Nederland: de Maritieme Wereldtop

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nederland: de Maritieme Wereldtop"

Transcriptie

1 Nederland: de Maritieme Wereldtop Veilig, duurzaam en welvarend Innovatie Agenda van de Maritieme Cluster S a m e n w e r k i n g e n I n t e g r a t i e Fundamenteel Toegepast Innovatie Winnen op zee Hydromechanica Research en onderwijs agenda van de Maritieme Cluster Maritieme operaties Schone Schepen Constructies en materialen Slim en veilig varen Systemen en processen Ontwerp en bouwtechnologie Effectieve Infrastructuur Impact op mariene omgeving TKI Maritiem in Topsector Water: Samenvatting Innovatie agenda en Research agenda voor STW call V1.0, 1 februari 2014

2 Inhoudsopgave Introductie... 3 Innovatie Agenda... 5 Research agenda (ambitietabellen)

3 Introductie De Maritieme cluster wil economische en maatschappelijke uitdagingen combineren. Veiligheid en duurzaamheid zijn daarom heel helder terug te vinden in de innovatiethema s van de maritieme sector. We combineren dit met een bijdrage aan economisch herstel: een welvarende natie is in de ogen van de Maritieme cluster in de toekomst een varende natie. Als aanpak is geformuleerd: Er wordt goed samengewerkt in projecten én er is ruimte/geld voor funderend (middel)lange termijn onderzoek. Zo ontwikkelen we de kennis en de specialisten die we nodig hebben voor onze baanbrekende maritieme producten en diensten van toekomst. Op basis van de ervaringen bij de opstart zijn een aantal wijzigingen aangebracht in de aanpak. Zo was er bij de opstart van de Topsector Water veel aandacht voor de business cases. Vanzelfsprekend draait het allemaal uiteindelijk om concrete (verkoopbare) innovaties en het oplossen van problemen voor het bedrijfsleven en overheid, maar de bedoeling en invulling van deze brede term business cases was niet altijd duidelijk. Dit leverde verwarring op. Deze term laten we daarom vallen en we gebruiken de meer heldere term Joint Industry Project voor concrete samenwerking tussen bedrijven. Verder heeft de structuur van het Maritiem Innovatiecontract een kleine update gekregen: Innovatie Agenda van de Maritieme Cluster S a m e n w e r k i n g e n I n t e g r a t i e Fundamenteel Toegepast Innovatie Winnen op zee Hydromechanica Research en onderwijs agenda van de Maritieme Cluster Maritieme operaties Schone Schepen Constructies en materialen Slim en veilig varen Systemen en processen Ontwerp en bouwtechnologie Effectieve Infrastructuur Impact op mariene omgeving Er is nu gekozen voor de volgende innovatiethema s: Winnen op zee (grondstoffen en energiewinning op zee) 3

4 Schone schepen (brandstoffen, brandstofbesparing, emissies, onderwatergeluid) 1 Slim en veilig varen (speciale schepen, slimme systemen, defensie, veiligheid) 2 Effectieve Infrastructuur (interactie schip en infrastructuur havens en vaarwegen) 3 Om te benadrukken dat samenwerking en (systeem)integratie het sterke punt is van de Nederlandse scheepsbouw en scheepsvaart, is de blauwe band Samenwerking en Integratie aangebracht in het schema. Dit gaat om research samenwerking en integratie van technische systemen, maar ook om proces innovaties rond het ontwikkel en bouwproces. Het project Integraal Samenwerken is hier een voorbeeld van. Deze thema s vereisen excellent onderzoek op de volgende maritieme kennisgebieden: Hydrodynamica Maritieme operaties Maritieme constructies en materialen Maritieme systemen en processen Maritieme ontwerp en bouwtechnologie De impact op de mariene omgeving De bijbehorende Innovatie agenda en Research en onderwijsagenda zijn aangehecht in Bijlagen E en F. Veilig varen met slimme schepen in een effectieve infrastructuur krijgt extra aandacht in deze update 1 Het onderwerp onderwatergeluid van schepen en het effect daarvan op zoogdieren is de afgelopen tijd geïdentificeerd als belangrijk onderwerp voor de sector en daarom expliciet in de agenda opgenomen. 2 Dit was Slimme schepen. Reden: aandacht voor veiligheid en het gebruik van schepen ontbrak expliciet in de namen van de innovatiethema s. Het huidige thema beslaat zowel het schip als het varen. Aandacht voor slimme en procesgerichte innovatie in het bouwproces past goed in het researchthema Maritieme ontwerp en bouwtechnologie. 3 Dit was Slimme havens. Reden: het aandachtsgebied is breder dan alleen de haven, maar beslaat ook de vaarwegen. Dit thema is gericht op de rol van het schip in de transportketen, maar is ook een link met het Deltatechnologie cluster in de Topsector Water en de Topsector Logistiek. 4

5 Innovatie Agenda In deze Bijlage worden de vier Innovatie thema s beschreven in compacte ambitietabellen. Steeds wordt de volgende vraag beantwoord: Welke innovaties (diensten/producten) willen we hebben bereikt? Daarna worden de ambities over 5 en 10 jaar weergeven. Dit geeft het lange termijn perspectief van de Maritieme cluster voor de komende 5 tot 10 jaar. Winnen op zee, met als subthema s: Diepzee Mijnbouw Zeebodem infrastructuur Winning van duurzame energie op zee Drijvend Productie platform Energie buffers en alternatief transport Maritieme oplossingen voor de plastic soep Schone schepen, met als subthema s: Brandstofbesparing Emissies (Nox, SOX, PM, ozonlaag aantastende stoffen, methaan, ammoniak, black carbon GHG, ballastwater) Toepassing alternatieve brandstoffen, waaronder LNG Het Stille Schip De Schone Life Cycle Slim en veilig varen, met als subthema s: Reductie bemanning en onbemand varen Effectief onderhoud, reductie 'total cost of ownership' Vergroten functionaliteit en inzetbaarheid platforms Efficient en concurrerend (ver)bouwen in Nederland Veilig opereren Effectieve infrastructuur, met als subthema s: Optimaal gebruik van de delta (havens en vaarwegen) Duurzaam gebruik van de delta (havens en vaarwegen) (Nautisch) ontwerp havens en vaarwegen Concepten en sytemen voor transport uit het oogpunt van ladingafhandeling 5

6 6 Simulator onderzoek naar Effectieve infrastructuur: een belangrijke researchvraag betreft de windkrachten op schepen in een bebouwde havenomgeving en de gevolgen voor veilige manoeuvres

7 Winnen op zee Ambitie over 5 jaar Ambitie over 10 jaar Diepzee Mijnbouw Exploratie gerealiseerd op 5 km waterdiepte met kernen tot 100 Exploratie op 5 km waterdiepte met kernen tot 100 m diep maar m diep sneller, goedkoper en in situ gerealiseerd (op diepte analyse) Milieu regelgeving Building With Nature: we hebben Voortrekkersrol International Seabed Authority (ISA) procedures om systemen en operaties te ontwerpen met acceptabele impact op de ecosystemen. Environmental impact assessment is geaccepteerd protocol. De mijnbouw krachten zijn gekwantificeerd en de productie is De bijbehorende ontwerp tools zijn ontwikkeld (Integraal hyperbaar in test omgeving gerealiseerd. systeem). Geoptimaliseerde snijtools operationeel: snijkrachten Snijtools verder doorontwikkeld: minimaal energie verbruik; voorspelbaa r minimale slijtage en gemaximaliseerde uptime Slurry scheiding aan het oppervlak; Kwantificeren verticaal Slurry scheiding op de zeebodem gerealiseerd. Materiaal transport (multi phase) settling slurry. Werking verticaal transport naar het oppervlak. De ontwerpmethodiek is standard transport systeem gerealieerd. Alternatieve systemen product ontwikkeld. Tools klaar om vertika al transport te optimaliseren Constructie ontwerptool klaar om geoptimaliseerde mijnbouw Mijnbouw riser ontwerpmethodiek standard product riser configuratie te maken Eerste mining operatie met prototype in 1000m waterdiepte Mining operaties met prototype op dieptes >2000m en/of standard product op 1000 m diepte Goede materiaal selectie criteria: nieuwe protocollen om Nieuwe materiaal toepassing in prototypes getest materiaal te maken dat onder hoge druk optimale slijtage eigenschappen en redelijke rekgrenzen heeft Vermoeiingslevensduur binnen 50 % nauwkeurig: monitoring Validatieprojecten uitgevoerd / in uitvoering. Monitoring tools klaar vermoeiingslevensduur standaard toegepast. Energie voorzieningsconcept voor hoog vermogen (10MW) op zee Energie voorziening operationeel voor hoog vermogen (10MW) bodem. op zee bodem. Capa citeit vergroot en diepte >2000 m. Permanente Magneet (PM) motor met hoog vermogen (10 MW) PM motor is standard product voor diep zee toepassing en laag toerental rijp voor toepassing grote diepte / hoge vermogens / open concept Inzicht in eco systeem bij deepsea mining, ook gericht op Modellen beschikbaar die goede impact voorspellingen kunnen mogelijk versneld herstel van evenwicht in ecosystemen: in doen op deep sea ecosystemen. Wegnemen van onzekerheden eerste aanleg gericht op Turbiditeit, geluid, licht, fysieke in de modellering om voorspellingen van effect op ecosysteem verstoring en toxische stoffen. Ook effect van plume vorming. nauwkeuriger te kunnen doen Snel analyse door uitvoeren van 3 eco systeem impact studies Standaard protocollen om impact op ecosysteem binnen op deep sea mining: SMS deposit veld, Fosfaat veld en mineral aanvaarde grenzen te houden Ontwerptools die alle mogelijke calamiteiten doornemen Ontwerptools geaccepteerd in regelgeving conform Formal Safety assessment in de Offshore Zeebodem infrastructuur en Constructie van zeebodem infrastructuur in Arctisch gebied. Pijp /kabellegproject in Arctisch gebied gerealiseerd tot 50 Realiseren van prototype equipment voor: trenching & piip meter waterdiepte en prototype tot 200 meter waterdiepte. vaste constructies /kabelleggen & bedekken van pijpleidingen/kabels in Arctische condities. Systemen operationeel voor een veilige en snelle Merendeel va n de oude platformen verwi jderd 'decommisioning' va n oude platformen Toepassen composiet materialen in Offshore, en het Project gerealiseerd met composiet pijpleidingen. ontwikkelen van geaccepteerde methoden van reparatie van composietconstructies. Prototype ontwikkeld van composiet pijpleidingen of risers. Concepten ontwi kkeld voor vol ledige onderwater Prototypes ontwikkeld voor de hiernaast bedoelde concepten (robot)operaties voor werkzaamheden ten behoeve van de voor volledige onderwater operaties (inclusief bijvoorbeeld subice) onerwater infrastructuur, zoals installatie, reparatie of verwijdering van leidingen en/of equipment. Inclusief de daarvoor benodigde energie. Verankeringsconstructies en methodieken gerealiseerd op een Verwijderingsmethodieken gerealiseerd op milieu technisch wijze, waarbij verantwoord met het ecosysteem wordt geoptimalizeerde wijze. omgegaan. Ontwikkelen van een concept van een specialistisch Realiseren van een specialistisch ondersteuningsschip voor ondersteuningsschip voor Arctische operaties. Arctische operaties OntwikkelenvaneenconceptontwerpvaneenspecialistischeRealiseren va n een specialistisch Arctische boorunit Arctische boorunit 7

8 Winning van duurzame energie op zee Realiseren van een Tidal Energy park op prototypeschaal Feasibility (drijvende) Golf Energie converter bepaald Tidal Energy park standaard product Ontwikkelen van een prototype (drijvende) Windturbine voor Realiseren van een groot windenergie park op de Noordzee in grotere waterdiepte (>50 m) in Noordzee condities waterdieptes groter dan 50 m. Commerciële schaal offshore Ocean Thermal Energy Conversion Serie van commerciële schaal offshore Ocean Thermal Energy (OTEC) pilot centrale in operatie Convers i on (OTEC) centrales in operatie, standaard product Concepten ontwikkeld voor het kweken van seaweed offshore Prototypes voor seaweed productie offshore operationeel Het ontwikkelen van concepten voor het offshore benutten van Het realiseren van een prototype installatie die offshore stranded energy, in een product dat gecommercialiseerd kan stranded energy gebruikt om drinkwater te maken. worden (bijvoorbeeld zoet water) Ontwikkelen van ecologische modellen van de invloed van de Wereldwijd kunnen toepassen van ecologische modellen zoals offshore opwekking van duurzame energie (getijde energie, hiernaast bedoeld. golfenergie,osmose) op de omgeving Drijvend Productie platform Tandem moored LNG overslag prototype Tandem moored LNG overslag standard product Het ontwikkelen van een concept voor een credible Het realiseren van een prototype van zo'n stationkeeping stationkeeping systeem voor year round operatie in Arctische systeem als hiernaast bedoeld. gebieden (voor boorschip/constructievessel/drijvende productieunit) Ontwikkelen van equipment en decision support systemen om Eerste stappen naar een drijvend unmanned productieplatform, unmanned (remote) operation van offshore productie (subsea met unmanned offloading. of surface) mogelijk te maken. Het ontwikkelen en vastleggen van een scope of work voor Lifetime extension requirements opgenomen in Rules and platform lifetime extension. Regulations Marginale olie/gas veld ontwikkeling met gebruik van nieuwe Marginale olie/gas veld ontwikkeling met gebruik van nieuwe business modellen en drijvende productie concepten proof of business modellen en drijvende productie concepten principle bereikt prototype ontwikkeld Ontwikkelen prototype voor drijvende productie concepten voor Toepassen van bio technology voor eiwit en/of eiwit en/of energieproductie door middel van bio technology energieproductie op zee op commerciele schaal. Energie buffers en alternatief transport Maritieme oplossingen seaweed produktie en verwijderen 'plastic soep' Ontwikkelen van een concept voor de offshore winning van schaliegas/ olie Realiseren van een prototype voor de offshore winning van schaliegas/ olie. Ontwikkelen van transport en buffersystemen voor offshore Wereldwijd beschikbaar maken en aanbieden van geintegreerd energie, met de bedoeling om verschillende bronnen van conventioneel en duurzame energieopwekking systeem op zee. offshore energie te integreren. Eerste prototype voor buffersysteem gerealiseerd. Het ontwikkelen van concepten om offshore stranded energy Het realiseren van een prototype van een installatie zoals (b.v. stranded gas of vormen van duurzame energie) via nieuwe hiernaast bedoeld. technieken om te zetten in producten die makkelijker gecommercialiseerd kunnen worden (b.v. gas to liquid, gas towire, bio chemische omzetting van gas tot andere producten, of drinkwaterproductie) Ontwikkelen van maritieme concepten voor het produceren van Eerste maritieme prototypes voor het produceren van seaweed seaweed op zee en het verwijderen van de plastic soep (grotere op zee en verwijderen van de plastic soep (grotere delen en delen en microplastics) microplastics) 8

9 Drijvend Productie platform Tandem moored LNG overslag prototype Tandem moored LNG overslag standard product Het ontwikkelen van een concept voor een credible Het realiseren van een prototype van zo'n stationkeeping stationkeeping systeem voor year round operatie in Arctische systeem als hiernaast bedoeld. gebieden (voor boorschip/constructievessel/drijvende productieunit) Ontwikkelen van equipment en decision support systemen om Eerste stappen naar een drijvend unmanned productieplatform, unmanned (remote) operation van offshore productie (subsea met unmanned offloading. of surface) mogelijk te maken. Het ontwikkelen en vastleggen van een scope of work voor Lifetime extension requirements opgenomen in Rules and platform lifetime extension. Regulations Marginale olie/gas veld ontwikkeling met gebruik van nieuwe Marginale olie/gas veld ontwikkeling met gebruik van nieuwe business modellen en drijvende productie concepten proof of business modellen en drijvende productie concepten principle bereikt prototype ontwikkeld Ontwikkelen prototype voor drijvende productie concepten voor Toepassen van bio technology voor eiwit en/of eiwit en/of energieproductie door middel van bio technology energieproductie op zee op commerciele schaal. Energie buffers en alternatief transport Maritieme oplossingen seaweed produktie en verwijderen 'plastic soep' Ontwikkelen van een concept voor de offshore winning van schaliegas/ olie Realiseren van een prototype voor de offshore winning van schaliegas/ olie. Ontwikkelen van transport en buffersystemen voor offshore Wereldwijd beschikbaar maken en aanbieden van geintegreerd energie, met de bedoeling om verschillende bronnen van conventioneel en duurzame energieopwekking systeem op zee. offshore energie te integreren. Eerste prototype voor buffersysteem gerealiseerd. Het ontwikkelen van concepten om offshore stranded energy Het realiseren van een prototype van een installatie zoals (b.v. stranded gas of vormen van duurzame energie) via nieuwe hiernaast bedoeld. technieken om te zetten in producten die makkelijker gecommercialiseerd kunnen worden (b.v. gas to liquid, gas towire, bio chemische omzetting van gas tot andere producten, of drinkwaterproductie) Ontwikkelen van maritieme concepten voor het produceren van Eerste maritieme prototypes voor het produceren van seaweed seaweed op zee en het verwijderen van de plastic soep (grotere op zee en verwijderen van de plastic soep (grotere delen en delen en microplastics) microplastics) 9

10 Schone Schepen Ambitie over 5 jaar Ambitie over 10 jaar Brandstofbesparing Emissies (Nox, SOX, PM, ozonlaag aantastende stoffen, methaan, ammoniak, black carbon GHG, ballastwater) Toepassing alternatieve brandstoffen, waaronder LNG Het Stille Schip De Schone Life Cycle Nauwkeurige verbruiksmetingen continue beschikbaar (ref convenant KVNR) Hulpvoortstuwing met wind is als prototypes toegepast Methodiek voor de optimalisatie van het ontwerp, component en configuratiekeuze in samenhang met energiemanagement wordt toegepast. Integratie van brandstofcellen en solar energy systemen zijn hiervan onderdeel. Operaties en ontwerpen zijn efficienter door teruggekoppelde resultaten van verbruiksmetingen Voor relevante scheepstypen is windvoortstuwing een optionele aanvulling. Methodiek in het ontwerpproces is verfi jnd On board energie opslag/peak shaving in ontwerp en Geinstalleerde vermogens zijn significant kleiner geworden uitvoering gereed door toepassing van peak shaving en energy management Operator guidance voor reisplanning in relatie tot aankomst in Reisplannings operator guidance wordt standaard toegepast de haven beschikbaar Operationele optimalisatie van werkschepen vi a ingebouwde Operationele optimalisatie wordt standaard toegepast intelligentie en als kennis bij bemanningen beschikbaar Inzicht in en reductie van energiegebruik hulpsystemen Significante reductie van het energiegebruik van hulpsystemen is bereikt door opgebouwde ervaring met energiemanagement systemen Energie index voor complex specials, gebaseerd op extensieve 50% reductie energieverbruik voor complexe specials database van metingen beschikbaar Ontwerp en veiligheids en uitvoeringsconsequenties slow Geoptimaliseerde ontwerpen, gebalanceerd voor slow steaming beheerst steaming en veiligheidseisen Wrijvingsweerstandreductie (wandruwheid, antifouling, milieu Wrijvingsweerstandreductie (wandruwheid, antifouling, milieu impact) tot 25 % gerealiseerd impact) tot 25 % toegepast Toepassing brandstofcellen bij grotere vermogens gerealiseerd Commerciele toepassing brandstofcellen Efficiency van voortstuwing verhoogd met 15% Efficiency van voortstuwing verhoogd met 25% Ontwerpmodellen ontwikkeld voor verbeterde systeemintegratie van voortstuwing en energiesystemen met design for service benadering Alternatieve hoog rendement voortstuwers (ook voor binnenvaart) conceptueel ontwikkeld, b.v. vi a Nature Inspired / Biomimetic oplossingen Geïntegreerde toepassing van emissiereductieopties voor scheepstypen gerealiseerd. Afvoergassenreiniging in prototypes uitgewerkt Life cycle analyse en simulatie is geaccepteerde ontwerptool Tier III eisen worden systeemspecifiek toegepast i.p.v. componentspecifiek Beheerste brandstofkwaliteit, effecten zware metalen zijn inzichtelijk Intelligente electronische systemen om ten allen tijde alle werktuigen optimaal te laten samenwerken voor een max gecombineerd rendement gerealiseerd Commerciele toepassing alternatieve hoog rendement voortstuwers, b.v. vi a Nature Inspired / Biomimetic oplossingen Standaard toepassing van afvoergassenreinigers, ook in combinaties toegepast met beheerste interactieeffecten Life cycle analyse en simulatie is breed ingevoerd Integraal benaderende regelgeving doorgevoerd Alternatieve brandstoftoepassing voor minimale emissies. Kosten baten studie Waste Heat Recovery Systen (WHRS) beschikbaar. Regelgeving is afgestemd op energy efficiency van WHRS Design for operations uitgangspunten in Design for operations uitgangspunten in motorafstelling/ontwerp is ontwikkeld motorafstelling/ontwerp wordt standaard meegenomen in het ontwerpproces en de aflevering specs van de motoren Emissieperformance NL complex specials significant beter dan tier III Extensieve database emissies beschikbaar inclusief de brandstof kwaliteit als input Uitgewerkte ontwerpen voor LNG fuelled schepen zijn beschikbaar Geaccepteerde en geïmplementeerde oplossingen om methaanslip te reduceren Retrofit toepassingen op basis van LNG brandstof gerealiseerd LNG Veiligheidsstudies, genormaliseerde bunkersystemen, opleidingen zijn voltooid en beschikbaar Toepassingen bio fuels gerealiseerd, met gegarandeerde houdbaarheid van de brandstoffen (Verbeterde) regelgeving voor de introductie van alternatieve brandstoffen is gerealiseerd LNG TTC gerealiseerd, R&D programma is gestart. Permanent magneet motoren en pseudo direct drives (permanent magneet geactiveerde overbrengingen) ontwikkeld Brandstof voor brandstofcellen practisch toepasbaar aan boord van schepen. Identificatie geluidsbronnen en impact op het milieu beschikbaar Eerste reductiemaatregelen toegepast Verbeterde voorspellingsmodellen in de ontwerpfase zijn beschikbaar Risico beheersing in het ontwerp proces en operaties gerealiseerd. (Schip en lading en offshore) Scenariomodellering en nieuwe oplossingen voor calamiteitenbeheersing ontwikkeld. (containerschepen, cruise schepen, LNG schepen) Eén milieuperformance indicator, toepasbaar voor complexe specials Verbeterd recyclebaar platform door gebruik van slimme materialen is ontwikkeld Overige emissies zijn gereguleerd: PM, methane slip, ammoniak slip LNG fuelled schepen worden voor een aantal types standaard toegepast Dual fuel motoren geoptimaliseerd. Significant aandeel van de in 2016 varende vloot is aangepast aan de dan geldende normen Internationaal geharmoniseerde regelgeving is beschikbaar LNG TTC heeft sleutelpositie verworven in de internationale industrie. Permanent magneet motoren en pseudo direct drives (permanent magneet geactiveerde overbrengingen) toegepast Brandstofcellen als hoofdaandrijving toegepast Rationele normen voor binnen en buitenboord geluid beschikbaar Toepassing van voorspellingsmodellen in het ontwerp is standaard 10

11 Slim en veilig varen Ambitie over 5 jaar Ambitie over 10 jaar Reductie bemanning en onbemand varen Effectief onderhoud, reductie 'total cost of ownership' Vergroten multi functionaliteit en inzetbaarheid platforms Efficient en concurrerend (ver)bouwen in Nederland Veilig opereren Reductie aan boord van (vracht )schepen met 20 % Varend onbemand prototype Eerste varende onbemande schepen in drukke vaarroutes (The Channel) Decision support systemen voor kritieke systemen aan boord Decision support systemen voor de vi tal e systemen beschikbaar beschikbaar Shore support, ICT gebruik voor gegevens overdracht en Shore support, ICT gebruik voor gegevens overdracht en communicatie systeem beschikbaar communicatie systeem toegepast op nieuw te bouwen platforms Reductie van onderhoudskosten maritieme platform met 10 % Door met name ontwerpaanpassingen een reductie van onderhoudskosten met 25% Definitief ingevoerd rationeel Asset Management Control 15% reductie van total cost of ownership systemen Remote monitoring capability, Condition Based Maintenance Remote monitoring capability, Condition Based Maintenance (CBM), Remote Acces Monitoring and Control (RAMC) kritische (CBM), Remote Acces Monitoring and Control (RAMC) alle vitale systemen op afstand (vanaf de wal) gecontroleerd systemen op afstand gecontroleerd Start ontwikkeling Availabilityen Reliabilityaanpak conform de automobiel industrie Multifunctionaliteit platforms middels modules ontwerpgereedschap ontwikkeld en beschikbaar Availability en Reliability aanpak conform de automobiel industrie gereed Multifunctionaliteit platforms middels modules toepassing op een 'demonstrator' Platform functionaliteit beter afgestemd op veranderende requirements 10% reductie downtime ten gevolge van failure en/of 25% reductie downtime onderhoud (Verdere) Verhoging van comfort en veiligheid, bijvoorbeeld Ontwikkelde methoden en ontwerpen worden standaard door geavanceerde ride control) van snelle schepen is in toegepast concept gerealiseerd Op drie onderdelen, te weten regie, assemblage en produktie. 40 % reductie in kosten vergeleken met buitenland. Op al deze aspecten 25% reductie in kosten vergeleken met buitenland. Standaard voor neutrale data uitwisseling toeleveranciers en Bouw en planningsproces volledig middels ICT 4D inzichtelijk werven Logistieke en modulaire standaardisatie (cf STEP standaard) invoeren 5% van het materiaal voor een platform slim en nieuw (bijv, 10% van het materiaal slim en nieuw composiet bovenbouw) Goalbased legislation gebruikt als middel om nieuwe ontwikkeling toe te kunnen passen Goalbased legislation gebruikt als middel om nieuwe ontwikkeling toe te kunnen passen internationaal geaccepteerd Volgens EMSA norm 10% veili ger Nederland de meest veili ge maritieme natie ter wereld Nieuwe methoden voor trainen en kwalificeren personeel Geavanceerde systemen voor vergroten veiligheid geimplementeerd gekoppeld aaonbemand varen Systemen voor remote monitoring spanningen, belastingen en Systemen voor remote monitoring spanningen, belastingen en scheuren zijn beschikbaar scheuren worden toegepast 11

12 Effectieve Infrastructuur* Optimaal gebruik van de delta (havens en vaarwegen) Ambitie over 5 jaar Ambitie over 10 jaar De binnenvaart staat op de kaart als efficiënt, betrouwbaar, schoon en Havenbedrijf Rotterdam heeft met containerterminals op veilig vervoermiddel zodat beslissers in de logistieke keten nu en in de Maasvlakte 2 afspraken gemaakt om in % van de toekomst vaker (gaan) kiezen voor vervoer over het water (Lean and Green containers per binnenschip van en naar het achterland te Barge, The Blue Road) vervoeren. Het Rijkswaterstaat programma Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Resultaten Rijkswaterstaat programma Impuls Dynamisch Vaarwegen (IDVV) is afgerond. Doel is om waterwegen zo efficiënt, veilig Verkeersmanagement Vaarwegen (IDVV) geimplementeerd en betrouwbaar mogelijk te benutten waardoor de capaciteit wordt vergroot. Uitgangspunt is een ten minste gelijkblijvende veiligheid. Onderzocht worden o.a.de optimale aflaaddiepte (methode waarmee schippers optimaal hun aflaaddiepte en route door het netwerk kunnen plannen) het benutten van de haarvaten van de delta en nautische veiligheid op basis van manoeuvreersimulaties Ontwerp Verkeersmanagement Centrale van Morgen gereed (onderdeel Eerste Verkeersmanagement Centrales van Morgen Rijkswaterstaat programma Impuls Dynamisch Verkeersmanagement operationeel Vaarwegen, IDVV). Door verkeersmanagement vanuit verkeerscentrales ontstaan beter voorspelbare reistijden: met meer actuele informatie over positie, lading en geplande route kan Rijkswaterstaat de vaarweggebruikers beter informeren. Schippers kunnen hun vaarplan beter managen, waardoor terminals, havens en vervoerders beter weten wanneer hun lading aankomt. Optimaal gebruik van AIS (Automatic Information System) data aan boord AIS is een belangrijke bouwsteen voor de van schepen voor gecombineerde veiligheid, emissie en planning, zowel VerkeersmanagementCentrale van Morgen (VCM). Met AIS op zee (zeevaart) als op rivieren en kanalen (binnenvaart). hebben operators op verkeersposten, bruggen en sluizen sneller een beeld van wat er aan verkeer op de knooppunten afkomt. Betere prognoses zorgen voor een betere: capaciteit knooppunten, begeleiding schepen, planning opening bruggen en kolkindeling Duurzaam gebruik van de delta (havens en vaarwegen) (Nautisch) ontwerp havens en vaarwegen Concepten en sytemen voor transport uit het oogpunt van ladingafhandeling Een geintegreerde methode beschikbaar voor het real time monitoren van Methode geintegreerd in een operationeel systeem. veiligheid en emissies van de scheepvaart. Inclusief een toepassing voor planning en evaluatie. Integraal plan (methodiek) voor een haven met minimale emissies (denk Integraal plan wordt algemeen toegepast aan walstroom, groene sleepboten etc) beschikbaar. Ontgassen van binnenvaartschepen Milieu emississies door het laden/ lossen van vloeistoffen zijn beperkt door het gebruik van dampbalans/ retoursystemen Regelgeving voor LNG als brandstof voor zee en binnenvaartschepen is LNG als brandstof voor de voorstuwing is integraal ontwikkeld. Idem voor het bunkeren van LNG. onderdeel van het brandstoffenaanbod (business as usual) Duurzaam onderhoudssysteem van havens zelf dat de scheepvaart niet Duurzaam onderhoudssysteem wordt toegepast hindert beschikbaar. Verbeterde methoden om het manoeuvreergedrag van schepen te Geintegreerde methoden, directe toepassing van CFD in beschrijven, met name in ondiep water en complexe (gelaagde) simulaties beschikbaar, waardoor optimaal gebruik van stroomvelden (Combinatie CFD en modelproven) bestaande havens wordt gerealiseerd Nauwkeurige methode om oeverzuiging en schip schip interactie te Idem in bochten en onder drifthoeken. voorspell en (recht door varen) Berekening van windbelasting op schepen door middel van CFD geintegreerd in de simulator. Varen door slib kan worden gemodelleerd. Ware grootte proeven zijn Methode voor het varen door slib geintegreerd in simulator gehouden. modellen. Voor specifieke gebieden in de haven is varen in sliblagen mogelijk. Gevalideerde modellen beschikbaar voor het voorspellen van de veiligheid in havens, inclusief het effect van mitigerende maatregelen (voor zeevaart en binnenvaart) Methodiek beschikbaar voor het koppelen en het plannen van Havenlayout en afhandelingssystemen aangepast naar ladingstromen aan beschikbare infrastructuur en scheepsconcepten optimale koppeling (binnenvaart/zeevaart) met als doel optimaliseren van de doorvoer van ladingstromen Verwerkende industrie rond de haven wordt optimaal bediend vanuit de ladingstromen naar de haven Schip in de haven als transport middel optimaal servicen (bunkering en Via het project "Schip Centraal" zijn in de haven van onderhoud) integratie met lading afhandeling Rotterdam de planningen van het schip, terminals en nautische dienstverleners optimaal op elkaar afgestemd. * Dit vernieuwde Innovatiethema zal in de loop van 2013 en 2014 nog verder worden in samenwerking met overheden, ingenieursbureaus, kennisinstituten, vaarwegbeheerders, vervoerders, verladers, havens en terminals 12

13 Research agenda (ambitietabellen) In deze Bijlage worden de zes maritieme kennisgebieden beschreven in compacte ambitietabellen. Steeds wordt de volgende vraag beantwoordt: Welke researchdoelen willen we hebben bereikt? Wat willen we weten/kunnen? Daarna worden de ambities over 5 en 10 jaar weergeven. Het Maritiem Kennis Centrum (MKC) heeft een korte toelichting gemaakt bij deze ambitietabellen. Deze volgt na de tabellen. Hydrodynamica, met als subthema s: Weerstand en voortstuwing Golven en werkbaarheid Operaties op zee Manoeuvreren en nautiek Computional Fluid Dynamics (CFD) IJs Tijdsdomein simulatie en meet en regeltechnieken Hydrodynamica: niet lineaire golfweerstand inclusief visceuze stroming (links), cavitatie met twee fasenstroming (rechts) Maritieme constructies en materialen, met als subthema s: Omgevingsdata (input voor ontwerp) Ontwerp Materialen (metalen/composieten) Verbindingen, verbindingstechnieken Constructies Inspectie, detectie en monitoring 13

14 Maritieme constructies en materialen: fundamenteel onderzoek naar vermoeiing van bestaande en nieuwe materialen onder extreme en complexe belastingen Maritieme systemen en processen, met als subthema s: Systeemintegratie modellering en simulaties Diepzee Mijnbouw Processen Monitoring & Control Arctische Condities Van data naar informatie Energie Opwekking, Management, Opslag, Levensduur Menselijke factoren / Human Factors Een voorbeeld van complexe onderwater equipment Maritieme ontwerp en bouwtechnologie, met als subthema s: Maritieme ontwerp en bouwtechniek Bouw en productiemethoden 14

15 Ontwerp van slimme schepen in slimme havens Maritieme operaties, met als subthema s: Modellering in simulatoren en aanboordsystemen Human factors Training en simulatoren Meenemen/Terugkoppeling operaties naar ontwerp, Criteria Veiligheid Uptime/werkbaarheid Aan boord systemen Operational support Maritieme operaties: Multi body simulator technieken en human factor analyse Impact op mariene omgeving, met als subthema s: Winnen op zee Diep Zee Mijnbouw Winnen op zee Arctisch Winnen op zee Energie Schone schepen Onderwater geluid Schone schepen Ballastwater Schone schepen Luchtemissies 15

16 Schone schepen Ketenanalyse Wagenborg schepen tijdens operaties in ijs 16

17 Hydrodynamica Research doel over 5 jaar Research doel over 10 jaar Weerstand en voortstuwing Golven en werkbaarheid Operaties op zee Manoeuvreren en nautiek Voortstuwingsprestaties: Voorspelling met behulp van een optimale combinatie van CFD en model Bepaling van de voortstuwingsprestaties met behulp van een optimale combinatie van testgegevens van het snelheid vermogen verband voor enkelschroef schepen met een hogere CFD en model testgegevens (met inbegrip van cavitatie, ventilatie, motorbelasting en nauwkeurigheid en tegen lagere kosten dan de huidige voorspellingen. Te meten op ware grootte de lagerbelastingen) voor een breed scala van schepen in off design condities, met snelheid vermogen prestaties va n schepen met 2% onzekerheid. inbegrip van zeegang en manoeuvreren aspecten (toegevoegde weerstand, stuurinrichting effecten). Ontwerpmethodologie: Optimaliseren va n het romp voortstuwer ontwerp (inclusief Energy Saving Devices, Optimaliseren van de romp voortstuweropbasisvan'design for service', exploiteren ESD's) voor ware grootte en het ontwikkelen van een procedure voor 'design for service': het CFD voor de meeste evaluaties en het kwantificeren van de effecten van veranderingen optimaliseren van het ontwerp voor een reeks van snelheids en belastingvariaties, met inachtneming in het ontwerp op extra vermogen en snelheidsverlies in golven, terwijl ook rekening va n het effect op de motorbelasting en daarmee emissies. gehouden wordt met het effect van aangroei. Geluid en trillingen: Voorspellen van drukfluctuaties en uitgestraalde geluid met bekende onzekerheid Verbeterde voorspelling van de drukfluctuaties en uitgestraalde geluid met en nauwkeurigheid met behulp van modelschaal metingen en (semi empirische) rekengereedschappen. modelproeven en semi empirische oplossingsmethoden in combinatie met een CFD Het verkrijgen van een methodiek om de trillingshinder op basis van dezelfde tools te voorspellen, en voorspelling van cavitatie, gekoppeld aan een gevalideerde methode voor de het verkrijgen van een methode om onder water uitgestraald geluid te bepalen op basis van on board voorspelling van trillingshinder in een vroeg ontwerpstadium. Daarnaast het hebben metingen. van een goede procedure voor onderwater afgestraald geluid op basis van aanboordmetingen. Brandstofbesparing: De effectiviteit van een scheepsontwerp en ESD (energy Saving Device) kan worden De effectiviteit van een scheepsontwerp en ESDs kan worden bepaald voor ware bepaald voor ware grootte met een combinatie van CFD en metingen. Nieuwe voortstuwingstechnieken grootte gebaseerd op een combinatie van (complexe) modelproeven en CFD en (zoals 'nature inspired/bio inspired propulsion') zijn in concept onderzocht. operationele performance analyse is verbeterd. Nieuwe voorstuwingsconcepten zijn beschikbaar voor brede toepassing. Meerfasestromingen: In staat zijn om de watereigenschappen bij modelproeven te kwantificeren en mechanismen van luchtsmering te begrijpen. Onzekerheidsanalyse: Gefundeerde onzekerheidsschattingen voor voorspellingen en metingen weerstand voortstuwing. Golven: Geïntegreerde tool voor het genereren van realistische golf velden, rekening houdend met basin effecten, meting van de lokale 3D golfvelden en hun ruimtelijke, directionele en statistische analyse. Beoordelen van alle vormen van cavitatiehinder, verbinden van waterkwaliteit aan cavitatiehinder en berekenen en verifiëren van de doeltreffendheid van luchtsmering. Onzekerheidsschattingen beschikbaar voor andere experimenten. Gecombineerde opwekking en numerieke simulatie van realistische extreme golven en hun staseken. Meng va n de globale 3D velden. Zeegang: Mogelijkheid om de volgehouden snelheid en efficiëntie van motion control te voorspellen. Mogelijkheid om niet lineaire details van zeegangshydrodynamica te voorspellen via Ontwikkeling van een basisfunctionaliteit in het voorspellen van globale scheepsbewegingen met CFD. CFD. Geïntegreerde consultancy op het gebied va n ontwerp voor service, het gebruik va n Generalising van het hydrodynamische inzicht in een kwalitatief begrip van het effect van gebruikelijke multi objective optimalisatie tools om voortstuwing, manoeuvreren en zeegang in ontwerpkeuzes op zeewaardigheid. balans te brengen. Impulsieve belastingen: Soorten impulsieve belastingen onderzoeken, o.a. door numerieke modellen Kansverdelingen en schalingsmethodes van impulsieve belastingen bepaald die worden vereenvoudigd zodat ze 1 belastingsproces onderzoeken. Een overzicht van combinaties van (afhankelijk va n soort va n belastingproces). belastingsprocessen voor verschillende type golfklappen. Hydro structureel: Numerieke (lineaire) simulatie en metingen op modelschaal en ware grootte om vermoeidheid te bepalen en een vertaling van deze belastingen naar consequenties op de constructie. Lineaire hydroelastische methoden voor vermoeiingsschade en bezwijklasten tijdens het ontwerp en de operaties bekend. Hiermee kunnen constructies worden geoptimaliseerd als een balans tussen structurele veiligheid en economie (het gewicht va n de structuur). Inzetbaarheid: Gedetailleerd inzicht in de grenzen van scheeps en offshore operaties op basis van Toepassing van methoden en tools inclusief operationele criteria om een optimaal monitoring en feedback. Combinatie van meerdere werkbaarheidmethodes voor het simuleren van ontwerp, exploitatie en onboard begeleiding te realiseren. Ontwikkelen van operationele scenario's. gemeenschappelijke software framework voor frequentiedomein werkbaarheid tools. Gebruik van niet lineaire tijdsdomein simulaties in werkbaarheid tools. Gedrag van drijvende lichamen: Simulatie van grote relatieve bewegingen van multi body operaties Nauwkeurig en gevalideerd tijddomein diffractiemodel voor grote relatieve gebruik makend van een prototype van een tijddomein diffractiemodel, inclusief koppeling met bewegingen. Nauwkeurige en gevalideerde CFD voorspellingen voor multi body dynamische lijnen en pijpen. CFD klaar om bewegende lichamen in golven te berekenen voor gevallen systemen in kortkammige golven. met vis keuze en/of niet lineaire effecten. Dynamisch Positioneren (DP) en volgen: Gebruik van thruster allocatie methoden met ingebouwde Ontwikkeling en gebruik va n een 6 graden van vrijheid positie controle systeem dat kan thruster interactie kennis in identieke DP modellen voor modelproef basin en simulatie. DP criteria worden gebruikt voor gewoon DP maar ook voor Remote Operated Vehicles (ROVs)/ bekend. Autonomous Vehicles (AUVs) en voor actieve roll/pitch demping. Operationeel generiek feed forward systeem (wind, golven, stroom, pijpspanning). Trillingen doorwervels/vortex Induced Vibrations and Motions (VIV/VIM): Kwalitatieve (ware grootte) CFD voorspelling va n VIM van drijvende objecten gevalideerd door middel va n instationaire PIV metingen. Kwalitatieve (ware grootte) CFD voorspelling van diep water riser (bundel) VIV. Kwantitatieve CFD voorspelling va n VIM van drijvende objecten. Duurzame energie: Tijdsdomeinsimulaties en modelproeven klaar om responsie en stroomopbrengst van Hydro elasticiteit wordt meegenomen in tijddomein simulaties en CFD. duurzame energieconcepten te voorspellen, inclusief Power Take Off (PTO) interactie. CFD zal assisteren Tijdsdomeinsimulaties kunnen de optimale controle van PTO in extreme en als schaaleffecten, niet lineariteiten en viskeuze effecten belangrijk zijn. Hydro elasticiteit van operationele condities leveren. CFD met drijver PTO interactie om responsie, impact turbinebladen wordt in modelproeven gemodelleerd. and belasting te voorspellen. Voorspelling van interactie effecten in arrays door middel van tijdsdomein simulaties en CFD. Manoeuvreren, stroom en windkrachten: Nauwkeurig voorspellen van ware grootte krachten op de scheepsromp en wind krachten met behulp va n CFD. Het gebruik van deze techniek in dagelijkse advisering, inclusief effecten van instationaire stroming, shielding en gestratificeerde stroming. Eerste toepassing van directe simulaties va n manoeuvreren met CFD. Beperkt water effecten op manoeuvreren en stroomkrachten bij schip schip interactie: Metingen van Nauwkeurig numeriek voorspellen va n ondiepwater en beperkt water effecten. ondiepwater effecten met behulp va n onbemande testen voor validatie en model ontwikkeling. Stuurapparaten (zoals roeren, (boeg)schroeven, thrusters, pods): Gebruik van CFD om stuurapparaten te Voorspelling van de prestaties van stuurapparaten met CFD, inclusief interactie verbeteren, inclusief schaaleffecten en instationaire effecten, en nauwkeurige metingen van krachten effecten, schaaleffecten en instationaire effecten, voor roeren, schroeven en en stroming voor vali datie va n CFD. buisontwerp. Nautische veiligheid, manoeuvreercriteria en evaluatie: criteria en methoden opgezet om veiligheid van Ontwikkeling van uitvoerige voorbeelden van de manier van evalueren van een schip in een specifieke omgeving te kwantificeren. Verbeterd gebruik van AIS data in de modellering manoeuvreerbaarheid, veiligheid en capaciteit van verschillende scheepsontwerpen. va n veiligheid, capaciteit en emissies. Beschikbaar hebben van een veiligheidsmodel voor havens en aanvaarroutes met risico indices. Menselijke factor tijdens operaties: Nauwkeurig meten en evalueren van vermoeiing, werkbelasting en Begrijpen en herkennen van grenzen aan menselijke prestaties in een operatie, prestaties, en het beter begrijpen va n het proces van cognitief leren en beslissingen nemen. ontwikkelen van criteria en modelleren van beslissingen van de bemanning in een 'maritieme menselijke factor observatorium' 17

18 Computational Fluid Dynamics (CFD): IJs Tijdsdomein simulatie en meet en regeltechnieken Basis functionaliteit van CFD solvers: CFD methoden ontwikkelen voor robuust en efficient rekenen met Significante versnelling van tijdsafhankelijke berekeningen en ontwikkeling naar het minimale numerieke fouten en nauwkeurige resultaten. simuleren va n turbulente structuren / LES Bewegende lichamen: De stroming kunnen berekenen rond bewegende starre objecten d.m.v. een De stroming rond bewegende en vervormbare objecten kunnen berekenen voor koppeling van CFD met de bewegingsvergelijkingen in 6 graden van vrijheid en met tijdsdomein simulatie beperkte deformatie modi en/of met expliciete koppeling (misschien de ontwikkeling programma's (met de mogelijkheid van roosterdeformaties). va n overlappende roosters). Vrije vloeistofoppervlakken: Instationaire vrij oppervlak stromingen kunnen berekenen voor objecten in golven en stationaire golfpatronen. Vrij oppervlak stromingen kunnen berekenen voor objecten met voorwaartse snelheid in golven, en koppeling met potentiaal stroming golfmodellen t.b.v. verbeterde efficientie. Roosteradaptiviteit: Roosteradaptiviteit beschikbaar hebben als standaard optie voor vrij oppervlak Roosteradaptiviteit routinematig beschikbaar te hebben voor instationaire stromingen, blunt body stromingen en stroming rond voortstuwers. stromingen, met uitgekiende verfijningscriteria criteria. CFD gebaseerde optimalisatie: Op CFD resultaten gebaseerde optimalisatie technieken ontwikkeld voor Multi fidelity technieken verdere verfijningen van ontwerpen wat nieuwe inzichten in ontwerptrends kan geven. Geometriebeschrijving: Rompvormen, aanhangsels, schroeven en ESD's kunnen modelleren met een De meest recente CAD technieken gebruiken voor geïntegreerde geometrie en RHINO plugin met een directe koppeling met CFD en modelproeven. ontwerptools. Engineering van operaties in ijs: Uitvoeren van veiligheids en operationele studies door middel van Uitvoeren van veiligheids en operationele studies voor zowel technische oplossingen engineering tools, waarbij de bewegingen van ijsbrokken als star lichaam gevalideerd is door model en als operaties in ijs door middel va n geïntegreerde engineering en training simulator full scale testen. In deze fase wordt het breken va n het ijs uitgerekend met empirische relaties. tools. De numerieke formuleringen zijn uitgebreid met meer geavanceerde beschrijvingen, inclusief het breken van ijs. Alles gevalideerd met model en full scale Training voor operaties in ijs: Uitvoeren van complexe training, veiligheids en operationele studies door testen. middel van een training simulator. De fysische beschrijvingen voor de simulator kunnen in dit stadium bestaan uit vereenvoudigde modellen. Schroef ijs interactie modellen: Monitoren van de ijsbelastingen op de schroeven/thrusters om daarmee Bepalen van de ijsbelastingen op schroeven/boegschroeven door middel van de operationele limitieten aan te geven. Adviestools zijn gebaseerd op een statische database van inservice numerieke tools die zijn gevalideerd door model en full scale testen. metingen. Virtueel test framework: een strategie voor de integratie van meet en regelsoftware met desktop simulaties, modelproeven en ware grootte metingen. Doel is om herbruikbare software tools en hardware componenten te hebben voor al deze toepassingen, zodat met deze geïntegreerde tools ontwerpen en operaties effectiever en veiliger gemaakt kunnen worden. Opgebouwde oplossingen en kennis ingezet in de meeste besturingstoepassingen en apparaten. Een breed scala van modellen is opgenomen in het (simulatie) framework dat de benodigde gegevens bevat van het echte schepen / offshore constructies. Hybride tijdsdomein simulaties met CFD en andere componenten zijn een echt alternatief. Toepassingen meet en regeltechnieken: Realistisch modelleren van meet en regeltechnieken voor het Meet en regelapplicaties uitgebreid met state of the art oplossingen voor de gebruik in simulaties en modelproeven, om oplossingen te bieden voor meet en regelproblemen. aansturing van scheepsbewegingen, dynamische positionering en Power Take Off. Nieuwe regeltechnieken: Kennis vergaren over realistisch modelleren van actuatoren, motoren en Realistische simulatie van het gedrag, inclusief simulatie van energiebeheersystemen generatoren voor voortstuwers, stuur en controle systemen en Power Take Off (PTO) in zowel simulaties en motor en generatorsystemen. als in modelproeven. Realistische simulatie van het gedrag voor stuurvlakken & apparaten (vinnen / roeren / besturing machines etc.). 18

19 Maritieme constructies en materialen Omgevingsdata (input voor ontwerp) Ontwerp Research doel over 5 jaar Goede operationele scheepsprofielen (als input voor het ontwerptraject) Golfmodellen voor verschillende seastates (wind/golven/stroom correlaties, incl. confused sea) Kennis van deep sea environment (o.a. chemische aspecten, corrosie, stroming) Preliminary design tool, van belasting > constructierespons > toetsing aan criteria Research doel over 10 jaar 100% up to date scheepsprofielen via online tracking Database van deep sea environment voor de Top 50 locaties die van belang zijn Idem, maar dan getoetst aan werkelijke materiaallimieten en veiligheidsfactoren Materialen (metalen/ composieten) Verbindingen, verbindingstechnieken Constructies Inspectie, detectie en monitoring Integrated design tool voor optimale inzetbaarheid Idem Life cycle assessment model, met als input de operationele profielen Idem Design tool voor hyperbare constructies op basis van gevalideerde materiaaleigenschappen en limieten Gevalideerde kennis va n hyperbaar gedrag/eigenschappen va n materialen (te ontwikkelen Aangepaste materialen die optimaal met behulp van het Hyperbaar Test Centrum) presteren in hyperbare omstandigheden Gevalideerde kennis va n arctisch/cryogeen gedrag/eigenschappen van materialen (te Aangepaste materialen die optimaal ontwikkelen o.a. met behulp va n het LNG TTC) presteren in arctische en cryogene omstandigheden Gedetailleerde degradatie en faalgegevens van metalen (scheepsbouw, hoge sterkte staal, Aanpassen (conservatieve) aluminium) en composieten toepassingscriteria voor metalen en composieten Materialen met een sterk verbeterde slijtvastheid tbv de baggerindustrie en deep sea mining Ontwikkeling impact resistente plaatmaterialen en constructies (explosies, high energy Industriele toepassing impact resistente impact) (plaat)materialen Ontwikkeling van lichtgewicht constructie materialen met goede brandbestendigheid Brede industriele toepassing va n lichtgewicht constructiematerialen Gevalideerde modellen voor het gedrag van composieten in aanraking met Olie & Gas. Nieuwe materialen voor corrosie bescherming en isolatie va n olie & gas pijpleidingen ontwikkeld Ontwikkeling van productievriendelijke lijm verbindingstechnieken inclusief faalcriteria, gedrag bij complexe belastingen en bijbehorende modellering Ontwikkeling van acceptabele verouderi ngsmethodieken voor lijmverbindingen Ontwikkeling van snellere productievriendelijke verbindingstechnologie gebaseerd voor metalen of multi materiaal pijpleidingen Ontwikkeling van eenvoudig produceerbare slimme constructies Toepassen van nieuwe gevalideerde lijmverbindingen Toepassen van eenvoudige slimme constructies waarmee het productieproces versneld en versi mpeld wordt en de kostprijs met 30% wordt verlaagd Inpassen van zware componenten (fundaties) op lichte constructies met mogelijkheden voor uitwisselbaarheid Optimalisatie va n een mix van Modulariteit en Geintegreerde constructies voor de complexe Sneller en goedkoper te bouwen specials complexe specials Ontwikkeling van unconventional structures voor nieuwe toepassingen zoals Renewable Energy, Zeebodem infrastructuur en Diep Zee Inzicht in de 'hardheid" va n (traditionele) specficaties en heroverweging va n constructievoorschriften op basis va n diep inzicht in materiaaleigenschappen Ontwikkeling van vernieuwde criteria voor Human Limit Loads Ontwikkeling NDT inspectietechnieken voor lijmverbindingen in bouwproces en operatie Ontwikkeling van in situ monitoringstechnieken voor de kwaliteit van coatings Ontwikkeling van monitoringstechnieken voor constructies met passieve sensoren Ontwikkelng van sensortechnologie en dataverwerking voor Condition Based maintenance va n structures Hoe vertal en nieuwe materialen zich terug naar ontwerpeisen Operationeel toepassen va n gevalideerde NDT inspectietechnieken Toepassing van operationele monitoringstechnieken Toepassing van een online adviessysteem voor levensduurbepaling va n structures 19

20 Maritieme systemen en processen Research doel over 5 jaar Research doel over 10 jaar Systeemintegratie modellering en Inzicht in processen van een selectie va n dynamische Uitbreiding naar alle voorkomende systeemcombinaties gekoppelde systemen simulaties Voor een selectie va n gekoppelde dynamische systemen Uitbreiding simulatiemodellen naar alle voorkomende geintegreerde simulatiemodellen beschikbaar systeemcombinaties Implementatie systeem integratie processen in de methodiek incose als standaard in de industrie; mensen Ontwikkeling van probablistische modellen voor inschatten risico's en faalkansen Gevalideerde probabilistische modellen voor inschatten risico's en faalkansen Modellen voor bepalen va n milieu impact van statische werkende systemen Volledig gevalideerde modellen voor bepalen va n milieu impact van statische en dynamische systemen Diep Zee Mijnbouw Processen Procesbeschrijving van grondbewerking va n meest voorkomende Volledig inzicht in grondbewerking van voorkomende materialen op gematigde diepte materialen op grote diepte Procesbeschrijving van verti ca al transport (twee fasen slurry) incl pompen op diepte Gevalideerde ontwerpgereedschappen voor ontwikkelen va n altrenative methoden van verti ca al transport Materiaalscheiding aan de oppervlakte Materiaalscheiding op de zeebodem; transport van va s te stof naar de oppervlakte Oplossingen voor energievoorziening op gematigde diepte (tot 2000 m) Oplossingen voor energievoorziening op grote diepte en inzicht in processen en risico's Gedrag van systemen onder extreme druk, Gevalideerde ontwerpgereedschappen voor systemen werkend onder grote druk Monitoring & Control Ontwikkeling smart sensors Ontwikkeling virtual sensors Arctische Condities Van data naar informatie Energie Opwekking, Management, Opslag, Levensduur Menselijke Factoren/ Human Factors Voorspellingsmodellen va n betrouwbaarheid/beschikbaarheid/faalgedrag op basis va n sensorinformatie Verbeterde passieve veiligheid Ontwikkeling van veilige en slimme autonome systemen Regelparameters ontwikkelen om relatie systeem omgeving te kunnen beschrijven Systemen voor positionering va n systemen onder en boven water Betrouwbare sensoriek voor arctische omgevingscondities ontwikkelen Grenzen bepalen voor inzet systemen in arctisch milieu Quantificering van betrouwbaarheid van systemen in ontwerpstadium Systemen voor actieve veiligheid Gevalideerde autonome systemen Scheepssignatuur kunnen aanpassen aan eisen omgeving bv silent modes/clean mode Nauwkeurige ingebouwde systemen voor positiebepaling onderwater Sensoriek die volledig inzicht biedt in extreme condities en effecten op systemen Ontwerpuitgangspunten voor inzet systemen met gedefinieerde performance in arctisch milieu Methoden voor vertali ng data naar informatie, meer gebruik van Methoden voor determineren van databehoefte bij gegeven wiskundige technieken informatievraag Combineren data va nuit verschillende bronnen tot nieuwe Volledig pakket nieuwe diensten op basis va n samengestelde informatie (datafusie) data Oplossingen voor brede beschikbaarheid data met behoud van Bewezen opzet van communities voor selectief delen va n data bescherming Methoden voor peak shaving en terugwinning van energie Gevalideerde methoden voor energie management Beschikbaarheid van efficiente systemen voor nieuwe Oplossingen voor nieuwe energiedragers als onderdeel va n energiedragers hybride systemen. Oplossingen voor cryogene technologie op zee; transport, Economisch aantrekkelijke oplossingen voor cryogene overslag en gebruik technologie Nieuwe methoden voor energieopslag Bewezen opzet van geavanceerde energie opslag systemen. Inzicht in de grenzen van autonomie Oplossingen voor autonome systemen Inzicht in ontwerpeisen va n systemen voor bediening op Beproefde ontwerpen van systemen voor (semi) autonome afstand systemen op grote afstand Methoden beschikbaar om grenzen van informatieomvang en Methoden om informatieomvang en vorm voor operator vorm voor operator te bepalen, gebruik makend van inzichten beproefd en toegepast, en vertaa ld naar maritieme uit lucht en ruimtevaart toepassingen Methoden om de mens inzetbaar te houden, inclusief arctische operaties Integratie va n operationele en simulatieomgeving 20

Actualisering Innovatie-agenda TKI-EnerGO

Actualisering Innovatie-agenda TKI-EnerGO Actualisering Innovatie-agenda TKI-EnerGO + Gezamenlijk programma Zonne energie in Gebouwde Omgeving TKI s Solar Energy + EnerGO Versie: 30 maart 2013 / 3 juli 2013 tender tabel Pagina 1 van 24 Pagina

Nadere informatie

MKB-innovatiestimuleringsplan 2015 voor de topsector HTSM

MKB-innovatiestimuleringsplan 2015 voor de topsector HTSM Regeling nationale EZ-subsidies, bijlage als bedoeld in artikel 3.4.2 eerste lid Bijlage 1 MKB-innovatiestimuleringsplan 2015 voor de topsector HTSM 17 maart 2015 MKB-Innovatiestimuleringsplan voor de

Nadere informatie

Strategisch plan Kenniscentrum Mainport Innovation 2012-2016

Strategisch plan Kenniscentrum Mainport Innovation 2012-2016 Strategisch plan Kenniscentrum Mainport Innovation 2012-2016 Kenniscentrum Mainport Innovation Heijplaatstraat 23 3089 JB Rotterdam 010 794 4853 copyright: Kenniscentrum Mainport Innovation, Hogeschool

Nadere informatie

Het concert begint. Innovatiecontract Topsector Logistiek. Op basis van Partituur naar de Top

Het concert begint. Innovatiecontract Topsector Logistiek. Op basis van Partituur naar de Top Het concert begint Innovatiecontract Topsector Logistiek Op basis van Partituur naar de Top 2 april 2012 1 Innovatiecontract Topsector Logistiek Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Deel I Roadmaps... 8 1 Neutraal

Nadere informatie

Mariene Parken: Schetsen voor duurzame energie en biomassa op zee

Mariene Parken: Schetsen voor duurzame energie en biomassa op zee Mariene Parken: Schetsen voor duurzame energie en biomassa op zee Rapport in opdracht van InnovatieNetwerk, opgesteld door: Drs. Rob van Beek en Drs. Anouk Florentinus, m.m.v.: Louis Coulomb, Drs. Quirin

Nadere informatie

Maatschappelijk Jaarverslag

Maatschappelijk Jaarverslag Maatschappelijk Jaarverslag 2013 IHC Merwede P.O. Box 204, 3360 AE Sliedrecht Molendijk 94, 3361 EP Sliedrecht The Netherlands T +31 184 41 15 55 F +31 184 41 18 84 info@ihcmerwede.com www.ihcmerwede.com

Nadere informatie

Ontwikkel paden voor Predictive maintenance in service business

Ontwikkel paden voor Predictive maintenance in service business Ontwikkel paden voor Predictive maintenance in service business Colofon Auteurs: Paul van Kempen en Rob van Eijk Organisatie: Adversitement In opdracht van: Brabantse Ontwikkelings Maatschappij In samenwerking

Nadere informatie

Een gezamenlijk initiatief van:

Een gezamenlijk initiatief van: Routekaart ICT 2030 Een gezamenlijk initiatief van: ICT~Office is de branchevereniging waarbij circa 550 IT-, telecom-, internet- en officebedrijven in Nederland zijn aangesloten. Met een grote achterban

Nadere informatie

Actieplan Duurzame Energievoorziening IN PROGRESS

Actieplan Duurzame Energievoorziening IN PROGRESS Actieplan Duurzame Energievoorziening IN PROGRESS Op weg naar het Energiesysteem van 2030 Voorwoord De transitie van de energievoorziening in Europa is overduidelijk. Ook in Nederland verandert het energielandschap.

Nadere informatie

Duurzame energie: innovatie is de sleutel. Stand van zaken Topsector Energie

Duurzame energie: innovatie is de sleutel. Stand van zaken Topsector Energie Duurzame energie: innovatie is de sleutel Stand van zaken Topsector Energie September 2013 Duurzame energie: innovatie is de sleutel Stand van zaken Topsector Energie september 2013 Duurzame energie:

Nadere informatie

Positioning paper. Warmtepompen in de woningbouw & vraagsturing

Positioning paper. Warmtepompen in de woningbouw & vraagsturing Positioning paper Warmtepompen in de woningbouw & vraagsturing April 2015 Samenvatting Positioning paper Warmtepompen in de woningbouw & vraagsturing Slimme netten Slimme netten kunnen op verschillende

Nadere informatie

ICT en TOPSECTOREN. ICT als Innovatie As

ICT en TOPSECTOREN. ICT als Innovatie As ICT en TOPSECTOREN ICT als Innovatie As ICT als Innovatie As binnen de Topsectoren Onlangs publiceerde het Ministerie van EL&I de Bedrijfslevenbrief. In deze notitie wordt het economische beleid voor de

Nadere informatie

-1-40010378-TDC 02-24457A

-1-40010378-TDC 02-24457A -1-40010378-TDC 02-24457A -2-40010376-TDC 02-24457A VOORWOORD Voor U ligt de, kortweg de Roadmap. Het is een technologieanalyse voor de elektriciteitsvoorziening van Nederland in een N-W Europees perspectief.

Nadere informatie

Logistiek. Service Logistiek in Zuid Nederland

Logistiek. Service Logistiek in Zuid Nederland Logistiek Service Logistiek in Zuid Nederland Colofon Innovatie Zuid Maart 2012 Thema Logistiek: Innovatie in Service Logistiek Samengesteld door Jan Willem Rustenburg en Maarten Driessen van Gordian

Nadere informatie

Neem de uitgangspunten, doelen en aanpak beschreven in dit Transitieactieplan integraal over.

Neem de uitgangspunten, doelen en aanpak beschreven in dit Transitieactieplan integraal over. Samenvatting III Ons land is welvarend, dichtbevolkt, energie-intensief en technologisch sterk ontwikkeld. Wij kunnen daardoor internationaal de toon zetten in een overgang naar een mondiale economie die

Nadere informatie

Postbus 177 2600 MH Delft T +31 (0)88 335 82 73 info@deltares.nl www.deltares.nl. Het Duurzame Vermogen van Water

Postbus 177 2600 MH Delft T +31 (0)88 335 82 73 info@deltares.nl www.deltares.nl. Het Duurzame Vermogen van Water Postbus 177 2600 MH Delft T +31 (0)88 335 82 73 info@deltares.nl www.deltares.nl Het Duurzame Vermogen van Water Het Duurzame Vermogen van Water Voorwoord Als er één onderwerp is waarvan ik de afgelopen

Nadere informatie

1 Rationale en uitgangspunten van Smart Energy Cities

1 Rationale en uitgangspunten van Smart Energy Cities Bijlage bij Green Deal Smart Energy Cities Programma Opschaling Slimme Energie Concepten Inhoudsopgave 1 Rationale en uitgangspunten van Smart Energy Cities... 1 2 Doel van de Green Deal Smart Energy Cities...

Nadere informatie

ABC van de topsector HTS&M

ABC van de topsector HTS&M ABC van de topsector HTS&M Veel gebruikte bedrijfskundige afkortingen en begrippen uit de High Tech Systems & Materials-wereld Joost Krebbekx Wouter de Wolf Laurens Barten Pieter Theeuwes ABC van de topsector

Nadere informatie

Industriële behoeftepeiling maintenance 2009 2014 Technologie, onderzoek en kennismobilisatie

Industriële behoeftepeiling maintenance 2009 2014 Technologie, onderzoek en kennismobilisatie Industriële behoeftepeiling maintenance 2009 2014 Technologie, onderzoek en kennismobilisatie Industriële behoefte Maintenance Enabling Technologies Onderzoek & Opleiding Kennismobilisatie Ir. J. Blok

Nadere informatie

Op weg naar werken met BIM

Op weg naar werken met BIM Op weg naar werken met BIM Versie 2.1, april 2012 Auteurs: Kenmerk: Ir. H.J. Fikkers, Van de Bunt Adviseurs Ing. L.R. Nieuwenhuizen, CUR Bouw & Infra Drs. J.P.J. Nijssen, Nijssen Management & Advies Ir.

Nadere informatie

Definitie: Een kenniswerker is iemand die voor het goed uitvoeren van zijn primaire taak permanent en relatief veel moet leren

Definitie: Een kenniswerker is iemand die voor het goed uitvoeren van zijn primaire taak permanent en relatief veel moet leren Informatiemanagement Rolf Bruins & Bert Pinkster., 2e ed. 1 De kenniswerker Wat is de volgorde van de informatie ladder Feiten, gegevens, informatie, kennis, wijsheid - Feiten: werkelijke gebeurtenissen

Nadere informatie

Vraaggestuurd programma 2012-2014 Voortgangsrapportage 2014 VP Security Thema Vll High Tech Systemen en Materialen

Vraaggestuurd programma 2012-2014 Voortgangsrapportage 2014 VP Security Thema Vll High Tech Systemen en Materialen ONGERUBRICEERD TNO-rapport TNO 2015- R10507 Vraaggestuurd programma 2012-2014 Voortgangsrapportage 2014 VP Security Thema Vll High Tech Systemen en Materialen Integrale Veiligheid Kampweg 5 3769 DE Soesterberg

Nadere informatie

kwaliteits- en capaciteitsdocument elektriciteit 2010-2016

kwaliteits- en capaciteitsdocument elektriciteit 2010-2016 kwaliteits- en capaciteitsdocument elektriciteit 2010-2016 profiel van de organisatie 01-01-08 Overdracht beheer hoogspanningsnetten aan TenneT 01-07-08 Continuon wordt een brede netbeheerder N.V. Continuon

Nadere informatie

Chemie maakt het verschil! Transitieplan voor de Topsector Chemie

Chemie maakt het verschil! Transitieplan voor de Topsector Chemie Chemie maakt het verschil! Transitieplan voor de Topsector Chemie Den Haag, 10 februari 2014 Inhoud 1 Nederlandse Chemiesector in Transitie... 3 2 Chemie en de Grote Maatschappelijke Uitdagingen... 9 3

Nadere informatie

Topteam Energie. InnovatieContract Wind op Zee

Topteam Energie. InnovatieContract Wind op Zee Topteam Energie InnovatieContract Wind op Zee 7 maart 2012 Inhoudsopgave Lijst van afkortingen... 1 Executive Summary InnovatieContract Wind op Zee... 2 Executive Summary InnovationContract Offshore Windenergy...

Nadere informatie

Water als bron van duurzame energie. Inspiratieatlas van mogelijkheden

Water als bron van duurzame energie. Inspiratieatlas van mogelijkheden Water als bron van duurzame energie Inspiratieatlas van mogelijkheden Deltares augustus 2008 2 Water als bron van duurzame energie Inhoud Inhoud 3 Voorwoord 5 Opgewekt uit water 7 1. Beschrijving van technieken

Nadere informatie

Integrale visie op transport en logistiek in 2040: Welke kansen zijn er voor chemie, agrofood en High Tech?

Integrale visie op transport en logistiek in 2040: Welke kansen zijn er voor chemie, agrofood en High Tech? Integrale visie op transport en logistiek in 2040: Welke kansen zijn er voor chemie, agrofood en High Tech? Walther Ploos van Amstel Vrije Universiteit Amsterdam/TNO Mobiliteit Preadvies voor de Raden

Nadere informatie

Onderzoeksprogramma 2010

Onderzoeksprogramma 2010 Onderzoeksprogramma 2010 Deltares, 2009 Titel Deltares Onderzoeksprogramma 2010 Opdrachtgever RDO 's 148 Trefwoorden Onderzoeksprogramma, 2010, RDO, vraagsturing Samenvatting Dit document beschrijft de

Nadere informatie

C-Infrastructuur & Vervoer

C-Infrastructuur & Vervoer C-Infrastructuur & Vervoer Markt, technologie en toekomstige thema s Auteur: Chris Maliepaard Versie: 1.0 Datum: 1 december 2014 Status: Definitieve versie Versieoverzicht Versie Datum Reflectiegroep Commentaar

Nadere informatie

Qolor is gevraagd de projectbeheersing van het project voor de implementatie van het NDW op zich te nemen.

Qolor is gevraagd de projectbeheersing van het project voor de implementatie van het NDW op zich te nemen. RWS Projectmanagement Meldingensysteem De DID optimaliseert haar Service Desk DVM en gaat geautomatiseerd invulling geven aan het proactief storingenbeheer van de Dynamische Verkeers Management (DVM) ketens.

Nadere informatie