Wet bescherming persoonsgegevens

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wet bescherming persoonsgegevens"

Transcriptie

1 Geregistreerde bijlage SSO/ICT- ZYro la+8?'ot Wet bescherming persoonsgegevens MELDINGSFORMULIER VERWERKINGEN PERSOONSGEGEVENS BIJ V&W Logging en monitoring Met dit formulier kan een verwerking van persoonsgegevens elektronisch worden gemeld aan de privacyfunctionaris van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, de heer drs. W.B.M. Vrouwenvelder ( Voor elke melding dient een afzonderlijk formulier te worden ingevuld. Eerder gedane meldingen kunt u via dit formulier wijzigen, uitbreiden of afmelden. De melding vindt plaats op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens en betreft persoonsregistraties die niet op grond van het Vrijstellingsbesluit Wbp zijn vrijgesteld van de aanmeldingsplicht. Welke meldingen zijn vrijgesteld, kunt u navragen bij uw privacycoórdinator. Een lijst van privacycoórdinatoren is op te vragen via de privacyfunctionaris van V&W, de heer Vrouwenvelder (070-35t6374) of door het sturen van een naar LET OP In het algemeen is bij V&W de Minister de verantwoordelijke voor persoonsregistraties en alle vormen van verwerkingen van persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. Er staat derhalve geen vraag op dit formulier wie de verantwoordelijke is. Mocht het zo zijn dat niet onze Minister, maar een andere persoon of instantie de verantwoordelijke is, kopieer dat de eerste tabel, verander "beheerder" in "verantwoordelijke" en vul vervolgens de tabel verder in. In geval van dient u contact oo te nemen met de van uw dienstonderdeel.

2 Vraag 1 Welke verwerking van persoonsgegevens meldt u aan? Toelichting: hier dient omschreven te worden om welke verwerking van persoonsgegevens het gaat. Dat kan bijvoorbeeld door het invullen van de naam of het systeem waaronder dit bekend is bij de organisatíe, zoals bijvoorbeeld "de De rso n ee I sa d m i n i stra ti e " of " d e kl a ch te n reg i stra ti e ". Let op: Middels één systeem kunnen meerdere verwerkingen plaatsvinden. Andercom geldt het zelfde: Een vetwerking kan middels meerdere systemen geschieden. Voorts kan één verwerking middels zowel geautomatiseerde systemen plaatsvinden als handmatig. Indien hieruan sprake is, moet hier bii de aanduidinc en verdere uitwerking rekening mee worden gehouden. Naam van de reqistratie: Loqqinq en monitorinq technische infrastructuur Dienstonderdeel: SSO-ICT Locatie(s) waar de verwerkinqen van de persoonsgegevens registratie plaatsvinden: Decentraal op de ICT componenten. ToelÍchting: indien een registratie op meerdere locaties wordt gebruikt, dient u alle locaties te vermelden. Dat hoeft in principe niet het volledige adres te zijn, maar kan bijvoorbeeld ook de plaatsnaam zijn of de organisatieaanduiding, zoals "dienstkring" of "vestioino Heerlen". Yraag 2 Wie is de beheerder van de door u gemelde Dersoonsreqistratie? Toelichting: bij deze vraag dient te worden ingevuld wie bevoegd is tot het nemen van maatregelen voor het beheer van de persoonsregistratie. In het algemeen is dat het hoofd van dienst, dus de DG, de HID of de directeur. Binnen een dienstonderdeel kunnen deze taken en bevoegdheden zijn doorgemandateerd. In dat geval dient de naam van die persoon als beheerder te worden vermeld. Is niet bekend of het beheer van een registratie is doorgemandateerd, vermeld dan veiligheidshalve de naam, functie en andere eeeevens van het hoofd van dienst. Naam beheerder: Perry van der Weyden Orqanisatie en afdelinq: SSO-ICT Functie: Directeur Adres: Koninqskade 4 Postcode en plaats: 2596 AA Den Haag Telefoon en faxnummer: t 7323 E-mai lad res : Perry.vander, minvenw, nl

3 Vraag 3 Wie is de contactpersoon? (Vermeld de gegevens van de contactpersoon) Naam contactpersoon/contactpersonen: Rens de Wild Orqanisatie en afdelinq: SSO-ICT Systeembeheer Functie(s) : Teamleider Adres(sen) : Koninqskade 4 Postcode en plaats: 2596 AA Den Haag Tefefoon- en faxummer(s): L77 adres(sen) : nl Vraag 4 Heeft u deze verwerking of registratie al eerder gemeld bij de privacyfunctionaris? X Nee - qa verder met vraag 5 0 Ja - qeef hieronder aan wat van toepassing is 0 Het betreft een melding van de opheffing van een venrerking of een registratie met inoanq van d.d. Toelichting: indien een verwerking of registratie wordt opgeheven hoeft u het formulier níet verder in te vullen. U kunt het formulier afsluiten met datering en ondertekenins en venrolqens verzenden aan de privacyfunctionaris, 0 De melding betreft de volgende wijziging van de naam en het adres van de verantwoordelijke: Toelichting: een wijziging van de verantwoordelijke dient binnen één week na de wiizioino te worden oemeld. 0 De melding betreft de volgende wijziging in het doel of de doeleinden van de verwerking: 0 De melding betreft de volgende wijziging in een voorgenomen doorgifte aan een niet-eu land: Toelichting: de vier bovenstaande wijzigingen worden binnen één jaar na de laatste meldino dooraeqeven, en alleen indien deze structureel van aard ziin.

4 Vraag 5-a Wat is het doel van deze verwerking van persoonsgegevens? Toelichting: hier dient u zo duidelijk mogelijk aan te geven wat het doel (of de samenhangende doeleinden) van de verwerking is, omdat aan de hand van het doel van de verwerkíng de hoeveelheid, de soort, de kwaliteit en de bewaartermijn van de eeeevens worden qetoetst. Let op: Conform de "Regeling bescherming pensoonsgegevens V&W", artikel 6 dient de beheerder (zie vraag 2) de doelomschrijving vast te stellen. Stem het antwoord op deze vraag (bij voorkeur voorafgaand aan de oeoevensverzamelinq) met de beheerder af. Controleer de doelomschrijving: Is het op basis van de doelomschrijving mogelijk om de hoeveelheid, soort, lanaliteit en de bewaartermiinen te toetsten? Dit komt er op neer dat de antwoorden bij vraag 5-a en vraag 6 met elkaar in verband moeten kunnen worden gebracht: Is voor de gegevens zoals opgenomen bij vraag 6 helder waar deze gegevens voor worden gebruil<t (vraag 5-a)? Is de genoemde bewaattermijn aannemelijlg uitgaande van dit oebruik? Antwoord: Activiteiten van gebruikers, uitzonderingen en informatiebeveiligingsgebeuftenissen behoren op grond van de Operationele Baseline Beveiliging DWR te worden vastgelegd in logbestanden. Deze logbestanden behoren te worden bewaard om monitoring, alarmering, controle, rappoftering, (forensisch)onderzoek en (trend)analyse mogelijk te maken. In de logbestanden wordt informatie vastgelegd waarmee reproduceerbaar is wie waar wanneer welke cruciale handelingen heeft verricht. Deze verwerkinq is qerechtvaardiqd op qrond van aftikel I lid f van de Wbp. Vraaq 5-b Wat is de bewaaftermiin van de Dersoonsgegevens? Toelichting: hler dient u aan te geven wat de bewaaftermijn van de persoonsgegevens is. Indien de Archiefwet van toepassing is, kan hier worden volstaan met'conform archiefwet'. Let op: Neem de werkelijke bewaaftermijn op. Verwijs hierbij eventueel naar een weltelijke bewaartermijn, dan wel (indien niet aan de orde) de ge h a ntee rd e bewa a rte rm ii n. Antwoord: De beschikbare logbestanden en hun huidige bewaartermijnen zijn opgenomen in de bijlage. Vanuit het project implementatie normenkader DWR worden bewaartermijnen die voldoen aan dit normenkader en aan de Wbp geïmplementeerd: - Op grond van het normenkader DWR moet de logging-informatie minimaal 3 maanden bewaard blijven en gedurende die tijd kunnen worden ingezien. Logginginformatie over een vermoed beveiligingsincident moet tot 5 jaar na afhandeling van dit incident bewaard blijven. - Vanuit de Wbp wordt de maximale bewaadermijn van de logging gesteld op 6 maanden, conform het vrijstellingsbesluit, met uitzondering van de logging van vermoede beveiligingsincidenten. - Indien de technische infrastructuur de mogelijkheid niet biedt tot het instellen van een bewaartermijn van 6 maanden wordt gestreefd naar een instelling die deze termiin zo ooed moqeliik benadert.

5 Vraag 6 Welke persoonsgegevens zijn in deze registratie opgenomen? Toelichting: bij deze vraag dient u aan te geven welke categorieën of sooften gegevens worden verwerkt, zoals bijvoorbeeld de naw-gegevens (=tlêtdtn, adres, woonplaats), telefoonnummers, gebooftedata, functies, maar ook bijvoorbeeld geg even s a I s zi e kteve rzu i m, ve rl of, sa I a ri s, re i s kostenv e rg oed i n g e n, g e b ru i ks- of verbruikscijfers etc. Mocht het onduideliik zijn of een bepaald gegeven een persoonsgegevens is, neem dan contact op met de privacycoisrdinator van uw dienstonderdeel. Antwoord: De beschikbare logbestanden en hun eigenschappen zijn opgenomen in de bijlage. Een logregel bevat in het algemeen de volgende informatie: a. Datum en tijdstip van de gebeurtenis b. Gebru i kersnaam/identificatie c. Werkstation/locatie i nformatie d. Activiteit e. Het object waarop de activiteit werd uitgevoerd f. Indien relevant, het resultaat van de activiteit In een logregel worden in geen geval gegevens opgenomen waardoor de beveiliging doorbroken kan worden (zoals wachtwoorden en inbelnummers). Voor de logging van het internet- en gebruik is een afzonderlijk privacyreglement va n kracht. Deze verwerking is ingedeeld in Risicoklasse 1. Logging-informatie over een vermoed beveiligingsincident valt in Risicoklasse 3.,,ii.i.,.,i

6 Vraag 6a Worden er ook bijzondere of gevoelige gegevens verwerkt, zoals gegevens over: (aankruisen wat van toepassing is) Let op: Een pasfoto, maar ook digitale camerabeelden van Pensonen, kwalificeren als bijzondere persoonsgegeven, omdat zij informatie kunnen vercchaffen of iemands ras of etniciteit. 0 Godsdienst of levensovertuiginq 0 Ras of etniciteit 0 Politieke qezindheid 0 Gezondheid 0 Seksuele qeaardheid 0 LidmaatschaD van een vakvereniqinq 0 Strafrechterliike qeqevens 0 Hinderlijk gedrag, onrechtmatig of onwettig gedrag, of gegevens over een opgelegd verbod dat met dit qedraq verband houdt X Nee - qa verder met vraag 7 Toelichting: bovenstaande gegevens vallen onder de categorie "bijzondere", ook wel "gevoelige" gegevens genoemd. In aftíkel 16 Wbp staat een verbodsbepaling. Deze gegevens mogen niet worden verwerkt. Uiteraard bestaan daarop weer een aantal uitzonderingen. Als u bij één van deze vragen een kruisje zet, neem dan altijd contact op met de juridische dienst of met de privacycoórdinator van uw dienstonderdeel. Samen met u kan dan worden ondezocht of deze verwerking van gegevens rechtmatis is. YraagT Op welke personen (betrokkenen) heeft de registratie betrekkins? Toelichting: hier dient u aan te geven van welke categorieën personen er gegevens in de registratíe zijn verwerkt, Voorbeelden daaruan zijn: de V&W medewerkers, zieken, uitzendkrachten, declaranten, gebruikers van dienstauto's, vergunninghouders, etc. Antwoord: Op alle personen die inloggen of pogen in te loggen op een werkplek binnen het verzorqinqsqebied van de SSO-ICT. Vraag 8 Worden de persoonsgegevens aan anderen of andere instanties verstrekt? Toelichting: met anderen of derden worden zowel personen of instanties binnen en buiten V&W bedoeld. Voorbeelden daarvan zijn de bedrijfsarts, het ABP, de de politie, andere departementen, gemeenten, etc. Let op vercchil met vraag 77: Gegevens kunnen worden verstrel<t aan derden, maar ook aan bewerkers.

7 Antwoord: Rapportage over logging-informatie met betrekking tot beveiliging wordt maandelijks opgeleverd aan de beveiliginsfunctionaris/security officer. Trendanalyses over beveiligingsgebeuftenissen worden maandelijks opgeleve rd aan de bevei I i g i ngs fu nctiona ris/secu rity office r. Beveiligingsincidenten worden z,s,m. aan de beveiligingsfunctionaris/security officer gemeld. Bewijsmateriaal wordt hierbij aan de beveiligingsfunctionaris/security officer overhandigd. Gegevens kunnen worden verstrekt aan derden ten behoeve van forensisch onderzoek indien hiervoor toestemming is van het bevoegd gezag, dat daartoe in elk geval is viseerd door de orivacvcoórdinator. Vraag 9 Geeft u persoonsgegevens door naar één of meer landen buiten de EU? X Nee - ga door naar vraag 1O Ja, naar Toelichting: in principe is het niet toegestaan persoonsgegevens te exporteren buiten de Eu. ljiteraard zijn ook hier weer uitzonderingen op. Om te kunnen toetsen of deze vorm van verwerken rechtmatig is: neem contact op met de juridische dienst of met de privacvcoërdinator van uw dienstonderdeel, Vraag 1O Verwerkt u persoonsgegevens op een van de onderstaande manieren: 0 Met een Dersoonliik identificatienummer? Nee 0 Is dit identificatienummer bij wet voorgeschreven? Zo ja, welke wet? Nee 0 Gebruikt u dit nummer ook voor een ander doel dan waarvoor het specifiek bestemd is? Nee 0 Verwerkt u persoonsgegevens via eigen waarneming zonder betrokkenen daalan op de hooqte te stellen? Nee, opgenomen in de huisregels informatiebeveiliging 0 verwerkt u strafrechterlijke gegevens of gegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag voor een derde (instantie, organisatie, zoals bijvoorbeeld de politie, het Openbaar Ministerie, de Belastingdienst etc), zonder dat u een vergunning heeft op grond van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus? Nee O Nee - qa verder met vraag 11 Toelichting: indien u één van de bovenstaande vragen heeft aangekruist,neem dan contact op met uw privacyfunctionaris. Deze verwerking moet namelijk éérst bii het College Bescherming Persoonsgegevens worden aangemeld, voordat met de verwerking mag worden begonnen. Het College kan naar aanleiding daarvan een zogenaamd "Voorafgaand onderzoek" instellen, en op basis van dit ondezoek bepalen of de qesevensverwerkinq rechtmatig is of niet.

8 Vraao 11 Worden de qeqevens door anderen buiten V&W verwerkt? Toelichting: hierbij dient u te denken aan ICT bedrijven, die bepaalde diensten verlenen aan V&W, maar ook aan anderen die voor V&W werkzaamheden verrichten, zoals administratiekantoren, accountants etc. Neem bij twijfel contact op met de privacycoórdinator van uw dienstonderdeel, Mochten er meerdere externe bewerkers zijn, kopieer dan deze tabel en vul voor elke bewerker een afzonderfijke tabel in. Het gaat hier om derde, onafhankelijke partijen die beschikken over persoonsgegevens waer V&W verantwoordelijk voor is. Zij verwerken deze pensoonsgegevens ten behoeve van V&W, maar staan niet in een hiërarchische verhouding tot V&W / vallen niet onder het gezeg van V&W. Ingehuurde krachten zijn dus geen bewerker! Let op vercchil met vraag 8. X Nee 0 Ja, in sommige gevallen - vul hieronder de gevraagde gegevens in. Naam bewerker: Orqanisatie en afdelinq : Functie: Adres: Postcode en plaats: Telefoon en faxnummer: adres: Vraag l2 Welke maatregelen zijn er genomen om de persoonsgegevens te beveilising? Gelieve aankruisen wat van toepassing is. 0 Vastgesteld beveiligingsbeleid conform beveiligingseisen V&W dat ook is qetmplementeerd 0 Fysieke maatregelen voor toegangsbeveiliging (afgesloten ruimte, toegangscontrole etc.) 0 Kluis voor opslag gegevensbestanden (backups) : beveiligde backup ruimte op de PLW 0Inbraakalarm X Autorisatie via wachtwoord 0 Automatische loqqinq van toeqanq tot qeqevens - inclusief controleorotocol

9 0 Toezicht oo nalevinq toeqekende bevoeqdheden/autorisaties 0 Overiqe beveiliqinqsmaatreqelen : Toelíchting: deze vraag Ís bedoeld om een indruk te geven van de beveiligingsmaatregelen c.q, van het niveau daanran. Deze vraag en de antwoorden daarop worden niet in het openbaar register opgenomen. Vraag l2a Wie heeft toegang tot de persoonsgegevens? 0 Medewerkers in vaste dienst binnen het verzorgingsgebied van de SSO/ICT 0 Uitzendkrachten, invalkrachten, stagiairs etc 0 Een of meerdere externe bewerkers X Anderen, namelijk (graag specificeren) - Het raadplegen van logbestanden is voorbehouden aan enkele geautoriseerde medewerkers van SSO-ICT, hierbij is de toegang beperkt tot leesrechten. Toelichting: in het kader van een toets op het niveau van de beveiliging is relevant wie toeoano heeft tot de Dersoonsqeqevens. Vraao 12b Verzendt u qeqevens lanqs elektronische weg? 0 Nee - qa verder naar de datering en ondertekening X Ja, via eigen netwerk 0 Ja, via een publiek netwerk Indien u een van beide bovenstaande vragen hebt aangekruist, versleutelt u dan de qeqevensooslaq of verzendt u de qeqevens versleuteld? Nee Toelichting: ook deze vragen worden gesteld in het kader van een toets op het niveau van de beveilisins.

10 OndeÊekening Let op: Ondertekening dient te geschieden door de beheerder. Zie ook vraag 2 en vraaq 5-a. Naam: Perry van der Weyden Functie: Directeur Plaats: Den Haaq Datum:?0 maart 2010 Heeft u alle \) beantwoord? Dit formulier na invulling en (elektronische) ondertekening toezenden aan de privacyfunctionaris van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, de heer drs. W'8.M. Vrouwenvelder. Gelieve uw formulier zowel digitaal als per post te versturen in verband met het bijhouden van een fysieke registratie van originele meldingsformulieren. Dit kan via: Ministerie van Verkeer en Waterstaat De heer drs. W.B.M. Vrouwenvelder, privacyfunctionaris Postbus 2O9OL,2500 EX Den Haag minvenw. nl Gelieve ook de beveiligingscoórdinator/privacycoórdinator van een kopie van deze melding te voorzien.

11 Bijlage: Overzicht beschikbare logbestanden enhuidige bewaaéermijn Naam Authenticatiepog i ngen Viruscanner malware Omschrijving (doel, inhoud) Het (al dan niet succesvol) inloggen op het netwerk Detecties van wormen/virussen/spyware e.d. op werkplekken en servers Vindplaats Security logs domaincontrollers Op de viruscanner seryer Printopdrachten Printen van documenten Eventlog van elke printserver Remote log-in webaccess Eventlog van de Webaccess servers Client meldingen Software distributie Life Communication Server Logbestanden op de client met verschillende doeleinden Het verspreiden van software naar gebruikers Diverse plaatsen op de client. Lijst wordt meegestuurd SQL database SCCM Intern chatten Wordt niet gelogd n.v.t. Ingestelde bewaaéermiin Geen, als deze vol is wordt hij overschreven Maximaal 1 jaar Geen, als deze vol is wordt hij overschreven Geen, als deze vol is wordt hij overschreven Bewaartijd is niet bekend omdat ze tot de systeembetanden behoren 60 dagen standard instelling van SCCM

Model meldingsformulier verwerking persoonsgegevens SZW.

Model meldingsformulier verwerking persoonsgegevens SZW. Model meldingsformulier verwerking persoonsgegevens SZW. Vraag 1. Verantwoordelijke 1.1 Hoeveel verantwoordelijken zijn er voor deze gegevensverwerking? 1 verantwoordelijke (ga naar vraag 1.3) 1.3 De verantwoordelijke

Nadere informatie

Me1dinsform ulier verwerkin persoonsepevens SZW.

Me1dinsform ulier verwerkin persoonsepevens SZW. Me1dinsform ulier verwerkin persoonsepevens SZW. Vraag 1. Wat meldt u aan? Hoe luidt de naam of de omschrijving van de verwerking van persoonsgegevens? Het rninisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Printdatum: 06-08-2007 Naam Bedrijventerrein Lage Weide Utrecht verwerking: Reden: (*)nieuwe WBP-melding ( )wijziging van een WBP-melding FG

Printdatum: 06-08-2007 Naam Bedrijventerrein Lage Weide Utrecht verwerking: Reden: (*)nieuwe WBP-melding ( )wijziging van een WBP-melding FG Printdatum: 06-08-2007 Naam Bedrijventerrein Lage Weide Utrecht verwerking: Reden: (*)nieuwe WBP-melding ( )wijziging van een WBP-melding FG ---------------------------------------------------------------

Nadere informatie

VVE Meander Reglement camerabeelden van de Parkeergarage

VVE Meander Reglement camerabeelden van de Parkeergarage VVE Meander Reglement camerabeelden van de Parkeergarage Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Begripsbepalingen... 2 3. Algemene bepalingen... 3 4. Beheer van de Gegevensverwerking... 3 5. Doelstelling van

Nadere informatie

Persoonsgegevens Een persoonsgegeven is volgens de WBP elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon.

Persoonsgegevens Een persoonsgegeven is volgens de WBP elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon. ALGEMEEN De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) geeft regels voor het verwerken van persoonsgegevens. Eén van die regels is dat een geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens

Nadere informatie

Protocol bescherming persoonsgegevens van de Alvleeskliervereniging Nederland

Protocol bescherming persoonsgegevens van de Alvleeskliervereniging Nederland Protocol bescherming persoonsgegevens van de Alvleeskliervereniging Nederland AVKV/Protocol WBP (versie 01-12-2010) Pagina 1 Inhoud : 1. Voorwoord 2. Beknopte beschrijving van de Wet bescherming persoonsgegevens

Nadere informatie

Verwerken. Onder het verwerken verstaat de WBP elke handeling of elk geheel van handelingen

Verwerken. Onder het verwerken verstaat de WBP elke handeling of elk geheel van handelingen 2 Deze toelichting is verdeeld in drie onderdelen: een algemene toelichting, een instructie voor het gebruik van het meldingsformulier met informatie die van belang is ná de melding en een toelichting

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 54/2016 Datum : 22 maart 2016 B&W datum : 22 maart 2016 Beh. ambtenaar : Annelies te Booij Portefeuillehouder : G. Berghoef Onderwerp : Meldplicht datalekken Aanleiding

Nadere informatie

Printdatum: 02-08-2005 Naam Interventieteam teelten I verwerking: Reden: ( )nieuwe WBP-melding (*)wijziging van een WBP-melding FG

Printdatum: 02-08-2005 Naam Interventieteam teelten I verwerking: Reden: ( )nieuwe WBP-melding (*)wijziging van een WBP-melding FG Printdatum: 02-08-2005 Naam Interventieteam teelten I verwerking: Reden: ( )nieuwe WBP-melding (*)wijziging van een WBP-melding FG --------------------------------------------------------------- Meldingsnummer:

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen; gelet op het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens; besluiten:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen; gelet op het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens; besluiten: Burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen; gelet op het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens; besluiten: vast te stellen de volgende Regeling Wet bescherming persoonsgegevens Teylingen

Nadere informatie

Printdatum: 27-11-2007 Naam Bouw Interventie Team Noord-Nederland verwerking: Reden: (*)nieuwe WBP-melding ( )wijziging van een WBP-melding FG

Printdatum: 27-11-2007 Naam Bouw Interventie Team Noord-Nederland verwerking: Reden: (*)nieuwe WBP-melding ( )wijziging van een WBP-melding FG Printdatum: 27-11-2007 Naam Bouw Interventie Team Noord-Nederland verwerking: Reden: (*)nieuwe WBP-melding ( )wijziging van een WBP-melding FG ---------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Protocol bescherming persoonsgegevens van de Trimclub ABC

Protocol bescherming persoonsgegevens van de Trimclub ABC Protocol bescherming persoonsgegevens van de Trimclub ABC Inhoud 1. Voorwoord 2. Beknopte beschrijving van de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) 3. College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) 4. Beknopte

Nadere informatie

a) Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

a) Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Privacyreglement QPPS LIFETIMEDEVELOPMENT QPPS LIFETIMEDEVELOPMENT treft hierbij een schriftelijke regeling conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens voor de verwerking van cliëntgegevens. Vastgelegd

Nadere informatie

PRIVACYBELEID STICHTING SECTORINSITUUT TRANSPORT EN LOGISTIEK, EN SECTORINSTITUUT TRANSPORT EN LOGISTIEK B.V. EN STL WERK B.V.

PRIVACYBELEID STICHTING SECTORINSITUUT TRANSPORT EN LOGISTIEK, EN SECTORINSTITUUT TRANSPORT EN LOGISTIEK B.V. EN STL WERK B.V. PRIVACYBELEID STICHTING SECTORINSITUUT TRANSPORT EN LOGISTIEK, EN SECTORINSTITUUT TRANSPORT EN LOGISTIEK B.V. EN STL WERK B.V. Beleid over de bescherming van persoonsgegevens en waarborgen voor de zorgvuldige

Nadere informatie

Privacy reglement voor het parkeervergunningen systeem van de gemeente Nijmegen

Privacy reglement voor het parkeervergunningen systeem van de gemeente Nijmegen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Nijmegen. Nr. 22050 16 maart 2015 Privacy reglement voor het parkeervergunningen systeem van de gemeente Nijmegen Overwegende dat: in het kader van een goede

Nadere informatie

Regeling Wbp Primair Proces Raad voor de Kinderbescherming. 1. Inleiding

Regeling Wbp Primair Proces Raad voor de Kinderbescherming. 1. Inleiding 1 Fentener van Vlissingenkade 1 3521 AA Utrecht Postbus 19202 3501 DE Utrecht www.kinderbescherming.nl Primair Proces Raad voor de Kinderbescherming 1. Inleiding Door de Raad voor de Kinderbescherming

Nadere informatie

2. In de persoonregistraties kunnen over geregistreerden slechts die gegevens worden opgenomen die zijn vermeld in bijlage I.

2. In de persoonregistraties kunnen over geregistreerden slechts die gegevens worden opgenomen die zijn vermeld in bijlage I. BIJLAGE II Privacyreglement persoonsregistraties Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: - Persoonsgegevens: gegevens die herleidbaar zijn tot individuele personen; - Persoonsregistraties: samenhangende

Nadere informatie

Naam Privacyreglement Handhaving voetgangersgebied gemeente Nijmegen (2011)

Naam Privacyreglement Handhaving voetgangersgebied gemeente Nijmegen (2011) Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2011 / 099 Naam Privacyreglement Handhaving voetgangersgebied gemeente Nijmegen (2011) Publicatiedatum 16 november 2011 Opmerkingen - Vaststelling van het Privacyreglement

Nadere informatie

Bescherming en registratie Persoons/patiëntengegevens bij de stichting Sint Maartenskliniek waaronder RD&E, het Sport Medisch Centrum en ICARA, SMK

Bescherming en registratie Persoons/patiëntengegevens bij de stichting Sint Maartenskliniek waaronder RD&E, het Sport Medisch Centrum en ICARA, SMK Bescherming en registratie Persoons/patiëntengegevens bij de stichting Sint Maartenskliniek waaronder RD&E, het Sport Medisch Centrum en ICARA, SMK Research BV Opgesteld door: O.G.M. Mensink Nouws C. Kranen

Nadere informatie

Privacyreglement Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

Privacyreglement Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) Privacyreglement Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) 1. Begripsbepaling 1.1. Persoonsgegevens Alle gegevens die herleidbaar zijn tot een individuele natuurlijke persoon. 1.2. Zorggegevens

Nadere informatie

BEWERKERSOVEREENKOMST EMATTERS

BEWERKERSOVEREENKOMST EMATTERS BEWERKERSOVEREENKOMST EMATTERS Ondergetekenden: [NAAM KLANT], gevestigd [ADRES] te [PLAATS] en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer [KVKNUMMER], hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

1. Inleiding... 2. 2 Wat zijn persoonsgegevens... 2 2.1 Definitie... 2 2.2 Bijzondere persoonsgegevens... 2 2.3 Beeldmateriaal...

1. Inleiding... 2. 2 Wat zijn persoonsgegevens... 2 2.1 Definitie... 2 2.2 Bijzondere persoonsgegevens... 2 2.3 Beeldmateriaal... Privacy en internet Bestuur/CSL februari 2008 Inhoud 1. Inleiding... 2 2 Wat zijn persoonsgegevens... 2 2.1 Definitie... 2 2.2 Bijzondere persoonsgegevens... 2 2.3 Beeldmateriaal... 2 3 Verplichtingen

Nadere informatie

Privacyreglement KOM Kinderopvang

Privacyreglement KOM Kinderopvang Privacyreglement KOM Kinderopvang Doel: bescherming bieden van persoonlijke levenssfeer van de ouders en kinderen die gebruik maken van de diensten van KOM Kinderopvang. 1. Algemene bepalingen & begripsbepalingen

Nadere informatie

REGLEMENT Bescherming persoonsgegevens

REGLEMENT Bescherming persoonsgegevens REGLEMENT Bescherming persoonsgegevens Wetstechnische informatie Gegevens van het reglement Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

Privacyverklaring FMdesk bv

Privacyverklaring FMdesk bv Privacyverklaring FMdesk bv Deze privacyverklaring heeft betrekking op www.fmdesk.nl, www.support.fmdesk.nl en de klantensites die onder het label FMdesk aan klanten ter beschikking worden gesteld. Via

Nadere informatie

Informatie over logging gebruik Suwinet-Inkijk

Informatie over logging gebruik Suwinet-Inkijk Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 2 Logging als taak van het BKWI... 3 3 Informeren van gebruikers... 5 4 Rapportage over logging...6 Documenthistorie... 7 Auteur: J.E.Breeman Datum document:

Nadere informatie

WET MELDPLICHT DATALEKKEN FACTSHEET

WET MELDPLICHT DATALEKKEN FACTSHEET WET MELDPLICHT DATALEKKEN FACTSHEET Wettekst De Wet Meldplicht Datalekken introduceert onder andere een meldplicht. Dit wordt geregeld in een nieuw artikel, artikel 34a Wbp dat uit 11 leden (onderdelen)

Nadere informatie

Cookiebeleid: Privacybeleid:

Cookiebeleid: Privacybeleid: Cookiebeleid: Om je meer service te bieden bij het bezoeken van websites maken de meeste sites gebruik van cookies. Dat zijn handige technieken die informatie verzamelen en gebruiken. Websites worden daardoor

Nadere informatie

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek. Gedragscode op basis van artikel 25 Wet bescherming persoonsgegevens

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek. Gedragscode op basis van artikel 25 Wet bescherming persoonsgegevens Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek Gedragscode op basis van artikel 25 Wet bescherming persoonsgegevens Inhoudsopgave 1. Considerans...3 2. Begripsbepaling...3 3. Omschrijving van de sector en toepassingsgebied...4

Nadere informatie

Privacy reglement. Inleiding

Privacy reglement. Inleiding Privacy reglement Inleiding De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) vervangt de Wet persoonsregistraties (WPR). Daarmee wordt voldaan aan de verplichting om de nationale privacywetgeving aan te passen

Nadere informatie

Samenvatting Meldplicht Datalekken. Michael van der Vaart Head of Technology ESET Nederland

Samenvatting Meldplicht Datalekken. Michael van der Vaart Head of Technology ESET Nederland Samenvatting Meldplicht Datalekken & Michael van der Vaart Head of Technology ESET Nederland DISCLAIMER LET OP: Het gaat hier om een interpretatie van de omtrent de meldplicht datalekken. Deze interpretatie

Nadere informatie

Privacyreglement AMK re-integratie

Privacyreglement AMK re-integratie Privacyreglement Inleiding is een dienstverlenende onderneming, gericht op het uitvoeren van diensten, in het bijzonder advisering en ondersteuning van opdrachtgevers/werkgevers in relatie tot gewenste

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT THUISZORG INIS

PRIVACYREGLEMENT THUISZORG INIS PRIVACYREGLEMENT THUISZORG INIS 1. BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Instellingen: De particuliere organisaties voor thuiszorg die onder de naam THUISZORG INIS actief zijn. 1.2. Persoonsgegeven: Een gegeven dat herleidbaar

Nadere informatie

PRIVACY REGLEMENT PERCURIS

PRIVACY REGLEMENT PERCURIS PRIVACY REGLEMENT PERCURIS Inleiding. Van alle personen die door Percuris, of namens Percuris optredende derden, worden begeleid -dat wil zeggen geïntervenieerd, getest, gere-integreerd, geadviseerd en

Nadere informatie

HANDLEIDING AANVRAAG ELEKTRONISCHE VOG

HANDLEIDING AANVRAAG ELEKTRONISCHE VOG 1/5 HANDLEIDING AANVRAAG ELEKTRONISCHE VOG Let op! Voor het indienen van een elektronische VOG-aanvraag heeft u als sportvereniging/ sportbond twee zaken nodig. Uw vereniging of bond moet in het bezit

Nadere informatie

Aangifte van schade werkmaterieel

Aangifte van schade werkmaterieel Aangifte van schade werkmaterieel AEGON Werkmaterieel op Maat Al (telefonisch) gemeld _ Nee _ Ja, d.d. - - gesproken met schadenr. 1. Verzekeringnemer bedrijf _ volgens inschrijving Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Privacyreglement Zorgzuster

Privacyreglement Zorgzuster Privacyreglement Zorgzuster Versie 3-2015 Inleiding Zorgzuster heeft ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen een privacyreglement opgesteld houdende de regels voor de registratie

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT. dersane

PRIVACYREGLEMENT. dersane PRIVACYREGLEMENT dersane Den Haag, 01 mei 2015 dersane Paletplein 84 2526 GZ Den Haag 06-33763333 070-7502002 Email: info@educatiefcentrum.com KvK Den Haag 63339056 PRIVACYREGLEMENT dersane 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Vastgestelde privacyreglement Kraamzorg Novo Peri, 13 juni 2012

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Vastgestelde privacyreglement Kraamzorg Novo Peri, 13 juni 2012 Pagina 1 van 7 Privacyreglement Vastgestelde privacyreglement Kraamzorg Novo Peri, 13 juni 2012 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen artikel 1: Begripsomschrijvingen artikel 2: Reikwijdte artikel

Nadere informatie

Privacy-reglement deelnemers V.O.T.

Privacy-reglement deelnemers V.O.T. Privacy reglement persoonsregistratie Voorbereid op de Toekomst. Taal, advies en begeleiding (V.O.T.) Vastgesteld door de directie van Voorbereid op de Toekomst. Taal, advies en begeleiding op 6 oktober

Nadere informatie

Privacyreglement van De Zaak van Ermelo

Privacyreglement van De Zaak van Ermelo Privacyreglement van De Zaak van Ermelo ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet

Nadere informatie

Procedure. Periodieke en specifieke rapportages Gebruik Suwinet-Inkijk. Datum document: 16 mei 2007 Versie: 3.0. Datum afdruk: 14 april 2010

Procedure. Periodieke en specifieke rapportages Gebruik Suwinet-Inkijk. Datum document: 16 mei 2007 Versie: 3.0. Datum afdruk: 14 april 2010 Procedure Periodieke en specifieke rapportages Gebruik Suwinet-Inkijk Auteur: Breeman Datum document: 16 mei 2007 Versie: 3.0 Status: Definitief Datum afdruk: 14 april 2010 Periodieke en specifieke rapportages

Nadere informatie

1.8. Betrokkene Degene over wie Persoonsgegevens in de Persoonsregistratie zijn opgenomen.

1.8. Betrokkene Degene over wie Persoonsgegevens in de Persoonsregistratie zijn opgenomen. Privacyreglement 1. Begripsbepalingen 1.1. Persoonsgegevens Een gegeven dat herleidbaar is tot een individuele natuurlijke persoon. 1.2. Persoonsregistratie Elke handeling of elk geheel van handelingen

Nadere informatie

Privacy Bijsluiter Digitale Leermiddelen Basisonderwijs (Dr. Digi), Noordhoff Uitgevers

Privacy Bijsluiter Digitale Leermiddelen Basisonderwijs (Dr. Digi), Noordhoff Uitgevers Bijlage 1 bij de Bewerkersovereenkomst Noordhoff Uitgevers Privacy Bijsluiter Digitale Leermiddelen Basisonderwijs (Dr. Digi), Noordhoff Uitgevers Noordhoff Uitgevers is een educatieve uitgeverij die verschillende

Nadere informatie

Om het kienspel te melden moet het ingevulde formulier moet worden toegestuurd aan:

Om het kienspel te melden moet het ingevulde formulier moet worden toegestuurd aan: Meldingsformulier kienspel Kleine kansspelen, zoals een kienspel, moeten op grond van artikel 7c van de Wet op de kansspelen minimaal 14 dagen van te voren worden gemeld aan burgemeester en wethouders.

Nadere informatie

WBP Zelfevaluatie. Privacygedragscode (VPB)

WBP Zelfevaluatie. Privacygedragscode (VPB) WBP Zelfevaluatie Privacygedragscode (VPB) April 2004 1. Inleiding In haar beschikking van 13 januari 2004 heeft het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) verklaard dat de in de privacygedragscode

Nadere informatie

Plan 5 6-11 7 - 41-43 76-78

Plan 5 6-11 7 - 41-43 76-78 Plan Gegevens mag het? Rechtmatig verkregen gegevens grondslagen voor rechtmatige verwerking: Ondubbelzinnige toestemming, noodzakelijk voor uitvoeren overeenkomst, wettelijke plicht, bescherming vitale

Nadere informatie

Voor de registratie en de doorgifte van persoons- en medische gegevens dient dit reglement.

Voor de registratie en de doorgifte van persoons- en medische gegevens dient dit reglement. Privacyreglement R/ Partners Voorwoord Omtrent de zieke werknemer worden veel persoonsgegevens verwerkt. Alleen al de strengere reïntegratieverplichting en de verdere uitbreiding van de loondoorbetalingsverplichting

Nadere informatie

Privacy & Security Statement / Werkend Nederland BV. Werken met Persoonsgegevens

Privacy & Security Statement / Werkend Nederland BV. Werken met Persoonsgegevens Privacy & Security Statement / Werkend Nederland BV Inleiding Werkend Nederland werkt met persoonsgegevens. We zijn ons hiervan bewust en gaan integer om met uw gegevens. In dit document kunt u lezen hoe

Nadere informatie

Beveiligingsplan bij het Convenant voor het Veiligheidshuis Twente

Beveiligingsplan bij het Convenant voor het Veiligheidshuis Twente Beveiligingsplan Beveiligingsplan bij het Convenant voor het Veiligheidshuis Twente Beveiligingsplan 1. Inleiding 1.1 Aanleiding De samenwerking conform het convenant Veiligheidshuis Twente wordt ondersteund

Nadere informatie

Privacyverklaring Amsio BV

Privacyverklaring Amsio BV Privacyverklaring Amsio BV Via de website en de diensten van hostingbedrijf Amsio BV (www.amsio.com en www.netwerkstatus.nl) worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Amsio bv

Nadere informatie

PRIVACYVERKLARING PARKINSON VERENIGING

PRIVACYVERKLARING PARKINSON VERENIGING PRIVACYVERKLARING PARKINSON VERENIGING Via de website (www.parkinson-vereniging.nl) en het platform, waar u een Persoonlijk Parkinson Dossier kunt aanmaken, van De Parkinson Vereniging worden privacygevoelige

Nadere informatie

HUISREGELS COMPUTERGEBRUIK

HUISREGELS COMPUTERGEBRUIK Informatiebeveiliging NEN 7510 HUISREGELS COMPUTERGEBRUIK 2010 03-08-2010 Hoorn Inleiding In dit document wordt aangegeven welke huisregels binnen het gelden voor het gebruik van informatiesystemen, computers

Nadere informatie

Privacyreglement Heerenlanden College. Hoofdlijnen en beknopte aanwijzingen voor de uitvoering

Privacyreglement Heerenlanden College. Hoofdlijnen en beknopte aanwijzingen voor de uitvoering Privacyreglement Heerenlanden College Hoofdlijnen en beknopte aanwijzingen voor de uitvoering Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Verwerking en verstrekking van gegevens... 4 3 De toegang tot en het opslaan van

Nadere informatie

Beveiligingsbeleid Stichting Kennisnet

Beveiligingsbeleid Stichting Kennisnet Beveiligingsbeleid Stichting Kennisnet AAN VAN Jerry van de Leur (Security Officer) DATUM ONDERWERP Disclaimer: Kennisnet geeft geen enkele garantie, met betrekking tot de geschiktheid voor een specifiek

Nadere informatie

Privacyreglement. verwerking persoonsgegevens. ROC Nijmegen

Privacyreglement. verwerking persoonsgegevens. ROC Nijmegen Privacyreglement verwerking persoonsgegevens ROC Nijmegen Laatstelijk gewijzigd in april 2014 Versie april 2014/ Voorgenomen vastgesteld door het CvB d.d. 12 juni 2014 / Instemming OR d.d. 4 november 2014

Nadere informatie

Reglement bescherming persoonsgegevens Lefier StadGroningen

Reglement bescherming persoonsgegevens Lefier StadGroningen Reglement bescherming persoonsgegevens Lefier StadGroningen Voor het verhuren van een woning en het leveren van overige diensten heeft Lefier StadGroningen gegevens van u nodig. De registratie en verwerking

Nadere informatie

22 oktober 2015. Privacyreglement Stichting Tuchtrecht Banken

22 oktober 2015. Privacyreglement Stichting Tuchtrecht Banken Inhoudsopgave Artikel 1: Definities... 3 Artikel 2: Reikwijdte Privacyreglement... 4 Artikel 3: Verantwoordelijke en bewerker... 4 Artikel 4: Doeleinden... 4 Artikel 5: Categorieën van Betrokkenen... 4

Nadere informatie

Privacyreglement Hammenga Coaching

Privacyreglement Hammenga Coaching Privacyreglement Hammenga Coaching Hammenga Coaching Fazantstraat 13 4815 GD Breda 06-46351388 info@hammengacoaching.nl Hammenga Coaching Privacyreglement 1 Inleiding Van alle personen die in het kader

Nadere informatie

Privacyreglement. gericht op (potentiële)medewerkers en trajectdeelnemers van Stichting Wijkwerk

Privacyreglement. gericht op (potentiële)medewerkers en trajectdeelnemers van Stichting Wijkwerk Privacyreglement gericht op (potentiële)medewerkers en trajectdeelnemers van Stichting Wijkwerk Dit privacyreglement is vastgesteld op 2 mei 2014 en vervangt de voorgaande privacyreglementen. Dit privacyreglement

Nadere informatie

Privacy Reglement - versie: januari 2016 Pagina 1 van 5

Privacy Reglement - versie: januari 2016 Pagina 1 van 5 Doel: bescherming bieden van persoonlijke levenssfeer van de ouders en kinderen die gebruik maken van de diensten van Kinderopvang Stichting Peuterspeelzalen Bergen op Zoom, Stichting Peuterspeelzalen

Nadere informatie

PRIVACYVERKLARING PARKINSON VERENIGING

PRIVACYVERKLARING PARKINSON VERENIGING PRIVACYVERKLARING PARKINSON VERENIGING Via de website (www.parkinson-vereniging.nl) en het platform, waar u een Persoonlijk Parkinson Dossier kunt aanmaken, van De Parkinson Vereniging worden privacygevoelige

Nadere informatie

KNSA-MODEL. Informatiebrochure. Hoe wordt met uw persoonsgegevensomgegaan?

KNSA-MODEL. Informatiebrochure. Hoe wordt met uw persoonsgegevensomgegaan? KNSA-MODEL Informatiebrochure Privacy binnen de KNSA en de bij haar aangesloten schietsportverenigingen Hoe wordt met uw persoonsgegevensomgegaan? EUCLIDESLAAN 1 POSTBUS 3045 3502 GB UTRECHT Tel: +31 (0)88

Nadere informatie

1. De bewerkersovereenkomst met Solviteers, de leverancier van het ICT-systeem voor de sociale wijkteams, vast te stellen.

1. De bewerkersovereenkomst met Solviteers, de leverancier van het ICT-systeem voor de sociale wijkteams, vast te stellen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Bewerkersovereenkomst WIZportaal Programma Zorg & Welzijn Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Voor de sociale wijkteams in de regio Nijmegen is nieuwe software

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Reglement bescherming persoonsgegevens Kansspelautoriteit

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Reglement bescherming persoonsgegevens Kansspelautoriteit STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 21460 29 juli 2014 Reglement bescherming persoonsgegevens Kansspelautoriteit De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit,

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Let op: vul het formulier alstublieft volledig in. Steiger of vlonder bouwen, wijzigen of verwijderen

Aanvraaggegevens. Let op: vul het formulier alstublieft volledig in. Steiger of vlonder bouwen, wijzigen of verwijderen Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Let op: vul het formulier alstublieft volledig in. Aanvraagnummer - Aanvraagnaam - Uw referentiecode - Ingediend

Nadere informatie

Privacy-AO voor een beveiliger Martin Romijn

Privacy-AO voor een beveiliger Martin Romijn Privacy-AO voor een beveiliger Martin Romijn Functionaris voor de gegevensbescherming Security Officer Onderwerpen AO van Security Officer (SO) Kader Incidenten en vragen AO Functionaris Gegevensbescherming

Nadere informatie

1C Privacyreglement. Beschrijving. Documentatie Handboek kwaliteitszorg Steun en Toeverlaat Versie: 1.0 Pagina: 1 van 5

1C Privacyreglement. Beschrijving. Documentatie Handboek kwaliteitszorg Steun en Toeverlaat Versie: 1.0 Pagina: 1 van 5 Artikel 1: Begripsomschrijvingen Bij de hiernavolgende definities is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de betekenis die daaraan wordt toegekend in de WBP. In alle gevallen waarin dit reglement niet

Nadere informatie

MODEL BEWERKERSOVEREENKOMST

MODEL BEWERKERSOVEREENKOMST MODEL BEWERKERSOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: (i) De besloten/naamloze vennootschap/stichting/vereniging [statutaire naam], statutair gevestigd te [plaats] en kantoorhoudende te (postcode) [plaats] aan

Nadere informatie

SvS KM Privacyreglement 15 Pagina 1

SvS KM Privacyreglement 15 Pagina 1 INHOUDSOPGAVE: ALGEMENE BEPALINGEN 1. Begripsbepalingen 2. Reikwijdte Privacyreglement Stap voor Stap Jobcoaching BV: KENMERKEN VAN DE PERSOONSREGISTRATIE 3. Doel van de persoonsregistratie 4. Werking

Nadere informatie

Checklist NEN7510, Informatiebeveiliging in de mondzorgpraktijk Vraag Ja / Nee / Gedeeltelijk. 1. Beschikt de praktijk over een beleidsdocument

Checklist NEN7510, Informatiebeveiliging in de mondzorgpraktijk Vraag Ja / Nee / Gedeeltelijk. 1. Beschikt de praktijk over een beleidsdocument Checklist NEN7510 Eén van de eerste stappen van het gestructureerd verbeteren van informatiebeveiliging en het implementeren van de NEN7510 omvat het bepalen van de status van de naleving van de NEN7510.

Nadere informatie

Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon.

Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Privacyreglement Intermedica Kliniek Geldermalsen Versie 2, 4 juli 2012 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsbepalingen Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare

Nadere informatie

PROTOCOL VIDEOCAMERATOEZICHT 2013 gemeente Krimpen aan den IJssel

PROTOCOL VIDEOCAMERATOEZICHT 2013 gemeente Krimpen aan den IJssel PROTOCOL VIDEOCAMERATOEZICHT 2013 gemeente Krimpen aan den IJssel Introductie Veiligheid is geen nieuw thema. In het kader van de Arbo-wet heeft de werkgever een zorgplicht met betrekking tot de veiligheid,

Nadere informatie

Reglement bescherming persoonsgegevens studenten Universiteit van Tilburg

Reglement bescherming persoonsgegevens studenten Universiteit van Tilburg Reglement bescherming persoonsgegevens studenten Universiteit van Tilburg Dit reglement bevat, conform de wet bescherming persoonsgegevens, regels voor een zorgvuldige omgang met het verzamelen en verwerken

Nadere informatie

Privacyreglement Stichting Combiwel Amsterdam

Privacyreglement Stichting Combiwel Amsterdam Privacyreglement Stichting Combiwel Amsterdam Versie 3.0 Vastgesteld 24-2-2015 Evaluatiedatum 1-3-2017 Houder Servicebureau, Adviseur beleid en kwaliteit Privacyreglement Combiwel versie 3.0 Pagina 1 van

Nadere informatie

Inkoopvoorwaarden en informatieveiligheidseisen. Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR)

Inkoopvoorwaarden en informatieveiligheidseisen. Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) Inkoopvoorwaarden en informatieveiligheidseisen Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) Colofon Onderhavig operationeel product, behorende bij de Baseline

Nadere informatie

Voor de toepassing van dit reglement en de daarbij behorende bijlagen wordt verstaan onder:

Voor de toepassing van dit reglement en de daarbij behorende bijlagen wordt verstaan onder: PRIVACYREGLEMENT Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor de toepassing van dit reglement en de daarbij behorende bijlagen wordt verstaan onder: a. Het College van Bestuur: het bestuur van de Stichting Carmelcollege.

Nadere informatie

Artikel 1: Definities. Bewerkersovereenkomst VO-digitaal N.V. Overwegen het volgende: Komen het volgende overeen: Partijen:

Artikel 1: Definities. Bewerkersovereenkomst VO-digitaal N.V. Overwegen het volgende: Komen het volgende overeen: Partijen: Partijen: 1 Het bevoegd gezag van de school, geregistreerd onder een BRIN-nummer bij de Dienst Uitvoering Onderwijs van het Ministerie van Onderwijs, hierna te noemen: Onderwijsinstelling. en 2 de naamloze

Nadere informatie

Privacyreglement Bureau Streefkerk B.V.

Privacyreglement Bureau Streefkerk B.V. Privacyreglement Bureau Streefkerk B.V. Inleiding Van alle personen die door Bureau Streefkerk worden begeleid, dat wil zeggen geadviseerd en ondersteund bij het zoeken, verkrijgen en behouden van een

Nadere informatie

Wet Bescherming Persoonsgegevens : WBP AANGESLOTEN BIJ:

Wet Bescherming Persoonsgegevens : WBP AANGESLOTEN BIJ: AANGESLOTEN BIJ: Btw nummer 086337798 B01 K.v.K. nr. 14096082 Maastricht Wet Bescherming Persoonsgegevens : WBP Kwaliteit Per 1 september 2001 is de Wet Persoonsregistraties vervangen door de Wet Bescherming

Nadere informatie

Beschrijving uniforme maatregelen m.b.t. Direct marketing

Beschrijving uniforme maatregelen m.b.t. Direct marketing Uniforme maatregel Sparrenheuvel 16 Postbus 520 3700 AM ZEIST Telefoon (030) 698 89 11 Telefax (030) 698 83 33 E-mail info@zn.nl Titel Inhoud Auteur Uniforme Maatregel 04: Direct marketing Beschrijving

Nadere informatie

Privacyreglement Adviespunt Zorgbelang

Privacyreglement Adviespunt Zorgbelang Privacyreglement Adviespunt Zorgbelang Document/proceseigenaar: Huib Hoogendijk, Paula Woudsma Versienummer: 1.0 (definitief) Vastgesteld door: directeurenoverleg Datum vaststelling: 24 september 2015

Nadere informatie

Reglement persoonsgegevens

Reglement persoonsgegevens Reglement persoonsgegevens NWO-reglement ter bescherming van privacygevoelige gegevens opgenomen in NWO-bestanden Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. Wbp: Wet bescherming

Nadere informatie

Informatiebeveiliging: de juridische aspecten. Anton Ekker juridisch adviseur Nictiz

Informatiebeveiliging: de juridische aspecten. Anton Ekker juridisch adviseur Nictiz Informatiebeveiliging: de juridische aspecten Anton Ekker juridisch adviseur Nictiz 20 september 2012 Onderwerpen beveiligingsplicht Wbp aandachtspunten implementatie IAM en BYOD wat te doen bij een datalek?

Nadere informatie

Inleiding, toelichting... 2. Algemene bepalingen... 2. Artikel 1: Begripsbepalingen... 2. Artikel 2: Reikwijdte... 3. Artikel 3: Doel...

Inleiding, toelichting... 2. Algemene bepalingen... 2. Artikel 1: Begripsbepalingen... 2. Artikel 2: Reikwijdte... 3. Artikel 3: Doel... PRIVACYREGLEMENT REGIORECHT ANTI-FILESHARINGPROJECT INHOUD Inleiding, toelichting... 2 Algemene bepalingen... 2 Artikel 1: Begripsbepalingen... 2 Artikel 2: Reikwijdte... 3 Artikel 3: Doel... 3 Rechtmatige

Nadere informatie

Reglement bescherming persoonsgegevens studenten VU Amsterdam

Reglement bescherming persoonsgegevens studenten VU Amsterdam Reglement bescherming persoonsgegevens studenten VU Amsterdam inhoudsopgave Algemene bepalingen Artikel 1. Begrippenkader Reikwijdte Artikel 2. Reikwijdte van de regeling Doelbinding Artikel 3. Doeleinden

Nadere informatie

Privacyreglement. De verwerking van persoonsgegevens is elke handeling of elk geheel van handelingen met persoonsgegevens.

Privacyreglement. De verwerking van persoonsgegevens is elke handeling of elk geheel van handelingen met persoonsgegevens. Privacyreglement Workways begeleidt personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt met als doel deze afstand te verkleinen zodat er re-integratiemogelijkheden ontstaan. Van alle personen die bij Workways

Nadere informatie

Uw persoonsgegevens en uw privacy

Uw persoonsgegevens en uw privacy Uw persoonsgegevens en uw privacy Uw gegevens in veilige handen Algemeen De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) beschermt uw privacy en uw persoonsgegevens. Deze wet verplicht organisaties die met persoonsgegevens

Nadere informatie

rechtmatigheid POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Prins Clauslaan 20

rechtmatigheid POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Prins Clauslaan 20 POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Prins Clauslaan 20 TEL 070-381 13 00 FAX 070-381 13 01 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN Koninklijk Horeca Nederland DATUM 5 februari

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Let op: vul het formulier alstublieft volledig in. Overige activiteiten in of nabij een oppervlaktewaterlichaam uitvoeren

Aanvraaggegevens. Let op: vul het formulier alstublieft volledig in. Overige activiteiten in of nabij een oppervlaktewaterlichaam uitvoeren Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Let op: vul het formulier alstublieft volledig in. Aanvraagnummer - Aanvraagnaam - Uw referentiecode - Ingediend

Nadere informatie

Het Privacyreglement Coaching Monitor

Het Privacyreglement Coaching Monitor Het Privacyreglement Coaching Monitor Doel Dit privacyreglement heeft tot doel om gebruikers van de Coaching Monitor, een initiatief van de Stichting Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO), te informeren

Nadere informatie

MELDINGSFORMULIER OVERLIJDEN

MELDINGSFORMULIER OVERLIJDEN Voor u dit formulier invult vragen wij u eerst onderstaande aanwijzingen door te lezen. U kunt informatie over de claim- en de uitkeringsprocedure vinden op onze website www.. 1. Om de claim in behandeling

Nadere informatie

uw (bedrijfs)naam, e-mail adres, adres, (statutaire) vestigingsadres, telefoonnummer en geslacht.

uw (bedrijfs)naam, e-mail adres, adres, (statutaire) vestigingsadres, telefoonnummer en geslacht. Privacybeleid Zoek en Vind Algemeen Zoek en Vind maakt voor de exploitatie van haar website en diensten gebruik van persoonsgegevens. Ter bescherming van de persoonsgegevens van de gebruiker heeft Zoek

Nadere informatie

info@zeker-online.nl www.zeker-online.nl Drs L. (Bert) F.G. Tuinsma RA, voorzitter 10 december 2013

info@zeker-online.nl www.zeker-online.nl Drs L. (Bert) F.G. Tuinsma RA, voorzitter 10 december 2013 info@zeker-online.nl www.zeker-online.nl Drs L. (Bert) F.G. Tuinsma RA, voorzitter 10 december 2013 2 Boekhouden in de cloud!! 3 Aanbod te over: 4 5 Hoe betrouwbaar en veilig is online administratieve

Nadere informatie

Het doel van dit reglement is een praktische uitwerking te geven van de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, verder te noemen WBP.

Het doel van dit reglement is een praktische uitwerking te geven van de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, verder te noemen WBP. PRIVACYREGLEMENT PHH ACADEMIE Doel van het reglement De Wet Bescherming Persoonsgegevens vereist dat persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze dienen te worden

Nadere informatie

Privacy reglement SlagKracht re-integratie en loopbaanontwikkeling Privacy reglement SlagKracht re-integratie en loopbaanontwikkeling

Privacy reglement SlagKracht re-integratie en loopbaanontwikkeling Privacy reglement SlagKracht re-integratie en loopbaanontwikkeling ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP daaraan

Nadere informatie