Productinformatie bij het openen op afstand van een KBC-Effectenrekening via KBC-Online

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Productinformatie bij het openen op afstand van een KBC-Effectenrekening via KBC-Online"

Transcriptie

1 Productinformatie bij het openen op afstand van een KBC-Effectenrekening via KBC-Online 1 Aanbieder KBC Bank NV, een financiële instelling met zetel te 1080 Brussel, Havenlaan 2, BTW BE , RPR Brussel, tel De toezichthoudende autoriteit is de Nationale Bank van België (NBB), met zetel te 1000 Brussel, de Berlaimontlaan 14, KBC Bank heeft de Gedragscodes van de Belgische Vereniging van Banken (BVB) onderschreven. De rekeninghouder kan de volledige tekst van de Gedragscodes bekijken of downloaden op 2 Dienstverlening a) Belangrijkste kenmerken van de effectenrekening De KBC-Effectenrekening is een overeenkomst tussen de cliënt en KBC Bank waarin deze laatste zich verbindt de volgende handelingen uit te voeren met betrekking tot de bewaarde financiële instrumenten. bewaren van effecten; de inning en betaling van interesten en/of dividenden van de op een rekening geboekte effecten; de inning en betaling van vervallen kapitalen van de op een rekening geboekte effecten, evenals van uitlotingen (eventueel met premies) en bonusuitkeringen; de splitsing, omruiling en omzetting van de op een rekening geboekte effecten; nazicht van de trekkingen en verzetsbetekeningen; uitvoeren van verplichte omruilingen; uitbetalen van effecten op de eindvervaldag. De opening van een KBC-Effectenrekening is gratis. De bank is gerechtigd de rekening waarop geen effecten meer zijn geboekt, na een redelijke termijn eenzijdig af te sluiten. Het Reglement KBC-Effectenrekeningen bevat nadere informatie over de opdracht van KBC Bank als bewaarnemer. b) Bewaarloon en kosten Als er financiële instrumenten geboekt staan op de KBC- Effectenrekening, is de rekeninghouder aan KBC Bank een bewaarloon verschuldigd. Het bewaarloon wordt berekend op de totale tegenwaarde van de effectenrekening, inclusief goudstaven en beleggingsmunten. De berekening gebeurt op het einde van het jaar op basis van onderstaand tarief. Het bewaarloon wordt in januari daaropvolgend aangerekend. Standaardtarief bewaarloon, berekend op de totale tegenwaarde (exclusief uitzonderingen) Uitzonderingen KBC-effecten (uitgezonderd effecten uitgegeven door ex-centea en ex-kbl) Rechten en strips Commercial paper, schatkistcertifcaten 0,14% + 21 btw Gratis Gratis Gratis Effecten op naam en eigendomsaanwijzende stukken per waardecode Dossierkost: niet van toepassing als de effectenrekening alleen waarden vrij van bewaarloon bevat Per bewaarlijn Minima (niet van toepassing op effectenrekeningen die alleen effecten vrij van bewaarloon bevatten) 4,84 euro incl. 21% btw 8,47 euro incl. 21% btw 4,84 euro incl. 21% btw Eventuele kosten verbonden aan de handelingen met betrekking tot in bewaring gegeven effecten kan de rekeninghouder opvragen door te klikken op de Tarievenkaart van de effectenrekeningen. c) Wijze van betaling en uitvoering Het bewaarloon wordt telkens in januari afgeschreven van de door rekeninghouder gekozen debetrekening. Eventuele kosten verbonden aan in bewaring gegeven effecten worden in mindering gebracht op de opbrengsten van de effecten of afgeschreven van de gekozen debetrekening. Door zich akkoord te verklaren met het reglement van de KBC-Effectenrekening stemt de rekeninghouder in met de onmiddellijke uitvoering van de overeenkomst. De rekeninghouder erkent tevens dat hij door het deponeren van effecten in zijn effectenrekening KBC Bank de uitdrukkelijke toestemming geeft om ten aanzien van deze effecten alle handelingen uit te voeren die vallen binnen de opdracht van KBC Bank met betrekking tot de effectenrekening, ook als die handelingen worden uitgevoerd in de bedenktijd waarvan sprake in 3. a) hierna. d) KBC Bank kan conform het Reglement KBC-Effectenrekeningen op elk ogenblik de modaliteiten ervan wijzigen. 3 Overeenkomst gesloten op afstand a) Verzakingsrecht De rekeninghouder, die de KBC-Effectenrekening uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden opent, beschikt over een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de dag van het sluiten van de overeenkomst om van de op afstand gesloten overeenkomst af te zien. Hij kan dat recht uitoefenen zonder betaling van een boete of bewaarloon en zonder opgave van een reden. Als de rekeninghouder van de overeenkomst afziet, moet hij dat per brief meedelen aan het rekeningvoerende KBC-bankkantoor. Oefent de rekeninghouder zijn recht om van de overeenkomst af te zien niet uit binnen de daartoe bepaalde termijn, dan kan hij dat later niet meer doen zonder het eventueel aangerekende bewaarloon te moeten betalen. Hij kan de overeenkomst echter ook na het verstrijken van bovengenoemde bedenktijd te allen tijde beëindigen conform artikel 12 van het Reglement KBC-Effecten-rekeningen. Oefent de rekeninghouder zijn verzakingsrecht uit en bevinden er zich op dat ogenblik al financiële instrumenten in zijn KBC-Effectenrekening, dan moet de rekeninghouder eerst de nodige stappen ondernemen om deze effecten uit de effectenrekening over te schrijven naar een andere effecten- CW2149 V /- P.1/2 Productinformatie bij het openen op afstand van een KBC-Effectenrekening via KBC-Online

2 rekening. Eventuele kosten gekoppeld aan deze handelingen zijn ten laste van de rekeninghouder. Een overzicht van deze kosten is te vinden op de Tarievenkaart van de effectenverrichtingen. Met uitzondering van deze kosten, en de kosten die al werden aangerekend voor handelingen met betrekking tot de bewaarde effecten waarvoor de rekeninghouder KBC Bank de toestemming gaf ze uit te voeren, zal KBC Bank de rekeninghouder zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 30 kalenderdagen, alle bedragen terugbetalen die zij krachtens de overeenkomst op afstand van hem heeft ontvangen. Deze termijn gaat in op de dag waarop KBC Bank de kennisgeving van het afzien van de overeenkomst vanwege de rekeninghouder ontvangt. b) Looptijd De KBC-Effectenrekening wordt gesloten voor onbepaalde duur. De rekeninghouder kan deze te allen tijde beëindigen zonder opzegtermijn. c) Toepasselijk recht Bevoegde rechter Op de precontractuele en contractuele relaties tussen KBC Bank en de rekeninghouder is het Belgisch recht van toepassing. Inzake eventuele geschillen zijn de Belgische rechtbanken bevoegd. d) Taal De taal van de informatieverstrekking, communicatie en contractvoorwaarden is de taal van het KBC bankkantoor waar de rekeninghouder cliënt is of de taal waarin de rekeninghouder wil bediend worden, als die anders is. 4 Buitengerechtelijke Klachtenprocedures Voor klachten in verband met de KBC-Effectenrekening moet de rekeninghouder zich in eerste instantie wenden tot het KBC-bankkantoor waar hij zijn rekening voert. Wanneer de klacht niet op een voor hem bevredigende wijze wordt behandeld, kan hij zich wenden tot de Ombudsdienst van KBC Bank: KBC Bank - Ombudsdienst Brusselsesteenweg Leuven Tel Fax Als de rekeninghouder niet tevreden is met de behandeling van de klacht door de Ombudsdienst van KBC Bank, kan hij een beroep doen op de: Ombudsdienst voor de financiële sector: Bemiddelingsdienst Banken - Krediet - Beleggingen: Belliardstraat bus Brussel Tel Fax of De door de Bemiddelingsdienst uitgebrachte adviezen zijn niet bindend. De procedure verloopt volledig schriftelijk. Het beroep doen op de Bemiddelingsdienst is kosteloos. CW2149 V /- P.2/2 Reglement Effectenrekeningen KBC Bank NV Geregistreerd te Brussel, zesde kantoor, op 28 november 2013

3 Reglement Effectenrekeningen KBC Bank NV Zetel van de vennootschap: KBC Bank NV Havenlaan Brussel België BTW BE RPR Brussel FSMA A Deze versie van dit reglement werd geregistreerd te Brussel, zesde kantoor, op 28 november 2013 en van kracht met ingang van 1 december 2013 ter vervanging van alle vorige versies. CW2149 V /-

4

5 Reglement Effectenrekeningen KBC Bank NV Artikel 1. Algemeen 1.1. KBC Bank NV (hierna de bank genoemd) treedt op als open bewaarnemer van financiële instrumenten en van onder meer goudstaven, gouden beleggingsmunten en zilverkilo's (hierna voorwerpen genoemd) die zij voor de cliëntbewaargever (hierna de cliënt genoemd) in bewaring houdt op een of meer KBC-Effectenrekeningen in het kader van een overeenkomst van bewaargeving (hierna de overeenkomst effectenrekening genoemd). Cliënten die een KBC-Effectenrekening openen, moeten een door de bank aanvaarde zicht- of spaarrekening aanhouden De contractuele relatie tussen de bank en de cliënt wordt beheerst door de Algemene Bankvoorwaarden. Voor wat effectenrekeningen betreft, worden de Algemene Bankvoorwaarden aangevuld met de bepalingen in dit bijzondere reglement. Door zich akkoord te verklaren met dit reglement, stemt de cliënt in met de onmiddellijke uitvoering van de overeenkomst effectenrekening. Artikel 2. Bewaring 2.1. De financiële instrumenten en de voorwerpen worden bewaard op een effectenrekening bij de bank. De bank kan de in bewaring gegeven financiële instrumenten en voorwerpen die daarvoor in aanmerking komen, in bewaring geven bij derden (die een lid kunnen zijn van de KBC-groep), bij Euroclear Belgium (d.i. de vroegere Interprofessionele Effectendeposito- en Girokas of CIK), bij de Nationale Bank van België en/of bij een andere (inter)professionele instelling (hierna de onderbewaarnemer(s) genoemd). Deze onderbewaarnemers kunnen gevestigd zijn in België, in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte of daarbuiten. De onderbewaarnemers kunnen op hun beurt een beroep doen op andere onderbewaarnemers, die al dan niet in hetzelfde land gevestigd zijn. Verschillende rechtsstelsels kunnen aldus van toepassing zijn. Het toepasselijk recht, het toezicht door toezichthoudende autoriteiten en de toepasselijke wetgeving (zoals onder meer met betrekking tot een beleggersbeschermingssysteem, d.i. het maximaal terugbetaalbare bedrag in geval van insolventie van de onderbewaarnemer) kunnen verschillen van land tot land. Dat kan een invloed hebben op de rechten die cliënten kunnen laten gelden met betrekking tot hun financiële instrumenten De bank geeft geen financiële instrumenten in onderbewaarneming bij een onderbewaarnemer die gevestigd is in een land waar de bewaarneming van effecten niet is onderworpen aan een specifieke regelgeving en aan een specifiek prudentieel toezicht, tenzij de aard van het betrokken financieel instrument of van de gevraagde beleggingsdienst dat vereist. Voor zover mogelijk wordt alleen een beroep gedaan op onderbewaarnemers die erkend zijn door hun toezichthoudende autoriteit en die zijn aangesloten bij een nationaal beleggersbeschermingssysteem. De bank legt de nodige voorzichtigheid, zorgvuldigheid en waakzaamheid aan de dag bij de selectie, aanwijzing en periodieke beoordeling van haar onderbewaarnemers, alsook voor wat betreft de wettelijke en contractuele bepalingen inzake het bewaren van financiële instrumenten door de onderbewaarnemer. In het bijzonder wordt rekening gehouden met de deskundigheid en de marktreputatie van de geselecteerde onderbewaarnemers, alsook met toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen of marktpraktijken m.b.t. het bewaren van financiële instrumenten, met name wanneer die een invloed kunnen hebben op de rechten van de cliënt met betrekking tot de financiële instrumenten Om de rechten van de cliënt te beschermen, ziet de bank erop toe dat elke onderbewaarnemer de op een rekening geboekte financiële instrumenten van de cliënten van de bank duidelijk onderscheidt van de op een rekening bij deze onderbewaarnemer geboekte eigen financiële instrumenten van de bank, alsook van de eigen financiële instrumenten van de onderbewaarnemer zelf, tenzij het toepasselijke recht van het rechtsgebied waar de financiële instrumenten worden aangehouden, dat zou beletten. De onderbewaarnemer kan financiële instrumenten van cliënten van de bank onderscheiden van zijn eigen financiële instrumenten of van de financiële instrumenten van de bank door gebruik te maken van afzonderlijke rekeningen waarop financiële instrumenten van cliënten worden geboekt, of door andere vergelijkbare maatregelen waarmee eenzelfde beschermingsniveau wordt bereikt. Wanneer afzonderlijke rekeningen worden gebruikt, kunnen dat zowel gezamenlijke omnibusrekeningen (waarbij de financiële instrumenten niet op naam van elke cliënt geïndividualiseerd zijn, maar voor alle cliënten samen bewaard worden), als geïndividualiseerde cliëntenrekeningen zijn. Wanneer omnibusrekeningen gebruikt worden, kunnen cliënten zich niet meer beroepen op een individueel eigendomsrecht, maar op een gedeeld medeeigendomsrecht, waardoor elke cliënt een proportioneel recht verkrijgt op de onverdeeldheid van de gezamenlijke rekening in verhouding tot het aantal financiële instrumenten dat hij aanhoudt bij de bank. Het risico van het eventuele verlies of tekort van financiële instrumenten, bijvoorbeeld ten gevolge van het faillissement van de onderbewaarnemer, wordt proportioneel gedragen door alle medeeigenaars. Als de onderbewaarnemer op grond van het op de financiële instrumenten toepasselijke recht niet verplicht is om de financiële instrumenten van de cliënten van de bank te onderscheiden van de financiële instrumenten van de bank, stemt de cliënt ermee in dat de bank de desbetreffende financiële instrumenten van de cliënt houdt op een rekening bij deze onderbewaarnemer waarop ook de financiële instrumenten van de bank geboekt staan. In geval van faillissement van de bank kan dit negatieve gevolgen hebben op de rechten van de cliënt met betrekking tot zijn financiële instrumenten De in onderbewaargeving gegeven financiële instrumenten en voorwerpen zijn onderworpen aan de werkingsregels van de onderbewaarnemer, aan de overeenkomsten die werden gesloten tussen de bank en de onderbewaarnemer, en aan de wet- en regelgeving van toepassing op de onderbewaarnemer. De cliënt geeft de bank ook de onherroepelijke toestemming om alle inlichtingen en documenten met betrekking tot de door hem of voor zijn rekening in bewaring gegeven effecten te verstrekken aan de autoriteiten en CW2149 V /- P.1/8 Reglement Effectenrekeningen KBC Bank NV Geregistreerd te Brussel, zesde kantoor, op 28 november 2013

6 instanties die bevoegd zijn om deze gegevens op te vragen krachtens de voor hen geldende wetgeving en regelgeving. De gegevens die kunnen worden verstrekt, omvatten onder meer de identiteit en het domicilieadres van de cliënt, het aantal en de kenmerken van de in bewaring gegeven effecten alsook het tijdstip waarop de effecten in bewaring zijn gegeven (nom/neestelsel). Ter verduidelijking wijst de bank erop dat in bepaalde landen zoals bijvoorbeeld Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Australië en andere, vennootschappen die aandelen uitgeven, gerechtigd kunnen zijn om informatie in te winnen over de identiteit en het domicilieadres van de uiteindelijke eigenaars van die aandelen alsook over de omvang van hun aandelenbezit. Dat heeft tot gevolg dat de bank als bewaarnemer, voor aandelen uitgegeven of noterend in dergelijke landen, verplicht kan worden de betreffende informatie aan de bevoegde instanties te verstrekken. De cliënt erkent deze plicht en verbindt zich ertoe, als de bank niet over alle gevraagde gegevens beschikt, om de bank op eerste verzoek alle relevante ontbrekende gegevens te verstrekken. Als de cliënt geen gevolg geeft aan dat verzoek, is hij gehouden de bank schadeloos te stellen voor alle schadelijke gevolgen van dit verzuim, met inbegrip van onrechtstreekse schade De bank neemt deel aan de Belgische deposito- en beleggersbeschermingsregeling. In geval van deficiëntie van de bank voorziet deze regeling onder meer in een schadevergoeding van maximaal euro ter dekking van financiële instrumenten die de bank aanhoudt voor rekening van de cliënt en die zij niet zou kunnen teruggeven. De voorwaarden en bepalingen van deze deposito- en beleggersbeschermingsregeling worden verder uiteengezet in artikel 1.22 van de Algemene Bankvoorwaarden en kunnen ook worden geraadpleegd op De brochure "Bescherming deposito's en financiële instrumenten in België" is beschikbaar via en in elk bankkantoor. Artikel 3. Deponering 3.1. De bank neemt voorwerpen en Belgische en buitenlandse financiële instrumenten, met inbegrip van gedematerialiseerde financiële instrumenten, in bewaring. De bank behoudt zich het recht voor om de bewaarneming van (elke soort van) voorwerpen en van financiële instrumenten te weigeren of slechts onder bepaalde voorwaarden te aanvaarden om redenen die uitsluitend van haar beoordeling afhangen. Financiële instrumenten en voorwerpen waarop een zichtbaar of verborgen gebrek rust, worden niet aanvaard. De eigenlijke deponering van de financiële instrumenten en voorwerpen of de eigenlijke inboeking van de financiële instrumenten op een effectenrekening gebeurt onder voorbehoud van aanvaarding van de financiële instrumenten door de betrokken (onder)bewaarnemer(s). De cliënt erkent dat hij door het deponeren van voorwerpen en van financiële instrumenten op een effectenrekening de bank de uitdrukkelijke toestemming geeft om ten aanzien van die voorwerpen en financiële instrumenten alle handelingen uit te voeren die vallen binnen de opdracht van de bank met betrekking tot de effectenrekening. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, en mits de kenmerken en de aard van de financiële instrumenten en de voorwerpen dat toelaten, aanvaardt de cliënt dat de in een effectenrekening geboekte financiële instrumenten en voorwerpen vervangbaar zijn: de bank is geen nummerverantwoording verschuldigd bij de teruggave van de financiële instrumenten en voorwerpen; en de financiële instrumenten en voorwerpen die worden teruggegeven, moeten van gelijke soort en waarde zijn als de gedeponeerde financiële instrumenten en voorwerpen De bank is niet aansprakelijk voor enige gebreken die aan de door de cliënt gedeponeerde financiële instrumenten en voorwerpen zelf verbonden zijn, met inbegrip van de gebreken die vooraf aan de deponering zijn ontstaan. De cliënt is verplicht om de bank te vergoeden voor elke schade die de bank zou kunnen ondervinden als gevolg van het deponeren bij de bank van financiële instrumenten en voorwerpen waarop een gebrek of onregelmatigheid rust. Onder meer de volgende omstandigheden worden geacht een gebrek te zijn: onregelmatige of beschadigde financiële instrumenten; financiële instrumenten die niet voorzien zijn van de niet-vervallen coupons; couponbladen van vastrentende financiële instrumenten zonder bijbehorende mantels; mantels zonder couponbladen en couponbladen zonder mantel van niet-vastrentende financiële instrumenten; financiële instrumenten die uitgeloot zijn of het voorwerp hebben uitgemaakt van een splitsing of van een vervroegde terugbetaling; financiële instrumenten en voorwerpen waarover een discussie bestaat in verband met het eigendomsrecht ervan; financiële instrumenten en voorwerpen die het voorwerp uitmaken van een verzet of een gerechtelijke blokkering; niet authentieke financiële instrumenten, vervalste financiële instrumenten, nagemaakte financiële instrumenten De cliënt draagt alle gevolgen van de deponering of de verhandeling van gebrekkige of niet meer gangbare financiële instrumenten of financiële instrumenten waartegen in België of in een ander land verzet werd aangetekend, zelfs als die financiële instrumenten intussen niet langer op zijn effectenrekening gecrediteerd staan. Wanneer de bank na de deponering de gebrekkigheid vaststelt, heeft zij het recht om aan de cliënt deugdelijke financiële instrumenten te vragen of de rekening van de cliënt van rechtswege en zonder ingebrekestelling te debiteren voor deze financiële instrumenten. Wanneer de bank ondanks het verzet toch betalingen zou hebben gedaan of een voorschot zou hebben verleend met betrekking tot zulke financiële instrumenten, moet de cliënt de bank op eerste verzoek alle ontvangen bedragen terugbetalen, onverminderd alle eventuele andere door de cliënt te vergoeden schade. De bank mag altijd de door haar aanvaarde zicht- of spaarrekening van de cliënt zonder voorafgaande ingebrekestelling debiteren voor alle bovengenoemde bedragen. De cliënt ten laste van wie het verzet op de financiële instrumenten werd betekend, waardoor deze financiële instrumenten moeten worden teruggegeven, betaalt de kosten die de bank normaal aanrekent voor de bewaring van financiële instrumenten. CW2149 V /- P.2/8 Reglement Effectenrekeningen KBC Bank NV Geregistreerd te Brussel, zesde kantoor, op 28 november 2013

7 3.4. Het deponeren van financiële instrumenten en voorwerpen gebeurt door afgifte tegen kwijting aan de loketten in het bankkantoor of door overschrijving op een door KBC aanvaarde rekening. Deponering per briefwisseling is niet toegestaan, tenzij in uitzonderlijke omstandigheden waarover alleen de bank oordeelt. Als de deponering door de cliënt per briefwisseling gebeurt, reizen alle financiële instrumenten en voorwerpen op eigen risico van de cliënt. Bij deponering wordt aan de cliënt een borderel afgegeven met de omschrijving en het aantal van de in bewaring gegeven voorwerpen of financiële instrumenten De voorwerpen of financiële instrumenten die een betrokken (onder)bewaarnemer niet voor deponering aanvaardt, worden aan de cliënt teruggegeven, volgens de voorwaarden bepaald in artikel 4.1. van dit reglement. De bank geeft de financiële instrumenten of de voorwerpen binnen een redelijke termijn terug. Als de cliënt weigert de financiële instrumenten of de voorwerpen binnen drie maanden terug te nemen, behoudt de bank zich het recht voor om ze aan de Deposito- en Consignatiekas over te maken Buitenlandse financiële instrumenten worden op een effectenrekening geboekt en in voorkomend geval geblokkeerd tot na ontvangst en bevestiging ervan door de bank, eventueel via een door de bank aangewezen onderbewaarnemer. Artikel 4. Levering 4.1. De teruggave van voorwerpen of financiële instrumenten gebeurt, al naargelang van het voorliggende geval, aan de loketten van de bankkantoren resp. door de overboeking op een rekening bij een andere bank en dit binnen een redelijke termijn. Geen teruggave is verschuldigd in geval van overmacht, zoals gedefinieerd in de Algemene Bankvoorwaarden. Financiële instrumenten op een effectenrekening kunnen uitsluitend op girale wijze worden overgedragen door overschrijving naar een andere effectenrekening bij de bank of bij een andere financiële instelling Materiële financiële instrumenten die de cliënt bij de bank afgeeft met het oog op deelname aan de algemene vergadering van de emittent van die financiële instrumenten worden op een effectenrekening geplaatst. De cliënt krijgt die financiële instrumenten niet in materiële vorm terug. De bank verstrekt aan de cliënten die erom verzoeken, met het oog op hun deelname aan de algemene vergadering van de emittent van de financiële instrumenten, een attest waaruit blijkt dat ze op de relevante datum beschikken of beschikten over het aantal financiële instrumenten waarmee ze wensen deel te nemen. Artikel 5. Opdracht van de bank 5.1. De bank is automatisch belast, onverminderd artikel 6, met: de bewaring van de op een effectenrekening geboekte financiële instrumenten en van de op een effectenrekening geboekte voorwerpen; de inning en betaling van interest en/of dividenden van de op een effectenrekening geboekte financiële instrumenten; de inning en betaling van vervallen kapitalen van de op een effectenrekening geboekte financiële instrumenten; terugbetalingen, bonusuitkeringen, premies en alle andere bedragen die eventueel aan de cliënt verschuldigd zijn; de splitsing, omruiling en omzetting van de op een effectenrekening geboekte financiële instrumenten; de controle van de trekkingen en de verzetsbetekeningen met betrekking tot de financiële instrumenten. De bank kan daarnaast, op uitdrukkelijke vraag van de cliënt, belast worden met de uitvoering van de instructies van de cliënt met betrekking tot onder meer: de inschrijving op nieuwe uitgiften en stortingen op niet volgestorte financiële instrumenten; de aan- en verkoop van inschrijvings- of toekenningsrechten met betrekking tot op een effectenrekening geboekte financiële instrumenten; de conversie van converteerbare obligaties en de uitoefening van warrants; andere handelingen die uit de bewaring zouden kunnen voortvloeien. Dergelijke instructies kunnen maar worden uitgevoerd gedurende de periode en onder de voorwaarden zoals bepaald door de emittent, onder voorbehoud van mogelijke beperkingen opgelegd door een (onderbewaarnemer De bank treedt in het kader van de uitvoering van haar opdracht als bewaarnemer, zoals beheerst door dit reglement, niet op als vermogensbeheerder of beleggingsadviseur voor de cliënt De bank informeert de cliënt in de mate van het mogelijke, voorzover wettelijk en/of contractueel toegelaten, en/of voorzover de bank zelf in kennis werd gesteld, van het volgende: (a) verrichtingen op de op een effectenrekening geboekte financiële instrumenten die door de emittent ervan worden geïnitieerd, die een verwerking door de bank vereisen en waarbij een keuze van de cliënt tussen de mogelijkheden die zijn aangegeven door de emittent gewenst of vereist is voor deze verwerking; (b) een openbaar overnamebod (in de zin van de OBA- Richtlijn 2004/25/EG of gelijkaardige wetgeving) op de op een effectenrekening geboekte aandelen (met uitzondering van rechten van deelneming in een beleggingsinstelling) of obligaties, met uitzondering - indien van toepassing - van odd lots (waarbij een aanbod wordt gedaan op kleine hoeveelheden effecten die anders net door hun beperkte hoeveelheid niet kunnen worden verkocht). Ingeval de cliënt aldus geïnformeerd werd, verbindt de cliënt zich ertoe om zijn instructies binnen de door de bank vooraf schriftelijk meegedeelde termijn te geven aan de bank. De bank neemt in haar kennisgeving aan de cliënt op welke keuze de bank zal maken voor de cliënt, als de cliënt geen tijdige, duidelijke of volledige instructie geeft (hierna de defaultkeuze genoemd). Als de cliënt geen tijdige, duidelijke of volledige instructies geeft, alsook wanneer de bank over onvoldoende tijd beschikt om bij de cliënt te informeren naar zijn keuze, voert de bank de defaultkeuze uit die ze in haar kennisgeving aan de cliënt heeft aangekondigd of, als er in haar kennisgeving aan de cliënt geen defaultkeuze is opgenomen of er geen kennisgeving verstuurd werd, een redelijke keuze, die onder meer kan inhouden dat de bank niets onderneemt. De bank is niet aansprakelijk voor het uitvoeren van de defaultkeuze of de redelijke keuze noch voor de gevolgen ervan, behoudens in geval van opzet, bedrog of grove nalatigheid. De tijdigheid van het geven van een instructie CW2149 V /- P.3/8 Reglement Effectenrekeningen KBC Bank NV Geregistreerd te Brussel, zesde kantoor, op 28 november 2013

8 door de cliënt wordt discretionair door de bank beoordeeld Behoudens voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst of enige wettelijke verplichting informeert de bank de cliënt niet over andere gegevens of verrichtingen dan deze opgesomd in artikel 5.3. De volgende gegevens of verrichtingen worden aldus in principe niet meegedeeld aan de cliënt: een insolventieprocedure (bv. Chapter 11) in hoofde van de emittent van de financiële instrumenten; de liquidatie van een beleggingsinstelling; proxy voting; een class action of andere collectieve acties tegen de emittent van de financiële instrumenten; een verandering in de rating van op een effectenrekening geboekte financiële instrumenten of van de emittent ervan; verrichtingen door de emittent van de financiële instrumenten, die niet goedgekeurd werden door de bevoegde toezichthouder. Wanneer de bank aan de cliënt toch, om welke reden ook, occasioneel of bij herhaling, bepaalde informatie zou meedelen, verbindt de bank zich niet ten aanzien van de cliënt en kan de cliënt er niet op vertrouwen dat de bank hem in de toekomst voor gelijke of gelijkaardige gegevens met betrekking tot dezelfde of andere financiële instrumenten zal informeren. De bank is, behoudens in geval van opzet, bedrog of grove nalatigheid, niet aansprakelijk wanneer zij de cliënt niet in kennis stelt van een aflossing door uitloting of door vervroegde terugbetaling, een class action of soortgelijke verrichtingen of andere in artikel 5.4. opgesomde informatie, ook al zou de bank occasioneel, of zelfs bij herhaling, dergelijke gebeurtenissen aan de cliënt meedelen In afwijking van artikel 5.3 wordt de dividenduitkering door middel van automatische herbelegging in effecten en de keuzemogelijkheid voor dividenduitkering in aandelen of in geld voor de Nieuw-Zeelandse, Canadese en Australische financiële instrumenten niet uitgevoerd. Dividenden voor deze financiële instrumenten worden altijd in contanten uitgekeerd, tenzij dat door de emittent of andere derden geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd (bv. in geval van proratering door de emittent) De cliënt verbindt zich ertoe om zijn instructies op zodanige wijze en op zo'n tijdstip aan de bank door te geven, zodat de bank in staat is om deze instructies tijdig te verwerken. Bij het ontbreken van volledige of duidelijke instructies vanwege de cliënt binnen de nuttige termijnen zal de bank handelen als een redelijk bankier, wat onder meer kan inhouden dat de bank niets onderneemt. De bank kan daarbij, behoudens in geval van opzet, bedrog of grove nalatigheid, niet aansprakelijk worden gesteld voor (het ontbreken van) deze handelingen, noch voor de gevolgen ervan. Wanneer het in voorkomend geval een transactie betreft die de goedkeuring van een toezichthoudende instantie (zoals naar Belgisch recht: de FSMA) vereist, kunnen de instructies vanwege de cliënt alleen worden aanvaard op de voorwaarden die door deze toezichthouder zijn goedgekeurd. Voor verrichtingen waarvoor de voorafgaande goedkeuring door of formaliteiten bij een officiële instantie of toezichthouder vereist zijn, maar waarbij die goedkeuring niet werd gegeven of die formaliteiten niet werden vervuld, kan de bank de uitvoering van de verrichting opschorten tot aan deze vereisten is voldaan. Behoudens in geval van opzet, bedrog of grove nalatigheid, is de bank niet aansprakelijk in het geval waarin een cliënt bv. een order met betrekking tot de betreffende financiële instrumenten gaf op een tijdstip waarop nog geen uitvoering werd gegeven of kon worden gegeven aan een dergelijke verrichting Instructies van de cliënt tot het verrichten van transacties met financiële instrumenten worden beheerst door het Reglement Transacties Financiële Instrumenten Behoudens uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van de cliënt maakt de bank op geen enkele wijze gebruik van de aan de cliënt toebehorende financiële instrumenten. Dit houdt onder andere in dat deze financiele instrumenten niet in pand kunnen worden gegeven voor rekening van de bank, dat deze financiële instrumenten niet kunnen worden uitgeleend aan de bank of andere derde partijen Wanneer de bank in het kader van een bepaalde activiteit met betrekking tot de emittent van de financiële instrumenten een bepaalde houding aanneemt, kan de cliënt hieruit geen rechten putten en kan de bank hiervoor, behoudens in geval van opzet, bedrog of grove nalatigheid, niet aansprakelijk gesteld worden De cliënt maakt aan de bank alle documenten over die door (binnenlandse of buitenlandse) autoriteiten, instanties, organen of personen op wettelijke basis of redelijkerwijze worden gevraagd, in het algemeen of om bepaalde verrichtingen zoals onder meer de deponering, de inschrijving op financiële instrumenten of transacties (aankoop, verkoop, overschrijving,...) in financiële instrumenten en het aanhouden van financiële instrumenten mogelijk te maken of toe te staan. Bij gebreke daaraan heeft de bank het recht de betreffende financiële instrumenten te verkopen. Alle kosten in dit verband (inclusief de kosten van de verkoop) worden gedragen door de cliënt. De bank is niet aansprakelijk voor het aanhouden of de aan- of verkoop van deze financiële instrumenten De bank behoudt zich het recht voor, in geval van een blokkeringmaatregel van welke aard ook lastens de cliënt, om een nieuwe effectenrekening te openen op naam van de cliënt en de financiële instrumenten en voorwerpen die niet onder de blokkeringmaatregel vallen, over te boeken naar die nieuwe effectenrekening. Het onderhavige reglement, met inbegrip van artikel 10 (met betrekking tot kosten en bewaarloon) is van toepassing op die nieuwe effectenrekening De bank is, behoudens in geval van opzet, bedrog of grove nalatigheid, niet aansprakelijk voor de niet-tijdige uitvoering van de in artikel 5 vermelde verrichtingen waaraan onvoldoende of laattijdige publiciteit werd verleend. Niettijdige uitvoering geeft geen aanleiding tot (rente)vergoeding. Fiscale bepalingen De bank heeft het statuut van Qualified Intermediary (Ql). Dat betekent dat zij ten aanzien van de Amerikaanse fiscale overheid een aantal rechten en verplichtingen heeft. Een van die verplichtingen betreft de cliëntenrelatie met zogenaamde US persons: de bank kan eisen dat een CW2149 V /- P.4/8 Reglement Effectenrekeningen KBC Bank NV Geregistreerd te Brussel, zesde kantoor, op 28 november 2013

Reglement der verrichtingen Februari 2015

Reglement der verrichtingen Februari 2015 Reglement der verrichtingen Februari 2015 EMENT DER VERRICHTINGEN Naamloze vennootschap Nijverheidsstraat 44 1040 Brussel RPR Brussel 0403.212.172 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN 5 Artikel

Nadere informatie

Algemene Bankvoorwaarden waaraan de betrekkingen tussen Banque Internationale à Luxembourg, société anonyme en haar cliënten onderworpen zijn.

Algemene Bankvoorwaarden waaraan de betrekkingen tussen Banque Internationale à Luxembourg, société anonyme en haar cliënten onderworpen zijn. Algemene Bankvoorwaarden waaraan de betrekkingen tussen Banque Internationale à Luxembourg, en haar cliënten onderworpen zijn. Banque Internationale à Luxembourg,, heeft een vergunning van en staat onder

Nadere informatie

Informatie Effectendienstverlening ABN AMRO

Informatie Effectendienstverlening ABN AMRO 1 / 32 Informatie Effectendienstverlening ABN AMRO MiFID De Europese richtlijn betreffende Markten voor Financiële Instrumenten Product- en risicobeschrijving Informatie over het orderuitvoeringsbeleid

Nadere informatie

I. Algemene bepalingen

I. Algemene bepalingen Algemene Bankvoorwaarden Rechtspersonen 1 I. Algemene bepalingen 1. Toepassingsgebied A. Deze algemene Bankvoorwaarden (hierna de Bankvoorwaarden ) regelen het geheel van contractuele verhoudingen tussen

Nadere informatie

algemene bankvoorwaarden

algemene bankvoorwaarden algemene bankvoorwaarden Uitgave geregistreerd te Brussel, 6 de kantoor, op 31 oktober 2013, boek 302, blad 92, vak 16. Deze Algemene Bankvoorwaarden vervangen de Algemene Bankvoorwaarden die op 3 februari

Nadere informatie

SAXO BANK (belgium) VOORWAARDEN SERIOUS TRADING. WORLDWIDE.

SAXO BANK (belgium) VOORWAARDEN SERIOUS TRADING. WORLDWIDE. SAXO BANK (belgium) ALGEMENE VOORWAARDEN SERIOUS TRADING. WORLDWIDE. Saxo Bank (Belgium) Bijkantoor van Saxo Banque (France) SAS Vereenvoudigde aandelenvennootschap met een kapitaal van 5.497.240 EUR Ingeschreven

Nadere informatie

Inleiding. Inleiding. Artikel 1. Doelstellingen van de algemene voorwaarden.

Inleiding. Inleiding. Artikel 1. Doelstellingen van de algemene voorwaarden. Bijlage aan het koninklijk besluit van 14 april 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 1970 houdende reglementering van de postdienst. BIJLAGE 2 Algemene voorwaarden toepasselijk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMA BANK N.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMA BANK N.V. ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMA BANK N.V. Van kracht vanaf 01/04/2013 Optima Bank NV, Keizer Karelstraat 75, 9000 Gent RPR Gent 0445.210.006 Algemene Voorwaarden Optima Bank - versie 01/04/2013 1 ALGEMENE

Nadere informatie

Voorwaarden /0407 PROF/VW

Voorwaarden /0407 PROF/VW Voorwaarden Voorwaarden tripartiete dienstverlening BinckBank De Voorwaarden tripartiete dienstverlening BinckBank zijn van toepassing op betrekkingen, ook toekomstige, tussen BinckBank en Cliënt waaronder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN ALGEMENE VOORWAARDEN OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Keytrade Keytrade Bank Bank Luxembourg S.A. - S.A. Financiele - www.keytradebank.lu Conditions Instrumenten

Nadere informatie

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN ALGEMENE BANKVOORWAARDEN 30/06/2014 Inhoud Hoofdstuk 1 Basisbepalingen 4 Artikel 1 Toepassingsgebied 4 Artikel 2 Identiteit, rechtsbekwaamheid, bevoegdheden 4 Artikel 3 Correspondentie/Communicatie 4 Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN voor de relaties tussen La Française AM Private Bank en zijn cliënten en overzicht van de risico s van de financiële instrumenten

ALGEMENE VOORWAARDEN voor de relaties tussen La Française AM Private Bank en zijn cliënten en overzicht van de risico s van de financiële instrumenten ALGEMENE VOORWAARDEN voor de relaties tussen La Française AM Private Bank en zijn cliënten en overzicht van de risico s van de financiële instrumenten Version 02/11/2011 1. INLEIDENDE BEPALINGEN 1.1. De

Nadere informatie

Algemeen reglement der verrichtingen

Algemeen reglement der verrichtingen Algemeen reglement der verrichtingen ABK cvba Frankrijklei 136 2000 Antwerpen Algreg NR 6-01 november 2012 Algemeen reglement der verrichtingen van ABK cvba Geregistreerd op het 10 e registratiekantoor

Nadere informatie

I. Begripsbepalingen en beschrijving van de diensten KBC: Bank: Verzekeraar: KBC-Online for Business: Contractant:

I. Begripsbepalingen en beschrijving van de diensten KBC: Bank: Verzekeraar: KBC-Online for Business: Contractant: Reglement KBC-Online for Business voor natuurlijke personen die niet beroepsmatig handelen en via de KBC-Online for Business van de contractant hun privé-rekeningen beheren Dit reglement regelt de contractuele

Nadere informatie

Productinformatie bij het openen van een KBC-Babyspaarrekening met facultatieve KBC- Rekeningverzekering via www.kbc.be

Productinformatie bij het openen van een KBC-Babyspaarrekening met facultatieve KBC- Rekeningverzekering via www.kbc.be Productinformatie bij het openen van een KBC-Babyspaarrekening met facultatieve KBC- Rekeningverzekering via www.kbc.be 1. De aanbieder KBC Bank NV, een financiële instelling met zetel te 1080 Brussel,

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM 1. Definities GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM In toepassing van deze gebruiksvoorwaarden, hebben de volgende woorden, wanneer zij met een hoofdletter worden gebruikt, en behalve indien

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Effectendienstverlening

Algemene voorwaarden Effectendienstverlening Algemene voorwaarden Effectendienstverlening 8.1995.00.0303 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden effectendienstverlening

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN BIJLAGENBOEKJE ALGEMENE BANKVOORWAARDEN Deze algemene voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg tussen de Nederlandse Vereniging van Banken en de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Verplichte stellingen Als gevolg van steeds verdergaande automatisering kan LYNX u via IB een stabiel, veilig en snel handelsplatform aanbieden met een zeer voordelige prijsstructuur.

Nadere informatie

REGLEMENT ZICHTREKENINGEN Bijlage 1 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen.

REGLEMENT ZICHTREKENINGEN Bijlage 1 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. REGLEMENT ZICHTREKENINGEN Bijlage 1 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. Dit reglement regelt de rechten en verplichtingen van de klant en de Bank wat betreft het gebruik door een klant van

Nadere informatie

ngg Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsrekening

ngg Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsrekening el ngg Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsrekening Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsrekening Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Centraal

Nadere informatie

SpreadWinx Intekenvoorstel Algemene voorwaarden Speciale voorwaarden Belastinginformatie

SpreadWinx Intekenvoorstel Algemene voorwaarden Speciale voorwaarden Belastinginformatie SpreadWinx Intekenvoorstel Algemene voorwaarden Speciale voorwaarden Belastinginformatie NL SpreadWinx Inhoud Algemene voorwaarden voor alle contracten uitgegeven door Private Estate Life... 3 Speciale

Nadere informatie

Overeenkomst inzake Vermogensbeheer

Overeenkomst inzake Vermogensbeheer Overeenkomst inzake Vermogensbeheer De Ondergetekende(n): hierna zowel afzonderlijk als tezamen te noemen Cliënt ; en Nobel Vermogensbeheer N.V. Burgemeester Stramanweg 101 1101 AA AMSTERDAM hierna te

Nadere informatie

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11 1. ALGEMENE INFORMATIE Dit document bepaalt de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de levering van Producten en/of Diensten door Belgacom nv, naamloze vennootschap van publiek recht, met hoofdzetel

Nadere informatie

REGLEMENT ZICHTREKENINGEN Bijlage 1 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen.

REGLEMENT ZICHTREKENINGEN Bijlage 1 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. REGLEMENT ZICHTREKENINGEN Bijlage 1 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. Dit reglement regelt de rechten en verplichtingen van de klant en de Bank wat betreft het gebruik door een klant van

Nadere informatie

REGLEMENT START2BANK ZICHTREKENING Bijlage 2 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen.

REGLEMENT START2BANK ZICHTREKENING Bijlage 2 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. REGLEMENT START2BANK ZICHTREKENING Bijlage 2 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. Dit reglement regelt de rechten en verplichtingen van de klant en de Bank wat betreft de opening en het gebruik

Nadere informatie

Vermogensbeheerder Services. Voorwaardenboekje

Vermogensbeheerder Services. Voorwaardenboekje Vermogensbeheerder Services Voorwaardenboekje 1 INHOUDSOPGAVE I BEPALINGEN CLIËNTOVEREENKOMST...3 II VOORWAARDEN EFFECTENDIENSTVERLENING VIA EEN BELEGGINGSONDERNEMING...7 III VOORWAARDEN VOOR BEWARING

Nadere informatie

Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank

Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank ASR Bank N.V. Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank Postbus 744 3000 AS Rotterdam Telefoon (010) 401 75 83 Fax (010) 240 15 95 Artikel 1. Definities In de Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank gelden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Productkenmerken Rabobank Beleggersrekening Algemene voorwaarden voor. Rabobank Beleggersrekening 2011

Algemene voorwaarden. Productkenmerken Rabobank Beleggersrekening Algemene voorwaarden voor. Rabobank Beleggersrekening 2011 Algemene voorwaarden Rabobank Beleggersrekening 2011 Productkenmerken Rabobank Beleggersrekening Algemene voorwaarden voor Rabobank Beleggersrekening 2011 Productkenmerken Rabobank Beleggersrekening Algemeen

Nadere informatie