ALGEMENE VOORWAARDEN BACKUP DIRECT B.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE VOORWAARDEN BACKUP DIRECT B.V."

Transcriptie

1 ALGEMENE VOORWAARDEN BACKUP DIRECT B.V. 1. Toepasselijkheid Voorwaarden 1.1 Deze Algemene Voorwaarden Backup Direct B.V. ("Algemene Voorwaarden") zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Backup Direct B.V., met het Kamer van Koophandel nummer ("Backup Direct"), goederen en/of diensten van welke aard en onder welke benaming dan ook aan Opdrachtgever levert. Opdrachtgever is de (rechts)persoon die het gebruiksrecht krijgt op de diensten van Backup Direct middels een overeenkomst met Backup Direct of een overeenkomst met een van de partners van Backup Direct. 1.2 Afwijkingen en aanvullingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. 1.3 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Backup Direct en Opdrachtgever zullen in dat geval in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen. 2. Totstandkoming overeenkomst en aanbiedingen 2.1 De overeenkomst gaat in op de datum van ondertekening van de overeenkomst door beide partijen, dan wel door Opdrachtgever en een partner van Backup Direct, dan wel door inschrijving en akkoordverklaring van Opdrachtgever op de website van Backup Direct en geldt voor een periode van één maand en waarna de overeenkomst steeds van rechtswege verlengd wordt met een periode één maand, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. 2.2 Alle aanbiedingen en andere uitingen van Backup Direct zijn vrijblijvend, tenzij door Backup Direct schriftelijk anders is aangegeven. 3. Prijs en betaling 3.1 Indien Opdrachtgever en Backup Direct een overeenkomst met elkaar zijn aangegaan zonder tussenkomst van een partner van Backup Direct, gelden de volgende bepalingen in dit artikel 3. Opdrachtgever kan met een partner van Backup Direct, ten aanzien van dit artikel, anders overeenkomen. 3.2 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd. Tenzij anders overeengekomen, zijn alle prijzen steeds in euro's en dient Opdrachtgever alle betalingen in euro's te voldoen. 3.3 Periodieke betalingsverplichtingen kunnen jaarlijks per 1 januari worden geïndexeerd conform de CBS-index zakelijke dienstverlening, voor het eerst drie maanden na het sluiten van de overeenkomst. 3.4 Indien de indexering van de periodieke betalingsverplichting hoger is dan de indexering conform de voornoemde CBS-index, geldt dat Backup Direct gerechtigd is schriftelijk, met inachtneming van een termijn van ten minste drie maanden, de geldende prijzen en tarieven aan te passen. 3.5 Verschuldigde bedragen worden door Opdrachtgever betaald volgens de overeengekomen, dan wel op de factuur vermelde, betalingscondities. Bij gebreke van een specifieke regeling zal Opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum betalen. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling en evenmin tot verrekening van verschuldigde bedragen. 3.6 Indien Opdrachtgever na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Backup Direct de vordering uit handen geven, in welk geval Opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen alle kosten berekend door externe deskundigen. 4. Vertrouwelijkheid 4.1 Opdrachtgever en Backup Direct dragen er zorg voor dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door één der partijen als zodanig zijn aangeduid. 5. Backup 5.1 Opdrachtgever dient de overeengekomen software op zijn pc, laptop of server te installeren. Met deze software kan Opdrachtgever handmatig en automatisch backups (laten) uitvoeren. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de uitvoer van backups middels voornoemde software op de server(s) van Backup Direct. 5.2 Backup Direct bewaart, voor de duur van de overeenkomst, de (versleutelde) gegevens van Opdrachtgever, nadat Opdrachtgever de gegevens heeft opgeslagen bij Backup Direct. 5.3 Opdrachtgever dient toegangs- of identificatiecodes te kiezen bij het aanmaken van een backup taak. Opdrachtgever behandelt de toegangs- en identificatiecodes vertrouwelijk en met uiterste zorg. Het is voor Backup Direct niet mogelijk toegangs- of identificatiecodes te reproduceren, waardoor Opdrachtgever de enige is met de toegangs- of identificatiecodes van Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever de toegangs- of identificatiecodes, om welke reden dan ook, verliest, kan Opdrachtgever geen toegang meer krijgen tot de opgeslagen informatie bij Backup Direct. Backup Direct is nimmer aansprakelijk 1

2 voor schade of kosten die het gevolg zijn van gebruik, misbruik of verlies van toegangs- of identificatiecodes, tenzij het misbruik mogelijk is geweest als rechtstreeks gevolg van een handelen of nalaten van Backup Direct. 5.4 Bij de uitvoering van een backup, worden de gegevens van Opdrachtgever, na compressie en versleuteling, via een beveiligde verbinding naar de servers van Backup Direct gestuurd en opgeslagen. Backup Direct slaat slechts de versleutelde data op haar server(s) op. 5.5 Indien een backup niet verwerkt kan worden, om welke reden dan ook, ontvangt Opdrachtgever een op het door Opdrachtgever aan Backup Direct opgegeven adres waarin staat vermeld dat de backup niet kan worden uitgevoerd. Opdrachtgever dient zelf maatregelen te treffen indien de backup niet kan worden uitgevoerd. Backup Direct spant zich er redelijkerwijs voor in de backups van Opdrachtgever te monitoren. Deze monitoring behelst niet meer dan een controle of een backup is uitgevoerd en omvat geen inhoudelijke controle van de data waarvoor een backup is uitgevoerd. 6. Privacy, gegevensverwerking en beveiliging 6.1 De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van een door Backup Direct verleende dienst worden verwerkt, ligt uitsluitend bij Opdrachtgever. Opdrachtgever staat er jegens Backup Direct voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde. Backup Direct is ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens 'bewerker' in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Opdrachtgever vrijwaart Backup Direct tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst. 6.2 De beveiliging zal voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten niet onredelijk is. Backup Direct staat er nimmer voor in dat de informatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. 7. Voorbehoud van eigendom en rechten, zaaksvorming en opschorting 7.1 Indien Opdrachtgever en Backup Direct een overeenkomst met elkaar zijn aangegaan zonder tussenkomst van een partner van Backup Direct, gelden de volgende bepalingen in dit artikel 7. Opdrachtgever kan met een partner van Backup Direct, ten aanzien van dit artikel, anders overeenkomen. 7.2 Rechten, waaronder mede begrepen gebruiksrechten, worden in voorkomend geval aan Opdrachtgever verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat Opdrachtgever alle uit de tussen partijen gesloten overeenkomst verschuldigde vergoedingen volledig heeft betaald. Indien partijen voor de verlening van een gebruiksrecht een periodieke betalingsverplichting van Opdrachtgever zijn overeengekomen, komt aan Opdrachtgever het gebruiksrecht toe zolang hij zijn periodieke betalingsverplichting nakomt. 7.3 Backup Direct kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, programmatuur, databestanden en (tussen-)resultaten van de dienstverlening van Backup Direct onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte of overdracht, totdat Opdrachtgever alle aan Backup Direct verschuldigde bedragen heeft voldaan. 8. Rechten van intellectuele eigendom 8.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op de op grond van de overeenkomst ontwikkelde of aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Backup Direct, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze Algemene Voorwaarden en de wet uitdrukkelijk zijn toegekend. Een aan Opdrachtgever toekomend recht tot gebruik is nietexclusief, niet-overdraagbaar aan derden en niet sublicentieerbaar. 8.2 Het is Backup Direct toegestaan technische voorzieningen aan te brengen ter bescherming van de programmatuur, apparatuur, databestanden, websites en dergelijke in verband met een overeengekomen beperking in de inhoud of de duur van het recht tot gebruik van deze objecten. Het is Opdrachtgever nimmer toegestaan een dergelijke technische voorziening te (laten) verwijderen of te (laten) omzeilen. 8.3 Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Backup Direct van apparatuur, programmatuur, voor websites bestemd materiaal (beeldmateriaal, tekst, muziek, domeinnamen, logo s, hyperlinks etc.), databestanden of andere materialen, waaronder ontwerpmateriaal, met het doel van gebruik, bewerking, installatie of incorporatie (bijv. in een website). Opdrachtgever vrijwaart Backup Direct tegen elke aanspraak van een derde die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van die derde. 9. Derden 9.1 Op de levering, diensten en het gebruik van producten en/of diensten van derden die deel uitmaken van de overeenkomst tussen partijen zijn de leveringsvoorwaarden van die derden van toepassing. Backup Direct accepteert in geen geval aansprakelijkheid voor gebreken, vertraging, of schade, hetzij direct, hetzij indirect, hetzij gevolgschade, veroorzaakt door de producten of diensten van derden, tenzij en tot het bedrag dat die derde bereid is de 2

3 aansprakelijkheid te aanvaarden en de schade te vergoeden. 9.2 Ten aanzien producten of diensten van derden en de daarbij behorende documentatie die in samenhang met de backup, zoals omschreven in artikel 5, worden gebruikt, blijft de derde de exclusieve eigenaar van alle rechten, inclusief de intellectuele eigendomsrechten op deze producten of diensten. 9.3 Indien de producten van derden waaronder of in samenhang waarmee de backup bij het aangaan van de overeenkomst operationeel is, aangevuld, gewijzigd of vervangen wordt, kan Backup Direct het wenselijk achten de backup zodanig te wijzigen, dat deze operationeel is onder de nieuwste versie van de producten van derden. De Opdrachtgever verplicht zich te beschikken over de nieuwste versie van de producten van derden. 9.4 Tenzij anders is overeengekomen is het Backup Direct toegestaan derden bij de uitvoering van haar verplichtingen in te zetten. 10. Medewerkingsverplichtingen 10.1 Opdrachtgever draagt het risico van de selectie, het gebruik, de toepassing en het beheer in zijn organisatie van de apparatuur, programmatuur, websites, databestanden en andere producten en materialen. Opdrachtgever dient toegang te hebben tot een breedband internet verbinding met een minimale upload snelheid van 1MB, minimaal 110 MB geheugen beschikbaar hebben op de harde schijf van zijn computersysteem en over een computersysteem met minimaal 256 MB intern geheugen te beschikken Het computersysteem van Opdrachtgever dient minimaal één van de volgende besturingssystemen te hebben: (i) Windows 2000 / XP / Vista / 2003 / 7 / 2008 / SBS11 / 8 / 2012; of (ii) Mac OS X 10.2, of hoger; of (iii) Linux kernel 2.2, of hoger; of (iv) Netware 5.1, of hoger; of (v) Solaris 2.x, of hoger; of (vi) UNIX; of (vii) FreeBSD; of (viii) AIX; of (ix) HP- UX; of (x) alle andere besturingssystemen die Java2 Runtime of hoger ondersteunen Backup Direct ondersteund slechts de volgende machines: (i) VMware vcenter Server 4.0 / 5.0 / 5.1, (ii) VMware ESX / ESXi 3.5 / 4.0 / 4.1, (iii) Hyper-V Server 2008 / 2008 R2, (iv) Hyper-V Server 2008 / 2008 R2 Cluster Vanaf het pakket 'server' worden de volgende modules voor de volgende databases meegeleverd: (i) Microsoft Exchange Server 2000 / 2003 / 2007 / 2010, (ii) Microsoft SQL Server 7.0 / 2000/ 2005 / 2008 / 2012, (iii) Domino/ Lotus Notes 5.0, of hoger, (iv) Oracle 8i, of hoger en (v) MySQL 3.2.4, of hoger Opdrachtgever zelf draagt zorg voor de juiste installatie, montage en ingebruikneming en voor de juiste instellingen van de apparatuur, programmatuur, websites, databestanden en andere producten en materialen. Backup Direct is niet verantwoordelijk voor de aanschaf en/of goede werking van de infrastructuur van Opdrachtgever of die van derden Indien bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van computer-, data- of telecommunicatiefaciliteiten, waaronder internet, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de juiste keuze van de daarvoor benodigde middelen en voor de tijdige en volledige beschikbaarheid ervan, behoudens voor die faciliteiten welke onder direct gebruik en beheer van Backup Direct staan. Backup Direct is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten wegens transmissiefouten, storingen of niet-beschikbaarheid van deze faciliteiten, tenzij Opdrachtgever bewijst dat deze schade of kosten het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Backup Direct. 11. Leveringstermijnen 11.1 Alle door Backup Direct genoemde of overeengekomen (leverings)termijnen en (oplever)data zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die hem bij het aangaan van de overeenkomst bekend waren. Door Backup Direct genoemde of tussen partijen overeengekomen tussentijdse (oplever)data, gelden steeds als streefdata, binden de Backup Direct niet en hebben steeds slechts een indicatief karakter. Backup Direct spant zich er redelijkerwijs voor in uiterste (leverings)termijnen en uiterste (oplever) data zoveel mogelijk in acht te nemen De enkele overschrijding van een door Backup Direct genoemde of tussen partijen overeengekomen al dan niet uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum brengt Backup Direct niet in verzuim. In alle gevallen - derhalve ook ingeval partijen schriftelijk en uitdrukkelijk een uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum zijn overeengekomen - komt Backup Direct wegens tijdsoverschrijding eerst in verzuim nadat Opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Backup Direct in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren. 12. Dienstverlening 12.1 Backup Direct zal aan Opdrachtgever de in de overeenkomst tussen partijen bepaalde dienst verrichten Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is Opdrachtgever verantwoordelijkheid voor het gebruik van de dienst en de wijze waarop de resultaten van de dienst worden ingezet. Opdrachtgever is tevens verantwoordelijk voor de instructie aan en het gebruik door gebruikers, ongeacht of deze gebruikers in een gezagsverhouding tot Opdrachtgever staan. Bij gebreke van uitdrukkelijke afspraken daaromtrent zal Opdrachtgever zelf de op zijn eigen apparatuur benodigde (hulp)programmatuur installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de daarbij gebruikte apparatuur, overige (hulp)programmatuur en gebruiksomgeving aanpassen en de door 3

4 Opdrachtgever gewenste interoperabiliteit bewerkstelligen Backup Direct zal, naar eigen inzicht en planning, zorgdragen voor het upgraden van de programmatuur Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is Backup Direct niet verplicht tot het uitvoeren van dataconversie De dienstverlening van Backup Direct omvat tevens ondersteuning aan gebruikers van de programmatuur. Backup Direct kan telefonisch of per adviseren over het gebruik en het functioneren van de in de overeenkomst genoemde programmatuur. Backup Direct kan voorwaarden stellen aan de kwalificaties en het aantal contactpersonen dat voor ondersteuning in aanmerking komt. Backup Direct zal deugdelijk onderbouwde verzoeken om ondersteuning binnen een redelijke termijn in behandeling te nemen volgens de bij hem gebruikelijke procedures. Backup Direct staat niet in voor juistheid, volledigheid of tijdigheid van reacties of geboden ondersteuning. Tenzij schriftelijk overeengekomen, wordt ondersteuning uitsluitend verricht op werkdagen tijdens de gebruikelijke openingstijden van Backup Direct. 13. Ontbinding en opzegging van de overeenkomst 13.1 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst. Betalingsverplichtingen van Opdrachtgever en alle andere verplichtingen tot medewerking door de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever in te schakelen derde gelden steeds als wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst Indien Opdrachtgever op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 13.1 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij Opdrachtgever bewijst dat Backup Direct ten aanzien van het wezenlijke deel van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Backup Direct vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar De overeenkomst kan door elk der partijen schriftelijk (tevens per ) worden opgezegd met inachtneming van de overeengekomen opzegtermijn. Partijen sluiten hierbij artikel 7:408 lid 1 BW uit Backup Direct heeft het recht om de toegang tot het systeem op te schorten of te blokkeren wanneer Opdrachtgever op enige wijze tekortschiet in zijn verbintenissen uit hoofde van de overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden. Backup Direct zal hierdoor nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden Elk der partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen indien de wederpartij - al dan niet voorlopig - surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de andere partij faillissement wordt uitgesproken, indien de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Backup Direct is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. Ingeval van faillissement van Opdrachtgever vervalt het recht tot gebruik van aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde programmatuur, websites en dergelijke van rechtswege. 14. Aansprakelijkheid van Backup Direct 14.1 De totale aansprakelijkheid van Backup Direct wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Opdrachtgever overeengekomen garantieverplichting, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor de overeenkomst tussen Backup Direct en Opdrachtgever bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Backup Direct voor directe schade, uit welke hoofde dan ook, echter meer bedragen dan (zegge: vijf duizend euro). Onder directe schade wordt verstaan: (i) de redelijke kosten om de prestatie aan de overeenkomst te laten beantwoorden, (ii) redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden, (iii) redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade en (iv) schade die een rechtstreeks en onmiddellijk gevolg is van de ontbinding van de overeenkomst op grond van een toerekenbare tekortkoming van Backup Direct De aansprakelijkheid van Backup Direct voor indirecte schade zoals: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Opdrachtgever, schade verband houdende met het gebruik van door Opdrachtgever aan Backup Direct voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden en 4

5 schade verband houdende met de inschakeling van door Opdrachtgever aan Backup Direct voorgeschreven toe Backup Directs, is uitgesloten De uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid van Backup Direct, zoals omschreven in de voorgaande leden van dit artikel 14, laten de overige uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid van Backup Direct uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden van de overeenkomst geheel onverlet De in artikel 14.1 tot en met 14.3 bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de Backup Direct en/of diens bedrijfsleiding Tenzij nakoming door de Backup Direct blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Backup Direct wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst slechts indien Opdrachtgever Backup Direct onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Backup Direct ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Backup Direct in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Backup Direct meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Backup Direct vervalt door het enkele verloop van vierentwintig maanden na het ontstaan van de vordering Partijen erkennen dat het actief en constructief deelnemen aan mediation een redelijke en passende maatregel is om dreigende schade te voorkomen of te beperken indien deze dreigende schade verband houdt met het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van enige contractuele verplichting door Backup Direct. Opdrachtgever verplicht zich om die reden op eerste schriftelijk verzoek van Backup Direct onverwijld actief, constructief en onvoorwaardelijk deel te nemen aan mediation Het bepaalde in dit artikel alsmede alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze Algemene Voorwaarden gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Backup Direct zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient. 15. Overmacht 15.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, daaronder begrepen enige tussen partijen overeengekomen garantieverplichting, indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan: (i) overmacht van toeleveranciers van Backup Direct, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever aan Backup Direct zijn voorgeschreven, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden waarvan het gebruik door Opdrachtgever aan Backup Direct is voorgeschreven, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, (vii) oorlog, (viii) werkbezetting, (ix) staking, (x) algemene vervoersproblemen en, (xi) de onbeschikbaarheid van één of meer personeelsleden Indien een overmachtsituatie langer dan negentig dagen duurt, heeft elk der partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn. 16. Overdracht van rechten en verplichtingen 16.1 Opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten en/of verplichtingen uit de overeenkomst aan een derde te verkopen en/of over te dragen Het is Backup Direct toegestaan om haar rechten en verplichtingen aan derden over te dragen. 17. Garantie 17.1 Backup Direct is niet verantwoordelijk voor controle van de juistheid en volledigheid van de gegevens. Opdrachtgever zal de resultaten van de dienstverlening en de met gebruikmaking van de dienst gegenereerde gegevens zelf regelmatig controleren Opdrachtgever zal op basis van de door Backup Direct verstrekte inlichtingen omtrent maatregelen ter voorkoming en beperking van de gevolgen van storingen, gebreken in de dienstverlening, verminking of verlies van gegevens of andere incidenten de risico's voor zijn organisatie inventariseren en zo nodig aanvullende maatregelen treffen. Backup Direct verklaart zich bereid om op verzoek van Opdrachtgever naar redelijkheid medewerking te verlenen aan verdere maatregelen door Opdrachtgever tegen door Backup Direct te stellen (financiële) voorwaarden. Backup Direct is nimmer verantwoordelijk voor herstel van verminkte of verloren gegane gegevens. 18. Toepasselijk recht en geschillen 18.1 De overeenkomsten tussen Backup Direct en Opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten Geschillen welke tussen Backup Direct en Opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van een tussen Backup Direct en Opdrachtgever gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, die niet in onderling overleg dan wel middels mediation kunnen worden opgelost, worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter van het arrondissement Noord- Holland, zittingsplaats Haarlem. 5

ICT~Office Voorwaarden. Module Algemeen. specimen

ICT~Office Voorwaarden. Module Algemeen. specimen ICT~Office Voorwaarden Module Algemeen ICT~Office Voorwaarden De ICT~Office Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840. ALGEMEEN 1. Toepasselijkheid

Nadere informatie

ICT~Office Voorwaarden. Module Algemeen

ICT~Office Voorwaarden. Module Algemeen ICT~Office Voorwaarden Module Algemeen ICT~Office Voorwaarden De ICT~Office Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840. ALGEMEEN 1. Toepasselijkheid

Nadere informatie

ICT~Office Voorwaarden. Module Algemeen

ICT~Office Voorwaarden. Module Algemeen ICT~Office Voorwaarden Module Algemeen ICT~Office Voorwaarden De ICT~Office Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840. ALGEMEEN 1. Toepasselijkheid

Nadere informatie

Easy Software Deployment Algemene Voorwaarden

Easy Software Deployment Algemene Voorwaarden Easy Software Deployment Algemene Voorwaarden! Clausule 1 Algemeen! 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden 1.1 Deze clausule Algemeen van de algemene voorwaarden is van toepassing op alle aanbiedingen

Nadere informatie

Nederland ICT Voorwaarden

Nederland ICT Voorwaarden Nederland ICT Voorwaarden De Nederland ICT Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30174840. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Art. 1 Toepasselijkheid Nederland ICT Voorwaarden

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen Deze Algemene voorwaarden bestaan uit Algemene bepalingen en Bijzondere bepalingen. De Algemene bepalingen zijn op iedere aanbieding en Overeenkomst van toepassing; afhankelijk van de door Uniserver Internet

Nadere informatie

Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek)

Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek) Aalsbergen 7 6942 SE Didam T: 0316 29 42 42 F: 084 00 32 755 E: info@comvio.nl Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek) Begrippen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: - Beschikbaarheid : het

Nadere informatie

Algemene voorwaarden totoweb. Artikel 1: Toepasselijkheid en definities 1. Artikel 2: Totstandkoming van de opdracht

Algemene voorwaarden totoweb. Artikel 1: Toepasselijkheid en definities 1. Artikel 2: Totstandkoming van de opdracht Algemene voorwaarden totoweb Artikel 1: Toepasselijkheid en definities 1. Deze Algemene Voorwaarden worden gehanteerd door totoweb. De contractspartij waarmee totoweb overeenkomsten afsluit zal in deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. PinkRoccade Healthcare bv Handelsregister 27322973 Zwolle. PinkRoccade Healthcare geeft kleur aan uw IT

Algemene voorwaarden. PinkRoccade Healthcare bv Handelsregister 27322973 Zwolle. PinkRoccade Healthcare geeft kleur aan uw IT Algemene voorwaarden PinkRoccade Healthcare bv Handelsregister 27322973 Zwolle PinkRoccade Healthcare geeft kleur aan uw IT Algemene Voorwaarden Versie 8 februari 2010 I Algemene bepalingen...4 II Bijzondere

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van FENIT

Algemene voorwaarden van FENIT Algemene voorwaarden van FENIT Gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003 FENIT 2003 ALGEMENE BEPALINGEN 1. Aanbiedingen overeenkomst 1.1

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden LOGINSECURE 2015

Algemene Voorwaarden LOGINSECURE 2015 Algemene Voorwaarden LOGINSECURE 2015 ALGEMENE BEPALINGEN 1. Aanbiedingen overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

SET ICT ALGEMENE VOORWAARDEN

SET ICT ALGEMENE VOORWAARDEN SET ICT ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst hebben de volgende begrippen, zowel in enkelvoud als in meervoud en steeds met een hoofdletter geschreven,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Online Marketingmachine

Algemene voorwaarden Online Marketingmachine Algemene voorwaarden Online Marketingmachine 1 Artikel 1 Algemene Bepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, onderhandelingen en rechtsbetrekkingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden StarteenWebwinkel.nu

Algemene Voorwaarden StarteenWebwinkel.nu Algemene Voorwaarden StarteenWebwinkel.nu Versie 1 Datum: 01-09-2012 ALGEMEEN 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Algemene voorwaarden Het geheel van bepalingen zoals in

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Twenty-Five VPS

Algemene voorwaarden van Twenty-Five VPS Algemene voorwaarden van Twenty-Five VPS Artikel 1 Definities en begrippen 1. Twenty-Five VPS: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, onderdeel van de besloten vennootschap Kumina bv, gevestigd op

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Adena Internet B.V.

Algemene voorwaarden Adena Internet B.V. Algemene voorwaarden Adena Internet B.V. Module A Algemeen Artikel 1 Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen (steeds met een hoofdletter geschreven, en zowel in enkelvoud

Nadere informatie

Voorwaarden Visma Software BV Softwaredienst

Voorwaarden Visma Software BV Softwaredienst Voorwaarden Visma Software BV Softwaredienst Algemeen 1. Visma Software BV geeft bij wijze van dienstverlening op afstand toegang tot en verstrekt gebruiksrechten betreffende de functionaliteit van haar

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tepucom B.V. versie 1.4 van 19 mei 2012

Algemene Voorwaarden Tepucom B.V. versie 1.4 van 19 mei 2012 Artikel 1. Toepasselijkheid en totstandkoming van overeenkomst 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, rechtsbetrekkingen en offertes met of van de besloten vennootschap

Nadere informatie

ALGEMENE CONTRACTVOORWAARDEN TALES SYSTEMS CVBA

ALGEMENE CONTRACTVOORWAARDEN TALES SYSTEMS CVBA ALGEMENE CONTRACTVOORWAARDEN TALES SYSTEMS CVBA 1. ALGEMEEN 1. CONTRACTUELE RELATIE EN PARTIJEN 1.1. De contractuele relatie tussen de Klant en Tales Systems CVBA wordt beheerst door deze Algemene Contractvoorwaarden

Nadere informatie

Pagina nummering: 1 / 14

Pagina nummering: 1 / 14 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten alsmede de uitvoering daarvan waarbij Grift IT goederen en/of diensten van welke aard

Nadere informatie

Artikel 1. Toepasselijkheid en totstandkoming van overeenkomst

Artikel 1. Toepasselijkheid en totstandkoming van overeenkomst Algemene Voorwaarden Artikel 1. Toepasselijkheid en totstandkoming van overeenkomst 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, rechtsbetrekkingen en offertes met of van

Nadere informatie

Artikel 1. Toepasselijkheid en totstandkoming van overeenkomst

Artikel 1. Toepasselijkheid en totstandkoming van overeenkomst Algemene Voorwaarden Artikel 1. Toepasselijkheid en totstandkoming van overeenkomst 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, rechtsbetrekkingen en offertes met of van

Nadere informatie

1.1 - Onder 'EK-Hosting' wordt verstaan: de bij de Kamer van Koophandel ingeschreven (nummer 05078937) EK-Hosting Internet Solutions.

1.1 - Onder 'EK-Hosting' wordt verstaan: de bij de Kamer van Koophandel ingeschreven (nummer 05078937) EK-Hosting Internet Solutions. ALGEMENE VOORWAARDEN 1 - DEFINITIES 1.1 - Onder 'EK-Hosting' wordt verstaan: de bij de Kamer van Koophandel ingeschreven (nummer 05078937) EK-Hosting Internet Solutions. 1.2 - Onder 'Bestelling, Registratie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden 1. Definities Easymap: Easymap Services v.o.f. voor zover zij deze Algemene Leveringsvoorwaarden op een aanbieding en/of Overeenkomst van toepassing heeft verklaard. Klant: een natuurlijke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN NUBIX

ALGEMENE VOORWAARDEN NUBIX ALGEMENE VOORWAARDEN NUBIX Artikel 1: Definities en toepasselijkheid 1.1 Onder Nubix wordt verstaan: de besloten vennootschap Nubix B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Haaksbergen aan de Twijnerstraat

Nadere informatie

Artikel 1. Toepasselijkheid en totstandkoming van overeenkomst

Artikel 1. Toepasselijkheid en totstandkoming van overeenkomst Artikel 1. Toepasselijkheid en totstandkoming van overeenkomst 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, rechtsbetrekkingen en offertes met of van de YZCommunicatie gevestigd

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. Artikel 1 Definities 1.1 Afnemer: de rechtspersoon met wie Spete.nl een overeenkomst sluit of aan wie Spete.nl een aanbieding doet. 1.2 Apparatuur: de door

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Offertes en aanbiedingen 4. Totstandkoming Overeenkomst 5. Uitvoeringstermijnen; prijsverhoging; uitvoering

Nadere informatie

2.3 De algemene voorwaarden van EverDesign prevaleren boven alle andere voorwaarden.

2.3 De algemene voorwaarden van EverDesign prevaleren boven alle andere voorwaarden. Algemene Voorwaarden EverDesign per 01-01-2012 1. Definities EverDesign is de gebruiker van de algemene voorwaarden. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met EverDesign een overeenkomst is

Nadere informatie