Michael Fettweis, Bouchra Nechad, Dries Van den Eynde, Frederic Francken, Vera Van Lancker

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Michael Fettweis, Bouchra Nechad, Dries Van den Eynde, Frederic Francken, Vera Van Lancker"

Transcriptie

1 BEHEERSEENHEID VAN HET MATHEMATISCH MODEL VAN DE NOORDZEE SUMO GROEP MOnitoring en MOdellering van het cohesieve sedimenttransport en evaluatie van de effecten op het mariene ecosysteem ten gevolge van bagger en stortoperatie (MOMO) Activiteitsrapport (1 januari 1 3 juni 1) Michael Fettweis, Bouchra Nechad, Dries Van den Eynde, Frederic Francken, Vera Van Lancker MOMO/5/MF/1/NL/AR/1 Voorbereid voor Afdeling Maritieme Toegang, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, contract MOMO BMM 1 Gulledelle B 1 Brussel België

2 Inhoudstafel 1. Inleiding 1.1. Voorwerp van deze opdracht 1.. Algemene Doelstellingen 1.3. Taken (januari 1 december 11) Publicaties (januari 1 december 11) 7. Vergelijking tussen in situ en remote sensing metingen van SPM concentratie.1. Werkwijze In situ tripode metingen In situ 13 uursmetingen en verticale profielen Remote sensing data 13.. Resultaten Significante golfhoogte 1... SPM concentratie profielen In situ en satelliet data op hetzelfde ogenblik Frequentieverdeling van SPM concentratie Oppervlaktecorrectie van tripode data.3. Discussie.3.1. Representativiteit van SPM concentratie data.3.. Staalnamemethode Meetonzekerheid.. Conclusies 5 3. Profielen saliniteit en temperatuur 7. Referenties 9 Appendix 1: Fettweis M, Nechad B, Van Lancker V, Van den Eynde D. 1. Evaluation of in situ and remote sensing sampling methods of SPM concentration. AGU Ocean Science Meeting, February, Portland (USA). Appendix : Chen P, Yu J, Fettweis M, Van den Eynde D, Maggi F. 1. Flocculation in a nutrient rich coastal area (southern North Sea): Measurements and modelling. AGU Ocean Science Meeting, February, Portland (USA). Appendix 3: Fettweis M, Van den Eynde D, Francken F, Van Lancker V. 1. SPM dynamics measured with an automated tripod in the Belgian nearshore area: natural dynamics and anthropogenic effects. Liège Colloquium, 3 April. Appendix : Baeye M, Fettweis M, Van Lancker V, Francken F. 1. Fluid mud dynamics derived from ADV altimetry, Belgian Coastal Zone. Liège Colloquium, 3 April. Appendix 5: Fettweis M, Francken F, Van den Eynde D, Verwaest T, Janssens J, Van Lancker V. 1. Storm influence on SPM concentrations in a coastal turbidity maximum area with high anthropogenic impact (southern North Sea). Continental Shelf Research. doi:1.11/j.csr Appendix : Fettweis M, Baeye M, Francken F, Lauwaert B, Van den Eynde D, Van Lancker V, Martens C, Michielsen T. Monitoring the effects of disposal of fine sediments from maintenance dredging on SPM concentration Marine Pollution Bulletin (submitted)

3 Appendix 7: SPM concentratieprofielen uit de 13 uursmetingen te MOW1 en Kwintebank. Appendix : Saliniteits en temperatuursprofielen uit de 13 uursmetingen te MOW1 en Kwintebank. 3

4 1. Inleiding 1.1. Voorwerp van deze opdracht Het MOMO project (MOnitoring en MOdellering van het cohesieve sedimenttransport en de evaluatie van de effecten op het mariene ecosysteem ten gevolge van bagger en stortoperatie) maakt deel uit van de algemene en permanente verplichtingen van monitoring en evaluatie van de effecten van alle menselijke activiteiten op het mariene ecosysteem waaraan België gebonden is overeenkomstig het Verdrag inzake de bescherming van het mariene milieu van de noordoostelijke Atlantische Oceaan (199, OSPAR Verdrag). De OSPAR Commissie heeft de objectieven van haar huidig Joint Assessment and Monitoring Programme (JAMP) gedefinieerd tot 1 met de publicatie van een holistisch quality status report Noordzee en waarvoor de federale overheid en de gewesten technische en wetenschappelijke bijdragen moeten afleveren ten laste van hun eigen middelen. De menselijke activiteit die hier in het bijzonder wordt beoogd, is het storten in zee van baggerspecie waarvoor OSPAR een uitzondering heeft gemaakt op de algemene regel alle stortingen in zee zijn verboden (zie OSPAR Verdrag, Bijlage II over de voorkoming en uitschakeling van verontreiniging door storting of verbranding). Het algemene doel van de opdracht is het bestuderen van de cohesieve sedimenten op het Belgisch Continentaal Plat (BCP) en dit met behulp van zowel numerieke modellen als het uitvoeren van metingen. De combinatie van monitoring en modellering zal gegevens kunnen aanleveren over de transportprocessen van deze fijne fractie en is daarom fundamenteel bij het beantwoorden van vragen over de samenstelling, de oorsprong en het verblijf ervan op het BCP, de veranderingen in de karakteristieken van dit sediment ten gevolge van de bagger en stortoperaties, de effecten van de natuurlijke variabiliteit, de impact op het mariene ecosysteem in het bijzonder door de wijziging van habitats, de schatting van de netto input van gevaarlijke stoffen op het mariene milieu en de mogelijkheden om deze laatste twee te beperken. Een samenvatting van de resultaten uit de voorbije perioden (,,, 9) kan gevonden in het Syntheserapport over de effecten op het mariene milieu van baggerspeciestortingen (Lauwaert et al., ; ;, 9a) dat uitgevoerd werd conform art. 1 van het K.B. van 1 maart ter definiëring van de procedure voor machtiging van het storten in de Noordzee van bepaalde stoffen en materialen. Voor een uitgebreide beschrijving wordt verwezen naar de halfjaarlijkse rapporten. 1.. Algemene Doelstellingen Het onderzoek uitgevoerd in het MOMO project kadert in de algemene doelstelling om de baggerwerken op het BCP en in de kusthavens te verminderen, door enerzijds de sedimentatie te verminderen op de baggerplaatsen en anderzijds efficiënter te storten. Hiervoor is een grondige kennis van de omgevingsfactoren (Hydro meteorologische en sedimentologische condities, morfologie en geometrie van de vaargeulen en havens) essentieel, zie Pianc rapport (). Aanslibbing in havens en vaargeulen wordt beïnvloed door de gemiddelde condities (getijamplitude, SPM concentratie, sedimentoorsprong, saliniteit) als ook extreme gebeurtenissen (vb storm). De efficiëntie van een stortplaats wordt bepaald door fysische (sedimenttransport i.f.v. getij, doodtij springtij, wind, golven), economische en ecologische as

5 pecten. Bij een efficiënte stortplaats is de recirculatie van het gestorte materiaal naar de baggerplaatsen zo klein mogelijk, is de afstand tussen bagger en stortplaats minimaal en is de verstoring van het milieu verwaarloosbaar. Hieruit volgt dat er geen stortplaats kan bestaan die onder alle omstandigheden efficiënt is. Efficiënt storten zal kunnen betekenen dat in functie van de voorspelde fysische (wind, stroming, golven, sedimenttransport, recirculatie), economische (afstand, grootte baggerschip) en ecologische aspecten op korte termijn een stortlocatie zal worden gekozen. Om dit te bereiken is het volgende nodig: definiëren van een goede stortzones i.f.v. sedimenttransport, recirculatie baggerspecie, ecologie, economie, bathymetrie van de baggerplaatsen operationele voorspelling van de recirculatie van het gestorte materiaal door de operationele data uit hydrodynamische en sedimenttransportmodellen, real time meetstations, satellietbeelden, bathymetrie van de baggerplaatsen te integreren zodat een efficiënte stortlocatie kan bepaald worden Taken (januari 1 december 11) In het bijzonder is bij het opstellen van de hieronder vermelde taken rekening gehouden met de aanbevelingen voor de minister ter ondersteuning van de ontwikkeling van een versterkt milieubeleid zoals geformuleerd in het Syntheserapport over de effecten op het mariene milieu van baggerspeciestortingen (Lauwaert et al., 9b). Tijdens de voorbije twee jaren werd conform de aanbeveling van de ambtelijke werkgroep de samenwerking met het WLH geïntensifieerd om zowel informatie, data en metingen uit te wisselen, als ook het onderzoek op elkaar af te stemmen, zodat efficiënt aan de noden van de eindgebruikers kan worden tegemoetgekomen. Taak 1: In situ metingen: getijcyclus en langdurig Tijdens meetcampagnes per jaar met de R/V Belgica zullen 13 uursmetingen uitgevoerd worden. De metingen zullen plaatsvinden in het kustgebied van het BCP. Tijdens de metingen zullen tijdsreeksen en verticale profielen worden verzameld van de stroming, de concentratie aan en de korrelgrootteverdeling van het suspensiemateriaal, de temperatuur en de saliniteit. De optische metingen (transmissometer, Optical Backscatter Sensor) zullen gecalibreerd worden met de opgemeten hoeveelheid materie in suspensie (gravimetrische bepalingen na filtratie) om te komen tot concentraties. Stalen van suspensiemateriaal zullen genomen worden met de centrifuge om de samenstelling ervan te bepalen. De tripode zal ingezet worden om stromingen, slibconcentratie, korrelgrootteverdeling van het suspensiemateriaal, saliniteit en temperatuur te meten gedurende een lange periode. Het preferentieel station is MOW1, waar getracht zal worden om een quasi continue meetreeks te verzamelen. Hiervoor zal gebruik gemaakt worden van tripodes. Nadat een meting beëindigd is zal deze tripode voor onderhoud aan wal gebracht worden terwijl de tweede op de meetlocatie zal worden verankerd. Doel van deze metingen is het verzamelen van continue metingen in het gebied zodat een verband tussen meteorologie, seizoenen en getijden kan gelegd worden en de slibconcentratie gelegd kan worden. Taak : Haalbaarheidsstudie voor automatisch en online doorsturen data gemeten met tripode De data opgemeten met de tripode worden tot op heden enkel opgeslagen in het geheugen van de meettoestellen en zijn dus pas beschikbaar nadat de meting is afgelopen en de tripode bovengehaald is. Met het oog op het efficiënter maken van de stortoperaties (zie algemene doelstellingen) is het noodzakelijk om deze informatie on line te kunnen heb 5

6 ben zodat de beste stortlocatie voor de gegeven hydro, meteo en sedimentconcentratie toestand kan gekozen worden. De bedoeling van deze taak is om de verschillende bestaande systemen voor het automatisch doorsturen van de meetdata te evalueren. Er zal hierbij contact genomen worden met MDK (G. Dumon), waar reeds heel wat ervaring hieromtrent aanwezig is. Na het beëindigen van deze taak zal geëvalueerd kunnen worden op welke termijn een online datatransfersysteem operationeel kan zijn. Taak 3: Verwerking en interpretatie van metingen De metingen vergaard tijdens de 13 uursmetingen aan boord van de Belgica en met de tripode worden verwerkt en geïnterpreteerd. Hiervoor werd in het verleden reeds heel wat software ontwikkeld (getijgemiddelde waarden, valsnelheid,..). Naast rapportage van de data zal bijkomend aandacht geschonken worden aan: Bepaling van de SPM concentratie uit akoestische data (ADP, ADCP). Om de representativiteit van deze methode te bepalen voor de data van het BCP zullen deze data vergeleken worden met SPM concentraties afgeleid uit optische data (OBS). De verticale profielen (SPM concentratie, saliniteit, temperatuur) opgemeten tijdens de 13 uursmetingen zullen worden geanalyseerd. De SPM concentratie profielen leveren essentiële informatie voor het corrigeren van satellietdata. Verticale profielen van saliniteit en temperatuur zijn belangrijk om de stratificatie ter hoogte van Zeebrugge te kennen en de invloed op de wateruitwisseling van de haven. Bodemstalen en suspensiestalen (centrifuge) zullen worden geanalyseerd om de korrelgrootteverdeling, het kalkgehalte en de organische fractie te bepalen. Taak : Evaluatie van in situ en remote sensing meetmethodes De bedoeling van deze taak is de evaluatie van de temporele heterogeniteit van SPM concentraties gemeten in de Belgische kustzone met in situ en met remote sensing technieken (satelliet). Omdat match ups (satelliet meting is op hetzelfde ogenblik als in situ meting) zelden voorkomen, zal gebruik gemaakt worden van statistische technieken om de verschillen en overeenkomsten tussen de datasets te evalueren. Hierdoor kunnen verschillende data met elkaar vergeleken worden die niet op hetzelfde moment gemeten werden. Verder zal aandacht geschonken worden aan de sampling methode, aan de representativiteit van de bestaande data sets en aan de gebruikte meetschema s. Hieruit kan een suggestie worden gedaan om het huidige meetschema aan te passen en te optimaliseren. Taak 5: Verfijnen slibtransportmodel Het gebruik van een numeriek sedimenttransportmodel vereist een regelmatige validatie van de modelresultaten met meetgegevens en een verbetering van de beschrijving van de processen in het model. Er zal verder gewerkt worden aan een calibratie van het flocculatiemodel en de implementatie van het bodemmodel. Taak : Alternatieve stortschema s Onderzoek naar alternatieve stortschema s en stortlocaties zal voortgezet worden voor stortplaats B&W Zeebrugge Oost conform de aanbevelingen voor de minister geformuleerd in het syntheserapport 9. Om de efficiëntie van mogelijke alternatieve locaties of een andere bestaande stortplaats te testen wordt een terreinproef voorbereid in samenwerking met amt. Tijdens de voorbereiding zal o.a. de duur ervan vastgelegd moeten worden, de monitoring moeten worden opgezet en hoe de proef zal moeten worden geëvalueerd. Hiervoor zal gebruik kunnen gemaakt worden van de resultaten uit taak en de er

7 varing opgemaakt tijdens het topslib project. 1.. Publicaties (januari 1 december 11) Hieronder is een lijst met rapporten, publicaties en deelnamen aan workshops en conferenties waar resultaten en data verzameld in het kader van het MOMO project werden voorgesteld: Activiteits, Meet en Syntheserapporten Fettweis M, Nechad B, Van den Eynde D, Francken F, Van Lancker V. 1. MOMO activiteitsrapport 1 (1 januari 1 3 juni 1). BMM rapport MOMO/5/MF/1/NL/AR/1, 3pp + app. Conferenties/Workshops: Fettweis M, Van den Eynde D, Francken F, Van Lancker V. 1. SPM dynamics measured with an automated tripod in the Belgian nearshore area: natural dynamics and anthropogenic effects. Liège Colloquium, 3 April. (poster) Baeye M, Fettweis M, Van Lancker V, Francken F. 1. Monitoring morphological changes using near bed ADV altimetry. Liège Colloquium, 3 April. (poster) Fettweis M, Nechad B, Van Lancker V, Van den Eynde D. 1. Evaluation of in situ and remote sensing sampling methods of SPM concentration. AGU Ocean Science Meeting, February, Portland, USA. (presentatie). Chen P, Yu J, Fettweis M, Van den Eynde D, Maggi F. 1. Flocculation in a nutrient rich coastal area (southern North Sea): Measurements and modelling. Poster at AGU Ocean Science Meeting, February, Portland, USA. (poster). Publicaties (tijdschriften, boeken) Fettweis M, Baeye M, Francken F, Lauwaert B, Van den Eynde D, Van Lancker V, Martens C, Michielsen T. Monitoring the effects of disposal of fine sediments from maintenance dredging on SPM concentration Marine Pollution Bulletin (submitted) Fettweis M, Nechad B. 1. Evaluation of in situ and remote sensing sampling methods for SPM concentrations on Belgian continental shelf (southern North Sea). Ocean Dynamics (in revision) Fettweis M, Francken F, Van den Eynde D, Verwaest T, Janssens J, Van Lancker V. 1. Storm influence on SPM concentrations in a coastal turbidity maximum area with high anthropogenic impact (southern North Sea). Continental Shelf Research. doi:1.11/j.csr

8 . Vergelijking tussen in situ en remote sensing metingen van SPM concentratie De dynamica van gesuspendeerd particulair materiaal (SPM) controleert het sedimenttransport, de afzetting en resuspensie van slib, de primaire productie en de samenstelling van benthische gemeenschappen. Kennis van SPM concentratie variabiliteit in het Belgische kustgebieden, waar de SPM concentratie bijzonder hoog is, is essentieel om tot een efficiënter stortbeleid te komen en om duurzame socio economische activiteiten te ontwikkelen parallel met een bescherming van mariene gebieden. De SPM concentratie varieert sterk in de kustzone afhankelijk van seizoenen, getij en niet harmonische gebeurtenissen zoals stormen. Een optimale meetstrategie is nodig om deze variabiliteit te meten. In situ SPM concentratie metingen gebeuren vanuit schepen en met alleenstaande structuren zoals tripoden en meetpalen. Met tripoden, meetpalen, boeien of andere platvormen kunnen continue tijdseries van SPM concentraties op specifieke locaties verzameld worden en dit gedurende een langere tijdspanne (e.g. Cacchione et al., 1995; Li et al., 1997; Blewett & Huntley, 199; Ogston et al., ; Pepper & Stone, ; Ma et al.,, Badewien et al., 9). Schepen met ferry box systemen laten ook toe om data te verzamelen over langere tijdsreeksen en dit op verschillende locaties (Buijsman & Ridderinkhof, 7). Gewoonlijk wordt hier echter enkel de oppervlakte bemonsterd. Metingen met onderzoeksschepen zijn beperkt in tijd en golfcondities, maar laten toe om verticale profielen te verzamelen. Grote oppervlakten worden bestreken door satellieten, de data zijn beperkt tot de oppervlakte (Bowers et al., ; Nechad et al., 3; Zawada et al., 7; Eleveld et al., ; Doxaran et al., 9). Voor de zuidelijke Noordzee zijn tot 5 satellietbeelden beschikbaar per jaar (gemiddeld 3 beelden gedurende 3 tot ) met een wolkenbedekking kleiner dan 5%. Tijdseries van in situ SPM concentraties en satellietbeelden zijn nodig om het suspensietransport in kustgebieden te analyseren (Ruhl et al., 1; Fettweis et al., 7). Er zijn echter een aantal nadelen verbonden met beide databronnen. Zo zijn satellietbeelden beperkt door hun lage tijdsresolutie en omdat ze enkel de oppervlakte bemonsteren, terwijl in situ metingen een lage horizontale resolutie hebben. Scheepstijd en budget zijn dikwijls beperkt, het is daarom van groot belang om één of een combinatie van meetmethoden te kiezen die een representatief substaal van de hele populatie kan geven in het tijds en/of ruimtedomein. Indien langdurige variaties veroorzaakt door natuurlijke of menselijke ingrepen geïdentificeerd dienen te worden, dan moeten de overheersende signalen (getij, doodtijspringtij en seizoen) eruit gefilterd worden. Dit vraagt een voldoende hoge meetfrequentie en dit gedurende een lange tijd. Voorbeelden van ontwerp en/of evaluatie van meetschema s zijn schaars, zeker in sedimenttransportstudies (Bograd et al., 1999; Shindo & Otsuki, 1999; Caeiro et al., 3; Hall & Davies, 5; Werdell et al., 9). Dikwijls kan ook de beste meetstrategie niet worden toegepast omdat zij afhangt van een compromis tussen kosten en baten. In praktijk worden daarom verschillende objectieven nagestreefd die elk een aangepaste suboptimale strategie volgen. Autonome meetstations (tripoden) met bijna continue metingen van SPM concentratie zijn relatief eenvoudig te ontwikkelen, maar kunnen geen grote oppervlakte omvatten. Satellieten hebben een lage tijdsresolutie en er treden hiaten op in de data door wolkenbedekking. Zo zijn er maar weinig satellietdata beschikbaar tijdens stormen. Satellieten missen dus meestal de hoge SPM concentra

9 ties geassocieerd aan deze perioden. Satellieten kunnen daarenboven de heel hoge SPM concentraties niet meten, omdat het zichtbare band (Bowers et al., 199; Doxaran et al., ; Nechad et al., 1). Bij de interpretatie van de data is het nodig om de meetonzekerheden van de gebruikte meetmethode en instrumentatie te kennen. Het doel van deze studie (zie taak uit 1.3) is om de temporele heterogeniteit van SPM concentratie te evalueren voor de Belgische kustzone, gebruikmakend van een groot aantal data afkomstig van verschillende bronnen (MODIS satelliet en in situ metingen), om een statistische analyse van deze data uit te voeren en om na te gaan hoe de verschillende data de dynamica van kustzones beschrijven. Omdat maar enkele match ups (satellietbeeld op hetzelfde ogenblik als de in situ meting) beschikbaar zijn, werden statistische methoden gebruikt om de data sets te evalueren. Deze benadering is nieuw en laat toe om verschillende data sets te vergelijken die niet noodzakelijk op hetzelfde ogenblik werden verzameld. Figuur.1: Kaart van de zuidelijke Noordzee met de in situ SPM concentratie meetlocaties MOW1 en Kwintebank. De achtergrond bestaat uit de gemiddelde oppervlakte SPM concentratie (mg/l) afgeleid van MODIS beelden (3 )..1. Werkwijze SPM concentratie data werden verzameld met OBS instrumenten, die gebruikt werden op de R/V Belgica tijdens 13 uursmetingen en gemonteerd waren op de tripode, en met MODIS satellietbeelden. Om de oppervlakte data van de satellietbeelden te vergelijken met de tripode data dicht tegen de bodem, warden de tripode data gecorrigeerd naar de oppervlakte toe. Dit werd gedaan met behulp van de 13 uursmetingen, tijdens dewelke verticale profielen van SPM concentratie werden opgemeten. De gemeten significante golfhoogte te Bol van Heist (zie figuur.1) voor de periode 3 werd gebruikt om de meteorologische en golfinvloed te karakteriseren. 9

10 Figuur.: Tripode op het achterdek van de Belgica. Tabel.1: Tripode metingen te MOW1 en op de Kwintebank. Locatie Start datum en tijd Eind datum en tijd Duur (dagen) Kwintebank /3/ 15:1 11/3/ 9:.3 MOW1 1 1/1/ 1:1 /11/ 11:1.9 MOW1 //5 :1 1//5 1: 1. MOW1 3 //5 11:1 15//5 7: 1.3 MOW1 //5 :15 11/7/5 11: MOW1 5 /11/5 :7 5/1/5 9:7 13. MOW1 13// 11:5 7// 1: 13.9 MOW1 7 7/3/ 1:3 1// 9: 19. MOW1 15/5/ 1: 15// 1: In situ tripode metingen Een tripode werd gebruikt om o.a. SPM concentraties en stroomsnelheid te meten (zie figuur.). Hiervoor werden een SonTek 3 MHz Acoustic Doppler Profiler, een SonTek 5 MHz Acoustic Doppler Velocimeter Ocean, een Sea Bird SBE37 CT systeem en twee OBS sensoren (ene op ongeveer. en de andere op ongeveer m boven de bodem, verder afgekort als mab = m above bottom) gemonteerd op de tripode. Enkel de OBS data worden hierbij gebruikt omdat door onvoorspelbaarheden in de sedimentdynamica een nauwkeurige schatting van de SPM concentratie uit akoestische backscatter signalen nog steeds beperkt is (Hoitink & Hoekstra, 5; Bartholomä et al., 9). Tijdens de periode 3 werd gedurende 17 dagen gemeten, waarvan 9 dagen op de Kwintebank en 13 dagen te MOW1 (tabel.1 en figuur.1). Respectievelijk 33%, %, % en 5% van de data te MOW1 werden verzameld tijdens de lente, zomer, herfst en winter. De Kwintebank data werden alle verzameld tijdens de winter. De meetfrequentie was minuten op de Kwintebank en varieerde tussen minuten en minuten te MOW1. Voor analyse en interpretatie werd een frequentie van minuten gebruikt te MOW1, resulterend in ongeveer 1 data te MOW1. 1

11 Tabel.: 13 uursmetingen te MOW1 en op de Kwintebank. MT=Gemiddeld tij, NT=doodtij, ST=springtij. Id Nr Locatie Begin datum Eind datum 1/ A MOW1 7/3/1 1:11 /3/1 9:3 MT /7 B MOW1 /11/ 1:3 7/11/ 7: NT 3/ A MOW1 19//3 1: //3 5:1 ST 3/15 Kwintebank 11//3 1: 1//3 7: MT 3/17 Kwintebank //3 1: 7//3 5: NT 3/ MOW1 /9/3 1: 9/9/3 : MT 3/5 Kwintebank 9/1/3 15:3 1/1/3 : ST / Kwintebank /3/ : 3/3/ : NT /5 Kwintebank 11/3/ 1: 1/3/ 7:1 ST / MOW1 1/1/ 13: 19/1/ : ST /5 A MOW1 /11/ 1: 9/11/ 7: NT 5/ MOW1 7//5 1: //5 :1 MT 5/7 A MOW1 //5 19: 5//5 : NT 5/15 A Kwintebank //5 : 1//5 9: MT 5/15 B MOW1 1//5 17:15 //5 :1 MT 5/9 MOW1 1/11/5 17: /11/5 : NT / MOW1 /3/ 1:3 /3/ : ST /1 A MOW1 15/5/ 17: 1/5/ : ST 7/11 A Kwintebank /5/7 1:3 3/5/7 3: MT 7/11 B MOW1 3/5/7 :3 3/5/7 : MT 7/1 MOW1 1/7/7 :3 1/7/7 17: NT 7/5 B MOW1 3/1/7 1:3 3/1/7 1: MT / A MOW1 // 11: 7// 1: ST / B Kwintebank 7// 17: // : ST.1.. In situ 13 uursmetingen en verticale profielen Gedurende de periode 1 werden 1 13 uursmetingen uitgevoerd te MOW1 en op de Kwintebank (tabel.). Het Sea Bird SBE9 SCTD carrousel meetsysteem (figuur.3), dat tot 1 5 l Niskin flessen, een OBS, CTD en LISST 1 bevatte werd op ongeveer 3 m boven de bodem gehouden. Om de minuten werd een Niskin fles gesloten en elk uur werd de carrousel aan boord gebracht. Van elke Niskin fles werden drie substalen genomen en aan boord gefiltreerd op vooraf gewogen GF/C filters. De filters werden later gedroogd en opnieuw gewogen om de SPM concentratie te bepalen. Deze data werden lineair gecorreleerd met de OBS metingen om de OBS te kalibreren. De fouten op de filtratieresultaten zijn relatief hoog bij lage concentraties aan suspensiemateriaal tengevolge van de relatief hogere systematische fout (Fettweis, ). De relatieve standaard deviatie bedraagt respectievelijk 1% en %, rekening houdend met een systematische fout van.5 mg/l, voor alle 13 uursmetingen te MOW1 en op de Kwintebank. De relatieve standaard deviatie op de SPM concentratie afgeleid van de OBS bedraagt minder dan % (gemiddeld 1%) te MOW1 en tot 5% (gemiddeld 3%) op de Kwintebank. 11

12 Figuur.3: Sea Bird SBE9 SCTD carrousel meetsysteem Bij het aan boord brengen van het carrousel meetsysteem wordt een verticaal profiel opgemeten. Tijdens een getijcyclus worden aldus ongeveer 13 profielen opgemeten. In totaal werden 19 verticale profielen verzameld te MOW1 en 13 op de Kwintebank. De 13 uursmetingen zijn goed verdeeld over dood, gemiddeld en springtij. Respectivelijk 5%, 19%, 31% en 5% van de data te MOW1 werden verzameld tijdens lente, zomer, herfst en winter en 31%, 3% en 31% tijdens dood, gemiddeld en springtij. Voor de Kwintebank data is de verdeling van de metingen over de seizoenen en de maancyclus als volgt: 37% lente, 13% zomer, 13% herfst, 37% winter en 5% dood, 37% gemiddeld en 37% springtij. De gemeten verticale profielen gaan van ongeveer 3 mab naar de oppervlakte. Het ontbrekende onderste deel van het profiel werd met een lineaire regressie tussen de waterdiepte en het logaritme van de SPM concentratie berekend. Hiervoor werden de data volgens stijgende diepte gesorteerd en uitgemiddeld over een dieptecel van.5 m: n 1 1 C = ( Ci 1 + Ci )( zi z i 1 ) Δz (.1) i= met C de gemeten SPM concentratie, C de per dieptecel gemiddelde SPM concentratie, z i de diepte van het meetpunt i, Δz = (z n z 1 ) de verticale afstand tussen het eerste en het laatste meetpunt per dieptecel, n het aantal meetdata per dieptecel, σ i de standaard deviatie op de meting i. De meetonzekerheid op de OBS kan dan worden geschreven als: n 1 C 1 1 σ = σ = ( i zi+ 1 zi 1 ) σ C i Ci Δz i= (.) met σ de standaard fout op de gemiddelde SPM concentratie per dieptecel. Deze fout C wordt opgeteld bij de statistische fout tengevolge van (natuurlijke) variabiliteit van de meetdata. De systematische fout kan groter zijn dan de statistische fout op plaatsen met weinig suspensiemateriaal (v.b. Kwintebank). De gefitte profielen werden gebruikt om de 1

13 verhouding tussen de SPM concentratie aan de oppervlakte en op verschillende diepten te berekenen om zodoende de SPM concentratie dicht tegen de bodem (tripode) te extrapoleren naar de oppervlakte (Van den Eynde et al., 7) Remote sensing data De MODIS (MODerate resolution Imaging Spectroradiometer) level 1A data (L1A) voor de periode 3 werden verzameld (http://oceancolor.gsfc.nasa.gov, en figuur.). De L1A data bevatten de straling aan de top van de atmosfeer, die geometrisch gecorrigeerd wordt met de SeaDAS software (beschikbaar op dezelfde NASA website). De atmosferische correctie voor troebel water (Ruddick et al., ) werd geïmplementeerd in SeaDAS en gebruikt om de reflectie op het wateroppervlak af te leiden (water leaving reflectance). Figuur.: Twee voorbeelden van MODIS satellietbeelden en de afgeleide SPM concentratie (mg/l) voor 9/5/9 (boven) en 31/5/9 (onder). SPM concentratie werd berekend uit deze water leaving reflectance met behulp van een algoritme gekalibreerd voor troebel water (Nechad et al., 1). De nauwkeurigheid van de SPM concentratie werd bepaald voor de fouten afkomstig van het optische model dat gebruikt werd om de reflectie om te rekenen naar SPM concentraties. De optische eigenschappen van de partikels in suspensie werden geparameteriseerd. Fouten ontstaan indien de grootte en samenstelling van de partikels significant veranderen en daarmee gepaard ook de optische eigenschappen. Dit treed op tijdens een getij en door windinvloed (Nechad et al., 1). De onzekerheid op SPM concentratie tengevolge van fouten in de water leaving reflectance werd bepaald op basis van 9 match ups in weinig tot middelmatig troebel water (3 mg l 1 ). De totale fout op SPM concentratie bedroeg ongeveer 37% voor de MODIS beelden. Voor SPM concentraties >1 mg/l is de relatieve fout op de SPM concentratie afgeleid uit MODIS beelden significant lager dan bij lagere concentraties. Dit wordt verklaard door de relatief hogere fouten in de water leaving reflectance bij lage SPM concentraties en ook doordat het algoritme voor SPM concentratie af 13

14 geijkt werd voor troebel water. Verder moet ook vermeld worden dat het zichtbare spectrum van satellieten gewoonlijk verzadigd geraakt bij zeer hoge turbiditeit (Doxaran et al., ). De band gecentreerd op de golflengte van 7 nm, die hier gebruikt werd om SPM concentraties te bepalen, bereikt een detectielimiet bij ongeveer mg/l. Banden met langere golflengte kunnen deze beperking omzeilen als de sensor/ruis verhouding (Wang et al., 9) of de fouten bij de atmosferische correctie aanvaardbaar zijn. Op het BCP beschikken we over ongeveer gedeeltelijk wolkenvrije beelden per jaar. en dus data te MOW1 en 5 op de Kwintebank voor de beschouwde periode. % van de beelden zijn genomen in de lente en zomer en 3% in de herfst en winter. Tidens deze seizoenen zijn SPM concentraties het hoogst. De MODIS satelliet vliegt over het BCP tussen 1: 13: UTC. In situ metingen die binnen het uur van een satellietbeeld liggen, werden gemiddeld en vergeleken met deze uit het satellietbeeld. De relatieve standaard deviatie van de in situ data gedurende dit uur bedraagt gemiddeld 7%... Resultaten..1. Significante golfhoogte De gemiddelde significante golfhoogte (H s ) tijdens 3 bedroeg.55 m. Lagere waarden waren er in de lente (. m) en zomer (.53 m) en hogere in de herfst (. m) en winter (. m), zie figuur.5. De gemiddelde H s tijdens tripode metingen te MOW1 was.5 m en op de Kwintebank.7 m; deze waarden zijn iets hoger dan het gemiddelde over heel de periode 3. Significante golfhoogten groter dan 1.5 m werden minder frequent opgemeten tijdens de tripode metingen (7% te MOW1 t.o.v. 1% gedurende de periode 3 ). Bij 13 uursmetingen was de gemiddelde H s =.9 m; deze metingen zijn beperkt tot goede weersomstandigheden met H s gewoonlijk kleiner dan 1.5 m. Het geometrisch gemiddelde van H s tijdens de MODIS overvlucht over het BCP vliegt is. m. Gedurende wolkenvrije condities wanneer SPM concentratie data beschikbaar zijn, verkleint het gemiddelde tot. m. Dit toont aan dat de SPM concentraties uit satellietdata een naar goede weersomstandigheden (lage golven) vertekent beeld geven en dat een significante golfhoogte kleiner dan. m als proxy gebruikt kan worden voor wolkenvrije condities.... SPM concentratie profielen Enkele voorbeelden van de gemeten en gefitte profielen tijdens 13 uursmetingen worden getoond in figuur. (zie appendix 7 voor alle profielen). Er kunnen twee types worden onderscheiden. Beiden kunnen door een logaritmische functie worden benaderd. Het eerste type bestaat uit goed gemengde profielen met een geringe verticale stratificatie (de verhouding tussen verticaal gemiddelde en oppervlakte concentratie is kleiner dan ), terwijl het tweede type gekenmerkt wordt door grotere gradiënten (de verhouding is groter dan ). Dit laatste type komt vooral voor rond hoog en laagwater, wanneer de toenemende stroomsnelheid een kritische waarde overschreden heeft en het sediment geresuspendeerd wordt. Het maximum in stroomsnelheid treedt ongeveer 1 uur voor HW op. Het eerste type profiel wordt waargenomen bij een lage erosieflux, omdat er ofwel geen erodeerbaar materiaal meer aanwezig is of doordat de bodemschuifspanning onder een drempelwaarde voor erosie valt. Zij vertegenwoordigen aldus perioden van verticale menging of een relaxatie periode tijdens kentering. Op de Kwintebank behoren % en te MOW1 7% van de profielen tot dit type. De correlatiecoëfficiënt tussen de gefitte en de gemeten data is hoog (MOW1: R² =.77; Kwintebank: R² =.9). 1

15 Probability density.3..1 spring x*= cm s*=1.79 Probability density.3..1 summer x*=53 cm s*=1. Probability density significant wave height (cm) autumn x*= cm s*=1.1 Probability density significant wave height (cm) winter x*= cm s*= significant wave height (cm) significant wave height (cm) Figuur.5: Waarschijnlijkheidsverdeling van de significante golfhoogte te Bol van Heist voor 3 en de overeenstemmende lognormale functie. Figuur.: Enkele voorbeelden van gemeten en berekende SPM concentratie profielen uit de getijcyclus metingen. De diepte is relatief t.o.v. de totale waterdiepte. KB=Kwintebank, de andere profielen zijn van MOW1 (zie ook appendix 7). 15

16 De gefitte profielen werden gebruikt om een correlatie tussen de log getransformeerde SPM concentraties aan de oppervlakte, op mab en op. mab, en de verticaal gemiddelde waarde te berekenen (figuur.7 en tabel.3). De correlatie is hoog voor de type 1 profielen op beide locaties en voor de type profielen op de Kwintebank (R² >.), maar is minder goed voor de type profielen te MOW1 (R² =. tot.). De laagste correlaties treden op bij de data op. mab en tonen aan dat een extrapolatie van de data dicht tegen de bodem naar de oppervlakte toe, hoogstwaarschijnlijk niet nauwkeurig is bij type profielen. Een derde type profiel werd waargenomen in de tripode data (< mab). Het wordt gekarakteriseerd door zeer hoge SPM concentraties dicht tegen de bodem, die mogelijks het gevolg zijn van de aanwezigheid van tijdelijke vloeibare sliblagen of hooggeconcentreerde slibsuspensies en die als gevolg hebben dat er een slechte correlatie optreed tussen de waarden dicht tegen de bodem (. mab) en de mab SPM concentraties. Zij zijn typisch geassocieerd met stormen (Fettweis et al., 1). Deze HCBS lagen kunnen niet benaderd worden door de boven gebruikte profielen, omdat de dynamica dicht tegen de bodem tijdens zulke condities losgekoppeld is van de dynamica hogerop in de waterkolom. 1 profile 1 MOW1 1 Kwintebank surface 1 profile ) profile 1 surface SPM concentration (mg/l 1 profile vertical averaged vertical averaged Figuur.7: Relatie tussen oppervlakte en de verticaal gemiddelde SPM concentratie voor type 1 en profielen afgeleid uit de gefitte profielen (13 uursmetingen). De correlatie werd berekend na log transformatie (profiel 1: R²=.9, profiel : R²=.1), zie Tabel.3. 1 Tabel.3: Lineaire correlatie tussen de log getransformeerde oppervlakte SPM concentratie (x) en de verticaal gemiddelde SPM concentratie, deze op mab en deze op. mab (y). De relatie log(y)=a+b log(x) werd opgesteld met de gefitte profielen. (mab=m above bed) Type 1 profiel Type profiel Alle profielen MOW1 Kwintebank vert gem mab. mab vert gem mab. mab a=-.1 b=.95 R²=.9 a=.11 b=.9 R²=.3 a=.3 b=.7 R²=.3 a=.5 b=.9 R²=. a=.7 b=.55 R²=.7 a=.5 b=.5 R²=. a=.1 b=. R²=.3 a=.5 b=.5 R²=.3 a=.73 b=. R²=.35 a=-. b=.99 R²=.9 a=-.1 b=.95 R²=.9 a=-.1 b=.95 R²=.9 a=-.5 b=.9 R²=.9 a=.1 b=.9 R²=.9 a=-.1 b=. R²=.91 a=-. b=.95 R²=.95 a=-.1 b=.7 R²=. a=. b=. R²=.9 1

17 mab 1 1 MOW1-1,, 3, 5,, 7 MOW1-, De relatie tussen de getij gemiddelde data op mab en. mab werd berekend na log transformatie van de data, zie figuur.. Voor SPM concentraties tussen 1 tot 1 mg/l is de waarde dicht tegen de bodem (. mab) ongeveer keer groter dan op mab (R²=.9). Tijdens twee metingen (MOW1, MOW1 ) was de. mab SPM concentraties keer groter dan deze op mab; de correlatiecoëfficiënt is hierbij laag (R²=.33). 1. mab 1 Kwintebank mab mab Figuur.: Relatie tussen de getij gemiddelde SPM concentratie op. m boven de bodem (mab) (x) en op mab (y) voor de tripode metingen. De correlatie werd berekend na logtransformatie van de data (R²=.9 voor MOW1 1,, 3, 5,, 7 en R²=.33 voor MOW1, ). (mab=m above bed)..3. In situ en satelliet data op hetzelfde ogenblik Te MOW1 zijn er 19 keer op hetzelfde ogenblik tripode en de satelliet data beschikbaar (match ups). De correlatiecoëfficiënt tussen na log transformatie de oppervlakte SPM concentratie afkomstig van MODIS en de SPM concentratie van de tripode is R²=. voor de mab en R²=.7 voor de. mab data. Merk op dat het verschil tussen oppervlakte en bodem SPM concentratie heel groot is (15 3 keer lager), zie figuur.9a. De relatie tussen oppervlakte en bodem SPM concentratie, zoals berekend voor de gefitte profielen van de 13 uursmetingen, werd gebruikt om een diepte correctie toe te passen. Bij het gebruik van de correctiefactoren voor alle profielen (tabel.3) wordt een relatief goede overeenkomst tussen MODIS en mab tripode data (R²=.5) bekomen (figuur.9), niettegenstaande dat de gecorrigeerde MODIS data de SPM concentratie onderschatten (zie.3).... Frequentieverdeling van SPM concentratie Door frequentieverdelingen van de verschillende data sets op te stellen, kunnen we met behulp van standaard statistische tests (Χ² test, Kolmogorov Smirnov test) bepalen of twee verdelingen afkomstig zijn van eenzelfde populatie. Indien de data verzameld met verschillende methoden een gelijkaardige log normale verdeling, geometrisch gemiddelde en standaard afwijking kennen, dan kunnen we besluiten dat binnen een gegeven onzekerheidmarge de methoden gelijkaardige substalen van de gehele populatie opleveren. De drie verschillende SPM concentratie data (getijcyclus, tripode en satelliet) werden gebruikt om frequentieverdelingen op te stellen. De verdelingen komen goed overeen met log normale verdelingen, zie figuren.1.1. Een variabele x is log normaal verdeeld indien de log(x) normaal verdeeld is. De PDF (Probability Density Function) van zulk een variabele kan als volgt worden geschreven: 17

18 1 1 f ( x) = exp ( log( x) μ) (.3) xσ π σ waarbij μ de mediaan en σ de standaardafwijking is. Een log normale verdeling wordt gekarakteriseerd door de mediaan en de standaard deviatie van log(x). Door de waarden terug om te zetten naar de gemeten grootheid kan de verdeling gekarakteriseerd worden door het geometrisch gemiddelde (x*) en de multiplicatieve standaardafwijking (s*). Het interval x* gedeeld door s* tot x* vermenigvuldigd met s* omvat.3% van de populatie en x*/s* tot x* s* 95.5%. Volgende benadering werd gebruikt: 1 n n 1 n * = exp log( x i ) = xi n i= 1 i= 1 x (.) 1 n 1 x i s * = exp log (.5) n 1 i= 1 x * surface SPM conc. MODIS (mg/l) (a). mab mab mab (R²=.). mab (R²=.) SPM concentration tripod (mg/l) 1 corrected SPM conc.modis (mg/l) 1 1 (b). mab mab mab (R²=.5). mab (R²=.3) SPM concentration tripod (mg/l) Figuur.9: Correlatie tussen SPM concentratie op en. mab en de oppervlakte (a) en dieptegecorrigeerde (b) MODIS SPM concentratie tijdens een match up. De correlatie werden berekend na log transformatie en rekening houdend met meetfouten, zie

19 Figuur.1: Frequentieverdeling van tripode SPM concentratie data op mab en. mab. De data te MOW1 zijn gegroepeerd in klassen van 5 mg/l en deze van de Kwintebank in klassen van 5 mg/l. De overeenkomstige log normale verdeling heeft een Χ² test waarschijnlijkheid van p>.9. Ook aangeduid zijn het geometrisch gemiddelde x* vermenigvuldigd/gedeeld door de multiplicatieve standaard deviatie s*. (mab=m above bed) Het geometrisch gemiddelde, de multiplicatieve standaard deviatie en de X² test resultaten van de SPM concentratieverdelingen kunnen gevonden worden in Tabel.. De data van de 13 uursmetingen worden getoond voor drie diepten die overeenkomen met de meetdiepte van satellieten (oppervlakte) en van de tripode ( en. mab). De Χ² test waarschijnlijk werd berekend in de veronderstelling dat SPM concentraties gefit kunnen worden met een log normale functie. Over het algemeen varieert s* tussen 1.5 en. en valt dus in de range van 1. tot 3 die ook in de andere domeinen binnen de natuurwetenschappen werd gevonden (Limpert et al., 1). Indien de test waarschijnlijkheid klein is (p <.5), dan zou de nul hypothese verworpen moeten worden. Lage waarschijnlijkheden treden op bij de 13 uursmetingen, in het bijzonder in de oppervlakte data op de Kwintebank en in de. mab te MOW1. De afwijking van de log normale verdeling van de oppervlakte data van de Kwintebank (figuur.11) zijn mogelijks te wijten aan de hoge meetfouten van SPM concentratie (zie.1.). Voor de MOW1 data dicht tegen de bodem kan de afwijking het gevolg zijn van de soms onrealistisch hoge waarden veroorzaakt door de logextrapolatie van de verticale profielen naar. mab (zie appendix 7). We kunnen daarom argumenteren dat een type I fout optreedt en dat deze SPM concentraties dus wel degelijk een log normale verdeling hebben. 19

20 Figuur.11: idem Figuur.1 maar nu voor de 13 uursmetingen aan de oppervlakte, op mab en op. mab afgeleid uit de gefitte profielen. De data te MOW1 zijn opgedeeld in klassen van mg/l en deze van de Kwintebank in klassen van 5 mg/l. (mab=m above bed) Figuur.1: idem Figuur.1 maar nu voor de MODIS oppervlakte SPM concentratie data. De data zijn opgedeeld in klassen van 5 mg/l. (mab=m above bed)

21 Tabel.: Geometrisch gemiddelde van de SPM concentratie (x*) afkomstig van 13 uursmetingen (13h), tripode metingen en MODIS satelliet te MOW1 en Kwintebank. p is de Χ² test waarschijnlijkheid t.o.v. een log normale verdeling, s* de multiplicatieve standaard deviatie; de x* aan de oppervlakte in de tripode data werd met behulp van de relatie voor alle profielen uit Tabel.3 berekend. (mab=m above bed) Locatie Methode Diepte x* (mg/l) s* p MODIS oppervlakte h oppervlakte h mab 1..9 MOW1 13h. mab 93.. tripode oppervlakte 59 ( mab) (. mab) 1.7 ( mab) 1. (. mab).97 ( mab).11 (. mab) tripode mab tripode. mab MODIS oppervlakte.5. 13h oppervlakte h mab 1..5 Kwintebank 13h. mab tripode oppervlakte 19 ( mab) 1. (beiden). (beiden) 3 (. mab) tripode mab tripode. mab Tabel.5: Geometrisch gemiddelde SPM concentratie (x*) te MOW1 voor verschillende golfcondities. De verdelingen komen overeen met bepaalde orbitale golfsnelheden aan de bodem (U w ); p is de Χ² test waarschijnlijkheid t.o.v. een log normale verdeling; s* de multiplicatieve standaard afwijking; oppervlakte x* de met behulp van de relatie voor alle profielen uit Tabel.3 naar de oppervlakte gecorrigeerde x*. (mab=m above bed) w s (m) >.5 >.3 >.3 alle <.3 <.3 mab x* (mg/l) s* p oppervlakte x* (mg/l) mab x* (mg/l) s* p oppervlakte x* (mg/l) MOW1 is gelegen in een ondiep gebied waar golfeffecten belangrijk zijn. Door data te selecteren waar de orbitale golfsnelheid aan de bodem, U w, hoger (respectievelijk lager) is dan een zekere waarde kan het gemiddelde en de multiplicatieve standaard deviatie van tijdens een storm (respectievelijk goed weer) worden berekend (tabel.5). De orbitale golfsnelheid aan de bodem werd berekend uit de significante golfhoogte (H s ), de waterdiepte en het JONSWAP golfspectrum (Soulsby, 1997). Een U w van.3 m/s,.3 m/s en 1

22 .5 m/s komt overeen met een significante golfhoogte van ongeveer.5 m, 1.5 m en.5 m in een waterdiepte van 1 m. De resultaten te MOW1 tonen dat de frequentieverdelingen gelijkaardig zijn voor data met U w >.3 m/s en U w <.3 m/s. De gemiddelde SPM concentratie te MOW1 neemt toe van 15 mg/l (U w <.3 m/s) naar 33 mg/l (U w >.5 m/s) op mab en van 3 mg/l (U w <.3 m/s) naar 17 mg/l (U w >.5 m/s) op. mab; dit bevestigt het niet lineaire gedrag van het systeem. De SPM concentratie verdeling uit de 13 uursmetingen op mab komen goed overeen maar toch nog met significante verschillen met de tripode data tijdens goede weersomstandigheden (U w <.3 m/s ; x*=1 mg/l versus 15 mg/l). Gelijkaardige resultaten werden gevonden voor de. mab data van de 13 uurmetingen en van de tripode data tijdens goede weersomstandigheden (93 mg/l versus 3 mg/l)...5. Oppervlaktecorrectie van tripode data Door de tripode data van de Kwintebank en MOW1 te extrapoleren naar de oppervlakte kunnen de drie datasets (tripode, 13 uurmeting en MODSI) met elkaar vergeleken worden. De oppervlakte correctie werd uitgevoerd voor zowel de mab als de. mab tripode data door de relatie voor alle profielen uit tabel.3 toe te passen. De oppervlakte waarden voor. mab zijn iets hoger dan voor mab (tabel.). De verschillen tussen satelliet, 13 uursmeting en tripode oppervlakte data zijn echter nog steeds significant. De laagste gemiddelde SPM concentratie wordt gevonden bij de satelliet data (Kwintebank: mg l 1, MOW1: 3 mg l 1 ) en de hoogste bij de tripode data (Kwintebank 19 mg l 1, MOW1: 59 mg l 1 beiden voor de mab extrapolatie). De resultaten tonen dat voor de Kwintebank gemiddelde SPM concentratie uit satelliet data binnen een standaard afwijking gelegen is van de data afkomstig van de 13 uursmetingen en vice versa. Dit geldt niet voor de tripode data, die niet binnen een standaard afwijking van de 13 uurmetingen en satelliet data vallen. Dit is mogelijks veroorzaakt door het feit dat de tripode data beperkt zijn tot maart en dus niet representatief zijn voor een heel jaar (tabel.1). Indien enkel de winter satelliet data worden geselecteerd dan wordt een gemiddelde SPM concentratie bekomen van 1 mg l 1, die echter nog steeds laag is vergeleken met deze afgeleid uit de tripode data. Te MOW1 is de gemiddelde SPM concentratie uit 13 uursmetingen gelegen binnen een standaard afwijking van deze van de tripode en de satelliet data. De gemiddelde SPM concentratie afkomstig van de tripode en de satelliet zijn niet binnen een standaard afwijking gelegen..3. Discussie De resultaten van standaard statistische testen tonen aan dat de data van 13 uursmetingen, tripode en MODIS verschillende verdelingen hebben en dat zij dus andere subpopulaties van de hele SPM concentratie populatie vertegenwoordigen. Onderaan worden de verschillen tussen de staalnamemethode, de representativiteit van de metingen en de meetfouten meer in detail besproken. Deze analyse zal enkel voor de MOW1 data worden uitgevoerd, omdat deze representatief zijn voor seizoenen en extreme gebeurtenissen Representativiteit van SPM concentratie data Een eerste selectie van SPM concentraties werd gedaan door deze volgens de orbitale golfsnelheid op te delen (zie..). De naar de oppervlakte toe gecorrigeerde tripode data (tabel.5) berekend met de mab data variëren tussen 91 mg/l (U w >.5 m/s), 59 mg/l (alle data) en 5 mg/l (U w <.3 m/s) en zijn nog steeds significant hoger dan deze van de

23 13 uursmetingen en satelliet data (tabel.). Dit resultaat onderstreept dat de SPM dynamica dicht tegen de bodem en de vorming van vloeibaar slib of hooggeconcentreerde suspensielagen los gekoppeld is van de processen die zich hogerop in de waterkolom afspelen en wijst mogelijks op het feit dat 1 13 uursmetingen en satellietbeelden niet representatief zijn voor de SPM concentratie populatie bij goede weersomstandigheden te MOW Staalnamemethode Staalname wordt aanzien als een statistische handeling om individuele SPM concentraties te selecteren, die toelaten conclusies te trekken over de hele SPM concentratie populatie op een locatie of in een groter gebied. Een gemeenschappelijk doel van deze metingen zou moeten zijn om een representatieve subpopulatie te verzamelen, waaruit bevindingen, binnen de foutenmarges, over de hele populatie kunnen worden afgeleid. Indien we met tijdsafhankelijke en meer specifiek harmonisch variërende processen te maken hebben, zoals SPM concentratie, dan zou men op de hoogte moeten zijn van het aantal data dat nodig is vooraleer een subpopulatie als representatief kan beschouwd worden. Het is daarom essentieel om te weten hoe representatief een bepaalde staalnamemethode is. Verschillen tussen datasets kunnen bv. het gevolg zijn van het feit dat in situ en and remote sensing technieken gebruik maken van andere staalnamemethoden. Satellieten kunnen beschouwd worden als een toevallige staalname (random sampler) die een vertekend beeld geven, omdat enkel tijdens wolkenvrije momenten data kunnen verzameld worden, en omdat satellieten verzadigd raken bij hoge SPM concentraties. 13 uursmetingen vanuit een schip en langdurige metingen met tripoden kunnen worden omschreven als een event based staalnamemethode, die gekenmerkt wordt door een willekeurig startmoment en het verder verzamelen van data gedurende minstens een getijcyclus. Door de staalname te groeperen gedurende een getijcyclus wordt de belangrijkste SPM concentratie variatie bemonsterd. Een meer objectieve benadering is om verschillende meetschema s toe te passen op de volledige dataset en om de analyse uit te voeren op de genomen subpopulatie (Schleppi et al., ). Indien we aannemen dat de tripode data te MOW1 een goede representatie zijnn van de natuurlijke variabiliteit gedurende een jaar, dan kunnen we deze willekeurig bemonsteren met analoge meetschema s als van satellieten of 13 uursmetingen. Zodoende kunnen we nagaan hoe een laagfrequente staalname het gemiddelde en de standaard deviatie beïnvloeden. Satellietdata komen meestal voor tijdens periodes met weinig wind (Fettweis et al., 7), daarom werd een significante golfhoogte van. m gebruikt als proxy voor wolkenvrije condities. Drie meetschema s werden onderzocht; schema 1 bestaat uit willekeurig genomen stalen; schema uit willekeurige stalen bij een H s <. m en schema 3 uit willekeurige stalen genomen tussen 13h en 1h en bij een H s <. m. Een significante golfhoogte van. m komt overeen met de mediaan van de significante golfhoogte tijdens passage van de satelliet. Het schema voor de 13 uursmetingen bestaat uit willekeurige staalname momenten bij H s < 1.5 m met telkens meetreeksen van 13 opeenvolgende uren (totaal 7 data). Elk meetschema werd 1 keer herhaald om de variabiliteit tengevolge van de random number generator te bepalen (tabel.). Het satelliet meetschema 1 geeft zeer gelijkaardige gemiddelde SPM concentratie ( mab 1 mg l 1 t.o.v. 17 mg l 1 :. mab: 37 mg l 1 t.o.v. 313 mg l 1 ) en multiplicatieve standaard afwijking dan voor alle tripode data, terwijl satelliet meetschema een vermindering van de gemiddelde SPM concentratie ( mab:15 mg l 1 ;. mab: 5 mg l 1 ) en 3

24 multiplicatieve standaard afwijking als gevolg heeft (tabel.). De resultaten van het satelliet meetschema zijn gelijkaardig met de gemiddelde SPM concentratie van de tripode data bij U w <.3 m s 1 ( mab: 15 mg l 1 t.o.v. 15 mg l 1 ;. mab: 5 mg l 1 t.o.v. 3 mg l 1 ). Uit deze resultaten zou men kunnen concluderen dat stalen representatief zijn voor de hele populatie en dat toepassen van satelliet meetschema de gemiddelde SPM concentratie verlaagd. Dit laatste wordt dan vooral beïnvloed door de beperking tot goede weersomstandigheden, maar ook de staalname tijd blijkt een invloed te hebben zoals wordt aangetoond door het satelliet meetschema 3, waarmee de gemiddelde SPM concentratie verder daalt. (tabel.). Deze conclusie wordt verder versterkt door het feit dat herhaling van hetzelfde meetschema niet resulteert in een hogere standaard afwijking. Door de over het algemeen betere weersomstandigheden tijdens de lente en zomer bekomt men meer lente en zomer (%) dan herfst en winter (%) data bij gebruik van satelliet schema s en 3. Dit komt goed overeen met de verdeling van de beschikbare satellietdata over de seizoenen. Het 13 uurmeetschema resulteert in een gelijkaardige gemiddelde SPM concentratie dan bij de tripode data met H s <.3 m s 1 ( mab: 15 mg l 1 t.o.v. 155 mg l 1 ;. mab: mg l 1 t.o.v. 3 mg l 1 ). De relatieve standaardafwijking tengevolge van de random number generator bedraagt 33%, dit is hoger dan bij de satelliet meetschema s, hoewel het aantal stalen niet veel verschilt (7 t.o.v. ). De hogere variabiliteit tijdens een getijcyclus wordt behouden, terwijl dit verdwijnt bij de satelliet meetschema s (Fettweis et al., 7). Tabel.: Geometrisch gemiddelde SPM concentratie (x*) te MOW1 bekomen door gelijkaardige meetschema s toe te passen op de tripode data dan deze van satellieten (SAT) en 13 uursmetingen (13h), zie discussie. p is de Χ² test waarschijnlijkheid t.o.v. een lognormale verdeling, s* de multiplicatieve standaard deviatie; de x* aan de oppervlakte in de tripode data werd met behulp van de relatie voor alle profielen uit tabel.3 berekend. Meetschema Sat 1 Sat Sat 3 TC mab x*(mg/l) ±stdv 1±1 15±13 153±19 13±3 s*....1 p oppervlakte x* (mg/l) ± 59±3 5± ±1. mab x*(mg/l) ±stdv 37± 5±3 3±31 ±15 s* p oppervlakte x* (mg/l) 71±3 ±3 59±3 ± Meetonzekerheid Oppervlaktecorrectie van een subpopulatie uit de tripode data bekomen door toepassing van satelliet meetschema 3 en 13 uursmeetschema geeft nog steeds verschillende waarden voor de SPM concentratie dan deze afkomstig van de satelliet (5 mg l 1 t.o.v. 3 mg l 1 ) en de 13 uursmetingen ( mg l 1 t.o.v. 39 mg l 1 ). Correctie voor type profielen moet toegepast worden om een overeenkomst binnen een standaardafwijking te bekomen tussen satelliet meetschema 3 (x* = 3 mg l 1, s* = 1.5), 13 uursmeetschema (x* = 3 mg l 1, s* = 1.5) en de satelliet data (x* = 3 mg l 1, s* =.). Type profiele komen slechts in 5% van de metingen te MOW1 voor. Dit wijst mogelijks op een onderschatting van type pro

25 fielen tijdens 13 uursmetingen, maar wordt waarschijnlijk ook veroorzaakt doordat remote sensing data beperkt zijn tot lagere SPM concentraties tengevolge van verzadiging. Daarenboven is de benadering van verticale profielen met een eenvoudige logaritmische functie, die geen rekening houdt met bezinking en verticale menging niettegenstaande de hoge lineaire correlatie coëfficiënt tussen de gefitte en de gemeten waarden (MOW1: R²=.77; Kwintebank: R²=.9) waarschijnlijk niet nauwkeurig voor type profielen dicht tegen de zeebodem. De zeer hoge SPM concentraties (>3. g l 1 op. mab en. g l 1 op mab) te MOW1 in de tripode data, die echter nooit gemeten werd door satellieten of tijdens 13 uursmetingen (maximum 1 g l 1 tijdens /), bevestigd dat de dynamica dicht tegen de bodem sterk beïnvloed wordt door golfinwerking. De vorming van hooggeconcentreerde sliblagen in golfgedomineerde gebieden en de verschillend met de dynamica in de rest van de waterkolom wordt beschreven in de literatuur (de Wit & Kranenburg, 1997; Li & Mehta, ; Winterwerp, )... Conclusies Er werd aangetoond dat de SPM concentratie afgeleid uit drie verschillende meetmethoden (tripode op vaste plaats, 13 uursmeting en satelliet) verschillende frequentieverdelingen opleveren. De analysen werden uitgevoerd voor MOW1, gelegen in het turbiditeitsmaximum, en voor de Kwintebank, gelegen in een gebied met lage turbiditeit. Om de SPM concentraties dicht tegen de bodem te kunnen vergelijken met de satellietdata werden correcties toegepast. Deze werden opgesteld uit de SPM concentratieprofielen opgemeten tijdens de 13 uursmetingen. De verschillen tussen de datasets kunnen worden verklaard door de verschillende meteorologische condities gedurende de metingen; doordat de SPM dynamica dicht tegen de bodem deels losgekoppeld is van de processen die zich hoger in de waterkolom afspelen; door de staalnamemethode; door de gebruikte correctie naar de oppervlakte die een logaritmisch profiel verondersteld en door meetfouten. De belangrijkste conclusies zijn: Tengevolge van de hoge tijdelijke en ruimtelijke variabiliteit van SPM concentratie in het turbiditeitsmaximum, zijn intensievere meetschema s nodig dan in de meer offshore gelegen gebieden met lage concentraties. SPM concentraties afkomstig van satelliet, 13 uursmeting en tripode zijn zeer gelijkaardig op de Kwintebank rekening houdend met de grotere meetonzekerheid in gebieden met lage turbiditeit. Satellieten of enkele 13 uursmetingen per jaar kunnen geen langdurige continue metingen vervangen in gebieden met hoge turbiditeit. Deze metingen geven enkel een deel van de hele populatie weer dat bovendien vertekend is naar goede weersomstandigheden en lente zomer perioden (satelliet). Sediment transport berekend met deze data zal altijd een onderschatting geven van de werkelijkheid. De gemiddelde SPM concentratie berekend uit willekeurige staalnamen per jaar is representatief voor de gemiddelde SPM concentratie van de hele populatie. Waneer een satelliet meetschema wordt gebruikt met een selectiecriterium voor significante golfhoogte (H s <. m) en staalnametijd, dan stellen stalen de SPM concentratie tijdens goede weersomstandigheden voor. De gemiddelde SPM concentratie berekend uit willekeurige 13 uursmetingen per jaar met een H s < 1.5 m als criterium, geeft gelijkaardige gemiddelde SPM concentraties als de hele populatie. De hoge SPM concentratie variabiliteit gedurende een getijcyclus wordt behouden, terwijl deze verloren gaat bij een satelliet meetschema. 5

26 De gemiddelde SPM concentratie afgeleid uit satelliet data is gelegen binnen één standaard afwijking van de gemiddelde uit de 13 uursmetingen op beide onderzochte locaties. Dit duidt op een goede overeenkomst tussen de verdelingen uit beide datasets. Indien op de SPM concentratie gemeten door de tripode en geëxtrapoleerd naar de oppervlakte een meetschema gelijkaardig als bij satellieten wordt toegepast, wordt een significant hoger gemiddelde bekomen dan dit afkomstig uit de satelliet SPM concentraties. De reden hiervoor zijn gelegen in de onzekerheden geassocieerd met de gebruikte extrapolatie en het feit dat hogere SPM concentraties (> mg l 1 ) uitgefilterd worden door verzadiging van de satelliet.

27 3. Profielen saliniteit en temperatuur Verticale salinteits en temperatuursstratificatie werd opgesteld met de data van de 13 uursmetingen, zie.1.. De figuren worden in appendix gegroepeerd, hierbij werd het ontbrekende onderste deel van het profiel met een lineaire regressie tussen de waterdiepte en de saliniteit/temperatuur berekend. In tabel 3.1 wordt het maximaal gemeten verschil tussen de onderste en bovenste waarneming in een profiel tijdens de 13 uursmeting weergegeven samen met het maximaal verschil tijdens een getij (horizontale gradiënt). De verticale verschillen zijn over het algemeen kleiner dan 1 (. C). Enkele uitschieters in saliniteit werden waargenomen te MOW1 (1.7) en Kwintebank (5.5). Tabel 3.1: Maximale verticale en horizontale saliniteits en temperatuursgradiënt per getij. Id Nr Locatie Verticaal Horizontaal Saliniteit Temperatuur Saliniteit Temperatuur ( C) ( C) SBE19 SBE9 SBE19 SBE9 1/ A MOW /7 B MOW / A MOW /15 Kwintebank /17 Kwintebank / MOW /5 Kwintebank / Kwintebank /5 Kwintebank / MOW /5 A MOW / MOW /7 A MOW /15 A Kwintebank /15 B MOW /9 MOW / MOW /1 A MOW /11 A Kwintebank /11 B MOW /1 MOW /5 B MOW / A MOW / B Kwintebank In tabel 3. worden de horizontale gradiënten per getij tijdens de tripodemetingen getoond. De resultaten tonen dat het maximaal verschil in saliniteit en temperatuur tijdens een getij kan oplopen tot. (1. C) in de kustzone ter hoogte van Zeebrugge. De mediaan van deze horizontale gradiënten bedraagt.75 (.35 C) en.73 (.35 C) te MOW1 en 7

28 Blankenberge respectievelijk. De cummulatieve frequentieverdeling hiervan worden getoond in figuur 3.1. Uit de figuur blijkt dat een salinteitsverschil van of meer tijdens een getij in 1% van de data teruggevonden wordt. Tabel 3. Maximale en mediane saliniteits en temperatuursgradiënt per getij tijdens tripode metingen te MOW1 en Blankenberge Locatie Periode Saliniteit Temperatuur Max D5 Max D5 MOW1 oct nov MOW1 feb MOW1 apr MOW1 jun jul MOW1 nov dec MOW1 feb MOW1 mar apr MOW1 may jun Blank nov dec Blank dec feb Blank jan feb Blank mar apr Blank apr jun Blank may jun Figuur 3.1: Cumulatieve frequentieverdeling van de maximale saliniteits en temperatuursverschillen tijdens een getij. Data afkomstig van tripode metingen te MOW1 en Blankenberge.

29 . Referenties Badewien TH, Zimmer E, Bartholomä A, Reuter R (9) Towards continuous long term measurements of suspended particulate matter (SPM) in turbid coastal waters. Ocean Dynamics, 59:7 3. doi:1.17/s Bartholomä A, Kubicki A, Badewien TH, Flemming BW (9) Suspended sediment transport in the German Wadden Sea seasonal variations and extreme events. Ocean Dynamics, 59: doi:1.17/s Blewett J, Huntley DA (199) Measurement of suspended sediment transport processes in shallow water off the Holderness Coast, UK. Marine Pollution Bulletin, 37:13 13 Bograd SJ, Rabinovich AB, Thomson RE, Eert AJ (1999). On sampling strategies and interpolation schemes for satellite tracked drifters. Journal of Atmospheric and Oceanic Technology, 1:93 9 Bowers DG, Boudjelas S, Harker GEL (199) The distribution of fine suspended sediments in the surface waters of the Irish Sea and its relation to tidal stirring. International Journal of Remote Sensing, 19:79 5 Bowers DG, Gaffney S, White M, Bowyer P () Turbidity in the southern Irish Sea. Continental Shelf Research, :115 1 Buijsman MC, Ridderinkhof H (7). Long term ferry ADCP observations of tidal currents in the Marsdiep inlet. Journal of Sea Research, 57: doi:1.11/j.seares..11. Cacchione DA, Drake DE, Kayen RW, Sternberg RW, Kineke GC, Tate GB (1995) Measurements in the bottom boundary subaqueous delta. Marine Geology, 15:35 57 Caeiro S, Painho M, Goovaerts P, Costa H, Sousa S (3). Spatial sampling design for sediment quality assessment in estuaries. Environmental Monitoring & Software, 1: doi:1.11/s13 15(3)13 de Wit PJ, Kranenburg C (1997) The wave induced liquefaction of cohesive sediment beds. Estuarine Coastal and Shelf Science, 5:1 71 Downing J () Twenty five years with OBS sensors: The good, the bad, and the ugly. Continental Shelf Research, : doi:1.11/j.csr Doxaran D, Froidefond J M, Lavender S, Castaing P () Spectral signatures of highly turbid waters. Application with SPOT data to quantify suspended particulate matter concentrations. Remote Sensing of Environment, 1:19 11 Doxaran, D, Froidefond J M, Castaing P, Babin M (9) Dynamics of the turbidity maximum zone in a macrotidal estuary (the Gironde, France): Observations from field and MODIS satellite data. Estuarine Coastal and Shelf Science, 1: doi:1.11/j.ecss Eleveld MA, Pasterkamp R, van der Woerd HJ, Pietrzak JD () Remotely sensed seasonality in the spatial distribution of sea surface suspended particulate matter in the southern North Sea. Estuarine Coastal and Shelf Science, : doi:1.11/j.ecss Fettweis M () Uncertainty of excess density and settling velocity of mud derived from in situ measurements. Estuarine Coastal and Shelf Science, 7: 3. doi:1.11/j.ecss..1.7 Fettweis M, Nechad B, Van den Eynde D (7) An estimate of the suspended particulate matter (SPM) transport in the southern North Sea using SeaWiFS images, in situ measurements and numerical model results. Continental Shelf Research, 7: doi:1.11/j.csr Fettweis M, Francken F, Van den Eynde D, Verwaest T, Janssens J, Van Lancker V. (1) Storm influence on SPM concentrations in a coastal turbidity maximum area with high anthropogenic impact (southern North Sea). Continental Shelf Research. 9

30 doi:1.11/j.csr Hall P, Davies AM (5) The influence of sampling frequency, non linear interaction, and frictional effects upon the accuracy of the harmonic analysis of tidal simulations. Applied Mathematical Modelling, 9: doi:1.11/j.apm Hoitink AJF, Hoekstra P (5) Observations of suspended sediment from ADCP and OBS measurements in a mud dominated environment. Coastal Engineering, 5: doi:1.11/j.coastaleng..9.5 Lauwaert B, Fettweis M, Cooreman K, Hillewaert H, Moulaert I, Raemaekers M, Mergaert K, De Brauwer D () Syntheserapport over de effecten op het mariene milieu van baggerspeciestortingen. BMM, DVZ & amt rapport, BL//1, 5pp. Lauwaert B, De Brauwer D, Fettweis M, Hillewaert H, Hostens K, Mergaert K, Moulaert I, Parmentier K, Verstraeten J () Syntheserapport over de effecten op het mariene milieu van baggerspeciestortingen (vergunningsperiode ). BMM, ILVO & amt rapport, BL//1, 7pp+ app. Lauwaert B, Bekaert K, Berteloot M, De Brauwer D, Fettweis M, Hillewaert H, Hoffman S, Hostens K, Mergaert K, Moulaert I, Parmentier K, Vanhoey G, Verstraeten J () Syntheserapport over de effecten op het mariene milieu van baggerspeciestortingen (vergunningsperiode ). BMM, ILVO, ak & amt rapport, BL//1, 1pp. Lauwaert B, Bekaert K, Berteloot M, De Backer A, Derweduwen J, Dujardin A, Fettweis M, Hillewaert H, Hoffman S, Hostens K, Ides S, Janssens J, Martens C, Michielsen T, Parmentier K, Van Hoey G, Verwaest T (9a) Synthesis report on the effects of dredged material disposal on the marine environment (licensing period 9). Report by BMM, ILVO, CD, amt and WL BL/9/1. 73pp. Lauwaert B, Bekaert K, Berteloot M, De Backer A, Derweduwen J, Dujardin A, Fettweis M, Hillewaert H, Hoffman S, Hostens K, Ides S, Janssens J, Martens C, Michielsen T, Parmentier K, Van Hoey G, Verwaest T (9b) Syntheserapport over de effecten op het mariene milieu van baggerspeciestortingen (vergunningsperiode 9). Report by BMM, ILVO, CD, amt and WL BL/9/1. 1pp. Li MZ, Amos CL, Heffler DE (1997) Boundary layer dynamics and sediment transport under storm and non storm conditions on the Scotian Shelf. Marine Geology, 11: Li Y, Mehta AJ () Fluid mud in the wave dominated environment revisited. In: Coastal and Estuarine Fine Sediment Dynamics. In: McAnally WH, Mehta AJ (eds) Coastal and Estuarine Fine Sediment Dynamics, Proceedings in Marine Science 3, Elsevier, Amsterdam, Limpert E, Stahel W, Abbt M (1) Log normal distributions across the sciences: Keys and clues. BioScience, 51:31 35 Ma Y, Wright LD, Friedrichs CT () Observations of sediment transport on the continental shelf off the mouth of the Waiapu River, New Zealand: Evidence for currentsupported gravity flows. Continental Shelf Research, : doi:1.11/j.csr Nechad B, De Cauwer V, Park Y, Ruddick KG (3) Suspended Particulate Matter (SPM) mapping from MERIS imagery. Calibration of a regional algorithm for the Belgian coastal waters. ESA MERIS user workshop, 1 13th November 3 Nechad B, Ruddick KG, Park Y (1) Calibration and validation of a generic multisensor algorithm for mapping of Total Suspended Matter in turbid waters. Remote Sensing of Environment, 11:5. doi:1.11/j.rse Ogston AS, Cacchione DA, Sternberg RW, Kineke GC () Observations of storm and river flood driven sediment transport on the northern California continental shelf. Continental Shelf Research, :11 1 Pepper DA, Stone GW () Hydrodynamic and sedimentary responses to two contrasting winter storms on the inner shelf of the northern Gulf of Mexico. Marine Geology, 1:3. doi:1.11/j.margeo..5. PIANC () Minimising harbour siltation. PIANC report No 1, pp. 3

31 Ruddick KG, Ovidio F, Rijkeboer M () Atmospheric correction of SeaWiFS imagery for turbid coastal and inland waters. Applied Optics, 39:97 91 Ruhl CA, Schoelhammer DH, Stumpf RP, Lindsay CL (1) Combined use of remote sensing and continuous monitoring to analyse the variability of suspended sediment concentrations in San Francisco Bay, California. Estuarine Coastal and Shelf Science, 53:1 1. doi:1.1/ecss..73 Schleppi P, Waldner PA, Fritschi B () Accuracy and precision of different sampling strategies and flux integration methods for runoff water: comparisons based on measurements of the electrical conductivity. Hydrological Processes, : doi:1.1/hyp.57 Shindo K, Otsuki A (1999). Establishment of a sampling strategy for the use of blue mussels as an indicator of organotin contamination in the coastal environment. Journal of Environmental Monitoring, 1:3 5 Soulsby R (1997) Dynamics of marine sands. Thomas Telford Publications, London. 9pp Van den Eynde D, Nechad B, Fettweis M, Francken F (7) SPM dynamics in the southern North Sea derived from SeaWifs imagery, in situ measurements and numerical modelling. In: Maa JP Y, Sanford LP, Schoelhammer DH (eds) Estuarine and coastal fine sediment dynamics. Proceedings in Marine Science. Elsevier, Amsterdam, pp Wang M, Son S, Shi W (9) Evaluation of MODIS SWIR and NIR SWIR atmospheric correction algorithms using SeaBASS data. Remote Sensing of Environment 113:35. doi:1.11/j.rse Werdell PJ, Bailey SW, Franz BA, Harding LW, Feldman GC, McClain CR (9) Regional and seasonal variability of chlorophyll a in Chesapeake Bay as observed by SeaWiFS and MODIS Aqua. Remote Sensing of Environment, 113: doi: 1.11/j.rse.9..1 Winterwerp J () Stratification effects by fine suspended sediment at low, medium and very high concentrations. Journal of Geophysical Research, 111:C51. doi:1.19/5jc319 Zawada DG, Hu C, Clayton T, Chen Z, Brock JC, Muller Karger FE (7) Remote sensing of particle backscattering in Chesapeake Bay: A year SeaWiFS retrospective view. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 73:79. doi:1.11/j.ecss

32 COLOPHON Dit rapport werd voorbereid door de BMM in juni 1 Zijn referentiecode is MOMO/5/MF/1/NL/AR/1. Status draft finale versie herziene versie vertrouwelijk Beschikbaar in het Engels Nederlands Frans Indien u vragen hebt of bijkomende copies van dit document wenst te verkrijgen, gelieve een e mail te zenden naar met vermelding van de referentie, of te schrijven naar: BMM 1 Gulledelle B 1 Brussel België Tel: Fax: BEHEERSEENHEID VAN HET MATHEMATISCH MODEL VAN DE NOORDZEE SUMO GROEP 3

33 APPENDIX 1 Fettweis, M., Nechad, B., Van Lancker, V., Van den Eynde, D. 1. Evaluation of in situ and remote sensing sampling methods of SPM concentration. AGU Ocean Science Meeting, February, Portland (USA)

34 Evaluation of in situ and remote sensing sampling methods of SPM concentration Michael Fettweis, Bouchra Nechad, Vera Van Lancker, Dries Van den Eynde Royal Belgian Institute of Natural Science, Management Unit of the North Sea Mathematical Models (MUMM), Gulledelle 1, Brussels, Belgium ( Time series of in situ SPM concentration and satellite imagery are valuable data sources for the analysis of suspended-sediment transport in coastal or estuarine areas. Still, shortcomings remain, with satellite imagery suffering from a low temporal resolution and only related to surface data, whilst in situ measurements have a limited spatial resolution. Ship time and budget are often limited; it is thus of primary importance to choose a sampling method or a combination of methods, providing a representative sub-sample of the population in the time- and space domain. If long-term variations, induced by natural changes or anthropogenic effects, need resolving, overprinting tidal, neap-spring as also seasonal signals need filtering. This requires sufficiently dense sampling in time and long data series. To our knowledge only few efforts are being made to design or to evaluate existing sampling schemes. Often the best sampling strategy cannot be chosen, as it depends also on the availability of remote sensing and in situ data. Autonomous stations (tripods) with an almost continuous measurement of SPM concentration are relatively easy to design; however optical remote sensing images, available at lower time resolution and fair weather conditions only, often miss the occurring high ranges of SPM concentration during storms. Knowledge on the uncertainty, introduced by the sampling method and instrumentation, is therefore important in data interpretation, as well as data assimilation. The aim of the presentation is the evaluation of the temporal SPM heterogeneity in the Belgian nearshore, using a large set of SPM concentration data from MODIS (MODerate resolution Imaging Spectroradiometer) ocean colour satellite and from in situ measurements (tidal cycle, tripod). As match-ups (satellite picture at the same time as in situ measurements) are scarce, statistical methods are used to evaluate the differences and similarities in the data sets. This approach is new and allows comparing different data sets, not necessarily sampled at the same moment in time. Further, the sampling strategy is analysed and the representativeness of the different data sets is discussed.

35 APPENDIX Chen P, Yu J, Fettweis M, Van den Eynde D, Maggi F. 1. Flocculation in a nutrient rich coastal area (southern North Sea): Measurements and modelling. Poster at AGU Ocean Science Meeting, February, Portland (USA).

36 Flocculation in a nutrient-rich coastal area (southern North Sea): Measurements and modeling Peihung Chen, Jason Yu National Sun Yat-sen University, Department of Marine Engineering, Kaohsiung, Taiwan Michael Fettweis, Dries Van den Eynde Royal Belgian Institute of Natural Science, Management Unit of the North Sea Mathematical Models (MUMM), Gulledelle 1, Brussels, Belgium Federico Maggi The University of Sydney, School of Civil Engineering J5, Sydney NSW, Australia Knowledge on cohesive sediment transport processes is required to predict the distribution of suspended and deposited cohesive sediments in natural or anthropogenically created environments such as navigation channels and harbours. Settling of mud flocs is controlled by flocculation and hence also determines the transport of cohesive sediments. Flocculation is the process of floc formation and break-up which has a direct impact on settling velocity. The settling velocity is a function of the particle size and excess density and varies strongly in natural environments because Suspended Particulate Matter (SPM) consists of a population of flocs with heterogeneous sizes, densities, shapes and constituents (e.g. Eisma and Kalf, 197). Natural SPM comprises many different substances with concentrations that are generally site specific and time varying. Although an accurate taxonomy is currently lacking, the SPM can be divided by inorganic and organic fractions. The inorganic fraction mainly consists of clay minerals, carbonates, quartz and other silicates. The organic fraction of the SPM is prevalently made of a variety of micro-organisms, their metabolic products, residuals from dead organisms, and fecal pellets (e.g. Mehta, 199; Droppo et al., 1997; Grossart et al., 3; Bhaskar et al., 5;). The two fractions of the SPM are intimately related by physical, biological and chemical processes which make the SPM a complex, reactive biomaterial distributed in the water body. Maggi (9) presented a flocculation model where a coupling between the mineral and micro-organism dynamics was implemented. The model was calibrated using in situ measurements of SPM concentration, turbulent shear rate and average floc size collected in the Belgian North Sea (Fettweis et al., ). Using the tuned coefficients, the model described the particle size observations well. The significant influence of micro-organism and organic matter on the particle size as well as the well-known variation of particle size with turbulent shear stress could be reproduced. The aim of the presentation is to show results of calibration of the model against a large set of SPM concentration and particle size measurements from different location on the Belgian continental shelf, extended with turbulence shear rate modeled with COHERENS-3D. Refernces Bhaskar, P.V., Grossart, H.P., Bhosle, N.B., Simon, M., 5. Production of macroaggregates from dissolved exopolymeric substances (EPS) of bacterial and diatom origin. FEMS Microbiology Ecology 53, 55. Droppo, I.G., Leppard, G.G., Flanning, D.T., Liss, S.N., The freshwater floc: a functional relationship of water and organic and inorganic floc constituents affecting suspended sediment properties. Water, Air and Soil Pollution 99, 3 5. Eisma, D., Kalf, J Distribution, organic content and particle size of suspended matter in the North Sea. Netherlands Journal of Sea Research, 1, 5-5. Maggi, F. 9. Biological flocculation of suspended particles in nutrient-rich aqueous ecosystems. Journal of Hydrolog, 37, Fettweis, M., Francken, F., Pison, V., Ven den Eynde, D.,. Suspended particulate matter dynamics and aggregate sizes in a high turbidity area. Marine Geology, 35, 3 7. Grossart, H.P., Kiorboe, T., Tang, K., Ploug, H., 3b. Bacterial colonization of particles: growth and interactions. Applied and Environmental Microbiology, 9, Mehta, A.J., 199. On estuarine cohesive sediment suspension behavior. Journal of Geophysical Research Oceans 9 (c1),

37 Introduction Paper Number: G35B- Flocculation in a nutrient-rich coastal area (southern North Sea): Measurements and modeling Peihung Chen 1, Jason C-S Yu 1, Michael Fettweis, Dries Van den Eynde and Federico Maggi 3 1 National Sun Yat-sen University, Department of Marine Engineering, Kaohsiung, Taiwan Royal Belgian Institute of Natural Science, Management Unit of the North Sea Mathematical Models (MUMM), Gulledelle 1, Brussels, Belgium 3 The University of Sydney, School of Civil Engineering J5, Sydney NSW, Australia The Belgian and southern Dutch coastal waters are an effective trap for fine-grained cohesive sediments. Most of these suspended sediments originate from the English Channel transported into the North Sea through the Dove Strait. Continuous dredging and dumping activities in the Belgian coastal water and harbors add about 1 millions tons of dry matter annually, from which 7% is silt and clay (Fettweis et al., ). These are the main sources of recent fine grained sediments in the southern North Sea (Fig.1 ). Natural Suspended Particulate Matter (SPM) comprises many different substances with concentrations that are generally site specific and time varying. The SPM can be divided by inorganic and organic fractions. The inorganic fraction mainly consists of clay minerals, carbonates, quartz and other silicates. The organic fraction of the SPM is prevalently made of a variety of micro-organisms, their metabolic products, detritus, and fecal pellets (e.g. Mehta, 199; Droppo et al., 1997; Grossart et al., 3; Bhaskar et al., 5). Settling of mud flocs is controlled by flocculation and hence also determines the transport of cohesive sediments. Flocculation is the process of floc formation and break-up which has a direct impact on settling velocity. The settling velocity is a function of the particle size and excess density and varies strongly in natural environments because SPM consists of a population of flocs with densities, heterogeneous sizes, shapes and constituents (e.g. Eisma and Kalf, 197; van Leussen, 199). A flocculation model (BFLOC) proposed by Maggi (9) taking the coupling effects between the mineral and micro-organism Fig. 1 SPM distribution in the North Sea Bottom sediment sample. dynamics was calibrated using two sets of in situ data collected in the Belgian North Sea (Fettweis et al., ). The model has shown significant influence of micro-organism and organic matter on the particle size and the variation of particle size with turbulence. The aim of this poster is to show the results of calibration of the model against a larger set of SPM measurements from different location on the Belgian continental shelf, extended with turbulence shear rate modeled with COHERENS-3D. Flocs observed from the time series through out a complete tidal cycle during several years and seasons are analyzed and compared with various variables measured at the same time, i.e. SPM, POC. Sensitivity tests are carried out for understanding the influences of each parameter. Modeled floc sizes with the tuned parameters during tidal cycles have shown good agreement for some sets of data. The possible causes of those model results not fitted with the measurements are also discussed. Sampling bottles LISST OBS Fig. (a,left) Instrument setup aboard; (b,right) Data and analysis Data collected during 3 and (see Table 1) on the Belgian continental shelf are discussed here (see figure 1 for the sites). These are ship board measurements for a complete tidal cycle (13 hours) which consist of in situ observations of SPM using OBS and floc sizes with LISST 1 optical sensors (figure ). Water samples were taken for lab experiments on SPM for OBS-SPM calibration and the POC/PON for organic fractions in the SPM. Continuous filtration of the water was also carried out for analyzing the primary particles. Velocities were measured by current meter or shipboard ADCP. The currents, surface elevation and turbulent kinetic energy have been computed for these measuring periods using a 3D hydrodynamic operational model for the Belgian continental shelf (OPTOS- BCS). The turbulence closure scheme used in OPTOS-BCS describes the turbulent energy dissipation as the product of a velocity and a length scale Mellor and Yamada (197). Parameters were first analyzed in order to find their correlations. OBS backscatter data are compared with sampled SPM have shown strong correlation (see Table and Figure 3), and used for calibrating the SPM time series observed from OBS. The biomass concentrations are calculated using the sampled POC/PON fraction of the SPM. Higher organic fractions can be observed with lower SPM concentrations (Fiure ). The relation between Kolmogrov micro-scale(λ) and current velocity is also obtained for computing the turbulent shear rates in the BFLOC model (Figure 5). Table Parameters used for sensitivity test Date Set: -1, -5-A (ref: 3- from Maggi (9)) No. Parameter Original value % of the value Min Max (p) (σ ) (p-3σ ) (p+3σ ) 1 ' ka [ ] ' kb [ ] η [s -1 ] max K m [M] β [ ] Date Set: 3-15, 3-5, -5-B (ref: --5 from Maggi (9)) No. Parameter Original value % of the value Min Max (p) (σ ) (p-3σ ) (p+3σ ) 1 ' ka [ ] ' kb [ ] Table 1 Tidal cycle measurements, further the linear regression coefficients between the OBS signal and the SPM concentration from filtrations are shown (TM= coastal turbidity maximum) Nr. Data Location Area SPM=A+B OBS //3 Kwinebank Offshore /1/3 Kwinebank Offshore /7/ B&W Oostende TM A -9/11/ MOW1 TM B 9-1/11/ Hinderbank Offshore A B (POC+PON)/SPM (%) Fig. 3 OBS-SPM Calibration. Fig. Organic fractions in SPM. Fig. 5 Current-Turbulence. 3 η [s -1 ] max K m [M] β [ ] Table 3 RMSE between the BFLOC model results and the measured floc sizes using calibrated parameters. Nr. ref: Michael Fettweis, SPM ± stdv D f ±stdv d ±stdv Tuned parameter RMSE(µm) Original Tuned O T ±1.1 1±3.±. kb = ka = ±1 75±.± ±1 1± 3.3±. kb ' = A 9±5 ±5 1.7±.3 ka ' = kb ' = B 3.± ±3 3.5±.3 kb ' = Results of the Biological Flocculation Model Maggi (9) presented a flocculation model where a coupling between the mineral and micro-organism dynamics was implemented. The model was calibrated using two sets of in situ measurements of SPM concentration, turbulent shear rate and average floc size collected in the Belgian North Sea (Fettweis et al., ). Using the coefficients tuned by Maggi (9), the model described the particle sizes well comparing with the observations. The significant influence of biomass on the particle size can clearly observed. A sensitivity test has been carried out for the 5 parameters used in the BFLOC model, i.e. the aggregation parameter; breakup parameter; the biomass growth rate; half-saturation concentration and carrying capacity coefficient. A similar Monte Carlo analysis was carried out to characterize the parameters. We applied five independent normally-distributed probability density functions to the parameters with the averages obtained from standard deviation equal to % of each parameters (σ) according to the parameters of Maggi (9). The range of parameter values was limited to ±3 times the standard deviation in 3 replicate test (see Table ). Root mean square errors (RMSE) of each test set are calculated. The best parameters for each measurement are listed in Table 3. The RMSE can be improved from 5.33µm down to.9µm for the measurement -5-A. There are no significant improvements but well fitted with the observations for the sets 3-5 and -1 (Figure a). The worst predictions are for the 3-15 (Fig b) and -5-B, though RMSE could decrease (See Table3). The floc sizes of these two data sets are mostly biger than 1µm (1±3µm, 115±3µm). The floc sizes of these two measurements are not well distributed from the LISST records (see Figure 7). This may due to the real particles are mostly larger than 5µm which were exceeded the valid LISST record range. And, thus caused the modeled results based on the biological flocculation depart from the observations. Further study will be required, e.g. correction of the floc size distribution patterns will be necessary for verifying the influences. Floc size(um) Floc size(um) -1(B&W Oostende) in-situ 1 BFLOC(org) 1 BFLOC(ka') 15-Jul 15:5 15-Jul 17:3 15-Jul 19:31 15-Jul 1:5 15-Jul 3:1 1-Jul 1:1 1-Jul 3:5 1-Jul : (Kwintebank) 3 in-situ BFLOC(org) 1 BFLOC(kb') 1 11-Jun 1:5 11-Jun :13 11-Jun :1 11-Jun 3:9 1-Jun 1:37 1-Jun 3:5 1-Jun 5:13 1-Jun 7: Fig. Modeled time series from (a, up) the better fitted results; (b,low) not fitted results. Fig. 7 Particle (floc) size distribution of the SPM measured by the LISST as function of volume concentration Conclusions Five data sets of SPM measurements in Belgian coastal area are further studied and the floc dynamics are modeled after Maggi (9). Data sets with fine particles are well modeled using calibrated parameters. Two sets of measurements were not well predicted by the flocculation model are investigated. This may cause by the uncertainties of the LISST records since the particles are exceeding the valid instrument ranges. Further study on this issue will be necessary. References Bhaskar, P.V., Grossart, H.P., Bhosle, N.B., Simon, M., 5. Production of macroaggregates from dissolved exopolymeric substances (EPS) of bacterial and diatom origin. FEMS Microbiology Ecology 53, 55. Droppo, I.G., Leppard, G.G., Flanning, D.T., Liss, S.N., The freshwater floc: a functional relationship of water and organic and inorganic floc constituents affecting suspended sediment properties. Water, Air and Soil Pollution 99, 3 5. Eisma, D., Kalf, J., 197. Distribution, organic content and particle size of suspended matter in the North Sea. Netherlands Journal of Sea Research, 1, 5-5. Fettweis, M.,.Unvertainty of excess density and settling velocity of mud flocs derived from in situ measurements. Estuarine, coast and shelf science, 7, 3. Fettweis, M., Francken, F., Pison, V., Ven den Eynde, D.,. Suspended particulate matter dynamics and aggregate sizes in a high turbidity area. Marine Geology, 35, 3 7. Grossart, H.P., Kiorboe, T., Tang, K., Ploug, H., 3b. Bacterial colonization of particles: growth and interactions. Applied and Environmental Microbiology, 9, Maggi, F., 9. Biological flocculation of suspended particles in nutrient-rich aqueous ecosystems. Journal of Hydrolog, 37, Mehta, A.J., 199. On estuarine cohesive sediment suspension behavior. Journal of Geophysical Research Oceans 9 (c1), Van Leussen, W., 199. Estuarine macroflocs and their role in fine-grained sediment transport. Ph. D. thesis, University of Utrecht, The Netherland.

38 APPENDIX 3 Fettweis M, Van den Eynde D, Francken F, Van Lancker V. SPM dynamics measured with an automated tripod in the Belgian nearshore area: natural dynamics and anthropogenic effects. Liège Colloquium, 3 April 1

39 SPM dynamics measured with an automated tripod in the Belgian nearshore area: natural dynamics and anthropogenic effects FETTWEIS M 1, VAN DEN EYNDE D 1, FRANCKEN F 1, VAN LANCKER V 1 1 Royal Belgian Institute of Natural Sciences, MUMM, Belgium Large amounts of sediments are dredged in the Belgian nearshore area to maintain ships access to ports and harbours. The EU Marine Water Framework Directive provides a framework that embodies the principles of environmental protection, improvement and restoration on an integrated basis. In addition, the WFD specifies that there must be no temporal deterioration in chemical and biological status for many water bodies, and identifies (Annex VIII) material in suspension as one of the main pollutants. When human activities occur in habitats characterised by cohesive seabed sediments or by high turbidities, resuspension of material or dredging and dumping can result in higher concentrations of suspended particulate matter (SPM), which can spread over large areas. The manner in which the system reacts to engineering works needs to be understood to ensure cost-effective operations at sea, to better gauge the human footprint, and to develop environmental policies aiming at a more sustainable management of the marine environment. Reference situations are rarely available in the marine environment and, therefore, true impacts are difficult to be assessed unambiguously. In situ data have been collected near Zeebrugge in the framework of a scientific experiment that was set up by the Ministry of the Flemish Community during May 9 in order to evaluate an alternative dredging method for the Albert II dock (port of Zeebrugge). The dredged matter was directly pumped outside the port and the SPM concentration and other parameter were measured using a tripod at about km from the dumping site. Data have been collected before, during and after the dredging works. Mounted instruments on the tripod include a SonTek 3 MHz ADP, a SonTek 5 MHz ADV Ocean, a Sea-Bird SBE37 CT system, two OBS (one at. and another at m above bed (mab), a LISST 1 and two SonTek Hydra systems for data storage and batteries. In order to measure changes of a natural highly dynamic quantity it is of primary importance to choose a sampling method, providing a representative sub-sample of the population in the time- and space domain. If long-term variations, induced by natural changes or anthropogenic effects, need resolving, overprinting tidal, neap-spring as also seasonal signals need filtering. This requires sufficiently dense sampling in time and long data series together with the uncertainty, introduced by the sampling method and instrumentation. The aim of the measurements was to investigate the effects of dumping works on the SPM concentration and to evaluate the temporal SPM heterogeneity in the Belgian nearshore, using a large set of SPM concentration. Statistical methods, based on probability density and auto correlation functions are used to evaluate the data sets. 1 Royal Belgian Institute of Natural Sciences, Management Unit of the North Sea Mathematical Models, Gulledelle 1, 1 Brussels, Belgium

40 (Mar - Apr ) SPM dynamics measured with an automated tripod in the Belgian nearshore area: natural dynamics and anthropogenic effects M. FETTWEIS, D. VAN DEN EYNDE, F. FRANCKEN, V. VAN LANCKER Royal Belgian Institute of Natural Science (RBINS), Management Unit of the North Sea Mathematical Models (MUMM), Gulledelle 1, 1 Brussels, Belgium, E mail: INTRODUCTION Many access channels and harbours suffer from sedimentation of fine sediments and formation of fluid mud layers. Conventional dredging methods with trailer suction dredgers, and disposal of the dredged material at designated locations, incur substantial costs. In May 9 an experimental study was carried out in the port of Zeebrugge (Albert II dock) to investigate whether the thickness of the mud layer with a density lower than 1 kg/m³, could be reduced by pumping using a cutter dredger. The dredged matter was pumped over the harbour breakwater into the sea at a location closer to the shore and the port as compared to the existing disposal sites (Lauwaert et al., 9). The investigations performed during the disposal experiment consist of measurements in the water column (e.g. temperature, salinity, SPM concentration, particle size and current velocity) at a fixed location situated about 3 km west of the disposal site to evaluate far field effects. Although the evaluation of the project was negative in terms of efficiently reducing the thickness of the fluid mud layer insight was gained in the monitoring efforts needed to assess the impact on SPM concentration outside the port. Fluid mud from the port of Zeebrugge METHOD A tripod has been deployed for days during measuring periods before, during and after the experiment. SPM concentration was measured at. m and m above bed. Disposal location of dredged material Tripod location The SPM concentration variability at Blankenberge is the result of various processes related to tides, storms and seasonal changes. In order to identify the effects from dredged material disposal, statistical methods are used. By constructing frequency distributions of different data sets we can calculate using standard statistic tests if two distributions are drawn from the same distribution function. If disposal of dredged material over the western breakwater of the port has an impact on SPM concentration then this should be detected in variations of statistical parameters during the data collected during the field experiment (see Fettweis & Nechad, 1). Further, changes in SPM concentration due to disposal could results in a shift of the SPM concentration maxima during the tides. Above: Albert II dock (port of Zeebrugge) and the dredging locations. Right: Bathymetry in the southern North Sea and the tripod location at Blankenberge Probability density (Nov-Dec ) x*=3 mg/l s*=.93 p=1. Probability density (Nov-Dec ) x*=1 mg/l s*=. p=.93 Tripod deployment at Blankenberge Probability density (Dec - Feb 7) x*=39 mg/l s*=.97 p= Probability density (Dec - Feb 7) x*=19 mg/l s*=.3 p=.93 Probability density (Jan - Feb ) x*=13 mg/l s*=.3 p=.77 Probability density (Jan - Feb ) x*=15 mg/l s*=. p= Probability density..1 x*=9 mg/l s*=3.1 p=.9 Probability density..1 (Mar - Apr ) x*=15 mg/l s*=. p=.99 Probability density Probability density (Apr - Jun ) x*=5 mg/l s*=.71 p=.53 (May - Jun 9) x*=5 mg/l s*=.5 p= mab Probability density Probability density (Apr - Jun ) x*=1 mg/l s*=.1 p=.1 (May - Jun 9) x*=19 mg/l s*=. p= mab Probability density distribution of the SPM concentration data at. mab (left) and mab (right) during the measuring periods and the corresponding log normal probability density functions and Χ² test probability p. The data are binned in classes of 5 mg l 1, the dashed lines correspond to the median x* times/over the multiplicative standard deviation s*. The field experiment took place duirng period SPM concentration at. mab (SPM1) and mab (SPM) and tide averaged data during periods 1, 5 and (field experiment) Numerous morphological, and sedimentological effects result from dredging and disposal works in nearshore areas. The current study focuses on the effects of a continuously disposal of fine grained dredged material on the increase of SPM concentration and on the possible formation of fluid mud close to the shoreline. The major conclusion from the data are: There is a dominant quarter diurnal signal in the time series. The spring neap tidal signal is clearly visible during calm weather; SPM concentrations maxima were sometimes up to 5 times higher than the minima; The very high SPM concentrations near the bed during winter and autumn are caused by storms and suggest that high concentrated mud layers or fluid layers are formed (Fettweis et al., 1); During the field experiment (May June 9) the near bed dynamics was mainly influenced by HCBS layers, whereas at mab a spring neap tidal signal could be identified CONCLUSION Harbour authorities world wide are obliged to dredge their major shipping channels, and subsequently to dispose of the dredge spoil offshore. This study provided a statistical technique to evaluate the effects of disposal operations in a highly turbid area with high natural variability. The following arguments show that the disposal of dredged matter have caused an increase in SPM concentration: The SPM concentration near the bed (. mab) was exceptionnally high during the field experiment. The median SPM concentration was mg/l higher than during measuring period 1 (high autumn SPM concentration) and about 33 mg/l higher than during the same period in. The port and the disposal site are situated in ebb direction of the measuring location. During the experiment a generally higher SPM concentration near the bed during ebb and at mab during flood was observed, suggesting that disposal of dredged material is mainly transported in the benthic layer. The time lag between high wave and high SPM concentration proves that the SPM has been advected towards the measuring location rather than eroded locally. Further readings: Fettweis M, Nechad B (1) Evaluation of in situ and remote sensing sampling methods for SPM concentrations, Belgian continental shelf (southern North Sea). Ocean Dynamics (in revision) Fettweis M, Francken F, Van den Eynde D, Verwaest T, Janssens J, Van Lancker V (1) Storm influence on SPM concentrations in a coastal turbidity maximum area with high anthropogenic impact (southern North Sea). Continental Shelf Research (in revision) Lauwaert B, Bekaert K, Berteloot M, De Backer A, Derweduwen J, Dujardin A, Fettweis M, Hillewaert H, Hoffman S, Hostens K, Ides S, Janssens J, Martens C, Michielsen T, Parmentier K, Van Hoey G, Verwaest T (9) Synthesis report on the effects of dredged material disposal on the marine environment (licensing period 9). Report by MUMM, ILVO, CD, amt and WL BL/9/1. 73pp. This study was funded by the Maritime Access Division of the Ministry of the Flemish Community, within the framework of the MOMO project and partly by the Belgian Science Policy projects QUESTD (SD/NS/A).

41 APPENDIX Baeye M, Fettweis M, Van Lancker V, Francken F. 1. Monitoring morphological changes using near bed ADV altimetry. Liège Colloquium, 3 April 1

42 Monitoring Morphological Changes using near-bed ADV Altimetry. BAEYE, M. 1, FETTWEIS, M., FRANCKEN, F., VAN LANCKER, V. 1 Ghent University, Belgium Management Unit of the North Sea Mathematical Models, Belgium Morphological changes of the bottom is of interest to many coastal and offshore applications such as engineering works (windmills, harbour construction, dredging), aggregate extraction, the underwater heritage protection and the object burial in general. The objective of this study is understanding seabed morphodynamics, comprising several spring/neap tidal cycles. Continuous time series were made available from a Sontek Acoustic Doppler Velocimeter (ADV) mounted on a multisensor tripod, at different locations on the Belgian Continental Shelf (RBINS- MUMM). Most measurements are conducted in near coastal shallow waters, though also offshore locations have been targeted. Data from the nearshore moorings clearly show dynamic trends in accretion and erosion. The results are statistically related to time-series of tidal forcing, wind and wave stresses using cross- and multi-spectral analyses and wavelet transforms. Furthermore, the data are coupled to time series of an optical backscatter sensor (OBS) to detect occurrences of near-bed fluffy layers and fluid mud sheets. Please send your abstract by to Please indicate hereafter if you need special technical equipment for your presentation(s) x 1 Renard Centre of Marine Geology, Krijgslaan 1 B-9 Ghent MUMM, Gulledelle 1, B-1 Brussels (St Lambrechts-Woluwe)

43 Fluid Mud Dynamics Derived from ADV Altimetry, Belgian Coastal Zone Matthias Baeye 1, Michael Fettweis, Frederic Francken², Vera Van Lancker 1 Department of Geology and Soil Science, Renard Centre of Marine Geology, Ghent University, Krijgslaan 1, B-9, Gent, Belgium. Department VI of the Belgian Royal Institute of Natural Sciences, Management Unit of Mathematical Models North Sea, Gulledelle 1, B-1 Brussels (St Lambrechts-Woluwe), Belgium. Cohesive sediment in coastal systems eg. fluid mud/hcms (high-concentration mud suspensions) Depending on - sediment properties, - meteo-hydrodynamic conditions, - availability of the sediment. Aim of study? evaluating the probability for detecting fluid mud formation by means of an ADV (acoustic Doppler velocimeter) mounted on a tripod frame (Figure 1) correlating observed sea bed level changes with hydro-meteo conditions In the southern North Sea Belgian Continental Shelf Characteristics - macrotidal regime (tidal amplitude maximum of -5 m), - occurrence of moderate wave conditions (.5- m of significant wave height). Study area? near-shore/west off Zeebrugge harbor shallowness, maximum current velocities up to 1 m/s, highly energetic hydrodynamic conditions, Fettweis and Van den Eynde (3): highly turbid with mean SPM concentrations (5-1 mg/l), occurrence of turbidity maxima and mud fields. Conclusions: ADV altimetry reveals depositional and erosional events Storms (significant wave height > m) + spring tide (doy 1-9) A tripod frame mooring during winter of 7 ( days), see Figure 3 - ADV, - OBS (optical backscatter sensor), - LISST (Laser In-Situ Scattering and Transmissometry) SonTek ADV/Ocean (5MHz) (besides flow measurements) distance between probe tip and nearby physical boundary within range detecting the spike in signal strength corresponding to the reflection of the acoustic pulse from that boundary (Velasco and Huhta 5), see Figure. IMPORTANT: Pitch and roll variations of probe are taken into account settling of the tripod frame causes biased sediment levels Delivery of sediment in suspension Bed level accretion during neap tide = Long-term occurrence of fluid mud (doy 9-) Erosion as result of remobilization during accelerating tidal flow (doy 19-) and/or storm passage and so on Observation of short-term accretional events during slack waters = Rapid siltation from saturated mud suspension conditions (Winterwerp et al 1) Entrainment during accelerating tide Observation of erosional events dependent on meteorological conditions Figure 1 Ebb currents more erosive than flood (doy 1-11) for for westerly wind Resuspension of all sediments remaining a harder sea bed surface (doy 3-) for easterly winds Figure Figure 3 References: Fettweis, M. and Van den Eynde D. 3. The mud deposits and the high turbidity in the Belgian-Dutch coastal zone, southern bight of the North Sea. Continental Shelf Research, 3, 9-91 Velasco D.W. and Huhta C.A. Experimental verification of acoustic Doppler velocimeter (ADV) performance in fine-grained, high sediment concentration fluids. SonTek/YSI report. 3 pgs. Winterwerp J.C., Uittenbogaard, R.E. and de Kok, J.M. 1. Rapid siltation from saturated mud suspensions. Intercoh Conf. 9. pgs. This study is partly financed through a grant of the Flemish Institute to stimulate scientific-technological research in industry (IWT) and partly financed by the projects MOMO (Flemish Government) and QUESTD (Belgian Science Policy)

Statistiek van extreme gebiedsneerslag in Nederland

Statistiek van extreme gebiedsneerslag in Nederland Statistiek van extreme gebiedsneerslag in Nederland Aart Overeem en Adri Buishand De Bilt, 2012 Technical report; TR-332 Statistiek van extreme gebiedsneerslag in Nederland Versie 1.0 Datum 4 mei 2012

Nadere informatie

Bodemdaling door Aardgaswinning

Bodemdaling door Aardgaswinning Statusrapport 2010 en Prognose tot het jaar 2070 September 2010 Bodemdaling door Aardgaswinning NAM-gasvelden in Groningen, Friesland en het noorden van Drenthe EP Document Nummer: EP201006302236 Document

Nadere informatie

Voorspelling van aandelenkoersen op. basis van nieuwsberichten

Voorspelling van aandelenkoersen op. basis van nieuwsberichten Voorspelling van aandelenkoersen op basis van nieuwsberichten Michael van Kempen (283858) Bachelorscriptie Informatica & Economie Begeleider: dr. ir. J. van den Berg Juli 2006 1. Introductie... 3 1.1 Het

Nadere informatie

Meetnet Nutriënten Landbouw Specifiek Oppervlaktewater. Tussenrapportage: update t/m 2013

Meetnet Nutriënten Landbouw Specifiek Oppervlaktewater. Tussenrapportage: update t/m 2013 Meetnet Nutriënten Landbouw Specifiek Oppervlaktewater Tussenrapportage: update t/m 2013 Meetnet Nutriënten Landbouw Specifiek Oppervlaktewater Tussenrapportage: update t/m 2013 Janneke Klein Joachim

Nadere informatie

Digitale signaalverwerking van het EEG

Digitale signaalverwerking van het EEG Digitale signaalverwerking van het EEG ACHTERGRONDEN EN KLINISCHE TOEPASSINGEN Michel J.A.M. van PUTTEN & Kees J. STAM Inhoudsopgave 1 Introductie 2 2 Signaalanalyse in de KNF 2 3 Algemene signaalkenmerken

Nadere informatie

Onderzoek naar bovengrensscenario s voor klimaatverandering voor overstromingsbescherming van Nederland

Onderzoek naar bovengrensscenario s voor klimaatverandering voor overstromingsbescherming van Nederland Onderzoek naar bovengrensscenario s voor klimaatverandering voor overstromingsbescherming van Nederland Internationale wetenschappelijke beoordeling Uitgevoerd op verzoek van de Deltacommissie Nederland,

Nadere informatie

Project MER voor zandwinning in de Schaar van Ouden Doel en de diepe zone tussen de Van Cauwelaertsluis en Kallosluis PRMER0347

Project MER voor zandwinning in de Schaar van Ouden Doel en de diepe zone tussen de Van Cauwelaertsluis en Kallosluis PRMER0347 Imagine the result Project MER voor zandwinning in de Schaar van Ouden Doel en de diepe zone tussen de Van Cauwelaertsluis en Kallosluis PRMER0347 Departement Mobiliteit en Openbare Werken afdeling Maritieme

Nadere informatie

Studie uitgevoerd in opdracht van MIRA, Milieurapport Vlaanderen. Onderzoeksrapport

Studie uitgevoerd in opdracht van MIRA, Milieurapport Vlaanderen. Onderzoeksrapport Ozonschade aan vegetatie: Literatuurstudie en studie naar de haalbaarheid van een indicator op basis van de ozonflux en naar de implicaties voor de gebiedsdekkende berekening via een luchtkwaliteitsmodel

Nadere informatie

Wetenschappelijke onderzoeksmethoden

Wetenschappelijke onderzoeksmethoden Wetenschappelijke onderzoeksmethoden Dit document beschrijft hoe wetenschappelijk onderzoek in het algemeen wordt uitgevoerd en op welke aspecten het Kennisplatform let bij de interpretatie van onderzoeksresultaten.

Nadere informatie

IMARES Wageningen UR. Verkenning natuurwaarden Borkumse Stenen. project Aanvullende Beschermde Gebieden. O.G. Bos & A. Paijmans.

IMARES Wageningen UR. Verkenning natuurwaarden Borkumse Stenen. project Aanvullende Beschermde Gebieden. O.G. Bos & A. Paijmans. Verkenning natuurwaarden Borkumse Stenen project Aanvullende Beschermde Gebieden O.G. Bos & A. Paijmans Rapport C137/12 IMARES Wageningen UR (IMARES - Institute for Marine Resources & Ecosystem Studies)

Nadere informatie

Meten van het binnenklimaat. Waarom, waar?

Meten van het binnenklimaat. Waarom, waar? Meten van het binnenklimaat. Waarom, waar? Uitvergroting van een Molierdiagram waarin de klimaatgegevens van de verschillende seizoenen worden gepresenteerd. Inhoud 2 - Inleiding 3 - Hoe komt het binnenklimaat

Nadere informatie

BEPALING VAN DE MEETONZEKERHEID VOOR KWANTITATIEVE CHEMISCHE ANALYSES

BEPALING VAN DE MEETONZEKERHEID VOOR KWANTITATIEVE CHEMISCHE ANALYSES Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Bestuur Laboratoria Procedure BEPALING VAN DE MEETONZEKERHEID VOOR KWANTITATIEVE CHEMISCHE ANALYSES Datum van toepassing : zie datum goedkeuring

Nadere informatie

Crew Rostering: Een Rooster Probleem voor de Rondvaart Wouter Radder

Crew Rostering: Een Rooster Probleem voor de Rondvaart Wouter Radder Crew Rostering: Een Rooster Probleem voor de Rondvaart Wouter Radder BWI Werkstuk Crew Rostering: Een Rooster Probleem voor de Rondvaart Wouter Radder BWI Werkstuk Vrije Universiteit Faculteit der Exacte

Nadere informatie

Wouter Vanneuville, Ruben Maddens, Christophe Collard, Peter Bogaert, Philippe De Maeyer, Marc Antrop

Wouter Vanneuville, Ruben Maddens, Christophe Collard, Peter Bogaert, Philippe De Maeyer, Marc Antrop Impact op mens en economie t.g.v. overstromingen bekeken in het licht van wijzigende hydraulische condities, omgevingsfactoren en klimatologische omstandigheden Wouter Vanneuville, Ruben Maddens, Christophe

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Veiligheid Nederland in Kaart Inschatting van het aantal slachtoffers ten gevolge van overstroming

Veiligheid Nederland in Kaart Inschatting van het aantal slachtoffers ten gevolge van overstroming Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat Veiligheid Nederland in Kaart Inschatting van het aantal slachtoffers ten gevolge van overstroming Dijkringen 7, 14 en 36 Januari 2006 Ministerie van

Nadere informatie

RIVM rapport 650010024/2002. Vergelijkende PM 10 -metingen in Nederland. deel B: Landelijke omgeving

RIVM rapport 650010024/2002. Vergelijkende PM 10 -metingen in Nederland. deel B: Landelijke omgeving RIVM rapport 650010024/2002 Vergelijkende PM 10 -metingen in Nederland. deel B: Landelijke omgeving F.Th. van Arkel, E.M. van Putten, H.J.Th. Bloemen, A. van der Meulen RIVM, Postbus 1, 3720 BA Bilthoven,

Nadere informatie

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI - EINDRAPPORT- Jonneke Bolhaar, Nadine Ketel, Bas van der Klaauw (Vrije Universiteit) Februari 2014 Dit rapport geeft een verslag van het

Nadere informatie

Het gebruik van datamining als predictive analytic voor dienstverleners

Het gebruik van datamining als predictive analytic voor dienstverleners Het gebruik van datamining als predictive analytic voor dienstverleners Juni 2014 Bachelor scriptie Informatiekunde Faculteit der Natuurkunde, Wiskunde en Informatica Universiteit van Amsterdam J.R. Tromp

Nadere informatie

Autoverzekering BA bij jongeren. Car Insurance Survey. Eindrapport. Statistics Belgium. Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie

Autoverzekering BA bij jongeren. Car Insurance Survey. Eindrapport. Statistics Belgium. Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie Autoverzekering BA bij jongeren Car Insurance Survey Eindrapport Statistics Belgium Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie 2 0 1 3 Inhoudstafel 1 Doel en onderwerp van de studie... 3 2

Nadere informatie

[PROFESSIONEEL HANDELEN & ONDERZOEK]

[PROFESSIONEEL HANDELEN & ONDERZOEK] 2012-2013 Hogeschool Arnhem en Nijmegen Robert-jan Greup [PROFESSIONEEL HANDELEN & ONDERZOEK] Samenvatting van onderzoeksmethode voor sportstudies. Inhoud Wat is onderzoek?... 2 De definitie van onderzoek...

Nadere informatie

KNMI 14. klimaatscenario s. voor Nederland

KNMI 14. klimaatscenario s. voor Nederland KNMI 14 klimaatscenario s voor Nederland 2 Inhoudsopgave Kerncijfers 6 KNMI 14-klimaatscenario s samengevat 7 Inleiding 8 KNMI 14-klimaatscenario s 8 Waarom nu nieuwe scenario s? 8 Scenario s plus natuurlijke

Nadere informatie

Statistische onzekerheid met betrekking tot microbiologische analysetechnieken. Robert Abrams P. 1/1

Statistische onzekerheid met betrekking tot microbiologische analysetechnieken. Robert Abrams P. 1/1 Statistische onzekerheid met betrekking tot microbiologische analysetechnieken Robert Abrams Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze presentatie mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door

Nadere informatie

AquaTerra Europa kennis voor ATNL

AquaTerra Europa kennis voor ATNL AquaTerra Europa kennis voor ATNL Overzicht van nieuwe systeemkennis voor een beter beheer van verontreinigde Europese riviersystemen Auteurs Jan Joziasse, Stefan Jansen en Jos Brils (allen TNO / Deltares)

Nadere informatie

Optimalisering van het call center van de Directie-generaal Personen met een handicap

Optimalisering van het call center van de Directie-generaal Personen met een handicap 9 280 74 21 E-mail: info@mobius.eu Web: www.mobius.eu BTW/TVA/VAT: BE 0472 582 515 RPR Gent Optimalisering van het call center van de Directie-generaal Personen met een handicap 13-2-2013 Eindrapport Möbius

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP Brussel, 6.12. 2000 COM(2000) 802 definitief 2000/0325 (COD) 2000/0326 (COD) 2000/0327 (COD) MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD OVER

Nadere informatie

D2: Kwaliteitsraamwerk voor standaarden

D2: Kwaliteitsraamwerk voor standaarden Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research Colosseum 27 7521 PV Enschede TNO-rapport www.tno.nl T +31 53 483 52 00

Nadere informatie

Effecten van de afschaffing van NO x - emissiehandel

Effecten van de afschaffing van NO x - emissiehandel ECN Beleidsstudies ECN-N--12-015 7 september 2012 Notitie Effecten van de afschaffing van NO x - emissiehandel Aan : Eva Thompson, Ministerie van Infrastructuur en Milieu Kopie aan : Arjan Plomp, Eppe

Nadere informatie

Nationale Regenradar. Toelichting operationele neerslagproducten. Noorderzijlvest Februari 2013 BA8186

Nationale Regenradar. Toelichting operationele neerslagproducten. Noorderzijlvest Februari 2013 BA8186 Nationale Regenradar Toelichting operationele neerslagproducten Noorderzijlvest Februari 2013 BA8186 Nationale Regenradar Toelichting operationele neerslagproducten dossier : BA8186 registratienummer :

Nadere informatie

Doelmatigheidsonderzoek AERIUS Calculator (bètaversie 8) en Monitor (versie 2014)

Doelmatigheidsonderzoek AERIUS Calculator (bètaversie 8) en Monitor (versie 2014) TNO-rapport TNO 2015 R10211 Doelmatigheidsonderzoek AERIUS Calculator (bètaversie 8) en Monitor (versie 2014) Earth, Life and Social Sciences Princetonlaan 6 3584 CB Utrecht Postbus 80015 3508 TA Utrecht

Nadere informatie