Examenreglement Lindenhaeghe WFt-examens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Examenreglement Lindenhaeghe WFt-examens"

Transcriptie

1 Examenreglement Lindenhaeghe WFt-examens Op transparante en doelgerichte wijze vakinhoudelijk examineren

2 EXAMENREGLEMENT LINDENHAEGHE WFT-EXAMENS 1. Begripsbepalingen In dit examenreglement wordt verstaan onder: Bedrijfshoofd Examens Bezwaar Beroepscommissie CDFD Diploma Examen Examencommissie Verantwoordelijke van de businessunit Lindenhaeghe Examens. Een inhoudelijke op- of aanmerking over het examen. Een onafhankelijke commissie van ter zake doende inhoudsdeskundigen, door het bedrijfshoofd benoemd, die is belast met het doen van bindende uitspraken ten aanzien van beroepschriften. College Financiële Dienstverlening. Een document uitgegeven door Lindenhaeghe Examens als bewijs dat de kandidaat het examen met goed gevolg heeft afgelegd. Het onderzoek naar de beheersing van de in het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen (Bgfo) genoemde eindtermen en de daarvan afgeleide toetstermen van een WFt-module. Een onafhankelijke commissie van ter zake doende inhoudsdeskundigen, door het bedrijfshoofd benoemd, met taken en verantwoordelijkheden die zijn vastgelegd in dit reglement. Examenleider Een persoon, door het bedrijfshoofd examens aangesteld, die verantwoordelijk is voor de examenlocatie en de organisatie van de examens en toezicht houdt op de afname van het examen. Examensecretariaat Eindtermen Inschrijfformulier Kandidaat Lindenhaeghe Lindenhaeghe Examens Proces-verbaal Surveillant Toetstermen WFt QUANU Website WFt Het secretariaat van Lindenhaeghe Examens, verantwoordelijk voor de correspondentie en het telefonisch contact met de kandidaat en belast met diverse administratieve taken zoals de planning en correcte administratie van het examen(resultaat). De in het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen (Bgfo) genoemde eindtermen voor de verschillende WFt-modules. Het digitale formulier waarmee de cursist aangeeft aan het examen deel te willen nemen. Degene die zich heeft ingeschreven voor een examen bij Lindenhaeghe Examens. Het besloten vennootschap Lindenhaeghe B.V. gevestigd te Bilthoven aan de Rembrandtlaan 1b (3723 BG) De businessunit Lindenhaeghe Examens. Verslag opgesteld door de examenleider of surveillant met betrekking tot geconstateerde onregelmatigheden op naam van de kandidaat of kandidaten bij wie onregelmatigheden zijn geconstateerd. Een persoon die onder leiding van de examenleider toezicht houdt tijdens de examenafname en de examenleider bij zijn taken ondersteunt. De door de minister van Financiën gepubliceerde toetstermen die per WFtmodule zijn opgesteld op basis van de eindtermen zoals die zijn vastgelegd in het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen (Bgfo). Een door het CDFD aangewezen evaluatiebureau met als rol toezichthouder. Wet Financieel Toezicht V e r s i e P a g i n a 2 v a n 14

3 2. Grondslag 2.1. Dit examenreglement geeft de procedures weer met betrekking tot de ontwikkeling, actualisatie, organisatie en uitvoering van examinering, alsmede de beoordeling en evaluatie van de WFt-examens zoals deze onder verantwoordelijkheid van Lindenhaeghe worden uitgevoerd, conform de richtlijnen van het College Dienstverlening en Financiële Deskundigheid (CDFD) Het examenreglement heeft betrekking op alle door Lindenhaeghe afgenomen WFt-examens Het examenreglement is vastgesteld door het Bedrijfshoofd van Lindenhaeghe Examens en goedgekeurd door de examencommissie Het examenreglement is een openbaar reglement. Lindenhaeghe draagt er zorg voor dat kandidaten en rechthebbenden kunnen beschikken over dit examenreglement Dit reglement gaat in op 1 maart Onafhankelijkheid De directie van Lindenhaeghe waarborgt dat de examinering onafhankelijk van de opleiding wordt afgenomen door; in de examencommissie tenminste drie onafhankelijke leden te benoemen die geenszins een relatie hebben tot de opleidingen van Lindenhaeghe; een bedrijfshoofd examens aan te stellen welke belast is met de taken en verantwoordelijkheden als beschreven in dit reglement; gescheiden personeel in te zetten bij de ontwikkeling en verzorging van opleidingen en de ontwikkeling, afname en beoordeling van examens; personeel betrokken bij en de ontwikkeling, afname en beoordeling van examens een Verklaring omtrent geheimhouding en integriteit laten ondertekenen; door middel van protocollen en systemen te waarborgen dat personeel betrokken bij opleidingen geen toegang en inzicht wordt verschaft in examenontwikkeling en afname van de betreffende opleiding en andersom. 4. Bedrijfshoofd examens Het bedrijfshoofd examens is verantwoordelijk voor de businessunit Lindenhaeghe Examens en heeft als taak en is bevoegd tot het: instellen van de examencommissie en het aanwijzen en vervangen van haar leden; organiseren en afnemen van de examens conform de richtlijnen van het CDFD; benoemen en aansturen van de examenleider, het benoemen van examinatoren en beoordelaars; bepalen van de wijze van aanmelding, bevestiging, annulering, wijziging en betaling; bepalen van het examengeld, de uiterste inschrijf- en betaaldatum voor het examen; bepalen van de wijze van kennisgeving van plaats, datum, tijdstip en locatie van de examens; vaststellen van de locatie(s) en datum of data waar het examen wordt afgenomen; vaststellen van procedures omtrent geheimhouding van de examenvragen; vaststellen van de procedure voor inrichting van de examenlocaties; vaststellen van de wijze van legitimering alsmede beslissen over de toelating tot het examen conform de door de examencommissie goedgekeurde richtlijnen als opgenomen in dit reglement; beslissen over de procedure voor, en doorgang van, aangepaste examens op verzoek; bepalen van de wijze van toezicht tijdens het examen en de maatregelen die genomen dienen te worden in geval zich onregelmatigheden voordoen; vaststellen van de procedure rondom het verkrijgen van richtlijnantwoorden na afloop van het examen, inzage in afgelegde examens en de bewaartermijn voor afgelegde examens; bepalen van de termijn waarbinnen de examenuitslag bekend wordt gemaakt bepalen van de termijn waarbinnen het diploma wordt verstrekt; vaststellen van de procedure voor bezwaren, klachten en beroepsschriften alsmede zorgdragen voor de correcte registratie van bezwaren, klachten en beroepsschriften; analyseren en evalueren van de statistische gegevens van de afgelegde examens en zo nodig aanpassingen laten doorvoeren alsmede toezicht houden op de kwaliteit van de itembank; definitief vaststellen en wijzigen van het examenreglement; V e r s i e P a g i n a 3 v a n 14

4 4.1. Het bedrijfshoofd examens is bevoegd taken en bevoegdheden te delegeren aan externe medewerkers of/en medewerkers van Lindenhaeghe die geenszins een relatie hebben tot de opleiding voor een in dit reglement omschreven examen en de Verklaring omtrent geheimhouding en integriteit ondertekenen Het bedrijfshoofd examens kan zich bij de uitvoering van zijn werkzaamheden doen bijstaan door adviseurs en/ of adviescolleges zolang deze geenszins een relatie hebben tot de opleiding voor een in dit reglement omschreven examen. 5. Examencommissie 5.1. De examencommissie heeft als kerntaak het toetsen van de kwaliteit van examinering en het zorg dragen voor een objectieve, kwalitatief goed en doelmatige wijze van examineren van de eindtermen zoals geformuleerd in het Besluit Gedragstoezicht Financiële Ondernemingen (Bgfo) Het bedrijfshoofd examens benoemt de leden van de examencommissie en draagt zorg voor voldoende borging van deskundigheid op de te examineren gebieden. Leden kunnen als hoofddeskundige, tweede en/of derde deskundige in een WFt-gebied aangewezen worden De taken en de bevoegdheden van de examencommissie zijn, onder meer; Signaleren van relevante externe ontwikkelingen en veranderingen in de markt en indien van daaruit noodzakelijk geacht het actualiseren van de examenvragen; Construeren van examenvragen voor het gebied waarop hoofddeskundig en controleren van de examenvragen op het gebied van de tweede en derde deskundigheid. Eén en ander afgestemd met het bedrijfshoofd examens en in geval actualiteiten, de omvang, representativiteit of kwaliteit van de itembank de constructie van nieuwe vragen verlangt; Advisering ten aanzien van de geformuleerde voorschriften en procedures ten aanzien van de organisatie en afname van examens; Advisering met betrekking tot het proces van ontwikkeling en uitvoering van de WFt-examens; Controleren en borgen van de inhoudelijke kwaliteit van de examens alsmede het controleren en borgen van het niveau en de aansluiting van de examenvragen op de eind- en toetstermen zoals deze per module zijn geformuleerd in het Besluit Gedragstoezicht Financiële Ondernemingen; Bijdragen aan de borging van de gelijkwaardigheid van examens over de tijd middels het halfjaarlijks kalibreren van de itembank; Aanpassen en corrigeren van examenvragen naar aanleiding statistische rapporten en bevindingen; Tenuitvoerlegging van de procedure voor bezwaren en klachten; Vanuit inhoudelijke deskundigheid betrokken bij accreditaties; Per WFt-examen vaststellen van de beoordelingsnorm/ cesuur voor slagen en afwijzen; Vaststellen van de, al dan niet, toegestane hulpmiddelen per WFt-examen; Beoordelen van individuele verzoeken tot aangepaste examinering alsmede zorg te dragen voor de ontwikkeling van het aangepaste examen De examencommissie leden zijn onafhankelijk en aantoonbaar deskundig op het gebied van ten minste één van de WFt-modules waarin wordt geëxamineerd door Lindenhaeghe Examens. Hiernaast zijn zij bij voorkeur kundig op gebied van examineren en toetsconstructie Indien een examencommissielid het lidmaatschap beëindigt, en als gevolg daarvan de inhoudelijke deskundigheid op de te examineren WFt-gebieden onvoldoende geborgd is, draagt het bedrijfshoofd examens er zorg voor dat er binnen vier maanden een inhoudelijk deskundige wordt aangesteld die de expertiseleemte opvult De leden van de examencommissie worden voor een periode van één kalenderjaar benoemd. Deze periode kan per jaar met een kalenderjaar verlengd worden De examencommissie vergadert minimaal tweemaal per jaar of zo dikwijls als voor een goede uitoefening van haar taken noodzakelijk wordt geacht V e r s i e P a g i n a 4 v a n 14

5 5.8. Het bedrijfshoofd examens wijst uit de leden van de examencommissie een voorzitter aan evenals een vicevoorzitter die gedurende afwezigheid van de voorzitter de voorzittersfunctie waarneemt. De rollen binnen de examencommissie zijn voorzitter, vicevoorzitter, secretaris en examencommissieleden Met uitzondering van de secretaris, zijn de leden van de examencommissie geen medewerkers van Lindenhaeghe Examens. De secretaris is vertegenwoordiger van Lindenhaeghe Examens en fungeert als technisch voorzitter van de examencommissie om de voorzitter gelegenheid te geven zich binnen de bijeenkomsten primair te richten op vakinhoud. De secretaris mengt zich uitdrukkelijk niet met vakinhoudelijke zaken, maar zit enkel de vergadering voor en formuleert samenvattingen en gespreksverslagen. 6. Examens 6.1. Het examen staat onder toezicht, bijvoorbeeld onder leiding van de examenleider die kan worden bijgestaan door één of meer surveillanten. De surveillant ondersteunt de examenleider in zijn werkzaamheden en staat onder leiding van de examenleider. De examenleider is conform zijn functieprofiel verantwoordelijk voor het verloop van het examen en de administratieve afwikkeling. Kandidaten dienen de instructies van de examenleider en/of de surveillanten op te volgen De examens vinden plaats op basis van de eindtermen, toetstermen en toetsmatrijzen zoals die door de minister van Financiën zijn vastgesteld. Op de website van Lindenhaeghe Examens wordt naar de toetstermen van de afzonderlijke WFt-examens verwezen. Het examen vindt plaats conform de procedures zoals beschreven in dit examenreglement De examens worden, in de regel, digitaal afgenomen en bestaan uit gesloten meerkeuzevragen. De vorm, het aantal vragen en de duur van elk WFt-examen is vermeld op de website van Lindenhaeghe Examens De examens worden uitsluitend in de Nederlandse taal afgenomen De WFt-examens waarop dit examenreglement betrekking heeft zijn; WFt-Basis WFt-Hypothecair Krediet algemeen WFt-Hypothecair Krediet inclusief beleggen WFt-Consumptief Krediet WFt-Schadeverzekeringen WFt-Schadeverzekeringen particulier WFt-Schadeverzekeringen bedrijven WFt-Levensverzekeringen algemeen WFt-Levensverzekeringen inclusief beleggen WFt-Beleggen 6.6. Het gebruik van hulpmiddelen, zoals een bijlage met kengetallen, bij het afleggen van het examen wordt per examen vastgesteld en voorgeschreven door de examencommissie. Het is niet toegestaan hiervan af te wijken. Wanneer hulpmiddelen zijn toegestaan wordt dit duidelijk naar de kandidaat gecommuniceerd in de bevestiging van inschrijving. 7. Bijzondere omstandigheden bij afname van het examen 7.1. Een kandidaat die door een langdurige lichamelijke beperking of andere bijzondere omstandigheden niet in staat is om op gebruikelijke wijze examen te doen, kan minimaal zes weken voor de examendatum een schriftelijk verzoek bij het bedrijfshoofd examens indienen om op aangepaste wijze (bijvoorbeeld mondeling of schriftelijk) examen te doen. De te tonen bewijsstukken en de voorwaarden waaronder Lindenhaeghe Examens het aangepaste examen afneemt, is ter beoordeling aan het bedrijfshoofd examens. De wijze waarop Lindenhaeghe het aangepaste examen afneemt is ter beoordeling aan de examencommissie. De examencommissie draagt zorg voor de ontwikkeling van het aangepaste examen. Het examen vindt definitief doorgang na goedkeuring van het bedrijfshoofd examens. Onafhankelijk van de vorm van examinering wordt voldaan aan de vastgestelde toetsmatrijs. De meerkosten verbonden aan de aangepaste wijze van examineren ten opzichte van de gebruikelijke wijze kunnen worden doorberekend aan de kandidaat V e r s i e P a g i n a 5 v a n 14

6 7.2. Het bedrijfshoofd examens benoemt in geval van de in artikel 7.1. genoemde omstandigheden, examinatoren en beoordelaars na zich te hebben overtuigd van hun deskundigheid. Hiervoor kan het bedrijfshoofd examens een inhoudelijk oordeel vragen bij de examencommissie Kandidaten met dyslexie en/of dyscalculie kunnen tot twee weken voor de examendatum een schriftelijk verzoek, per brief of , tot extra examentijd indienen. Dit vergezeld met een deskundigenverklaring, opgesteld door een ter zake kundige psycholoog of orthopedagoog. Het bedrijfshoofd beoordeelt de aanvraag en beslist, in samenspraak met de examencommissie, de hoeveelheid extra tijd die afhankelijk van het examen en de aard van het verzoek kan worden toegestaan. Als richtlijn wordt maximaal 25% van de examentijd als extra tijd aangehouden. De kandidaat wordt uiterlijk vijf werkdagen voor de examendatum op de hoogte gebracht van het besluit. Ongeacht het besluit gelden de normale annulerings- en wijzigingsvoorwaarden zoals opgenomen in het examenreglement Kandidaten met een andere moedertaal dan de Nederlandse taal die korter dan vijf jaar in Nederland verblijven kunnen tot twee weken voor de examendatum een schriftelijk verzoek, per brief of , tot extra examentijd indienen. Dit vergezeld met legitimatie en bewijsstukken waaruit de verblijfsduur in Nederland blijkt. Het bedrijfshoofd beoordeelt de aanvraag en kan, in samenspraak met de examencommissie, het gebruik van een Nederlands handwoordenboek en nader te bepalen extra tijd voor het afleggen van het examen toestaan. Als richtlijn wordt maximaal 25% van de examentijd als extra tijd aangehouden. De kandidaat wordt uiterlijk vijf werkdagen voor de examendatum op de hoogte gebracht van het besluit. Ongeacht het besluit gelden de normale annulerings- en wijzigingsvoorwaarden. 8. Examenfrequentie Lindenhaeghe biedt kandidaten in principe elke werkdag gelegenheid tot het afleggen van de afzonderlijke WFt-examens. Dit met inachtneming van artikel Examendata De examens worden aangeboden op door het bedrijfshoofd vastgestelde data, tijden en plaatsen welke op de website van Lindenhaeghe Examens voor de afzonderlijke examens bekend worden gemaakt. 10. Examenduur De examencommissie stelt jaarlijks per examen de duur van examineren vast, of zoveel vaker als de vaststelling van de eindtermen dat noodzakelijk maakt. De examenduur van de verschillende examens wordt op de website van Lindenhaeghe Examens per examen gepubliceerd. 11. Examengeld Het examengeld wordt vastgesteld door het bedrijfshoofd examens en aan de kandidaten gecommuniceerd op de website van Lindenhaeghe Examens. Het bedrijfshoofd examens kan het examengeld periodiek wijzigen en dient eventuele wijzigingen direct door te laten voeren op de website van Lindenhaeghe Examens, zodat de prijzen op de website de actuele prijzen betreffen. Wijzigingen in het examengeld kunnen nimmer doorberekend worden aan de kandidaten die zich al voor het betreffende examen hebben aangemeld Het examengeld wordt vastgesteld per examen en is voor alle kandidaten gelijk ongeacht waar de kandidaat de opleiding tot het examen heeft gevolgd. 12. Inschrijving voor het examen Een ieder kan zich voor de in artikel 6.5. genoemde examens inschrijven. Door inschrijving onderwerpt de kandidaat zich aan dit examenreglement Inschrijving voor een examen dient te gebeuren middels het digitale inschrijfformulier op de website van Lindenhaeghe Examens V e r s i e P a g i n a 6 v a n 14

7 12.3. De kandidaat kan zich vanaf twee maanden tot twee dagen voor de beschikbare examendatum inschrijven. Inschrijvingen die niet tijdig, dit wil zeggen na de sluitingsdatum, zijn ontvangen worden niet in behandeling genomen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen Bij inschrijving voor een examen wordt het examen op naam van de kandidaat ingepland en ontstaat er een betalingsverplichting. Aan de inschrijving zijn voorwaarden voor betalen, annuleren en wijzigen verbonden welke in dit examenreglement en de algemene voorwaarden van Lindenhaeghe zijn vastgelegd Lindenhaeghe Examens gebruikt de gegevens zoals deze door de kandidaat bij de exameninschrijving aan Lindenhaeghe Examens zijn verstrekt. Deze gegevens worden gebruikt voor de bevestiging van inschrijving, de identificatie en de vermelding op een eventueel te verstrekken diploma. De kandidaat is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van deze persoonsgegevens overeenkomend met zijn/haar paspoort. Persoonsgegevens kunnen tot 1 dag voor het examen worden gewijzigd door deze door te geven via Er kan geen persoonswisseling plaatsvinden. 13. Betaalwijze Bij inschrijving dient de kandidaat een keus te maken uit de betaalwijzen ideal, PayPal, een factuur, een automatische incasso of een automatisch incasso in drie termijnen (7,5% opslag). 14. Betalingsvoorwaarden Aan de betaling van het examengeld zijn de volgende betalingsvoorwaarden voor de kandidaat, dan wel betalingsplichtige, verbonden: Bij betaling van het examengeld per factuur betaalt de betalingsplichtige de factuur binnen 30 dagen na de factuurdatum. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn is voldaan, is Lindenhaeghe gerechtigd de kandidaat niet toe te laten tot deelname aan het betreffende examen. Uitsluiting van deelname van de kandidaat laat onverlet de gehoudenheid van betalingsplichtige om tot betaling van de examenkosten over te gaan. Betalingsplichtige kan ervoor kiezen de examenkosten in drie maandelijkse termijnen te voldoen. Het examengeld wordt dan met 7,5% verhoogd en dient te worden voldaan door middel van een automatische incasso, waarvoor eenmalig een machtiging aan Lindenhaeghe Examens dient te worden verstrekt. Betaling in termijnen is uitsluitend mogelijk indien dit van te voren op het digitale aanmeldformulier is aangegeven. De eerste termijn dient te worden voldaan op de eerste dag van de maand, volgend op de maand waarin de aanmelding heeft plaatsgevonden. De volgende twee termijnen dienen te worden voldaan op de eerste dag van de daarop volgende twee maanden. Betalingsplichtige dient zorg te dragen dat op het moment van afschrijving het saldo op de betreffende rekening toereikend is ten behoeve van de afschrijving van de examenkosten. Indien een termijn niet kan worden afgeschreven, is het gehele bedrag direct en ineens opeisbaar. Indien de betalingsplichtige, verzuimt te betalen, kan Lindenhaeghe Examens overgaan tot het nemen van incassomaatregelen, waarvan de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van betalingsplichtige zijn. 15. Bevestiging van een examen Wanneer een kandidaat zich heeft ingeschreven voor het examen, ontvangt de kandidaat, naast een besteloverzicht, een bevestiging van inschrijving per . In deze bevestiging wordt ten minste vermeldt: De naam van de kandidaat de examendatum of examendata het adres van de examenlocatie het tijdstip van examineren eventuele toegestane hulpmiddelen 16. Annuleren en wijzigen van een examen Een kandidaat kan een examen tot 14 dagen voor de examendatum kosteloos annuleren. Het examen dient schriftelijk, bij voorkeur per geannuleerd worden. De datum van V e r s i e P a g i n a 7 v a n 14

8 ontvangst geldt als tijdstip waarop de annulering is doorgegeven. Bij schriftelijke afmelding per post is de poststempel van het secretariaat van Lindenhaeghe Examens bij uitsluiting bepalend Indien een kandidaat binnen 14 dagen voor de examendatum het examen wil annuleren, dient hij Lindenhaeghe Examens onmiddellijk schriftelijk, bij voorkeur per in kennis te stellen. Wanneer de schriftelijke afmelding voor de examendatum door Lindenhaeghe is ontvangen, wordt 50% van de examenkosten gerestitueerd Bij annulering op de examendatum zelf of indien er geen schriftelijke afmelding voor de examendatum plaatsvindt, vervalt het recht op restitutie van examengeld Een examen doorschuiven naar een andere datum of plaats is niet mogelijk. Indien een kandidaat zich heeft ingeschreven voor een examen, en hij de datum of plaats wenst te wijzigen, dient hij de bestaande inschrijving te annuleren en zich opnieuw aan te melden. Bij het wijzigen van een examen gelden dezelfde voorwaarden als bij annulering van een examen Indien door opzet of grove schuld van Lindenhaeghe Examens een examen geen doorgang kan vinden stelt Lindenhaeghe Examens de kandidaat in staat het examen af te leggen op een nader te bepalen examendatum, - tijd en plaats zonder opnieuw examengeld in rekening te brengen. 17. Toegang tot het examen Een kandidaat dient een kwartier voor aanvang van het examen aanwezig te zijn. Wanneer een kandidaat meer dan vijf minuten na de officiële starttijd van het examen op de examenlocatie aanwezig is, vervalt het recht op deelname aan het examen en dient kandidaat zich via de reguliere procedure voor een nieuw examen aan te melden. De betalingsverplichting voor het gemiste examen blijft echter van kracht Het examen staat open voor kandidaten die een geldig legitimatiebewijs kunnen tonen en een goed leesbare kopie van het legitimatiebewijs aan de examenleider/surveillant kunnen overhandigen. Onder geldig legitimatiebewijs wordt uitsluitend één van de volgende bescheiden verstaan: geldig paspoort geldige identiteitskaart (voor de kopie dienen beide zijden te zijn gekopieerd) geldig Nederlands verblijfsdocument of geldig Nederlands rijbewijs De kandidaat dient bij het legitimeren een presentielijst te ondertekenen waaruit zijn aanwezigheid tijdens het examen en de persoonsidentificatie blijkt. De examenleider/surveillant digitaliseert de presentielijst, alsmede de (onherkenbaar gemaakte) kopieën van legitimatie, en archiveert deze conform zijn functiebeschrijving Hulpmiddelen, zoals een eenvoudige rekenmachine of bijlagen, zijn slechts toegestaan als deze in de bevestiging van inschrijving voor het examen uitdrukkelijk als toegestane hulpmiddelen vermeld staan. Het is niet toegestaan om meegebrachte hulpmiddelen te delen met andere kandidaten De examenlocatie is niet openbaar. Enkel kandidaten in bezit van een geldig legitimatiebewijs en een bevestiging, vertegenwoordigers van het CDFD en QANU, leden van de examencommissie, bevoegde medewerkers van Lindenhaeghe Examens die de Verklaring omtrent geheimhouding en integriteit hebben ondertekend, mogen in de examenruimte worden toegelaten De examenleider mag de kandidaat deelname aan het examen ontzeggen indien de kandidaat: te laat op de examenlocatie aankomt, zie artikel geen geldig legitimatiebewijs en kopie hiervan kan overhandigen de orde op de examenlocatie op enige wijze verstoort onder invloed verkeert van alcohol of verdovende middelen (poging tot) fraude pleegt met betrekking tot het examen zich niet houdt aan instructies van de surveillant of examenleider ten aanzien van het examen V e r s i e P a g i n a 8 v a n 14

9 In geval van bovenstaande kan de examenleider of het bedrijfshoofd het examen ongeldig verklaren. De beoordeling van het bovenstaande ligt, bij uitsluiting van ieder ander, bij de examenleider of surveillant. 18. Verloop van het examen 18.1 Tijdens de afname van het examen is het kandidaten verboden: zonder toestemming van de examenleider/surveillant de examenlocatie verlaten; andere hulpmiddelen te raadplegen dan in de bevestiging toegestaan; contact te hebben met mede kandidaten; communicatiemiddelen in welke vorm dan ook te gebruiken, voor handen te hebben of ingeschakeld te hebben staan; contact te hebben met de examenleider/surveillanten voor het contact geen organisatorische inlichtingen betreft; inhoud van de examens (deels) te kopiëren of over te schrijven of middelen hiervoor voorhanden te hebben; eerder dan 15 minuten na aanvang van het examen de examenlocatie te verlaten; later dan 15 minuten voor het einde van de examentijd de examenlocatie te verlaten De examenleider ziet er op toe dat eventueel uitgereikte bescheiden, na afname van het examen en voor het verlaten van het examenlokaal, door de kandidaat worden ingeleverd alsmede eventueel door de kandidaat gemaakte aantekeningen De examenleider maakt, zoals in artikel beschreven, in geval van geconstateerde onregelmatigheden een proces-verbaal na het examen op. De examenleider ondertekent het procesverbaal, digitaliseert deze en stuurt deze na afloop van het examen aan het bedrijfshoofd examens. 19. Fraude en onregelmatigheden Onder fraude wordt verstaan het handelen of nalaten van een kandidaat waardoor een juist oordeel over zijn kennis, inzicht en vaardigheden geheel of gedeeltelijk onmogelijk wordt. Onder fraude wordt in ieder geval verstaan het in bezit hebben of gebruiken van niet toegestane hulpmiddelen; het afkijken of,, uitwisselen van informatie (zowel binnen als buiten de examenlocatie); zich tijdens het examen uitgeven voor iemand anders of zich door iemand anders laten vertegenwoordigen; het gelegenheid geven of bevorderen van fraude door anderen Frauderen of het daartoe aanleiding geven is verboden voor, tijdens en na afname van het examen. Zowel de pleger als eventuele medepleger van fraude (kunnen) worden bestraft. Indien fraude wordt geconstateerd of wordt vermoed, wordt dit terstond aan de kandidaat medegedeeld Onder onregelmatigheden worden, naast frauduleus handelen, ook zaken verstaan als te laat op de examenlocatie aankomen, onwel worden tijdens het examen, niet verschijnen op het examen of andere zaken welke een normaal verloop van het examen belemmeren Indien er voor, tijdens of na het examen onregelmatigheden zijn of worden geconstateerd of vermoed, wordt dit door de examenleider/surveillant beschreven in een proces-verbaal op naam van de kandidaat. Hierin wordt ten minste opgenomen; de naam van de kandidaat waarbij onregelmatigheden zijn geconstateerd, geboortedatum kandidaat, een gedetailleerde beschrijving van de onregelmatigheden die zijn gesignaleerd, algemene gegevens van het examen als de naam, datum, locatie, examenleider/surveillant, of de kandidaat het examen heeft afgemaakt, onderbroken of niet heeft gemaakt. De examenleider/surveillant ondertekent het proces-verbaal evenals de betreffende kandidaat als bewijs dat hij van de beschreven vermoedens of beschreven situatie kennis heeft genomen. De examenleider/surveillant digitaliseert het proces-verbaal en stuurt het aan de voorzitter examencommissie, het bedrijfshoofd examens en de kandidaat zelf V e r s i e P a g i n a 9 v a n 14

10 19.5. De examencommissie stelt de kandidaat binnen een termijn van twee weken in de gelegenheid te worden gehoord. Afhankelijk van de aard van de onregelmatigheden kan dit schriftelijk, telefonisch of op afspraak. Hier krijgt de kandidaat binnen twee weken schriftelijk bericht van De examencommissie kan met goedkeuring van het bedrijfshoofd de volgende maatregelen nemen: Een nieuw examenmoment voorstellen, al dan niet tegen meerkosten Het gemaakte examen en het behaalde examenresultaat ongeldig verklaren Een lager examenresultaat toekennen Een eventueel al verstrekt diploma ongeldig verklaren en terug vorderen De student uitsluiten van deelname aan Lindenhaeghe examens gedurende een bepaalde periode De examencommissie deelt de student schriftelijk haar besluit mee binnen een termijn van zes weken na het moment van frauderen of de geconstateerde onregelmatigheid, onder vermelding van de beroepsmogelijkheid bij de beroepscommissie voor de examens. 20. Beoordeling examens De examencommissie bepaalt vooraf de weging van items in het eindoordeel. De beoordelingsnorm voor theorietoetsen is bij alle WFt-examens vastgesteld op het behalen van 70% van de maximaal haalbare score Lindenhaeghe Examens beoordeelt het examen aan de hand van de door de examencommissie vooraf vastgestelde beoordelingsnorm De beoordelingsnormen (inclusief het totaal aantal vragen en de slaaggrens) zijn voor de afzonderlijke WFt-examens op de website van Lindenhaeghe Examens gepubliceerd Het na afname van het examen aanpassen van de beoordelingsnorm is enkel mogelijk indien daar gerede aanleiding toe bestaat. Dit is ter beoordeling aan de examencommissie De examencommissie kan na afname van het examen besluiten een examenvraag te laten vervallen wanneer hier gegronde redenen voor bestaan. Een en ander kan van toepassing zijn wanneer blijkt dat een examenvraag en/of de alternatieven onjuist zijn geformuleerd. Indien een examenvraag vervalt, telt deze niet mee voor de beoordeling en zal de maximum te behalen score evenredig, dat wil zeggen conform 70% van de maximaal haalbare score waarbij de haalbare score daalt, naar beneden worden bijgesteld. 21. Voorlopige en definitieve uitslag van het examen De kandidaat ontvangt na afloop van een digitaal examen direct de definitieve uitslag Bij schriftelijke examens wordt de kandidaat de gelegenheid geboden om na afloop van het examen een voorlopige uitslag te ontvangen. Deze voorlopige uitslagen worden door de examenleider op de examenlocatie gecommuniceerd nadat de laatste kandidaat zijn examen heeft ingeleverd. Dit is ten alle tijden uiterlijk 2 uur na aanvang van het examen. De kandidaat kan zelf beslissen hierop te wachten Tegen een voorlopige uitslag kan niet in beroep worden gegaan. Van inzage- bezwaar en beroepsmogelijkheid kan alleen gebruikt worden gemaakt na een definitieve uitslag Uitslagen van schriftelijke examens worden gecontroleerd door een tweede beoordelaar. Na deze controle is de uitslag definitief en wordt deze zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de kandidaat bevestigd. Uiterlijk een week na de examendatum ontvangt de kandidaat zijn definitieve examenresultaat De uitslag wordt gecommuniceerd als geslaagd of gezakt. Hierbij wordt het aantal juist beantwoorde vragen ten opzichte van de slaaggrens aangegeven. Een kandidaat is geslaagd voor het examen indien hij 70% van de maximaal haalbare score heeft behaald V e r s i e P a g i n a 10 v a n 14

11 21.3. Indien er onregelmatigheden zijn of worden geconstateerd, heeft Lindenhaeghe Examens het recht het resultaat gedurende twee weken na de examendatum te herzien Indien de kandidaat geslaagd is en er geen onregelmatigheden zijn geconstateerd, verstuurt Lindenhaeghe Examens met het versturen van het definitieve examenresultaat per post het diploma. Herexamen op locatie 22. Een kandidaat kan bij een onvoldoende uitslag direct herexamen doen. Dit is mogelijk onder voorbehoud van beschikbare plaatsen/ ruimten. In geval van incompany kandidaten dient deze mogelijkheid vooraf door te klant te zijn geaccordeerd Bij schriftelijke examens kan de kandidaat op basis van zijn voorlopige uitslag besluiten direct herexamen te doen. Mocht de definitieve uitslag alsnog een voldoende resultaat uitwijzen dan blijft de betalingsverplichting voor het herexamen van kracht De kosten voor herexamens zijn gelijk aan de kosten voor de eerste examenpoging Bij afname van een herexamen krijgt de kandidaat een factuur nagestuurd. Hierop zijn de betalingsvoorwaarden als genoemd in artikel 14 van toepassing. De factuur wordt verstuurd naar het (factuur)adres dat bij de eerste exameninschrijving bekend is gemaakt. De kandidaat dient zelf voor de juistheid van deze gegevens zorg te dragen Mocht de kandidaat na het herexamen een bezwaarprocedure starten tegen het eerst afgelegde examen en op basis daarvan alsnog zijn diploma ontvangen, dan worden de kosten van het herexamen niet gerestitueerd Wanneer de kandidaat een bezwaarprocedure start met betrekking tot een herexamen geldt de gebruikelijke procedure als beschreven in dit examenreglement. 23. Diploma Een kandidaat ontvangt voor elk examen waarvoor hij geslaagd is een diploma. Op het diploma wordt ten minste vermeld: Naam van de kandidaat Geboortedatum van de kandidaat Naam van de betreffende WFt-module Examendatum Diploma s worden éénmalig verstrekt. De kandidaat kan schriftelijk of telefonisch een duplicaat diploma aanvragen tegen een vergoeding van 40, De kandidaat is conform artikel 12.5 zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste persoonsgegevens conform zijn/haar paspoort. Wanneer deze gegevens bij inschrijving onjuist zijn verstrekt en, ten gevolge daarvan, onjuist op het diploma staan kan de cursist per een mutatie doorgeven en een nieuw diploma aanvragen. Lindenhaeghe Examens verstrekt het nieuwe diploma tegen een vergoeding van 40, Inzage in en bezwaar op het examen 24.1 Indien de kandidaat voor het examen een onvoldoende resultaat heeft behaald, kan hij een verzoek tot digitale inzage indienen om de door hem foutief beantwoorde opgave(n) en antwoord(en) te bekijken. Kandidaat dient hiervoor binnen 14 dagen na het afgelegde examen telefonisch een afspraak te maken ( ). De afspraak wordt middels een aan de kandidaat bevestigd Inzage is éénmalig mogelijk tot 4 weken na de examendatum op het kantoor van Lindenhaeghe Examens op een door Lindenhaeghe Examens nader te bepalen datum en tijd V e r s i e P a g i n a 11 v a n 14

12 24.3. De kosten voor inzage bedragen 30,- per examen. Hiervoor dient de kandidaat een éénmalige machtiging af te geven aan Lindenhaeghe Examens. Het machtigingsformulier wordt per meegestuurd met de bevestiging van het moment van inzage Een boeking van inzage is definitief en kan niet gewijzigd worden. Wanneer kandidaat op het moment van inzage verhinderd is, dient hij dit uiterlijk vijf werkdagen voor het inzagemoment schriftelijk, bij voorkeur per door te geven. Het recht op inzage vervalt en de kosten van inzage worden in dit geval niet geïncasseerd. Wanneer kandidaat binnen vijf werkdagen het inzagemoment annuleert vervalt enkel het recht van inzage met behoud van de inzagekosten De inzage staat onder leiding van de examenleider en/of een surveillant. In aanvulling op het voorgaande zijn aan de inzage onderstaande voorwaarden verbonden: Inzage van het examen kan alleen indien de kandidaat een onvoldoende heeft behaald; Inzage van het examen kan enkel geschieden op individuele basis. Dit houdt in dat er, buiten de kandidaten, geen andere personen worden toegelaten; Kandidaten dienen de instructies van de examenleider en/of surveillant onverwijld op te volgen; Vooraf aan de inzage dient de kandidaat zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs; Het is verboden tijdens de inzage examenvragen op welke wijze dan ook te kopiëren en/of de middelen hiervoor voorhanden te hebben; Eventueel gemaakte aantekeningen of andere, tijdens de inzage, uitgereikte bescheiden dienen voor het verlaten van de inzageruimte te worden ingeleverd; Voor het inzien van het examen heeft de kandidaat maximaal de duur die staat voor het examen; Tijdens de inzage is overleg of contact met anderen niet toegestaan; Op inhoudelijke vragen wordt tijdens de inzage niet ingegaan, deze kunnen gericht worden aan de examencommissie van Lindenhaeghe Examens; Tijdens de inzage kan de kandidaat een bezwaarschift opstellen en bij de examenleider of surveillant achterlaten voor de examencommissie. Indien de kandidaat al respons op een eerder ingediend bezwaarschrift heeft ontvangen, kan tijdens de inzage, indien gewenst, een beroepsschrift ten behoeve van de beroepscommissie worden opgesteld. 25. Bezwaarprocedure De kandidaat kan tot 4 weken na de examendatum een bezwaarschrift indienen bij de examencommissie van Lindenhaeghe Examens. Bezwaarschiften kunnen tijdens inzage in het examen ter plaatse worden opgesteld zoals geformuleerd in artikel 23. Bezwaarschriften kunnen ook schriftelijk per post of worden ingediend De waarborgsom voor het in behandeling nemen van een bezwaarschrift wordt vastgesteld door het bedrijfshoofd bedraagt 80,-. De waarborgsom wordt middels een éénmalige machtiging afgegeven aan Lindenhaeghe Examens. Wanneer een bezwaar geheel of gedeeltelijk wordt toegekend waardoor de kandidaat alsnog een diploma voor het afgelegde examen ontvangt, wordt de waarborgsom voor het bezwaarschrift en de eventuele inzage niet geïncasseerd. Het machtigingsformulier wordt per meegestuurd met de bevestiging van het indienen van bezwaar In aanvulling op het voorgaande zijn aan het indienen van een bezwaarschrift de onderstaande voorwaarden verbonden: Een bezwaarschrift wordt enkel in behandeling genomen als kandidaat een onvoldoende voor het betreffende examen heeft behaald; Per examen kan eenmaal een bezwaarschrift ingediend worden voor één of meer examenopgaven en/of antwoorden; Het bezwaarschift dient binnen vier weken na de examendatum bij de examencommissie te worden ingediend; Het bezwaarschrift dient voldoende inhoudelijk gemotiveerd te zijn; Het bezwaarschrift wordt enkel in behandeling genomen als de éénmalige machtiging aan Lindenhaeghe Examens is afgegeven; V e r s i e P a g i n a 12 v a n 14

13 Lindenhaeghe Examens stelt de kandidaat uiterlijk vier weken na ontvangst van het bezwaarschrift op de hoogte van de uitspraak van de examencommissie op het bezwaar. Deze termijn kan maximaal met vier weken verlengd worden; De uitspraak wordt middels een schriftelijke motivatie aan de kandidaat ter kennis gebracht. 26. Beroepsprocedure Indien kandidaat het niet eens is met het antwoord van de examencommissie op zijn bezwaarschrift kan de kandidaat binnen vier weken na de schriftelijke uitspraak ten aanzien van het bezwaar, een beroepsschrift indienen bij de beroepscommissie (middels post of Indien een uitspraak op een bezwaarschrift binnen de reactietermijn is uitgebleven, staat het de kandidaat ook vrij een beroepsschrift in te dienen binnen vier weken na het verstrijken van de reactietermijn De beroepscommissie bestaat uit ten minste drie onafhankelijke en ter zake doende deskundigen uit het beroepenveld van WFt. Het bedrijfshoofd examens wijst een voorzitter aan die als aanspreekpunt van de beroepscommissie fungeert De waarborgsom voor het in behandeling nemen van een beroepsschrift wordt vastgesteld door het bedrijfshoofd en bedraagt 80,-. De waarborgsom wordt middels éénmalige machtiging afgegeven aan Lindenhaeghe Examens. Wanneer een beroep wordt toegekend waardoor de kandidaat alsnog een diploma voor het afgelegde examen ontvangt, wordt de waarborgsom voor het beroepsschrift, en de eventuele inzage, niet geïncasseerd. Het machtigingsformulier wordt per meegestuurd met de bevestiging van het indienen van beroep De beroepscommissie beoordeelt of de examencommissie conform het examenreglement heeft gehandeld en of de uitspraak in redelijkheid tot stand is gekomen In aanvulling op het voorgaande zijn aan het indienen van een beroepsschrift onderstaande voorwaarden verbonden: Een beroepsschrift dient betrekking te hebben op dezelfde zaken als waartegen het bezwaarschrift werd ingediend; Er kan één maal een beroepschrift worden ingediend; Het beroepsschrift dient tijdig bij de beroepscommissie te worden ingediend; Het beroepsschrift dient voldoende inhoudelijk gemotiveerd te zijn; Het beroepsschrift wordt enkel in behandeling genomen als de éénmalige machtiging aan Lindenhaeghe Examens is afgegeven; De beroepscommissie doet binnen zes weken na ontvangst van het beroepsschrift schriftelijk een gemotiveerde, bindende uitspraak. Deze termijn kan maximaal met zes weken verlengd worden. 27. Nadere eisen en voorwaarden aan het indienen van bezwaar en beroepschriften Cursist dient bij het versturen van een bezwaarschrift per de verzonden te bewaren en desgevraagd te kunnen overleggen als bewijs van tijdige verzending. Indien per post of fax ingediend, geldt de datum van de poststempel van het secretariaat, respectievelijk het statusoverzicht van het ontvangende faxapparaat, als bewijsdatum. In andere gevallen beslist het bedrijfshoofd examens Bezwaar- en beroepsschriften dienen in ieder geval onderstaande zaken te bevatten: Duidelijke vermelding of het een bezwaarschrift of beroepschrift betreft. Bezwaarschriften dienen te worden gericht aan de examencommissie, beroepsschriften aan de beroepscommissie. Beide dienen te worden verzonden aan het adres van Lindenhaeghe Examens; Vermelding op welk examen het bezwaar of beroep betrekking heeft. De examennaam, examendatum en het examennummer dienen in ieder geval opgenomen te worden; Contactgegevens: naam, kandidaat nummer, adres, telefoonnummer en adres; Een heldere beschrijving van het bezwaar tegen de uitslag ofwel de beslissing waartegen de kandidaat beroep aantekent; Het vraagnummer of de vraagnummers uit het examen waarop het bezwaar ofwel het beroep betrekking heeft; V e r s i e P a g i n a 13 v a n 14

14 Een heldere en eenduidige motivatie waarop het bezwaar of beroep rust en de eis die de kandidaat stelt. Indien het bezwaarschrift of beroepsschrift niet voldoet aan het hierboven gestelde, kan geen reactie van de examencommissie of beroepscommissie worden verwacht. De kandidaat wordt hiervan per brief of e- mail op de hoogte gebracht. Examen doen tijdens de bezwaar- en beroepsperiode Indien de kandidaat zich voor een nieuwe examendatum of tijd heeft aangemeld tijdens de behandeling van het bezwaar- of beroepschrift geldt de gebruikelijke annuleringsregeling, ongeacht de uitspraak. 28. Algemene klachtenprocedure Algemene klachten met betrekking tot Lindenhaeghe Examens, welke geen vakinhoudelijke betrekking hebben op examenvragen of examenuitslagen, kunnen schriftelijk per of brief aan Lindenhaeghe Examens gericht worden. Algemene klachten dienen te worden voorzien van een beschrijving van datgene waar de klacht betrekking op heeft Klachten worden binnen twee weken na binnenkomst afgehandeld door, of namens, het bedrijfshoofd examens. Deze periode kan met maximaal twee weken verlengd worden. Er geldt geen beroepsmogelijkheid. Per examen kan maximaal één keer per kandidaat een algemene klacht worden ingediend. 29. Bewaartermijn examens De bewaartermijn van de digitaal ingevulde meerkeuze examens en de schriftelijke examens bedraagt één jaar te rekenen vanaf de examendatum Indien een bezwaar- of beroepsprocedure wordt doorlopen wordt deze termijn verlengd met de termijn die de bezwaar- of beroepsprocedure in totaal in beslag neemt. Alle correspondentie en beslissingen met betrekking tot de bezwaar- of beroepsprocedure worden geregistreerd en bewaard gedurende een periode van drie jaar. Het register van klachten, bezwaar- en beroepsschriften wordt beheerd door het bedrijfshoofd examens en kan door Qanu en het CDFD worden ingezien Examenresultaten voor een betreffend diploma worden gedurende tien jaar op naam en geboortedatum van de kandidaat bewaard. Slotartikelen Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van dit examenreglement dient de Verklaring omtrent geheimhouding en integriteit te ondertekenen en na te leven. Voor zowel de kandidaten als de betrokkenen bij de ontwikkeling, organisatie en afname van de examens geldt de plicht om de exameninhoud, evenals andere examendocumenten geheim te houden. Het is niet toegestaan via Lindenhaeghe Examens verkregen materiaal of informatie op enigerlei te wijzigen, kopiëren, tonen, uit te voeren, in licentie te geven, vermenigvuldigen, herpubliceren, uploaden, posten, verzenden, verkopen of distribueren zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Lindenhaeghe Examens. Op materiaal of informatie die openbaar wordt gemaakt door Lindenhaeghe Examens berust het auteursrecht bij Lindenhaeghe. Bij overschrijding van dit artikel kan de kandidaat deelname aan examens of inzage ontzegd worden voor een nader te bepalen periode of, in geval van andere betrokkenen, anderszins bepaald worden door het bedrijfshoofd examens. In alle gevallen waarin dit examenreglement niet voorziet beslist het bedrijfshoofd examens van Lindenhaeghe Examens. Voor zover het zaken betreft die tot de verantwoordelijkheid van de examencommissie behoren, vraagt en ontvangt het bedrijfshoofd examens daartoe van de examencommissie een bindend advies V e r s i e P a g i n a 14 v a n 14

Examenreglement Lindenhaeghe WFt-examens

Examenreglement Lindenhaeghe WFt-examens Examenreglement Lindenhaeghe WFt-examens Op transparante en doelgerichte wijze vakinhoudelijk examineren EXAMENREGLEMENT LINDENHAEGHE WFT-EXAMENS 1. Begripsbepalingen In dit examenreglement wordt verstaan

Nadere informatie

Examenreglement Spectrum Benelux Wft Examens versie 20-04-2015

Examenreglement Spectrum Benelux Wft Examens versie 20-04-2015 Examenreglement Spectrum Benelux Wft Examens versie 20-04-2015 Artikel 1 In dit Examenreglement wordt verstaan onder: Spectrum Benelux: CDFD: DUO: Website: Kandidaat: Examencommissie: Toezichthouder: Toetscentra:

Nadere informatie

Examenreglement Lindenhaeghe WFt-examens

Examenreglement Lindenhaeghe WFt-examens Examenreglement Lindenhaeghe WFt-examens Op transparante en doelgerichte wijze vakinhoudelijk examineren E x a m e n r e g l e m e n t L i n d e n h a e g h e W F t - e x a m e n s EXAMENREGLEMENT LINDENHAEGHE

Nadere informatie

Algemeen 1 Het examen kan niet in delen worden afgelegd. 2 Dit reglement geldt voor alle door de Stichting afgenomen examens.

Algemeen 1 Het examen kan niet in delen worden afgelegd. 2 Dit reglement geldt voor alle door de Stichting afgenomen examens. EXAMENREGLEMENT Begripsomschrijving Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: Beroepscommissie een door het Bestuur benoemde commissie, bestaande uit drie ter zake deskundige onafhankelijke leden,

Nadere informatie

Artikel 2 Dit Examenreglement heeft betrekking op de door NIBE SVV afgenomen Wft, PE Plus en PEexamens.

Artikel 2 Dit Examenreglement heeft betrekking op de door NIBE SVV afgenomen Wft, PE Plus en PEexamens. Examenreglement NIBE SVV Wft Examens Begripsomschrijvingen: Artikel 1 In dit Examenreglement wordt verstaan onder: NIBE SVV: De business unit NIBE SVV Examens. CDFD: College Deskundigheid Financiële Dienstverlening.

Nadere informatie

Examenreglement Financieel Kenniscentrum

Examenreglement Financieel Kenniscentrum 1 Examenreglement Financieel Kenniscentrum Artikel 1 doel en strekking Artikel 1 Dit Examenreglement heeft betrekking op de door FKC afgenomen (Wft-)examens en Wft-PE Examens en heeft als doel belanghebbenden

Nadere informatie

Examenreglement Lindenhaeghe WFt-examens

Examenreglement Lindenhaeghe WFt-examens Examenreglement Lindenhaeghe WFt-examens Op transparante en doelgerichte wijze vakinhoudelijk examineren E x a m e n r e g l e m e n t L i n d e n h a e g h e W F t - e x a m e n s EXAMENREGLEMENT LINDENHAEGHE

Nadere informatie

Beroep: Indien u het niet eens bent met de uitkomst van een besluit op een ingediend bezwaar kunt u in beroep gaan.

Beroep: Indien u het niet eens bent met de uitkomst van een besluit op een ingediend bezwaar kunt u in beroep gaan. 0672 EXAMENREGLEMENT WFT-EXAMENS 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. Doel Dit examenreglement beschrijft de procedures met betrekking tot het afnemen van de Wftexamens door WFT Benelux. Dit examenreglement heeft

Nadere informatie

Artikel 2 Dit Examenreglement heeft betrekking op de door NIBE SVV afgenomen Wft, PE Plus en PE examens.

Artikel 2 Dit Examenreglement heeft betrekking op de door NIBE SVV afgenomen Wft, PE Plus en PE examens. Examenreglement NIBE-SVV Wft- en PE Plus examens BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Artikel 1 In dit Examenreglement wordt verstaan onder: NIBE SVV: De business unit NIBE SVV Examens. CDFD: College Deskundigheid Financiële

Nadere informatie

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder; a. NBA: de Nederlandse Beroepsorganisatie van accountants; b. bestuur: het bestuur

Nadere informatie

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen SPO Examenreglement Algemene bepalingen Artikel 1 1. Dit examenreglement is van toepassing op de examens van SPO. In de hieronder genoemde bijlagen bij dit examenreglement staan de specifieke rechten en

Nadere informatie

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Reglement Examen opleiding klachtenfunctionaris zorgsector D.d. 30 september 2013 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : Quasir BV Bevoegd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden HTM examens Q-CBT-CT-TR en Q-CBT-CO

Algemene voorwaarden HTM examens Q-CBT-CT-TR en Q-CBT-CO Algemene voorwaarden HTM examens Q-CBT-CT-TR en Q-CBT-CO Op alle examens die in opdracht van HTM door de Management- Sharing worden afgenomen zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing. Kandidaten

Nadere informatie

Examenreglement Lindenhaeghe examen Beschermingsbewind 2016. Algemeen reglement voor het afnemen van Examens beschermingsbewind volgens:

Examenreglement Lindenhaeghe examen Beschermingsbewind 2016. Algemeen reglement voor het afnemen van Examens beschermingsbewind volgens: Examenreglement Lindenhaeghe examen Beschermingsbewind 2016 Algemeen reglement voor het afnemen van Examens beschermingsbewind volgens: - de richtlijnen die opgesteld zijn in de aanbevelingen LOVCK; -

Nadere informatie

Examenreglement. Examenreglement. September 2014

Examenreglement. Examenreglement. September 2014 Examenreglement September 2014 Inhoud 1 Begripsbepalingen 3 2 Grondslag 4 3 Directie 4 4 Examens 4 5 Examendata 5 6 Examenduur 5 7 Examengeld 5 8 Inschrijving voor het examen 5 9 Bevestiging van een examen

Nadere informatie

Examenreglement 1 Versie 1.4 1 oktober 2015

Examenreglement 1 Versie 1.4 1 oktober 2015 Examenreglement 1 Inhoud 1 Definities... 3 2 Algemeen... 4 3 Bestuur... 4 4 Examens... 4 5 Examendata... 5 6 Examenduur... 5 7 Examengeld... 6 8 Inschrijving voor het examen... 6 9 Betaling... 6 10 Wijzigen

Nadere informatie

Examenreglement 1 Versie 1.0 22 maart 2014

Examenreglement 1 Versie 1.0 22 maart 2014 Examenreglement 1 Inhoud 1 Definities... 3 2 Algemeen... 4 3 Bestuur... 4 4 Examens... 4 5 Examendata... 5 6 Examenduur... 5 7 Examengeld... 6 8 Inschrijving voor het examen... 6 9 Betaling... 6 10 Wijzigen

Nadere informatie

Examenreglement Lindenhaeghe SHV-examens

Examenreglement Lindenhaeghe SHV-examens Examenreglement Lindenhaeghe SHV-examens Op transparante en doelgerichte wijze vakinhoudelijk examineren E x a m e n r e g l e m e n t L i n d e n h a e g h e S H V - e x a m e n s 3 n o v e m b e r 2

Nadere informatie

E X A M E N R E G L E M E N T

E X A M E N R E G L E M E N T E X A M E N R E G L E M E N T Algemeen reglement voor het afnemen van VCAexamens in het kader van diplomering volgens het Uitvoeringsbesluit VCA januari 2012 van ECABO Dit reglement sluit aan op het Uitvoeringsbesluit

Nadere informatie

Examenreglement CIHEX 2015

Examenreglement CIHEX 2015 Examenreglement CIHEX 2015 Opgesteld door: De directie van CIHEX B.V., Ridderstraat 60, 4902 AC Oosterhout Nb. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

Examenreglement. PCE-examens

Examenreglement. PCE-examens Examenreglement voor PCE-examens Begrippenlijst a. Kandidaat : Iemand die is toegelaten tot het examen b. Exameninstituut : Instituut voor Technische Vakexamens B.V. c. Examenlocatie : De plaats waar het

Nadere informatie

Reglement Diploma Wissel Service Lindenhaeghe. Eenvoudig uw diploma s omwisselen en uw nieuwe WFt-diploma s aanvragen

Reglement Diploma Wissel Service Lindenhaeghe. Eenvoudig uw diploma s omwisselen en uw nieuwe WFt-diploma s aanvragen Reglement Diploma Wissel Service Lindenhaeghe Eenvoudig uw diploma s omwisselen en uw nieuwe WFt-diploma s aanvragen Reglement Diploma Wissel Service Lindenhaeghe versie 3.0. 0 1-12- 2014 REGLEMENT DIPLOMA

Nadere informatie

Examenreglement. Inhoudsopgave. Toepasselijkheid van de regeling. Vaststelling en wijziging van de regeling

Examenreglement. Inhoudsopgave. Toepasselijkheid van de regeling. Vaststelling en wijziging van de regeling Examenreglement Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Artikel 1.1 Artikel 1.2 Artikel 1.3 Algemene bepalingen Toepasselijkheid van de regeling Begripsbepalingen Vaststelling en wijziging van de regeling Hoofdstuk

Nadere informatie

Monteur Beveiligingsinstallaties

Monteur Beveiligingsinstallaties Monteur Beveiligingsinstallaties Versie 1, januari 2016 Artikel 1. Begripsomschrijvingen CIBV De instelling die onder andere is belast met de voorbereiding, de organisatie en de administratieve afhandeling

Nadere informatie

Examenreglement Stichting Financial Planning Standards Board Nederland

Examenreglement Stichting Financial Planning Standards Board Nederland Examenreglement Stichting Financial Planning Standards Board Nederland Inhoudsopgave Inleiding 2 1. Definities 3 2. Toelating tot het examen... 4 3. Inschrijving 4 4. Examengeld en restitutie bij annulering.

Nadere informatie

Examenreglement Lindenhaeghe WFt-examens

Examenreglement Lindenhaeghe WFt-examens Examenreglement Lindenhaeghe WFt-examens Op transparante en doelgerichte wijze vakinhoudelijk examineren E x a m e n r e g l e m e n t L i n d e n h a e g h e W F t - e x a m e n s EXAMENREGLEMENT LINDENHAEGHE

Nadere informatie

VCA-HANDBOEK Conform Uitvoeringsbesluit VCA, versie 3.1, 29 augustus 2007

VCA-HANDBOEK Conform Uitvoeringsbesluit VCA, versie 3.1, 29 augustus 2007 VCA-HANDBOEK Conform Uitvoeringsbesluit VCA, versie 3.1, 29 augustus 2007 Deel III van VII: Examenreglement tbv de kandidaten NIBHV Hoofdweg 240 3067 GJ ROTTERDAM Telefoon: (010) 289 28 88 Fax: (010) 289

Nadere informatie

1. Doelstelling en status

1. Doelstelling en status Reglement inzake het examen Internationale handel en havenlogistiek 1. Doelstelling en status 1.1 Dit examenreglement verschaft procedures met betrekking tot ontwikkeling, actualisatie, voorbereiding en

Nadere informatie

Reglement WFTNIVO voor de Omwisselactie

Reglement WFTNIVO voor de Omwisselactie 1 Doelstelling en status 1.1 Dit examenreglement verschaft de procedures met betrekking tot de voorbereiding en uitvoering van de Omwisselactie. Voor de voorbereiding en uitvoering van examens en EVC-trajecten

Nadere informatie

1.4 Bij een bezwaarschriftprocedure is het niet mogelijk om kosten voor een eventueel nieuw geboekt examen vergoed te krijgen.

1.4 Bij een bezwaarschriftprocedure is het niet mogelijk om kosten voor een eventueel nieuw geboekt examen vergoed te krijgen. REGLEMENT BEZWAAR EN BEROEP A. Bezwaarprocedure Artikel 1 - Indiening en inhoud bezwaarschrift 1.1 Uiterlijk binnen acht weken na de examendatum, kan een niet-geslaagde kandidaat, die het niet eens is

Nadere informatie

Schriftelijk Onder schriftelijk wordt verstaan verzending per brief, drukwerk of elektronische berichten.

Schriftelijk Onder schriftelijk wordt verstaan verzending per brief, drukwerk of elektronische berichten. Examenreglement Stichting EBFS 0. Preambule In het examenreglement zijn rechten en plichten van examenkandidaten opgenomen, voor zover deze onder de verantwoordelijkheid van exameninstituut EBFS vallen.

Nadere informatie

Examenreglement MOA NIMA Sensorisch Onderzoeker - A

Examenreglement MOA NIMA Sensorisch Onderzoeker - A Examenreglement MOA NIMA Sensorisch Onderzoeker - A Het examenreglement 1 Het digitale examen wordt afgenomen door MOA en NIMA. De MOA S.O. Examencommissie is inhoudelijk verantwoordelijk voor dit MOA-

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT

EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN In dit examenreglement wordt verstaan onder: NIVE: Cash management Examencommissie: Voorzitter: Dagvoorzitter: Corrector: Examinator: Kandidaat:

Nadere informatie

Examen Preventiemedewerker

Examen Preventiemedewerker Examenreglement voor de Organisator en Examinator Examen Preventiemedewerker NIBHV Examenreglement Preventiemedewerker Revisie: 1 03-11-2006 1 / 10 Dit examenreglement bestaat uit twee delen Deel I beschrijft

Nadere informatie

Examenprotocol. Vakopleiding Installateur Haarden, Kachels en Rookkanalen versie 05-11-2013

Examenprotocol. Vakopleiding Installateur Haarden, Kachels en Rookkanalen versie 05-11-2013 Examenprotocol Vakopleiding Installateur Haarden, Kachels en Rookkanalen versie 05-11-2013 2 1. Het examenreglement (algemeen) De Vakopleiding Installateur Haarden, Kachels en Rookkanalen wordt uitgevoerd

Nadere informatie

E X A M E N R E G L E M E N T. Algemeen reglement voor het afnemen van VCAexamens in het kader van diplomering volgens het Handboek van VCA Infra 2015

E X A M E N R E G L E M E N T. Algemeen reglement voor het afnemen van VCAexamens in het kader van diplomering volgens het Handboek van VCA Infra 2015 E X A M E N R E G L E M E N T Algemeen reglement voor het afnemen van VCAexamens in het kader van diplomering volgens het Handboek van VCA Infra 2015 IBEX Instituut voor Beroepsexamens IBEX Instituut voor

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT CASH MANAGEMENT (QCM)

EXAMENREGLEMENT CASH MANAGEMENT (QCM) EXAMENREGLEMENT CASH MANAGEMENT (QCM) ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN In dit examenreglement wordt verstaan onder: NIVE Opleidingen: Cash Management: Examencommissie: Voorzitter: Dagvoorzitter: Corrector:

Nadere informatie

IFV Uitvoeringsregeling Bezwaar en inzage

IFV Uitvoeringsregeling Bezwaar en inzage IFV Uitvoeringsregeling Bezwaar en inzage Opgesteld door: Bureau Toezicht Examinering en Certificering Vastgesteld door: Het dagelijks bestuur van het IFV 23 april 2014. Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

STE EXAMENBUREAU EXAMENREGLEMENT. Examenreglement EPBD. Inhoudsopgave

STE EXAMENBUREAU EXAMENREGLEMENT. Examenreglement EPBD. Inhoudsopgave Examenreglement EPBD Inhoudsopgave 1 01 Doelstelling en algemene bepalingen 02 Toelatingsvoorwaarden 03 Examencommissie 04 Algemene regels bij uitvoering van het examen 05 Beoordeling 06 inzage 07 Klachten,

Nadere informatie

In dit examenreglement wordt de gang van zaken rond de vakexamens Drogist, Assistent-Drogist en Verkoop in

In dit examenreglement wordt de gang van zaken rond de vakexamens Drogist, Assistent-Drogist en Verkoop in EXAMENREGLEMENT In dit examenreglement wordt de gang van zaken rond de vakexamens Drogist, Assistent-Drogist en Verkoop in de drogisterij van de Stichting geregeld. Het reglement wordt jaarlijks vastgesteld

Nadere informatie

VCA-HANDBOEK Conform Uitvoeringsbesluit VCA, versie 8.0, september 2012

VCA-HANDBOEK Conform Uitvoeringsbesluit VCA, versie 8.0, september 2012 VCA-HANDBOEK Conform Uitvoeringsbesluit VCA, versie 8.0, september 2012 Deel III van VII: Examenreglement tbv de kandidaten NIBHV Hoofdweg 240 3067 GJ ROTTERDAM Telefoon: (010) 289 28 88 Fax: (010) 289

Nadere informatie

Cinses Praktijkbegeleider-diploma

Cinses Praktijkbegeleider-diploma Examenreglement Cinses Praktijkbegeleider-diploma Diploma Het door Cinses afgegeven Cinses Praktijkbegeleider-diploma. Cesuur De slaaggrens bij de beoordeling van een toets. De hoogste toetsscore voor

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT TER VERKRIJGING VAN HET DIPLOMA VAN DE CURSUS DECLARANT

EXAMENREGLEMENT TER VERKRIJGING VAN HET DIPLOMA VAN DE CURSUS DECLARANT Nederlandse Organisatie voor Expeditie en Logistiek EXAMENREGLEMENT TER VERKRIJGING VAN HET DIPLOMA VAN DE CURSUS DECLARANT In dit reglement wordt verstaan onder: Artikel 1 Definities FENEX : FENEX (Nederlandse

Nadere informatie

Examenreglement Lindenhaeghe Wft-examens

Examenreglement Lindenhaeghe Wft-examens Examenreglement Lindenhaeghe Wftexamens Op transparante en doelgerichte wijze vakinhoudelijk examineren E x a m e n r e g l e m e n t L i n d e n h a e g h e W f t e x a m e n s 13 05 2 0 1 4 V e r s i

Nadere informatie

Examenreglement Wft examens en Wft PE examens

Examenreglement Wft examens en Wft PE examens 2015 Examenreglement Wft examens en Wft PE examens. Learncare Academy B.V. Examenreglement Learncare Academy B.V. Wft- examens Versie 1.1 24-2-2015 Inhoudsopgave Artikel 1: Doelstelling, status en algemene

Nadere informatie

EXAMENREGELS ATEX NEN 3140 VP & VOP VCA

EXAMENREGELS ATEX NEN 3140 VP & VOP VCA EXAMENREGELS ATEX NEN 3140 VP & VOP VCA Page 1 of 6 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Annulering... 3 2. Legitimatiebewijs... 3 3. Aanvang Examen... 4 4. Te laat komen... 4 5. Examenduur... 4 6. Regels

Nadere informatie

Examenreglement KGH Douaneopleidingen

Examenreglement KGH Douaneopleidingen KGH Douaneopleidingen Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: Examencommissie Examen Herexamen Examendatum Een commissie bestaande uit leden afkomstig van de Douane en uit het bedrijfsleven.

Nadere informatie

SRM Strategisch communicatiemanagement - BNP niveau 5 (D)

SRM Strategisch communicatiemanagement - BNP niveau 5 (D) Examenreglement SRM Strategisch communicatiemanagement - BNP niveau 5 (D) Algemeen 1. Het examen ter verkrijging van het SRM-diploma SRM Strategisch communicatiemanagement - BNP niveau 5 (D) wordt afgenomen

Nadere informatie

Examenreglement Lindenhaeghe Wft-examens

Examenreglement Lindenhaeghe Wft-examens Examenreglement Lindenhaeghe Wftexamens Op transparante en doelgerichte wijze vakinhoudelijk examineren E x a m e n r e g l e m e n t L i n d e n h a e g h e W f t e x a m e n s 23 0 7 2 0 1 4 V e r s

Nadere informatie

Examenreglement Lindenhaeghe Wft-examens

Examenreglement Lindenhaeghe Wft-examens Examenreglement Lindenhaeghe Wftexamens Op transparante en doelgerichte wijze vakinhoudelijk examineren E x a m e n r e g l e m e n t L i n d e n h a e g h e W f t e x a m e n s 17 09 2014 V e r s i e

Nadere informatie

TOETSREGELING TELETOETS POST-HBO COMMERCIEEL VASTGOED

TOETSREGELING TELETOETS POST-HBO COMMERCIEEL VASTGOED TOETSREGELING TELETOETS POST-HBO COMMERCIEEL VASTGOED teletoetsen BOG Propedeuse, Publiekrecht BRE, Fiscaliteiten BRE, Privaatrecht BRE, Waardebepaling BRE en Financiering BRE (vastgesteld door de examencommissie

Nadere informatie

EXAMENREGELS ATEX NEN 3140 VP & VOP VCA- Basis, VCA- VOL en VIL- VCU

EXAMENREGELS ATEX NEN 3140 VP & VOP VCA- Basis, VCA- VOL en VIL- VCU EXAMENREGELS ATEX NEN 3140 VP & VOP VCA- Basis, VCA- VOL en VIL- VCU Page 1 of 6 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 1. Annulering...3 2. Legitimatiebewijs...3 3. Aanvang Examen...3 4. Te laat komen...4 5.

Nadere informatie

Reglement bezwaarprocedure SVWN

Reglement bezwaarprocedure SVWN Reglement bezwaarprocedure SVWN Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland Versie 1.0, vastgesteld 15 december 2015 1/10 Inhoud Begripsbepalingen... 3 De bezwaarcommissie... 3 Procedure... 4 Voorbereiden

Nadere informatie

Examenreglement CreatiefNivo inzake diplomering van vakbekwaamheid voor Register GCP

Examenreglement CreatiefNivo inzake diplomering van vakbekwaamheid voor Register GCP 1 Examenreglement CreatiefNivo inzake diplomering van vakbekwaamheid voor Register GCP 1. Doelstelling en status 1.1 Dit examenreglement verschaft procedures met betrekking tot ontwikkeling, actualisatie,

Nadere informatie

1.3 Het examenreglement is vastgesteld door de directie van STIBEX. Dit reglement is een openbaar document.

1.3 Het examenreglement is vastgesteld door de directie van STIBEX. Dit reglement is een openbaar document. 1. Doelstelling en status 1.1 Dit examenreglement verschaft procedures met betrekking tot ontwikkeling, actualisatie, voorbereiding en uitvoering van examinering en de beoordeling van examens en periodieke

Nadere informatie

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen...

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen... Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4 4 De inrichting van toetsen... 5 4.1 Toelating tot de toetsing... 5 4.2 Schriftelijke

Nadere informatie

Examenreglement beeldschermexamen (CBT)

Examenreglement beeldschermexamen (CBT) Examenreglement beeldschermexamen (CBT) 1 EXAMENREGLEMENT 2.1 Organisatie De organisatie van STE Examenbureau B.V. verder te noemen STE bestaat uit: De directie en een examensecretariaat bestaande uit:

Nadere informatie

Examenreglement Cinses LMP-diploma

Examenreglement Cinses LMP-diploma Examenreglement Cinses LMP-diploma 1 Examenreglement Cinses LMP-diploma. 1. Termen en definities Diploma Het door Cinses afgegeven Cinses LMP-diploma. Cesuur: De grens tussen de hoogste toetsscore waaraan

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. 'Algemene Basiskennis Beton [abb]'

EXAMENREGLEMENT. 'Algemene Basiskennis Beton [abb]' EXAMENREGLEMENT 'Algemene Basiskennis Beton [abb]' Uitgave januari 2014 Artikel 1 Inleiding Dit reglement is van toepassing op het examen ter verkrijging van het diploma Algemene Basiskennis Beton [abb],

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Leergang Risicomanagement

Algemene Voorwaarden Leergang Risicomanagement Algemene Voorwaarden Leergang Risicomanagement Versie november 2016 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene voorwaarden: deze voorwaarden. Arrangementskosten: de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Instituut Memo

Algemene voorwaarden van Instituut Memo Algemene voorwaarden van Instituut Memo Artikel 1 Toepassing 1. Door inschrijving verklaart de Student de algemene voorwaarden van Instituut Memo te kennen en te accepteren. 2. Deze voorwaarden zijn van

Nadere informatie

Examenreglement van het Friesland College

Examenreglement van het Friesland College Examenreglement van het Friesland College 2009 Dit examenreglement is van toepassing op alle leertrajecten van de Stichting voor Algemeen Voortgezet Onderwijs, Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie,

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT DE REGELING VAN DE EXAMENS. Procedures rond het examen. Beoordeling

EXAMENREGLEMENT DE REGELING VAN DE EXAMENS. Procedures rond het examen. Beoordeling EXAMENREGLEMENT DE REGELING VAN DE EXAMENS Procedures rond het examen Artikel 1 1.1 De examens voor de diverse opleidingen bestaan uit een deelexamen per module. 1.2 Aan de cursisten wordt na afloop van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs

Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs ALGEMENE VOORWAARDEN NATIONALE BEROEPSOPLEIDING ZWEMONDERWIJS Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities

Nadere informatie

ALGEMEEN EXAMENREGLEMENT

ALGEMEEN EXAMENREGLEMENT ALGEMEEN EXAMENREGLEMENT BOB bv 9000.17/ALGEMEEN EXAMENREGLEMENT BOB bv INHOUDSOPGAVE Inleiding Werkingsgebied 3 4 Toezicht 4 Examinering 4 Procedure examinering 6 Beoordeling 7 Uitslag 9 Behandeling van

Nadere informatie

VCA-HANDBOEK. Conform Handboek VCA Infra, december 2014 versie 2015 1.0. Deel III: Examenreglement ten behoeve van de kandidaat

VCA-HANDBOEK. Conform Handboek VCA Infra, december 2014 versie 2015 1.0. Deel III: Examenreglement ten behoeve van de kandidaat VCA-HANDBOEK Conform Handboek VCA Infra, december 2014 versie 2015 1.0 Deel III: Examenreglement ten behoeve van de kandidaat Van toepassing op het kalenderjaar 2015 NIBHV Hoofdweg 240 3067 GJ ROTTERDAM

Nadere informatie

PROCEDUREHANDBOEK STE EXAMENBUREAU. Procedure nr: 2 Titel: EXAMENREGLEMENT. Examenreglement

PROCEDUREHANDBOEK STE EXAMENBUREAU. Procedure nr: 2 Titel: EXAMENREGLEMENT. Examenreglement Examenreglement 1 EXAMENREGLEMENT 2.1 Organisatie De organisatie van STE Examenbureau B.V. bestaat uit: De directie en een examensecretariaat bestaande uit: - Directeur/Adviseur - Operationeel Manager

Nadere informatie

Examenreglement mondelinge SRM examens

Examenreglement mondelinge SRM examens Examenreglement mondelinge SRM examens Algemeen 1. Het mondeling examen wordt afgenomen door SRM. De SRM Examencommissie is inhoudelijk verantwoordelijk voor het mondeling SRM-examen. 2. Het mondeling

Nadere informatie

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS Versie: definitief, 1.0 Datum: 15 september 2015 Documentnummer: Intern/2015/9507 Reglement Commissie Beroep voor de Examens (vastgesteld College van Bestuur

Nadere informatie

Examenreglement SVCK

Examenreglement SVCK Stichting Vakbekwaamheid Cannabis Keten (SVCK) Examenreglement Stichting Vakbekwaamheid Cannabis Keten (SVCK) Postbus 9515 4801 LP Breda www.svck.nl info@svck.nl Copyright SVCK 2015 Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 'BETONLABORANT BV'

EXAMENREGLEMENT 'BETONLABORANT BV' EXAMENREGLEMENT 'BETONLABORANT BV' Uitgave september 2013 Artikel 1 Inleiding Dit reglement is van toepassing op het examen ter verkrijging van het diploma Betonlaborant BV, uitgeschreven door de Betonvereniging.

Nadere informatie

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum 01-06-15 Examen Reglement Onderwerp Examenreglement VWO, HAVO, VMBO Openbaar Onderwijs Groep Groningen Definitief Bezoekadres Postadres L. Springerlaan 39 9727 KB Groningen Postbus 744 9700 AS Groningen

Nadere informatie

1.3 Het examenreglement is vastgesteld door de directie van STIBEX. Dit reglement is een openbaar document.

1.3 Het examenreglement is vastgesteld door de directie van STIBEX. Dit reglement is een openbaar document. 1. Doelstelling en status 1.1 Dit examenreglement verschaft procedures met betrekking tot ontwikkeling, actualisatie, voorbereiding en uitvoering van examinering en de beoordeling van examens en periodieke

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 'METSELMORTELLABORANT BV'

EXAMENREGLEMENT 'METSELMORTELLABORANT BV' EXAMENREGLEMENT 'METSELMORTELLABORANT BV' Uitgave 1 januari 2010 Artikel 1 Inleiding Dit reglement is van toepassing op het examen ter verkrijging van het diploma Metselmortellaborant BV, uitgeschreven

Nadere informatie

BEWIJS VAN VAKBEKWAAMHEID TAXATEUR

BEWIJS VAN VAKBEKWAAMHEID TAXATEUR EXAMENREGLEMENT BEHORENDE BIJ HET EXAMEN TER VERKRIJGING VAN HET BEWIJS VAN VAKBEKWAAMHEID TAXATEUR als bedoeld in de door de Stichting voor de Certificatie van Vakbekwaamheid SKO opgestelde Regelingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Toepasselijkheid. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Toepasselijkheid. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden. Cursusgeld: het cursusgeld van een losse module of het abonnement.

Nadere informatie

Copyright Januari 2016 Examenbureau LSSO B.V. Druk-, zetfouten, wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden.

Copyright Januari 2016 Examenbureau LSSO B.V. Druk-, zetfouten, wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden. Copyright Januari 2016 Examenbureau LSSO B.V. Druk-, zetfouten, wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden. Hoewel dit examenreglement met zorg is samengesteld, aanvaardt Examenbureau LSSO B.V. geen

Nadere informatie

Examenreglement Schoonmaakexamens

Examenreglement Schoonmaakexamens Examenreglement Schoonmaakexamens IVIO-Examenbureau 2011, versie 1 Inhoudsopgave 1. AANMELDING, EXAMENKOSTEN, IDENTIFICATIE, REGISTRATIE, AANWEZIGHEID, VRIJSTELLING EN PRIVACY GEËXAMINEERDE... 3 1.1 AANMELDING...

Nadere informatie

1.2 Vrijstelling Vrijstelling wordt op uitdrukkelijk verzoek van de deelnemer verleend door de examencommissie van de opleiding.

1.2 Vrijstelling Vrijstelling wordt op uitdrukkelijk verzoek van de deelnemer verleend door de examencommissie van de opleiding. HET EXAMENREGLEMENT In dit stuk worden de regelingen rond het examen beschreven. Een examen is een onderzoek naar de kennis, inzicht, vaardigheden en houding die een kandidaat zich bij voltooiing van de

Nadere informatie

Examenreglement ten behoeve van de diploma s SPORTMASSAGE MASSAGE MASSAGETHERAPIE SPORTTHERAPIE LYMFETHERAPIE WELLNESSMASSAGE

Examenreglement ten behoeve van de diploma s SPORTMASSAGE MASSAGE MASSAGETHERAPIE SPORTTHERAPIE LYMFETHERAPIE WELLNESSMASSAGE Examenreglement ten behoeve van de diploma s SPORTMASSAGE MASSAGE MASSAGETHERAPIE SPORTTHERAPIE LYMFETHERAPIE WELLNESSMASSAGE copyright 2004 correctie 28-07-2015 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 1. De instelling

Nadere informatie

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan 1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Regeling van de examens Het examen Herkansen van examens

Nadere informatie

Examenreglement Lindenhaeghe Wft-examens

Examenreglement Lindenhaeghe Wft-examens Examenreglement Lindenhaeghe Wftexamens Op transparante en doelgerichte wijze vakinhoudelijk examineren E x a m e n r e g l e m e n t L i n d e n h a e g h e W f t e x a m e n s 01 0 3 2 0 1 5 V e r s

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Certium B.V.

Leveringsvoorwaarden Certium B.V. Leveringsvoorwaarden Certium B.V. competence to the core 1. Doelstelling, status en algemene bepalingen Dit examenreglement verschaft procedures met betrekking tot ontwikkeling, actualisatie, voorbereiding

Nadere informatie

Pagina 1 van 5 basis: TC-K 2011-44 Versie 01 22 februari 2014 Dienst opleidingen afdeling VCA. PVI-examenreglement

Pagina 1 van 5 basis: TC-K 2011-44 Versie 01 22 februari 2014 Dienst opleidingen afdeling VCA. PVI-examenreglement Pagina 1 van 5 PVI-examenreglement 1. Inschrijvingsmodaliteiten a. Gesloten VCA-examen i. Klant neemt (telefonisch) contact op met medewerker van de afdeling VCA om vraag te kunnen plaatsen (wanneer waar

Nadere informatie

2.1 Assessor: Gekwalificeerd professional die van SVMNIVO de bevoegdheid heeft gekregen om examens af te nemen, in dit geval het WMC examen.

2.1 Assessor: Gekwalificeerd professional die van SVMNIVO de bevoegdheid heeft gekregen om examens af te nemen, in dit geval het WMC examen. Examenreglement SVMNIVO Woningmarktconsultant (WMC) 1. Algemeen 1.1 Dit reglement is van toepassing op het SVMNIVO WMC examen. 1.2 Dit reglement is bindend voor alle betrokkenen bij het WMC examen. Door

Nadere informatie

Reglement bezwaar en beroep

Reglement bezwaar en beroep Reglement bezwaar en beroep Ingangsdatum en versie: 17 juni 2013, versie 1 Dit reglement fungeert als het in de statuten aangehaalde Reglement Bezwaar- en Beroepsprocedures Register Preventieassistenten.

Nadere informatie

Reglement Interne Bezwarencommissie Friesland College Sectie Cursisten

Reglement Interne Bezwarencommissie Friesland College Sectie Cursisten Reglement Interne Bezwarencommissie Friesland College Sectie Cursisten I. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder : - bezwaarschrift : een schrijven, ingediend door de (adspirant) cursist

Nadere informatie

Het examenreglement. Dit examenreglement is vastgesteld door het hoofdbestuur van de NBV

Het examenreglement. Dit examenreglement is vastgesteld door het hoofdbestuur van de NBV Het examenreglement VASTSTELLING EN BEKENDMAKING Dit examenreglement is vastgesteld door het hoofdbestuur van de NBV Namens de NBV, De voorzitter. Bijlage Regeling Bijenteeltonderwijs. Het examenreglement

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Toetsreglement Opleidingen NBB. De organisatie van de PvB s

INHOUDSOPGAVE. Toetsreglement Opleidingen NBB. De organisatie van de PvB s INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Toetsingscommissie Hoofdstuk 2 Regeling van de PvB s Hoofdstuk 3 De organisatie van de PvB s Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Richtlijnen voor de samenstelling van de PvB s

Nadere informatie

Examenreglement voor beroepsopleidingen van Drenthe College

Examenreglement voor beroepsopleidingen van Drenthe College Examenreglement voor beroepsopleidingen van Drenthe College Inhoud DE REGELING VAN HET EXAMEN 3 EXAMENCOMMISSIE 3 BEKENDMAKING 3 TOEGANG EN TOELATING 3 EXAMENPLAN 3 VRIJSTELLING 4 AFWIJKENDE EXAMINERING

Nadere informatie

Examenreglement Wft Eureka Examens B.V.

Examenreglement Wft Eureka Examens B.V. Examenreglement Wft Eureka Examens B.V. Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Annuleringskosten: kosten welke in rekening worden gebracht wanneer een examen wordt geannuleerd. Dit betreft eventueel een percentage

Nadere informatie

ALGEMENE INSCHRIJFVOORWAARDEN Opleiding & Training

ALGEMENE INSCHRIJFVOORWAARDEN Opleiding & Training ALGEMENE INSCHRIJFVOORWAARDEN Opleiding & Training Hieronder vind je onze Algemene Inschrijfvoorwaarden voor onze opleidingen en trainingen. In de navolgende tekst dient Preventional telkens gelezen te

Nadere informatie

Copyright September 2015 Examenbureau LSSO B.V. Druk-, zetfouten, wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden.

Copyright September 2015 Examenbureau LSSO B.V. Druk-, zetfouten, wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden. Copyright September 2015 Examenbureau LSSO B.V. Druk-, zetfouten, wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden. Hoewel dit examenreglement met zorg is samengesteld, aanvaardt Examenbureau LSSO B.V. geen

Nadere informatie

Examenreglement schriftelijke SRM examens

Examenreglement schriftelijke SRM examens Examenreglement schriftelijke SRM examens Algemeen 1. Het schriftelijk examen wordt afgenomen door SRM. De SRM Examencommissie is inhoudelijk verantwoordelijk voor het schriftelijk SRM-examen. 2. Het schriftelijk

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT Qualified Controller HOFAM

EXAMENREGLEMENT Qualified Controller HOFAM EXAMENREGLEMENT Qualified Controller HOFAM ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN In dit examenreglement wordt verstaan onder NIVE Opleidingen: HOFAM: Examencommissie: Voorzitter: Dagvoorzitter: Corrector: Examinator:

Nadere informatie

KBI Accreditatiereglement voor de Centrale Opleidings- en Examencommissie

KBI Accreditatiereglement voor de Centrale Opleidings- en Examencommissie K ruisplein 25 3 014 D B Rot terdam Postbus 8 57 3000 AW Rotterdam T 010 20 6 65 5 0 F 010 213 03 8 4 info @ kbi.nl w w w. kbi.nl KBI Accreditatiereglement voor de Centrale Opleidings- en Examencommissie

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT CERTOPLAN

EXAMENREGLEMENT CERTOPLAN EXAMENREGLEMENT CERTOPLAN Voor deelname aan VCA examens en het verkrijgen van VCA diploma s CertoPlan B.V. Postbus 341 2800 AH GOUDA Groningenweg 10 2803 PV GOUDA Telefoon (0182) 82 04 80 Telefax (0182)

Nadere informatie

Examenreglement CreatiefNivo inzake diplomering van vakbekwaamheid voor Register GCP

Examenreglement CreatiefNivo inzake diplomering van vakbekwaamheid voor Register GCP Examenreglement CreatiefNivo inzake diplomering van vakbekwaamheid voor Register GCP 1. Doelstelling en status 1.1 Dit examenreglement verschaft procedures met betrekking tot ontwikkeling, actualisatie,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Synergos Vakopleiding Haptonomie

Algemene voorwaarden Synergos Vakopleiding Haptonomie Bijlage P Algemene voorwaarden Synergos Vakopleiding Haptonomie Algemene voorwaarden Synergos Vakopleiding Haptonomie 1 Definities A. Synergos Onder Synergos wordt verstaan: Het bedrijfsonderdeel Synergos

Nadere informatie

Examenreglement voor een exameninstelling inzake certificatie van vakbekwaamheid voor VvE-beheerders

Examenreglement voor een exameninstelling inzake certificatie van vakbekwaamheid voor VvE-beheerders - - 1 - - voor een exameninstelling inzake certificatie van vakbekwaamheid voor VvE-beheerders 1. Doelstelling en status 1.1 Dit examenreglement verschaft de procedures met betrekking tot de ontwikkeling,

Nadere informatie