ROBIN Lite vogelradar ontwikkeling ten bate van maritieme monitoring van vogeltrek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ROBIN Lite vogelradar ontwikkeling ten bate van maritieme monitoring van vogeltrek"

Transcriptie

1 ROBIN Lite vogelradar ontwikkeling ten bate van maritieme monitoring van vogeltrek A.J.M. Borst (TNO) project )

2

3 1 / 23 TNO-rapport Eindrapportage projecten ROBIN Lite vogelradar ontwikkeling ten bate van maritieme monitoring van vogeltrek Datum 23 september 2010 Version 2.0 Auteur(s) Ir. A. J.M. Borst Exemplaarnummer Oplage Aantal pagina's 23 Aantal bijlagen Opdrachtgever Projectnaam 1. projectvoorstel "Ontwikkeling van een Iowcost en sea-clutter resistant maritieme radar ten behoeve van de monitoring van vogels en andere toepassingen bij offshore windmolenparken 2. Doorontwikkeling van een lowcost en sea-clutter resistant maritieme radar ten behoeve van de monitoring van vogels en andere toepassingen bij offshore windmolenparken Projectnummer projectnummers: TNO projectnummers: Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, foto-kopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van TNO. Indien dit rapport in opdracht werd uitgebracht, wordt voor de rechten en verplichtingen van opdrachtgever en opdrachtnemer verwezen naar de Algemene Voorwaarden voor onder-zoeksopdrachten aan TNO, dan wel de betreffende terzake tussen de partijen gesloten overeenkomst. Het ter inzage geven van het TNO-rapport aan direct belang-hebbenden is toegestaan TNO

4 2 / 23 Samenvatting De grootschalige ontwikkeling van offshore windmolen parken biedt een nieuw perspectief voor de inzet van vogelradar. Radar heeft de potentie één van de belangrijkste hulpmiddelen te worden bij het continue offshore monitoren van vogelvliegbewegingen. Niet alleen is radarobservatie onafhankelijk van visuele condities, bovendien zijn hiermee op een willekeurig moment alle vogelbewegingen in een groot gebied, zowel op lage als op grotere hoogte te registreren en elektronisch vast te leggen. Naast deze kansen zijn er ook een aantal specifieke uitdagingen die horen bij het offshore karakter. De belangrijkste zijn daarbij de slechtere bereikbaarheid van de systemen voor onderhoud en bediening, de effecten van ruis ten gevolge van golfslag en de uitdagingen om grote hoeveelheden data over grotere afstanden te verplaatsen. In het kader van het programma is daarom door TNO de ontwikkeling van de ROBIN Lite vogelradar ter hand genomen. Met deze vogelradar zal de registratie van vogelbewegingen rond offshore windmolenparken vormgegeven kunnen worden. In zijn huidige vorm bestaat het ROBIN Lite systeem uit twee radars, waarbij een horizontaal roterende scheepsradar gebruikt wordt voor het registreren van horizontale vliegbewegingen en een door TNO flexibel roteerbaar radar gebruikt wordt voor het verkrijgen van zowel hoogte informatie als vleugelslag frequenties. Beide systemen zijn geïntegreerd en de verkregen data, wordt na een geavanceerde filterprocedure opgeslagen in remote toegankelijke databases. Tijdens de ontwikkelingen in het kader van het programma is veel aandacht besteed aan het sea-clutter bestendig maken van het systeem. En hoewel de voorziene filter techniek veelbelovend leek, is vooral de benodigde rekencapaciteit een serieuze hindernis voor het operationeel en dus real-time inzetten van deze techniek. Gezien de noodzaak voor de ontwikkeling van een operationeel sea-clutter bestendig systeem is een alternatieve aanpak ontwikkeld. Gezien de grote belangstelling van de markt voor het ROBIN Lite product heeft TNO de verdere ontwikkeling ter hand genomen in een recent opgerichte spin-off van TNO, Robin Radar Systems.

5 3 / 23 Abstract In order to prevent bird strikes, radar has been used by the military for decades to monitor bird movements. And although these radars have been proven to be effective in tracking thousands of birds simultaneously, widespread use of bird radars has been hindered by the prohibitive costs and specialized character of these military radars. However, recent developments have led to the construction of radar systems based upon common and affordable maritime radars. With the development of these low cost systems, bird radar has become within the reach of a much larger community including stakeholders within areas of civil aviation, impact and risk assessment and bird migration research. Within these application areas, the rapid growth of large scale offshore wind farms has created an emerging interest in the deployment of bird radar for risk and impact assessments within or near these farms. However, deploying these systems in an offshore environment create many challenges including the need for unmanned operation, remote control, transfer of large amounts of data and wave generated noise that affects radar detection of birds in adverse weather conditions. As partner in the program, TNO aims at contributing to this emerging field by the development of a low-cost bird radar system. This system, ROBIN Lite, combines many years of experience in developing and deploying radar for bird strike prevention with modern and affordable radar systems. The current system consists of horizontal S-band maritime radar that is capable of tracking birds up to many kilometers. Connected to this horizontal system is a proprietary TNO design of a pan-tilt radar system providing height and wing beat frequency information of tracked birds. This combination of horizontal and pan-tilt radars creates a system that is capable of tracking birds in three dimensions with a solid basis towards species-recognition. The main aim of the bird radar research is to develop a sea-clutter resistant system suitable for offshore deployment. Sea clutter is the noise generated in the radar signal due to radar reflections of sea waves. This noise severely hampers the detection of birds in an offshore environment. To address this challenge an advanced filtering approach, named DEKODO, has been employed to suppress sea clutter and improve detection capabilities. This filter, originally developed to detect small surface vehicles at high sea states, is capable of detecting and predicating wave fronts and can use this information to improve signal to noise ratios. Data for testing this filter has been collected at two sites, one at the Pier of Scheveningen and one at the Oosterschelde. Using this data it has been demonstrated that suppression of sea clutter is successful, however the severe performance requirements of the filter has become a serious threat for real-time deployment. After extensive testing and performance improvements alternative for DEKODO has been studied. One promising solution, still subject of current research, combines both wave front tracking and advanced classification algorithms to distinguish bird tracks from wave front tracks. Using previous recorded data is has been shown that wave front tracking is possible without performance degradation. Offshore deployment of bird radar requires high levels of automation, remote control and data transfer capabilities. During extensive testing at both a wind farm in Dresden and a site at a military airport in Woensdrecht the ROBIN Lite did perform well. It supports continuous unmanned operation, supports long distance mass data transfer using WiFi, ADSL and SATCOM links and allows a high level of remote control. Remote includes the ability to start and stop the

6 4 / 23 system from a remote location, configure the system and provide full database access. One aspect still under development is the ability to restart the radar themselves, which under normal circumstances requires an operator to manually operate a switch on the radar systems. Given the broad and international market interest in the Robin Lite system, TNO has decided to spin-off the further development and marketing in a recent startup called Robin Radar Systems.

7 5 / 23 Verklarende woordenlijst Zeegang Mulitpath FMCW Clutter DEKODO Zeegang is een door de wind gegenereerd golfpatroon aan het wateroppervlak op zee of op de oceaan. Zeegang wordt uitgedrukt op een schaal van 0 tot 9 waarbij 0 een Vlakke zee betreft zonder deining en zeegang 9 een zeer hoge, wilde zee met een dooreenlopende deining. Multipath is een fenomeen waar bij radiosignalen via meerdere paden de ontvanger bereiken. Typische oorzaken zijn onder andere tunneling effecten en reflecties via wateroppervlakte of gebouwen en Bergen. Bij radar kan multipath leiden to zo genaamde ghost targets In dit report wordt met Frequency Modulated Continuous Wave (FMCW) radar een door TNO ontworpen en ontwikkeld solid state radar met een laag vermogen waardoor het continue aanstralen van objecten veilig is. Clutter of ruis komt in radar processing in meerdere vormen voor. Meest belangrijke zijn ruisbronnen ten gevolge van grond reflecties, ruis ten gevolge van golfslag, ruis veroorzaakt door meteorologische omstandigheden zoals sneeuw en regen en ruis veroorzaakt door bewegende objecten zoals windturbines. DEKODO (Detectie Kleine Oppervlakte Doelen met Radar) is een door TNO ontwikkeld filter specifiek bedoeld voor het onderdrukken van ruis in radar signaal ten gevolge van golfslag

8 6 / 23 Inhoudsopgave Samenvatting/Abstract... 2 Verklarende woordenlijst... 5 Inhoudsopgave Inleiding Achtergrond Doelstellingen ROBIN Lite Systeem ontwikkeling ROBIN Lite ontwerpeisen ROBIN Lite systeem layout ROBIN Lite horizontale radar ROBIN Lite verticale radar ROBIN Lite performance ROBIN Lite registratie ROBIN Lite automatisering, opslag en visualisatie Remote control en data transfer Databaseopslag Datavisualisatie ROBIN Lite overige functionaliteiten Soortherkenning Seaclutter overige functionaliteiten Conclusies en toekomstige ontwikkelingen... 22

9 7 / 23 1 Inleiding 1.1 Achtergrond De komende twee decennia zijn er een groot aantal offshore windmolenparken gepland op de Noordzee. Het is voorzien dat deze windmolenparken een significant aandeel van de productie van elektrische energie in Nederland zullen gaan leveren. De effecten van te plaatsen en geplaatste offshore windmolenparken op milieu en ecologie staan echter altijd in de spotlights. Projectontwikkelaars zijn dan ook altijd verplicht met een EIA (Environmental Impact Assessment) / MER (Milieu Effect Rapportage) de gevolgen van de bouw en exploratie van offshore windmolenparken te kwantificeren en bovendien aan te geven hoe potentieel negatieve effecten op het milieu zullen worden tenietgedaan of zullen worden gereduceerd. Een belangrijk deel van MER s voor offshore windparken is gewijd aan de gevolgen voor de avifauna. Niet alleen moet worden aangegeven wat de effecten zijn op lokaal verblijvende vogels (aanvaringsslachtoffers, habitat verlies, barrièrewerking), ook de gevolgen op de vogeltrek zijn zeer belangrijk (aanvaringsslachtoffers, invloed op trekroutes). Tot nu toe is het bepalen van deze effecten bijzonder moeilijk gebleken, uiteraard een gevolg van het feit dat het monitoren van vogels en vogeltrek op zee bijzonder bewerkelijk is. Dit is een resultante van de grote benodigde logistieke inspanningen (transport/verblijf ter plaatse/etc.) en de specifieke problemen bij observatie van vooral nachtelijke vogelvliegbewegingen boven zee. Het monitoren van vogels is een belangrijk onderwerp voor MER bij de bouw van offshore windmolenparken. Door offshore karakter is het op het zee observeren van vogels met standaard methodieken een arbeidsintensief en kostbaar proces. De inzet van radar biedt hierbij een mogelijke uitkomst voor het continue en arbeidsextensieve monitoren. En hoewel er al radar gebaseerde vogel observatie systemen op de markt bestaan, stelt het offshore karakter bijzonder eisen aan deze systemen. Voorbeelden hiervan zijn de noodzaak tot volledig op afstand controleerbare systemen, transfer van grote hoeveelheden gegevens over grotere afstanden, reflecties ten gevolge van golfslag, soortherkenning, etc. In het kader van het programma is daarom door TNO de ontwikkeling van de ROBIN Lite vogelradar ter hand genomen. Deze vogelradar moest de registratie van vogeltrek rond offshore windmolenparken kunnen vormgeven. Uitgangspunt is dat de ROBIN Lite vogelradar op afstand van een onbemand offshore windmolenpark te bedienen moet zijn, waarbij de resulterende vogeltrekgegevens naar de wal worden gestuurd.

10 8 / Doelstellingen Radar heeft de potentie één van de belangrijkste hulpmiddelen te worden bij het continue offshore monitoren van vogelvliegbewegingen. Niet alleen is radarobservatie onafhankelijk van visuele condities (nacht, mist, etc.), bovendien zijn hiermee op een willekeurig moment alle vogelbewegingen in een groot gebied, zowel op lage als op grotere hoogte te registreren en elektronisch vast te leggen. Door vergaande automatisering kunnen vliegrichtingen, snelheden, dichtheden etc. gekwantificeerd worden. Om het vogeltrekgedrag rond windmolenparken in zee goed te kunnen beschrijven zijn (radar- )systemen benodigd met een bereik wat voldoende is om het windmolenpark en de directe omgeving te bestrijken. Dit leidt ertoe dat de range van een vogelradar minimaal vele kilometers zal dienen te bedragen. De momenteel beschikbare vogelradars die gebaseerd zijn op maritieme (scheeps-) radars hebben een detectiebereik die boven land onder ideale omstandigheden inderdaad kilometers kan bedragen. Boven zee is het detectiebereik echter veelal kleiner door reflecties van golven. Bij een normale golfhoogte in vakjargon aangeduid met sea state of zeegang, wordt als gevolg van de reflecties van de golven een detectiebereik behaald dat zelden groter is dan 1 kilometer. Deze zal zelfs vaak kleiner zijn dan 500 meter. Om in en rond een windturbinepark een studieoppervlak van voldoende omvang te hebben is dit aan de lage kant. Binnen TNO waren de mogelijkheden aanwezig om een relatief low cost vogelradar te ontwikkelen die wel de vereiste gevoeligheid en bereik bezit. Bovendien zal deze radar door vergaande automatisering van de dataverwerking veel minder manuren kosten voor de dataverwerking in vergelijking met bestaande systemen. Het is daarmee dan ook een ideale tool voor continue observatie van vogeltrekgedrag rond een windmolenpark. Deze TNO vogelradar is in de basis de combinatie van een maritieme scheepsradar en Frequency Modulated Continuous Wave (FMCW) radar (dat door TNO ook op andere gebieden wordt ingezet) met het al beschikbare DEKODO (Detectie Kleine Oppervlakte Doelen met Radar) seaclutter-filter en de ROBIN vogel detectie algoritmes. Naast filtering voor seaclutter was filtering voor de reflecties van de rotors van windmolens voorzien. Omdat dit soort radarreflecties bijzonder voorspelbaar zijn is deze laatst genoemde filtering echter relatief eenvoudig.

11 9 / 23 De ROBIN software is gedurende de afgelopen 20 jaar door TNO ontwikkeld voor de Koninklijke Luchtmacht (KLu) en ander Europese luchtmachten. Gebaseerd op radardata van de 2 luchtverkeersleidingradars van de KLu is de ROBIN software in staat om boven geheel Nederland alle vogeltrek te registreren en deze vogeltrekdata te visualiseren. Dit proces is volledig geautomatiseerd. Tienduizenden tracks (vogeltrekbewegingen) worden tegelijkertijd gevolgd en kunnen simultaan worden gevisualiseerd. Door de integratie van bovenstaande modules wordt een vogelradar gevormd die en een adequate gevoeligheid heeft en minimale bedieningsinspanningen vergt en goedkoop in aanschaf zal zijn.

12 10 / 23 2 ROBIN Lite Systeem ontwikkeling 2.1 ROBIN Lite ontwerpeisen In het voortraject zijn diverse gesprekken gevoerd met gebruikers als biologen/ ornithologen gevoerd over de specificaties die voor het ROBIN Lite van toepassing zouden moeten zijn. Uiteindelijk zijn de volgende minimale ontwerpeisen vastgelegd: Performance Bereik: min 4km voor een middelgrote vogel (bij seastate 2) Hoogtebereik: vanaf zeeniveau tot min. 2000m (uitvalshoek min. 18º) Registratie Registratie 2D vliegpad van vogels Registratie 2D verticaal (voor vlieghoogte en flux) Registratie 3D locatie (vliegpad+hoogte) Registratie van aantallen en fluxen van vogels Automatisering, opslag en visualisatie 24/7 continu operationeel remote control en data access Automatische dataverwerking en opslag van de vogeltrek gegevens in een database omgeving Automatische datatransfer naar de wal Visualisatie van vogeltrek Toepassing van GIS informatie Overige functionaliteiten Vogelsoortherkenning Seaclutter filtering Additionele filters voor regen, land en rotor reflecties Low cost 2.2 ROBIN Lite systeem layout Gebaseerd op de eisen/wensen van de gebruikers was het noodzakelijk om een systeemconfiguratie te ontwikkelen gebaseerd op 2 radars: voor het kunnen verkrijgen van 3D vogelinformatie waren zowel een horizontale radar als een verticale radar benodigd. De horizontale radar registreert vogeltrek in het horizontale vlak. De verticale radar voegt hier hoogte-informatie aan toe.

13 11 / 23 Figuur 1: Schematische weergave van het ROBIN Lite systeem bestaande uit een horizontal roterende S-band radar en vrij roteerbaar (pan-tilt) FMCW radar. In totaal zijn er twee sets ROBIN Lite ontwikkeld. Eén set staat standaard op het dak van het TNO laboratorium in Den Haag. De tweede set is beschikbaar voor testdoeleinden in het veld. 2.3 ROBIN Lite horizontale radar Voor de horizontale radar kan in principe iedere willekeurige maritieme (scheeps) radar in de frequentie gebieden X-band en S-Band worden toegepast. Aan de radar hardware zelf waren beperkte wijzigingen noodzakelijk. In verband met de kwaliteit van de antenna en de nauwkeurigheid van de antenna patronen is gekozen voor radars van het merk Furuno. In eerste instantie is gekozen voor een X-Band Furuno radar. Deze is beter dan een S-Band radar in staat om kleinere vogels (zangvogels) te detecteren. Aan de andere kant is deze gevoeliger voor weersinvloeden als regen en sneeuw en heeft deze een iets geringer bereik. Belangrijker is echter de elektronica benodigd om de radarsignalen te kunnen opnemen en te verwerken tot vogelinformatie. Aangezien de radarreflectie van vogels vaak nauwelijks hoger is dan de systeemruis van de radar zijn de eisen die te stellen zijn aan de data-acquisitie dusdanig dat deze elektronica niet als Commercial of the Shelf (COTS) hardware op de markt te verkrijgen is. Daarom is op ontwerp van TNO de data-acquisitie elektronica ontwikkeld door Chess embedded Technology BV uit Haarlem, een gespecialiseerd elektronica ontwikkel bedrijf. De elektronica is dusdanig generiek ontwikkeld dat ook andere radars dan die van Furuno gekoppeld kunnen worden aan ROBIN Lite.

14 12 / 23 Figuur 2:ROBIN Lite horizontale radar in testopstelling bij windmolenpark bij Dresden 2.4 ROBIN Lite verticale radar Door de wens van gebruikers om hoogte te kunnen bepalen en daarbij soortherkenning mogelijk te maken was de inzet van een gekantelde (horizontale) scheepsradar niet mogelijk. Een scheepsradar zendt een relatief hoog vermogen (maximaal 25kW) uit in pulsen. Voor soortherkenning van vogels is het noodzakelijk om de vogel continu te belichten. De radar mag daarbij dus niet snel roteren en moet de vogel blijven tracken. Bij een scheepsradar is dit echter uit veiligheidsoogpunt verboden. Als dit type radar stopt met roteren wordt dan ook automatisch het versturen van de radarpulsen gestopt. Een radartechnologie die wel het continu aanstralen van vogels op één locatie mogelijk maakt is de Frequency Modulated Continuous Wave (FMCW) technologie. Hierbij worden niet radarpulsen uitgezonden, maar wordt er continu uitgezonden. Als gevolg hiervan is het niet meer mogelijk om één antenna zowel als zend en ontvangst antenna te laten functioneren. Er is dus altijd sprake van een zendantenne en een ontvangstantenne, zoals uit onderstaande afbeeldingen blijkt. Naast de wijze van zenden is ook de wijze van signaal generatie anders bij een FMCW radar. De FMCW radar is een zgn. solid state radar. Een solid state radar is intrinsiek minder onderhoudsgevoelig dan een standaard pulse radar (dat gebruik maakt van een meer conventionele magnetron i.p.v. de integrated circuits in een solid state radar) Tijdens de metingen is gebleken dat vogels gedetecteerd werden tot ongeveer 3km. Initieel is gebruik gemaakt van een zendvermogen van 25mW voor de FMCW radar. Dit vermogen is opgevoerd tot ongeveer 500mW waarmee de gevoeligheid van deze radar is verbeterd.

15 13 / 23 Figuur 3. ROBIN Lite verticale radar 2.5 ROBIN Lite performance Het vaststellen van de exacte prestaties, waaronder het bepalen van het horizontale en verticale bereik, van een system als ROBIN is lastig. De uiteindelijke bereikte prestaties met het systeem zijn afhankelijk van vele en complexe factoren, De maximale detectie afstand bijvoorbeeld is, naast het vermogen, afhankelijk van positie van de radar, ground clutter, type en omvang van de vogels, positie van de vogel in de radarbundel, weersomstandigheden, ect. Onderstaande tabel geeft het bereik weer van ROBIN in min of meer optimale omstandigheden: droog weer, vrij zicht en geen bijzondere propagatie omstandigheden. Maximale detectie afstand is hierbij gedefinieerd als de afstand waarop een die haaks op de radar bundel vliegt nog betrouwbaar gedetecteerd kan worden. Maximum range (m) Pulse X-Band Pulse S-Band FMCW Klein (spreeuw) Middel (duif) Groot (gans) De maximale hoogte tot waarop vogels gedetecteerd kunnen worden met een horizontaal radar is een functie van horizontaal bereik en kanteling van de radar (het ROBIN systeem kent twee standen: een hoek van 10 en een hoek van 20 graden). Om uiteindelijk de actuele hoogte te bepalen is een verticaal opgestelde radar nodig. 2.6 ROBIN Lite registratie Het ROBIN Lite systeem kent een aantal mogelijkheden voor het registeren van vliegpaden. Naast de standaard tracking in 2D met de horizontale radar is in combinatie met de FMWC radar het mogelijk om vogels in 3D te volgen. In de zogenaamde staring mode, waarbij de FMCW radar stil staat en in een vaste richting straalt, levert de FMCW radar hoogte en vleugelslag informatie

16 14 / 23 van vogels door de bundel vliegen. In de zogenaamde scanning mode, waarbij het radar een opgegeven gebied scant, wordt hoogte informatie verzameld van vogels in de gescande sector. In de zogenaamde tracking mode, eigenlijk een voortdurend bijgestuurde combinatie van staring en scanning modes, wordt het FMCW radar door de horizontale radar (of door een gebruiker) naar een specifieke vogeltrack gestuurd om daarvan zowel hoogte als vleugelslag frequenties te bepalen. Figuur 4. Een voorbeeld van hoe het ruwe radarsignaal omgezet wordt in individuele tracks die naast de opslag in de database ook gebruikt kunnen worden voor real-time gegevens zoals gemiddelde vliegrichting. 2.7 ROBIN Lite automatisering, opslag en visualisatie Remote control en data transfer Een belangrijk aspect van de ontwikkeling ROBIN Lite is het remote kunnen bedienen van het systeem. Dit is dan ook geïmplementeerd en getest bij trials bij een windmolenpark in Dresden en op het vliegveld van Woensdrecht. Hierbij bleek het systeem weken te kunnen draaien zonder problemen, waarbij continue de data naar Den Haag werd verzonden. Datatransfer is generiek opgezet en gebaseerd op TCP/IP Wide Arena Networks (TCP/IP WAN). Dit is op meerdere wijzen mogelijk, implementaties zijn getest op SATCOM, Wifi en ADSL verbindingen. Figuur 5. Mobiele inzet ROBIN Lite

17 15 / Databaseopslag Vogelinformatie in de vorm van vogeltracks met alle bijbehorende informatie over de vogels betreffende positie, snelheid, richting, reflectiedichtheid, etc. in databaseformaat, zie figuur hieronder, worden opgeslagen. Dit is mogelijk voor alle gangbare databases zoals MS-Acces, MySQL, PostGreSQL, etc. Door de wijze van opslag kunnen alle track gegevens inclusief gegevens over de objecten, filter instellingen, ect via eenvoudige SQL-queries opgevraagd worden voor visualisatie en/of analyse. Figuur 6. Voorbeeld van de structuur en relaties tussen een aantal database tabellen die gebruikt worden om track informatie in op te slaan Datavisualisatie Gebaseerd op de gebruikerswensen is het mogelijk om ROBIN Lite op diverse wijzen te visualiseren. Zo is het mogelijk om radarbeelden als ruwe data op te slaan. Dit houdt in dat altijd alle brongegevens nog beschikbaar blijven voor hernieuwde processing. Nadeel hiervan is dat de

18 16 / 23 hoeveelheid data explosief groeit en al snel tegen beperkingen aanloopt qua dataopslag en verzending over een datalijn (gelimiteerde bandbreedte datalijn). Dit wordt dan ook slechts voor ontwikkeldoeleinden toegepast. Verder kunnen radarbeelden als streaming video worden opgeslagen. Dit biedt de mogelijkheden om de brondata nog steeds manueel en visueel te beoordelen. In de volgende afbeelding is hiervan een momentopname weergegeven. Figuur 7.Momentopname van ROBIN Lite radar streaming video: windmolenpark Dresden

19 17 / 23 Figuur 8.Voorbeeld van hoe cumulatieve aantallen tracks en dominante vliegrichting real-time weergegeven kunnen worden met behulp van de ROBIN software De meest gebruiksvriendelijke methode van datavisualisatie is het gebruik van de in de database opgeslagen synthetische data. Dat houdt in dat gebaseerd op database queries de van belang zijnde vogeltracks kunnen worden geselecteerd en gevisualiseerd gebruik makende van een GIS (Geografische Informatie Systeem), waarbij een verbeterd inzicht wordt verkregen van de vogelbewegingen. Een voorbeeld hiervan is de display van de vogeltrekdata in Google Earth.

20 18 / 23 Figuur 9. Migratie patroon boven vliegveld Woensdrecht semi-realtime weergeven in Google-Earth. Naast 2D grafische weergave mogelijkheden is er ook de mogelijkheid om via een web server toegang te krijgen tot de database. Een van de voorbeelden hiervan is de Robin Remote Viewer, zie onderstaande figuur, die gebruikers in staat stelt van een specifieke periode grafieken te tonen met daarin informatie als het totaal aantal tracks in die periode, ruisniveaus, het voorkomen van regen, etcetera. Deze informatie is vooral erg nuttig bij het configureren en plannen van specifieke registratie sessies omdat met deze gegevens de gebruikers snel een inzicht kan krijgen wanneer specifieke events optreden zoals een plotselinge toename van het aantal tracks bij ochtend en avond migratie. Naast dat dit nuttig is in de voorbereiding, helpt deze informatie de gebruiker om snel specifieke perioden te selecteren uit de database voor nadere analyse.

21 19 / 23 Figuur 10. Voorbeeld grafiek uit de Robin remote dataviewer waarbij gegevens zoals ruisniveau, correctieniveaus, filter resultaten en track informatie in een standaard browser kunnen worden weergeven 2.8 ROBIN Lite overige functionaliteiten Soortherkenning Tijdens het volgen van een vogel met de verticale radar wordt een continu veranderend reflectiepatroon geregistreerd. Met behulp van Fast-Fourier analyse is hieruit de vleugelslagfrequentie te bepalen. Het vleugelslagpatroon samen met de vleugelslagfrequentie is een indicatie van de vogelsoort. Vogelsoortherkenning is nog in ontwikkeling. Op dit moment kan de FMCW radar van geselecteerde tracks deze patronen en frequenties registeren en opslaan voor verdere verwerking. De volgende stap is nu het opbouwen van een database met referentie patronen en de algoritmes voor classificatie.

22 20 / 23 Figuur 11. Screenshot van een opname gemaakt met de FMCW radar. Bovenste panel toont de tracks van vogels die door de radar bundel vliegen. Onderste panel toont de bijbehorende radar reflectie patroon (verschillende kleuren zijn de verschillende tracks) Seaclutter Het DEKODO seaclutter-filter is geïntegreerd in ROBIN Lite. Naast de vele testen op de TNO locatie den Haag zijn een aantal specifieke testen uitgevoerd om de gewenste ROBIN prestaties en functionaliteit te beproeven. Gezien de logistieke uitdagingen die een trial op open zee met zich mee zouden brengen is gekozen om de seaclutter relateerde testen uit te voeren vanaf de kust. Daarbij is onderkend dat de kustzone op zichzelf ook weer specifieke eigenschappen met zich meebrengt zoals het effect van branding. Om de waarde en de effectiviteit van het DEKODO filter te beoordelen zijn er tot nu toe twee registratiesessies uitgevoerd. De eerste was een registratiesessie bij de havenmonding van Scheveningen met windkracht 7 en golfhoogten van ca 3 à 4 meter. Het DEKODO filter bleek seaclutter inderdaad sterk te filteren, maar aangezien er door de weersomstandigheden geen vliegende vogels aanwezig waren, was het niet mogelijk om te beoordelen of de vogels niet door het DEKODO filter werden uitgefilterd. De tweede registratiesessie is uitgevoerd bij het windmolenpark Roggeplaat in Zeeland. Hierbij was er echter nauwelijks sprake van wind (windkracht 1) en golven. Vogels werden tot enige kilometers op zee gedetecteerd, zelfs op lage hoogten (0.5m). Na inzet van het DEKODO filter bleven deze vogels nog steeds zichtbaar in ROBIN Lite. Dit is echter ook geen representatieve registratie om DEKODO te kunnen beoordelen. Hoewel beide registratiesessie niet de gewenste combinatie van veel vogels en sterke seaclutter op hebben geleverd is op basis van uitvoerige testen met deze datasets vooralsnog besloten dat DEKODO nog niet voldoet aan de gestelde eisen. De conclusie is gebaseerd op het feit in het

23 21 / 23 bijzonder de benodigde rekencapaciteit een serieuze beperking is voor het real-time gebruik. Voor deze problemen zijn meerdere oplossingen gezocht waarbij een verbeterde normalisatie methode en het gebruik van tiles (filteren van een klein deel van het beeld) de belangrijkste zijn. Gezien de voorziene beperkingen van het DEKODO filter is gezocht naar een alternatieve methode waarbij er een combinatie gemaakt wordt van een aangepast regenfilter dat de kleinere golven uit kan filteren terwijl voor de grotere golven een speciale tracker is ontwikkeld die individuele golven kan herkennen en daarmee kan onderscheiden van vogel tracks. De eerste testen van een gemodificeerd regenfilter met een radaropstelling in den Helder zijn veelbelovend, terwijl testen van de speciale tracker met behulp van in Scheveningen opgenomen data heeft aangetoond dat de tracker inderdaad in staat is individuele golven te tracken en daarbij geen performance problemen heeft laten zien overige functionaliteiten Ruisonderdrukking is een belangrijke voorwaarde voor het goed en betrouwbaar detecteren van vogels. Om de gevoeligheid van het ROBIN Lite systeem goed te kunnen testen is een eerste verkenning gemaakt van het gebruik van vogels (duiven) uitgerust met GPS loggers. Het met deze metingen verkregen referentie signaal biedt de mogelijkheid om alle opeenvolgende stappen in de data-acquisitie en databewerking (detectie, filtering, tracking en opslag) af te zetten tegen een referentie meting met GPS. Figuur 12 Illustratie behorend bij een trial met GPS loggers. Links de met GPS-logger uitgeruste duif, midden toont het opgenomen GPS pad inclusief clutter map en de rechter figuur geeft een indruk van het GPS-pad (blauw) met de door de radar gedetecteerde reflecties (rood). Groene segmenten zijn gebieden waar sterke clutter optreedt.

VLIEGTUIGEN, VOGELTREK EN RADAR

VLIEGTUIGEN, VOGELTREK EN RADAR VLIEGTUIGEN, VOGELTREK EN RADAR Vogeltrek is een fantastisch fenomeen, maar ook gevaarlijk. Niet alleen voor de vogels zelf, maar ook voor vliegtuigen: een botsing met (een groep) vliegende vogels kan

Nadere informatie

FMCW radar Een radar revolutie?

FMCW radar Een radar revolutie? FMCW radar Een radar revolutie? Navigatie Symposium, 25 nov 2011 Egenolf van Stein Callenfels De Riddle Aluminium Atlantic 36 Dick Zaal Verlengd van 11.00 tot 13,60 m Uitgerust voor lange tochten Broadband

Nadere informatie

Workflow en screenshots Status4Sure

Workflow en screenshots Status4Sure Workflow en screenshots Status4Sure Inleiding Het Status4Sure systeem is een ICT oplossing waarmee de transportopdrachten papierloos door het gehele proces gaan. De status kan gevolgd worden door de logistieke

Nadere informatie

Risk & Requirements Based Testing

Risk & Requirements Based Testing Risk & Requirements Based Testing Tycho Schmidt PreSales Consultant, HP 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice Agenda Introductie

Nadere informatie

Van Papier naar Papierloos met iventionles,

Van Papier naar Papierloos met iventionles, Van Papier naar Papierloos met iventionles, ProcessStations Tracking and Tracing van materialen in het Processing Centre van NIZO food research Annemarie Braber Friday, March 28, 2014 NIZO food research

Nadere informatie

Offshore Outsourcing van Infrastructure Management

Offshore Outsourcing van Infrastructure Management Offshore Outsourcing van Infrastructure Management an emerging opportunity dr. Erik Beulen Atos Origin/Tilburg University 1 Agenda Introductie Ontwikkelingen Risicovergelijking Best practices Conclusies

Nadere informatie

Zuiveren met verstand. RFID tags als verklikkers in de afvalwaterzuivering. S.A.C. (Saskia) Hanneman Innovatietechnoloog Waterschapsbedrijf Limburg

Zuiveren met verstand. RFID tags als verklikkers in de afvalwaterzuivering. S.A.C. (Saskia) Hanneman Innovatietechnoloog Waterschapsbedrijf Limburg Zuiveren met verstand RFID tags als verklikkers in de afvalwaterzuivering S.A.C. (Saskia) Hanneman Innovatietechnoloog Waterschapsbedrijf Limburg Zuiveren met verstand - inhoud WwTP Simpelveld Plant setup

Nadere informatie

Continuous testing in DevOps met Test Automation

Continuous testing in DevOps met Test Automation Continuous ing in met Continuous testing in met Marco Jansen van Doorn Tool Consultant 1 is a software development method that emphasizes communication, collaboration, integration, automation, and measurement

Nadere informatie

liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled Castjoint

liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled Castjoint liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled is een hoogwaardige, flexibele LED strip. Deze flexibiliteit zorgt voor een zeer brede toepasbaarheid. liniled kan zowel binnen als buiten in functionele en decoratieve

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

Enterprise Open Source. Business case. Power to Innovate 2015 1

Enterprise Open Source. Business case. Power to Innovate 2015 1 Enterprise Open Source. Business case. Power to Innovate 2015 1 Agenda 1 Mooie belofte 2 Business doelen 3 Alternatieve oplossingen 4 Voorkeur uitwerken 5 Business Case Power to Innovate 2015 2 1 Mooie

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

TE KOOP BOUWGROND N201 VERMOGENWEG MIJDRECHT COLLIERS INTERNATIONAL REAL ESTATE B.V. TE KOOP BOUWGROND N201 VERMOGENWEG MIJDRECHT

TE KOOP BOUWGROND N201 VERMOGENWEG MIJDRECHT COLLIERS INTERNATIONAL REAL ESTATE B.V. TE KOOP BOUWGROND N201 VERMOGENWEG MIJDRECHT TE KOOP BOUWGROND N201 VERMOGENWEG MIJDRECHT COLLIERS INTERNATIONAL REAL ESTATE B.V. TE KOOP BOUWGROND N201 VERMOGENWEG MIJDRECHT COLLIERS INTERNATIONAL REAL ESTATE B.V. TE KOOP/ TE HUUR ADRES - PLAATS

Nadere informatie

Zuiveren met verstand. RFID tags als verklikkers in de afvalwaterzuivering. S.A.C. (Saskia) Hanneman Innovatietechnoloog Waterschapsbedrijf Limburg

Zuiveren met verstand. RFID tags als verklikkers in de afvalwaterzuivering. S.A.C. (Saskia) Hanneman Innovatietechnoloog Waterschapsbedrijf Limburg Zuiveren met verstand RFID tags als verklikkers in de afvalwaterzuivering S.A.C. (Saskia) Hanneman Innovatietechnoloog Waterschapsbedrijf Limburg Zuiveren met verstand - inhoud WwTP Simpelveld Plant setup

Nadere informatie

Connected Assets, de next step in buitendienstautomatisering. Nush Cekdemir Service & Maintenance Congres, 31 maart 2011

Connected Assets, de next step in buitendienstautomatisering. Nush Cekdemir Service & Maintenance Congres, 31 maart 2011 Connected Assets, de next step in buitendienstautomatisering Nush Cekdemir Service & Maintenance Congres, 31 maart 2011 Wie is Tensing? ± 75 ervaren specialisten Financieel gezond, vooruitzichten 2011

Nadere informatie

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Frans Mofers Nederland cursusmateriaal & CAA's alle cursusmateriaal vrij downloadbaar als PDF betalen voor volgen cursus cursussite

Nadere informatie

Explorer R4 Rivier Radar

Explorer R4 Rivier Radar Alewijnse Explorer R4 Rivier Radar Explorer R4 Rivier Radar De nieuwe generatie binnenvaartradar Digitale techniek 22 beeldscherm met Multi-Menu Mini conning AIS weergave IVP - Intelligent Video Processing

Nadere informatie

JOB OPENING DEVOPS ENGINEER

JOB OPENING DEVOPS ENGINEER 2016 DatacenterNext All rights reserved Our Mission Wij zijn een On-Demand Technology Office die bedrijven helpt technologie te organiseren, zekeren en innoveren. Dit stelt onze klanten in staat, vertrouwende

Nadere informatie

Software Processen. Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1. Het software proces

Software Processen. Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1. Het software proces Software Processen Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1 Het software proces Een gestructureerd set van activiteiten nodig om een software systeem te ontwikkelen Specificatie;

Nadere informatie

zien wat er gebeurt beschermen wat kostbaar is p r o f e s s i o nele videobewaking

zien wat er gebeurt beschermen wat kostbaar is p r o f e s s i o nele videobewaking Echt zien wat er gebeurt beschermen wat kostbaar is p r o f e s s i o nele videobewaking Professionele videobewaking Opnamen die ook achteraf perfect bruikbaar zijn OfficeEye is een compleet en hoogwaardig

Nadere informatie

Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten?

Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten? Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten? Does Gentle Teaching have Effect on Skills of Caregivers and Companionship and Anxiety

Nadere informatie

ProduPlus. Wat is ProduPlus

ProduPlus. Wat is ProduPlus ProduPlus Wat is ProduPlus ProduPlus is een machine monitoring systeem welke ook functies heeft voor order registratie, product data beheer en preventief onderhoud. ProduPlus is ontwikkeld voor gebruik

Nadere informatie

FileFrame Integratie emailcampagne management

FileFrame Integratie emailcampagne management FileFrame Integratie emailcampagne management 4orange, 2013 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl Fileframe integratie emailcampagne management Onderdeel van campagne management Inhoud

Nadere informatie

MCS Mixe Communiction Solutions Jan van Rossum. LoRa als basis voor IoT in gebouwbeheer

MCS Mixe Communiction Solutions Jan van Rossum. LoRa als basis voor IoT in gebouwbeheer LoRa als basis voor IoT In gebouwbeheer MCS Mixe Communiction Solutions Jan van Rossum IoT enabler Telecom Sector GSM/SMS gateways Private GSM Private LTE Private LoRa 1997, 16 medewerkers System integrators

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Dataopwerkingsprojecten 'zichtbaar' onder controle

Dataopwerkingsprojecten 'zichtbaar' onder controle Dataopwerkingsprojecten 'zichtbaar' onder controle Visualisatie ten behoeve van projectaanpak en datakwaliteit Maurice Willemsen en Joery Korobejnik Spatial Eye en Enexis Asset Management maurice.willemsen@spatial-eye.com

Nadere informatie

RAPID DEPLOYMENT PLAN IBM MAXIMO SCHEDULER

RAPID DEPLOYMENT PLAN IBM MAXIMO SCHEDULER Voor de implementatie van onze IBM Maximo planning oplossing Scheduler maken wij gebruik van een standaard rapid deployment methode welke ons in staat stelt u snel na aanschaf van uw licenties op weg te

Nadere informatie

09-10-2015. KPN Internet of Things LoRa en M2M

09-10-2015. KPN Internet of Things LoRa en M2M 09-10-2015 KPN Internet of Things LoRa en M2M The device revolution Van traditionele telefonie naar Internet of Things 50 40 20 jaar 50 miljard apparaten 30 20 10 100 jaar 1 miljard connected woningen

Nadere informatie

FUMAGGO WEB SOLUTIONS

FUMAGGO WEB SOLUTIONS FUMAGGO WEB SOLUTIONS Aanpassen design partijenwijzer.nl Offerte voor ProDemos Den Haag Fumaggo Web Solutions Lammenschansweg 93, 2313 DK Leiden KvK Rijnland 52202992 Leiden, 20 juni 2012 2 1 Introductie

Nadere informatie

Connect.Me. meten = weten!.eu

Connect.Me. meten = weten!.eu meten = weten!.eu Inhoud Connected Waarom? 3 Connected Hoe? 4 Connected Waar? 6 Connected Wat? 7 Connected Wie? 8 Menu Home > Machines 9 Menu Home > Machines > Machine Info / Machine Properties / Machine

Nadere informatie

Running head: OPVOEDSTIJL, EXTERNALISEREND PROLEEMGEDRAG EN ZELFBEELD

Running head: OPVOEDSTIJL, EXTERNALISEREND PROLEEMGEDRAG EN ZELFBEELD 1 Opvoedstijl en Externaliserend Probleemgedrag en de Mediërende Rol van het Zelfbeeld bij Dak- en Thuisloze Jongeren in Utrecht Parenting Style and Externalizing Problem Behaviour and the Mediational

Nadere informatie

Introduction Henk Schwietert

Introduction Henk Schwietert Introduction Henk Schwietert Evalan develops, markets and sells services that use remote monitoring and telemetry solutions. Our Company Evalan develops hard- and software to support these services: mobile

Nadere informatie

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet.

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. General: Please use the latest firmware for the router. The firmware is available on http://www.conceptronic.net! Use Firmware version

Nadere informatie

Interaction Design for the Semantic Web

Interaction Design for the Semantic Web Interaction Design for the Semantic Web Lynda Hardman http://www.cwi.nl/~lynda/courses/usi08/ CWI, Semantic Media Interfaces Presentation of Google results: text 2 1 Presentation of Google results: image

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

SHP-TS TwinArc SA SHP-TS 400W TWINARC E40 SL PRODUCT OVERVIEW

SHP-TS TwinArc SA SHP-TS 400W TWINARC E40 SL PRODUCT OVERVIEW Range Features Range of high pressure sodium lamps with double arc tube construction Dual arc tube design guarantees immediate re-strike after a power interruption Doubled lamp life and reduced occurrence

Nadere informatie

FHI dag 3 april 2013 Wiep Folkerts, directeur SEAC

FHI dag 3 april 2013 Wiep Folkerts, directeur SEAC FHI dag 3 april 2013 Wiep Folkerts, directeur SEAC Innovaties in Zonne-energie ~~~~ een bloeiend stukje Nederlandse kenniseconomie Waarom zonne-energie? Prijsdaling PV modules Average module spot price

Nadere informatie

Johto. Flexible light

Johto. Flexible light Johto Flexible light Johto is a high quality lighting system based on LED for technically sophisticated interior and exterior light. It provides homogeneous and dot free illumination in very low installation

Nadere informatie

Wat is Interaction Design?

Wat is Interaction Design? Wat is Interaction Design? Wat is interaction design? Designing interactive products to support the way people communicate and interact in their everyday and working lives. Preece, Sharp and Rogers (2015)

Nadere informatie

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Slimmer samenwerken met SharePoint Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Workflows, forms, reports en data WAAROM KIEZEN VOOR K2? Of u nu workflows moet maken voor items in SharePoint

Nadere informatie

HIRLAM Plans for academic research models. Tilly Driesenaar Scientific secretary HIRLAM

HIRLAM Plans for academic research models. Tilly Driesenaar Scientific secretary HIRLAM HIRLAM Plans for academic research models Tilly Driesenaar Scientific secretary HIRLAM Contents Introduction sci-sec tasks Introduction HARMONIE HARMONIE for Universities Sci-sec HIRLAM tasks HIRLAM.org

Nadere informatie

XTREMIO WAT IS HET OORDEEL VAN DE GEBRUIKER?

XTREMIO WAT IS HET OORDEEL VAN DE GEBRUIKER? WAT IS HET OORDEEL VAN DE GEBRUIKER? POWERED BY INHOUDSOPGAVE Inleiding 02 Wat zijn de redenen tot aanschaf? 03 Wat levert XtremIO organisaties in de praktijk op? 03 Voor welke bedrijfskritische applicaties

Nadere informatie

ERP Testing. HP Nijhof. Testmanager. Testnet November 2005

ERP Testing. HP Nijhof. Testmanager. Testnet November 2005 ERP Testing HP Nijhof Testmanager Testnet November 2005 Solution Sales Meeting7 November 2005 1 Agenda Waarom pakketten testen? Schaarse middelen? Ideale ERP test situatie Vragen 2 De centrale vraag ERP

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Inleiding d-Radarsysteem 4

Inhoudsopgave. 1 Inleiding d-Radarsysteem 4 Datum 4 juni 2009 Kenmerk 1509544 Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 3d-Radarsysteem 4 3 Interpretatie radardata 6 3.1 Resultaten 3d-radarmeting op het schouwpad 6 3.2 Resultaten 3d-radarmeting

Nadere informatie

Meten is weten? Performance benchmark bij een geo-ict migratietraject

Meten is weten? Performance benchmark bij een geo-ict migratietraject Meten is weten? Performance benchmark bij een geo-ict migratietraject Student: Begeleiders: Professor: Sandra Desabandu (s.desabandu@zoetermeer.nl Edward Verbree (GIMA/TU Delft) en Pieter Bresters (CBS)

Nadere informatie

Hoe te verbinden met NDI Remote Office (NDIRO): Apple OS X How to connect to NDI Remote Office (NDIRO): Apple OS X

Hoe te verbinden met NDI Remote Office (NDIRO): Apple OS X How to connect to NDI Remote Office (NDIRO): Apple OS X Handleiding/Manual Hoe te verbinden met (NDIRO): Apple OS X How to connect to (NDIRO): Apple OS X Inhoudsopgave / Table of Contents 1 Verbinden met het gebruik van Apple OS X (Nederlands)... 3 2 Connect

Nadere informatie

bij Kinderen met een Ernstige Vorm van Dyslexie of Children with a Severe Form of Dyslexia Ans van Velthoven

bij Kinderen met een Ernstige Vorm van Dyslexie of Children with a Severe Form of Dyslexia Ans van Velthoven Neuropsychologische Behandeling en Sociaal Emotioneel Welzijn bij Kinderen met een Ernstige Vorm van Dyslexie Neuropsychological Treatment and Social Emotional Well-being of Children with a Severe Form

Nadere informatie

Kwaliteit statistische modelverwachtingen voor slecht zicht condities op luchthaven Schiphol

Kwaliteit statistische modelverwachtingen voor slecht zicht condities op luchthaven Schiphol Kwaliteit statistische modelverwachtingen voor slecht zicht condities op luchthaven Schiphol (periode 1 juni 2008 1 juni 2011) Rollende mistbank op Schiphol - 2 e Kerstdag 2010 foto: Peter J. de Vries

Nadere informatie

Hoge beschikbaarheid in zuivelindustrie door toepassing van conditie gebaseerde onderhoudsstrategie.

Hoge beschikbaarheid in zuivelindustrie door toepassing van conditie gebaseerde onderhoudsstrategie. De PROFINET, PROFIBUS & IO-Link dag 2012 Hoge beschikbaarheid in zuivelindustrie door toepassing van conditie gebaseerde onderhoudsstrategie. Jaap Westeneng Product Manager Asset Management Praktijkcase

Nadere informatie

OUTDOOR HD BULLET IP CAMERA PRODUCT MANUAL

OUTDOOR HD BULLET IP CAMERA PRODUCT MANUAL OUTDOOR HD BULLET IP CAMERA PRODUCT MANUAL GB - NL GB PARTS & FUNCTIONS 1. 7. ---- 3. ---- 4. ---------- 6. 5. 2. ---- 1. Outdoor IP camera unit 2. Antenna 3. Mounting bracket 4. Network connection 5.

Nadere informatie

Net2 Entry. Het simpelste IP deurintercom systeem beschikbaar

Net2 Entry. Het simpelste IP deurintercom systeem beschikbaar Net2 Entry Het simpelste IP deurintercom systeem beschikbaar Net2 Entry Nieuwste generatie intercom met verbeterde functionaliteiten voor veelzijdige beveiliging en gebouwbeheer Net2 Entry is het meest

Nadere informatie

IWEX 3D imaging. Content 11/03/2015

IWEX 3D imaging. Content 11/03/2015 IWEX 3D imaging Content Introductie Imaging (beeldvorming) technologieën in andere veld applicaties Principe van ultrasoon imaging met IWEX: Full matrix capture Data display 2D en 3D IWEX imaging in de

Nadere informatie

Uitwegen voor de moeilijke situatie van NL (industriële) WKK

Uitwegen voor de moeilijke situatie van NL (industriële) WKK Uitwegen voor de moeilijke situatie van NL (industriële) WKK Kees den Blanken Cogen Nederland Driebergen, Dinsdag 3 juni 2014 Kees.denblanken@cogen.nl Renewables genereren alle stroom (in Nederland in

Nadere informatie

SPX Model A-360 Azimuth Antenna Rotor Model 1 & 2

SPX Model A-360 Azimuth Antenna Rotor Model 1 & 2 Gauke Boelensstraat 108 NL-9203 RS Drachten The Netherlands Tel: +31 (0) 512 354 126 GSM: +31 (0) 650 882 889 Fax: +31 (0) 847 187 776 www.rfhamdesign.com E-mail: info@rfhamdesign.com Model A-360 Azimuth

Nadere informatie

WWW.EMINENT-ONLINE.COM

WWW.EMINENT-ONLINE.COM WWW.EMINENT-OINE.COM HNDLEIDING USERS MNUL EM1016 HNDLEIDING EM1016 USB NR SERIEEL CONVERTER INHOUDSOPGVE: PGIN 1.0 Introductie.... 2 1.1 Functies en kenmerken.... 2 1.2 Inhoud van de verpakking.... 2

Nadere informatie

Testen en BASEL II. Dennis Janssen. Agenda. Wat is BASEL II? Testen van BASEL II op hoofdlijnen

Testen en BASEL II. Dennis Janssen. Agenda. Wat is BASEL II? Testen van BASEL II op hoofdlijnen Testen en BASEL II Dennis Janssen Test Research Centre LogicaCMG 1 Agenda Wat is BASEL II? Testen van BASEL II op hoofdlijnen BASEL II als hulpmiddel om positie testen te versterken Samenvatting 2 1 Basel

Nadere informatie

BABOK meets BiSL. Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation. Kennissessie, 19 januari 2016

BABOK meets BiSL. Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation. Kennissessie, 19 januari 2016 BABOK meets BiSL Kennissessie, 19 januari 2016 Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation 1 Agenda 1. Presentatie white paper hoofdlijnen 2. Intro

Nadere informatie

The Control Room of the Future

The Control Room of the Future Even voorstellen: Prodek Automation products Opgericht in 2001 Importeur / distributeur Opleiding / levering / advies / consultancy / dienstverlening Joop de Kwant Directeur Hoe ziet de toekomstige controle

Nadere informatie

De Relatie tussen de Fysieke Omgeving en het Beweeggedrag van Kinderen gebruik. makend van GPS- en Versnellingsmeterdata

De Relatie tussen de Fysieke Omgeving en het Beweeggedrag van Kinderen gebruik. makend van GPS- en Versnellingsmeterdata De Relatie tussen de Fysieke Omgeving en het Beweeggedrag van Kinderen gebruik makend van GPS- en Versnellingsmeterdata The relationship Between the Physical Environment and Physical Activity in Children

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS werkgever

EXIN WORKFORCE READINESS werkgever EXIN WORKFORCE READINESS werkgever DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is om

Nadere informatie

Online recruitment marketing

Online recruitment marketing Online recruitment marketing Plaats uw vacature niet langer willekeurig op diverse mediakanalen, maar bereik uw doelgroep snel én Effectief werven? Kies voor een online recruitment campagne! Als werkgever

Nadere informatie

Script. Good health starts with good food. That s true for people as much as it is for animals.

Script. Good health starts with good food. That s true for people as much as it is for animals. Script Good health starts with good food. That s true for people as much as it is for animals. Livestock and fish health influence human health, since animal protein is an indispensable part of our food

Nadere informatie

80 per server) & 10 clients. De Analytics Auto Zoom, Movement detection & Sabotage detection zitten gratis in deze licentie

80 per server) & 10 clients. De Analytics Auto Zoom, Movement detection & Sabotage detection zitten gratis in deze licentie Pag. 1/14 Component - USBkey -Macrscop USB key USB key VS01286 USB key Video - Software -USB Dongle LS VS01242 Up to 400 IP camera s, 5 servers (up to 80 per server) & 10 clients. De Analytics Auto Zoom,

Nadere informatie

Stichting NIOC en de NIOC kennisbank

Stichting NIOC en de NIOC kennisbank Stichting NIOC Stichting NIOC en de NIOC kennisbank Stichting NIOC (www.nioc.nl) stelt zich conform zijn statuten tot doel: het realiseren van congressen over informatica onderwijs en voorts al hetgeen

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

VALUE ENGINEERING: THE H E G A G ME! E

VALUE ENGINEERING: THE H E G A G ME! E VALUE ENGINEERING: THE GAME! Involvement Process for Technical Projects Feedback/Learning/Knowledge Management Involvem ment Business Process Engineering Estimating Project Director Detailed Engineering

Nadere informatie

Master Thesis. Early Career Burnout Among Dutch Nurses: Comparing Theoretical Models. Using an Item Response Approach.

Master Thesis. Early Career Burnout Among Dutch Nurses: Comparing Theoretical Models. Using an Item Response Approach. 1 Master Thesis Early Career Burnout Among Dutch Nurses: Comparing Theoretical Models Using an Item Response Approach. Burnout onder Beginnende Nederlandse Verpleegkundigen: een Vergelijking van Theoretische

Nadere informatie

Schinfa Machinerevisie

Schinfa Machinerevisie The revolutionary new milling machine High speed spindle - Minimal floorspace - Lineair guides - Servo engines - TNC 320 control - Siemens 828d Mill300 De ideale machine voor technische opleidingen, instrumentmakers

Nadere informatie

NOORDZEE SYMPOSIUM 2007

NOORDZEE SYMPOSIUM 2007 NOORDZEE SYMPOSIUM 2007 Hoogvliegers brengen onze kust in kaart Bart Deronde Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) Teledetectie & aardobservatie processen Inhoud Remote Sensing of teledetectie

Nadere informatie

Het is geen open boek tentamen. Wel mag gebruik gemaakt worden van een A4- tje met eigen aantekeningen.

Het is geen open boek tentamen. Wel mag gebruik gemaakt worden van een A4- tje met eigen aantekeningen. Examen ET1205-D1 Elektronische Circuits deel 1, 5 April 2011, 9-12 uur Het is geen open boek tentamen. Wel mag gebruik gemaakt worden van een A4- tje met eigen aantekeningen. Indien, bij het multiple choice

Nadere informatie

2 Port DVI VGA Dual Monitor KVM Switch USB with Audio & USB 2.0 Hub

2 Port DVI VGA Dual Monitor KVM Switch USB with Audio & USB 2.0 Hub 2 Port DVI VGA Dual Monitor KVM Switch USB with Audio & USB 2.0 Hub Product ID: SV231DDUSB The StarTech.com SV231DDUSB 2-port Dual Monitor KVM Switch (DVI+VGA) offers a complete dual display multimedia

Nadere informatie

ROYAL DIRKZWAGER. Royal Dirkzwager The Maritime Information and Service Provider - www.dirkzwager.com - Royal Dirkzwager The Maritime

ROYAL DIRKZWAGER. Royal Dirkzwager The Maritime Information and Service Provider - www.dirkzwager.com - Royal Dirkzwager The Maritime ROYAL DIRKZWAGER Software AG Partnerdag 2015 Ton de Jong Business Unit Manager ICT Onderwerpen Wat is en doet Royal Dirkzwager Business case: van AIS data naar informatie Waarom Apama? Van Lijnen op Zee

Nadere informatie

Effecten van een Mindfulness-Based Stressreductie Training. op Existentiële Voldoening. Effects of a Mindfulness-Based Stress Reduction Program

Effecten van een Mindfulness-Based Stressreductie Training. op Existentiële Voldoening. Effects of a Mindfulness-Based Stress Reduction Program Effecten van een Mindfulness-Based Stressreductie Training op Existentiële Voldoening Effects of a Mindfulness-Based Stress Reduction Program on Existential Fulfillment Y. Ducaneaux-Teeuwen Eerste begeleider:

Nadere informatie

PROJECT INFORMATION Building De Meerlanden Nieuweweg 65 in Hoofddorp

PROJECT INFORMATION Building De Meerlanden Nieuweweg 65 in Hoofddorp BT Makelaars Aalsmeerderweg 606 Rozenburg Schiphol Postbus 3109 2130 KC Hoofddorp Telefoon 020-3 166 166 Fax 020-3 166 160 Email: info@btmakelaars.nl Website : www.btmakelaars.nl PROJECT INFORMATION Building

Nadere informatie

Classification of triangles

Classification of triangles Classification of triangles A triangle is a geometrical shape that is formed when 3 non-collinear points are joined. The joining line segments are the sides of the triangle. The angles in between the sides

Nadere informatie

Rapportage. Technische implementatiegids Telemonitoring Chronisch Hartfalen

Rapportage. Technische implementatiegids Telemonitoring Chronisch Hartfalen Rapportage Technische implementatiegids Telemonitoring Chronisch Hartfalen 26 juni 2013 Technische implementatiegids Telemonitoring Chronisch Hartfalen Rapport voor ehealthnu (Werkgroep Hartfalen) Datum

Nadere informatie

datavisualisatie Stappen 14-12-12 verzamelen en opschonen analyseren van data interpeteren hoorcollege 4 visualisatie representeren

datavisualisatie Stappen 14-12-12 verzamelen en opschonen analyseren van data interpeteren hoorcollege 4 visualisatie representeren Stappen datavisualisatie hoorcollege 4 visualisatie HVA CMD V2 12 december 2012 verzamelen en opschonen analyseren van data interpeteren representeren in context plaatsen 1 "Ultimately, the key to a successful

Nadere informatie

Blad: 1/5 van Auditrapport met projectnummer: 89200705-20 d.d. 4 februari 2013 Auditrapport Organisatie : TRES Werkend leren Soort audit : Clienten audit Toetsingsnorm : Blik op Werk Hoofdlocatie : Utrecht

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS opleider

EXIN WORKFORCE READINESS opleider EXIN WORKFORCE READINESS opleider DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is om

Nadere informatie

Johto. Flexible light

Johto. Flexible light Johto Flexible light Johto is a high quality lighting system based on LED for technically sophisticated interior and exterior light. It provides homogeneous and dot free illumination in very low installation

Nadere informatie

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering.

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering. De L.Net s88sd16-n wordt via één van de L.Net aansluitingen aangesloten op de LocoNet aansluiting van de centrale, bij een Intellibox of Twin-Center is dat de LocoNet-T aansluiting. L.Net s88sd16-n aansluitingen

Nadere informatie

handleiding SolarEdge

handleiding SolarEdge handleiding SolarEdge Inhoudsopgave Hoofdstuk Pag. 1 Inleiding 3 2 Support- en contactgegevens 3 3 De SolarEdge omvormers 4 4 Introductie van het SolarEdge monitoring portaal 5 5 Gebruik van het SolarEdge

Nadere informatie

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen?

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? De firewall van de Speedtouch 789 (wl) kan niet volledig uitgeschakeld worden via de Web interface: De firewall blijft namelijk op stateful staan

Nadere informatie

Groep. StrateGis. Groep Gebiedsontwikkeling. Rekenmodellen. StrateGis Groep BV Herenstraat 122 2271 CL Voorburg www.strategis.nl

Groep. StrateGis. Groep Gebiedsontwikkeling. Rekenmodellen. StrateGis Groep BV Herenstraat 122 2271 CL Voorburg www.strategis.nl StrateGis Groep Groep Gebiedsontwikkeling Rekenmodellen StrateGis Groep BV Herenstraat 122 2271 CL Voorburg www.strategis.nl 1 Inleiding StrateGis is een jong en innovatief spin-off bedrijf van TNO Gebouw

Nadere informatie

JOB OPENING OPS ENGINEER

JOB OPENING OPS ENGINEER 2016 DatacenterNext All rights reserved Our Mission Wij zijn een On-Demand Technology Office die bedrijven helpt technologie te organiseren, zekeren en innoveren. Dit stelt onze klanten in staat, vertrouwende

Nadere informatie

Belastingproeven PVC stellingkasten

Belastingproeven PVC stellingkasten TNO-rapport TNO-034-DTM-2010-04905 Belastingproeven PVC stellingkasten Van Mourik Broekmanweg P.O. Box 49 2600 AA Delft The Netherlands www.tno.nl T +31 88 866 30 00 F +31 88 866 30 10 wegwijzer@tno.nl

Nadere informatie

Net2 Entry. Het simpelste IP deurintercom systeem beschikbaar

Net2 Entry. Het simpelste IP deurintercom systeem beschikbaar Net2 Entry Het simpelste IP deurintercom systeem beschikbaar Net2 Entry Nieuwe generatie intercom met verbeterde functionaliteiten voor veelzijdige beveiliging en gebouwbeheer Net2 Entry is het meest gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS professional

EXIN WORKFORCE READINESS professional EXIN WORKFORCE READINESS professional DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is

Nadere informatie

Data fusion & Geo-psychographical database

Data fusion & Geo-psychographical database Data fusion & Geo-psychographical database Pascal van Hattum University Utrecht Differentiated marketing Target customers as individually as possible Sell the same product or service, but change the marketing

Nadere informatie

NCTS - INFORMATIE INZAKE NIEUWIGHEDEN VOOR 2010

NCTS - INFORMATIE INZAKE NIEUWIGHEDEN VOOR 2010 NCTS - INFORMATIE INZAKE NIEUWIGHEDEN VOOR 2010 Op basis van het nieuwe artikel 365, lid 4 (NCTS) en het nieuwe artikel 455bis, lid 4 (NCTS-TIR) van het Communautair Toepassingswetboek inzake douane 1

Nadere informatie

Support Center GIS-Flanders

Support Center GIS-Flanders Support Center GIS-Flanders Our mission: Ensuring the optimal use of geographic information in Flanders Het Ondersteunend Centrum GIS-Vlaanderen is

Nadere informatie

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa Physical factors as predictors of psychological and physical recovery of anorexia nervosa Liesbeth Libbers

Nadere informatie

ANOUK ROUMANS TO CODE OR NOT TO CODE.

ANOUK ROUMANS TO CODE OR NOT TO CODE. ANOUK ROUMANS ANOUK ROUMANS TO CODE OR NOT TO CODE. 00 HOOFDVRAAG 00 HOOFDVRAAG Is het relevant voor een UX-designer om development kennis te hebben op gebied van apps? 00 INHOUDSOPGAVE 00 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

07-RPT-005 Testen van de UID (random) generator in testdocumenten van de Nederlandse reisdocumenten

07-RPT-005 Testen van de UID (random) generator in testdocumenten van de Nederlandse reisdocumenten delftechpark 1 2628 xj delft the netherlands 07-RPT-005 Testen van de UID (random) generator in testdocumenten van de Nederlandse reisdocumenten p (+31) 15 269 2500 f (+31) 15 269 2555 info@brightsight.com

Nadere informatie

Radardetectie van vliegbewegingen door vogels. Hidde Leijnse

Radardetectie van vliegbewegingen door vogels. Hidde Leijnse Radardetectie van vliegbewegingen door vogels Hidde Leijnse Bijdragen Adriaan Dokter 1, Martin de Graaf 2, Michael Kemp 1, Judy Shamoun-Baranes 1, Felix Liechti 3, Hans van Gasteren 4, Pierre Tabary 5,

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

Mechatronica 4.0 maakt zorgbedden slim

Mechatronica 4.0 maakt zorgbedden slim Mechatronica 4.0 maakt zorgbedden slim Abstract: Flanders Make en Sirris stellen tijdens de Open Bedrijvendag een demo-opstelling voor van een slim bed. De ontwikkeling van dit bed verloopt in samenwerking

Nadere informatie

Gewas Reflectie Sensoren Voor On-The-Go Variabel Doseren & Karteren

Gewas Reflectie Sensoren Voor On-The-Go Variabel Doseren & Karteren Gewas Reflectie Sensoren Voor On-The-Go Variabel Doseren & Karteren Relatie tussen Zon en Plant Celstructuur en Reflectie Celstructuur en Reflectie Bare Soil VISIBLE Reflectance Controlled by Leaf Pigments

Nadere informatie

[Hanssen, 2001] R F Hanssen. Radar Interferometry: Data Interpretation and Error Analysis. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht 2001.

[Hanssen, 2001] R F Hanssen. Radar Interferometry: Data Interpretation and Error Analysis. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht 2001. Hoe werkt het? Beeldvormende radar maakt het mogelijk om dag en nacht, ook in bewolkte omstandigheden, het aardoppervlak waar te nemen vanuit satellieten. De radar zendt duizenden pulsen per seconde uit,

Nadere informatie

Algemene Catalogus VVL VDS VPW VTM

Algemene Catalogus VVL VDS VPW VTM Algemene Catalogus VVL VDS VPW VTM Valinn Voorladers VVL The Valinn front-loading dishwashers are sturdy and elegant, designed to meet all washing needs while guaranteeing high quality long-lasting performance.

Nadere informatie