Wet bescherming persoonsgegevens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wet bescherming persoonsgegevens"

Transcriptie

1 Geregistreerde bijlage SSO/ICT- ZYro la+8?'ot Wet bescherming persoonsgegevens MELDINGSFORMULIER VERWERKINGEN PERSOONSGEGEVENS BIJ V&W Logging en monitoring Met dit formulier kan een verwerking van persoonsgegevens elektronisch worden gemeld aan de privacyfunctionaris van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, de heer drs. W.B.M. Vrouwenvelder ( Voor elke melding dient een afzonderlijk formulier te worden ingevuld. Eerder gedane meldingen kunt u via dit formulier wijzigen, uitbreiden of afmelden. De melding vindt plaats op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens en betreft persoonsregistraties die niet op grond van het Vrijstellingsbesluit Wbp zijn vrijgesteld van de aanmeldingsplicht. Welke meldingen zijn vrijgesteld, kunt u navragen bij uw privacycoórdinator. Een lijst van privacycoórdinatoren is op te vragen via de privacyfunctionaris van V&W, de heer Vrouwenvelder (070-35t6374) of door het sturen van een naar LET OP In het algemeen is bij V&W de Minister de verantwoordelijke voor persoonsregistraties en alle vormen van verwerkingen van persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. Er staat derhalve geen vraag op dit formulier wie de verantwoordelijke is. Mocht het zo zijn dat niet onze Minister, maar een andere persoon of instantie de verantwoordelijke is, kopieer dat de eerste tabel, verander "beheerder" in "verantwoordelijke" en vul vervolgens de tabel verder in. In geval van dient u contact oo te nemen met de van uw dienstonderdeel.

2 Vraag 1 Welke verwerking van persoonsgegevens meldt u aan? Toelichting: hier dient omschreven te worden om welke verwerking van persoonsgegevens het gaat. Dat kan bijvoorbeeld door het invullen van de naam of het systeem waaronder dit bekend is bij de organisatíe, zoals bijvoorbeeld "de De rso n ee I sa d m i n i stra ti e " of " d e kl a ch te n reg i stra ti e ". Let op: Middels één systeem kunnen meerdere verwerkingen plaatsvinden. Andercom geldt het zelfde: Een vetwerking kan middels meerdere systemen geschieden. Voorts kan één verwerking middels zowel geautomatiseerde systemen plaatsvinden als handmatig. Indien hieruan sprake is, moet hier bii de aanduidinc en verdere uitwerking rekening mee worden gehouden. Naam van de reqistratie: Loqqinq en monitorinq technische infrastructuur Dienstonderdeel: SSO-ICT Locatie(s) waar de verwerkinqen van de persoonsgegevens registratie plaatsvinden: Decentraal op de ICT componenten. ToelÍchting: indien een registratie op meerdere locaties wordt gebruikt, dient u alle locaties te vermelden. Dat hoeft in principe niet het volledige adres te zijn, maar kan bijvoorbeeld ook de plaatsnaam zijn of de organisatieaanduiding, zoals "dienstkring" of "vestioino Heerlen". Yraag 2 Wie is de beheerder van de door u gemelde Dersoonsreqistratie? Toelichting: bij deze vraag dient te worden ingevuld wie bevoegd is tot het nemen van maatregelen voor het beheer van de persoonsregistratie. In het algemeen is dat het hoofd van dienst, dus de DG, de HID of de directeur. Binnen een dienstonderdeel kunnen deze taken en bevoegdheden zijn doorgemandateerd. In dat geval dient de naam van die persoon als beheerder te worden vermeld. Is niet bekend of het beheer van een registratie is doorgemandateerd, vermeld dan veiligheidshalve de naam, functie en andere eeeevens van het hoofd van dienst. Naam beheerder: Perry van der Weyden Orqanisatie en afdelinq: SSO-ICT Functie: Directeur Adres: Koninqskade 4 Postcode en plaats: 2596 AA Den Haag Telefoon en faxnummer: t 7323 E-mai lad res : Perry.vander, minvenw, nl

3 Vraag 3 Wie is de contactpersoon? (Vermeld de gegevens van de contactpersoon) Naam contactpersoon/contactpersonen: Rens de Wild Orqanisatie en afdelinq: SSO-ICT Systeembeheer Functie(s) : Teamleider Adres(sen) : Koninqskade 4 Postcode en plaats: 2596 AA Den Haag Tefefoon- en faxummer(s): L77 adres(sen) : nl Vraag 4 Heeft u deze verwerking of registratie al eerder gemeld bij de privacyfunctionaris? X Nee - qa verder met vraag 5 0 Ja - qeef hieronder aan wat van toepassing is 0 Het betreft een melding van de opheffing van een venrerking of een registratie met inoanq van d.d. Toelichting: indien een verwerking of registratie wordt opgeheven hoeft u het formulier níet verder in te vullen. U kunt het formulier afsluiten met datering en ondertekenins en venrolqens verzenden aan de privacyfunctionaris, 0 De melding betreft de volgende wijziging van de naam en het adres van de verantwoordelijke: Toelichting: een wijziging van de verantwoordelijke dient binnen één week na de wiizioino te worden oemeld. 0 De melding betreft de volgende wijziging in het doel of de doeleinden van de verwerking: 0 De melding betreft de volgende wijziging in een voorgenomen doorgifte aan een niet-eu land: Toelichting: de vier bovenstaande wijzigingen worden binnen één jaar na de laatste meldino dooraeqeven, en alleen indien deze structureel van aard ziin.

4 Vraag 5-a Wat is het doel van deze verwerking van persoonsgegevens? Toelichting: hier dient u zo duidelijk mogelijk aan te geven wat het doel (of de samenhangende doeleinden) van de verwerking is, omdat aan de hand van het doel van de verwerkíng de hoeveelheid, de soort, de kwaliteit en de bewaartermijn van de eeeevens worden qetoetst. Let op: Conform de "Regeling bescherming pensoonsgegevens V&W", artikel 6 dient de beheerder (zie vraag 2) de doelomschrijving vast te stellen. Stem het antwoord op deze vraag (bij voorkeur voorafgaand aan de oeoevensverzamelinq) met de beheerder af. Controleer de doelomschrijving: Is het op basis van de doelomschrijving mogelijk om de hoeveelheid, soort, lanaliteit en de bewaartermiinen te toetsten? Dit komt er op neer dat de antwoorden bij vraag 5-a en vraag 6 met elkaar in verband moeten kunnen worden gebracht: Is voor de gegevens zoals opgenomen bij vraag 6 helder waar deze gegevens voor worden gebruil<t (vraag 5-a)? Is de genoemde bewaattermijn aannemelijlg uitgaande van dit oebruik? Antwoord: Activiteiten van gebruikers, uitzonderingen en informatiebeveiligingsgebeuftenissen behoren op grond van de Operationele Baseline Beveiliging DWR te worden vastgelegd in logbestanden. Deze logbestanden behoren te worden bewaard om monitoring, alarmering, controle, rappoftering, (forensisch)onderzoek en (trend)analyse mogelijk te maken. In de logbestanden wordt informatie vastgelegd waarmee reproduceerbaar is wie waar wanneer welke cruciale handelingen heeft verricht. Deze verwerkinq is qerechtvaardiqd op qrond van aftikel I lid f van de Wbp. Vraaq 5-b Wat is de bewaaftermiin van de Dersoonsgegevens? Toelichting: hler dient u aan te geven wat de bewaaftermijn van de persoonsgegevens is. Indien de Archiefwet van toepassing is, kan hier worden volstaan met'conform archiefwet'. Let op: Neem de werkelijke bewaaftermijn op. Verwijs hierbij eventueel naar een weltelijke bewaartermijn, dan wel (indien niet aan de orde) de ge h a ntee rd e bewa a rte rm ii n. Antwoord: De beschikbare logbestanden en hun huidige bewaartermijnen zijn opgenomen in de bijlage. Vanuit het project implementatie normenkader DWR worden bewaartermijnen die voldoen aan dit normenkader en aan de Wbp geïmplementeerd: - Op grond van het normenkader DWR moet de logging-informatie minimaal 3 maanden bewaard blijven en gedurende die tijd kunnen worden ingezien. Logginginformatie over een vermoed beveiligingsincident moet tot 5 jaar na afhandeling van dit incident bewaard blijven. - Vanuit de Wbp wordt de maximale bewaadermijn van de logging gesteld op 6 maanden, conform het vrijstellingsbesluit, met uitzondering van de logging van vermoede beveiligingsincidenten. - Indien de technische infrastructuur de mogelijkheid niet biedt tot het instellen van een bewaartermijn van 6 maanden wordt gestreefd naar een instelling die deze termiin zo ooed moqeliik benadert.

5 Vraag 6 Welke persoonsgegevens zijn in deze registratie opgenomen? Toelichting: bij deze vraag dient u aan te geven welke categorieën of sooften gegevens worden verwerkt, zoals bijvoorbeeld de naw-gegevens (=tlêtdtn, adres, woonplaats), telefoonnummers, gebooftedata, functies, maar ook bijvoorbeeld geg even s a I s zi e kteve rzu i m, ve rl of, sa I a ri s, re i s kostenv e rg oed i n g e n, g e b ru i ks- of verbruikscijfers etc. Mocht het onduideliik zijn of een bepaald gegeven een persoonsgegevens is, neem dan contact op met de privacycoisrdinator van uw dienstonderdeel. Antwoord: De beschikbare logbestanden en hun eigenschappen zijn opgenomen in de bijlage. Een logregel bevat in het algemeen de volgende informatie: a. Datum en tijdstip van de gebeurtenis b. Gebru i kersnaam/identificatie c. Werkstation/locatie i nformatie d. Activiteit e. Het object waarop de activiteit werd uitgevoerd f. Indien relevant, het resultaat van de activiteit In een logregel worden in geen geval gegevens opgenomen waardoor de beveiliging doorbroken kan worden (zoals wachtwoorden en inbelnummers). Voor de logging van het internet- en gebruik is een afzonderlijk privacyreglement va n kracht. Deze verwerking is ingedeeld in Risicoklasse 1. Logging-informatie over een vermoed beveiligingsincident valt in Risicoklasse 3.,,ii.i.,.,i

6 Vraag 6a Worden er ook bijzondere of gevoelige gegevens verwerkt, zoals gegevens over: (aankruisen wat van toepassing is) Let op: Een pasfoto, maar ook digitale camerabeelden van Pensonen, kwalificeren als bijzondere persoonsgegeven, omdat zij informatie kunnen vercchaffen of iemands ras of etniciteit. 0 Godsdienst of levensovertuiginq 0 Ras of etniciteit 0 Politieke qezindheid 0 Gezondheid 0 Seksuele qeaardheid 0 LidmaatschaD van een vakvereniqinq 0 Strafrechterliike qeqevens 0 Hinderlijk gedrag, onrechtmatig of onwettig gedrag, of gegevens over een opgelegd verbod dat met dit qedraq verband houdt X Nee - qa verder met vraag 7 Toelichting: bovenstaande gegevens vallen onder de categorie "bijzondere", ook wel "gevoelige" gegevens genoemd. In aftíkel 16 Wbp staat een verbodsbepaling. Deze gegevens mogen niet worden verwerkt. Uiteraard bestaan daarop weer een aantal uitzonderingen. Als u bij één van deze vragen een kruisje zet, neem dan altijd contact op met de juridische dienst of met de privacycoórdinator van uw dienstonderdeel. Samen met u kan dan worden ondezocht of deze verwerking van gegevens rechtmatis is. YraagT Op welke personen (betrokkenen) heeft de registratie betrekkins? Toelichting: hier dient u aan te geven van welke categorieën personen er gegevens in de registratíe zijn verwerkt, Voorbeelden daaruan zijn: de V&W medewerkers, zieken, uitzendkrachten, declaranten, gebruikers van dienstauto's, vergunninghouders, etc. Antwoord: Op alle personen die inloggen of pogen in te loggen op een werkplek binnen het verzorqinqsqebied van de SSO-ICT. Vraag 8 Worden de persoonsgegevens aan anderen of andere instanties verstrekt? Toelichting: met anderen of derden worden zowel personen of instanties binnen en buiten V&W bedoeld. Voorbeelden daarvan zijn de bedrijfsarts, het ABP, de de politie, andere departementen, gemeenten, etc. Let op vercchil met vraag 77: Gegevens kunnen worden verstrel<t aan derden, maar ook aan bewerkers.

7 Antwoord: Rapportage over logging-informatie met betrekking tot beveiliging wordt maandelijks opgeleverd aan de beveiliginsfunctionaris/security officer. Trendanalyses over beveiligingsgebeuftenissen worden maandelijks opgeleve rd aan de bevei I i g i ngs fu nctiona ris/secu rity office r. Beveiligingsincidenten worden z,s,m. aan de beveiligingsfunctionaris/security officer gemeld. Bewijsmateriaal wordt hierbij aan de beveiligingsfunctionaris/security officer overhandigd. Gegevens kunnen worden verstrekt aan derden ten behoeve van forensisch onderzoek indien hiervoor toestemming is van het bevoegd gezag, dat daartoe in elk geval is viseerd door de orivacvcoórdinator. Vraag 9 Geeft u persoonsgegevens door naar één of meer landen buiten de EU? X Nee - ga door naar vraag 1O Ja, naar Toelichting: in principe is het niet toegestaan persoonsgegevens te exporteren buiten de Eu. ljiteraard zijn ook hier weer uitzonderingen op. Om te kunnen toetsen of deze vorm van verwerken rechtmatig is: neem contact op met de juridische dienst of met de privacvcoërdinator van uw dienstonderdeel, Vraag 1O Verwerkt u persoonsgegevens op een van de onderstaande manieren: 0 Met een Dersoonliik identificatienummer? Nee 0 Is dit identificatienummer bij wet voorgeschreven? Zo ja, welke wet? Nee 0 Gebruikt u dit nummer ook voor een ander doel dan waarvoor het specifiek bestemd is? Nee 0 Verwerkt u persoonsgegevens via eigen waarneming zonder betrokkenen daalan op de hooqte te stellen? Nee, opgenomen in de huisregels informatiebeveiliging 0 verwerkt u strafrechterlijke gegevens of gegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag voor een derde (instantie, organisatie, zoals bijvoorbeeld de politie, het Openbaar Ministerie, de Belastingdienst etc), zonder dat u een vergunning heeft op grond van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus? Nee O Nee - qa verder met vraag 11 Toelichting: indien u één van de bovenstaande vragen heeft aangekruist,neem dan contact op met uw privacyfunctionaris. Deze verwerking moet namelijk éérst bii het College Bescherming Persoonsgegevens worden aangemeld, voordat met de verwerking mag worden begonnen. Het College kan naar aanleiding daarvan een zogenaamd "Voorafgaand onderzoek" instellen, en op basis van dit ondezoek bepalen of de qesevensverwerkinq rechtmatig is of niet.

8 Vraao 11 Worden de qeqevens door anderen buiten V&W verwerkt? Toelichting: hierbij dient u te denken aan ICT bedrijven, die bepaalde diensten verlenen aan V&W, maar ook aan anderen die voor V&W werkzaamheden verrichten, zoals administratiekantoren, accountants etc. Neem bij twijfel contact op met de privacycoórdinator van uw dienstonderdeel, Mochten er meerdere externe bewerkers zijn, kopieer dan deze tabel en vul voor elke bewerker een afzonderfijke tabel in. Het gaat hier om derde, onafhankelijke partijen die beschikken over persoonsgegevens waer V&W verantwoordelijk voor is. Zij verwerken deze pensoonsgegevens ten behoeve van V&W, maar staan niet in een hiërarchische verhouding tot V&W / vallen niet onder het gezeg van V&W. Ingehuurde krachten zijn dus geen bewerker! Let op vercchil met vraag 8. X Nee 0 Ja, in sommige gevallen - vul hieronder de gevraagde gegevens in. Naam bewerker: Orqanisatie en afdelinq : Functie: Adres: Postcode en plaats: Telefoon en faxnummer: adres: Vraag l2 Welke maatregelen zijn er genomen om de persoonsgegevens te beveilising? Gelieve aankruisen wat van toepassing is. 0 Vastgesteld beveiligingsbeleid conform beveiligingseisen V&W dat ook is qetmplementeerd 0 Fysieke maatregelen voor toegangsbeveiliging (afgesloten ruimte, toegangscontrole etc.) 0 Kluis voor opslag gegevensbestanden (backups) : beveiligde backup ruimte op de PLW 0Inbraakalarm X Autorisatie via wachtwoord 0 Automatische loqqinq van toeqanq tot qeqevens - inclusief controleorotocol

9 0 Toezicht oo nalevinq toeqekende bevoeqdheden/autorisaties 0 Overiqe beveiliqinqsmaatreqelen : Toelíchting: deze vraag Ís bedoeld om een indruk te geven van de beveiligingsmaatregelen c.q, van het niveau daanran. Deze vraag en de antwoorden daarop worden niet in het openbaar register opgenomen. Vraag l2a Wie heeft toegang tot de persoonsgegevens? 0 Medewerkers in vaste dienst binnen het verzorgingsgebied van de SSO/ICT 0 Uitzendkrachten, invalkrachten, stagiairs etc 0 Een of meerdere externe bewerkers X Anderen, namelijk (graag specificeren) - Het raadplegen van logbestanden is voorbehouden aan enkele geautoriseerde medewerkers van SSO-ICT, hierbij is de toegang beperkt tot leesrechten. Toelichting: in het kader van een toets op het niveau van de beveiliging is relevant wie toeoano heeft tot de Dersoonsqeqevens. Vraao 12b Verzendt u qeqevens lanqs elektronische weg? 0 Nee - qa verder naar de datering en ondertekening X Ja, via eigen netwerk 0 Ja, via een publiek netwerk Indien u een van beide bovenstaande vragen hebt aangekruist, versleutelt u dan de qeqevensooslaq of verzendt u de qeqevens versleuteld? Nee Toelichting: ook deze vragen worden gesteld in het kader van een toets op het niveau van de beveilisins.

10 OndeÊekening Let op: Ondertekening dient te geschieden door de beheerder. Zie ook vraag 2 en vraaq 5-a. Naam: Perry van der Weyden Functie: Directeur Plaats: Den Haaq Datum:?0 maart 2010 Heeft u alle \) beantwoord? Dit formulier na invulling en (elektronische) ondertekening toezenden aan de privacyfunctionaris van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, de heer drs. W'8.M. Vrouwenvelder. Gelieve uw formulier zowel digitaal als per post te versturen in verband met het bijhouden van een fysieke registratie van originele meldingsformulieren. Dit kan via: Ministerie van Verkeer en Waterstaat De heer drs. W.B.M. Vrouwenvelder, privacyfunctionaris Postbus 2O9OL,2500 EX Den Haag minvenw. nl Gelieve ook de beveiligingscoórdinator/privacycoórdinator van een kopie van deze melding te voorzien.

11 Bijlage: Overzicht beschikbare logbestanden enhuidige bewaaéermijn Naam Authenticatiepog i ngen Viruscanner malware Omschrijving (doel, inhoud) Het (al dan niet succesvol) inloggen op het netwerk Detecties van wormen/virussen/spyware e.d. op werkplekken en servers Vindplaats Security logs domaincontrollers Op de viruscanner seryer Printopdrachten Printen van documenten Eventlog van elke printserver Remote log-in webaccess Eventlog van de Webaccess servers Client meldingen Software distributie Life Communication Server Logbestanden op de client met verschillende doeleinden Het verspreiden van software naar gebruikers Diverse plaatsen op de client. Lijst wordt meegestuurd SQL database SCCM Intern chatten Wordt niet gelogd n.v.t. Ingestelde bewaaéermiin Geen, als deze vol is wordt hij overschreven Maximaal 1 jaar Geen, als deze vol is wordt hij overschreven Geen, als deze vol is wordt hij overschreven Bewaartijd is niet bekend omdat ze tot de systeembetanden behoren 60 dagen standard instelling van SCCM

Formulier verwerking persoonsgegevens

Formulier verwerking persoonsgegevens Alleen voor intern gebruik Formulier verwerking persoonsgegevens Is er voor deze verwerking van persoonsgegevens eerder een WBP-melding gedaan?, met meldingsnummer: Niet bekend Vraag 1 Verantwoordelijke

Nadere informatie

Model meldingsformulier verwerking persoonsgegevens SZW.

Model meldingsformulier verwerking persoonsgegevens SZW. Model meldingsformulier verwerking persoonsgegevens SZW. Vraag 1. Verantwoordelijke 1.1 Hoeveel verantwoordelijken zijn er voor deze gegevensverwerking? 1 verantwoordelijke (ga naar vraag 1.3) 1.3 De verantwoordelijke

Nadere informatie

1. Hoeveel verantwoordelijken zijn er voor deze gegevensverwerking? 1 verantwoordelijke (ga naar vraag 1.3)

1. Hoeveel verantwoordelijken zijn er voor deze gegevensverwerking? 1 verantwoordelijke (ga naar vraag 1.3) Model meldingsformulier verwerking persoonsgegevens SZW. Vraag 1. Verantwoordelijke 1. Hoeveel verantwoordelijken zijn er voor deze gegevensverwerking? 1 verantwoordelijke (ga naar vraag 1.3) 1.3 De verantwoordelijke

Nadere informatie

REGISTRATIE VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

REGISTRATIE VERWERKING PERSOONSGEGEVENS REGISTRATIE VERWERKIG PERSOOSGEGEVES Argo Advies B.V. Fultonbaan 56-60 3439 E ieuwegein KvK 20096008 T. 088-031 32 00 F. 088-031 32 99 I. www.argoadvies.nl E. info@argoadvies.nl aam verwerking Medisch

Nadere informatie

Me1dinsform ulier verwerkin persoonsepevens SZW.

Me1dinsform ulier verwerkin persoonsepevens SZW. Me1dinsform ulier verwerkin persoonsepevens SZW. Vraag 1. Wat meldt u aan? Hoe luidt de naam of de omschrijving van de verwerking van persoonsgegevens? Het rninisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Printdatum: Naam I-Net MHC verwerking: Reden: (*)nieuwe WBP-melding ( )wijziging van een WBP-melding FG

Printdatum: Naam I-Net MHC verwerking: Reden: (*)nieuwe WBP-melding ( )wijziging van een WBP-melding FG Printdatum: 15-12-2005 Naam I-Net MHC verwerking: Reden: (*)nieuwe WBP-melding ( )wijziging van een WBP-melding FG Meldingsnummer: Pagina 1 Verantwoordelijke: 1 van 1 Soort persoon : (*)Rechtspersoon/Bestuursorg.

Nadere informatie

MeIdinsformu1ier verwerkin2 persoonsegevens SZW.

MeIdinsformu1ier verwerkin2 persoonsegevens SZW. MeIdinsformu1ier verwerkin2 persoonsegevens SZW. Vraag 1. Wat meldt u aan? Hoe Iuidt de naam of de omschrijving van de verwerking van persoonsgegevens? Aanvraag ontheffing verbod kinderarbeid Vraag 2.

Nadere informatie

Schema inventarisatie verwerking persoonsgegevens

Schema inventarisatie verwerking persoonsgegevens Schema inventarisatie verwerking persoonsgegevens Versie 1.0 december 2014 Schema inventarisatie verwerking persoonsgegevens Dit schema moet worden ingevuld voor elk systeem waar persoonsgegevens in worden

Nadere informatie

Printdatum: 06-08-2007 Naam Bedrijventerrein Lage Weide Utrecht verwerking: Reden: (*)nieuwe WBP-melding ( )wijziging van een WBP-melding FG

Printdatum: 06-08-2007 Naam Bedrijventerrein Lage Weide Utrecht verwerking: Reden: (*)nieuwe WBP-melding ( )wijziging van een WBP-melding FG Printdatum: 06-08-2007 Naam Bedrijventerrein Lage Weide Utrecht verwerking: Reden: (*)nieuwe WBP-melding ( )wijziging van een WBP-melding FG ---------------------------------------------------------------

Nadere informatie

VVE Meander Reglement camerabeelden van de Parkeergarage

VVE Meander Reglement camerabeelden van de Parkeergarage VVE Meander Reglement camerabeelden van de Parkeergarage Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Begripsbepalingen... 2 3. Algemene bepalingen... 3 4. Beheer van de Gegevensverwerking... 3 5. Doelstelling van

Nadere informatie

Interventieteam scheepswerven en illegale verwerking: aanmonstering Noord Holland Reden: (*)nieuwe WBP-melding ( )wijziging van een WBP-melding FG

Interventieteam scheepswerven en illegale verwerking: aanmonstering Noord Holland Reden: (*)nieuwe WBP-melding ( )wijziging van een WBP-melding FG Printdatum: 27-11-2007 Naam Interventieteam scheepswerven en illegale verwerking: aanmonstering Noord Holland Reden: (*)nieuwe WBP-melding ( )wijziging van een WBP-melding FG ---------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Bronbestand Personeelsadministratie (en salarisadministratie)

Bronbestand Personeelsadministratie (en salarisadministratie) Bronbestand Personeelsadministratie (en salarisadministratie) Hoe luidt de omschrijving / naam van de verwerking; Personeelsadministratie (en salarisadministratie). Geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens

Nadere informatie

Printdatum: Naam Interventieteam illegale aanmonstering verwerking: Reden: (*)nieuwe WBP-melding ( )wijziging van een WBP-melding FG

Printdatum: Naam Interventieteam illegale aanmonstering verwerking: Reden: (*)nieuwe WBP-melding ( )wijziging van een WBP-melding FG Printdatum: 02-10-2006 Naam Interventieteam illegale aanmonstering verwerking: Reden: (*)nieuwe WBP-melding ( )wijziging van een WBP-melding FG Meldingsnummer: Pagina 1 Verantwoordelijke: 1 van 6 Ministerie

Nadere informatie

Printdatum: Naam Interventieteam scheepswerven Limburg verwerking: Reden: (*)nieuwe WBP-melding ( )wijziging van een WBP-melding FG

Printdatum: Naam Interventieteam scheepswerven Limburg verwerking: Reden: (*)nieuwe WBP-melding ( )wijziging van een WBP-melding FG Printdatum: 27-11-2007 Naam Interventieteam scheepswerven Limburg verwerking: Reden: (*)nieuwe WBP-melding ( )wijziging van een WBP-melding FG Meldingsnummer: Pagina 1 Verantwoordelijke: 1 van 7 Ministerie

Nadere informatie

Printdatum: 27-11-2007 Naam Bouw Interventie Team Noord-Nederland verwerking: Reden: (*)nieuwe WBP-melding ( )wijziging van een WBP-melding FG

Printdatum: 27-11-2007 Naam Bouw Interventie Team Noord-Nederland verwerking: Reden: (*)nieuwe WBP-melding ( )wijziging van een WBP-melding FG Printdatum: 27-11-2007 Naam Bouw Interventie Team Noord-Nederland verwerking: Reden: (*)nieuwe WBP-melding ( )wijziging van een WBP-melding FG ---------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Persoonsgegevens Een persoonsgegeven is volgens de WBP elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon.

Persoonsgegevens Een persoonsgegeven is volgens de WBP elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon. ALGEMEEN De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) geeft regels voor het verwerken van persoonsgegevens. Eén van die regels is dat een geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens

Nadere informatie

Printdatum: 02-08-2005 Naam Interventieteam teelten I verwerking: Reden: ( )nieuwe WBP-melding (*)wijziging van een WBP-melding FG

Printdatum: 02-08-2005 Naam Interventieteam teelten I verwerking: Reden: ( )nieuwe WBP-melding (*)wijziging van een WBP-melding FG Printdatum: 02-08-2005 Naam Interventieteam teelten I verwerking: Reden: ( )nieuwe WBP-melding (*)wijziging van een WBP-melding FG --------------------------------------------------------------- Meldingsnummer:

Nadere informatie

Verwerken. Onder het verwerken verstaat de WBP elke handeling of elk geheel van handelingen

Verwerken. Onder het verwerken verstaat de WBP elke handeling of elk geheel van handelingen 2 Deze toelichting is verdeeld in drie onderdelen: een algemene toelichting, een instructie voor het gebruik van het meldingsformulier met informatie die van belang is ná de melding en een toelichting

Nadere informatie

In deze bijlage kunt U meer informatie vinden over de verschillende begrippen die in het schema worden gebruikt (Toelichting A t/m P).

In deze bijlage kunt U meer informatie vinden over de verschillende begrippen die in het schema worden gebruikt (Toelichting A t/m P). Bijlage bij schema inventarisatie verwerking persoonsgegevens Het verwerken van persoonsgegevens dient zorgvuldig te gebeuren en te worden vastgelegd. Daarom heeft het College van Bestuur besloten een

Nadere informatie

Protocol meldplicht datalekken Voor financiële ondernemingen

Protocol meldplicht datalekken Voor financiële ondernemingen Protocol meldplicht datalekken Voor financiële ondernemingen Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Deze meldplicht is ook van toepassing op de financiële sector. Maar wanneer spreekt men

Nadere informatie

2. In de persoonregistraties kunnen over geregistreerden slechts die gegevens worden opgenomen die zijn vermeld in bijlage I.

2. In de persoonregistraties kunnen over geregistreerden slechts die gegevens worden opgenomen die zijn vermeld in bijlage I. BIJLAGE II Privacyreglement persoonsregistraties Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: - Persoonsgegevens: gegevens die herleidbaar zijn tot individuele personen; - Persoonsregistraties: samenhangende

Nadere informatie

Protocol bescherming persoonsgegevens van de Alvleeskliervereniging Nederland

Protocol bescherming persoonsgegevens van de Alvleeskliervereniging Nederland Protocol bescherming persoonsgegevens van de Alvleeskliervereniging Nederland AVKV/Protocol WBP (versie 01-12-2010) Pagina 1 Inhoud : 1. Voorwoord 2. Beknopte beschrijving van de Wet bescherming persoonsgegevens

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen; gelet op het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens; besluiten:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen; gelet op het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens; besluiten: Burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen; gelet op het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens; besluiten: vast te stellen de volgende Regeling Wet bescherming persoonsgegevens Teylingen

Nadere informatie

1. Inleiding... 2. 2 Wat zijn persoonsgegevens... 2 2.1 Definitie... 2 2.2 Bijzondere persoonsgegevens... 2 2.3 Beeldmateriaal...

1. Inleiding... 2. 2 Wat zijn persoonsgegevens... 2 2.1 Definitie... 2 2.2 Bijzondere persoonsgegevens... 2 2.3 Beeldmateriaal... Privacy en internet Bestuur/CSL februari 2008 Inhoud 1. Inleiding... 2 2 Wat zijn persoonsgegevens... 2 2.1 Definitie... 2 2.2 Bijzondere persoonsgegevens... 2 2.3 Beeldmateriaal... 2 3 Verplichtingen

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van de gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom Nr. 539 18 september 2017 Reglement Bescherming persoonsgegevens Werk en Inkomen Lekstroom

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 54/2016 Datum : 22 maart 2016 B&W datum : 22 maart 2016 Beh. ambtenaar : Annelies te Booij Portefeuillehouder : G. Berghoef Onderwerp : Meldplicht datalekken Aanleiding

Nadere informatie

a) Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

a) Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Privacyreglement QPPS LIFETIMEDEVELOPMENT QPPS LIFETIMEDEVELOPMENT treft hierbij een schriftelijke regeling conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens voor de verwerking van cliëntgegevens. Vastgelegd

Nadere informatie

PRIVACYBELEID STICHTING SECTORINSITUUT TRANSPORT EN LOGISTIEK, EN SECTORINSTITUUT TRANSPORT EN LOGISTIEK B.V. EN STL WERK B.V.

PRIVACYBELEID STICHTING SECTORINSITUUT TRANSPORT EN LOGISTIEK, EN SECTORINSTITUUT TRANSPORT EN LOGISTIEK B.V. EN STL WERK B.V. PRIVACYBELEID STICHTING SECTORINSITUUT TRANSPORT EN LOGISTIEK, EN SECTORINSTITUUT TRANSPORT EN LOGISTIEK B.V. EN STL WERK B.V. Beleid over de bescherming van persoonsgegevens en waarborgen voor de zorgvuldige

Nadere informatie

Protocol bescherming persoonsgegevens van de Trimclub ABC

Protocol bescherming persoonsgegevens van de Trimclub ABC Protocol bescherming persoonsgegevens van de Trimclub ABC Inhoud 1. Voorwoord 2. Beknopte beschrijving van de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) 3. College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) 4. Beknopte

Nadere informatie

Regeling Wbp Primair Proces Raad voor de Kinderbescherming. 1. Inleiding

Regeling Wbp Primair Proces Raad voor de Kinderbescherming. 1. Inleiding 1 Fentener van Vlissingenkade 1 3521 AA Utrecht Postbus 19202 3501 DE Utrecht www.kinderbescherming.nl Primair Proces Raad voor de Kinderbescherming 1. Inleiding Door de Raad voor de Kinderbescherming

Nadere informatie

Privacy reglement voor het parkeervergunningen systeem van de gemeente Nijmegen

Privacy reglement voor het parkeervergunningen systeem van de gemeente Nijmegen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Nijmegen. Nr. 22050 16 maart 2015 Privacy reglement voor het parkeervergunningen systeem van de gemeente Nijmegen Overwegende dat: in het kader van een goede

Nadere informatie

B & W-nota. Onderwerp melding CBP cameratoezicht sportaccomodatie Zwemmerslaan. Bestuurlijke context. B&W-besluit:

B & W-nota. Onderwerp melding CBP cameratoezicht sportaccomodatie Zwemmerslaan. Bestuurlijke context. B&W-besluit: B & W-nota Onderwerp melding CBP cameratoezicht sportaccomodatie Zwemmerslaan Portefeuille mr. J.J.H. Pop Auteur Dhr. K. Roos Telefoon 5113017 E-mail: kroos@haarlem.nl CS/BO Reg.nr. CS/BO/2004/1195 Bijlage

Nadere informatie

Procedure melden beveiligingsincidenten en datalekken

Procedure melden beveiligingsincidenten en datalekken Procedure melden beveiligingsincidenten en datalekken Panta Rhei, stichting voor r.k., openbaar en algemeen bijzonder primair onderwijs Bestuursbureau Panta Rhei Bezoekadres: Overgoo 13, 2266 JZ Leidschendam

Nadere informatie

1. Begripsbepaling Doel van de registratie Categorieën Opgenomen gegevens Gegevens verwijderen of vernietigen - 3 -

1. Begripsbepaling Doel van de registratie Categorieën Opgenomen gegevens Gegevens verwijderen of vernietigen - 3 - Inhoudsopgave 1. Begripsbepaling - 2-2. Doel van de registratie - 2-3. Categorieën - 2-4. Opgenomen gegevens - 3-5. Gegevens verwijderen of vernietigen - 3-6. Verstrekken gegevens - 3-7. Toegang - 4-8.

Nadere informatie

aertery privacy statement 1 januari 2016

aertery privacy statement 1 januari 2016 1. Algemeen Aertery is verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens van haar Gebruikers. In dit Privacy Statement wordt beschreven op welke manier de gegevensverwerking geschiedt en voor welke

Nadere informatie

Bescherming en registratie Persoons/patiëntengegevens bij de stichting Sint Maartenskliniek waaronder RD&E, het Sport Medisch Centrum en ICARA, SMK

Bescherming en registratie Persoons/patiëntengegevens bij de stichting Sint Maartenskliniek waaronder RD&E, het Sport Medisch Centrum en ICARA, SMK Bescherming en registratie Persoons/patiëntengegevens bij de stichting Sint Maartenskliniek waaronder RD&E, het Sport Medisch Centrum en ICARA, SMK Research BV Opgesteld door: O.G.M. Mensink Nouws C. Kranen

Nadere informatie

Naam Privacyreglement Handhaving voetgangersgebied gemeente Nijmegen (2011)

Naam Privacyreglement Handhaving voetgangersgebied gemeente Nijmegen (2011) Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2011 / 099 Naam Privacyreglement Handhaving voetgangersgebied gemeente Nijmegen (2011) Publicatiedatum 16 november 2011 Opmerkingen - Vaststelling van het Privacyreglement

Nadere informatie

Aangifte van schade werkmaterieel

Aangifte van schade werkmaterieel Aangifte van schade werkmaterieel AEGON Werkmaterieel op Maat Al (telefonisch) gemeld _ Nee _ Ja, d.d. - - gesproken met schadenr. 1. Verzekeringnemer bedrijf _ volgens inschrijving Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Privacyreglement Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

Privacyreglement Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) Privacyreglement Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) 1. Begripsbepaling 1.1. Persoonsgegevens Alle gegevens die herleidbaar zijn tot een individuele natuurlijke persoon. 1.2. Zorggegevens

Nadere informatie

Privacyverklaring Helpwanted

Privacyverklaring Helpwanted Privacyverklaring Helpwanted 1 Introductie 2 Verwerking van persoonsgegevens 3 Doeleinden 4 Verstrekking aan derden 5 Beveiligingsmaatregelen 6 Bewaartermijn 7 Uw rechten 8 Links naar andere websites 9

Nadere informatie

Informatie over logging gebruik Suwinet-Inkijk

Informatie over logging gebruik Suwinet-Inkijk Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 2 Logging als taak van het BKWI... 3 3 Informeren van gebruikers... 5 4 Rapportage over logging...6 Documenthistorie... 7 Auteur: J.E.Breeman Datum document:

Nadere informatie

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek. Gedragscode op basis van artikel 25 Wet bescherming persoonsgegevens

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek. Gedragscode op basis van artikel 25 Wet bescherming persoonsgegevens Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek Gedragscode op basis van artikel 25 Wet bescherming persoonsgegevens Inhoudsopgave 1. Considerans...3 2. Begripsbepaling...3 3. Omschrijving van de sector en toepassingsgebied...4

Nadere informatie

Cookiebeleid: Privacybeleid:

Cookiebeleid: Privacybeleid: Cookiebeleid: Om je meer service te bieden bij het bezoeken van websites maken de meeste sites gebruik van cookies. Dat zijn handige technieken die informatie verzamelen en gebruiken. Websites worden daardoor

Nadere informatie

Beleid gebruik persoonlijke gegevens leden 1

Beleid gebruik persoonlijke gegevens leden 1 Beleid gebruik persoonlijke gegevens leden 1 1. Inleiding Doel van het beleid is een vastlegging van de maatregelen die Badminton Nederland heeft genomen om zeker te stellen dat zorgvuldig met Persoonsgegevens

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT THUISZORG INIS

PRIVACYREGLEMENT THUISZORG INIS PRIVACYREGLEMENT THUISZORG INIS 1. BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Instellingen: De particuliere organisaties voor thuiszorg die onder de naam THUISZORG INIS actief zijn. 1.2. Persoonsgegeven: Een gegeven dat herleidbaar

Nadere informatie

Protocol vorderingsproces technische voorziening TRIP (Travel information portal)

Protocol vorderingsproces technische voorziening TRIP (Travel information portal) Protocol vorderingsproces technische voorziening TRIP (Travel information portal) De partijen, te weten, de Douane, het Openbaar Ministerie en de rijksrecherche. Gelet op: Het bepaalde in de Wet bescherming

Nadere informatie

Privacyverklaring FMdesk bv

Privacyverklaring FMdesk bv Privacyverklaring FMdesk bv Deze privacyverklaring heeft betrekking op www.fmdesk.nl, www.support.fmdesk.nl en de klantensites die onder het label FMdesk aan klanten ter beschikking worden gesteld. Via

Nadere informatie

Arbeidsprivacyrecht. Samenstelling: Peter Keuchenius

Arbeidsprivacyrecht. Samenstelling: Peter Keuchenius Arbeidsprivacyrecht Samenstelling: Peter Keuchenius Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) -> AVG Tot 25 mei 2018 van kracht Daarna: Europese verordening: Algemene verordening inzake gegevensbescherming

Nadere informatie

REGLEMENT Bescherming persoonsgegevens

REGLEMENT Bescherming persoonsgegevens REGLEMENT Bescherming persoonsgegevens Wetstechnische informatie Gegevens van het reglement Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT. dersane

PRIVACYREGLEMENT. dersane PRIVACYREGLEMENT dersane Den Haag, 01 mei 2015 dersane Paletplein 84 2526 GZ Den Haag 06-33763333 070-7502002 Email: info@educatiefcentrum.com KvK Den Haag 63339056 PRIVACYREGLEMENT dersane 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

BEWERKERSOVEREENKOMST EMATTERS

BEWERKERSOVEREENKOMST EMATTERS BEWERKERSOVEREENKOMST EMATTERS Ondergetekenden: [NAAM KLANT], gevestigd [ADRES] te [PLAATS] en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer [KVKNUMMER], hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Verwerken. Onder het verwerken verstaat de WBP elke handeling of elk geheel van handelingen

Verwerken. Onder het verwerken verstaat de WBP elke handeling of elk geheel van handelingen 2 Deze toelichting is verdeeld in drie onderdelen: een algemene toelichting, een instructie voor het gebruik van het meldingsformulier met informatie die van belang is ná de melding en een toelichting

Nadere informatie

Procedure. Periodieke en specifieke rapportages Gebruik Suwinet-Inkijk. Datum document: 16 mei 2007 Versie: 3.0. Datum afdruk: 14 april 2010

Procedure. Periodieke en specifieke rapportages Gebruik Suwinet-Inkijk. Datum document: 16 mei 2007 Versie: 3.0. Datum afdruk: 14 april 2010 Procedure Periodieke en specifieke rapportages Gebruik Suwinet-Inkijk Auteur: Breeman Datum document: 16 mei 2007 Versie: 3.0 Status: Definitief Datum afdruk: 14 april 2010 Periodieke en specifieke rapportages

Nadere informatie

Privacyreglement KOM Kinderopvang

Privacyreglement KOM Kinderopvang Privacyreglement KOM Kinderopvang Doel: bescherming bieden van persoonlijke levenssfeer van de ouders en kinderen die gebruik maken van de diensten van KOM Kinderopvang. 1. Algemene bepalingen & begripsbepalingen

Nadere informatie

WET MELDPLICHT DATALEKKEN FACTSHEET

WET MELDPLICHT DATALEKKEN FACTSHEET WET MELDPLICHT DATALEKKEN FACTSHEET Wettekst De Wet Meldplicht Datalekken introduceert onder andere een meldplicht. Dit wordt geregeld in een nieuw artikel, artikel 34a Wbp dat uit 11 leden (onderdelen)

Nadere informatie

Privacyreglement AMK re-integratie

Privacyreglement AMK re-integratie Privacyreglement Inleiding is een dienstverlenende onderneming, gericht op het uitvoeren van diensten, in het bijzonder advisering en ondersteuning van opdrachtgevers/werkgevers in relatie tot gewenste

Nadere informatie

Samenvatting Meldplicht Datalekken. Michael van der Vaart Head of Technology ESET Nederland

Samenvatting Meldplicht Datalekken. Michael van der Vaart Head of Technology ESET Nederland Samenvatting Meldplicht Datalekken & Michael van der Vaart Head of Technology ESET Nederland DISCLAIMER LET OP: Het gaat hier om een interpretatie van de omtrent de meldplicht datalekken. Deze interpretatie

Nadere informatie

Privacyreglement Ambitiouzz

Privacyreglement Ambitiouzz Privacyreglement Ambitiouzz Privacyreglement Ambitiouzz, 21 augustus 2015 1 Privacyreglement Ambitiouzz Vastgesteld: 21-08-2015 door de directie In dit reglement komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Nadere informatie

c) persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

c) persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; Privacyreglement ArboVitale ArboVitale vindt het belangrijk dat u uitleg krijgt over hoe ArboVitale persoonsgegevens beschermt en hoe onze medewerkers om gaan met privacygevoelige informatie. Paragraaf

Nadere informatie

HANDLEIDING AANVRAAG ELEKTRONISCHE VOG

HANDLEIDING AANVRAAG ELEKTRONISCHE VOG 1/5 HANDLEIDING AANVRAAG ELEKTRONISCHE VOG Let op! Voor het indienen van een elektronische VOG-aanvraag heeft u als sportvereniging/ sportbond twee zaken nodig. Uw vereniging of bond moet in het bezit

Nadere informatie

Privacyverklaring ThePerfectWedding

Privacyverklaring ThePerfectWedding Privacyverklaring ThePerfectWedding Voor ons van ThePerfectWedding, onderdeel van WebLab.nl B.V., is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. De persoonlijke gegevens waar wij de beschikking

Nadere informatie

Privacyreglement AnkervandeRiet

Privacyreglement AnkervandeRiet Privacyreglement AnkervandeRiet AnkervandeRiet Willem van Nassaulaan 49 5212 TC s-hertogenbosch info@ankervanderiet.nl Inleiding Op grond van artikel 74 van de wet Structuur uitvoeringsorganisatie werk

Nadere informatie

Beleid en procedures meldpunt datalekken

Beleid en procedures meldpunt datalekken Beleid en procedures meldpunt datalekken Versie juli 2016 Inhoud: Wetgeving en kaders 3 Stichting Baasis beleid en uitgangspunten 4 Procedure/proces meldpunt datalekken 5 2 Wetgeving en kaders Meldplicht

Nadere informatie

Is een merk van: CashWijzer B.V

Is een merk van: CashWijzer B.V Is een merk van: CashWijzer B.V. - 1 - Cashwijzer Algemeen Privacy statement Dit is het Privacy Statement van Cashwijzer B.V. Wij zijn verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens van onze

Nadere informatie

HANDREIKING: PRIVACYVERKLARING VOOR DE GEMEENTELIJKE WEBSITE

HANDREIKING: PRIVACYVERKLARING VOOR DE GEMEENTELIJKE WEBSITE HANDREIKING: PRIVACYVERKLARING VOOR DE GEMEENTELIJKE WEBSITE Versie 1.00 3 juli 2017 Wanneer burgers op zoek zijn naar informatie over hoe de gemeente met privacy omgaat gaan ze meestal naar de privacyverklaring

Nadere informatie

Beveiligingsbeleid Stichting Kennisnet

Beveiligingsbeleid Stichting Kennisnet Beveiligingsbeleid Stichting Kennisnet AAN VAN Jerry van de Leur (Security Officer) DATUM ONDERWERP Disclaimer: Kennisnet geeft geen enkele garantie, met betrekking tot de geschiktheid voor een specifiek

Nadere informatie

Privacy reglement Kraamzorg Renske Lageveen

Privacy reglement Kraamzorg Renske Lageveen Privacy reglement Kraamzorg Renske Lageveen Inleiding Kraamzorg Renske Lageveen heeft ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar cliënten een reglement opgesteld, houdende de regels voor

Nadere informatie

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek. Gedragscode op basis van artikel 25 Wet bescherming persoonsgegevens

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek. Gedragscode op basis van artikel 25 Wet bescherming persoonsgegevens Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek Gedragscode op basis van artikel 25 Wet bescherming persoonsgegevens Inhoudsopgave 1. Considerans... 3 2. Begripsbepaling... 3 3. Omschrijving van de sector en toepassingsgebied...

Nadere informatie

Privacy reglement Coöperatie Kraamzorggroep U.A. (lees Saskia Zorgt)

Privacy reglement Coöperatie Kraamzorggroep U.A. (lees Saskia Zorgt) Privacy reglement Coöperatie Kraamzorggroep U.A. (lees Saskia Zorgt) Inleiding Het bestuur van Coöperatie Kraamzorggroep heeft ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar cliënten een reglement

Nadere informatie

Help een datalek! Wat nu?

Help een datalek! Wat nu? Help een datalek! Wat nu? Een aantal ervaringen uit de praktijk Tonny Plas Adviseur informatie- en ibp-beleid voor schoolbesturen in het po en vo Aanleiding Op 1 januari 2016 is er een meldplicht datalekken

Nadere informatie

WBP Zelfevaluatie. Privacygedragscode (VPB)

WBP Zelfevaluatie. Privacygedragscode (VPB) WBP Zelfevaluatie Privacygedragscode (VPB) April 2004 1. Inleiding In haar beschikking van 13 januari 2004 heeft het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) verklaard dat de in de privacygedragscode

Nadere informatie

Privacyreglement van De Zaak van Ermelo

Privacyreglement van De Zaak van Ermelo Privacyreglement van De Zaak van Ermelo ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet

Nadere informatie

Privacy Bijsluiter Digitale Leermiddelen Basisonderwijs (Dr. Digi), Noordhoff Uitgevers

Privacy Bijsluiter Digitale Leermiddelen Basisonderwijs (Dr. Digi), Noordhoff Uitgevers Bijlage 1 bij de Bewerkersovereenkomst Noordhoff Uitgevers Privacy Bijsluiter Digitale Leermiddelen Basisonderwijs (Dr. Digi), Noordhoff Uitgevers Noordhoff Uitgevers is een educatieve uitgeverij die verschillende

Nadere informatie

Privacy reglement Samenwerkingverbanden en Privacy-reglement

Privacy reglement Samenwerkingverbanden en Privacy-reglement Privacy-reglement Inleiding Personen of instanties die een persoonsregistratie voeren zijn in principe verplicht dat te melden bij de Registratiekamer. Dit gebeurt via een aanmeldingsformulier waarin onder

Nadere informatie

Privacyreglement Cliënten en medewerkers

Privacyreglement Cliënten en medewerkers 1. Begripsbepaling 1.2 Persoonsgegeven: Een gegeven dat herleidbaar is tot een individuele natuurlijke persoon. 1.3 Persoonsregistratie: Een samenhangende verzameling van op verschillende personen betrekking

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Zaak3 31 OKĨ 2016 Vertrouwelijk. Formulierversie Let op: vul het formulier alstublieft volledig in.

Aanvraaggegevens. Zaak3 31 OKĨ 2016 Vertrouwelijk. Formulierversie Let op: vul het formulier alstublieft volledig in. Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Gem. STEENBERGEN Kopie aan: Zaak3 31 OKĨ 2016 Vertrouwelijk 1604843 ľ Formulierversie Aanvraaggegevens Let op: vul het formulier alstublieft volledig

Nadere informatie

Privacyreglement Financieel Bureau Brabant

Privacyreglement Financieel Bureau Brabant Privacyreglement Financieel Bureau Brabant 1. Inleiding Met ingang van 1 september 2001 is de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) in werking getreden. Een persoonsgegeven is elk gegeven betreffende

Nadere informatie

Voor de aanvraag van een evenement volgens artikel 2:25 van de Algemene plaatselijke verordening

Voor de aanvraag van een evenement volgens artikel 2:25 van de Algemene plaatselijke verordening Meldingsformulier klein evenement Voor de aanvraag van een evenement volgens artikel 2:25 van de Algemene plaatselijke verordening Toelichting Voor u ligt het meldingsformulier kleine evenementen. Dit

Nadere informatie

HUISREGELS COMPUTERGEBRUIK

HUISREGELS COMPUTERGEBRUIK Informatiebeveiliging NEN 7510 HUISREGELS COMPUTERGEBRUIK 2010 03-08-2010 Hoorn Inleiding In dit document wordt aangegeven welke huisregels binnen het gelden voor het gebruik van informatiesystemen, computers

Nadere informatie

PRIVACY REGLEMENT PERCURIS

PRIVACY REGLEMENT PERCURIS PRIVACY REGLEMENT PERCURIS Inleiding. Van alle personen die door Percuris, of namens Percuris optredende derden, worden begeleid -dat wil zeggen geïntervenieerd, getest, gere-integreerd, geadviseerd en

Nadere informatie

Beveiligingsplan bij het Convenant voor het Veiligheidshuis Twente

Beveiligingsplan bij het Convenant voor het Veiligheidshuis Twente Beveiligingsplan Beveiligingsplan bij het Convenant voor het Veiligheidshuis Twente Beveiligingsplan 1. Inleiding 1.1 Aanleiding De samenwerking conform het convenant Veiligheidshuis Twente wordt ondersteund

Nadere informatie

PRIVACYVOORWAARDEN. 3.3 De zeggenschap over de Gegevens komt nooit bij Bewerker te rusten. Versie

PRIVACYVOORWAARDEN. 3.3 De zeggenschap over de Gegevens komt nooit bij Bewerker te rusten. Versie 1. Algemeen In deze privacyvoorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Algemene voorwaarden: de Algemene voorwaarden van Bewerker, die onverkort van toepassing zijn op iedere afspraak tussen Bewerker en Verantwoordelijke

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een vergunning zoals omschreven in Artikel 77.2 WBP

Aanvraagformulier voor een vergunning zoals omschreven in Artikel 77.2 WBP (verplicht te gebruiken) Dit aanvraagformulier dient door de aanvrager worden ingevuld en ondertekend. Ter attentie van de Minister van Justitie p/a College bescherming persoonsgegevens Juliana van Stolberglaan

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT KENTEKENHERKENNING IN DE MILIEUZONE DEN HAAG

PRIVACYREGLEMENT KENTEKENHERKENNING IN DE MILIEUZONE DEN HAAG Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSB/2011.417 RIS 181089 PRIVACYREGLEMENT KENTEKENHERKENNING IN DE MILIEUZONE DEN HAAG HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, gelet op: - het convenant Stimulering Schone

Nadere informatie

Privacyreglement Artikel 1 Begripsbepalingen Cursist Registratie Beheerder Derde Artikel 2 De verantwoordelijke Artikel 3 Toepassingsgebied

Privacyreglement Artikel 1 Begripsbepalingen Cursist Registratie Beheerder Derde Artikel 2 De verantwoordelijke Artikel 3 Toepassingsgebied Privacyreglement Artikel 1 Begripsbepalingen Cursist: individueel, natuurlijk persoon ingeschreven bij Voorwaartz taaltraining coaching B.V. als zijnde cursist of ex-cursist die lessen volgt of heeft gevolgd

Nadere informatie

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Vastgestelde privacyreglement Kraamzorg Novo Peri, 13 juni 2012

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Vastgestelde privacyreglement Kraamzorg Novo Peri, 13 juni 2012 Pagina 1 van 7 Privacyreglement Vastgestelde privacyreglement Kraamzorg Novo Peri, 13 juni 2012 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen artikel 1: Begripsomschrijvingen artikel 2: Reikwijdte artikel

Nadere informatie

info@zeker-online.nl www.zeker-online.nl Drs L. (Bert) F.G. Tuinsma RA, voorzitter 10 december 2013

info@zeker-online.nl www.zeker-online.nl Drs L. (Bert) F.G. Tuinsma RA, voorzitter 10 december 2013 info@zeker-online.nl www.zeker-online.nl Drs L. (Bert) F.G. Tuinsma RA, voorzitter 10 december 2013 2 Boekhouden in de cloud!! 3 Aanbod te over: 4 5 Hoe betrouwbaar en veilig is online administratieve

Nadere informatie

Privacyreglement Zorgbelangorganisatie. Preambule

Privacyreglement Zorgbelangorganisatie. Preambule Privacyreglement Zorgbelangorganisatie Preambule Voor u ligt het privacyreglement van de Zorgbelangorganisatie die ten behoeve van de uitvoering van de functie informatie en klachtenopvang werkt met een

Nadere informatie

Regeling datalekken StOVOG

Regeling datalekken StOVOG Regeling datalekken StOVOG Algemeen Deze regeling voorziet in een gestructureerde wijze voor het melden van datalekken in het kader van de Wbp. Daarnaast is er een schema opgenomen om te beoordelen of

Nadere informatie

PRIVACY REGLEMENT. Artikel 1 In dit reglement wordt onder de hierna aangegeven begrippen en termen het volgende verstaan:

PRIVACY REGLEMENT. Artikel 1 In dit reglement wordt onder de hierna aangegeven begrippen en termen het volgende verstaan: 2Alline Re-integratie Management B.V. Postbus 16230 2500 BE s-gravenhage Paragraaf 1 Begripsomschrijving Artikel 1 In dit reglement wordt onder de hierna aangegeven begrippen en termen het volgende verstaan:

Nadere informatie

BEWERKERSOVEREENKOMST

BEWERKERSOVEREENKOMST BEWERKERSOVEREENKOMST 1. [ORGANISATIE], statutair gevestigd te [PLAATS], kantoor houdende [ADRES], ingeschreven in het handelsregister onder nummer [KVKNR], hierbij vertegenwoordigd door [DHR/MEVR] [NAAM],

Nadere informatie

Gastouderbureau Alles Kids Zoetermeer Privacyreglement

Gastouderbureau Alles Kids Zoetermeer Privacyreglement Privacyreglement Inhoudsopgave 1. Begripsbepaling... 1 1.1 Persoonsgegevens... 1 1.2 Persoonsregistratie... 1 1.4 Verwerking van persoonsgegevens... 1 1.5 Verstrekken van persoonsgegevens... 1 1.6 Bestand...

Nadere informatie

Privacyreglement Adviespunt Zorgbelang

Privacyreglement Adviespunt Zorgbelang Privacyreglement Adviespunt Zorgbelang Document/proceseigenaar: Huib Hoogendijk, Paula Woudsma Versienummer: 1.0 (definitief) Vastgesteld door: directeurenoverleg Datum vaststelling: 24 september 2015

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Let op: vul het formulier alstublieft volledig in. Steiger of vlonder bouwen, wijzigen of verwijderen

Aanvraaggegevens. Let op: vul het formulier alstublieft volledig in. Steiger of vlonder bouwen, wijzigen of verwijderen Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Let op: vul het formulier alstublieft volledig in. Aanvraagnummer - Aanvraagnaam - Uw referentiecode - Ingediend

Nadere informatie

Privacy-reglement deelnemers V.O.T.

Privacy-reglement deelnemers V.O.T. Privacy reglement persoonsregistratie Voorbereid op de Toekomst. Taal, advies en begeleiding (V.O.T.) Vastgesteld door de directie van Voorbereid op de Toekomst. Taal, advies en begeleiding op 6 oktober

Nadere informatie

Om het kienspel te melden moet het ingevulde formulier moet worden toegestuurd aan:

Om het kienspel te melden moet het ingevulde formulier moet worden toegestuurd aan: Meldingsformulier kienspel Kleine kansspelen, zoals een kienspel, moeten op grond van artikel 7c van de Wet op de kansspelen minimaal 14 dagen van te voren worden gemeld aan burgemeester en wethouders.

Nadere informatie

Privacy reglement. Inleiding

Privacy reglement. Inleiding Privacy reglement Inleiding De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) vervangt de Wet persoonsregistraties (WPR). Daarmee wordt voldaan aan de verplichting om de nationale privacywetgeving aan te passen

Nadere informatie

BIJLAGE 1: PRIVACY BIJSLUITER QL-Online

BIJLAGE 1: PRIVACY BIJSLUITER QL-Online BIJLAGE 1: PRIVACY BIJSLUITER QL-Online A. Algemene informatie Naam product en/of dienst: Naam Bewerker en vestigingsgegevens: Beknopte uitleg product en dienst: Link naar leverancier en/of productpagina:

Nadere informatie

Aanvragen van een machtiging bij het Sectoraal comité voor de Federale Overheid

Aanvragen van een machtiging bij het Sectoraal comité voor de Federale Overheid Aanvragen van een machtiging bij het Sectoraal comité voor de Federale Overheid A Algemeen luik Voor elke machtigingsaanvraag moeten delen A, B en C van dit formulier correct worden ingevuld. Indien de

Nadere informatie

Reglement bescherming persoonsgegevens Lefier StadGroningen

Reglement bescherming persoonsgegevens Lefier StadGroningen Reglement bescherming persoonsgegevens Lefier StadGroningen Voor het verhuren van een woning en het leveren van overige diensten heeft Lefier StadGroningen gegevens van u nodig. De registratie en verwerking

Nadere informatie