Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn. besluit het volgende goed te keuren:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn. besluit het volgende goed te keuren:"

Transcriptie

1 Notulen open zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 11 maart :00 uur Locatie Raadzaal - Sint-Martensstraat - Gent Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter Mevrouw Evita Willaert, raadslid; de heer Yoeri Note, raadslid; mevrouw Chantal Sysmans, raadslid; mevrouw Ingrid Vandaele, raadslid; de heer Jurgen Bockstaele, raadslid; de heer Pascal Verbeke, raadslid; de heer Carl De Decker, raadslid; de heer Cengiz Cetinkaya, raadslid; mevrouw Emilie Peeters, raadslid; mevrouw Els Roegiers, raadslid; mevrouw Yeliz Güner, raadslid; de heer Eric Wauters, raadslid; de heer Ronny Rysermans, raadslid; mevrouw Liliane De Cock, raadslid De heer Luc Kupers, secretaris; mevrouw Liesbet Vertriest, plaatsvervangend secretaris Verontschuldigd De heer Daniël Termont, burgemeester stad Gent De voorzitter opent de open zitting om 19:01 uur Openbare zitting Goedkeuring notulen 2014_RMW_00054 Notulen openbare raadszitting dinsdag 11 februari 2014 Voorstel: Goedkeuring Beslissing: Goedgekeurd De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Openbaarheid van bestuur Dit besluit is ter inzage. Visum van de ontvanger Visum: niet vereist bij publieke stemming met eenparigheid van stemmen besluit het volgende goed te keuren: Artikel 1 De notulen van de openbare zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van dinsdag 11 februari Agendapunten Diensten van de Secretaris Juridisch Advies en Kennisbeheer 1/336 RMW - 11 maart 2014

2 Notulen open zitting 2014_RMW_00055 Ldc De Thuishaven, De Boei en De Horizon - Bruikleen- en huurovereenkomsten met WoninGent Voorstel: Goedkeuring Beslissing: Goedgekeurd De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanleiding / feiten en context OCMW Gent had samen met de stad overeenkomsten gesloten waarbij de stad de benedenverdieping van de sociale wooncomplexen in de Ferdinand Lousbergskaai 12 (ldc De Horizon), Vaartstraat 2A (ldc De Boei) en Neuseplein 33 (ldc De Thuishaven) ter beschikking stelde van het OCMW. Naar aanleiding van de fusie tussen de opslorpende vennootschap WoninGent, Huisvesting Scheldevallei en De Goede Werkmanswoning, waarbij stadswoningen werden ingebracht en 3 gebouwen werden verkocht aan WoninGent, werd tussen WoninGent en Stad Gent een Protocol afgesloten. Hierin werd o.m. overeengekomen dat WoninGent de overeenkomsten van Stad Gent en de daarin opgenomen rechten en plichten zou overnemen. WoninGent cvba-so trad dus in de plaats van stad Gent waardoor ervoor geopteerd werd om nieuwe overeenkomsten tussen het OCMW en WoninGent af te sluiten. Het OCMW en de stad hadden gebruiksovereenkomsten afgesloten waarbij het OCMW jaarlijks een symbolische vergoeding van BEF aan de stad betaalde. Daarom worden nu tussen WoninGent cvba-so en het OCMW bruikleenovereenkomsten afgesloten waarbij het OCMW jaarlijks een te indexeren symbolische vergoeding van 148,74 betaalt voor de bruikleen. Daarnaast moeten de lokale dienstencentra beschikken over een voldoende grote ontmoetingsruimte met minimaal 50 zitplaatsen, een aparte gespreksruimte en een aparte ruimte voor de organisatie van activiteiten die gebruikt kan worden door groepen van minstens 20 personen. Ldc De Boei en De Thuishaven beschikken echter niet over deze ruimtes waardoor WoninGent cvba-so bereid is om hiervoor extra ruimtes te verhuren aan het OCMW. Deze ruimtes maken geen deel uit van het protocolakkoord tussen de stad en WoninGent cvba-so. Motivering Gelet op het Decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 houdende de uitvoering en inwerkingtreding van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende het personeel, de financiën en de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; gelet op de OCMW-raad van 9 juni 2011 besluit nr. 2011_RMW_00642; Voor de lokale dienstencentra kunnen bruikleen- i.p.v. huurovereenkomsten worden afgesloten: - overwegende dat het gebruik van de lokale dienstencentra niet valt onder de bepalingen van sociale woninghuur van de Vlaamse Wooncode. Een woning is in de sociale wooncode immers omschreven als elk onroerend goed of het deel ervan dat hoofdzakelijk bestemd is voor de huisvesting van een gezin of alleenstaande. Bovendien moet de woning gebruikt worden als hoofdverblijfplaats. Een lokaal dienstencentrum valt hier niet onder; - overwegende dat het ministerieel besluit van 19 december 2008 tot bepaling van de voorwaarden voor verhuring buiten sociaal huurstelsel en terbeschikkingstelling van sociale huurwoningen ook niet van toepassing is aangezien de lokale dienstencentra geen woningen zijn zodat het hier bijgevolg ook niet gaat om woningen die buiten het stelsel van de sociale woninghuur verhuurd worden; - overwegende dat er slechts sprake is van huur volgens gemeen recht indien een bepaalde prijs wordt afgesproken. Er moet dan een duidelijke tegenprestatie worden afgesproken die staat tegenover het genot van het goed. Zo niet, is er geen sprake van huur maar wel van bruikleen. Een louter symbolische vergoeding volstaat immers niet om van huur te spreken. gelet op artikel 5, D van bijlage VI van het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers waarbij de lokale dienstencentra moeten beschikken over een voldoende grote ontmoetingsruimte met minimaal 50 zitplaatsen, een aparte gespreksruimte en een aparte ruimte voor de organisatie van activiteiten die gebruikt kan worden door groepen van minstens 20 personen. Deze ruimtes worden door WoninGent sedert 1 juli 2013 ter beschikking gesteld van het OCMW en vallen niet onder het protocolakkoord dat tussen de stad en WoninGent werd afgesloten. Aangezien het OCMW voor deze ruimtes wel een maandelijkse huurprijs moet betalen, gaat het hier om huurovereenkomsten. Gekoppelde besluiten 2/336 RMW - 11 maart 2014

3 Notulen open zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn, 9 juni 2011, 2011_RMW_00642 Openbaarheid van bestuur Dit besluit is ter inzage. Financiële informatie Exploitatie Gebudgetteerd: Verbintenis: Ja Ja Inkomsten Bedrag: 0,00 Kostenplaats: Niet van toepassing Categorie: Niet van toepassing Uitgaven Bedrag: 6825,87 Kostenplaats: Categorie: Commentaar Meerdere diensten Erelonen, huur, onderhoud & div dienstprestaties Bedrag van 6.825,87 is het bedrag per jaar te betalen zonder de verbruiken en diensten. Bruikleenovereenkomsten J50 ldc De Boei: jaarlijkse basisvergoeding van 148,74 die nog te indexeren is (+- 247,29) + provisie verbruiken en diensten. J51 ldc De Horizon: jaarlijkse basisvergoeding van 148,74 die nog te indexeren is (+- 247,29) + provisie verbruiken en diensten. J54 ldc De Thuishaven: jaarlijkse basisvergoeding van 148,74 die nog te indexeren is (+- 247,29) + provisie verbruiken en diensten. Huurovereenkomsten J50 ldc De Boei: maandelijkse vergoeding 280,00 ( 3.360/jaar) + provisie verbruiken en diensten. J54 ldc De Thuishaven: maandelijkse vergoeding 227,00 ( 2.724/jaar) + provisie verbruiken en diensten. Visum van de ontvanger Visum: Gunstig Adviezen Dienst Budgettering Datum: 20 februari 2014 Advies: Gunstig bij publieke stemming met eenparigheid van stemmen besluit het volgende goed te keuren: Artikel 1 De bruikleenovereenkomsten met betrekking tot de lokale dienstencentra De Boei, De Horizon en De Thuishaven. Artikel 2 3/336 RMW - 11 maart 2014

4 Notulen open zitting De huurovereenkomsten met betrekking tot de bijkomende ruimtes voor de lokale dienstencentra De Boei en De Thuishaven. Artikel 3 De bijlage/bijlagen die integraal deel uitmaakt/uitmaken van het besluit: Bijlage 1: _overeenkomst LDC De Boei_Vaartstraat 2A.doc Bijlage 2: _overeenkomst LDC De Thuishaven_Neuseplein 33.doc Bijlage 3: _overeenkomst LDC Horizon_F Lousbergskaai 12.doc Bijlage 4: _huurovereenkomst lokaal OCMW - Neuseplein 31.doc Bijlage 5: plaatsbeschrijving de thuishaven.pdf Bijlage 6: _huurovereenkomst lokaal OCMW - Vaartstraat 2.doc Bijlage 7: plaatsbeschrijving de boei.pdf Bijlage(n) _overeenkomst LDC De Boei_Vaartstraat 2A.doc _overeenkomst LDC De Thuishaven_Neuseplein 33.doc _overeenkomst LDC Horizon_F Lousbergskaai 12.doc _huurovereenkomst lokaal OCMW - Neuseplein 31.doc plaatsbeschrijving de thuishaven.pdf _huurovereenkomst lokaal OCMW - Vaartstraat 2.doc plaatsbeschrijving de boei.pdf 4/336 RMW - 11 maart 2014

5 Notulen open zitting Bijlage: _overeenkomst LDC De Boei_Vaartstraat 2A.doc 5/336 RMW - 11 maart 2014

6 WoninGent CVBA-SO Lange Steenstraat 54 te 9000 Gent tel. 09/ fax 09/ Bruikleenovereenkomst voor de niet-residentiële ruimte in de Vaartstraat 2A te 9000 Gent Tussen ondergetekenden 1 WoninGent cvba-so, met zetel te Lange Steenstraat 54 te 9000 Gent, vertegenwoordigd door de heer Tom Balthazar, voorzitter van de raad van bestuur, en mevrouw Karin Wouters, algemeen directeur hierna genoemd WoninGent enerzijds en 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent en hier geldig vertegenwoordigd door de heer Rudy Coddens, voorzitter, en de heer Luc Kupers, secretaris hierna genoemd "de bruiklener " anderzijds; wordt overeengekomen wat volgt: PREAMBULE De bruiklener heeft met Stad Gent, toenmalige eigenaar van het betrokken goed, een gebruiksovereenkomst afgesloten. Naar aanleiding van de fusie tussen opslorpende vennootschap WoninGent, Huisvesting Scheldevallei en De Goede Werkmanswoning, waarbij stadswoningen werden ingebracht en 3 gebouwen werden verkocht aan WoninGent, werd tussen WoninGent en Stad Gent een Protocol afgesloten. Hierin werd o.m. overeengekomen dat WoninGent de overeenkomsten van Stad Gent en de daarin opgenomen rechten en plichten zou overnemen. De OCMW-raad van 9 juni 2011 is akkoord gegaan dat WoninGent in de rechten en plichten treedt van Stad Gent. Art. 1. VOORWERP BESCHRIJVING VAN HET GOED WoninGent geeft de niet-residentiële ruimte nr. 2A op de benedenverdieping (inclusief de groene zaal + kot) en de ruimtes nr. 4 en 18 op de eerste verdieping van het appartementsgebouw aan de Vaartstraat te 9000 Gent in bruikleen aan de bruiklener die aanvaardt. Deze ruimte zal door de bruiklener gebruikt worden als het lokaal dienstencentrum De Boei. Art. 2. BESTEMMING VAN HET GOED De overeenkomst is te kwalificeren als bruikleen conform artikel 1875 van het Burgerlijk Wetboek. 6/336 RMW - 11 maart /6

7 Het gaat hier uitdrukkelijk niet om een (woning)huurovereenkomst, sociale woninghuur of handelshuur en deze ruimte kan en mag dan ook geen woonfunctie krijgen. De bruiklener kan de bestemming van het onroerend goed niet wijzigen, tenzij mits schriftelijk en voorafgaandelijk akkoord vanwege WoninGent. WoninGent mag een dergelijke wijziging te allen tijde zonder opgave van redenen weigeren. Art. 3. DUUR De overeenkomst gaat in op 1 januari 2014 en is van onbepaalde duur. Beide partijen kunnen te allen tijde deze overeenkomst beëindigen met een aangetekende brief. De opzegtermijn van 6 maand gaat in op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de overeenkomst werd opgezegd. Gedurende de opzegperiode heeft WoninGent het recht om het goed gedurende twee dagen per week en twee opeenvolgende uren per dag te laten bezichtigen. Beide partijen zullen dagen en uren afspreken. Art. 4. VOORWAARDEN SYMBOLISCHE VERGOEDING De bruiklener betaalt jaarlijks een te indexeren symbolische vergoeding van 148,74 euro. 1 PROVISIE VERBRUIKEN EN DIENSTEN De bruiklener verbindt er zich toe een provisie te betalen voor diensten en verbruiken als gevolg van de bruikleen. Deze provisie bedraagt per maand Verbruiken 75,00 euro Diensten 36,00 euro Indien de bedragen onvoldoende blijken voor het dekken van de werkelijke kostprijs zal het bedrag van deze provisie jaarlijks aangepast kunnen worden. Het aangepaste bedrag zal vastgesteld worden rekening houdend met het voorafgaande verbruik. De som van 111,00 euro is maandelijks te betalen. De bijdrage voor de verbruiken is berekend op de geraamde prijs van verwarming en drinkwater. De bijdrage voor de diensten is berekend op de geraamde kost van volgende diensten: Poetsdiensten: bruto loonkost (inclusief beheerskosten sociaal secretariaat) en/of kosten externe kuisfirma, kuisproducten, verzekeringen; Toezicht op dienstenpersoneel controle/wachtdienst; Brandverzekering deel afstand van verhaal Onderhoud en herstel o Kosten van kleine herstellingen in de gemeenschappelijke delen (bijvoorbeeld vervangen van een lamp); o Onderhoud van de automatische toegangspoorten; o Onderhoud van de ventilatiesystemen; o Onderhoud van regenwaterpompen, drukopvoerpompen en vuilwaterpompen; o Kosten van ongediertebestrijding; o Kosten van putreiniging, leegmaken van de beerput, verhelpen verstoppingen. Brandbeveiliging o Onderhoudscontract voor de brandbeveiliging; Lift o Onderhoudscontract voor de liften en kleine herstellingswerken vb. lampen lift vervangen; Collectieve CV o o Onderhoudscontract voor de collectieve cv-ketels; Loonkost van arbeiders die het onderhoud van de stookzalen doen vb. zout vullen, winter/zomerregime instellen. 1 De oorspronkelijke vergoeding van bedroeg 6000 BEF. Deze is de basisvergoeding. 7/336 RMW - 11 maart /6

8 De kosten van de diensten worden gelijk verdeeld over het aantal woningen/lokalen van het appartementsgebouw. De bruiklener staat zelf in voor het leveringscontract elektriciteit. Op het einde van het jaar krijgt de bruiklener een gedetailleerde eindafrekening. Het kan dan zijn dat deze een deel van de betaalde kosten terugkrijgt, maar het kan ook dat deze misschien moet bijbetalen. TOTAAL WoninGent stuurt tijdens het eerste kwartaal een factuur voor de symbolische vergoeding op naar de bruiklener. De bruiklener betaalt de jaarlijkse geïndexeerde symbolische vergoeding uiterlijk 50 dagen na ontvangst van de factuur op het rekeningnummer IBAN BE van WoninGent. Hiervoor wordt de volgende gestructureerde mededeling vermeld: 300/7347/51359 De bruiklener betaalt de maandelijkse provisie voor verbruiken op het rekeningnummer IBAN BE van WoninGent vóór de tiende van de maand waarop deze betrekking heeft. Hiervoor wordt de volgende gestructureerde mededeling vermeld: 300/7347/51359 INDEXERING De symbolische vergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd. De indexering kan ten vroegste gebeuren op de verjaardag van de inwerkingtreding van de overeenkomst, volgens de formule: basisvergoeding X nieuw indexcijfer aanvangsindexcijfer Het aanvangsindexcijfer is het gezondheidsindexcijfer van december Het nieuwe indexcijfer is het gezondheidsindexcijfer van de maand december voorafgaand aan de verjaardag van de inwerkingtreding van de overeenkomst. BIJKOMENDE KOSTEN EN LASTEN Alle taksen en belastingen van welke aard ook, verbonden aan het gebruik en het genot van het goed, vallen ten laste van de bruiklener, met als enige uitzondering de onroerende voorheffing die ten laste blijft van WoninGent. Art. 5. STAAT VAN HET GOED INGAANDE PLAATSBESCHRIJVING De ruimte wordt ter beschikking gesteld in de staat waarin ze zich bevindt. Deze staat wordt vastgelegd in een omstandige, tegensprekelijke en gedetailleerde plaatsbeschrijving die door de bruiklener wordt opgemaakt. De dag en het tijdstip van de plaatsbeschrijving worden in onderling overleg bepaald en dit binnen de maand na inwerkingtreding van deze overeenkomst. De bruiklener draagt de kosten. De bruiklener neemt hiervoor contact op met Frederik De Jonghe, afdelingshoofd diensten en plaatsbeschrijvingen van WoninGent ( Bij gebreke van een tegensprekelijke plaatsbeschrijving binnen de maand na inwerkingtreding van deze overeenkomst zal een éénzijdige plaatsbeschrijving opgemaakt op verzoek van WoninGent als rechtsgeldig worden aanvaard. De plaatsbeschrijving wordt ondertekend door WoninGent en de bruiklener of zijn vertegenwoordiger voorzien van een geldige volmacht. De plaatsbeschrijving wordt bij deze overeenkomst gevoegd. UITGAANDE PLAATSBESCHRIJVING 8/336 RMW - 11 maart /6

9 Bij ontruiming van het goed zal binnen de 7 dagen een nieuwe en tegensprekelijke uittredende plaatsbeschrijving worden opgemaakt door de bruiklener. De dag en het tijdstip van de uitgaande plaatsbeschrijving worden in onderling overleg bepaald. De bruiklener neemt hiervoor contact op met Frederik De Jonghe, afdelingshoofd diensten en plaatsbeschrijvingen van WoninGent ( De bruiklener draagt de kosten. De plaatsbeschrijving wordt ondertekend door WoninGent en de bruiklener of zijn vertegenwoordiger voorzien van een geldige volmacht. Bij gebreke van een tegensprekelijke plaatsbeschrijving binnen de 7 dagen na uittreding door de bruiklener zal een éénzijdige plaatsbeschrijving opgemaakt op verzoek van WoninGent als rechtsgeldig worden aanvaard. VERANDERINGEN De bruiklener mag geen veranderingen aanbrengen aan de ruimte zonder voorafgaande toelating van WoninGent. Alle werkzaamheden met het oog op het verfraaien, verbeteren of verbouwen van de ruimte kunnen alleen worden uitgevoerd met de voorafgaande en schriftelijke instemming van WoninGent en, in voorkomend geval, van de betrokken overheid. Deze werkzaamheden worden verricht volgens de regels van de kunst en op kosten en risico s van de bruiklener, tot volledige ontlasting van WoninGent. Ze zijn verworven door deze laatste zonder vergoeding, onverminderd zijn recht om op het einde van de overeenkomst te eisen dat de plaatsen in hun oorspronkelijke staat worden hersteld, dit alles behoudens andersluidende overeenkomst. Zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van WoninGent mag de bruiklener niets plaatsen of bevestigen op het dak en aan de buitenmuren. Art. 6. HERSTELLINGEN EN ONDERHOUD Het goed wordt in bruikleen gegeven in zijn huidige staat met alle zichtbare en niet-zichtbare gebreken. De bruiklener verbindt er zich toe het goed als een goed huisvader en in degelijke staat te onderhouden. Herstellingen die nodig zijn wegens normale slijtage, ouderdom, gebrek in de ruimte of wegens overmacht, zijn niet ten laste van de bruiklener. De bruiklener zal onverwijld de herstellingen uitvoeren die de wet of de plaatselijke gebruiken hem opleggen. De bruiklener zal de herstellingen uitvoeren die normaal ten laste zijn van WoninGent, maar veroorzaakt zijn door zijn fout of door een persoon voor wie hij moet instaan. WoninGent voert de herstellingswerkzaamheden uit die volgens de wet en de plaatselijke gebruiken ten laste van WoninGent vallen. De bruiklener zal WoninGent onmiddellijk schriftelijk, per brief of , verwittigen van het bestaan van schade waarvan de herstelling ten laste van WoninGent is. Ingeval de bruiklener die verplichting niet naleeft, wordt hij aansprakelijk gesteld voor elke uitbreiding van de schade en moet hij WoninGent daarvoor schadeloos stellen. De bruiklener zal, zonder aanspraak te kunnen maken op een vergoeding, de uitvoering van al dan niet noodzakelijke en/of dringende werken die WoninGent in het kader van renovatie- en aanpassingswerken nuttig acht, moeten gedogen, zelfs indien de duur ervan 40 dagen overschrijdt. Art. 7. BRANDVERZEKERING WoninGent heeft een alle risico s brandverzekering afgesloten die een clausule afstand van verhaal bevat, het geval van kwaadwilligheid uitgesloten. De premie voor deze afstand van verhaal wordt aangerekend aan de bruiklener. 9/336 RMW - 11 maart /6

10 De bruiklener verzekert zijn inboedel tegen brand en aanverwante risico s en ziet af van het verhaal dat hij op WoninGent zou kunnen uitoefenen uit hoofde van schade aan zijn inboedel. Art. 8. TOEGANG In geen geval mogen derden in de ruimte worden toegelaten buiten de aanwezigheid van de bruiklener of zijn vertegenwoordiger. Deze ruimte mag niet aan derden worden afgestaan. De bruiklener zal te allen tijde vrije toegang verlenen aan de personeelsleden van WoninGent belast met het toezicht over de eigendommen mits een voorafgaandelijke afspraak. In onderling overleg kunnen vaste en ad hoc zitmomenten door de wijkmonitoren van WoninGent op deze locatie plaatsvinden in een afzonderlijk lokaal, al dan niet met de nodige inrichting door WoninGent. Art. 9. LEEFBAARHEID De bruiklener zal de ruimte op zodanige wijze gebruiken dat geen overmatige hinder wordt veroorzaakt voor buren en de naaste omgeving en dat de leefbaarheid niet in het gedrag komt. Art. 10. AANSPRAKELIJKHEID De bruiklener verbindt er zich toe alle risico s die zouden voortspruiten uit het gebruik, door zijn personeel, vrijwilligers en bezoekers, van de ter beschikking gestelde ruimte zelf te dragen, met uitsluiting van WoninGent. WoninGent zal gedurende de overeenkomst niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor ongeval, diefstal of schade berokkend aan derden. WoninGent is in geen geval aansprakelijk voor de schade aan personen of goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van de activiteiten die kaderen in de uitvoering van deze overeenkomst. De bruiklener vrijwaart WoninGent-eigenaar tegen elke vordering van schadevergoeding van derden in dit verband en dient bijkomend WoninGent te vrijwaren voor eventuele vorderingen ingesteld op basis van burenhinder (artikel 544 Burgerlijk Wetboek). Art. 11. GESCHILLEN Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan met betrekking tot of voortvloeiend uit deze overeenkomst en waarover geen onderling akkoord kan bereikt worden, dienen voorgelegd te worden aan de daartoe bevoegde rechter in Gent. Opgemaakt te Gent, op X.X.2014 in evenveel originele exemplaren als er partijen zijn. Elke partij verklaart één exemplaar van deze overeenkomst ontvangen en goedgekeurd te hebben. Voor WoninGent Voor de bruiklener Namens het OCMW Karin Wouters Tom Balthazar Luc Kupers Rudy Coddens algemeen directeur voorzitter secretaris voorzitter 10/336 RMW - 11 maart /6

11 Bijlagen: Ingaande plaatsbeschrijving 11/336 RMW - 11 maart /6

12 Notulen open zitting Bijlage: _overeenkomst LDC De Thuishaven_Neuseplein 33.doc 12/336 RMW - 11 maart 2014

13 WoninGent CVBA-SO Lange Steenstraat 54 te 9000 Gent tel. 09/ fax 09/ Bruikleenovereenkomst voor de niet-residentiële ruimte aan het Neuseplein 33 te 9000 Gent Tussen ondergetekenden 1 WoninGent cvba-so, met zetel te Lange Steenstraat 54 te 9000 Gent, vertegenwoordigd door de heer Tom Balthazar, voorzitter van de raad van bestuur, en mevrouw Karin Wouters, algemeen directeur hierna genoemd WoninGent enerzijds en 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent en hier geldig vertegenwoordigd door de heer Rudy Coddens, voorzitter, en de heer Luc Kupers, secretaris hierna genoemd "de bruiklener " anderzijds; wordt overeengekomen wat volgt: PREAMBULE De bruiklener heeft met Stad Gent, toenmalige eigenaar van het betrokken goed, een gebruiksovereenkomst afgesloten. Naar aanleiding van de fusie tussen opslorpende vennootschap WoninGent, Huisvesting Scheldevallei en De Goede Werkmanswoning, waarbij stadswoningen werden ingebracht en 3 gebouwen werden verkocht aan WoninGent, werd tussen WoninGent en Stad Gent een Protocol afgesloten. Hierin werd o.m. overeengekomen dat WoninGent de overeenkomsten van Stad Gent en de daarin opgenomen rechten en plichten zou overnemen. De OCMW-raad van 9 juni 2011 is akkoord gegaan dat WoninGent in de rechten en plichten treedt van Stad Gent. Art. 1. VOORWERP BESCHRIJVING VAN HET GOED WoninGent geeft de niet-residentiële ruimte nr. 33 op de benedenverdieping (+ lokaal links) van het appartementsgebouw aan het Neuseplein te 9000 Gent in bruikleen aan de bruiklener die aanvaardt. Deze ruimte zal door de bruiklener gebruikt worden als het lokaal dienstencentrum De Thuishaven. Art. 2. BESTEMMING VAN HET GOED De overeenkomst is te kwalificeren als bruikleen conform artikel 1875 van het Burgerlijk Wetboek. Het gaat hier uitdrukkelijk niet om een (woning)huurovereenkomst, sociale woninghuur of handelshuur en deze ruimte kan en mag dan ook geen woonfunctie krijgen. 13/336 RMW - 11 maart /6

14 De bruiklener kan de bestemming van het onroerend goed niet wijzigen, tenzij mits schriftelijk en voorafgaandelijk akkoord vanwege WoninGent. WoninGent mag een dergelijke wijziging te allen tijde zonder opgave van redenen weigeren. Art. 3. DUUR De overeenkomst gaat in op 1 januari 2014 en is van onbepaalde duur. Beide partijen kunnen te allen tijde deze overeenkomst beëindigen met een aangetekende brief. De opzegtermijn van 6 maand gaat in op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de overeenkomst werd opgezegd. Gedurende de opzegperiode heeft WoninGent het recht om het goed gedurende twee dagen per week en twee opeenvolgende uren per dag te laten bezichtigen. Beide partijen zullen dagen en uren afspreken. Art. 4. BIJKOMENDE MODALITEITEN SYMBOLISCHE VERGOEDING De bruiklener betaalt jaarlijks een te indexeren symbolische vergoeding van 148,74 euro. 1 PROVISIE VERBRUIKEN EN DIENSTEN De bruiklener verbindt er zich toe een provisie te betalen voor diensten en verbruiken als gevolg van de bruikleen. Deze provisie bedraagt per maand Verbruiken 60,11 euro Diensten 24,88 euro Indien de bedragen onvoldoende blijken voor het dekken van de werkelijke kostprijs zal het bedrag van deze provisie jaarlijks aangepast kunnen worden. Het aangepaste bedrag zal vastgesteld worden rekening houdend met het voorafgaande verbruik. De som van 84,99 euro is maandelijks te betalen. De bijdrage voor de verbruiken is berekend op de geraamde prijs van verwarming en drinkwater. De bijdrage voor de diensten is berekend op de geraamde kost van volgende diensten: Poetsdiensten: bruto loonkost (inclusief beheerskosten sociaal secretariaat) en/of kosten externe kuisfirma, kuisproducten, verzekeringen; Toezicht op dienstenpersoneel controle/wachtdienst; Brandverzekering deel afstand van verhaal Onderhoud en herstel o Kosten van kleine herstellingen in de gemeenschappelijke delen (bijvoorbeeld vervangen van een lamp); o Onderhoud van de automatische toegangspoorten; o Onderhoud van de ventilatiesystemen; o Onderhoud van regenwaterpompen, drukopvoerpompen en vuilwaterpompen; o Kosten van ongediertebestrijding; o Kosten van putreiniging, leegmaken van de beerput, verhelpen verstoppingen. Brandbeveiliging o Onderhoudscontract voor de brandbeveiliging Lift o Onderhoudscontract voor de liften en kleine herstellingswerken vb. lampen lift vervangen; Collectieve CV o o Onderhoudscontract voor de collectieve cv-ketels; Loonkost van arbeiders die het onderhoud van de stookzalen doen vb. zout vullen, winter/zomerregime instellen. De kosten van de diensten worden gelijk verdeeld over het aantal woningen/lokalen van het appartementsgebouw. De bruiklener staat zelf in voor het leveringscontract elektriciteit. 1 De oorspronkelijke vergoeding van bedroeg 6000 BEF. Deze is de basisvergoeding. 14/336 RMW - 11 maart /6

15 Op het einde van het jaar krijgt de bruiklener een gedetailleerde eindafrekening. Het kan dan zijn dat deze een deel van de betaalde kosten terugkrijgt, maar het kan ook dat deze misschien moet bijbetalen. TOTAAL WoninGent stuurt tijdens het eerste kwartaal een factuur voor de symbolische vergoeding op naar de bruiklener. De bruiklener betaalt de jaarlijkse geïndexeerde symbolische vergoeding uiterlijk 50 dagen na ontvangst van de factuur op het rekeningnummer IBAN BE van WoninGent. Hiervoor wordt de volgende gestructureerde mededeling vermeld: 300/7347/ De bruiklener betaalt de maandelijkse provisie voor verbruiken op het rekeningnummer IBAN BE van WoninGent vóór de tiende van de maand waarop deze betrekking heeft. Hiervoor wordt de volgende gestructureerde mededeling vermeld: 300/7347/ INDEXERING De symbolische vergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd. De indexering kan ten vroegste gebeuren op de verjaardag van de inwerkingtreding van de overeenkomst, volgens de formule: basisvergoeding X nieuw indexcijfer aanvangsindexcijfer Het aanvangsindexcijfer is het gezondheidsindexcijfer van december Het nieuwe indexcijfer is het gezondheidsindexcijfer van de maand december voorafgaand aan de verjaardag van de inwerkingtreding van de overeenkomst. BIJKOMENDE KOSTEN EN LASTEN Alle taksen en belastingen van welke aard ook, verbonden aan het gebruik en het genot van het goed, vallen ten laste van de bruiklener, met als enige uitzondering de onroerende voorheffing die ten laste blijft van WoninGent. Art. 5. STAAT VAN HET GOED INGAANDE PLAATSBESCHRIJVING De ruimte wordt ter beschikking gesteld in de staat waarin ze zich bevindt. Deze staat wordt vastgelegd in een omstandige, tegensprekelijke en gedetailleerde plaatsbeschrijving die door de bruiklener wordt opgemaakt. De dag en het tijdstip van de plaatsbeschrijving worden in onderling overleg bepaald en dit binnen de maand na inwerkingtreding van deze overeenkomst. De bruiklener draagt de kosten. De bruiklener neemt hiervoor contact op met Frederik De Jonghe, afdelingshoofd diensten en plaatsbeschrijvingen van WoninGent ( Bij gebreke van een tegensprekelijke plaatsbeschrijving binnen de maand na inwerkingtreding van deze overeenkomst zal een éénzijdige plaatsbeschrijving opgemaakt op verzoek van WoninGent als rechtsgeldig worden aanvaard. De plaatsbeschrijving wordt ondertekend door WoninGent en de bruiklener of zijn vertegenwoordiger voorzien van een geldige volmacht. De plaatsbeschrijving wordt bij deze overeenkomst gevoegd. UITGAANDE PLAATSBESCHRIJVING Bij ontruiming van het goed zal binnen de 7 dagen een nieuwe en tegensprekelijke uittredende plaatsbeschrijving worden opgemaakt door de bruiklener. De dag en het tijdstip van de uitgaande plaatsbeschrijving worden in onderling overleg bepaald. De bruiklener neemt hiervoor contact op met 15/336 RMW - 11 maart /6

16 Frederik De Jonghe, afdelingshoofd diensten en plaatsbeschrijvingen van WoninGent ( De bruiklener draagt de kosten. De plaatsbeschrijving wordt ondertekend door WoninGent en de bruiklener of zijn vertegenwoordiger voorzien van een geldige volmacht. Bij gebreke van een tegensprekelijke plaatsbeschrijving binnen de 7 dagen na uittreding door de bruiklener zal een éénzijdige plaatsbeschrijving opgemaakt op verzoek van WoninGent als rechtsgeldig worden aanvaard. VERANDERINGEN De bruiklener mag geen veranderingen aanbrengen aan de ruimte zonder voorafgaande toelating van WoninGent. Alle werkzaamheden met het oog op het verfraaien, verbeteren of verbouwen van de ruimte kunnen alleen worden uitgevoerd met de voorafgaande en schriftelijke instemming van WoninGent en, in voorkomend geval, van de betrokken overheid. Deze werkzaamheden worden verricht volgens de regels van de kunst en op kosten en risico s van de bruiklener, tot volledige ontlasting van WoninGent. Ze zijn verworven door deze laatste zonder vergoeding, onverminderd zijn recht om op het einde van de overeenkomst te eisen dat de plaatsen in hun oorspronkelijke staat worden hersteld, dit alles behoudens andersluidende overeenkomst. Zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van WoninGent mag de bruiklener niets plaatsen of bevestigen op het dak en aan de buitenmuren. Art. 6. HERSTELLINGEN EN ONDERHOUD Het goed wordt in bruikleen gegeven in zijn huidige staat met alle zichtbare en niet-zichtbare gebreken. De bruiklener verbindt er zich toe het goed als een goed huisvader en in degelijke staat te onderhouden. Herstellingen die nodig zijn wegens normale slijtage, ouderdom, gebrek in de ruimte of wegens overmacht, zijn niet ten laste van de bruiklener. De bruiklener zal onverwijld de herstellingen uitvoeren die de wet of de plaatselijke gebruiken hem opleggen. De bruiklener zal de herstellingen uitvoeren die normaal ten laste zijn van WoninGent, maar veroorzaakt zijn door zijn fout of door een persoon voor wie hij moet instaan. WoninGent voert de herstellingswerkzaamheden uit die volgens de wet en de plaatselijke gebruiken ten laste van WoninGent vallen. De bruiklener zal WoninGent onmiddellijk schriftelijk, per brief of , verwittigen van het bestaan van schade waarvan de herstelling ten laste van WoninGent is. Ingeval de bruiklener die verplichting niet naleeft wordt hij aansprakelijk gesteld voor elke uitbreiding van de schade en moet hij WoninGent daarvoor schadeloos stellen. De bruiklener zal, zonder aanspraak te kunnen maken op een vergoeding, de uitvoering van al dan niet noodzakelijke en/of dringende werken die WoninGent in het kader van renovatie- en aanpassingswerken nuttig acht, moeten gedogen, zelfs indien de duur ervan 40 dagen overschrijdt. Art. 7. BRANDVERZEKERING WoninGent heeft een alle risico s brandverzekering afgesloten die een clausule afstand van verhaal bevat, het geval van kwaadwilligheid uitgesloten. De premie voor deze afstand van verhaal wordt aangerekend aan de bruiklener. De bruiklener verzekert zijn inboedel tegen brand en aanverwante risico s en ziet af van het verhaal dat hij op WoninGent zou kunnen uitoefenen uit hoofde van schade aan zijn inboedel. 16/336 RMW - 11 maart /6

17 Art. 8. TOEGANG In geen geval mogen derden in de ruimte worden toegelaten buiten de aanwezigheid van de bruiklener of zijn vertegenwoordiger. Deze ruimte mag niet aan derden worden afgestaan. De bruiklener zal te allen tijde vrije toegang verlenen aan de personeelsleden van WoninGent belast met het toezicht over de eigendommen mits een voorafgaandelijke afspraak. In onderling overleg kunnen vaste en ad hoc zitmomenten door de wijkmonitoren van WoninGent op deze locatie plaatsvinden in een afzonderlijk lokaal, al dan niet met de nodige inrichting door WoninGent. Art. 9. LEEFBAARHEID De bruiklener zal de ruimte op zodanige wijze gebruiken dat geen overmatige hinder wordt veroorzaakt voor buren en de naaste omgeving en dat de leefbaarheid niet in het gedrag komt. Art. 10. AANSPRAKELIJKHEID De bruiklener verbindt er zich toe alle risico s die zouden voortspruiten uit het gebruik, door zijn personeel, vrijwilligers en bezoekers, van de ter beschikking gestelde ruimte zelf te dragen, met uitsluiting van WoninGent. WoninGent zal gedurende de overeenkomst niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor ongeval, diefstal of schade berokkend aan derden. WoninGent is in geen geval aansprakelijk voor de schade aan personen of goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van de activiteiten die kaderen in de uitvoering van deze overeenkomst. De bruiklener vrijwaart WoninGent-eigenaar tegen elke vordering van schadevergoeding van derden in dit verband en dient bijkomend WoninGent te vrijwaren voor eventuele vorderingen ingesteld op basis van burenhinder (artikel 544 Burgerlijk Wetboek). Art. 11. GESCHILLEN Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan met betrekking tot of voortvloeiend uit deze overeenkomst en waarover geen onderling akkoord kan bereikt worden, dienen voorgelegd te worden aan de daartoe bevoegde rechter in Gent. Opgemaakt te Gent, op X.X.2014 in evenveel originele exemplaren als er partijen zijn. Elke partij verklaart één exemplaar van deze overeenkomst ontvangen en goedgekeurd te hebben. Voor WoninGent Voor de bruiklener Namens het OCMW Karin Wouters Tom Balthazar Luc Kupers Rudy Coddens algemeen directeur voorzitter secretaris voorzitter Bijlagen: 17/336 RMW - 11 maart /6

18 Ingaande plaatsbeschrijving 18/336 RMW - 11 maart /6

19 Notulen open zitting Bijlage: _overeenkomst LDC Horizon_F Lousbergskaai 12.doc 19/336 RMW - 11 maart 2014

20 WoninGent CVBA-SO Lange Steenstraat 54 te 9000 Gent tel. 09/ fax 09/ Bruikleenovereenkomst voor de niet-residentiële ruimte aan de Ferdinand Lousbergskaai 12 te 9000 Gent Tussen ondergetekenden 1 WoninGent cvba-so, met zetel te Lange Steenstraat 54 te 9000 Gent, vertegenwoordigd door de heer Tom Balthazar, voorzitter van de raad van bestuur, en mevrouw Karin Wouters, algemeen directeur hierna genoemd WoninGent enerzijds en 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent en hier geldig vertegenwoordigd door de heer Rudy Coddens, voorzitter, en de heer Luc Kupers, secretaris hierna genoemd "de bruiklener " anderzijds; wordt overeengekomen wat volgt: PREAMBULE De bruiklener heeft met Stad Gent, toenmalige eigenaar van het betrokken goed, een gebruiksovereenkomst afgesloten. Naar aanleiding van de fusie tussen opslorpende vennootschap WoninGent, Huisvesting Scheldevallei en De Goede Werkmanswoning, waarbij stadswoningen werden ingebracht en 3 gebouwen werden verkocht aan WoninGent, werd tussen WoninGent en Stad Gent een Protocol afgesloten. Hierin werd o.m. overeengekomen dat WoninGent de overeenkomsten van Stad Gent en de daarin opgenomen rechten en plichten zou overnemen. De OCMW-raad van 9 juni 2011 is akkoord gegaan dat WoninGent in de rechten en plichten treedt van Stad Gent. Art. 1. VOORWERP BESCHRIJVING VAN HET GOED WoninGent geeft de niet-residentiële ruimte nr. 12 op de benedenverdieping en de ruimte nr. 13b op de eerste verdieping van het appartementsgebouw aan de Ferdinand Lousbergskaai te 9000 Gent in bruikleen aan de bruiklener die aanvaardt. Deze ruimte zal door de bruiklener gebruikt worden als het lokaal dienstencentrum De Horizon. Art. 2. BESTEMMING VAN HET GOED De overeenkomst is te kwalificeren als bruikleen conform artikel 1875 van het Burgerlijk Wetboek. 20/336 RMW - 11 maart /6

21 Het gaat hier uitdrukkelijk niet om een (woning)huurovereenkomst, sociale woninghuur of handelshuur en deze ruimte kan en mag dan ook geen woonfunctie krijgen. De bruiklener kan de bestemming van het onroerend goed niet wijzigen, tenzij mits schriftelijk en voorafgaandelijk akkoord vanwege WoninGent. WoninGent mag een dergelijke wijziging te allen tijde zonder opgave van redenen weigeren. Art. 3. DUUR De overeenkomst gaat in op 1 januari 2014 en is van onbepaalde duur. Beide partijen kunnen te allen tijde deze overeenkomst beëindigen met een aangetekende brief. De opzegtermijn van 6 maand gaat in op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de overeenkomst werd opgezegd. Gedurende de opzegperiode heeft WoninGent het recht om het goed gedurende twee dagen per week en twee opeenvolgende uren per dag te laten bezichtigen. Beide partijen zullen dagen en uren afspreken. Art. 4. BIJKOMENDE MODALITEITEN SYMBOLISCHE VERGOEDING De bruiklener betaalt jaarlijks een te indexeren symbolische vergoeding van 148,74 euro. 1 PROVISIE VERBRUIKEN EN DIENSTEN De bruiklener verbindt er zich toe een provisie te betalen voor diensten en verbruiken als gevolg van de bruikleen. Deze provisie bedraagt per maand Verbruiken 79,77 euro Diensten 22,76 euro Indien de bedragen onvoldoende blijken voor het dekken van de werkelijke kostprijs zal het bedrag van deze provisie jaarlijks aangepast kunnen worden. Het aangepaste bedrag zal vastgesteld worden rekening houdend met het voorafgaande verbruik. De som van 102,53 euro is maandelijks te betalen. De bijdrage voor de verbruiken is berekend op de geraamde prijs van verwarming en drinkwater. De bijdrage voor de diensten is berekend op de geraamde kost van volgende diensten: Poetsdiensten: bruto loonkost (inclusief beheerskosten sociaal secretariaat) en/of kosten externe kuisfirma, kuisproducten, verzekeringen; Toezicht op dienstenpersoneel controle/wachtdienst; Brandverzekering deel afstand van verhaal Onderhoud en herstel o Kosten van kleine herstellingen in de gemeenschappelijke delen (bijvoorbeeld vervangen van een lamp); o Onderhoud van de automatische toegangspoorten; o Onderhoud van de ventilatiesystemen; o Onderhoud van regenwaterpompen, drukopvoerpompen en vuilwaterpompen; o Kosten van ongediertebestrijding; o Kosten van putreiniging, leegmaken van de beerput, verhelpen verstoppingen. Brandbeveiliging o Onderhoudscontract voor de brandbeveiliging Lift o Onderhoudscontract voor de liften en kleine herstellingswerken vb. lampen lift vervangen; Collectieve CV o o Onderhoudscontract voor de collectieve cv-ketels; Loonkost van arbeiders die het onderhoud van de stookzalen doen vb. zout vullen, winter/zomerregime instellen. 1 De oorspronkelijke vergoeding van bedroeg 6000 BEF. Deze is de basisvergoeding. 21/336 RMW - 11 maart /6

22 De kosten van de diensten worden gelijk verdeeld over het aantal woningen/lokalen van het appartementsgebouw. De bruiklener staat zelf in voor het leveringscontract elektriciteit. Op het einde van het jaar krijgt de bruiklener een gedetailleerde eindafrekening. Het kan dan zijn dat deze een deel van de betaalde kosten terugkrijgt, maar het kan ook dat deze misschien moet bijbetalen. TOTAAL WoninGent stuurt tijdens het eerste kwartaal een factuur voor de symbolische vergoeding op naar de bruiklener. De bruiklener betaalt de jaarlijkse geïndexeerde symbolische vergoeding uiterlijk 50 dagen na ontvangst van de factuur op het rekeningnummer IBAN BE van WoninGent. Hiervoor wordt de volgende gestructureerde mededeling vermeld: 300/7347/ De bruiklener betaalt de maandelijkse provisie voor verbruiken op het rekeningnummer IBAN BE van WoninGent vóór de tiende van de maand waarop deze betrekking heeft. Hiervoor wordt de volgende gestructureerde mededeling vermeld: 300/7347/ INDEXERING De symbolische vergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd. De indexering kan ten vroegste gebeuren op de verjaardag van de inwerkingtreding van de overeenkomst, volgens de formule: basisvergoeding X nieuw indexcijfer aanvangsindexcijfer Het aanvangsindexcijfer is het gezondheidsindexcijfer van december Het nieuwe indexcijfer is het gezondheidsindexcijfer van de maand december voorafgaand aan de verjaardag van de inwerkingtreding van de overeenkomst. BIJKOMENDE KOSTEN EN LASTEN Alle taksen en belastingen van welke aard ook, verbonden aan het gebruik en het genot van het goed, vallen ten laste van de bruiklener, met als enige uitzondering de onroerende voorheffing die ten laste blijft van WoninGent. Art. 5. STAAT VAN HET GOED INGAANDE PLAATSBESCHRIJVING De ruimte wordt ter beschikking gesteld in de staat waarin ze zich bevindt. Deze staat wordt vastgelegd in een omstandige, tegensprekelijke en gedetailleerde plaatsbeschrijving die door de bruiklener wordt opgemaakt. De dag en het tijdstip van de plaatsbeschrijving worden in onderling overleg bepaald en dit binnen de maand na inwerkingtreding van deze overeenkomst. De bruiklener draagt de kosten. De bruiklener neemt hiervoor contact op met Frederik De Jonghe, afdelingshoofd diensten en plaatsbeschrijvingen van WoninGent ( Bij gebreke van een tegensprekelijke plaatsbeschrijving binnen de maand na inwerkingtreding van deze overeenkomst zal een éénzijdige plaatsbeschrijving opgemaakt op verzoek van WoninGent als rechtsgeldig worden aanvaard. De plaatsbeschrijving wordt ondertekend door WoninGent en de bruiklener of zijn vertegenwoordiger voorzien van een geldige volmacht. De plaatsbeschrijving wordt bij deze overeenkomst gevoegd. UITGAANDE PLAATSBESCHRIJVING Bij ontruiming van het goed zal binnen de 7 dagen een nieuwe en tegensprekelijke uittredende plaatsbeschrijving worden opgemaakt door de bruiklener. De dag en het tijdstip van de uitgaande 22/336 RMW - 11 maart /6

23 plaatsbeschrijving worden in onderling overleg bepaald. De bruiklener neemt hiervoor contact op met Frederik De Jonghe, afdelingshoofd diensten en plaatsbeschrijvingen van WoninGent ( De bruiklener draagt de kosten. De plaatsbeschrijving wordt ondertekend door WoninGent en de bruiklener of zijn vertegenwoordiger voorzien van een geldige volmacht. Bij gebreke van een tegensprekelijke plaatsbeschrijving binnen de 7 dagen na uittreding door de bruiklener zal een éénzijdige plaatsbeschrijving opgemaakt op verzoek van WoninGent als rechtsgeldig worden aanvaard. VERANDERINGEN De bruiklener mag geen veranderingen aanbrengen aan de ruimte zonder voorafgaande toelating van WoninGent. Alle werkzaamheden met het oog op het verfraaien, verbeteren of verbouwen van de ruimte kunnen alleen worden uitgevoerd met de voorafgaande en schriftelijke instemming van WoninGent en, in voorkomend geval, van de betrokken overheid. Deze werkzaamheden worden verricht volgens de regels van de kunst en op kosten en risico s van de bruiklener, tot volledige ontlasting van WoninGent. Ze zijn verworven door deze laatste zonder vergoeding, onverminderd zijn recht om op het einde van de overeenkomst te eisen dat de plaatsen in hun oorspronkelijke staat worden hersteld, dit alles behoudens andersluidende overeenkomst. Zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van WoninGent mag de bruiklener niets plaatsen of bevestigen op het dak en aan de buitenmuren. Art. 6. HERSTELLINGEN EN ONDERHOUD Het goed wordt in bruikleen gegeven in zijn huidige staat met alle zichtbare en niet-zichtbare gebreken. De bruiklener verbindt er zich toe het goed als een goed huisvader en in degelijke staat te onderhouden. Herstellingen die nodig zijn wegens normale slijtage, ouderdom, gebrek in de ruimte of wegens overmacht, zijn niet ten laste van de bruiklener. De bruiklener zal onverwijld de herstellingen uitvoeren die de wet of de plaatselijke gebruiken hem opleggen. De bruiklener zal de herstellingen uitvoeren die normaal ten laste zijn van WoninGent, maar veroorzaakt zijn door zijn fout of door een persoon voor wie hij moet instaan. WoninGent voert de herstellingswerkzaamheden uit die volgens de wet en de plaatselijke gebruiken ten laste van WoninGent vallen. De bruiklener zal WoninGent onmiddellijk schriftelijk, per brief of , verwittigen van het bestaan van schade waarvan de herstelling ten laste van WoninGent is. Ingeval de bruiklener die verplichting niet naleeft wordt hij aansprakelijk gesteld voor elke uitbreiding van de schade en moet hij WoninGent daarvoor schadeloos stellen. De bruiklener zal, zonder aanspraak te kunnen maken op een vergoeding, de uitvoering van al dan niet noodzakelijke en/of dringende werken die WoninGent in het kader van renovatie- en aanpassingswerken nuttig acht, moeten gedogen, zelfs indien de duur ervan 40 dagen overschrijdt. Art. 7. BRANDVERZEKERING WoninGent heeft een alle risico s brandverzekering afgesloten die een clausule afstand van verhaal bevat, het geval van kwaadwilligheid uitgesloten. De premie voor deze afstand van verhaal wordt aangerekend aan de bruiklener. 23/336 RMW - 11 maart /6

24 De bruiklener verzekert zijn inboedel tegen brand en aanverwante risico s en ziet af van het verhaal dat hij op WoninGent zou kunnen uitoefenen uit hoofde van schade aan zijn inboedel. Art. 8. TOEGANG In geen geval mogen derden in de ruimte worden toegelaten buiten de aanwezigheid van de bruiklener of zijn vertegenwoordiger. Deze ruimte mag niet aan derden worden afgestaan. De bruiklener zal te allen tijde vrije toegang verlenen aan de personeelsleden van WoninGent belast met het toezicht over de eigendommen mits een voorafgaandelijke afspraak. In onderling overleg kunnen vaste en ad hoc zitmomenten door de wijkmonitoren van WoninGent op deze locatie plaatsvinden in een afzonderlijk lokaal, al dan niet met de nodige inrichting door WoninGent. Art. 9. LEEFBAARHEID De bruiklener zal de ruimte op zodanige wijze gebruiken dat geen overmatige hinder wordt veroorzaakt voor buren en de naaste omgeving en dat de leefbaarheid niet in het gedrag komt. Art. 10. AANSPRAKELIJKHEID De bruiklener verbindt er zich toe alle risico s die zouden voortspruiten uit het gebruik, door zijn personeel, vrijwilligers en bezoekers, van de ter beschikking gestelde ruimte zelf te dragen, met uitsluiting van WoninGent. WoninGent zal gedurende de overeenkomst niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor ongeval, diefstal of schade berokkend aan derden. WoninGent is in geen geval aansprakelijk voor de schade aan personen of goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van de activiteiten die kaderen in de uitvoering van deze overeenkomst. De bruiklener vrijwaart WoninGent-eigenaar tegen elke vordering van schadevergoeding van derden in dit verband en dient bijkomend WoninGent te vrijwaren voor eventuele vorderingen ingesteld op basis van burenhinder (artikel 544 Burgerlijk Wetboek). Art. 11. GESCHILLEN Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan met betrekking tot of voortvloeiend uit deze overeenkomst en waarover geen onderling akkoord kan bereikt worden, dienen voorgelegd te worden aan de daartoe bevoegde rechter in Gent. Opgemaakt te Gent, op X.X.2014 in evenveel originele exemplaren als er partijen zijn. Elke partij verklaart één exemplaar van deze overeenkomst ontvangen en goedgekeurd te hebben. Voor WoninGent Voor de bruiklener Namens het OCMW Karin Wouters Tom Balthazar Luc Kupers Rudy Coddens algemeen directeur voorzitter secretaris voorzitter Bijlagen: 24/336 RMW - 11 maart /6

25 Ingaande plaatsbeschrijving 25/336 RMW - 11 maart /6

26 Notulen open zitting Bijlage: _huurovereenkomst lokaal OCMW - Neuseplein 31.doc 26/336 RMW - 11 maart 2014

27 WoninGent CVBA-SO Lange Steenstraat 54 te 9000 Gent tel. 09/ fax 09/ Huurovereenkomst voor het lokaal nr. 31 aan het Neuseplein 31 te 9000 Gent Tussen ondergetekenden 1 WoninGent cvba-so, met zetel te Lange Steenstraat 54 te 9000 Gent, vertegenwoordigd door de heer Tom Balthazar, voorzitter van de raad van bestuur, en mevrouw Karin Wouters, algemeen directeur hierna genoemd de verhuurder enerzijds en 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent en hier geldig vertegenwoordigd door de heer Rudy Coddens, voorzitter, en de heer Luc Kupers, secretaris hierna genoemd " de huurder " anderzijds; wordt overeengekomen wat volgt: Art. 1. VOORWERP BESCHRIJVING VAN HET GOED De verhuurder verhuurt het lokaal nr. 31 op de benedenverdieping van het gebouw aan het Neuseplein 31 te 9000 Gent aan de huurder die aanvaardt. Deze ruimte zal door de huurder gebruikt worden als gespreksruimte en leslokaal voor het lokaal dienstencentrum De Thuishaven dat sinds 1985 op de benedenverdieping van het betrokken appartementsgebouw is gevestigd. Als erkende voorziening dient het lokaal dienstencentrum aan een aantal erkenningsvoorwaarden inzake infrastructuur te voldoen. Deze voorwaarden zijn opgelegd door de Vlaamse Regering. Het lokaal dienstencentrum moet beschikken over een voldoende grote ontmoetingsruimte met minimaal 50 zitplaatsen, een aparte gespreksruimte en een aparte ruimte voor de organisatie van activiteiten die gebruikt kan worden door groepen van minstens 20 personen. Al deze lokalen moeten aaneensluitend zijn. Het huren van deze ruimte die als leslokaal en gespreksruimte dienst zal doen, komt hieraan tegemoet. Art. 2. BESTEMMING VAN HET GOED Het gaat hier uitdrukkelijk niet om een (sociale) woninghuurovereenkomst of handelshuur en deze ruimte kan en mag dan ook geen woonfunctie krijgen. De huurder kan de bestemming van het onroerend goed niet wijzigen, tenzij mits schriftelijk en voorafgaandelijk akkoord vanwege de verhuurder. De verhuurder mag een dergelijke wijziging te allen tijde zonder opgave van redenen weigeren. 27/336 RMW - 11 maart /5

28 Art. 3. DUUR De huur gaat in op 1 juli 2013 en is van onbepaalde duur. De verhuurder behoudt zich het uitdrukkelijke, maar niet uitsluitend, recht toe, om de overeenkomst op te zeggen, indien zij zich hiertoe genoopt ziet voor veiligheids- of operationele redenen of bij het vaststellen van herhaalde overlast. Beide partijen kunnen te allen tijde deze overeenkomst beëindigen met een aangetekende brief. De opzegtermijn van 1 maand gaat in op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de overeenkomst werd opgezegd. Gedurende de opzegperiode heeft de verhuurder het recht om het gehuurde goed gedurende twee dagen per week en twee opeenvolgende uren per dag te laten bezichtigen. Beide partijen zullen dagen en uren afspreken. Art. 4. PRIJSVOORWAARDEN HUURPRIJS De huurder verbindt er zich toe een maandelijkse vergoeding van 227,00 euro te betalen. PROVISIE DIENSTEN EN VERBRUIKEN De huurder verbindt er zich toe een provisie te betalen voor diensten en verbruiken als gevolg van deze verhuring. Deze provisie bedraagt per maand: 60,11 euro voor verbruiken; 24,88 euro voor diensten. Indien de bedragen onvoldoende blijken voor het dekken van de werkelijke kostprijs zal het bedrag van deze provisie jaarlijks aangepast kunnen worden. Het aangepaste bedrag zal vastgesteld worden rekening houdend met het voorafgaande verbruik. Het bedrag van 84,99 euro is eveneens maandelijks te betalen. De bijdrage voor de verbruiken is berekend op de geraamde prijs van verwarming en drinkwater. De bijdrage voor de diensten is berekend op de geraamde kost van volgende diensten: Poetsdiensten: bruto loonkost (inclusief beheerskosten sociaal secretariaat) en/of kosten externe kuisfirma, kuisproducten, verzekeringen; Toezicht op dienstenpersoneel controle/wachtdienst; Brandverzekering deel afstand van verhaal Onderhoud en herstel o Kosten van kleine herstellingen in de gemeenschappelijke delen (bijvoorbeeld vervangen van een lamp); o Onderhoud van de automatische toegangspoorten; o Onderhoud van de ventilatiesystemen; o Onderhoud van regenwaterpompen, drukopvoerpompen en vuilwaterpompen; o Kosten van ongediertebestrijding; o Kosten van putreiniging, leegmaken van de beerput, verhelpen verstoppingen. Brandbeveiliging o Onderhoudscontract voor de brandbeveiliging Lift o Onderhoudscontract voor de liften en kleine herstellingswerken vb. lampen lift vervangen; Collectieve CV o o Onderhoudscontract voor de collectieve cv-ketels; Loonkost van arbeiders die het onderhoud van de stookzalen doen vb. zout vullen, winter/zomerregime instellen. De kosten van de diensten worden gelijk verdeeld over het aantal woningen/lokalen van het appartementsgebouw. 28/336 RMW - 11 maart /5

29 De huurder staat zelf in voor het leveringscontract elektriciteit. Op het einde van het jaar krijgt de huurder een gedetailleerde eindafrekening. Het kan dan zijn dat deze een deel van de betaalde kosten terugkrijgt, maar het kan ook dat deze misschien moet bijbetalen. TOTAAL De huurder betaalt de maandelijkse huurprijs, samen met de provisie voor de diensten en verbruiken voor een bedrag van 311,99 euro op het rekeningnummer IBAN BE van de verhuurder vóór de tiende van de maand waarop deze betrekking hebben. Hiervoor wordt de volgende gestructureerde mededeling vermeld: 300/9684/ INDEXERING De huurprijs wordt jaarlijks geïndexeerd overeenkomstig artikel 1728bis van het Burgerlijk Wetboek. De indexering kan ten vroegste gebeuren op de verjaardag van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst, volgens de formule: basishuurprijs X nieuw indexcijfer aanvangsindexcijfer Het aanvangsindexcijfer is het gezondheidsindexcijfer van de maand vóór de sluiting van de huurovereenkomst. Het nieuwe indexcijfer is het gezondheidsindexcijfer van de maand vóór de verjaardag van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst. BIJKOMENDE KOSTEN EN LASTEN Alle taksen en belastingen van welke aard ook, verbonden aan het gebruik en het genot van het goed, vallen ten laste van de huurder, met als enige uitzondering de onroerende voorheffing die ten laste blijft van de verhuurder. Art. 5. STAAT VAN HET GOED INGAANDE PLAATSBESCHRIJVING Het lokaal wordt ter beschikking gesteld in de staat waarin het zich bevindt. Deze staat wordt vastgelegd in een omstandige, tegensprekelijke en gedetailleerde plaatsbeschrijving die door de verhuurder wordt opgemaakt bij het begin van de huur. De kosten worden elk voor de helft gedragen. De plaatsbeschrijving wordt bij deze overeenkomst gevoegd. UITGAANDE PLAATSBESCHRIJVING Bij ontruiming van het goed zal binnen de 7 dagen een nieuwe en tegensprekelijke uittredende plaatsbeschrijving worden opgemaakt door de verhuurder. De dag en het tijdstip van de uitgaande plaatsbeschrijving worden in onderling overleg bepaald. De kosten worden elk voor de helft gedragen. De plaatsbeschrijving wordt ondertekend door de verhuurder en de huurder of zijn vertegenwoordiger voorzien van een geldige volmacht. Bij gebreke van een tegensprekelijke plaatsbeschrijving binnen de 7 dagen na uittreding door de huurder zal een éénzijdige plaatsbeschrijving opgemaakt op verzoek van de verhuurder als rechtsgeldig worden aanvaard. VERANDERINGEN De huurder mag geen veranderingen aanbrengen aan de ruimte zonder voorafgaande en schriftelijke toelating van de verhuurder. 29/336 RMW - 11 maart /5

30 Alle werkzaamheden met het oog op het verfraaien, verbeteren of verbouwen van het lokaal kunnen alleen worden uitgevoerd met de voorafgaande en schriftelijke instemming van de verhuurder en, in voorkomend geval, van de betrokken overheid. Deze werkzaamheden worden verricht volgens de regels van de kunst en op kosten en risico s van de huurder, tot volledige ontlasting van de verhuurder. Ze zijn verworven door deze laatste zonder vergoeding, onverminderd zijn recht om op het einde van de overeenkomst te eisen dat de plaatsen in hun oorspronkelijke staat worden hersteld, dit alles behoudens andersluidende overeenkomst. Zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van de verhuurder mag de huurder niets plaatsen of bevestigen op het dak en aan de buitenmuren. Alle onderhoudswerken, alsmede eventueel nodige aanpassingen om de ruimte conform te maken aan de regels van de Codex over het welzijn op het werk, ARAB, AREI en andere van toepassing zijnde wetgeving zullen door de huurder uitgevoerd worden, die er ook de kosten van zal dragen. Art. 6. HERSTELLINGEN EN ONDERHOUD De huurder is verplicht het lokaal te onderhouden als een goede huisvader. Herstellingen die nodig zijn wegens normale slijtage, ouderdom, gebrek in het lokaal of wegens overmacht, zijn niet ten laste van de huurder. De huurder zal onverwijld de herstellingen uitvoeren die de wet of de plaatselijke gebruiken hem opleggen. Het betreft doorgaans onderhoudsherstellingen. De huurder zal de herstellingen uitvoeren die normaal ten laste zijn van de verhuurder, maar veroorzaakt zijn door zijn fout of door een persoon voor wie hij moet instaan. De verhuurder voert de herstellingswerkzaamheden uit die overeenkomstig artikel 1720 B.W. en de plaatselijke gebruiken ten laste van de verhuurder vallen. De huurder zal de verhuurder onmiddellijk per brief of verwittigen van het bestaan van de schade waarvan de herstelling ten laste van de verhuurder is. Ingeval de huurder die verplichting niet naleeft wordt hij aansprakelijk gesteld voor elke uitbreiding van de schade en moet hij de verhuurder daarvoor schadeloos stellen. De huurder zal, zonder aanspraak te kunnen maken op een vergoeding de uitvoering van al dan niet noodzakelijke en/of dringende werken die de verhuurder in het kader van renovatieen aanpassingswerken nuttig acht, moeten gedogen, zelfs indien de duur ervan 40 dagen overschrijdt. Art. 7. BRANDVERZEKERING De verhuurder heeft een alle risico s brandverzekering afgesloten die een clausule afstand van verhaal bevat, het geval van kwaadwilligheid uitgesloten. De premie voor deze afstand van verhaal wordt aangerekend aan de huurder. De huurder verzekert zijn inboedel tegen brand en aanverwante risico s en ziet af van het verhaal dat hij op de verhuurder zou kunnen uitoefenen uit hoofde van schade aan zijn inboedel. Art. 8. TOEGANG In geen geval mogen derden in de ruimte worden toegelaten buiten de aanwezigheid van de huurder of zijn vertegenwoordiger. Deze ruimte mag niet aan derden worden afgestaan. De huurder zal te allen tijde vrije toegang verlenen aan de personeelsleden van de verhuurder belast met het toezicht over de eigendommen mits een voorafgaandelijke afspraak. 30/336 RMW - 11 maart /5

31 Art. 9. LEEFBAARHEID De huurder zal het lokaal op zodanige wijze gebruiken dat geen overmatige hinder wordt veroorzaakt voor buren en de naaste omgeving en dat de leefbaarheid niet in het gedrag komt. Art. 10. AANSPRAKELIJKHEID De huurder verbindt er zich toe alle risico s die zouden voortspruiten uit het gebruik, door zijn personeel, vrijwilligers en bezoekers, van het ter beschikking gestelde lokaal zelf te dragen, met uitsluiting van de verhuurder. De verhuurder zal gedurende de terbeschikkingstelling niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor ongeval, diefstal of schade berokkend aan derden. De verhuurder is in geen geval aansprakelijk voor de schade aan personen of goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van de activiteiten die kaderen in de uitvoering van deze overeenkomst. De huurder vrijwaart de verhuurder-eigenaar tegen elke vordering van schadevergoeding van derden in dit verband en dient bijkomend de verhuurder te vrijwaren voor eventuele vorderingen ingesteld op basis van burenhinder (artikel 544 Burgerlijk Wetboek). Art. 11. GESCHILLEN Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan met betrekking tot of voortvloeiend uit deze overeenkomst en waarover geen onderling akkoord kan bereikt worden, dienen voorgelegd te worden aan de daartoe bevoegde rechter in Gent. Opgemaakt te Gent, op X.X.2014 in evenveel originele exemplaren als er partijen zijn, plus één exemplaar bestemd voor de registratie. Elke partij verklaart één exemplaar van deze overeenkomst ontvangen en goedgekeurd te hebben. Voor de verhuurder Namens WoninGent Voor de huurder Namens het OCMW Karin Wouters Tom Balthazar Luc Kupers Rudy Coddens algemeen directeur voorzitter secretaris voorzitter Bijlagen: Ingaande plaatsbeschrijving 31/336 RMW - 11 maart /5

32 Notulen open zitting Bijlage: plaatsbeschrijving de thuishaven.pdf 32/336 RMW - 11 maart 2014

33 33/336 RMW - 11 maart 2014

34 34/336 RMW - 11 maart 2014

35 35/336 RMW - 11 maart 2014

36 36/336 RMW - 11 maart 2014

37 37/336 RMW - 11 maart 2014

38 38/336 RMW - 11 maart 2014

39 39/336 RMW - 11 maart 2014

40 40/336 RMW - 11 maart 2014

41 41/336 RMW - 11 maart 2014

42 Notulen open zitting Bijlage: _huurovereenkomst lokaal OCMW - Vaartstraat 2.doc 42/336 RMW - 11 maart 2014

43 WoninGent CVBA-SO Lange Steenstraat 54 te 9000 Gent tel. 09/ fax 09/ Huurovereenkomst voor het lokaal nr. 2 aan de Vaartstraat 2 te 9000 Gent Tussen ondergetekenden 1 WoninGent cvba-so, met zetel te Lange Steenstraat 54 te 9000 Gent, vertegenwoordigd door de heer Tom Balthazar, voorzitter van de raad van bestuur, en mevrouw Karin Wouters, algemeen directeur hierna genoemd de verhuurder enerzijds en 2 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent en hier geldig vertegenwoordigd door de heer Rudy Coddens, voorzitter, en de heer Luc Kupers, secretaris hierna genoemd " de huurder " anderzijds; wordt overeengekomen wat volgt: Art. 1. VOORWERP BESCHRIJVING VAN HET GOED De verhuurder verhuurt het lokaal nr. 2 op de benedenverdieping van het gebouw aan de Vaartstraat te 9000 Gent aan de huurder die aanvaardt. Deze ruimte zal door de huurder gebruikt worden als gespreksruimte en leslokaal voor het lokaal dienstencentrum De Boei dat reeds op de benedenverdieping van het betrokken appartementsgebouw is gevestigd. Als erkende voorziening dient het lokaal dienstencentrum aan een aantal erkenningsvoorwaarden inzake infrastructuur te voldoen. Deze voorwaarden zijn opgelegd door de Vlaamse Regering. Het lokaal dienstencentrum moet beschikken over een voldoende grote ontmoetingsruimte met minimaal 50 zitplaatsen, een aparte gespreksruimte en een aparte ruimte voor de organisatie van activiteiten die gebruikt kan worden door groepen van minstens 20 personen. Al deze lokalen moeten aaneensluitend zijn. Het huren van deze ruimte die als leslokaal en gespreksruimte dienst zal doen, komt hieraan tegemoet. Art. 2. BESTEMMING VAN HET GOED Het gaat hier uitdrukkelijk niet om een (sociale) woninghuurovereenkomst of handelshuur en deze ruimte kan en mag dan ook geen woonfunctie krijgen. De huurder kan de bestemming van het onroerend goed niet wijzigen, tenzij mits schriftelijk en voorafgaandelijk akkoord vanwege de verhuurder. De verhuurder mag een dergelijke wijziging te allen tijde zonder opgave van redenen weigeren. 43/336 RMW - 11 maart /5

44 Art. 3. DUUR De huur gaat in op 1 juli 2013 en is van onbepaalde duur. De verhuurder behoudt zich het uitdrukkelijke, maar niet uitsluitend, recht toe, om de overeenkomst op te zeggen, indien zij zich hiertoe genoopt ziet voor veiligheids- of operationele redenen of bij het vaststellen van herhaalde overlast. Beide partijen kunnen te allen tijde deze overeenkomst beëindigen met een aangetekende brief. De opzegtermijn van 1 maand gaat in op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de overeenkomst werd opgezegd. Gedurende de opzegperiode heeft de verhuurder het recht om het gehuurde goed gedurende twee dagen per week en twee opeenvolgende uren per dag te laten bezichtigen. Beide partijen zullen dagen en uren afspreken. Art. 4. PRIJSVOORWAARDEN HUURPRIJS De huurder verbindt er zich toe een maandelijkse vergoeding van 280,00 euro te betalen. PROVISIE DIENSTEN EN VERBRUIKEN De huurder verbindt er zich toe een provisie te betalen voor diensten en verbruiken als gevolg van deze verhuring. Deze provisie bedraagt per maand: 75,00 euro voor verbruiken; 36,00 euro voor diensten. Indien de bedragen onvoldoende blijken voor het dekken van de werkelijke kostprijs zal het bedrag van deze provisie jaarlijks aangepast kunnen worden. Het aangepaste bedrag zal vastgesteld worden rekening houdend met het voorafgaande verbruik. Het bedrag van 111,00 euro is eveneens maandelijks te betalen. De bijdrage voor de verbruiken is berekend op de geraamde prijs van verwarming en drinkwater. De bijdrage voor de diensten is berekend op de geraamde kost van volgende diensten: Poetsdiensten: bruto loonkost (inclusief beheerskosten sociaal secretariaat) en/of kosten externe kuisfirma, kuisproducten, verzekeringen; Toezicht op dienstenpersoneel controle/wachtdienst; Brandverzekering deel afstand van verhaal Onderhoud en herstel o Kosten van kleine herstellingen in de gemeenschappelijke delen (bijvoorbeeld vervangen van een lamp); o Onderhoud van de automatische toegangspoorten; o Onderhoud van de ventilatiesystemen; o Onderhoud van regenwaterpompen, drukopvoerpompen en vuilwaterpompen; o Kosten van ongediertebestrijding; o Kosten van putreiniging, leegmaken van de beerput, verhelpen verstoppingen. Brandbeveiliging o Onderhoudscontract voor de brandbeveiliging Lift o Onderhoudscontract voor de liften en kleine herstellingswerken vb. lampen lift vervangen; Collectieve CV o o Onderhoudscontract voor de collectieve cv-ketels; Loonkost van arbeiders die het onderhoud van de stookzalen doen vb. zout vullen, winter/zomerregime instellen. De kosten van de diensten worden gelijk verdeeld over het aantal woningen/lokalen van het appartementsgebouw. 44/336 RMW - 11 maart /5

45 De huurder staat zelf in voor het leveringscontract elektriciteit. Op het einde van het jaar krijgt de huurder een gedetailleerde eindafrekening. Het kan dan zijn dat deze een deel van de betaalde kosten terugkrijgt, maar het kan ook dat deze misschien moet bijbetalen. TOTAAL De huurder betaalt de maandelijkse huurprijs, samen met de provisie voor de diensten en verbruiken voor een bedrag van 391,00 euro op het rekeningnummer IBAN BE van de verhuurder vóór de tiende van de maand waarop deze betrekking hebben. Hiervoor wordt de volgende gestructureerde mededeling vermeld: 300/9684/ INDEXERING De huurprijs wordt jaarlijks geïndexeerd overeenkomstig artikel 1728bis van het Burgerlijk Wetboek. De indexering kan ten vroegste gebeuren op de verjaardag van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst, volgens de formule: basishuurprijs X nieuw indexcijfer aanvangsindexcijfer Het aanvangsindexcijfer is het gezondheidsindexcijfer van de maand vóór de sluiting van de huurovereenkomst. Het nieuwe indexcijfer is het gezondheidsindexcijfer van de maand vóór de verjaardag van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst. BIJKOMENDE KOSTEN EN LASTEN Alle taksen en belastingen van welke aard ook, verbonden aan het gebruik en het genot van het goed, vallen ten laste van de huurder, met als enige uitzondering de onroerende voorheffing die ten laste blijft van de verhuurder. Art. 5. STAAT VAN HET GOED INGAANDE PLAATSBESCHRIJVING Het lokaal wordt ter beschikking gesteld in de staat waarin het zich bevindt. Deze staat wordt vastgelegd in een omstandige, tegensprekelijke en gedetailleerde plaatsbeschrijving die door de verhuurder wordt opgemaakt bij het begin van de huur. De kosten worden elk voor de helft gedragen. De plaatsbeschrijving wordt bij deze overeenkomst gevoegd. UITGAANDE PLAATSBESCHRIJVING Bij ontruiming van het goed zal binnen de 7 dagen een nieuwe en tegensprekelijke uittredende plaatsbeschrijving worden opgemaakt door de verhuurder. De dag en het tijdstip van de uitgaande plaatsbeschrijving worden in onderling overleg bepaald. De kosten worden elk voor de helft gedragen. De plaatsbeschrijving wordt ondertekend door de verhuurder en de huurder of zijn vertegenwoordiger voorzien van een geldige volmacht. Bij gebreke van een tegensprekelijke plaatsbeschrijving binnen de 7 dagen na uittreding door de huurder zal een éénzijdige plaatsbeschrijving opgemaakt op verzoek van WoninGent als rechtsgeldig worden aanvaard. 45/336 RMW - 11 maart /5

46 VERANDERINGEN De huurder mag geen veranderingen aanbrengen aan de ruimte zonder voorafgaande en schriftelijke toelating van de verhuurder. Alle werkzaamheden met het oog op het verfraaien, verbeteren of verbouwen van het lokaal kunnen alleen worden uitgevoerd met de voorafgaande en schriftelijke instemming van de verhuurder en, in voorkomend geval, van de betrokken overheid. Deze werkzaamheden worden verricht volgens de regels van de kunst en op kosten en risico s van de huurder, tot volledige ontlasting van de verhuurder. Ze zijn verworven door deze laatste zonder vergoeding, onverminderd zijn recht om op het einde van de overeenkomst te eisen dat de plaatsen in hun oorspronkelijke staat worden hersteld, dit alles behoudens andersluidende overeenkomst. Zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van de verhuurder mag de huurder niets plaatsen of bevestigen op het dak en aan de buitenmuren. Alle onderhoudswerken, alsmede eventueel nodige aanpassingen om de ruimte conform te maken aan de regels van de Codex over het welzijn op het werk, ARAB, AREI en andere van toepassing zijnde wetgeving zullen door de huurder uitgevoerd worden, die er ook de kosten van zal dragen. Art. 6. HERSTELLINGEN EN ONDERHOUD De huurder is verplicht het lokaal te onderhouden als een goede huisvader. Herstellingen die nodig zijn wegens normale slijtage, ouderdom, gebrek in het lokaal of wegens overmacht, zijn niet ten laste van de huurder. De huurder zal onverwijld de herstellingen uitvoeren die de wet of de plaatselijke gebruiken hem opleggen. Het betreft doorgaans onderhoudsherstellingen. De huurder zal de herstellingen uitvoeren die normaal ten laste zijn van de verhuurder, maar veroorzaakt zijn door zijn fout of door een persoon voor wie hij moet instaan. De verhuurder voert de herstellingswerkzaamheden uit die overeenkomstig artikel 1720 B.W. en de plaatselijke gebruiken ten laste van de verhuurder vallen. De huurder zal de verhuurder onmiddellijk per brief of verwittigen van het bestaan van schade waarvan de herstelling ten laste van de verhuurder is. Ingeval de huurder die verplichting niet naleeft, wordt hij aansprakelijk gesteld voor elke uitbreiding van de schade en moet hij de verhuurder daarvoor schadeloos stellen. De huurder zal, zonder aanspraak te kunnen maken op een vergoeding, de uitvoering van al dan niet noodzakelijke en/of dringende werken die de verhuurder in het kader van renovatieen aanpassingswerken nuttig acht, moeten gedogen, zelfs indien de duur ervan 40 dagen overschrijdt. Art. 7. BRANDVERZEKERING De verhuurder heeft een alle risico s brandverzekering afgesloten die een clausule afstand van verhaal bevat, het geval van kwaadwilligheid uitgesloten. De premie voor deze afstand van verhaal wordt aangerekend aan de huurder. De huurder verzekert zijn inboedel tegen brand en aanverwante risico s en ziet af van het verhaal dat hij op de verhuurder zou kunnen uitoefenen uit hoofde van schade aan zijn inboedel. 46/336 RMW - 11 maart /5

47 Art. 8. TOEGANG In geen geval mogen derden in de ruimte worden toegelaten buiten de aanwezigheid van de huurder of zijn vertegenwoordiger. Deze ruimte mag niet aan derden worden afgestaan. De huurder zal te allen tijde vrije toegang verlenen aan de personeelsleden van de verhuurder belast met het toezicht over de eigendommen mits een voorafgaandelijke afspraak. Art. 9. LEEFBAARHEID De huurder zal het lokaal op zodanige wijze gebruiken dat geen overmatige hinder wordt veroorzaakt voor buren en de naaste omgeving en dat de leefbaarheid niet in het gedrag komt. Art. 10. AANSPRAKELIJKHEID De huurder verbindt er zich toe alle risico s die zouden voortspruiten uit het gebruik, door zijn personeel, vrijwilligers en bezoekers, van het ter beschikking gestelde lokaal zelf te dragen, met uitsluiting van de verhuurder. De verhuurder zal gedurende de terbeschikkingstelling niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor ongeval, diefstal of schade berokkend aan derden. De verhuurder is in geen geval aansprakelijk voor de schade aan personen of goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van de activiteiten die kaderen in de uitvoering van deze overeenkomst. De huurder vrijwaart de verhuurder-eigenaar tegen elke vordering van schadevergoeding van derden in dit verband en dient bijkomend de verhuurder te vrijwaren voor eventuele vorderingen ingesteld op basis van burenhinder (artikel 544 Burgerlijk Wetboek). Art. 11. GESCHILLEN Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan met betrekking tot of voortvloeiend uit deze overeenkomst en waarover geen onderling akkoord kan bereikt worden, dienen voorgelegd te worden aan de daartoe bevoegde rechter in Gent. Opgemaakt te Gent, op X.X.2014 in evenveel originele exemplaren als er partijen zijn, plus één exemplaar bestemd voor de registratie. Elke partij verklaart één exemplaar van deze overeenkomst ontvangen en goedgekeurd te hebben. Voor WoninGent Voor de huurder Namens het OCMW Karin Wouters Tom Balthazar Luc Kupers Rudy Coddens algemeen directeur voorzitter secretaris voorzitter Bijlagen: Ingaande plaatsbeschrijving 47/336 RMW - 11 maart /5

48 Notulen open zitting Bijlage: plaatsbeschrijving de boei.pdf 48/336 RMW - 11 maart 2014

49 49/336 RMW - 11 maart 2014

50 50/336 RMW - 11 maart 2014

51 51/336 RMW - 11 maart 2014

52 52/336 RMW - 11 maart 2014

53 53/336 RMW - 11 maart 2014

54 54/336 RMW - 11 maart 2014

55 55/336 RMW - 11 maart 2014

56 56/336 RMW - 11 maart 2014

57 57/336 RMW - 11 maart 2014

58 58/336 RMW - 11 maart 2014

59 59/336 RMW - 11 maart 2014

60 Notulen open zitting 2014_RMW_00056 Juridische dienstverlening - Verlenging opdracht Voorstel: Goedkeuring Beslissing: Goedgekeurd De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanleiding / feiten en context De OCMW-raad van 13 april 2010 pt. 16 heeft advocaten aangesteld voor twee jaar vanaf 1 mei De opdracht kon 2 keer verlengd worden met een termijn van twee jaar mits een positieve evaluatie van de aangestelde advocaten. De OCMW-raad van 12 januari 2012 heeft de opdracht van onderstaande advocaten verlengd met 2 jaar tot en met 30 april 2014: - Administratief recht : Meester Dirk Van Heuven en Sofie Logie van Publius; - Maatschappelijke dienstverlening Terugvorderingen : Meester Kitty De Coninck en meester Elie Van Acker; - Maatschappelijke dienstverlening Beroepsprocedures : Meester Van der Gucht en meester Elie Van Acker. De opdracht voor de materies patrimonium, zakenrecht en verbintenissenrecht die gegund werd aan meester Pauwels en de opdracht strafrecht die gegund werd aan meester Elie Van Acker werd niet verlengd omwille van het geringe aantal dossiers en de mogelijkheid om de materies samen te voegen in 1 perceel. De opdracht personeelsaangelegenheden die gegund werd aan meester Eva Van Hoorde werd ook niet verlengd omdat zij de balie verlaten had. De OCMW-raad van 12 januari 2012 heeft beslist om hiervoor een nieuwe overheidsopdracht uit te voeren. De OCMW-raad van 19 april 2012 heeft meester Sammy Bouzoumita aangesteld voor burgerlijk-en strafrecht en meester Willy Van der Gucht voor personeelsaangelegenheden. OCMW Gent heeft op dit moment onderstaande advocaten aangesteld: - Personeelsaangelegenheden: meester Willy Van der Gucht; - Administratief recht : Meester Dirk Van Heuven en Sofie Logie van Publius; - Burgerlijk - en strafrecht: meester Sammy Bouzoumita - Maatschappelijke dienstverlening Terugvorderingen : Meester Kitty De Coninck en meester Elie Van Acker; - Maatschappelijke dienstverlening Beroepsprocedures : Meester Van der Gucht en meester Elie Van Acker. De opdracht van bovenvermelde advocaten loopt tot en met 30 april 2014 en kan nog éénmaal verlengd worden tot en met 30 april 2016 mits positieve evaluatie. Motivering Gelet op de positieve evaluaties van de advocaten wordt voorgesteld om de opdracht voor alle aangestelde advocaten te verlengen tot en met 30 april 2016; gelet op artikel 6 van het bestek nr. 2009/17 zoals goedgekeurd door de OCMW-raad van 8 december 2009 pt. 1 ; gelet op de OCMW-raadsbeslissing van 13 april 2010 pt. 16 ; gelet op het Decreet van 19 december 2008 (BS 24/12/2008) betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 (BS 29/04/2009) houdende de uitvoering en inwerkingtreding van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende het personeel, de financiën en de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; gelet op de Wet van 24 december 1993 (BS 22/01/1994) betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en latere wijzigingen; gelet op het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996 (BS 26/01/1996) betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies van openbare werken en latere wijzigingen; 60/336 RMW - 11 maart 2014

61 Notulen open zitting gelet op het Koninklijk Besluit van 26 september 1996 (BS 18/10/1996) tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken en de bijlage Algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten van aanneming van werken, leveringen en diensten en voor concessies voor openbare werken en latere wijzigingen. Gekoppelde besluiten Raad voor Maatschappelijk Welzijn, 12 januari 2012, 2012_RMW_00004 Raad voor Maatschappelijk Welzijn, 12 januari 2012, 2012_RMW_00005 Raad voor Maatschappelijk Welzijn, 19 april 2012, 2012_RMW_00134 Openbaarheid van bestuur Dit besluit is ter inzage. Financiële informatie Exploitatie Gebudgetteerd: Verbintenis: Ja Ja Inkomsten Bedrag: 0,00 Kostenplaats: Niet van toepassing Categorie: Niet van toepassing Uitgaven Bedrag: ,22 Kostenplaats: Categorie: Commentaar Meerdere diensten Erelonen, huur, onderhoud & div dienstprestaties De uitgaven van 2012 ( ,83) werden in rekening genomen en vermeerderd met 21% BTW zijnde ,11. Op twee jaar bedraagt dit ,22. De uitgaven in 2013 werden niet als uitgangspunt genomen omdat de advocaten hun staten kosten en ereloon voor de geleverde prestaties tot en met 31 december 2013 hebben overgemaakt aan het OCMW. Voor de prestaties tot en met 2013 moest er immers nog geen BTW worden betaald. Visum van de ontvanger Visum: Gunstig Adviezen Dienst Budgettering Datum: 4 februari 2014 Advies: Gunstig bij publieke stemming met eenparigheid van stemmen besluit het volgende goed te keuren: Artikel 1 61/336 RMW - 11 maart 2014

62 Notulen open zitting Het verlengen van de opdracht voor het uitvoeren van juridische diensten (verschijning in rechte en adviesverlening) voor de periode 1 mei 2014 tot en met 30 april 2016 voor het perceel personeelsaangelegenheden aan meester Willy Van der Gucht tegen een uurloon van 90,00 (excl. 21% btw) overeenkomstig zijn offerte van 13 februari Artikel 2 Het verlengen van de opdracht voor het uitvoeren van juridische diensten (verschijning in rechte en adviesverlening) voor de periode 1 mei 2014 tot en met 30 april 2016 voor het perceel administratief recht aan meester Dirk Van Heuven en Sofie Logie van Publius tegen een uurloon van 140,00 (excl. 21% btw) overeenkomstig zijn offerte van 20 januari Artikel 3 Het verlengen van de opdracht voor het uitvoeren van juridische diensten (verschijning in rechte en adviesverlening) voor de periode 1 mei 2014 tot en met 30 april 2016 voor het perceel burgerlijk- en strafrecht aan meester Sammy Bouzoumita tegen een uurloon van 75,00 (excl. 21% btw) overeenkomstig zijn offerte van 3 februari Artikel 4 Het verlengen van de opdracht voor het uitvoeren van juridische diensten (verschijning in rechte en adviesverlening) voor de periode 1 mei 2014 tot en met 30 april 2016 voor het perceel maatschappelijke dienstverlening "terugvorderingen" aan meester Kitty De Coninck tegen een uurloon van 65,00 (excl. 21% btw) overeenkomstig haar offerte van 11 januari 2010 en aan meester Elie Van Acker tegen een uurloon van 65,00 (excl. 21% btw) overeenkomstig zijn offerte van 14 januari Artikel 5 Het verlengen van de opdracht voor het uitvoeren van juridische diensten (verschijning in rechte en adviesverlening) voor de periode 1 mei 2014 tot en met 30 april 2016 voor het perceel maatschappelijke dienstverlening "beroepsprocedures" aan meester Elie Van Acker tegen een uurloon van 65,00 (excl. 21% btw) overeenkomstig zijn offerte van 14 januari 2010 en aan meester Van der Gucht tegen een uurloon van 75,00 (excl. 21% btw) overeenkomstig zijn offerte van 20 januari _RMW_00057 Delegatie bevoegdheden - Bevoegdheidsverdeling OCMW-raad, Vast Bureau en Bijzondere Comités Voorstel: Goedkeuring Beslissing: Goedgekeurd De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanleiding / feiten en context De raad voor maatschappelijk welzijn beschikt over de volheid van bevoegdheid d.w.z. dat de OCMW-raad regelt wat tot de bevoegdheid van het OCMW behoort, tenzij de wet of het decreet het anders bepaalt of tenzij de OCMW-raad zelf bevoegdheden heeft overgedragen aan andere bestuursorganen. Bepaalde bevoegdheden kan de OCMW-raad echter niet delegeren. Het Vast Bureau en de Bijzondere Comités beschikken slechts over een toegewezen bevoegdheid d.w.z. dat zij slechts bevoegd zijn wanneer zij daarvoor krachtens een wet of decreet bevoegd worden verklaard of wanneer de OCMW-raad bevoegdheden heeft gedelegeerd. De tot heden geldende bevoegdheidsdelegaties waren aan actualisatie toe. Motivering Gelet op het Decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 houdende de uitvoering en inwerkingtreding van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende het personeel, de financiën en de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 62/336 RMW - 11 maart 2014

63 Notulen open zitting gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; overwegende dat de OCMW-raad bevoegd is voor de goedkeuring en de opvolging van de regels en de uitwerking betreffende het besluit van de beleids- en beheerscyclus; overwegende dat de OCMW-raad de volheid van bevoegdheid heeft en een aantal bevoegdheden niet kan delegeren naar andere bestuursorganen zodat de OCMW-raad hiervoor bevoegd blijft (artikel 52 van het OCMW-decreet); overwegende dat het begrip dagelijks bestuur wordt vastgesteld; overwegende dat het Vast Bureau en de Bijzondere Comités toegewezen bevoegdheden hebben (artikel 65 van het OCMW-decreet). Zij beslissen o.a. over de dagelijkse werking die behoort tot hun respectievelijke domeinen en adviseren over de dossiers die door de OCMW-raad worden beslist; overwegende dat de delegatie van bevoegdheden bijdraagt tot een vlotte werkorganisatie. De nieuwe visie is een 2-trapsvisie hetgeen impliceert dat een besluit wordt voorgelegd aan maximum 2 bestuursorganen zijnde het Vast Bureau of Bijzonder Comité en de OCMW-raad; de delegatie van de bevoegheden naar de secretaris en leidinggevenden alsook het budgethouderschap zullen in een volgend stadium worden geactualiseerd; overwegende dat de bevoegheidsverdeling op maat gecommuniceerd zal worden naar de verschillende departementen. Bepaalde informatie zal tevens via verschillende communicatiekanalen (intranet, nieuwsbrieven,...) te raadplegen zijn. Gekoppelde besluiten Raad voor Maatschappelijk Welzijn, 9 juni 2011, 2011_RMW_00640 Openbaarheid van bestuur Dit besluit is ter inzage. Visum van de ontvanger Visum: niet vereist bij publieke stemming met eenparigheid van stemmen besluit het volgende goed te keuren: Artikel 1 De bevoegdheden en opdrachten van de raad voor maatschappelijk welzijn van OCMW Gent. Artikel 2 De bevoegdheden en opdrachten van het Vast Bureau van OCMW Gent en het begrip dagelijks bestuur. Artikel 3 De bevoegdheden en opdrachten van het Bijzonder Comité Personeel en Organisatie van OCMW Gent. Artikel 4 De bevoegdheden en opdrachten van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst van OCMW Gent. 63/336 RMW - 11 maart 2014

64 Notulen open zitting Artikel 5 De bevoegdheden en opdrachten van het Bijzonder Comité Ouderenzorg van OCMW Gent. Artikel 6 De bevoegdheden en opdrachten van het Bijzonder Comité Woonbeleid van OCMW Gent. Artikel 7 Dit besluit treedt in werking op 1 april Artikel 8 De bijlage/bijlagen die integraal deel uitmaakt/uitmaken van het besluit: Bijlage 1: _NO_Voorstel_delegatiebesluiten.pdf Bijlage(n) _NO_Voorstel_delegatiebesluiten.pdf 64/336 RMW - 11 maart 2014

65 Notulen open zitting Bijlage: _NO_Voorstel_delegatiebesluiten.pdf 65/336 RMW - 11 maart 2014

66 Vaststelling van de bevoegdheden en opdrachten van de Raad A. De OCMW-raad beschikt over de volheid van bevoegdheid voor de aangelegenheden die aan het OCMW door de wet of het decreet zijn toegekend. B. De OCMW-raad heeft ook bevoegdheden die ze niet kan delegeren naar andere organen 1 : 1 - de bevoegdheden die aan de OCMW-raad zijn toegewezen en vermeld in titel II, hoofdstuk I, afdeling I met betrekking tot de organisatie van de OCMW-raad en afdeling II met betrekking tot de werking van de OCMW-raad; - de bevoegdheid tot overdracht aan het Vast Bureau, aan een bijzonder comité of aan de secretaris; - aangelegenheden die aan de OCMW-raad door of krachtens een wet of een decreet worden opgelegd met uitzondering van de bevoegdheden of de dienstverlening waarop de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie of de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, van toepassing is; 2 beslissingen die de wet, het decreet of het uitvoeringsbesluit uitdrukkelijk aan de raad voor maatschappelijk welzijn voorbehoudt; 3 beslissingen die aan het advies, de machtiging of de goedkeuring van een toezichthoudende overheid onderworpen zijn; 4 het vaststellen van de reglementen; 5 het vaststellen van het meerjarenplan en de aanpassingen ervan, het budget, de budgetwijzigingen en de jaarrekeningen en de geconsolideerde jaarrekening; 6 het vaststellen van het organogram, de aanduiding in dit organogram van de functies waaraan het lidmaatschap van het managementteam is verbonden, de personeelsformatie en de rechtspositieregeling; 7 het oprichten van en het toetreden tot rechtspersonen of aanwijzen van leden van de rechtspersonen vermeld in titel VIII namelijk verenigingen, verenigingen van privaat recht met het oog op de gehele of gedeeltelijke exploitatie van een ziekenhuis of van ziekenhuisgebonden activiteiten; verenigingen of vennootschappen van privaat recht met het oog op het vervullen van sociale doeleinden met uitsluiting van de gehele of gedeeltelijke exploitatie van een ziekenhuis of van ziekenhuisgebonden activiteiten; verenigingen of vennootschappen van privaatrecht van woon- en zorgcentra. en de besluiten tot deelname in een gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm; 8 het aanstellen en ontslaan van de secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, de financieel beheerder en de ombudsman, alsook de sanctie- en tuchtbevoegdheid ten aanzien van die personeelsleden; 1 Art. 52 van het OCMW-decreet van 19 december /336 RMW - 11 maart

67 9 het goedkeuren van het algemene kader van het interne controlesysteem, vermeld in artikel 99. Het interne controlesysteem bepaalt op welke wijze de interne controle wordt georganiseerd, met inbegrip van: de te nemen controlemaatregelen en procedures; de aanwijzing van de personeelsleden die ervoor verantwoordelijk zijn; de rapporteringsverplichtingen van de personeelsleden die bij het systeem van interne controle betrokken zijn. 10 het vaststellen van wat onder het begrip dagelijks bestuur moet worden verstaan; 11 de bevoegdheden, vermeld in artikel 218: Het betreft bevoegdheden inzake het beheer van het ziekenhuis: 1 het aanwijzen en ontslaan van de leden van het beheerscomité; 2 de aanwerving, de evaluatie en het ontslag van contractuele personeelsleden die in het beheerscomité of in het managementteam zitting hebben; 3 de benoeming, de evaluatie, de bevordering en het in disponibiliteit stellen van statutaire personeelsleden die in het beheerscomité of in het managementteam zitting hebben, alsook het opleggen van tuchtstraffen aan die personeelsleden; 4 elke beslissing tot toetreding of uittreding bij een vereniging als vermeld in titel VIII, hoofdstuk I en II; 5 elke beslissing die het ziekenhuisaanbod op belangrijke punten wijzigt; 6 de besluiten betreffende de meerjarenplanning en de aanpassing ervan, het budget en de budgetwijzigingen, de interne kredietaanpassing, de jaarrekening en de kwijting aan de directeur van het ziekenhuis en de penningmeester; 7 het bepalen van de wijze waarop het personeel overgeplaatst wordt tussen het ziekenhuis en eventueel tussen de verschillende ziekenhuizen en de overige instellingen en diensten; 8 het vaststellen van het huishoudelijk reglement van het ziekenhuis. 12 het vaststellen van de wijze van gunning van de opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en het vaststellen van de voorwaarden ervan, behalve als het gaat om een van volgende opdrachten : a) een opdracht die past binnen het begrip dagelijks bestuur, vermeld in punt 10 ; b) een opdracht die nominatief in het vastgestelde budget is opgenomen; 13 het definitief aanvaarden van schenkingen en het aanvaarden van legaten; 14 het vaststellen van een systeem van klachtenbehandeling; 15 de vaste belegging van kapitalen voor een periode langer dan één jaar; 16 de bevoegdheden, vermeld in artikel 157, 159, 161, 2, eerste en derde lid, artikel 161, 3, artikel 162, 4, artikelen 163, en 165, 2; interne kredietaanpassingen, zoals die gedefinieerd zijn door de Vlaamse Regering; beslissingen over uitgaven (zelfs zonder voorafgaande budgetwijziging) die door dwingende en onvoorziene omstandigheden vereist zijn, op voorwaarde dat de OCMW-raad daartoe een met redenen omkleed besluit neemt; het toekennen van het budgethouderschap voor aangelegenheden van dagelijks bestuur aan het Vast Bureau, bijzonder comité of de secretaris die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering ervan; het Vast Bureau of een Bijzonder Comité machtigen om de bevoegdheden met betrekking tot bepaalde budgetten te delegeren aan de secretaris; het delegeren van het budgethouderschap met betrekking tot bepaalde budgetten betreffende activiteitencentra of projecten aan het Vast Bureau of een Bijzonder 67/336 RMW - 11 maart

68 Comité of, na advies van de secretaris, aan bepaalde personeelsleden van het OCMW, ook voor aangelegenheden die het dagelijks bestuur te boven gaan; als bevoegde budgethouder beslissen, onder de door de OCMW-raad bepaalde voorwaarden, de goedkeuring van de te betalen bedragen toe te vertrouwen aan de secretaris; op eigen verantwoordelijkheid viseren indien de financieel beheerder bij gemotiveerde beslissing, aan een verbintenis weigert visum te verlenen; op eigen verantwoordelijkheid bevelen om een betaling uit te voeren indien de secretaris of zijn gemachtigde weigert o een betalingsopdracht aan een financiële instelling te ondertekenen o om een betaling via de kas wettelijk en regelmatig te verklaren. 17 het nemen van besluiten : a) voor het aangaan van leningen voor een periode langer dan één jaar; b) waarbij de financiële lasten van de opgenomen leningen worden herschikt door die lasten te spreiden over een langere periode; 18 het stellen van daden van beschikking met betrekking tot onroerende goederen, behoudens voor zover de verrichting nominatief in het vastgestelde budget is opgenomen; 19 de bevoegdheden, vermeld in artikel 80, 2, eerste lid: het aanstellen van een waarnemend secretaris of financieel beheerder om de secretaris of de financieel beheerder bij zijn afwezigheid of verhindering te vervangen. 20 het afsluiten van een afsprakennota, vermeld in artikel 86: het betreft de afsprakennota die ten minste na iedere algehele vernieuwing van de OCMW-raad gesloten wordt tussen de secretaris (mede namens het managementteam) en de OCMW-raad. De afsprakennota gaat over de wijze waarop de secretaris en de overige leden van het managementteam met de raad voor maatschappelijk welzijn, de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn en, in voorkomend geval, de ondervoorzitter, het Vast Bureau of de bijzondere comités samenwerken om de beleidsdoelstellingen te realiseren, en over de omgangsvormen tussen bestuur en administratie. 21 het aangaan van dadingen; 22 de gerechtelijke en de buitengerechtelijke vertegenwoordiging van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn in rechte en beslissingen over het in rechte optreden namens het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn in uitvoering van artikel 200 zijnde de beslissing om op te treden in rechte namens het OCMW; 23 het goedkeuren van beheersovereenkomsten, als vermeld in artikel 271. Het gaat om beheersovereenkomsten die gesloten worden tussen de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn over het gemeenschappelijke gebruik van elkaars diensten. In de beheersovereenkomst kan tevens opgenomen worden dat de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn voor bepaalde functies een beroep kunnen doen op elkaars personeelsleden. 24 het vaststellen van wat onder het begrip dagelijks personeelsbeheer wordt verstaan; 25 de bevoegdheden vermeld in artikel 53, 4: Ingeval van vervanging van het college van burgemeester en schepenen als vermeld in artikel 47bis van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 kan de raad beslissen om over te gaan tot de installatie van een nieuwe voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn overeenkomstig dit artikel en, in voorkomend geval, een nieuwe ondervoorzitter of nieuwe ondervoorzitters van de raad voor maatschappelijk welzijn overeenkomstig artikel /336 RMW - 11 maart

69 C. De OCMW-raad is verantwoordelijk voor de goedkeuring en de opvolging van de regels en de uitwerking betreffende het besluit van de beleids- en beheerscyclus. Dit bevat het strategische meerjarenplan, het budget, de boekhouding en de jaarrekening. De OCMWraad is concreet verantwoordelijk voor volgende zaken: Het maken van de beleidskeuzes voor de nieuwe legislatuur en het goedkeuren van eventuele wijzigingen; de toewijzing van de werking aan het wettelijk kader aan de beleidsdomeinen en beleidsvelden; de bepaling van de beleidsprioriteiten; de goedkeuring van het budget en de jaarrekening; de opvolging van de realisaties van de bepaalde doelstellingen; het valideren van de wettelijke rapporten voor de Vlaamse overheid. D. De OCMW-raad keurt de kaderovereenkomsten goed. De uitwerking van de kaderovereenkomsten wordt gedelegeerd naar het Vast Bureau of de Bijzondere Comités. 69/336 RMW - 11 maart

70 Algemeen kader: vaststelling bevoegdheden en opdrachten Vast Bureau en Bijzondere Comités Het Vast Bureau en de Bijzondere Comités oefenen de bevoegdheden uit die eraan zijn toevertrouwd overeenkomstig artikel 52 en artikel 161 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van het openbaar centrum van maatschappelijke welzijn of krachtens andere wettelijke en decretale bepalingen. A. Beslissingsbevoegdheid/Kennisname 1. Het Vast Bureau/Bijzonder Comité beslist over de dagelijkse werking die behoort tot zijn respectievelijk departementsdomein. 2. Het Vast Bureau/Bijzonder Comité keurt de individuele samenwerkingsovereenkomst binnen de kaderovereenkomsten vastgelegd door de OCMW-raad goed. 3. Het Vast Bureau/Bijzonder Comité keurt projectoproepen goed. B. Adviesbevoegdheid 1. Het Vast Bureau/Bijzonder Comité adviseert over de dossiers die door de OCMW-raad worden beslist. 2. Het Vast Bureau/Bijzonder Comité adviseert de OCMW-raad over het beleid dat behoort tot zijn respectievelijk beleidsdomein. 70/336 RMW - 11 maart

71 Vaststelling van de bevoegdheden en opdrachten van het Vast Bureau A. Beslissingsbevoegdheid/kennisname 1. Het Vast Bureau is de aanstellende overheid: dit wil zeggen dat het Vast Bureau de aanstellings-, ontslag- en tuchtbevoegdheid heeft ten aanzien van de personeelsleden met uitzondering van de secretaris, financieel beheerder en de leden van het managementteam. 2. Het Vast Bureau beslist over de uitvoering en de evaluatie van het algemeen strategisch en financieel beleid bepaald door de OCMW-raad. 3. Het Vast Bureau is bevoegd voor dagelijks bestuur. Onder dagelijks bestuur wordt niet limitatief verstaan: a. het vaststellen van de wijze van gunning en de voorwaarden van alle overheidsopdrachten die niet tot de bevoegdheid behoren van het bijzonder comité Personeel en Organisatie, de gunning en de uitvoering ervan, waarvan de waarde minder is dan euro zonder belasting over de toegevoegde waarde, die verrekend worden op kredieten ingeschreven in het exploitatie- en investeringsbudget; b. het verhuren en in huur en gebruik nemen van onroerende goederen voor minder dan negen jaar; c. daden van beheer inzake het privaat patrimonium en die euro (excl. btw) niet overschrijden; d. de aanduiding van notarissen; e. goedkeuren van de individuele samenwerkingsovereenkomst binnen de kaderovereenkomsten goedgekeurd door de OCMW-raad en die niet behoort tot de bevoegdheid van een Bijzonder Comité. 4. Het Vast Bureau beslist over de dossiers in het kader van de interne audit en interne controle. 5. Het Vast Bureau heeft de opdracht om, ingeval van ramp, noodsituatie of onvoorziene gebeurtenis onmiddellijke alle noodzakelijke maatregelen te treffen met oog op de bescherming van alle personen en goederen die onder de bevoegdheid van het OCMW ressorteren of die aan de zorgen van het OCMW zijn toevertrouwd. Desbetreffende beslissingen van het Vast Bureau moeten ter bekrachtiging worden voorgelegd aan de OCMW-raad, en wel tijdens de eerst volgende vergadering van de OCMW-raad, die volgt op het Vast Bureau. 6. Het Vast Bureau beslist over dossiers die omwille van timing en hoogdringendheid niet meer door een bijzonder comité kunnen worden besproken (residuaire bevoegdheid). 71/336 RMW - 11 maart

72 B. Adviesbevoegdheid 1. Het Vast Bureau bespreekt en adviseert de dossiers die door de OCMW-raad worden beslist, behalve voor die dossiers die worden besproken en geadviseerd door een bijzonder comité. Het Vast Bureau geeft advies aan de OCMW-raad o.a. over volgende dossiers (niet limitatief): a. de opmaak, de opvolging en de uitvoering van het strategisch meerjarenplan, het budget en de jaarrekening; b. de wijze van gunning van de opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en het vaststellen van de voorwaarden ervan, behalve als het gaat over een opdracht die past binnen het begrip dagelijks bestuur; c. de vervreemding, verdeling en de ruil van onroerende goederen of onroerende rechten; d. de leningen, dadingen, de verwerving van onroerende goederen en de vaste beleggingen; e. het aanvaarden van schenkingen en legaten aan het OCMW. 2. Het Vast Bureau adviseert de OCMW-raad over dossiers die omwille van timing en hoogdringendheid niet meer door een bijzonder comité kunnen worden besproken (residuaire bevoegdheid). 3. Het Vast Bureau adviseert de OCMW-raad over dossiers die in een Bijzonder Comité zijn besproken en geadviseerd, in de gevallen dat het invloed heeft op het strategisch beleid. 72/336 RMW - 11 maart

73 Vaststelling van de bevoegdheden en opdrachten van BCP&O A. Beslissingbevoegdheid/Kennisname (exclusieve bevoegdheid) 1. Het Bijzonder Comité Personeel en Organisatie (hierna BCP&O) is belast met de opvolging en uitvoering van het P&O-beleidsdomein zoals vastgesteld door de OCMW-raad. 2. Het BCP&O beslist over het vaststellen van de wijze van gunning en de voorwaarden van alle overheidsopdrachten die niet tot de bevoegdheid behoren van het Vast Bureau, de gunning en de uitvoering ervan, waarvan de waarde minder is dan euro zonder belasting over de toegevoegde waarde, die verrekend worden op kredieten ingeschreven in het exploitatie- en investeringsbudget. 3. Het BCP&O keurt de individuele samenwerkingsovereenkomst binnen het algemeen P&Obeleidsdomein bepaald door de OCMW-raad goed 4. Het BCP&O beslist over projectoproepen in kader van activiteiten die behoren tot het P&O-beleid. 5. Het BCP&O beslist over de kosteloze afstand van de verkoop van afval van afbraakmateriaal en van niet meer gebruikte of achtergelaten voorwerpen die boekhoudkundig zijn afgeschreven. B. Adviesbevoegdheid (in principe aan de OCMW-raad) 1. Tot de bevoegdheid van het BCP&O behoort de voorbespreking en de advisering van de dossiers die door de OCMW-raad moeten worden beslist. 2. Het BCP&O adviseert de OCMW-raad over de opmaak en de planning van het algemeen P&O-beleid. 3 Het BCP&O adviseert over het vaststellen van de wijze van gunning en de voorwaarden van alle overheidsopdrachten die tot het P&O-beleidsdomein behoren en die het bedrag van excl. btw overschrijden. 73/336 RMW - 11 maart

74 Vaststelling van de bevoegdheden en opdrachten van BCSD A. Beslissingbevoegdheid/Kennisname (exclusieve bevoegdheid) 1. Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (hierna BCSD) is belast met de individuele en de algemene maatschappelijke dienstverlening overeenkomstig artikelen 57 tot en met 68 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, alsook met de concrete toepassing van de artikelen 97 tot en met 104 via dezelfde wet, de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie. De lijst die hieronder wordt vermeld, geeft een overzicht van de verschillende typologieën. 2. Het BCSD is belast met de uitvoering en de evaluatie van het algemeen sociaal beleid bepaald door de OCMW-raad. 3. Het BCSD beslist over de individuele samenwerkingsovereenkomst die past binnen de kaderovereenkomsten goedgekeurd door de OCMW-raad. 4. Het BCSD beslist over projectoproepen in kader van activiteiten die behoren tot de opdracht van sociale dienstverlening. B. Adviesbevoegdheid (in principe aan de OCMW-raad) 1. Tot de bevoegdheid van het BCSD behoort de voorbespreking en de advisering van de dossiers die door de OCMW-raad moeten worden beslist. 2. Het BCSD adviseert o.a. over - de algemene criteria die als basis dienen voor de hulpverlening en de terugvordering; - de werking van de sociale dienst; - het sociale beleid van het OCMW. 74/336 RMW - 11 maart

75 Beslissingsbevoegdheid BCSD TYPOLOGIE DRINGEND EINDBEVOEGDHEID Financiële hulp Leefloon Levensminimum Leefgeld (OZ) Financiële hulp thuisblijvende echtgenoot Financiële hulp bij volledig beslag Overbrugging financiële hulp bij achteraf betalen Financiële hulp in voorschot op sociale uitkeringen Voorschotten op kinderbijslag Aanvullende bijstand** Overbrugging (financiële hulp) Financiële hulp in januari n.a.v. verplicht opnemen vakantiedagen Borg + 1 ste huishuur, in steun Borg + 1 ste huishuur, niet in steun Bankwaarborg/zekerheidsstelling, in steun Bankwaarborg/zekerheidsstelling, niet in steun Installatiepremie Verlies geldbeugel Alle medische en farmaceutische tussenkomsten Hospitalisatiekosten Dagprijs en medisch-farmaceutische kosten onthaaltehuizen Plaatsingskosten kinderen Eersteleeftijdsmelk 1000 liter stookolie Dringende vraag tot opname in het dagverblijf of dagverzorgingscentrum met financiële tussenkomst Niet financiële hulp Toewijs SVK-woning Toewijs noodwoning Toewijs seniorenwoning HMW/DH* HMW/DH* HMW/DH* HMW/DH* Voorzitter HMW HMW/DH* HMW/DH* ---- HMW HMW HMW Voorzitter HMW Voorzitter HMW HMW DH DH Voorzitter DH Wonen/Voorzitter Voorzitter BCSD BCSD BCSD BCSD BCSD BCSD BCSD BCSD BCSD BCSD BCSD BCSD BCSD BCSD BCSD BCSD BCSD BCSD BCSD BCSD BCSD BCSD BCSD BCSD BCSD BCSD BCSD BCSD 10 75/336 RMW - 11 maart 2014

76 Principieel akkoord tewerkstelling art. 60/61+ Ontslag tewerkstelling art. 60 Invulling tewerkstelling Arbeidszorg Karweien OTC Opname persionwonen De Baai Opname bejaarden Opname serviceflat/wibier/ter Pielvaecx Kortverblijf bejaarden Dagverzorging Vakantiewerking Plaatsing kinderen Voogdij Voorzitter Voorzitter + secretaris HMW HMW HMW DH Voorzitter Voorzitter Voorzitter Voorzitter DH DH --- BCSD BCSD BCSD BCSD BCSD BCSD BCSD BCSD BCSD BCSD BCSD BCSD Raad * goedkeuren 2 de interne verlenging ** huishuurtussenkomst, energietoelage, tussenkomst in opvang van de kinderen, tenlastename ziekenfondsbijdragen 11 76/336 RMW - 11 maart 2014

77 Vaststelling van de bevoegdheden en opdrachten van BCOZ A. Beslissingbevoegdheid/Kennisname (exclusieve bevoegdheid) 1. Het Bijzonder Comité Ouderenzorg (hierna BCOZ) is belast met de uitvoering en evaluatie van het algemeen ouderenbeleid bepaald door de OCMW-raad. 2. Het BCOZ keurt de wijzigingen en aanvullingen in het kwaliteitshandboek goed. 3. Het BCOZ beslist over de individuele samenwerkingsovereenkomst die past binnen de kaderovereenkomsten goedgekeurd door de OCMW-raad. 4. Het BCOZ beslist over projectoproepen in kader van activiteiten die behoren tot de opdracht van ouderenbeleid. B. Adviesbevoegdheid (in principe aan de OCMW-raad) 1. Tot de bevoegdheid van het BCOZ behoort de voorbespreking en advisering van de dossiers die door de OCMW-raad moeten worden beslist. 2. Het BCOZ adviseert o.a. de OCMW-raad over de opmaak en de planning van het algemeen ouderenbeleid met betrekking tot de vorm en de aard van de dienstverlening en de organisatie ervan. 77/336 RMW - 11 maart

78 Vaststelling van de bevoegdheden en opdrachten van BCW A. Beslissingbevoegdheid/Kennisname (exclusieve bevoegdheid) 1. Het Bijzonder Comité Woonbeleid (hierna BCW) is belast met het uitstippelen van een specifiek beleid inzake het wonen van OCMW-cliënten. 2. Het BCW is belast met de uitvoering en de evaluatie van het woonbeleid bepaald door de OCMW-raad. 3. Het BCW beslist over de individuele samenwerkingsovereenkomst die past binnen de kaderovereenkomsten goedgekeurd door de OCMW-raad. 4. Het BCW beslist over projectoproepen in kader van activiteiten die behoren tot de opdracht van woonbeleid. B. Adviesbevoegdheid (ter voorbereiding van een ander beraadslagend orgaan) 1. Tot de bevoegdheid van het BCW behoort de voorbespreking en de advisering van de dossiers die door de OCMW-raad moeten worden beslist. 2. Het BCW adviseert de OCMW-raad over de opmaak en de planning van het woonbeleid. 78/336 RMW - 11 maart

79 Overzicht bevoegdheden in kader van overheidsopdrachten Thema Procedure Bedrag euro (excl btw) Overheidsopdrachten vaststellen van de wijze van gunnen en de voorwaarden van de opdracht > < Bijkomende voorwaarden dagelijks bestuur hoogdringendheid Orgaan Actie OCMW-raad beslissing VB advies P&O-beleid BCP&O advies VB beslissing dagelijks bestuur hoogdringendheid P&O-beleid BCP&O beslissing 14 79/336 RMW - 11 maart 2014

80 Notulen open zitting Financiën Directie 2014_RMW_00059 Wijziging waarderingsregels definitief oninbare vorderingen Voorstel: Goedkeuring Beslissing: Goedgekeurd De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanleiding / feiten en context De huidige waarderingsregels (art , 4 en , 11 goedgekeurd bij raadsbeslissing 9 mei 2001, gewijzigd bij raadsbeslissing 9 februari 2012) bevatten een aantal onvolkomenheden: - de volgorde is niet logisch; we hebben daartoe eerst de oninbaarstellingen van ambtswege bovenaan geplaatst en degenen die onder de appreciatiebevoegdheid van het ocmw vallen onderaan. - bij ambtshalve afgevoerde debiteuren blijken we geregeld geconfronteerd te worden met schuldenaren die een wisselend parcours van ambtshalve afvoering en inschrijving volgen. We hebben dit opgevangen. (cfr 5.a)) - we hebben de termijn voor gedetineerden of gecolloceerden teruggebracht tot 2 jaar (cfr 5.b)) - het illegaal verblijf is toegevoegd als criterium. (cfr 5.c)) we hebben immers vastgesteld dat zeer veel schuldenaren omwille hiervan niet te vatten zijn; vaststelling waar de deurwaarder geen toegevoegde waarde kan bieden. - de appreciatiebevoegdheid van de financieel beheerder hebben we ingeperkt tot de situaties waar de schuldenaar insolvabel is en geen vooruitzicht op verbetering heeft. Een en ander moet ertoe leiden dat de dossiers waar de financieel beheerder een voorstel kan formuleren nu beperkt wordt tot de gevallen waar echt sprake is van een behartenswaardige situatie, waar tot op heden geregeld sprake was van bepaalde gevallen die nu in regels gevat zijn. NB: het criterium "niet te vatten" kan blijken uit een van de aangehaalde regels. Blijkt de debiteur op een of andere manier wel te vatten, dan zetten we uiteraard de procedure verder. Motivering besluit Vlaamse regering betreffende de beleids- en beheerscyclus, art besluit raad voor maatschappelijk werk van 9 mei 2001 en 9 februari 2012 Gekoppelde besluiten Raad voor Maatschappelijk Welzijn, 9 februari 2012, 2012_RMW_00060 Openbaarheid van bestuur Dit besluit is ter inzage. Visum van de ontvanger Visum: niet vereist bij publieke stemming met eenparigheid van stemmen besluit het volgende goed te keuren: 80/336 RMW - 11 maart 2014

81 Notulen open zitting Artikel 1 De wijziging van de waarderingsregels Sociale Dienstverlening - Wonen & Activering Opleidings- en Tewerkstellingscentrum 2014_RMW_00062 Overeenkomst - Samenwerkingsovereenkomst met vzw Sint-Barbaracollege Voorstel: Goedkeuring Beslissing: Goedgekeurd De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanleiding / feiten en context De onderwijsinstelling "vzw Sint-Barbaracollege" in de Savaanstraat nr 33 te 9000 Gent vraagt om 1 persoon tewerk te stellen met een contract art 60. De art 60-medewerker zal als keukenmedewerker ingezet worden. De indirecte begeleiding wordt opgenomen door een adjunct van de directie van de school. Deze persoon zal instaan voor de algemene opvolging en de periodieke evaluatiegesprekken. De rechtstreekse technische aansturing wordt opgenomen door de kok van het schoolrestaurant. Deze kok is personeelslid van Sodexo, die het restaurant in onderaanneming uitbaat. De eindverantwoordelijkheid van aansturing van de art 60-medewerker ligt echter bij de school, waardoor de overeenkomst met het Sint-Barbaracollege wordt afgesloten. De veiligheidsfiche werd opgemaakt en is in bijlage opgenomen. Motivering Gelet op het feit dat de vzw "Sint-Barbaracollege" open staat voor onze doelgroepmedewerkers; gelet op het feit dat de vzw een functie aanbiedt die een goede voorbereiding is op een reguliere tewerkstelling na het art 60-contract; gelet op het feit dat er een technische en coachende begeleiding voorzien is. Strategisch kader Dit besluit kadert in volgende doelstelling(en): De activering van onze cliënten bevorderen Openbaarheid van bestuur Dit besluit is ter inzage. Visum van de ontvanger Visum: niet vereist Adviezen Dienst Veiligheid 81/336 RMW - 11 maart 2014

82 Notulen open zitting Datum: 24 januari 2014 Advies: Motivering: Gunstig De risico's zijn voldoende geïnventariseerd en door preventieve acties geminimaliserd. Hierbij het gunstig advies van de dienst Preventie & Veiligheid. bij publieke stemming met eenparigheid van stemmen besluit het volgende goed te keuren: Artikel 1 Er wordt een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met vzw Sint-Barbaracollega, met maatschappelijke zetel te Savaanstraat 33, 9000 Gent, voor de terbeschikkingstellling van 1 medewerker met een contract art Artikel 2 Voor de terbeschikkingstelling wordt een maandelijkse bijdrage van 150 gevraagd. Artikel 3 De bijlage/bijlagen die integraal deel uitmaakt/uitmaken van het besluit: Bijlage 5: _DO_samenwerkingsovereenkomst.pdf Bijlage(n) _DO_samenwerkingsovereenkomst.pdf 82/336 RMW - 11 maart 2014

83 Notulen open zitting Bijlage: _DO_samenwerkingsovereenkomst.pdf 83/336 RMW - 11 maart 2014

84 Samenwerkingsovereenkomst OCMW Gent vzw Sint-Barbaracollege In het kader van de terbeschikkingstelling van werknemers met art contract bij vzw Sint-Barbaracollege Tussen Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Gent (Onderbergen 86, 9000 GENT) vertegenwoordigd door de voorzitter, Rudy Coddens, en de secretaris, Luc Kupers, Hierna aangeduid als OCMW Gent EN Onderneming: vzw Sint-Barbaracollege Ondernemingsnummer: Zetel is gevestigd te: Savaanstraat 33, 9000 Gent Vertegenwoordigd door: Johan De Ridder, adjunct van de directie Hierna aangeduid als de gebruiker wordt het volgende overeengekomen: Gelet op de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 11/3/2014 pt. wordt één personeelslid (bij OCMW Gent tewerkgesteld binnen de voorwaarden van art van de Organieke wet) ter beschikking gesteld van de gebruiker. Bij gemotiveerd schriftelijk verzoek aan OCMW Gent vanwege de gebruiker kan dit aantal uitgebreid worden. Deze overeenkomst verbindt OCMW Gent er niet toe alle plaatsen ook effectief in te vullen noch de gebruiker om alle open plaatsen te laten invullen. Effectieve toewijzing van kandidaten gebeurt op basis van consensus. Administratief statuut van het personeelslid en verplichtingen met betrekking tot de samenwerking 1. OCMW Gent blijft de juridische werkgever van de werknemer, maar het feitelijke gezag over de werknemer oefent de gebruiker uit, die de leiding en het toezicht over de werknemer uitsluitend voor eigen rekening uitoefent. Zo draagt de gebruiker de exclusieve en volledige aansprakelijkheid op grond van artikel 1384 van het Burgerlijk Wetboek, en dient hij zich voor dit risico te verzekeren. 2. De gebruiker zorgt er als een goede huisvader voor dat de uitgeoefende arbeid door de werknemer wordt verricht in behoorlijke omstandigheden met betrekking tot zijn veiligheid en gezondheid en dat de eerste hulp aan hem kan worden verstrekt bij een ongeval. Met dit doel stelt de gebruiker alle vereiste medische benodigdheden ter beschikking van de werknemer. Hij neemt alle maatregelen noodzakelijk om elke mogelijke verwonding op een adequate manier te verzorgen. Indien OCMW Gent enige kosten dient te maken tengevolge van de niet-naleving van deze verplichtingen door de gebruiker, kunnen deze integraal verhaald worden op de gebruiker. 3. Ingeval de werknemer gedurende de terbeschikkingstelling schade berokkent aan de gebruiker, is hij enkel aansprakelijk voor zijn bedrog en zijn zware schuld. Voor lichte schuld is hij enkel aansprakelijk als die bij hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt. 84/336 RMW - 11 maart 2014

85 4. Het algemeen personeelsreglement en arbeidsreglement dat van kracht is binnen OCMW Gent is van toepassing op de arbeidsovereenkomst die de werknemer art Organieke Wet met het OCMW verbindt. 5. Een voltijds uurrooster komt overeen met 38 uur per week. Er gelden bijzondere regels in geval van nachtarbeid, arbeid op zaterdag / zondag / feestdag en bij het presteren van overuren. Meer informatie hierover is opgenomen in bijlage I aan deze overeenkomst. Het presteren van nachtarbeid, arbeid op zaterdag / zondag / feestdag en het presteren van overuren is slechts toegelaten in samenspraak met OCMW Gent. Verplichtingen met betrekking tot de samenwerking 6. De gebruiker verbindt zich ertoe OCMW Gent op de hoogte te brengen van iedere wijziging van identificatiegegevens zoals benaming, vennootschapsvorm, vertegenwoordiging, contactgegevens. 7. De gebruiker bezorgt maandelijks aan OCMW Gent een aanwezigheidslijst met hierop de aan - en afwezigheden van de werknemer gedurende de afgelopen maand. Deze aanwezigheidslijst dient toe te komen bij OCMW Gent - HR Personeel de eerste werkdag van de maand die volgt op de maand waarin de prestaties werden geleverd. Dit gebeurt elektronisch indien niet mogelijk via de post of per fax: OCMW Gent HR Personeel Jubileumlaan 217 E 9000 Gent Fax De toekenning van het verlof gebeurt door de gebruiker maar in functie van de verlofregeling die van kracht is binnen OCMW Gent. Wanneer de gebruiker een collectieve verlofperiode kent, of om andere redenen geen continue tewerkstelling kan bieden in de loop van het contract, dienen zij dit te melden vóór de terbeschikkingstelling van het betrokken personeel zodat men hieromtrent afspraken kan maken. 9. Aanwerving, mutatie, administratieve - of tuchtmaatregelen en ontslag van de werknemer blijven de exclusieve bevoegdheid van OCMW Gent. De gebruiker verbindt zich ertoe elk conflict met de werknemer en elk feit dat kan leiden tot de beëindiging van de terbeschikkingstelling of enige andere door het OCMW te ondernemen actie, onmiddellijk ter kennis van OCMW Gent HR Personeel en van de trajectbegeleider van het opleidings- en tewerkstellingscentrum (OTC) van OCMW Gent te brengen, zodat OCMW Gent in staat zou zijn hieromtrent de nodige maatregelen te nemen. De wettelijk voorziene proefperiode bedraagt voor arbeiders 14 dagen, voor bedienden 6 maand. Alle feiten die een einde stellen aan het contract tijdens de proefperiode brengt men onmiddellijk ter kennis van OCMW Gent HR Personeel en de trajectbegeleider van het OTC. Het is de gebruiker niet toegelaten het personeel de toegang tot de werkplaats te verbieden, zonder voorafgaande raadpleging van OCMW Gent. In voorkomend geval zullen de gebruiker en OCMW Gent alle stappen ondernemen om de continuïteit van de terbeschikkingstelling te garanderen. De gebruiker zal de terbeschikkingstelling slechts beëindigen indien deze stappen vruchteloos bleken. Indien de beëindiging van de ter beschikkingstelling niet onmiddellijk mogelijk blijkt blijft de gebruiker gebonden door de verplichting omschreven in het hoofdstuk financiële afspraken. 85/336 RMW - 11 maart 2014

86 10. De gebruiker verbindt zich ertoe alle administratieve gegevens die van invloed kunnen zijn op de verplichtingen, de rechten en het statuut van de werknemer onmiddellijk ter kennis van OCMW Gent te brengen. Zo dienen onder meer ziekte, ongeval, verlof, al dan niet gewettigde afwezigheid van de werknemer, en hervatting van de arbeid na afwezigheid, onmiddellijk (indien mogelijk vooraf) doorgegeven te worden aan OCMW Gent HR Personeel en aan de trajectbegeleider van het OTC. De werknemer bezorgt medische attesten rechtstreeks aan OCMW Gent HR Personeel. Indien medische attesten aan de gebruiker werden overhandigd, bezorgt de gebruiker deze uiterlijk de derde werkdag volgend op de dag van de ziekte of het ongeval van de werknemer aan OCMW Gent HR Personeel. In voorkomend geval, meldt de gebruiker de tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer binnen 48 uur aan de RVA. Nadien maakt de gebruiker ook melding van deze tijdelijke werkloosheid aan OCMW Gent HR Personeel. Bij een arbeidsongeval of een ongeval van of naar het werk, is de gebruiker verplicht een formulier aangifte van ongeval aan het Personeelsbeheer van OCMW Gent te bezorgen, zelfs ingeval er twijfel bestaat over de kwalificering als arbeidsongeval. 11. Preventie van arbeidsongevallen en Welzijn op het Werk : De gebruiker zal instaan voor de toepassing van de plichten van de werkgever met betrekking tot de Arbeidsveiligheid en het Welzijn op het werk (codex). De gebruiker heeft een leidinggevend personeelslid dat voldoende kennis heeft van de bepalingen van het Welzijn op het Werk en van de preventietaken. Hij geeft deze op in deze overeenkomst. - Naam :Snoeck Alexander - Functie :Preventieadviseur - Opleiding : Deze persoon zal fungeren als preventieadviseur voor de gebruiker. Hij/zij staat in voor het preventiebeleid binnen de onderneming en rapporteert naar de Voorzitter van deze onderneming. Hij/zij geeft ook de nodige informatie door naar de Dienst IDPBW van het OCMW omtrent de analyse van elk arbeidsongeval alsook de preventiemaatregelen die daar bijhoren. Voor ondersteuning bij deze taken kan hij/zij steeds hulp vragen bij de Dienst IDPBW van het OCMW Gent :preventieadviseur Philippe Jacobs, Jubileumlaan 217E, 9000 GENT 12. Het is de gebruiker niet toegelaten de werknemer te werk te stellen onder leiding en toezicht van personen vreemd aan de onderneming, noch de werknemer (al dan niet tijdelijk) te werk te stellen in een andere onderneming, zonder de uitdrukkelijke en vooraf gegeven toestemming van OCMW Gent. Financiële Afspraken 13. OCMW Gent draagt alle loonkosten met uitsluiting van alle andere kosten zoals werkkledij, materieel, verplaatsingskosten (tijdens de diensturen). Verplaatsingskosten van en naar het werk zijn ten laste van OCMW Gent conform de binnen OCMW Gent geldende reglementering. 14. De gebruiker betaalt maandelijks een bijdrage in deze loonkost. De bijdrage van de gebruiker is een forfaitair bedrag, dat wordt vastgesteld door OCMW Gent. Indien een personeelslid voor het eerst 86/336 RMW - 11 maart 2014

87 ter beschikking gesteld wordt in de loop van een maand, hetzij de terbeschikkingstelling afloopt in de loop van een maand, zal het forfaitaire bedrag verhoudingsgewijs worden verminderd voor die maand. 15. De bijdrage van de gebruiker is afhankelijk van het functieprofiel dat de gebruiker vraagt. Het scoren van het profiel gebeurt aan de hand van een eenduidig en objectief meetinstrument goedgekeurd door OCMW Gent en gebeurt per functie. OCMW Gent kan de bijdragen en modaliteiten te allen tijde herzien. Een nieuwe regeling gaat slechts in bij terbeschikkingstelling van nieuwe personeelsleden. 16. Bij langdurige afwezigheid van het personeelslid kan de gebruiker om de zes maand een verrekening vragen ten opzichte van de verschuldigde bijdrage, op voorwaarde dat het personeelslid meer dan 1/5 van de voorbije periode afwezig was. Er wordt hierbij enkel rekening gehouden met langdurige afwezigheid die het gevolg is van ziekte, verlof zonder wedde of onwettige afwezigheid en op voorwaarde dat OCMW Gent van deze afwezigheid tijdig op de hoogte werd gebracht conform de bepalingen opgenomen in artikel 6 tot en met 11 van deze overeenkomst. 17. De gebruiker krijgt een terugbetaling van de bijdragen betaald tijdens de laatste vier maanden van de terbeschikkingstelling indien hij het art.60-personeelslid na einddatum contract art.60 7 binnen een periode van zes maand in dienst neemt (dit gedurende minstens drie maand voltijds of minstens zes maand halftijds). Deze tussenkomst betaalt OCMW Gent terug op verzoek van de gebruiker en na voorleggen van het door beide partijen ondertekende contract. 18. Artikel 13 tot en met artikel 16 zijn niet van toepassing op de ondernemingen en verenigingen die een erkenning genieten als sociale economie-initiatief in de zin van het K.B. van tot toekenning van een verhoogde staatstoelage aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor specifieke initiatieven, gericht op sociale inschakeling, binnen de sociale economie. Het sociale economie-initiatief brengt OCMW Gent zelf op de hoogte van deze erkenning en stelt OCMW Gent onmiddellijk op de hoogte bij verlies van de erkenning. 19. OCMW Gent kan bij niet of laattijdig nakomen door de gebruiker van de verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien beslissen aan de gebruiker een schadevergoeding aan te rekenen. Deze schadevergoeding wordt per wanprestatie forfaitair vastgesteld op 300 euro. 20. Bij het presteren van overuren (arbeidsprestaties boven 38 uren per week), zaterdag- en zondagwerk en werk op feestdagen zet men de voorziene financiële toelage om in compensatieverlof conform de binnen OCMW Gent geldende reglementering (bijlage I). Afspraken betreffende de begeleiding en vorming van de werknemer 21. OCMW Gent voorziet de selectie en begeleiding van het personeel dat men ter beschikking stelt. Bij de selectie van de deelnemers kan de gebruiker betrokken worden in overleg met het OTC. Het is niet de bedoeling dat de gebruiker zelf actief publiciteit maakt en kandidaten werft. 22. Voor de aanvang van de terbeschikkingstelling wordt een overeenkomst terbeschikkingstelling art. 60-personeelslid opgesteld en ondertekend door de werknemer, OCMW Gent en de gebruiker. Dit document maakt melding van het functieprofiel, de duur van de overeenkomst, de taakomschrijving van de cursist, het aanbod van technische en/of algemene vorming en individuele sociale begeleiding vanuit de gebruiker. 87/336 RMW - 11 maart 2014

88 23. De werknemer heeft het recht om tijdens de werkuren vorming te volgen, die werd goedgekeurd door OCMW Gent. OCMW Gent kan bepaalde vormingen verplicht aan de werknemer opleggen. Duur en beëindiging van de samenwerkingsovereenkomst 24. De samenwerkingsovereenkomst wordt afgesloten voor onbepaalde duur. 25. De samenwerkingsovereenkomst kan beëindigd worden: o door middel van een geschreven akkoord in deze zin, gesloten tussen de gebruiker en OCMW Gent. o Indien wordt vastgesteld dat de gebruiker zich niet houdt aan de in deze overeenkomst opgenomen afspraken, kan OCMW Gent deze overeenkomst zonder ingebrekestelling beëindigen wegens wanprestatie. o Indien wordt vastgesteld dat de gebruiker de afspraken betreffende de begeleiding en vorming van de werknemer niet naleeft, onvoldoende - of geen kwalitatieve begeleiding verstrekt aan de werknemer, kan OCMW Gent deze overeenkomst zonder ingebrekestelling beëindigen wegens wanprestatie. o Indien de gebruiker in gebreke blijft de bijdrage in de loonkost (hoofdstuk financiële afspraken ) te betalen of systematisch te laat betaalt (dit is vanaf drie laattijdige betalingen binnen een periode van maximum 12 maanden, na aanmaning door OCMW Gent), kan OCMW Gent onderhavige overeenkomst beëindigen wegens wanprestatie. o Bij beslissing van één van de partijen na het einde van alle terbeschikkingstellingen. Slotbepalingen 26. In geval van betwisting is alleen de rechtbank van Gent bevoegd. 27. De gebruiker verklaart uitdrukkelijk de visie van OCMW Gent op de doelstelling van art Organieke Wet te onderschrijven en is bereid mee te werken aan de realisatie hiervan. 28. OCMW Gent ziet art Organieke Wet van 8 juli 1976 ruimer dan louter als middel om steungerechtigden tewerkstelling aan te bieden met als doel hun sociale rechten te verwerven. Waar mogelijk kadert een tewerkstelling in het kader van art Organieke Wet van 8 juli 1976 in de bredere context van een traject naar werk. Dit houdt in dat de tewerkstelling wordt gezien als een werkervaring die de werknemer voorbereidt op reguliere arbeid in het normale arbeidscircuit. De deelnemer wordt hiervoor gedurende zijn tewerkstelling procesmatig begeleid door het verwerven van de nodige kennis, vaardigheden en attitudes met betrekking tot de uitgeoefende functie. De gebruiker engageert zich hiertoe door een individueel leerplan op te stellen (opstellen van leerprogramma, leersituaties ontwerpen en evaluatiecriteria opstellen). 88/336 RMW - 11 maart 2014

89 Opgemaakt te Gent, op 23 januari Namens OCMW Gent Luc Kupers secretaris Rudy Coddens voorzitter Namens de gebruiker Johan De Ridder Adjunct van de directie 89/336 RMW - 11 maart 2014

90 Bijlage I van de samenwerkingsovereenkomst: Regeling voor overuren, zaterdag- en zondagwerk en werk op feestdagen Bezoldiging en werken volgens uurrooster Maandag tot en met zaterdag Zon- en feestdagen Extra dagen vrijaf Bezoldiging Extra vergoeding Betaalde compensatie 100% / / + 25% 100% / 100% Voor de zondag wordt dit vastgelegd in uurrooster om te komen aan gemiddeld 38 uur/week. +25% 100% / 100% +25% Nachtwerk bezoldiging (werken van tot uur) Overwerk (bovenop de werkuren volgens uurrooster) Maandag tot en met zaterdag Zon- en feestdagen Extra dagen vrijaf Extra vergoeding Betaalde compensatie / 100% + 25% / 200% +25% / 100% +25% Nachtwerk bezoldiging (werken van tot uur) 90/336 RMW - 11 maart 2014

91 Notulen open zitting 2014_RMW_00063 Overeenkomst - Samenwerkingsovereenkomst met vzw Dierenhulp Voorstel: Goedkeuring Beslissing: Goedgekeurd De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanleiding / feiten en context De vzw "Dierenhulp" in de Koolkapperstraat 54 A te 9000 Gent vraagt om 1 persoon tewerk te stellen met een contract art 60. De vzw wenst een persoon in dienst te nemen die er momenteel vrijwilligerswerk verricht en gekend is op onze diensten. Het takenpakket is vrij uiteenlopend : -samen met de verantwoordelijke vaststellingen doen ingeval van klachten omtrent dierenverwaarlozing en bemiddelen met de eigenaar; - fondsenwerving voor de vzw : deur aan deurverkoop, of verkoop aan een stand; - fabriceren van houten dierenhokjes die in parken of in de tuinen bij particulieren worden geplaatst De functie zal enerzijds vooral een beroep doen op sociale en diplomatische vaardigheden van de art 60-medewerker. En anderzijds dient het ook iemand te zijn die technisch handig is, doch beperkt tot basistechnieken houtbewerking. De functie bereidt niet voor op een specifiek beroep, maar zal wel heel wat gelegenheden bieden aan de art 60-medewerker om zich te trainen op het vlak van attituden en sociale vaardigheden. En dit zijn op zich ook wel belangrijke competenties om door te stromen naar de reguliere arbeidsmarkt. De OTC-trajectbegeleider wist ons te melden dat de concrete client die de vzw voor ogen heeft, zeker de coaching en leertermijn in art 60 op vlak van sociale vaardigheden zal kunnen gebruiken. Bij de technische taken en bij de vaststellingen ter plaatse bij klachten is er steeds directe begeleiding van de verantwoordelijke van de vzw. Bij deze taken werkt de art 60 nooit alleen. De vzw wist ons te melden dat het takenpakket voltijds is. Een werkschema, opgemaakt door de vzw, is in bijlage opgenomen. Het is aan de OTC-trajectbegeleider om het concrete takenpakket en de wekelijkse voltijdse invulling verder op te volgen. De maandelijkse bijdrage is 150. De veiligheidsfiche is in de bijlage opgenomen. We zien de functie vooral op maat van de concrete cliënt die er momenteel als vrijwilliger werkt. Deze cliënt heeft fysische problemen (hartproblemen) waardoor zwaar fysiek werk niet haalbaar is. Bovendien is er reeds een goede samenwerkingsband gegroeid tussen de cliënt en de vzw-verantwoordelijke. Dit is, gelet op de achtergrondsituatie van de cliënt een zeer belangrijk punt voor het welslagen van een art 60-periode. Motivering Gelet op het feit dat de vzw "Dierenhulp" open staat voor onze doelgroepmedewerkers; gelet op het feit dat de vzw een functie aanbiedt die een goede werkomgeving biedt voor een concrete OTC-cliënt die er momenteel als vrijwilliger werkt; gelet op het feit dat er een technische en coachende begeleiding voorzien is. Strategisch kader Dit besluit kadert in volgende doelstelling(en): De activering van onze cliënten bevorderen Openbaarheid van bestuur Dit besluit is ter inzage. 91/336 RMW - 11 maart 2014

92 Notulen open zitting Visum van de ontvanger Visum: niet vereist Adviezen Dienst Veiligheid Datum: 31 januari 2014 Advies: Gunstig bij publieke stemming met eenparigheid van stemmen besluit het volgende goed te keuren: Artikel 1 Er wordt een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met vzw Dierenhulp, met maatschappelijke zetel te Jubileumlaan 416, 9000 Gent, voor de terbeschikkingstellling van 1 medewerker met een contract art Artikel 2 Voor de terbeschikkingstelling wordt een maandelijkse bijdrage van 150 gevraagd. Artikel 3 De bijlage/bijlagen die integraal deel uitmaakt/uitmaken van het besluit: Bijlage 6: _DO_samenwerkingsovereenkomst.pdf Bijlage(n) _DO_samenwerkingsovereenkomst.pdf 92/336 RMW - 11 maart 2014

93 Notulen open zitting Bijlage: _DO_samenwerkingsovereenkomst.pdf 93/336 RMW - 11 maart 2014

94 Samenwerkingsovereenkomst OCMW Gent vzw Dierenhulp In het kader van de terbeschikkingstelling van werknemers met art contract bij vzw Dierenhulp Tussen Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Gent (Onderbergen 86, 9000 GENT) vertegenwoordigd door de voorzitter, Rudy Coddens, en de secretaris, Luc Kupers, Hierna aangeduid als OCMW Gent EN Onderneming: vzw Dierenhulp Ondernemingsnummer: Zetel is gevestigd te: Jubileumlaan Gent Vertegenwoordigd door: Hierna aangeduid als de gebruiker wordt het volgende overeengekomen: Gelet op de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 11/3/2014 pt. wordt één personeelslid (bij OCMW Gent tewerkgesteld binnen de voorwaarden van art van de Organieke wet) ter beschikking gesteld van de gebruiker. Bij gemotiveerd schriftelijk verzoek aan OCMW Gent vanwege de gebruiker kan dit aantal uitgebreid worden. Deze overeenkomst verbindt OCMW Gent er niet toe alle plaatsen ook effectief in te vullen noch de gebruiker om alle open plaatsen te laten invullen. Effectieve toewijzing van kandidaten gebeurt op basis van consensus. Administratief statuut van het personeelslid en verplichtingen met betrekking tot de samenwerking 1. OCMW Gent blijft de juridische werkgever van de werknemer, maar het feitelijke gezag over de werknemer oefent de gebruiker uit, die de leiding en het toezicht over de werknemer uitsluitend voor eigen rekening uitoefent. Zo draagt de gebruiker de exclusieve en volledige aansprakelijkheid op grond van artikel 1384 van het Burgerlijk Wetboek, en dient hij zich voor dit risico te verzekeren. 2. De gebruiker zorgt er als een goede huisvader voor dat de uitgeoefende arbeid door de werknemer wordt verricht in behoorlijke omstandigheden met betrekking tot zijn veiligheid en gezondheid en dat de eerste hulp aan hem kan worden verstrekt bij een ongeval. Met dit doel stelt de gebruiker alle vereiste medische benodigdheden ter beschikking van de werknemer. Hij neemt alle maatregelen noodzakelijk om elke mogelijke verwonding op een adequate manier te verzorgen. Indien OCMW Gent enige kosten dient te maken tengevolge van de niet-naleving van deze verplichtingen door de gebruiker, kunnen deze integraal verhaald worden op de gebruiker. 3. Ingeval de werknemer gedurende de terbeschikkingstelling schade berokkent aan de gebruiker, is hij enkel aansprakelijk voor zijn bedrog en zijn zware schuld. Voor lichte schuld is hij enkel aansprakelijk als die bij hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt. 94/336 RMW - 11 maart 2014

95 4. Het algemeen personeelsreglement en arbeidsreglement dat van kracht is binnen OCMW Gent is van toepassing op de arbeidsovereenkomst die de werknemer art Organieke Wet met het OCMW verbindt. 5. Een voltijds uurrooster komt overeen met 38 uur per week. Er gelden bijzondere regels in geval van nachtarbeid, arbeid op zaterdag / zondag / feestdag en bij het presteren van overuren. Meer informatie hierover is opgenomen in bijlage I aan deze overeenkomst. Het presteren van nachtarbeid, arbeid op zaterdag / zondag / feestdag en het presteren van overuren is slechts toegelaten in samenspraak met OCMW Gent. Verplichtingen met betrekking tot de samenwerking 6. De gebruiker verbindt zich ertoe OCMW Gent op de hoogte te brengen van iedere wijziging van identificatiegegevens zoals benaming, vennootschapsvorm, vertegenwoordiging, contactgegevens. 7. De gebruiker bezorgt maandelijks aan OCMW Gent een aanwezigheidslijst met hierop de aan - en afwezigheden van de werknemer gedurende de afgelopen maand. Deze aanwezigheidslijst dient toe te komen bij OCMW Gent - HR Personeel de eerste werkdag van de maand die volgt op de maand waarin de prestaties werden geleverd. Dit gebeurt elektronisch indien niet mogelijk via de post of per fax: OCMW Gent HR Personeel Jubileumlaan 217 E 9000 Gent Fax De toekenning van het verlof gebeurt door de gebruiker maar in functie van de verlofregeling die van kracht is binnen OCMW Gent. Wanneer de gebruiker een collectieve verlofperiode kent, of om andere redenen geen continue tewerkstelling kan bieden in de loop van het contract, dienen zij dit te melden vóór de terbeschikkingstelling van het betrokken personeel zodat men hieromtrent afspraken kan maken. 9. Aanwerving, mutatie, administratieve - of tuchtmaatregelen en ontslag van de werknemer blijven de exclusieve bevoegdheid van OCMW Gent. De gebruiker verbindt zich ertoe elk conflict met de werknemer en elk feit dat kan leiden tot de beëindiging van de terbeschikkingstelling of enige andere door het OCMW te ondernemen actie, onmiddellijk ter kennis van OCMW Gent HR Personeel en van de trajectbegeleider van het opleidings- en tewerkstellingscentrum (OTC) van OCMW Gent te brengen, zodat OCMW Gent in staat zou zijn hieromtrent de nodige maatregelen te nemen. De wettelijk voorziene proefperiode bedraagt voor arbeiders 14 dagen, voor bedienden 6 maand. Alle feiten die een einde stellen aan het contract tijdens de proefperiode brengt men onmiddellijk ter kennis van OCMW Gent HR Personeel en de trajectbegeleider van het OTC. Het is de gebruiker niet toegelaten het personeel de toegang tot de werkplaats te verbieden, zonder voorafgaande raadpleging van OCMW Gent. In voorkomend geval zullen de gebruiker en OCMW Gent alle stappen ondernemen om de continuïteit van de terbeschikkingstelling te garanderen. De gebruiker zal de terbeschikkingstelling slechts beëindigen indien deze stappen vruchteloos bleken. Indien de beëindiging van de ter beschikkingstelling niet onmiddellijk mogelijk blijkt blijft de gebruiker gebonden door de verplichting omschreven in het hoofdstuk financiële afspraken. 95/336 RMW - 11 maart 2014

96 10. De gebruiker verbindt zich ertoe alle administratieve gegevens die van invloed kunnen zijn op de verplichtingen, de rechten en het statuut van de werknemer onmiddellijk ter kennis van OCMW Gent te brengen. Zo dienen onder meer ziekte, ongeval, verlof, al dan niet gewettigde afwezigheid van de werknemer, en hervatting van de arbeid na afwezigheid, onmiddellijk (indien mogelijk vooraf) doorgegeven te worden aan OCMW Gent HR Personeel en aan de trajectbegeleider van het OTC. De werknemer bezorgt medische attesten rechtstreeks aan OCMW Gent HR Personeel. Indien medische attesten aan de gebruiker werden overhandigd, bezorgt de gebruiker deze uiterlijk de derde werkdag volgend op de dag van de ziekte of het ongeval van de werknemer aan OCMW Gent HR Personeel. In voorkomend geval, meldt de gebruiker de tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer binnen 48 uur aan de RVA. Nadien maakt de gebruiker ook melding van deze tijdelijke werkloosheid aan OCMW Gent HR Personeel. Bij een arbeidsongeval of een ongeval van of naar het werk, is de gebruiker verplicht een formulier aangifte van ongeval aan het Personeelsbeheer van OCMW Gent te bezorgen, zelfs ingeval er twijfel bestaat over de kwalificering als arbeidsongeval. 11. Preventie van arbeidsongevallen en Welzijn op het Werk : De gebruiker zal instaan voor de toepassing van de plichten van de werkgever met betrekking tot de Arbeidsveiligheid en het Welzijn op het werk (codex). De gebruiker heeft een leidinggevend personeelslid dat voldoende kennis heeft van de bepalingen van het Welzijn op het Werk en van de preventietaken. Hij geeft deze op in deze overeenkomst. - Naam : - Functie : - Opleiding : Deze persoon zal fungeren als preventieadviseur voor de gebruiker. Hij/zij staat in voor het preventiebeleid binnen de onderneming en rapporteert naar de Voorzitter van deze onderneming. Hij/zij geeft ook de nodige informatie door naar de Dienst IDPBW van het OCMW omtrent de analyse van elk arbeidsongeval alsook de preventiemaatregelen die daar bijhoren. Voor ondersteuning bij deze taken kan hij/zij steeds hulp vragen bij de Dienst IDPBW van het OCMW Gent :preventieadviseur Philippe Jacobs, Jubileumlaan 217E, 9000 GENT 12. Het is de gebruiker niet toegelaten de werknemer te werk te stellen onder leiding en toezicht van personen vreemd aan de onderneming, noch de werknemer (al dan niet tijdelijk) te werk te stellen in een andere onderneming, zonder de uitdrukkelijke en vooraf gegeven toestemming van OCMW Gent. Financiële Afspraken 13. OCMW Gent draagt alle loonkosten met uitsluiting van alle andere kosten zoals werkkledij, materieel, verplaatsingskosten (tijdens de diensturen). Verplaatsingskosten van en naar het werk zijn ten laste van OCMW Gent conform de binnen OCMW Gent geldende reglementering. 14. De gebruiker betaalt maandelijks een bijdrage in deze loonkost. De bijdrage van de gebruiker is een forfaitair bedrag, dat wordt vastgesteld door OCMW Gent. Indien een personeelslid voor het eerst 96/336 RMW - 11 maart 2014

97 ter beschikking gesteld wordt in de loop van een maand, hetzij de terbeschikkingstelling afloopt in de loop van een maand, zal het forfaitaire bedrag verhoudingsgewijs worden verminderd voor die maand. 15. De bijdrage van de gebruiker is afhankelijk van het functieprofiel dat de gebruiker vraagt. Het scoren van het profiel gebeurt aan de hand van een eenduidig en objectief meetinstrument goedgekeurd door OCMW Gent en gebeurt per functie. OCMW Gent kan de bijdragen en modaliteiten te allen tijde herzien. Een nieuwe regeling gaat slechts in bij terbeschikkingstelling van nieuwe personeelsleden. 16. Bij langdurige afwezigheid van het personeelslid kan de gebruiker om de zes maand een verrekening vragen ten opzichte van de verschuldigde bijdrage, op voorwaarde dat het personeelslid meer dan 1/5 van de voorbije periode afwezig was. Er wordt hierbij enkel rekening gehouden met langdurige afwezigheid die het gevolg is van ziekte, verlof zonder wedde of onwettige afwezigheid en op voorwaarde dat OCMW Gent van deze afwezigheid tijdig op de hoogte werd gebracht conform de bepalingen opgenomen in artikel 6 tot en met 11 van deze overeenkomst. 17. De gebruiker krijgt een terugbetaling van de bijdragen betaald tijdens de laatste vier maanden van de terbeschikkingstelling indien hij het art.60-personeelslid na einddatum contract art.60 7 binnen een periode van zes maand in dienst neemt (dit gedurende minstens drie maand voltijds of minstens zes maand halftijds). Deze tussenkomst betaalt OCMW Gent terug op verzoek van de gebruiker en na voorleggen van het door beide partijen ondertekende contract. 18. Artikel 13 tot en met artikel 16 zijn niet van toepassing op de ondernemingen en verenigingen die een erkenning genieten als sociale economie-initiatief in de zin van het K.B. van tot toekenning van een verhoogde staatstoelage aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor specifieke initiatieven, gericht op sociale inschakeling, binnen de sociale economie. Het sociale economie-initiatief brengt OCMW Gent zelf op de hoogte van deze erkenning en stelt OCMW Gent onmiddellijk op de hoogte bij verlies van de erkenning. 19. OCMW Gent kan bij niet of laattijdig nakomen door de gebruiker van de verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien beslissen aan de gebruiker een schadevergoeding aan te rekenen. Deze schadevergoeding wordt per wanprestatie forfaitair vastgesteld op 300 euro. 20. Bij het presteren van overuren (arbeidsprestaties boven 38 uren per week), zaterdag- en zondagwerk en werk op feestdagen zet men de voorziene financiële toelage om in compensatieverlof conform de binnen OCMW Gent geldende reglementering (bijlage I). Afspraken betreffende de begeleiding en vorming van de werknemer 21. OCMW Gent voorziet de selectie en begeleiding van het personeel dat men ter beschikking stelt. Bij de selectie van de deelnemers kan de gebruiker betrokken worden in overleg met het OTC. Het is niet de bedoeling dat de gebruiker zelf actief publiciteit maakt en kandidaten werft. 22. Voor de aanvang van de terbeschikkingstelling wordt een overeenkomst terbeschikkingstelling art. 60-personeelslid opgesteld en ondertekend door de werknemer, OCMW Gent en de gebruiker. Dit document maakt melding van het functieprofiel, de duur van de overeenkomst, de taakomschrijving van de cursist, het aanbod van technische en/of algemene vorming en individuele sociale begeleiding vanuit de gebruiker. 97/336 RMW - 11 maart 2014

98 23. De werknemer heeft het recht om tijdens de werkuren vorming te volgen, die werd goedgekeurd door OCMW Gent. OCMW Gent kan bepaalde vormingen verplicht aan de werknemer opleggen. Duur en beëindiging van de samenwerkingsovereenkomst 24. De samenwerkingsovereenkomst wordt afgesloten voor onbepaalde duur. 25. De samenwerkingsovereenkomst kan beëindigd worden: o door middel van een geschreven akkoord in deze zin, gesloten tussen de gebruiker en OCMW Gent. o Indien wordt vastgesteld dat de gebruiker zich niet houdt aan de in deze overeenkomst opgenomen afspraken, kan OCMW Gent deze overeenkomst zonder ingebrekestelling beëindigen wegens wanprestatie. o Indien wordt vastgesteld dat de gebruiker de afspraken betreffende de begeleiding en vorming van de werknemer niet naleeft, onvoldoende - of geen kwalitatieve begeleiding verstrekt aan de werknemer, kan OCMW Gent deze overeenkomst zonder ingebrekestelling beëindigen wegens wanprestatie. o Indien de gebruiker in gebreke blijft de bijdrage in de loonkost (hoofdstuk financiële afspraken ) te betalen of systematisch te laat betaalt (dit is vanaf drie laattijdige betalingen binnen een periode van maximum 12 maanden, na aanmaning door OCMW Gent), kan OCMW Gent onderhavige overeenkomst beëindigen wegens wanprestatie. o Bij beslissing van één van de partijen na het einde van alle terbeschikkingstellingen. Slotbepalingen 26. In geval van betwisting is alleen de rechtbank van Gent bevoegd. 27. De gebruiker verklaart uitdrukkelijk de visie van OCMW Gent op de doelstelling van art Organieke Wet te onderschrijven en is bereid mee te werken aan de realisatie hiervan. 28. OCMW Gent ziet art Organieke Wet van 8 juli 1976 ruimer dan louter als middel om steungerechtigden tewerkstelling aan te bieden met als doel hun sociale rechten te verwerven. Waar mogelijk kadert een tewerkstelling in het kader van art Organieke Wet van 8 juli 1976 in de bredere context van een traject naar werk. Dit houdt in dat de tewerkstelling wordt gezien als een werkervaring die de werknemer voorbereidt op reguliere arbeid in het normale arbeidscircuit. De deelnemer wordt hiervoor gedurende zijn tewerkstelling procesmatig begeleid door het verwerven van de nodige kennis, vaardigheden en attitudes met betrekking tot de uitgeoefende functie. De gebruiker engageert zich hiertoe door een individueel leerplan op te stellen (opstellen van leerprogramma, leersituaties ontwerpen en evaluatiecriteria opstellen). 98/336 RMW - 11 maart 2014

99 Opgemaakt te Gent, op 23 januari Namens OCMW Gent Luc Kupers secretaris Rudy Coddens voorzitter Namens de gebruiker 99/336 RMW - 11 maart 2014

100 Bijlage I van de samenwerkingsovereenkomst: Regeling voor overuren, zaterdag- en zondagwerk en werk op feestdagen Bezoldiging en werken volgens uurrooster Maandag tot en met zaterdag Zon- en feestdagen Extra dagen vrijaf Bezoldiging Extra vergoeding Betaalde compensatie 100% / / + 25% 100% / 100% Voor de zondag wordt dit vastgelegd in uurrooster om te komen aan gemiddeld 38 uur/week. +25% 100% / 100% +25% Nachtwerk bezoldiging (werken van tot uur) Overwerk (bovenop de werkuren volgens uurrooster) Maandag tot en met zaterdag Zon- en feestdagen Extra dagen vrijaf Extra vergoeding Betaalde compensatie / 100% + 25% / 200% +25% / 100% +25% Nachtwerk bezoldiging (werken van tot uur) 100/336 RMW - 11 maart 2014

101 Notulen open zitting 2014_RMW_00064 Evaluatie samenwerking met CVBA GOCA in 2013 en voorstel overeenkomst 2014 Voorstel: Goedkeuring Beslissing: Goedgekeurd De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanleiding / feiten en context Op het einde van het werkingsjaar 2013 maken we een balans op van de samenwerking met de gesubsidieerde werkvloeren. De cvba Goca (Gents Opleidingscentrum voor Ambachten) wordt gesubsidieerd met middelen Peeters. In 2013 bedroeg het subsidiebedrag voor deze werkvloer ,96. Het principe is dat de werkvloer gesubsidieerd wordt voor de begeleiding van cliënten van OCMW Gent met een laag profiel, tewerkgesteld in het kader van art.60 van de organieke wet, in het kader van een vooropleiding of in het kader van arbeidszorg (OCMW-cliënten die mits een aanmoediging van 5 per halve dag vrijwillig werken omdat zij contractuele arbeid niet aankunnen). De subsidie bedraagt ,96 per VTE technisch instructeur. De cvba Goca ontvangt een subsidie voor 1 VTE technisch instructeur. Voorwaarde is wel dat de werkvloer op jaarbasis minimaal gemiddeld 6 voltijds tewerkgestelden per maand begeleid heeft. Indien dit niet het geval is, wordt de subsidie proportioneel verminderd of wordt de samenwerking stopgezet. De werkplaats wordt in twee schijven uitbetaald : 90 % bij aanvang en 10 % na ontvangst van een inhoudelijk en financieel verslag. Het inhoudelijk en financieel verslag van de samenwerking in 2013, ingestuurd door de betreffende werkplaats, is als bijlage bij deze nota gevoegd. Goca liet ons weten dat dit subsidiebedrag ontoereikend is om hun kosten te dekken. Het gaat hier dan over de werkingskosten die ze maken voor hun erkende opleidingen (in uitvoering van het CVO volwassenonderwijs). Hun vraag naar extra middelen voor het opleiden van OCMW-cursisten wordt in een aparte nota aan het bestuur voorgelegd. De samenwerkingsovereenkomst 2014 voor deze werkplaats wordt ter goedkeuring voorgelegd en is in bijlage aan deze nota gevoegd. Motivering Gelet op het feit dat de huidige overeenkomst loopt van 01/01/2013 tot en met 31/12/2013; gelet op het feit dat voor werkingsjaar ,96 subsidie voorzien was met middelen Peeters voor één VTE technisch instructeur en werkingskosten; gelet op het feit dat in het Vast Bureau van 22/10/07 pt.38 werd beslist om voor deze evaluatie rekening te houden met de periode van oktober 2012 tot en met september 2013; gelet op het feit dat voor de periode van oktober 2012 tot en met september 2013 er een gemiddelde bezetting van 6 voltijdse tewerkgestelden per maand vereist was; gelet op het feit dat er volgens de OTC-telling er een gemiddelde bezetting van 6,1 tewerkgestelden per maand werd behaald; gelet op de positieve samenwerking met deze werkplaats. Strategisch kader Dit besluit kadert in volgende doelstelling(en): De activering van onze cliënten bevorderen Openbaarheid van bestuur Dit besluit is ter inzage. Financiële informatie 101/336 RMW - 11 maart 2014

102 Notulen open zitting Exploitatie Gebudgetteerd: Verbintenis: Ja Ja Inkomsten Bedrag: 39662,96 Kostenplaats: Categorie: Commentaar D38 - Departement Sociale Dienstverlening - Opleidings- en tewerkstellingscentrum Werkingssubsidies deze middelen vloeien voort uit de vrijstelling van werkgeversbijdragen bij tewerkstelling van personeel in het kader van art 60. Uitgaven Bedrag: 39662,96 Kostenplaats: Categorie: D38 - Departement Sociale Dienstverlening - Opleidings- en tewerkstellingscentrum Toegestane werkingssubsidies Commentaar voor 2013 is de uitgave het 10%-saldo van ,96, zijnde 3966,29 voor 2014 is de uitgave het 90%-voorschot van ,96, zijnde ,66 De 10% saldering en het 90% voorschot samengeteld vormt de totaaluitgave van ,96. Visum van de ontvanger Visum: Gunstig Adviezen Dienst Budgettering Datum: 23 januari 2014 Advies: Gunstig bij publieke stemming met eenparigheid van stemmen besluit het volgende goed te keuren: Artikel 1 Uitbetaling van de resterende 10 % van de subsidies voor werkingsjaar 2013 en van de 90 % voor werkingsjaar Artikel 2 De bijlage/bijlagen die integraal deel uitmaakt/uitmaken van het besluit: Bijlage 6: OKN_2014_Peeters Goca.pdf Bijlage(n) OKN_2014_Peeters Goca.pdf 102/336 RMW - 11 maart 2014

103 Notulen open zitting Bijlage: OKN_2014_Peeters Goca.pdf 103/336 RMW - 11 maart 2014

104 SAMENWERKINGSOVEREENKOMST OCMW Gent - cvba GOCA (Gents Opleidingscentrum voor Ambachten) Werkingsjaar 2014-Subsidie KB 02/04/1998 Deze samenwerkingsovereenkomst kadert binnen het Koninklijk Besluit van 2 april 1998 tot uitvoering van art. 33 van de wet van , dat in art. 1 stelt dat de nieuwe financiële middelen, voortvloeiend uit de vrijstelling van werkgeversbijdragen bij tewerkstelling van personeel in het kader van art.60, volledig besteed dienen te worden aan het tewerkstellingsbeleid van het OCMW. Deze samenwerkingsovereenkomst neemt automatisch een einde wanneer het betreffend KB of de betreffende reglementering zou afgeschaft of gewijzigd worden. Tussen het O.C.M.W. Gent enerzijds, gevestigd te Gent, Onderbergen 86, vertegenwoordigd door de heer Rudy CODDENS, Voorzitter, en de heer Luc KUPERS, Secretaris, hierna genoemd OCMW Gent en cvba GOCA anderzijds, gevestigd te Farmanstraat Gent vertegenwoordigd door de heer Erwin LAMPAERT, Voorzitter, en de heer Lucien DE VETTER, Secretaris, hierna genoemd opdrachthouder wordt het volgende overeengekomen : Afdeling I : Algemene bepalingen m.b.t. de subsidiëring van het project Artikel 1 OCMW Gent stelt middelen ter beschikking voor de bezoldiging van 1 voltijdse technisch instructeur en werkingsmiddelen in het kader van het opleidings- en werkervaringsproject van het Opleidings- en Tewerkstellingscentrum zoals omschreven in afdeling II. Het betreft een bedrag van ,96 euro voor de periode van 01/01/2014 tot 31/12/2014. Dit bedrag zal worden overgemaakt op de rekening van de opdrachthouder met als nummer Het bedrag van deze subsidie geldt onder voorbehoud en tot zolang de opdrachthouder recht opent op of de beschikking krijgt over bijkomende financiële middelen voor de begeleiding of omkadering van steungerechtigden, die in uitvoering van deze overeenkomst bij de opdrachthouder worden tewerkgesteld. Indien deze situatie zich voordoet, meldt de opdrachthouder dit onmiddellijk aan OCMW Gent. Bij vaststelling van dubbelfinanciering wordt de subsidie stopgezet en in voorkomend geval voor periodes van dubbelfinanciering in het verleden teruggevorderd. 104/336 RMW - 11 maart 2014

105 Artikel 2 De opdrachthouder is zowel de juridische als de feitelijke werkgever van deze technisch instructeurs en draagt derhalve de volledige verantwoordelijkheid voor alle werkgeversverplichtingen die hun tewerkstelling met zich meebrengt. De opdrachthouder verbindt er zich toe aan OCMW Gent alle inlichtingen te verstrekken i.v.m. de tewerkstelling en de uitvoering van de taken door de betrokken personeelsleden. Artikel 3 OCMW Gent betaalt het in artikel 1 overeengekomen bedrag aan de opdrachthouder d.m.v. voorschotten als volgt uitbetaald : - 90 % van het aandeel na ondertekening overeenkomst; - 10 % na afloop van het projectjaar, indien de opdrachthouder alle verplichtingen zoals vastgelegd in deze overeenkomst is nagekomen en mits positieve evaluatie (artikel 4). Artikel 4 Het saldo van 10 % kan pas uitbetaald worden na een positieve evaluatie door OCMW Gent. Hiertoe zendt de opdrachthouder zo spoedig mogelijk na afloop van de overeengekomen periode de verantwoordingsstukken naar het OCMW: een inhoudelijk en financieel verslag waarin minstens volgende elementen opgenomen zijn: - een verantwoording van de kosten waarvoor de subsidie aangewend wordt - een omschrijving van de gerealiseerde acties en activiteiten waarmee de opdrachthouder aantoont de verbintenissen, zoals opgesomd in afdeling II, na te komen, hetzij een verantwoording waarom bepaalde verbintenissen niet werden nagekomen. Indien bepaalde verbintenissen niet werden nagekomen wordt toegelicht wat in de toekomst anders zal aangepakt worden - een omschrijving van de meerwaarde van het aanbod van de opdrachthouder aan het OCMWcliënteel - rapportage over de maandelijkse bezetting van het vooropgestelde aantal tewerkgestelde doelgroepwerknemers - afrekening loon- en RSZ-staten - arbeidsovereenkomsten personeel - kopie facturen - een overzicht van de verhouding van de personeelsinzet van technisch instructeurs tov de omschreven doelgroep in art 9 (welke instructeurs dragen bij tot uitvoering van de overeenkomst,welk deel van hun tijd is ingezet voor realisatie van de subsidieovereenkomst en wat zijn hun taken voor het realiseren van de prestaties). OCMW Gent heeft het recht alle middelen terug te vorderen waarvoor geen verantwoordingsstukken worden voorgelegd. De opdrachthouder verbindt er zich toe alle bedragen waarvoor geen verantwoordingsstukken conform deze overeenkomst zijn voorgelegd, terug te storten. Artikel 5 De opdrachthouder verbindt er zich toe om, op vraag van OCMW Gent, de nodige administratieve en financiële stukken te bezorgen teneinde een financiële en inhoudelijke controle mogelijk te maken. De opdrachthouder rapporteert om de drie maanden aan OCMW Gent over de maandelijkse bezetting van het vooropgesteld aantal tewerkgestelde doelgroepwerknemers. 105/336 RMW - 11 maart 2014

106 De opdrachthouder bezorgt bovendien aan OCMW Gent na zes maanden (uiterlijk 15 april 2014) een formele tussentijdse rapportage over de maandelijkse bezetting van het vooropgestelde aantal tewerkgestelde doelgroepwerknemers en over de te leveren prestaties zoals omschreven in afdeling II.. Artikel 6 Ingeval zou blijken dat de overeenkomst niet uitgevoerd wordt zoals bepaald in deze overeenkomst en haar bijlagen, zal dit worden beschouwd als wanprestatie. OCMW Gent zal in dat geval beslissen welke gevolgen hieraan gegeven worden. OCMW Gent kan hierbij de betaling van de nog verschuldigde bedragen tijdelijk of definitief opschorten en de reeds uitgekeerde bedragen terugvorderen. De opdrachthouder zal ingelicht worden over de beslissing van OCMW Gent. Artikel 7 OCMW Gent kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor schade aan personen of goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van de activiteiten met betrekking tot de uitvoering van deze overeenkomst. Artikel 8 In geval van betwisting is alleen de rechtbank van Gent bevoegd. Afdeling II : Algemene bepalingen betreffende de projectinhoud Artikel 9 In ruil voor de terbeschikkingstelling van middelen door OCMW Gent verbindt de opdrachthouder zich ertoe cliënten, doorgestuurd door OCMW Gent, te werk te stellen. Er wordt een minimale bezetting op jaarbasis vooropgesteld van gemiddeld 6 voltijds tewerkgestelden per maand. Alleen OCMW-cliënten die werden toegeleid door OCMW Gent en die voldoen aan volgende voorwaarden, tellen mee voor de berekening van de gevraagde bezetting. - ALLE cliënten zijn steungerechtigden van het OCMW van Gent, hetzij door OCMW Gent tewerkgesteld in het kader van art.60 7 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (hierna art ), hetzij toegeleid in het kader van een vooropleiding of in het kader van de arbeidszorg. Uitkeringsgerechtigde werklozen vallen buiten de doelgroep. - Steungerechtigden met een hoog profiel komen niet in aanmerking voor het bezettingsaantal en worden niet gesubsidieerd. Het gaat bijgevolg uitsluitend om tewerkgestelden met een behoefte aan intense sociale en technische begeleiding. - Cliënten tewerkgesteld in het kader van art tellen als voltijds van zodra het arbeidsregime 30u24 per week (= 4/5 van een voltijds arbeidsregime van 38u per week)of meer bedraagt. Wie prestaties verricht op basis van een arbeidsregime van minder dan 30u24, wordt geteld als halftijds. - Cliënten tewerkgesteld in het kader van een vooropleiding of die werden toegeleid in het kader van arbeidszorg, worden geteld als voltijds van zodra het arbeidsregime 22u48 (= 3/5 van een voltijds arbeidsregime van 38u per week) of meer bedraagt. Het arbeidsregime voor een vooropleiding of arbeidszorg bedraagt in ieder geval minimum 4 uur per week. 106/336 RMW - 11 maart 2014

107 - Wanneer een werknemer art. 60 7, arbeidszorger of een cliënt in vooropleiding een volledige maand afwezig is op de werkvloer, ongeacht de reden, wordt hij voor de desbetreffende maand niet meegeteld in de bezetting.vanaf 1 dag aanwezigheid (volgens geldend arbeidsrooster) op de werkvloer, wordt de tewerkgestelde wel meegeteld voor desbetreffende maand, en dit volgens het afgesproken arbeidsregime. Indien echter het verschil tussen afgesproken arbeidsregime en effectieve aanwezigheid te groot is, dan wordt in overleg met de tewerkstellingsbegeleider van het OTC het arbeidsregime herzien of wordt de tewerkgestelde vervangen. Voor tewerkgestelden in het kader van arbeidszorg geldt dat een afwezigheid van 2 maanden leidt tot stopzetting en vervanging. Indien de opdrachthouder zich niet aan de minimumbezetting kan houden, dient zij OCMW Gent hiervan tijdig op de hoogte te brengen, en te motiveren wat de redenen hiervoor zijn. Bij gebreke hieraan, of indien de opgegeven motieven ongegrond of onvoldoende zijn, zal dit als een wanprestatie beschouwd worden in de zin van artikel 6. Artikel 10 De opdrachthouder verbindt zich ertoe problemen die zich stellen met cliënten, toegeleid door OCMW Gent in het kader van deze overeenkomst, tijdig te signaleren. Hij houdt hiertoe minstens één overleg per maand met de tewerkstellingsbegeleider van OCMW Gent. In het inhoudelijk verslag zoals omschreven in artikel 4, wordt een overzicht van de overlegmomenten opgenomen. Artikel 11 Het doel van de tewerkstelling in het kader van art. 60 7, de vooropleiding en het arbeidszorgproject, is de OCMW-cliënten een werkervaring te bieden die hen in staat stelt te werken aan hun competenties en vaardigheden, en is erop gericht de cliënt sterker te maken, te komen tot zelfredzaamheid en maatschappelijke integratie. De opdrachthouder onderschrijft deze doelstelling en zorgt voor de nodige begeleiding en omkadering op de werkvloer die ertoe bijdraagt dit doel te bereiken. Hij houdt hiertoe regelmatig overleg met de door OCMW Gent toegeleide cliënten. In het inhoudelijk verslag zoals omschreven in artikel 4, worden per technisch instructeur minstens 5 voorbeelden van deze begeleiding omschreven. Artikel 12 Een deel van de cliënten, die door OCMW Gent worden tewerkgesteld in het kader van artikel 60 7, zijn laaggemotiveerd, worden verplicht tewerkgesteld of gemuteerd (mutatie naar aanleiding van een negatieve evaluatie). OCMW Gent heeft het recht om cliënten uit deze doelgroep toe te leiden naar de opdrachthouder. De opdrachthouder is verplicht deze kandidaten te aanvaarden ten belope van minimum één derde van de in artikel 9 vooropgestelde bezetting. OCMW Gent bepaalt of een cliënt al dan niet tot de hiervoor omschreven doelgroep behoort. Artikel 13 OCMW Gent is de juridische werkgever van de werknemers die in het kader van art ter beschikking gesteld worden bij de gebruiker. De opdrachthouder verbindt zich ertoe OCMW Gent op de hoogte te brengen van alle feiten die de tewerkstelling beïnvloeden en/of die gevolgen hebben voor de tewerkstelling. De concrete uitwerking hiervan maakt het voorwerp uit van de samenwerkingsovereenkomst die de opdrachthouder in het kader van de terbeschikkingstelling van werknemers art afsluit met OCMW Gent. De opdrachthouder is ertoe gehouden de hierin opgesomde verplichtingen na te leven. De opdrachthouder is er onder meer toe gehouden maandelijks aan OCMW Gent een aanwezigheidslijst te bezorgen met hierop de aan- en afwezigheden van de werknemer gedurende de afgelopen maand. Deze prestatiestaat wordt doorgestuurd ten laatste tegen de 5 de van de volgende 107/336 RMW - 11 maart 2014

108 maand naar Het drie maal te laat indienen van de prestatiestaat tijdens huidig werkingsjaar, leidt tot een niet uitbetaling van 5 % van het in artikel 1 vastgelegde bedrag. Artikel 14 - Toeleiding en selectie De toeleiding van deelnemers aan het project gebeurt door OCMW Gent. Een tweede selectie gebeurt door de opdrachthouder, die uitsluitend op basis van gegronde motieven een deelnemer kan weigeren. Indien OCMW Gent oordeelt dat motieven voor de weigering van een deelnemer ongegrond of onvoldoende zijn, kan dit door OCMW Gent beschouwd worden als wanprestatie in de zin van artikel 6. Ook de opdrachthouder zelf kan kandidaten aanbrengen, die in dit geval voor de aanvang van hun tewerkstelling door OCMW Gent dienen goedgekeurd te worden. Artikel 15 - Tewerkstelling art.60 en arbeidszorg Voor wat betreft de deelnemers aan het project die door het OCMW Gent zijn tewerkgesteld in het kader van art van de organieke wet, wordt een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen OCMW Gent en de opdrachthouder. Alle bepalingen uit deze samenwerkingsovereenkomst zijn onverminderd van toepassing. Indien de opdrachthouder aanvullend een arbeidszorg-overeenkomst heeft (Vlaamse middelen), meer bepaald betreffende het decreet inzake sociale werkplaatsen, vragen wij een overzichtslijst van personen die ingediend zijn bij de Vlaamse Gemeenschap. Dit om dubbele subsidiëring te vermijden. Artikel 16 Vooropleiding en arbeidszorg binnen de opdrachthouder 1. De deelnemers in vooropleiding en arbeidszorg tekenen een vrijwilligerscontract voor de aanvang van hun deelname in het project. Dit contract wordt tevens getekend door de opdrachthouder en door de verantwoordelijke van het OTC. Het omschrijft de taakinhoud, de uurregeling en de wederzijdse verplichtingen van betrokken partijen. 2. Het OCMW betaalt de forfaitaire onkostenvergoeding van 5 per gepresteerde halve dag. Dit gebeurt maandelijks, na afloop van de voorbije maand. 3. De opdrachthouder dient een huishoudelijk reglement te hebben dat van toepassing is op de deelnemers in vooropleiding en arbeidzorg. 4. De opdrachthouder dient de noodzakelijke verzekeringen af te sluiten. 108/336 RMW - 11 maart 2014

109 Artikel 17 - Begeleiding Voor wat betreft de art.60 7 deelnemers wordt in de samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen OCMW Gent en de opdrachthouder een regeling omtrent hun begeleiding uitgewerkt. De begeleiding van de andere deelnemers sluit hier zoveel mogelijk bij aan. De dagdagelijkse technische en sociale begeleiding van alle deelnemers gebeurt in elk geval door de opdrachthouder. Opgemaakt in twee exemplaren waarvan elke partij erkent er één ontvangen te hebben, Opgemaakt te Gent, Voor OCMW Gent, Luc KUPERS Secretaris Rudy CODDENS Voorzitter Voor de opdrachthouder, Lucien DE VETTER Secretaris Erwin LAMPAERT Voorzitter 109/336 RMW - 11 maart 2014

110 Notulen open zitting Staf Activering Subsidiecel 2014_RMW_00065 Evaluatie samenwerking met CVBA so Lekker Gec in 2013 en voorstel overeenkomst 2014 Voorstel: Goedkeuring Beslissing: Goedgekeurd De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanleiding / feiten en context Op het einde van het werkingsjaar 2013 maken we een balans op van de samenwerking met de gesubsidieerde werkvloeren. De CVBA so Lekker Gec wordt gesubsidieerd met reguliere middelen. In 2013 bedroeg het subsidiebedrag voor deze werkvloer ,96. Het principe is dat de werkvloer gesubsidieerd wordt voor de begeleiding van cliënten van OCMW Gent met een laag profiel, tewerkgesteld in het kader van art.60 van de organieke wet, in het kader van een vooropleiding of in het kader van arbeidszorg (OCMW-cliënten die mits een aanmoediging van 5 per halve dag vrijwillig werken omdat zij contractuele arbeid niet aankunnen). De subsidie bedraagt ,96 per VTE technisch instructeur. De CVBA so Lekker Gec ontvangt een subsidie voor 1 VTE technisch instructeur. Voorwaarde is wel dat de werkvloer op jaarbasis minimaal gemiddeld 6 voltijds tewerkgestelden per maand begeleid heeft. Indien dit niet het geval is, wordt de subsidie proportioneel verminderd of wordt de samenwerking stopgezet. De werkplaats wordt in twee schijven uitbetaald : 90 % bij aanvang en 10 % na ontvangst van een inhoudelijk en financieel verslag. Het inhoudelijk en financieel verslag van de samenwerking in 2013, ingestuurd door de betreffende werkplaats, is als bijlage bij deze nota gevoegd. De samenwerkingsovereenkomst 2014 voor deze werkplaats wordt ter goedkeuring voorgelegd en is in bijlage aan deze nota gevoegd. Motivering Gelet op het feit dat de huidige overeenkomst loopt van 01/01/2013 tot en met 31/12/2013; gelet op het feit dat voor werkingsjaar ,96 subsidie voorzien was met reguliere middelen voor één VTE technisch instructeur en werkingskosten; gelet op het feit dat in het Vast Bureau van 22/10/07 pt.38 werd beslist om voor deze evaluatie rekening te houden met de periode van oktober 2012 tot en met september 2013; gelet op het feit dat voor de periode van oktober 2012 tot en met september 2013 er een gemiddelde bezetting van 6 voltijdse tewerkgestelden per maand vereist was; gelet op het feit dat er volgens de OTC-telling er een gemiddelde bezetting van 6,5 tewerkgestelden per maand werd behaald; gelet op de positieve samenwerking met deze werkplaats. Strategisch kader Dit besluit kadert in volgende doelstelling(en): De activering van onze cliënten bevorderen Openbaarheid van bestuur Dit besluit is ter inzage. Financiële informatie Exploitatie 110/336 RMW - 11 maart 2014

111 Notulen open zitting Gebudgetteerd: Verbintenis: Ja Ja Inkomsten Bedrag: 0,00 Kostenplaats: Categorie: Commentaar Niet van toepassing Niet van toepassing het betreft reguliere middelen die gebruikt worden voor de subsidiëring van de CVBA so Lekker Gec Uitgaven Bedrag: 39662,96 Kostenplaats: Categorie: D38 - Departement Sociale Dienstverlening - Opleidings- en tewerkstellingscentrum Toegestane werkingssubsidies Commentaar voor 2013 is de uitgave het 10%-saldo van ,96, zijnde 3966,29 voor 2014 is de uitgave het 90%-voorschot van ,96, zijnde ,66 De 10% saldering en het 90% voorschot samengeteld vormt de totaaluitgave van ,96. Visum van de ontvanger Visum: Gunstig Adviezen Dienst Budgettering Datum: 16 januari 2014 Advies: Gunstig Motivering: Opmerking : cvba So Lekker Gec is de nieuwe naam van vzw Sogo Bia Oyon'd bij publieke stemming met eenparigheid van stemmen besluit het volgende goed te keuren: Artikel 1 Uitbetaling van de resterende 10 % van de subsidies voor werkingsjaar 2013 en van de 90 % voor werkingsjaar Artikel 2 De bijlage/bijlagen die integraal deel uitmaakt/uitmaken van het besluit: Bijlage 4: OKN_Lekker Gec.pdf Bijlage(n) OKN_Lekker Gec.pdf 111/336 RMW - 11 maart 2014

112 Notulen open zitting Bijlage: OKN_Lekker Gec.pdf 112/336 RMW - 11 maart 2014

113 SAMENWERKINGSOVEREENKOMST OCMW Gent - CVBA so Lekker Gec Werkingsjaar 2014 Tussen het O.C.M.W. Gent enerzijds, gevestigd te Gent, Onderbergen 86, vertegenwoordigd door de heer Rudy CODDENS, Voorzitter, en de heer Luc KUPERS, Secretaris, hierna genoemd OCMW Gent en CVBA so Lekker Gec anderzijds, gevestigd te Gent, Koningin Maria Hendrikaplein 5-6, vertegenwoordigd door de heer Robrecht CARDYN, Voorzitter, en mevrouw Laura BRACKE, bestuurslid, hierna genoemd opdrachthouder wordt het volgende overeengekomen : Afdeling I : Algemene bepalingen m.b.t. de subsidiëring van het project Artikel 1 OCMW Gent stelt middelen ter beschikking voor de bezoldiging van 1 VTE technisch instructeur en werkingsmiddelen in het kader van het opleidings- en werkervaringsproject van het Opleidings- en Tewerkstellingscentrum zoals omschreven in afdeling II. Het betreft een bedrag van ,96 euro voor de periode van 01/01/2014 tot 31/12/2014. Dit bedrag zal worden overgemaakt op de rekening van de opdrachthouder met als nummer Het bedrag van deze subsidie geldt onder voorbehoud en tot zolang de opdrachthouder recht opent op of de beschikking krijgt over bijkomende financiële middelen voor de begeleiding of omkadering van steungerechtigden, die in uitvoering van deze overeenkomst bij de opdrachthouder worden tewerkgesteld. Indien deze situatie zich voordoet, meldt de opdrachthouder dit onmiddellijk aan OCMW Gent. Bij vaststelling van dubbelfinanciering wordt de subsidie stopgezet en in voorkomend geval voor periodes van dubbelfinanciering in het verleden teruggevorderd. Artikel 2 De opdrachthouder is zowel de juridische als de feitelijke werkgever van deze technisch instructeurs en draagt derhalve de volledige verantwoordelijkheid voor alle werkgeversverplichtingen die hun tewerkstelling met zich meebrengt. De opdrachthouder verbindt er zich toe aan OCMW Gent alle inlichtingen te verstrekken i.v.m. de tewerkstelling en de uitvoering van de taken door de betrokken personeelsleden. 113/336 RMW - 11 maart 2014

114 Artikel 3 OCMW Gent betaalt het in artikel 1 overeengekomen bedrag aan de opdrachthouder d.m.v. voorschotten als volgt uitbetaald : - 90 % van het aandeel na ondertekening overeenkomst; - 10 % na afloop van het projectjaar, indien de opdrachthouder alle verplichtingen zoals vastgelegd in deze overeenkomst is nagekomen en mits positieve evaluatie (artikel 4). Artikel 4 Het saldo van 10 % kan pas uitbetaald worden na een positieve evaluatie door OCMW Gent. Hiertoe zendt de opdrachthouder zo spoedig mogelijk na afloop van de overeengekomen periode de verantwoordingsstukken naar het OCMW: een inhoudelijk en financieel verslag waarin minstens volgende elementen opgenomen zijn: - een verantwoording van de kosten waarvoor de subsidie aangewend wordt - een omschrijving van de gerealiseerde acties en activiteiten waarmee de opdrachthouder aantoont de verbintenissen, zoals opgesomd in afdeling II, na te komen, hetzij een verantwoording waarom bepaalde verbintenissen niet werden nagekomen. Indien bepaalde verbintenissen niet werden nagekomen wordt toegelicht wat in de toekomst anders zal aangepakt worden - een omschrijving van de meerwaarde van het aanbod van de opdrachthouder aan het OCMWcliënteel - rapportage over de maandelijkse bezetting van het vooropgestelde aantal tewerkgestelde doelgroepwerknemers - afrekening loon- en RSZ-staten - arbeidsovereenkomsten personeel - kopie facturen - een overzicht van de verhouding van de personeelsinzet van technisch instructeurs tov de omschreven doelgroep in art 9 (welke instructeurs dragen bij tot uitvoering van de overeenkomst,welk deel van hun tijd is ingezet voor realisatie van de subsidieovereenkomst en wat zijn hun taken voor het realiseren van de prestaties). OCMW Gent heeft het recht alle middelen terug te vorderen waarvoor geen verantwoordingsstukken worden voorgelegd. De opdrachthouder verbindt er zich toe alle bedragen waarvoor geen verantwoordingsstukken conform deze overeenkomst zijn voorgelegd, terug te storten. Artikel 5 De opdrachthouder verbindt er zich toe om, op vraag van OCMW Gent, de nodige administratieve en financiële stukken te bezorgen teneinde een financiële en inhoudelijke controle mogelijk te maken. De opdrachthouder rapporteert om de drie maanden aan OCMW Gent over de maandelijkse bezetting van het vooropgesteld aantal tewerkgestelde doelgroepwerknemers. De opdrachthouder bezorgt bovendien aan OCMW Gent na zes maanden (uiterlijk 15 april 2014) een formele tussentijdse rapportage over de maandelijkse bezetting van het vooropgestelde aantal tewerkgestelde doelgroepwerknemers en over de te leveren prestaties zoals omschreven in afdeling II.. Artikel 6 Ingeval zou blijken dat de overeenkomst niet uitgevoerd wordt zoals bepaald in deze overeenkomst en haar bijlagen, zal dit worden beschouwd als wanprestatie. OCMW Gent zal in dat geval beslissen welke gevolgen hieraan gegeven worden. OCMW Gent kan hierbij de betaling van de nog 114/336 RMW - 11 maart 2014

115 verschuldigde bedragen tijdelijk of definitief opschorten en de reeds uitgekeerde bedragen terugvorderen. De opdrachthouder zal ingelicht worden over de beslissing van OCMW Gent. Artikel 7 OCMW Gent kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor schade aan personen of goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van de activiteiten met betrekking tot de uitvoering van deze overeenkomst. Artikel 8 In geval van betwisting is alleen de rechtbank van Gent bevoegd. Afdeling II : Algemene bepalingen betreffende de projectinhoud Artikel 9 In ruil voor de terbeschikkingstelling van middelen door OCMW Gent verbindt de opdrachthouder zich ertoe cliënten, doorgestuurd door OCMW Gent, te werk te stellen. Er wordt een minimale bezetting op jaarbasis vooropgesteld van gemiddeld 6 voltijds tewerkgestelden per maand. Alleen OCMW-cliënten die werden toegeleid door OCMW Gent en die voldoen aan volgende voorwaarden, tellen mee voor de berekening van de gevraagde bezetting. - ALLE cliënten zijn steungerechtigden van het OCMW van Gent, hetzij door OCMW Gent tewerkgesteld in het kader van art.60 7 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (hierna art ), hetzij toegeleid in het kader van een vooropleiding of in het kader van de arbeidszorg. Uitkeringsgerechtigde werklozen vallen buiten de doelgroep. - Steungerechtigden met een hoog profiel komen niet in aanmerking voor het bezettingsaantal en worden niet gesubsidieerd. Het gaat bijgevolg uitsluitend om tewerkgestelden met een behoefte aan intense sociale en technische begeleiding. - Cliënten tewerkgesteld in het kader van art tellen als voltijds van zodra het arbeidsregime 30u24 per week (= 4/5 van een voltijds arbeidsregime van 38u per week)of meer bedraagt. Wie prestaties verricht op basis van een arbeidsregime van minder dan 30u24, wordt geteld als halftijds. - Cliënten tewerkgesteld in het kader van een vooropleiding of die werden toegeleid in het kader van arbeidszorg, worden geteld als voltijds van zodra het arbeidsregime 22u48 (= 3/5 van een voltijds arbeidsregime van 38u per week) of meer bedraagt. Het arbeidsregime voor een vooropleiding of arbeidszorg bedraagt in ieder geval minimum 4 uur per week. - Wanneer een werknemer art. 60 7, arbeidszorger of een cliënt in vooropleiding een volledige maand afwezig is op de werkvloer, ongeacht de reden, wordt hij voor de desbetreffende maand niet meegeteld in de bezetting.vanaf 1 dag aanwezigheid (volgens geldend arbeidsrooster) op de werkvloer, wordt de tewerkgestelde wel meegeteld voor desbetreffende maand, en dit volgens het afgesproken arbeidsregime. Indien echter het verschil tussen afgesproken arbeidsregime en effectieve aanwezigheid te groot is, dan wordt in overleg met de tewerkstellingsbegeleider van het OTC het arbeidsregime herzien of wordt de tewerkgestelde vervangen. Voor tewerkgestelden in het kader van arbeidszorg geldt dat een afwezigheid van 2 maanden leidt tot stopzetting en vervanging. 115/336 RMW - 11 maart 2014

116 Indien de opdrachthouder zich niet aan de minimumbezetting kan houden, dient zij OCMW Gent hiervan tijdig op de hoogte te brengen, en te motiveren wat de redenen hiervoor zijn. Bij gebreke hieraan, of indien de opgegeven motieven ongegrond of onvoldoende zijn, zal dit als een wanprestatie beschouwd worden in de zin van artikel 6. Artikel 10 De opdrachthouder verbindt zich ertoe problemen die zich stellen met cliënten, toegeleid door OCMW Gent in het kader van deze overeenkomst, tijdig te signaleren. Hij houdt hiertoe minstens één overleg per maand met de tewerkstellingsbegeleider van OCMW Gent. In het inhoudelijk verslag zoals omschreven in artikel 4, wordt een overzicht van de overlegmomenten opgenomen. Artikel 11 Het doel van de tewerkstelling in het kader van art. 60 7, de vooropleiding en het arbeidszorgproject, is de OCMW-cliënten een werkervaring te bieden die hen in staat stelt te werken aan hun competenties en vaardigheden, en is erop gericht de cliënt sterker te maken, te komen tot zelfredzaamheid en maatschappelijke integratie. De opdrachthouder onderschrijft deze doelstelling en zorgt voor de nodige begeleiding en omkadering op de werkvloer die ertoe bijdraagt dit doel te bereiken. Hij houdt hiertoe regelmatig overleg met de door OCMW Gent toegeleide cliënten. In het inhoudelijk verslag zoals omschreven in artikel 4, worden per technisch instructeur minstens 5 voorbeelden van deze begeleiding omschreven. Artikel 12 Een deel van de cliënten, die door OCMW Gent worden tewerkgesteld in het kader van artikel 60 7, zijn laaggemotiveerd, worden verplicht tewerkgesteld of gemuteerd (mutatie naar aanleiding van een negatieve evaluatie). OCMW Gent heeft het recht om cliënten uit deze doelgroep toe te leiden naar de opdrachthouder. De opdrachthouder is verplicht deze kandidaten te aanvaarden ten belope van minimum één derde van de in artikel 9 vooropgestelde bezetting. OCMW Gent bepaalt of een cliënt al dan niet tot de hiervoor omschreven doelgroep behoort. Artikel 13 OCMW Gent is de juridische werkgever van de werknemers die in het kader van art ter beschikking gesteld worden bij de gebruiker. De opdrachthouder verbindt zich ertoe OCMW Gent op de hoogte te brengen van alle feiten die de tewerkstelling beïnvloeden en/of die gevolgen hebben voor de tewerkstelling. De concrete uitwerking hiervan maakt het voorwerp uit van de samenwerkingsovereenkomst die de opdrachthouder in het kader van de terbeschikkingstelling van werknemers art afsluit met OCMW Gent. De opdrachthouder is ertoe gehouden de hierin opgesomde verplichtingen na te leven. De opdrachthouder is er onder meer toe gehouden maandelijks aan OCMW Gent een aanwezigheidslijst te bezorgen met hierop de aan- en afwezigheden van de werknemer gedurende de afgelopen maand. Deze prestatiestaat wordt doorgestuurd ten laatste tegen de 5 de van de volgende maand naar Het drie maal te laat indienen van de prestatiestaat tijdens huidig werkingsjaar, leidt tot een niet uitbetaling van 5 % van het in artikel 1 vastgelegde bedrag. Artikel 14 - Toeleiding en selectie De toeleiding van deelnemers aan het project gebeurt door OCMW Gent. Een tweede selectie gebeurt door de opdrachthouder, die uitsluitend op basis van gegronde motieven een deelnemer kan weigeren. Indien OCMW Gent oordeelt dat motieven voor de weigering van een deelnemer ongegrond of onvoldoende zijn, kan dit door OCMW Gent beschouwd worden als wanprestatie in de zin van artikel /336 RMW - 11 maart 2014

117 Ook de opdrachthouder zelf kan kandidaten aanbrengen, die in dit geval voor de aanvang van hun tewerkstelling door OCMW Gent dienen goedgekeurd te worden. Artikel 15 - Tewerkstelling art.60 en arbeidszorg Voor wat betreft de deelnemers aan het project die door het OCMW Gent zijn tewerkgesteld in het kader van art van de organieke wet, wordt een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen OCMW Gent en de opdrachthouder. Alle bepalingen uit deze samenwerkingsovereenkomst zijn onverminderd van toepassing. Indien de opdrachthouder aanvullend een arbeidszorg-overeenkomst heeft (Vlaamse middelen), meer bepaald betreffende het decreet inzake sociale werkplaatsen, vragen wij een overzichtslijst van personen die ingediend zijn bij de Vlaamse Gemeenschap. Dit om dubbele subsidiëring te vermijden. Artikel 16 Vooropleiding en arbeidszorg binnen de opdrachthouder 1. De deelnemers in vooropleiding en arbeidszorg tekenen een vrijwilligerscontract voor de aanvang van hun deelname in het project. Dit contract wordt tevens getekend door de opdrachthouder en door de verantwoordelijke van het OTC. Het omschrijft de taakinhoud, de uurregeling en de wederzijdse verplichtingen van betrokken partijen. 2. Het OCMW betaalt de forfaitaire onkostenvergoeding van 5 per gepresteerde halve dag. Dit gebeurt maandelijks, na afloop van de voorbije maand. 3. De opdrachthouder dient een huishoudelijk reglement te hebben dat van toepassing is op de deelnemers in vooropleiding en arbeidzorg. 4. De opdrachthouder dient de noodzakelijke verzekeringen af te sluiten. Artikel 17 - Begeleiding Voor wat betreft de art.60 7 deelnemers wordt in de samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen OCMW Gent en de opdrachthouder een regeling omtrent hun begeleiding uitgewerkt. De begeleiding van de andere deelnemers sluit hier zoveel mogelijk bij aan. De dagdagelijkse technische en sociale begeleiding van alle deelnemers gebeurt in elk geval door de opdrachthouder. Opgemaakt in twee exemplaren waarvan elke partij erkent er één ontvangen te hebben, Opgemaakt te Gent, 13 januari 2014 Voor OCMW Gent, Luc KUPERS Secretaris Rudy CODDENS Voorzitter Voor de opdrachthouder, Bestuurslid Laura Bracke Voorzitter Robrecht Cardyn 117/336 RMW - 11 maart 2014

118 Notulen open zitting Woningen 2014_RMW_00066 Sociaal Verhuurkantoor - Wijziging intern huurreglement Voorstel: Goedkeuring Beslissing: Goedgekeurd De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanleiding / feiten en context Op 13 december 2013 werd het Besluit van de Vlaamse Regering van 4 oktober 2013 tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het woonbeleid gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit besluit wijzigt ondermeer het Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode (Kaderbesluit Sociale Huur). Eveneens op 13 december 2013 werd het Ministerieel besluit van 2 december 2013 tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het woonbeleid gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit besluit wijzigt ondermeer het Ministerieel besluit van 21 december 2007 houdende uitvoering van een aantal bepalingen van het Kaderbesluit Sociale Huur (MB puntensysteem). In uitvoering hiervan dient het intern huurreglement te worden aangepast. Volgende wetswijzigingen hebben betrekking op het intern huurreglement: I) Kaderbesluit Sociale Huur 1) Nieuwe huurderscategorieën: A: referentiehuurder en wettelijke of feitelijke partner bij aanvang van onderhuurovereenkomst B: wettelijke of feitelijke (na 1 jaar samenwonen) partner na de aanvang van de onderhuurovereenkomst C: alle andere personen die de woning duurzaam betrekken (huurderscategorie D verdwijnt) 2) Inschrijvingsvoorwaarden: -Inkomensvoorwaarde: verhoging van de inkomensgrenzen met 13%. Opmerking: de jaarlijkse indexatie van de inkomensgrenzen volgens het Kaderbesluit Sociale Huur werd ook aangepast in het intern huurreglement met ingang van 1 januari Eigendomsvoorwaarde: de uitzonderingen op de eigendomsvoorwaarde zijn gewijzigd: *onteigeningsplan is voldoende ipv voorheen onteigeningsbesluit *onbewoonbaar of ongeschiktverklaarde woning moet niet langer op datum van besluit bewoond zijn door de kandidaat-huurder *woning die onaangepast is voor een persoon met fysieke handicap (leeftijd 55+ niet langer een voorwaarde) *woning die bewoond wordt door persoon met een handicap die ingeschreven is voor ADL woning *woning in een ruimtelijke bestemmingszone waar wonen niet is toegelaten *een woning waarover een persoon het beheer is verloren door een faillietverklaring -Inschrijving in bevolkingsregister: het hebben van een referentieadres is voldoende om ingeschreven te worden, dit werd in het verleden ook al toegepast door de sociale verhuurders maar is nu expliciet opgenomen in het Kaderbesluit Sociale Huur -Taal en inburgeringsbereidheid: inhoudelijk is er niets gewijzigd, de procedure werd geoptimaliseerd. Sociale verhuurders moeten als eerste stap in de procedure de Kruispuntbank Inburgering raadplegen. Is de kandidaat een verplicht inburgeraar dan moet de inburgeringsvoorwaarde worden nagegaan, is de persoon geen verplichte inburgeraar dan moet de taalvoorwaarde worden nagegaan. Als de kandidaat manifest aan de taalvoorwaarde voldoet, dient geen taaltest meer te worden afgenomen, een attest diploma of getuigschrift is nog steeds nodig. OCMW Gent heeft nog geen toegang tot de kruispuntbank Inburgering en raadpleegt eerst de NT2 database van het Opleidings-en Tewerkstellingscentrum. Als de kandidaat-huurder niet gekend is bij OCMW Gent en hij kan geen 118/336 RMW - 11 maart 2014

119 Notulen open zitting documenten voorleggen, wordt hij doorgestuurd naar het onthaalbureau inburgering. Taal en inburgering is ook een huurdersverplichting. Het Huis van Nederlands en het onthaalbureau melden ten alle tijde inbreuken via de kruispuntbank inburgering, dit kan leiden tot administratieve boetes. 3) Schrappingsgronden Een kandidaat die twee keer ongemotiveerd weigert, zal niet meer worden geschrapt maar zal gedurende één jaar 3 minpunten krijgen. 4) Echtscheiding Als een gehuwde persoon toch alleen wil inschrijven en als alleenstaande wil beschouwd worden voor de inkomens-en eigendomsvoorwaarde, dient deze bij inschrijving aan te tonen dat het huwelijk onherstelbaar ontwricht is. Bij toewijzing moet de kandidaat-huurder kunnen aantonen dat de echtscheiding werd ingeleid, dat er gegronde redenen zijn waarom de echtscheiding niet werd ingeleid of dat er een vermoeden is van afwezigheid van de partner. 5) Gezinshereniging De kandidaat-huurder dient in te schrijven voor een woongelegenheid die voldoet aan zijn huidige rationele bezetting (exclusief de gezinsleden in het buitenland). 6) Ontdubbeling kandidatuur Als kandidaten zich niet langer samen kandidaat willen stellen, dan behoudt de toekomstige referentiehuurder de inschrijving (en ook de datum). De partner krijgt een nieuwe inschrijving (ook met behoud van datum). Andere kandidaten krijgen een nieuwe inschrijving met een nieuwe datum. 7) Invulling rationele bezetting Voor huurders die herhuisvest moeten worden wegens renovatiewerken, kan het SVK afwijken van de "eigen" bezettingsnormen (bijlage 8 intern huurreglement kandidaat-huurders) maar het dient minstens wel rekening te houden met de bezettingsnormen uit de Vlaamse Wooncode. 8) Voorrangsregels -Absolute prioriteiten: *voorrang voor aangepaste woning voor kandidaat-huurder of gezinslid met fysieke handicap of beperking *voorrang voor terecht verhaal tegen weigering van een toewijzing aan een kandidaat-huurder of toewijzing aan andere kandidaat-huurder *voorrang voor kandidaat-huurders die nog geen huurder zijn van een sociale woning bij herhuisvesting cfr Vlaamse Wooncode *voorrang voor kandidaat-huurder die zelf een geschikte woning aanbrengt -Berekening actueel besteedbaar inkomen: 3 opeenvolgende loonfiches nodig om actueel besteedbaar inkomen te berekenen 9) Koppeling huur-begeleidingsovereenkomst Een begeleidingsovereenkomst kan aan een huurovereenkomst gekoppeld worden als het gaat om: -(kandidaat-)huurder met problematisch verleden: ipv te weigeren kan het SVK eisen dat er een begeleidingsovereenkomst wordt opgemaakt met een begeleidende dienst -een voorrang in het kader van het doelgroepenplan -preventie van uithuiszetting: ipv een huurder op te zeggen wegens ernstige en blijvende tekortkomingen, kan het SVK een begeleidingsovereenkomst eisen. De begeleidingsovereenkomst is een huurdersverplichting, als ze niet wordt nageleefd, kan dit een basis zijn om het huurcontract op te zeggen. 10) Verhaal Een kandidaat-huurder kan nu ook een beoordeling vragen aan de toezichthouder ivm de beslissing van het SVK om de redenen die een kandidaat-huurder vermeldt om een aanbod te weigeren, niet als gegrond te beschouwen. Immers als een kandidaat-huurder 2 keer een aanbod ongegrond weigert, krijgt hij gedurende een jaar 3 minpunten. 11) Plaatsbeschrijving De huurder betaalt maximaal de helft van de kosten van de plaatsbeschrijving met een plafond door de Ministers vastgelegd op 119/336 RMW - 11 maart 2014

120 Notulen open zitting 27 euro ( 31 geïndexeerd) De termijn waarbinnen de plaatsbeschrijving dient te gebeuren is 1 maand (na aanvang of beëindiging van de huurovereenkomst. 12) Huurdersverplichtingen Er zijn 3 nieuwe huurdersverplichtingen: -huurders met een begeleidingsovereenkomst dienen deze na te leven -huurders die moeten verhuizen omwille van renovatiewerken, zijn verplicht in te stemmen met een verhuis -huurders die in een woning wonen die specifiek is aangepast aan bepaalde noden en waarvoor deze aanpassingen niet meer nodig zijn, zijn verplicht in te stemmen met een verhuis 13) Beëindiging van de huurovereenkomst -Opzeg door de huurder: kan te allen tijde opzeggen, enkel huurder categorie A en B zijn verplicht zich te houden aan de opzegtermijn van 3 maanden. Voor personen die worden opgenomen in een woonzorgcentrum of een residentiële opvang voor personen met een handicap geldt een verkorte opzegperiode van 1 maand. -Opzeg door SVK: *niet meer voldoen aan de eigendomsvoorwaarde: geldt enkel nog voor referentiehuurder en zijn wettelijke partner die eigendom verwerven *ernstig of blijvende tekortkoming aan huurdersverplichting *frauduleuze verklaringen afgelegd en daardoor bepaalde voordelen genoten of onrechtmatig tot de huurwoning toegelaten -Ontbinding van rechtswege: indien de laatste huurder categorie A of B overlijdt, de huurovereenkomst opzegt of de woning verlaat zonder opzeg. Opmerking: bij interne mutatie neemt het onderhuurcontract van rechtswege een einde bij de aanvang van het nieuwe onderhuurcontract. 14)Huurlasten Kandidaat-huurders kunnen vanaf nu ook een aangeboden woongelegenheid weigeren wegens te hoge huurlasten. Voor de verrekening van de huurlasten kan een combinatie gemaakt worden van forfaitaire bedragen en maandelijkse provisie. Bijlage III van het Kaderbesluit Sociale Huur is niet langer van toepassing voor SVK s, om te weten wie verantwoordelijk is voor welke kosten en lasten dient de reglementering van het Burgerlijk wetboek toegepast te worden. 15) Waarborg De bestaande mogelijkheden blijven gelden, vanaf 1 maart 2014 hebben huurders ook het recht om de waarborg af te betalen aan het SVK gedurende 18 maanden. Het eerste deel van de waarborg (1 maand huur) dient direct betaald te worden, het tweede deel (1 maand huur) kan met maandelijkse schijven afbetaald worden (max 18 maanden). 16) Herhuisvesting wegens renovatie De rechten en plichten van de huurders zijn nu gecentraliseerd in een apart hoofdstuk in het Kaderbesluit Sociale Huur. II) MB puntensysteem 1) Aanpassing puntentoekenning voor actueel besteedbaar inkomen: het aantal punten blijft ongewijzigd. Aan een kandidaat-huurder die tot 50 euro (alleenstaande) of 120 euro (gezin) meer verdient dan het toepasselijke leefloon worden vanaf nu evenveel punten toegekend als aan kandidaat-huurders met leefloon. De andere grenzen zijn navenant aangepast. 2) Vervangen schrappingsgrond weigering door verlies van punten: als een kandidaat-huurder 2 keer een aanbod weigert zonder een gegronde reden, krijgt hij gedurende 1 jaar 3 minpunten. 3) Schrappen absolute prioriteit voor gezinshereniging: deze prioriteit is niet langer van toepassing op SVK s 4) Punten voor woonnood: deze zijn grondig gewijzigd. een aantal wijzigingen zijn een verankering in de regelgeving van interpretaties die al lang werden toegepast. Andere wijzigingen zijn er gekomen op vraag van de SVK-sector. Tenslotte zijn er ook een aantal zaken gewijzigd nav een beleidsbeslissing. Een overzicht van alle puntencategorieën is opgenomen in bijlage 6 van het intern huurreglement kandidaat-huurders. De wijzigingen aan het intern huurreglement deel 1 kandidaat-huurders zijn in de bijlage in geel gemarkeerd. Het intern huurreglement deel 2 huurders bestond in het verleden uit 2 brochures. Naar aanleiding van de recente wetswijzigingen werden 120/336 RMW - 11 maart 2014

121 Notulen open zitting deze brochures herwerkt tot 1 document: intern huurreglement deel 2 huurders (is eveneens gevoegd in bijlage bij deze nota). Beide documenten zijn opgemaakt conform de standaardmodellen zoals overgemaakt door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen. Het gewijzigde intern huurreglement dient uiterlijk eind maart aan de toezichthouder inspectie RWO bezorgd te worden. Om deze reden wordt deze nota gelijktijdig voorgelegd aan het Bijzonder Comité Woonbeleid. Motivering Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode; gelet op het Ministerieel besluit van 21 december 2007 houdende uitvoering van een aantal bepalingen van het Kaderbesluit Sociale Huur; gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 4 oktober 2013 tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het woonbeleid; gelet op het Ministerieel besluit van 2 december 2013 tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het woonbeleid; gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2012 houdende bepaling van de erkennings-en subsidievoorwaarden van sociale verhuurkantoren. Gekoppelde besluiten Bijzonder Comité Woonbeleid, 10 maart 2014, 2014_BCW_00008 Strategisch kader Dit besluit kadert in volgende doelstelling(en): Een duurzaam woonbeleid ontwikkelen Openbaarheid van bestuur Dit besluit is ter inzage. Visum van de ontvanger Visum: niet vereist bij publieke stemming met eenparigheid van stemmen besluit het volgende goed te keuren: Artikel 1 De bijlage/bijlagen die integraal deel uitmaakt/uitmaken van het besluit: Bijlage 1: _DO_FLUO intern huurreglement kandidaat huurders SVK.doc Bijlage 2: _DO_voorstel intern huurreglement huurders.doc Bijlage(n) _DO_FLUO intern huurreglement kandidaat huurders SVK.doc _DO_voorstel intern huurreglement huurders.doc 121/336 RMW - 11 maart 2014

122 Notulen open zitting Bijlage: _DO_FLUO intern huurreglement kandidaat huurders SVK.doc 122/336 RMW - 11 maart 2014

123 Dit document is een deel van het intern huurreglement van SVK OCMW Gent, Offerlaan 4, 9000 Gent Het werd goedgekeurd op het Bijzonder Comité Woonbeleid van DATUM punt NR en door de Raad op DATUM punt NR. SVK OCMW GENT OFFERLAAN GENT INTERN HUURREGLEMENT DEEL I : KANDIDAAT-HUURDERS Het intern huurreglement is openbaar en kan dus door iedereen worden opgevraagd. Het wordt uitdrukkelijk bekend gemaakt aan alle kandidaat-huurders ingeschreven in het inschrijvingsregister van het SVK, en aan alle huurders. Het intern huurreglement kan worden gewijzigd door het Bijzonder Comité Woonbeleid en door de Raad het Vast Bureau van het OCMW GENT. Iedere wijziging wordt met gewoon schrijven meegedeeld aan alle ingeschreven kandidaat-huurders op het ogenblik van de actualisatie van het kandidatenregister. In dit deel van het interne huurreglement schetsen we de voorwaarden, verwachtingen en werkwijze voor woningzoekenden die zich kandidaat stellen bij het SVK, zijnde; 1. De voorwaarden om in aanmerking te kunnen komen (inschrijvingsvoorwaarden). 2. Belangrijke vragen en procedures bij de inschrijving. 3. Waaraan je moet voldoen als een woning vrijkomt (toelatingsvoorwaarden). 4. Wie dan de woning krijgt (toewijzingsregels). 5. Mogelijke afwijkingen. 6. De nodige documenten. 7. Het verhaalrecht. Opgelet: We trachten met deze tekst een verstaanbare vertaling te maken van het sociaal huurbesluit Kaderbesluit Sociale Huur (officieel: het besluit van de Vlaamse Regering van 12/10/2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode). Enkel het sociaal huurbesluit Kaderbesluit Sociale Huur bevat de juiste tekst. Het besluit werd bovendien nog eens gewijzigd met de optimalisatiebesluiten van 1 123/336 RMW - 11 maart 2014

124 14/03/2008 en 06/02/2009 en met het besluit van de Vlaamse Regering van 30/09/2011 en van 4 oktober In het tweede deel van het intern huurreglement krijgen de huurders van het SVK meer uitleg over de huurvoorwaarden. Je kan dit deel opvragen op het SVK secretariaat /336 RMW - 11 maart 2014

125 HFST 1: KAN IK ME INSCHRIJVEN? (INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN) 1.0. Inleiding Om in aanmerking te kunnen komen voor een woning van het SVK moet je je eerst inschrijven in het inschrijvingsregister voor kandidaat-huurders. Hiervoor moet je voldoen aan een aantal voorwaarden, die in de meeste gevallen gestaafd moeten worden met bepaalde documenten. Soms moet je daar zelf voor zorgen, soms kan het SVK die opvragen bij de bevoegde overheden en instellingen. Door je in te schrijven geef je als kandidaathuurder de toestemming aan het SVK om dat ook te doen. Welke voorwaarden toetsen we bij de inschrijving? - of je meerderjarig bent - het inkomen - of je al een woning of bouwgrond bezit - of je de Nederlandse taal spreekt of wilt leren - of je, als je een verplicht inburgeraar bent, bereidt bent het inburgeringtraject te volgen - of je ingeschreven bent in het rijksregister We overlopen ze: 1.1. Meerderjarigheid Op het moment van de inschrijving in het inschrijvingsregister: - of meerderjarig (18 jaar of ouder) zijn - of ontvoogde minderjarige zijn - of minderjarig zijn en begeleid zelfstandig wonen of gaan wonen met begeleiding door een erkende dienst 1.2. Inkomensvoorwaarde Je netto-belastbaar inkomen van drie jaar vóór de inschrijving (= referentiejaar) mag niet hoger zijn dan een bepaald bedrag. Dit bedrag varieert naar gelang je gezinstoestand: - alleenstaande personen zonder personen ten laste - alleenstaande gehandicapten - alle anderen Voor een alleenstaande persoon met een handicap mag het inkomen bijvoorbeeld hoger zijn. Voor de anderen stijgt de inkomensgrens afhankelijk van het aantal personen ten laste. Ook kinderen die niet bij jou gedomicilieerd zijn of waarvoor je geen kinderbijslag ontvangt maar er wel regelmatig verblijven, worden gezien als personen ten laste. Je kan dit aantonen door samen met de andere ouder een verklaring op erewoord te ondertekenen bij inschrijving. Deze verklaring op erewoord vind je in bijlage 1. Je vindt de actuele inkomensgrenzen in bijlage 2. Als je inkomen gewijzigd is of je hebt niet voldoende documenten om je inkomen aan te tonen, zijn een aantal uitzonderingen mogelijk: 3 125/336 RMW - 11 maart 2014

126 - Als je geen inkomen had tijdens het referentiejaar, zal het eerst volgende jaar in aanmerking worden genomen, dat je wél een inkomen genoot. - Als het inkomen in het referentiejaar te hoog is, maar in het jaar van de aanvraag onder deze grens gedaald is. - Personen waarvoor de echtscheiding werd ingeleid of die hun wettelijke samenwoning gaan beëindigen worden bij inschrijving beschouwd als alleenstaanden. Maar let op: tegen dat een woning vrijkomt, moet de scheiding in principe wel zijn uitgesproken. In principe moet je wel degelijk stappen hebben ondernomen om je scheiding in te leiden voor je kunt worden ingeschreven als alleenstaande. Maar ook als dat niet zo is en je kunt aantonen dat je huwelijk onherstelbaar ontwricht is, kan het SVK je toch beschouwen als alleenstaande. Als je bij inschrijving kan aantonen dat je huwelijk onherstelbaar ontwricht is, word je bij inschrijving beschouwd als alleenstaande. Maar let op: om in aanmerking te komen voor een toewijzing van een woning moet de scheiding ingeleid zijn. Het SVK moet dit wel motiveren, dus is het belangrijk dat je hierover communiceert met het SVK en dit kunt staven. Tenslotte kan het SVK in individuele gevallen kijken naar het actueel besteedbaar inkomen. Dit kan voor personen of gezinnen met schulden die ofwel zijn toegelaten tot een collectieve schuldenregeling, ofwel in budgetbeheer of begeleiding zijn. Het SVK kan deze afwijking niet a priori uitsluiten, maar kan wel in een individueel geval oordelen dat een afwijking van de inkomensvoorwaarde niet is aangewezen Eigendomsvoorwaarde Bij inschrijving mag jij of je gezinsleden geen woning of een bouwgrond volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben in binnen- of buitenland. Deze voorwaarde geldt niet: - als de woning die in een ruimtelijke bestemmingszone in België ligt waar wonen niet toegelaten is (vb. campingverblijf) - als de woning waar je nu woont in het Vlaamse Gewest gelegen is en binnen de grenzen van een vastgesteld onteigeningsplan ligt.wordt onteigend - als je echtscheiding werd ingeleid of je je wettelijke samenwoning gaat beëindigen, en je samen met je partner een woning bezit. - als je huwelijk onherstelbaar ontwricht is en je samen met je partner een woning bezit. Maar let op: tegen dat het SVK je een woning aanbiedt moet de scheiding in principe wel ingeleid zijn. - Ook hier geldt dat wie kan aantonen dat zijn of haar huwelijk onherstelbaar ontwricht is, toch als alleenstaande kan beschouwd worden. De voorwaarde geldt ook niet als: 4 126/336 RMW - 11 maart 2014

127 - de woning gelegen in het Vlaams Gewest, waar je nu woont en die maximaal twee maanden voor het inschrijvingsmoment onbewoonbaar of ongeschikt werd verklaard en de ontruiming noodzakelijk is. - je fysiek minstens 55 jaar oud of gehandicapt bent en je woning, gelegen in het Vlaamse Gewest, niet is aangepast. - je gehandicapt bent en ingeschreven voor een ADL-woning - je het beheer over je woning bent verloren ten gevolge van een faillietverklaring In deze situaties maken we wel een aantal afspraken op het moment dat je van het SVK een woning krijgt aangeboden. Maar daarover verder meer Taalvoorwaarde-en inburgeringsvoorwaarde Van de verplichte inburgeraar wordt verwacht dat hij bereid is in te burgeren. Ben je geen verplichte inburgeraar, dan moet je voldoen aan de taalvoorwaarde. Dat betekent dat je moet aantonen dat je Nederlands hebt geleerd of bereid bent om het te leren. Een kandidaat-huurder moet aantonen dat hij Nederlands heeft geleerd of bereid is om het te leren. Wie minimum lager onderwijs heeft gevolgd aan een Nederlandstalige onderwijsinstelling in Vlaanderen of Nederland voldoet in ieder geval aan de voorwaarden. Er zijn nog heel wat andere manieren om te bewijzen dat je aan de taalvoorwaarde voldoet., bijvoorbeeld een getuigschrift van een cursus NT2 van een bepaald niveau. De exacte lijst met documenten is opgenomen in het inschrijvingsformulier. Daarnaast beschikt het SVK over de mogelijkheid om een taaltest af te nemen. Als je hiervoor slaagt, geldt dit als voldoende bewijs en hoef je niet op zoek naar een diploma of ander attest. Wanneer moet je niet voldoen aan deze taalvoorwaarde: - als je gezondheidstoestand het blijvend onmogelijk maakt om taallessen te volgen (aan te tonen met een medisch attest). - je kunt hiervan tijdelijk vrijgesteld worden als je om beroepsmatige, medische of persoonlijke redenen niet kan deelnemen aan de taallessen. - als je een verplichte inburgeraar bent (omdat je dan moet voldoen aan de inburgeringvoorwaarde) Inburgeringvoorwaarde Van de verplichte inburgeraar wordt verwacht dat hij bereid is in te burgeren. In het inschrijvingsformulier wordt aangegeven met welke documenten je dit kan staven. In de inburgeringcursus zit ook een taalcursus Ingeschreven in het bevolkingsregister Tenslotte moet de woningzoekende en zijn gezinsleden ingeschreven zijn in het bevolkingsregister, anders kan het SVK je niet inschrijven. In het bevolkingsregister vind je ook het vreemdelingenregister, maar niet het wachtregister /336 RMW - 11 maart 2014

128 Ook wie ambtelijk geschrapt is kan niet worden ingeschreven. Je kunt je in die situatie wel wenden tot het OCMW, dat je een referentieadres kan verschaffen. Je kan ook je referentieadres bij familie of vrienden zetten. Dan kan je je wel weer inschrijven Deze en andere gegevens Tijdens het inschrijvingsmoment vragen we je ook andere gegevens, zoals je huidig inkomen en hoe dringend je een woning nodig hebt. We hebben deze gegevens nodig om de toewijzingsvolgorde te bepalen. Maar hier komen we in hoofdstuk 4 uitgebreid op terug. En voor dit alles hebben we de nodige bewijsstukken nodig. Weet dat: - we voor de hier opgesomde inschrijvingsvoorwaarden de nodige bewijsstukken moeten hebben, alvorens we je effectief kunnen inschrijven in het inschrijvingsregister voor kandidaat-huurders, - je sommige bewijsstukken zelf moet bezorgen, maar we zullen zoveel mogelijk trachten deze stukken rechtstreeks op te vragen, - we voor de toewijzingselementen uitzonderlijk kunnen werken met een verklaring op eer, bij het nakijken van de toelatingsvoorwaarden (zie hoofdstuk 3) moeten de bewijsstukken in ons bezit zijn /336 RMW - 11 maart 2014

129 HFST 2: INSCHRIJVINGSREGISTER KANDIDAAT-HUURDERS 2.0. Inleiding Om na te kijken of je voldoet aan de voorwaarden, kan je je wenden tot het onthaal van de Dienst Wonen, Offerlaan nr 4 te 9000 Gent. Je kunt hiervoor langskomen elke werkdag tussen 8u00 8u30 en 12u30. Als je je wil inschrijven in het inschrijvingsregister van het Sociaal Verhuurkantoor van OCMW Gent krijg je een uitnodiging om een gezamenlijk infomoment bij te wonen. Op het infomoment geven we je meer uitleg over de inschrijvings- en toelatingsvoorwaarden en leggen we uit hoe we te werk gaan bij de toewijzing van een woning. Aansluitend op het infomoment zal je een afspraak kunnen maken voor je effectieve inschrijving in het register van kandidaat-huurders voor een woning van het Sociaal Verhuurkantoor OCMW Gent en zal je worden verteld welke documenten je hiervoor nodig hebt. Je krijgt een brief mee waarin alle documenten opgesomd staan die je die dag dient mee te brengen. Samen met een medewerker van het SVK vul je het inschrijvingsformulier in. Eens je ingeschreven bent, krijg je een inschrijvingsnummer en kom je in het inschrijvingsregister voor kandidaat-huurders terecht. Je zal ook een inschrijvingsbewijs ontvangen, zie bijlage Gezinsgrootte en rationele bezetting Natuurlijk moeten we weten wie de woning gaat bewonen. Met uitzondering van de inwonende minderjarigen moeten allen voldoen aan de inschrijvingsvoorwaarden. Om de woninggrootte te bepalen houden we ook rekening met de kinderen die niet permanent in de woning zullen verblijven, zoals kinderen met bezoekrecht, tenzij je ons uitdrukkelijk vraagt dit niet te doen. Om de woninggrootte te bepalen volgt het SVK normen die wettelijk zijn vastgelegd. Je vindt deze normen in bijlage 7. Het SVK heeft de bezettingsnormen verruimd door: - te stellen dat elke slaapkamer moet worden gebruikt, ongeacht of ze door 1 of 2 gezinsleden wordt gebruikt. Voor de aanvrager en zijn/haar partner wordt in ieder geval één slaapkamer voorzien; - een slaapkamer nooit door meer dan 2 kinderen te laten gebruiken - een studio enkel te verhuren aan een alleenstaande Het SVK heeft een lijst opgemaakt van al haar woningen met de minimale en de maximale bezetting. Die wordt elke maand bijgewerkt en ligt ter inzage op het SVK-secretariaat. Op het onthaal kan je hier extra uitleg over vragen. De SVK-medewerkers kunnen je perfect vertellen voor welke woningen je in aanmerking komt. Als je een gezinshereniging hebt aangevraagd of wil aanvragen, moet je dit bij de inschrijving meedelen. Het SVK zal je dan ook vragen naar de gegevens van de leden van je gezin die nu nog in het buitenland verblijven. Het is de bedoeling dat je je kandidaat stelt voor een woning die aangepast is aan je gezin na de gezinshereniging. We gaan er van uit dat deze 7 129/336 RMW - 11 maart 2014

130 gezinshereniging heeft plaatsgevonden voor de toewijzing van een woning. We komen hier later nog op terug. Voorlopig zal je echter worden ingeschreven voor een woning die voldoet aan je huidige gezinsgrootte in België. Als de gezinshereniging plaatsvindt, kan je je opnieuw inschrijven voor een grotere woning Woonwensen Bij inschrijving krijg je de kans om je wensen m.b.t. het type woning, de ligging en de maximale huurprijs kenbaar te maken. Dit houdt in dat je enkel zal worden uitgenodigd voor die woningen die voldoen aan je wensen. Maar let op: hoe hoger je eisen, hoe langer het kan duren voor het SVK je een geschikte woning kan aanbieden. De SVK-medewerker zal je helpen een keuze te maken. Als je een te beperkte keuze voorstelt, waardoor het voor het SVK eigenlijk onmogelijk wordt om je een woning toe te wijzen, kan het SVK die voorkeur weigeren. Je zal dan je woonwensen moeten uitbreiden. Als je het niet eens bent met deze beslissing, raden we je aan om dit te bespreken met de SVK-medewerker. Als dit gesprek je niet verder helpt, en je hebt een aantal argumenten die aantonen dat je woonwensen niet mochten geweigerd worden, kan je deze zaak voorleggen aan de toezichthouder. We noemen dit het verhaalrecht. Let op: hiervoor stuur je een aangetekende én gemotiveerde brief naar de toezichthouder en dit binnen de 30 dagen volgend op de melding van de beslissing. Meer praktische informatie over het verhaalrecht vind je in hoofdstuk 7. Uiteraard is het mogelijk dat je op een bepaald moment je woonwensen wil veranderen, omdat je situatie bijvoorbeeld is gewijzigd. Als dit het geval is, neem je best zo snel mogelijk contact op met het SVK om deze wensen aan te passen. Als je een gegronde reden hebt om je woonwensen te wijzigen, zal het SVK ze op elk moment aanpassen. Sowieso vindt het SVK het belangrijk dat je een woning krijgt aangeboden die je ziet zitten. Als je immers 2 maal een woning weigert die voldoet aan je woonwensen, worden er gedurende een jaar 3 punten afgetrokken moet het SVK je schrappen van het inschrijvingsregister voor kandidaat-huurders. (zie ook 2.5.) Daarom geeft het SVK je de mogelijkheid om te allen tijde je woonwensen te wijzigen. Je kunt dit schriftelijk doen of je kan hiervoor langskomen op het onthaal van de Dienst Wonen, OCMW GENT, Offerlaan nr 4 te 9000 Gent Wijzigingen doorgeven! Actualisatie. Om goed te kunnen toewijzen, moet het SVK je situatie kennen, én op de hoogte worden gebracht als er iets verandert. Het SVK geeft immers voorrang aan degene met een laag inkomen en een hoge huisvestingsnood. En je situatie kan veranderen. Sommige gegevens kunnen we opzoeken, anderen niet. Daarom verwachten we dat je elke adreswijziging en wijziging in je gezinstoestand binnen de maand meldt aan het SVK. Ook wijzigingen zoals je actuele inkomen, of als de verhuis meer of minder dringend wordt, meld je best zo snel mogelijk. Dit zou mogelijks de toewijzing van een woning kunnen bespoedigen, of latere frustraties vermijden /336 RMW - 11 maart 2014

131 Elk oneven jaar moet het SVK nagaan of de kandidaat-huurders die uiterlijk voor 1 januari van het lopende kalenderjaar ingeschreven waren, nog voldoen aan de voorwaarden. Op dat moment zal het SVK bij alle deze kandidaat-huurders opnieuw naar het inkomen en gezinssamenstelling vragen. Daarnaast zal kan het SVK de elementen voor de puntentoekenning (zie bijlage 6: actueel inkomen, herhuisvestingsnood, enz. ) opnieuw nagaan. Het SVK kan beslissen om deze actualisering ook door te voeren in een even jaar, waarbij de actualisering kan beperkt worden tot een deel van de kandidatuurstellingen, rekening houdend met de inschrijvingsdatum of met de wachttijd voor de woningen waarvoor de kandidaat-huurders in aanmerking willen komen Inschrijvingsregister Het SVK hanteert naast haar inschrijvingsregister ook een publiek inschrijvingsregister. Dit kan elke kandidaat-huurder komen inkijken. Het bevat geen namen, wel inschrijvingsnummers. Hierdoor kan je zien op welke plaats je staat in het inschrijvingsregister voor kandidaat-huurders. SVK s werken echter wel met een puntensysteem, waardoor mensen die het meeste nood hebben aan een woning het eerst aan de beurt komen. Dat betekent dus dat als je bovenaan staat in het chronologische inschrijvingsregister voor kandidaat-huurders, dit niet wil zeggen dat we je het eerst een woning zullen aanbieden. De wijze waarop woningen worden toegewezen, leggen we uit in hoofdstuk 4. Het inschrijvingsregister ligt ter inzage in het SVK-secretariaat. Elke werkdag van 8u30 tot 12u30 uur kan je hierover meer uitleg komen vragen. Bij inschrijving krijg je een nummer in het inschrijvingsregister. Wie zich samen inschrijft, krijgt ook samen één nummer. Maar het kan natuurlijk dat jullie na verloop van tijd toch niet meer samen kandidaat zijn. Dan gebeurt het volgende: - De referentiehuurder (zoals bepaald bij de start van de inschrijving) behoudt de inschrijving en ook de datum. - De partner krijgt een nieuwe inschrijving, maar wel met behoud van de datum - Andere kandidaten (vb kinderen of ouders) krijgen een nieuwe inschrijving met een nieuwe datum Dan zijn er twee mogelijkheden: - Eén van de twee partners is niet langer kandidaat-huurder. Dan mag diegene die overblijft zijn inschrijvingsnummer behouden. - Er zijn nog meerdere kandidaat-huurders. In dat geval moeten ze allemaal opnieuw inschrijven en krijgen ze allemaal een nieuw inschrijvingsnummer (en -datum) Schrappen uit het inschrijvingsregister Je wordt geschrapt uit het inschrijvingsregister. Dit gebeurt : - als je bij het actualiseren van het inschrijvingsregister niet meer voldoet aan de inkomensvoorwaarden. - als je bij een aanbod van een woning niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden (zie verder), voor zover de aanvaarding van het aanbod zou geleid hebben tot de toewijzing van de woning /336 RMW - 11 maart 2014

132 - als je bij de inschrijving met opzet verkeerde of onvolledige gegevens hebt opgegeven. - als je hier schriftelijk om verzoekt. - als je niet of niet tijdig reageert op een schriftelijke vraag van het SVK tot actualisatie van je gegevens. Het SVK moet je een maand de tijd geven, te rekenen vanaf de postdatum van deze brief, om op deze brief te reageren. Daarna krijg je een herinneringsbrief en heb je nogmaals 15 dagen, te rekenen vanaf de postdatum van deze brief, om de gevraagde gegevens te bezorgen. Als je dan nog steeds niet hebt gereageerd, gaat het SVK er vanuit dat je niet meer geïnteresseerd bent in een woning. - als je een aangeboden woning aanvaardt - als je twee maal een aangeboden woning weigert of niet reageert op een aanbod dat aan je woonwensen voldoet. Nadat je één keer niet hebt gereageerd zal het SVK Tussen je eerste weigering of als je niet reageert en het volgende aanbod van een andere woning moet er een periode zijn van minstens je gedurende 3 maanden geen woning aanbieden, tenzij je zelf vraagt om dit wel te doen. Het SVK moet je wel telkens minimum 15 kalenderdagen geven, te rekenen vanaf de postdatum van de brief, om te reageren en je uitdrukkelijk waarschuwen dat je mogelijk geschrapt wordt. - als de brief die het SVK je stuurde voor actualisatie van je gegevens of voor het aanbieden van een woning onbestelbaar terugkeert. Dit kan alleen maar als de brief is verstuurd naar je laatst bekende adres in het rijksregister of naar het adres dat jij uitdrukkelijk hebt opgegeven om post naar te verzenden. Zelfs als je twee maal niet reageert, kan het SVK afzien van de mogelijke schrapping, als je hier tenminste een grondige reden voor hebt. Het SVK moet dan natuurlijk wel weten waarom je op dit moment een bepaalde woning niet kan of wil aanvaarden. Als je denkt dat je een gegronde reden hiervoor hebt, maak die dan zeker kenbaar aan het SVK, op die manier kan je misschien toch ingeschreven blijven. Als je geschrapt wordt uit het inschrijvingsregister en nog steeds of opnieuw voldoet aan de inschrijvingsvoorwaarden, heb je altijd het recht om je opnieuw in te schrijven. Je krijgt dan een nieuw inschrijvingsnummer (en -datum). Als je geschrapt wordt, en je kan je niet vinden in deze beslissing, raden we je aan om dit te bespreken met de SVK-medewerker. Als dit gesprek je niet verder helpt en je hebt voldoende argumenten die aantonen dat je effectief niet mocht worden geschrapt, kan je deze zaak voorleggen aan de toezichthouder. We noemen dit het verhaalrecht. Let op; hiervoor stuur je een aangetekende én gemotiveerde brief naar de toezichthouder en dit binnen de 30 dagen volgend op de melding van de beslissing. Meer praktische informatie over het verhaalrecht vind je in hoofdstuk Inschrijvingsbewijs Bij inschrijving krijg je een inschrijvingsbewijs (bijlage 3) met de volgende vermeldingen: - De inschrijvingsdatum - Je inschrijvingsnummer - De woonwensen die je hebt opgegeven - De dagen en uren waarop je het beperkt inschrijvingsregister kan inkijken - De klachtenprocedure (zie bijlage 5) - Het verhaalrecht - De redenen waarom je kan geschrapt worden uit het inschrijvingsregister /336 RMW - 11 maart 2014

133 - De melding dat je door je inschrijving de toestemming geeft aan het SVK om bij de bevoegde overheden en instellingen en bij de lokale besturen de noodzakelijke verklaringen, attesten of gegevens te verkrijgen. - De melding dat alle andere personen die samen met jou in de woning zullen trekken ook moeten voldoen aan de inschrijvingsvoorwaarden - De contactgegevens van het agentschap Inspectie RWO (toezichthouders) - De melding op welke manier dit huurreglement kan opgevraagd of ingekeken worden /336 RMW - 11 maart 2014

134 HFST 3: WAT ALS EEN WONING VRIJKOMT (TOELATINGSVOORWAARDEN) 3.0. Inleiding Als er een woning vrijkomt, en je behoort tot de mogelijke kanshebbers, moet je opnieuw aan een aantal voorwaarden voldoen. Dit zijn dezelfde voorwaarden als toen je je inschreef, maar soms wordt net iets meer gevraagd. Het SVK gaat dus aan de hand van gelijkaardige documenten na of je nog steeds voldoet aan die voorwaarden. Vaak zal je deze documenten dus twee keer moeten verzamelen. Ook de toewijzingselementen worden dan geactualiseerd. Op dit ogenblik moet de kandidaat-huurder dit kunnen staven met de juiste attesten en documenten. Indien hij bij inschrijving gebruik heeft gemaakt van verklaringen op eer, zijn deze bij toewijzing niet voldoende om de toewijzingsvolgorde te kunnen bepalen Eigendomsvoorwaarde Als je bij een mogelijke toewijzing nog een ongeschikte, onbewoonbare of onaangepaste woning in eigendom hebt die onder de uitzonderingen viel, moet je die je engageren om binnen één jaar na de toewijzing te verkopen of vervreemden., of - voor minstens 9 jaar verhuren aan of ter beschikking stellen aan het SVK of een andere sociale verhuurder (SVK, Huisvestingsmaatschappij, OCMW). Het SVK of de andere sociale verhuurder is echter niet verplicht om op dit aanbod in te gaan. Let op: Bij de inschrijving werd een uitzondering gemaakt voor de woningzoekende waarvan het huwelijk onherstelbaar ontwricht is. Bij toelating is dit in principe niet meer het geval. Als je bij toewijzing nog steeds in een echtscheidingsprocedure zit, je echtscheiding NIET werd ingeleid, zal rekening worden gehouden met het bezit van de (gezamenlijke) woning tenzij je kan bewijzen dat de echtscheiding vanwege gegronde redenen nog niet is opgestart of dat er een vermoeden van afwezigheid is. die aan het scheiden is of de wettelijke samenwoning gaat beëindigen. Resultaat is dat je geschrapt wordt uit het inschrijvingsregister, omdat je niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden. Het SVK kan echter in uitzonderlijke gevallen beslissen om mensen die kunnen aantonen dat hun huwelijk onherstelbaar ontwricht is, ook bij toewijzing als alleenstaande te beschouwen. Het SVK moet zo n beslissing wel degelijk kunnen motiveren, dus leg de situatie goed uit aan het SVK en tracht deze te staven Inkomensvoorwaarde Natuurlijk moet je ook bij de toelating voldoen aan de inkomensvoorwaarde, net als bij de inschrijving. Ook op dit moment kijken we naar het inkomen van drie jaar terug (zie ook 1.2.). Als je kinderen niet bij jou gedomicilieerd zijn maar er wel regelmatig verblijven, worden zij ook hier gezien als personen ten laste. Je kan dit aantonen door samen met de andere ouder opnieuw een verklaring op erewoord bij toelating/toewijzing te ondertekenen. Deze verklaring op erewoord vind je in bijlage 4. Let op: ook hier werd voor de inschrijving een uitzondering gemaakt voor de woningzoekende waarvan het huwelijk onherstelbaar ontwricht is die aan het scheiden is of /336 RMW - 11 maart 2014

135 de wettelijke samenwoning gaat beëindigen, waardoor het inkomen van je toekomstige expartner niet mee in rekening wordt gebracht. Maar bij toelating is dit niet meer het geval. Als je bij toewijzing de echtscheiding nog steeds niet is ingeleid (ook hier geldt de uitzondering dat je de procedure nog niet hebt opgestart omwille van een gegronde reden of dat er een vermoeden van afwezigheid is nog steeds in een procedure zit, zal rekening worden gehouden met het gezamenlijke inkomen. Net zoals bij de inkomensvoorwaarde kan het SVK echter in uitzonderlijke gevallen beslissen om mensen die kunnen aantonen dat hun huwelijk onherstelbaar ontwricht is toch als alleenstaande te beschouwen Taal- en inburgeringbereidheid Als een woning vrijkomt wordt voor een aantal kandidaten die bovenaan op het inschrijvingsregister voor kandidaat-huurders staan opnieuw nagegaan of ze nog steeds voldoen aan de voorwaarde van taalbereidheid. Dit geldt voor iedereen die bij inschrijving geen attest of diploma heeft voorgelegd waaruit blijkt dat hij het vooropgestelde niveau Nederlands al behaald heeft. Een zelfde verhaal voor de inburgeringbereidheid: bij een mogelijke toewijzing wordt opnieuw nagegaan of de mogelijke kandidaten nog steeds voldoen aan de voorwaarde van inburgeringbereidheid. Dit geldt voor verplichte inburgeraars die bij inschrijving nog geen inburgeringattest hebben voorgelegd Op wachten zetten Als je wordt uitgenodigd voor een vrijkomende woning, verwachten we steeds een reactie, en dit binnen de termijn die in de uitnodiging staat. Anders word je mogelijks geschrapt uit het inschrijvingsregister. Het zou echter kunnen dat je op het moment dat je wordt uitgenodigd, eigenlijk nog niet kan verhuizen, bijvoorbeeld omdat: - de gezinshereniging nog niet heeft plaatsgevonden, en je er voor kiest om maar één keer te verhuizen, - je voor huidige huurwoning een contract van bepaalde duur hebt afgesloten, en om extra kosten te vermijden je pas tegen het einde van dat contract wil verhuizen, - je een jaar naar het buitenland vertrekt, - je gedetineerd bent - je (langdurig) verblijft in ziekenhuis -. Je kan het SVK dan verzoeken om je tijdelijk op wachten te plaatsen. Dit betekent dat je gedurende een afgesproken termijn (maximum 1 jaar) niet wordt uitgenodigd voor een vrijkomende woning. Maar let op: ook daarna is het niet zeker dat we je snel een woning kunnen aanbieden. Als je deze mogelijkheid wil gebruiken, raden we je aan dit te overleggen met het SVK. In ieder geval verwacht het SVK een gegronde reden /336 RMW - 11 maart 2014

136 HOOFDSTUK 4: VOOR WIE IS DE WONING? (TOEWIJZINGSREGELS) 4.0. Inleiding Bij het vrijkomen van een SVK-woning bepalen de toewijzingsregels de volgorde van de kandidaat-huurders. Natuurlijk moeten de kandidaten eerst voldoen aan de toelatingsvoorwaarden (hfst. 3). Van de mogelijke kandidaten worden dan eerst de toewijzingselementen gecontroleerd. Op dit ogenblik moet je dit kunnen staven met de juiste attesten en documenten. Indien men bij inschrijving gebruik heeft gemaakt van verklaringen op eer, zijn deze bij toewijzing niet voldoende om de toewijzingsvolgorde te kunnen bepalen. Daarna vindt er een toets plaats op de rationele bezetting (woninggrootte). Dan worden de overblijvende kandidaten in een volgorde geplaatst, eerst degene die een beroep kunnen doen op een absolute voorrang, gevolgd door een rangorde op basis van hun maatschappelijke kwetsbaarheid. Hiervoor gebruiken de SVK s een uniek wegingsysteem: het SVK-puntensysteem. Let op: dit wegingsysteem vertrekt van de meest actuele situatie. Het kan zijn dat je vandaag nog even kan wachten op een woning, maar morgen op straat staat. Of dat je vandaag beschikt over een redelijk inkomen, maar morgen werkloos valt. In beide situaties zal je puntenaantal (en dus je kans op een woning) stijgen. Het is daarom belangrijk dat als je situatie wijzigt, je dit onmiddellijk aan het SVK meldt Rationele bezetting of de woninggrootte De rationele bezetting is het eerste element om een woning te kunnen toewijzen. Op basis van je gezinsgrootte wordt bepaald over welke ruimten een woning minimaal moet beschikken en hoe groot deze ruimten moeten zijn. Hiervoor volgen de SVK s de normen die je vindt in bijlage 7. Bij het beoordelen van de rationele bezetting wordt niet alleen rekening gehouden met de kinderen die permanent in de woning wonen, maar ook met kinderen die geplaatst zijn of waarvoor je het co-ouderschap of een bezoekrecht hebt. Je kunt als kandidaat-huurder ook beslissen om het recht op die extra ruimte niet op te eisen. Hier spelen ook een aantal keuzemogelijkheden mee. Maar deze hebben we al vermeld in punt 2.1. (gezinsgrootte en rationele bezetting). In toepassing van het lokaal toewijzingsreglement voor de sociale huurwoningen op het grondgebied van de Stad Gent (goedgekeurd door Min. M. Keulen, op 8/04/2009) worden specifieke rationele bezettingsnormen voorzien voor de doelgroep ouderen en de doelgroep personen met een ernstige mobiliteitsbeperking mbt aangepaste woningen, appartementen met 1 slaapkamer en studio s die zich op de gelijkvloerse verdieping bevinden of bereikbaar zijn met een lift. Deze specifieke bezettingsnormen werden hieronder integraal opgenomen onder pt 4.2.2, tweede lid /336 RMW - 11 maart 2014

137 4.2. Absolute voorrang Daarna volgende de absolute prioriteiten; de woningzoekenden die voorgaan op anderen. Het gaat achtereenvolgens om volgende kandidaat-huurder: 1. De woningzoekende die zelf een woning aanbrengt, op voorwaarde dat deze is aangepast aan zijn gezinssamenstelling. Maar let op: het SVK kan de aangeboden woning weigeren op basis van contractvoorwaarden, om redenen van kwaliteit of comfort. 2. Die zelf een bepaalde handicap heeft of van wie een gezinslid erdoor getroffen is, uitsluitend als de beschikbare woning door de daarop gerichte investeringen specifiek is aangepast aan de huisvesting van een gezin waarvan één of meerdere leden getroffen is door een handicap. Voor woningen aangepast aan ouderen, studio s en appartementen met 1 slaapkamer, die zich op de gelijkvloerse verdieping bevinden of bereikbaar zijn met een lift: o o De kandidaat-huurder van minstens 75 jaar die zijn woning moet verlaten De kandidaat-huurder 60-plusser en personen met een ernstige mobiliteitsbeperkingen: de toewijzing gebeurt volgens de regels van het standaardluik. De personen met een ernstige mobiliteitsbeperking die geen 60 jaar zijn hebben enkel voorrang voor de studio s en appartementen met 1 slaapkamer, die zich op de gelijkvloerse verdieping bevinden of bereikbaar zijn met een lift o De kandidaat-huurder 55-plusser 3. Die een verhaal heeft ingediend tegen een beslissing van het SVK (over het niet toelaten tot een woning), en die gelijk heeft gekregen. 4. Die naar aanleiding van grote renovatiewerken moet worden herhuisvest, en het SVK aan zijn SVK-woning deze werken uitvoert of laat uitvoeren. 5. Bij wie de geplande gezinshereniging nog niet heeft plaats gevonden op het moment van toewijzing van een woning die aangepast is aan die gezinshereniging. Deze kandidaat krijgt dan niet de (te grote) woning, maar wel een absolute prioriteit bij de toewijzing van een woning die voldoet aan de huidige gezinssamenstelling. Als je recht hebt op een absolute prioriteit, maar je ziet de aangeboden woning toch niet zitten, kan je één keer weigeren. Je behoudt dan je recht op een absolute prioriteit. Als je de volgende woning ook niet ziet zitten, verlies je je recht en wordt je bovendien geschrapt uit het inschrijvingsregister. op de absolute prioriteit en zullen vervolgens gedurende een jaar 3 minpunten worden toegekend Gewogen prioriteit: het puntensysteem Het SVK hanteert een puntensysteem waarbij een aantal categorieën worden onderscheiden. Voor elke categorie kan je een aantal punten scoren. Binnen iedere categorie geldt enkel de hoogste puntenscore die op je van toepassing is. De kandidaathuurder die het hoogste puntentotaal realiseert komt eerst aan de beurt. We onderscheiden 5 categorieën: /336 RMW - 11 maart 2014

138 1. Het Actueel Besteedbaar Inkomen: je werkelijke inkomen en van alle andere personen die met je in de woning trekken of zullen trekken, op het ogenblik van toewijzing. Voor kinderen jonger dan 25 jaar en inwonende ouders of grootouders gelden speciale regels. (maximaal 20 punten, minimum 5) 2. Woonnood: er wordt een inschatting gemaakt hoe dringend je een woning nodig hebt. Zo worden er bijvoorbeeld meer punten toegekend aan mensen die dakloos zijn of die onmiddellijk een onbewoonbaar verklaarde woning moeten verlaten. (maximum 20 punten, minimum 0 punten) 3. Kinderlast: kinderen waarvoor je de zorg opneemt, inclusief kinderen die geplaatst zijn of waarvoor je co-ouderschap of een bezoekrecht hebt en die dus niet permanent in de woning zullen verblijven. (maximum 6 punten) 4. SVK-huurder: een huurder van het SVK die wil verhuizen naar een andere SVKwoning krijgt een aantal drie punten toegekend. (maximum 17 punten) 5. Inwoner van de gemeente of het werkingsgebied: als kandidaat-huurder krijg je 3 extra punten toegekend indien je een band aantoont met de gemeente of het werkingsgebied. Tenslotte kan je puntenaantal ook verminderd worden. Als je 2 keer zonder goede reden een woning weigert die voldoet aan je woonwensen, wordt je puntenaantal gedurende een jaar met 3 punten verminderd. Het volledig uitgewerkte puntensysteem vind je terug in bijlage 6 van dit document. Je kan een aanbod weigeren, indien je hier gegronde redenen voor hebt. Het SVK zal hierover oordelen. Indien het SVK jou redenen niet gegrond vindt en je bent het hier niet mee eens, raden we je aan om dit te bespreken met de SVK-medewerker. Als dit gesprek je niet verder helpt, kan je deze zaak voorleggen aan de toezichthouder. Let op: hiervoor stuur je een aangetekende én gemotiveerde brief naar de toezichthouder en dit binnen de 30 dagen volgend op de melding van de beslissing. Meer praktische informatie over het verhaalrecht vind je in hoofdstuk De chronologische volgorde van de inschrijving Wanneer bij een toewijzing verschillende kandidaten op basis van het puntensysteem een zelfde score behalen, wordt de woning toegewezen op basis van de chronologische volgorde van inschrijving of inschrijvingsdatum Hoe gaat een toewijzing in zijn werk? (Toewijzingsprocedure) Wanneer er een woning van het Sociaal Verhuurkantoor vrijkomt, wordt op basis van de woonwensen van de kandidaat-huurders, de rationele bezetting van de woning, de absolute prioriteiten en de gewogen prioriteiten, de lijst opgemaakt met een aantal kandidaathuurders. Deze kandidaten worden uitgenodigd met een aanbodbrief opdat hun gegevens kunnen worden aangepast aan hun huidige situatie. Opgelet: als je een uitnodiging krijgt, wil dit nog niet zeggen dat je zeker een woning zal krijgen! Na aanpassing wordt de lijst opnieuw opgemaakt (d.i. de toewijzingslijst). Als je laat horen niet geïnteresseerd te zijn, en deze woning voldoet aan je vraag, moeten we dit interpreteren als een weigering, Hetzelfde geldt als je niet reageert. Als je voor een tweede maal weigert, krijg je gedurende een jaar 3 minpunten toegekend. Als je 2 keer niet /336 RMW - 11 maart 2014

139 reageert word je wellicht geschrapt uit het inschrijvingsregister(zie 2.5). Tenminste indien de kandidaat-huurder die de woning wel aanvaardde lager gerangschikt stond dan jou. Er moet tussen de eerste weigering of het eerste niet-reageren en het volgende aanbod 3 maanden verstrijken. Als de uitnodiging onbestelbaar terugkeert word je in ieder geval geschrapt uit het inschrijvingsregister. Zie ook 2.5. De eerste kandidaat op de toewijzingslijst wordt uitgenodigd om de woning te gaan bekijken. Indien die kandidaat niet geïnteresseerd is, wordt de woning aangeboden aan de volgende op de lijst, tot er een geïnteresseerde kandidaat wordt gevonden. Indien je niet geïnteresseerd bent, wordt dit aanzien als een weigering die tot schrapping kan leiden. Als je een tweede maal weigert, krijg je gedurende een jaar 3 minpunten toegekend (zie hoger). Het toewijscomité van het SVK beslist over de toewijzing van een woning. De beslissing van het toewijscomité wordt binnen de 5 kalenderdagen doorgestuurd naar de toezichthouder inspectie RWO. Indien de beslissing niet geschorst of vernietigd wordt door de toezichthouder binnen de 2 kalenderdagen is de beslissing tot toewijzing definitief. Alle beslissingen van het toewijscomité worden voorgelegd aan het eerstvolgende Bijzonder Comité Woonbeleid van het OCMW Gent Verhaal tegen een toewijzing. Als je overtuigd bent dat je de woning had moeten krijgen, en toch gaat ze naar iemand anders, raden we je aan om dit te bespreken met de SVK-medewerker. Als dit gesprek je niet verder helpt, en je hebt voldoende argumenten die aantonen dat je effectief benadeeld werd, kan je deze zaak voorleggen aan de toezichthouder. Let op: hiervoor stuur je een aangetekende én gemotiveerde brief naar de toezichthouder en dit binnen het jaar na de toewijzing. Meer over het verhaalrecht vind je in hoofdstuk /336 RMW - 11 maart 2014

140 Hfst 5: individuele afwijkingen 5.0. Inleiding In een beperkt aantal situaties kan worden afgeweken van bovenstaande regels Afwijking op de inschrijvingsvoorwaarden Op de inschrijving- en toelatingsvoorwaarden zijn geen bijkomende afwijkingen mogelijk, dan degene die we reeds hebben vernoemd (zie hfst. 1 en 3) Afwijking op de toewijzingsregels In een beperkt aantal situaties kan een versnelde toewijzing worden toegepast. Het SVK wil dit enkel weldoordacht toepassen. Een versnelde toewijzing voor de ene betekent immers langer wachten voor degene die het hoogst was geplaatst op de toewijzingslijst Individuele afwijking; versnelde toegang Het SVK kan in een aantal specifieke situaties een individuele afwijking toestaan op de toewijzingsregels. Dit betekent dat er in individuele gevallen kan afgeweken worden van de toewijzingsregels en een woning versneld kan worden toegewezen. Dit kan enkel op grond van bijzondere omstandigheden van sociale aard gebeuren. Als je een afwijking had gevraagd, en het SVK is niet ingegaan op deze vraag, raden we je aan om dit te bespreken met de SVK-medewerker. Als dit gesprek je niet verder helpt, en je hebt voldoende argumenten die aantonen dat je effectief die afwijking had moeten bekomen, kan je deze zaak voorleggen aan de toezichthouder. Let op; hiervoor stuur je een aangetekende én gemotiveerde brief naar de toezichthouder en dit binnen de 30 dagen nadat je de beslissing van het SVK dat ze niet op je vraag kunnen ingaan ontvangen hebt. Meer praktische informatie over het verhaalrecht vind je in hoofdstuk Weigering toewijzing of toewijzing enkel met bijkomende voorwaarden Het SVK kan de toewijzing van een woning gemotiveerd weigeren aan de kandidaat-huurder die als je huurder bent is of geweest bent is van een SVK OCMW Gent of een andere sociale verhuurder (huisvestingsmaatschappij, OCMW, ) indien: - de huurovereenkomst werd beëindigd wegens ernstige tekortkomingen van de huurderverplichtingen (bv. onderhoud van de woning, betalen van de huur, ); - de kandidaat-huurder je een woning van SVK OCMW Gent van een sociale verhuurder bewoont of hebt heeft verlaten voor zover wordt aangetoond dat hij je ernstig of blijvend zijn je verplichtingen niet bent nagekomen is. In plaats van de toewijzing te weigeren kan het SVK aan de kandidaat-huurder de aanvaarding van begeleidende maatregelen opleggen. Het SVK zal bovendien beoordelen of de aangebrachte begeleiding voldoende is om bepaalde problemen in de toekomst te vermijden. Die afspraken worden in een begeleidingsovereenkomst gegoten die integraal deel uitmaakt van je huurovereenkomst. Indien je je niet zou houden aan de begeleidingsovereenkomst kan het SVK je huurcontract opzeggen /336 RMW - 11 maart 2014

141 Zolang niet aan deze begeleidingsvoorwaarden voldaan is / bij een effectieve weigering zal het SVK je geen woning meer aanbieden, en dit gedurende een door het SVK te bepalen periode, met een maximum van een jaar. In deze periode verwachten we dat het begeleidingspakket is vastgelegd en/of is opgestart. Als je vroeger voldoet aan deze gestelde begeleidingsvoorwaarden wordt deze periode ingekort.? Als de huurovereenkomst werd beëindigd wegens wanbetaling aan een sociale verhuurder, SVK OCMW Gent kan het SVK de toewijzing van een woning weigeren als je de kandidaathuurder op het ogenblik van de toewijzing de schulden bij die sociale verhuurder nog niet heeft hebt afgelost. In afwijking hiervan kan het SVK de toewijzing niet weigeren of begeleidende maatregelen opleggen als: - je de kandidaat-huurder in budgetbegeleiding of budgetbeheer bent is bij een OCMW of een andere door de Vlaamse Gemeenschap erkende instelling voor schuldbemiddeling én 75% van schulden bij SVK OCMW Gent die sociale verhuurder zijn afgelost; - je de kandidaat-huurder bent is toegelaten tot een collectieve schuldenregeling én er is een minnelijke of gerechtelijke aanzuiveringsregeling opgesteld; - je ondertussen al je huurschulden bij SVK OCMW Gent hebt betaald. Ook als je nog geen huurder bent ( geweest) van het SVK OCMW GENT of een andere sociale verhuurder, kan het SVK argumenteren dat de toewijzing een ernstige bedreiging vormt voor de fysieke of psychische integriteit van andere bewoners of buren. Ook in dat geval kan het SVK je toewijzing weigeren of koppelen aan bijkomende begeleidingsvoorwaarden. De beslissing om de toewijzing te weigeren of te koppelen aan bijkomende voorwaarden tot weigering wordt grondig gemotiveerd. Het SVK zal je deze motivatie aangetekend bezorgen, en dit binnen de 14 dagen na de beslissing. In deze brief moet het SVK ook vermelden waar je terecht kan als je het niet eens bent met deze beslissing. Als de toewijzing van een woning wordt geweigerd, zal het SVK je geen woning meer aanbieden, en dit gedurende een door het SVK te bepalen periode, met een maximum van een jaar. Als je meent dat onterecht de woning geweigerd wordt, raden we je aan om dit te bespreken met de SVK-medewerker. Als dit gesprek je niet verder helpt, en je hebt voldoende argumenten die aantonen dat je effectief onterecht benadeeld wordt, kan je deze zaak voorleggen aan de toezichthouder. Let op: hiervoor stuur je een aangetekende en gemotiveerde brief naar de toezichthouder en dit binnen de 30 dagen na de beslissing van het SVK dat ze niet op je vraag kunnen ingaan. Meer praktische informatie vind je in hoofdstuk 7. Je kan deze problemen bij toewijzing vermijden, door al bij de inschrijving in het inschrijvingsregister voor kandidaat-huurders van het SVK een gesprek over noodzakelijke begeleiding te vragen. Neem hiervoor contact op met het SVK-personeel /336 RMW - 11 maart 2014

142 We willen er tenslotte ook op wijzen dat dit ook geldt voor kandidaat-huurders die later komen bijwonen in een SVK-woning. HFST 6: DE NODIGE DOCUMENTEN 6.0 Inleiding Om de inschrijving en toewijzing correct te laten verlopen, moet het SVK een groot aantal documenten opvragen Het SVK zal een aantal gegevens opvragen Het SVK is verplicht om bepaalde gegevens rechtstreeks op te vragen bij de bevoegde overheden en instellingen en bij de lokale besturen. Dit is opgelegd om kandidaat-huurders niet nodeloos te laten rondrennen voor allerhande papieren (bijvoorbeeld voor gezinssamenstelling of taalvoorwaarden). Hiervan kan dus niet afgeweken worden. Je inschrijving in het SVK-inschrijvingsregister betekent automatisch je toestemming aan het SVK om de nodige verklaringen, attesten of gegevens op te vragen Gegevens te verstrekken door de kandidaat-huurder. Gegevens die het SVK niet kan opvragen moet de woningzoekende ons bezorgen. Dit geldt in ieder geval voor alle elementen die de toewijzingsvolgorde bepalen, zoals je huidige (actuele) inkomen, documenten die de hoogdringendheid dat je moet verhuizen kunnen aantonen, aantal kinderen met bezoekrecht, Wet op de privacy Gelet op de wet tot bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens van 8 december 1992, heeft iedere kandidaat-huurder inzage in het persoonlijk dossier met mogelijkheid tot kosteloze wijziging van onjuiste gegevens, kosteloze verwijdering of het verbod op de aanwending te vragen van alle hem betreffende persoonsgegevens die gelet op het doel van de verwerking, onvolledig of niet ter zake dienend zijn, of waarvan de registratie, mededeling of bewaring verboden zijn, of die na verloop van de toegestane duur zijn bewaard /336 RMW - 11 maart 2014

143 HFST 7: VERHAALRECHT 7.0. Algemeen Het SVK is steeds verplicht om hun beslissingen aan je bekend te maken. In dit schrijven vind je meer uitleg over de reden waarom het SVK die beslissing al dan niet genomen heeft. Als je niet akkoord gaat met die beslissing (of als er andere zaken zijn die fout lopen), kan je altijd een klacht indienen. In bijlage 5 vind je de klachtenprocedure. In een aantal situaties kan je het probleem ook voorleggen aan de toezichthouders. Dit laatste noemen we het verhaalrecht Welke problemen? Je kunt een beoordeling vragen over: - de beslissingen van het SVK over de toewijzing van een woning aan een andere kandidaat-huurder (zie ook 4.7.), - de beslissing om geen afwijking of versnelde toewijzing toe te staan (zie 5.2.), - de beslissing om je naam uit het inschrijvingsregister te schrappen (zie 2.5. en 3.4.), - de beslissing om je een woning te weigeren, of voorwaarden betreffende begeleiding op te leggen (zie ). - de beslissing om je niet in te schrijven (zie hoofdstuk 1) of om een persoon die wil toetreden tot de huurovereenkomst, niet te laten toetreden - de beslissing van het SVK om je voorkeur qua type woning en ligging ervan te weigeren (zie 2.2.) - de beslissing om je puntenscore gedurende een jaar met 3 punten te verminderen omdat je 2 keer een woning hebt geweigerd. (zie 4.3) Behalve in het eerste geval, heb je 30 dagen de tijd, te rekenen vanaf de beslissing, om verhaal aan te tekenen bij de toezichthouder. Bij een toewijzing kan dit tot een jaar erna. De toezichthouder beoordeelt of de beslissing van het SVK gegrond is. Ze bezorgen hun antwoord aan jou en aan het SVK en dit binnen de 30 dagen na je aangetekend schrijven. Als de toezichthouder je verhaal gegrond vindt, zal het SVK zijn beslissing herzien. Op basis van het antwoord van de toezichthouder kan het SVK zijn beslissing herzien. Ons antwoord mag je dan ook verwachten binnen de 30 dagen na ontvangst van de beoordeling van de toezichthouder. Daarnaast kan je ook een beoordeling vragen over: - de beslissing van het SVK om een persoon die later in de woning wil komen wonen niet toe te laten Ook in deze situatie gelden de termijnen die hierboven vermeld zijn: je moet binnen de 30 dagen, te rekenen vanaf de beslissing, verhaal aantekenen en je mag ook binnen die termijn een antwoord van de toezichthouder verwachten Gevolgen /336 RMW - 11 maart 2014

144 Als uit de verhaalprocedure blijkt dat de toewijzing niet correct is gelopen en de woning eigenlijk naar jou had moeten gaan, of je onterecht de toewijzing van een woning werd geweigerd, krijg je een voorrang op de eerst vrijkomende woning die aangepast is en voldoet aan je gezinsgrootte. Ook als we je geen antwoord geven op de beoordeling van de toezichthouder, krijg je deze voorrang. In de andere situaties (weigering van inschrijving of toetreding tot de huurovereenkomst, schrapping uit het inschrijvingsregister, de weigering om je een afwijking toe te staan, weigering van woningvoorkeur, vermindering puntenscore) wordt deze beslissing geschrapt Contactgegevens Als je van het verhaalrecht wilt gebruikmaken, bezorg je een gemotiveerd en aangetekend schrijven aan de toezichthouders: Agentschap Inspectie RWO aan de toezichthouders Phoenixgebouw, Koning Albert II-laan 19 bus Brussel /336 RMW - 11 maart 2014

145 SVK OCMW GENT OFFERLAAN GENT INTERN HUURREGLEMENT BIJLAGE 1: VERKLARING OP EREWOORD: VERBLIJF OP REGELMATIGE BASIS VAN KINDEREN DIE NIET GEDOMICILIEERD ZIJN BIJ DE OUDER OP HET MOMENT VAN INSCHRIJVING. VERKLARING OP EREWOORD VERBLIJF OP REGELMATIGE BASIS VAN KINDEREN DIE NIET GEDOMICILIEERD ZIJN BIJ DE OUDER OP HET MOMENT VAN INSCHRIJVING1 Ondergetekende, in de hoedanigheid van ouder die zich wenst in te schrijven voor een sociale huurwoning, (voornaam, naam): Rijksregisternummer: Woonplaats (gemeente, straat, huisnummer): verklaart op erewoord dat zijn/haar kind(eren) 1.(voornaam, naam, geboortedatum) 2 (voornaam, naam, geboortedatum) 3 (voornaam, naam, geboortedatum) 4.. (voornaam, naam, geboortedatum) 5.. (voornaam, naam, geboortedatum) 6 (voornaam, naam, geboortedatum) op de datum van inschrijving niet gedomicilieerd is/zijn op bovenstaand adres, maar er wel op regelmatige basis verblijft/verblijven. Ondergetekende, in de hoedanigheid van de andere ouder, (voornaam, naam): Rijksregisternummer: Woonplaats (gemeente, straat, huisnummer): verklaart op erewoord dat bovenstaande gegevens correct zijn. Gedaan te, op.. (ouder die zich wil inschrijven voor een sociale huurwoning) Handtekening Gedaan te, op.. (andere ouder) Handtekening 1 Zie artikel 1, 22, punt b) van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode, zoals gewijzigd door het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september /336 RMW - 11 maart 2014

146 SVK OCMW GENT OFFERLAAN GENT INTERN HUURREGLEMENT BIJLAGE 2: INKOMENSGRENZEN Geïndexeerde inkomensgrenzen van 01/01/20143 tot 31/12/ voor een alleenstaande zonder personen ten laste voor alleenstaande gehandicapte voor anderen, te verhogen met per persoon ten laste. Elk jaar worden deze inkomensgrenzen op 1 januari aangepast. Onder een persoon ten laste wordt verstaan: Kind dat op de referentiedatum gedomicilieerd is op het adres van de kandidaat-huurder, dat ofwel - jonger is dan 18 jaar - 18 jaar of ouder is en waarvoor kinderbijslag of een wezentoelage wordt uitbetaald - door de minister op voorlegging van bewijzen als ten laste wordt beschouwd. Kind van de kandidaat-huurder dat op de referentiedatum niet gedomicilieerd is bij de kandidaat-huurder maar dat op regelmatige basis verblijft bij de kandidaat-huurder, dat ofwel - jonger is dan 18 jaar - 18 jaar of ouder is en waarvoor kinderbijslag wordt uitbetaald - door de minister op voorlegging van bewijzen als ten laste wordt beschouwd. Kandidaat huurder of gezinslid, erkend als ernstig gehandicapt /336 RMW - 11 maart 2014

147 SVK OCMW GENT OFFERLAAN GENT INTERN HUURREGLEMENT BIJLAGE 3: INSCHRIJVINGSBEWIJS Inschrijvingsnummer: Ondergetekende, maatschappelijk werkster bij het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Gent, Onderbergen 86, verklaart hierbij dat de genaamde wonende te zich op /.../. liet inschrijven als kandidaat-huurder in het inschrijvingsregister voor kandidaathuurders van het Sociaal Verhuurkantoor OCMW Gent en dit voor een woongelegenheid met...slaapkamers die gelegen is te...met als richthuurprijs...euro. De kandidaat-huurder werd ervan in kennis gesteld dat hij/zij pas een woning in huur kan nemen als hij/zij ook op het ogenblik van de toewijzing van de huurovereenkomst of toetreding tot de lopende huurovereenkomst aan de toelatingsvoorwaarden voldoet. De kandidaat-huurder heeft de mogelijkheid om zijn kandidatuur te laten bezorgen aan SVK Woonfonds vzw, Grauwpoort 9 te 9000 Gent. Wij bevestigen dat op verzoek van de kandidaat-huurder de aanvraag WEL / NIET zal worden doorgestuurd naar SVK Woonfonds vzw. De kandidaat-huurder dient elke verandering in zijn situatie (huisvesting, inkomen, gezinssamenstelling) binnen de maand door te geven aan het SVK: schriftelijk (Offerlaan Gent) telefonisch (09/ ) per mail De kandidaat-huurder van wie de aanvraag werd doorgestuurd naar SVK Woonfonds vzw dient zelf elke verandering in zijn situatie door te geven aan SVK Woonfonds vzw. De kandidaat-huurder wordt geschrapt uit het: inschrijvingsregister: Bij de tweede weigering of bij het twee maal niet-reageren door de kandidaat-huurder als hem een woning door de verhuurder wordt aangeboden die aan zijn keuze qua ligging, type en maximale huurprijs beantwoordt, op voorwaarde dat tussen de eerste weigering of het uitblijven van de eerste een reactie en het volgende aanbod van een andere woning een periode verlopen is van tenminste 3 maanden. De verhuurder moet bij het volgende aanbod van een andere woning de kandidaat-huurder uitdrukkelijk op de hoogte brengen dat bij een weigering of het niet-reageren op het aanbod zijn kandidatuur geschrapt zal worden. De kandidaat-huurder krijgt telkens een termijn van minimaal /336 RMW - 11 maart 2014

148 kalenderdagen, vanaf de postdatum van de brief waarmee het aanbod werd gedaan, om te reageren; Bij het onbestelbaar terugkeren van de brief verzonden naar het laatste in het rijksregister gekende adres, waarbij een woning toegewezen wordt of bij een vraag tot actualisatie. (uitzondering: indien de kandidaat-huurder zelf expliciet verzocht zijn post op een ander adres te ontvangen); Als de kandidaat-huurder schriftelijk verzoekt om geschrapt te worden uit het inschrijvingsregister van het Sociaal Verhuurkantoor; Je niet reageert op een schriftelijke vraag van het SVK tot actualisatie van je gegevens. Het SVK moet je een maand de tijd geven om op deze brief te reageren. Daarna krijg je een herinneringsbrief en heb je nogmaals 15 dagen om de gevraagde gegevens te bezorgen. Als je dan nog steeds niet hebt gereageerd, gaat het SVK er vanuit dat je niet meer geïnteresseerd bent in een woning; Als de kandidaat-huurder een woning die hem door de verhuurder aangeboden wordt, heeft aanvaard; Als de kandidaat-huurder bij actualisatie niet meer voldoet aan de inkomensvoorwaarden; Als bij een aanbod van een woning blijkt, dat de kandidaat-huurder niet meer voldoet aan de toelatingsvoorwaarden; Als de kandidaat-huurder werd ingeschreven ingevolge onjuiste of onvolledige verklaringen of gegevens, die ter kwader trouw werden afgelegd of gegeven. De kandidaat-huurder heeft het recht om: het inschrijvingsregister en het intern huurreglement in te kijken van maandag tot vrijdag tussen u en 12.30u. ( Conform art van het besluit van ); wanneer hij klachten heeft aangaande de algemene werking van het SVK, de inschrijving, de toewijzing en dergelijke meer, zich te wenden tot G.SERRAS, Coördinator diensthoofd Woningen, Offerlaan 4 te 9000 Gent ( tel ), om de gegevens op te vragen om de klachtenprocedure op te starten; wanneer hij zich benadeeld acht, zich conform art. 30 van het Kaderbesluit Sociale Huur met een aangetekende en gemotiveerde brief te wenden tot de toezichthouder voor verhaal: Agentschap Inspectie RWO Afdeling toezicht Albert II-laan 19 bus Brussel De kandidaat-huurder geeft de toestemming aan de verhuurder om bij de bevoegde overheden en instellingen en bij de lokale besturen de noodzakelijke verklaringen, attesten of gegevens betreffende de voorwaarden en verplichten van het Kaderbesluit Sociale Huur te verkrijgen. Maatschappelijk werk(st)er Sociaal Verhuurkantoor OCMW GENT /336 RMW - 11 maart 2014

149 SVK OCMW GENT OFFERLAAN GENT INTERN HUURREGLEMENT BIJLAGE 4: VERKLARING OP EREWOORD: VERBLIJF OP REGELMATIGE BASIS VAN KINDEREN DIE NIET GEDOMICILIEERD ZIJN BIJ DE OUDER OP HET MOMENT VAN TOELATING/TOEWIJZING. VERKLARING OP EREWOORD VERBLIJF OP REGELMATIGE BASIS VAN KINDEREN DIE NIET GEDOMICILIEERD ZIJN BIJ DE OUDER OP HET MOMENT VAN TOELATING/TOEWIJZING1 Ondergetekende, in de hoedanigheid van ouder die wordt afgetoetst op de toelatingsvoorwaarden tot een sociale huurwoning, (voornaam, naam): Rijksregisternummer: Woonplaats (gemeente, straat, huisnummer): verklaart op erewoord dat zijn/haar kind(eren) 1.(voornaam, naam, geboortedatum) 2 (voornaam, naam, geboortedatum) 3 (voornaam, naam, geboortedatum) 4.. (voornaam, naam, geboortedatum) 5.. (voornaam, naam, geboortedatum) 6 (voornaam, naam, geboortedatum) op de datum van aftoetsing van de toelatingsvoorwaarden niet gedomicilieerd is/zijn op bovenstaand adres, maar er wel op regelmatige basis verblijft/verblijven. Ondergetekende, in de hoedanigheid van de andere ouder, (voornaam, naam): Rijksregisternummer: Woonplaats (gemeente, straat, huisnummer): verklaart op erewoord dat bovenstaande gegevens correct zijn. Gedaan te, op.. (ouder die wordt afgetoetst aan de toelatingsvoorwaarden voor een sociale huurwoning) Gedaan te, op.. (andere ouder) Handtekening Handtekening /336 RMW - 11 maart 2014

150 1 Zie artikel 1, 22, punt b) van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode, zoals gewijzigd door het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september /336 RMW - 11 maart 2014

151 SVK OCMW GENT OFFERLAAN GENT INTERN HUURREGLEMENT BIJLAGE 5: KLACHTENPROCEDURE HANDLEIDING VOOR DE (KANDIDAAT-)HUURDER (EERSTE) HULP IN GEVAL VAN PROBLEMEN WAARVOOR KAN JE BIJ ONS TERECHT? Het SVK OCMW GENT biedt je een woning aan. Ook de SVK s werken met een inschrijvingsregister voor kandidaat-huurders. SVK s geven voorrang aan wie weinig middelen heeft en de woning het meest dringend nodig heeft. Indien nodig geeft het SVK je begeleiding als huurder. Wij bieden je een goede service. Loopt het al eens fout of voel je je door ons verkeerd behandeld, aarzel niet en kom met ons praten. We zijn er voor jou en samen kunnen we de problemen oplossen. We zijn wel gebonden aan de regelgeving. Oplossingen over bvb huurproblemen of toewijzingen moeten dus stroken met de wet. Slagen we er niet in om samen een oplossing te vinden, kan je klacht indienen. Deze handleiding laat zien hoe je best een klacht aanpakt en wat je van je klacht kunt verwachten. HEB JE EEN PROBLEEM? Signaleer ons meteen je probleem, mondeling of telefonisch. Woonbegeleiders Lucie Hardeman An Bevernage Jonathan De Baets Isabel Van den Bossche Liesbeth Matthys Dringende herstellingen Jan Galle Sandra Bonne /336 RMW - 11 maart 2014

152 Stel je een technisch probleem vast in de woning, vermeld dan duidelijk wanneer wij de woning kunnen bezoeken. Je krijgt dan meteen info over wanneer we je verder kunnen helpen en we maken er werk van. Je verneemt hoe en tegen wanneer we jouw probleem gaan aanpakken, wie dit gaat doen en hoe je deze persoon kunt bereiken. Soms kunnen we jouw probleem snel oplossen, soms moet je even geduld hebben. Eventueel vragen we om je te ontmoeten zodat we de zaak kunnen bespreken of jouw woning kunnen bekijken, zeker als de toestand ervan te wensen overlaat. VIND JE DE VOORGESTELDE OPLOSSING OF DE MANIER WAAROP JE (PROBLEEM) WERD BEHANDELD NIET CORRECT? Aarzel niet om je probleem opnieuw te signaleren. Je kunt een brief schrijven aan je woonbegeleider, maar je kunt ook bellen of met ons komen praten. SVK OCMW Gent Offerlaan GENT Schrijf je een brief, zet er dan het volgende in: een beknopte omschrijving van het probleem, wanneer je dit probleem al hebt gesignaleerd, de vraag hoe en tegen wanneer het SVK OCMW GENT het probleem kan aanpakken, jouw eigen voorstellen om je probleem op te lossen, wanneer je te bereiken bent en op welk telefoon- of gsm-nummer. Je hebt je probleem gemeld aan je woonbegeleider. Je krijgt een seintje van het SVK OCMW GENT. Je probleem wordt opgelost. Je probleem wordt (nog) niet (goed) opgelost. KRIJG JE GEEN OPLOSSING OF BEN JE HET NIET EENS MET DE VOORGESTELDE OPLOSSING? /336 RMW - 11 maart 2014

153 Overweeg dan om een klacht te formuleren en de klachtenprocedure van het SVK OCMW GENT te starten. De behandeling van jouw klacht verloopt dan volgens een vastgelegde procedure. KLACHTENPROCEDURE Formuleer je klacht Wil je een klacht indienen, contacteer dan de klachtenbehandelaar van het SVK OCMW GENT voor een gesprek of schrijf hem een brief. Je kunt ook een vertrouwenspersoon meebrengen. Op het indienen van een klacht staat een verjaringstermijn van 1 jaar. Je moet je klacht binnen het jaar indienen. Opgelet: klachten kunnen niet anoniem ingediend worden. Je moet dus je identiteit en adres bekend te maken. Liesbet Vertriest Klachtenbehandelaar SVK OCMW GENT Onderbergen GENT Heb je een probleem met je begeleider of adviesverstrekker en wil je over die persoon een klacht indienen, dan zorgen we ervoor dat een andere medewerker als klachtenbehandelaar optreedt. Schrijf je een brief, verwijs dan naar de stappen die je al hebt gezet. Voeg een kopie van eventueel vorige brieven toe. Ook van je nieuwe brief bewaar je best een kopie. Binnen tien dagen krijg je bericht dat je klacht is ontvangen, verneem je hoe en tegen wanneer we jouw probleem aanpakken en wie dit gaat doen. Ofwel ontvang je onze beslissing per brief ofwel word je uitgenodigd voor een gesprek. Een klacht moet afgehandeld worden binnen 45 dagen. De klachtenbehandelaar zal zijn beslissing motiveren en die motivatie schriftelijk aan jou (de klager) bezorgen. Als je dat wil, kan hij daar ook mondeling nog bijkomende uitleg over geven. Je dient een klacht in bij de klachtenbehandelaar. Je krijgt een seintje van het SVK OCMW GENT. Jouw probleem wordt opgelost en je klacht is ingewilligd /336 RMW - 11 maart 2014

154 Je bent (nog) niet tevreden met de voorgestelde oplossing. Blijft jouw klacht zonder gevolg of ben je niet tevreden over het antwoord op je klacht dan kun je verder niet meer bij het SVK OCMW GENT terecht, maar kan je eventueel terecht bij beroepsinstanties of bij de Vlaamse Ombudsdienst. Je kan je hiervoor ook laten adviseren door het OCMW, de Woonwinkel, de huurdersbond (Hierbij kan je gebruik maken van doorverwijsbrieven, te verkrijgen bij het OCMW), een huisvestingsdienst, de wetswinkel, De adressen van deze diensten vind je terug in de bijgevoegde lijst, p. 28. Als je je wendt tot een zgn. georganiseerd beroep (vredegerecht, toezichthouder, ), hou er dan rekening mee dat de interne klachtenprocedure in tussentijd niet verder kan doorlopen en in afwachting als een slapend dossier wordt behandeld. Het SVK zal ontvangen klachten mee opnemen in het jaarverslag. De Vlaamse Ombudsdienst De beroepsprocedure bij de Vlaamse Ombudsdienst kan je pas aangaan als je de vorige stappen hebt afgewerkt. Je kunt bij de Ombudsdienst terecht met klachten over de toewijzing van de woning, de manier waarop je behandeld werd, afspraken die niet werden nagekomen, een reactie die erg lang op zich heeft laten wachten, Je kan naar de Vlaamse Ombudsdienst mailen: Je kan hen ook bellen of faxen: o tel.: gratis nummer: o fax: Je kan je klacht met de post opsturen naar: Vlaamse Ombudsdienst Leuvenseweg Brussel Je kan elke werkdag bij de Ombudsdienst langskomen van 9 tot 18u (op vrijdag tot 17u), maar maak vooraf wel een afspraak. De Vlaamse ombudsman heeft elke 1 ste woensdag van de maand zitdag bij de Gentse ombudsvrouw. WAT ALS JE EEN ANDERE PROCEDURE KIEST? Je kan als huurder of als kandidaat-huurder kiezen voor een andere procedure, namelijk door het inschakelen van het Vredegerecht of de Toezichthouder. - Aan de vrederechter kan je problemen en discussiepunten voorleggen zoals de woningkwaliteit, het huurcontract, de opzegging van het huurcontract of de huurkosten die je worden aangerekend. - Ook de toezichthouder is aanspreekbaar voor een aantal problemen, dit door hem een gemotiveerd schrijven te bezorgen. Maar let op: dit moet wel tijdig en met een /336 RMW - 11 maart 2014

155 aangetekende brief gebeuren! Normaal moet je binnen de dertig dagen vanaf het moment dat je de beslissing gekregen hebt van het SVK de toezichthouder gemotiveerd aanschrijven. Je zet dus in de brief waarom je die beslissing betwist. De toezichthouder beoordeelt de gegrondheid van je klacht en bezorgt zijn standpunt zowel aan jou als aan het SVK OCMW GENT binnen de dertig dagen vanaf het moment waarop je jouw brief aan de toezichthouder bij de post hebt aangeboden. Eenmaal het SVK OCMW GENT de beoordeling door de toezichthouder heeft ontvangen zal het SVK OCMW GENT binnen de dertig dagen haar houding bepalen en je die meedelen. Waarvoor kan je bij de toezichthouder terecht: - voor een klacht over de toewijzing van de woning (binnen het jaar na het moment van toewijzing); - omdat een afwijking niet is toegestaan, of omdat je naam uit het inschrijvingsregister werd geschrapt, of omdat je bij een toewijzing werd geweigerd, of omdat een persoon die bij je wil komen inwonen werd geweigerd, als je inschrijving als kandidaat huurder of je woonvoorkeur bij je inschrijving werd geweigerd, of omdat het SVK je reden om een aanbod te weigeren niet als gegrond beschouwt (binnen de 30 dagen nadat het SVK OCMW GENT je de beslissing heeft bezorgd). Agentschap Inspectie RWO Aan de de toezichthouders Albert II-laan 19 bus Brussel Weet wel, dat als je naar de Vrederechter of de toezichthouder stapt, de SVK OCMW GENTklachtenprocedure (tijdelijk) wordt stilgelegd. We wachten dan immers eerst op hun standpunt. INTERN HUURREGLEMENT Bijlage 5: Klachtenprocedure Adressenlijst: OCMW GENT Onderbergen Gent Woonwinkels Stad Gent: Stad Gent - Woonwinkel Brugse Poort-Rooigem Kokerstraat Gent Stad Gent - Woonwinkel Ledeberg-Bassijnwijk-Gentbrugge Langestraat Ledeberg Stad Gent Woonwinkel Sluizeken Muide-Meulestede Patrijsstraat 10 Godshuishammeke Gent Stad Gent - Woonwinkel Rabot /336 RMW - 11 maart 2014

156 Jozef II-straat 104/ Gent Stad Gent - Woonwinkel Sluizeken-Tolhuis-Ham Nieuwland 62/ Gent Stad Gent - Woonwinkel Sint Amandsberg-Oostakker Doornakkerstraat 54 Witte Molenstraat Sint-Amandsberg Huurdersbond Oost-Vlaanderen Grondwetlaan 56b 9040 Sint-Amandsberg (Gent) Wetswinkel - Afdeling Gent Jozef II straat 104 (Rabot) 9000 Gent /336 RMW - 11 maart 2014

157 SVK OCMW GENT OFFERLAAN GENT INTERN HUURREGLEMENT BIJLAGE 6: HET SVK-PUNTENSYSTEEM. We geven je hier een overzicht van de situaties die punten kunnen opleveren. Het totaal van de behaalde punten bepaalt je plaats op het inschrijvingsregister voor kandidaathuurders. Dit maakt dat degene die (volgens het puntensysteem) in een meer prangende situatie zit dan een ander, ook meer kans maakt. Het is daarom belangrijk dat je iedere wijziging in je situatie onmiddellijk meldt aan het SVK. Het kan je plaats op het inschrijvingsregister voor kandidaat-huurders veranderen. We geven je een overzicht van de punten, dit ter informatie. Het is een schematische voorstelling. Wil je meer weten over de toepassing of invulling van deze punten, kan je altijd te rade gaan bij de SVK-medewerker. We onderscheiden 5 mogelijke groepen waarin je punten kan krijgen. In iedere groep geldt het hoogst aantal punten (optellen is niet mogelijk). 1. Het inkomen (hier het actueel en besteedbaar inkomen, zeg maar dat waarvan je vandaag moet leven) 2. De woonnood, a. een effectieve of dreigende dakloosheid b. het wonen op een camping wonen in een goed dat niet geschikt is voor wonen c. de verminderde kwaliteit of de overbewoning van de woning waarin je nu woont d. de huurprijs die je nu betaalt e. het zelfstandig moeten wonen of gaan wonen van een minderjarige met begeleiding door een erkende dienst in het kader van het decreet bijzondere Jeugdbijstand 3. De kinderlast 4. Mutatievraag; een SVK-huurder die wil verhuizen naar een andere SVK-woning 5. De band met de gemeente waar de woning gelegen is, of met het werkingsgebied van het SVK 6. Vermindering van punten /336 RMW - 11 maart 2014

158 1. Het inkomen (max. 20 punten) Vertrekbasis is hier het leefloon (vroeger bestaansminimum genoemd). Voor alleenstaanden of gezinnen met een inkomen gelijk aan het leefloon worden 20 punten toegekend. Het aantal punten daalt volgens volgend schema. INKOMEN ALLEENSTAANDEN Punten 1 tot leefloon & gelijkgestelde bedragen 20 2 tot leefloon + 50 euro 17 3 tot leefloon euro 14 4 tot leefloon euro 11 5 tot leefloon euro 8 6 meer dan leefloon euro 5 INKOMEN GEZINNEN Punten 1 tot leefloon & gelijkgestelde bedragen 20 2 tot leefloon euro 17 3 tot leefloon euro 14 4 tot leefloon euro 11 5 tot leefloon euro 8 6 meer dan leefloon euro 5 Voor alleenstaanden: a) tot en met 50 euro boven het toepasselijke leefloon 20 punten b) hoger dan het bedrag, vermeld in punt a), tot en met 150 euro boven het leefloon c) hoger dan het bedrag, vermeld in punt b), tot en met 300 euro boven het leefloon d) hoger dan het bedrag, vermeld in punt c), tot en met 500 euro boven het leefloon e) hoger dan het bedrag, vermeld in punt d), tot en met 700 euro boven het leefloon 17 punten 14 punten 11 punten 8 punten f) hoger dan het bedrag, vermeld in punt e) 5 punten Voor gezinnen: a) tot en met 120 euro boven het toepasselijk leefloon 20 punten b) hoger dan het bedrag, vermeld in punt a), tot en met 240 euro boven het leefloon c) hoger dan het bedrag, vermeld in punt b), tot en met 420 euro boven het leefloon d) hoger dan het bedrag, vermeld in punt c), tot en met 660 euro boven het leefloon e) hoger dan het bedrag, vermeld in punt d), tot en met 900 euro boven het leefloon 17 punten 14 punten 11 punten 8 punten /336 RMW - 11 maart 2014

159 f) hoger dan het bedrag, vermeld in punt e) 5 punten Let op: - sommige inkomens worden niet in rekening gebracht - in uitzonderlijke situaties wordt rekening gehouden met de schulden of alimentatie die je moet afbetalen. Voor meer informatie neem je best contact op met het SVK. 2. De Woonnood (max. 20 punten) Voor volgende situaties worden punten toegekend. Let op; het SVK zal ook de nodige bewijsstukken vragen om deze punten te kunnen staven. Deze bewijsstukken moeten ook correct zijn. Zo is bijvoorbeeld een onwettige opzeg van je huurcontract GEEN opzeg. Het zijn dikwijls vrij technische termen, gekoppeld aan bepaalde bewijsstukken. Voor meer uitleg kan je bij het SVK terecht. Effectieve of een dreigende dakloosheid: Punten 1 geen huisvesting of opvang 20 2 verblijf in gevangenis, instelling, opvangtehuis 17 3 verblijf in noodwoning, crisisopvang, transitwoning, hotel 17 4 verlies recht bewoning en ter voorkoming dakloosheid opvang bij 17 vrienden of familie 5 gerechtelijke uithuiszetting 14 6 opzegging huurovereenkomst door eigenaar-verhuurder met een 17 opzegtermijn van minder dan drie maanden 7 opzegging huurovereenkomst door eigenaar-verhuurder met een 14 resterende opzegtermijn van drie maanden of méér Campingwonen: Punten 1 wonen op camping 17 Verminderde kwaliteit of de overbewoning van de woning waarin je Punten nu woont: 1 onbewoonbaarverklaring met bevel de woning te ontruimen 20 2 ongeschikt- of niet-conformverklaring met minimaal 35 strafpunten, 17 volgens het technische verslag, gevoegd als bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 6 oktober 1998 betreffende de kwaliteitsbewaking, het recht van voorkoop en het sociaal beheersrecht op woningen 3 ongeschikt of niet-conformverklaring met maximaal 34 strafpunten, 14 volgens het technische verslag, vermeld in 2 4 ernstige gebreken woning op basis van technisch verslag (IVA 11 Wonen, gemeente, woonwinkel, LOGO) 5 overbewoond verklaarde woning 20 6 niet aangepast aan gezinssamenstelling en/of fysische gesteldheid 17 verklaarde woning zonder bevel woning te verlaten (normen conformiteitsattest). 7 wat betreft oppervlakten onaangepast aan de gezinssamenstelling /336 RMW - 11 maart 2014

160 De huurprijs die je nu betaalt: 1 de te betalen huurprijs is hoger dan 50% van het actueel besteedbare inkomen 2 de te betalen huurprijs is meer dan 35% en minder dan 50% van het actueel besteedbare inkomen Minderjarigen: 1 zelfstandig moeten wonen in het kader van het decreet bijzondere Jeugdbijstand Punten Punten 17 a. effectieve of dreigende dakloosheid: a) geen huisvesting of opvang of verblijf in 20 punten nachtopvang hebben b) een instelling, opvangtehuis of gevangenis kunnen 20 punten of moeten verlaten en geen woonrecht meer hebben elders (punten kunnen worden toegekend tot maximum 6 maanden na de KH de instelling mag of kan verlaten) c) verblijf in noodwoning, crisisopvang, transitwoning 17 punten of hotel d) verlies woonrecht en opvang bij vrienden of familie 17 punten Hieronder vallen ook kandidaat-huurders die bij hun partner vertrokken zijn omwille van een stukgelopen relatie en vervolgens bij familie of vrienden intrekken. e) gerechtelijke uithuiszetting en betekend vonnis 17 punten (punten maximum tot 12 maanden na datum van het vonnis) f) opzegging huurovereenkomst door eigenaar met 17 punten een opzegtermijn van minder dan drie maanden of de woning verplicht en rechtsgeldig moeten verlaten binnen een termijn van minder dan drie maanden g) gerechtelijke uithuiszetting zonder betekend vonnis 14 punten (punten maximum tot 12 maanden na datum van het vonnis) h) opzegging huurovereenkomst door eigenaar met 14 punten een resterende opzegtermijn tussen drie en zes maanden of de woning verplicht en rechtsgeldig moeten verlaten binnen een termijn van drie tot zes maanden b. wonen in een goed dat niet geschikt is voor wonen: a) wonen in een roerend of onroerend goed dat niet 20 punten geschikt is voor wonen, waarvoor een stakingsbevel werd uitgevaardigd b) wonen in een roerend of onroerend dat niet 17 punten geschikt is voor wonen, waarvoor geen stakingsbevel werd uitgevaardigd c) wonen op een camping zonder permanent 17 punten /336 RMW - 11 maart 2014

161 woonrecht d) wonen in een niet hoofdzakelijk vergunde woning 11 punten c. verminderde kwaliteit of de overbewoning van een woning: a) onbewoonbaarverklaring of conformiteitsonderzoek met advies tot onbewoonbaarverklaring b) overbewoondverklaring of conformiteitsonderzoek met advies tot overbewoondverklaring c) ongeschiktverklaring of conformiteitsonderzoek met advies tot ongeschiktverklaring met in beide gevallen op het technisch verslag, minimaal drie gebreken in categorie III in de hoofdrubrieken Omhulsel en Binnenstructuur of drie gebreken in categorie IV en 60 strafpunten (punten kunnen enkel toegekend worden indien het (technisch) verslag niet ouder is dan 6 maanden en indien de kandidaat de woning bewoont op moment van het onderzoek) d) overschrijding van de bezettingsnorm van de Vlaamse Wooncode, of onaangepast aan de fysieke mogelijkheden van een bejaarde of van een persoon met een handicap e) ongeschiktverklaring of conformiteitsonderzoek met advies tot ongeschiktverklaring (punten kunnen enkel toegekend worden indien het (technisch) verslag niet ouder is dan 6 maanden en indien de kandidaat de woning bewoont op moment van het onderzoek) f) ernstige gebreken aan de woning vastgesteld in een verslag van een officiële instantie (bijv. van een gemeente, woonwinkel, LOGO, politie, ) (punten kunnen enkel toegekend worden indien het (technisch) verslag niet ouder is dan 6 maanden en indien de kandidaat de woning bewoont op moment van het onderzoek) 20 punten 20 punten 17 punten 17 punten 11 punten 11 punten d. de betaalbaarheid van de huurprijs: a) de te betalen huurprijs, verminderd met een eventuele huursubsidie, bedraagt meer dan 50% van het actueel besteedbare inkomen b) de te betalen huurprijs, verminderd met een eventuele huursubsidie, bedraagt meer dan 35% en minder dan 50% van het actueel besteedbare inkomen 14 punten 11 punten e. het zelfstandig wonen of gaan wonen van een minderjarige met begeleiding door een erkende dienst: a) zelfstandig wonen of gaan wonen met begeleiding 17 punten /336 RMW - 11 maart 2014

162 door een erkende dienst 3. De kinderlast (max. 6 punten) Voor elk kind wordt een punt toegekend. Ook de kinderen die niet permanent in de woning zullen verblijven worden in rekening gebracht, zoals kinderen die geplaatst zijn, of kinderen waarvoor je co-ouderschap of een omgangsrecht hebt 4. Een mutatievraag van een SVK-huurder (max 14 3 punten) Een SVK-huurder die naar een andere SVK-woning wil verhuizen, en zich dan ook terug op het inschrijvingsregister voor kandidaat-huurders plaatst, krijgt 7 3 extra punten. Als je als SVK-huurder in een woning woont die te klein is geworden volgens de normen van de rationele bezetting van het SVK, krijg je 14 punten. 5. De band met de gemeente of het werkingsgebied ( 3 punten) Personen die een band hebben met de gemeente / werkingsgebied willen we een extra kans bieden. Een band met de gemeente / werkingsgebied is: - als je op het ogenblik van de toewijzing effectief verblijft in de gemeente van de vrijkomende SVK-woning, - als je in de periode van zes jaar voorafgaand aan de toewijzing ingeschreven bent of was in het bevolkingsregister van de gemeente. Hoe passen we dit toe: Indien je een band aantoont met de gemeente, krijg je 3 extra punten. 6. Vermindering van punten (3 punten) Tenslotte kan je puntenaantal ook verminderd worden. Als je 2 keer zonder grondige reden een woning weigert die voldoet aan je woonwensen, wordt je puntenaantal gedurende een jaar met 3 punten verminderd /336 RMW - 11 maart 2014

163 SVK OCMW GENT OFFERLAAN GENT INTERN HUURREGLEMENT BIJLAGE 7: DE RATIONELE BEZETTING De oppervlakte- en bezettingsnormen: 1) de netto-vloeroppervlakte van de leefkamer bedraagt minimaal 16 m² voor 1 persoon, te verhogen met 2 m² per bijkomende persoon 2) er is een slaapkamer per alleenstaande persoon of per koppel 3) er is een slaapkamer per kind, per groep van twee kinderen van hetzelfde geslacht of per groep van twee kinderen van verschillend geslacht jonger dan 10 jaar De netto-vloeroppervlakte van de slaapkamer zoals hierboven vermeld bedraagt minimaal 1) 6,5 m² als ze bestemd is voor 1 persoon 2) 10 m² als ze bestemd is voor 2 personen Een studio is bestemd voor de huisvesting van maximaal 1 persoon. In afwijking van bovenstaande oppervlaktenormen, bedraagt De netto-vloeroppervlakte van de leefkamer van een studio bedraagt minimaal 22,5 m². Het SVK kan hiervan afwijken en de normen Vlaamse Wooncode hanteren (18 m²) bijvoorbeeld in het geval van de aanwezigheid van nietmeerekenbare oppervlaktes. De metingen worden uitgevoerd tussen de (binnen)muren, enkel op een vloeroppervlakte waar de vrije hoogte tenminste 2,20 m bedraagt. Alleen kamers voorzien van een normale licht- en luchttoevoer worden beschouwd als woonvertrekken (leefkamer, keuken of slaapkamer). Door het SVK OCMW Gent worden bovendien volgende bijkomende voorwaarden gehanteerd: De minimale rationele bezetting van een slaapkamer is 1 persoon De maximale rationele bezetting van een slaapkamer is 2 personen De maximale rationele bezetting van een studio is 1 persoon Voor de toepassing van deze oppervlaktenormen wordt uitgegaan van de gezinssamenstelling van de aanvrager op de referentiedatum. Onderstaande tabel bevat een overzicht van de toegelaten rationele bezetting per woningtype. Naast het woningtype (woning/appartement of studio) wordt het aantal slaapkamers, de minimale bezetting en de maximale bezetting van deze woning weergegeven /336 RMW - 11 maart 2014

164 1e letter = woning slaapkamer 1 slaapkamer 2 slaapkamer 3 slaapkamer 4 slaapkamer 5 slaapkamer 6 1e cijfer = aantal slaapkrs 1 volw 2 volw 1 kind 2 kindr 1 kind 2 kindr 1 kind 2 kindr 1 kind 2 kindr 1 kind 2 kindr totaal aantal 1 1 2e cijfer : aantal volw 3e cijf : kinderen 1 slpk 1 slpk slpk 1 slpk 1 slpk 1 slpk 1 slpk 1 slpk 1 slpk 1 slpk slpk 1 slpk bewoners S0.10 Studio vr slechts 1 persoon 1 A1.10 woning met 1 slaapkamer 1 1 A1.20 woning met 1 slaapkamer A2.11 woning met 2 slaapkamer A2.12 woning met 2 slaapkamer A2.21 woning met 2 slaapkamer A2.22 woning met 2 slaapkamer A3.12 woning met 3 slaapkamer A3.13 woning met 3 slaapkamer A3.14 woning met 3 slaapkamer A3.22 woning met 3 slaapkamer A3.23 woning met 3 slaapkamer A3.24 woning met 3 slaapkamer A4.13 woning met 4 slaapkamer A4.14 woning met 4 slaapkamer A4.15 woning met 4 slaapkamer A4.16 woning met 4 slaapkamer A4.23 woning met 4 slaapkamer A4.24 woning met 4 slaapkamer A4.25 woning met 4 slaapkamer A4.26 woning met 4 slaapkamer /336 RMW - 11 maart 2014

165 1e letter = woning slaapkamer 1 slaapkamer 2 slaapkamer 3 slaapkamer 4 slaapkamer 5 slaapkamer 6 1e cijfer = aantal slaapkrs 1 volw 2 volw 1 kind 2 kindr 1 kind 2 kindr 1 kind 2 kindr 1 kind 2 kindr 1 kind 2 kindr totaal aantal 1 1 2e cijfer : aantal volw 3e cijf : kinderen 1 slpk 1 slpk slpk 1 slpk 1 slpk 1 slpk 1 slpk 1 slpk 1 slpk 1 slpk slpk 1 slpk bewoners A5.14 woning met 5 slaapkamer A5.15 woning met 5 slaapkamer A5.16 woning met 5 slaapkamer A5.17 woning met 5 slaapkamer A5.18 woning met 5 slaapkamer A5.24 woning met 5 slaapkamer A5.25 woning met 5 slaapkamer A5.26 woning met 5 slaapkamer A5.27 woning met 5 slaapkamer A5.28 woning met 5 slaapkamer /336 RMW - 11 maart 2014

166 Notulen open zitting Bijlage: _DO_voorstel intern huurreglement huurders.doc 166/336 RMW - 11 maart 2014

167 Dit document is een deel van het intern huurreglement van SVK OCMW Gent, Offerlaan 4, 9000 Gent Het werd goedgekeurd op het Bijzonder Comité Woonbeleid van DATUM punt NR en door de Raad op DATUM punt NR. SVK OCMW GENT OFFERLAAN GENT INTERN HUURREGLEMENT DEEL II : HUURDERS Het intern huurreglement is openbaar en kan dus door iedereen worden opgevraagd. Het wordt uitdrukkelijk bekend gemaakt aan alle kandidaat-huurders ingeschreven in het inschrijvingsregister van het SVK, en aan alle huurders. Het intern huurreglement kan worden gewijzigd door de Raad van OCMW Gent. Iedere wijziging wordt met gewoon schrijven meegedeeld aan alle ingeschreven kandidaat-huurders op het ogenblik van de actualisatie van het inschrijvingsregister voor kandidaat-huurders. De kennisgeving aan de huurders wordt met gewoon schrijven meegedeeld. In dit deel van het intern huurreglement schetsen we de voorwaarden, verwachtingen en werkwijze voor de huurders van het SVK, zijnde; 8. De (onder)huurder. 9. De huurovereenkomst en het reglement van inwendige orde 10. Het einde van de huurovereenkomst 11. Communicatie met het SVK Het eerste deel van het Intern Huurreglement bevat meer informatie voor de kandidaathuurders. Huurders en anderen kunnen deze teksten op eenvoudig verzoek verkrijgen op het SVK-secretariaat. De huurders krijgen deel 2 van het intern huurreglement bij de ondertekening van het contract. Opgelet: We trachten met deze tekst een verstaanbare vertaling te maken van het Kaderbesluit Sociale Huur (officieel: het besluit van de Vlaamse Regering van 12/10/2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode, (B.S. 7/12/2007)). Enkel het Kaderbesluit Sociale Huur bevat de juiste tekst /336 RMW - 11 maart 2014

168 Hfst 8: De Huurder of Onderhuurder 8.0. Algemeen. We onderscheiden verschillende categorieën van huurders, met mogelijks verschillende toetredingsvoorwaarden en rechten, maar steeds met dezelfde plichten. Deze categorieën zijn ook van toepassing op oude huurcontracten. Daarom verwacht het SVK dat je elke gezinsuitbreiding of verandering binnen de maand meedeelt aan het SVK. Nieuwe huurders moeten immers voldoen aan de toelatingsvoorwaarden, met uitzondering van de inkomensvoorwaarde (zie 8.2.) 8.1. De oorspronkelijke onderhuurder of huurder. Bij de aanvang van de huurovereenkomst zal aan alle meerderjarigen die de woning zullen betrekken worden gevraagd de huurovereenkomst te ondertekenen. Toch moet het van aan de start duidelijk zijn wie de referentiehuurder is (er kan maar één persoon referentiehuurder zijn). De referentiehuurder en zijn wettelijke of feitelijke partner worden huurder categorie A. Zij krijgen volledige rechten op het huurcontract. Ook het meerderjarig inwonend kind wordt gevraagd de huurovereenkomst te ondertekenen. Ze dienen net als de andere huurders te voldoen aan dezelfde voorwaarden, maar worden huurder categorie C (zie 8.2.2) Later toetredende huurders: De hierna volgende omschrijvingen van huurder zijn enkel van toepassing op personen die later de huurwoning gaan betrekken (toetredende huurders). Je bent als huurder steeds verplicht wijzigingen in de gezinssamenstelling binnen de maand te melden aan het SVK. Later toetredende huurders moeten steeds voldoen aan de volgende toelatingsvoorwaarden: - meerderjarig zijn, - geen woning of bouwgrond in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben - voldoen aan de taal en inburgeringbereidheid - ingeschreven in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister. Wie later toetreedt tot de huurovereenkomst moet echter niet voldoen aan de inkomensvoorwaarde. Voor meer informatie over de toelatingsvoorwaarden verwijzen we je naar deel 1 van het intern huurreglement. Je vindt hier ook meer uitleg over een mogelijke weigering door het SVK, of over het verhaalrecht als de later toetredende huurder wordt geweigerd. Je kan dit deel opvragen op het SVK-secretariaat /336 RMW - 11 maart 2014

169 Wettelijke en feitelijke partner Als je later huwt of wettelijk gaat samenwonen met je partner en die persoon betrekt de huurwoning, wordt deze persoon je wettelijke partner. Hij of zij moet voldoen aan de toelatingsvoorwaarden met uitzondering van de inkomensvoorwaarde. Door te huwen of wettelijk te gaan samenwonen, kan je partner huurder categorie B worden en dezelfde rechten en plichten krijgen als de oorspronkelijke huurder. Deze persoon én de oorspronkelijke (onder)huurder brengen het SVK hiervan schriftelijk op de hoogte, en dit binnen de maand na het huwelijk of wettelijk samenwonen. Met een feitelijke partner bedoelen we de partner van (één van) de oorspronkelijke (onder)huurder, die feitelijk samenwoont of gaat samenwonen met de oorspronkelijke (onder)huurder. Zowel de wettelijke als de feitelijke partner is verplicht de huurovereenkomst mee te ondertekenen maar eerst en vooral het SVK onmiddellijk op de hoogte te brengen. Voor deze toetredende partner gelden immers de toelatingsvoorwaarden die hierboven zijn opgesomd. Het SVK moet het ondertekenen van de huurovereenkomst weigeren als de partner niet voldoet aan deze toelatingsvoorwaarden. Daarnaast moet het SVK de toetreding ook weigeren indien de woonbezettingsnormen uit de Vlaamse Wooncode worden overschreden. Dit maakt dat we gegevens (moeten) opvragen. Ook de proefperiode (zie 11.3 van het intern huurreglement en art 4 van het huurcontract) is van toepassing. Deze periode van 2 jaar gaat in op de datum dat je het SVK hebt verwittigd. We kunnen aan dit ondertekenen bijkomende voorwaarden van begeleiding opleggen of de huurder weigeren indien deze partner - huurder is of geweest is van het SVK en de huurovereenkomst werd beëindigd bij een ernstige tekortkoming in zijn huurderverplichting. - een woning van het SVK bewoont of heeft verlaten en die ernstig of blijvend zijn verplichtingen niet is nagekomen - Een ernstige bedreiging vormt voor de fysieke of psychische integriteit van de bewoners of buren. We verwijzen hiervoor naar deel 1 van het intern huurreglement, punt Als een wettelijke partner het huurcontract ondertekent wordt hij of zij huurder categorie B. Deze persoon heeft vanaf dan dezelfde rechten en plichten als de oorspronkelijke huurder. Als een feitelijke partner het huurcontract ondertekent in bijlage, krijgt hij niet meteen alle rechten op het huurcontract. Gedurende 12 maanden na de ondertekening krijgt hij immers het statuut van huurder categorie C (zie ). Na 12 maanden wordt de feitelijke partner automatisch huurder categorie B, en krijgt hij of zij ook dezelfde rechten en plichten als de oorspronkelijke huurder Anderen Tenslotte zijn er nog alle andere personen die de woning (gaan) betrekken, daar hun hoofdverblijfplaats hebben en die niet de referentiehuurder of zijn wettelijke of feitelijke 3 169/336 RMW - 11 maart 2014

170 partner zijn. Voor hen zijn de hoger genoemde toelatingsvoorwaarden én proefperiode onverkort van toepassing. Deze toetredende huurder is verplicht de huurovereenkomst mee te ondertekenen maar eerst en vooral het SVK onmiddellijk op de hoogte te brengen. Het SVK moet zijn akkoord geven. Voor deze toetredende huurders gelden immers de toelatingsvoorwaarden, met uitzondering van de inkomensvoorwaarde. Het SVK moet het ondertekenen van de huurovereenkomst weigeren als deze persoon niet voldoet aan deze toelatingsvoorwaarden. Daarnaast moet het SVK de toetreding ook weigeren indien de woonbezettingsnormen uit de Vlaamse Wooncode worden overschreden. Dit maakt dat we gegevens (moeten) opvragen. We kunnen aan dit ondertekenen bijkomende voorwaarden van begeleiding opleggen of de huurder weigeren indien deze partner - huurder is of geweest is van het SVK en de huurovereenkomst werd beëindigd bij een ernstige tekortkoming in zijn huurderverplichting. - een woning van het SVK bewoont of heeft verlaten en die ernstig of blijvend zijn verplichtingen niet is nagekomen - Een ernstige bedreiging vormt voor de fysieke of psychische integriteit van de bewoners of buren. We verwijzen hiervoor naar deel 1 van het intern huurreglement, punt Ook alle meerderjarige personen die van bij de start van het huurcontract de woning betrekken, maar geen referentiehuurder of partner van de referentiehuurder zijn én je kinderen die meerderjarig worden, worden verzocht de huurovereenkomst te ondertekenen. Met uitzondering van de minderjarige kinderen die in de loop van het huurcontract meerderjarig worden, moeten die personen uiteraard ook voldoen aan de toelatingsvoorwaarden (samen met de referentiehuurder en evt. zijn partner) en is de proefperiode op hen van toepassing. Voor kinderen die in de loop van het huurcontract meerderjarig worden, zijn de toelatingsvoorwaarden én de proefperiode niet van toepassing. Gezien ze huurder worden, vallen ze wel onder alle huurderverplichtingen. Deze huurders worden huurder categorie C krijgen een beperkter recht op het huurcontract. Het huurcontract wordt niet op hen overgedragen als de andere huurders categorie A of B de woning verlaten en dus het contract opzeggen. Het huurcontract stopt ook bij het overlijden van de laatste inwonende referentiehuurder of partner Verhaal bij weigering tot toetreding Als het SVK je feitelijke partner of iemand anders weigert toe te laten tot de woning, en je kan niet akkoord gaan met deze beslissing, raden we je aan dit te bespreken met een SVKmedewerker. Als dit gesprek je niet verder helpt, en je hebt voldoende argumenten die aantonen dat de beslissing van het SVK onterecht is, kan je je zaak voorleggen aan de toezichthouder. We noemen dit het verhaalrecht. Let op: hiervoor stuur je een aangetekende én gemotiveerde brief naar de toezichthouder en dit binnen de 30 dagen na de beslissing van het SVK /336 RMW - 11 maart 2014

171 De toezichthouder beoordeelt of de beslissing van het SVK gegrond is. Hij bezorgt zijn antwoord aan jou en aan het SVK en dit binnen de 30 dagen na je aangetekend schrijven. Op basis van het antwoord van de toezichthouder kan het SVK zijn beslissing herzien. Ons antwoord mag je dan ook verwachten binnen de 30 dagen na ontvangst van de beoordeling van de toezichthouder. Als je van het verhaalrecht wilt gebruikmaken, bezorg je een gemotiveerd en aangetekend schrijven aan de toezichthouders: Agentschap Inspectie RWO aan de toezichthouders Phoenixgebouw, Koning Albert II-laan 19 bus Brussel Huurdersverplichtingen. De (onder)huurder leeft volgende verplichtingen na: - de woning betrekken, - iedere gezinswijziging binnen de maand schriftelijk meedelen, - hier zijn hoofdverblijfplaats én domicilie hebben, - de huurprijs betalen, - de woning onderhouden als een goede huisvader, - bereidheid tonen om Nederlands te leren, - voor de verplichte inburgeraars, een inburgeringstraject volgen, - de woning zo bewonen dat de leefbaarheid niet in gedrang komt en geen hinder ontstaat voor buren en naaste omgeving. - als er een begeleidingsovereenkomst is afgesloten, de afspraken naleven - in bepaalde gevallen instemmen met een verhuis: als de woning die aangepast is aan de fysieke mogelijkheden van personen met een handicap niet langer wordt bewoond door een persoon die daar nood aan heeft als de woning een sociale assistentiewoning is en niet langer wordt bewoond door een persoon die minstens 65 jaar oud is als er renovatiewerken worden uitgevoerd in de huidige woning, waardoor de huurder daar niet langer kan blijven wonen. We willen je uitdrukkelijk vragen de huur te betalen en dit ten laatste tegen de datum vermeld in het huurcontract. Naast het betalen van de huur vormt het onderhouden van de woning een belangrijk element. In bijlage 2 vind je een overzicht van de verantwoordelijkheden voor de huurder en de verhuurder. Dit kan je een houvast bieden als je twijfelt voor wie de kosten van het onderhoud zijn. Je kan ook altijd met je vragen bij het SVK terecht Verhuurderverplichtingen Het SVK heeft volgende verplichtingen: - bij het aangaan huurovereenkomst aan de huurder de huurprijs en een inschatting van de huurlasten meedelen, - een woning die voldoet aan de kwaliteitseisen ter beschikking stellen en ervoor zorgen dat deze woning tijdens de verhuurperiode hieraan blijft voldoen, - de huurwoning onderhouden zodat ze als sociale huurwoning kan blijven worden verhuurd én de herstellingen uitvoeren of laten uitvoeren waarvoor de verhuurder verantwoordelijk is /336 RMW - 11 maart 2014

172 Hfst 9: De Huurovereenkomst 9.0. Algemeen Het SVK huurt woningen, om deze onder te verhuren. Dit maakt dat we je als huurder niet meer rechten kunnen geven, als we van de eigenaar in onze onderlinge huurovereenkomst hebben bekomen. Dit hoofdhuurcontract moet wel mogelijk maken dat we het door het Vlaamse Gewest opgelegde model van onderhuurcontract kunnen afsluiten. Je sluit een huurcontract af met het SVK. Voor alle vragen en problemen wend je je dan ook tot het SVK. Indien nodig zal het SVK de eigenaar van de woning aanspreken. In geen enkele situatie is het toegelaten dat de huurder zich rechtstreeks tot de eigenaar wendt. De overheid legt de regelgeving vast die van toepassing is op sociale verhuring. Die is in belangrijke mate opgenomen in dit intern huurreglement en in het huurcontract. Voor alle andere elementen is de huurwet van toepassing. Opgelet! Het is best mogelijk dat de regelgeving tijdens de duur van de huurovereenkomst wijzigt. Dat kan ook gevolgen hebben voor jou als huurder. Als de regelgeving wordt aangepast, zijn die wijzigingen ook van toepassing op huurders die een contract afsloten voor dat die wijzigingen van kracht werden. De bepalingen die zijn opgenomen in je huurcontract kunnen dus in de toekomst niet langer geldig zijn Model-onderhuurcontract Het SVK gebruikt het model van onderhuurcontract, zoals ons opgelegd door het Vlaamse Gewest. De nieuwe huurder krijgt het onderhuurcontract aangeboden ter ondertekening. Het SVK zal deze huurovereenkomst overlopen samen met de huurder. Behalve een aantal essentiële uitzonderingen gaan we daarom in dit intern huurreglement de bepalingen van de huurovereenkomst niet herhalen. Niet-huurders kunnen steeds een aan de keuzes van het SVK aangepast modelhuurcontract opvragen op het SVK-secretariaat. We bieden je steeds een huurcontract van 9 jaar. Het is belangrijk om te weten dat de huurperiode voor de huurder nooit langer kan zijn dan de huurperiode in het huurcontract tussen het SVK en de betreffende eigenaar De Huurwaarborg Het SVK vraagt een huurwaarborg, en dit volgens de sociale huurwet. Dit betekent dat we verwachten dat bij de ondertekening van het huurcontract / overhandigen van de sleutels, een waarborgsom gelijk aan 2 maanden huur op een geblokkeerde rekening moet worden geplaatst. De huurwet laat toe dat je deze waarborg vervangt door een bankgarantie, waardoor je de waarborg in schijven aan de bank betaalt. Weet dat in deze situatie je waarborg 3 maanden bedraagt. Tenslotte is er ook een mogelijkheid om je waarborg gespreid te betalen aan het SVK. Bij de ondertekening van het contract / overhandigen van de sleutels, zal je dan al 1 maand huur moeten betalen, het resterende bedrag betaal je vervolgens in maandelijkse schijven en dit in een periode van maximum 18 maanden. Als je zo de waarborg hebt volgestort, zullen we die som conform de huurwet op een geblokkeerde rekening plaatsen /336 RMW - 11 maart 2014

173 9.3. Plaatsbeschrijving Bij de start van de huurovereenkomst wordt samen met de huurder een plaatsbeschrijving opgemaakt. Dit document zal ook samen met het huurcontract geregistreerd worden. Het SVK zal hiervoor geen kosten aanrekenen Reglement van inwendige orde In bijlage 1 bij dit Intern Huurreglement vind je het reglement van Inwendige Orde. De SVKmedewerker zal dit reglement samen met je overlopen bij de ondertekening van het onderhuurcontract. Hierbij worden de artikels die niet van toepassing zijn op je huurwoning geschrapt. We vragen je uitdrukkelijk dit reglement te respecteren. HFST 10: Het einde van de Huurovereenkomst Algemeen. In het modelhuurcontract zijn de verschillende opzegmogelijkheden opgenomen (art. 31 tot en met 37). We beperken ons tot een aantal belangrijke lijnen. Het Kaderbesluit Sociale Huur geeft vanaf 2008 een aantal nieuwe mogelijkheden van opzeg of beëindiging. Die gelden ook voor de huurcontracten afgesloten voor 1/01/2008 (datum ondertekening). Mogelijk betekent dit dat de opzegmogelijkheden zoals vermeld in jouw huurcontract gewijzigd zijn. Daarom nemen we ze hier nog eens op Opzeg door de huurder. Je kan het huurcontract op ieder moment beëindigen, mits een opzegtermijn van 3 maanden. De opzegging geldt enkel voor de huurder die de opzegbrief ondertekent, en niet voor de andere (oorspronkelijke of toegetreden) huurders. Als er andere huurders categorie A of B blijven wonen, vervalt de opzegtermijn. De overblijvende huurders blijven dan alleen verantwoordelijk voor de huurderverplichtingen zoals het betalen van de huurprijs, en het vergoeden van de eventuele schade aan de woning. Als echter alle huurders categorie A of B de woning verlaten, moeten ook de huurders categorie C (zie 8.2.2) de woning verlaten. De overblijvende huurder categorie C krijgt 6 maanden tijd om te vertrekken (zie 10.3) Als een opzeg wordt gegeven door alle huurders, dienen ook alle huurders de opzegbrief te ondertekenen. In dat geval bedraagt de opzegtermijn 3 maanden. Als andere huurders in de woning blijven, worden zij verder verantwoordelijk voor de huurderverplichtingen zoals het betalen van de huur en het onderhoud van de woning. Maar mogelijks is er op het moment dat één of enkele huurders vertrekken schade aan de woning, of moeten er nog rekeningen worden betaald. Het is niet meer dan eerlijk dat alle huurders onderling daar een afspraak over maken. Daarom zal het SVK als een huurder opzegt steeds: - de staat van de woning vergelijken met de intredende plaatsbeschrijving - aan de huurders vragen eventuele schade te herstellen, of anders zal het SVK dit (laten) doen en de kosten verdelen over de blijvende en de vertrekkende huurders, 7 173/336 RMW - 11 maart 2014

174 - de eventuele schulden afrekenen, - afspraken maken over de waarborg. Vanzelfsprekend zal een huurwaarborg moeten blijven staan. De vertrekkende huurder kan deze niet opeisen, zonder dat er een (nieuwe) waarborg is gesteld, gelijk aan het oorspronkelijke bedrag, verhoogt met de interesten. Als we geen akkoord vinden, moeten we deze situatie voorleggen aan de Vrederechter. Als je twijfelt over je opzeg of over de mogelijke gevolgen, aarzel dan niet om contact op te nemen met het SVK. Mogelijks vinden we samen een oplossing. Je kan met je vraag ook altijd terecht bij de Huurdersbond Beëindiging door het SVK. Als het SVK de overeenkomst opzegt, is dit van toepassing op ALLE (onder)huurders. Het SVK moet of kan de huurovereenkomst beëindigen: - omdat de eigenaar het hoofdhuurcontract opzegt, - volgend op een mandaat van de Vrederechter, dit ten gevolge van een verzoek tot beëindiging door het SVK. - op ieder moment voor de volgende redenen: als een huurder categorie A of B een woning volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik verwerft in het binnen- of buitenland. De opzeggingstermijn bedraagt dan zes maanden. als een huurder categorie A of B een perceel dat bestemd is voor woningbouw, volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik verwerft in het binnen- of buitenland. De opzeggingstermijn bedraagt dan 5 jaar. als een onderhuurder blijvend zijn huurdersverplichtingen niet nakomt. De opzeggingstermijn bedraagt dan drie maanden. als een onderhuurder ten gevolge van foute of onvolledige informatie onrechtmatig bepaalde voordelen heeft genoten waarop hij eigenlijk geen recht had of waardoor hij onrechtmatig is toegelaten tot de sociale huurwoning. De opzeggingstermijn bedraagt eveneens drie maanden. De woning die in een ruimtelijke bestemmingszone in België ligt waar wonen niet toegelaten is, wordt niet beschouwd als een woning. Als een woning of een stuk bouwgrond kosteloos werd verworven (bijvoorbeeld door een erfenis), kan daar steeds afstand van gedaan worden. De onderhuurovereenkomst wordt dan niet opgezegd door het SVK. De onderhuurder heeft een jaar tijd om de woning te vervreemden Ontbinding van rechtswege In een aantal gevallen neemt het huurcontract automatisch een einde. Noch de huurder, noch het SVK zegt het contract effectief op, het stopt gewoon om bepaalde redenen. Dit gebeurt als: - de laatste huurder categorie A of B overlijdt. Ook al blijven er nog huurders categorie C (zie 8.2.2) achter in de woning, de huurovereenkomst neemt een einde en deze huurders zullen de woning moeten verlaten. Hiervoor krijgt die overgebleven huurder 6 maanden tijd /336 RMW - 11 maart 2014

175 Hij moet dan wel drie maanden op voorhand aan het SVK de datum van vertrek doorgeven. Omwille van billijkheidsredenen kan het SVK beslissen om die ontbindingstermijn van zes maanden te verlengen tot maximaal vijf jaar. - de laatste huurder categorie A of B de woning verlaat. Ook in dit geval geldt dat voor eventuele huurders categorie C (zie 8.2.2) die nog in de woning wonen, het huurcontract automatisch eindigt. Hiervoor krijgt die overgebleven huurder eveneens 6 maanden tijd vanaf het moment dat de huurder categorie A of B heeft opgezegd. Ook hier kan hij vroeger vertrekken als hij een opzegperiode van 3 maanden respecteert en kan het SVK beslissen om de termijn van 6 maanden te verlengen tot maximum 5 jaar. - een huurder alleen de woning verlaat en hij laat na om op te zeggen. Als er nog andere huurders categorie A of B in de woning blijven, neemt de overeenkomst van rechtswege een einde, maar enkel t.a.v. de vertrokken huurder. In dat geval wordt hij dus na twee maanden van de huurovereenkomst geschrapt. Als het gaat om een echtgenoot of wettelijke samenwoner die vertrekt zonder opzeg, zal de achtergebleven partner moeten aantonen dat het huwelijk onherstelbaar ontwricht is. (zie deel 1 van dit intern huurreglement). Anders kan de huurovereenkomst niet ontbonden worden t.a.v. de vertrokken huurder. HFST 11: COMMUNICATIE MET HET SVK Begeleiding en huisbezoeken We verwachten dat je in staat bent je woning als een goede huisvader te onderhouden en dat je zelfstandig kan wonen (zie de huurdersverplichtingen in 7.3.) Het SVK is een sociale verhuurder. We willen de huurder bijstaan in zijn rechten én in zijn plichten als huurder. Huurderbegeleiding is één van onze belangrijke opdrachten. Als je een probleem ondervindt met het wonen in deze woning, met de woning zelf of met de huurovereenkomst hebben we liever dat je ons te vroeg aanspreekt dan te laat. Eén van de belangrijkste elementen in deze huurderbegeleiding is het huisbezoek. De huurbegeleider kan je regelmatig thuis bezoeken. Hier kijken we samen of het wonen in deze woning lukt, of er geen grote problemen zijn, en of de woning wordt onderhouden. Als er grote problemen opduiken, of problemen die niets met de woning of het huurcontract te maken hebben, kunnen we samen zoeken naar een meer gespecialiseerde dienst Klachtenprocedure Wanneer je als kandidaat-huurder of huurder een probleem hebt met de werking of de dienstverlening van het SVK, aarzel niet en kom met ons praten. Samen komen we meestal wel tot een oplossing. Het SVK is natuurlijk wel gebonden aan regelgeving. Oplossingen voor bvb huurproblemen of toewijzingen moeten dus stroken met de wet. Slagen we er niet in om een oplossing te vinden, kan je een klacht indienen. Er is een procedure voorzien die beschrijft welke stappen je kan ondernemen om tot een oplossing te komen. Je kan die procedure opvragen op het SVK-secretariaat /336 RMW - 11 maart 2014

176 11.3. Proefperiode In je huurcontract zal je ook lezen dat er een proefperiode van 2 jaar wordt voorzien. Deze dient om je als huurder extra op te volgen en te begeleiden. Op het einde van de proefperiode zal het SVK ook nog eens toetsen of je voldoet aan de taal- en inburgeringsvoorwaarde als huurderverplichting, voor zover je dit bij toewijzing nog niet definitief bewezen had (omdat je bijvoorbeeld nog een cursus Nederlands moest gaan volgen of nog niet had afgerond). Het blijft ook mogelijk dat het SVK je taal- of inburgeringsbereidheid ook na de proefperiode nagaat. Dit is immers een huurderverplichting /336 RMW - 11 maart 2014

177 SVK OCMW GENT OFFERLAAN GENT TEL: INTERN HUURREGLEMENT HUURDERS (DEEL 2) Bijlage 1: Reglement van Inwendige Orde REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE 1. Algemeen 1.1. Dit reglement van inwendige orde beschrijft alle zaken die je strikt moet naleven. Om samenleven op een goede manier te laten verlopen moeten we een aantal afspraken vastleggen. Dit reglement zet deze afspraken op een rijtje. Het reglement van inwendige orde vervangt het huurcontract niet en zien we als een aanvulling bij de huurovereenkomst en een verduidelijking ervan Door de ondertekening van het huurcontract ben je huurder geworden van een woongelegenheid van het sociaal verhuurkantoor. Daardoor heb je jou er toe verbonden om effectief in het gehuurde pand te wonen. Je bent verplicht het adres van jouw woongelegenheid te gebruiken als domicilie. Dit regel je op de Dienst Bevolking van Stad Gent Je gebruikt de woongelegenheid om te wonen, alle handels- of beroepsactiviteiten zijn verboden. Je mag in geen geval de woongelegenheid onderverhuren aan familie of aan andere personen. Je moet het sociaal verhuurkantoor op de hoogte brengen van elke verandering in de gezinssamenstelling. Let op: contacteer het sociaal verhuurkantoor als je iemand bij je zou willen laten inwonen. Je moet hiervoor steeds op voorhand toelating vragen! 1.4. Wanneer je zaken uit dit reglement van inwendige orde of uit het huurcontract niet naleeft, rekenen we de kosten van de schade aan of schakelen we bevoegde diensten in. 2. Gemeenschappelijke delen 2.1. De gemeenschappelijke delen zijn alle binnen- en of buitenruimten die je deelt met andere huurders: oprit, hall, gang, trap, traphal, lift, kelder, tuin, koer, berging, garage, 2.2. In de gemeenschappelijke delen mag je niets stapelen. Je bent zelf verantwoordelijk voor het opruimen van voorwerpen die jouw eigendom zijn. De gemeenschappelijke delen moet je voor brandveiligheid steeds vrij houden. Het sociaal verhuurkantoor is niet /336 RMW - 11 maart 2014

178 verantwoordelijk voor schade en/of het verdwijnen van achtergelaten bezittingen in de gemeenschappelijke delen Luidruchtig spelen mag niet in de gemeenschappelijke delen. De gemeenschappelijke delen worden door iedereen gebruikt. Respecteer mekaars rust De oprit en het voetpad moet je altijd vrij houden. Je mag hier geen voorwerpen stapelen. Parkeren van auto s op het voetpad is verboden. Je bent verantwoordelijk voor het onderhoud van de oprit. Je moet de oprit van de garage van andere huurders vrij houden. De eigenaar/huurder van de garage mag op de oprit van de garage parkeren Haal de brievenbus regelmatig leeg. Laat de post niet rondslingeren en/of zich opstapelen Sluit steeds de voordeur van het gebouw om de veiligheid te verzekeren. Een open deur is een uitnodiging tot inbraak en vandalisme In de gemeenschappelijke binnenruimten mag je niet roken. In de gemeenschappelijke buitenruimten mag je de sigarettenpeuken niet op de grond gooien De gemeenschappelijke delen worden 1 keer per week beurtelings door alle medebewoners onderhouden. Er zal in samenspraak met de huurbegeleider een beurtrol opgemaakt worden. We verwachten dat je het poetswerk respecteert. Indien je de gemeenschappelijke delen vuil maakt, maak je die zelf weer proper In de gemeenschappelijke ruimten staat een aparte teller op naam van het sociaal verhuurkantoor. Het elektriciteitsverbruik in de gemeenschappelijke delen is ten laste van het SVK. Spring zuinig om met het gebruik van elektriciteit Kinderen mag je niet in of in de buurt van de lift laten spelen. In de lift moet je kinderen onder 12 jaar steeds vergezellen Je mag geen aanplakbrieven, uithangborden of reclame hangen in de gemeenschappelijke delen. Je mag dit enkel met toestemming van het sociaal verhuurkantoor of enkel op de daarvoor bestemde plaatsen Je moet de tuin goed onderhouden. Bomen, struiken en andere beplanting laat je staan. Je draagt zorg voor het tuinmeubilair: banken, tafels, 3. Omgaan met buren 3.1. Respecteer de eigenheid van de buren Je woont samen met anderen in één gebouw. Hou rekening met je buren. Respecteer mekaars rust en maak geen lawaai dat storend is: bvb. te harde muziek, te luide TV, geroep, gespring, dichtslaande deuren, /336 RMW - 11 maart 2014

179 3.3. Geluidsoverlast leidt tot stress en heeft vaak burenruzie tot gevolg. De politie kan in deze situaties optreden We dulden geen vandalisme. Je mag geen bezittingen opzettelijk beschadigen of weg nemen. Je bent aansprakelijk voor de vergoeding van de aangerichte schade. 4. Onderhoud en herstellingen (binnen) 4.1. Op het einde van het huurcontract moet je de woongelegenheid in dezelfde staat afleveren als beschreven in de plaatsbeschrijving, volledig ontruimd en gepoetst Je bent als huurder verantwoordelijk voor het onderhoud van je woongelegenheid. De woongelegenheid moet in hygiënische en propere toestand zijn. Hiermee bedoelen we volgende zaken: - de woning regelmatig poetsen (stof afnemen, stofzuigen, dweilen, gordijnen wassen, afwassen, ); - voor het onderhoud geen bijtende en/of schurende reinigingsmiddelen gebruiken; - geen afval, voorwerpen, die leidingen kunnen verstoppen in het toilet werpen - geen schadelijke stoffen of vetten (frituurvet, kaarsvet, ) in de afvoeren gieten; - de woning voldoende verwarmen en verluchten; - dagelijks alle ruimten voldoende verluchten om vochtproblemen (schimmel, loskomende verf of bezetting, ) door damp te voorkomen. In het bijzonder de badkamer, keuken, wasplaats, slaapkamer, ; - de verwarmingsinstallatie tijdens de winter regelmatig gebruiken om de werking ervan te verzekeren; - muurvaste kasten, toestellen, deuren, laten staan; - kleine lekken of mankementen zo snel mogelijk herstellen of laten herstellen; - schade zo snel mogelijk opruimen en/of herstellen; Voor elk veranderings- en/of aanpassingswerk dat je wil uitvoeren aan de woning (voorbeeld plaatsten schotelantenne) moet je eerst toestemming vragen en krijgen van het sociaal verhuurkantoor. Afhankelijk van de aard van de werken moet het sociaal verhuurkantoor hiervoor ook eerst toestemming vragen aan de eigenaar van de woongelegenheid. Indien je toch veranderings- en/of aanpassingswerken uitvoert, kunnen we opleggen deze werken ongedaan te maken of op jouw kosten de woning in de originele staat te herstellen Is er iets defect in de gemeenschappelijke delen of in je eigen woongelegenheid? Signaleer het probleem aan je huurbegeleider en vermeld duidelijk wanneer we de woning kunnen bezoeken. Je kan naar het SVK komen als jouw huurbegeleider zitdag heeft. Op andere momenten kan je ook telefoneren naar je huurbegeleider of het SVK (contactgegevens en zitdagen op de laatste pagina van dit intern huurreglement) 5. Onderhoud en herstellingen (buiten) 5.1. De tuin moet je zelf onderhouden: hagen, struiken en bomen regelmatig snoeien. Gras regelmatig maaien, onkruid verwijderen en beplanting onderhouden /336 RMW - 11 maart 2014

180 5.2. Je kan geen afgedankte fietsen, brommers, auto s, elektrische apparaten, meubelen, buiten laten staan. Indien het sociaal verhuurkantoor deze voorwerpen verwijdert, is dit op jouw kosten Als bijlage vind je een lijst van onderhoudswerken (binnen en buiten) en herstellingen die ofwel voor jou of voor het sociaal verhuurkantoor zijn. Indien je twijfelt, neem dan contact op met het sociaal verhuurkantoor. 6. Huisvuil 6.1. Je moet het huisvuil regelmatig aan de huisvuilomhaling mee geven. Je mag geen huisen ander afval in garage, achterbouw of buiten stapelen. Het verwijderen ervan zal eventueel door het sociaal verhuurkantoor gebeuren en dit op jouw kosten. Het is belangrijk dat alle afval op het einde van de huur in de woning verwijderd is. Indien dit niet zo is zullen alle kosten van opruiming op jou verhaald worden Het huisvuil wordt regelmatig opgehaald. De dag van omhaling en de wijze van afvalsortering vind je op de afvalkalender. De afvalkalender wordt je bezorgd door je huurbegeleider. Gebruik altijd de vuilniszakken van de stad Gent. Let op dat er geen stank ontstaat. Je mag de vuilniszakken pas op de dag van de omhaling aan de voorgevel zetten. De omhalingen starten in Gent om 7u Sorteer je huisvuil op de volgende manieren: - restafval: al het huishoudelijk afval dat je niet kan sorteren; - glas: glazen flessen, flacons en bokalen (zonder deksels of doppen) moet je volledig ledigen; - papier en karton: papieren zakken, kartonnen dozen, tijdschriften en kranten, reclamebladen, boeken, telefoonboeken, computerpapier, schrijf- en machinepapier. Plastiek folie van kranten, tijdschriften en reclamebladen moet je verwijderen; - PMD (plastiek, metaal en drankkartons): plastiek flessen en flacons met dop, metalen verpakkingen en drankkartons voor vloeibare levensmiddelen. Al deze verpakkingen moet je volledig ledigen en liefst plat drukken; - GFT (groente-, fruit-, en tuinafval): organisch materiaal van etenswaren: groenten en fruit, deegwaren, melkproducten, toespijzen, vetten, tuinafval, - KGA (klein gevaarlijk afval): dien je te verzamelen in een milieubox. Deze milieubox kan je een aantal keer per jaar naar vaste wijk- of stilstandplaatsen in jouw gemeente of naar het containerpark brengen; - grof vuil: vuil dat niet onder bovenvermeld vuil valt. De gemeente haalt het grof vuil een aantal keer per jaar op of kan je het vuil zelf naar het containerpark brengen Sluikstorten Als sluikstorter loop je niet enkel het risico van gerechtelijke vervolging, maar moet je ook de kosten voor het opruimen van het sluikstort betalen. 7. Veiligheid 7.1. Verzekering Het sociaal verhuurkantoor heeft een brandverzekering (water en stormschade inclusief) afgesloten die jouw aansprakelijkheid dekt, d.w.z. als er (brand)schade is die normaal voor /336 RMW - 11 maart 2014

181 jouw rekening is, komt de verzekering van het sociaal verhuurkantoor hier in tussen (dit noemt afstand van verhaal). De inboedelverzekering (verzekering voor persoonlijke bezittingen zoals meubelen, toestellen, kledij, ) moet je zelf afsluiten Brandveiligheid Een brandverzekering voorkomt geen brand. Je moet er alles aan doen om je veiligheid te verzekeren. De brandblusapparaten, brandalarmen en rookmelders hangen er voor de veiligheid van iedereen. Je mag in geen geval de brandalarmen beschadigen of de brandblusapparaten leegspuiten. Je moet gestolen of leeggespoten brandblusapparaten aan het sociaal verhuurkantoor melden. De doorgang van vluchtwegen, nooduitgangen, trapzalen en trappen moet je steeds vrij houden. Barbecueën doe je niet in de woning of in de onmiddellijke nabijheid Het SVK zorgt voor het periodiek onderhoud van verwarmingstoestellen en septische putten. Jij betaalt hiervoor een maandelijkse bijdrage van 10 euro Om de veiligheid van de woning te verzekeren maak je gebruik van de bestaande infrastructuur (bvb. cv, kachels, geiser, boiler, ). Ruimten waarin gasinstallaties en verwarmingstoestellen of ketels staan moet je goed verluchten. Voor de brandveiligheid mag je niets in deze ruimten stapelen. De toegang tot de verwarmingsketel moet je steeds vrijhouden Voor de veiligheid laten we niet toe om: - elektrische leidingen bij te plaatsen; - aan gas- of stookolieleidingen te sleutelen; - verwarmingstoestellen en/of cv-ketels bij te plaatsen of te herstellen; - verluchtingsroosters dicht te maken; - elektriciteitsvoorzieningen te overbelasten; - vloeibare, gasachtige of andere vluchtige brandstoffen en/of giftige producten op te slaan; Jaarlijks sterven nog steeds mensen aan de gevolgen van een CO-vergiftiging (koolstofmonoxide). Dit is veelal het gevolg van slecht werkende toestellen of een slechte schouw. Toch kan je zelf enkele maatregelen nemen die het risico op een vergiftiging flink verkleinen: - verlucht elke kamer waarin je regelmatig komt. Kleine kamers en badkamers waar een waterverwarmer staat moet je extra verluchten. In kamers die je verwarmt met een verplaatsbare gas- of petroleumkachel moeten speciale ventilatieroosters zijn voorzien of eventueel een ventilator; - laat verwarmingstoestellen en waterverwarmers steeds door een erkend installateur aansluiten. Al deze toestellen zijn aangesloten op een schouw of hebben een rechtstreekse afvoer naar buiten; - laat schoorstenen en verwarmingstoestellen 1 keer per jaar nakijken en reinigen; - sluit niet meer dan één apparaat aan op dezelfde schouw; - slaap nooit in een kamer waarin een waterverwarmer brandt of waarin een verplaatsbaar verwarmingstoestel op gas of petroleum staat /336 RMW - 11 maart 2014

182 8. Huisdieren 8.1. Je kan enkel een huisdier houden mits voorafgaandelijk melding en met uitdrukkelijke goedkeuring van het sociaal verhuurkantoor. Het SVK zal hierbij rekening houden met de leefbaarheid en de aard van de woning Je kan enkel een huisdier houden in omstandigheden die voor mens en dier hygiënisch zijn Schade aangebracht door je huisdier moet je zelf herstellen of betalen Je zorgt ervoor dat je huisdier geen hinder (lawaai, geur, geblaf, agressie, ) veroorzaakt voor je buren. Je huisdier mag geen enkel gevaar vormen Je staat in voor het welzijn van het dier. Je kan je huisdier in geen geval mishandelen of verwaarlozen. Zodra we dit opmerken, zullen we een klacht indienen Het huisdier van de buren moet je met respect behandelen. 8.6 Bij overtreding van deze bepalingen kan het SVK je verzoeken om je huisdier definitief uit de woning te verwijderen. 9. Klachten / problemen 9.1. Indien je een klacht hebt in verband met de huurovereenkomst, de plaatsbeschrijving, gebreken aan de woningen, herstellingen, neem je altijd eerst contact op met het sociaal verhuurkantoor. Samen zoeken we naar een aanvaardbare oplossing. Indien je niet tevreden bent met de oplossing of er geen oplossing komt kan je de klachtenprocedure opstarten. Je kan deze procedure verkrijgen bij het sociaal verhuurkantoor Indien er een probleem is i.v.m. betaling van huur, onderhoud van de woning, herstelling, samenleven met buren, kortom voor alles wat te maken heeft met huren en wonen, neem je zo snel mogelijk contact op met het sociaal verhuurkantoor Als huurder moet je altijd het sociaal verhuurkantoor of je huurbegeleider contacteren en niet de eigenaar. Het sociaal verhuurkantoor is de verhuurder van de woning /336 RMW - 11 maart 2014

183 10. Huisbezoek Het sociaal verhuurkantoor heeft het recht de woning te bezoeken en te controleren of het gebruik van de woning overeenstemt met jouw huurderverplichtingen. We kondigen het bezoek steeds op voorhand aan. We kunnen gerechtelijke stappen ondernemen als je geen medewerking verleent aan deze huisbezoeken. 11. Energie en comfortabonnementen Je bent als huurder verantwoordelijk voor het water- en energieverbruik en eventuele andere abonnementen in je SVK-woning vanaf de ingangsdatum van de huur. Het kiezen van een elektriciteits- en/of aardgasleverancier is niet alleen een recht maar ook een plicht. Op het einde van de huur moet je dit melden aan de watermaatschappij, elektriciteits- en/of aardgasleverancier en de kabel- of telefoonmaatschappij. Het SVK zal je hierbij helpen maar je moet zelf je vroegere leveranciers verwittigen van je verhuis. 12. Varia Indien noodzakelijk kunnen we het reglement van inwendige orde aanvullen en/of wijzigen. Elke aanvulling en/of wijziging delen we schriftelijk aan jou mee en onderteken je opnieuw voor akkoord. Door ondertekening van dit reglement van inwendige orde ga je de verbintenis aan de voorschriften van dit reglement van inwendige orde strikt na te leven. Opgemaakt te Gent, op DATUM in 2 exemplaren waarvan elke partij verklaart één exemplaar te hebben ontvangen. De huurder(s), Het Sociaal Verhuurkantooor /336 RMW - 11 maart 2014

184 SVK OCMW GENT OFFERLAAN GENT INTERN HUURREGLEMENT HUURDERS Bijlage 2: Onderhoud van de Woning Volgend schema bied je een overzicht voor wie welke onderhoudskosten zijn (Bron; Kluwer huurzakboekje). Deze lijst omvat niet alle mogelijke situaties. Ze werd op grond van de wet, rechtspraak en gebruiken opgesteld. De gebruiken verschillen vaak van streek tot streek. Huurder 1. Antennes gewoon onderhoud, behalve wanneer het een gemeenschappelijke antenne is die dient voor verscheidene huurders Verhuurder onderhouden als het een gemeenschappelijke antenne is voor verscheidene huurders herstellen 2. Bomen periodiek snoeien volgens de beginselen van een goede tuinbouwkunde 3. Liften onderhoud 4. Haard onderhouden en herstellen scheuren en afgebroken stukken bijwerken; tegels die van de warmte gebarsten zijn vervangen (art BW) 5. Bad onderhouden (ledigen en reinigen na gebruik; watersporen vermijden; geen producten gebruiken die het verwijderen) 6. Balatum e.d. scheuren, schrammen, abnormale slijtage door wassen of reinigen met bijtende middelen 7. Balkons onderhouden o.m. één balkonstaaf vervangen herstellen herstellen vervangen indien versleten normale slijtage, scheuren door gebrekkige plaatsing; beschadiging die het gevolg zijn van oneffenheden in de onderlaag. herstellen onderhouden (als deel van de ruwbouw) en herstellen de veiligheidsinstallaties aan de buitenzijde die gevormd worden door de leuningen onderhouden - verscheidene balkonstaven, verweerd door ouderdom, vervangen /336 RMW - 11 maart 2014

185 8. Water bekkens (leidingen, fonteinen) 9. Water verwarmer, expansie vat Huurder niet-vorstvrije leidingen ledigen of voor de winter vorstvrij maken; de schade herstellen die het gevolg is van de vorst in goede staat onderhouden: - kranenwerk onderhouden - toezien op regelings - en afsluitings-kranen 10. Houtwerk gewoon onderhoud: - plinten, vloerlijsten en deurstijlen vastzetten - leidingen voor afvoer van condensatie in ramen en deuren vrijhouden 11. Brievenbus - indien uitsluitend voor hem : - onderhouden - hengsels en sloten herstellen - sleutels vervangen bij verlies 12. Kelders bij einde huur ledigen en reinigen 13. Kozijnen en raamwerk 14. Scharnieren 15. Stortbakken W.C. kozijnen en schoorsteentabletten onderhouden en herstellen (art.1754 BW) scheuren, schrammen en barsten bijwerken onderhouden vastschroeven als ze loskomen oliën (art.1754 BW) onderhouden (uitz. zie verhuurder) vrijwaren tegen vorst ketting en handvat herstellen en vervangen Verhuurder leidingen herstellen die wegens een constructiefout niet konden worden geledigd of vorstvrij gemaakt herstellen, o.m. lekken onderhouden herstellen o.m. de gevolgen van slijtage en roest collectief expansievat onderhouden gevolgen van gebrekkige uitvoering (constructiefout, minderwaardig materiaal) herstellen b.v.: - parketvloer die loskomt omdat hij slecht gelegd is - hout dat krom trekt door de slechte kwaliteit - plinten, vloerlijsten en deurstijlen herstellen en vervangen plaatsen en voorzien van hengsels, sloten en sleutels herstellen schade herstellen door constructie - fouten, slecht materiaal en gebrekkige uitvoering herstellen o.m. ten gevolge van slijtage moeilijk bereikbare en inwendige delen onderhouden (b.v. vlotter) lekken door ouderdom of constructiefouten herstellen /336 RMW - 11 maart 2014

186 Huurder Verhuurder 16. Centrale verwarming 17. Bad, verwarmer, warmwater verdeler. onderhouden 1 x per jaar laten reinigen (wettelijk verplicht) stalen ketel laten invetten om te beschermen tegen roest radiatoren ontluchten expansievat beschermen tegen vorst indien appartement: individuele delen onderhouden en vervangen gemakkelijk bereikbare onderdelen onderhouden ontkalken gasmonden en kranen reinigen water verwarmer regelen 18. Schouwen onderhouden langs de buitenkant (haarden, haardplaten, schouwstijlen) schoorsteenmantels onderhouden (art.1754 BW) 19. Kroonlijsten, dakgoten, afvoerpijpen 20. Regen, waterput ervoor zorgen dat ze niet verstoppen door ophoping van de dode bladeren en verhuurder op de hoogte brengen van nodige herstellingswerken door verstopping of lekken de gemakkelijk toegankelijke goten en platte daken reinigen de ketel vervangen herstellen b.v. het rooster of de brander indien appartement: collectieve installaties onderhouden, herstellen en vervangen de bijzonderste onderdelen herstellen b.v. distilleerbuis de rookkanalen herstellen, zelfs indien volgens overeenkomst de huurder de onderhoudsherstellingen moet uitvoeren kroonlijsten en goten herstellen dakgoten en afvoerpijpen herstellen of vervangen als ze door toeval of ouderdom beschadigd werden of loskwamen niet gemakkelijk toegankelijke dakgoten onderhouden en reinigen ruimen onderhouden herstellen en reinigen (art.1756 BW) 21. Sleutels teruggeven leveren in voldoende aantal 22. Nagels, schroeven, muurhaken nagels en krammen verwijderen (bij einde huur) en de schade herstellen /336 RMW - 11 maart 2014

187 23. Vensters, ramen. 24. Leder (bekleding) Huurder ramen en vensters herstellen (kleine schade art.1754 BW) maar de huurder is niet verplicht ze te verven gebroken of verloren gedane gordijnroeden vervangen (kortom, iedere benodigdheid aangebracht door de verhuurder om gordijnen op te hangen en open te houden) de vensters reinigen sloten, spanjoletten en scharnieren onderhouden gaten van nagels, ringschroeven, haken e.d. om rolgordijnen of gordijnen te plaatsen, dichten met stopverf schade herstellen door niet regelmatig openen van ramen en /of verluchten zeer zorgvuldig onderhouden Verhuurder buitenonderhoud herstellen (grove schade) schade door uitzetten of loskomen onderlaag herstellen 25. Tegels vervangen indien slechts enkele werden gebroken (art.1754 BW.) schade door abnormale schokken of belasting herstellen 26. Verhuis schade veroorzaakt door verhuizers herstellen 27. Ontsmetting 28. Aflopen en riolering besmettelijke ziekte wandluizen of ander ongedierte ervoor zorgen dat ze niet verstoppen schade door materiaal waarvan tegels werden gemaakt herstellen ernstige schade herstellen (art.1754 BW.) indien nodig door verborgen gebreken (art BW) onderhouden herstellen 29. Elektrische installatie onderhouden en kleine schade herstellen niet behoorlijk werkende schakelaars en contactdozen vervangen, zelfs bij normale slijtage gesmolten smeltstoppen vervangen leveren in goede, bruikbare staat versleten leidingen herstellen of vervangen, zeker indien defect niet zichtbaar (art.1721 BW) onvoldoende sterkteweerstand /336 RMW - 11 maart 2014

188 Huurder Verhuurder 30. Bepleistering schade door stoten, boringen herstellen; nagels, krammen en blokken wegnemen schilderwerk en muurbekleding bijwerken en herstellen tot op 1 meter hoogte (art.1754 BW) 31. Trappen onderhouden met gepaste producten 32. Gootstenen onderhouden met gepaste producten sporen door achtergelaten vaatwerk e.d. wegwerken de afvoerbuis doorspoelen verstoppingen verhelpen rooster en faiencetegels die dienen als muurbekleding onderhouden 33. Gevels buitengevel schade door water insijpeling langs dak of dakgoot herstellen tenzij verergerd omdat de huurder de verhuurder niet tijdig waarschuwde slijtage boven 1 meter hoogte normale slijtage van handleuning en loopvlak de bekleding van de trap vernieuwen schade aan trappen herstellen (b.v. losgekomen leuningen en balusters) herstellen, eventueel vervangen afsplintering, breuken, schrammen, barsten, scherven rooster en tegels vervangen 34. Afsluitingen onderhouden en herstellen (kleine schade), ook de versieringen van de afsluiting 35. Fornuizen de fornuizen, de vloer waar de as op valt, de kolenemmer en de pook onderhouden 36. Gas branders en kranen onderhouden 37. Spiegel, spiegelruiten 38. Deurhengsel steun. wassen en beschermen tegen waterdamp (keuken en badkamer) afsplintering onderhouden smeren en reinigen loskomen verhinderen (art.1754 BW) 39. Traliewerk kelderluik dat dikwijls door huurder wordt gebruikt sloten, rails, assen e.d. onderhouden vervangen herstellen ( grove schade) groot onderhoud alle herstellingen uitvoeren de leidingen onderhouden slijtage van het verfoeliesel vervangen groot onderhoud staven vervangen /336 RMW - 11 maart 2014

189 40. Opschriften, publiciteit, uithangbord 41. Tuinen en hagen 42. Linoleum, vinyl, Huurder verwijderen bij vertrek of indien dit niet mogelijk is: de schade vergoeden gevel en dak in oorspronkelijke staat herstellen de tuin onderhouden (o.m. bomen en struiken snoeien, het grasperk maaien en besproeien, de tuinpaden reinigen, bloemen en planten onderhouden) voorkomen dat waterbekkens, fonteinen, leidingen e.d. bevriezen de tuin achterlaten in goede staat naargelang het seizoen hagen scheren de huurder heeft recht op het fruit van de bomen scheuren, schrammen sporen nagelaten door zware voorwerpen en naaldhakken het schadebedrag zal steeds worden verminderd met een bedrag overeenstemmend met de normale slijtage 43. Marmer zorgvuldig onderhouden met aangepaste producten de buitenbekleding reinigen en in glans zetten indien ze toegankelijk zijn: dit moet periodiek worden gedaan wassen en oppoetsen schade herstellen van ernstig misbruik of doordat er gaten in geboord of dingen in werden vast gemetseld zonder de toestemming van de verhuurder 44. Poetsen lokale regelmatig schoonmaken geen rommel of afval achterlaten schade van bijtende of zuurhoudende reinigingsproducten herstellen Verhuurder als een haag volledig moet vervangen is dat op kosten van de verhuurder gewone slijtage vervangen - schade herstellen afkomstig van: - bewegingen van het gebouw - gebrekkige plaatsing - minderwaardig materiaal /336 RMW - 11 maart 2014

190 Huurder 45. Behang in principe is na 9 jaar een behang versleten (de termijn kan langer of korter zijn naargelang van het geval) de huurder is niet verplicht het te vernieuwen als het behang versleten of verkleurd is, is de huurder niet verantwoordelijk voor het kleurverschil door meubels of lijsten als er zonneblinden zijn, moet de huurder ze gebruiken om verkleuring van het papier te vermijden Verhuurder - de verhuurder vernieuwt het behang maar: - hij kan een tegemoetkoming opleggen voor de kosten van nieuw papier aan de huurder, als die zelf behangen heeft en 'onredelijke' kleuren heeft gekozen - niet de volledige door de huurder nieuw behangen stukken - niet de vochtplekken door de fout van de huurder ontstaan papier dat beschreven of vuil is, moet worden vervangen scheuren inktvlekken 46. Parket onderhouden met geschikte producten plastificeren mag niet zonder de toestemming van de verhuurder sporen van - zeer zware meubels, niet van gewone meubels - naaldhakken 47. Bevloering vloerstenen en tegels vervangen wanneer er slechts enkele gebroken zijn (art BW) onderhouden met geschikte producten onuitwisbare plekken vergoeden slijtage door normaal gebruik schade herstellen over grotere oppervlakten (art BW) /336 RMW - 11 maart 2014

191 Huurder Verhuurder 48. Schilderwerk A. Binnen in principe zijn schilderwerken afgeschreven na 9 jaar (de termijn kan langer of korter zijn naargelang het geval) herstellen en gering onderhoud (schade door plaatsen van buizen, sanitaire apparaten; retouches aan het schilderwerk) schilderwerk dat normaal schoon kan worden gehouden moet bij einde huur in propere staat worden achtergelaten indien door schade veroorzaakt door de huurder het lokaal geheel of gedeeltelijk moet worden herschilderd, moet de huurder slechts tegemoet komen in de kosten evenredig met de tijd die de oude verflaag nog zou kunnen dienen en de normale duur die de nieuwe zou moeten hebben wassen, retoucheren en, indien nodig, vetafzetting verwijderen na 9 jaar mag de huurder het schilderwerk versleten, maar zindelijk achterlaten normaal verouderingsproces, beoordeeld in functie van het type gebouw en de kwaliteit van het schilderwerk vernieuwing van de schilderwerken aan deuren, vensters, e.d. B. Buiten ten laste van de verhuurder 49. Plafonds wassen in keuken, badkamer en trappenhuis herschilderen is niet verplicht tenzij: - de overeenkomst dat bepaalt - er schade is door abnormale gebruik (b.v. dampschade door slecht geventileerde keuken) gaten van nagels en haken dichten en retoucheren vernieuwen bij: - slijtage - barsten en scheuren - instorting - constructiefout /336 RMW - 11 maart 2014

192 50. Plankenvloeren (zie parket) 51. Loodgieterij en sanitaire apparaten Huurder onderhouden en herstellen (kleine schade) als de huurder linoleum legt en bij zijn vertrek wegneemt, moet hij de plankenvloer herstellen schade herstellen door nalatigheid kalksteenafzetting verwijderen leidingen ledigen om ze tegen vorst te beschermen ontkalkinginstallatie onderhouden oxidatie door achterlaten van bepaalde voorwerpen van badkuipen, wastafels en zitbaden onderhouden lekken herstellen, kranen regelen, de verbindingen en scharnieren vervangen, de pakkingen van de kranen vernieuwen verstopping van de afvoerbuis verhelpen als dat een gevolg is van slecht onderhoud of onoordeelkundig gebruik 52. Deuren hele plank vervangen als er insnijdingen in werden gemaakt schade door plaatsen van kleine grendels e.d. herstellen (art.1754 BW) 53. Bloempotten schade aan vensterbanken door aangebrachte bloempotten herstellen vensterbanken reinigen die door bloempotten worden bevuild 54. Putten putrand herstellen riemschijven, ijzeren handvatten onderhouden touwen en kettingen, riemschijven en emmers vervangen Verhuurder herstellen vernieuwen na slijtage van de verflaag vlotter van de stortbak spiraalbuis van de water verwarmer versleten kranen vervangen slijtage van sanitair buizen e.d. vervangen die door slijtage of ouderdom niet meer functioneren schade herstellen vervangen door slijtage of ouderdom putten ruimen (art.1756 BW) schade door ouderdom of toeval herstellen /336 RMW - 11 maart 2014

193 55. Schoorsteen 56. Bekledingen (=hout, steen e.d.) die de muur bedekken Huurder vegen, telkens als dat nodig is, om schoorsteenbranden te voor- komen (meestal wordt in de overeenkomst bepaald: 1 maal per jaar) opnieuw laten vegen bij vertrek (ook als de vorige reiniging nog geen jaar geleden is) onderhouden door de huurder beschadigde delen vervangen de beschadigingen herstellen door roerende voorwerpen weg te nemen die hij op de vloer had vastgemaakt Verhuurder slijtageherstellingen vervangen onvakkundige plaatsing gebruik van niet-gepast materiaal om ze vast te maken 57. Bellen volledig onderhouden d.w.z. snoeren, klepels, drukknoppen batterijen, bijhorigheden van elektrische bellen vervangen versleten buitenbel vervangen klok- en muziekbellen onderhouden, de draden van het bewegingssysteem vervangen 58. Tapijten stofvrij houden en vlekken verwijderen de huurder mag de tapijten die hij vastnagelde, meenemen maar moet wel de nagelsporen verwijderen 59. Schuifsloten 60. Overgordijn onderhouden tongknop, sponning, ontbrekende schroeven vervangen onderhouden en mechanisme smeren de gordijnen chemisch laten stofvrij houden touwen en linten vervangen 61. Trottoirs reinigen verhuurder onmiddellijk waarschuwen als ze in slechte staat zijn 62. Vuilniskoker wat voor privé-gebruik bestemd is onderhouden de stortmonden onderhouden herstellen en onderhouden schade herstellen die veroorzaakt is aan wat voor gemeenschappelijk gebruik bestemd is /336 RMW - 11 maart 2014

194 Huurder 63. Glasruiten gebroken ruiten vervangen behalve in geval van gebrekkige plaatsing, overmacht of toeval (hagel, daad van een derde) de ruiten die bereikbaar zijn geregeld wassen ontbrekende stopverf vervangen 64. Rolluiken instaan voor goede werking door ze geregeld te gebruiken smeren om roest te voorkomen het ijzerwerk onderhouden Verhuurder de ketting herstellen /336 RMW - 11 maart 2014

195 SVK OCMW GENT OFFERLAAN GENT INTERN HUURREGLEMENT Bijlage 3: het SVK-modelhuurcontract Enkel als een kandidaat-huurder of een andere niet-huurder van het SVK dit deel van het intern huurreglement opvraagt, voegen we een modelhuurcontract hieraan toe. Maar let op; het model is natuurlijk niet aangepast aan eventuele voorwaarden gekoppeld aan een specifieke woning. De huurders van het SVK hebben een aangepast contract. Zij vinden bij dit deel van het intern huurreglement geen modelhuurcontract. Indien ze hun contract willen vergelijken met het modelhuurcontract, kunnen ze een blanco exemplaar opvragen op het SVK-secretariaat /336 RMW - 11 maart 2014

196 30 196/336 RMW - 11 maart 2014

197 SVK OCMW GENT OFFERLAAN GENT TEL: Openinguren tijdens zitdagen: Voormiddag : van 8u30 tot 12u30 Namiddag: van 13u30 tot 17u Zitdagen Huurbegeleiders: An Bevernage: (zitdag op donderdagvoormiddag ) Jonathan De Baets: (zitdag op woensdagnamiddag) Isabel Van den Bossche: (zitdag op donderdagnamiddag) Liesbeth Matthys: (zitdag op dinsdagnamiddag) Lucie Hardeman: (zitdag op woensdagvoormiddag) U kan ook een telefonische afspraak maken met uw huurbegeleider voor een huisbezoek of kantoorgesprek op een andere moment. Dringende herstellingen: Jan Galle: Sandra Bonne: Noodnummers: Ambulance 100 Brandweer 100 Politie Gent noodnummer 101 Politie Gent diensten Antigifcentrum Defecten gas Defecten elektriciteit Defecten water /336 RMW - 11 maart 2014

198 Notulen open zitting Ouderenzorg Lokale Dienstencentra 2014_RMW_00068 Aanpassing procedures kwaliteitshandboek lokale dienstencentra (jaaroverzicht) Voorstel: Goedkeuring Beslissing: Goedgekeurd De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanleiding / feiten en context De centrumleiders komen 3maandelijks samen op een kwaliteitsoverleg waarop de procedures van het kwaliteitshandboek worden bekeken en, indien nodig, herwerkt. Motivering Het kwaliteitshandboek moet altijd in orde zijn, voor eventuele inspecties. Strategisch kader Dit besluit kadert in volgende doelstelling(en): Kwaliteitsvolle klantgerichte dienstverlening verzekeren Openbaarheid van bestuur Dit besluit is ter inzage. Visum van de ontvanger Visum: niet vereist bij publieke stemming met eenparigheid van stemmen besluit het volgende goed te keuren: Artikel 1 de gewijzigde procedures van het kwaliteitshandboek goed te keuren. Artikel 2 De bijlage/bijlagen die integraal deel uitmaakt/uitmaken van het besluit: Bijlage 1: 1.2 algemene info.doc Bijlage 2: 1.3 verantwoordelijke kwaliteitsbeleid.doc Bijlage 3: 3.1 organogram.doc Bijlage 4: 5.1 inzet personeel.doc Bijlage 5: 5.2 functieomschrijvingen.doc Bijlage 6: 5.3 begeleiden, evalueren personeel.doc Bijlage 7: 5.5 vrijwilligers.doc Bijlage 8: 8.2 evaluatie werking.doc Bijlage 9: 8.4 onderhoud.doc Bijlage 10: 8.5 zelfevaluatie.doc Bijlage(n) 198/336 RMW - 11 maart 2014

199 Notulen open zitting 1.2 algemene info.doc 1.3 verantwoordelijke kwaliteitsbeleid.doc 3.1 organogram.doc 5.1 inzet personeel.doc 5.2 functieomschrijvingen.doc 5.3 begeleiden, evalueren personeel.doc 5.5 vrijwilligers.doc 8.2 evaluatie werking.doc 8.4 onderhoud.doc 8.5 zelfevaluatie.doc 199/336 RMW - 11 maart 2014

200 Notulen open zitting Bijlage: 1.2 algemene info.doc 200/336 RMW - 11 maart 2014

201 KWALITEITSHANDBOEK LDC De Vlaschaard 1. INLEIDING Versie 3 Blz. 1 van Algemene inlichtingen over de voorziening Auteur Anne Marie Klomp Beoordeeld Stuurgroep Goedgekeurd Raad Geldig vanaf Geldig tot (Inhoudelijk is dit voor elk ldc veranderd, oa. activiteiten worden jaarlijks herbekeken, de uren zijn voor alle ldc eenvormig geworden) Het lokaal dienstencentrum wordt beheerd door het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (OCMW) van Gent. Het lokaal dienstencentrum valt onder toepassing van het woonzorgdecreet van 13 maart 2009 houdende de erkenning en de subsidiëring van verenigingen en welzijnsvoorzieningen in de thuiszorg. Het is erkend door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap onder nummer CE 1512: Er is een centrumleider aangesteld in het lokaal dienstencentrum. Deze verzekert de goede werking van het centrum volgens de regels die door het OCMW zijn vastgelegd en volgens de toegekende bevoegdheden. Benaming: Lokaal Dienstencentrum De Vlaschaard Adres: Jubileumlaan 219, 9000 Gent Telefoon: Fax: website: bereikbaarheid: tram 20/21/4 Bus op 25 m: 38 / 39 / 6/ 9 toegankelijkheid: rolstoeltoegankelijk lift centrumleider: Anne-Marie Klomp Aanbod hulp- en dienstverlening : 1. Hulp bij activiteiten van het dagelijks leven: bad manicure maaltijden pedicure 2. Warme maaltijden 3. Huishoudelijke hulp door verzorgende en -klussen door vrijwilligers van de klusjesdienst 201/336 RMW - 11 maart 2014

202 KWALITEITSHANDBOEK LDC De Vlaschaard 1. INLEIDING Versie 3 Blz. 2 van Algemene inlichtingen over de voorziening Auteur Anne Marie Klomp Beoordeeld Stuurgroep Goedgekeurd Raad Geldig vanaf Geldig tot Buurthulp 5. Mobiliteit: vervoer door verzorgenden 6. Specifieke doelgroepen 7. Hygiënische zorg in de eigen lokalen van het lokaal dienstencentrum Pedicure Manicure Badsessies 8. Activiteiten van informatieve aard Het dienstencentrum is open van 8.30u tot 17.30u Secretariaat/Loket: open van 9.00u tot 12.30u en van 13.00u tot 17.00u. Op het secretariaat kan u tijdens de openingsuren van het loket of telefonisch terecht met al uw vragen. Rondleidingen in het centrum en info over onze werking door vrijwilligers op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag,vrijdag telkens van 14.00u tot 16.00u. Diverse folders, kranten en tijdschriften zijn voor iedereen beschikbaar in de recreatieruimte. De muurkrant en persberichten in onze inkomhal geven u een overzicht van enkele interessante krantenartikels en informatie waarvan we denken dat ze u van dienst kan zijn. Voordrachten 9. Activiteiten van recreatieve aard Pilates Qi Gong Turnen Tai Chi Yoga Zumba Lijndansen Nia Zwemmen Tafeltennis Petanque Biljarten Schaken Dammen Rummicub Scrabble Bridge 202/336 RMW - 11 maart 2014

203 KWALITEITSHANDBOEK LDC De Vlaschaard 1. INLEIDING Versie 3 Blz. 3 van Algemene inlichtingen over de voorziening Auteur Anne Marie Klomp Beoordeeld Stuurgroep Goedgekeurd Raad Geldig vanaf Geldig tot Aquarel Boekbinden Houtsnijwerk Handwerk en borduren Breien Kalligrafie Bloemschikken Houtsculpturen Keramiek Naaicafé Olieverf Patchwork Repetitie huisorkest Repetitie zangkoor t Partituurke Stoelvlechten Tekenatelier Daguitstappen Feestmaaltijden Bedrijfsbezoeken Wandelingen Internetcafé Varia: creatieve cursussen Workshops 10. Activiteiten van vormende aard Engelse lessen op verschillende niveaus als ook conversatielessen Franse lessen op verschillende niveaus als ook conversatielessen Spaanse lessen op verschillende niveaus alsook conversatielessen Italiaans op verschillende niveaus Computerlessen Kennismaking Computerlessen Internet Computerlessen sociale media Computeratelier Computer spreekuur Computercursus I-pad en I-phone Computercursus smartphone en tablets Kunstzinnige vorming Notenleer Stemvorming Muziek beluisteren Bibliotheek: uitlenen boeken Kookatelier Bakatelier 203/336 RMW - 11 maart 2014

204 KWALITEITSHANDBOEK LDC De Vlaschaard 1. INLEIDING Versie 3 Blz. 4 van Algemene inlichtingen over de voorziening Auteur Anne Marie Klomp Beoordeeld Stuurgroep Goedgekeurd Raad Geldig vanaf Geldig tot Bijlagen overeenkomst maaltijden huishoudelijk reglement lokale dienstencentra 204/336 RMW - 11 maart 2014

205 Notulen open zitting Bijlage: 1.3 verantwoordelijke kwaliteitsbeleid.doc 205/336 RMW - 11 maart 2014

206 KWALITEITSHANDBOEK LDC De Thuishaven 1. INLEIDING Versie 3 Blz. 1 van Verantwoordelijke kwaliteitsbeleid Auteur An Lameire Beoordeeld Stuurgroep Goedgekeurd Raad Geldig vanaf Geldig tot (Nieuw centrumleider voor De Thuishaven) Het kwaliteitshandboek van de lokale dienstencentra van het OCMW Gent werd opgesteld door de stuurgroep kwaliteit die bestaat uit de centrumleiders, het diensthoofd Ouderenzorg en een administratief medewerker. De stuurgroep zal op geregelde tijdstippen de onderdelen van het kwaliteitshandboek evalueren. Centrumleider Evi Voet is de verantwoordelijke voor het kwaliteitsbeleid van het lokaal dienstencentrum De Thuishaven. Zij coördineert de implementatie en de opvolging van het kwaliteitsbeleid op de werkvloer. 206/336 RMW - 11 maart 2014

207 Notulen open zitting Bijlage: 3.1 organogram.doc 207/336 RMW - 11 maart 2014

208 KWALITEITSHANDBOEK LDC De Vlaschaard 3. ORGANISATIESTRUCTUUR Versie 5 Blz. 1 van Organogram Auteur Anne Marie Klomp Beoordeeld Stuurgroep Goedgekeurd Raad Geldig vanaf Geldig tot (Nieuw organogram, zie Intranet) 2. Organogram Ouderenzorg Dit is het organogram dat momenteel gepubliceerd is op het intern netwerk. 208/336 RMW - 11 maart 2014

209 KWALITEITSHANDBOEK LDC De Vlaschaard 3. ORGANISATIESTRUCTUUR Versie 5 Blz. 2 van Organogram Auteur Anne Marie Klomp Beoordeeld Stuurgroep Goedgekeurd Raad Geldig vanaf Geldig tot /336 RMW - 11 maart 2014

210 Notulen open zitting Bijlage: 5.1 inzet personeel.doc 210/336 RMW - 11 maart 2014

211 5. MEDEWERKERS Versie Inzet personeel KWALITEITSHANDBOEK LDC Ten Hove Blz. 1 van 1 Auteurs Veerle Van Canegem Beoordeeld Stuurgroep Goedgekeurd Raad Geldig vanaf Geldig tot (Titel servicemedewerker toegevoegd) Aantal functies in voltijds equivalenten (op basis van het goedgekeurd kader): Functie Voltijds equivalenten Aantal personeelsleden Centrumleider 1 1 Maatschappelijk werker 1 1 Ergotherapeut 1,5 2 Administratief medewerker 2 3 Verzorgende 2 3 Onderhoudsvrouw/Servicemedew erker /336 RMW - 11 maart 2014

212 Notulen open zitting Bijlage: 5.2 functieomschrijvingen.doc 212/336 RMW - 11 maart 2014

213 KWALITEITSHANDBOEK LDC Ten Hove 5. MEDEWERKERS Versie 4 Blz. 1 van Functieomschrijvingen Auteurs Veerle Van Canegem Beoordeeld Stuurgroep Goedgekeurd Raad Geldig vanaf Geldig tot (Functieomschrijving van servicemedewerker toegevoegd) De functieomschrijvingen die volgen, zijn standaard functieomschrijvingen die gelden voor alle diensten binnen het OCMW. In de praktijk is de invulling van deze functies afhankelijk van de dienst. Graad Centrumleider Functietitel Centrumleider Lokaal Dienstencentrum Doelstelling van de functie Leiding hebben over het Lokaal Dienstencentrum (LDC) met als doel de werking zodanig te organiseren dat de gebruikers optimaal zelfstandig kunnen functioneren in hun thuissituatie. Plaats in het organogram Het OCMW Gent is opgedeeld in 6 directies. U werkt als Centrumleider binnen Ouderen en Thuiszorgbeleid. U werkt in een Lokaal Dienstencentrum. U werkt en rapporteert als centrumleider onder de leiding van het Diensthoofd Ouderen- en Thuiszorg. U geeft leiding aan de personeelsleden van het Lokaal Dienstencentrum. Functie-inhoud Kernopdrachten 1. U geeft leiding aan de personeelsleden/externe medewerkers/vrijwilligers en coördineert de diverse taakopdrachten met als doel de gebruikers zolang mogelijk op een kwaliteitsvolle manier zelfstandig thuis te laten wonen. Dit houdt ondermeer in dat u : - optimale omstandigheden en een optimale arbeidsverhouding creëert - functioneringsgesprekken en evaluatiegesprekken voert - het voltallig personeel motiveert, stimuleert, begeleidt en coacht - multidisciplinaire samenwerking stimuleert, organiseert en coördineert tussen de teamleden. - Zorgt voor een goede en evenwichtige samenwerking tussen het personeel en de vrijwilligers - aandacht hebt voor beleidsbeslissingen en deze opvolgt 213/336 RMW - 11 maart 2014

214 KWALITEITSHANDBOEK LDC Ten Hove 5. MEDEWERKERS Versie 4 Blz. 2 van Functieomschrijvingen Auteurs Veerle Van Canegem Beoordeeld Stuurgroep Goedgekeurd Raad Geldig vanaf Geldig tot afspraken, gedelegeerde taken en verantwoordelijkheden opvolgt en bijstuurt 2. U stimuleert de samenwerking met alle externe actoren met als doel een ankerpunt in de buurt uit te bouwen Dit houdt ondermeer in dat u : - het permanent aanspreekpunt organiseert - multidisciplinaire samenwerking stimuleert en coördineert - deelneemt aan de samenwerkingsinitiatieven eerste-lijnsgezondheidszorg - deelneemt aan buurtgericht overleg - zich profileert als sleutelfiguur in de wijk - de contacten met o.a. sociale diensten, ziekenhuizen, Artsen, mutualiteiten, seniorenorganisaties, sociaal-culturele organisaties, scholen, overheidsinstanties optimaliseert, structureert en coördineert - informatie verstrekt aan de doelgroepen, en ze toeleidt en doorverwijst naar andere organisaties en diensten - de wijzigende noden detecteert en signaleert aan andere actoren, aan de eigen en hogere overheden 3. U bouwt het vrijwilligerswerk uit met als doel de integratie en de participatie in het maatschappelijk leven te handhaven en te bevorderen. Dit houdt ondermeer in dat u : - de vrijwilligers rekruteert, selecteert, begeleidt, evalueert en bijstuurt - de vrijwilligers vorming aanbiedt - overlegmomenten organiseert tussen de vrijwilligers en/of het personeel 4. U coördineert, volgt op en stuurt de werking bij om een kwaliteitsvol aanbod van activiteiten en dienstverlening te hebben met als doel de integratie en de participatie van de gebruikers te bevorderen en sociale netwerken te vormen. Dit houdt ondermeer in dat u : - de decretaal opgelegde taken uitvoert - een gemeenschappelijke visie uitwerkt en actualiseert met betrekking tot het Lokaal Dienstencentrum - een kwaliteitsbeleid voert door implementatie van kwaliteitsprocedures, opstarten van verbeterprojecten en dergelijke - bijdraagt aan beleidsvoorbereidend werk. - relevante informatie doorgeeft aan alle medewerkers 214/336 RMW - 11 maart 2014

215 KWALITEITSHANDBOEK LDC Ten Hove 5. MEDEWERKERS Versie 4 Blz. 3 van Functieomschrijvingen Auteurs Veerle Van Canegem Beoordeeld Stuurgroep Goedgekeurd Raad Geldig vanaf Geldig tot de werking van de centrumraad bevordert en stimuleert - de klachten met de nodige ernst behandelt - bijscholing en vorming voor het personeel stimuleert en opvolgt (in overleg met Vorming en Loopbaanbegeleiding) - geregelde formele en informele contacten onderhoudt met de gebruikers - de continuïteit van de werking bewaakt 5. U wendt binnen de wettelijke bepalingen, de bepalingen van het delegatiebesluit en deze van de bevoegdheidsmatrix het (exploitatie)budget aan met als doel bij te dragen tot het behalen van de doelstellingen die het OCMW Gent wil realiseren. U legt hierover verantwoording af. Dit houdt ondermeer in dat u : - binnen uw activiteit doelstellingen formuleert en deze plaatst binnen het kader van de algemene doelstellingen van het OCMW Gent - een ontwerp van budget opmaakt op basis van de te verwachten of vooropgestelde prestaties, rekening houdend met de voorwaarden waaronder de dienstverlening dient te gebeuren - de beschikbare middelen en de realisaties van doelstellingen opvolgt - de noodzakelijke bijsturing van het budget aanvraagt - verantwoording aflegt onder de vorm van periodieke rapporten - de operationele doelstellingen formuleert en vertaalt in operationele acties 6. U volgt de administratieve verrichtingen op met als doel te beantwoorden aan de administratieve procedures. Dit houdt ondermeer in dat u : - de facturatie en betalingen aan derden, briefwisseling, verslaggeving en dergelijke opvolgt - werkopdrachten en de kwaliteit van ver-/gebruiksgoederen en diensten opvolgt in samenwerking met de ondersteunende diensten - instaat voor de rapportering aan de leidinggevende, directie en beleid - de personeelsadministratie opvolgt - de registratie opvolgt met betrekking tot de dagelijkse werking Aanvullende opdrachten U neemt deel aan interne vergaderingen en overlegt met collega's om tot een positieve werksfeer te komen. 215/336 RMW - 11 maart 2014

216 KWALITEITSHANDBOEK LDC Ten Hove 5. MEDEWERKERS Versie 4 Blz. 4 van Functieomschrijvingen Auteurs Veerle Van Canegem Beoordeeld Stuurgroep Goedgekeurd Raad Geldig vanaf Geldig tot U volgt vormingen en opleidingen die relevant zijn voor uw werk. U respecteert de privacy van de gebruiker, familie, enz. U gaat hierbij vertrouwelijk om met de verkregen informatie. U werkt volgens de voorschriften opgenomen in het kwaliteitshandboek Contacten U onderhoudt contacten met: Intern/extern Persoon/dienst Omschrijving intern gebruikers onderhouden van contacten personeel overleggen, samenwerken, aansturen en coachen leidinggevenden ontvangen van instructies en rapporteren, overleg externe medewerkers onderhouden van contacten, aansturen collega s uit andere OCMW diensten onderhouden van contacten, overleg, collegiale en professionele samenwerking extern vrijwilligers stagiairs leveranciers van goederen en diensten familie en mantelzorgers andere collega s en hulpverleners onderhouden van contacten, aansturen bieden van leerkansen maken van afspraken, controleren van goederen en diensten uitwisselen van informatie onderhouden van contacten, overleg, collegiale en professionele samenwerking Competentieprofiel Organisatiecompetenties Efficiënt werken Klantgericht handelen Resultaatgericht werken Competenties gerelateerd aan de functie Team leiden 216/336 RMW - 11 maart 2014

217 KWALITEITSHANDBOEK LDC Ten Hove 5. MEDEWERKERS Versie 4 Blz. 5 van Functieomschrijvingen Auteurs Veerle Van Canegem Beoordeeld Stuurgroep Goedgekeurd Raad Geldig vanaf Geldig tot Samenwerken Zich sociaal vlot opstellen Probleemoplossend werken Organiseren Overige competenties Deze opsomming is een aanbeveling en kan bij aanvang van een evaluatieperiode of bij een (contractuele of statutaire) aanwervingprocedure worden gewijzigd of aangevuld met competenties uit het competentiehandboek van het OCMW Gent Delegeren Mondeling communiceren Netwerken Beslissen Omgevingsbewust handelen Stressbestendig optreden Zich flexibel opstellen Weddeschaal B4-B5 Specifieke arbeidsvoorwaarden U bent bereikbaar buiten de glijdende werktijd. U bent bereid tot prestaties buiten de glijdende werktijd. U werkt conform de uurregeling in het arbeidsreglement. U past zich binnen uw functie aan veranderingen in opdrachten en werkomstandigheden aan. Op deze manier komt u tegemoet aan wijzigende omstandigheden, opdrachten en doelstellingen binnen de dienst en de directie waar u bent tewerkgesteld. 217/336 RMW - 11 maart 2014

218 KWALITEITSHANDBOEK LDC Ten Hove 5. MEDEWERKERS Versie 4 Blz. 6 van Functieomschrijvingen Auteurs Veerle Van Canegem Beoordeeld Stuurgroep Goedgekeurd Raad Geldig vanaf Geldig tot Graad Maatschappelijk werker ( m/v ) Functietitel Maatschappelijk werker ( m/v ) Doelstelling van de functie Het verzekeren van de taak van de OCMW s zoals omschreven in art. 1 van de organieke wet van ; meer bepaald het recht op maatschappelijke dienstverlening te verzekeren om de burgers in staat te stellen: een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid; om te gaan met problemen en verstoringen in hun functioneren binnen hun sociale omgeving; hun noodsituatie(s) op te heffen of te verbeteren. Plaats in het organogram Het OCMW Gent is opgedeeld in 5 Directies. Elke Directie wordt geleid door een directeur, die op zijn/haar beurt onder leiding staat van de secretaris. Naast de 5 Directies, staat verder de Dienst Financiën & Patrimonium, geleid door de ontvanger. U werkt als Maatschappelijk Werker binnen de directie Algemeen Maatschappelijke Dienstverlening of de directie Ouderenbeleid en Thuiszorg of de directie Human Resources. U rapporteert aan en werkt onder leiding van een leidinggevende. Functie-inhoud Kernopdrachten 1. U verzekert de maatschappelijke dienstverlening met als doel een menswaardig bestaan te waarborgen en de maatschappelijke integratie te bevorderen en dit volgens de meest geëigende methoden van het maatschappelijk werk Dit houdt onder meer in dat u: - de cliënt of de vertegenwoordigers informeert over zijn rechten en plichten - mbt de problematiek die de cliënt aanbrengt: de intake verzorgt, het sociaal onderzoek verricht, de diagnose stelt, een hulpverleningsplan opstelt en uitvoert, een BCSD rapport opmaakt, bemiddelt tussen cliënt, BCSD en derden, - mbt het opzetten van een psychosociale begeleiding en verrichten van crisisinterventie: de cliënt ondersteunt en versterkt, de cliënt helpt bij het duiden van zijn situatie, de zelfredzaamheid van de cliënt stimuleert, informatie verzamelt en verstrekt mbt de hulpvraag, adviezen formuleert, begeleid doorverwijst - ondersteunende initiatieven en emancipatiebevorderende activiteiten ontwikkelt en realiseert voor bepaalde doelgroepen 218/336 RMW - 11 maart 2014

219 KWALITEITSHANDBOEK LDC Ten Hove 5. MEDEWERKERS Versie 4 Blz. 7 van Functieomschrijvingen Auteurs Veerle Van Canegem Beoordeeld Stuurgroep Goedgekeurd Raad Geldig vanaf Geldig tot op zoek gaat naar functionele samenwerkingsverbanden die helpen om het welzijn van de cliënten te bevorderen - stipt en nauwkeurig de bestuursbeslissingen naleeft - de privacy van de bewoners, cliënten, bezoekers, gebruikers,. respecteert 2. U overlegt met collega s, leidinggevenden en derden met als doel een kwalitatieve hulpverlening te verzekeren. Dit houdt onder meer in dat u: - participeert aan teamvergaderingen, werkgroepen en andere interne en externe overlegstructuren op een actieve en gemotiveerde wijze - samenwerkt met de ondersteunende diensten - samenwerkt met andere professionele hulpverleners binnen uw wijk of werkgebied - samenwerkt met families, mantelzorgers of andere niet-professionele hulpverleners 3. U voert specifieke toegewezen werkzaamheden uit met als doel enerzijds de continuïteit en de kwaliteit van de dienstverlening te verzekeren, anderzijds het OCMW als organisatie te profileren. Dit houdt onder meer in dat u: - inspringt bij diverse werkzaamheden binnen de dienst, bij afwezigheid van een collega of op vraag van de leidinggevende - meehelpt aan de organisatie van diverse activiteiten zoals opendeurdagen, buurtfeesten, rondleidingen,... - als mentor helpt bij de opleiding van (nieuwe) collega s 4. U organiseert uw werkzaamheden, voert sociaal administratieve taken uit, met als doel een kwalitatieve dienstverlening te verzekeren. Dit houdt onder meer in dat u: - meewerkt aan de gevraagde registratierapporten - bemiddelt, informatie, advies en ondersteuning verstrekt van sociaaladministratieve aard - opdrachten plant en uitvoert volgens de afgesproken of opgelegde procedures Aanvullende opdrachten: 219/336 RMW - 11 maart 2014

220 KWALITEITSHANDBOEK LDC Ten Hove 5. MEDEWERKERS Versie 4 Blz. 8 van Functieomschrijvingen Auteurs Veerle Van Canegem Beoordeeld Stuurgroep Goedgekeurd Raad Geldig vanaf Geldig tot u neemt deel aan interne vergaderingen en overlegt met collega's om tot een positieve werksfeer te komen. (U signaleert behoeften, tekorten en problemen rondom de werking van de dienst en denkt mee na over oplossingen) u volgt vormingen en opleidingen die relevant zijn voor uw werk. (Vanuit uw expertise levert u een positieve bijdrage aan uw directe collega's en indien nodig aan medewerkers van andere OCMW diensten) Contacten U onderhoudt contacten met: Intern/extern Persoon/dienst Omschrijving Intern bestuur hoorzitting cliënten telefonisch, huisbezoeken, zitdagen, cliënt begeleiden individueel / groep collega s eigen team werkoverleg collega s ander team informatie en kennis uitwisselen leidinggevenden gecoacht worden door leidinggevenden en rapporteren vrijwilligers coachen, werkzaamheden organiseren en uitwisselen van informatie stagiairs sociale tewerkstelling werkgroepen ondersteunende diensten begeleiden & rapporteren, doorgeven van kennis, ervaring en informatie als mentor begeleiden & rapporteren, doorgeven van kennis & ervaring adviserend informatie uitwisselen en overleg Extern collega s hulpverleners (gestructureerd) overleg derden ifv de cliënt, het cliënt systeem burger informatie uitwisselen ad hoc activiteiten 220/336 RMW - 11 maart 2014

221 KWALITEITSHANDBOEK LDC Ten Hove 5. MEDEWERKERS Versie 4 Blz. 9 van Functieomschrijvingen Auteurs Veerle Van Canegem Beoordeeld Stuurgroep Goedgekeurd Raad Geldig vanaf Geldig tot Competentieprofiel Organisatiecompetenties efficiënt werken klantgericht handelen resultaatgericht werken Competenties gerelateerd aan de functie samenwerken wetgeving kennen probleemoplossend werken organiseren zich empathisch opstellen Overige competenties De opsomming is een aanbeveling en kan bij aanvang van een evaluatieperiode of bij een (contractuele of statutaire) aanwervingprocedure worden gewijzigd of aangevuld met competenties uit het competentiehandboek van het OCMW-Gent organisatiebetrokkenheid tonen rapporteren zich sociaal vlot opstellen stressbestendig optreden zich flexibel opstellen nauwkeurig werken Weddeschaal B1 B2 B3 Specifieke arbeidsvoorwaarden U werkt conform de uurregeling zoals vastgelegd in het arbeidsreglement en indien nodig bent u bereid om buiten de normale werktijden te presteren Binnen uw functie past u zich aan, 221/336 RMW - 11 maart 2014

222 KWALITEITSHANDBOEK LDC Ten Hove 5. MEDEWERKERS Versie 4 Blz. 10 van Functieomschrijvingen Auteurs Veerle Van Canegem Beoordeeld Stuurgroep Goedgekeurd Raad Geldig vanaf Geldig tot aan de veranderingen in opdrachten; aan de veranderende werkomstandigheden; aan de wijzigingen van werklocatie. Op deze manier komt u tegemoet aan wijzigende omstandigheden, opdrachten en doelstellingen binnen de dienst en de afdeling waar u bent tewerkgesteld 222/336 RMW - 11 maart 2014

223 KWALITEITSHANDBOEK LDC Ten Hove 5. MEDEWERKERS Versie 4 Blz. 11 van Functieomschrijvingen Auteurs Veerle Van Canegem Beoordeeld Stuurgroep Goedgekeurd Raad Geldig vanaf Geldig tot Graad Ergotherapeut (m/v) Functietitel Ergotherapeut (m/v) Doelstelling van de functie De bewoner of de gebruiker van het Lokaal Dienstencentrum (LDC) alle kansen geven om zijn psychische, fysische en sociale mogelijkheden maximaal te benutten of te ontplooien. Plaats in het organogram Het OCMW Gent is opgedeeld in 6 directies. U werkt als Ergotherapeut binnen Ouderen en Thuiszorgbeleid. In een Lokaal Dienstencentrum rapporteert en werkt u onder leiding van de centrumleider. In een Woon- en Zorgcentrum rapporteert en werkt u onder leiding van de Hoofdverpleegkundige 1. In een Dagverzorgingscentrum (DVC) rapporteert en werkt u onder leiding van de Coördinator Dagverzorgingscentrum. U functioneert binnen het multidisciplinair team. Indien u tewerkgesteld bent in een Woon- en Zorgcentrum of DVC geeft u zelf geen leiding. Indien u tewerkgesteld bent in een LDC geeft u leiding aan medewerkers bij afwezigheid van de Centrumleider. Functie-inhoud Kernopdrachten 1. U staat in voor de begeleiding van de bewoners/gebruikers met als doel de zelfredzaamheid van de bewoners/gebruikers te behouden en/of te verbeteren. Dit houdt onder meer in dat u: - de mogelijkheden (psychisch, fysisch en sociaal) van de gebruikers/ bewoners onderzoekt en inschat - specifieke doelstellingen definieert en op basis daarvan een begeleidingsplan opstelt - individuele en groepsactiviteiten organiseert - fungeert als vertrouwenspersoon zowel voor bewoners/ gebruikers als voor familie en aanverwanten 1 Volgens het K.B. houdende vaststelling van de normen voor de bijzondere erkenning als rust- en verzorgingstehuis of als centrum voor dagverzorging (B.S ) moet de hoofdverpleegkundige volgende taken vervullen: de dagelijkse leiding over het verpleegkundig en verzorgend personeel verzekeren; de multidisciplinaire werking van het verpleegkundig en paramedisch personeel en de kinesitherapeuten coördineren. 223/336 RMW - 11 maart 2014

224 KWALITEITSHANDBOEK LDC Ten Hove 5. MEDEWERKERS Versie 4 Blz. 12 van Functieomschrijvingen Auteurs Veerle Van Canegem Beoordeeld Stuurgroep Goedgekeurd Raad Geldig vanaf Geldig tot regelmatig contact onderhoudt en samenwerkt met ziekenhuizen en thuiszorgdiensten (indien u tewerkgesteld bent in een LDC/DVC) - instaat voor de ergotherapeutische interventies in de thuiszorg, onder andere: adviesverlening in verband met woningaanpassing, methodeverandering, hulpmiddelen, (indien u tewerkgesteld bent in een LDC/DVC) 2. U bent lid van een multidisciplinair team met als doel samen met andere disciplines de levenskwaliteit van de bewoners/gebruikers te optimaliseren en het levenscomfort te verhogen. Dit houdt onder meer in dat u: - regelmatig multidisciplinair overleg pleegt - de multidisciplinaire teamvergaderingen bijwoont, er actief aan deelneemt en de gemaakte afspraken omtrent hoofd- en randtaken uitvoert - aan het multidisciplinair team informatie, richtlijnen en aandachtspunten doorgeeft, opvolgt en evalueert 3. U staat in voor taken in verband met de kwaliteitszorg met als doel het realiseren en bewaken van een kwalitatief hoogstaande en humane zorg- en dienstverlening. Dit houdt onder meer in dat u: - helpt een thuis voor de bewoner of een positief klimaat voor de gebruiker te creëren - handelt vanuit een respectvolle benadering - meehelpt bij het creëren van een goed organisatieklimaat - de procedures en werkvoorschriften omtrent kwaliteitszorg toepast - ergotherapeutisch advies verstrekt in kader van de palliatieve zorg (indien u tewerkgesteld bent in een Woon- en Zorgcentrum/DVC) 4. U staat in voor de taken in verband met de sociaal-culturele activiteiten en animatie met als doel het sociale netwerk van de bewoners/ gebruikers op te bouwen of te ondersteunen. Dit houdt onder meer in dat u: - de bewoners/gebruikers motiveert, stimuleert en oriënteert om deel te nemen of gebruik te maken van het activiteiten- en dienstverleningsaanbod - sociaal-culturele activiteiten en animatie organiseert, coördineert, evalueert en bijstuurt - vrijwilligers rekruteert, selecteert, begeleidt en ondersteunt - regelmatig overleg pleegt met de vrijwilligers - werkt aan relatieopbouw met en tussen bewoners/gebruikers, het groepsklimaat bevordert, observeert en evalueert - samenwerkt met actoren uit de buurt 224/336 RMW - 11 maart 2014

225 KWALITEITSHANDBOEK LDC Ten Hove 5. MEDEWERKERS Versie 4 Blz. 13 van Functieomschrijvingen Auteurs Veerle Van Canegem Beoordeeld Stuurgroep Goedgekeurd Raad Geldig vanaf Geldig tot Aanvullende opdrachten U staat in voor functiegerelateerde administratieve taken. U begeleidt stagiairs. U geeft advies in verband met de aankoop en het gebruik van bepaalde materialen, aangepaste hulpmiddelen, meubelen en toestellen. U neemt deel aan interne vergaderingen en overlegt met collega's om tot een positieve werksfeer te komen. U volgt vormingen en opleidingen die relevant zijn voor uw werk. U respecteert de privacy van de bewoner, gebruiker, bezoeker, familie, enz. U gaat hierbij vertrouwelijk om met de verkregen informatie. U werkt volgens de voorschriften opgenomen in het kwaliteitshandboek. Contacten U onderhoudt contacten met: Intern/extern Persoon/dienst Omschrijving Intern bewoners therapeutische begeleiding gebruikers therapeutische begeleiding, onthaal, informeren en ondersteuning collega s, teamleden intensief werkoverleg en samenwerking leidinggevende ontvangen van opdrachten, rapportering en overleg andere OCMW diensten functionele samenwerking vrijwilligers begeleiding en ondersteuning Extern bezoekers, familie aanspreekpunt en informatie uitwisseling stagiairs begeleiding externe medewerkers werkoverleg en/of rapportering actoren uit de buurt informeren en samenwerking andere organisaties en diensten advies, overleg, samenwerking en informatie uitwisseling 225/336 RMW - 11 maart 2014

226 KWALITEITSHANDBOEK LDC Ten Hove 5. MEDEWERKERS Versie 4 Blz. 14 van Functieomschrijvingen Auteurs Veerle Van Canegem Beoordeeld Stuurgroep Goedgekeurd Raad Geldig vanaf Geldig tot Competentieprofiel Organisatiecompetenties efficiënt werken klantgericht handelen resultaatgericht werken Competenties gerelateerd aan de functie organiseren samenwerken motiveren probleem oplossend werken zich empathisch opstellen Overige competenties Deze opsomming is een aanbeveling en kan bij aanvang van een evaluatieperiode of bij een (contractuele of statutaire) aanwervingprocedure worden gewijzigd of aangevuld met competenties uit het competentiehandboek van het OCMW Gent zich sociaal vlot opstellen organisatiebetrokkenheid tonen rapporteren zich flexibel opstellen stressbestendig optreden assertief handelen zich een oordeel vormen Weddeschaal BV1-BV2-BV3 Specifieke arbeidsvoorwaarden U beschikt over een goede fysieke conditie (lopend of langdurig rechtopstaand werken, heffen en tillen, ). U past zich binnen uw functie aan veranderingen in opdrachten en werkomstandigheden aan. Op deze manier komt u tegemoet aan wijzigende omstandigheden, opdrachten en doelstellingen binnen de dienst en de directie waar u bent tewerkgesteld. U werkt conform de uurregeling in het arbeidsreglement. 226/336 RMW - 11 maart 2014

227 KWALITEITSHANDBOEK LDC Ten Hove 5. MEDEWERKERS Versie 4 Blz. 15 van Functieomschrijvingen Auteurs Veerle Van Canegem Beoordeeld Stuurgroep Goedgekeurd Raad Geldig vanaf Geldig tot Graad Administratief medewerker (m/v) Functietitel Administratief medewerker gemengde functie (m/v) bij één van de 6 directies. Doelstelling van de functie Verlenen van informatie en verwerken van vragen van interne en/of externe klanten en het uitvoeren van administratieve opdrachten. Hierdoor draagt u bij tot het leveren van een kwaliteitsvolle dienstverlening via de meest efficiënte organisatie binnen de beschikbare middelen. Plaats in het organogram Het OCMW Gent is opgedeeld in 6 directies. Elke directie wordt geleid door een directeur, die op zijn/haar beurt onder leiding staat van de secretaris. U werkt binnen één van de 6 directies. Als administratief medewerker rapporteert u aan uw rechtstreeks leidinggevende. U geeft geen leiding. Functie-inhoud Kernopdrachten Afhankelijk van de dienst waar u werkt, vervult u volgende opdrachten u zorgt voor een klantvriendelijk onthaal en verzorgt een efficiënte dienstverlening aan interne en/of externe klanten die zich op de dienst aanbieden. Dit houdt onder meer in dat u: informatie geeft, vragen beantwoordt en mensen correct doorverwijst die zich persoonlijk op de dienst aanmelden telefoonoproepen beantwoordt en eventueel doorschakelt naar de correcte persoon documenten en formulieren voor de klant invult, verwerkt, doorstuurt en/of opvolgt brieven, s en faxen beantwoordt en verwerkt conform de geldende huisstijl en richtlijnen ontvangsten afrekent en correct registreert u fungeert als dossierbeheerder voor de interne/externe klant. Dit houdt onder meer in dat u: dossiers toegewezen krijgt in functie van uw domeinspecifieke kennis de dossiers administratief controleert en vervolledigt de contacten legt die nodig zijn om uw dossiers optimaal op te volgen 227/336 RMW - 11 maart 2014

228 KWALITEITSHANDBOEK LDC Ten Hove 5. MEDEWERKERS Versie 4 Blz. 16 van Functieomschrijvingen Auteurs Veerle Van Canegem Beoordeeld Stuurgroep Goedgekeurd Raad Geldig vanaf Geldig tot de correcte procedures toepast de dossiers doorgeeft naar de betreffende persoon/dienst en eventueel terugkoppelt naar derden u verricht administratieve opdrachten in functie van de dienst. Dit houdt onder meer in dat u één of meer van volgende opdrachten vervult: de binnenkomende post en uitgaande post behandelt conform de geldende huisstijl en richtlijnen brieven, documenten, verslagen, dossiers, tijdschriften, enz. klasseert, archiveert en/of opvolgt de bezetting van de lokalen organiseert, vergaderingen belegt en meehelpt bij het organiseren van kleine evenementen (het uitnodigen van genodigden, het reserveren van zalen, het voorzien van technisch ondersteuningsmateriaal, enz.) in opdracht van uw verantwoordelijke, dossiers administratief samenstelt ter voorbereiding van vergaderingen notuleert bij vergaderingen en/of verslagen maakt na de vergaderingen de agenda van uw verantwoordelijke(n) (elektronisch) raadpleegt en/of beheert voorstellen voor de raad, het vast bureau en diverse bestuursorganen administratief opmaakt, verwerkt en/of opvolgt presentaties, affiches, flyers enz. (lay-out matig) opmaakt, verspreidt en/of tijdig weghaalt bestanden opmaakt, aanvult en/of actueel houdt dienstgebonden gegevens verzamelt, controleert en hiervan overzichten opmaakt de voorraden van bijvoorbeeld kantoorbenodigdheden beheert lichte storingen aan fax, printer, kopieermachine, enz. oplost of signaleert Aanvullende opdrachten u neemt deel aan interne vergaderingen en overlegt met collega s om tot een positieve werksfeer te komen u signaleert behoeften, tekorten en problemen rondom de werking van de dienst en denkt mee na over oplossingen u volgt vormingen en opleidingen die relevant zijn voor uw werk. Vanuit uw expertise levert u een positieve bijdrage aan uw directe collega s en indien nodig aan medewerkers van andere OCMW-diensten u respecteert de privacy van de rusthuisbewoner, gebruiker van LDC, bezoekers, personeelsleden, klanten, cliënten, enz. U gaat hierbij vertrouwelijk om met de verkregen informatie 228/336 RMW - 11 maart 2014

229 KWALITEITSHANDBOEK LDC Ten Hove 5. MEDEWERKERS Versie 4 Blz. 17 van Functieomschrijvingen Auteurs Veerle Van Canegem Beoordeeld Stuurgroep Goedgekeurd Raad Geldig vanaf Geldig tot Afhankelijk van de dienst waar u werkt, vervult u één of meerdere van volgende aanvullende opdrachten u zorgt voor de administratieve verwerking van de ontvangsten van uw dienst en de registratie van diverse uitgavendocumenten. u helpt mee bij diverse opdrachten eigen aan de dienst (bijvoorbeeld folders verspreiden, hulp bieden bij specifieke acties, enz.). Afhankelijk van de opdracht legt u hiervoor ook de nodige contacten met OCMW-diensten en/of externe organisaties u levert een bijdrage tot het opmaken van de budgetvoorstellen en -wijzigingen u beheert het vast en tijdelijk kasvoorschot u staat in voor de controle van de geleverde goederen/diensten met de corresponderende uitgavendocumenten u staat in voor het openen en sluiten van de gebouwen u zorgt voor een klantvriendelijke onthaalruimte (openings-en sluitingsuren uithangt, informatie ter beschikking stelt, instaat voor de aankleding van de onthaalruimte, enz) u staat mee in voor de opleiding en/of begeleiding van collega s, stagiairs en/of vrijwilligers u verricht opdrachten inzake personeelsadministratie (tijdsregistratie, verlofregeling, registratie van ziektemeldingen, aanvragen voor opleiding, enz.) u verricht opdrachten inzake het ondersteunen van informatica-gebruikers (oplossen en/of melden van problemen), u neemt deel aan het overleg van de gebruikers ondersteuners, u volgt leveringen en bestellingen van informaticamateriaal op, enz. Contacten U onderhoudt contacten met: Intern/extern Persoon/dienst Omschrijving intern extern rechtstreeks leidinggevende(n) collega s van uw dienst medewerkers diverse OCMWdiensten klanten en burgers/ externe organisaties Dagelijkse samenwerking, werkoverleg, informatie-uitwisseling, rapportering Dagelijkse samenwerking, werkoverleg, informatie-uitwisseling Informatie-uitwisseling Informatie-uitwisseling 229/336 RMW - 11 maart 2014

230 KWALITEITSHANDBOEK LDC Ten Hove 5. MEDEWERKERS Versie 4 Blz. 18 van Functieomschrijvingen Auteurs Veerle Van Canegem Beoordeeld Stuurgroep Goedgekeurd Raad Geldig vanaf Geldig tot Competentieprofiel Organisatiecompetenties klantgericht handelen efficiënt werken resultaatgericht werken Competenties vastgelegd voor de functie rapporteren samenwerken probleemoplossend werken nauwkeurig werken PC-kennis hebben Overige competenties De opsomming is een aanbeveling en kan bij aanvang van een evaluatieperiode of bij een (contractuele of statutaire) aanwervingsprocedure worden gewijzigd of aangevuld met competenties uit het competentiehandboek van het OCMW Gent. assertief handelen organiseren regelgericht werken zich flexibel opstellen stressbestendig optreden zich waardig en integer gedragen technische vaardigheden beheersen Weddeschaal C1 - C2 - C3 Specifieke arbeidsomstandigheden u werkt conform de uurregeling zoals vastgelegd in het arbeidsreglement u past zich binnen uw functie aan veranderingen in opdrachten en werkomstandigheden aan. Op deze manier komt u tegemoet aan wijzigende omstandigheden, opdrachten en doelstellingen binnen de dienst en de directie waar u bent tewerkgesteld 230/336 RMW - 11 maart 2014

231 KWALITEITSHANDBOEK LDC Ten Hove 5. MEDEWERKERS Versie 4 Blz. 19 van Functieomschrijvingen Auteurs Veerle Van Canegem Beoordeeld Stuurgroep Goedgekeurd Raad Geldig vanaf Geldig tot Graad Verzorgende (m/v) Functietitel Verzorgende (m/v) Doelstelling van de functie Binnen een geografisch afgebakende entiteit verlenen van aangepaste hulp op maat aan de zorgbehoevenden in hun thuismilieu en ondersteunen en verhogen van de zelfredzaamheid van de zorgbehoevenden. Hierdoor draagt u bij tot het bevorderen en zo lang mogelijk behouden van zelfstandig functioneren en thuiswonen. Plaats in het organogram Het OCMW Gent is opgedeeld in 4 departementen. Elk departement bestaat uit een aantal afdelingen en/of diensten en wordt geleid door een departementshoofd. Dit departementshoofd wordt bijgestaan door een aantal directeurs en/of stafmedewerkers. U werkt binnen het departement Ouderenzorg. U rapporteert aan uw rechtstreeks leidinggevende. U geeft geen leiding. Functieinhoud Kernopdrachten U vervult hiervoor één of meer van volgende kernopdrachten. u staat in voor begeleidende en verzorgende taken zowel in het lokaal dienstencentrum (ldc) als aan huis met als doel de zorgbehoevende de kans te bieden om zo lang mogelijk kwaliteitsvol zelfstandig thuis te blijven wonen. Dit houdt onder meer in dat u: - de dagelijkse huishoudelijke taken uitvoert (wassen, strijken, maaltijden verzorgen, boodschappen doen, dagelijks en wekelijks onderhoud van de woning, enz.) - de gezondheidstoestand van de cliënt observeert en rapporteert - instaat voor het vervoer en begeleiden van minder mobiele personen - de nodige hygiënische zorgen opvolgt (lichaamsverzorging, zorg voor kledij, zorg voor woonomgeving, enz.) - oog hebt voor de psycho-sociale beleving van de cliënt (ondersteunende gesprekken, contacten met mantelzorgers, ondersteunen in sociaal functioneren, motiveren tot deelname aan activiteiten, enz.) - dat u bepaalde activiteiten met minder mobiele personen inricht en begeleidt - stimuleert tot zelfredzaamheid 231/336 RMW - 11 maart 2014

232 KWALITEITSHANDBOEK LDC Ten Hove 5. MEDEWERKERS Versie 4 Blz. 20 van Functieomschrijvingen Auteurs Veerle Van Canegem Beoordeeld Stuurgroep Goedgekeurd Raad Geldig vanaf Geldig tot risicopersonen signaleert - snel en gepast kunt reageren in een crisissituatie u staat in voor een vlotte en correcte informatie-uitwisseling over werk en cliënt met als doel een optimale dienstverlening te verzekeren. Dit houdt onder meer in dat u: - empathisch luistert naar de cliënt en hem/haar ondersteunt en/of de nodige informatie geeft over diensten en hulpmiddelen - ervaringen, aandachtspunten en informatie uitwisselt met collega s en andere hulpverleners - actief deelneemt aan werkoverleg en vergaderingen - meehelpt aan de positieve uitstraling en bekendmaken van de werking van het ldc - werkafspraken mondeling en schriftelijk communiceert u staat in voor de kwaliteitszorg met als doel het realiseren en bewaken van een kwalitatief hoogstaande en humane zorg- en dienstverlening zowel in het ldc als bij de cliënt thuis. Dit houdt onder meer in dat u: - helpt een positief klimaat te creëren - handelt vanuit een respectvolle en individuele benadering - meehelpt bij het ondersteunen van een goed organisatieklimaat - de procedures en afspraken omtrent kwaliteitszorg toepast - de missie en de visie van het ldc optimaal probeert te realiseren - in het handelen de bezoeker centraal stelt u staat in voor het uitvoeren van administratieve taken volgens de richtlijnen met als doel de algemene werking te waarborgen. Dit houdt onder meer in dat u: - de thuiszorggegevens registreert - schriftelijk rapporteert in het centraal thuiszorgdossier en in het zorgenplan - de cliënt ondersteunt in zijn administratieve taken en/of doorverwijst naar de maatschappelijk werker van het ldc Aanvullende opdrachten Afhankelijk van de dienst waar u werkt, vervult u één of meer van volgende aanvullende opdrachten. u draait mee in het roulement van het permanent aanspreekpunt u begeleidt stagiairs u werkt samen met vrijwilligers en/of begeleidt ze 232/336 RMW - 11 maart 2014

233 KWALITEITSHANDBOEK LDC Ten Hove 5. MEDEWERKERS Versie 4 Blz. 21 van Functieomschrijvingen Auteurs Veerle Van Canegem Beoordeeld Stuurgroep Goedgekeurd Raad Geldig vanaf Geldig tot u bent bereid in te springen voor andere taken in functie van de dienstnoodwendigheid u respecteert de privacy van de bezoeker, cliënt, familie, gebruiker, enz. U gaat hierbij vertrouwelijk om met de verkregen informatie u werkt volgens de voorschriften opgenomen in het kwaliteitshandboek u neemt deel aan interne vergaderingen en overlegt regelmatig met uw collega's. Op deze manier bevordert u de goede werksfeer op de dienst u bouwt uw vaktechnische bekwaamheid (kennis producten, technieken, materialen) verder uit door onder meer het volgen van vormingen en past deze toe bij de uitvoering van uw opdrachten u bent verantwoordelijk voor het beheer van de u toevertrouwde goederen, materiaal en materieel u staat in voor het basisonderhoud van het materiaal dat u ter beschikking wordt gesteld (bijvoorbeeld kantoormateriaal, werkmateriaal, een dienstvoertuig, machines, gereedschap, enz.) U meldt defecten aan de verantwoordelijke en vraagt specifiek materiaal tijdig aan Contacten Afhankelijk van de dienst waar u werkt, onderhoudt u contacten met: Intern/extern Persoon/dienst Omschrijving intern rechtstreeks leidinggevende(n) ontvangen van instructies, werkoverleg, informatieuitwisseling, rapportering collega s van uw dienst dagelijkse samenwerking, werkoverleg, informatieuitwisseling, vervangen maatschappelijk werker opvolgen van instructies, rapporteren centrumleider opvolgen van functioneren, algemene werking vrijwilligers samenwerken, begeleiden extern stagiairs begeleiden, doorgeven van kennis, ervaring en informatie bezoekers ldc luisteren, informeren, begeleiden, doorverwijzen cliënten thuiszorg verzorging andere professionele informatie-uitwisseling hulpverleners mantelzorgers informatie-uitwisseling, overleg, ondersteuning buurtbewoners risicopersonen signaleren 233/336 RMW - 11 maart 2014

234 KWALITEITSHANDBOEK LDC Ten Hove 5. MEDEWERKERS Versie 4 Blz. 22 van Functieomschrijvingen Auteurs Veerle Van Canegem Beoordeeld Stuurgroep Goedgekeurd Raad Geldig vanaf Geldig tot externe organisaties, voorzieningen en diensten functionele samenwerking Competentieprofiel Organisatiecompetenties klantgericht handelen efficiënt werken resultaatgericht werken Competenties vastgelegd voor de graad rapporteren samenwerken zich empathisch opstellen stressbestendig optreden zich flexibel opstellen Overige competenties Deze opsomming is een aanbeveling en kan bij aanvang van een evaluatieperiode of bij een selectieprocedure worden gewijzigd of aangevuld met competenties uit het competentiehandboek van het OCMW Gent zich sociaal vlot opstellen omgevingsbewust handelen probleemoplossend werken technische vaardigheden beheersen Salarisschaal D1 - D2 - D3 Specifieke arbeidsomstandigheden u werkt conform de uurregeling zoals vastgelegd in het arbeidsreglement u past zich binnen uw functie aan veranderingen in opdrachten en werkomstandigheden aan. Op deze manier komt u tegemoet aan wijzigende omstandigheden, opdrachten en doelstellingen binnen de dienst en het departement waar u bent tewerkgesteld 234/336 RMW - 11 maart 2014

235 KWALITEITSHANDBOEK LDC Ten Hove 5. MEDEWERKERS Versie 4 Blz. 23 van Functieomschrijvingen Auteurs Veerle Van Canegem Beoordeeld Stuurgroep Goedgekeurd Raad Geldig vanaf Geldig tot u kan ingeschakeld worden in een permanentiesysteem, er kan u door uw leidinggevende gevraagd worden om bijzondere prestaties te verrichten conform de regeling die is opgenomen in de betreffende circulaire en er kan u gevraagd worden om op verschillende tewerkstellingsplaatsen binnen het grondgebied Gent te werken u werkt in omstandigheden die een goede fysieke conditie vereisen u beschikt over een rijbewijs B (handgeschakeld) 235/336 RMW - 11 maart 2014

236 KWALITEITSHANDBOEK LDC Ten Hove 5. MEDEWERKERS Versie 4 Blz. 24 van Functieomschrijvingen Auteurs Veerle Van Canegem Beoordeeld Stuurgroep Goedgekeurd Raad Geldig vanaf Geldig tot Graad Onderhoudsmedewerker Ouderenzorg (m/v) Functietitel Onderhoudsmedewerker Ouderenzorg (m/v) Doelstelling van de functie Uitvoeren van alle toegewezen en /of opgedragen taken door de leidinggevende zoals het onderhouden van woningen, gemeenschappelijke ruimtes, dienstruimtes en materialen binnen de zorgvoorzieningen met als doel het welzijn van de bewoner en de leefomgeving te optimaliseren Plaats in het organogram Het OCMW Gent is opgedeeld in 6 directies. U werkt als Onderhoudsmedewerker Ouderenzorg binnen Ouderen en Thuiszorgbeleid. U rapporteert en werkt onder de leiding van de Ploegleider Onderhoud of de leidinggevende waaronder u ressorteert U geeft zelf geen leiding. Functie-inhoud Kernopdrachten 7. U staat in voor het hygiënisch onderhouden van alle ruimtes in de zorgvoorziening om een aangenaam, verzorgd en kwalitatief leefmilieu te bekomen. Dit houdt onder meer in dat u: - dagelijks : controle doet van het sanitair, controle op stof, woning, leefgroep, tafels en vuilnisbakken, en vingertasten verwijdert - wekelijks : grondig alle lokalen en meubilair onderhoudt - periodiek : extra onderhoudstaken zoals de afdelingskeuken, de ijskasten op zich neemt 8. U draagt zorg en respecteert materialen en interieur om schade aan de bezittingen van de bewoners/gebruikers en zorgvoorziening te voorkomen. Dit houdt onder meer in dat u: - alle schoonmaakkarren, onderhoudsmaterialen en werkkledij onderhoudt - met zorg omgaat met de persoonlijke bezittingen van de bewoners 9. U respecteert de bewoners/ gebruikers (animatieve, palliatieve grondhouding en rekening houdend met de psychische toestand van de bewoner) en familieleden 236/336 RMW - 11 maart 2014

237 KWALITEITSHANDBOEK LDC Ten Hove 5. MEDEWERKERS Versie 4 Blz. 25 van Functieomschrijvingen Auteurs Veerle Van Canegem Beoordeeld Stuurgroep Goedgekeurd Raad Geldig vanaf Geldig tot om binnen eigen bevoegdheden de levenskwaliteit van de bewoners/ gebruikers te optimaliseren. Dit houdt onder meer in dat u: - respectvol en met kennis omgaat met dementerende bewoners/ gebruikers - poetsmaterialen buiten bereik houdt van de dementerende bewoners/ gebruikers - lokalen afsluit - communiceert met dementerenden en familie met de nodige verwijzing naar de verpleging - animatieve hulp biedt bij feestelijkheden zoals de begeleiding van bewoners van woning naar feestruimte, klaar zetten van tafels, hulp bieden bij op- en afdienen van de tafels, actief deelnemen aan de activiteiten 10. a) U staat in voor het transport van afwas, vuilnis, vuil linnen en gebruikt incontinentiemateriaal om hygiëne te verzekeren binnen de zorgvoorziening. b) U staat in voor het transport van proper linnen, ongebruikt incontinentiemateriaal, dranken, eetwagens en leveringen om de afdelingen te bevoorraden. Dit houdt onder meer in dat u: - het huisvuil sorteert en in de gepaste containers deponeert - efficiënt voorraadbeheer uitvoert van alle materialen 11. U meldt aan de leidinggevende elke materiële schade en anderzijds meldt u aan de verplegend en/of verzorgend personeel van de dienst andere ongewone situaties zodat de bevoegde personen kunnen ingrijpen. Dit houdt onder meer in dat u: - breuken, beschadigingen meldt - gedragswijzigingen bij de bewoner meldt 12. U geeft ondersteuning voor logistieke taken bij de dagdagelijkse werking zoals vergaderingen, speciale activiteiten of andere noodwendigheden om de continuïteit van de dienstverlening te verzekeren. Dit houdt onder meer in dat u: In samenspraak met een leidinggevende: - logistieke ondersteuning biedt: op- en afdient bij noodwendigheden - afwast en koffie zet - vergaderzalen, feestruimtes, restaurant, cafetaria klaarzet en helpt opruimen 237/336 RMW - 11 maart 2014

238 KWALITEITSHANDBOEK LDC Ten Hove 5. MEDEWERKERS Versie 4 Blz. 26 van Functieomschrijvingen Auteurs Veerle Van Canegem Beoordeeld Stuurgroep Goedgekeurd Raad Geldig vanaf Geldig tot Aanvullende opdrachten U neemt deel aan interne vergaderingen en overlegt met collega's om tot een positieve werksfeer te komen. U volgt vormingen en opleidingen die relevant zijn voor uw werk. U respecteert de privacy van de bewoner, gebruiker, familie, enz. U gaat hierbij vertrouwelijk om met de verkregen informatie. U werkt volgens de voorschriften opgenomen in het kwaliteitshandboek. Contacten U onderhoudt contacten met: Intern/extern Persoon/dienst Omschrijving Intern bewoners/ gebruikers collega s leidinggevenden vrijwilligers stagiairs onderhouden van sociale contacten werkoverleg, samenwerking ontvangen van instructies en rapporteren onderhouden van sociale contacten, uitwisselen informatie doorgeven van kennis, ervaring en informatie Extern bezoekers onderhouden van sociale contacten, uitwisselen informatie Competentieprofiel Organisatiecompetenties efficiënt werken klantgericht handelen resultaatgericht zijn Competenties vastgelegd voor de functie technische vaardigheden beheersen veilig werken zich flexibel opstellen samenwerken 238/336 RMW - 11 maart 2014

239 KWALITEITSHANDBOEK LDC Ten Hove 5. MEDEWERKERS Versie 4 Blz. 27 van Functieomschrijvingen Auteurs Veerle Van Canegem Beoordeeld Stuurgroep Goedgekeurd Raad Geldig vanaf Geldig tot net & ordelijk werken Overige competenties Deze opsomming is een aanbeveling en kan bij aanvang van een evaluatieperiode of bij een (contractuele of statutaire) aanwervingprocedure worden gewijzigd of aangevuld met competenties uit het competentiehandboek van het OCMW-Gent. rapporteren stressbestendig optreden organisatiebetrokkenheid tonen zich sociaal vlot opstellen zich waardig en integer gedragen Weddeschaal E1 - E2 - E3 Specifieke arbeidsvoorwaarden U beschikt over een goede fysieke conditie (lopend of langdurig rechtopstaand werken, heffen en tillen, ). U kan Nederlands lezen en schrijven. U bent bereid om met bewoners om te gaan. U bent bereid tijdens het weekend en op feestdagen te werken. U bent bereid in ploegen te werken. U werkt conform de uurregeling in het arbeidsreglement. U past zich binnen uw functie aan veranderingen in opdrachten en werkomstandigheden aan. Op deze manier komt u tegemoet aan wijzigende omstandigheden, opdrachten en doelstellingen binnen de dienst en de directie waar u bent tewerkgesteld. 239/336 RMW - 11 maart 2014

240 KWALITEITSHANDBOEK LDC Ten Hove 5. MEDEWERKERS Versie 4 Blz. 28 van Functieomschrijvingen Auteurs Veerle Van Canegem Beoordeeld Stuurgroep Goedgekeurd Raad Geldig vanaf Geldig tot Graad Servicemedewerker (m/v) Functietitel Servicemedewerker (m/v) Doelstelling van de functie Schoonmaken en uitvoeren van ondersteunende onderhoudsopdrachten. Hierdoor draagt u bij tot een nette en hygiënische omgeving waarin uw klanten kunnen werken. Plaats in het organogram Het OCMW Gent is opgedeeld in 4 departementen. Elk departement bestaat uit een aantal afdelingen en/of diensten en wordt geleid door een departementshoofd. Dit departementshoofd wordt bijgestaan door een aantal directeurs en/of stafmedewerkers. U werkt binnen één van de 4 OCMW-departementen. U rapporteert aan uw rechtstreeks leidinggevende. U geeft geen leiding. Functie-inhoud Kernopdrachten U vervult hiervoor één of meer van volgende kernopdrachten. u maakt de u toegewezen ruimtes bestaande uit sanitair, kantoren, gangen, trapzalen, enz. schoon. U volgt hierbij de werkprogramma s van uw verantwoordelijke u zet tijdig en volgens wens van de klant zalen voor vergaderingen klaar. U gebruikt hiervoor de ter beschikkinggestelde software om de planning op te volgen en te beheren. Dit omvat onder meer dat u: de reservatie van de klant bevestigt aan de hand van de ter beschikkinggestelde software en de vergaderzaal beheert aangevraagde koffie, thee en frisdrank maakt en verdeelt op vraag van de klant koffie, thee en frisdrank tijdens vergaderingen aanvult zalen na afloop van de vergadering opruimt het gebruikt servies afwast, afdroogt en opbergt het logboek aanvult jaarlijks het ter beschikking gestelde servies inventariseert en vraagt om aan te vullen 240/336 RMW - 11 maart 2014

241 KWALITEITSHANDBOEK LDC Ten Hove 5. MEDEWERKERS Versie 4 Blz. 29 van Functieomschrijvingen Auteurs Veerle Van Canegem Beoordeeld Stuurgroep Goedgekeurd Raad Geldig vanaf Geldig tot Functieinhoud (vervolg) u bent verantwoordelijk voor de maaltijdondersteuning en/of logistieke ondersteuning ten behoeve van de klanten u bent het eerste aanspreekpunt voor klanten en leveranciers binnen het kader van schoonmaak. U geeft informatie en beantwoordt vragen van klanten en leveranciers binnen het kader van schoonmaak Aanvullende opdrachten Afhankelijk van de dienst waar u werkt, vervult u één of meer van volgende aanvullende opdrachten. u kijkt dagelijks het sanitair en de keuken na en vult handdoeken, toiletpapier, zeep, enz. aan. Indien nodig maakt u het sanitair schoon u ledigt vuilnisbakken en zet containers buiten zodat deze kunnen worden opgehaald door de daartoe bevoegde diensten u geeft technische defecten aan de lokalen die u betreedt en het materiaal dat u gebruikt door aan uw verantwoordelijke u houdt de lokale voorraad van producten, materiaal en sanitaire benodigdheden bij en geeft tijdig aan uw verantwoordelijke door als er moet worden bijbesteld. Tevens kan u uitzonderlijk instaan voor het ontvangen en de controle van leveringen u opent en sluit de ruimtes en/of de gebouwen die u betreedt volgens de afspraken van uw verantwoordelijke, in functie van uw schoonmaakopdracht u maakt de noodzakelijke toegangen van de gebouwen waarin u werkt sneeuwvrij en strooit zout indien de weersomstandigheden dit vereisen u bent het aanspreekpunt voor afvalbeheer op de locatie u coördineert op uw werkplek diverse beurtrolsystemen (verlofrotatie, ondersteuning bij evenementen, vervangingen, enz.) u ondersteunt extra activiteiten ten behoeve van onze klant, ook als die buiten de reguliere werktijden plaatsvinden u neemt deel aan interne vergaderingen, evenementen en overlegt regelmatig met uw collega s. Op deze manier bevordert u de goede werksfeer op de dienst u bouwt uw vaktechnische bekwaamheid (kennis producten, technieken, materialen) verder uit door onder meer het volgen van vorming en past deze toe bij de uitvoering van uw opdrachten u bent verantwoordelijk voor het beheer van de u toevertrouwde goederen, materiaal en materieel u staat in voor het basisonderhoud van het materiaal dat u ter beschikking wordt gesteld (bijvoorbeeld kantoormateriaal, werkmateriaal, een dienstvoertuig, machines, gereedschap, enz.) U meldt defecten aan de verantwoordelijke en vraagt specifiek materiaal tijdig aan 241/336 RMW - 11 maart 2014

242 KWALITEITSHANDBOEK LDC Ten Hove 5. MEDEWERKERS Versie 4 Blz. 30 van Functieomschrijvingen Auteurs Veerle Van Canegem Beoordeeld Stuurgroep Goedgekeurd Raad Geldig vanaf Geldig tot Contacten Afhankelijk van de dienst waar u werkt, onderhoudt u contacten met: Intern/extern Persoon/dienst Omschrijving intern rechtstreeks leidinggevende(n) collega s van uw team ontvangen van instructies, werkoverleg, informatieuitwisseling, rapportering extern klanten en leveranciers (uitzonderlijk) ontvangen van leveringen, klanten doorverwijzen dagelijkse samenwerking, werkoverleg, informatieuitwisseling Competentieprofiel Organisatiecompetenties klantgericht handelen efficiënt werken resultaatgericht werken Competenties vastgelegd voor de graad probleemoplossend werken nauwkeurig werken net en ordelijk werken veilig werken technische vaardigheden beheersen Overige competenties De opsomming is een aanbeveling en kan bij aanvang van een evaluatieperiode of bij een selectieprocedure worden gewijzigd of aangevuld met competenties uit het competentiehandboek van het OCMW Gent. assertief handelen rapporteren samenwerken organiseren zich flexibel opstellen 242/336 RMW - 11 maart 2014

243 KWALITEITSHANDBOEK LDC Ten Hove 5. MEDEWERKERS Versie 4 Blz. 31 van Functieomschrijvingen Auteurs Veerle Van Canegem Beoordeeld Stuurgroep Goedgekeurd Raad Geldig vanaf Geldig tot PC-kennis hebben Salarisschaal D1 - D2 - D3 Specifieke arbeidsomstandigheden u werkt conform de uurregeling zoals vastgelegd in het arbeidsreglement u past zich binnen uw functie aan veranderingen in opdrachten en werkomstandigheden aan. Op deze manier komt u tegemoet aan wijzigende omstandigheden, opdrachten en doelstellingen binnen de dienst en het departement waar u bent tewerkgesteld u kan ingeschakeld worden in een permanentiesysteem, er kan u door uw leidinggevende gevraagd worden om bijzondere prestaties te verrichten conform de regeling die is opgenomen in de betreffende circulaire en er kan u gevraagd worden om op verschillende tewerkstellingsplaatsen binnen het grondgebied Gent te werken u werkt in omstandigheden die een goede fysieke conditie vereisen. 243/336 RMW - 11 maart 2014

244 Notulen open zitting Bijlage: 5.3 begeleiden, evalueren personeel.doc 244/336 RMW - 11 maart 2014

245 KWALITEITSHANDBOEK LDC De Boei 5. MEDEWERKERS Versie 4 Blz. 1 van Begeleiden, evalueren, vormen en bijsturen van personeel Auteurs Anuschka Philips Beoordeeld Stuurgroep Goedgekeurd Raad Geldig vanaf Geldig tot (Inhoudelijk niks gewijzigd) 1. Doel Bewaken van de deskundigheid en het functioneren van het personeel 2. Eindverantwoordelijke De centrumleider 3. Toepassingsgebied De procedure is van toepassing op het personeel van het lokaal dienstencentrum: administratief medewerker ergotherapeut maatschappelijk werker verzorgende servicemedewerker onderhoudsmedewerker Dezelfde procedure geldt voor de centrumleider. Hier volgt het diensthoofd ldc de procedure op. De procedure is niet van toepassing op personeelsleden met een art. 60 contract. Deze vallen onder de bevoegdheid van het Opleidings- en Tewerkstellingscentrum (OTC). 4. Begeleiden en bijsturen van het personeel Gebeurt teamgericht via: Personeelsvergadering werkoverleg stafvergadering briefingen in groep Gebeurt individueel via: functioneringsgesprek Definitie: Het functioneringsgesprek is een persoonlijk en vertrouwelijk gesprek tussen een medewerk(st)er en zijn/haar rechtstreekse chef dat de begeleiding van de medewerk(st)er naar de optimale uitoefening van de functie beoogt. Tijdens het functioneringsgesprek worden ook de competenties vastgelegd die van toepassing zijn op de taakinhoud van het personeelslid. Het werken met competenties start in het eerste functioneringsgesprek voor de personeelsleden die na in dienst zijn gekomen. Voor de personeelsleden die reeds van voor die datum in dienst zijn, 245/336 RMW - 11 maart 2014

246 KWALITEITSHANDBOEK LDC De Boei 5. MEDEWERKERS Versie 4 Blz. 2 van Begeleiden, evalueren, vormen en bijsturen van personeel Auteurs Anuschka Philips Beoordeeld Stuurgroep Goedgekeurd Raad Geldig vanaf Geldig tot start het werken met competenties na de eerstvolgende evaluatie. De centrumleider voert dit gesprek met de hierboven omschreven personeelsleden. Aan de hand van die competenties gebeuren proefevaluatie en evaluatie. Het diensthoofd ldc voert dit gesprek met de centrumleider. Dit is een vaste procedure. De personeelsdienst van het OCMW volgt de timing op. Zie bijlage: competentiehandboek, circulaire van over de wijzigingen in evaluaties en functioneringsgesprekken mondelinge informele gesprekken 5. Evalueren van het personeel Proefevaluatie Definitie: in het functioneringsgesprek, twaalf maanden vóór de periodieke evaluatie vindt een proefevaluatie plaats. De bedoeling van een mondelinge proefevaluatie is om al de richting aan te geven van de komende evaluatie. Deze evaluatie moet ertoe bijdragen dat de evaluatie op het einde van de evaluatieperiode geen verrassing inhoudt. Het geeft de centrumleider de kans om bepaalde aspecten van het werk van het personeelslid bij te sturen. Dit is een vaste procedure. De personeelsdienst van het OCMW volgt de timing op. Zie bijlage: competentiehandboek, circulaire van over de wijzigingen in evaluaties en functioneringsgesprekken Periodieke evaluatie 6. Vorming Definitie: een evaluatie is de regelmatige toetsing van de vastgelegde competenties. Het is de beoordeling van de taken die het personeelslid heeft gedaan, en de manier waarop deze zijn uitgevoerd, in de afgelopen periode. Dit is een vaste procedure. De personeelsdienst van het OCMW volgt de timing op. Zie bijlage: competentiehandboek, circulaire van over de wijzigingen in evaluaties en functioneringsgesprekken Definitie: met vorming willen we de competenties van de medewerkers helpen ontwikkelen om de kernopdracht van het OCMW, vertaald naar de missie/visie van het lokaal dienstencentrum beter, vlotter te realiseren. Nuttige en nodige vorming 246/336 RMW - 11 maart 2014

247 KWALITEITSHANDBOEK LDC De Boei 5. MEDEWERKERS Versie 4 Blz. 3 van Begeleiden, evalueren, vormen en bijsturen van personeel Auteurs Anuschka Philips Beoordeeld Stuurgroep Goedgekeurd Raad Geldig vanaf Geldig tot Het personeelslid kiest in overleg met de centrumleider een geschikte vorming. Twee trajecten zijn mogelijk: een traject nodig en een traject nuttig. Bij het traject nodig, bij een voor de taak essentiële vorming, krijgt het personeelslid volledige faciliteiten. Bij het traject nuttig, bij een nuttige maar voor de taak of functie niet noodzakelijke vorming om het werk beter te doen, dient het personeelslid zelf te investeren in tijd en eventuele kosten. Zie intranet: brochure aanvraagprocedure en vormingsfaciliteiten. Vaststellen van de vormingsbehoefte De vormingsbehoefte stellen we vast met de instrumenten waarover we beschikken om het personeel te begeleiden. Criteria van belang voor peiling vormingsbehoefte Afstemmen behoeften personeel en behoeften dienstencentrum Vereiste vaardigheden Effect van de vorming De centrumleider bespreekt het effect van de vorming met het personeelslid tijdens het functioneringsgesprek. Toekomstgericht bekijken we de voor de functie zinvolle te volgen vormingen. Ondersteunende dienst De dienst vorming van het OCMW Evaluatie van de vorming 7. Bijlagen We evalueren de vormingen met standaardformulieren die de dienst vorming bezorgt aan de betrokken personeelsleden. De dienst vorming registreert de gevolgde vorming in het kader van de functionele loopbaan. competentiehandboek circulaire /336 RMW - 11 maart 2014

248 Notulen open zitting Bijlage: 5.5 vrijwilligers.doc 248/336 RMW - 11 maart 2014

249 KWALITEITSHANDBOEK LDC Speltincx 5. MEDEWERKERS Versie 3 Blz. 1 van Vrijwilligers Auteurs Maureen Bauwens Beoordeeld Stuurgroep Goedgekeurd Raad Geldig vanaf Geldig tot (Niks gewijzigd) 1. Visie op vrijwilligerswerk in het lokaal dienstencentrum Het lokaal dienstencentrum biedt vrijwilligerswerk aan, aan iedereen die vanuit zijn/haar mogelijkheden een onbezoldigde bijdrage kan leveren aan de werking. Het dienstencentrum zorgt hierbij voor de gepaste omkadering, ondersteuning en begeleiding van de vrijwilligers. Vrijwilligerswerk betekent een meerwaarde voor de realisatie van de doelstellingen van het lokaal dienstencentrum. Via het vrijwilligerswerk worden onderliggende, persoonsgerichte doelstellingen gerealiseerd zoals zingeving, sociale contacten, vormingskansen, zich nuttig voelen. Het lokaal dienstencentrum streeft naar vrijwilligerswerk op maat. Het vertrekt vanuit de behoeften van de potentiële vrijwilliger en houdt rekening met de middelen en de mogelijkheden van zowel de vrijwilliger als het centrum. Belangrijke waarden die bij het vrijwilligerswerk gehanteerd worden zijn: open communicatie, samenwerking, wederzijds vertrouwen, inspraak en participatie, laagdrempeligheid en wederzijds respect. 2. Wie is de vrijwilliger? De vrijwilliger is iemand die zijn talenten, kennis en vaardigheden onbezoldigd inzet in het centrum, die een duidelijk engagement opneemt, waarmee we duidelijke afspraken maken en waarop we beroep kunnen doen op regelmatige of occasionele basis. 3. Wat verwachten we van vrijwilligers? dat ze zich herkennen in de missie en visie van het lokaal dienstencentrum dat ze bereid zijn tot open communicatie dat ze bereid zijn tot samenwerken dat ze respect hebben voor de medemens dat ze zich verantwoordelijk voelen tav hun taak dat ze zich houden aan het huishoudelijk reglement 4. Vrijwilligerswerk op maat. Vrijwilligerswerk is een dynamisch gegeven en we stemmen voortdurend af op de mogelijkheden en behoeften van de vrijwilliger. 5. Afspraken. Bij het engageren van vrijwilligers maken we duidelijke afspraken. De vrijwilligers dienen de afsprakennota te ondertekenen waarbij de rechten en de plichten van de organisatie en de vrijwilliger toegelicht worden (zie bijlage). 249/336 RMW - 11 maart 2014

250 KWALITEITSHANDBOEK LDC Speltincx 5. MEDEWERKERS Versie 3 Blz. 2 van Vrijwilligers Auteurs Maureen Bauwens Beoordeeld Stuurgroep Goedgekeurd Raad Geldig vanaf Geldig tot Begeleiding en ondersteuning. Het lokaal dienstencentrum engageert zich om binnen de mogelijkheden en middelen de gepaste ondersteuning en begeleiding te bieden. Ook dit is maatwerk. De begeleiding en ondersteuning zijn een permanent aandachtspunt. Het zijn belangrijke motivatoren binnen het vrijwilligerswerk. Structurele vormen van ondersteuning : vergaderingen, werkgroepen, adviescommissies, centrumraden vorming Daarnaast kan ondersteuning en begeleiding bestaan uit : vertrouwensrelatie met vrijwilliger individuele ondersteuning via contactpersoon gemakkelijke aanspreekbaarheid van het personeel waardering, respect, erkenning en interesse aandacht voor menselijke aspecten 7. Waarderingsbeleid OCMW Gent en stad Gent hebben een gezamenlijk waarderingsbeleid. De vrijwilligers van het lokaal dienstencentrum worden hierin opgenomen. Ze dienen hiervoor wel uitdrukkelijk de toestemming te geven (zie bijlage). Het centrum waardeert de vrijwilligers o.a. door : gratis consumpties vrijwilligersfeest vorming inspraak en participatiekansen verantwoordelijkheid geven, delegeren van taken positief bevestigen tijd maken en gericht luisteren 8. Bijlagen afsprakennota vrijwilligers 250/336 RMW - 11 maart 2014

251 Notulen open zitting Bijlage: 8.2 evaluatie werking.doc 251/336 RMW - 11 maart 2014

252 KWALITEITSHANDBOEK LDC De Vlaschaard 8. KWALITEITSBEWAKING Versie 4 Blz. 1 van Evaluatie werking Auteur Sylvie Van De Putte Beoordeeld Stuurgroep Goedgekeurd Raad Geldig vanaf Geldig tot (De criteria is aangepast) 1. Doel Op systematische wijze de werking van het dienstencentrum evalueren. 2. Verantwoordelijke voor de evaluatie van de werking Eindverantwoordelijke is de centrumleider. 3. Wat we evalueren We kunnen alle voor de algemene werking relevante domeinen evalueren: Activiteiten Dienstverlening Vrijwilligers en externe medewerkers Samenwerkingsverbanden. 4. Criteria voor de evaluatie Minstens 60% van de ondervraagde heeft geantwoord Ook afhakers, wegblijvers kunnen bevraagd worden De verwerking gebeurt door neutrale personen De resultaten worden teruggekoppeld naar alle betrokkenen 5. Het evaluatieproces Elk jaar wordt beurtelings een deel van de werking geëvalueerd. Op die manier wordt de volledige werking om de drie jaar volledig bevraagd. De enquêteformulieren worden verspreid in het LDC. De ingevulde enquêtes worden nadien centraal verwerkt op het secretariaat van de coördinatie LDC s en teruggekoppeld naar het betreffende LDC. Jaar 1: Evaluatie van de vormingsactiviteiten en de dienstverlening in het LDC Jaar 2: Evaluatie van bewegingsactiviteiten en de dienstverlening buiten het LDC Jaar 3: Evaluatie van de creatieve en recreatieve activiteiten. Er gebeurt een algemene tevredenheidsmeting om de 6 jaar (het 5 de jaar van de legislatuur). 252/336 RMW - 11 maart 2014

253 KWALITEITSHANDBOEK LDC De Vlaschaard 8. KWALITEITSBEWAKING Versie 4 Blz. 2 van Evaluatie werking Auteur Sylvie Van De Putte Beoordeeld Stuurgroep Goedgekeurd Raad Geldig vanaf Geldig tot Opvolging Verbeterpunten die voortvloeien uit de evaluatie van de werking kunnen we opnemen in de planning voor het volgend jaar. 7. Terugkoppeling We gebruiken passende communicatiekanalen om zowel bezoeker als beleid op de hoogte te houden van de evaluatie van de werking: terugkoppeling naar de bezoeker gebeurt via de inspraakkanalen van het dienstencentrum (centrumraad, werkgroepen) terugkoppeling naar het beleid gebeurt via advies in het BCOZ. 253/336 RMW - 11 maart 2014

254 Notulen open zitting Bijlage: 8.4 onderhoud.doc 254/336 RMW - 11 maart 2014

255 KWALITEITSHANDBOEK LDC De Vlaschaard 8. KWALITEITSBEWAKING Versie 4 Blz. 1 van Onderhoud kwaliteitshandboek Auteurs Anne Marie Klomp Beoordeeld Stuurgroep Goedgekeurd Raad Geldig vanaf Geldig tot (Procedures blijven ongewijzigd) Doel Beschrijven hoe de inhoud van de opgenomen documenten actueel blijft en hoe aanpassingen moeten gebeuren. Toepassingsgebied Alle documenten van het kwaliteitssysteem. Definities en woordgebruik Zie hoofstuk 1.4 (inleiding) en hoofdstuk 8.3 punt 4 (beheer kwaliteitshandboek). 2. Documenten en hulpmiddelen Kwaliteitsplanning (onderdeel van het document jaarplanning van het dienstencentrum dat elk jaar aan het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap moet bezorgd worden) Procedure 8.3 (beheer kwaliteitshandboek) Verslagen stuurgroep kwaliteit vanaf Werkwijze Elk document uit het kwaliteitshandboek wordt beheerd door een auteur. De auteur bewaakt: de vastgelegde geldigheidsduur de inhoud en de vormgeving van het document De bewaking van de documenten is vastgelegd in de kwaliteitsplanning (zie punt 4) Aanpassingen bij het verstrijken van de geldigheidstermijn van het document: De auteur leest drie maanden voor het verloop van de vastgelegde geldigheidsduur de inhoud van het document na op de juistheid. De auteur brengt daarover verslag uit in de stuurgroep kwaliteit. Indien er geen grote aanpassingen moeten gebeuren verlengt de stuurgroep de geldigheidstermijn maximum met drie jaar. Zijn er grote aanpassingen nodig dan worden er afspraken gemaakt om het document te herschrijven met eventuele samenstelling van ad-hocwerkgroep. De auteur werkt het document af en legt het ter goedkeuring voor op de stuurgroep kwaliteit. Betreft het een belangrijke inhoudelijke wijziging dan wordt het document voorgelegd aan het BCOZ. Hierover beslist het diensthoofd. Het diensthoofd zorgt ervoor dat de nieuwe versie op het intranet wordt geplaatst. 255/336 RMW - 11 maart 2014

256 KWALITEITSHANDBOEK LDC De Vlaschaard 8. KWALITEITSBEWAKING Versie 4 Blz. 2 van Onderhoud kwaliteitshandboek Auteurs Anne Marie Klomp Beoordeeld Stuurgroep Goedgekeurd Raad Geldig vanaf Geldig tot De centrumleider zorgt voor de vervanging van de gewijzigde documenten in het kwaliteitshandboek en deelt de laatste wijzigingen mee aan zijn medewerkers via intern overleg. Aanpassing tijdens de geldigheidstermijn van het document: Soms kan het nodig zijn tijdens de geldigheidstermijn wijzigingen aan te brengen. De centrumleider mag geringe wijzigingen met de hand aanbrengen en voorzien van een paraaf en een datum. Indien een grondige wijziging aan een document nodig is dan wordt het voorgelegd aan de stuurgroep. Ook in de digitale versie moeten de wijzigingen worden aangebracht. Hiervoor is het diensthoofd verantwoordelijk. Indien een document grondig is gewijzigd, worden de wijzigingen niet aangeduid maar wordt bovenaan de tekst vermeld de inhoud van dit document is grondig gewijzigd sedert (datum) en dient aandachtig gelezen te worden. 256/336 RMW - 11 maart 2014

257 Notulen open zitting Bijlage: 8.5 zelfevaluatie.doc 257/336 RMW - 11 maart 2014

258 KWALITEITSHANDBOEK LDC De Regenboog 8. KWALITEITSBEWAKING Versie 1 Blz Zelfevaluatie Auteur Colette Kluyskens Beoordeeld Stuurgroep Goedgekeurd Raad Geldig vanaf Geldig tot (Volledig nieuw proces) 1. Doel Op systematische wijze de werking van het dienstencentrum evalueren op basis van kwaliteitsdoelen. 2. Verantwoordelijke voor de zelfevaluatie Eindverantwoordelijke is de centrumleider. 3. Wat we evalueren Met indicatoren evalueren we vooropgestelde kwaliteitsdoelen. Deze worden gecheckt op basis van een norm en binnen een bepaalde tijdspad. De kwaliteitsdoelen kunnen voortvloeien uit de missievisie van een ldc, de registratiegegevens of vanuit de werkingsprincipes in het woonzorgdecreet. 4. Het evaluatieproces Vertrekkende van de missie van het ldc wordt een strategische en een operationele doelstelling geformuleerd. Dit resulteert in een of meerdere actiepunt(en). Hoe dit actiepunt wordt uitgewerkt wordt vertaald in een stappenplan met tijdspad. Laatste stap in het stappenplan is de evaluatie van de actie waarbij mogelijks bijkomende acties kunnen gepland worden Elk jaar wordt bij de opmaak van het jaarverslag de zelfevaluatiefiche geëvalueerd. 5. Opvolging Elk jaar moet er een nieuwe zelfevaluatiefiche opgemaakt worden. Deze maakt deel uit van het jaarverslag 6.Fiche In bijlage een modelfiche voor zelfevaluatie Zelfevaluatiefiches ldc 258/336 RMW - 11 maart 2014

259 Notulen open zitting P&O Facility Management Ondersteuning - Aankoop 2014_RMW_00070 Open aanbesteding voor aankoop flatscreens 3 Woonzorgcentra - Toewijzen opdracht Voorstel: Goedkeuring Beslissing: Goedgekeurd De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanleiding / feiten en context FM Ondersteuning heeft een open aanbesteding uitgeschreven voor de aankoop van flatscreens voor de bewoners van de 3 Woonzorgcentra van het OCMW Gent waarbij het bestek en de wijze van gunnen werd voorgelegd aan onderstaande organen en goedgekeurd: VB 28 oktober 2013 Raad 12 november 2013 De opening van de offertes heeft plaatsgevonden op 7 januari Hiervan is proces-verbaal opgemaakt. Volgende firma's dienden een offerte in: 1) Coriotech NV, Metropoolstraat 1, 2900 Schoten 2) Vanden Borre NV, Slesbroekstraat 101, 1600 Sint-Pieters-Leeuw 3) Electro-Varia BVBA, Oostrozebekestraat 75, 8770 Ingelmunster 4) Geronika Elektro NV, Antwerpsesteenweg 312, 2390 Westmalle De offertes van de firma Electro-Varia BVBA, Coriotech en Geronika komen niet in aanmerking voor beoordeling aangezien de firma's niet voldoen aan de kwalitatieve selectiecriteria. (zie bijlage kwalitatieve selectie en verslag van nazicht) Daardoor voldoet enkel Vandenborre aan de technische eisen. (zie bijlage technische bepalingen en verslag van nazicht) Motivering gelet op het Decreet van 19 december 2008 (BS 24/12/2008) betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 (BS 29 april 2009) houdende de uitvoering en inwerkingtreding van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende het personeel, de financiën en de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en latere wijzigingen; gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; gelet op het Koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren; gelet op het Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken. Gekoppelde besluiten Raad voor Maatschappelijk Welzijn, 11 juni 2013, 2013_RMW_00259 Vast Bureau, 1 juli 2013, 2013_VB_00979 Vast Bureau, 28 oktober 2013, 2013_VB_01531 Raad voor Maatschappelijk Welzijn, 10 december 2013, 2013_RMW_00468 Derden 259/336 RMW - 11 maart 2014

260 Notulen open zitting Instelling: Vanden borre nv Straat: Slesbroekstraat Huisnummer: 101 Postcode: 1600 Gemeente: St-Pieters-Leeuw Openbaarheid van bestuur Dit besluit is ter inzage. Financiële informatie Investering Gebudgetteerd: Ja Verbintenis: Ja Totaal geschatte inkomsten: 0,00 Totaal geschatte uitgaven: , Bedrijfsmatige materiële vaste activa - Andere machines & overig investmat Initiëel budget: ,00 Reeds aangewend: 0,00 Engagementen: 24645,36 Beschikbaar budget: ,64 Geschatte inkomsten: 0,00 Geschatte uitgaven: 67426, Bedrijfsmatige materiële vaste activa - Andere machines & overig investmat Initiëel budget: ,00 Reeds aangewend: 0,00 Engagementen: 22249,13 Beschikbaar budget: ,87 Geschatte inkomsten: 0,00 Geschatte uitgaven: 47127, Bedrijfsmatige materiële vaste activa - Andere machines & overig investmat Initiëel budget: ,00 Reeds aangewend: 0,00 Engagementen: 23705,98 Beschikbaar budget: ,02 Geschatte inkomsten: 0,00 Geschatte uitgaven: 64600,68 Visum van de ontvanger Visum: Gunstig Adviezen Dienst Budgettering Datum: 6 februari 2014 Advies: Gunstig 260/336 RMW - 11 maart 2014

261 Notulen open zitting bij publieke stemming met eenparigheid van stemmen besluit het volgende goed te keuren: Artikel 1 Voorstel van toewijzen van de opdracht voor de aankoop van flatscreens voor de 3 woonzorgcentra bij de firma Vanden Borre, Slesbroekstraat 110, 1600 St-Pieters-Leeuw voor een bedrag van ,23 inclusief BTW. Artikel 2 De bijlage/bijlagen die integraal deel uitmaakt/uitmaken van het besluit: Bijlage 1: _LIJ_Kwalitatieve_selectie.xls Bijlage 2: _NO_verslag_van_nazicht.doc Bijlage 3: _LIJ_technische_bepalingen_vandenborre.pdf Bijlage(n) _LIJ_Kwalitatieve_selectie.xls _NO_verslag_van_nazicht.doc _LIJ_technische_bepalingen_vandenborre.pdf 261/336 RMW - 11 maart 2014

262 Notulen open zitting Bijlage: _LIJ_Kwalitatieve_selectie.xls 262/336 RMW - 11 maart 2014

263 Elektro Varia 1. Toegangsrecht (artikel 61 1 en 2 KB Plaatsing) Attest niet-faillissement Attest directe belastingen B.T.W.-attest R.S.Z.-attest Uittreksel uit het strafregister in orde niet bijgevoegd niet recent in orde in orde Besluit Indien Elektro Varia de laagste regelmatige offerte heeft ingediend wordt een recent attest van de belastingen en een BTWattest opgevraagd. 2. Onderzoek van de financiële en economische draagkracht (artikel KB Plaatsing) Financiële ratio s Boekjaar Boekjaar Boekjaar Commentaar 01/07/09-30/06/1 01/07/10-30/06/11 01/07/11-30/06/12 Liquiditeit 0,80 1,08 1,18 goede liquiditeit Vlottende activa , , ,00 01/07/10-30/06/11 evolueert gunstig t.o.v. 01/07/09-30/06/10 Schulden op korte termijn , , ,00 01/07/11-30/06/12 evolueert gunstig t.o.v. 01/07/10-30/06/11 Solvabiliteit 0,16 0,26 0,31 grote financiële afhankelijkheid Eigen vermogen , , ,00 01/07/10-30/06/11 evolueert gunstig t.o.v. 01/07/09-30/06/10 Vreemd vermogen , , ,00 01/07/11-30/06/12 evolueert gunstig t.o.v. 01/07/10-30/06/11 Betalingstermijn klanten 15 dagen 22 dagen 64 dagen normale betalingstermijn Handelsvorderingen 9.024, , ,00 01/07/10-30/06/11 evolueert ongunstig t.o.v. 01/07/09-30/06/10 Omzet , , ,23 01/07/11-30/06/12 evolueert ongunstig t.o.v. 01/07/10-30/06/11 Betalingstermijn leveranciers 43 dagen 68 dagen 80 dagen trage betalingstermijn Handelsschulden , , ,00 01/07/10-30/06/11 evolueert ongunstig t.o.v. 01/07/09-30/06/10 Inkopen + diverse goederen , , ,23 01/07/11-30/06/12 evolueert ongunstig t.o.v. 01/07/10-30/06/11 Rentabiliteit -94,84 % 39,20 % 22,74 % goede rentabiliteit Netto-winst na belastingen , , ,00 01/07/10-30/06/11 evolueert gunstig t.o.v. 01/07/09-30/06/10 Eigen vermogen , , ,00 01/07/11-30/06/12 evolueert ongunstig t.o.v. 01/07/10-30/06/11 Verhouding omzet 1,26 2,19 3,15 omzet gering totale omzet , , ,23 01/07/10-30/06/11 evolueert gunstig t.o.v. 01/07/09-30/06/10 Bedrag offerte excl BTW op jaarbasis , , ,00 01/07/11-30/06/12 evolueert gunstig t.o.v. 01/07/10-30/06/11 Verklaring totale omzet weergegeven in jaarrekening Besluit Elektro Varia BVBA heeft een goede liquiditeit en rentabiliteit maar een grote financiële afhankelijkheid 263/336 RMW - 11 maart 2014

264 Elektro Varia Het bedrijf heeft een normale betalingstermijn van de klanten, maar het betaalt zijn leveranciers traag. De omzet in de producten is niet voldoende groot. De omzet in de producten is niet 10 keer zo groot als het bedrag van de offerte op jaarbasis. 3. Onderzoek van de technische bekwaamheid (artikel KB Plaatsing) Referentielijst Technische uitrusting certificaten Opgave van 5 voornaamste klanten met totaal bedrag van de leveringen aan die klanten. Jaarlijkse omzet tussen en referentie is hoger dan het bedrag van de offerte op jaarbasis 24 op 24 u service met vervangtoestellen, alle herstellingen in eigen beheer. CE-attesten niet toegevoegd. Besluit Elektro Varia is technisch bekwaam. 264/336 RMW - 11 maart 2014

265 New Vanden Borre New Vanden Borre nv 1. Toegangsrecht (artikel 61 1 en 2 KB Plaatsing) Attest niet-faillissement Attest directe belastingen B.T.W.-attest R.S.Z.-attest Uittreksel uit het strafregister Besluit in orde in orde in orde in orde in orde New Vanden Borre bevindt zich niet in één van de uitsluitingsgevallen 2. Kwalitatieve selectie (artikel KB Plaatsing) Financiële ratio s Boekjaar Boekjaar Boekjaar Commentaar Liquiditeit 5,09 5,32 3,07 goede liquiditeit Vlottende activa , , , evolueert gunstig t.o.v Schulden op korte termijn , , , evolueert ongunstig t.o.v Solvabiliteit 0,85 1,00 1,11 goede solvabiliteit Eigen vermogen , , , evolueert gunstig t.o.v Vreemd vermogen , , , evolueert gunstig t.o.v Betalingstermijn klanten 3 dagen 3 dagen 4 dagen snelle betalingstermijn Handelsvorderingen , , , blijft status-quo t.o.v Omzet , , , evolueert ongunstig t.o.v Betalingstermijn leveranciers 29 dagen 30 dagen 34 dagen snelle betalingstermijn Handelsschulden , , , evolueert ongunstig t.o.v Inkopen + diverse goederen , , , evolueert ongunstig t.o.v Rentabiliteit 22,11 % 18,91 % 14,43 % goede rentabiliteit Netto-winst na belastingen , , , evolueert ongunstig t.o.v Eigen vermogen , , , evolueert ongunstig t.o.v Verhouding omzet 394,94 363,13 330,52 omzet voldoende groot totale omzet , , , evolueert ongunstig t.o.v Bedrag offerte jaarbasis excl BTW , , , evolueert ongunstig t.o.v Verklaring totale omzet van laatste 3 jaar weergegeven in jaarrekening 265/336 RMW - 11 maart 2014

266 New Vanden Borre Besluit New Vanden Borre voldoet aan de financiële en economische minimumeisen aangezien uit de financiële ratio's een gezonde toestand van het bedrijf blijkt. 3. Onderzoek van de technische bekwaamheid (artikel KB Plaatsing) Referentielijst Technische uitrusting Opgave van 5 voornaamste klanten met totaal bedrag van de leveringen aan die klanten. Jaarlijkse omzet tussen en Alle referenties zijn hoger dan het bedrag van de offerte op jaarbasis logistiek contactpersoon, eigen wagenpark, eigen hersteldienst, vervangtoestel mogelijk certificaten ce-attesten Besluit New Vanden Borre is technisch bekwaam. 266/336 RMW - 11 maart 2014

267 Coriotech 1. Onderzoek van mogelijke uitsluitingsgronden (artikel 61 1 en 2 KB Plaatsing) Attest niet-faillissement in orde Attest directe belastingen in orde B.T.W.-attest in orde R.S.Z.-attest in orde Uittreksel uit het strafregister in orde Besluit Coriotech bevindt zich niet in één van de uitsluitingsgevallen 2. Onderzoek van de financiële en economische draagkracht (artikel KB Plaatsing) Financiële ratio s Boekjaar Boekjaar Boekjaar Commentaar /01/11-30/06/12 01/07/12-30/06/13 Liquiditeit 1,08 0,95 1,17 goede liquiditeit Vlottende activa , , ,00 01/01/11-30/06/12 evolueert ongunstig t.o.v Schulden op korte termijn , , ,00 01/07/12-30/06/13 evolueert gunstig t.o.v. 01/01/11-30/06/12 Solvabiliteit 0,13 0,10 0,13 grote financiële afhankelijkheid Eigen vermogen , , ,00 01/01/11-30/06/12 evolueert ongunstig t.o.v Vreemd vermogen , , ,00 01/07/12-30/06/13 evolueert gunstig t.o.v. 01/01/11-30/06/12 Betalingstermijn klanten 92 dagen 59 dagen 103 dagen trage betalingstermijn Handelsvorderingen , , ,00 01/01/11-30/06/12 evolueert gunstig t.o.v Omzet /07/12-30/06/13 evolueert ongunstig t.o.v. 01/01/11-30/06/12 Betalingstermijn leveranciers 117 dagen 42 dagen 47 dagen normale betalingstermijn Handelsschulden , , ,00 01/01/11-30/06/12 evolueert gunstig t.o.v Inkopen + diverse goederen , , ,00 01/07/12-30/06/13 evolueert ongunstig t.o.v. 01/01/11-30/06/12 Rentabiliteit 9,84 % 2,18 % 4,08 % matige rentabiliteit Netto-winst na belastingen 6.195, , ,00 01/01/11-30/06/12 evolueert ongunstig t.o.v Eigen vermogen , , ,00 01/07/12-30/06/13 evolueert gunstig t.o.v. 01/01/11-30/06/12 Verhouding omzet 6,13 9,87 5,11 omzet gering totale omzet , , ,44 01/01/11-30/06/12 evolueert gunstig t.o.v Bedrag offerte excl. BTW jaarbasis , , ,68 01/07/12-30/06/13 evolueert ongunstig t.o.v. 01/01/11-30/06/12 Verklaring totale omzet van laatste 3 jaar weergegeven in jaarrekening Besluit Coriotech heeft een goede liquiditeit, een matige rentabiliteit en een grote financiële afhankelijkheid. 267/336 RMW - 11 maart 2014

268 Het bedrijf heeft een trage betalingstermijn van de klanten en een normale betalingstermijn aan de leveranciers. De omzet in de producten is niet voldoende groot. De omzet in de producten is niet 10 keer zo groot als het bedrag van de offerte op jaarbasis. 3. Onderzoek van de technische bekwaamheid (artikel KB Plaatsing) Referentielijst Technische uitrusting certificaten Opgave van 5 voornaamste klanten met totaal bedrag van de leveringen aan die klanten. Jaarlijkse omzet tussen en ,17 2 referenties zijn hoger dan het bedrag van de offerte op jaarbasis projectmanager, sitebezoek, klachten binnen 24u actie VCA-attest, CE-attest Besluit Algemeen Besluit Coriotech is technisch bekwaam. Coriotech voldoet niet aan de kwalitatieve selectiecriteria, overeenkomstig art. 4 van het bestek en art KB Plaatsing. De offerte van Coriotech komt niet in aanmerking voor beoordeling volgens het gunningscriterium, voorzien in art. 9 van het bestek. 268/336 RMW - 11 maart 2014

269 Geronika 1. Onderzoek van mogelijke uitsluitingsgronden (artikel 61 1 en 2 KB Plaatsing) Attest niet-faillissement in orde Attest directe belastingen in orde B.T.W.-attest in orde R.S.Z.-attest in orde Uittreksel uit het strafregister in orde Besluit Geronika bevindt zich niet in één van de uitsluitingsgevallen, 2. Onderzoek van de financiële en economische draagkracht (artikel KB Plaatsing) Financiële ratio s Boekjaar Boekjaar Boekjaar 01/07/09-30/06/10 01/07/10-30/06/11 01/07/11-30/06/12 Liquiditeit 1,95 1,85 2,02 Vlottende activa , , ,00 Schulden op korte termijn , , ,00 Solvabiliteit 0,88 0,97 1,03 Eigen vermogen , , ,00 Vreemd vermogen , , ,00 Betalingstermijn klanten 28 dagen 18 dagen 23 dagen Handelsvorderingen , , ,00 Omzet , , ,90 Betalingstermijn leveranciers 28 dagen 28 dagen 22 dagen Handelsschulden , , ,00 Inkopen + diverse goederen , , ,90 269/336 RMW - 11 maart 2014

270 Rentabiliteit 23,13 % 27,01 % 24,10 % Netto-winst na belastingen , , ,00 Eigen vermogen , , ,00 Verhouding omzet 4,20 4,71 4,60 totale omzet , , ,80 Bedrag offerte excl BTW jaarbasis , , ,60 Verklaring totale omzet van laatste 3 jaar weergegeven in jaarrekeningen Besluit Geronika heeft een goede liquiditeit, rentabiliteit en solvabiliteit. De omzet in de producten is niet voldoende groot. De omzet in de producten is niet 10 keer zo groot als het bedrag van de offerte op jaarbasis. 3. Onderzoek van de technische bekwaamheid (artikel KB Plaatsing) Referentielijst Technische uitrusting certificaten Opgave van 5 voornaamste klanten met totaal bedrag van de leveringen aan die klanten. Jaarlijkse omzet tussen 24240,34 en ,54 Geen enkele referentie is hoger dan het bedrag van de offerte op jaarbasis geen informatie hierover in de offerte. ce-attesten Besluit Geronika voldoet niet aan de vereisten voor de technische bekwaamheid. Algemeen Besluit Geronika voldoet niet aan de kwalitatieve selectiecriteria, overeenkomstig art. 4 van het bestek en art KB Plaatsing. De offerte van Geronika komt niet in aanmerking voor beoordeling volgens het gunningscriterium voorzien in art. 9 van het bestek. 270/336 RMW - 11 maart 2014

271 Commentaar goede liquiditeit 01/07/10-30/06/11 evolueert ongunstig t.o.v. 01/07/09-30/06/10 01/07/11-30/06/12 evolueert gunstig t.o.v. 01/07/10-30/06/11 goede solvabiliteit 01/07/10-30/06/11 evolueert gunstig t.o.v. 01/07/09-30/06/10 01/07/11-30/06/12 evolueert gunstig t.o.v. 01/07/10-30/06/11 snelle betalingstermijn 01/07/10-30/06/11 evolueert gunstig t.o.v. 01/07/09-30/06/10 01/07/11-30/06/12 evolueert ongunstig t.o.v. 01/07/10-30/06/11 snelle betalingstermijn 01/07/10-30/06/11 blijft status-quo t.o.v. 01/07/09-30/06/10 01/07/11-30/06/12 evolueert gunstig t.o.v. 01/07/10-30/06/11 271/336 RMW - 11 maart 2014

272 goede rentabiliteit Boekjaar evolueert gunstig t.o.v. Boekjaar Boekjaar evolueert ongunstig t.o.v. Boekjaar omzet gering 01/07/10-30/06/11 evolueert gunstig t.o.v. 01/07/09-30/06/10 01/07/11-30/06/12 evolueert ongunstig t.o.v. 01/07/10-30/06/11 omzet in de producten is niet 10 keer zo groot als het bedrag n de leveringen aan die klanten. e offerte op jaarbasis ische bekwaamheid. overeenkomstig oordeling volgens het gunningscriterium voorzien in art. 9 van het bestek. 272/336 RMW - 11 maart 2014

273 Notulen open zitting Bijlage: _NO_verslag_van_nazicht.doc 273/336 RMW - 11 maart 2014

274 1 VERSLAG VAN NAZICHT VAN DE OFFERTES Datum verslag: 20 januari 2014 Opdrachtgevend bestuur: Naam: OCMW Gent Adres: Onderbergen Gent Telefoon: Fax: Algemene gegevens Leveringsplaats Aankoop flatscreens voor 3 woonzorgcentra OCMW Gent Besteknummer FM/2013/197 (ID: 219) Soort opdracht Raming Gunningswijze Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze woonzorgcentrum De Liberteyt - Vroonstalledries 22 woonzorgcentrum De Vijvers - Walstraat 1 woonzorgcentrum Het Heiveld - Antwerpsesteenweg 776 te 9040 Sint-Amandsberg (Gent) leveringen ,09 (incl. btw) Open aanbesteding Verzenddatum publicatie 21 november 2013 Datum opening Plaats van opening Einde van de verbintenistermijn 6 juli Offertes Er werden 4 offertes ingediend bij het bestuur: 12 november 2013 (Raad voor Maatschappelijk Welzijn) 7 januari 2014 om uur (= Uiterste datum voor het indienen van de offertes) OCMW Gent, Facility Management, vergaderzaal Henry Van de Velde, Oefenpleinstraat 6 te 9050 Gentbrugge Nr. Naam Postcode Woonplaats Prijs incl. btw Lev.¹ Verzendwijze 1 New Vanden Borre nv 1600 Sint-Pieters- Leeuw ,51 2 Geronika Elektro nv 2390 Westmalle ,11 3 Elektro Varia 8770 Ingelmunster ,95 4 Coriotech nv 2900 Schoten ,60 ¹ Leveringstermijn (in kd = kalenderdagen) Elektronische offerte Elektronische offerte Elektronische offerte Elektronische offerte 274/336 RMW - 11 maart 2014

275 2 3. Kwalitatieve selectie van de inschrijvingen Vereiste documenten en attesten Uitsluitingscriteria: juridische situatie: De leverancier mag zich niet bevinden in één van de uitsluitingstoestanden van artikel 61, 1 en 2 van het KB Plaatsing. Door ondertekening van de offerte verklaart de kandidaat/inschrijver zich niet te bevinden in één of meerdere van onderstaande uitsluitingstoestanden: Verplichte uitsluitingstoestanden: veroordeeld zijn door een in kracht van gewijsde gegaan vonnis voor: -deelname aan een criminele organisatie als bedoeld in artikel 324bis van het Strafwetboek; -omkoping als bedoeld in artikel 246 van het Strafwetboek; -fraude als bedoeld in artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap, goedgekeurd door de Wet van 17 februari 2002; -witwassen van geld als bedoeld in artikel 3 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Facultatieve uitsluitingstoestanden: in staat van faillissement of van vereffening verkeren, zijn werkzaamheden hebben gestaakt of een gerechtelijke reorganisatie hebben ondergaan, of in een vergelijkbare toestand verkeren als gevolg een gelijkaardige procedure die bestaat in andere nationale reglementeringen; aangifte hebben gedaan van zijn faillissement of voor wie een procedure van vereffening aanhangig is, die een gerechtelijke reorganisatie ondergaat of die in een vergelijkbare toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in andere nationale reglementeringen; bij een in kracht van gewijsde gegaan vonnis veroordeeld zijn voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast; bij zijn beroepsuitoefening een ernstige fout hebben begaan; niet voldaan hebben aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid; niet in orde zijn met betaling van de belastingen overeenkomstig de Belgische wetgeving of van het land waar de inschrijver gevestigd is; zich in ernstige mate schuldig hebben gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen, opeisbaar in het kader van de kwalitatieve selectie, of die deze inlichtingen niet heeft verstrekt. De kandidaat/inschrijver voegt wel volgende bewijsstukken bij zijn offerte: - een attest waaruit blijkt dat voldaan is aan de beroepsmatige fiscale verplichtingen (personen- of vennootschapsbelasting en btw-verplichtingen) overeenkomstig de wettelijke bepalingen (van het land van vestiging). Het attest betreft de laatste afgelopen fiscale periode vóór de uiterste indieningsdatum van de offertes (art. 63 KB Plaatsing) De aanbestedende overheid zal zelf via elektronische weg nagaan of de kandidaat/inschrijver die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de Belgische sociale zekerheid de vereiste bijdragen heeft betaald in de zin van art. 62, 1 KB Plaatsing. De aanbestedende overheid kan in eender welk stadium van de procedure en met alle middelen die zij dienstig acht inlichtingen inwinnen over de situatie van om het even welke kandidaat of inschrijver. 275/336 RMW - 11 maart 2014

276 3 Selectiecriteria: economische en financiële draagkracht: Met het oog op de beoordeling van de financiële en economische draagkracht voegt de kandidaat/inschrijver volgende gegevens/documenten bij zijn offerte: een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet in de producten, waarop de opdracht betrekking heeft, van de laatste drie afgesloten boekjaren. De jaarrekeningen van de Belgische inschrijvers over de laatste drie boekjaren zullen door de aanbestedende overheid elektronisch opgevraagd worden. Buitenlandse inschrijvers moeten een kopie van hun gecertificeerde jaarrekeningen over de laatste 3 boekjaren bij hun offerte voegen. Uit de financiële ratio s (liquiditeit, solvabiliteit, rentabiliteit, betalingstermijn klanten en leveranciers) m.b.t. de jaarrekeningen van de laatste drie boekjaren moet een gezonde financiële toestand blijken en de omzet in de producten, waarop de opdracht betrekking heeft, moet voldoende groot zijn, d.w.z. minstens 10 keer zo groot als het bedrag van de offerte op jaarbasis, om te voldoen aan de financiële en economische minimumeisen. Selectiecriteria: technische bekwaamheid: Om de aanbestedende overheid in staat te stellen de technische of beroepsbekwaamheid van de kandidaat/inschrijver na te gaan, worden volgende gegevens/documenten bij de offerte gevoegd: - lijst met minimaal de vijf voornaamste klanten gedurende de afgelopen drie jaar met het totaal bedrag, excl. BTW van de leveringen per jaar; - beschrijving van de technische uitrusting en de maatregelen om de kwaliteit te waarborgen; - eventuele certificaten opgesteld door erkende officiële diensten of instituten voor kwaliteitscontrole. Het totaal bedrag van de leveringen gedurende de laatste 3 jaar aan minstens één van de vijf voornaamste klanten moet minimaal gelijk zijn aan het totaal bedrag van de offerte op jaarbasis. De beschrijving van de technische uitrusting, het wagenpark en de maatregelen om de kwaliteit te waarborgen, moeten aantonen dat de inschrijver de opdracht technisch en kwalitatief aankan. Kwaliteitscertificaten (bv. ISO-certificaten) zijn niet verplicht, maar kunnen bijdragen tot een positieve beoordeling van de technische bekwaamheid. De leidend ambtenaar heeft het recht zich, eventueel vergezeld van andere deskundigen, ter plaatse in de onderneming en in de vestiging of het bedrijf, waar de goederen geproduceerd worden, van de financiële, economische en technische bekwaamheid te komen vergewissen. Reis- en verblijfskosten voor een buitenlands bezoek, vallen ten laste van de inschrijver. Samenvatting van het nazicht van de inschrijvers Naam Tijdig RSZ Btw + bel.* Jur.¹ Fin.² Techn.³ New Vanden Borre nv Ja OK OK OK OK OK Geronika Elektro nv Ja OK OK OK Niet OK Niet OK Elektro Varia Ja OK OK OK Niet OK OK Coriotech nv Ja OK OK OK Niet OK OK 276/336 RMW - 11 maart 2014

277 4 * Btw + belastingen ¹ Juridische situatie ² Economische en financiële draagkracht ³ Technische bekwaamheid Besluit van de kwalitatieve selectie Volgende inschrijvers zijn uitgesloten of hun inschrijvingen bevatten essentiële tekortkomingen en worden dus niet geselecteerd: Naam Geronika Elektro nv Elektro Varia Coriotech nv Motivering Geen enkele referentie is hoger dan het bedrag van de offerte op jaarbasis. De verhouding omzet in de producten tot de offerte is te klein (zie bijlage kwalitatieve selectie). De verhouding omzet in de producten tot de offerte is te klein. (zie bijlage kwalitatieve selectie). De verhouding omzet in de producten tot de offerte is te klein. (zie bijlage kwalitatieve selectie). Volgende inschrijvers worden geselecteerd omdat eventuele tekortkomingen niet essentieel zijn: Naam New Vanden Borre nv Motivering In orde 4. Administratief, rekenkundig en technisch nazicht van de offertes van geselecteerde kandidaten Formeel nazicht Nr. Naam Status Opmerkingen 1 New Vanden Borre nv OK In orde 2 Geronika Elektro nv OK in orde 3 Elektro Varia Niet OK 4 Coriotech NV OK In orde De documenten zijn niet elektronisch ondertekend. Het verzekeringsbewijs van burgerlijke en contractuele aansprakelijkheid is niet ingediend. Ook de CE-attesten werden niet ingediend. Materieel nazicht van de offertes Verbetering rekenfouten, materiële fouten,...: Nr. Naam Status Opmerkingen 1 New Vanden Borre nv OK In orde 277/336 RMW - 11 maart 2014

278 5 2 Geronika Elektro nv Niet OK De offerte voldoet niet aan de technische bepalingen uit het bestek en wel op de volgende punten: - USB-klonen is niet mogelijk op de voorgestelde 50" en 60" flatscreens. - De 32" flatscreens zijn ook niet full HD, maar gewoon HD. 3 Elektro Varia OK In orde 4 Coriotech NV OK In orde Besluit van het formeel en materieel nazicht van de offertes Volgende offertes worden door het bestuur nietig verklaard of onregelmatig bevonden: Nr. Naam 2 Geronika Elektro nv 3 Elektro Varia Motivering De flatscreens voldoen niet aan de gevraagde specificaties. De documenten werden niet elektronisch ondertekend. Er ontbraken ook nog een aantal documenten zoals verzekeringsbewijs + CE-attesten De volgende offertes worden door het bestuur als regelmatig beschouwd omdat eventuele onregelmatigheden niet essentieel zijn: Nr. Naam Motivering 1 New Vanden Borre nv In orde De offerte is regelmatig maar werd eerder niet geselecteerd omdat niet werd voldaan aan onderstaand: (zie artikel 4 (4.2) van het bestek). 2 Coriotech NV Uit de financiële ratio s (liquiditeit, solvabiliteit, rentabiliteit, betalingstermijn klanten en leveranciers) m.b.t. de jaarrekeningen van de laatste drie boekjaren moet een gezonde financiële toestand blijken en de omzet in de producten, waarop de opdracht betrekking heeft, MOET voldoende groot zijn, d.w.z. minstens 10 keer zo groot als het bedrag van de offerte op jaarbasis, om te voldoen aan de financiële en economische minimumeisen. De omzet in de producten bij Coriotech NV is geen 10 keer zo groot als het bedrag van de offerte op jaarbasis en om die reden voldoet de firma niet aan de financiële en economische minimumeisen. 278/336 RMW - 11 maart 2014

279 6 5. Vergelijking van de offertes en voorstel tot gunning Finale rangschikking regelmatige offertes (gerangschikt volgens prijs incl. btw) Nr. Naam Prijs incl. btw* 1 New Vanden Borre nv ,22 Motivering wat betreft het prijsonderzoek (artikel 21 KB plaatsing): We hebben de prijzen van Vandenborre vergeleken met hun prijzen uit een vorige opdracht van Dit werd uitgevoerd volgens prijzen zoals opgegeven in de offerte. De huidige prijzen wijken niet sterk af van de prijzen die toen werden opgegeven. * Nagerekende bedragen VOORSTEL TOT GUNNING VAN DE OPDRACHT Op grond van de kwalitatieve selectie van de inschrijvingen, het formeel en materieel nazicht van de offertes en de vergelijking van de offertes gemaakt in de voorgaande punten, stelt de ontwerper voor om de opdracht te gunnen aan de firma met de laagste regelmatige offerte, zijnde New Vanden Borre nv, Slesbroekstraat 101 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, tegen het nagerekende en verbeterde inschrijvingsbedrag van ,34 excl. btw of ,22 incl. 21% btw (11,33% minder dan de raming). De leveringstermijn wordt vastgesteld op. De ontwerper, Annelies Balcaen adjunct van de directie 279/336 RMW - 11 maart 2014

280 Notulen open zitting Bijlage: _LIJ_technische_bepalingen_vandenborre.pdf 280/336 RMW - 11 maart 2014

281 Technische bepalingen Kwaliteitseisen FLATSCREENS 32" 39" 50" 60" Type: Led tv x x x x HD norm: Full HD x x x x Motion Hertz: minimum 100 HZ x x x x Minimale resolutie: 1920x1080 x x x x Beeldformaat 16:9 x x x x Helderheid: minimum 300cd/m² x x x x Muziekvermogen : 20 Watt (2x10W) x x x x Aantal HDMI-aansluitingen: minimum 2 x x x x Aantal Scart-aansluitingen: minimum 1 x x x x Aantal USB-aansluitingen: minimum 1 x x x x Andere aansluitingen: IEC75-Antenne, hoofdtelefoonuitgang x x x x DVB-ondersteuning: DVB - T/C aansluiting x x x x Videoweergave: PAL/SECAM/NTSC x x x x Netstroom: AC V 50/60HZ x x x x Energieklasse: minimum A x x x x Stroomverbruik in stand-by: <1 Watt x x x x USB-klonen x x x x USB foto's bekijken x x x x Geluidsbegrenzing x x Netsnoer x x x x Afstandsbediening x x x x 2 AAA-batterijen x x x x vaste of draaibare voetsteun x x snelstartgids x x x x COMPATIBEL STANDAARDAFSTANDSBEDIENING bijhorende batterijen x x volume hoger/lager, aan/uit-knop, kanalen hoger/lager x x 281/336 RMW - 11 maart 2014

282 Notulen open zitting Studiebureau 2014_RMW_00071 WZC Zuiderlicht te Mariakerke - Aanpassingen definitief ontwerp Voorstel: Kennisneming Beslissing: Kennisgenomen De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanleiding / feiten en context In het BCP&O van 16 september 2013 en op de raad van 8 oktober 2013 werd het definitieve ontwerp voor het nieuwe woonzorgcentrum te Mariakerke goedgekeurd. Voor het VIPA-dossier dat werd goedgekeurd in de raad van 27 november 2013 werd een principiële goedkeuring gevraagd door de vergunningverlenende overheid, Ruimte Vlaanderen. Hiertoe werd op vraag van het opdrachtgevend bestuur door de dienst Stedenbouw op 22 oktober 2013 een coördinatievergadering georganiseerd, waarbij alle adviesverlenende stadsdiensten (Brandweer, Integrale Toegankelijkheid, Wegendienst, Groendienst, Milieudienst, Mobiliteitsdienst) en de vergunningverlenende overheid Ruimte Vlaanderen werden uitgenodigd. Het verslag van de coördinatievergadering bevindt zich in bijlage (1a en 1b). Een principieel akkoord (zie bijlage 2) werd ons door de vergunningverlenende ovreheid bezorgd op 5 november Naar aanleiding van deze coördinatievergadering op 22 oktober 2013 werd 1) het ontwerp aangepast aan de gegeven opmerkingen 2) het ontwerp geagendeerd op de Kwaliteitskamer (Op vraag van Jo Lefebure, dienst monumentenzorg en architectuur) 1) Op vraag van dienst Stedenbouw werd de parking voor personeel en de laad- en loszone voor de keuken aangepast. Plan van de vorige versie zie bijlage 3, aangepast plan zie bijlage 4. De aanpassingen zijn volgende: Er worden rechts op het terrein twee aparte in- en uitritten voorzien in plaats van één. Dit betekent dat er een aparte toegang is voor personeel en één voor leveringen. Een gevolg is echter dat in het aangepaste ontwerp geen lus meer wordt gemaakt voor het verkeer van leveringen. Grote vrachtwagens zullen dus achteruit moeten in- of uitrijden. Anderzijds vergroot hierdoor wel de veiligheid op de personeelsparking die volledig afzonderlijk bereikbaar is. Fietsers kunnen gebruik maken van ofwel de helling (voor leveringen) ofwel de voetgangersweg langsheen de parking, voorzien van een fietsgoot. Met deze aanpassingen wordt tegemoet gekomen aan de opmerkingen gegeven door de dienst Stedenbouw. Meerbepaald kon de hoge keerwand aan de straatkant en het in helling liggen van de parkeerplaatsen niet worden goedgekeurd. De aanpassingen werden met de dienst Stedenbouw besproken op 28 november 2013 (verslag zie bijlage 5), met de Brandweer op 6 december 2013 (verslag zie bijlage 6) en werden door beide diensten als positief beschouwd. Dienst Stedenbouw diende hiervoor wel nog intern advies te vragen aan de Wegendienst. Ondertussen werd hierover door de Wegendienst een ongunstig advies uitgebracht. Er wordt geïnterpreteerd dat er zich 4 opritten op het terrein bevinden. De brandweerweg rechts op het terrein wordt eveneens als oprit beschouwd. De wegendienst vraagt om maximaal twee opritten van 6m te voorzien. 2) Het project werd toegelicht op de Kwaliteitskamer op 11 december Het advies van de Kwaliteitskamer, waarin een aantal fundamentele opmerkingen werden geformuleerd, is in bijlage (7) toegevoegd. Naar aanleiding van dit advies werd een interne bespreking georganiseerd om te bepalen in welke mate er aan tegemoet kan gekomen worden aan de opmerkingen. Hiervan eveneens in bijlage (8) het verslag. >> Er werd zowel door de Kwaliteitskamer als door de Wegendienst een aantal opmerkingen gemaakt. Bij de procedure van de bouwaanvraag zal er door de vergunningverlenende overheid Ruimte Vlaanderen een advies worden gevraagd aan het College van Burgemeester en Schepenen. Dienst stedenbouw zal hiertoe aan alle stadsdiensten advies vragen en een eindadvies opmaken dat door het College dient goedgekeurd te worden. 282/336 RMW - 11 maart 2014

283 Notulen open zitting Mondeling werd door de dienst Stedenbouw meegedeeld dat de opmerkingen gegeven in deze niet bindende adviezen te weerleggen zijn en dat het aangepaste definitief ontwerp verdedigbaar is aangezien het voldoet aan de eisen gesteld door de dienst Stedenbouw in de voorafgaande besprekingen. In samenspraak met het studiebureau werd door dienst Facility Management en departement Ouderenzorg beslist om ondanks de opmerkingen van de Kwaliteitskamer en de Wegendienst een bouwaanvraag in te dienen voor de aangepaste versie van het definitieve ontwerp. Motivering Advies Kwaliteitskamer Omdat het ontwerp al in een vergevorderd stadium was toen het werd geagendeerd op de Kwaliteitskamer, is het niet meer mogelijk om te voldoen aan alle gegeven opmerkingen. Te meer omdat dit zou betekenen dat het ontwerp helemaal opnieuw dient herbekeken te worden. Dit zou enerzijds gevolgen hebben voor de uitvoeringstermijn en het tijdstip van ingebruikname van het woonzorgcentrum. Anderzijds zou de subsidie-aanvraag bij VIPA opnieuw ingediend moeten worden. Om die redenen werd beslist om niet tegemoet te komen aan alle gegeven opmerkingen. Meerbepaald is het in dit stadium van het ontwerp niet meer mogelijk om te voldoen aan volgende opmerkingen uit het verslag van de Kwaliteitskamer: 3 en 6. Contact met de straat/ ligging van de parking De personeelsparking was initieel voorzien achteraan op het terrein maar is in de loop van het ontwerpproces op vraag van het opdrachtgevend bestuur aan de straatzijde voorzien. Eveneens gedurende het ontwerpproces werd door de dienst stedenbouw de voorkeur uitgedrukt om de parking aan de straatzijde te voorzien. Wel werden de parkeerplaatsen op een lager niveau voorzien om het zicht zo weinig mogelijk te belemmeren. Ter hoogte van de laad- en loszone zal extra groen worden voorzien, zodat een aangenamer uitzicht wordt gecreëerd voor het keukenpersoneel. 4. Ligging van de grootkeuken Eveneens de ondergrondse ligging van de keuken is in de loop van het ontwerpproces gewijzigd. Dit door de gevraagde uitbreiding van de keuken. In het advies van de Kwaliteitskamer wordt een relatie van de keuken met de bewoners als zinvol beschouwd. Aangezien het een industriële keuken betreft waar maaltijden worden bereid in koude lijn kan een relatie naar onze mening geen meerwaarde bieden. Bovendien wordt op iedere afdeling een keuken voorzien waardoor een huiselijk karakter wordt verkregen in de leefruimtes en waar kookactiviteiten kunnen worden georganiseerd door het animatieteam. Aan opmerking 2 over het benadrukken van de kavelstructuur wordt gedeeltelijk tegemoet gekomen. Zo zal het fiets- en wandelpad tussen de planetenwijk en het Claeys-Bouüaertdomein worden voorzien. Ook zal het centrale volume meer geaccentueerd worden door de kroonlijsthoogtes ervan en van de aanpalende gebouwdelen aan te passen. In opmerking 1 wordt spijt uitgedrukt dat het dossier pas in vergevorderd stadium van ontwerp op de Kwaliteitskamer voorkomt. De reden waarom het niet eerder is geagendeerd op de kwaliteitskamer is omdat hierover nooit is gesproken bij de verschillende besprekingen met dienst Stedenbouw. Bovendien zijn er geen criteria vastgelegd die bepalen wanneer een dossier moet voorkomen voor de Kwaliteitskamer. Het studiebureau was dus niet op de hoogte van het feit dat het project aan de kwaliteitskamer diende voorgelegd te worden. Met opmerking 5 is in het ontwerp al maximaal rekening gehouden. De cafetaria op het gelijkvloers, de vergaderzalen op de verdieping, en de zithoek op de 2 e verdieping zijn naar het Claeys-Bouüartpark georiënteerd. Van de in opmerking 7 geformuleerde keuze waarbij het woonzorgcentrum als een groter openbaar gebouw wordt gearticuleerd is de opdrachtgever zich bewust. Advies Wegendienst Het preadvies van de Wegendienst is dat maximaal twee opritten van 6m kunnen worden voorzien. Bij het definitief goedgekeurde ontwerp was dit het geval. De personeelsparking bevond zich op een veel lager niveau, waardoor een hoge borstwering was voorzien aan de straatzijde. De parkeerplaatsen lagen in helling. Op vraag van dienst Stedenbouw werd het parkeerconcept herbekeken. De aangepaste versie werd door de stedenbouw goedgekeurd: De brandweg wordt door dienst Stedenbouw niet beschouwd als een oprit. De overige drie opritten zijn stedenbouwkundig te verantwoorden omdat ze voldoende afstand houden van elkaar. Het perceel is voldoende breed om drie opritten toe te laten. 283/336 RMW - 11 maart 2014

284 Notulen open zitting De drie opritten bieden als meerwaarde dat ze voor een duidelijk onderscheid zorgen tussen bezoekers, personeel en dienstverkeer. Eveneens biedt dit aangepaste voorstel de mogelijkheid om meer hoogstammig groen op de parking te voorzien. Het aangepaste parkeerconcept met drie opritten biedt duidelijk een meerwaarde. Omdat de dienst Stedenbouw van mening is dat drie opritten te verantwoorden zijn, wordt beslist om het parkeerconcept met drie opritten te behouden. Gekoppelde besluiten Raad voor Maatschappelijk Welzijn, 8 oktober 2013, 2013_RMW_00377 Bijzonder Comité Personeel en Organisatie, 16 september 2013, 2013_BCPO_00085 Openbaarheid van bestuur Dit besluit is ter inzage. Visum van de ontvanger Visum: niet vereist neemt kennis van: Artikel 1 het op vraag van dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning aangepaste voorstel voor de personeelsparking; Artikel 2 het feit dat niet kan worden tegemoetgekomen aan alle opmerkingen gemaakt door de Kwaliteitskamer en de dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen; Artikel 3 het indienen van de bouwaanvraag; Artikel 4 De bijlage/bijlagen die integraal deel uitmaakt/uitmaken van het besluit: Bijlage 5: 4. plan aangepast voorstel personeelsparking.pdf Bijlage(n) 4. plan aangepast voorstel personeelsparking.pdf 284/336 RMW - 11 maart 2014

285 Notulen open zitting Bijlage: 4. plan aangepast voorstel personeelsparking.pdf 285/336 RMW - 11 maart 2014

286 10 G H K Badkamer L Badkamer A: 6,01 m² vp.: 2,50 m 245 A: 6,01 m² vp.: 2,50 m M Kamer A: 24,99 m² vh.: 3,08 m EIC bij brand-30 Traphal A: 14,50 m² vh.: 3,08 m K11 25x Rustplaats A: 23,33 m² vp.: 2,50 m Badkamer EIC 30 A: 23,95 m² vh.: 3,08 m 0.30 Kamer N O EIC 30 P Q 250 Berging A: 8,83 m² vh.: 3,08 m R Vide A: 52,21 m² vh.: 3,08 m Cafetaria/Bar S T N CC M a 45 AA Zuidbroek Onderrijdbaar gedeelte vp.: 6,02 m riakerke Toilet M A: 10,72 m² vp.: Traphal riakerke 350 A: 23,95 m² vh.: 3,08 m 0.28 Kamer A: 23,95 m² vh.: 3,08 m 0.26 Kamer A: 23,95 m² vh.: 3,08 m 0.24 Kamer Toilet mv. A: 4,14 m² vp.: +350 EIC 30 Molok Domino afval containers 160x160: -5m³ -2x2,4m³ -3x1,6m³ -1,6m³+3,3m³ A: 14,87 m² vh.: 3,08 m M a A: 23,95 m² vh.: 3,08 m 0.22 Kamer A: 23,95 m² vh.: 3,08 m 0.20 Kamer A: 23,95 m² vh.: 3,08 m 0.18 Kamer Toilet V A: 10,72 m² vp.: +350 EIC 30 Kapper A: 20,82 m² vp.: 2,50 m Niveau 00 Zuidbroek 265 A: 6,01 m² vp.: 2,50 m Badkamer A: 6,01 m² vp.: 2,50 m Badkamer A: 6,01 m² vp.: 2,50 m Badkamer A: 6,01 m² vp.: 2,50 m Badkamer Bureel Vide vp.: 6,02 m Inkom A: 27,48 m2 vh.: 3,08 m K10 60x M a Kamer 515 A: 24,99 m² vh.: 3,08 m A: 6,01 m² vp.: 2,50 m Badkamer A: 6,01 m² vp.: 2,50 m Badkamer A: 6,01 m² vp.: 2,50 m Badkamer A: 6,01 m² vp.: 2,50 m Badkamer A: 6,01 m² vp.: 2,50 m Badkamer Passieve tillift Berging A: 9,13 m² vp.: +350 K8 85x60 vh.: 3,08 m A: 14,16 m² vp.: +350 EIC INKOM GETEK. A 18/12/2013 DNU Bouwaanvraag DATUM VERSIE CODE T Zuidbroek J A: 6,01 m² vp.: 2,50 m Badkamer 265 A: 6,01 m² vp.: 2,50 m Badkamer K9 100x300 vh.: 3,08 m KGB A: 6,30 m² vh.: 3,08 m Linnentoren Linnentoren (proper) (proper) EIC bij brand S 6% SBA 1 BA 00 NT 04 A Noord-Oost Gevel I EIC bij brand-30 A: 23,95 m² vh.: 3,08 m 0.29 Kamer A: 23,95 m² vh.: 3,08 m 0.27 Kamer A: 23,95 m² vh.: 3,08 m 0.25 Kamer A: 23,95 m² vh.: 3,08 m 0.23 Kamer 580 Rustplaats 185 Linnentoren (proper) Linnen proper Linnenkar (vuil) A: 10,50 m² vh.: 3,08 m Linnenkar (vuil) 105 Receptie A: 13,54 m² vp.: 2,50 m EIC A: 15,18 m² vh.: 3,08 m Rokersruimte 330 A: 9,90 m² vh.: 3,08 m Vuil linnen Linnenkar (vuil) A: 23,95 m² vh.: 3,08 m A: 23,95 m² vh.: 3,08 m 0.36 Kamer A: 23,95 m² vh.: 3,08 m 0.38 Kamer A: 23,95 m² vh.: 3,08 m 0.40 Kamer A: 14,50 m2 vh.: 3,08 m 120 Linnen Proper Traphal A: 15,50 m² vh.: 3,08 m 110 EIC A: 6,01 m² vp.: 2,50 m Badkamer 100 R 12% A: 46,49 m2 vh.: 3,08 m Badkamer A: 6,01 m² vp.: 2,50 m A: 6,01 m² vp.: 2,50 m Badkamer 265 Linnenkar (vuil) 300 A: 10,50 m² vh.: 3,08 m Linnen vuil bedpanspoeler K5 75x300 vh.: 3,08 m K4 85x300 vh.: 3,08 m Sanitair A: 5,16 m² vp.: 2,50 m Gang A: 195,37 m2 vp.: 2,50 m Liftkoker 2 165x Gang A: 149,06 m2 vp.: 2,50 m Kamer Linnenkar (vuil) bedpanspoeler297 Linnenkar (vuil) Q 6% -010 Passerelle 515 A: 24,99 m² vh.: 3,08 m Hoofdverpleger A: 15,39 m² vh.: 3,08 m EIC 30 EIC bij brand-30 Liftkoker 3 300x230 Liftkoker 1 165x EIC bij brand-30 Linnentoren Linnentoren (proper) (proper) 25x175 vh.: 3,08 m K7 Onderrijdbaar gedeelte Verpleegpost A: 10,51 m² vh.: 3,08 m Toilet 240 A: 4,20 m² vh.: 3,08 m A: 6,01 m² vp.: 2,50 m Badkamer A: 6,01 m² vp.: 2,50 m Badkamer A: 6,01 m² vp.: 2,50 m Badkamer 70 Linnentoren Linnentoren (proper) (proper) 265 A: 6,01 m² vp.: 2,50 m Badkamer Kamer 515 A: 24,99 m² vh.: 3,08 m 210 P Kamer Kamer A: 24,99 m² vh.: 3,08 m EIC bij brand Gang 130 EIC bij brand-30 A: 107,72 m2 vp.: 2,50 m O Traphal 110 A: 2,34 m² vh.: 3,08 m Verpleegpost 5 A: 18,00 m² vh.: 3,08 m Traphal A: 5,83 m² vh.: 3,08 m EIC Kamer 515 A: 24,99 m² vh.: 3,08 m 115 N EIC bij brand K6 485 Berging A: 5,40 m² vh.: 3,08 m 25x90 vh.: 3,08 m A: 6,01 m² vp.: 2,50 m Badkamer A: 6,01 m² vp.: 2,50 m Badkamer A: 6,01 m² vp.: 2,50 m Badkamer A: 6,01 m² vp.: 2,50 m Badkamer Badkamer A: 6,01 m² vp.: 2,50 m Badkamer A: 6,01 m² vp.: 2,50 m 100 M Haspelkast EIC 30 Leefruimte A: 47,17 m² vh.: 3,08 m K11 Rustplaats x L 15 0 EIC bij brand G 575 Keuken A: 14,09 m² vp.: 2,50 m Kamer A: 23,95 m² vh.: 3,08 m 0.39 Kamer A: 23,95 m² vh.: 3,08 m Kamer A: 23,95 m² vh.: 3,08 m 0.35 Kamer A: 23,95 m² vh.: 3,08 m A: 23,95 m² vh.: 3,08 m 0.33 Kamer EIC Badkamer A: 23,26 m² vp.: 2,50 m 110 K EIC J 286/336 RMW - 11 maart 2014 Studies Uitrustingstechnieken: Arch & Teco Engineering - T.E.E. nv Coupure Links 55, B-9000 Gent tel _ fax _ BTW BE RPR Gent Bekabeling slagbomen te voorzien bij aanbesteding Realisatie van een nieuw woonzorgcentrum met 144 woongelegenheden Zuidbroek, 9030 Gent-Mariakerke Kadaster: Afdeling 29, Sectie A, nr. 927b Provincie Oost-Vlaanderen, Stad Gent I Zuid-West Gevel Kortpolige droogloopmat in vloerkader Kuisgrief Actieve tillift EIC bij brand-30 Mobiele badlift EIC EIC bij brand-30 EIC bij brand-30 EIC bij brand-30 EIC 30 EIC bij brand-30 EIC bij brand-30 EIC bij brand-30 EIC bij brand-30 EIC bij brand EIC bij brand-30 EIC bij brand EIC 30 EIC bij brand EIC bij brand-30 Haspelkast EIC bij brand-30 EIC bij brand-30 EIC bij brand-30 EIC bij brand-30 EIC bij brand-30 EIC bij brand-30 EIC bij brand-30 EIC bij brand-30 EIC 30 Haspelkast Kuisgrief Elektrisch bord EIC 30 EIC 30 EIC 30 EIC EIC 30 Mobiele badlift opslag medicatie Bovengrondse Hydrant 295 EIC bij brand-30 EIC bij brand EIC bij brand H Regeneratie kar BB 620 BB EIC Bovengrondse Hydrant EIC 30 EIC 30 Zuid-Oost Gevel 6% OCMW GENT Onderbergen Gent de ontwerper: de opdrachtgever: THV AT-DV Architecture and Engineering Coupure Links 55, B-9000 Gent tel _ fax _ Dhr. R Coddens, Voorzitter OCMW GENT -222 project 4% Studies Architectuur: THV AT-DV Architecture and Engineering Coupure Links 55, B-9000 Gent tel _ fax _ Studie Energieprestatie Arch & Teco Engineering - Advipex bvba Coupure Links 55, B-9000 Gent tel _ fax _ BTW BE RPR Gent Studies Stabiliteit: Arch & Teco Engineering - B.CEC nv Coupure Links 55, B-9000 Gent tel _ fax _ BTW BE RPR Gent Veiligheidscoördinatie_ontwerp en uitvoering Arch & Teco Engineering - Advipex bvba Coupure Links 55, B-9000 Gent tel _ fax _ BTW BE RPR Gent 6% Onduidelijkhede, onvolledigheden, onverenigbaarheden, tegenstrijdigheden op en tussen de documenten opgesteld door de studiebureaus, de andere voorschriften, de richtlijnen van de fabrikant en de regels der kunst dienen opgemerkt en gemeld aan de studiebureaus en de opdrachtgever. Alle documenten, maten, passen en hoeveelheden dienen gecontroleerd vooraf en tijdens de werken. ontwerpfase datum 18/12/2013 BOUWAANVRAAG schaal 1:100 plannummer dossiernummer studiebureaus riakerke

BIJLAGE. Tussen de ondergetekenden:

BIJLAGE. Tussen de ondergetekenden: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Huurovereenkomst Tussen de ondergetekenden: de vzw t Stad-huis, vertegenwoordigd door Mark Touchant, voorzitter, en Luc Roose, penningmeester, met maatschappelijke zettel te 1000

Nadere informatie

Verblijfsovereenkomst Voor een assistentiewoning/flat voor personen met een handicap

Verblijfsovereenkomst Voor een assistentiewoning/flat voor personen met een handicap Verblijfsovereenkomst Voor een assistentiewoning/flat voor personen met een handicap Deze overeenkomst is geen huurovereenkomst en valt als dusdanig niet onder de toepassing van de huurwetgeving maar wel

Nadere informatie

CORDIUM cvba GOUVERNEUR ROPPESINGEL 133 3500 HASSELT TEL 011/26.45.60 FAX 011/26.45.62 DEXIA: 754-5425531-56 HUUROVEREENKOMST

CORDIUM cvba GOUVERNEUR ROPPESINGEL 133 3500 HASSELT TEL 011/26.45.60 FAX 011/26.45.62 DEXIA: 754-5425531-56 HUUROVEREENKOMST CORDIUM cvba GOUVERNEUR ROPPESINGEL 133 3500 HASSELT TEL 011/26.45.60 FAX 011/26.45.62 DEXIA: 754-5425531-56 HUUROVEREENKOMST Artikel 1.De ondergetekenden: De sociale huisvestingsmaatschappij CVBA CORDIUM

Nadere informatie

HANDELSHUUROVEREENKOMST

HANDELSHUUROVEREENKOMST HANDELSHUUROVEREENKOMST Tussen de ondergetekenden : 1..... (naam, voornaam, adres/handelsbenaming, maatschappelijke zetel) Hier vertegenwoordigd door... (naam, voornaam) en Hierna genoemd de verhuurder

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VOOR STUDENTENKAMER. De verhuurder (volledige identiteit van de verhuurder(s)) of rechtspersoon:... Naam en voornaam : Wonende te:

HUUROVEREENKOMST VOOR STUDENTENKAMER. De verhuurder (volledige identiteit van de verhuurder(s)) of rechtspersoon:... Naam en voornaam : Wonende te: HUUROVEREENKOMST VOOR STUDENTENKAMER Tussen: De verhuurder (volledige identiteit van de verhuurder(s)) of rechtspersoon:... En: De huurder: Naam en voornaam : Wonende te: Tel: Gsm:. E-mail: Geboorteplaats

Nadere informatie

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988; Collegebesluit nr. 03/321 17 juli 2003 Besluit houdende het huren tot aan de aankoop van het pand in de Philippe de Champagnestraat voor de huisvesting van het Huis van het Nederlands Het College, Gelet

Nadere informatie

IDENTIFICATIE VAN DE HUURDER EN VERHUURDER

IDENTIFICATIE VAN DE HUURDER EN VERHUURDER Typehuurovereenkomst voor de verhuring van sociale huurwoningen door de sociale huisvestingsmaatschappijen, de VMSW, het OCMW, de gemeente of het Vlaams Woningfonds met toepassing van titel VII van de

Nadere informatie

MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN APPARTEMENT

MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN APPARTEMENT MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN APPARTEMENT Tussen de ondergetekenden 1. de Heer... en Mevrouw... wonende te... verder "de verhuurder" genoemd - en 2. de Heer... en Mevrouw... wonende te... verder "de huurder"

Nadere informatie

MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN WOONHUIS

MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN WOONHUIS MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN WOONHUIS Tussen de ondergetekenden 1. de Heer.... en Mevrouw... wonende te... verder "de verhuurder" genoemd - en 2. de Heer... en Mevrouw... wonende te... verder "de huurder"

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Woord vooraf 3

INHOUDSOPGAVE. Woord vooraf 3 INHOUDSOPGAVE Woord vooraf 3 Wanneer is de woninghuurwet van toepassing? 13 1 Is de Woninghuurwet van toepassing op alle huurovereenkomsten? 13 2 Wat is een hoofdverblijfplaats? 14 3 Wie kan als huurder

Nadere informatie

GEBRUIKSOVEREENKOMST. Tussen enerzijds het Stadsbestuur van Kortrijk en anderzijds. (naam van de Kortrijkse jeugdvereniging):

GEBRUIKSOVEREENKOMST. Tussen enerzijds het Stadsbestuur van Kortrijk en anderzijds. (naam van de Kortrijkse jeugdvereniging): GEBRUIKSOVEREENKOMST Tussen enerzijds het Stadsbestuur van Kortrijk en anderzijds. (naam van de Kortrijkse jeugdvereniging): 1. Partij enerzijds, zijnde het Stadsbestuur van Kortrijk, alhier vertegenwoordigd

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 13 mei 2015

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 13 mei 2015 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 13 mei 2015 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Croisiaux Katrien, Goormans Beatrijs, Kerkhofs Hilda, Neyens Carine, Schrooten

Nadere informatie

Type-huurcontract bij renovatie

Type-huurcontract bij renovatie BIJLAGE 5 Type-huurcontract bij renovatie Tussen:.. (sociale benaming en adres van de maatschappij-verhuurder). en (naam, voornaam, adres van de huurder(s))... is het volgende overeengekomen : Voorwerp

Nadere informatie

VERBLIJFSOVEREENKOMST

VERBLIJFSOVEREENKOMST vzw Emmaüs Beschut Wonen en Psychiatrische Thuiszorg De Sprong Bethaniënlei 87 2980 ZOERSEL tel. 03 385 45 06 fax 03 385 45 07 beschutwonen.zoersel@emmaus.be www.bwdesprong.be VERBLIJFSOVEREENKOMST Tussen:

Nadere informatie

B E H E E R E N O N T W I K K E L I N G

B E H E E R E N O N T W I K K E L I N G B E H E E R E N O N T W I K K E L I N G A AN G E T E K E N D V E R Z E N D E N GEMEENTE VELSEN DUDOKPLEIN 1 1971 EN IJMUIDEN TEL. : 0255-567200 FAX : 0255-567760 INTERNET: WWW.VELSEN.NL Stichting Solidariteitsgebouw

Nadere informatie

Voorbeeld huurcontract/gebruiksovereenkomst repetitieruimte

Voorbeeld huurcontract/gebruiksovereenkomst repetitieruimte Voorbeeld huurcontract/gebruiksovereenkomst repetitieruimte Tussen verhuurder, Naam: Adres: Telefoon: E-mail: Website: Vertegenwoordigd door: en de meerderjarige huurder, Je kan geen contract afsluiten

Nadere informatie

HOOFDHUURCONTRACT 9 JAAR

HOOFDHUURCONTRACT 9 JAAR HOOFDHUURCONTRACT 9 JAAR Sociaal Verhuurkantoor (afgekort SVK) Het Scharnier Vereniging zonder winstgevend doel Adres: Dorpsstraat 9 Postnummer: 3660 Gemeente: Opglabbeek Tel.:0484/ 22-56-46 Fax.: 089/24-54-40

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN BRUIKLEEN

OVEREENKOMST VAN BRUIKLEEN OVEREENKOMST VAN BRUIKLEEN Ondergetekende, uitlener / verhuurder Naam instelling: Contactpersoon: Straat: Postcode: Woonplaats: Telefoonnr.: Emailadres: Verklaart dat, gebruiker, Naam instelling: Contactpersoon:

Nadere informatie

Overeenkomst van bruikleen pand Parklaan 2 Vlijmen

Overeenkomst van bruikleen pand Parklaan 2 Vlijmen College Onderwerp: V200901340 Overeenkomst van bruikleen pand Parklaan 2 Vlijmen Collegevoorstel Inleiding: Op 13 januari 2009 heeft uw college besloten het pand aan de Parklaan 2 in Vlijmen terug in eigendom

Nadere informatie

DUUR EN PROEFPERIODE (3)

DUUR EN PROEFPERIODE (3) wordt gevoegd. Dat geldt ook voor de minderjarige kinderen die al bij hen inwonen op het ogenblik dat ze meerderjarig worden. De huurovereenkomst kan alleen ondertekend worden als de oorspronkelijke huurder

Nadere informatie

Huurovereenkomst voor zelfstandige niet-geliberaliseerde woonruimte nummer OGEH/KLNT

Huurovereenkomst voor zelfstandige niet-geliberaliseerde woonruimte nummer OGEH/KLNT Huurovereenkomst voor zelfstandige niet-geliberaliseerde woonruimte nummer OGEH/KLNT Ondergetekenden, De stichting Stichting Staedion, statutair gevestigd te Den Haag en kantoorhoudende aan het Koningin

Nadere informatie

ONDERHOUDSCONTRACT. Tussen: PROVINCIE VLAAMS-BRABANT, Provincieplein 1, 3010 Leuven hieronder genoemd de gebruiker,

ONDERHOUDSCONTRACT. Tussen: PROVINCIE VLAAMS-BRABANT, Provincieplein 1, 3010 Leuven hieronder genoemd de gebruiker, ONDERHOUDSCONTRACT Tussen: PROVINCIE VLAAMS-BRABANT, Provincieplein 1, 3010 Leuven hieronder genoemd de gebruiker, En Naam van de contractant, adres vertegenwoordigd door Voornaam NAAM, functie hieronder

Nadere informatie

Model huurovereenkomst. schoolbestuur/eigenaar en kinderopvangorganisatie

Model huurovereenkomst. schoolbestuur/eigenaar en kinderopvangorganisatie Model huurovereenkomst schoolbestuur/eigenaar en kinderopvangorganisatie HUUROVEREENKOMST Partijen (naam schoolbestuur), gevestigd te (naam gemeente), bevoegd gezag van de (naam school) ten deze vertegenwoordigd

Nadere informatie

MODEL HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW

MODEL HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW MODEL HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 17 september 2012 vastgesteld en tevens gepubliceerd op de website

Nadere informatie

OVEREENKOMST VOOR DE HUUR VAN EEN APPARTEMENT/WONING

OVEREENKOMST VOOR DE HUUR VAN EEN APPARTEMENT/WONING OVEREENKOMST VOOR DE HUUR VAN EEN APPARTEMENT/WONING Tussen de ondergetekenden 1. De verhuurder. (naam, voornaam) wonende te.. (adres) en 2. De huurder(s).. (naam/namen) wonende.. (adres) wordt het volgende

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMSTEN VOOR WONINGEN GELEGEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

HUUROVEREENKOMSTEN VOOR WONINGEN GELEGEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST BIJLAGE BIJ HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 04 MEI 2007 GENOMEN IN UITVOERING VAN ARTIKEL 11bis, VAN BOEK III, TITEL VIII, HOOFDSTUK II, AFDELING 2, VAN HET BURGERLIJK WETBOEK HUUROVEREENKOMSTEN VOOR WONINGEN

Nadere informatie

Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van de artikelen 15 en 16 van de Leegstandwet

Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van de artikelen 15 en 16 van de Leegstandwet Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van de artikelen 15 en 16 van de Leegstandwet --------------------------------------------------------------------------------------------------- Ondergetekenden:

Nadere informatie

Huurovereenkomst voor zelfstandige woonruimte voor studenten nummer OGEH/KLNT

Huurovereenkomst voor zelfstandige woonruimte voor studenten nummer OGEH/KLNT Huurovereenkomst voor zelfstandige woonruimte voor studenten nummer OGEH/KLNT Ondergetekenden, De stichting Stichting Staedion, statutair gevestigd te Den Haag en kantoorhoudende aan het Koningin Julianaplein

Nadere informatie

Huurovereenkomst Loods

Huurovereenkomst Loods Huurovereenkomst Loods De ondergetekenden: 1. Verhuurder Naam: Verstoep Verhuur, onderdeel van D.L. Verstoep Transport Gevestigd te: Gouderak Nr. KvK: 29032141 Postcode: 2831 BJ Straat: Middelblok 41 Telefoon:

Nadere informatie

Huurovereenkomst Onzelfstandige Woonruimte

Huurovereenkomst Onzelfstandige Woonruimte Huurovereenkomst Onzelfstandige Woonruimte Ondergetekende hierna te noemen verhuurder EN hierna te noemen huurder zijn het volgende overeengekomen: 1 Het gehuurde, bestemming 1.1 Verhuurder verhuurt aan

Nadere informatie

Verblijfsadres (indien verschillend):. Wettelijk vertegenwoordigd door (naam):...

Verblijfsadres (indien verschillend):. Wettelijk vertegenwoordigd door (naam):... PROTOCOL BEWONERS INCLUSIEF WONEN (IWO) Protocol van verblijf (hierna genoemd de overeenkomst) afgesloten tussen: VZW Martine Van Camp, Turnhoutsebaan 57 te 3294 Diest, vertegenwoordigd door Erik Peirelinck,

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE

HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW ONDERGETEKENDEN A de publiekrechterlijke rechtspersoon: Gemeente Leeuwarden, gevestigd te Leeuwarden, Oldehoofsterkerkhof

Nadere informatie

1...[gegevens eigenaar], hierna te noemen "de Verhuurder";

1...[gegevens eigenaar], hierna te noemen de Verhuurder; Tijdelijke huurovereenkomst De ondergetekenden: 1...[gegevens eigenaar], hierna te noemen "de Verhuurder"; 2... [naam huurder], geboren op.. [datum] te [geboorteplaats], thans wonende te [plaats], hierna

Nadere informatie

A. Hu u r. met name ter bescherming van de positie van de huurder.

A. Hu u r. met name ter bescherming van de positie van de huurder. A. Hu u r Voor de huur of verhuur van een on roerende zaak moet er een onderscheid worden gemaakt tussen: 1. de (ver)huur van woonruimte; 2. de (ver)huur van bedrijfsruimte. En voor de tweede categorie

Nadere informatie

2. Wat is de duur van een handelshuurovereenkomst?

2. Wat is de duur van een handelshuurovereenkomst? A C C O U N T A N T S B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N De handelshuurovereenkomst Wie een pand huurt om er handel te drijven, heeft behoefte aan een zekere duurzaamheid, zekerheid, stabiliteit.

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST STUDENTENKAMER

HUUROVEREENKOMST STUDENTENKAMER HUUROVEREENKOMST STUDENTENKAMER ACADEMIEJAAR Tussen de ondergetekende partijen: ENERZIJDS Isabel Vanneste Morinnestraat 40 8500 Kortrijk Chantal Vanneste Toekomststraat 3 8500 Kortrijk Vervolledig de tekst,

Nadere informatie

AANHANGSEL BIJ DE BEDRIJFSHUUR. Voorstel voor een aanhangsel van het type leegstaande verdiepingen

AANHANGSEL BIJ DE BEDRIJFSHUUR. Voorstel voor een aanhangsel van het type leegstaande verdiepingen AANHANGSEL BIJ DE BEDRIJFSHUUR Voorstel voor een aanhangsel van het type leegstaande verdiepingen April 2014 Ontwikkeld in opdracht van de Directie Huisvesting Brussel Stedelijke Ontwikkeling Staatssecretaris

Nadere informatie

OVEREENKOMST. INZAKE MARKETING KORTING BEDRIJFSPARTNERS Marketing korting diensten nr.: 2013/0001

OVEREENKOMST. INZAKE MARKETING KORTING BEDRIJFSPARTNERS Marketing korting diensten nr.: 2013/0001 OVEREENKOMST INZAKE MARKETING KORTING BEDRIJFSPARTNERS Marketing korting diensten nr.: 2013/0001 ONDERGETEKENDEN: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Shopping Center Network BeNeLux,

Nadere informatie

De aanvraag tot hernieuwing in een handelshuurovereenkomst

De aanvraag tot hernieuwing in een handelshuurovereenkomst De aanvraag tot hernieuwing in een handelshuurovereenkomst De hernieuwing van een handelshuurovereenkomst gebeurt niet automatisch 1. De aanvraag tot hernieuwing Een handelshuurovereenkomst wordt niet

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be

HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be Artikel 1 De bepalingen van dit hoofdstuk zijn enkel van toepassing op de contractuele relatie tussen NV Eco Toilet

Nadere informatie

Model tijdelijke huurovereenkomst ex artikel 15 Leegstandwet 1

Model tijdelijke huurovereenkomst ex artikel 15 Leegstandwet 1 Model tijdelijke huurovereenkomst ex artikel 15 Leegstandwet 1 Ondergetekenden, De... gevestigd en kantoorhoudend te... hierna te noemen: verhuurder en...... (elk van hen) hierna te noemen: huurder In

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW KONTRAKT_NUMMER HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Gebaseerd op het model zoals door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in juli 2003 vastgesteld. Ondergetekenden:

Nadere informatie

Adres, Postcode, Plaats

Adres, Postcode, Plaats HUUROVEREENKOMST VOOR BEPAALDE TIJD ONDERGETEKENDEN: Naam : Adres : Postcode / plaats : Telefoon : Mobiele nummer : E-mail adres : IBAN rekeningnummer : Hierna te noemen verhuurder en beheerder. Naam :

Nadere informatie

Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van artikel 15 van de Leegstandwet

Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van artikel 15 van de Leegstandwet Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van artikel 15 van de Leegstandwet --------------------------------------------------------------------------------------------------- Ondergetekenden

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven;

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven; BIJZONDERE BEPALINGEN TERZAKE VERHUUR Artikel A1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven;

Nadere informatie

One Stop juridisch dienstverlening

One Stop juridisch dienstverlening One Stop juridisch dienstverlening Tussen : Blienberg Advocaten, met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen en met ondernemingsnummer BE0821.842.792 hierna genoemd: het advocatenkantoor

Nadere informatie

MODEL HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW

MODEL HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW MODEL HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30-1-2015 vastgesteld en tevens gepubliceerd op de website www.roz.nl.

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. WOORD VOORAF... v KNELPUNTEN GEMENE HUUR ALOÏS VAN OEVELEN... 1. 1. Inleiding... 1

INHOUDSTAFEL. WOORD VOORAF... v KNELPUNTEN GEMENE HUUR ALOÏS VAN OEVELEN... 1. 1. Inleiding... 1 voorwerk.fm Page vii Friday, March 28, 2003 1:23 PM INHOUDSTAFEL WOORD VOORAF.......................................... v KNELPUNTEN GEMENE HUUR ALOÏS VAN OEVELEN.................................... 1

Nadere informatie

Tussen de ondergetekenden:... Hierna genoemd "de verhuurder". EN

Tussen de ondergetekenden:... Hierna genoemd de verhuurder. EN Huurovereenkomst Tussen de ondergetekenden:...... Hierna genoemd "de verhuurder". EN Naam:... Straat:... Gemeente:... Geboortedatum:... Identiteitskaartnummer:... Rijksregisternummer:... Hierna genoemd

Nadere informatie

Wat als ik het niet eens ben met het SVK?

Wat als ik het niet eens ben met het SVK? Wat als ik het niet eens ben met het SVK? Wij willen op een fijne manier met je samenwerken. Als er toch problemen zijn kan dit altijd met ons besproken worden. Je kan hier best een afspraak voor maken.

Nadere informatie

Ouderraad : Huishoudelijk reglement

Ouderraad : Huishoudelijk reglement Ouderraad : Huishoudelijk reglement Hoofdstuk 1 Oprichting Art.1. Art.2. In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, B.S. 6 augustus 2004,

Nadere informatie

Voorbeeld modelovereenkomst algemeen Geen werkgeversgezag

Voorbeeld modelovereenkomst algemeen Geen werkgeversgezag Voorbeeld modelovereenkomst algemeen Geen werkgeversgezag Inclusief instructieblad met toelichting voor genummerde invulvelden. Overeenkomst Versie 1.0 Je krijgt van 1 april 2016 tot 1 januari 2017 de

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST met toepassing van titel VII van de Vlaamse Wooncode (type 01/01/2014)

HUUROVEREENKOMST met toepassing van titel VII van de Vlaamse Wooncode (type 01/01/2014) BRUGSE STEENWEG 2, 8630 Veurne Burgerlijke vennootschap met de handelsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met sociaal oogmerk Ingeschreven in het register van de burgerlijke

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST Straatnaam 69 3533 GJ PLAATS

HUUROVEREENKOMST Straatnaam 69 3533 GJ PLAATS HUUROVEREENKOMST Straatnaam 69 3533 GJ PLAATS Huurder: Electronica Electronics & Verhuurder: vof Belegger Straatnaam 1 HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290

Nadere informatie

casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar

casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar A. Contracterende partijen Tussen (hierna CP genoemd), gedeponeerd merk van de vennootschap Greenbox N.V. met maatschappelijke zetel in L-9911 Troisvierges, 2

Nadere informatie

Huren. Als je een eigen woning of appartement gaat huren

Huren. Als je een eigen woning of appartement gaat huren Huren Als je een eigen woning of appartement gaat huren Alles over huren en een huurcontract Huurdersbond www.huurdersbond.be Wetswinkels tel. 070 22 58 88 www.dewetswinkel.be Samenhuizen vzw tel. 0489

Nadere informatie

LEUVEN: 016-23 83 32 BERINGEN: 011-45 45 35 E-mail: info@jordens.be

LEUVEN: 016-23 83 32 BERINGEN: 011-45 45 35 E-mail: info@jordens.be WAAR OP LETTEN BIJ HANDELSHUUR? 1. NIET ELKE BEDRIJFSMATIGE HUUR IS HANDELSHUUR In ons burgerlijk recht kennen wij vier regimes: 1) het algemeen huurrecht, 2) de woninghuurwet, 3) de handelshuurwet en

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST INGAANDE OP

HUUROVEREENKOMST INGAANDE OP DENDERMONDSE VOLKSWONINGEN C.V.B.A. Sociale Huisvestingsmaatschappij Begijnhoflaan 2 9200 Dendermonde Tel. 052/22.14.43. Fax. 052/21.09.61. Rek.nr. 783-5085050-66 info@dendermondsevolkswoningen.be HUUROVEREENKOMST

Nadere informatie

Huurovereenkomst. De ondergetekenden: partij A:

Huurovereenkomst. De ondergetekenden: partij A: Huurovereenkomst De ondergetekenden: partij A: Woonstichting Vryleve, statutair gevestigd te Lobith en aldaar kantoorhoudende aan de Halve Maan 18 (Postbus 1, 6916 ZG Tolkamer), hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE (FLEXIBEL) en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE (FLEXIBEL) en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE (FLEXIBEL) en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld. Verwijzing naar dit model

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE VOOR HET... OVERLEGCOMITE ( 1 ) HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN

REGLEMENT VAN ORDE VOOR HET... OVERLEGCOMITE ( 1 ) HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN REGLEMENT VAN ORDE VOOR HET... OVERLEGCOMITE ( 1 ) MODEL HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.- In dit reglement wordt verstaan onder : 1 "besluit" : het koninklijk besluit van 28 september 1984

Nadere informatie

DE MEIDOORN. Koolsveldlaan 94 A 2110 Wijnegem appartementen voor ouderen OCMW WIJNEGEM

DE MEIDOORN. Koolsveldlaan 94 A 2110 Wijnegem appartementen voor ouderen OCMW WIJNEGEM OCMW WIJNEGEM www.ocmwwijnegem.be Koolsveldlaan 94 2110 Wijnegem TEL 03 355 32 90 INFORMATIENOTA DE MEIDOORN D E M E I D O O R N Koolsveldlaan 94 A 2110 Wijnegem appartementen voor ouderen Beheer van

Nadere informatie

Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van de artikelen 15 en 16 van de Leegstandwet

Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van de artikelen 15 en 16 van de Leegstandwet Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van de artikelen 15 en 16 van de Leegstandwet --------------------------------------------------------------------------------------------------- Ondergetekenden:

Nadere informatie

Huren. Als je een eigen woning of appartement gaat huren

Huren. Als je een eigen woning of appartement gaat huren Huren Als je een eigen woning of appartement gaat huren Alles over huren en een huurcontract Huurdersbond www.huurdersbond.be Wetswinkels tel. 070 22 58 88 www.dewetswinkel.be Samenhuizen vzw tel. 0489

Nadere informatie

Huren. Als je een eigen woning of appartement gaat huren

Huren. Als je een eigen woning of appartement gaat huren Huren Als je een eigen woning of appartement gaat huren Alles over huren en een huurcontract Huurdersbond www.huurdersbond.be Wetswinkels tel. 070 22 58 88 www.dewetswinkel.be Samenhuizen vzw tel. 0489

Nadere informatie

De Bouwmaatschappij van Temse moet de woning 'in goede staat' aan de huurder geven

De Bouwmaatschappij van Temse moet de woning 'in goede staat' aan de huurder geven Een overzicht van deze rechten en plichten en vooral op het vlak van de onderhouds- en herstellingswerken is opgenomen in onze publicatie "Hoe? Zo!" die in april 2014 aan de huurders is bezorgd. De Bouwmaatschappij

Nadere informatie

2. Een bemiddelingsvergoeding wordt nooit aan Verhuurder berekend indien er sprake is van een opdracht van huurderszijde.

2. Een bemiddelingsvergoeding wordt nooit aan Verhuurder berekend indien er sprake is van een opdracht van huurderszijde. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERHUURDERS VAN WOONRUIMTE FJ VERHUURMAKELAARS I. Algemene bepalingen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle bemiddelingsovereenkomsten welke

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel 1. Een woning te huur zetten. 1. Attestenkermis en andere verplichtingen... 1. 2. Correcte publiciteit... 6

Inhoudstafel. Deel 1. Een woning te huur zetten. 1. Attestenkermis en andere verplichtingen... 1. 2. Correcte publiciteit... 6 Inhoudstafel Deel 1. Een woning te huur zetten 1. Attestenkermis en andere verplichtingen... 1 1.1. Eigendomsattest... 1 1.2. Energieprestatiecertificaat (EPC)... 1 1.2.1. Tijdig een erkend energiedeskundige

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN. van. Trends & Trade Fashion B.V. (h.o.d.n. Fashion Extras) De Algemene Bepalingen zijn een onderdeel van de Gebruiksovereenkomst

ALGEMENE BEPALINGEN. van. Trends & Trade Fashion B.V. (h.o.d.n. Fashion Extras) De Algemene Bepalingen zijn een onderdeel van de Gebruiksovereenkomst ALGEMENE BEPALINGEN van Trends & Trade Fashion B.V. (h.o.d.n. Fashion Extras) De Algemene Bepalingen zijn een onderdeel van de Gebruiksovereenkomst 1 / 6 ALGEMENE BEPALINGEN TRENDS & TRADE FASHION B.V.

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN SUW

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN SUW ALGEMENE HUURVOORWAARDEN SUW Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst waarin zij van toepassing zijn verklaard. Indien de

Nadere informatie

Sint-Donatusinstituut Middenschool Bovenbouw Merchtem

Sint-Donatusinstituut Middenschool Bovenbouw Merchtem Sint-Donatusinstituut Middenschool Bovenbouw Merchtem Ouderraad: huishoudelijk reglement Hoofdstuk 1 Oprichting Art. 1. In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school

Nadere informatie

Huurcontract-Woonruimte- Maatschap-Particulier

Huurcontract-Woonruimte- Maatschap-Particulier Huurcontract-Woonruimte- Maatschap-Particulier van WR Makelaars 26 sep 2013 WR Makelaars - Hofgeest 40-1102Er - Amsterdam HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30

Nadere informatie

Stuknummer: bi09.01048

Stuknummer: bi09.01048 Stuknummer: bi09.01048 huurovk Nijverheidsweg versie d (2).DOC huurovk Nijverheidsweg versie d HUUROVEREENKOMST KANTOOR/BEDRIJFSRUIMTE NIJVERHEIDSWEG 5/5A, DEN HELDER DE ONDERGETEKENDEN: De naamloze vennootschap

Nadere informatie

Openbare zitting. Samenvatting: Vervanging Evita Willaert door Liliane De Cock als Lid Vast Bureau. Voorstel: Kennisneming Beslissing: Kennisgenomen

Openbare zitting. Samenvatting: Vervanging Evita Willaert door Liliane De Cock als Lid Vast Bureau. Voorstel: Kennisneming Beslissing: Kennisgenomen Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 11 februari 2015-19:00 uur Locatie Raadzaal - St.-Martensstraat 11-9000 Gent Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter Mevrouw Evita Willaert, raadslid; de

Nadere informatie

MODELCONTRACT 1 STAGEOVEREENKOMST

MODELCONTRACT 1 STAGEOVEREENKOMST MODELCONTRACT 1 STAGEOVEREENKOMST TUSSEN Mr. Advocaat, kantoor houdende te Hierna genoemd de "stagemeester" EN Met woonplaats te. Hierna genoemd de "stagiair" EN m.b.t. de artikelen 5, 6 en 7 2 van huidige

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden Beter Wonen

Algemene huurvoorwaarden Beter Wonen Algemene huurvoorwaarden Beter Wonen ARTIKEL 1 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing zijn verklaard.

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE

HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld. Verwijzing naar dit model en het gebruik daarvan zijn uitsluitend toegestaan indien de ingevulde,

Nadere informatie

Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte

Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Verhuurder, huurder en het gehuurde Verhuurder Naam; -- Adres; -- Postcode & woonplaats; -- Telefoonnummer; -- Bankrekeningnummer; -- Mail; -- Huurder Naam; --

Nadere informatie

Elia System Operator NV

Elia System Operator NV GELIEVE UITERLIJK OP WOENSDAG 13 MEI 2015: - HETZIJ EEN EXEMPLAAR VAN DE VOLMACHT PER FAX AAN DE VENNOOTSCHAP OVER TE MAKEN (+32 2 546 71 30 ter attentie van de heer Gregory Pattou) EN VERVOLGENS HET ORIGINEEL

Nadere informatie

Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Vestide Contractnummer:

Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Vestide Contractnummer: Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Vestide Contractnummer: De ondergetekenden: Vestide, geregistreerd onder Kamer van Koophandel nummer 17058500, kantoorhoudende Willemstraat 28, postcode 5611 HD

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Statuten FNIP vzw Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Artikel 1 - De vereniging wordt genoemd "Federatie van Nationale en Internationale Postzegelhandelaren" vzw, afgekort, FNIP vzw. Artikel 2 -

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VERENIGING VAN VERHUURMAKELAARS AMSTERDAM

HUUROVEREENKOMST VERENIGING VAN VERHUURMAKELAARS AMSTERDAM HUUROVEREENKOMST VERENIGING VAN VERHUURMAKELAARS AMSTERDAM De ondergetekenden: en, verhuurder, huurder Overwegende dat a. verhuurder eigenaar is van de woonruimte aan de te Amsterdam; b. verhuurder in

Nadere informatie

SPONSORINGOVEREENKOMST (voorbeeld)

SPONSORINGOVEREENKOMST (voorbeeld) SPONSORINGOVEREENKOMST (voorbeeld) TUSSEN naamloze vennootschap/ bvba, met maatschappelijke zetel gevestigd te.. B.T.W. nummer BE.., ingeschreven in het handelsregister van.onder het nummer., vertegenwoordigd

Nadere informatie

CONCESSIEOVEREENKOMST BETREFFENDE HET THEATERGEBOUW GELEGEN AAN DE VARKENSMARKT 15-17, TE 1000 BRUSSEL TUSSEN

CONCESSIEOVEREENKOMST BETREFFENDE HET THEATERGEBOUW GELEGEN AAN DE VARKENSMARKT 15-17, TE 1000 BRUSSEL TUSSEN CONCESSIEOVEREENKOMST BETREFFENDE HET THEATERGEBOUW GELEGEN AAN DE VARKENSMARKT 15-17, TE 1000 BRUSSEL TUSSEN Enerzijds, de Vlaamse Gemeenschapscommissie, vertegenwoordigd door het College, waarvoor hier

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Gesloten tussen: Knooppunt vzw, Met maatschappelijke zetel te 2140 Borgerhout, Te Boelaerlei 37, KBO 0818.484.416 Hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam], [functie] Hierna:

Nadere informatie

6 de ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

6 de ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Openbaar Centrum voor 6 de ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Maatschappelijk Welzijn VAN 23 MEI 2013 2950 KAPELLEN Aanwezig : Mevrouw Valerie Van Peel De dames en heren Inge Wagemans, Lieva

Nadere informatie

Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies

Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies Tussen de Staat (naam van het land), vertegenwoordigd door de heer XXXX, Ambassadeur van xxxxxxx te

Nadere informatie

Een huurcontract laten registreren... een makkelijk te vervullen verplichting - Gewijzigde wetgeving - Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Een huurcontract laten registreren... een makkelijk te vervullen verplichting - Gewijzigde wetgeving - Federale Overheidsdienst FINANCIEN Een huurcontract laten registreren... een makkelijk te vervullen verplichting - Gewijzigde wetgeving - L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN 1. Wie moet welk

Nadere informatie

Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt. Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen

Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt. Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt Tussen : Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen hierna te noemen het advocatenkantoor en hierna te noemen

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van

Nadere informatie

ONDERHUURCONTRACT IDENTIFICATIE VAN DE ONDERHUURDER EN HET SOCIAAL VERHUURKANTOOR

ONDERHUURCONTRACT IDENTIFICATIE VAN DE ONDERHUURDER EN HET SOCIAAL VERHUURKANTOOR ONDERHUURCONTRACT IDENTIFICATIE VAN DE ONDERHUURDER EN HET SOCIAAL VERHUURKANTOOR Artikel 1. De ondergetekenden: a) het sociaal verhuurkantoor, SVK Zuid-Oost-Vlaanderen vzw, Groenlaan 54, 9550 Herzele

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT TUSSEN: ... Verder genoemd de advocaat EN: ... Verder genoemd de cliënt WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:

OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT TUSSEN: ... Verder genoemd de advocaat EN: ... Verder genoemd de cliënt WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT TUSSEN: Verder genoemd de advocaat EN: Verder genoemd de cliënt WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: Art. 1. Voorwerp van de dienstverlening en opdracht van de advocaat

Nadere informatie

Kenmerken van de Woningverzekering. A/ Hoofdwaarborgen

Kenmerken van de Woningverzekering. A/ Hoofdwaarborgen Informatie betreffende Fortis Bank De Woningverzekering wordt gecommercialiseerd door Fortis Bank nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel, RPR Brussel 0403.199.702, erkend verzekeringstussenpersoon (CBFA-nr. 25.879),

Nadere informatie

HOOFDHUURCONTRACT 9 JAAR

HOOFDHUURCONTRACT 9 JAAR HODHUURCONTRACT 9 JAAR RSVK Waregem vzw Schakelstraat 41 8790 WAREGEM Contactpersoon: Bjorn Thienpont Tel.: 056 62 98 93 Mail: bjorn.thienpont@rsvk.be Reknr. BE88 068-2446839-41 Ondernemingsnummer: 866.501.988

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN VERHUURD TE HUUR. Een huurcontract laten registreren

Federale Overheidsdienst FINANCIEN VERHUURD TE HUUR. Een huurcontract laten registreren EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN TE HUUR VERHUURD 0466 33 22 11 Een huurcontract laten registreren 1. Wie moet welk huurcontract laten registreren? Het huurcontract van een onroerend

Nadere informatie

BRUIKLEENOVEREENKOMST

BRUIKLEENOVEREENKOMST BRUIKLEENOVEREENKOMST Gesloten tussen de gemeente Sassenheim en de Stichting Factor Welzijn inzake het jongerencentrum Fascinus aan de Van Alkemadelaan 14, 2171 DH Sassenheim. De ondergetekenden: 1. De

Nadere informatie

Turnhoutsebaan 57 te 3294 Diest NN 0424.784.378 013/35.16.00 info@martinevancamp.be

Turnhoutsebaan 57 te 3294 Diest NN 0424.784.378 013/35.16.00 info@martinevancamp.be Turnhoutsebaan 57 te 3294 Diest NN 0424.784.378 013/35.16.00 info@martinevancamp.be PROTOCOL TEHUIS WERKENDEN, TEHUIS NIET-WERKENDEN Protocol van verblijf (hierna genoemd de overeenkomst) afgesloten tussen:

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE OPNAMEOVEREENKOMST Woonzorgcentrum Ter Biest

SCHRIFTELIJKE OPNAMEOVEREENKOMST Woonzorgcentrum Ter Biest SCHRIFTELIJKE OPNAMEOVEREENKOMST Woonzorgcentrum Ter Biest Tussen de ondergetekenden: 1. vertegenwoordigd door: en 2. Het OCMW van Grimbergen, vertegenwoordigd door mevrouw Trui Olbrechts, voorzitter en

Nadere informatie