BDO. OMDAT MENSEN TELLEN.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BDO. OMDAT MENSEN TELLEN."

Transcriptie

1 BDO. OMDAT MENSEN TELLEN. BDO. OMDAT MENSEN TELLEN. 1

2 Controllers Circle Actualiteiten in de Nederlandse jaarverslaggeving 27 november 2012 Prof. dr mr F. (Frans) van der Wel RA Pagina 3 Actualiteit Nederlandse verslaggevingsregels Agenda (1) 1. Flexibilisering BV-recht verslaggevingaspecten: sheet Herziening 4e en 7e EU Richtlijn voor niet-beursgenoteerde ondernemingen: sheet Laatste stand van zaken IFRS voor Small and Medium-sized Entities (SME s): sheet Financiële instrumenten: verschillen tussen IAS 39 (fair value-hedge accounting) en RJ 290 (kostprijs-hedge accounting): sheet Pagina 4 2

3 Actualiteit Nederlandse verslaggevingsregels Agenda (2) 5. Wijzigingen in de Richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ), editie 2012 Pagina 5 a. Definitief geworden ontwerp-richtlijnen van RJ in editie 2012: sheet b. Overige aanpassingen van RJ in editie 2012: sheet c. Nieuwe ontwerp-richtlijnen van RJ in editie 2012: sheet RJ-Uiting over crisisheffing (29 oktober 2012): sheet Wet jaarrekening kleine rechtspersonen volgens fiscale grondslagen: sheet Ontwikkelingen vanuit Europa op accountancy (audit) gebied: sheet Flexibilisering BV-recht Per 1 oktober 2012 is de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht ( Flex-BV ) in werking getreden Geldig vanaf boekjaren waarin 1 oktober 2012 valt Pagina 6 3

4 Flexibilisering BV-recht Inhoud van de Wet Flex-BV (1) Gevolgen voor de BV: Geen startkapitaal van EUR meer vereist bij oprichting BV Geen controleverklaring nodig bij inbreng in natura Uitkeringstoets verplicht bij dividenduitkering Dividenduitkering niet toegestaan als dit de BV in de nabije toekomst in financiële problemen kan brengen Hoofdelijke aansprakelijkheid bestuurder (directeurgrootaandeelhouder) en terugbetalingsplicht bij onterechte uitkering Pagina 7 Flexibilisering BV-recht Inhoud van de Wet Flex-BV (2) Gevolgen voor de BV (vervolg): Afschaffen minimumkapitaaleis en het verplichte maatschappelijk kapitaal Mogelijkheid om aandelen uit te geven met een nominale waarde in een andere valuta dan in Euro's Mogelijkheid om aandelen zonder stemrecht of winstrecht uit te geven (bijv. bij familie-bv s) Pagina 8 4

5 Flexibilisering BV-recht Verslaggevingaspecten (1) Enkele reparaties en verduidelijkingen in Titel 9 BW 2 (jaarrekeningenrecht) (niet-limitatief): Vervallen van enkele wettelijke reserves voor BV s: Reserve minimumkapitaal' (art. 178 lid 3, art. 373 lid 4 BW 2) Reserve steunfinanciering (art. 207c lid 3 BW 2); en Euro omzetting (bijschrijvings) reserve' (art. 178a lid 2 en 3 BW 2) Pagina 9 Flexibilisering BV-recht Verslaggevingaspecten (2) Enkele reparaties en verduidelijkingen in Titel 9 BW 2 (jaarrekeningenrecht) (niet-limitatief) (vervolg): Pagina 10 Verbonden partij is nu expliciet gedefinieerd in Titel 9 BW 2 (art. 381 lid 3, RJ , 900.9) conform definitie ex EU-IFRS (IAS 24.9) Verbonden partij : (a) natuurlijk persoon of (b) entiteit die verbonden is met de verslaggevende entiteit (a) Persoon met zeggenschap / invloed van betekenis over verslaggevende eenheid of manager op sleutelpositie in (moeder van) verslaggevende entiteit (b) Entiteit is geassocieerde deelneming / joint venture van verslaggevende eenheid of beide zijn deel van één groep (niet-limitatief) Gehanteerde (ruime) definitie is inhoudelijk niet veranderd 5

6 Flexibilisering BV-recht Verslaggevingaspecten (3) Enkele reparaties en verduidelijkingen in Titel 9 BW 2 (jaarrekeningenrecht) (niet-limitatief) (vervolg): Vrijstelling vermelding accountantshonoraria, mits deze honoraria zijn vermeld in geconsolideerde jaarrekening van hoger groepsniveau (art. 382a lid 3) [verduidelijking] Vrijstelling kleine rechtspersonen van vermelding accountantshonoraria in inrichtingsjaarrekening (art. 396 lid 5) Pagina 11 Europese Unie: Wijzigingsvoorstellen 4e en 7e EG-Richtlijnen voor nietbeursgenoteerde ondernemingen (1) Wetgevingsvoorstel van de Europese Commissie voor een herziene jaarrekeningrichtlijn Ter vervanging van de huidige 4e en 7e EG-richtlijnen Doel: Verslaggevingregels voor kleine ondernemingen verminderen Europese jaarrekeningrichtlijnen moderniseren, vereenvoudigen en beter leesbaar maken -> Vergelijkbaarheid en begrijpelijkheid vergroten van jaarrekeningen van ondernemingen in de EU Pagina 12 6

7 Europese Unie: Wijzigingsvoorstellen 4e en 7e EG-Richtlijnen voor nietbeursgenoteerde ondernemingen (2) Wetgevingsvoorstel van de Europese Commissie voor een herziene jaarrekeningrichtlijn (vervolg) Beperking verslaggevingeisen voor kleine ondernemingen niet opvallend; wel introductie nieuwe categorie micro-entiteiten (zie hierna) N.B. Betreft wijzigingsvoorstellen, dus nog in beweging Pagina 13 Europese Unie: Wijzigingsvoorstellen 4e en 7e EG-Richtlijnen voor nietbeursgenoteerde ondernemingen (3) Ingangsdatum naar verwachting 1 juli 2014 (afhankelijk van de voortgang van het wetgevingsproces); implementatie in Nederland ca. 2 jaar later Europese Parlement moet zich nog uitspreken (op agenda voor maart 2013) Wijziging in Nederland pas van kracht als Nederland de wet heeft aangepast op basis van de Europese richtlijn Nog geen eensgezindheid Pagina 14 7

8 Europese Unie: Wijzigingsvoorstellen 4e en 7e EG-Richtlijnen Toepasselijkheid regime (1) Het regime voor micro-entiteiten is in de voorgestelde richtlijn geïncorporeerd Micro-ondernemingen: indien voldaan aan minimaal twee van de volgende criteria (conform voorstel juni 2012): balanstotaal < EUR ; netto-omzet < EUR ; en/of gemiddeld tien of minder werknemers tijdens het boekjaar Pagina 15 Europese Unie: Wijzigingsvoorstellen 4e en 7e EG-Richtlijnen Toepasselijkheid regime (2) Categorie kleine rechtspersonen wordt verkleind Grenzen voor kleine rechtspersonen worden verlaagd naar (conform voorstel juni 2012): EUR 4 miljoen voor het balanstotaal (nu EUR 4,4 miljoen ex art. 396) EUR 8 miljoen voor de omzet (nu EUR 8,8 miljoen ex art. 396) Gemiddeld 50 of minder werknemers tijdens het boekjaar N.B. Lidstaten mogen deze grenzen verhogen naar: maximaal EUR 6 miljoen voor balanstotaal respectievelijk maximaal EUR 12 miljoen voor omzet Pagina 16 8

9 Europese Unie: Wijzigingsvoorstellen 4e en 7e EG-Richtlijnen Toepasselijkheid regime (3) Categorie middelgrote rechtspersonen wordt vergroot Grenzen voor middelgrote rechtspersonen worden verhoogd naar: EUR 20 miljoen voor het balanstotaal (nu EUR 17,5 miljoen ex art. 397) EUR 40 miljoen voor de omzet (nu EUR 35 miljoen ex art. 397) Gemiddeld 250 of minder werknemers tijdens het boekjaar Pagina 17 Europese Unie: Selectie wijzigingsvoorstellen 4e en 7e EG-Richtlijnen (1) Micro-entiteiten [art 42a lid 1 en 2] Lidstaten mogen micro-entiteiten laten opstellen: Pagina 18 Zeer beperkte balans (alleen hoofdrubrieken: vaste activa, vlottende activa, aandelenkapitaal en reserves, voorzieningen en verplichtingen) [art. 42a lid 2(a)] Zeer beperkte V&W (alleen hoofdrubrieken: netto-omzet, overige opbrengsten, kosten van grond-/hulpstoffen, beheerkosten (staff costs), waardeveranderingen, overige kosten, belasting, resultaat na belastingen) Lidstaten mogen micro-entiteiten vrijstellen van presentatie van overlopende activa en passiva (bijv. vooruitbetaalde kosten, vooruitontvangen opbrengsten) in hun balans (accrual accounting) Mits dit feit wordt toegelicht [art. 42a lid 1(a) (b)] 9

10 Europese Unie: Selectie wijzigingsvoorstellen 4e en 7e EG-Richtlijnen (2) Micro-entiteiten [art 42a lid 1 en 2] Lidstaten mogen micro-entiteiten vrijstellen van maken van een toelichting (dus vrijstelling om bijvoorbeeld waarderingsgrondslagen en mutatieoverzichten vaste activa op te nemen) [art 42a lid 1(c) jo art. 17 en 18]; Echter, wel verplicht vermelden bij de balans (als toelichting): Voorschotten aan members of administrative, managerial and supervisory bodies [jo art. 17.1(d1)] Alle niet uit de balans blijkende verplichtingen ( commitments ) Micro-entiteiten hoeven alleen de balans (met toelichting) te publiceren [art 42a lid 1(e); art. 30 lid 2] Pagina 19 Europese Unie: Selectie wijzigingsvoorstellen 4e en 7e EG-Richtlijnen (3) Voor alle entiteiten / rechtspersonen: Voor elektronische filing (SBR) van de jaarrekening mogen lidstaten afwijken van de voorgeschreven modellen Goodwill Lidstaatoptie om goodwill direct af te boeken van eigen vermogen of resultaat wordt geschrapt [art.25 lid 3(c)] Pagina 20 10

11 Europese Unie: Selectie wijzigingsvoorstellen 4e en 7e EG-Richtlijnen (4) Goodwill (vervolg) Lidstaat bepaalt maximale afschrijvingsperiode voor goodwill als economische levensduur niet betrouwbaar is te bepalen (lidstaatoptie) [art. 11 lid 9] Maximum moet liggen tussen 5 en 10 jaar; dit is in lijn met IFRS for SMEs Terugneming bijzondere waardevermindering goodwill niet toegestaan [art. 11 lid 5a, punt (d)] Vgl. RJ 121: Terugneming mits waardevermindering is veroorzaakt door specifieke, externe, buitengewone gebeurtenis en opvolgende externe gebeurtenis dit effect omkeert (par ) Pagina 21 Laatste stand van zaken IFRS voor Small and Mediumsized Entities (SME s) IFRS for SME s is geen officieel toegestaan verslaggevingstelsel Nederlandse ( non publicly accountable ) ondernemingen mogen IFRS for SME s toepassen in plaats van de Richtlijnen van de RJ voor zover niet in strijd met: Nederlandse wetgeving, i.c. BW2 Titel 9 Stellige uitspraken van RJ In de controleverklaring wordt dan verwezen naar BW2 Titel 9 en de SME-standaarden IASB (International Accounting Standards Board) laat het aan de jurisdicties van de landen over te bepalen welke ondernemingen IFRS for SME s mogen / moeten toepassen Positie van IFRS SME in Nederland is nog niet uitgekristalliseerd Pagina 22 11

12 Financiële instrumenten: Complexe problematiek Recente praktijk: Problemen met negatieve waarde van derivatencontracten bij woningcorporaties (bijvoorbeeld Vestia), universiteiten en MKBondernemingen AFM doet onderzoek naar derivaten in het MKB Vrijwel alle in het verleden afgesloten renteswaps hebben een negatieve marktwaarde Steekproef onder 100 MKB-ondernemingen: negatieve waarde van derivaten is 63% van de nettowinst Stelling: On balance verwerken van derivaten / waarderen derivaten tegen fair value conform IFRS draagt bij aan het management van deze financiële instrumenten Pagina 23 Financiële instrumenten NL GAAP versus IFRS (1) Verschillen tussen: Kostprijs-hedge accounting (RJ 290) en Fair value-hedge accounting (IAS 39, idem onder RJ 290) Toepassen van hedge accounting, waaronder kostprijs-hedge accounting is niet verplicht; ook niet bij mismatches in de toerekening van resultaten Pagina 24 12

13 Financiële instrumenten NL GAAP versus IFRS (2) NL GAAP Titel 9 en Besluit actuele waarde (BAW) geven bepalingen voor hedge accounting (relevant indien derivaten tegen actuele waarde worden gewaardeerd) (art BW2, art 10.5 BAW) RJ 290 staat naast reële waardehedge-accounting en kasstroomhedge-accounting onder bepaalde voorwaarden kostprijshedge-accounting toe Toepassing van kostprijshedge-accounting biedt de mogelijkheid om het hedge-instrument op kostprijs te waarderen (al ) IFRS Geen kostprijshedge-accounting Pagina 25 NL GAAP Voorbeeld Kostprijshedge Lening (RJ ) Gegevens Onderneming heeft een 5%-vastrentende lening u/g van 100 Interest rate swap (IRS, derivaat), niet-gekoppeld, tegen 20 credit Rente daalt naar 4% -> Obligatie (debet) stijgt naar 120. Derivaat (credit) stijgt met 20 naar 40 a.g.v. rentedaling (meer negatieve waarde) Uitwerking Zonder kostprijshedge accounting: Obligatielening blijft gewaardeerd tegen 100 (kostprijs) Pagina 26 Renteswap wordt gewaardeerd tegen lagere reële waarde (onder kostprijs van nihil) V&W (verlies) IRS 20 Kostprijshedge accounting: Obligatielening blijft gewaardeerd tegen 100 Renteswap wordt (blijft) gewaardeerd tegen nihil 13

14 Voorbeeld Fair value hedge - Mismatch in waardering AFS-lening tegen FV (RJ a en 619) Gegevens AFS-obligatielening u/g (fair value) tegen 100 debet (i = 5%) Interest rate swap (IRS, derivaat), niet-gekoppeld, tegen 20 credit Rente daalt naar 4% -> Obligatie u/g (debet) stijgt naar 120. Derivaat (credit) stijgt met 20 naar 40 a.g.v. rentedaling Uitwerking Geen hedge accounting: Obligatielening (AFS, FV) EV 20 Pagina 27 V&W (verlies) IRS 20 Wel hedge accounting: Obligatielening (AFS, FV) V&W 20 V&W (verlies) IRS 20 NL GAAP Conclusie Kostprijshedge versus Fair value hedge Lening (RJ ) Gegevens Onderneming heeft een 5%-vastrentende lening u/g van 100 Interest rate swap (IRS, derivaat), gekoppeld, tegen 20 credit Rente daalt naar 4% -> Obligatie (debet) stijgt naar 120. Derivaat (credit) stijgt met 20 naar 40 a.g.v. rentedaling Uitwerking Kostprijs hedge accounting: Obligatielening blijft gewaardeerd tegen 100 Renteswap wordt (blijft) gewaardeerd tegen nihil Fair value hedge accounting: Obligatielening (AFS, FV) V&W 20 V&W (verlies) IRS 20 Pagina 28 Conclusie: Derivaat is bij kostprijshedge-accounting niet zichtbaar op de balans -> lastig te beheersen 14

15 NL GAAP Kostprijshedge accounting (RJ ) Als afgedekte post tegen kostprijs wordt gewaardeerd ook het hedge-instrument (derivaat) tegen kostprijs waarderen Uitgangspunt is dus: waardering derivaat op kostprijs (normaliter: nihil) Zolang afgedekte post niet in balans is verwerkt (bijvoorbeeld een waarschijnlijke toekomstige aan- of verkooptransactie), hedgeinstrument niet herwaarderen Als afgedekte post een monetaire post in vreemde valuta is, het derivaat, voor zover het valuta-elementen in zich heeft, ook waarderen tegen contante koers op balansdatum Als resultaten van afgedekte positie worden verwerkt in V&W, het gerelateerde resultaat op het afdekkingsinstrument ook verwerken in de V&W Pagina 29 Bij een fair value hedge wordt de waardering van de ingedekte positie aangepast (RJ a en 619) Fair value hedge model Wijziging reële waarde van het indekkingsinstrument De wijziging van de reële waarde wordt opgenomen in de boekwaarde van de ingedekte positie (voor zover toe te wijzen aan het ingedekte risico) 1 Winst- en verlies rekening 1) Zelfs wanneer de reële waardewijziging normaliter in E.V. zou worden opgenomen (beschikbaar voor verkoop) of bij waardering op geamortiseerde Pagina kostprijs, 30 vindt bij hedge-accounting boeking in de V&W plaats 15

16 RJ 290 bevat uitgebreide vereisten met betrekking tot hedge accounting (al , art ) Beleid Hedge relatie moet passen in kader van risk management doelstellingen en de indekkingsstrategie van de organisatie (RJ 290 vereist dat het risicobeleid wordt toegelicht in de jaarrekening) Documentatie vooraf Hedge relatie (derivaat, ingedekte positie en ingedekte risico) Bij aanvang dient de hedge naar verwachting zeer effectief te zijn in het bereiken van compensatie voor waardewijzigingen veroorzaakt door het ingedekte risico Ingedekte toekomstige transacties moeten zeer waarschijnlijk zijn Effectiviteit van de hedge moet betrouwbaar kunnen worden vastgesteld Meten effectiviteit achteraf (iedere externe rapportagedatum) Gedurende de verslagperiode moet de hedge aantoonbaar zeer effectief zijn geweest Pagina 31 De hedge effectiviteit moet tussen 80 en 125 procent liggen (gebaseerd op IAS 39, RJ ) 125% 100% 80% Geen hedge accounting Hedge accounting; ineffectiviteit in resultaat Hedge accounting; ineffectiviteit in resultaat Geen hedge accounting Buiten de bandbreedte moet de specifieke hedge relatie worden beëindigd Kostprijshedge: vergelijk kritieke kenmerken van afdekkingsinstrument en afgedekte positie, bijv. USD-bedrag/looptijd van valutatermijncontract Pagina 32 met die van afgedekte positie (een toekomstige verkoop in USD) 16

17 Voorbeeld Effectiviteit FV-hedge AFS-lening (1) (RJ ) Gegevens AFS-obligatielening (fair value) waarvan het renterisico (i = 5%) wordt afgedekt door een IRS, i.e. hedge accounting Obligatielening (debet) stijgt van 100 naar 120 a.g.v. marktrentedaling (naar 4%), i.e IRS (derivaat, credit) stijgt van 20 naar 38, i.e Uitwerking Mismatch is 2: change in fair value of the hedging instrument is less than the change in fair value of the hedged item (i.e. onderhedge) Journaalposten Verlies (V&W) Derivaat 18 Pagina 33 AFS Winst (V&W) EV 2 Effectiviteit van de hedge-relatie: verlies (V&W) op het hedging instrument ad 18 / winst op de afgedekte positie ad 20 = 90% - > binnen de bandbreedte. Niet nodig hedge-relatie te beëindigen Voorbeeld Effectiviteit FV-hedge AFS-lening (2) (RJ ) Gegevens AFS-obligatielening (fair value) waarvan het renterisico (i = 5%) wordt afgedekt door een IRS, i.e. hedge accounting Obligatielening (debet) stijgt van 100 naar 120 a.g.v. marktrentedaling (naar 4%), i.e IRS (derivaat, credit) stijgt van 20 naar 42, i.e Uitwerking Mismatch is 2: Where the change in fair value of the hedging instrument is more than the change in fair value of the hedged item (i.e. overhedge), not all the change in fair value is needed to make the future offset. This ineffectiveness is recognised in the income statement immediately Journaalposten Verlies (V&W) Derivaat 22 Pagina 34 AFS Winst (V&W) 20 Effectiviteit van de hedge-relatie: verlies (V&W) op het hedging instrument ad 22 / winst op de afgedekte positie ad 20 = 110% -> binnen de bandbreedte. Niet nodig hedge-relatie te beëindigen 17

18 NL GAAP Voorbeeld Effectiviteit Kostprijshedge Lening (1) (RJ ) Gegevens 5%-vastrentende lening u/g waarvan het renterisico wordt afgedekt door een IRS, i.e. kostprijshedge-accounting Obligatie (debet) stijgt naar 120 a.g.v. marktrentedaling (naar 4%), i.e IRS (derivaat, credit) stijgt van 20 naar 38, i.e. +18 Uitwerking Mismatch is 2: koersverlies (mutatie RW) van afdekkingsinstrument is minder dan koerswinst (mutatie RW) van afgedekte positie(i.e. onderhedge) Journaalposten Pagina 35 Geen boeking in de V&W ( onderhedge ), want verlies op afdekkingsinstrument wordt gecompenseerd door winst op afgedekte positie Dus: Obligatielening blijft gewaardeerd tegen 100 Renteswap blijft gewaardeerd tegen nihil NL GAAP Voorbeeld Effectiviteit Kostprijshedge Lening (2) (RJ ) Gegevens 5%-vastrentende lening u/g waarvan het renterisico wordt afgedekt door een IRS, i.e. kostprijshedge-accounting Obligatie (debet) stijgt naar 120 a.g.v. marktrentedaling (naar 4%), i.e IRS (derivaat, credit) stijgt van 20 naar 42, i.e. +22 Uitwerking Mismatch is 2: koersverlies (mutatie RW) van afdekkingsinstrument is meer dan koerswinst (mutatie RW) van afgedekte positie(i.e. overhedge) Journaalposten Verlies (V&W) Derivaat 2 Ineffectiviteit van 2 als verlies in V&W ( overhedge ): als RW van afdekkingsinstrument lager is dan kostprijs (negatieve waarde heeft) en dit verlies niet geheel wordt gecompenseerd door koerswinst op afgedekte positie, deze ineffectiviteit (resterende waardevermindering) verwerken in V&W Obligatielening blijft gewaardeerd tegen 100 Pagina 36 18

19 Ineffectiviteit bij kostprijshedge-accounting (RJ ) Als omvang hedge-instrument kleiner dan afgedekte positie -> hedgerelatie is volledig effectief Op het effectieve deel van hedge-instrument, mag kostprijshedgeaccounting worden toegepast; op het ineffectieve deel niet Bij overhedge (zie vorige sheet): Winst op afdekkingsinstrument boven kostprijs wordt niet verwerkt in de V&W (afdekkingsinstrument blijft tegen kostprijs) Verlies op afdekkingsinstrument (i.e. reële waarde is lager dan kostprijs) wordt o.g.v. het voorzichtigheidsprincipe verwerkt in de V&W, voor zover dit verlies niet wordt gecompenseerd door winst op de afgedekte positie ( overhedge ) Bij onderhedge (zie hiervoor): Resultaat (bijv. verlies) op afdekkingsinstrument wordt (meer dan) gecompenseerd door resultaat (winst) op afgedekte positie. Dus niets verwerken in V&W Pagina 37 Wijzigingen in Richtlijnen van Raad voor de Jaarverslaggeving Editie Agenda Definitief geworden ontwerp-richtlijnen van RJ in editie 2012: sheet Overige aanpassingen van RJ in editie 2012: sheet Nieuwe ontwerp-richtlijnen van RJ in editie 2012: sheet Defintief geworden ontwerp-richtlijnen en de overige aanpassingen zijn van toepassing op verslagjaren beginnend op / na 1 januari 2013 Ontwerp-Richtlijnen zijn nog niet van toepassing op verslagjaar 2013 Pagina 38 19

20 Definitief geworden ontwerp-richtlijnen RJ editie 2012 (1) Richtlijn 100 Inleiding Geconsolideerde IFRS-jaarrekening en enkelvoudige jaarrekening ex Titel 9 BW 2 met IFRSwaarderingsgrondslagen (toepassing combinatie 3 ) Deelnemingen die worden geconsolideerd, mogen in enkelvoudige jaarrekening worden opgenomen (RJ ): tegen netto-vermogenswaarde (NVW); of volgens equity methode [nieuw] Beide methoden invullen m.b.v. waarderingsgrondslagen volgens EU- IFRS uit geconsolideerde jaarrekening Verschil tussen NVW en equity methode betreft uitsluitend presentatie van goodwill Definitie van equity methode opgenomen in RJ 940 Begrippen conform vertaling van IAS 28 Pagina 39 Definitief geworden ontwerp-richtlijnen RJ editie 2012 (2) Richtlijn 121 Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa Bij afstoting van een activiteit van een kasstroomgenererende eenheid (KGE) moet goodwill worden toegerekend aan deze activiteit ter bepaling van het resultaat (al. 515) Op basis van relatieve waarden van de activiteiten/ eenheden, tenzij andere methode beter is Bij verandering van de samenstelling van KGE en moet goodwill opnieuw aan de eenheden worden toegerekend (al. 516) Hoe? Zie hierboven Pagina 40 20

21 Definitief geworden ontwerp-richtlijnen RJ editie 2012 (3) Richtlijn 121 Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa (vervolg) Voor zover algemene bedrijfsactiva niet redelijk en consistent kunnen worden toegerekend aan de KGE, geschiedt toets op bijzondere waardevermindering voor die eenheid zonder deze algemene bedrijfsactiva (al. 519) Daarnaast wordt de groep van KGE en getoetst waaraan deze algemene activa wel redelijk/consistent zijn toe te rekenen Kan leiden tot een bijzondere waardevermindering op dit meer geaggregeerde niveau Toerekening bijzonder waardeverminderingsverlies binnen KGE (al. 520): Eerst aan goodwill toegerekend aan KGE (indien aanwezig) Daarna pro rata (o.g.v. boekwaarden) aan andere activa van Pagina 41 KGE Definitief geworden ontwerp-richtlijnen RJ editie 2012 (4) Richtlijn 214 Financiële vaste activa en 240 Eigen vermogen Drie nieuwe alinea s in RJ 214 beschrijven de verwerking in de enkelvoudige jaarrekening van: Stapsgewijze overname (al. 312) Verlies van beleidsbepalende invloed met behoud van resterend belang (al. 312a) Transacties met minderheidsaandeelhouders met behoud van feitelijke beleidsbepalende invloed (al. 312b) Deze alinea s gelden bij toepassing van: IFRS-waarderingsgrondslagen van geconsolideerde (IFRS-) jaarrekening in enkelvoudige jaarrekening ex Titel 9 BW 2 (toepassing combinatie 3 o.g.v. RJ , 107) Pagina 42 21

22 Definitief geworden ontwerp-richtlijnen RJ editie 2012 (5) Richtlijn 214 Financiële vaste activa en 240 Eigen vermogen (vervolg) Aangrijppunt is IFRS: Waardeveranderingen van het gehouden / resterende kapitaalbelang als gevolg van herwaardering verwerken via V&W Bij stapsgewijze overname; respectievelijk Verlies van feitelijk beleidsbepalende invloed Aanvullend Nederlandse regels toepassen: Herwaarderingsreserve opnemen ter grootte van deze waardevermeerdering Tenzij frequente marktnoteringen bestaan voor het geherwaardeerde belang (art. 390 lid 1 BW2, RJ a en RJ c) Zie voorbeelden 1 t/m 3 hierna Pagina 43 Definitief geworden ontwerp-richtlijnen RJ editie 2012 Voorbeeld 1. Stapsgewijze overname verwerking in enkelvoudige jaarrekening (RJ ) Op 1 januari 2012 verwerft onderneming A 30% van de aandelen van B voor A verwerkt deelneming B tegen NVW (invloed van betekenis) Op 31 december 2012 is de boekwaarde van deelneming B in de jaarrekening van A ,000 (credit) verwerkt in de V&W 1,000 (credit) verwerkt als separate component in het eigen vermogen Op 1 januari 2013 verwerft A de resterende 70% van B voor ; reële waarde van het netto-actief (100%) van B is De reële waarde van het 30%-belang dat A al bezit, is Pagina 44 Hoe wordt de verwerving van het 70%-belang verwerkt? 22

23 Definitief geworden ontwerp-richtlijnen RJ editie 2012 Uitwerking voorbeeld 1. Stapsgewijze overname verwerking in enkelvoudige jaarrekening (RJ ) (1) A verwerkt op overnamedatum (1 januari 2013) Winst ad in V&W i.v.m. bedrag dat direct in het eigen vermogen was verwerkt Winst ad in V&W om boekwaarde bestaande kapitaalbelang te muteren naar reële waarde ( ) Reële waarde van 30% belang (90.000) wordt meegenomen in bepaling van goodwill Eigen vermogen A/ V&W Deelneming A/ V&W (zie volgende sheet) Deelneming (*) Goodwill (saldopost) A/ Liquide middelen Pagina 45 (*) (100%-belang) (30%-belang in bezit en geherwaardeerd)) Definitief geworden ontwerp-richtlijnen RJ editie 2012 Uitwerking voorbeeld 1. Stapsgewijze overname verwerking in enkelvoudige jaarrekening (RJ ) (2) Aangrijppunt is IFRS: Waardeverandering van bestaand kapitaalbelang als gevolg van herwaardering verwerken via V&W Aanvullend Nederlandse regels toepassen: A neemt herwaarderingsreserve op ter grootte van deze waardevermeerdering, tenzij frequente marktnoteringen bestaan voor het gehouden belang (art. 390 lid 1 BW2, RJ c) V&W A/ Herwaarderingsreserve Pagina 46 23

24 Definitief geworden ontwerp-richtlijnen RJ editie 2012 Voorbeeld 2. Verlies beleidsbepalende invloed verwerking in enkelvoudige jaarrekening (RJ a) Onderneming A bezit 60% van de aandelen van onderneming B Op 1 januari 2013 verkoopt A 20% van B voor 800 en verliest beleidsbepalende invloed Boekwaarde van 40% minderheidsbelang van B op 1 januari 2013 is Boekwaarde van netto actief van B op 1 januari 2013 is Reële waarde van resterende 40% deelneming is Hoe wordt deze transactie verwerkt? Pagina 47 Definitief geworden ontwerp-richtlijnen RJ editie 2012 Uitwerking voorbeeld 2. Verlies beleidsbepalende invloed verwerking in enkelvoudige jaarrekening (RJ a) (1) Verwerking verkoop van 20% belang: Dt Liquide middelen 800 Dt Minderheidsbelang derden (eigen vermogen) Dt Deelneming in B Cr Netto actief van B (incl. goodwill) Cr Verkoopwinst 300 Calculatie verkoopwinst: Winst op 40% gehouden belang 200 ( (40% x 3.500) Winst op 20% verkocht belang 100 (800 - (20% x 3.500) Totale winst 300 Pagina 48 24

25 Definitief geworden ontwerp-richtlijnen RJ editie 2012 Uitwerking voorbeeld 2. Verlies beleidsbepalende invloed verwerking in enkelvoudige jaarrekening (RJ a) (2) Aangrijppunt is IFRS: Waardeverandering van resterende gehouden kapitaalbelang als gevolg van herwaardering (ad 200) verwerken via V&W Aanvullend Nederlandse regels toepassen: A neemt herwaarderingsreserve op ter grootte van deze waardevermeerdering, tenzij frequente marktnoteringen bestaan voor het belang (art. 390 lid 1 BW2, RJ c) V&W 200 A/ Herwaarderingsreserve 200 Stel: Resterende 40%-belang behelst invloed van betekenis Reële waarde ad weerspiegelt kosten bij eerste verwerking (i.e. op moment dat belang een deelneming wordt waarover invloed van betekenis bestaat) Vermogensmutatiemethode toepassen Pagina 49 (art. 389 lid 1, RJ /323) Definitief geworden ontwerp-richtlijnen RJ editie 2012 Voorbeeld 3. Overname en beleidsbepalende invloed blijft bestaan verwerking in enkelvoudige jaarrekening (RJ b) Onderneming A bezit 60% van de aandelen van onderneming B Op 1 januari 2013 koopt A 20% extra van B voor 800 A behoudt haar beleidsbepalende invloed over B Boekwaarde van 40% minderheidsbelang in B op 1 januari 2013 in geconsolideerde jaarrekening van A is Hoe wordt de overname van het extra 20% (minderheids)belang verwerkt? Pagina 50 25

26 Definitief geworden ontwerp-richtlijnen RJ editie 2012 Uitwerking voorbeeld 3. Overname en beleidsbepalende invloed blijft bestaan verwerking in enkelvoudige jaarrekening (RJ b) Verwerking van overname van het extra 20% (minderheids)belang: Dt Eigen vermogen (mi.bel) 500 Dt Overig eigen vermogen 300 Cr Liquide middelen 800 Calculatie: Overnamesom 800 Minus: Verworven minderheidsbelang 500 (1.000 x 20%/40%) Overig eigen vermogen 300 A verwerkt het verschil tussen transactieprijs en boekwaarde van het betreffende deel van de netto-activa direct in het eigen vermogen. Geen aanpassing van verwerkte activa, verplichtingen of goodwill Pagina 51 Idem voor verkoop met behoud van feitelijk beleidsbepalende invloed Overige aanpassingen van RJ in editie 2012 (1) RJ 271 Personeelsbeloningen Verduidelijkt hoe actuariële resultaten worden verwerkt bij buitenlandse pensioenregelingen die niet vergelijkbaar zijn met het Nederlandse pensioenstelsel: Pagina 52 Mogelijk om de pensioenstandaarden uit EU-IFRS (IAS 19 Revised) of US GAAP (FAS 158) toe te passen op deze regelingen (al. 321) Afhankelijk van de gekozen standaard worden bijvoorbeeld actuariële resultaten niet verwerkt via de V&W, maar via de rechtstreekse mutaties in het eigen vermogen ( other comprehensive income ; totaalresultaat ex RJ 265) Ook kan dan de corridorbenadering worden toegepast, zolang deze nog is toegestaan onder die standaarden (onder IAS 19 alleen nog in 2012) 26

27 Overige aanpassingen van RJ in editie 2012 (2) RJ 290 Financiële instrumenten Om meer nadruk te leggen op de toelichting van financiële activa / verplichtingen die gewaardeerd worden tegen reële waarde, is alinea 916 een stellige uitspraak geworden Overige Pagina 53 Verplicht aangeven of boekwaarden zijn bepaald m.b.v. genoteerde marktprijzen, onafhankelijke taxaties, nettocontante-waardeberekeningen of andere geschikte methoden Verplicht belangrijke veronderstellingen gebruikt bij waardebepaling toelichten In enkele richtlijnen geringe redactionele aanpassingen Verduidelijkingen, toelichtingen of verplaatsing definities naar RJ 940 Begrippen Nieuwe ontwerp-richtlijnen van RJ in editie Selectie (1) Honoraria accountant Richtlijn 390 Overige in de toelichting op te nemen informatie Toevoeging nieuwe ontwerp-paragraaf 3 Vermelding accountantshonoraria aan RJ 390 Reden: onduidelijkheden in de praktijk bij toepassing van art. 382a BW 2 over toelichting van accountantshonoraria Doel: onafhankelijkheid van de externe accountant beter beoordelen door ook honoraria van het netwerk van de accountantsorganisatie te vermelden (zie hierna) Pagina 54 27

28 Nieuwe ontwerp-richtlijnen van RJ in editie Selectie (2) Honoraria accountant (art. 382a, 397.4) Belang van disclosure is hygiëne ; andere materialiteit Vermelding in de toelichting van de jaarrekening van de honoraria van de externe accountant en de accountantsorganisatie, onderverdeeld naar (art 382a): Totale honoraria voor het jaarrekeningonderzoek Totale honoraria voor andere controleopdrachten Totale honoraria voor fiscale adviesdiensten Totale honoraria voor andere niet-controlediensten De bepaling inzake opgave van genoemde honoraria is niet van toepassing voor kleine en middelgrote rechtspersonen (art , 397.4) Middelgroot: als AFM hierom verzoekt, dient de accountant wél bovengenoemde honorariagegevens te verstrekken aan de AFM Pagina 55 Nieuwe ontwerp-richtlijnen van RJ in editie Selectie (3) Honoraria accountant - interpretatieverschillen regelgeving Honoraria van andere accountantsorganisaties in het netwerk In art. 382a wordt verwezen naar de externe accountant en de accountantsorganisatie in de zin van de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) Pagina 56 Letterlijk: alleen kosten van Nederlandse audit-tak vermelden. De controle van buitenlandse dochters blijft bijvoorbeeld buiten beeld, als deze niet via de groepsaccountant aan de client in rekening wordt gebracht Honoraria van gelieerde adviesorganisaties Adviesdiensten zijn vaak ondergebracht in aparte entiteiten, die onderdeel zijn van het netwerk van de accountantsorganisatie; dus geen deel zijn van de accountantsorganisatie zelf Volgens art 382a is vergoeding voor (fiscale) adviesdiensten dan geen deel van het te vermelden honorarium 28

29 Nieuwe ontwerp-richtlijnen van RJ in editie Selectie (4) Honoraria accountant oplossing in ontwerp-rj Sterk aanbevolen om totale honorarium naar de genoemde vier categorieën (zie twee sheets eerder) uit te splitsen (ontwerp-rj ): Niet alleen voor externe accountant en accountantsorganisatie Maar ook voor het netwerk van de accountantsorganisatie (ex art. 1, lid 1 onder j Wta) [nieuw] Pagina 57 RJ-Uiting over crisisheffing (29 oktober 2012) (1) Ontwerp Toepassing Richtlijn 252 / B10 Voorzieningen met betrekking tot de crisisheffing; en Wijziging Richtlijn Personeelsbeloningen Bezoldigingen van bestuurders en commissarissen Gevolg van Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013 (juli 2012): Werkgevers moeten in 2013 eenmalige crisisheffing betalen van 16% over het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking betaald in 2012 aan een medewerker, voor zover dat loon hoger was dan Pagina 58 Doel RJ-Uitingen: verduidelijking/interpretatie van Richtlijnen of geringe wijziging daarvan (bijvoorbeeld n.a.v. vragen vanuit het maatschappelijke verkeer) 29

30 RJ-Uiting over crisisheffing (29 oktober 2012) (2) Inhoud Bedrag crisisheffing 2012 (RJ ): Als verplichting opnemen in balans (voor zover niet voldaan); en Tijdsevenredig aan kalenderjaar 2012 toerekenen N.B. 1) Dit is geen wijziging van bestaande richtlijnen N.B. 2) Dit is van toepassing op grote, middelgrote en kleine rechtspersonen (RJ 252 resp. RJk B10) Pagina 59 RJ-Uiting over crisisheffing (29 oktober 2012) (3) Inhoud Bedrag crisisheffing: dat in boekjaar ten laste van rechtspersoon is gekomen; en betrekking heeft op huidige / voormalige bestuurders en commissarissen afzonderlijk vermelden voor gezamenlijke bestuurders en voor gezamenlijke commissarissen Althans, als rechtspersoon de (eenmalige) crisisheffing toerekent aan de bezoldiging van bestuurders / commissarissen (art. 383 lid 1 of 383c) In toelichting vermelden of crisisheffing is toegerekend aan bezoldiging van bestuurders / commissarissen Kleine rechtspersonen zijn hiervan vrijgesteld (art. 396 lid 5) Bovenstaande ligt vast in nieuwe ontwerp-alinea 605a van RJ over bezoldiging bestuurders/commissarissen Pagina 60 30

31 RJ-Uiting over crisisheffing (29 oktober 2012) (4) Ingangsdatum Bij definitief worden van ontwerp is deze geldig voor boekjaren waarin (een deel van) periode 18 juli t/m 31 december 2012 valt Definitief zo spoedig mogelijk na commentaarperiode (eindigt 23 november 2012) Nieuwe ontwerp-alinea 605a van RJ over bezoldiging bestuurders/commissarissen geldt alleen voor boekjaar 2012 en niet meer daarna RJ-Uiting (verschenen in oktober jl.) is niet verwerkt in RJ editie 2012 van september jl. Pagina 61 Wet jaarrekening kleine rechtspersonen volgens fiscale grondslagen (art ) (1) Optie in Titel 9 BW 2 (art. 396 lid 6) Heeft alleen gevolgen voor de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Het Besluit Modellen Jaarrekening blijft van kracht De overgang van commerciële naar fiscale grondslagen is een stelselwijziging ex art. 384 lid 6 BW 2 Deponering (van eventueel een beperkte balans met toelichting) blijft vereist Fiscale jaarrekening, basis voor aangifte, blijft vereist Pagina 62 31

32 Wet jaarrekening kleine rechtspersonen volgens fiscale grondslagen (art ) (2) Voorbeelden van posten in de jaarrekening op fiscale grondslag Belastinglatenties De fiscale regelgeving kent geen latenties; in de jaarrekening op fiscale grondslagen wordt dit uiteraard gevolgd. Eventuele bestaande latenties worden gecorrigeerd via het eigen vermogen Fiscale reserves Voor het opnemen van een herinvesteringsreserve (HIR) en andere fiscale reserves, bijv. reserve groot onderhoud Presenteren onder het eigen vermogen Winstreserve Fiscale term Betreft de post overige reserve (art f BW2) Pagina 63 Wet jaarrekening kleine rechtspersonen volgens fiscale grondslagen (art ) (3) Knelpunten bij opstellen op basis van fiscale waarderingsgrondslagen, bijvoorbeeld: Fiscale eenheid en consolidatie: moet een groep ondernemingen die onderdeel is van een fiscale eenheid een geconsolideerde jaarrekening opstellen? Handreiking in RJk (2012, hoofdstuk D3.1): Uitgangspunt: kleine rechtspersoon stelt geen geconsolideerde jaarrekening op (ex art. 2:407 lid 2) Als wel -> geconsolideerde jaarrekening moet voldoen aan afdeling 13 Geconsolideerde jaarrekening van Titel 9 BW2 Fiscale eenheid (vennootschapsbelasting) heeft geen invloed op consolidatiekring Fiscale waarderingsgrondslagen van consoliderende rechtspersoon toepassen Pagina 64 32

33 Wet jaarrekening kleine rechtspersonen volgens fiscale grondslagen (art ) (4) Knelpunten bij opstellen op basis van fiscale waarderingsgrondslagen, bijvoorbeeld: Is vorming van herinvesteringsreserve (HIR) onderdeel van winstbepaling of winstbestemming? Handreiking in RJk (2012, hoofdstuk D3.1): Boekwinst bij vervreemding van bedrijfsmiddelen kan bij fiscale winstbepaling gereserveerd worden in een HIR (winstbestemming) en vervolgens in mindering worden gebracht op verkrijgings-/vervaardigingsprijs van vervangende bedrijfsmiddelen (alsnog winstbepaling) HIR is fiscaal vermogen Bij vervangende aankoop vermindering HIR melden in toelichting met bedrag van afboeking HIR Als HIR niet / gedeeltelijk wordt aangewend en volgens fiscale grondslagen vrijvalt in belastbare winst, deze vrijval alsnog in V&W verwerken (winstbepaling) Pagina 65 Wet jaarrekening kleine rechtspersonen volgens fiscale grondslagen (art ) (5) Knelpunten bij opstellen op basis van fiscale waarderingsgrondslagen, bijvoorbeeld: Zijn de toelichtingseisen ex RJ-klein, die invulling geven aan de eisen van Titel 9 BW2, van toepassing? Handreiking in RJk (2012, hoofdstuk D3.1): RJk geeft nadere invulling aan wettelijke bepalingen Titel 9. De presentatie- en toelichtingsvereisten zijn in art. 2:396 lid 6 BW ongewijzigd, dus alle presentatie- en toelichtingsvereisten van Titel 9 blijven van toepassing, bijv. vermelding van gegevens over deelnemingen (art. 379) Pagina 66 33

34 Ontwikkelingen vanuit Europa op accountancy (audit) gebied (1) Europa Najaar 2011: eerste ronde voorstellen voor wijziging 8 e EU-Richtlijn (hervorming accountantsberoep) n.a.v. voorstellen eurocommissaris Barnier Voorjaar 2012: Juridische Commissie (JURI) neemt afstand van deel van de voorstellen: Was: verplichte kantoorroulatie na 6 jaar en inperking adviesdiensten Wordt: verplichte aanbesteding na 6 jaar, verplichte kantoorroulatie na 25 jaar en lijst met verboden diensten Najaar 2012: tweede ronde voorstellen voor wetgeving n.a.v. voostellen Barnier (onzekere uitkomst) Pagina 67 Ontwikkelingen vanuit Europa op accountancy (audit) gebied (2) Nederland 2011: Wet op het accountantsberoep (Wab) vervangt WRA en WAA; oorspronkelijke wetsvoorstel geënt op faciliteren fusie NIVRA/NOvAA Februari 2012: behandeling Tweede Kamer amendementen Plasterk (PvdA) en Van Vliet (PVV) Plasterk: scheiding audit / non-audit voor OOB s (100%-verbod) Van Vliet: verplichte kantoorroulatie van accountants van OOB s na 8 jaar Maart 2012: Eerste Kamercommissie Financiën verzoekt Raad van State om advies: Hoe verhoudt geamendeerde wetsvoorstel zich tot strekking van oorspronkelijke wetsvoorstel (alleen over fusie) - beoordeling integraliteit (afwijking amendementen van doel/kader van oorspronkelijke wetsvoorstel) Zijn amendementen te ingrijpend voor accountantsberoep - beoordeling proportionaliteit (hoge kosten, technische haalbaarheid) Pagina 68 34

35 Ontwikkelingen vanuit Europa op accountancy (audit) gebied (3) Nederland (vervolg) Mei 2012: advies Raad van State: overweeg gefaseerde invoering: Aannemen totale wet (incl. amendementen) met Directe inwerkingtreding voor zover wetgeving betrekking heeft op faciliteren fusie, maar Uitstel inwerkingtreding amendementen in afwachting van uitkomst EUwetgeving Nov 2012: plenaire behandeling Eerste Kamer (27/11); opties, rekening houdend met ontwikkelingen in EU: Aannemen en inwerking treden totale wetsvoorstel: kans hierop is nu iets groter Volgen advies Raad van State Wet teruggeven aan Tweede Kamer om opnieuw in behandeling te nemen of om regering opdracht te geven nieuw wetsvoorstel te maken (onzekere uitkomst) Pagina 69 BDO. OMDAT MENSEN TELLEN. 35

Inleiding. toepassing vanaf 1 januari 2012. oktober 2012. Editie 2012. Overige wijzigingen 6. Wijzigingen in de RJk-bundel 7

Inleiding. toepassing vanaf 1 januari 2012. oktober 2012. Editie 2012. Overige wijzigingen 6. Wijzigingen in de RJk-bundel 7 oktober 2012 Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving Editie 2012 Inleiding Belangrijke wijzigingen van toepassing vanaf 1 januari 2012 De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) heeft recentelijk de editie 2012

Nadere informatie

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa Om goodwill te kunnen toetsen aan een eventuele bijzondere waardevermindering

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa Om goodwill te kunnen toetsen aan een eventuele bijzondere waardevermindering JANUARI 2014 Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving Editie 2013 Inleiding Belangrijke wijzigingen van toepassing vanaf 1 januari 2013 De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) heeft recentelijk de editie 2013

Nadere informatie

Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013

Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013 Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER (x 1.000) Vaste activa Materiële vaste activa 48.001 45.836 Immateriële vaste activa

Nadere informatie

RJ-Uiting 2011-4: Handreiking bij de toepassing van fiscale grondslagen door kleine rechtspersonen

RJ-Uiting 2011-4: Handreiking bij de toepassing van fiscale grondslagen door kleine rechtspersonen RJ-Uiting 2011-4: Handreiking bij de toepassing van fiscale grondslagen door kleine rechtspersonen Sinds enkele jaren is het voor kleine rechtspersonen wettelijk mogelijk om fiscale waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

30. Vennootschappelijke balans

30. Vennootschappelijke balans 30. Vennootschappelijke balans voor winstbestemming in EUR x 1.000 noot 31-12-2014 31-12-2013 Activa Materiële vaste activa Overige materiële vaste activa 32.2 3 6 Financiële vaste activa Deelnemingen

Nadere informatie

verbonden partij; en die nodig is voor het verschaffen van inzicht in de financiële positie van de rechtspersoon.

verbonden partij; en die nodig is voor het verschaffen van inzicht in de financiële positie van de rechtspersoon. SEPTEMBER 2011 Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor grote en middelgrote rechtspersonen Editie 2011 Inleiding Belangrijke wijzigingen van toepassing vanaf 1 januari 2011 De Raad voor de Jaarverslaggeving

Nadere informatie

Stichting Yourney te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013

Stichting Yourney te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013 Stichting Yourney te Amsterdam Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013 Inhoudsopgave RAPPORT Blz. Algemeen 3 Fiscale positie 4 JAARREKENING Grondslagen voor de financiële verslaggeving 5 Balans per 31

Nadere informatie

informatie verschaffen: Boekwaarde begin van het boekjaar + som van de waarden waartegen in het boekjaar verkregen activa zijn opgenomen

informatie verschaffen: Boekwaarde begin van het boekjaar + som van de waarden waartegen in het boekjaar verkregen activa zijn opgenomen e f g Effecten in het kader van deelnemingsverhoudingen en andere duurzaam bedoelde participaties worden gerekend tot de financiële vaste activa; overige effecten tot de vlottende activa. Bij de waardering

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

RJ-Uiting 2015-9: Ontwerp-richtlijn C2 Microrechtspersonen

RJ-Uiting 2015-9: Ontwerp-richtlijn C2 Microrechtspersonen RJ-Uiting 2015-9: Ontwerp-richtlijn C2 Microrechtspersonen Met de Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening is een nieuwe categorie microrechtspersonen geïntroduceerd. Voor deze nieuwe categorie rechtspersonen

Nadere informatie

JAARRAPPORT 2011. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM

JAARRAPPORT 2011. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM JAARRAPPORT 2011 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM Vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 30 mei 2012. INHOUD 1 INLEIDING 2 JAARREKENING 3 OVERIGE

Nadere informatie

RJ-Uiting 2013-12: ontwerp-richtlijn 290 Financiële instrumenten (2013)

RJ-Uiting 2013-12: ontwerp-richtlijn 290 Financiële instrumenten (2013) : ontwerp-richtlijn 290 Financiële instrumenten (2013) Ten geleide De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) is van mening dat bepaalde aspecten van hedgeaccounting en embedded derivaten binnen hoofdstuk

Nadere informatie

Publicatiebalans inzake de jaarrekening 2012-2013

Publicatiebalans inzake de jaarrekening 2012-2013 Heeneman & Partners fondsmanagement BV Publicatiebalans inzake de jaarrekening 2012-2013 Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 56039433 2 Inhoudsopgave Pagina Balans per 31 december 2013 4 Grondslagen

Nadere informatie

Externe Verslaggeving 2 proeftentamen nieuwe stijl - uitwerking

Externe Verslaggeving 2 proeftentamen nieuwe stijl - uitwerking Opgave 1 1. Conform de wettelijke bepalingen ( art. 2:385) is het niet toegestaan eigen aandelen te activeren. Ook mogen deze niet in mindering gebracht worden op het geplaatste aandelenkapitaal (art.

Nadere informatie

Financiële instrumenten. In Richtlijn 290 zijn bepaalde aspecten van hedgeaccounting en embedded derivaten gewijzigd:

Financiële instrumenten. In Richtlijn 290 zijn bepaalde aspecten van hedgeaccounting en embedded derivaten gewijzigd: NOVEMBER 2014 Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving Editie 2014 Inleiding Belangrijke wijzigingen van toepassing vanaf 1 januari 2014 De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) heeft recentelijk de editie

Nadere informatie

RJ-Uiting 2013-15: Richtlijn 290 Financiële instrumenten (2013) Ten geleide

RJ-Uiting 2013-15: Richtlijn 290 Financiële instrumenten (2013) Ten geleide : Richtlijn 290 Financiële instrumenten (2013) Ten geleide RJ-Uiting 2013-15 bevat de aangepaste Richtlijn 290 Financiële instrumenten (2013). Deze RJ- Uiting is een vervolg op RJ-Uiting 2013-12 van 11

Nadere informatie

Externe Verslaggeving 3 proeftentamen 2 uitwerkingen

Externe Verslaggeving 3 proeftentamen 2 uitwerkingen Opgave 1 (30 minuten; 20 punten) Vraag 1 (6 punten) Bereken gemotiveerd de door te voeren waardevermindering op de machines in de jaarrekening van Printshop Copy B.V. en geef de journaalpost ter verwerking

Nadere informatie

RJ-Uiting 2014-4 Pensioenvoorziening directeuren-grootaandeelhouder

RJ-Uiting 2014-4 Pensioenvoorziening directeuren-grootaandeelhouder RJ-Uiting 2014-4 Pensioenvoorziening directeuren-grootaandeelhouder Algemeen RJ-Uiting 2014-4 bevat aanpassingen inzake de verwerking van de pensioenvoorziening van directeuren-grootaandeelhouder in Richtlijn

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 Brand New Day Premiepensioeninstelling N.V.

Jaarrekening 2012 Brand New Day Premiepensioeninstelling N.V. Jaarrekening 2012 Brand New Day Premiepensioeninstelling N.V. Het jaarverslag 2012 is vastgesteld op de algemene vergadering van aandeelhouders van 8 april 2013 Inhoud Verkorte balans en toelichting 1.

Nadere informatie

RJ-Uiting 2014-7: ontwerp-richtlijn 630 Commerciële stichtingen en verenigingen

RJ-Uiting 2014-7: ontwerp-richtlijn 630 Commerciële stichtingen en verenigingen RJ-Uiting 2014-7: ontwerp-richtlijn 630 Commerciële stichtingen en verenigingen Inleiding RJ-Uiting 2014-7 bevat de ontwerp-richtlijn 630 Commerciële stichtingen en verenigingen. De Raad voor de Jaarverslaggeving

Nadere informatie

Waardering van deelnemingen

Waardering van deelnemingen GBE3.2 (FE) les 1 programma Begrippen Waardering van deelnemingen Begrippen Waardering deelnemingen Vier begrippen 1. Deelneming 2. Dochtermaatschappij 3. Groepsmaatschappij 4. Rechtspersoon waarover...

Nadere informatie

www.pwc.nl Hot topics treasury seminar Beheerst nieuwe regelgeving ook uw agenda? 13 juni 2013

www.pwc.nl Hot topics treasury seminar Beheerst nieuwe regelgeving ook uw agenda? 13 juni 2013 www.pwc.nl Hot topics treasury seminar Beheerst nieuwe regelgeving ook uw agenda? 13 juni 2013 Agenda Derivaten en hedge accounting Aandachtspunten RJ 290 Transacties Bijzondere waardevermindering versus

Nadere informatie

Financiële instrumenten

Financiële instrumenten 15 Financiële instrumenten 1501 a 1 191 Gekochte callopties d 250 991 Resultaat op callopties - 50 Aan 110 Bank d 300 2 191 Gekochte callopties d 280 d 530 d 250 Aan 991 Resultaat op callopties d 280 3

Nadere informatie

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vbl Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2014 / 30-6-2014 #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vlg Vinc Vastgoed Management I B.V., Rotterdam

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V. 2011. Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening

Schiphol Nederland B.V. 2011. Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening Schiphol Nederland B.V. 2011 Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening Jaarverslag 2011 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

Waarderingsmethoden voor deelnemingen in de jaarrekening

Waarderingsmethoden voor deelnemingen in de jaarrekening 12 Waarderingsmethoden voor deelnemingen in de jaarrekening 1201 a 1 Een NV/BV heeft een deelneming in een andere NV/BV, indien wordt voldaan aan de volgende drie voorwaarden: 1 er moet sprake zijn van

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

De enkelvoudige jaarrekening van Nederlandse beursfondsen en Titel 9 Boek 2 BW

De enkelvoudige jaarrekening van Nederlandse beursfondsen en Titel 9 Boek 2 BW De enkelvoudige jaarrekening van Nederlandse beursfondsen en Titel 9 Boek 2 BW Best practices en aandachtspunten op basis van 64 onderzochte jaarrekeningen over 2011 G.-P. den Hollander RA Samenvatting

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Coöperatieve HuisArtsenvereniging voor Regie, Initiatief en Samenwerking U.A. gevestigd te Hardenberg Rapport inzake de jaarrekening 2013

Coöperatieve HuisArtsenvereniging voor Regie, Initiatief en Samenwerking U.A. gevestigd te Hardenberg Rapport inzake de jaarrekening 2013 Coöperatieve HuisArtsenvereniging voor Regie, Initiatief en Samenwerking U.A. gevestigd te Hardenberg Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

WINKELVASTGOEDFONDS DUITSLAND N.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2011. Geen accountantscontrole toegepast

WINKELVASTGOEDFONDS DUITSLAND N.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2011. Geen accountantscontrole toegepast WINKELVASTGOEDFONDS DUITSLAND N.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 Balans per 30 juni 2011 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2011 31 december 2010 Vaste activa Financiële vaste activa

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013

HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM INHOUD 1 INLEIDING 1 1.1 Algemeen 1 1.2 Doelstelling 1 1.3 Directie 1 1.4 Wft-vergunning 1 2 HALFJAARCIJFERS

Nadere informatie

Geachte voorzitter en leden van de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties,

Geachte voorzitter en leden van de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties, Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Amsterdam, 11 juli 2014 Geachte voorzitter en leden van de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties, De Raad voor

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

Update. Inhoud. Redactioneel 3 SEC-staf denkt in problemen en niet in oplossingen bij toepassing IFRS in de VS

Update. Inhoud. Redactioneel 3 SEC-staf denkt in problemen en niet in oplossingen bij toepassing IFRS in de VS Update. Inhoud Redactioneel 3 SEC-staf denkt in problemen en niet in oplossingen bij toepassing IFRS in de VS Accounting 7 Wijzigingen Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor boekjaar 2013 10 Het nieuwe

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014 Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 15-07-2015. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Examen Accountancypraktijk voor gevorderden najaar 2010

Examen Accountancypraktijk voor gevorderden najaar 2010 Examen Accountancypraktijk voor gevorderden => Beschikbare tijd: 3 uur => Gebruik van een rekenmachine is toegestaan, gebruik van de syllabus of andere literatuur is niet toegestaan => Specificeer de uitwerkingen

Nadere informatie

TEN GELEIDE BIJ EDITIE 2014

TEN GELEIDE BIJ EDITIE 2014 Algemeen Voor u ligt de nieuwe editie van de Richtlijnen voorde jaarverslaggeving voor grote en middelgrote rechtspersonen. Editie 2014 is van toepassing voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari

Nadere informatie

GBE3.1 EXTERNE VERSLAGGEVING (2) LES 3 HOOFDSTUK 8

GBE3.1 EXTERNE VERSLAGGEVING (2) LES 3 HOOFDSTUK 8 GBE3.1 EXTERNE VERSLAGGEVING (2) LES 3 HOOFDSTUK 8 R u b ricering van het eigen vermogen Het eigen vermogen van een onderneming is het overblijvend belang in de activa van de onderneming na aftrek van

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

PUBLICATIESTUKKEN 2013 VAN OSTRICA B.V. TE AMSTERDAM

PUBLICATIESTUKKEN 2013 VAN OSTRICA B.V. TE AMSTERDAM PUBLICATIESTUKKEN 2013 VAN OSTRICA B.V. TE AMSTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 31 december 2013 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op de balans 6 Overige informatie 6

Nadere informatie

Ten geleide bij editie 2010

Ten geleide bij editie 2010 Ten geleide bij editie 2010 Algemeen Voor u ligt de nieuwe editie van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor grote en middelgrote rechtspersonen. Editie 2010 is van toepassing voor verslagjaren

Nadere informatie

Huisartsen Gebruikersco'dperatie OmniHis B.A. Tilburgseweg 205 5051 AE Goirle. Publicatierapport 2013

Huisartsen Gebruikersco'dperatie OmniHis B.A. Tilburgseweg 205 5051 AE Goirle. Publicatierapport 2013 Huisartsen Gebruikersco'dperatie OmniHis B.A. Tilburgseweg 205 5051 AE Goirle Publicatierapport 2013 Handelsregister Kamer van Koophandel, dossiernummer 39073270 Vastgesteld door de algemene vergadering

Nadere informatie

Optie 3 : welkome en veel gebruikte methode voor grondslagen in enkelvoudige jaarrekening

Optie 3 : welkome en veel gebruikte methode voor grondslagen in enkelvoudige jaarrekening Optie 3 : welkome en veel gebruikte methode voor grondslagen in enkelvoudige Beursgenoteerde ondernemingen stellen volgens IFRS een geconsolideerde op. Daarnaast is ook een enkelvoudige verplicht. Vaak

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006 Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012 AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN Jaarverslag 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 5 5 Directieverslag 6 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Raad voor de Jaarverslaggeving Antonio Vivaldistraat 2-8 1083 HP AMSTERDAM. Rotterdam, 4 januari 2011. Betreft: Commentaar Jaaredities 2010

Raad voor de Jaarverslaggeving Antonio Vivaldistraat 2-8 1083 HP AMSTERDAM. Rotterdam, 4 januari 2011. Betreft: Commentaar Jaaredities 2010 Ernst & Young Accountants LLP Marten Meesweg 51 3068 AV Rotterdam Postbus 488 3000 AL Rotterdam Tel.: +31 (0) 88-407 5013 Fax: +31 (0) 88-407 5837 www.ey.nl RJ-Comm. 1150 Raad voor de Jaarverslaggeving

Nadere informatie

9 Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening en balans (voor winstbestemming)

9 Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening en balans (voor winstbestemming) 9 Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening en balans (voor winstbestemming) 9.1 Algemeen 9.1.1 Grondslagen voor het opstellen van de enkelvoudige jaarrekening De enkelvoudige jaarrekening

Nadere informatie

Finles N.V. Halfjaarverslag 2012

Finles N.V. Halfjaarverslag 2012 Finles N.V. Halfjaarverslag 2012 1 1. Algemene informatie Directie De directie van Finles N.V. wordt gevoerd door: Drs. J.A.M. van der Holst R.J. van Kuijk J.P.P.A. van Oudvorst RA Vestigingsplaats Finles

Nadere informatie

Wijs & van Oostveen Fund Management B.V. te Amsterdam. Rapport inzake de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015

Wijs & van Oostveen Fund Management B.V. te Amsterdam. Rapport inzake de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 Wijs & van Oostveen Fund Management B.V. Rapport inzake de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave Pagina Rapport Balans per 30 juni 2015 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

Vereniging onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs Breda en omstreken in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A.

Vereniging onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs Breda en omstreken in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A. Financieel verslag 2012 Building Breda Vereniging onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs Breda en omstreken in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A.) Breda Inhoud Algemeen

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Professional Practice Department Nummer 6, november 2014. Update Bepalen en verwerken van ineffectiviteit bij kostprijshedge-accounting

Professional Practice Department Nummer 6, november 2014. Update Bepalen en verwerken van ineffectiviteit bij kostprijshedge-accounting Professional Practice Department Nummer 6, november 2014 Update Bepalen en verwerken van ineffectiviteit bij kostprijshedge-accounting Bepalen en verwerken van ineffectiviteit bij kostprijshedge-accounting:

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem

Stichting ENUM Nederland Arnhem Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2013 Statutaire vestigingsplaats: Arnhem Feitelijk adres en vestigingsplaats: Meander 501, Arnhem 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2013

Nadere informatie

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013 JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

Nieuwe richtlijn financiële instrumenten. Hoofdlijnen RJ 290

Nieuwe richtlijn financiële instrumenten. Hoofdlijnen RJ 290 Nieuwe richtlijn financiële instrumenten Hoofdlijnen RJ 290 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Managementsamenvatting 5 Inleiding 7 1. Classificatie en waardering 8 Classificatievraagstukken 8 Waarderingsvraagstukken

Nadere informatie

Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden van Ostrica B.V. te INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2015 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Hierbij doen wij u toekomen de publicatiestukken over het jaar 2007 van de vennootschap:

Hierbij doen wij u toekomen de publicatiestukken over het jaar 2007 van de vennootschap: Kamer van Koophandel en Fabrieken Afdeling Handelsregister Postbus 6004 4330 LA MIDDELBURG Middelburg, 24 april 2008 Betreft: jaarstukken 2007 ter deponering Geachte heer, mevrouw, Hierbij doen wij u toekomen

Nadere informatie

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2013 27 juni 2014

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2013 27 juni 2014 STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK Rapport inzake jaarstukken 2013 27 juni 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina VERKORTE JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 4 2 Staat van baten en lasten over 2013 5 3

Nadere informatie

Update Externe Verslaggeving- december 2006, onderdeel Richtlijnen voor de jaarverslaggeving

Update Externe Verslaggeving- december 2006, onderdeel Richtlijnen voor de jaarverslaggeving Update Externe Verslaggeving- december 2006, onderdeel Richtlijnen voor de jaarverslaggeving Inleiding In deze update is getracht de belangrijkste wijzigingen in de Externe Verslaggeving in de Nederlandse

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 9.875 16.651 MATERIËLE VASTE ACTIVA 49.425 46.

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 9.875 16.651 MATERIËLE VASTE ACTIVA 49.425 46. JAARREKENING 2013 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2013 ---------------- 31-12-2012 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 9.875 16.651 MATERIËLE

Nadere informatie

houden aan het verkoopplan, blijft het belang toch als slechts gehouden om te vervreemden aangemerkt (RJ 217.306).

houden aan het verkoopplan, blijft het belang toch als slechts gehouden om te vervreemden aangemerkt (RJ 217.306). September 2008 Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor grote en middelgrote rechtspersonen Editie 2008 AUDIT Inleiding Belangrijke wijzigingen van toepassing vanaf 1 nuari 2008 De Raad voor de Jaarverslaggeving

Nadere informatie

- wordt vastgesteld welke activa en passiva in de balans moeten worden opgenomen. Het kan zijn dat

- wordt vastgesteld welke activa en passiva in de balans moeten worden opgenomen. Het kan zijn dat IFRS LEIDT VOORALSNOG TOT BETERE RENTABILITEIT Prof. Dr. Auke de Bos RA 1. Inleiding IFRS heeft de afgelopen tijd veel professionals bezig gehouden. Met grote spanning werd uitgezien naar de eerste IFRS-cijfers.

Nadere informatie

In de balans over 2008 is het volgende vermeld omtrent het aandelenvermogen:

In de balans over 2008 is het volgende vermeld omtrent het aandelenvermogen: Opgave 1 Think Smart BV is een innovatieve onderneming. In de balans over 2008 is het volgende vermeld omtrent het aandelenvermogen: Bij inkoop van aandelenkapitaal, dat als eigen vermogen in de balans

Nadere informatie

Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer. Jaarverslag 2012

Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer. Jaarverslag 2012 Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer Jaarverslag 2012 Stichting Domiliana Pagina: - 1 - Geacht bestuur, Hierbij brengen wij rapport uit omtrent de gegevens in de jaarrekening 2012 van uw

Nadere informatie

6136 GM SITTARD TE DEPONEREN FINANCIEEL VERSLAG 2013 B V DR. NOLENSLAAN 117. Company.info ALRECREA. Handeisregist er 14024391 te Zuid-Limburg

6136 GM SITTARD TE DEPONEREN FINANCIEEL VERSLAG 2013 B V DR. NOLENSLAAN 117. Company.info ALRECREA. Handeisregist er 14024391 te Zuid-Limburg TE DEPONEREN FINANCIEEL VERSLAG 2013 VAN ALRECREA B V DR. NOLENSLAAN 117 6136 GM SITTARD Dossiernummer Handeisregist er 14024391 te Zuid-Limburg INHOUDSOPGAVE I. JAARREKENING 2013 pag. 4 Algemene toelichting

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP XVII/GERMAN RETAIL FUND N.V. TE EINDHOVEN. Enkelvoudige halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP XVII/GERMAN RETAIL FUND N.V. TE EINDHOVEN. Enkelvoudige halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP XVII/GERMAN RETAIL FUND N.V. TE EINDHOVEN Enkelvoudige halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Enkelvoudige balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december

Nadere informatie

Publicatiestukken 2014. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Publicatiestukken 2014. van Ostrica B.V. te Amsterdam Publicatiestukken 2014 van Ostrica B.V. te INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 31 december 2014 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op de balans 6 Overige informatie 7 BALANS PER

Nadere informatie

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015 STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina VERKORTE JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten over 2014 5 3

Nadere informatie

Stichting Medische Kampen India (MKI) Mw. M. C. Bryson Koppelingpad 5 1033NM AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014. Vastgesteld door het bestuur d.d..

Stichting Medische Kampen India (MKI) Mw. M. C. Bryson Koppelingpad 5 1033NM AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014. Vastgesteld door het bestuur d.d.. Stichting Medische Kampen India (MKI) Mw. M. C. Bryson Koppelingpad 5 1033NM AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Vastgesteld door het bestuur d.d.. Stichting Medische Kampen India (MKI) Mw. M. C. Bryson Koppelingpad

Nadere informatie

EValuation Capital Management B.V. Postbus 79005 1070 NB AMSTERDAM. Tussentijdse cijfers 1 januari tot en met 30 juni 2015

EValuation Capital Management B.V. Postbus 79005 1070 NB AMSTERDAM. Tussentijdse cijfers 1 januari tot en met 30 juni 2015 Postbus 79005 1070 NB AMSTERDAM Tussentijdse cijfers 1 januari tot en met 30 juni 2015 INHOUD Pagina TUSSENTIJDSE CIJFERS 1 JANUARI TOT EN MET 30 JUNI 2015 Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 3 TUSSENTIJDSE

Nadere informatie

STICHTING SHARE WORLD te DEN HAAG. Jaarrekening 2013

STICHTING SHARE WORLD te DEN HAAG. Jaarrekening 2013 STICHTING SHARE WORLD te DEN HAAG Jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Deskundigenonderzoek 2 3 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 5 2 Grondslagen

Nadere informatie

Verslaggeving voor derivaten onder RJ 290 Financiële instrumenten

Verslaggeving voor derivaten onder RJ 290 Financiële instrumenten Verslaggeving voor derivaten onder RJ 290 Financiële instrumenten Op 1 januari 2008 is de nieuwe verslaggevingstandaard RJ 290 Financiële instrumenten in werking getreden. Veel ondernemingen hebben nog

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2014

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2014 JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

WALDO STICHTING TE ODIJK. Jaarrekening 2013. 9 januari 2015

WALDO STICHTING TE ODIJK. Jaarrekening 2013. 9 januari 2015 WALDO STICHTING TE ODIJK Jaarrekening 2013 9 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Ontbreken van de verklaring 2 3 Resultaat 3 4 Financiële positie 4 JAARREKENING 1 Balans

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 27.196 37.741

BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 27.196 37.741 JAARREKENING 2011 BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2011 31-12-2010 activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 27.196 37.741 MATERIËLE VASTE ACTIVA 62.018 26.274 FINANCIËLE

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 8.375 9.875 MATERIËLE VASTE ACTIVA 36.339 49.

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 8.375 9.875 MATERIËLE VASTE ACTIVA 36.339 49. JAARREKENING 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2014 ---------------- 31-12-2013 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 8.375 9.875 MATERIËLE

Nadere informatie

10 Buitenlandse deelnemingen in de (geconsolideerde) jaarrekening

10 Buitenlandse deelnemingen in de (geconsolideerde) jaarrekening Voortgezette Studie Boekhouden 10.1 a Transacties in vreemde valuta s zijn transacties die leiden tot het ontstaan respectievelijk tenietgaan van in vreemde valuta s luidende vorderingen of schulden dan

Nadere informatie

Materieel belang in de jaarrekening. Nationale Verslaggevingsdag 26 juni 2012 Ton Meershoek Hoofd toezicht financiële verslaggeving

Materieel belang in de jaarrekening. Nationale Verslaggevingsdag 26 juni 2012 Ton Meershoek Hoofd toezicht financiële verslaggeving Materieel belang in de jaarrekening Nationale Verslaggevingsdag 26 juni 2012 Ton Meershoek Hoofd toezicht financiële verslaggeving Agenda Inleiding Doel van de jaarrekening Wat is materieel belang Wat

Nadere informatie

Balans per 31 december 2014 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 december 2014 (na resultaatbestemming) Balans per 31 december 2014 (na resultaatbestemming) ACTIVA Vlottende activa Toe- 31 december 2014 lichting Vorderingen 1 17.426 Liquide middelen 270.066 287.492 PASSIVA Eigen vermogen 2 Vrij besteedbaar

Nadere informatie

IFRS 1. Eerste toepassing van IFRS

IFRS 1. Eerste toepassing van IFRS IFRS 1 Eerste toepassing van IFRS History of IFRS 1 FIRST-TIME ADOPTION OF INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS September 2001 Project added to IASB agenda July 2002 Exposure Draft ED 1 First-time

Nadere informatie

Ten geleide bij editie 2004

Ten geleide bij editie 2004 Ten geleide bij editie 2004 ALGEMEEN Met ingang van de jaarrekening 2005 zijn beursgenoteerde ondernemingen verplicht hun geconsolideerde jaarrekening op te stellen in overeenstemming met International

Nadere informatie

Update Wijzigingen Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen Wijzigingen in jaareditie 2014

Update Wijzigingen Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen Wijzigingen in jaareditie 2014 Professional Practice Department Nummer 8, november 2014 Update Wijzigingen Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen Wijzigingen in jaareditie 2014 Wijzigingen Richtlijnen voor

Nadere informatie

Stichting Diaconessenhuis/Mariastichting tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis

Stichting Diaconessenhuis/Mariastichting tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis Jaarverslag 2013 tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis 2 Inhoudsopgave: Bestuursverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Resultatenrekening

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 1 4. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 1 4. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 1 4 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:21 mei 2015 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2014 4 -WInst en verliesrekening per 31 december

Nadere informatie

Update. Inhoud. 3 Van de redactie

Update. Inhoud. 3 Van de redactie Update. Inhoud 3 Van de redactie Accounting 5 Voorstellen voor meer principles-based benadering hedge accounting 14 Jaarrekeningrecht: Smokkelwaar voorstel invoeringswet Flex-BV 16 10 vragen over IFRS

Nadere informatie

Update. Inhoud. Redactioneel 3 De wet op het accountantsberoep in perspectief

Update. Inhoud. Redactioneel 3 De wet op het accountantsberoep in perspectief Update. Inhoud Redactioneel 3 De wet op het accountantsberoep in perspectief Accounting 7 Geconsolideerde jaarrekening op basis van IFRS-EU: bijzonderheden bij opstellen enkelvoudige jaarrekening onder

Nadere informatie

Stichting International Foundation for Animal Genetics gevestigd te Veenendaal. Rapport inzake de jaarstukken 2013

Stichting International Foundation for Animal Genetics gevestigd te Veenendaal. Rapport inzake de jaarstukken 2013 Stichting International Foundation for Animal Genetics gevestigd te Veenendaal Rapport inzake de jaarstukken 2013 Vendelier 4 Postbus 622 3900 AP Veenendaal T: (0318) 618666 veenendaal@schuiteman.com Schuiteman

Nadere informatie

Profielen stellen. Profielen stellen. Colofon. Colofon. Jaarverslag 2011. ons kenmerk B040412 datum 4 april 2012. auteur Building Breda versie 2.

Profielen stellen. Profielen stellen. Colofon. Colofon. Jaarverslag 2011. ons kenmerk B040412 datum 4 april 2012. auteur Building Breda versie 2. Profielen stellen Jaarverslag 2011 Profielen stellen Jaarverslag 2011 Colofon ons kenmerk B040412 datum 4 april 2012 auteur Building Breda versie 2.0 status Definitief Colofon ons kenmerk B040412 datum

Nadere informatie