URGENTIEWIJZER STICHTING URGENTIEVERLENING WEST UTRECHT versie wimo2015aug05

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "URGENTIEWIJZER STICHTING URGENTIEVERLENING WEST UTRECHT versie wimo2015aug05"

Transcriptie

1 URGENTIEWIJZER STICHTING URGENTIEVERLENING WEST UTRECHT versie wimo2015aug05 Vooraf In de Regio West Utrecht zijn meer woningzoekenden dan dat er te verdelen woningen beschikbaar komen. Alle woningzoekenden zullen dus enige tijd moeten wachten en zoeken voordat zij kunnen verhuizen. Het kan echter gebeuren dat u als woningzoekende in een zodanige situatie verkeert of dreigt te komen dat u niet langer op uw beurt kunt wachten en dat u voorrang moet krijgen op alle andere woningzoekenden. In dat geval kunt u een urgentie aanvragen. Op pagina 6 en 7 van deze urgentiewijzer, vindt u algemene informatie over het aanvragen van urgentie. Aan de hand van deze urgentiewijzer kunt u, samen met een medewerker van de woningcorporatie, inschatten hoe uw kansen zijn op toekenning van de urgentieverklaring en dus of het zin heeft een aanvraag daarvoor in te dienen. De urgentiewijzer begint met enkele algemene vragen over uw situatie. Dit deel dient eerst te worden doorlopen, omdat dan duidelijk wordt of het zin heeft verder te gaan. Wilt een urgentie aanvragen wegens dreigende dakloosheid, relatiebeëindiging, financiële - of medische omstandigheden dan dient u alle vragen in dit eerste blok te beantwoorden. Gaat het om een mantelzorgindicatie dan kunt u de vragen a tot en met c overslaan. Voor een urgentie wegens een volkshuisvestelijke indicatie, maatschappelijke indicatie of die voor statushouders behoeft u deze urgentiewijzer niet in te vullen. In deze gevallen vindt de urgentieverlening cq woningtoewijzing op andere wijze plaats. DEEL I ALGEMENE TOETSINGSCRITERIA a b c Staat u langer dan één jaar- ingeschreven in de Basisregistratie Personen (= bevolkingsregister) van één van de gemeenten in de woningmarktregio: De Ronde Venen, Lopik, Montfoort. Oudewater, Stichtse Vecht of Woerden Beschikt u over zelfstandige 1 ) en voor permanente 2 ) bewoning aangewezen woonruimte in een van de bij vraag a genoemde gemeenten en is die woonruimte langer dan één jaar- uw feitelijk en rechtmatig hoofdverblijf? 1 ) Zelfstandig = eigen toegang, eigen keuken/toilet/badkamer 2 ) Permanent = de woning is volgens het bestemmingsplan aangewezen of bestemd voor permanente bewoning c Bent u ingeschreven als woningzoekende bij Woningnet? d e f g Is sprake van een bijzondere persoonlijke noodsituatie en is deze noodsituatie ontstaan buiten uw eigen schuld en niet te voorzien? Kunt u aantonen eerst zelf naar oplossingen te hebben gezocht? Moet u binnen zes maanden verhuizen? Kunt u aantonen dat u niet in staat bent om zelf binnen zes maanden voor passende huisvesting te zorgen? h Is uw inkomen 1 ) lager dan ? 1 ) Belastbaar inkomen excl. de inkomens van inwonende kinderen. Hebt u één of meer van deze vragen met nee beantwoord dan kunt u waarschijnlijk geen urgentie krijgen. Omdat deze urgentiewijzer is bedoeld als kansinschatting staat het u uiteraard vrij toch een aanvraag in te dienen. Hebt u alle vragen met ja beantwoord dan kunt u in deel II een verdere inschatting maken van uw kansen. 1

2 Maar lees eerst het onderstaande overzichtje, waarin u kunt zien in welke gevallen er geen urgentie kan worden verleend. GEEN URGENTIE U komt in de regel NIET in aanmerking voor een urgentieverklaring wanneer Algemeen - u zich kunt (of had kunnen) beroepen op huurbescherming - de afstand wonen-werken te groot is (geworden) - u zelf geen actie ondernam om de noodsituatie te voorkomen of op te lossen - u uw probleem (voorlopig) zelf kunt oplossen (bijv. wanneer u over financiële middelen beschikt (kunt beschikken) waarmee u voor de tijd dat u naar verwachting- nog niet aan de beurt bent voor een sociale huurwoning een woning in de vrije sector kunt huren) - u uw huur heeft opgezegd of woning heeft verkocht zonder dat er vervangende woonruimte is - u uit het buitenland terugkeert Relatieproblemen - er geen minderjarig(e) kind(eren) is/zijn - u korter dan twee jaar samenwoonde en/of - de samenwoning langer dan drie maanden geleden werd beëindigd - u naliet het recht om in de woning te blijven wonen te claimen, tenzij dat niet mogelijk was - één van de partners de beschikking over woonruimte houdt of had kunnen houden - één van de partners de mogelijkheid had of heeft om over woonruimte te beschikken - u méér ruimte nodig hebt om uw kinderen in het kader van een omgangsregeling te ontvangen - er sprake is van een slechte ouder-kindrelatie - een kind niet wil meeverhuizen met de ouders Technische problemen van de woning en woonomgeving - uw woning in slechte staat verkeert of slecht is onderhouden - u ruzie met de buren/buurt hebt of er sprake is van overlast - u heimwee hebt naar de oude buurt of de buurt achteruit gaat Inwoning/onvoldoende woonruimte/overbewoning - u niet over zelfstandige woonruimte beschikt(e) - de hoofdhuurder verhuist en u geen hoofdhuurder kunt worden - u een baby heeft of verwacht en/of te klein woont - u iemand wilt laten inwonen of bij gezinshereniging - er geen optimale werk- of studeerruimte is Medisch / financiële problemen - een verhuizing de medische situatie niet oplost - het onderhoud van de tuin of het doen van het huishouden moeilijk/onmogelijk wordt Wanneer u, na lezing van het bovenstaande, in aanmerking denkt te komen voor een urgentieverklaring ga dan naar het hierna volgende deel II en lees dan ook de algemene informatie, zoals die vanaf blz. 6 in deze urgentiewijzer is opgenomen. 2

3 DEEL II De Regionale huisvestingsverordening kent voor zover voor deze urgentiewijzer relevant- de volgende indicatiegronden: o de sociale indicaties voor dreigende dakloosheid (ga daarvoor naar II-Aa) relatiebeëindiging (ga daarvoor naar II-Ab) financiële omstandigheden (ga daarvoor naar II-Ac) o de medische indicatie (ga daarvoor naar II-B) o de mantelzorgindicatie (ga daarvoor naar II-C) DEEL II Aa SOCIALE INDICATIE - DREIGENDE DAKLOOSHEID 1. Is de dakloosheid langer dan een maand geleden ontstaan? 2. Is er sprake van een echte dienstwoning 1 ) die u moet verlaten? 1 ) er is een direct verband tussen de aard van het werk en het bewonen van de woning JAê NEEè ga naar vraag 5 3. Was het te voorzien dat u de echte dienstwoning op een bepaald moment zou moeten verlaten? 4. Heeft de werkgever u tot vrije oplevering van de woning gedwongen? 5. Is er een uitspraak van de rechter, gedaan ivm relatieverbreking, waardoor u de woning moet verlaten? wegens dreigende dakloosheid 6. Is er een uitspraak van de rechter, niet gedaan ivm relatieverbreking, waardoor u de woning moet verlaten? JAê NEEè ga naar vraag 8 7. Had u deze uitspraak kunnen voorkomen? 8. Is sprake van een calamiteit, zoals brand of overstroming? 3

4 DEEL II SOCIALE INDICATIE - RELATIEBEEINDIGING (Ab) 1. Heeft u gedurende minimaal twee aaneengesloten jaren met uw partner op één adres gewoond? 2. Is er minimaal één minderjarig kind? 3. Kan of kon één van de partners de huurovereenkomst of hypotheek overnemen of op een andere wijze in de woningbehoefte voorzien? NEE JAè GEEN urgentie krijgen bij echtscheiding ga hieronder verder 4a. Werd het echtscheidingsverzoek al ingediend bij de rechtbank? bij geregistreerd partnerschap ga hieronder verder 4b. Werd het partnerschap langer dan drie maanden geleden beëindigd? bij samenleving met/zonder contract ga hieronder verder 4c. Werd het samenlevingscontract conform dat contract langer dan 3 maanden geleden beëindigd of werd de wens tot beëindiging van de samenleving langer dan 3 maanden geleden per aangetekende brief kenbaar gemaakt JAê NEEè de urgentieaanvraag nog niet indienen LANGER DAN 3 mndè KORTER DAN 3 mndê GEEN urgentie krijgen of ga naar vraag 6 LANGER DAN 3 mndè KORTER DAN 3 mndê GEEN urgentie krijgen of ga naar vraag 6 5 Deed de rechter langer dan drie maanden geleden uitspraak U maakt kans op toekenning van een urgentie. Lees verder op blz. 6. U maakt kans op toekenning van een urgentie. Lees verder op blz. 6. LANGER DAN 3 mndè KORTER DAN 3 mndê GEEN urgentie krijgen of ga naar vraag 6 U maakt kans op toekenning van een urgentie. Lees verder op blz Kunt u, bij het ontbreken van de genoemde documenten, d.m.v. een uittreksel uit het BPR ( bevolkingsregister ) binnen drie maanden na de daadwerkelijke beëindiging aantonen dat de samenwoning daadwerkelijk is beëindigd. 4

5 DEEL II SOCIALE INDICATIE - FINANCIËLE OMSTANDIGHEDEN (Ac) 1. Heeft u de zorg voor één of meer minderjarige kinderen die bij u staan geregistreerd 2. Zijn de financiële problemen aan u verwijtbaar? 3. Zijn de financiële problemen het directe gevolg van relatiebeëindiging? 4. Komt u in aanmerking voor een uitkering uit een gemeentelijk woonlastenfonds, dan wel een vergelijkbare gemeentelijke regeling, met daaraan de voorwaarde om te zien naar goedkopere woonruimte. DEEL II MEDISCHE INDICATIE (B) 1. Is uw woonsituatie om medische redenen (fysiek/psychisch) onhoudbaar of is er sprake van een als gevolg van de woonsituatie- zeer progressief ziektebeeld? JAê NEEè ga naar vraag 4 2. Staat u voor deze klachten onder behandeling van een arts of specialist? 3. Lost een verhuizing naar een andere woning uw medische of woonproblemen op? 4. Wordt verhuizing aanbevolen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning en is een verhuizing naar het oordeel van burgemeester en wethouders spoedeisend en de goedkoopste adequate voorziening? DEEL II MANTELZORGINDICATIE (C) 1. Is door burgemeester en wethouders van de woongemeente van de mantelzorgontvanger bepaald dat sprake is van een zorgvraag en dat deze met mantelzorg kan worden beantwoord? 2. Staat de urgentieaanvrager als woningzoekende ingeschreven bij Woningnet? 3. Is in de huidige woonsituatie sprake van huurschulden en/of het veroorzaken van overlast? 4. Is de huidige reisafstand tussen mantelzorgverlener en ontvanger méér dan 5 kilometer en kan deze, na de verhuizing, korter dan 5 kilometer worden? 5. Wordt de mantelzorg méér dan 8 uren per week en verdeeld over 4 of meer dagen per week verleend? 6. Zal de mantelzorg naar verwachting- nog enkele jaren verstrekt gaan worden? 7. Is in verband met deze mantelzorgsituatie al een urgentie toegekend? 5

6 U wilt een urgentieverklaring in West Utrecht aanvragen U heeft de urgentiewijzer ingevuld en kwam tot de conclusie dat u aan de criteria voldoet en uw situatie zodanig is dat u aanmerking zou kunnen komen voor de toekenning van een urgentieverklaring. Hierna wordt ingegaan op de procedure, de te overleggen documenten, de kosten, de hardheidsclausule, het zoekprofiel en welke mogelijkheden de urgentieverklaring wel of niet biedt. Procedure Na het invullen van de urgentiewijzer beziet u samen met de medewerker van de corporatie uw kansen op het verkrijgen van een urgentieverklaring. Wanneer u besluit een aanvraag in te dienen kunt u om een aanvraagformulier vragen en dat, met de benodigde documenten, opsturen naar Het vierde huis (Het vierde huis, afdeling West Utrecht, postbus 196, 1380 AD WEESP of naar met vermelding van naam en registratienummer). Het vierde huis onderzoekt de aanvraag en onderliggende documenten. Ook kan er advies worden gevraagd aan derden, zoals bijv. een onafhankelijke arts of maatschappelijk werker. dan worden opgeroepen voor een onderzoek of thuis wordt bezocht. Het vierde huis adviseert vervolgens aan de Urgentie Commissie West Utrecht (UCWU), die op de aanvraag beslist. Let op: Het behandeling van de urgentieaanvraag duurt gemiddeld zes tot acht weken, terwijl de UCWU in principe één keer per maand vergadert. Procedure in geval van een mantelzorgurgentie Degene die wil verhuizen vraagt de urgentie aan. Dat kan de mantelzorgontvanger, maar ook de mantelzorgverlener zijn. Zo mogelijk voordat u (de aanvrager) naar de corporatie gaat (zie onder procedure) dient u zelf enkele documenten op te vragen. U dient in ieder geval over deze documenten te beschikken wanneer u de aanvraag indient. Bij de eigenaar van de woning of de hypotheekbank moet u een verklaring aanvragen waaruit blijkt dat er geen huur- of hypotheekschuld is. Ook dient een verklaring te worden aangevraagd waaruit blijkt dat aanvrager geen overlast heeft veroorzaakt. Vervolgens dient u bij de gemeente waar de mantelzorgontvanger woont een verklaring aan te vragen waaruit de, door mantelzorg te beantwoorden, zorgvraag van de mantelzorgontvanger blijkt. Uit dat document moet blijken gedurende hoeveel dagen per week en uren per dag de mantelzorg verleend gaat worden en waarin tevens een prognose van de duur van de te verlenen mantelzorg wordt gegeven. Met deze documenten wendt u zich tot de corporatie van de gemeente waarheen u wil verhuizen en u voegt ze bij het in te zenden aanvraagformulier. De procedure is verder zoals dat hierboven is vermeld. Kosten en de betalingsverplichting Door de aanvraag in te dienen verplicht u zich de daarmee gemoeid zijnde kosten ad 150 (peil juli 2015) te voldoen. U betaalt dit bedrag via een door u af te geven machtiging tot eenmalige afschrijving. Deze maakt deel uit van het aanvraagformulier. Genoemd bedrag wordt in geen enkel geval gerestitueerd. Dus ook niet wanneer u bijvoorbeeld - de aanvraag intrekt, omdat u er toch in slaagde uw probleem zelf op te lossen of - wanneer uw aanvraag niet kan worden behandeld, omdat u naliet de benodigde/gevraagde documenten tijdig aan te leveren of - wanneer de urgentieaanvraag wordt afgewezen. Bij de aanvraag te overleggen documenten en buiten behandeling stelling Een aanvraag wordt pas in behandeling genomen wanneer u alle voor de beoordeling benodigde documenten inleverde. Wanneer dat niet binnen een gestelde termijn plaatsvindt wordt de aanvraag buiten behandeling gesteld. Levert u de betreffende documenten later alsnog in dan is dat een nieuwe aanvraag en zijn de kosten opnieuw verschuldigd. De behandeling van de aanvraag kan alleen worden heropend wanneer de aanvrager aantoont dat hij niet nalatig is geweest en de situatie ten opzichte van de oorspronkelijke aanvraag niet is gewijzigd. Een overzicht van de bij de aanvraag in te leveren documenten is als bijlage bij deze urgentiewijzer opgenomen. 6

7 Hardheidsclausule In zeer bijzondere situaties, wanneer de toepassing van de verordening zou leiden tot bijzondere hardheid kunnen burgemeester en wethouders, op advies van de UCWU, met toepassing van de zogenaamde hardheidsclausule, afwijken van de verordening en besluiten toch een urgentieverklaring af te geven. Deze urgentieverklaring geldt dan alleen in de eigen woongemeente. En dan heeft u een urgentieverklaring De urgentieverklaring is geldig gedurende zes maanden en vervalt na die periode automatisch. Aan de verklaring wordt een zgn zoekprofiel gekoppeld. Het zoekprofiel is standaard een flatwoning vanaf de 1 e verdieping in de regio Utrecht. Daarvan kan lokaal worden afgeweken als huisvesting in de eigen woongemeente dringend gewenst is en daar geen flatwoningen zijn. In geval van een medische - of mantelzorgindicatie kan op basis van de ingewonnen adviezen worden afgeweken van het standaard zoekprofiel. Let wel: De urgentieverklaring is bedoeld om uw acute woonprobleem (dak boven het hoofd) op te lossen. Er kan dan ook geen sprake zijn van het honoreren van woonwensen. Met de urgentieverklaring is het mogelijk te reageren op aangeboden flatwoningen: Bunnik, De Bilt, De Ronde Venen, Houten, IJsselstein, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Vianen, Wijk bij Duurstede, Woerden en Zeist. Reageren er meer urgenten op een passende woning dan krijgt de urgente met de als eerste afgegeven urgentieverklaring de woning aangeboden. Verlenging Uitsluitend in het geval er in de urgentieperiode van zes maanden geen woningen beschikbaar kwamen die voldeden aan het voor u geldende (regionale) zoekprofiel, kan de urgentieverklaring, op uw schriftelijke en gemotiveerde verzoek, éénmalig worden verlengd. In dat geval kan u ook een éénmalig passend aanbod worden gedaan. Bij weigering daarvan vervalt de urgentieverklaring. U hoeft dus niet op alle u passende woningen te reageren of aangeboden woningen te accepteren, maar wanneer het u dan niet lukt binnen zes maanden een andere woning te krijgen wordt u deze opstelling wel tegengeworpen en kan de verklaring niet worden verlengd. wimo2015aug05 7

Voorrang krijgen bij het zoeken naar een woning

Voorrang krijgen bij het zoeken naar een woning Voorrang krijgen bij het zoeken naar een woning Als u zich inschrijft als woningzoekende, kunt u reageren op woningen die worden aangeboden in de hele regio (de gemeenten Stichtse Vecht, Lopik, Montfoort,

Nadere informatie

Urgentiewijzer Regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

Urgentiewijzer Regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden Urgentiewijzer Regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden In deze urgentiewijzer leest u wat er met urgentie wordt bedoeld en hoe u eventueel voor urgentie in aanmerking kunt komen. Er zijn binnen de regio

Nadere informatie

In deze urgentiewijzer leest u wat met urgentie wordt bedoeld en hoe u eventueel voor urgentie in aanmerking kunt komen.

In deze urgentiewijzer leest u wat met urgentie wordt bedoeld en hoe u eventueel voor urgentie in aanmerking kunt komen. In deze urgentiewijzer leest u wat met urgentie wordt bedoeld en hoe u eventueel voor urgentie in aanmerking kunt komen. Er zijn in onze gemeente te weinig woningen beschikbaar om alle woningzoekenden

Nadere informatie

Stroomschema Urgentie

Stroomschema Urgentie Stroomschema Urgentie Om gemakkelijk na te gaan of u voor urgentie in aanmerking komt voor een woning bij Woonstichting VechtHorst kunt u het volgende stroomschema doorlopen. Op het stroomschema zijn de

Nadere informatie

Aanvraagformulier urgentie regio Alkmaar

Aanvraagformulier urgentie regio Alkmaar Aanvraagformulier urgentie regio Alkmaar Dit aanvraagformulier geldt alleen voor inwoners van de gemeente Alkmaar en de gemeente Heerhugowaard. Alleen in zeer uitzonderlijke situaties kunt u een urgentieverklaring

Nadere informatie

Een verzoek om urgentie

Een verzoek om urgentie Een verzoek om urgentie 100% wonen Urgentie Kom ik in aanmerking? Als u door een acute noodsituatie, zonder dat u die kon voorzien, op korte termijn andere huisvesting nodig heeft, komt u eventueel in

Nadere informatie

U zoekt een woning? In deze brochure leest u wat u moet doen om een woning van ons te kunnen huren.

U zoekt een woning? In deze brochure leest u wat u moet doen om een woning van ons te kunnen huren. U zoekt een woning? In deze brochure leest u wat u moet doen om een woning van ons te kunnen huren. Inhoud Veel woningen, veel woningzoekenden pagina 3 Eerst inschrijven... pagina 4...dan reageren op een

Nadere informatie

URGENTIE AANVRAGEN ALGEMEEN

URGENTIE AANVRAGEN ALGEMEEN AANVRAGEN ALGEMEEN INLEIDING In deze brochure geven wij informatie over het aanvragen van urgentie voor een woning van Vallei Wonen in Woudenberg. Een urgentieverklaring wordt alleen via Vallei Wonen afgegeven.

Nadere informatie

Urgentiewijzer Regio Bommelerwaard

Urgentiewijzer Regio Bommelerwaard Urgentiewijzer Regio Bommelerwaard Er is sprake van urgentie als u buiten uw eigen verantwoordelijkheid om in een noodsituatie verkeert, bijvoorbeeld in het geval van ernstige bedreiging van de lichamelijke-

Nadere informatie

Urgentie aanvragen. In deze brochure vindt u informatie over het aanvragen van urgentie voor een woning van Vallei Wonen.

Urgentie aanvragen. In deze brochure vindt u informatie over het aanvragen van urgentie voor een woning van Vallei Wonen. Urgentie aanvragen In deze brochure vindt u informatie over het aanvragen van urgentie voor een woning van Vallei Wonen. Versie april 2011 INLEIDING In deze brochure geven wij informatie over het aanvragen

Nadere informatie

Registratienummer sector Ede, 742710 MWES 7 mei 2013

Registratienummer sector Ede, 742710 MWES 7 mei 2013 Registratienummer sector Ede, 742710 MWES 7 mei 2013 Urgentieregeling WERV Gemeenten 2013 Urgentieregeling Gemeenten Wageningen, Ede, Rhenen, Veenendaal Hoofdstuk 1 Algemeen Urgentie is een vangnet op

Nadere informatie

Aanvulling reglement urgentiecommissie

Aanvulling reglement urgentiecommissie Aanvulling reglement urgentiecommissie Onafhankelijke urgentiecommissie Het bestuur van Woning in Zicht benoemt elke drie jaar de nieuwe leden van een onafhankelijke urgentiecommissie. De leden hebben

Nadere informatie

Of u in aanmerking komt voor sociale urgentie hangt af van de volgende voorwaarden:

Of u in aanmerking komt voor sociale urgentie hangt af van de volgende voorwaarden: Sociale urgentie Wanneer u als woningzoekende een ernstig huisvestingsprobleem heeft, en daarvoor met voorrang andere woonruimte krijgt, noemen we dat sociale urgentie. Om te beoordelen of u in aanmerking

Nadere informatie

Urgentie! Kom ik in aanmerking?

Urgentie! Kom ik in aanmerking? Urgentie! Kom ik in aanmerking? Urgentie! Kom ik in aanmerking? Urgentie is bedoeld voor een woningzoekende met een ernstig huisvestingsprobleem. U komt uitsluitend in aanmerking als er sprake is van een

Nadere informatie

Verseon DSO/2012/2497577svdz. Nadere regels urgentie. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere,

Verseon DSO/2012/2497577svdz. Nadere regels urgentie. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere, Nadere regels urgentie Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere, Gelet op het bepaalde in de artikelen 1, 2, 4, 10, 11, 17, 19, 20, 22 en 23 van de Huisvestingsverordening Almere

Nadere informatie

BIJLAGE 3 behorend bij Huisvestingsverordening Heiloo UITVOERINGSVOORSCHRIFT URGENTIEBEPALING. 1. Inleiding

BIJLAGE 3 behorend bij Huisvestingsverordening Heiloo UITVOERINGSVOORSCHRIFT URGENTIEBEPALING. 1. Inleiding BIJLAGE 3 behorend bij Huisvestingsverordening Heiloo UITVOERINGSVOORSCHRIFT URGENTIEBEPALING 1. Inleiding Op grond van artikel 2.5.4 lid 3 van de huisvestingsverordening is het college van burgemeester

Nadere informatie

Urgentie: met voorrang een woning

Urgentie: met voorrang een woning op zoek naar woonruimte Urgentie: met voorrang een woning Wordt u plotseling geconfronteerd met een ernstig probleem, dat alleen kan worden opgelost met een andere woning? Dan kunt u misschien urgentie

Nadere informatie

zoon/dochter/toegewezen kind vriend/kennis

zoon/dochter/toegewezen kind vriend/kennis Verzendadres Gemeente Barneveld Postbus 63 3770 AB BARNEVELD Aanvraag tijdelijke gedoogbeschikking bewoning recreatieverblijf 1 De gedoogbeschikking wordt aangevraagd door de volgende persoon / hoofdbewoner

Nadere informatie

Aanvulling reglement urgentiecommissie

Aanvulling reglement urgentiecommissie Aanvulling reglement urgentiecommissie Onafhankelijke urgentiecommissie Het bestuur van Woning in Zicht benoemt elke drie jaar de nieuwe leden van een onafhankelijke urgentiecommissie. De leden hebben

Nadere informatie

De Urgentieregeling. Spectrum Wonen. Bezoekadres Larenseweg 28 Lochem www.spectrumwonen.nl

De Urgentieregeling. Spectrum Wonen. Bezoekadres Larenseweg 28 Lochem www.spectrumwonen.nl De regeling Spectrum Wonen Bezoekadres Larenseweg 28 Lochem www.spectrumwonen.nl Openingstijden Maandag t/m donderdag van 08.30 t/m 16.30 uur Vrijdag van 08.30 uur t/m 12.30 uur Zijn er in uw persoonlijke

Nadere informatie

Het aanvragen van een urgentieverklaring

Het aanvragen van een urgentieverklaring Het aanvragen van een urgentieverklaring Inhoud Het aanvragen van een urgentieverklaring Het aanvragen van een 3 urgentieverklaring Is het zinvol om urgentie 4 aan te vragen? Wanneer u vanwege een persoonlijke

Nadere informatie

Voorrang bij woningtoewijzing. Sneller een woning door extra inschrijftijd

Voorrang bij woningtoewijzing. Sneller een woning door extra inschrijftijd Voorrang bij woningtoewijzing Sneller een woning door extra inschrijftijd Soms is het noodzakelijk dat woningzoekenden voorrang krijgen bij het vinden van een huurwoning. Vaak gaat het om vervelende situaties

Nadere informatie

Urgentiewijzer voor een woning in de regio Alkmaar

Urgentiewijzer voor een woning in de regio Alkmaar Urgentiewijzer voor een woning in de regio Alkmaar Dit is een uitgave van de gemeenten in de regio Alkmaar, juli 2015 Indien u op zeer korte termijn een andere woning nodig heeft Wanneer er bij u een noodsituatie

Nadere informatie

Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2015 gemeente Wijk bij Duurstede

Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2015 gemeente Wijk bij Duurstede Raadsvergadering, 23 juni 2015 Voorstel aan de Raad Nr.: 20150623 11 RV Agendapunt: 11 Datum: 28 april 2015 Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2015 gemeente Wijk bij Duurstede Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Wat zijn de regels voor urgentie? Sofie (25 jaar)

Wat zijn de regels voor urgentie? Sofie (25 jaar) urgentie huurwoning Wat zijn de regels voor urgentie? Sofie (25 jaar) Mijn vriend heeft me op straat gezet, ik kan nergens heen! Heb ik nu wel of geen recht op urgentie? 3 Wie zich inschrijft voor een

Nadere informatie

Met voorrang een ander huis? Urgentiebeleid woningzoekenden. d.d. 14 september 2010. Vroomshoop & Den Ham

Met voorrang een ander huis? Urgentiebeleid woningzoekenden. d.d. 14 september 2010. Vroomshoop & Den Ham Met voorrang een ander huis? Urgentiebeleid woningzoekenden. d.d. 14 september 2010 Vroomshoop & Den Ham 1 Inhoudsopgave Met voorrang een ander huis?... 3 Voorwaarde: sociale binding met Vroomshoop of

Nadere informatie

Urgentiewijzer voor een woning in de regio Alkmaar

Urgentiewijzer voor een woning in de regio Alkmaar Urgentiewijzer voor een woning in de regio Alkmaar Deze informatiebrochure is een uitgave van de gemeenten in de regio Alkmaar, februari 2014 Als u op zeer korte termijn een andere woning nodig heeft Wanneer

Nadere informatie

Aanvraagformulier urgentie regio West-Friesland

Aanvraagformulier urgentie regio West-Friesland Aanvraagformulier urgentie regio West-Friesland Persoonsgegevens aanvra(a)ger/ster: BSN (sofinummer verplicht invullen) Naam: Voorletter(s): M/V: Geboortedatum: Nationaliteit: Adres: Nr: Postcode: Woonplaats:

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten besluit,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten besluit, Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten besluit, gelet op het bepaalde in Hoofdstuk 3 van de Huisvestingsverordening regio Utrecht 2015 - gemeente Houten; overwegende dat het

Nadere informatie

Medische en sociale urgentie

Medische en sociale urgentie Medische en sociale urgentie voorwaarden & aanvraagformulier Mercatus verleent urgentie aan mensen, die zeer urgent een woning nodig hebben. Wij willen deze mensen binnen drie maanden helpen aan passende

Nadere informatie

Reglement Urgentiecommissie Woonruimteverdeling Noord-Veluwe 2015

Reglement Urgentiecommissie Woonruimteverdeling Noord-Veluwe 2015 Reglement Urgentiecommissie Woonruimteverdeling Noord-Veluwe 2015 Reglement Urgentiecommissie Woonruimteverdeling Noord-Veluwe 2015 Artikel 1 Grondslag Dit reglement met deze afspraken is een uitwerking

Nadere informatie

MEDEHUURDERSCHAP 2011-V2

MEDEHUURDERSCHAP 2011-V2 MEDEHUURDERSCHAP Wat is medehuurderschap? Bij het betrekken van een nieuwe woning ondertekenen huurder en verhuurder altijd gezamenlijk de huurovereenkomst. Wanneer u alleen in uw woning bent gaan wonen

Nadere informatie

Met voorrang een woning zoeken in Delft

Met voorrang een woning zoeken in Delft Met voorrang een woning zoeken in Delft Door persoonlijke omstandigheden kan het gebeuren dat u op zeer korte termijn dringend een andere woning nodig heeft. Dit noemen we urgentie. Met een urgentieverklaring

Nadere informatie

Wijziging woonsituatie

Wijziging woonsituatie Wijziging woonsituatie Bij het betrekken van een nieuwe woning tekenen de huurder en Tablis Wonen altijd een huurovereenkomst. Het kan voorkomen dat uw woonsituatie wijzigt. Misschien wilt u samenwonen

Nadere informatie

Ik zoek een woning. Woonwensen staan voorop

Ik zoek een woning. Woonwensen staan voorop Ik zoek een woning Woonwensen staan voorop Wij verhuren zo n 2.200 woningen in alle kernen van de gemeente Laarbeek. In soorten en maten, goed, gevarieerd en betaalbaar. Voor gezinnen, stelletjes en alleenstaanden.

Nadere informatie

Medehuurder meer rechten

Medehuurder meer rechten Medehuurder meer rechten 100% wonen Medehuurder: meer rechten, meer plichten Naast de hoofdhuurder van een woning kan er ook een medehuurder zijn. In deze brochure kunt u lezen wat medehuur inhoudt en

Nadere informatie

Woningcorporatie Wateringen

Woningcorporatie Wateringen Woningcorporatie Wateringen 2 Op zoek naar een (huur)woning. Op zoek naar een (huur)woning in de Westlandse kernen Wateringen of Kwintsheul? Dan bent u bij Woningcorporatie Wateringen aan het goede adres.

Nadere informatie

Urgentiemogelijkheden

Urgentiemogelijkheden Urgentiemogelijkheden www.utrecht.nl April 2010 Voor huurders van woningen die gesloopt worden Met voorrang een andere woning Omdat uw woning gesloopt wordt, krijgt u voorrang bij het zoeken naar een andere

Nadere informatie

Wooninfo. Nijkerk NIJKERK. Woningstichting. Nijkerk

Wooninfo. Nijkerk NIJKERK. Woningstichting. Nijkerk Wooninfo INFORMATIEFOLDER IN OVER DE DE VERDELING GEMEENTE VAN HUURWONINGEN NIJKERK Nijkerk Woningstichting Nijkerk Woningstichting Nijkerk Bezoekadres: Van t Hoffstraat 40 3863 AX NIJKERK Postadres: Postbus

Nadere informatie

Alles over het wijzigen van de huurovereenkomst

Alles over het wijzigen van de huurovereenkomst Alles over het wijzigen van de huurovereenkomst In een leven kan veel veranderen. U kunt gaan samenwonen of trouwen, maar uw relatie kan ook eindigen of uw partner kan komen te overlijden. Bij al deze

Nadere informatie

Urgentiemogelijkheden

Urgentiemogelijkheden Urgentiemogelijkheden Voor huurders van woningen die gesloopt worden www.utrecht.nl Met voorrang een andere woning Omdat uw woning gesloopt wordt, krijgt u voorrang bij het zoeken naar een andere woning.

Nadere informatie

Urgentieverklaring Voor een huurwoning

Urgentieverklaring Voor een huurwoning Urgentieverklaring Voor een huurwoning Inhoud Wat is een urgentieverklaring? blz 1 Wie kan een urgentieverklaring aanvragen? blz 2 Wanneer is een urgentieverklaring niet mogelijk? blz 2 Hoe vraag ik een

Nadere informatie

ALLES OVER HET WIJZIGEN VAN HET HUURCONTRACT

ALLES OVER HET WIJZIGEN VAN HET HUURCONTRACT ALLES OVER HET WIJZIGEN VAN HET HUURCONTRACT In een leven kan veel veranderen. U kunt gaan samenwonen of trouwen, maar uw relatie kan ook eindigen of uw partner kan komen te overlijden. Bij al deze situaties

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER VOOR HET HUREN VAN EEN WONING

INSCHRIJFFORMULIER VOOR HET HUREN VAN EEN WONING INSCHRIJFFORMULIER VOOR HET HUREN VAN EEN WONING 1a. Persoonlijke gegevens aanvrager Achternaam Geboortedatum Voorna(a)m(en) voluit Postcode / woonplaats Geboorteplaats Geslacht man vrouw Nationaliteit

Nadere informatie

Met voorrang een woning

Met voorrang een woning Met voorrang een woning Zijn er in uw persoonlijke situatie medische of sociale omstandigheden waardoor u op zeer korte termijn een andere woning nodig heeft? Dan kunt u een urgentieverklaring aanvragen.

Nadere informatie

Woonruimteverdeling. Een woning huren van St. Joseph

Woonruimteverdeling. Een woning huren van St. Joseph Woonruimteverdeling Een woning huren van St. Joseph Woonruimteverdeling 1. Inleiding Woningstichting St. Joseph verhuurt circa 460 woningen in Stramproy en omgeving. We willen graag dat de juiste woning

Nadere informatie

Uitvoeringsinstructie 12

Uitvoeringsinstructie 12 Uitvoeringsinstructie 12 Tijdelijke Verhuur Datum van ingang: Relatie met Leegstandwet Artikel 1 Algemene bepalingen Artikel 15 Bepalingen m.b.t. vergunningverlening Artikel 16 Bepalingen m.b.t. huur en

Nadere informatie

Brabantse Waard over het toewijzen van urgentie

Brabantse Waard over het toewijzen van urgentie Brabantse Waard over het toewijzen van urgentie Inhoudsopgave 3 Wat is urgentie precies en hoe gaat Brabantse Waard hiermee om? 4 Aanvraag op medische gronden 5 Overzicht situaties waarvoor geen urgentie

Nadere informatie

Wel urgentie voor woning, maar geen bijzondere bijstand toegekend Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein Nieuw-West

Wel urgentie voor woning, maar geen bijzondere bijstand toegekend Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein Nieuw-West Rapport Gemeentelijke Ombudsman Wel urgentie voor woning, maar geen bijzondere bijstand toegekend Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein Nieuw-West 26 augustus 2011 RA111164 Samenvatting Een

Nadere informatie

Het aanvragen van een urgentieverklaring Wat is een urgentieverklaring en aan welke voorwaarden moet u voldoen?

Het aanvragen van een urgentieverklaring Wat is een urgentieverklaring en aan welke voorwaarden moet u voldoen? Het aanvragen van een urgentieverklaring Wat is een urgentieverklaring en aan welke voorwaarden moet u voldoen? Inhoud Wat is een urgentieverklaring?... 3 Wie kan een urgentieverklaring aanvragen?... 3

Nadere informatie

Algemene Inschrijfvoorwaarden

Algemene Inschrijfvoorwaarden Algemene Inschrijfvoorwaarden A. Algemene bepalingen 1. De algemene inschrijfvoorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen van woningzoekenden in het woningzoekendenregister van Wonenindekrimpenerwaard.

Nadere informatie

Dringend op zoek naar een woning? Dit zijn de mogelijkheden

Dringend op zoek naar een woning? Dit zijn de mogelijkheden Dringend op zoek naar een woning? Dit zijn de mogelijkheden Centrada verdeelt de huurwoningen in Lelystad op basis van wachttijd. Hoe langer u staat ingeschreven, hoe groter de kans is dat u voor een woning

Nadere informatie

In deze bijlage zijn een aantal terugkerende en veelgestelde vragen in willekeurige volgorde opgenomen.

In deze bijlage zijn een aantal terugkerende en veelgestelde vragen in willekeurige volgorde opgenomen. Bijlage 2 Veelgestelde vragen In deze bijlage zijn een aantal terugkerende en veelgestelde vragen in willekeurige volgorde opgenomen. a. Vallen tijdelijke huurcontracten onder de werking van de Huisvestingswet

Nadere informatie

Hoe vindt u een passende huurwoning?

Hoe vindt u een passende huurwoning? Hoe vindt u een passende huurwoning? WONEN IN NOORD BRABANT 2 Hoe vindt u een passende huurwoning? In deze folder informeren wij u over de belangrijkste vragen over inschrijven, adverteren, reageren, selecteren

Nadere informatie

ALLES OVER HET WIJZIGEN VAN HET HUURCONTRACT

ALLES OVER HET WIJZIGEN VAN HET HUURCONTRACT ALLES OVER HET WIJZIGEN VAN HET HUURCONTRACT In een leven kan veel veranderen. U kunt gaan samenwonen of trouwen, maar uw relatie kan ook eindigen of uw partner kan komen te overlijden. Bij al deze situaties

Nadere informatie

Checklist Huisvestingsvergunning (particuliere) huurwoning

Checklist Huisvestingsvergunning (particuliere) huurwoning Checklist Huisvestingsvergunning (particuliere) huurwoning Op deze checklist staat welke bewijsstukken u op moet sturen voor het aanvragen van een huisvestingsvergunning. Vul de formulieren volledig in

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 mei 2015

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 mei 2015 RAADSBESLUIT Datum en nummer 18 juni 2015, nummer De RAAD van de gemeente Papendrecht gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 mei 2015 gelet op de paragraaf 3 en artikel

Nadere informatie

VASTSTELLING HUISVESTINGSVERORDENING REGIO UTRECHT 2015, GEMEENTE BUNNIK

VASTSTELLING HUISVESTINGSVERORDENING REGIO UTRECHT 2015, GEMEENTE BUNNIK VASTSTELLING HUISVESTINGSVERORDENING REGIO UTRECHT 2015, GEMEENTE BUNNIK De raad van de gemeente Bunnik, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 april 2015 Gelet op artikel 4 van de

Nadere informatie

Urgentieverklaring voor een woning in de regio West-Friesland

Urgentieverklaring voor een woning in de regio West-Friesland Urgentieverklaring voor een woning in de regio West-Friesland Deze informatiebrochure is een uitgave van de woningcorporaties en gemeenten in de regio West-Friesland, juli 2015 Als u op zeer korte termijn

Nadere informatie

Verordening Starterslening. gemeente Lingewaard 2013

Verordening Starterslening. gemeente Lingewaard 2013 Verordening Starterslening gemeente Lingewaard 2013 1 Verordening Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder: a. SVn: Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting

Nadere informatie

GEMEENTE. HUISVESTINGSVERORDENING REGIO UTRECHT 2015

GEMEENTE. HUISVESTINGSVERORDENING REGIO UTRECHT 2015 GEMEENTE. HUISVESTINGSVERORDENING REGIO UTRECHT 2015 WONINGMARKT REGIO UTRECHT Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN... 3 HOOFDSTUK 2 VERDELING VAN WOONRUIMTE... 7 Paragraaf 2.1 Werkingsgebied... 7 Paragraaf

Nadere informatie

gezien het advies van de raadscommissie d.d. 2 juni 2015; besluit vast te stellen de Huisvestingsverordening Terschelling 2015

gezien het advies van de raadscommissie d.d. 2 juni 2015; besluit vast te stellen de Huisvestingsverordening Terschelling 2015 Raadsbesluit Onderwerp: Huisvestingsverordening Terschelling 2015 Jaar/nummer: De raad van de gemeente Terschelling; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Terschelling d.d. 9 juni 2015

Nadere informatie

regionaal & betrokken Woning zoeken

regionaal & betrokken Woning zoeken regionaal & betrokken Woning zoeken Woning zoeken Als u op zoek bent naar een huurwoning in de gemeente Borsele of Reimerswaal dan bent u bij R&B Wonen aan het goede adres. R&B Wonen is de grootste verhuurder

Nadere informatie

Aanvragen urgentie voor het verkrijgen van woonruimte

Aanvragen urgentie voor het verkrijgen van woonruimte Aanvragen urgentie voor het verkrijgen van woonruimte Hoe kan ik urgentie aanvragen? U dient uw aanvraag schriftelijk (op papier) in. Het best is de aanvraag persoonlijk te overhandigen, dan kunnen we

Nadere informatie

Huisvestingsverordening regio Utrecht gemeente Nieuwegein HOOFDSTUK 4WIJZIGING SAMENSTELLING VAN DE WOONRUIMTEVOORRAAD 22

Huisvestingsverordening regio Utrecht gemeente Nieuwegein HOOFDSTUK 4WIJZIGING SAMENSTELLING VAN DE WOONRUIMTEVOORRAAD 22 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Nieuwegein. Nr. 59032 1 juli 2015 Huisvestingsverordening regio Utrecht gemeente Nieuwegein Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1ALGEMEEN 3 HOOFDSTUK 2VERDELING VAN WOONRUIMTE

Nadere informatie

Wonen in de regio Amsterdam. Globale inhoud Regionale Huisvestingsverordening Stadsregio Amsterdam 2010

Wonen in de regio Amsterdam. Globale inhoud Regionale Huisvestingsverordening Stadsregio Amsterdam 2010 Globale inhoud Regionale Huisvestingsverordening Stadsregio Amsterdam 2010 Inhoudsopgave 1 Wonen in de regio Amsterdam...3 1.1 Regionale Huisvestingsverordening...3 1.2 Wat is met de Regionale Huisvestingsverordening

Nadere informatie

uren INFORMATIE OVER huisbewaring

uren INFORMATIE OVER huisbewaring uren INFORMATIE OVER huisbewaring huisbewaring U kunt huisbewaring aanvragen als u voor langere tijd afwezig bent en graag wilt dat iemand op uw huis past. Het is belangrijk om dit vooraf goed te regelen.

Nadere informatie

Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2015 Gemeente Vianen

Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2015 Gemeente Vianen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Vianen. Nr. 13622 5 februari 2016 Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2015 Gemeente Vianen Woningmarkt regio Utrecht Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN 3 HOOFDSTUK

Nadere informatie

inschrijven als woningzoekende

inschrijven als woningzoekende inschrijven als woningzoekende Inschrijven als woningzoekende bij Woonbedrijf Op zoek naar een huurwoning? We helpen u graag! Inschrijven als woningzoekende 3 Een gewone eengezinswoning, een luxe appartement,

Nadere informatie

regionaal & betrokken Woning zoeken

regionaal & betrokken Woning zoeken regionaal & betrokken Woning zoeken Als u op zoek bent naar een huurwoning in de gemeente Borsele of Reimerswaal dan bent u bij R&B Wonen aan het goede adres. R&B Wonen is de grootste verhuurder in deze

Nadere informatie

Als u een (andere) huurwoning zoekt in Leerdam

Als u een (andere) huurwoning zoekt in Leerdam Als u een (andere) huurwoning zoekt in Leerdam U wilt in aanmerking komen voor een (andere) huurwoning in de gemeente Leerdam? Dat kan! Sinds 4 maart 2010 zijn er geen bindingseisen meer en kan iedereen

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER VOOR HET HUREN VAN EEN WONING

INSCHRIJFFORMULIER VOOR HET HUREN VAN EEN WONING INSCHRIJFFORMULIER VOOR HET HUREN VAN EEN WONING 1a. Persoonlijke gegevens aanvrager Achternaam Geboortedatum Voorna(a)m(en) voluit Postcode / woonplaats Geboorteplaats Geslacht man vrouw Nationaliteit

Nadere informatie

Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan

Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan 21 maart 2011 Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan De gemeente Barendrecht is volop in ontwikkeling en het centrumgebied van Barendrecht staat aan de vooravond van een grondige vernieuwing.

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER EN BIJLAGEN VOOR HET HUREN VAN EEN WONING IN HET PROJECT: NOORDBEST

INSCHRIJFFORMULIER EN BIJLAGEN VOOR HET HUREN VAN EEN WONING IN HET PROJECT: NOORDBEST INSCHRIJFFORMULIER EN BIJLAGEN VOOR HET HUREN VAN EEN WONING IN HET PROJECT: NOORDBEST 1a. Persoonlijke gegevens aanvrager Achternaam Geboortedatum Voorna(a)m(en) voluit Postcode / woonplaats Geboorteplaats

Nadere informatie

14 Juli 20 U zoekt een woning

14 Juli 20 U zoekt een woning U zoekt een woning U zoekt een huurwoning in Noordoost-Groningen? Dan kunt u terecht bij Acantus. Wij verhuren zo n 13.000 sociale huurwoningen. Van eengezinswoningen tot seniorenappartementen, in verschillende

Nadere informatie

Wijziging Uitvoeringsinstructie 12 Tijdelijke Verhuur naar aanleiding van de wijzigingen in de Leegstandwet d.d. 1 juli 2013(3B, 2014, 179)

Wijziging Uitvoeringsinstructie 12 Tijdelijke Verhuur naar aanleiding van de wijzigingen in de Leegstandwet d.d. 1 juli 2013(3B, 2014, 179) GEMEENTEBLAD Nr. 65220 17 november Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. 2014 Wijziging Uitvoeringsinstructie 12 Tijdelijke Verhuur naar aanleiding van de wijzigingen in de Leegstandwet d.d. 1 juli

Nadere informatie

BESLUIT: vast te stellen de navolgende Regionale beleidsregels urgentie Stadsregio Amsterdam 2015.

BESLUIT: vast te stellen de navolgende Regionale beleidsregels urgentie Stadsregio Amsterdam 2015. Regionale beleidsregels urgentie 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland, overwegende dat het wenselijk is om de regionale beleidsregels omtrent urgentieverlening vast

Nadere informatie

Vul uw gegevens in zoals ze op uw paspoort of identiteitskaart vermeld staan en schrijf tussenvoegsels volledig. Familienaam.

Vul uw gegevens in zoals ze op uw paspoort of identiteitskaart vermeld staan en schrijf tussenvoegsels volledig. Familienaam. 1. Persoonsgegevens Vul uw gegevens in zoals ze op uw paspoort of identiteitskaart vermeld staan en schrijf tussenvoegsels volledig. Gegevens aanvrager Familienaam Voorletters Woonadres Postcode en woonplaats

Nadere informatie

REGIONALE HUISVESTINGSVERORDENING BESTUUR REGIO UTRECHT VERSIE 31 DECEMBER 2014

REGIONALE HUISVESTINGSVERORDENING BESTUUR REGIO UTRECHT VERSIE 31 DECEMBER 2014 REGIONALE HUISVESTINGSVERORDENING BESTUUR REGIO UTRECHT VERSIE 31 DECEMBER 2014 REGIONALE HUISVESTINGSVERORDENING BESTUUR REGIO UTRECHT VERSIE 31 DECEMBER 2014 Vastgesteld bij besluit van 17 december

Nadere informatie

Inwoning, samenwonen en medehuur

Inwoning, samenwonen en medehuur Inwoning, samenwonen en medehuur Alles goed geregeld Wanneer u voor korte of langere tijd iemand bij u in wilt laten wonen, noemen we dat inwoning of samenwonen. Soms kan het ook verstandig zijn om iemand

Nadere informatie

Beleidsregels urgenties woonruimteverdeling per 1 juli 2015(3b, 2015, 159)

Beleidsregels urgenties woonruimteverdeling per 1 juli 2015(3b, 2015, 159) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. Nr. 64278 15 juli 2015 Beleidsregels urgenties woonruimteverdeling per 1 juli 2015(3b, 2015, 159) Afdeling 3B Nummer 159 Publicatiedatum 30 juni 2015

Nadere informatie

Huisvestingsverordening gemeente Hoorn 2014

Huisvestingsverordening gemeente Hoorn 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Hoorn. Nr. 56065 9 oktober 2014 Huisvestingsverordening gemeente Hoorn 2014 Zaaknummer: 1050251 gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Modelraadsbesluit tot vaststelling van de Verordening woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2015

Modelraadsbesluit tot vaststelling van de Verordening woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2015 Definitieve versie d.d. 22 april 2015 Modelraadsbesluit tot vaststelling van de Verordening woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2015 De raad van de gemeente (NAAM), gelet op de Gemeentewet; artikel 4,

Nadere informatie

Huurdersinformatie. Wijziging tenaamstelling

Huurdersinformatie. Wijziging tenaamstelling 1 Huurdersinformatie Wijziging tenaamstelling Wijziging tenaamstelling Stel, u woont samen met een huurder van Rochdale, en deze huurder vertrekt of komt te overlijden. Dan is het niet vanzelfsprekend

Nadere informatie

HUISVESTINGSVERORDENING REGIO UTRECHT GEMEENTE MONTFOORT

HUISVESTINGSVERORDENING REGIO UTRECHT GEMEENTE MONTFOORT HUISVESTINGSVERORDENING REGIO UTRECHT 2015 GEMEENTE MONTFOORT WONINGMARKT REGIO UTRECHT Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN. HOOFDSTUK 2 VERDELING VAN WOONRUIMTE...7 Paragraaf 2.1 Werkingsgebied -7 Paragraaf

Nadere informatie

Inschrijfformulier woonruimte

Inschrijfformulier woonruimte Inschrijfformulier woonruimte Kijk eerst bij de vestigingscriteria en doe de aanmeldingstest. Hieruit blijkt of u zich kunt aanmelden als woningzoekende in de gemeente Eemnes. Naast de vragen die nodig

Nadere informatie

Inschrijven en woningtoewijzing

Inschrijven en woningtoewijzing Wilt u een woning huren bij Destion? In deze brochure kunt u lezen hoe dat werkt en wat u kunt doen om in aanmerking te komen voor een huurwoning van onze woningcorporatie. Inschrijven U komt voor een

Nadere informatie

Aanvraagformulier Huisvestingsvergunning

Aanvraagformulier Huisvestingsvergunning Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Postbus 83 1160 AB ZWANENBURG T 020 407 9000 F 020 407 9090 Aanvraagformulier Huisvestingsvergunning Voor welke woning (woonark of standplaats) vraagt u een huisvestingsvergunning

Nadere informatie

Beleidsregels Leegstandwet

Beleidsregels Leegstandwet Beleidsregels Leegstandwet Datum: 28 april 2009 Burgemeester en wethouders van Soest; Gelet op artikel 1.3, vierde lid Algemene Wet Bestuursrecht en artikel 15, eerste lid van de Leegstandwet; Overwegende

Nadere informatie

WONEN OP DE NOORD-VELUWE

WONEN OP DE NOORD-VELUWE WONEN OP DE NOORD-VELUWE ALLE REGELS OP EEN RIJ Wonen op de Noord-Veluwe De regio Noord-Veluwe bestaat uit Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten, en Epe, Hattem en Heerde. Zoekt u een

Nadere informatie

Burgerservicenummer (BSN) (voorheen Sofinummer) Dossiernummer (in te vullen door behandelend ambtenaar)

Burgerservicenummer (BSN) (voorheen Sofinummer) Dossiernummer (in te vullen door behandelend ambtenaar) Binnenhof 1, 2991 AA Barendrecht Postbus 501, 2990 EA Barendrecht 14 0180 (Algemeen nummer) gemeente@barendrecht.nl www.barendrecht.nl Bank: 3054.00.215 Rabobank (Iban:NL04RABO0305400215, swift/bic:rabol2u)

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER VOOR HET HUREN VAN EEN WONING

INSCHRIJFFORMULIER VOOR HET HUREN VAN EEN WONING INSCHRIJFFORMULIER VOOR HET HUREN VAN EEN WONING 1a. Persoonlijke gegevens aanvrager Achternaam Voorna(a)m(en) voluit Postcode / woonplaats Geboortedatum Geboorteplaats Geslacht man vrouw Nationaliteit

Nadere informatie

Ruilen van huurwoning

Ruilen van huurwoning wonen begint bij mensen Ruilen van huurwoning Woningruil, hoe werkt dat? Als u graag een andere woning wilt, kunt u reageren op huurwoningen via WoningNet. Een andere mogelijkheid om aan een nieuwe woning

Nadere informatie

lllllllllllllllllllllllllllllll

lllllllllllllllllllllllllllllll Roggemand RAADSBESLUIT lllllllllllllllllllllllllllllll D14.003869 De Raad van de gemeente Koggenland; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; van 27 mei 2014; gelet op artikel

Nadere informatie

Postbus 311 7000 AH DOETINCHEM Tel.: 0314-365616

Postbus 311 7000 AH DOETINCHEM Tel.: 0314-365616 Postbus 311 7000 AH DOETINCHEM Tel.: 0314-365616 Geldigheidsduur inschrijving: 1 jaar ZOEKOPDRACHT t.b.v. het huren van woonruimte 1. AANVRAGER Naam en voornamen : Postcode + woonplaats : Telefoonnummer

Nadere informatie

Zoekt u een huurwoning van Vallei Wonen in Woudenberg?

Zoekt u een huurwoning van Vallei Wonen in Woudenberg? Zoekt u een huurwoning van Vallei Wonen in Woudenberg? Zoekt u een huurwoning van Vallei Wonen in Woudenberg? Doorloop dan stapsgewijs de onderstaande spelregels: 1. Ga na of u aan de basisvoorwaarden

Nadere informatie

Inschrijven huurwoning

Inschrijven huurwoning Inschrijven huurwoning Om in aanmerking te komen voor een huurwoning dient u bij ons ingeschreven te staan. Met het inschrijfformulier dient u de navolgende stukken mee te zenden: - Recente salarisstrook

Nadere informatie

Beleidsnotitie over maatschappelijke indicaties ten behoeve van zelfstandig wonen (2014)

Beleidsnotitie over maatschappelijke indicaties ten behoeve van zelfstandig wonen (2014) Beleidsnotitie over maatschappelijke indicaties ten behoeve van zelfstandig wonen (2014) Gemeente Houten Vastgesteld door College van B&W op 1 april 2014 Inleiding In Houten zijn een aantal instellingen

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER EN BIJLAGEN VOOR HET HUREN VAN EEN WONING IN HET PROJECT KLEINRIJK

INSCHRIJFFORMULIER EN BIJLAGEN VOOR HET HUREN VAN EEN WONING IN HET PROJECT KLEINRIJK INSCHRIJFFORMULIER EN BIJLAGEN VOOR HET HUREN VAN EEN WONING IN HET PROJECT KLEINRIJK 1 1a. Persoonlijke gegevens aanvrager Achternaam Geboortedatum Voorna(a)m(en) voluit Postcode / woonplaats Geboorteplaats

Nadere informatie

Huurdersinformatie. Woningruil

Huurdersinformatie. Woningruil 1 Huurdersinformatie Woningruil Woningruil Bent u op zoek naar een nieuwe woning? Maar komt u met uw inschrijftijd of woonduur nog niet in aanmerking voor een andere woning via WoningNet? Dan kunt u denken

Nadere informatie