst Zero Coupon Zichtrekening Bevek Bevak Uniforme regelen die het documentair krediet beheersen. Deze worden internationaal niet als gebruiken beschouwd, waardoor ze in het contract moeten worden geïncorporeerd. Het moment waarop een bepaald bedrag begint of stopt met het oplopen van interesten Bij leningen op intrest mag de intrest niet overdreven hoog zijn. Dit is afhankelijk van 1. de hangbare rente 2. het risico - hoe hogere de risico, hoe hoger de risicopremie. Krediet die door de verkoper wordt verleend. Een brief die krachtens de Letter of Credit aan de bank moet worden verleend vooraleer zij betaling uitoefent. De vergoeding die men dient te betalen indien men over gaat tot het vervroegd terugbetalen van een lening op intrest. Dit is interessant indien de interestvoet voor het aangaan van een andere lening lager is. 1. deposito s 2. financiële instrumenten 3. deposito s in afwachting van de aankoop van financiële instrumenten 4. Tak-21 levensverzekeringen De trekker (SE) biedt een wisselbrief aan aan de SA die deze accepteert. De SA zal op de vervaldatum dienen te betalen aan degene wie de WB in bezit heeft. Indien er geen betaling is dan zal de bezitter regres kunnen uitoefenen op de trekker. De excepties uit de onderliggende vergoeding tussen SE en SA zijn niet tegenwerpelijk. De wisselbrief betreft een zelfstandige verbintenis. bv. een lening op interest. De overeenkomst komt niet solo consensus tot stand, maar na het vervullen van een bepaalde formaliteit. Een lening op intrest zal pas tot stand komen nadat het geld op de rekening van de KN is gecrediteerd. de rente van een obligatie wordt gekapitaliseerd en wordt terugbetaald aan de gekapitaliseerde nominale waarde. rekening waarop je gelden plaatst ter betaling van de dagdagelijkse verrichtingen (de betalingstransacties). De tegoeden zijn opvraagbaar opzicht Beleggingsvennootschap met Verandelijk kapitaal belgeggingsvennootschap met vast kapitaal= een gesloten ICB. Beursgenoteerd en steeds een constant aantal deelnemers nodig.

8 Sicav ICB Derivatives Optie Luxemburgse benaming voor een BEVEK instelling voor collectieve belegging (open/gesloten; vast/verandelijk kapitaal) Afgeleide instrumenten= opties, futures/ forwards en swaps het recht om tegen een premie op een bepaald tijdstip een bepaald financieel instrument te gaan aankopen of te verkopen tegen een voorafgaand bepaalde prijs. Call/of put opties. Future OTC over the counter. De verhandeling van derivatives gebeurd tussen de individuele partijen onderling en niet op een gespecialiseerde markt. Call optie Spelexceptie Prudentiele normen Beleggingsadvies Vermogensbeheer Niet-professionele belegger in de zin van de wet op het financieel toezicht een optie (derivative) om een F.I. te kopen tegen bepaalde prijs. Wanneer lichten? indien optie< aandeel. Dit wordt bepaald door de prijs f.i. - optie - premie. art BW: enkel bij OTC niet wnn derivatives op gereglementeerde markten worden aangeboden Normen die de toezichthouders (FSMA) in staat stellen om na te gaan of de gereglementeerde ondernemingen de belangen van de beleggers behartigen. Gepersonaliseerd advies door de gereglementeerde onderneming verleend in het kader van de aankoop van financiële instrumenten. Louter adviserend en te onderscheiden van generiek advies. Het beheer van een beleggingsportefeuille door een gereglementeerde onderneming op discretionaire wijze. Daden van beschikking zonder toestemming. 1 algemene toestemming. Ruimer dan een consument. Een soort van specialiteitscriterium Execution only Suitability- test Het louter uitvoeren van orders De geschiktheid. Informatieverplichting in het kader van het verstrekken van beleggingsadvies of in het kader van de vermogensbeheer. Appropriateness-test De gepastheid

9

1. Geld in het recht

1. Geld in het recht 1. Geld in het recht Geld heeft verschillende functies in onze monetaire economie: Circulatiefunctie: Geld is een algemeen aanvaard ruilmiddel. Alle goederen, prestaties en diensten die in de handel zijn

Nadere informatie

DEEL I. GELD IN HET RECHT

DEEL I. GELD IN HET RECHT Grondige studie van het financieel recht (Prof. dr. R. Steennot) Academiejaar 2012 2013 Notities Jasper Dupont DEEL I. GELD IN HET RECHT DEEL 1. GELD IN HET RECHT a. Functies van geld 1. Geld heeft verschillende

Nadere informatie

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen Deutsche Bank MiFID : Een klare kijk op beleggingen Inhoud Inleiding 3 MiFID: belangen van de belegger beter gediend 4 In 15 minuten bepaalt u uw beleggersprofiel 4 Waaruit bestaat de vragenlijst Mijn

Nadere informatie

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Inhoud Inleiding: Hoe bouwt u een beleggingsportefeuille op?...4 I Deposito s en effecten met een korte looptijd...7 1.1 Wettelijk gereglementeerde spaarrekeningen................

Nadere informatie

MiFID. Informatie omtrent beleggingsinstrumenten

MiFID. Informatie omtrent beleggingsinstrumenten MiFID Informatie omtrent beleggingsinstrumenten MiFID 3 INLEIDING Aan ieder beleggers- of risicoprofiel hangen bepaalde financiële risico s vast, afhankelijk onder meer van de financiële activa die deel

Nadere informatie

Inhoudopgave. 2. Aandelen 2.1. Algemene kenmerken 2.2. Trackers

Inhoudopgave. 2. Aandelen 2.1. Algemene kenmerken 2.2. Trackers Inhoudopgave 1. Obligaties 1.1. Algemene kenmerken 1.2 Obligaties al naargelang de emittent 1.2.1. Kasbons 1.2.2. Lineaire obligaties (OLO's) 1.2.3. Staatsbons 1.2.4. Corporate bonds 1.2.5. Euro-obligaties

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE

OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Keytrade Bank Bank Luxembourg S.A. S.A. - Financiele - www.keytradebank.lu Conditions Instrumenten générales - Mars Maart

Nadere informatie

www.kbc.be Kennisbank KBC- Beleggerskoers 2014-2015

www.kbc.be Kennisbank KBC- Beleggerskoers 2014-2015 www.kbc.be Kennisbank KBC- Beleggerskoers 2014-2015 Kennisbank KBC-Beleggerskoers 2014-2015 KBC Beleggerskoers 2014-2015 1 Voorwoord Deze kennisbank is een bron van informatie over beleggen en andere gerelateerde

Nadere informatie

Informatiebrochure financiële instrumenten

Informatiebrochure financiële instrumenten Informatiebrochure financiële instrumenten Inleiding Goed beleggen vereist informatie. Informatie over de aard, de troeven en de nadelen van de verschillende beleggingsvormen. En uiteraard ook over de

Nadere informatie

Krediet kost geld. Gids over banken, krediet en de kosten daarvan

Krediet kost geld. Gids over banken, krediet en de kosten daarvan Krediet kost geld Gids over banken, krediet en de kosten daarvan Wat vindt u in deze gids? Banken en kredietverlening zijn niet meer weg te denken uit het leven van de consument. Banken spannen zich sterk

Nadere informatie

Financiële Instrumenten

Financiële Instrumenten Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering (richtlijn betreffende de markten voor financiële instrumenten) Januari 2010 Inhoud Deel I. De financiële

Nadere informatie

Informatie Effectendienstverlening ABN AMRO

Informatie Effectendienstverlening ABN AMRO 1 / 32 Informatie Effectendienstverlening ABN AMRO MiFID De Europese richtlijn betreffende Markten voor Financiële Instrumenten Product- en risicobeschrijving Informatie over het orderuitvoeringsbeleid

Nadere informatie

BANK- EN FINANCIEWEZEN (BOEKDEEL 1)

BANK- EN FINANCIEWEZEN (BOEKDEEL 1) BANK- EN FINANCIEWEZEN (BOEKDEEL 1) HOOFDSTUK 1: DE BANKBALANS Schema Bankbalans Actief Vaste activa: - Materieel - Financieel - Oprichtingskosten en immaterieel Effectenportefeuille: - Overheidspapier

Nadere informatie

De Beleggersgids BANKING - INSURANCE - LEASING. Let s talk about your future

De Beleggersgids BANKING - INSURANCE - LEASING. Let s talk about your future De Beleggersgids BANKING - INSURANCE - LEASING Let s talk about your future Met deze brochure willen we kort de belangrijkste types van producten voorstellen die verhandelbaar zijn op de financiële markten

Nadere informatie

TREETOP ASSET MANAGEMENT BELGIUM

TREETOP ASSET MANAGEMENT BELGIUM TREETOP ASSET MANAGEMENT BELGIUM OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIELE INSTRUMENTEN Dit document maakt er geen aanspraak op alle risico s te beschrijven inherent aan beleggingen

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico s van financiële instrumenten

Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico s van financiële instrumenten Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico s van financiële instrumenten Inhoud Inleiding... 2 1. Algemene beleggingsrisico s... 2 2.Kenmerken en risico s per financieel instrument... 3 2.1. Aandelen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015)

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015) Deze algemene voorwaarden van de ING-kredieten onderworpen aan de wetgeving op het consumentenkrediet (hierna de "Algemene voorwaarden" genoemd) hebben tot doel een beschrijving te geven van de dienstverlening

Nadere informatie

Aanvraagset REAAL Beleggingsrekening (verpand)

Aanvraagset REAAL Beleggingsrekening (verpand) Aanvraagset REAAL Beleggingsrekening (verpand) 26 250b 07-06 REAAL Bancaire Diensten is een handelsnaam van SNS Regio Bank N.V. gevestigd te Utrecht. KvK.nr. 16083427. REAAL Bancaire Diensten is bij de

Nadere informatie

MiFID : Een klare kijk op beleggingen

MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID, in het belang van belegger Sinds 1 november 2007 zijn specifieke regels van toepassing op beleggingen in financiële instrumenten. Die regels vloeien voort uit

Nadere informatie

Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering

Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering (richtlijn betreffende de markten voor financiële instrumenten) Juni 2014 Inhoud Deel I. De financiële

Nadere informatie

Algemene Bankvoorwaarden waaraan de betrekkingen tussen Banque Internationale à Luxembourg, société anonyme en haar cliënten onderworpen zijn.

Algemene Bankvoorwaarden waaraan de betrekkingen tussen Banque Internationale à Luxembourg, société anonyme en haar cliënten onderworpen zijn. Algemene Bankvoorwaarden waaraan de betrekkingen tussen Banque Internationale à Luxembourg, en haar cliënten onderworpen zijn. Banque Internationale à Luxembourg,, heeft een vergunning van en staat onder

Nadere informatie

ombudsman Ombudsdienst voor de financiële sector jaarverslag 2003

ombudsman Ombudsdienst voor de financiële sector jaarverslag 2003 ombudsman Ombudsdienst voor de financiële sector jaarverslag 2003 3 4 8 8 9 10 Woord vooraf 2003 FIN-NET Het Ombudscollege Basisbankdienst Gedragscode 12 14 16 18 19 20 20 21 21 22 23 27 29 29 30 32 Zichtrekeningen

Nadere informatie

Global Markets Product Risk Book

Global Markets Product Risk Book Marketing Communicatie Global Markets Product Risk Book Nederlandse versie Deze mededeling is niet opgesteld volgens de juridische vereisten die de onafhankelijkheid van het beleggingsonderzoek moeten

Nadere informatie

Kenmerken van financiële instrumenten 123

Kenmerken van financiële instrumenten 123 01 VOORWOORD Deze beschrijving is onderdeel van uw overeenkomst met Bank Insinger de Beaufort N.V. en bevat algemene informatie over beleggen en de risico s die in het algemeen aan beleggen zijn verbonden.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN voor de relaties tussen La Française AM Private Bank en zijn cliënten en overzicht van de risico s van de financiële instrumenten

ALGEMENE VOORWAARDEN voor de relaties tussen La Française AM Private Bank en zijn cliënten en overzicht van de risico s van de financiële instrumenten ALGEMENE VOORWAARDEN voor de relaties tussen La Française AM Private Bank en zijn cliënten en overzicht van de risico s van de financiële instrumenten Version 02/11/2011 1. INLEIDENDE BEPALINGEN 1.1. De

Nadere informatie

Berben s Effectenkantoor B.V. overeenkomst tot effectenbemiddeling met beleggingsadvies

Berben s Effectenkantoor B.V. overeenkomst tot effectenbemiddeling met beleggingsadvies Berben s Effectenkantoor B.V. overeenkomst tot effectenbemiddeling met beleggingsadvies DE ONDERGETEKENDEN: 1. Rekeninghouder(s) Na(a)m(en): Adres: Postcode en plaats: Land: hierna te noemen "Cliënt";

Nadere informatie

Beleggingen en beleggingsrisico's

Beleggingen en beleggingsrisico's Beleggingen en beleggingsrisico's Oktober 2012 1/51 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 4 1.1. Documentwijzer... 4 1.2. Definitie van de belangrijkste beleggingsrisico's... 4 2. Bankdeposito's...

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Effectendienstverlening

Algemene voorwaarden Effectendienstverlening Algemene voorwaarden Effectendienstverlening 8.1995.00.0303 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden effectendienstverlening

Nadere informatie

BELEGGEN VOOR BEGINNERS. PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006

BELEGGEN VOOR BEGINNERS. PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006 BELEGGEN VOOR BEGINNERS PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006 De Nationale Beleggerscompetitie 2006 is een initiatief van Cash, Inside Beleggen en Kanaal Z in samenwerking met Fortis Bank

Nadere informatie

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Informatie Document Beleggen

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Informatie Document Beleggen Deutsche Bank www.deutschebank.nl Informatie Document Beleggen 2012.04.26 Inleiding 04 Algemene risico s van beleggen 05 Valutarisico/ wisselkoersrisico Renterisico Liquiditeitsrisico Krediet-/debiteurenrisico

Nadere informatie