Kernpunten uit de pilotrapportages compleet (jan 2014) Bereikte doelen Criteria voor het maken van een uitvoerbaar onderzoeksplan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kernpunten uit de pilotrapportages compleet (jan 2014) Bereikte doelen Criteria voor het maken van een uitvoerbaar onderzoeksplan"

Transcriptie

1 Kernpunten uit de pilotrapportages compleet (jan 2014) Op basis van de pilotrapportages van de 9 ULO s (laatste ontvangen eind november) eerste bespreking tijdens de werkconferentie op 2 oktober. In alle verscheidenheid van formulering van de doelen zijn er 5 aandachtsgebieden te onderscheiden waarbinnen de verschillende opleidings pilots doelen hebben gesteld. Uit de pilot rapportages zijn in een aantal van die gebieden de doelen behaald in een aandachtsgebied (werkdruk vermindering) zijn doelen deels bereikt. Bereikte doelen: 1) Criteria voor het maken van een uitvoerbaar onderzoeksplan van master niveau (2 pilots) zijn opgesteld. Dit heeft weliswaar niet geleid tot (beter) zicht op het tempo / voortgang van de onderzoeksplannen zoals bij aanvang bedoeld. 2) Het opstarten, verbeteren, verhelderen van het proces, vorm en inhoud van onderzoeksplannen is door 4 pilots nagestreefd en bereikt: de studenten doorlopen een betere aanloopfase van het onderzoek en leveren een betere plannen aan. 3) Peer feedback en peer beoordeling als leerdoel voor studenten al dan niet om de samenwerking te verbeteren (5 pilots). 4 pilots geven aan hun doelstelling bereikt te hebben met peer feedback. Peer beoordeling (uitbrengen van een eindoordeel) is uiteindelijk in geen van de pilots uitgevoerd, onder andere vanwege de ervaren werkdruk bij studenten. 4) Gebruik maken van digitale (peer) feedback om de kwaliteit van de onderzoeken te verhelderen (criteria), de dialoog tussen student en opleider over kwaliteit op gang te brengen en ervaring op te doen met feedback (5 pilots). Eén pilot beoogde ook externen te kunnen betrekken bij de onderzoeksplannen; de peer feedback is echter bij deze pilot om organisatorische redenen alleen ingevoerd bij het ontwerponderzoek waar geen sprake is van externe beoordelaars. De peer feedback is in één geval digitaal (met Turnitin) uitgevoerd hetgeen, gezien de kleine aantallen studenten, in een lerarenopleidingsgroep weinig rendement leverde. De andere pilots hebben de feedback via mail en vooral ook mondeling tijdens een bijeenkomst uitgevoerd. deels bereikt en deels niet bereikt: 5) Doelstellingen om de werkdruk te verminderen van de opleiders en studenten zijn voor 7 pilots op diverse manieren geformuleerd. Bij 4 pilots is dit doel niet behaald, bij 3 pilots zijn ze deels wel behaald en is er mogelijk wel sprake van een vermindering van werkdruk op lange termijn; in één pilot is de feedbacktijd van de opleiders afgestaan aan de studenten waardoor er wel sprake is van verminderde werkdruk. Als neveneffect van (digitale) peer feedback op de onderzoeksplannen wordt genoemd: - Organisatie: het vereist een strakke(re) tijdsplanning om studenten de gelegenheid te bieden een tweede conceptplan te schrijven op basis van de peer feedback. Zeker als er meerdere rondes van peer feedback zijn en er een diversiteit aan studenten hierin meedoet, levert dit en aantal organisatorische problemen en een grotere werkdrukervaring bij studenten. - Kwaliteit: de peer feedback zet geeft studenten soms valse hoop dat ze op de goede weg zitten: de verbetersuggesties van peers zijn niet altijd de goede. - Taakzwaarte: de peerfeedback vervangt niet de formele feedback van de begeleiders; het is een extra taak om uit te voeren, tegelijk levert het voordelen op voor het leerproces van zowel de gever als ontvanger van de feedback.

2 - Schaal uitvoering: niet alle betrokken opleiders konden of wilden mee doen aan de peerfeedback in de pilot waardoor de uitvoering beperkt bleef in omvang. - Digitaal: om peer feedback digitaal uit te kunnen voeren is een geschikte ELO nodig. Nu heeft maar één pilot digitaal de peer feedback kunnen uitvoeren middels Turnitin. Het is de vraag in hoeverre opleidingen over de geschikte ELO beschikken, die functionaliteit kennen dan wel voldoende studenten hebben in een onderwijsgroep om digitale uitvoering te verantwoorden. De pilot ervaring leert dat de meerwaarde van de peerfeedback toeneemt naarmate er minder digitaal gewerkt wordt. Daarentegen werken we op de lerarenopleidingen met relatief kleine aantallen studenten en digitalisering heeft dan ook minder zin dan in zeer studentrijke opleidingen. De feedback van tevoren digitaal te geven heeft wel als voordeel dat studenten beter voorbereid komen op de bijeenkomst (Digitale) peer feedback op onderzoeksplannen brengt meerwaarde: - studenten ervaren de peer feedback als zinvol - de extra striktere deadlines die nodig zijn voor de peer feedback worden positief ervaren door studenten (heldere verwachtingen) - de rubric/criteria verschaft duidelijkheid omtrent de vorm en inhoud van het te maken onderzoeksplan en zorgt ervoor dat docenten hun kwaliteitscriteria scherper kunnen expliciteren. - het oefenen met feedback geven is een zinvolle opdracht voor docenten. - een van te voren goed uitgewerkt planningstraject (nodig om peer feedback te kunnen uitvoeren) wordt door studenten goed gewaardeerd. - Bij enkele pilots wordt de mondelinge peer feedback als een succes. - Het uitwisselen en delen van criteria tussen de SURF partners wordt positief. Toekomst: Bijna alle opleidingen geven aan door te willen gaan met het gebruik van de rubrics en de procedure van peer feedback: het verschaft helderheid en is leerzaam voor de studenten. Ook het scheiden van onderzoeksplan fase van het uitvoering van het onderzoek, waardoor er een duidelijk beoordelingsmoment op ongeveer een derde van het traject blijft bij velen gehandhaafd. Verbeter mogelijkheden liggen in: - handhaving van deadlines - duidelijke instructies (oefening) rondom het geven van feedback/feed forward. - experimenten met online feedback, naast de bestaande mondelinge feedback - Het geven van feedback als voorwaarde om het plan in te kunnen dienen. - Specifieke producten om op de website van Non Satis Scire te plaatsen: - Verschillende feedback procedures (met deadlines): welke? - Rubric in 3 versies - Twee of drie handleidingen - Screen cast van digitale peer feedback. - Voorbeelden van peer feedback op onderzoeksplannen.

3 COLUU: 1) Richtlijnen / criteria voor het maken van een uitvoerbaar onderzoeksplan van master niveau TUE: 1) Beter overzicht/inzicht in kwaliteit en tempo (voortgang) van onderzoeksplannen van studenten door zowel docenten als studenten (helderder criteria) bereikt Bereikt: Criteria voor kwaliteit. Maar: niet direct tot meer inzicht in de voortgang van studenten. UvT 1) Procedure opstarten onderzoek doen Ja: handleiding helder, rubrics goed te hanteren, vergroot ook de betrouwbaarheid, validiteit en snelheid van beoordeling (volgens de vakdocenten). Gaat volgend jaar mogelijk ook gehanteerd worden bij de beoordeling van de onderzoeken van de onderzoeksdocenten van de AOS. UvT 3) Aansluiten bij onderzoek op school, helderheid voor school en student COLUU 2) Verhelderen proces van oz planning ja Bereikt COLUU 3) verhelderen van vorm en inhoud van Ozplannen voor alle betrokken incl begeleiders op school ICLON-UL 2) Verbeteren inzicht studenten in criteria voor onderzoeksplan UTW: 1) Beta studenten ondersteunen bij opzetten sociaal wetenschappelijk onderzoek. COLUU 4) Ondersteuning van peer feedback tijdens planning fase RUG 3) Voor studenten: leren van elkaar door elkaar feedback te geven op producten. TUD 1) Studenten vaker feedback op elkaars halfproducten laten geven TUD: 2) Studenten een eindoordeel laten opstellen, dat naast het oordeel van de opleiders wordt gelegd bereikt Ja, d.w.z. het is gebleken dat de studenten die met de criteria hebben gewerkt en/of daarvan kennis hadden genomen, een redelijk goed zicht hebben op waar hun onderzoeksplan aan moet voldoen, en een vrij goed uitgewerkt plan aanleveren. Ja, studenten worden gedwongen eerst een beschrijving en onderzoeksplan te maken. Ook sparren ze met medestudenten en staf in de aanloop over wat ze van plan zijn en hoe ze dat zouden kunnen onderzoeken. Hiertoe wordt een overzicht gegeven van kwalitatieve en kwantitatieve methoden. Studenten hebben een betere aanloopfase van het onderzoek doorlopen Bereikt Dit doel is bereikt. De studenten geven aan dat het geven van feedback hun op ideeën bracht om het eigen onderzoeksplan te verbeteren. Daarnaast vonden studenten de feedback van hun medestudenten zinvol. Voor een groot aantal studenten was het ontvangen van peer-feedback motiverend: het had een positieve invloed op de studiehouding. Peer feedback had over het algemeen geen invloed op het studietempo. In sommige gevallen werkte het vertragend omdat de peer-feedback niet tijdig werd ontvangen. Ja. 1) De studenten hebben elkaar twee maal formeel tijdens het vak feedback gegeven, halverwege het vak en op het eind. Tussendoor overlegden studenten en gaven elkaar informeel feedback. Ja 2) De opleiders hebben de feedback van studenten meegenomen in het eindoordeel over de onderzoeksvoorstellen. Er is geen sprake van meewegen volgens een formule o.i.d. om het eindcijfer voor het vak te bepalen. TUE 3) Meer variatie in feedbackbronnen voor studenten (naast docenten ook collega studenten) i.e. studenten leren feedback op onderzoeksplannen geven UTw: 2)Studenten meer in gezamenlijkheid door onderzoeksfase laten werken. Het doel met betrekking tot de variatie in feedbackbronnen en elkaar feedback leren geven is bij een deel van de studenten (het deel dat al zover was dat er een conceptplan lag / op een conceptplan gereageerd kon worden) bereikt. Zoals uit bovenstaande alinea al blijkt, was helaas slechts een deel, namelijk ongeveer een kwart van de studenten zover dat er tijdens de collegereeks feedback gegeven kon worden. Deels. Sommige studenten hebben in tweetallen een onderwerp aangepakt. Dat pakt soms goed uit als men elkaar versterkt, soms is het lastig als een van de twee vertraging oploopt. Wat verder lastig is dat de studenten uit fase zijn, sommigen starten in juni of oktober met het Onderzoek van Onderwijs en dan komen de bijeenkomsten niet op het juiste moment.

4 ICLON-UL 1) Verbetering feedbackvaardigheden studenten bij onderzoeksplannen RUG 1) Binnen de opleiding ervaringen opdoen digitale feedback ILS-RU 1) Via deze pilot de kwaliteit van de beoordeling van het onderzoeksplan verder verbeteren. ILS-RU 2) Via deze pilot wil ILS-RU de dialoog tussen studenten en opleiders over de kwaliteit van het onderzoeksplan stimuleren. UvT: 2) Beoordelingsformulier/ criteria opstellen UvA 1) Betrokkenheid van externe beoordelaars (opdrachtgevers) bij beoordeling vergroten via digitale beoordeling ICLON-Ul 4) Tijdsbesparing voor opleiders wat betreft feedback op onderzoeksplannen Ja. Het is gebleken dat de studenten die hebben gewerkt met de rubric voor het onderzoeksplan daarmee goed uit de voeten konden; gebruik van de rubric voor het onderzoeksplan lijkt de peerfeedback te hebben gefaciliteerd. Overigens bleek de tijd die in de bijeenkomsten beschikbaar was voor de peerfeedback beperkt, zodat het oefenen met peerfeedback niet helemaal tot z n recht kwam. Dit doel is bereikt. We hebben binnen de opleiding ervaring opgedaan met digitaal peer-feedback geven. JA JA ja deels Ja. Het eerste conceptplan hoeft bij gebruik van de peerfeedbackprocedure nog niet door de docent van feedback te worden voorzien; het plan dat na de peerfeedbackronde wordt ingeleverd, is vervolgens al van redelijke kwaliteit. De betrokken opleiders geven doorgaans op het tweede conceptplan met name op de consistentie van het plan, de theoretische inbedding en de geplande methoden nog aanvullende feedback. ICLON UL 3) Meer voortgang van studenten bij uitvoering ontwerponderzoek UvA 2) Slagingspercentage eerste kans vergroten door representatie van de taak te verbeteren: peer feedback op bestaande plannen als oefening in eerste colleges van planvorming via digitale systeem UTw 3) Studenten op tijd onderzoek laten afronden (minder vertraging) RUG 2) Voor docenten: verminderen werkdruk doordat studenten commentaar geven op elkaars eerste conceptversie van het onderzoeksvoorstel. TUE 2) Minder en efficiëntere inzet van beoordelingstijd door begeleiders/opleiders Ten dele. De plannen zijn, over het geheel bekeken voor de groep die met de criteria heeft gewerkt, eerder klaar, maar verderop in het onderzoek treedt regelmatig alsnog stagnatie op. deels Deels. Het helpt dat studenten veel eerder over het onderwerp gaan nadenken, een onderzoeksplan en onderzoeksvraag op tijd opstellen. Dat levert winst op in het vervolg van het onderzoek van onderwijs. Voor de uit-fase studenten kunnen we deze werkwijze 1-op-1 ook toepassen, eerst een goede start en dan pas verder. De blackboardsite met onderzoeksonderwerpen en de OvO-handleiding zijn ook door het jaar heen bruikbaar. Wat blijft is dat studenten die al werken altijd eerder de dagelijkse deadlines volgen ipv het afronden van een onderzoek. Dat vraagt ook wat tijd voor reflectie, een schaars goed voor al werkende studenten. Maar, het begin van de verbetering is ingezet Dit doel is niet bereikt. De werkdruk voor de docenten is niet verminderd door het digitaal peer-feedback geven. Het doel met betrekking tot het besparen van tijd door de inzet van peerfeedback is niet gehaald. Wij hadden ook dit jaar, zoals in onze opleiding gebruikelijk is, te maken met een grote diversiteit op het gebied van planningen van studenten voor het uitvoeren van hun onderzoek. Bij het indelen van de groepjes voor de peerfeedback was hiermee weliswaar rekening gehouden, maar desalniettemin bleken slechts enkele studenten op het daarvoor geplande moment al zover te zijn dat er peerfeedback gegeven kon worden. De feedback is daardoor vooral door docenten gegeven.

5 ILS RU 3) de werkdruk voor opleiders rondom de (formatieve) beoordeling van het onderzoeksplan verminderen COLUU 5) werkdruk regulering voor studenten en opleiders (waarschijnlijk) niet. niet bereikt

Non satis scire WP 4 Pilot opzet peer feedback. Aanleiding

Non satis scire WP 4 Pilot opzet peer feedback. Aanleiding Non satis scire WP 4 Pilot opzet peer feedback Aanleiding De lerarenopleiding van de Rijksuniversiteit Groningen werkt mee aan het SURF-project Nonsatis scire. In het kader van dit project wordt een pilot

Nadere informatie

Vragenlijst voor masterstudenten

Vragenlijst voor masterstudenten Vragenlijst voor masterstudenten Digitale toetsing en beoordeling in de universitaire lerarenopleiding Intro Het komende studiejaar besteden opleiders van alle universitaire lerarenopleidingen speciale

Nadere informatie

Digitale hulpmiddelen bij het toetsen en beoordelen in de universitaire lerarenopleiding

Digitale hulpmiddelen bij het toetsen en beoordelen in de universitaire lerarenopleiding Digitale hulpmiddelen bij het toetsen en beoordelen in de universitaire lerarenopleiding Vragenlijst voor docenten/opleiders Intro Doel van deze vragenlijst is informatie te verzamelen over het gebruik

Nadere informatie

Wordt de peer assessment schriftelijk en/of mondeling gegeven aan de student met betrekking tot feedback en eventueel de beoordeling?

Wordt de peer assessment schriftelijk en/of mondeling gegeven aan de student met betrekking tot feedback en eventueel de beoordeling? Organisatie peer-, co- of self-assessment Wat verwacht je van de studenten? Het moet voor de studenten duidelijk zijn wat je van ze verwacht. Het is belangrijk dat je duidelijk omschrijft wat de bedoeling

Nadere informatie

Vragenlijst voor minorstudenten

Vragenlijst voor minorstudenten Vragenlijst voor minorstudenten Digitale toetsing en beoordeling in de universitaire lerarenopleiding Intro Het komende studiejaar besteden opleiders van alle universitaire lerarenopleidingen speciale

Nadere informatie

Breidt netwerk min of meer bij toeval uit. Verneemt bij bedrijven wensen voor nieuwe

Breidt netwerk min of meer bij toeval uit. Verneemt bij bedrijven wensen voor nieuwe Accountmanager Accountmanager onderhoudt relaties met bedrijven en organisaties met het doel voor praktijkleren binnen te halen. Hij kan nagaan welke bedrijven hebben, doet voorstellen voor bij bedrijven

Nadere informatie

Op zoek naar nieuwe standaarden voor examinering van Competentie Gericht Onderwijs. Confrontatie tussen twee visies

Op zoek naar nieuwe standaarden voor examinering van Competentie Gericht Onderwijs. Confrontatie tussen twee visies Op zoek naar nieuwe standaarden voor examinering van Competentie Gericht Onderwijs. Confrontatie tussen twee visies Inleiding Binnen de inspectie wordt gewerkt aan de afstemming en toekomstige integratie

Nadere informatie

Faculteit der Geesteswetenschappen Cluster Filosofie. Bachelor scriptiereglement voor de opleiding: Wijsbegeerte

Faculteit der Geesteswetenschappen Cluster Filosofie. Bachelor scriptiereglement voor de opleiding: Wijsbegeerte Faculteit der Geesteswetenschappen Cluster Filosofie Bachelor scriptiereglement voor de opleiding: Wijsbegeerte Vastgesteld door de Examencommissie CoH, clustercommissie Filosofie op 1-2-2019 Scriptiereglement

Nadere informatie

Evalueren van de kwaliteit van onderzoek

Evalueren van de kwaliteit van onderzoek Evalueren van de kwaliteit van onderzoek Een aanpak voor zelfevaluatie van nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en validiteit door vwo-leerlingen bij onderzoek in de bètavakken Promotieonderzoek in kader van

Nadere informatie

Eindevaluatie WP5 Alle H@nds aan dek 28 juni 2011

Eindevaluatie WP5 Alle H@nds aan dek 28 juni 2011 Eindevaluatie WP5 Alle H@nds aan dek 28 juni 2011 Inleiding In de periode maart-mei 2011 is een eindevaluatie gehouden onder alle opleiders die betrokken zijn geweest bij de pilots van WP5, door middel

Nadere informatie

Profiel Product Verantwoording. LOB (Loopbaan oriëntatie en begeleiding) Leraren Opleiding. Management & Organisatie

Profiel Product Verantwoording. LOB (Loopbaan oriëntatie en begeleiding) Leraren Opleiding. Management & Organisatie Opdracht: Profiel Product Verantwoording LOB (Loopbaan oriëntatie en begeleiding) Leraren Opleiding Management & Organisatie Naam auteur(s) Vakgebied Bart Deelen M&O Student nr 10761799 Titel Onderwerp

Nadere informatie

Opleiding Verpleegkunde Leerondersteuning Stage (LOS)

Opleiding Verpleegkunde Leerondersteuning Stage (LOS) Opleiding Verpleegkunde Leerondersteuning Stage (LOS) Handleiding Voltijd Jaar 3 Studiejaar 2015-2016 Inleiding Tijdens de stage zijn er zeven leerondersteuningsbijeenkomsten (LOS-bijeenkomsten). Het onderwijs

Nadere informatie

Tool scan formatieve toetscyclus

Tool scan formatieve toetscyclus Tool scan formatieve toetscyclus Lees de beschrijvingen van docentactiviteiten in de formatieve toetscyclus hieronder. Geef steeds aan in hoeverre jij dit momenteel doet in je eigen onderwijs. Score 1

Nadere informatie

Faculteit Geesteswetenschappen BASISGEGEVENS STAGE. onvoldoende voldoende. goed. goed. Eindoordeel (cijfer): Toelichting: ONDERTEKENING STAGEDOCENT

Faculteit Geesteswetenschappen BASISGEGEVENS STAGE. onvoldoende voldoende. goed. goed. Eindoordeel (cijfer): Toelichting: ONDERTEKENING STAGEDOCENT Faculteit Geesteswetenschappen FEEDBACK & BEOORDELINGSFORMULIER ONDERWIJSSTAGES (BA & MA) De beoordeling van de onderwijsstages op Bachelor 3 en masterniveau bestaat uit twee onderdelen: het functioneren

Nadere informatie

Toetsbekwaamheid BKE november 2016

Toetsbekwaamheid BKE november 2016 Toetsbekwaamheid BKE november 2016 De Basiskwalificatie Examinering heeft als doel de hbo-toetspraktijk te versterken. Een belangrijk aspect in die toetspraktijk is het gesprek over toetsing: het vragen/

Nadere informatie

COP Video 23 januari 14:00-16:00 Den Haag

COP Video 23 januari 14:00-16:00 Den Haag COP Video 23 januari 14:00-16:00 Den Haag Ronde 1 12:15-13:00 Ronde 2 13:45-14:30 4-124 Ontwerpen op basis van blended learning Jos Fransen 4-422 Feedback Fruits Richard Kragten & Jeroen Bottema 4-109

Nadere informatie

FGk GNK BNL 17-18\r \rbachelorthesis (4002B6320Y_THESIS_17-18/AJ_BNL-IC)\rNo. of responses

FGk GNK BNL 17-18\r \rbachelorthesis (4002B6320Y_THESIS_17-18/AJ_BNL-IC)\rNo. of responses FGk GNK BNL -\r \rbachelorthesis (BY_THESIS_-/AJ_BNL-IC)\rNo. of responses = KWALITEIT VAN HET STUDIEONDERDEEL Dit studieonderdeel was goed georganiseerd vanuit de opleiding. av.=, Dit studieonderdeel

Nadere informatie

Rubrics vaardigheden

Rubrics vaardigheden Rubrics vaardigheden Rubrics vaardigheden In het leerlab 2020 hebben 7 vernieuwingsscholen vier rubrics ontwikkeld om de persoonlijke groei van leerlingen in kaart te brengen. Deze rubrics zijn vaardigheden

Nadere informatie

Vademecum bachelorwerkstuk Nederlandse taal en cultuur

Vademecum bachelorwerkstuk Nederlandse taal en cultuur Vademecum bachelorwerkstuk Nederlandse taal en cultuur 1 Inleiding en opzet 1.1 Doelstelling bachelorwerkstuk Het individuele bachelorwerkstuk is de afsluiting van de bacheloropleiding Nederlandse taal

Nadere informatie

Rubrics vaardigheden

Rubrics vaardigheden Rubrics vaardigheden Rubrics vaardigheden In het leerlab 2020 hebben 7 vernieuwingsscholen vier rubrics ontwikkeld om de persoonlijke groei van leerlingen in kaart te brengen. Deze rubrics zijn vaardigheden

Nadere informatie

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Faculteit Geesteswetenschappen BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Onderstaand formulier betreft de beoordeling van het stageverslag en het onderzoeksverslag. Deze wordt door de begeleidende

Nadere informatie

Ontwerpkit Studentnabij Onderwijs

Ontwerpkit Studentnabij Onderwijs Ontwerpkit Studentnabij Onderwijs Binnen FHICT hebben we een ambitieuze visie op onderwijs. Hier komen diverse onderwijsdoelen uit voort. De ontwerpkit is een praktische vertaling van onze visie en is

Nadere informatie

SCALA: Efficiënt tussentijds feedback geven op schriftelijke werkstukken

SCALA: Efficiënt tussentijds feedback geven op schriftelijke werkstukken SIG Digitaal Toetsen 5 juni 2012 SCALA: Efficiënt tussentijds feedback geven op schriftelijke werkstukken Patris van Boxel (p.van.boxel@vu.nl) Sanne Gratama van Andel (r.gratamavanandel@uu.nl) Patris van

Nadere informatie

me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started

me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started Inhoud Competentiegericht opleiden 3 Doel van praktijktoetsen 4 Wijze van evalueren en beoordelen 4 Rollen 5 Getting started

Nadere informatie

Stagereglement Masteropleiding Theologie Tilburg School of Catholic Theology

Stagereglement Masteropleiding Theologie Tilburg School of Catholic Theology Stagereglement Masteropleiding Theologie Tilburg School of Catholic Theology Artikel 1 De stage 1. De stage is een onderdeel van de Masteropleiding Theologie dat in de stagehandleiding van de respectievelijke

Nadere informatie

De scriptie in de masteropleiding Neerlandistiek

De scriptie in de masteropleiding Neerlandistiek De scriptie in de masteropleiding Neerlandistiek Reglement 2014-2015 1. Omschrijving 1.1 De MA-scriptie is een schriftelijk verslag van een door de student zelfstandig opgezet en uitgevoerd onderzoek.

Nadere informatie

Toetsing - vind ik leuk!

Toetsing - vind ik leuk! Toetsing - vind ik leuk! over sociaal formatief toetsen Willibrord Huisman SURF Academy, 15 oktober 2015 Programma A. Gedachtenexperiment B. Beoordelende toetsing C. Educatieve toetsing D. Wie toetst eigenlijk?

Nadere informatie

WORKSHOP. Simulatie werken met de datateam methode. Themabijeenkomst DTT Woensdag 9 december Wilma Kippers en Hanadie Leusink

WORKSHOP. Simulatie werken met de datateam methode. Themabijeenkomst DTT Woensdag 9 december Wilma Kippers en Hanadie Leusink WORKSHOP Simulatie werken met de datateam methode Themabijeenkomst DTT Woensdag 9 december 2015 Wilma Kippers en Hanadie Leusink Opbrengstgericht werken Gebruik maken van data, zoals toetsen en examencijfers,

Nadere informatie

Getting Started. Competentie gericht opleiden in de BIG opleidingen

Getting Started. Competentie gericht opleiden in de BIG opleidingen Getting Started Competentie gericht opleiden in de BIG opleidingen De BIG-opleidingen worden competentiegericht vormgegeven. Met het competentiegericht opleiden hebben de opleidingen een duidelijker inhoudelijk

Nadere informatie

Revisie Keuzegids Universiteiten 2015

Revisie Keuzegids Universiteiten 2015 Revisie Keuzegids Universiteiten 2015 Voor u ligt een nieuwe analyse Keuzegids 2015 d.d. 5-11-2014. Deze vernieuwde analyse is tot stand gekomen wegens een grote rectificatie op de Keuzegids 2015 d.d.

Nadere informatie

HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK HAVO / VWO

HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK HAVO / VWO HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK HAVO / VWO SCHOOLJAAR 2017 2018 Inhoudsopgave Algemeen... 3 De presentatie... 3 Het logboek... 3 Begeleiding... 4 Stappenplan... 5 Oriëntatiefase... 5 Onderzoek- en ontwerpfase...

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 14-2 6 8 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam], appellant tegen de deelexamencommissie bachelor- en masteropleiding Criminologie,

Nadere informatie

GESPREKSCYCLUS EN BEOORDELEN. Aandachtspunten voor de OR

GESPREKSCYCLUS EN BEOORDELEN. Aandachtspunten voor de OR GESPREKSCYCLUS EN BEOORDELEN Aandachtspunten voor de OR Gesprekscyclus Plannen: afspraken maken over: Voortgang: Beoordelen: dia 2 Gewenste resultaten Te ontwikkelen competenties Wat heb je nodig? Ben

Nadere informatie

Opdracht Inleiding Doel Benodigdheden Voorkennis Stappenplan Een les voorbereiden en achterhalen waar je leerlingen staan Voorbeeld Doel Resultaat

Opdracht Inleiding Doel Benodigdheden Voorkennis Stappenplan Een les voorbereiden en achterhalen waar je leerlingen staan Voorbeeld Doel Resultaat Opdracht Formatief evalueren met digitale tools Inleiding Niet alleen de resultaten tellen, het leerproces zelf is minstens zo belangrijk. Bij formatief evalueren willen alle betrokkenen bij het leerproces

Nadere informatie

1. Doelstelling Vormgeven van structurele bachelorsamenwerking tussen de negen (Technische) Wiskunde opleidingen in Nederland.

1. Doelstelling Vormgeven van structurele bachelorsamenwerking tussen de negen (Technische) Wiskunde opleidingen in Nederland. WISKUNDE ICAB jaarplan 2011/12 Algemeen deel 1. Doelstelling Vormgeven van structurele bachelorsamenwerking tussen de negen (Technische) Wiskunde opleidingen in Nederland. Achtergrond De opleidingen wiskunde

Nadere informatie

De begeleidings- en beoordelingstrajecten zijn schriftelijk vastgelegd en te raadplegen door anderen. ILS en Radboud Docenten Academie.

De begeleidings- en beoordelingstrajecten zijn schriftelijk vastgelegd en te raadplegen door anderen. ILS en Radboud Docenten Academie. Rapportageformat Instrument Keurmerk HAN ILS en samenwerkingsscholen Versie VO, oktober 2014 Standaard 1. De samenwerkingsschool in relatie tot de kwaliteit van de leerwerkomgeving van de lerende Deze

Nadere informatie

Evaluatie cursus onderzoekbegeleiding. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

Evaluatie cursus onderzoekbegeleiding. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 Inhoudsopgave 1...1 2 00Hoofdsectie...2 1 De onderstaande stellingen gaan in op verschillende aspecten rond de cursus. Bij elke stelling heb je de mogelijkheid je antwoord te kiezen op een schaal van 1

Nadere informatie

Evaluatiewijzer didactisch coachen Versie 1.1, juli 2016

Evaluatiewijzer didactisch coachen Versie 1.1, juli 2016 Evaluatiewijzer didactisch coachen Versie 1.1, juli 2016 Voor je ligt de evaluatiewijzer didactisch coachen in de lesgebonden situatie. Deze evaluatie is ontwikkeld in opdracht van het project Leerling

Nadere informatie

Programma van toetsing

Programma van toetsing Programma van toetsing Inleiding In samenwerking met onderwijskundige experts hebben we ons programma van toetsing ontworpen. Het programma van toetsing is gevarieerd en bevat naast kennistoetsen en beoordelingen

Nadere informatie

Liesbeth Baartman & Raymond Kloppenburg, Hogeschool Utrecht, januari 2013

Liesbeth Baartman & Raymond Kloppenburg, Hogeschool Utrecht, januari 2013 KIT: KwaliteitsInstrument Toetsprogramma s in beroepsgericht onderwijs Zelfevaluatie-instrument voor docenten Website: www.kwaliteit-toetsprogramma.nl conceptversie 14-03-2013 In onderstaand schema vindt

Nadere informatie

BEOORDELINGSFORMULIER

BEOORDELINGSFORMULIER Faculteit Geesteswetenschappen Versie maart 2015 BEOORDELINGSFORMULIER MASTER SCRIPTIES Eerste en tweede beoordelaar vullen het beoordelingsformulier onafhankelijk van elkaar in. Het eindcijfer wordt in

Nadere informatie

360 graden Peerfeedback

360 graden Peerfeedback 360 graden Peerfeedback Naam: Han van de Donk Klas: 1D SLB-docent: S. Brukx Datum: 25/01/2015 360 graden feedback Professioneel Gedrag Student: Han van de Donk... SLB Docent: Sarina Brukx... Ingevuld door

Nadere informatie

7 MANIEREN OM STUDENTEN TE BETREKKEN BIJ SUMMATIEVE TOETSING

7 MANIEREN OM STUDENTEN TE BETREKKEN BIJ SUMMATIEVE TOETSING 7 MANIEREN OM STUDENTEN TE BETREKKEN BIJ SUMMATIEVE TOETSING Symposium platform Leren van Toetsen 2 juni 2017 Veronica Bruijns, Charlotte Hoenderdos Beleidsafdeling Onderwijs en Onderzoek Programma Presentatie:

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School Feedforward en beoordeling Afstudeeronderzoek eindfase studiejaar 2014-2015 VT-DT Feedforwardformulier afstudeeronderzoek:

Nadere informatie

Comparative Judgement als methode om studenten succescriteria en standaarden te laten formuleren

Comparative Judgement als methode om studenten succescriteria en standaarden te laten formuleren Comparative Judgement als methode om studenten succescriteria en standaarden te laten formuleren ORD Heerlen 2019 Elly Vermunt Zuyd Hogeschool Commerciële Economie Teaching Fellow Comeniusproject Aanleiding

Nadere informatie

KwaliteitsInstrument Toetsprogramma s in beroepsgericht onderwijs (KIT)

KwaliteitsInstrument Toetsprogramma s in beroepsgericht onderwijs (KIT) KwaliteitsInstrument Toetsprogramma s in beroepsgericht onderwijs (KIT) www.kwaliteit-toetsprogramma.nl Docentversie, januari 2013. In dit document staan de kwaliteitscriteria met onderliggende indicatoren,

Nadere informatie

Training Formatief beoordelen

Training Formatief beoordelen Training Formatief beoordelen Nederland Onze Trainingen en Diensten Het team van KED-SENS heeft haar aanbod van trainingen en diensten overzichtelijk in kaart gebracht. Alle mensen zijn uniek en leren

Nadere informatie

Stagereglement Masteropleiding leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in Godsdienst en Levensbeschouwing Tilburg School of Catholic Theology

Stagereglement Masteropleiding leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in Godsdienst en Levensbeschouwing Tilburg School of Catholic Theology Stagereglement Masteropleiding leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in Godsdienst en Levensbeschouwing Artikel 1 De stage 1. De stage is een onderdeel van de Masteropleiding leraar voortgezet

Nadere informatie

Opdracht. Voorkennis Basale kennis van het proces van formatief evalueren.

Opdracht. Voorkennis Basale kennis van het proces van formatief evalueren. Opdracht In deze workshop ga je aan de slag met het inbouwen van verschillende feedbackmomenten in je lessen. In deze workshop leer je het verschil tussen docentgestuurde feedback, peer-feedback en self-assessment.

Nadere informatie

Het succesvol inzetten van peer feedback

Het succesvol inzetten van peer feedback Het succesvol inzetten van peer feedback Dr. Jakko van der Pol, 2012 Zoals gezegd heeft online peer feedback de potentie het leerproces van studenten te verdiepen, maar dit potentieel is niet makkelijk

Nadere informatie

Realisatiefase fase 5

Realisatiefase fase 5 Realisatiefase fase 5 Dit is de tweede doe-fase. Tijdens de realisatiefase voeren jullie de ontwerpen uit om het product te realiseren. Tijdens de voorbereidingsfase hebben jullie alles wat jullie nodig

Nadere informatie

Praktijk oriëntatie. Maatschappelijke zorg. Niveau 3 + 4

Praktijk oriëntatie. Maatschappelijke zorg. Niveau 3 + 4 Praktijk oriëntatie Maatschappelijke zorg Niveau 3 + 4 Reader voor studenten Schooljaar 2018-2019 Inhoudsopgave Voorblad Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 1.Inhoud Praktijk oriëntatie Voor wie is Praktijk oriëntatie?

Nadere informatie

Beoordelingsmodel Profielwerkstuk Lyceum Elst Deel 1: onderzoeksvoorstel (havo/vwo)

Beoordelingsmodel Profielwerkstuk Lyceum Elst Deel 1: onderzoeksvoorstel (havo/vwo) Beoordelingsmodel Profielwerkstuk Lyceum Elst 2016-2017. Deel 1: onderzoeksvoorstel (havo/vwo) Afspraken Om te worden beoordeeld, moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden: 1) Het onderzoeksvoorstel

Nadere informatie

Educatieve Hogeschool van Amsterdam, lerarenopleiding vo/bve Beoordelingsformulier voor het werkplekleren (definitieve versie, november 2007)

Educatieve Hogeschool van Amsterdam, lerarenopleiding vo/bve Beoordelingsformulier voor het werkplekleren (definitieve versie, november 2007) Educatieve Hogeschool van Amsterdam, lerarenopleiding vo/bve sformulier voor het werkplekleren (definitieve versie, november 2007) Toelichting bij het beoordelen in het Werkplekleren. De tweedegraads lerarenopleiding

Nadere informatie

Ontwerpkaders: Leerwegonafhankelijk toetsen (LOT) Versie 1.0/ november 2016

Ontwerpkaders: Leerwegonafhankelijk toetsen (LOT) Versie 1.0/ november 2016 Ontwerpkaders: Leerwegonafhankelijk toetsen (LOT) Versie 1.0/ november 2016 Flexibel onderwijs Flexibel Onderwijs kenmerkt zich door tijd, plaats en tempo-onafhankelijk studeren. De route is individueel

Nadere informatie

Als je als docent beslist om gebruik te maken van peer assessment doorloop je best enkele stappen:

Als je als docent beslist om gebruik te maken van peer assessment doorloop je best enkele stappen: Peer assessment Omschrijving Peer assessment is een proces waarin medestudenten die eenzelfde leerproces hebben doorgemaakt elkaar evalueren. Ontwikkeling Als je als docent beslist om gebruik te maken

Nadere informatie

Stagehandleiding Master Letterkunde

Stagehandleiding Master Letterkunde Stagehandleiding Master Letterkunde Studenten van de master Letterkunde kunnen een onderzoeksstage volgen als onderdeel van hun opleiding. Voor studenten van de masterprogramma s Literair Bedrijf en Europese

Nadere informatie

BIJLAGE 3: LEERWERKOVEREENKOMST (Master) Beste student(e),

BIJLAGE 3: LEERWERKOVEREENKOMST (Master) Beste student(e), BIJLAGE 3: LEERWERKOVEREENKOMST 2017-2018 (Master) Beste student(e), De afspraken in deze overeenkomst zijn bedoeld om studie, werk en begeleiding van de student in het kader van de opleiding Master of

Nadere informatie

Tabel Competenties docentopleiders/-trainers

Tabel Competenties docentopleiders/-trainers Tabel Competenties docentopleiders/-trainers In deze tabel zijn de competenties van de docentopleider/trainer (1) opgenomen. Deze zijn verder geconcretiseerd in bekwaamheidseisen of indicatoren en uitgewerkt

Nadere informatie

Studenten maken de rubric zelf Comparative Judgement als methode om studenten succescriteria en standaarden te laten formuleren

Studenten maken de rubric zelf Comparative Judgement als methode om studenten succescriteria en standaarden te laten formuleren Studenten maken de rubric zelf Comparative Judgement als methode om studenten succescriteria en standaarden te laten formuleren Festival Leren van Toetsen 7 juni 2019 Elly Vermunt, Monique van Rooijen,

Nadere informatie

Bron: Handleiding bij feedbackkader, Marjoleine Dobbelaer, Onderwijsinspectie 2013

Bron: Handleiding bij feedbackkader, Marjoleine Dobbelaer, Onderwijsinspectie 2013 Effectief feedback geven en ontvangen Bron: Handleiding bij feedbackkader, Marjoleine Dobbelaer, nderwijsinspectie 2013 Inleiding Deze handleiding is geschreven ter ondersteuning van het gebruik van het

Nadere informatie

Hogeschool van Amsterdam Onderwijs en Opvoeding, tweedegraads lerarenopleidingen Beoordelingsformulier voor het werkplekleren (versie september 2011)

Hogeschool van Amsterdam Onderwijs en Opvoeding, tweedegraads lerarenopleidingen Beoordelingsformulier voor het werkplekleren (versie september 2011) Hogeschool van Amsterdam Onderwijs en Opvoeding, tweedegraads lerarenopleidingen sformulier voor het werkplekleren (versie september 2011) Toelichting bij het beoordelen van het Werkplekleren. De tweedegraads

Nadere informatie

Het Profielwerkstuk HANDLEIDING I. Organisatie, tijdpad en andere belangrijke informatie. Een handleiding voor Havo en Vwo Mei 2011.

Het Profielwerkstuk HANDLEIDING I. Organisatie, tijdpad en andere belangrijke informatie. Een handleiding voor Havo en Vwo Mei 2011. Het Profielwerkstuk HANDLEIDING I Organisatie, tijdpad en andere belangrijke informatie Een handleiding voor Havo en Vwo Mei 2011 Naam leerling: klas:. Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Organisatie 4 2. De

Nadere informatie

Bijlage 2-9. Richtlijnen voor de prestatie

Bijlage 2-9. Richtlijnen voor de prestatie Bijlage 2-9 Richtlijnen voor de prestatie Inleiding Tijdens de stage leveren studenten in feite voortdurend prestaties. Ze doen dingen die (nog) geen dagelijkse routine zijn, waar wilskracht en overtuiging

Nadere informatie

Het profielwerkstuk. 2. Eisen en voorwaarden Het profielwerkstuk moet aan een aantal eisen en voorwaarden voldoen:

Het profielwerkstuk. 2. Eisen en voorwaarden Het profielwerkstuk moet aan een aantal eisen en voorwaarden voldoen: -1- Het profielwerkstuk 1. Inleiding Hier staat hoe u te werk gaat bij het maken van het profielwerkstuk. Ook de eisen waaraan het moet voldoen zijn opgesomd. Verder geeft het u een voorbeeld van een plan

Nadere informatie

Regels voor het schrijven, begeleiden en beoordelen van MAscripties

Regels voor het schrijven, begeleiden en beoordelen van MAscripties Regels voor het schrijven, begeleiden en beoordelen van MAscripties Algemene criteria 1. De scriptie is het schriftelijke verslag van een onderzoek dat een student heeft verricht in een grote mate van

Nadere informatie

LIESBETH BAARTMAN - KAARTSPEL KIT 2.0 CONGRUENTIE

LIESBETH BAARTMAN - KAARTSPEL KIT 2.0 CONGRUENTIE CONGRUENTIE LIESBETH BAARTMAN - KAARTSPEL KIT 2.0 Wat voor boodschap geeft de opleiding af door de inrichting van het toetsprogramma? Past deze boodschap bij het toekomstig beroep, de studenten en de visie

Nadere informatie

Professionaliseren van de didactische aanpak van het informatievaardighedenonderwijs

Professionaliseren van de didactische aanpak van het informatievaardighedenonderwijs Professionaliseren van de didactische aanpak van het informatievaardighedenonderwijs Angelique van het Kaar Risbo Erasmus Universiteit Rotterdam 7 november 2012 Overzicht onderwerpen Training Didactische

Nadere informatie

Taakomschrijvingen en procedures omtrent inleveren, beoordelen en archiveren afstudeeronderzoek

Taakomschrijvingen en procedures omtrent inleveren, beoordelen en archiveren afstudeeronderzoek Taakomschrijvingen en procedures omtrent inleveren, beoordelen en archiveren afstudeeronderzoek Opgesteld 4 oktober 2013 Besproken in het MT-ILS 9 oktober 2013 Versie 20 november 13 Ter bespreking in DB

Nadere informatie

EXAMEN KEUZEDEEL VERRIJKING LEERVAARDIGHEDEN Code: K INFORMATIE VOOR DE STUDENT

EXAMEN KEUZEDEEL VERRIJKING LEERVAARDIGHEDEN Code: K INFORMATIE VOOR DE STUDENT EXAMEN KEUZEDEEL VERRIJKING LEERVAARDIGHEDEN Code: K0440 2. INFORMATIE VOOR DE STUDENT Versie 1.0 31.05.2016 Informatie Deze informatie is voor jou omdat je examen gaat doen in het keuzedeel Verrijking

Nadere informatie

Een jaar na het winnen van de Prijs voor Examens. Marije Lesterhuis & Roos Van Gasse NVE congres 2019

Een jaar na het winnen van de Prijs voor Examens. Marije Lesterhuis & Roos Van Gasse NVE congres 2019 Een jaar na het winnen van de Prijs voor Examens Marije Lesterhuis & Roos Van Gasse D-PAC Digital Platform for the Assessment of Competences Complexiteit Authenticiteit Aanleiding Aanleiding Problematiek

Nadere informatie

Feedback op Toetsen. Renske de Kleijn. Onderwijskundig onderzoeker en adviseur Centrum voor Onderwijs en Leren - UU. 5 april 2016

Feedback op Toetsen. Renske de Kleijn. Onderwijskundig onderzoeker en adviseur Centrum voor Onderwijs en Leren - UU. 5 april 2016 Feedback op Toetsen Renske de Kleijn Onderwijskundig onderzoeker en adviseur Centrum voor Onderwijs en Leren - UU 5 april 2016 Overzicht 1. Kies een toets 2. De kracht van feedback 3. Verklaringen voor

Nadere informatie

Bachelorproject Wiskunde (9 ects)

Bachelorproject Wiskunde (9 ects) Bachelorproject Wiskunde (9 ects) Inleiding Deze handleiding structureert en uniformeert de gang van zaken rond het bachelorproject Wiskunde, zowel voor docenten als studenten. Bij deze handleiding behoren

Nadere informatie

Checklist Gesprek voeren 2F - handleiding

Checklist Gesprek voeren 2F - handleiding Checklist Gesprek voeren 2F - handleiding Inleiding De checklist Gesprek voeren 2F is ontwikkeld voor leerlingen die een gesprek moeten kunnen voeren op 2F. In deze handleiding wordt toegelicht hoe de

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR SCHOLEN Beroepsproducten

HANDLEIDING VOOR SCHOLEN Beroepsproducten HANDLEIDING VOOR SCHOLEN Beroepsproducten Inhoud Voorwoord 3 Wat is een beroepsproduct 5 Hoe ziet een beroepsproduct eruit? 6 Soorten beroepsproducten 8 Criteria van een beroepsproduct 9 Hoe komt een goede

Nadere informatie

Projectmatig werken. Eisma-Edumedia bv, Leeuwarden

Projectmatig werken. Eisma-Edumedia bv, Leeuwarden Projectmatig werken Inleiding...2 Het maken van projecthandleidingen...3 Format Projecthandleiding...4 Procesverslag...5 Problemen bij samenwerking...7 Eisma-Edumedia bv, Leeuwarden 1 Inleiding In deze

Nadere informatie

BEOORDELINGSCRITERIA VAN ONDERWIJSKWALIFICATIES Versie juli 2008

BEOORDELINGSCRITERIA VAN ONDERWIJSKWALIFICATIES Versie juli 2008 BEOORDELINGSCRITERIA VAN ONDERWIJSKWALIFICATIES Versie juli 2008 Toelichting Om te kunnen beoordelen of aan een docent een bepaalde onderwijskwalificatie (start, basis, uitgebreide of volledige kwalificatie)

Nadere informatie

Instructie Praktijkopleider of BPV Beoordelaar

Instructie Praktijkopleider of BPV Beoordelaar Instructie Praktijkopleider of BPV Beoordelaar Ontwikkelingsgericht Praktijkbeoordelen.nl DOSSIER : Alle DOSSIERCREBO : Alle KWALIFICATIE : Alle KWALIFICATIECREBO : Alle NIVEAU : Alle COHORT : Vanaf 2015

Nadere informatie

Doel training. Programma Programma Voordelen voor de kandidaat. Uitgangspunten EVC. Assessoren en EVC-begeleiders training

Doel training. Programma Programma Voordelen voor de kandidaat. Uitgangspunten EVC. Assessoren en EVC-begeleiders training Assessoren en EVC-begeleiders training 19 februari 2009 en 15 januari 2010 Desirée Joosten-ten Brinke, CELSTEC, Open Universiteit Nederland Doel training Aan het einde van deze training weten de deelnemers:

Nadere informatie

Introductie stage-scriptie combi. Orthopedagogiek G&G, 25 augustus 2011

Introductie stage-scriptie combi. Orthopedagogiek G&G, 25 augustus 2011 Introductie stage-scriptie combi Orthopedagogiek G&G, 25 augustus 2011 Welkom toekomstige Scientist-Practitioners Achtergrond Vanuit Orthopedagogiek:GenG steeds meer accent op scientist-practitioner model

Nadere informatie

Ondersteuning en certificering van digitaal leren voor laagopgeleiden

Ondersteuning en certificering van digitaal leren voor laagopgeleiden Ondersteuning en certificering van digitaal leren voor laagopgeleiden Kaders voor een digitale leer- en oefenomgeving Onderzoekssamenvatting Drs. Maurice de Greef Onderzoeker, Adviseur en Trainer Artéduc

Nadere informatie

BKO-vragenlijst Individueel traject

BKO-vragenlijst Individueel traject BKO-vragenlijst Individueel traject Naam : Faculteit : E-mailadres : Telefoonnummer : Datum : Deze vragenlijst is bedoeld om inzicht te krijgen in uw onderwijswerkzaamheden. De onderwerpen die aan bod

Nadere informatie

SCAN. in kwaliteitsvol toetsen

SCAN. in kwaliteitsvol toetsen SCAN in kwaliteitsvol toetsen Instructies Overloop en beoordeel de concrete indicatoren van valide, betrouwbaar, transparant, efficiënt en/of leerrijk toetsen voor het geheel van toetsen/ de toets van

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School Beoordeling Afstudeeronderzoek eindfase 2014-2015 VT-DT ONDERZOEKSVERSLAG 1 Bijlage 5c Beoordelingsformulier onderzoeksverslag

Nadere informatie

Initiatiefase fase 1 Initiatie betekent met iets beginnen of iets opstarten.

Initiatiefase fase 1 Initiatie betekent met iets beginnen of iets opstarten. Initiatiefase fase 1 Initiatie betekent met iets beginnen of iets opstarten. Daar gaat het in deze fase om. Het is de eerste stap van je project. Daarom is dit een denk-fase: je begint met het nadenken

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Christophe Deloo, Roy Straver & Machiel Visser. Versie 4 (26-06-2010)

Plan van Aanpak. Christophe Deloo, Roy Straver & Machiel Visser. Versie 4 (26-06-2010) Plan van Aanpak Christophe Deloo, Roy Straver & Machiel Visser Versie 4 (26-06-2010) Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Accordering en bijstelling... 3 1.3 Toelichting

Nadere informatie

Leren van een assessment. Workshop IVG Scholingsdag Toetsing Eric Entken en Titia van Eijndhoven 12 november 2012

Leren van een assessment. Workshop IVG Scholingsdag Toetsing Eric Entken en Titia van Eijndhoven 12 november 2012 Leren van een assessment Workshop IVG Scholingsdag Toetsing Eric Entken en Titia van Eijndhoven 12 november 2012 Doelstelling Hoe kun je de kwaliteit van jouw beoordeling en feedback verbeteren bij een

Nadere informatie

Eindverslag stage jaar 1

Eindverslag stage jaar 1 Eindverslag stage jaar 1 In de stagegids jaar 1 kun je alle achtergrondinformatie over de stage vinden. In de bijlage van de stagegids staat ook een overzicht (tabel) met alle documenten die van belang

Nadere informatie

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk. april 2012

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk. april 2012 Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk april 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De tijdlijn 3. De verschillende fasen 4. Onderwerp zoeken 5. Informatie zoeken 6. Nog 10 tips 7. De beoordeling

Nadere informatie

HET COMPETENTIEPROFIEL VAN DE SPD. ILS Nijmegen

HET COMPETENTIEPROFIEL VAN DE SPD. ILS Nijmegen HET COMPETENTIEPROFIEL VAN DE SPD ILS Nijmegen Mei 2009 Voorwoord: Dit voorstel voor een competentieprofiel van de spd is ontworpen op verzoek van de directies van ILS- HAN en ILS-RU door de productgroep

Nadere informatie

Beschrijving van competenties als hulpmiddel bij het beoordelen en accrediteren van onderwijskwaliteit

Beschrijving van competenties als hulpmiddel bij het beoordelen en accrediteren van onderwijskwaliteit Beschrijving van competenties als hulpmiddel bij het beoordelen en accrediteren van onderwijskwaliteit Toelichting Het is de kerntaak van een accreditatie-instituut om de kwaliteit van een te beoordelen

Nadere informatie

Bachelorthesis Geneeskunde Bachelorthesis 3e jaars () No. of responses = 69

Bachelorthesis Geneeskunde Bachelorthesis 3e jaars () No. of responses = 69 Bachelorthesis Geneeskunde Bachelorthesis e jaars () No. of responses = 69 Terugkoppeling van de coördinatoren vindt u op pagina 8 Survey Results Legend Relative Frequencies of answers Std. Dev. Mean Median

Nadere informatie

Programma. De datateam methode: Van boeiend onderzoek naar beter onderwijs. Opbrengstgericht werken Aan de slag met de Datateam methode

Programma. De datateam methode: Van boeiend onderzoek naar beter onderwijs. Opbrengstgericht werken Aan de slag met de Datateam methode De datateam methode: Van boeiend onderzoek naar beter onderwijs ResearchEd 21 01 2017 Kim Schildkamp: k.schildkamp@utwente.nl Programma Opbrengstgericht werken Aan de slag met de Datateam methode 1 Opbrengstgericht

Nadere informatie

Beargumenteer je beoordeling met minimaal één voorbeeld uit je stage Is je motivatie voor het werk toegenomen of afgenomen? Leg uit waarom.

Beargumenteer je beoordeling met minimaal één voorbeeld uit je stage Is je motivatie voor het werk toegenomen of afgenomen? Leg uit waarom. Beoordelingsformulieren van. Beoordelingsformulier onderdeel 1: motivatie Motivatie ten aanzien van het werk: 1 2 3 Op het werk ben ik gemotiveerd. Op het werk kom ik op tijd. Op het werk kom ik mijn afspraken

Nadere informatie

Studiehadleiding. Opleiding: hbo-masteropleiding Islamitische Geestelijke Verzorging

Studiehadleiding. Opleiding: hbo-masteropleiding Islamitische Geestelijke Verzorging Studiehadleiding Opleiding: hbo-masteropleiding Islamitische Geestelijke Verzorging Naam onderwijseenheid: Methoden en vaardigheden voor praktijkonderzoek Code onderwijseenheid: HBOMIGV015MV Jaar: Onderwijsperiode:

Nadere informatie

Format voor het plan van aanpak voor het aanvragen van een ster

Format voor het plan van aanpak voor het aanvragen van een ster Format voor het plan van aanpak voor het aanvragen van een ster Uitwerking Domein Gezondheidszorg Hogeschool Utrecht Honoursforum GZ Onderwerp / thema: Naam student: Studentnummer: Opleiding: Studiejaar

Nadere informatie

2. Leeftijd jaar 4 50% jaar 0 0% jaar 1 13% > 31 jaar 3 38% 3. Vooropleiding/tewerkstellingsproject ASO 1 13% TSO 3 38%

2. Leeftijd jaar 4 50% jaar 0 0% jaar 1 13% > 31 jaar 3 38% 3. Vooropleiding/tewerkstellingsproject ASO 1 13% TSO 3 38% 8 reacties Overzicht Complete reacties bekijken Algemene gegevens 1. Welke module volg je momenteel? module 1 0 0% module 2 0 0% module 3 0 0% module 4 0 0% module 5 optie AGZ 8 100% module 5 optie GGZ

Nadere informatie

BVNT Programma

BVNT Programma BVNT2 2016 Portfolio leert leerders leren INLEIDING IN HET RAAMWERK ALFABETISERING NT2 EN HET PORTFOLIO ALFABETISERING Willemijn Stockmann ROC Tilburg Programma Het raamwerk Alfabetiseren NT2. Kleine ronde

Nadere informatie

De rol van de beroepsstandaard van lerarenopleiders in het personeelsbeleid. Voorloper Kwaliteit van lerarenopleiders

De rol van de beroepsstandaard van lerarenopleiders in het personeelsbeleid. Voorloper Kwaliteit van lerarenopleiders De rol van de beroepsstandaard van lerarenopleiders in het personeelsbeleid Voorloper Kwaliteit van lerarenopleiders Véronique van de Reijt en Quinta Kools Fontys Lerarenopleiding Tilburg Context van de

Nadere informatie

2. Wat zijn per sector/doelgroep de algemene inzichten ten aanzien van de inhoud van de continuïteitsplannen?

2. Wat zijn per sector/doelgroep de algemene inzichten ten aanzien van de inhoud van de continuïteitsplannen? Samenvatting Aanleiding en onderzoeksvragen ICT en elektriciteit spelen een steeds grotere rol bij het dagelijks functioneren van de maatschappij. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie (hierna: Ministerie

Nadere informatie