Productinformatie bij het openen op afstand van een KBC-Effectenrekening via KBC-Online

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Productinformatie bij het openen op afstand van een KBC-Effectenrekening via KBC-Online"

Transcriptie

1 Productinformatie bij het openen op afstand van een KBC-Effectenrekening via KBC-Online 1 Aanbieder KBC Bank NV, een financiële instelling met zetel te 1080 Brussel, Havenlaan 2, BTW BE , RPR Brussel, tel De toezichthoudende autoriteit is de Nationale Bank van België (NBB), met zetel te 1000 Brussel, de Berlaimontlaan 14, KBC Bank heeft de Gedragscodes van de Belgische Vereniging van Banken (BVB) onderschreven. De rekeninghouder kan de volledige tekst van de Gedragscodes bekijken of downloaden op 2 Dienstverlening a) Belangrijkste kenmerken van de effectenrekening De KBC-Effectenrekening is een overeenkomst tussen de cliënt en KBC Bank waarin deze laatste zich verbindt de volgende handelingen uit te voeren met betrekking tot de bewaarde financiële instrumenten. bewaren van effecten; de inning en betaling van interesten en/of dividenden van de op een rekening geboekte effecten; de inning en betaling van vervallen kapitalen van de op een rekening geboekte effecten, evenals van uitlotingen (eventueel met premies) en bonusuitkeringen; de splitsing, omruiling en omzetting van de op een rekening geboekte effecten; nazicht van de trekkingen en verzetsbetekeningen; uitvoeren van verplichte omruilingen; uitbetalen van effecten op de eindvervaldag. De opening van een KBC-Effectenrekening is gratis. De bank is gerechtigd de rekening waarop geen effecten meer zijn geboekt, na een redelijke termijn eenzijdig af te sluiten. Het Reglement KBC-Effectenrekeningen bevat nadere informatie over de opdracht van KBC Bank als bewaarnemer. b) Bewaarloon en kosten Als er financiële instrumenten geboekt staan op de KBC- Effectenrekening, is de rekeninghouder aan KBC Bank een bewaarloon verschuldigd. Het bewaarloon wordt berekend op de totale tegenwaarde van de effectenrekening, inclusief goudstaven en beleggingsmunten. De berekening gebeurt op het einde van het jaar op basis van onderstaand tarief. Het bewaarloon wordt in januari daaropvolgend aangerekend. Standaardtarief bewaarloon, berekend op de totale tegenwaarde (exclusief uitzonderingen) Uitzonderingen KBC-effecten (uitgezonderd effecten uitgegeven door ex-centea en ex-kbl) Rechten en strips Commercial paper, schatkistcertifcaten 0,14% + 21 btw Gratis Gratis Gratis Effecten op naam en eigendomsaanwijzende stukken per waardecode Dossierkost: niet van toepassing als de effectenrekening alleen waarden vrij van bewaarloon bevat Per bewaarlijn Minima (niet van toepassing op effectenrekeningen die alleen effecten vrij van bewaarloon bevatten) 4,84 euro incl. 21% btw 8,47 euro incl. 21% btw 4,84 euro incl. 21% btw Eventuele kosten verbonden aan de handelingen met betrekking tot in bewaring gegeven effecten kan de rekeninghouder opvragen door te klikken op de Tarievenkaart van de effectenrekeningen. c) Wijze van betaling en uitvoering Het bewaarloon wordt telkens in januari afgeschreven van de door rekeninghouder gekozen debetrekening. Eventuele kosten verbonden aan in bewaring gegeven effecten worden in mindering gebracht op de opbrengsten van de effecten of afgeschreven van de gekozen debetrekening. Door zich akkoord te verklaren met het reglement van de KBC-Effectenrekening stemt de rekeninghouder in met de onmiddellijke uitvoering van de overeenkomst. De rekeninghouder erkent tevens dat hij door het deponeren van effecten in zijn effectenrekening KBC Bank de uitdrukkelijke toestemming geeft om ten aanzien van deze effecten alle handelingen uit te voeren die vallen binnen de opdracht van KBC Bank met betrekking tot de effectenrekening, ook als die handelingen worden uitgevoerd in de bedenktijd waarvan sprake in 3. a) hierna. d) KBC Bank kan conform het Reglement KBC-Effectenrekeningen op elk ogenblik de modaliteiten ervan wijzigen. 3 Overeenkomst gesloten op afstand a) Verzakingsrecht De rekeninghouder, die de KBC-Effectenrekening uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden opent, beschikt over een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de dag van het sluiten van de overeenkomst om van de op afstand gesloten overeenkomst af te zien. Hij kan dat recht uitoefenen zonder betaling van een boete of bewaarloon en zonder opgave van een reden. Als de rekeninghouder van de overeenkomst afziet, moet hij dat per brief meedelen aan het rekeningvoerende KBC-bankkantoor. Oefent de rekeninghouder zijn recht om van de overeenkomst af te zien niet uit binnen de daartoe bepaalde termijn, dan kan hij dat later niet meer doen zonder het eventueel aangerekende bewaarloon te moeten betalen. Hij kan de overeenkomst echter ook na het verstrijken van bovengenoemde bedenktijd te allen tijde beëindigen conform artikel 12 van het Reglement KBC-Effecten-rekeningen. Oefent de rekeninghouder zijn verzakingsrecht uit en bevinden er zich op dat ogenblik al financiële instrumenten in zijn KBC-Effectenrekening, dan moet de rekeninghouder eerst de nodige stappen ondernemen om deze effecten uit de effectenrekening over te schrijven naar een andere effecten- CW2149 V /- P.1/2 Productinformatie bij het openen op afstand van een KBC-Effectenrekening via KBC-Online

2 rekening. Eventuele kosten gekoppeld aan deze handelingen zijn ten laste van de rekeninghouder. Een overzicht van deze kosten is te vinden op de Tarievenkaart van de effectenverrichtingen. Met uitzondering van deze kosten, en de kosten die al werden aangerekend voor handelingen met betrekking tot de bewaarde effecten waarvoor de rekeninghouder KBC Bank de toestemming gaf ze uit te voeren, zal KBC Bank de rekeninghouder zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 30 kalenderdagen, alle bedragen terugbetalen die zij krachtens de overeenkomst op afstand van hem heeft ontvangen. Deze termijn gaat in op de dag waarop KBC Bank de kennisgeving van het afzien van de overeenkomst vanwege de rekeninghouder ontvangt. b) Looptijd De KBC-Effectenrekening wordt gesloten voor onbepaalde duur. De rekeninghouder kan deze te allen tijde beëindigen zonder opzegtermijn. c) Toepasselijk recht Bevoegde rechter Op de precontractuele en contractuele relaties tussen KBC Bank en de rekeninghouder is het Belgisch recht van toepassing. Inzake eventuele geschillen zijn de Belgische rechtbanken bevoegd. d) Taal De taal van de informatieverstrekking, communicatie en contractvoorwaarden is de taal van het KBC bankkantoor waar de rekeninghouder cliënt is of de taal waarin de rekeninghouder wil bediend worden, als die anders is. 4 Buitengerechtelijke Klachtenprocedures Voor klachten in verband met de KBC-Effectenrekening moet de rekeninghouder zich in eerste instantie wenden tot het KBC-bankkantoor waar hij zijn rekening voert. Wanneer de klacht niet op een voor hem bevredigende wijze wordt behandeld, kan hij zich wenden tot de Ombudsdienst van KBC Bank: KBC Bank - Ombudsdienst Brusselsesteenweg Leuven Tel Fax Als de rekeninghouder niet tevreden is met de behandeling van de klacht door de Ombudsdienst van KBC Bank, kan hij een beroep doen op de: Ombudsdienst voor de financiële sector: Bemiddelingsdienst Banken - Krediet - Beleggingen: Belliardstraat bus Brussel Tel Fax of De door de Bemiddelingsdienst uitgebrachte adviezen zijn niet bindend. De procedure verloopt volledig schriftelijk. Het beroep doen op de Bemiddelingsdienst is kosteloos. CW2149 V /- P.2/2 Reglement Effectenrekeningen KBC Bank NV Geregistreerd te Brussel, zesde kantoor, op 28 november 2013

3 Reglement Effectenrekeningen KBC Bank NV Zetel van de vennootschap: KBC Bank NV Havenlaan Brussel België BTW BE RPR Brussel FSMA A Deze versie van dit reglement werd geregistreerd te Brussel, zesde kantoor, op 28 november 2013 en van kracht met ingang van 1 december 2013 ter vervanging van alle vorige versies. CW2149 V /-

4

5 Reglement Effectenrekeningen KBC Bank NV Artikel 1. Algemeen 1.1. KBC Bank NV (hierna de bank genoemd) treedt op als open bewaarnemer van financiële instrumenten en van onder meer goudstaven, gouden beleggingsmunten en zilverkilo's (hierna voorwerpen genoemd) die zij voor de cliëntbewaargever (hierna de cliënt genoemd) in bewaring houdt op een of meer KBC-Effectenrekeningen in het kader van een overeenkomst van bewaargeving (hierna de overeenkomst effectenrekening genoemd). Cliënten die een KBC-Effectenrekening openen, moeten een door de bank aanvaarde zicht- of spaarrekening aanhouden De contractuele relatie tussen de bank en de cliënt wordt beheerst door de Algemene Bankvoorwaarden. Voor wat effectenrekeningen betreft, worden de Algemene Bankvoorwaarden aangevuld met de bepalingen in dit bijzondere reglement. Door zich akkoord te verklaren met dit reglement, stemt de cliënt in met de onmiddellijke uitvoering van de overeenkomst effectenrekening. Artikel 2. Bewaring 2.1. De financiële instrumenten en de voorwerpen worden bewaard op een effectenrekening bij de bank. De bank kan de in bewaring gegeven financiële instrumenten en voorwerpen die daarvoor in aanmerking komen, in bewaring geven bij derden (die een lid kunnen zijn van de KBC-groep), bij Euroclear Belgium (d.i. de vroegere Interprofessionele Effectendeposito- en Girokas of CIK), bij de Nationale Bank van België en/of bij een andere (inter)professionele instelling (hierna de onderbewaarnemer(s) genoemd). Deze onderbewaarnemers kunnen gevestigd zijn in België, in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte of daarbuiten. De onderbewaarnemers kunnen op hun beurt een beroep doen op andere onderbewaarnemers, die al dan niet in hetzelfde land gevestigd zijn. Verschillende rechtsstelsels kunnen aldus van toepassing zijn. Het toepasselijk recht, het toezicht door toezichthoudende autoriteiten en de toepasselijke wetgeving (zoals onder meer met betrekking tot een beleggersbeschermingssysteem, d.i. het maximaal terugbetaalbare bedrag in geval van insolventie van de onderbewaarnemer) kunnen verschillen van land tot land. Dat kan een invloed hebben op de rechten die cliënten kunnen laten gelden met betrekking tot hun financiële instrumenten De bank geeft geen financiële instrumenten in onderbewaarneming bij een onderbewaarnemer die gevestigd is in een land waar de bewaarneming van effecten niet is onderworpen aan een specifieke regelgeving en aan een specifiek prudentieel toezicht, tenzij de aard van het betrokken financieel instrument of van de gevraagde beleggingsdienst dat vereist. Voor zover mogelijk wordt alleen een beroep gedaan op onderbewaarnemers die erkend zijn door hun toezichthoudende autoriteit en die zijn aangesloten bij een nationaal beleggersbeschermingssysteem. De bank legt de nodige voorzichtigheid, zorgvuldigheid en waakzaamheid aan de dag bij de selectie, aanwijzing en periodieke beoordeling van haar onderbewaarnemers, alsook voor wat betreft de wettelijke en contractuele bepalingen inzake het bewaren van financiële instrumenten door de onderbewaarnemer. In het bijzonder wordt rekening gehouden met de deskundigheid en de marktreputatie van de geselecteerde onderbewaarnemers, alsook met toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen of marktpraktijken m.b.t. het bewaren van financiële instrumenten, met name wanneer die een invloed kunnen hebben op de rechten van de cliënt met betrekking tot de financiële instrumenten Om de rechten van de cliënt te beschermen, ziet de bank erop toe dat elke onderbewaarnemer de op een rekening geboekte financiële instrumenten van de cliënten van de bank duidelijk onderscheidt van de op een rekening bij deze onderbewaarnemer geboekte eigen financiële instrumenten van de bank, alsook van de eigen financiële instrumenten van de onderbewaarnemer zelf, tenzij het toepasselijke recht van het rechtsgebied waar de financiële instrumenten worden aangehouden, dat zou beletten. De onderbewaarnemer kan financiële instrumenten van cliënten van de bank onderscheiden van zijn eigen financiële instrumenten of van de financiële instrumenten van de bank door gebruik te maken van afzonderlijke rekeningen waarop financiële instrumenten van cliënten worden geboekt, of door andere vergelijkbare maatregelen waarmee eenzelfde beschermingsniveau wordt bereikt. Wanneer afzonderlijke rekeningen worden gebruikt, kunnen dat zowel gezamenlijke omnibusrekeningen (waarbij de financiële instrumenten niet op naam van elke cliënt geïndividualiseerd zijn, maar voor alle cliënten samen bewaard worden), als geïndividualiseerde cliëntenrekeningen zijn. Wanneer omnibusrekeningen gebruikt worden, kunnen cliënten zich niet meer beroepen op een individueel eigendomsrecht, maar op een gedeeld medeeigendomsrecht, waardoor elke cliënt een proportioneel recht verkrijgt op de onverdeeldheid van de gezamenlijke rekening in verhouding tot het aantal financiële instrumenten dat hij aanhoudt bij de bank. Het risico van het eventuele verlies of tekort van financiële instrumenten, bijvoorbeeld ten gevolge van het faillissement van de onderbewaarnemer, wordt proportioneel gedragen door alle medeeigenaars. Als de onderbewaarnemer op grond van het op de financiële instrumenten toepasselijke recht niet verplicht is om de financiële instrumenten van de cliënten van de bank te onderscheiden van de financiële instrumenten van de bank, stemt de cliënt ermee in dat de bank de desbetreffende financiële instrumenten van de cliënt houdt op een rekening bij deze onderbewaarnemer waarop ook de financiële instrumenten van de bank geboekt staan. In geval van faillissement van de bank kan dit negatieve gevolgen hebben op de rechten van de cliënt met betrekking tot zijn financiële instrumenten De in onderbewaargeving gegeven financiële instrumenten en voorwerpen zijn onderworpen aan de werkingsregels van de onderbewaarnemer, aan de overeenkomsten die werden gesloten tussen de bank en de onderbewaarnemer, en aan de wet- en regelgeving van toepassing op de onderbewaarnemer. De cliënt geeft de bank ook de onherroepelijke toestemming om alle inlichtingen en documenten met betrekking tot de door hem of voor zijn rekening in bewaring gegeven effecten te verstrekken aan de autoriteiten en CW2149 V /- P.1/8 Reglement Effectenrekeningen KBC Bank NV Geregistreerd te Brussel, zesde kantoor, op 28 november 2013

6 instanties die bevoegd zijn om deze gegevens op te vragen krachtens de voor hen geldende wetgeving en regelgeving. De gegevens die kunnen worden verstrekt, omvatten onder meer de identiteit en het domicilieadres van de cliënt, het aantal en de kenmerken van de in bewaring gegeven effecten alsook het tijdstip waarop de effecten in bewaring zijn gegeven (nom/neestelsel). Ter verduidelijking wijst de bank erop dat in bepaalde landen zoals bijvoorbeeld Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Australië en andere, vennootschappen die aandelen uitgeven, gerechtigd kunnen zijn om informatie in te winnen over de identiteit en het domicilieadres van de uiteindelijke eigenaars van die aandelen alsook over de omvang van hun aandelenbezit. Dat heeft tot gevolg dat de bank als bewaarnemer, voor aandelen uitgegeven of noterend in dergelijke landen, verplicht kan worden de betreffende informatie aan de bevoegde instanties te verstrekken. De cliënt erkent deze plicht en verbindt zich ertoe, als de bank niet over alle gevraagde gegevens beschikt, om de bank op eerste verzoek alle relevante ontbrekende gegevens te verstrekken. Als de cliënt geen gevolg geeft aan dat verzoek, is hij gehouden de bank schadeloos te stellen voor alle schadelijke gevolgen van dit verzuim, met inbegrip van onrechtstreekse schade De bank neemt deel aan de Belgische deposito- en beleggersbeschermingsregeling. In geval van deficiëntie van de bank voorziet deze regeling onder meer in een schadevergoeding van maximaal euro ter dekking van financiële instrumenten die de bank aanhoudt voor rekening van de cliënt en die zij niet zou kunnen teruggeven. De voorwaarden en bepalingen van deze deposito- en beleggersbeschermingsregeling worden verder uiteengezet in artikel 1.22 van de Algemene Bankvoorwaarden en kunnen ook worden geraadpleegd op De brochure "Bescherming deposito's en financiële instrumenten in België" is beschikbaar via en in elk bankkantoor. Artikel 3. Deponering 3.1. De bank neemt voorwerpen en Belgische en buitenlandse financiële instrumenten, met inbegrip van gedematerialiseerde financiële instrumenten, in bewaring. De bank behoudt zich het recht voor om de bewaarneming van (elke soort van) voorwerpen en van financiële instrumenten te weigeren of slechts onder bepaalde voorwaarden te aanvaarden om redenen die uitsluitend van haar beoordeling afhangen. Financiële instrumenten en voorwerpen waarop een zichtbaar of verborgen gebrek rust, worden niet aanvaard. De eigenlijke deponering van de financiële instrumenten en voorwerpen of de eigenlijke inboeking van de financiële instrumenten op een effectenrekening gebeurt onder voorbehoud van aanvaarding van de financiële instrumenten door de betrokken (onder)bewaarnemer(s). De cliënt erkent dat hij door het deponeren van voorwerpen en van financiële instrumenten op een effectenrekening de bank de uitdrukkelijke toestemming geeft om ten aanzien van die voorwerpen en financiële instrumenten alle handelingen uit te voeren die vallen binnen de opdracht van de bank met betrekking tot de effectenrekening. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, en mits de kenmerken en de aard van de financiële instrumenten en de voorwerpen dat toelaten, aanvaardt de cliënt dat de in een effectenrekening geboekte financiële instrumenten en voorwerpen vervangbaar zijn: de bank is geen nummerverantwoording verschuldigd bij de teruggave van de financiële instrumenten en voorwerpen; en de financiële instrumenten en voorwerpen die worden teruggegeven, moeten van gelijke soort en waarde zijn als de gedeponeerde financiële instrumenten en voorwerpen De bank is niet aansprakelijk voor enige gebreken die aan de door de cliënt gedeponeerde financiële instrumenten en voorwerpen zelf verbonden zijn, met inbegrip van de gebreken die vooraf aan de deponering zijn ontstaan. De cliënt is verplicht om de bank te vergoeden voor elke schade die de bank zou kunnen ondervinden als gevolg van het deponeren bij de bank van financiële instrumenten en voorwerpen waarop een gebrek of onregelmatigheid rust. Onder meer de volgende omstandigheden worden geacht een gebrek te zijn: onregelmatige of beschadigde financiële instrumenten; financiële instrumenten die niet voorzien zijn van de niet-vervallen coupons; couponbladen van vastrentende financiële instrumenten zonder bijbehorende mantels; mantels zonder couponbladen en couponbladen zonder mantel van niet-vastrentende financiële instrumenten; financiële instrumenten die uitgeloot zijn of het voorwerp hebben uitgemaakt van een splitsing of van een vervroegde terugbetaling; financiële instrumenten en voorwerpen waarover een discussie bestaat in verband met het eigendomsrecht ervan; financiële instrumenten en voorwerpen die het voorwerp uitmaken van een verzet of een gerechtelijke blokkering; niet authentieke financiële instrumenten, vervalste financiële instrumenten, nagemaakte financiële instrumenten De cliënt draagt alle gevolgen van de deponering of de verhandeling van gebrekkige of niet meer gangbare financiële instrumenten of financiële instrumenten waartegen in België of in een ander land verzet werd aangetekend, zelfs als die financiële instrumenten intussen niet langer op zijn effectenrekening gecrediteerd staan. Wanneer de bank na de deponering de gebrekkigheid vaststelt, heeft zij het recht om aan de cliënt deugdelijke financiële instrumenten te vragen of de rekening van de cliënt van rechtswege en zonder ingebrekestelling te debiteren voor deze financiële instrumenten. Wanneer de bank ondanks het verzet toch betalingen zou hebben gedaan of een voorschot zou hebben verleend met betrekking tot zulke financiële instrumenten, moet de cliënt de bank op eerste verzoek alle ontvangen bedragen terugbetalen, onverminderd alle eventuele andere door de cliënt te vergoeden schade. De bank mag altijd de door haar aanvaarde zicht- of spaarrekening van de cliënt zonder voorafgaande ingebrekestelling debiteren voor alle bovengenoemde bedragen. De cliënt ten laste van wie het verzet op de financiële instrumenten werd betekend, waardoor deze financiële instrumenten moeten worden teruggegeven, betaalt de kosten die de bank normaal aanrekent voor de bewaring van financiële instrumenten. CW2149 V /- P.2/8 Reglement Effectenrekeningen KBC Bank NV Geregistreerd te Brussel, zesde kantoor, op 28 november 2013

7 3.4. Het deponeren van financiële instrumenten en voorwerpen gebeurt door afgifte tegen kwijting aan de loketten in het bankkantoor of door overschrijving op een door KBC aanvaarde rekening. Deponering per briefwisseling is niet toegestaan, tenzij in uitzonderlijke omstandigheden waarover alleen de bank oordeelt. Als de deponering door de cliënt per briefwisseling gebeurt, reizen alle financiële instrumenten en voorwerpen op eigen risico van de cliënt. Bij deponering wordt aan de cliënt een borderel afgegeven met de omschrijving en het aantal van de in bewaring gegeven voorwerpen of financiële instrumenten De voorwerpen of financiële instrumenten die een betrokken (onder)bewaarnemer niet voor deponering aanvaardt, worden aan de cliënt teruggegeven, volgens de voorwaarden bepaald in artikel 4.1. van dit reglement. De bank geeft de financiële instrumenten of de voorwerpen binnen een redelijke termijn terug. Als de cliënt weigert de financiële instrumenten of de voorwerpen binnen drie maanden terug te nemen, behoudt de bank zich het recht voor om ze aan de Deposito- en Consignatiekas over te maken Buitenlandse financiële instrumenten worden op een effectenrekening geboekt en in voorkomend geval geblokkeerd tot na ontvangst en bevestiging ervan door de bank, eventueel via een door de bank aangewezen onderbewaarnemer. Artikel 4. Levering 4.1. De teruggave van voorwerpen of financiële instrumenten gebeurt, al naargelang van het voorliggende geval, aan de loketten van de bankkantoren resp. door de overboeking op een rekening bij een andere bank en dit binnen een redelijke termijn. Geen teruggave is verschuldigd in geval van overmacht, zoals gedefinieerd in de Algemene Bankvoorwaarden. Financiële instrumenten op een effectenrekening kunnen uitsluitend op girale wijze worden overgedragen door overschrijving naar een andere effectenrekening bij de bank of bij een andere financiële instelling Materiële financiële instrumenten die de cliënt bij de bank afgeeft met het oog op deelname aan de algemene vergadering van de emittent van die financiële instrumenten worden op een effectenrekening geplaatst. De cliënt krijgt die financiële instrumenten niet in materiële vorm terug. De bank verstrekt aan de cliënten die erom verzoeken, met het oog op hun deelname aan de algemene vergadering van de emittent van de financiële instrumenten, een attest waaruit blijkt dat ze op de relevante datum beschikken of beschikten over het aantal financiële instrumenten waarmee ze wensen deel te nemen. Artikel 5. Opdracht van de bank 5.1. De bank is automatisch belast, onverminderd artikel 6, met: de bewaring van de op een effectenrekening geboekte financiële instrumenten en van de op een effectenrekening geboekte voorwerpen; de inning en betaling van interest en/of dividenden van de op een effectenrekening geboekte financiële instrumenten; de inning en betaling van vervallen kapitalen van de op een effectenrekening geboekte financiële instrumenten; terugbetalingen, bonusuitkeringen, premies en alle andere bedragen die eventueel aan de cliënt verschuldigd zijn; de splitsing, omruiling en omzetting van de op een effectenrekening geboekte financiële instrumenten; de controle van de trekkingen en de verzetsbetekeningen met betrekking tot de financiële instrumenten. De bank kan daarnaast, op uitdrukkelijke vraag van de cliënt, belast worden met de uitvoering van de instructies van de cliënt met betrekking tot onder meer: de inschrijving op nieuwe uitgiften en stortingen op niet volgestorte financiële instrumenten; de aan- en verkoop van inschrijvings- of toekenningsrechten met betrekking tot op een effectenrekening geboekte financiële instrumenten; de conversie van converteerbare obligaties en de uitoefening van warrants; andere handelingen die uit de bewaring zouden kunnen voortvloeien. Dergelijke instructies kunnen maar worden uitgevoerd gedurende de periode en onder de voorwaarden zoals bepaald door de emittent, onder voorbehoud van mogelijke beperkingen opgelegd door een (onderbewaarnemer De bank treedt in het kader van de uitvoering van haar opdracht als bewaarnemer, zoals beheerst door dit reglement, niet op als vermogensbeheerder of beleggingsadviseur voor de cliënt De bank informeert de cliënt in de mate van het mogelijke, voorzover wettelijk en/of contractueel toegelaten, en/of voorzover de bank zelf in kennis werd gesteld, van het volgende: (a) verrichtingen op de op een effectenrekening geboekte financiële instrumenten die door de emittent ervan worden geïnitieerd, die een verwerking door de bank vereisen en waarbij een keuze van de cliënt tussen de mogelijkheden die zijn aangegeven door de emittent gewenst of vereist is voor deze verwerking; (b) een openbaar overnamebod (in de zin van de OBA- Richtlijn 2004/25/EG of gelijkaardige wetgeving) op de op een effectenrekening geboekte aandelen (met uitzondering van rechten van deelneming in een beleggingsinstelling) of obligaties, met uitzondering - indien van toepassing - van odd lots (waarbij een aanbod wordt gedaan op kleine hoeveelheden effecten die anders net door hun beperkte hoeveelheid niet kunnen worden verkocht). Ingeval de cliënt aldus geïnformeerd werd, verbindt de cliënt zich ertoe om zijn instructies binnen de door de bank vooraf schriftelijk meegedeelde termijn te geven aan de bank. De bank neemt in haar kennisgeving aan de cliënt op welke keuze de bank zal maken voor de cliënt, als de cliënt geen tijdige, duidelijke of volledige instructie geeft (hierna de defaultkeuze genoemd). Als de cliënt geen tijdige, duidelijke of volledige instructies geeft, alsook wanneer de bank over onvoldoende tijd beschikt om bij de cliënt te informeren naar zijn keuze, voert de bank de defaultkeuze uit die ze in haar kennisgeving aan de cliënt heeft aangekondigd of, als er in haar kennisgeving aan de cliënt geen defaultkeuze is opgenomen of er geen kennisgeving verstuurd werd, een redelijke keuze, die onder meer kan inhouden dat de bank niets onderneemt. De bank is niet aansprakelijk voor het uitvoeren van de defaultkeuze of de redelijke keuze noch voor de gevolgen ervan, behoudens in geval van opzet, bedrog of grove nalatigheid. De tijdigheid van het geven van een instructie CW2149 V /- P.3/8 Reglement Effectenrekeningen KBC Bank NV Geregistreerd te Brussel, zesde kantoor, op 28 november 2013

8 door de cliënt wordt discretionair door de bank beoordeeld Behoudens voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst of enige wettelijke verplichting informeert de bank de cliënt niet over andere gegevens of verrichtingen dan deze opgesomd in artikel 5.3. De volgende gegevens of verrichtingen worden aldus in principe niet meegedeeld aan de cliënt: een insolventieprocedure (bv. Chapter 11) in hoofde van de emittent van de financiële instrumenten; de liquidatie van een beleggingsinstelling; proxy voting; een class action of andere collectieve acties tegen de emittent van de financiële instrumenten; een verandering in de rating van op een effectenrekening geboekte financiële instrumenten of van de emittent ervan; verrichtingen door de emittent van de financiële instrumenten, die niet goedgekeurd werden door de bevoegde toezichthouder. Wanneer de bank aan de cliënt toch, om welke reden ook, occasioneel of bij herhaling, bepaalde informatie zou meedelen, verbindt de bank zich niet ten aanzien van de cliënt en kan de cliënt er niet op vertrouwen dat de bank hem in de toekomst voor gelijke of gelijkaardige gegevens met betrekking tot dezelfde of andere financiële instrumenten zal informeren. De bank is, behoudens in geval van opzet, bedrog of grove nalatigheid, niet aansprakelijk wanneer zij de cliënt niet in kennis stelt van een aflossing door uitloting of door vervroegde terugbetaling, een class action of soortgelijke verrichtingen of andere in artikel 5.4. opgesomde informatie, ook al zou de bank occasioneel, of zelfs bij herhaling, dergelijke gebeurtenissen aan de cliënt meedelen In afwijking van artikel 5.3 wordt de dividenduitkering door middel van automatische herbelegging in effecten en de keuzemogelijkheid voor dividenduitkering in aandelen of in geld voor de Nieuw-Zeelandse, Canadese en Australische financiële instrumenten niet uitgevoerd. Dividenden voor deze financiële instrumenten worden altijd in contanten uitgekeerd, tenzij dat door de emittent of andere derden geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd (bv. in geval van proratering door de emittent) De cliënt verbindt zich ertoe om zijn instructies op zodanige wijze en op zo'n tijdstip aan de bank door te geven, zodat de bank in staat is om deze instructies tijdig te verwerken. Bij het ontbreken van volledige of duidelijke instructies vanwege de cliënt binnen de nuttige termijnen zal de bank handelen als een redelijk bankier, wat onder meer kan inhouden dat de bank niets onderneemt. De bank kan daarbij, behoudens in geval van opzet, bedrog of grove nalatigheid, niet aansprakelijk worden gesteld voor (het ontbreken van) deze handelingen, noch voor de gevolgen ervan. Wanneer het in voorkomend geval een transactie betreft die de goedkeuring van een toezichthoudende instantie (zoals naar Belgisch recht: de FSMA) vereist, kunnen de instructies vanwege de cliënt alleen worden aanvaard op de voorwaarden die door deze toezichthouder zijn goedgekeurd. Voor verrichtingen waarvoor de voorafgaande goedkeuring door of formaliteiten bij een officiële instantie of toezichthouder vereist zijn, maar waarbij die goedkeuring niet werd gegeven of die formaliteiten niet werden vervuld, kan de bank de uitvoering van de verrichting opschorten tot aan deze vereisten is voldaan. Behoudens in geval van opzet, bedrog of grove nalatigheid, is de bank niet aansprakelijk in het geval waarin een cliënt bv. een order met betrekking tot de betreffende financiële instrumenten gaf op een tijdstip waarop nog geen uitvoering werd gegeven of kon worden gegeven aan een dergelijke verrichting Instructies van de cliënt tot het verrichten van transacties met financiële instrumenten worden beheerst door het Reglement Transacties Financiële Instrumenten Behoudens uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van de cliënt maakt de bank op geen enkele wijze gebruik van de aan de cliënt toebehorende financiële instrumenten. Dit houdt onder andere in dat deze financiele instrumenten niet in pand kunnen worden gegeven voor rekening van de bank, dat deze financiële instrumenten niet kunnen worden uitgeleend aan de bank of andere derde partijen Wanneer de bank in het kader van een bepaalde activiteit met betrekking tot de emittent van de financiële instrumenten een bepaalde houding aanneemt, kan de cliënt hieruit geen rechten putten en kan de bank hiervoor, behoudens in geval van opzet, bedrog of grove nalatigheid, niet aansprakelijk gesteld worden De cliënt maakt aan de bank alle documenten over die door (binnenlandse of buitenlandse) autoriteiten, instanties, organen of personen op wettelijke basis of redelijkerwijze worden gevraagd, in het algemeen of om bepaalde verrichtingen zoals onder meer de deponering, de inschrijving op financiële instrumenten of transacties (aankoop, verkoop, overschrijving,...) in financiële instrumenten en het aanhouden van financiële instrumenten mogelijk te maken of toe te staan. Bij gebreke daaraan heeft de bank het recht de betreffende financiële instrumenten te verkopen. Alle kosten in dit verband (inclusief de kosten van de verkoop) worden gedragen door de cliënt. De bank is niet aansprakelijk voor het aanhouden of de aan- of verkoop van deze financiële instrumenten De bank behoudt zich het recht voor, in geval van een blokkeringmaatregel van welke aard ook lastens de cliënt, om een nieuwe effectenrekening te openen op naam van de cliënt en de financiële instrumenten en voorwerpen die niet onder de blokkeringmaatregel vallen, over te boeken naar die nieuwe effectenrekening. Het onderhavige reglement, met inbegrip van artikel 10 (met betrekking tot kosten en bewaarloon) is van toepassing op die nieuwe effectenrekening De bank is, behoudens in geval van opzet, bedrog of grove nalatigheid, niet aansprakelijk voor de niet-tijdige uitvoering van de in artikel 5 vermelde verrichtingen waaraan onvoldoende of laattijdige publiciteit werd verleend. Niettijdige uitvoering geeft geen aanleiding tot (rente)vergoeding. Fiscale bepalingen De bank heeft het statuut van Qualified Intermediary (Ql). Dat betekent dat zij ten aanzien van de Amerikaanse fiscale overheid een aantal rechten en verplichtingen heeft. Een van die verplichtingen betreft de cliëntenrelatie met zogenaamde US persons: de bank kan eisen dat een CW2149 V /- P.4/8 Reglement Effectenrekeningen KBC Bank NV Geregistreerd te Brussel, zesde kantoor, op 28 november 2013

Reglement Effectenrekeningen KBC Bank NV

Reglement Effectenrekeningen KBC Bank NV Reglement Effectenrekeningen KBC Bank NV Zetel van de vennootschap: KBC Bank NV - Havenlaan 2-1080 Brussel - België BIC KREDBEBB RPR Brussel BTW BE 0462.920.226 www.kbc.be Verantwoordelijk uitgever: KBC

Nadere informatie

KBC-Effectenrekening via KBC-Online

KBC-Effectenrekening via KBC-Online KBC-Effectenrekening via KBC-Online Voorafgaande informatie met betrekking tot KBC-Effectenrekeningen op afstand gesloten met consumenten in de zin van de Wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken

Nadere informatie

Reglement Effectenrekeningen Europabank NV

Reglement Effectenrekeningen Europabank NV Naamloze vennootschap Kredietgever Erkenningsnummer: 937 Verzekeringsmakelaar Fsma nr.: 011671A Burgstraat 170-9000 Gent Tel.: 09 224 73 11 Fax: 09 223 34 72 BTW BE 0400.028.394 RPR Gent www.europabank.be

Nadere informatie

Productinformatie bij het openen op afstand van een KBC-Spaarrekening met facultatieve KBC-Rekeningverzekering

Productinformatie bij het openen op afstand van een KBC-Spaarrekening met facultatieve KBC-Rekeningverzekering Productinformatie bij het openen op afstand van een KBC-Spaarrekening met facultatieve KBC-Rekeningverzekering 1. De aanbieder KBC Bank NV, een financiële instelling met zetel te 1080 Brussel, Havenlaan

Nadere informatie

Productinformatie bij het openen van een KBC-Babyspaarrekening met facultatieve KBC- Rekeningverzekering via www.kbc.be

Productinformatie bij het openen van een KBC-Babyspaarrekening met facultatieve KBC- Rekeningverzekering via www.kbc.be Productinformatie bij het openen van een KBC-Babyspaarrekening met facultatieve KBC- Rekeningverzekering via www.kbc.be 1. De aanbieder KBC Bank NV, een financiële instelling met zetel te 1080 Brussel,

Nadere informatie

Reglement KBC-Termijnbeleggingen

Reglement KBC-Termijnbeleggingen CW2115N1 V10-2003 -/- p. 1 van 6 Reglement KBC-Termijnbeleggingen Deze uitgave werd geregistreerd te Leuven, derde kantoor, op 25.09.2003 Dit reglement vervangt het reglement KBC-Termijnbeleggingen van

Nadere informatie

Tarieven van de voornaamste effectenverrichtingen

Tarieven van de voornaamste effectenverrichtingen Tarieven van de voornaamste effectenverrichtingen 1 januari 2015 Orders Euronext... 2 Buitenlandse beurs... 3 Euro-obligaties... 4 KBC-Beleggingsfondsen... 4 KBC-Beleggingsproducten uitgegeven door KBC

Nadere informatie

Online Spaarrekening: precontractuele informatie

Online Spaarrekening: precontractuele informatie Online Spaarrekening: precontractuele informatie Informatie in verband met Fortis Bank De Online Spaarrekening is een product van Fortis Bank nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel (RPR 0403 199 702, BTW BE 403

Nadere informatie

Fortis Bank staat onder het toezicht van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel.

Fortis Bank staat onder het toezicht van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel. Online Spaarrekening: precontractuele informatie Informatie in verband met Fortis Bank De Online Spaarrekening is een product van Fortis Bank nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel (RPR 0403 199 702, BTW BE 403

Nadere informatie

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Versie oktober 2007 FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Fortis Investment Management Netherlands N.V. is statutair gevestigd te Utrecht en kantoorhoudend te 1101 BH Amsterdam

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS naamloze vennootschap Researchdreef 60, 1070 Brussel Ondernemingsnr. 0403.053.608 (RPR Brussel) ("UCB NV") OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De aandeelhouders worden

Nadere informatie

Productvoorwaarden. MoneYou

Productvoorwaarden. MoneYou Productvoorwaarden MoneYou INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN 3 2 SOORTEN MONEYOU REKENINGEN 3 3 REKENINGAFSCHRIFTEN 5 4 DEBETSALDI 5 5 CONTACT MONEYOU 6 1 ALGEMEEN a. Elke Klant kan bij de Bank één of meerdere

Nadere informatie

OVEREENKOMST VOOR DERDENREKENING GERECHTSDEURWAARDERS SPECIMEN

OVEREENKOMST VOOR DERDENREKENING GERECHTSDEURWAARDERS SPECIMEN OVEREENKOMST VOOR DERDENREKENING GERECHTSDEURWAARDERS Tussen : En : De NATIONALE KAMER VAN GERECHTSDEURWAARDERS VAN BELGIE Henri Jasparlaan 93 1060 Brussel Vertegenwoordigd door haar Voorzitter, dhr Marcel

Nadere informatie

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976 1 Disclaimer en algemene voorwaarden SAMMAN Fonds vzw, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0841.212.605 SAMMAN VSO, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0844.231.976

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en particulier cliënteel

Bijzondere voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en particulier cliënteel Bijzondere voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en particulier cliënteel 1 BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR SPECIFIEKE PRODUCTEN OF DIENSTEN... 2 1.1 TERMINOLOGIE... 2 Art. 1. Terminologie... 2 1.2 REKENINGEN...

Nadere informatie

ING Business Account Reglement. Versie 08/2014

ING Business Account Reglement. Versie 08/2014 I. Voorwerp en kader van dit Reglement ING Business Account Reglement Versie 08/2014 Het Reglement van de ING Business Account (hierna het "Reglement" genoemd) legt de relaties vast tussen ING België nv

Nadere informatie

A. Gedematerialiseerde effecten van de overheidsschuld

A. Gedematerialiseerde effecten van de overheidsschuld PPB-2007-4-CPB-2 BIJLAGE II : OVERZICHT VAN DE REGLEMENTERING INZAKE HET BIJHOUDEN VAN GEDEMATERIALISEERDE EFFECTEN A. Gedematerialiseerde effecten van de overheidsschuld 1 Erkenning voor het bijhouden

Nadere informatie

Het einde van de papieren effecten

Het einde van de papieren effecten KBC-Effectenrekening Het einde van de papieren effecten we hebben het voor u Effecten aan toonder zijn al lang een vaste waarde in de Belgische beleggerswereld. Maar op 1 januari 2008 komt daar een einde

Nadere informatie

Bijlage aan de circulaire PPB-2007-7-CPB over de administratie van financiële instrumenten INHOUDSOPGAVE

Bijlage aan de circulaire PPB-2007-7-CPB over de administratie van financiële instrumenten INHOUDSOPGAVE PPB-2007-7-CPB-1 Bijlage aan de circulaire PPB-2007-7-CPB over de administratie van financiële instrumenten Inhoudsopgave 0. Wettelijke basis en overzicht van de principes INHOUDSOPGAVE 1. Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

NV BEKAERT SA. Naamloze Vennootschap te 8550 Zwevegem (België) Bekaertstraat 2. BTW BE 0405.388.536 RPR Kortrijk

NV BEKAERT SA. Naamloze Vennootschap te 8550 Zwevegem (België) Bekaertstraat 2. BTW BE 0405.388.536 RPR Kortrijk NV BEKAERT SA Naamloze Vennootschap te 8550 Zwevegem (België) Bekaertstraat 2 BTW BE 0405.388.536 RPR Kortrijk OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De aandeelhouders, de

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 1 JUNI 2017

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 1 JUNI 2017 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

LEASINVEST REAL ESTATE

LEASINVEST REAL ESTATE 1 LEASINVEST REAL ESTATE Commanditaire vennootschap op aandelen Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht die een publiek beroep op het spaarwezen heeft gedaan Maatschappelijke zetel: Lenniksebaan 451,

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

BEGRIPSBEPALINGEN. Artikel 1. Artikel 2 MD/817570.001

BEGRIPSBEPALINGEN. Artikel 1. Artikel 2 MD/817570.001 MD/817570.001 Doorlopende tekst van de administratievoorwaarden van de te Den Haag gevestigde stichting: Stichting Administratiekantoor Ren part Vastgoed, kantoorhoudende te 2514 JS 's-gravenhage, Nassaulaan

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2 20150354 1 Doorlopende tekst van de administratievoorwaarden van de stichting: Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed, statutair gevestigd te Den Haag, zoals deze luiden na wijziging bij akte,

Nadere informatie

MINISTERIE VAN FINANCIEN VAN BELGIE Administratie der directe belastingen VERKLARENDE NOTA 276 INT. (Not.) (A) 1999 "Het formulier 276 Int.-Aut. is aangepast voor computerverwerking en dient bijgevolg

Nadere informatie

V O L M A C H T. Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)..... met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)...

V O L M A C H T. Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)..... met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)... V O L M A C H T Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)...... of met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel).... en ter zake overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Dematerialisatie sinds 1 januari 2008

Dematerialisatie sinds 1 januari 2008 Dematerialisatie sinds 1 januari 2008 Sinds 1 januari 2008 is het enkel nog mogelijk effecten naar Belgisch recht op naam of in gedematerialiseerde vorm uit te geven. Daarnaast zal de materiële levering

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Ministerie van Justitie Onderwerp Wet betreffende de certificatie van effecten uitgegeven door handelsvennootschappen. Datum 15 juli 1998 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen

Nadere informatie

Kempen & Co N.V., statutair gevestigd te Amsterdam

Kempen & Co N.V., statutair gevestigd te Amsterdam REGLEMENT STICHTING BELEGGERSGIRO KEMPEN & CO 1. DEFINITIES 1.1 In dit Reglement wordt verstaan onder: "AFM" "Beleggingsrekening" "Bestedingsruimte" "Centrale bankrekening" "Centrale beleggingsrekening"

Nadere informatie

ZETES INDUSTRIES. Naamloze Vennootschap. Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel. Ondernemingsnummer Register van de rechtspersonen (Brussel)

ZETES INDUSTRIES. Naamloze Vennootschap. Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel. Ondernemingsnummer Register van de rechtspersonen (Brussel) ZETES INDUSTRIES Naamloze Vennootschap Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel Ondernemingsnummer 0425.609.373 Register van de rechtspersonen (Brussel) GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS OPROEPING

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN

ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN Inhoudstafel Blz. Artikel 1 : Definities 4 Artikel 2 : Doel van het contract - Algemene beschrijving 4 Artikel 3 : Ingangsdatum van het contract

Nadere informatie

NV BEKAERT SA. Naamloze Vennootschap te 8550 Zwevegem (België) Bekaertstraat 2. BTW BE RPR Kortrijk

NV BEKAERT SA. Naamloze Vennootschap te 8550 Zwevegem (België) Bekaertstraat 2. BTW BE RPR Kortrijk NV BEKAERT SA Naamloze Vennootschap te 8550 Zwevegem (België) Bekaertstraat 2 BTW BE 0405.388.536 RPR Kortrijk OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De aandeelhouders, de

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 12 AUGUSTUS 2014

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 12 AUGUSTUS 2014 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

REGLEMENT BELEGGERSGIRO HJCO. vastgesteld op 24 juli 2014

REGLEMENT BELEGGERSGIRO HJCO. vastgesteld op 24 juli 2014 REGLEMENT BELEGGERSGIRO HJCO vastgesteld op 24 juli 2014 1. Definities 1.1. In dit reglement beleggersgiro HJCO wordt verstaan onder: AFM : de Stichting Autoriteit Financiële Markten; Bankrekening : de

Nadere informatie

algemene verkoopsvoorwaarden

algemene verkoopsvoorwaarden algemene verkoopsvoorwaarden 1. 2. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen MASTERmail en de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk

Nadere informatie

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen De Gerlachekaai 20 te 2000 Antwerpen BTW BE 0860 409 202 RPR Antwerpen UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

KBC BANK Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel. BTW BE (RPR Brussel)

KBC BANK Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel. BTW BE (RPR Brussel) KBC BANK Naamloze Vennootschap Havenlaan 2-1080 Brussel BTW BE 0462.920.226 (RPR Brussel) Oproeping tot de Jaarvergadering en de Buitengewone Algemene Vergadering van KBC Bank NV die zullen plaatsvinden

Nadere informatie

"ECODIS" in vereffening Naamloze vennootschap. Brechtsebaan 30 2900 Schoten. RPR (Antwerpen) 0478.049.157 BTW BE 0478.049.157. (de "Vennootschap")

ECODIS in vereffening Naamloze vennootschap. Brechtsebaan 30 2900 Schoten. RPR (Antwerpen) 0478.049.157 BTW BE 0478.049.157. (de Vennootschap) "ECODIS" in vereffening Naamloze vennootschap Brechtsebaan 30 2900 Schoten RPR (Antwerpen) 0478.049.157 BTW BE 0478.049.157 (de "Vennootschap") De vereffenaar van de Vennootschap nodigt u bij deze graag

Nadere informatie

tot wijziging van het Besluit financiële markten BES in verband met de invoering van het depositogarantiestelsel

tot wijziging van het Besluit financiële markten BES in verband met de invoering van het depositogarantiestelsel Besluit van tot wijziging van het Besluit financiële markten BES in verband met de invoering van het depositogarantiestelsel Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van (...), FM/jaar/0000 M,

Nadere informatie

ANHEUSER-BUSCH INBEV LONG TERM INCENTIVE PLAN

ANHEUSER-BUSCH INBEV LONG TERM INCENTIVE PLAN Pagina 1 ANHEUSER-BUSCH INBEV LONG TERM INCENTIVE PLAN UITGIFTEVOORWAARDEN VAN DE WARRANTS VAN 28 APRIL 2009 A. Warrants 1. Warrants Elke kent het recht toe om in te schrijven op één nieuw gewoon aandeel

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan contact op met de mensen van Triodos Bank via

Nadere informatie

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Algemene Advertentievoorwaarden verlatenboot.nl Aanbod en aanvaarding; overeenkomst Weigering van advertenties; wijziging Contracttermijn; beëindiging Tarieven; tariefs-aanpassing; betaling Reclamatie

Nadere informatie

Extracten van het wetboek van vennootschappen

Extracten van het wetboek van vennootschappen Extracten van het wetboek van vennootschappen Art. 533bis. [ 1 1. De oproepingen tot de algemene vergadering van een vennootschap waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als

Nadere informatie

ING Business Account Reglement

ING Business Account Reglement I. Voorwerp en kader van dit Reglement ING Business Account Reglement 01/08/2015 Het Reglement van de ING Business Account (hierna het "Reglement" genoemd) legt de relaties vast tussen ING België nv (hierna

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Wijma Juridisch Advies. 1. Definities

ALGEMENE VOORWAARDEN Wijma Juridisch Advies. 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN Wijma Juridisch Advies Definities Dienstverlener: Wijma Juridisch Advies Opdrachtgever: iedere partij (natuurlijke of rechtspersoon) die een overeenkomst met Wijma Juridisch Advies

Nadere informatie

Heeft uw vennootschap nog effecten aan toonder? Onderneem samen met Belfius Bank tijdig actie!

Heeft uw vennootschap nog effecten aan toonder? Onderneem samen met Belfius Bank tijdig actie! Heeft uw vennootschap nog effecten aan toonder? Onderneem samen met Belfius Bank tijdig actie! Inhoud Inleiding 3 Onder welke vorm kunt u uw effecten aanhouden? 4 Welke vennootschappen moeten hun effecten

Nadere informatie

Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt. Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen

Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt. Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt Tussen : Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen hierna te noemen het advocatenkantoor en hierna te noemen

Nadere informatie

SOLVAY NV Maatschappelijke zetel : Ransbeekstraat 310,1120 Brussel RPR Brussel 0403.091.220 VERDUIDELIJKENDE NOTA

SOLVAY NV Maatschappelijke zetel : Ransbeekstraat 310,1120 Brussel RPR Brussel 0403.091.220 VERDUIDELIJKENDE NOTA SOLVAY NV Maatschappelijke zetel : Ransbeekstraat 310,1120 Brussel RPR Brussel 0403.091.220 VERDUIDELIJKENDE NOTA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 13 MEI 2014 Deze nota werd opgesteld in toepassing

Nadere informatie

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd Algemene verkoopsvoorwaarden Webshop 1.Algemeen 1.1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden alle overeenkomsten, offerten, aanbiedingen, bestellingen, en alle daaruit

Nadere informatie

SPAARREKENING MET DERDENBEDING

SPAARREKENING MET DERDENBEDING CENTRALE KREDIETVERLENING NV Uw vertrouwensspaarbank sedert 1956 Spaarbank van Belgische oorsprong Kredietinstelling erkend door NBB Deelnemer aan het Belgisch depositogarantiestelsel SPAARREKENING MET

Nadere informatie

Keytrade Bank Luxembourg SA - Voorwaarden inzake kredietopening,

Keytrade Bank Luxembourg SA - Voorwaarden inzake kredietopening, Keytrade Bank Luxembourg SA - Voorwaarden inzake kredietopening, Artikel 1. Voorwerp van deze Algemene Voorwaarden 1.1 De Algemene Voorwaarden van Keytrade Bank Luxembourg SA (hierna de Bank ), regelen

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Administratievoorwaarden van de Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion, gevestigd te Rotterdam, volgens de notariële akte van

Nadere informatie

(de Vennootschap ) I. GEWONE ALGEMENE VERGADERING

(de Vennootschap ) I. GEWONE ALGEMENE VERGADERING Wereldhave Belgium Comm. VA Commanditaire vennootschap op aandelen Openbare Vastgoedbeleggingsinstelling met Vast Kapitaal (Vastgoedbevak) naar Belgisch recht Medialaan 30, bus 6 1800 Vilvoorde Ondernemingsnummer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Algemene voorwaarden Social Elephant

Algemene Voorwaarden. Algemene voorwaarden Social Elephant Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden Social Elephant 1. Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die opdrachtgevers van Social Elephant aan Social Elephant

Nadere informatie

Effectenrekening en Effectenrekeningverzekering - overlijden door ongeval: precontractuele informatie. Effectenrekening

Effectenrekening en Effectenrekeningverzekering - overlijden door ongeval: precontractuele informatie. Effectenrekening Effectenrekening en Effectenrekeningverzekering - overlijden door ongeval: precontractuele informatie Effectenrekening 1. Informatie in verband met Fintro De effectenrekening is een product van Fintro,

Nadere informatie

Voorwaarden Bewaarbedrijven

Voorwaarden Bewaarbedrijven Voorwaarden Bewaarbedrijven 1. Inleiding 1.1. Welke bewaarbedrijven heeft de bank? 1. De bank heeft twee bewaarbedrijven: ABN AMRO Global Custody N.V.; en ABN AMRO Effectenbewaarbedrijf N.V. 2. ABN AMRO

Nadere informatie

REGLEMENT EFFECTENREKENINGEN TRIODOS BANK

REGLEMENT EFFECTENREKENINGEN TRIODOS BANK REGLEMENT EFFECTENREKENINGEN TRIODOS BANK AFDELING 1: INLEIDENDE BEPALINGEN... 3 Artikel 1 - Algemeen... 3 1.1 Toepassingsgebied... 3 1.2 Kennisneming door de Klant... 3 1.3 Algemene Bankvoorwaarden...

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

NV BEKAERT SA OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

NV BEKAERT SA OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS NV BEKAERT SA Naamloze Vennootschap te 8550 Zwevegem (België) Bekaertstraat 2 BTW BE 0405.388.536 RPR Kortrijk OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Aangezien de Buitengewone

Nadere informatie

SCAI / Scholten Communicatie Advies en Implementatie

SCAI / Scholten Communicatie Advies en Implementatie Algemene leveringsvoorwaarden 2008/2009 SCAI / Scholten Communicatie Advies en Implementatie Kvk 09187392 Btw NL 022656170B01 1. Toepasselijkheid 1.1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VGP NV Spinnerijstraat 12 9240 Zele Ondernemingsnummer 0887.216.042 (RPR Gent, afdeling Dendermonde) BTW BE 0887.216.042 www. vgpparks.eu (de Vennootschap ) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 1

Algemene voorwaarden 1 Algemene voorwaarden 1 1 Versie augustus 2016. Artikel 1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten geleverd door de advocaten en medewerkers van het kantoor BVBA EQUATOR ADVOCATEN

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 9 DECEMBER 2013

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 9 DECEMBER 2013 RETAIL ESTATES Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch Recht Zetel: Industrielaan 6, 1740 Ternat Ondernemingsnummer: 0434.797.847 (Brussel) (de Vennootschap ) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE

Nadere informatie

ING FlexiBonus Account Reglement

ING FlexiBonus Account Reglement I. Voorwerp en kader van dit Reglement ING FlexiBonus Account Reglement Het Reglement van de ING FlexiBonus Account (hierna het "Reglement" genoemd) is van toepassing op de relaties tussen de nv ING België

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Turnhout NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout TOELICHTING Buitengewone Algemene Vergadering te houden op donderdag 14 november

Nadere informatie

KAS BANK N.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGINGSFONDS

KAS BANK N.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGINGSFONDS KAS BANK N.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGINGSFONDS INHOUDSOPGAVE Artikel Pagina Artikel 1 Algemeen...3 Artikel 2 Bewaring...4 Artikel 3 Belangenbehartiging houders van deelnemersrechten...4

Nadere informatie

HOOFDSTUK I - DEFINITIES... 3

HOOFDSTUK I - DEFINITIES... 3 Inhoudstafel HOOFDSTUK I - DEFINITIES... 3 HOOFDSTUK II VOORWERP VAN DE VERZEKERING... 3 1. Voorwerp van het contract... 3 2. Inwerkingtreding van het contract... 3 3. Grondslagen van het contract... 3

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 22 APRIL 2014

OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 22 APRIL 2014 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V.

Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V. Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V. 1. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever; de natuurlijk persoon of rechtspersoon die aan Orangedotcom B.V. (hierna Orangedotcom)

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST SERVICEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [NAAM], statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de [adres] te [(postcode)] [plaats], ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

FSMA_2011_01 dd. 27 april 2011

FSMA_2011_01 dd. 27 april 2011 Mededeling FSMA_2011_01 dd. 27 april 2011 Mededeling inzake de wet van 20 december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen Toepassingsveld:

Nadere informatie

Slim Vermogensbeheer B.V. Slimmer Vermogensbeheerovereenkomst

Slim Vermogensbeheer B.V. Slimmer Vermogensbeheerovereenkomst Slim Vermogensbeheer B.V. Slimmer Vermogensbeheerovereenkomst DE ONDERGETEKENDEN: Deelnemer Na(a)m(en): Adres: Postcode en plaats: Land: Nederland hierna te noemen "Cliënt"; en 2. Slim Vermogensbeheer

Nadere informatie

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond)

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin voorziene

Nadere informatie

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2017 BIJ TE WONEN

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2017 BIJ TE WONEN F L U X Y S B E L G I U M Naamloze Vennootschap Kunstlaan 31-1040 Brussel BTW BE 0402 954 628 RPR Brussel OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2017 BIJ TE WONEN De raad van bestuur van

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: (1) [ ] B.V., gevestigd en kantoorhoudende te [ ], hierna te noemen "[ ], ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer; (2) [ ] B.V., gevestigd en

Nadere informatie

Vrijstellingsregeling Wet toezicht effectenverkeer 1995

Vrijstellingsregeling Wet toezicht effectenverkeer 1995 (Tekst geldend op: 13-01-2004) Vrijstellingsregeling Wet toezicht effectenverkeer 1995 De Minister van Financiën; Gelet op de artikelen 4, eerste lid, 5, tweede lid, 10, eerste lid, en 22, vijfde lid,

Nadere informatie

OVEREENKOMST ADVOCAAT - PRIVATE CLIËNT

OVEREENKOMST ADVOCAAT - PRIVATE CLIËNT OVEREENKOMST ADVOCAAT - PRIVATE CLIËNT TUSSEN : Mr. du Moulin Evelyne, optredend als zaakvoerder van de BVBA ADVOCATEN DU MOULIN & PARTNERS - hierna genoemd advocaat - EN : - hierna genoemd de cliënt -

Nadere informatie

INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012

INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012 Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012 Deze nota tracht de belangrijkste

Nadere informatie

FORMULIER 29 augustus 2014 vóór opening van de markten Onder embargo tot 08u00

FORMULIER 29 augustus 2014 vóór opening van de markten Onder embargo tot 08u00 FORMULIER 29 augustus 2014 vóór opening van de markten Onder embargo tot 08u00 AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel: Louizalaan 331-333, 1050

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 22 APRIL 2014

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 22 APRIL 2014 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen TELENET GROUP HOLDING NV Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg 4 2800 Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen 0477.702.333 UITNODIGING VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be

HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be Artikel 1 De bepalingen van dit hoofdstuk zijn enkel van toepassing op de contractuele relatie tussen NV Eco Toilet

Nadere informatie

1 Retail Estates / GVV Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Vertrouwelijk

1 Retail Estates / GVV Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Vertrouwelijk 1 Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België) Ondernemingsnummer: 0434.797.847 (RPR Brussel) FORMULIER VOOR DE UITOEFENING

Nadere informatie

WERKING EN REGLEMENT VAN DE DIENST DYNAPHONE

WERKING EN REGLEMENT VAN DE DIENST DYNAPHONE WERKING EN REGLEMENT VAN DE DIENST DYNAPHONE 1. Algemeenheden Dit document dateert van 1 april 2010 en vervangt het vorige document houdende de werking en het reglement van de dienst Dynaphone. Het treedt

Nadere informatie

AANDELEN OP NAAM INSCHRIJVINGSFORMULIER B ONVERDEELDHEID

AANDELEN OP NAAM INSCHRIJVINGSFORMULIER B ONVERDEELDHEID Naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 1120 Neder-Over-Heembeek (Brussel), Ransbeekstraat 310 Ondernemingsnummer BE0403.091.220 OPENBARE AANBIEDING VAN NIEUWE AANDELEN

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT Artikel 1 - Begripsbepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden verstaan onder: Tune ICT: de V.O.F., gevestigd te Tiel aan de Betuwestraat 42 (4005 AR) Klant: de cliënt aan wie

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 20 APRIL 2010

AANKONDIGING VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 20 APRIL 2010 TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse Straat 12/2 3001 Leuven BTW nr. BE 0471.340.123 RPR Leuven AANKONDIGING VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 20 APRIL 2010 De raad van bestuur

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Janszen Advocaten

Algemene voorwaarden Janszen Advocaten Algemene voorwaarden Janszen Advocaten 1. Definities In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.a. Cliënt: de opdrachtgever of contractpartij van het advocatenkantoor 1.b. Het kantoor: de behandelend

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS UCB NV - Researchdreef 60, 1070 Brussel - Ondernemingsnr. 0403.053.608 (RPR Brussel) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS over het gebruik en de nagestreefde doeleinden van het

Nadere informatie

AGENDA EN VOORSTELLEN TOT BESLUIT

AGENDA EN VOORSTELLEN TOT BESLUIT VGP NV Greenland Burgemeester Etienne Demunterlaan 5, bus 4 1090 Brussel (Jette) Ondernemingsnummer 0887.216.042 (RPR Brussel) BTW BE 0887.216.042 www.vgpparks.eu (de Vennootschap ) De aandeelhouders worden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VADECAS & PARTNERS. Artikel 1: Toepassingsgebied

ALGEMENE VOORWAARDEN VADECAS & PARTNERS. Artikel 1: Toepassingsgebied ALGEMENE VOORWAARDEN VADECAS & PARTNERS Artikel 1: Toepassingsgebied a. Behoudens het uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van de partijen om ervan af te wijken, zijn de algemene voorwaarden van Vadecas

Nadere informatie

ING Thematische Volkslening Termijnrekening Reglement

ING Thematische Volkslening Termijnrekening Reglement 1 januari 2017 ING Thematische Volkslening Termijnrekening Reglement 23 februari 2017 1 I. Voorwerp en kader van dit Reglement Het Reglement van de ING Thematische Volkslening (hierna het 'Reglement' genoemd)

Nadere informatie

Tarievenoverzicht beleggingsdienstverlening VOLGENDE >>

Tarievenoverzicht beleggingsdienstverlening VOLGENDE >> Tarievenoverzicht beleggingsdienstverlening 2013

Nadere informatie

UNITED ANODISERS Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Drukpersstraat 4, B-1000 Brussel KBO: (RPR Brussel) OPROEPING

UNITED ANODISERS Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Drukpersstraat 4, B-1000 Brussel KBO: (RPR Brussel) OPROEPING UNITED ANODISERS Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Drukpersstraat 4, B-1000 Brussel KBO: 0448.204.633 (RPR Brussel) OPROEPING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING De raad van bestuur van de naamloze

Nadere informatie

FAQ Gereglementeerde spaarrekeningen

FAQ Gereglementeerde spaarrekeningen FAQ Gereglementeerde spaarrekeningen Antwerpen, 01 januari 2015 Gevoeligheid: Publiek ARGENTA SPAARBANK NV, BELGIËLEI 49-53, 2018 ANTWERPEN 2/8 - DIRECTIE PRODUCTMANAGEMENT 01-01-2015 Inhoud 1 Algemeen...

Nadere informatie