URGENTIEWIJZER STICHTING URGENTIEVERLENING WEST UTRECHT versie wimo2015aug05

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "URGENTIEWIJZER STICHTING URGENTIEVERLENING WEST UTRECHT versie wimo2015aug05"

Transcriptie

1 URGENTIEWIJZER STICHTING URGENTIEVERLENING WEST UTRECHT versie wimo2015aug05 Vooraf In de Regio West Utrecht zijn meer woningzoekenden dan dat er te verdelen woningen beschikbaar komen. Alle woningzoekenden zullen dus enige tijd moeten wachten en zoeken voordat zij kunnen verhuizen. Het kan echter gebeuren dat u als woningzoekende in een zodanige situatie verkeert of dreigt te komen dat u niet langer op uw beurt kunt wachten en dat u voorrang moet krijgen op alle andere woningzoekenden. In dat geval kunt u een urgentie aanvragen. Op pagina 6 en 7 van deze urgentiewijzer, vindt u algemene informatie over het aanvragen van urgentie. Aan de hand van deze urgentiewijzer kunt u, samen met een medewerker van de woningcorporatie, inschatten hoe uw kansen zijn op toekenning van de urgentieverklaring en dus of het zin heeft een aanvraag daarvoor in te dienen. De urgentiewijzer begint met enkele algemene vragen over uw situatie. Dit deel dient eerst te worden doorlopen, omdat dan duidelijk wordt of het zin heeft verder te gaan. Wilt een urgentie aanvragen wegens dreigende dakloosheid, relatiebeëindiging, financiële - of medische omstandigheden dan dient u alle vragen in dit eerste blok te beantwoorden. Gaat het om een mantelzorgindicatie dan kunt u de vragen a tot en met c overslaan. Voor een urgentie wegens een volkshuisvestelijke indicatie, maatschappelijke indicatie of die voor statushouders behoeft u deze urgentiewijzer niet in te vullen. In deze gevallen vindt de urgentieverlening cq woningtoewijzing op andere wijze plaats. DEEL I ALGEMENE TOETSINGSCRITERIA a b c Staat u langer dan één jaar- ingeschreven in de Basisregistratie Personen (= bevolkingsregister) van één van de gemeenten in de woningmarktregio: De Ronde Venen, Lopik, Montfoort. Oudewater, Stichtse Vecht of Woerden Beschikt u over zelfstandige 1 ) en voor permanente 2 ) bewoning aangewezen woonruimte in een van de bij vraag a genoemde gemeenten en is die woonruimte langer dan één jaar- uw feitelijk en rechtmatig hoofdverblijf? 1 ) Zelfstandig = eigen toegang, eigen keuken/toilet/badkamer 2 ) Permanent = de woning is volgens het bestemmingsplan aangewezen of bestemd voor permanente bewoning c Bent u ingeschreven als woningzoekende bij Woningnet? d e f g Is sprake van een bijzondere persoonlijke noodsituatie en is deze noodsituatie ontstaan buiten uw eigen schuld en niet te voorzien? Kunt u aantonen eerst zelf naar oplossingen te hebben gezocht? Moet u binnen zes maanden verhuizen? Kunt u aantonen dat u niet in staat bent om zelf binnen zes maanden voor passende huisvesting te zorgen? h Is uw inkomen 1 ) lager dan ? 1 ) Belastbaar inkomen excl. de inkomens van inwonende kinderen. Hebt u één of meer van deze vragen met nee beantwoord dan kunt u waarschijnlijk geen urgentie krijgen. Omdat deze urgentiewijzer is bedoeld als kansinschatting staat het u uiteraard vrij toch een aanvraag in te dienen. Hebt u alle vragen met ja beantwoord dan kunt u in deel II een verdere inschatting maken van uw kansen. 1

2 Maar lees eerst het onderstaande overzichtje, waarin u kunt zien in welke gevallen er geen urgentie kan worden verleend. GEEN URGENTIE U komt in de regel NIET in aanmerking voor een urgentieverklaring wanneer Algemeen - u zich kunt (of had kunnen) beroepen op huurbescherming - de afstand wonen-werken te groot is (geworden) - u zelf geen actie ondernam om de noodsituatie te voorkomen of op te lossen - u uw probleem (voorlopig) zelf kunt oplossen (bijv. wanneer u over financiële middelen beschikt (kunt beschikken) waarmee u voor de tijd dat u naar verwachting- nog niet aan de beurt bent voor een sociale huurwoning een woning in de vrije sector kunt huren) - u uw huur heeft opgezegd of woning heeft verkocht zonder dat er vervangende woonruimte is - u uit het buitenland terugkeert Relatieproblemen - er geen minderjarig(e) kind(eren) is/zijn - u korter dan twee jaar samenwoonde en/of - de samenwoning langer dan drie maanden geleden werd beëindigd - u naliet het recht om in de woning te blijven wonen te claimen, tenzij dat niet mogelijk was - één van de partners de beschikking over woonruimte houdt of had kunnen houden - één van de partners de mogelijkheid had of heeft om over woonruimte te beschikken - u méér ruimte nodig hebt om uw kinderen in het kader van een omgangsregeling te ontvangen - er sprake is van een slechte ouder-kindrelatie - een kind niet wil meeverhuizen met de ouders Technische problemen van de woning en woonomgeving - uw woning in slechte staat verkeert of slecht is onderhouden - u ruzie met de buren/buurt hebt of er sprake is van overlast - u heimwee hebt naar de oude buurt of de buurt achteruit gaat Inwoning/onvoldoende woonruimte/overbewoning - u niet over zelfstandige woonruimte beschikt(e) - de hoofdhuurder verhuist en u geen hoofdhuurder kunt worden - u een baby heeft of verwacht en/of te klein woont - u iemand wilt laten inwonen of bij gezinshereniging - er geen optimale werk- of studeerruimte is Medisch / financiële problemen - een verhuizing de medische situatie niet oplost - het onderhoud van de tuin of het doen van het huishouden moeilijk/onmogelijk wordt Wanneer u, na lezing van het bovenstaande, in aanmerking denkt te komen voor een urgentieverklaring ga dan naar het hierna volgende deel II en lees dan ook de algemene informatie, zoals die vanaf blz. 6 in deze urgentiewijzer is opgenomen. 2

3 DEEL II De Regionale huisvestingsverordening kent voor zover voor deze urgentiewijzer relevant- de volgende indicatiegronden: o de sociale indicaties voor dreigende dakloosheid (ga daarvoor naar II-Aa) relatiebeëindiging (ga daarvoor naar II-Ab) financiële omstandigheden (ga daarvoor naar II-Ac) o de medische indicatie (ga daarvoor naar II-B) o de mantelzorgindicatie (ga daarvoor naar II-C) DEEL II Aa SOCIALE INDICATIE - DREIGENDE DAKLOOSHEID 1. Is de dakloosheid langer dan een maand geleden ontstaan? 2. Is er sprake van een echte dienstwoning 1 ) die u moet verlaten? 1 ) er is een direct verband tussen de aard van het werk en het bewonen van de woning JAê NEEè ga naar vraag 5 3. Was het te voorzien dat u de echte dienstwoning op een bepaald moment zou moeten verlaten? 4. Heeft de werkgever u tot vrije oplevering van de woning gedwongen? 5. Is er een uitspraak van de rechter, gedaan ivm relatieverbreking, waardoor u de woning moet verlaten? wegens dreigende dakloosheid 6. Is er een uitspraak van de rechter, niet gedaan ivm relatieverbreking, waardoor u de woning moet verlaten? JAê NEEè ga naar vraag 8 7. Had u deze uitspraak kunnen voorkomen? 8. Is sprake van een calamiteit, zoals brand of overstroming? 3

4 DEEL II SOCIALE INDICATIE - RELATIEBEEINDIGING (Ab) 1. Heeft u gedurende minimaal twee aaneengesloten jaren met uw partner op één adres gewoond? 2. Is er minimaal één minderjarig kind? 3. Kan of kon één van de partners de huurovereenkomst of hypotheek overnemen of op een andere wijze in de woningbehoefte voorzien? NEE JAè GEEN urgentie krijgen bij echtscheiding ga hieronder verder 4a. Werd het echtscheidingsverzoek al ingediend bij de rechtbank? bij geregistreerd partnerschap ga hieronder verder 4b. Werd het partnerschap langer dan drie maanden geleden beëindigd? bij samenleving met/zonder contract ga hieronder verder 4c. Werd het samenlevingscontract conform dat contract langer dan 3 maanden geleden beëindigd of werd de wens tot beëindiging van de samenleving langer dan 3 maanden geleden per aangetekende brief kenbaar gemaakt JAê NEEè de urgentieaanvraag nog niet indienen LANGER DAN 3 mndè KORTER DAN 3 mndê GEEN urgentie krijgen of ga naar vraag 6 LANGER DAN 3 mndè KORTER DAN 3 mndê GEEN urgentie krijgen of ga naar vraag 6 5 Deed de rechter langer dan drie maanden geleden uitspraak U maakt kans op toekenning van een urgentie. Lees verder op blz. 6. U maakt kans op toekenning van een urgentie. Lees verder op blz. 6. LANGER DAN 3 mndè KORTER DAN 3 mndê GEEN urgentie krijgen of ga naar vraag 6 U maakt kans op toekenning van een urgentie. Lees verder op blz Kunt u, bij het ontbreken van de genoemde documenten, d.m.v. een uittreksel uit het BPR ( bevolkingsregister ) binnen drie maanden na de daadwerkelijke beëindiging aantonen dat de samenwoning daadwerkelijk is beëindigd. 4

5 DEEL II SOCIALE INDICATIE - FINANCIËLE OMSTANDIGHEDEN (Ac) 1. Heeft u de zorg voor één of meer minderjarige kinderen die bij u staan geregistreerd 2. Zijn de financiële problemen aan u verwijtbaar? 3. Zijn de financiële problemen het directe gevolg van relatiebeëindiging? 4. Komt u in aanmerking voor een uitkering uit een gemeentelijk woonlastenfonds, dan wel een vergelijkbare gemeentelijke regeling, met daaraan de voorwaarde om te zien naar goedkopere woonruimte. DEEL II MEDISCHE INDICATIE (B) 1. Is uw woonsituatie om medische redenen (fysiek/psychisch) onhoudbaar of is er sprake van een als gevolg van de woonsituatie- zeer progressief ziektebeeld? JAê NEEè ga naar vraag 4 2. Staat u voor deze klachten onder behandeling van een arts of specialist? 3. Lost een verhuizing naar een andere woning uw medische of woonproblemen op? 4. Wordt verhuizing aanbevolen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning en is een verhuizing naar het oordeel van burgemeester en wethouders spoedeisend en de goedkoopste adequate voorziening? DEEL II MANTELZORGINDICATIE (C) 1. Is door burgemeester en wethouders van de woongemeente van de mantelzorgontvanger bepaald dat sprake is van een zorgvraag en dat deze met mantelzorg kan worden beantwoord? 2. Staat de urgentieaanvrager als woningzoekende ingeschreven bij Woningnet? 3. Is in de huidige woonsituatie sprake van huurschulden en/of het veroorzaken van overlast? 4. Is de huidige reisafstand tussen mantelzorgverlener en ontvanger méér dan 5 kilometer en kan deze, na de verhuizing, korter dan 5 kilometer worden? 5. Wordt de mantelzorg méér dan 8 uren per week en verdeeld over 4 of meer dagen per week verleend? 6. Zal de mantelzorg naar verwachting- nog enkele jaren verstrekt gaan worden? 7. Is in verband met deze mantelzorgsituatie al een urgentie toegekend? 5

6 U wilt een urgentieverklaring in West Utrecht aanvragen U heeft de urgentiewijzer ingevuld en kwam tot de conclusie dat u aan de criteria voldoet en uw situatie zodanig is dat u aanmerking zou kunnen komen voor de toekenning van een urgentieverklaring. Hierna wordt ingegaan op de procedure, de te overleggen documenten, de kosten, de hardheidsclausule, het zoekprofiel en welke mogelijkheden de urgentieverklaring wel of niet biedt. Procedure Na het invullen van de urgentiewijzer beziet u samen met de medewerker van de corporatie uw kansen op het verkrijgen van een urgentieverklaring. Wanneer u besluit een aanvraag in te dienen kunt u om een aanvraagformulier vragen en dat, met de benodigde documenten, opsturen naar Het vierde huis (Het vierde huis, afdeling West Utrecht, postbus 196, 1380 AD WEESP of naar met vermelding van naam en registratienummer). Het vierde huis onderzoekt de aanvraag en onderliggende documenten. Ook kan er advies worden gevraagd aan derden, zoals bijv. een onafhankelijke arts of maatschappelijk werker. dan worden opgeroepen voor een onderzoek of thuis wordt bezocht. Het vierde huis adviseert vervolgens aan de Urgentie Commissie West Utrecht (UCWU), die op de aanvraag beslist. Let op: Het behandeling van de urgentieaanvraag duurt gemiddeld zes tot acht weken, terwijl de UCWU in principe één keer per maand vergadert. Procedure in geval van een mantelzorgurgentie Degene die wil verhuizen vraagt de urgentie aan. Dat kan de mantelzorgontvanger, maar ook de mantelzorgverlener zijn. Zo mogelijk voordat u (de aanvrager) naar de corporatie gaat (zie onder procedure) dient u zelf enkele documenten op te vragen. U dient in ieder geval over deze documenten te beschikken wanneer u de aanvraag indient. Bij de eigenaar van de woning of de hypotheekbank moet u een verklaring aanvragen waaruit blijkt dat er geen huur- of hypotheekschuld is. Ook dient een verklaring te worden aangevraagd waaruit blijkt dat aanvrager geen overlast heeft veroorzaakt. Vervolgens dient u bij de gemeente waar de mantelzorgontvanger woont een verklaring aan te vragen waaruit de, door mantelzorg te beantwoorden, zorgvraag van de mantelzorgontvanger blijkt. Uit dat document moet blijken gedurende hoeveel dagen per week en uren per dag de mantelzorg verleend gaat worden en waarin tevens een prognose van de duur van de te verlenen mantelzorg wordt gegeven. Met deze documenten wendt u zich tot de corporatie van de gemeente waarheen u wil verhuizen en u voegt ze bij het in te zenden aanvraagformulier. De procedure is verder zoals dat hierboven is vermeld. Kosten en de betalingsverplichting Door de aanvraag in te dienen verplicht u zich de daarmee gemoeid zijnde kosten ad 150 (peil juli 2015) te voldoen. U betaalt dit bedrag via een door u af te geven machtiging tot eenmalige afschrijving. Deze maakt deel uit van het aanvraagformulier. Genoemd bedrag wordt in geen enkel geval gerestitueerd. Dus ook niet wanneer u bijvoorbeeld - de aanvraag intrekt, omdat u er toch in slaagde uw probleem zelf op te lossen of - wanneer uw aanvraag niet kan worden behandeld, omdat u naliet de benodigde/gevraagde documenten tijdig aan te leveren of - wanneer de urgentieaanvraag wordt afgewezen. Bij de aanvraag te overleggen documenten en buiten behandeling stelling Een aanvraag wordt pas in behandeling genomen wanneer u alle voor de beoordeling benodigde documenten inleverde. Wanneer dat niet binnen een gestelde termijn plaatsvindt wordt de aanvraag buiten behandeling gesteld. Levert u de betreffende documenten later alsnog in dan is dat een nieuwe aanvraag en zijn de kosten opnieuw verschuldigd. De behandeling van de aanvraag kan alleen worden heropend wanneer de aanvrager aantoont dat hij niet nalatig is geweest en de situatie ten opzichte van de oorspronkelijke aanvraag niet is gewijzigd. Een overzicht van de bij de aanvraag in te leveren documenten is als bijlage bij deze urgentiewijzer opgenomen. 6

7 Hardheidsclausule In zeer bijzondere situaties, wanneer de toepassing van de verordening zou leiden tot bijzondere hardheid kunnen burgemeester en wethouders, op advies van de UCWU, met toepassing van de zogenaamde hardheidsclausule, afwijken van de verordening en besluiten toch een urgentieverklaring af te geven. Deze urgentieverklaring geldt dan alleen in de eigen woongemeente. En dan heeft u een urgentieverklaring De urgentieverklaring is geldig gedurende zes maanden en vervalt na die periode automatisch. Aan de verklaring wordt een zgn zoekprofiel gekoppeld. Het zoekprofiel is standaard een flatwoning vanaf de 1 e verdieping in de regio Utrecht. Daarvan kan lokaal worden afgeweken als huisvesting in de eigen woongemeente dringend gewenst is en daar geen flatwoningen zijn. In geval van een medische - of mantelzorgindicatie kan op basis van de ingewonnen adviezen worden afgeweken van het standaard zoekprofiel. Let wel: De urgentieverklaring is bedoeld om uw acute woonprobleem (dak boven het hoofd) op te lossen. Er kan dan ook geen sprake zijn van het honoreren van woonwensen. Met de urgentieverklaring is het mogelijk te reageren op aangeboden flatwoningen: Bunnik, De Bilt, De Ronde Venen, Houten, IJsselstein, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Vianen, Wijk bij Duurstede, Woerden en Zeist. Reageren er meer urgenten op een passende woning dan krijgt de urgente met de als eerste afgegeven urgentieverklaring de woning aangeboden. Verlenging Uitsluitend in het geval er in de urgentieperiode van zes maanden geen woningen beschikbaar kwamen die voldeden aan het voor u geldende (regionale) zoekprofiel, kan de urgentieverklaring, op uw schriftelijke en gemotiveerde verzoek, éénmalig worden verlengd. In dat geval kan u ook een éénmalig passend aanbod worden gedaan. Bij weigering daarvan vervalt de urgentieverklaring. U hoeft dus niet op alle u passende woningen te reageren of aangeboden woningen te accepteren, maar wanneer het u dan niet lukt binnen zes maanden een andere woning te krijgen wordt u deze opstelling wel tegengeworpen en kan de verklaring niet worden verlengd. wimo2015aug05 7

Voorrang krijgen bij het zoeken naar een woning

Voorrang krijgen bij het zoeken naar een woning Voorrang krijgen bij het zoeken naar een woning Als u zich inschrijft als woningzoekende, kunt u reageren op woningen die worden aangeboden in de hele regio (de gemeenten Stichtse Vecht, Lopik, Montfoort,

Nadere informatie

Huisvestingsverordening artikel Urgent woningzoekenden 1. Burgemeester en wethouders kunnen een in het register* ingeschreven woningzoekende

Huisvestingsverordening artikel Urgent woningzoekenden 1. Burgemeester en wethouders kunnen een in het register* ingeschreven woningzoekende 2 3 Huisvestingsverordening artikel 2.5.1 Urgent woningzoekenden 1. Burgemeester en wethouders kunnen een in het register* ingeschreven woningzoekende urgent verklaren, waarbij de volgende voorwaarden

Nadere informatie

=CONCEPT= Beleidsregels voor urgentie

=CONCEPT= Beleidsregels voor urgentie =CONCEPT= Beleidsregels voor urgentie Ter verduidelijking van de Huisvestingsverordening gemeente Utrechtse Heuvelrug Versie februari 2011 1 Inleiding De regels voor woonruimteverdeling zijn vastgelegd

Nadere informatie

Urgentiewijzer Regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

Urgentiewijzer Regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden Urgentiewijzer Regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden In deze urgentiewijzer leest u wat er met urgentie wordt bedoeld en hoe u eventueel voor urgentie in aanmerking kunt komen. Er zijn binnen de regio

Nadere informatie

Aanvraagformulier Urgentie datum ontvangst :

Aanvraagformulier Urgentie datum ontvangst : Aanvraagformulier Urgentie datum ontvangst : nummer: Alleen inwoners van De Ronde Venen, Lopik, Montfoort, Oudewater, Stichtse Vecht, Woerden kunnen een aanvraag indienen. 1 Naam........ Voorletter(s)..

Nadere informatie

Uw huidige woning is ongeschikt om te blijven wonen vanwege:

Uw huidige woning is ongeschikt om te blijven wonen vanwege: Uitleg urgentieverklaring Holland Rijnland Een urgentieverklaring voor woonruimte Sommige woningzoekenden kunnen op grond van de Huisvestingsverordening in aanmerking komen voor een urgentieverklaring.

Nadere informatie

Postbus 150, 3830 AD Leusden, telefoon 14033,

Postbus 150, 3830 AD Leusden, telefoon 14033, Postbus 150, 3830 AD Leusden, telefoon 14033, email: gemeente@leusden.nl HOE VRAAG IK VOORRANG AAN? In bijzondere situaties kan het nodig zijn dat iemand sneller aan woonruimte wordt geholpen en daarom

Nadere informatie

Overzicht wijzigingen van de huisvestingsverordening per 1 juli 2017

Overzicht wijzigingen van de huisvestingsverordening per 1 juli 2017 Overzicht wijzigingen van de huisvestingsverordening per 1 juli 2017 A. artikel 1.1 wordt als volgt gewijzigd Lid 8 Economische binding: de binding van een persoon aan de woningmarktregio waarbij die persoon

Nadere informatie

Stroomschema Urgentie

Stroomschema Urgentie Stroomschema Urgentie Om gemakkelijk na te gaan of u voor urgentie in aanmerking komt voor een woning bij Woonstichting VechtHorst kunt u het volgende stroomschema doorlopen. Op het stroomschema zijn de

Nadere informatie

In deze urgentiewijzer leest u wat met urgentie wordt bedoeld en hoe u eventueel voor urgentie in aanmerking kunt komen.

In deze urgentiewijzer leest u wat met urgentie wordt bedoeld en hoe u eventueel voor urgentie in aanmerking kunt komen. In deze urgentiewijzer leest u wat met urgentie wordt bedoeld en hoe u eventueel voor urgentie in aanmerking kunt komen. Er zijn in onze gemeente te weinig woningen beschikbaar om alle woningzoekenden

Nadere informatie

Aanvraagformulier urgentie regio Alkmaar

Aanvraagformulier urgentie regio Alkmaar Aanvraagformulier urgentie regio Alkmaar Dit aanvraagformulier geldt alleen voor inwoners van de gemeente Alkmaar en de gemeente Heerhugowaard. Alleen in zeer uitzonderlijke situaties kunt u een urgentieverklaring

Nadere informatie

In deze urgentiewijzer leest u wat met urgentie wordt bedoeld en hoe u eventueel voor urgentie in aanmerking kunt komen.

In deze urgentiewijzer leest u wat met urgentie wordt bedoeld en hoe u eventueel voor urgentie in aanmerking kunt komen. In deze urgentiewijzer leest u wat met urgentie wordt bedoeld en hoe u eventueel voor urgentie in aanmerking kunt komen. Er zijn in onze gemeente te weinig woningen beschikbaar om alle woningzoekenden

Nadere informatie

Een verzoek om urgentie

Een verzoek om urgentie Een verzoek om urgentie 100% wonen Urgentie Kom ik in aanmerking? Als u door een acute noodsituatie, zonder dat u die kon voorzien, op korte termijn andere huisvesting nodig heeft, komt u eventueel in

Nadere informatie

FORMULIER BEOORDELING MANTELZORGURGENTIE

FORMULIER BEOORDELING MANTELZORGURGENTIE FORMULIER BEOORDELING MANTELZORGURGENTIE Naam en voorletters van de aanvrager die via een mantelzorgurgentie in Houten wil komen wonen: Adres/contactgegevens: Registratienummer als woningzoekende in regio

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Dit is besloten in de openbare vergadering van de raad op 15 juni 2017.

GEMEENTEBLAD. Dit is besloten in de openbare vergadering van de raad op 15 juni 2017. Raadsbesluit Voorstelnummer: -040 De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 9 mei nr. BWV17.0134 gelezen en besluit: 1. Kennis te nemen van de

Nadere informatie

U zoekt een woning? In deze brochure leest u wat u moet doen om een woning van ons te kunnen huren.

U zoekt een woning? In deze brochure leest u wat u moet doen om een woning van ons te kunnen huren. U zoekt een woning? In deze brochure leest u wat u moet doen om een woning van ons te kunnen huren. Inhoud Veel woningen, veel woningzoekenden pagina 3 Eerst inschrijven... pagina 4...dan reageren op een

Nadere informatie

Namen + geboortedata:

Namen + geboortedata: gemeente Hardinxveld-Giessendam AANVRAAGFRMULIER URGENTIEVERKLARING URGENTIE - AANVRAAG GEMEENTE HARDINXVELD-GIESSENDAM Voordat u het formulier invult a.u.b. eerst de toelichting + geldende criteria lezen!

Nadere informatie

MET VOORRANG EEN ANDER HUIS

MET VOORRANG EEN ANDER HUIS MET VOORRANG EEN ANDER HUIS Wie het langst als woningzoekende staat ingeschreven of wie het langst een woning van ons huurt, komt als eerste in aanmerking voor een ander huis. Dat is tenminste de normale

Nadere informatie

Urgentiewijzer Regio Bommelerwaard

Urgentiewijzer Regio Bommelerwaard Urgentiewijzer Regio Bommelerwaard Er is sprake van urgentie als u buiten uw eigen verantwoordelijkheid om in een noodsituatie verkeert, bijvoorbeeld in het geval van ernstige bedreiging van de lichamelijke-

Nadere informatie

Onderwerp: vaststellen Huisvestingsverordening Alblasserwaard- Vijfheerenlanden Gemeente Zederik 2015.

Onderwerp: vaststellen Huisvestingsverordening Alblasserwaard- Vijfheerenlanden Gemeente Zederik 2015. Onderwerp: vaststellen Huisvestingsverordening Alblasserwaard- Vijfheerenlanden Gemeente Zederik 2015. Z.9223/RB.33 De Raad der gemeente Zederik; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en

Nadere informatie

HUISVESTINGSVERORDENING ALBLASSERWAARD-VIJFHEERENLANDEN

HUISVESTINGSVERORDENING ALBLASSERWAARD-VIJFHEERENLANDEN HUISVESTINGSVERORDENING ALBLASSERWAARD-VIJFHEERENLANDEN GEMEENTE LEERDAM 2015 1 De gemeenteraad van Leerdam Gelet op het voorstel van het college d.d. 9 juni 2015 Gelet op gelet op de artikelen 2, 4, eerste

Nadere informatie

Of u in aanmerking komt voor sociale urgentie hangt af van de volgende voorwaarden:

Of u in aanmerking komt voor sociale urgentie hangt af van de volgende voorwaarden: Sociale urgentie Wanneer u als woningzoekende een ernstig huisvestingsprobleem heeft, en daarvoor met voorrang andere woonruimte krijgt, noemen we dat sociale urgentie. Om te beoordelen of u in aanmerking

Nadere informatie

Een verzoek om urgentie

Een verzoek om urgentie Een verzoek om urgentie 100% wonen Urgentie Kom ik in aanmerking? Als u door een acute noodsituatie, zonder dat u die kon voorzien, op korte termijn andere huisvesting nodig heeft, komt u eventueel in

Nadere informatie

URGENTIE AANVRAGEN ALGEMEEN

URGENTIE AANVRAGEN ALGEMEEN AANVRAGEN ALGEMEEN INLEIDING In deze brochure geven wij informatie over het aanvragen van urgentie voor een woning van Vallei Wonen in Woudenberg. Een urgentieverklaring wordt alleen via Vallei Wonen afgegeven.

Nadere informatie

-Huisvestingsverordening Alblasserwaard-Vijfheerenlanden gemeente Zederik 2015

-Huisvestingsverordening Alblasserwaard-Vijfheerenlanden gemeente Zederik 2015 CVDR Officiële uitgave van Zederik. Nr. CVDR372647_1 6 december 2016 Huisvestingsverordening Alblasserwaard-Vijfheerenlanden gemeente Zederik 2015 De Raad der gemeente Zederik; gelezen het voorstel van

Nadere informatie

MEDISCHE EN SOCIALE URGENTIE

MEDISCHE EN SOCIALE URGENTIE MEDISCHE EN SOCIALE URGENTIE VOORWAARDEN & AANVRAAGFORMULIER Er zijn mensen die zeer urgent een woning nodig hebben. Die mensen willen wij binnen 3 maanden helpen aan passende woonruimte. Dit is de reden

Nadere informatie

Denkt u met voorrang in aanmerking te komen voor een woning? In deze folder vindt u informatie over de voorwaarden en de procedure voor een urgentie.

Denkt u met voorrang in aanmerking te komen voor een woning? In deze folder vindt u informatie over de voorwaarden en de procedure voor een urgentie. urgentiecommissie woonruimteverdeling Stap-voor-stap urgentiewijzer Denkt u met voorrang in aanmerking te komen voor een woning? In deze folder vindt u informatie over de voorwaarden en de procedure voor

Nadere informatie

zoon/dochter/toegewezen kind vriend/kennis

zoon/dochter/toegewezen kind vriend/kennis Verzendadres Gemeente Barneveld Postbus 63 3770 AB BARNEVELD Aanvraag tijdelijke gedoogbeschikking bewoning recreatieverblijf 1 De gedoogbeschikking wordt aangevraagd door de volgende persoon / hoofdbewoner

Nadere informatie

Urgentie aanvragen. In deze brochure vindt u informatie over het aanvragen van urgentie voor een woning van Vallei Wonen.

Urgentie aanvragen. In deze brochure vindt u informatie over het aanvragen van urgentie voor een woning van Vallei Wonen. Urgentie aanvragen In deze brochure vindt u informatie over het aanvragen van urgentie voor een woning van Vallei Wonen. Versie april 2011 INLEIDING In deze brochure geven wij informatie over het aanvragen

Nadere informatie

Registratienummer sector Ede, 742710 MWES 7 mei 2013

Registratienummer sector Ede, 742710 MWES 7 mei 2013 Registratienummer sector Ede, 742710 MWES 7 mei 2013 Urgentieregeling WERV Gemeenten 2013 Urgentieregeling Gemeenten Wageningen, Ede, Rhenen, Veenendaal Hoofdstuk 1 Algemeen Urgentie is een vangnet op

Nadere informatie

Aanvulling reglement urgentiecommissie

Aanvulling reglement urgentiecommissie Aanvulling reglement urgentiecommissie Onafhankelijke urgentiecommissie Het bestuur van Woning in Zicht benoemt elke drie jaar de nieuwe leden van een onafhankelijke urgentiecommissie. De leden hebben

Nadere informatie

Huisvestingsverordening Alblasserwaard-Vijfheerenlanden gemeente Hardinxveld-Giessendam 2015

Huisvestingsverordening Alblasserwaard-Vijfheerenlanden gemeente Hardinxveld-Giessendam 2015 CVDR Officiële uitgave van Hardinxveld-Giessendam. Nr. CVDR108060_2 8 augustus 2017 Huisvestingsverordening Alblasserwaard-Vijfheerenlanden gemeente Hardinxveld-Giessendam 2015 De gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam

Nadere informatie

MET VOORRANG EEN ANDER HUIS

MET VOORRANG EEN ANDER HUIS MET VOORRANG EEN ANDER HUIS Wie het langst als woningzoekende staat ingeschreven of wie het langst een woning van ons huurt, komt als eerste in aanmerking voor een ander huis. Dat is tenminste de normale

Nadere informatie

MET VOORRANG EEN ANDER HUIS

MET VOORRANG EEN ANDER HUIS MET VOORRANG EEN ANDER HUIS Wie het langst als woningzoekende staat ingeschreven of wie het langst een woning van ons huurt, komt als eerste in aanmerking voor een ander huis. Dat is tenminste de normale

Nadere informatie

Beleidsnotitie urgentie woningzoekenden gemeente Houten

Beleidsnotitie urgentie woningzoekenden gemeente Houten Beleidsnotitie urgentie woningzoekenden gemeente Houten Vastgesteld 16-04-2013 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten besluit vast te stellen de BELEIDSNOTITIE URGENTIE WONINGZOEKENDEN

Nadere informatie

Urgentie: met voorrang een woning

Urgentie: met voorrang een woning op zoek naar woonruimte Urgentie: met voorrang een woning Wordt u plotseling geconfronteerd met een ernstig probleem, dat alleen kan worden opgelost met een andere woning? Dan kunt u misschien urgentie

Nadere informatie

Huisvestingsverordening Alblasserwaard-Vijfheerenlanden gemeente Gorinchem

Huisvestingsverordening Alblasserwaard-Vijfheerenlanden gemeente Gorinchem De gemeenteraad van Gorinchem Gelet op het voorstel van het college d.d. 29 juli 2015; Gelet op gelet op de artikelen 2, 4, eerste lid, aanhef en onder a., 5, 7, 9 tot en met 13, 17, 20, 35 van de Huisvestingswet

Nadere informatie

De Urgentieregeling. Spectrum Wonen. Bezoekadres Larenseweg 28 Lochem www.spectrumwonen.nl

De Urgentieregeling. Spectrum Wonen. Bezoekadres Larenseweg 28 Lochem www.spectrumwonen.nl De regeling Spectrum Wonen Bezoekadres Larenseweg 28 Lochem www.spectrumwonen.nl Openingstijden Maandag t/m donderdag van 08.30 t/m 16.30 uur Vrijdag van 08.30 uur t/m 12.30 uur Zijn er in uw persoonlijke

Nadere informatie

Aanvraag tijdelijke gedoogbeschikking bewoning recreatieverblijf

Aanvraag tijdelijke gedoogbeschikking bewoning recreatieverblijf Gemeente Barneveld Postbus 63 3770 AB Barneveld postregistratie@barneveld.nl Aanvraag tijdelijke gedoogbeschikking bewoning recreatieverblijf 1. Gegevens aanvrager Huidig adres Postcode + plaats N.B. Huidig

Nadere informatie

Aanvulling reglement urgentiecommissie

Aanvulling reglement urgentiecommissie Aanvulling reglement urgentiecommissie Onafhankelijke urgentiecommissie Het bestuur van Woning in Zicht benoemt elke drie jaar de nieuwe leden van een onafhankelijke urgentiecommissie. De leden hebben

Nadere informatie

Urgentie voor een sociale huurwoning aanvragen

Urgentie voor een sociale huurwoning aanvragen Gemeente Woudenberg Urgentie voor een sociale huurwoning aanvragen ALGEMEEN WWW.WOUDENBERG.NL Inleiding In deze brochure geven wij informatie over het aanvragen van urgentie voor een sociale huurwoning

Nadere informatie

Urgentie! Kom ik in aanmerking?

Urgentie! Kom ik in aanmerking? Urgentie! Kom ik in aanmerking? Urgentie! Kom ik in aanmerking? Urgentie is bedoeld voor een woningzoekende met een ernstig huisvestingsprobleem. U komt uitsluitend in aanmerking als er sprake is van een

Nadere informatie

Urgentiebeleid Woningstichting Voerendaal

Urgentiebeleid Woningstichting Voerendaal Urgentiebeleid Woningstichting Voerendaal Urgentie: met voorrang een woning Indien u plotseling geconfronteerd wordt met een ernstig probleem dat alleen kan worden opgelost met een andere woning, dan kunt

Nadere informatie

Huisvestingsverordening gemeente Heusden 2016

Huisvestingsverordening gemeente Heusden 2016 Huisvestingsverordening gemeente Heusden 2016 De raad van de gemeente Heusden; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 augustus 2016; gelet op de Huisvestingswet 2014;

Nadere informatie

Verseon DSO/2012/2497577svdz. Nadere regels urgentie. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere,

Verseon DSO/2012/2497577svdz. Nadere regels urgentie. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere, Nadere regels urgentie Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere, Gelet op het bepaalde in de artikelen 1, 2, 4, 10, 11, 17, 19, 20, 22 en 23 van de Huisvestingsverordening Almere

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER URGENTIE

AANVRAAGFORMULIER URGENTIE AANVRAAGFORMULIER URGENTIE Persoonsgegevens aanvrager/aanvraagster: BSN nummer: Naam: Voorletter(s): M/V Geboortedatum: Nationaliteit: Adres: Nr Postcode: Woonplaats: Correspondentieadres (indien van toepassing):

Nadere informatie

Medische en sociale urgentie

Medische en sociale urgentie Medische en sociale urgentie voorwaarden & aanvraagformulier Mercatus verleent urgentie aan mensen, die zeer urgent een woning nodig hebben. Wij willen deze mensen binnen drie maanden helpen aan passende

Nadere informatie

Urgentieregeling s-hertogenbosch

Urgentieregeling s-hertogenbosch Urgentieregeling s-hertogenbosch Februari 2019 Artikel 1 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a) Huishouden: een alleenstaande, dan wel twee of meer personen die een duurzame gemeenschappelijke

Nadere informatie

Het aanvragen van een urgentieverklaring

Het aanvragen van een urgentieverklaring Het aanvragen van een urgentieverklaring Inhoud Het aanvragen van een urgentieverklaring Het aanvragen van een 3 urgentieverklaring Is het zinvol om urgentie 4 aan te vragen? Wanneer u vanwege een persoonlijke

Nadere informatie

BIJLAGE 3 behorend bij Huisvestingsverordening Heiloo UITVOERINGSVOORSCHRIFT URGENTIEBEPALING. 1. Inleiding

BIJLAGE 3 behorend bij Huisvestingsverordening Heiloo UITVOERINGSVOORSCHRIFT URGENTIEBEPALING. 1. Inleiding BIJLAGE 3 behorend bij Huisvestingsverordening Heiloo UITVOERINGSVOORSCHRIFT URGENTIEBEPALING 1. Inleiding Op grond van artikel 2.5.4 lid 3 van de huisvestingsverordening is het college van burgemeester

Nadere informatie

HUISVESTINGSVERORDENING 2015 REGIO WEST-FRIESLAND. Gemeente Opmeer

HUISVESTINGSVERORDENING 2015 REGIO WEST-FRIESLAND. Gemeente Opmeer HUISVESTINGSVERORDENING 2015 REGIO WEST-FRIESLAND Gemeente Opmeer De raad van de gemeente Opmeer; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van burgemeester en wethouder van 12 mei 2015; gelet

Nadere informatie

VERSLAG 2014 (inclusief vergelijking met de jaren ) URGENTIECOMMISSIE WOONRUIMTEVERDELING HOUTEN

VERSLAG 2014 (inclusief vergelijking met de jaren ) URGENTIECOMMISSIE WOONRUIMTEVERDELING HOUTEN VERSLAG 2014 (inclusief vergelijking met de jaren 2004-2013) URGENTIECOMMISSIE WOONRUIMTEVERDELING HOUTEN Jaarverslag 2014 urgentiecommissie woonruimteverdeling Houten Inleiding Op grond van artikel 2.5.2

Nadere informatie

Voorrang bij woningtoewijzing. Sneller een woning door extra inschrijftijd

Voorrang bij woningtoewijzing. Sneller een woning door extra inschrijftijd Voorrang bij woningtoewijzing Sneller een woning door extra inschrijftijd Soms is het noodzakelijk dat woningzoekenden voorrang krijgen bij het vinden van een huurwoning. Vaak gaat het om vervelende situaties

Nadere informatie

Urgentieregeling s-hertogenbosch Mei 2017

Urgentieregeling s-hertogenbosch Mei 2017 Urgentieregeling s-hertogenbosch Mei 2017 Artikel 1 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. Huishouden: een alleenstaande, dan wel twee of meer personen die een duurzame gemeenschappelijke

Nadere informatie

Gemeente Opmeer. besluit vast te stellen de 'HUISVESTINGSVERORDENING 2015 REGIO WEST-FRIESLAND Gemeente Opmeer 2015'

Gemeente Opmeer. besluit vast te stellen de 'HUISVESTINGSVERORDENING 2015 REGIO WEST-FRIESLAND Gemeente Opmeer 2015' HUISVESTINGSVERORDENING 2015 REGIO WEST-FRIESLAND Gemeente Opmeer De raad van de gemeente Opmeer; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van burgemeester en wethouder van 12 mei 2015; gelet

Nadere informatie

URGENTIECOMMISSIE STAP-VOOR-STAP URGENTIEWIJZER STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN

URGENTIECOMMISSIE STAP-VOOR-STAP URGENTIEWIJZER STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN URGENTIECOMMISSIE STAP-VOOR-STAP URGENTIEWIJZER STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN Heeft u de Nederlandse Nationaliteit? Staat u ingeschreven als woningzoekende? uw meettijd zelf een woning te vinden? dit aantonen?

Nadere informatie

Sociale urgentie. Wat verstaat Woonmeij onder sociale urgentie?

Sociale urgentie. Wat verstaat Woonmeij onder sociale urgentie? Sociale urgentie Wat verstaat Woonmeij onder sociale urgentie? Wat verstaat Woonmeij nu onder sociale urgentie? Urgent zijn die woningzoekenden die buiten eigen schuld een acuut huisvestingsprobleem hebben,

Nadere informatie

Urgentiewijzer voor een woning in de regio Alkmaar

Urgentiewijzer voor een woning in de regio Alkmaar Urgentiewijzer voor een woning in de regio Alkmaar Dit is een uitgave van de gemeenten in de regio Alkmaar, juli 2015 Indien u op zeer korte termijn een andere woning nodig heeft Wanneer er bij u een noodsituatie

Nadere informatie

MEDEHUURDERSCHAP 2011-V2

MEDEHUURDERSCHAP 2011-V2 MEDEHUURDERSCHAP Wat is medehuurderschap? Bij het betrekken van een nieuwe woning ondertekenen huurder en verhuurder altijd gezamenlijk de huurovereenkomst. Wanneer u alleen in uw woning bent gaan wonen

Nadere informatie

Toelichting wijzigingen ten opzichte van de Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2015 Gemeente IJsselstein (vastgesteld op 4 juni 2015))

Toelichting wijzigingen ten opzichte van de Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2015 Gemeente IJsselstein (vastgesteld op 4 juni 2015)) Toelichting wijzigingen ten opzichte van de Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2015 Gemeente IJsselstein (vastgesteld op 4 juni 2015)) Overzicht: aanpassingen huisvestingsverordening per 1 juli 2016

Nadere informatie

TOELICHTING op de Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek

TOELICHTING op de Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 1 TOELICHTING op de Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 2015 15.0006686 HOOFDSTUK 1.1 Begripsbepalingen. Artikel 1.1.2 bijzondere maatschappelijke doelgroep, Artikel 1.1.3 directe bemiddeling,

Nadere informatie

Bijlage 2 Toelichting wijzigingen ten opzichte van Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2015 Gemeente Montfoort (vastgesteld 22 juni 2015)

Bijlage 2 Toelichting wijzigingen ten opzichte van Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2015 Gemeente Montfoort (vastgesteld 22 juni 2015) Bijlage 2 Toelichting wijzigingen ten opzichte van Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2015 Gemeente Montfoort (vastgesteld 22 juni 2015) Overzicht: aanpassingen huisvestingsverordening per 1 juli 2016

Nadere informatie

gelet op de artikelen 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19 en 20 van de Huisvestingswet 2014 en de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

gelet op de artikelen 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19 en 20 van de Huisvestingswet 2014 en de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; Raadsbesluit De raad van de gemeente Heerde; gelezen het voorstel van het college d.d. 7 april 2015; gelet op de artikelen 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19 en 20 van de Huisvestingswet 2014 en de artikelen

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. XXXXXX 2015, nr. XXXXXX;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. XXXXXX 2015, nr. XXXXXX; Huisvestingsverordening gemeente Oldebroek 2015 De raad van de gemeente Oldebroek; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. XXXXXX 2015, nr. XXXXXX; gelet op de artikelen 4, 5, 7, 9, 10,

Nadere informatie

Aanvraagformulier Urgentie

Aanvraagformulier Urgentie Paraaf Klantenservice IN TE VULLEN DOOR CENTRADA Paraaf Verhuurconsulent Betaald.. JA / NEE Aanvraagformulier Urgentie Heeft u de Urgentiewijzer ingevuld en denkt u in aanmerking te komen voor urgentie?

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 maart 2015, nr. B ;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 maart 2015, nr. B ; Huisvestingsverordening gemeente Harderwijk 2015 De raad van de gemeente Harderwijk; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 maart 2015, nr. B15.000858; gelet op de artikelen 4, 5,

Nadere informatie

VERORDENING TOT WIJZIGING VAN DE HUISVESTINGSVERORDENING REGIO UTRECHT 2015 GEMEENTE BUNNIK

VERORDENING TOT WIJZIGING VAN DE HUISVESTINGSVERORDENING REGIO UTRECHT 2015 GEMEENTE BUNNIK VERORDENING TOT WIJZIGING VAN DE HUISVESTINGSVERORDENING REGIO UTRECHT 2015 GEMEENTE BUNNIK De raad van de gemeente Bunnik, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 mei 2017 Gelet op artikel

Nadere informatie

Aanvraagformulier urgentie regio West-Friesland

Aanvraagformulier urgentie regio West-Friesland Aanvraagformulier urgentie regio West-Friesland Persoonsgegevens aanvra(a)ger/ster: BSN (sofinummer verplicht invullen) Naam: Voorletter(s): M/V: Geboortedatum: Nationaliteit: Adres: Nr: Postcode: Woonplaats:

Nadere informatie

Met voorrang een ander huis? Urgentiebeleid woningzoekenden. d.d. 14 september 2010. Vroomshoop & Den Ham

Met voorrang een ander huis? Urgentiebeleid woningzoekenden. d.d. 14 september 2010. Vroomshoop & Den Ham Met voorrang een ander huis? Urgentiebeleid woningzoekenden. d.d. 14 september 2010 Vroomshoop & Den Ham 1 Inhoudsopgave Met voorrang een ander huis?... 3 Voorwaarde: sociale binding met Vroomshoop of

Nadere informatie

Informatie over woonurgentie

Informatie over woonurgentie Informatie over woonurgentie Informatie over woonurgentie In deze folder staat wat woonurgentie inhoudt en wanneer u hiervoor in aanmerking komt. Houdt u er rekening mee dat urgentie alleen in zeer uitzonderlijke

Nadere informatie

Aanvrager dient hiervan officiële documenten te overleggen zoals politierapporten (aangifte), gemeentelijke documenten of anderszins.

Aanvrager dient hiervan officiële documenten te overleggen zoals politierapporten (aangifte), gemeentelijke documenten of anderszins. URGENTIE AANVRAGEN Met het maken van uitzonderingen bij woningtoewijzingen dient zeer zorgvuldig omgegaan te worden. Immers, het geven van voorrang aan de één, betekent langer wachten voor de ander. Er

Nadere informatie

De Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2015 Gemeente Nieuwegein wordt als volgt gewijzigd:

De Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2015 Gemeente Nieuwegein wordt als volgt gewijzigd: GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Nieuwegein Nr. 111444 30 juni 2017 De raad van de gemeente Nieuwegein heeft op 22 juni de Verordening tot wijziging van de Huisvestingsverordening regio Utrecht

Nadere informatie

De Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2015 Gemeente Nieuwegein wordt als volgt gewijzigd:

De Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2015 Gemeente Nieuwegein wordt als volgt gewijzigd: GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Nieuwegein Nr. 115005 5 juli 2017 De raad van de gemeente Nieuwegein heeft op 22 juni de Verordening tot wijziging van de Huisvestingsverordening regio Utrecht

Nadere informatie

Urgentiewijzer Regio Land van Heusden en Altena

Urgentiewijzer Regio Land van Heusden en Altena Urgentiewijzer Regio Land van Heusden en Altena Er is sprake van urgentie als u buiten uw eigen verantwoordelijkheid om in een noodsituatie verkeert. Bijvoorbeeld wanneer u door brand dakloos bent geworden,

Nadere informatie

Urgentie! Kom ik in aanmerking?

Urgentie! Kom ik in aanmerking? Urgentie! Kom ik in aanmerking? Urgentie! Kom ik in aanmerking? Urgentie is bedoeld voor een woningzoekende met een ernstig huisvestingsprobleem. U komt uitsluitend in aanmerking als er sprake is van een

Nadere informatie

Met voorrang een woning zoeken in Delft

Met voorrang een woning zoeken in Delft Met voorrang een woning zoeken in Delft Door persoonlijke omstandigheden kan het gebeuren dat u op zeer korte termijn dringend een andere woning nodig heeft. Dit noemen we urgentie. Met een urgentieverklaring

Nadere informatie

het Raadbesluit tot wijziging van de de Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2015 gemeente Nieuwegein

het Raadbesluit tot wijziging van de de Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2015 gemeente Nieuwegein 20 16-156 Raadsbesluit De raad van de gemeente Nieuwegein; gelet op artikel 4 van de Huisvestingswet 2014; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 april 2016; besluit: vast te stellen:

Nadere informatie

Alles over het wijzigen van de huurovereenkomst

Alles over het wijzigen van de huurovereenkomst Alles over het wijzigen van de huurovereenkomst In een leven kan veel veranderen. U kunt gaan samenwonen of trouwen, maar uw relatie kan ook eindigen of uw partner kan komen te overlijden. Bij al deze

Nadere informatie

Medehuurderschap. Als u wilt dat uw partner dezelfde rechten en. plichten krijgt met betrekking tot de. huurwoning als u, dan kunt u

Medehuurderschap. Als u wilt dat uw partner dezelfde rechten en. plichten krijgt met betrekking tot de. huurwoning als u, dan kunt u Medehuurderschap Als u wilt dat uw partner dezelfde rechten en plichten krijgt met betrekking tot de huurwoning als u, dan kunt u medehuurderschap aanvragen. In deze folder leest u alles wat u moet weten

Nadere informatie

Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2015 gemeente Wijk bij Duurstede

Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2015 gemeente Wijk bij Duurstede Raadsvergadering, 23 juni 2015 Voorstel aan de Raad Nr.: 20150623 11 RV Agendapunt: 11 Datum: 28 april 2015 Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2015 gemeente Wijk bij Duurstede Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Samenvatting. Toelichting. Bijlage 2; artikelsgewijze toelichting op wijzigingen. De aanpassingen hebben betrekking op de volgende onderwerpen:

Samenvatting. Toelichting. Bijlage 2; artikelsgewijze toelichting op wijzigingen. De aanpassingen hebben betrekking op de volgende onderwerpen: Samenvatting De aanpassingen hebben betrekking op de volgende onderwerpen: Overzicht 1: aanpassingen huisvestingsverordening per 1 juli 2016 I. Begripsbepalingen Artikel 1.1. Woningtype; student II. Huur

Nadere informatie

Urgentiebeleid Viverion

Urgentiebeleid Viverion Urgentiebeleid Viverion Criteria voor urgentieverlening 1. Inleiding Een van de belangrijke aspecten bij de verdeling van huurwoningen is het stellen en toepassen van humane en rechtvaardige criteria op

Nadere informatie

Bijlage 3 Toelichting wijzigingen ten opzichte van de Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2015 Gemeente Montfoort (aangepast per 1 juli 2017)

Bijlage 3 Toelichting wijzigingen ten opzichte van de Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2015 Gemeente Montfoort (aangepast per 1 juli 2017) Bijlage 3 wijzigingen ten opzichte van de Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2015 Gemeente Montfoort (aangepast per 1 juli 2017) De aanpassingen hebben betrekking op de volgende onderwerpen: Onderwerp

Nadere informatie

Urgentiewijzer voor een woning in de regio Alkmaar

Urgentiewijzer voor een woning in de regio Alkmaar Urgentiewijzer voor een woning in de regio Alkmaar Deze informatiebrochure is een uitgave van de gemeenten in de regio Alkmaar, februari 2014 Als u op zeer korte termijn een andere woning nodig heeft Wanneer

Nadere informatie

Wijziging woonsituatie

Wijziging woonsituatie Wijziging woonsituatie Bij het betrekken van een nieuwe woning tekenen de huurder en Tablis Wonen altijd een huurovereenkomst. Het kan voorkomen dat uw woonsituatie wijzigt. Misschien wilt u samenwonen

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Huisvestingsverordening gemeente Oldebroek 2015 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. Commissie Bezwaarschriften Woonruimteverdeling

Nadere informatie

Ik zoek een woning. Woonwensen staan voorop

Ik zoek een woning. Woonwensen staan voorop Ik zoek een woning Woonwensen staan voorop Wij verhuren zo n 2.200 woningen in alle kernen van de gemeente Laarbeek. In soorten en maten, goed, gevarieerd en betaalbaar. Voor gezinnen, stelletjes en alleenstaanden.

Nadere informatie

Woonruimteverdeling. Een woning huren van St. Joseph

Woonruimteverdeling. Een woning huren van St. Joseph Woonruimteverdeling Een woning huren van St. Joseph Woonruimteverdeling 1. Inleiding Woningstichting St. Joseph verhuurt circa 460 woningen in Stramproy en omgeving. We willen graag dat de juiste woning

Nadere informatie

Gemeenteraden van de Utrecht10. Geachte raadsleden,

Gemeenteraden van de Utrecht10. Geachte raadsleden, Aan: Gemeenteraden van de Utrecht10 Onderwerp: Huisvestingswet 2014 en de nieuwe huisvestingsverordening in de regio Utrecht Aankondiging bijeenkomst november 2014 Kenmerk: 2014-04267 Contactpersoon: Micha

Nadere informatie

ALLES OVER HET WIJZIGEN VAN HET HUURCONTRACT

ALLES OVER HET WIJZIGEN VAN HET HUURCONTRACT ALLES OVER HET WIJZIGEN VAN HET HUURCONTRACT In een leven kan veel veranderen. U kunt gaan samenwonen of trouwen, maar uw relatie kan ook eindigen of uw partner kan komen te overlijden. Bij al deze situaties

Nadere informatie

Aanvrager dient hiervan officiële documenten te overleggen zoals politierapporten (aangifte), gemeentelijke documenten of anderszins.

Aanvrager dient hiervan officiële documenten te overleggen zoals politierapporten (aangifte), gemeentelijke documenten of anderszins. URGENTIE AANVRAGEN Met het maken van uitzonderingen bij woningtoewijzingen dient zeer zorgvuldig omgegaan te worden. Immers, het geven van voorrang aan de één, betekent langer wachten voor de ander. Er

Nadere informatie

Aanvrager dient hiervan officiële documenten te overleggen zoals politierapporten (aangifte), gemeentelijke documenten of anderszins.

Aanvrager dient hiervan officiële documenten te overleggen zoals politierapporten (aangifte), gemeentelijke documenten of anderszins. URGENTIE AANVRAGEN Met het maken van uitzonderingen bij woningtoewijzingen dient zeer zorgvuldig omgegaan te worden. Immers, het geven van voorrang aan de één, betekent langer wachten voor de ander. Er

Nadere informatie

Medehuurder meer rechten

Medehuurder meer rechten Medehuurder meer rechten 100% wonen Medehuurder: meer rechten, meer plichten Naast de hoofdhuurder van een woning kan er ook een medehuurder zijn. In deze brochure kunt u lezen wat medehuur inhoudt en

Nadere informatie

Brabantse Waard over het toewijzen van urgentie

Brabantse Waard over het toewijzen van urgentie Brabantse Waard over het toewijzen van urgentie Inhoudsopgave 3 Wat is urgentie precies en hoe gaat Brabantse Waard hiermee om? 4 Aanvraag op medische gronden 5 Overzicht situaties waarvoor geen urgentie

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit Regionale Huisvestingsverordening Stadsregio Amsterdam Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland,

Uitvoeringsbesluit Regionale Huisvestingsverordening Stadsregio Amsterdam Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland, Uitvoeringsbesluit Regionale Huisvestingsverordening Stadsregio Amsterdam 2013 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland, overwegende dat ingevolge de Regionale Huisvestingsverordening

Nadere informatie

Onderwerp Aanpassing Huisvestingsverordeningen per 1 juli 2017

Onderwerp Aanpassing Huisvestingsverordeningen per 1 juli 2017 Onderwerp Aanpassing Huisvestingsverordeningen per 1 juli 2017 Overzicht aanpassingen I. Artikel 1.1. Begripsbepalingen II. Artikel 2.2.3 Lid 2 Met Een Verwijzing Naar De Ministeriële Regeling. III. Artikel

Nadere informatie

Bijlage I: Urgentie- en herhuisvestingssysteem. Paragraaf 1. Algemeen

Bijlage I: Urgentie- en herhuisvestingssysteem. Paragraaf 1. Algemeen Bijlage I: Urgentie- en herhuisvestingssysteem Paragraaf 1. Algemeen Artikel 1.1. Definities In deze Bijlage en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: a) herhuisvestingsverklaring: een urgentieverklaring

Nadere informatie

Bijlage I: Urgentie- en herhuisvestingssysteem. Paragraaf 1. Algemeen

Bijlage I: Urgentie- en herhuisvestingssysteem. Paragraaf 1. Algemeen Bijlage I: Urgentie- en herhuisvestingssysteem Paragraaf 1. Algemeen Artikel 1.1. Definities In deze Bijlage en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: a) herhuisvestingsverklaring: een urgentieverklaring

Nadere informatie

Medische en sociale urgentie

Medische en sociale urgentie Medische en sociale urgentie voorwaarden & aanvraagformulier Mercatus verleent urgentie aan mensen, die zeer urgent een woning nodig hebben. Wij willen deze mensen binnen drie maanden helpen aan passende

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2017:1848

ECLI:NL:RVS:2017:1848 ECLI:NL:RVS:2017:1848 Instantie Raad van State Datum uitspraak 12-07-2017 Datum publicatie 12-07-2017 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201607276/1/A3 Eerste

Nadere informatie