Nieuwsbrief VMB-ADVIES. Geachte lezer, AGRO. April In de nieuwsbrief

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief VMB-ADVIES. Geachte lezer, AGRO. April 2014. In de nieuwsbrief"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief AGRO April 2014 In de nieuwsbrief Geachte lezer, Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de actualiteiten en ontwikkelingen die mogelijk voor uw bedrijfsvoering van belang kunnen zijn. Wilt u naar aanleiding van deze informatie aanvullend advies of heeft u andere zaken die u wilt bespreken, neem dan gerust contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst. Wij wensen u veel leesplezier toe! Bedrijf Strengere eisen brandveiligheid stallen 6 Nieuwe regels gebruik antibiotica 6 Fiscaal Cultuurgrondvrijstelling bij WOZ-beschikking 6 Gecombineerde opgave/glb-beleid Wijzigingen Gecombineerde opgave 2 Attentiepunten Gecombineerde opgave 2 Waarde toeslagrechten met 11% gekort 3 Opgave fosfaattoestand bij Gecombineerde opgave 3 Vaststelling toeslagrechten kan gewijzigd worden 3 Bouwwerkzaamheden leiden tot afwijzing bedrijfstoeslag 3 Blijvend of tijdelijk grasland 4 Hebben percelen de hoofdfunctie landbouw? 4 Wel toeslagrechten en geen grond 4 Mestwetgeving Positief advies op derogatieverzoek 5 Verduidelijking vrijstelling regionale mestafzet 5 Stikstofdifferentiatie suikerbieten en fritesaardappelen op kleigrond 6 Subsidies Subsidie SDE+ op 1 april open 1 Belangrijke data 8 Subsidie SDE+ op 1 april open De subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) stimuleert de productie van duurzame energie en richt zich op bedrijven en (non-profit-) instellingen. Duurzame energie wordt opgewekt uit schone, onuitputtelijke bronnen en heet daarom ook wel hernieuwbare energie. De SDE is dit jaar opengesteld van 1 april 9.00 uur tot 18 december uur. Het Ministerie van Economische Zaken stelt een budget van 3,5 miljard euro beschikbaar. Exploitatiesubsidie De SDE+ is een exploitatiesubsidie. Dat wil zeggen: producenten ontvangen subsidie voor de opgewekte duurzame energie, niet voor de aanschaf van de productie-installatie. De regeling vergoedt het verschil tussen de kostprijs van grijze energie en die van duurzame energie over een periode van 5, 12 of 15 jaar, afhankelijk van de technologie. Deze nieuwsbrief is een uitgave van VMBadvies financieel en fiscaal adviesbureau. VMB-advies aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook als gevolg van beslissingen en/of handelingen gebaseerd op de informatie uit deze nieuwsbrief. Gefaseerde openstelling Er is één budget voor alle categorieën en de regeling wordt gefaseerd opengesteld. In de eerste fase kunnen de goedkopere technieken subsidie aanvragen. De subsidie loopt per fase op. Doordat op volgorde van binnenkomst wordt beschikt, hebben aanvragers met een relatief kosteneffectief project meer kans dat er nog voldoende budget beschikbaar is voor hun project. 1

2 Subsidiabele vormen van hernieuwbare energie Subsidie is mogelijk voor de productie van de volgende vormen van hernieuwbare energie: duurzame elektriciteit duurzame warmte of de gecombineerde opwekking van duurzame warmte en elektriciteit groen gas Haalbaarheidsstudie Bij een aangevraagd vermogen vanaf 0,5 MW, 500 kwp of 50 Nm 3 /uur dient de subsidieaanvraag vergezeld te gaan van een haalbaarheidsstudie. Deze moet de volgende onderdelen bevatten: exploitatieberekening berekening van het projectrendement onderbouwing van het eigen vermogen en de financiering Geen Energie-investeringsaftrek mogelijk Vanaf 2014 kunnen projecten die SDE+ subsidie aanvragen niet meer in aanmerking komen voor de fiscale regeling Energie-investeringsaftrek. Aanvragen De subsidie moet in het eloket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland aangevraagd worden. Inloggen is mogelijk door gebruik te maken van eherkenning. De aanvraag kan al voor de openstelling voorbereid worden. Bij aanvragen voor geothermieprojecten is een geologisch onderzoek een verplichte bijlage. Wijzigingen Gecombineerde opgave De belangrijkste wijzigingen in de Gecombineerde opgave 2014 zijn: Er is geen subsidie meer mogelijk voor diervriendelijk produceren en compensatie schapen en geiten. Via de opgave kan dit jaar ook subsidie voor de instandhouding van vezelgewassen (vlas- en hennepvezel) aangevraagd worden. Het steunbedrag bedraagt 270 per hectare. De vragen over de huisvesting van dieren zijn uitgebreid. Er zijn vragen toegevoegd over de opslag van mest. Attentiepunten Gecombineerde opgave Let bij het invullen van de Gecombineerde Opgave op de volgende punten: Ga zorgvuldig na of de doorgevoerde perceelscorrecties juist zijn. Denk aan de bemestingvrije zones. Percelen met een hoofdzakelijk recreatieve, verkeerskundige, infrastructurele of industriële functie (bijv. parken, sportvelden, onverharde landingsbanen en hobbyweides) komen niet in aanmerking voor uitbetaling van toeslagen. Herhaalde fouten, bijvoorbeeld het herhaaldelijk te groot opgeven van een perceel, kunnen leiden tot forse kortingen of uitsluitingen. Denk aan het tijdelijk uit gebruik nemen van grond als landbouwgrond (bijvoorbeeld opslag zand bij bouw stal). Ingediende correcties tijdens de controle door de RVO kunnen leiden tot kortingen. Denk aan de voorwaarden voor de benutting van toeslagrechten met speciale voorwaarden. Het niet naleven van randvoorwaarden op het gebied van milieu, gezondheid, dierenwelzijn en eisen aan de goede landbouw- en milieuconditie kan leiden tot kortingen op de bedrijfstoeslag. Als een subsidie is aangevraagd voor agrarisch natuurbeheer (SNL-a), moet via de Gecombineerde Opgave een betaalverzoek ingediend worden. Draagt u een perceel met een beheerssubsidie over of krijgt een perceel met een dergelijke subsidie overgedragen, dien dan voor 15 mei een meldingsformulier tot het overdragen van de beheerssubsidie in bij de RVO. Bij percelen met een lage of neutrale fosfaattoestand kunt u alleen gebruik maken van een hogere fosfaatgebruiksnorm als u de PAL of Pw-waarde van dit perceel opgeeft. Bedrijfstoeslagen lager dan 500 worden niet uitbetaald. Voor de probleemgebiedenvergoeding en de SNL geldt een ondergrens van 200. Stem de gegevens met betrekking tot bemesting en beweiding goed af op uw mestboekhouding. Deze worden gebruikt bij de controle op de naleving van de mestgebruiksnormen. Controleer of het inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel bekend is bij de RVO, aangezien deze inschrijving één van de voorwaarden is voor het verkrijgen van nieuwe rechten in Indien de landbouwactiviteiten nevenactiviteiten betreffen, ga dan ook na of de landbouwactiviteiten bekend zijn bij de Kamer van Koophandel. Door gebruik te maken van een checklist wordt de kans op fouten verkleind. 2

3 Waarde toeslagrechten met 11% gekort De waarde van alle toeslagrechten wordt per 15 mei 2014 gekort met 11%. Deze korting is nodig, omdat het budget van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) al in 2014 wordt verlaagd. De korting heeft ook gevolgen voor de waarde van de betalingsrechten in de overgangsperiode ( ) van het nieuwe toeslagenstelsel, dat op 1 januari 2015 ingaat. De overgangsperiode wordt namelijk gebaseerd op de waarde van de toeslagrechten per 15 mei Tegenover de waardeverlaging van de toeslagrechten staat dat er in 2014 geen modulatiekorting meer wordt toegepast. Deze bedroeg in % voor het bedrag boven de Bedrijven met een bedrijfstoeslag lager dan zullen dus relatief het hardst worden getroffen door de korting op de toeslagrechten. Opgave fosfaattoestand bij Gecombineerde opgave Op een perceel met een lage fosfaattoestand mag meer fosfaat gebruikt worden dan op een perceel met een hoge fosfaattoestand (fosfaatdifferentiatie). Indien u op een bepaald perceel gebruik wilt maken van een hogere fosfaatgebruiksnorm, bent u verplicht op de Gecombineerde opgave de PAL-waarde (grasland) of de Pw-waarde (bouwland) van het perceel in te vullen. Daarvoor moet u over een grondmonster beschikken dat op 15 mei 2014 niet ouder is dan vier jaar. Het belang van fosfaatdifferentiatie is groot. Het verschil in norm tussen percelen met een hoge en percelen met een lage fosfaattoestand bedraagt 15 kg op grasland en 25 kg op bouwland. Wanneer op grasland de PAL-waarde lager is dan 16 of op bouwland de Pw-waarde lager dan 25, is er sprake van fosfaatarme of fosfaatfixerende grond. In dat geval geldt een fosfaatgebruiksnorm van 120 kg per ha per jaar. De extra hoeveelheid fosfaat mag in de vorm van dierlijke mest, andere organische mest (bijv. compost) en anorganische mest (kunstmest) gegeven worden. Vaststelling toeslagrechten kan gewijzigd worden Na opmerkingen van de Europese Commissie over de wijze van vaststelling van de perceelsoppervlaktes heeft Nederland in 2010 een nieuw registratiesysteem ingevoerd. Bij veel landbouwers leidde dit ertoe dat de perceelsoppervlaktes kleiner werden vastgesteld. Dit had in een aantal gevallen ook als gevolg dat men niet meer alle toeslagrechten kon benutten. Dit kwam niet doordat de landbouwer bepaalde gronden niet meer gebruikte, maar louter door het nieuwe registratiesysteem. Volgens Dienst Regelingen bepaalt de EG-wetgeving dat toeslagrechten die voor 1 januari 2009 aan landbouwers zijn toegewezen, op 1 januari 2010 definitief zijn geworden. Aanpassing van het aantal rechten bij een gelijke totale waarde is daarom niet mogelijk. Naar aanleiding van een hoger beroepszaak heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) vragen gesteld aan het Europese Hof van Justitie hoe de betreffende regelgeving uitgelegd moet worden. De advocaat-generaal van het Europese Hof heeft onlangs een advies uitgebracht, dat doorgaans leidend is in de uitspraak van het hof. Volgens dit advies moet een herberekening van de toeslagrechten uitgevoerd worden als het referentiebedrag over een te groot aantal hectaren is verdeeld. Het wachten is nu op de uitspraak van het Europese Hof, waarna het CBb nog een uitspraak zal moeten doen. Bouwwerkzaamheden leiden tot afwijzing bedrijfstoeslag Een landbouwer verzocht in 2011 om uitbetaling van zijn toeslagrechten en gaf daarvoor 3 percelen blijvend grasland op met een totale oppervlakte van 1,47 ha. Dienst Regelingen constateerde echter dat één perceel, groot 0,53 ha, werd gebruikt als bouwplaats en wees daarom dit perceel geheel af. Aangezien de afgekeurde oppervlakte groter dan 20% van de goedgekeurde oppervlakte was, werd de bedrijfstoeslag geheel afgewezen. Omdat de landbouwer opzettelijk een verkeerde opgave had gedaan, werd hij daarnaast voor een bedrag van aan steun uitgesloten. Volgens het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) wees de duidelijke luchtfoto van het perceel uit dat het werd gebruikt voor de opslag van bouwmaterialen en grond en niet in gebruik was als blijvend grasland. Omdat de luchtfoto duidelijk was, zag het CBb niet in waarom Dienst Regelingen een controle ter plaatse had moeten uitvoeren om tot een juiste oppervlaktevaststelling te kunnen komen. Het betreffende perceel was terecht in zijn geheel niet aangemerkt als subsidiabele landbouwgrond. Het beroep van de landbouwer werd ongegrond verklaard. 3

4 Deze uitspraak vermeldt niet hoelang het perceel in gebruik is geweest als bouwplaats. Landbouwgrond mag namelijk maximaal 90 dagen per jaar voor niet-landbouwactiviteiten worden gebruikt en blijft dan wel subsidiabel. In een soortgelijke zaak oordeelde het CBb dat Dienst Regelingen enkel op basis van een luchtfoto, een momentopname, niet mocht concluderen dat de niet-landbouwactiviteiten gedurende meer dan 90 dagen hadden bestaan. De afwijzing was daarmee onvoldoende onderbouwd. Als een perceel wel is opgegeven voor uitbetaling van de bedrijfstoeslag en de niet-landbouwactiviteiten duren langer dan 90 dagen, kan het perceel teruggetrokken worden uit de aanvraag. Dit verzoek moet tijdig per brief naar de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland worden gestuurd. Tip Twijfelt u aan de subsidiabiliteit van een perceel, vraag dan geen uitbetaling van toeslagrechten op dit perceel aan. Daarmee beperkt u het risico dat de gehele aanvraag wordt afgewezen. Blijvend of tijdelijk grasland In de Gecombineerde Opgave wordt verschil gemaakt tussen tijdelijk en blijvend grasland. Onder tijdelijk grasland wordt gras verstaan dat in de vruchtwisseling is opgenomen. Het gras wordt niet langer dan vijf jaar aaneengesloten geteeld. Als het gras vijf jaar of langer niet in de vruchtwisseling is meegenomen, is er sprake van blijvend grasland. Of het om blijvend of tijdelijk grasland gaat, is van belang voor de stikstofgebruiksnorm. Voor blijvend grasland geldt in veel gevallen een hogere stikstofgebruiksnorm dan voor tijdelijk grasland. Hier is in ieder geval sprake van bij volledig maaien. Ook in het GLB-beleid wordt er verschil gemaakt tussen blijvend en tijdelijk grasland. De oppervlakte blijvend grasland in Nederland mag niet meer dan 5% dalen ten opzichte van de referentieoppervlakte, gebaseerd op Dit wordt landelijk in de gaten gehouden. Als de oppervlakte meer daalt dan deze 5%, moet Nederland op bedrijfsniveau maatregelen nemen om de oppervlakte blijvend grasland weer op niveau te krijgen. De feitelijke situatie is uiteindelijk bepalend voor de vraag of er sprake is van blijvend of tijdelijk grasland, niet welke gewascode er wordt gebruikt in de Gecombineerde opgave. Hebben percelen de hoofdfunctie landbouw? Alleen percelen waar landbouw de hoofdfunctie is, komen in aanmerking voor uitbetaling van toeslagrechten. Dit is niet het geval voor percelen met een hoofdzakelijk recreatieve, verkeerskundige, infrastructurele of industriële functie (bijv. parken, sportvelden, onverharde landingsbanen en hobbyweides). Het afgelopen jaar heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb), de hoogste rechter in deze, diverse uitspraken gedaan over de vraag wat de hoofdfunctie van een bepaald perceel was. Het ging daarbij met name om percelen in de directe nabijheid van landingsbanen van vliegvelden. Het CBb nam in haar beoordeling steeds mee in hoeverre de landbouwer bij de landbouwactiviteiten hinder ondervond van de intensiteit, aard, duur en planning van de niet-landbouwactiviteiten. In een geval was contractueel bepaald dat het gras twee maal per jaar moest worden gemaaid tot een omschreven maximale lengte, telkens op twee in het contract bepaalde opeenvolgende weekenden. Het maaien moest in die weekenden worden uitgevoerd, ongeacht de weersomstandigheden. Het gras mocht niet te drogen blijven liggen, maar moest vrijwel direct worden afgevoerd. In dit geval oordeelde het CBb dat de landbouwactiviteiten teveel werden gehinderd door de andere activiteiten. Het perceel kon daarom niet gebruikt worden voor het uitbetalen van toeslagrechten. In andere gevallen oordeelde het CBb dat de landbouwer zich weliswaar moest houden aan voorschriften van de verkeersleiding, maar verder zelfstandig beslissingen over het beheer kon nemen. Het was in die gevallen daarom niet terecht dat de gehele oppervlakte van de percelen afgekeurd was. Wel toeslagrechten en geen grond Er zijn bedrijven die geen grond in gebruik hebben, maar wel over toeslagrechten met speciale voorwaarden beschikken. Deze rechten kunnen benut worden door het houden van dieren. Deze situatie komt vooral voor in de vleeskalversector. Deze bedrijven zullen echter in 2015 geen nieuwe betalingsrechten toegewezen krijgen, als zij dan nog steeds geen grond in gebruik hebben. Evenmin zullen zij in aanmerking komen voor de overgangsregeling, zodat zij in het geheel geen bedrijfstoeslag meer ontvangen 4

5 Voor deze bedrijven is het daarom raadzaam uiterlijk begin 2015 grond in gebruik te hebben. Daarbij maakt het niet uit of dit grond in eigendom, pacht of losse huur is. Geadviseerd wordt om minimaal 1 hectare in gebruik te nemen. Het moet daarbij wel gaan om echte landbouwgrond. Positief advies op derogatieverzoek De Europese Commissie wil Nederland ook voor de periode derogatie verlenen. Zij stelt daartoe het Nitraatcomité, waarin alle Europese lidstaten zitting hebben, voor in te stemmen met een derogatie van 250 kg stikstof uit graasdierenmest per hectare per jaar. Lagere norm voor zand- en lössgebied Deze derogatie geldt voor heel Nederland met uitzondering van het centrale en zuidelijke zandgebied en het lössgebied. Voor deze uitzonderingsgebieden wordt derogatie voor het gebruik van 230 kg voorgesteld. De reden hiervoor is dat in het zuidelijke zand- en lössgebied de kwaliteit van het grondwater nog niet voldoet aan de Nitraatrichtlijn en dat in het centrale zandgebied nog teveel overschrijdingen van die norm op individuele meetpunten worden geconstateerd. Het centrale zandgebied bestaat uit zandgronden in Overijssel, Gelderland en Utrecht en het zuidelijke zandgebied uit zandgronden in Noord Brabant en Limburg. Minimaal 80% grasland Bedrijven die gebruik willen maken van derogatie moeten minimaal 80% grasland in het bouwplan hebben (was 70%). Uit wetenschappelijke berekeningen zou namelijk blijken dat voor klei- en zandgrond geen deugdelijke onderbouwing bestaat voor 250 kg stikstof uit dierlijke mest als maar 70% van het bedrijfsoppervlak uit grasland bestaat. Beslissing door Nitraatcomité Het voorstel van de Europese Commissie zal op 23 april besproken worden in het Nitraatcomité. Na aanvaarding van het voorstel kan een formele derogatiebeschikking gegeven worden. Voorafgaande aan behandeling van het voorstel wil de commissie nog wel een positieve uitspraak van de Tweede Kamer over het mestbeleid, met name waar het gaat om het voortzetten van dierrechten voor varkens en pluimvee en het invoeren van een stelsel voor verantwoorde groei van de melkveehouderij. Hiermee moet worden voorkomen dat het nationale plafond voor fosfaatproductie (namelijk 172 miljoen kg per jaar) wordt overschreden. Vijfde Actieprogramma Het afgelopen najaar heeft het kabinet een maatregelenpakket in het kader van het vijfde actieprogramma gepresenteerd. Dit programma kan rekenen op de volledige instemming van de Europese Commissie. Daarbij gaat het onder andere om: aanpak via equivalente maatregelen (bijvoorbeeld de kringloopwijzer), een opbrengstafhankelijke stikstofnorm voor graan, herstelbemesting bij extreme neerslag, vrijstelling bovengrondse aanwending (gericht op kringloopboeren ), aanwending van drijfmest ter bestrijding van winderosie (veenkoloniaal gebied en Texel) en een vrijstelling voor het vernietigen van de graszode in verband met infrastructurele werken. Verduidelijking vrijstelling regionale mestafzet In het stelsel van verplichte mestverwerking is een uitzondering op de mestverwerkingplicht opgenomen voor bedrijven die het gehele mestoverschot afzetten in de regio. In februari is in de wetgeving, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014, de uitdrukkelijke voorwaarde opgenomen dat de mest direct en zonder tussenopslag moet worden aangewend op de landbouwgrond van de afnemer. Hiermee wordt voorkomen dat de mest in een opslag terecht komt en vervolgens in de handel kan worden gebracht. De volgende voorwaarden gelden voor de vrijstelling: Het bedrijf dat de mest afneemt ligt hemelsbreed maximaal 20 kilometer vanaf de productielocatie. De afnemer wendt de overgedragen dierlijke meststoffen direct en zonder tussenopslag aan op zijn landbouwgrond. Het gehele bedrijfsoverschot wordt via deze vrijstelling afgevoerd. Er mogen meerdere afnemers zijn, mits deze elk aan de voorwaarden voldoen. Het bedrijfsoverschot is in het betreffende kalenderjaar maximaal 25% van de totale mestproductie. Er wordt vooraf een schriftelijke overeenkomst afgesloten met de afnemer. Deze overeenkomst moet bewaard worden in de administratie en hoeft niet naar de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland te worden gezonden. Op het vervoersbewijs dierlijke meststoffen moet de opmerkingscode 71 ingevuld worden. Deze vrijstelling kan gecombineerd worden met de zogenaamde boer-boer-regeling, waarbij de mest zonder wegen en bemonsteren kan worden afgevoerd. Ook bij deze regeling moet de mestproducent minimaal 75% van de fosfaatproductie op het eigen bedrijf kunnen plaatsen. De afstand tussen de productielocatie en de losplaats mag dan echter hemelsbreed niet meer dan 10 kilometer zijn. 5

6 Cultuurgrondvrijstelling bij WOZ-beschikking Gemeenten sturen jaarlijks een WOZ-beschikking, waarop de waarde van de onroerende zaken vermeld staat. Wettelijk is geregeld dat de waarde van bepaalde onroerende zaken buiten aanmerking wordt gelaten. Een belangrijke vrijstelling geldt voor bedrijfsmatig geëxploiteerde cultuurgrond, ten behoeve van de land- of bosbouw. Gemeenten stellen nogal eens dat deze vrijstelling niet van toepassing is. Er wordt bijvoorbeeld gesteld, dat er geen sprake is van een bedrijfsmatige exploitatie of dat de betreffende grond geen agrarische bestemming heeft. Van bedrijfsmatige exploitatie is sprake, indien door een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid aan het maatschappelijk productieproces wordt deelgenomen, met het oogmerk daarmee winst te maken. Deze exploitatie hoeft niet door de eigenaar zelf plaats te vinden. De vrijstelling kan ook van toepassing zijn als de grond in gebruik is bij derden. Het hof heeft onlangs geoordeeld dat het ontbreken van een agrarische bestemming niet in de weg hoeft te staan voor toepassing van de vrijstelling. Het perceel behoorde tot een recreatiepark. De eigenaar van het park kon echter aantonen dat het perceel door een naburige schapenhouder beweid was met schapen. Volgens het hof was daarom de vrijstelling wel van toepassing. Stikstofdifferentiatie suikerbieten en fritesaardappelen op kleigrond Agrarische ondernemers die in de afgelopen drie jaren bovengemiddelde opbrengsten hadden van suikerbieten of fritesaardappelen op klei, mogen extra stikstof gebruiken. De extra norm voor suikerbieten is 15 kg stikstof per hectare, voor aardappelen 30 kg stikstof per hectare. De aardappelrassen waar het om gaat zijn te vinden in de tabellenbrochure Mestbeleid Voor de extra stikstofgift gelden de volgende voorwaarden: De suikerbieten en fritesaardappelen moeten rechtstreeks of door tussenkomst van een gespecialiseerd sorteerbedrijf geleverd worden aan de verwerkende industrie, die er producten voor menselijke consumptie van maakt. De gemiddelde gewasopbrengst over de laatste drie jaren moet voor suikerbieten meer dan 75 ton per hectare zijn, voor aardappelen meer dan 50 ton per hectare. De aanmelding moet jaarlijks uiterlijk voor 15 mei ingediend worden via Mijn Dossier. In de administratie moeten gegevens bewaard worden over de afgelopen drie jaren, namelijk welke fritesaardappelen er zijn geteeld, het aantal hectares kleigrond dat met het fritesaardappelras of suikerbieten is beteeld, de hoogte van de gewasopbrengst en de afnemers van de gewassen. Strengere eisen brandveiligheid stallen Vanaf 1 april 2014 moeten nieuw te bouwen stallen voldoen aan strengere eisen voor brandveiligheid. Deze maatregel is begin 2013 aangekondigd en onlangs vastgelegd in het Bouwbesluit. Hiermee is invulling gegeven aan politieke toezeggingen om het aantal stalbranden en het aantal dieren dat daarbij omkomt fors te verminderen. De volgende eisen zijn in het Bouwbesluit opgenomen: Bij nieuwbouw moet iedere technische ruimte minimaal 60 minuten brandwerend zijn. Bij nieuw- en verbouw moeten constructieonderdelen van en aankleding in stallen tenminste voldoen aan brandklasse B (was brandklasse D). Dit betekent dat de materialen beter bestand moeten zijn tegen brand en daarom meestal duurder zijn. De aanpassing van het Bouwbesluit geldt voor nieuwbouw of verbouw van stallen, maar heeft geen gevolgen voor bestaande stallen. Nieuwe regels gebruik antibiotica Vanaf 1 maart 2014 geldt een nieuwe regeling voor het gebruik van antibiotica in de veehouderij. In beginsel mogen alleen dierenartsen nog antibiotica toedienen. Deze middelen mogen niet meer op bedrijven aanwezig zijn. Alleen onder strikte voorwaarden mogen houders van dieren zelf antibiotica toepassen en een beperkte voorraad hiervan op het bedrijf houden. 6

7 Voorwaarden zelf toedienen van antibiotica De voorwaarden voor het zelf mogen toedienen van antibiotica, die door de dierenarts worden geleverd, zijn: De houder van de dieren sluit een schriftelijke overeenkomst met een dierenarts. De houder van de dieren moet alle diergeneeskundige zorg afnemen van de dierenarts waarmee hij een overeenkomst heeft afgesloten. Hij moet de dierenarts toegang verlenen tot alle ruimten met dieren en inzage geven in de diergeneesmiddelenadministratie. De dierenarts moet het bedrijf met een minimale frequentie bezoeken, daarbij de algehele gezondheidstoestand van de dieren beoordelen en het antibioticagebruik evalueren. Varkensbedrijven moeten minimaal eenmaal per maand bezocht worden, bedrijven met vleeskalveren of melkveerunderen minimaal eenmaal per drie maanden en vleeskuiken-bedrijven eenmaal per ronde dat een koppel wordt opgezet. Er moet een bedrijfsdossier worden bijgehouden met onder meer de verslagen van de bedrijfsbezoeken, een bedrijfsbehandelplan en een bedrijfsgezondheidsplan. Op het bedrijf mag maar een beperkte hoeveelheid antibiotica voorradig zijn. Hoofdregel is dat alleen antibiotica op het bedrijf aanwezig mag zijn om een behandeling af te maken. Uitzondering Er is een uitzondering gemaakt voor houders van minder dan 5 varkens, vleeskalveren of melkveerunderen, minder dan 250 vleeskuikens en houders van andere dieren. Deze houders mogen zelf antibiotica toedienen, mits zij handelen conform het behandeladvies van de dierenarts. 7

8 Belangrijke data 1 april t/m 15 mei 2014 Gecombineerde opgave april t/m 15 mei 2014 Aanvragen steun voor vezelgewassen 1 april 2014 Openstelling subsidie SDE+ 15 mei 2014 Uiterste datum aanmelding stikstofdifferentiatie suikerbieten en fritesaardappelen op kleigrond 15 mei 2014 Uiterste datum melding overdragen beheereenheid (SNL-subsidie) CONTACT Bezoekadres Burg. Smitsweg JV Maren-Kessel Contactgegevens Tel Fax K.v.K. nr BTW nr B.01 8

Agri Nieuwsbrief. Derogatie alleen met 80% grasland. In deze nieuwsbrief APRIL 2014

Agri Nieuwsbrief. Derogatie alleen met 80% grasland. In deze nieuwsbrief APRIL 2014 HLB Van Daal & Partners is a member of HLB International. A world-wide network of independent accounting firms and business advisers. Agri Nieuwsbrief APRIL 2014 KLEURCOLOFON Bedrijf Fiscaal GLB-beleids/toeslagrechten

Nadere informatie

SPECIAL EDITION. Agro-nieuwsbrief april 2015

SPECIAL EDITION. Agro-nieuwsbrief april 2015 SPECIAL EDITION Agro-nieuwsbrief april 2015 U wilt dat uw bedrijf optimaal resultaat oplevert. Kennis van de markt is daarbij onontbeerlijk, zeker in combinatie met de steeds complexere (financiële) situatie

Nadere informatie

Mestbeleid. Stelsel van verplichte mestverwerking. 13 januari 2014. Joke Noordsij. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Mestbeleid. Stelsel van verplichte mestverwerking. 13 januari 2014. Joke Noordsij. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Mestbeleid Stelsel van verplichte mestverwerking 13 januari 2014 Joke Noordsij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 1 Inhoud Wat hebben we nu aan mestbeleid Wat gaat er veranderen Stelsel verplichte

Nadere informatie

Agro-Nieuwsbrief. AGRO-Nieuwsbrief. Voorwoord. Uitgave: april 2015

Agro-Nieuwsbrief. AGRO-Nieuwsbrief. Voorwoord. Uitgave: april 2015 Agro-Nieuwsbrief Uitgave: april 2015 Voorwoord April en mei zijn de maanden van de Gecombineerde Opgave. Voor 2015 betekent dit extra alert zijn bij het invullen hiervan in verband met de overgang naar

Nadere informatie

AGRO nieuwsbrief - april 2013

AGRO nieuwsbrief - april 2013 AGRO nieuwsbrief - april 2013 Bedrijfsvoering Let op gevolgen nieuw bestemmingsplan... 5 Strengere eisen brandveiligheid stallen... 5 Fiscaal Versnelde afschrijving in 2013... 4 Gecombineerde opgave/glb-beleid

Nadere informatie

Agro-Nieuwsbrief. AGRO-Nieuwsbrief. Voorwoord. Uitgave: april 2013. De aanhouder wint..

Agro-Nieuwsbrief. AGRO-Nieuwsbrief. Voorwoord. Uitgave: april 2013. De aanhouder wint.. Agro-Nieuwsbrief Uitgave: april 2013 Voorwoord De aanhouder wint.. De laatste tijd wordt ons veel de vraag gesteld of het zinvol is om bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde die is vastgesteld. Aangezien

Nadere informatie

Nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Wat betekent GLB voor U? Gemeenschappelijk Landbouwbeleid! Nieuwe betalingsrechten! Huur verhuur in 2014 en 2015 Historisch wordt regionaal Directe betalingen per

Nadere informatie

Introductie Optimus advies door middel van Melkveewet en GLB 2015

Introductie Optimus advies door middel van Melkveewet en GLB 2015 Introductie Optimus advies door middel van Melkveewet en GLB 2015 Bijeenkomst 26 januari P.G. Kusters land- en tuinbouwbenodigdheden B.V, Dreumel Optimus advies Gestart in 2014 als samenwerkingsverband

Nadere informatie

Teelthandleiding wettelijke regels

Teelthandleiding wettelijke regels Teelthandleiding 4.14 wettelijke regels 4.14 Wettelijke regels... 1 2 4.14 Wettelijke regels Versie: april 2016 De belangrijkste wettelijke regels over het gebruik van meststoffen staan in de Meststoffenwet,

Nadere informatie

Mestbeleid. Verplichte mestverwerking

Mestbeleid. Verplichte mestverwerking Mestbeleid Verplichte mestverwerking Eind december 2013 zijn de details van de verplichte mestverwerking bekend geworden. Dit betekent onder andere dat de verwerkingspercentages en de definitie van verwerken

Nadere informatie

Paarden 6 mnd., 250 450 kg 11 11,6 127,6 36,6 402,6 17,5 192,5 Paarden 6 mnd., > 450 kg 4 15,0 60,0 47,6 190,4 22,0 88,0 Totaal 204 645 303

Paarden 6 mnd., 250 450 kg 11 11,6 127,6 36,6 402,6 17,5 192,5 Paarden 6 mnd., > 450 kg 4 15,0 60,0 47,6 190,4 22,0 88,0 Totaal 204 645 303 Paardenhouderij in het nieuwe mestbeleid Oosterwolde, 13 januari 2006 Vanaf 1 januari 2006 vallen paarden en pony s onder de Meststoffenwet. Dit levert veel (nieuwe) problemen op. In dit bericht worden

Nadere informatie

Agro-nieuwsbrief april 2013

Agro-nieuwsbrief april 2013 Agro-nieuwsbrief april 2013 U wilt dat uw bedrijf optimaal resultaat oplevert. Kennis van de markt is daarbij onontbeerlijk, zeker in combinatie met de steeds complexere (financiële) situatie waar u mee

Nadere informatie

Effectrapportage hervorming GLB vanaf 2015

Effectrapportage hervorming GLB vanaf 2015 Effectrapportage hervorming GLB vanaf 2015 A.K. Kerbouwer 1e Kruisweg 1a 3262 LK Oud-Beijerland 29 oktober 2014 Versie: 2014.13 Versie: 2014.13 pag 1 van 12 INHOUDSOPGAVE pag. Inhoudsopgave 2 A. Algemene

Nadere informatie

Effecten van het nieuwe GLB. Vlas en Hennep.NL. Erik Beumer Beumer Agro Service

Effecten van het nieuwe GLB. Vlas en Hennep.NL. Erik Beumer Beumer Agro Service Effecten van het nieuwe GLB Vlas en Hennep.NL Erik Beumer Beumer Agro Service 30 oktober 2014 1 Programma Introductie; Van bedrijfstoeslag naar betalingsrechten; Huren van land en betalingsrechten; Vergroening;

Nadere informatie

AGRO. actueel. Special: Nieuwe Bedrijfstoeslagregeling. Woord vooraf

AGRO. actueel. Special: Nieuwe Bedrijfstoeslagregeling. Woord vooraf AGRO actueel o k t o b e r 2 0 1 3 Special: Nieuwe Bedrijfstoeslagregeling Woord vooraf Deze editie van de Agro Actueel is in zijn geheel gewijd aan de nieuwe bedrijfstoeslagregeling, zoals die vanaf 2015

Nadere informatie

slim investeren in zonnepanelen

slim investeren in zonnepanelen Duurzaam ondernemen met SDE+ slim investeren in zonnepanelen SDE+ Stimulering Duurzame Energieproductie pvsystems.nl Gebruikt uw bedrijf of organisatie veel energie? Wilt u duurzaam ondernemen met subsidie?

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Overdracht grond, ook overdracht recht. Van der Woude Adviesbureau WET EN REGELGEVING ALGEMEEN

Nieuwsbrief. Overdracht grond, ook overdracht recht. Van der Woude Adviesbureau WET EN REGELGEVING ALGEMEEN Pagina 2 WET EN REGELGEVING Februari 2016 Jaargang 17, nummer 1 ALGEMEEN Het nieuwe jaar 2016 heeft inmiddels alweer 1 maand achter zich gelaten. Afgelopen maand zult u allen druk bezig geweest zijn met

Nadere informatie

Hoofdlijnen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Hoofdlijnen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Hoofdlijnen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2014-2020 Omvorming + nieuwe opzet directe betalingen Overgangsjaar Toegang tot nglb Basispremie Vergroening en de eisen Communicatie 2 Het nieuwe GLB, nog

Nadere informatie

Applicatie De applicatie is te vinden via mijn.rvo.nl: > Grond > Regels > Percelen registreren > Direct regelen.

Applicatie De applicatie is te vinden via mijn.rvo.nl: > Grond > Regels > Percelen registreren > Direct regelen. Agro-Nieuwsbrief Uitgave: april 2015 Wijzigingen Gecombineerde opgave De belangrijkste wijzigingen in de Gecombineerde opgave 2015 zijn: De perceelsregistratie is losgekoppeld van de Gecombineerde opgave.

Nadere informatie

Beste ondernemer, Editie februari 2015. PAS: een oplossing?

Beste ondernemer, Editie februari 2015. PAS: een oplossing? Editie februari 2015 Beste ondernemer, In deze nieuwsbrief informeren wij u over de stand van zaken in de PAS, welke tot 20 februari 2015 ter inzage ligt. Hoewel de invoering van de PAS enkele malen is

Nadere informatie

Extra nieuwsbrief bij Gecombineerde opgave 2006

Extra nieuwsbrief bij Gecombineerde opgave 2006 Extra nieuwsbrief bij Gecombineerde opgave 2006 Maart/april 2006 De praktijkpanels van Dienst Regelingen hebben het pakket van de Gecombineerde opgave 2006 bekeken en zijn met aanvullingen gekomen die

Nadere informatie

AGRO Actualiteiten. December 2010 WET- EN REGELGEVING. Vergeet uw derogatiemelding niet!

AGRO Actualiteiten. December 2010 WET- EN REGELGEVING. Vergeet uw derogatiemelding niet! AGRO Actualiteiten December 200 WET- EN REGELGEVING Vergeet uw derogatiemelding niet! Wanneer u in 20 van derogatie gebruik wilt maken, moet u dit uiterlijk januari 20 melden bij Dienst Regelingen. U kunt

Nadere informatie

Agro-Nieuwsbrief Uitgave: april 2015

Agro-Nieuwsbrief Uitgave: april 2015 Agro-Nieuwsbrief Uitgave: april 2015 In deze nieuwsbrief: Fiscaal Saneringskosten verkochte grond wel aftrekbaar 4 GLB-beleid/Gecombineerde opgave Wijzigingen Gecombineerde opgave 1 Perceelsregistratie

Nadere informatie

Nieuwe GLB in relatie tot de Toeslagrechten. Jan Moggré ZLTO advies

Nieuwe GLB in relatie tot de Toeslagrechten. Jan Moggré ZLTO advies Nieuwe GLB in relatie tot de Toeslagrechten Jan Moggré ZLTO advies Ontwikkeling GLB 1960 1980 Markt- en prijsbeleid 1980-1990 2000; Produktiebeperking, afbouw markt- en prijsbeleid, gekoppelde inkomenssteun

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Liquiditeitsbeheer: onmisbaar in deze tijd. Ruimte mestaanvoer akkerbouwer. Van der Woude Adviesbureau. ALGEMEEN vervolg ALGEMEEN

Nieuwsbrief. Liquiditeitsbeheer: onmisbaar in deze tijd. Ruimte mestaanvoer akkerbouwer. Van der Woude Adviesbureau. ALGEMEEN vervolg ALGEMEEN Pagina 2 ALGEMEEN vervolg Augustus 2015 Jaargang 16, nummer 4 ALGEMEEN Liquiditeitsbeheer: onmisbaar in deze tijd De prijzen van uw producten fluctueren de laatste jaren sterk. Of u nu melkveehouder, varkenshouder

Nadere informatie

Inhoud: Subsidies. - Wat zijn de exacte investeringskosten in mijn situatie en kan ik het combineren met andere aanpassingen in mijn gebouw?

Inhoud: Subsidies. - Wat zijn de exacte investeringskosten in mijn situatie en kan ik het combineren met andere aanpassingen in mijn gebouw? AGRO Actualiteiten Inhoud: INHOUD: Subsidies: Uw asbestdak als energiebron? GLB 2014: Huidige regels, lager budget Gaat u voor een duurzame stal? Subsidie Milieuvriendelijke investeringen in aantocht!

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Grond voorwaarde bij groei melkveestapel. Prijsontwikkelingen blijven onzeker. Van der Woude Adviesbureau WET EN REGELGEVING ALGEMEEN

Nieuwsbrief. Grond voorwaarde bij groei melkveestapel. Prijsontwikkelingen blijven onzeker. Van der Woude Adviesbureau WET EN REGELGEVING ALGEMEEN Pagina 2 WET EN REGELGEVING Juni 2015 Jaargang 16, nummer 3 ALGEMEEN Prijsontwikkelingen blijven onzeker Alweer verlaagd Friesland Campina de melkprijs met 1,50 per 100 kg melk, waarbij de melkprijs in

Nadere informatie

Agro-Nieuwsbrief Van der Wagen Sinia Administratie en Advies, Postbus 35, 9050 AA Stiens, 058-2571545 Uitgave: april 2015

Agro-Nieuwsbrief Van der Wagen Sinia Administratie en Advies, Postbus 35, 9050 AA Stiens, 058-2571545 Uitgave: april 2015 Agro-Nieuwsbrief Van der Wagen Sinia Administratie en Advies, Postbus 35, 9050 AA Stiens, 058-2571545 Uitgave: april 2015 In deze nieuwsbrief: Fiscaal Saneringskosten verkochte grond wel aftrekbaar 4 GLB-beleid/Gecombineerde

Nadere informatie

Perceelsregistratie losgekoppeld van Gecombineerde opgave. Wijzigingen Gecombineerde opgave. Geachte lezers, april 2015

Perceelsregistratie losgekoppeld van Gecombineerde opgave. Wijzigingen Gecombineerde opgave. Geachte lezers, april 2015 april 2015 Geachte lezers, Met deze nieuwsbrief informeren wij u over actualiteiten en ontwikkelingen die voor u van belang kunnen zijn. Wilt u hierover meer informatie of wilt u een ander onderwerp bespreken,

Nadere informatie

April 2016. 0570 657 417 info@houtsmabedrijfsadvies.nl www.houtsmabedrijfsadvies.nl. In deze uitgave onder andere: Wijzigingen Gecombineerde opgave

April 2016. 0570 657 417 info@houtsmabedrijfsadvies.nl www.houtsmabedrijfsadvies.nl. In deze uitgave onder andere: Wijzigingen Gecombineerde opgave IJsselmuiden www.holtland.eu In deze uitgave onder andere: Wijzigingen Gecombineerde opgave Betalingsrechten uit Nationale reserve Attentiepunten Gecombineerde opgave Landschapselementen inzetbaar voor

Nadere informatie

Mest, mestverwerking en wetgeving

Mest, mestverwerking en wetgeving Mest, mestverwerking en wetgeving Harm Smit Beleidsmedewerker Economische Zaken, DG AGRO Inhoud Feiten en cijfers. Huidig instrumentarium. Visie op mestverwerking en hoogwaardige meststoffen Toekomstig

Nadere informatie

GECOMBINEERDE OPGAVE 2015

GECOMBINEERDE OPGAVE 2015 Van 1 april tot en met 15 mei moet de Gecombineerde Opgave (GO) weer worden ingevuld. Dat vraagt een goede voorbereiding, deze checklist helpt u daarbij. De checklist bestaat uit twee onderdelen: een voorbereidingslijst

Nadere informatie

Basisbetalingsregeling 2015 t/m 2019

Basisbetalingsregeling 2015 t/m 2019 Basisbetalingsregeling 2015 t/m 2019 Rijnsburg, 13 oktober 2014 Inhoud in vogelvlucht Omvorming + nieuwe opzet directe betalingen Toegang tot nglb Basispremie + vergroening op hoofdlijnen Voorbereiding

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 36002 16 december 2014 Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 11 december 2014, nr. WJZ/14129109,

Nadere informatie

Ingevulde gegevens Gecombineerde opgave 2015

Ingevulde gegevens Gecombineerde opgave 2015 Ingevulde gegevens Gecombineerde opgave 215 Uw gegevens Naam Adres Woonplaats Telefoonnummer Mobiel telefoonnummer E-mailadres Relatienummer Aanvraagnummer C. de Visser Boshoekweg 1 OOSTKAPELLE 11859184

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Druk bezochte klantenavond. Heeft u voldoende mest verwerkt in 2014? Van der Woude Adviesbureau WET EN REGELGEVING ALGEMEEN.

Nieuwsbrief. Druk bezochte klantenavond. Heeft u voldoende mest verwerkt in 2014? Van der Woude Adviesbureau WET EN REGELGEVING ALGEMEEN. Pagina 2 WET EN REGELGEVING December 2014 Jaargang 15, nummer 6 ALGEMEEN Druk bezochte klantenavond Tijdens de donkere wintermaanden speelt er veel wat uw bedrijf aangaat. Er komen veel veranderingen op

Nadere informatie

Nieuwe betalingsregeling GLB. Remie Fiscaal Juridisch Bedrijfseconomisch Adviesbureau

Nieuwe betalingsregeling GLB. Remie Fiscaal Juridisch Bedrijfseconomisch Adviesbureau Nieuwe betalingsregeling GLB Remie Fiscaal Juridisch Bedrijfseconomisch Adviesbureau www.remie.nl Nieuwe betalingsregeling GLB-periode 2014-2020 2014: Huidige stelsel - waardevermindering 10-12% t.o.v.

Nadere informatie

Wat Wanneer Gegevens doorgeven aan Dienst Regelingen

Wat Wanneer Gegevens doorgeven aan Dienst Regelingen Wat Wanneer Gegevens doorgeven aan Dienst Regelingen Registratie bedrijf doorgeven bedrijfsgegevens relatienummer locatie(s) Eenmalig, bij start van uw bedrijf. Ja. Wijzigingen binnen 30 dagen doorgeven

Nadere informatie

Slim investeren in zonnepanelen met SDE+

Slim investeren in zonnepanelen met SDE+ Slim investeren in zonnepanelen met SDE+ Nederland staat een enorme toename van duurzame energie te wachten. Ook de grootzakelijke markt heeft de smaak te pakken. Duurzame energie is steeds gewilder. Er

Nadere informatie

AgroActualiteiten. Derogatie alleen met 80% grasland. April 2014 Jaargang 15, nummer 2. Inhoud

AgroActualiteiten. Derogatie alleen met 80% grasland. April 2014 Jaargang 15, nummer 2. Inhoud AgroActualiteiten April 2014 Jaargang 15, nummer 2 Inhoud Derogatie alleen met 1 80% grasland Uw GO 2014: wees goed 2 voorbereid Denk aan uw 2 fosfaatbemonstering Subsidies in de GO 2014 3 Bedrijfsoverdracht

Nadere informatie

Opgave Gewaspercelen

Opgave Gewaspercelen Naam: BSN/KvK-nummer: Relatienummer: Aanvraagnummer Gecombineerde opgave: Grond in gebruik of beheer op 15 mei 2013 Invulinstructie Vul in met blauwe of zwarte pen. Schrijf binnen de vakken. Invulrondjes

Nadere informatie

Agro-Nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief: Belastingplan 2014. Landbouwbeleid Economische Zaken in 2014. Uitgave: oktober 2013

Agro-Nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief: Belastingplan 2014. Landbouwbeleid Economische Zaken in 2014. Uitgave: oktober 2013 Agro-Nieuwsbrief Uitgave: oktober 2013 In deze nieuwsbrief: Bedrijf Landbouwbeleid Economische Zaken in 2014 1 Voergeld- of huurovereenkomst? 3 Fiscaal Belastingplan 2014 1 Negatief inkomen geen reden

Nadere informatie

Mest, mestverwerking en mestwetgeving

Mest, mestverwerking en mestwetgeving Mest, mestverwerking en mestwetgeving Frits Vink Ketenmanager grondgebonden veehouderij Ministerie van Economische Zaken Inhoud Feiten en cijfers (3 sheets) Huidig mestbeleid (2 sheets) Mestbeleid: koers

Nadere informatie

April 2015. (Update) Natuurbeschermingswet Nog steeds zijn we niet uitgepraat over de Natuurbeschermingswet,

April 2015. (Update) Natuurbeschermingswet Nog steeds zijn we niet uitgepraat over de Natuurbeschermingswet, In 2015 zullen een aantal belangrijke wetswijzigingen voor de veehouderij worden doorgevoerd, maar hoe pakt dit uit? Gaan we nu allemaal de kringloopwijzer gebruiken? 2015 is ook het jaar waarin het melkquotum

Nadere informatie

20 september SDE Raymond Spronken

20 september SDE Raymond Spronken 2 september 216 SDE+ 216 Raymond Spronken Opbouw presentatie Doel & doelgroep van de SDE+ Terminologie binnen de SDE+ Werking van de regeling Verplichtingen bij een aanvraag 2 Doel & Doelgroep Waarvoor

Nadere informatie

AMvB Grondgebonden groei melkveehouderij. 21 April 2015 Harry Kager LTO Nederland

AMvB Grondgebonden groei melkveehouderij. 21 April 2015 Harry Kager LTO Nederland AMvB Grondgebonden groei melkveehouderij 21 April 2015 Harry Kager LTO Nederland Terminologie Onderwerpen Achtergronden mestverwerkingsplicht Achtergronden Melkveewet AMvB Grondgebonden groei melkveehouderij

Nadere informatie

Mestbeleid 2014 begint nu

Mestbeleid 2014 begint nu Mestbeleid 2014 begint nu Kees van Ham DLV Intensief Advies BV 06 26 54 80 10 k.van.ham@dlv.nl Mestbeleid 2014 Programma: Nieuwe beleid Productie Nederland Gebruiksnormen fosfaat en stikstof Verwerkingsplicht

Nadere informatie

Uitspraak. Algemene wet bestuursrecht. JOM 2017/471 JBO 2017/129 met annotatie van mr. drs. D. van der Meijden. uitspraak

Uitspraak. Algemene wet bestuursrecht. JOM 2017/471 JBO 2017/129 met annotatie van mr. drs. D. van der Meijden. uitspraak ECLI:NL:CBB:2017:134 Instantie College van Beroep voor het bedrijfsleven Datum uitspraak 14-04-2017 Datum publicatie 10-05-2017 Zaaknummer 16/690 Rechtsgebieden Bestuursrecht Bijzondere kenmerken Hoger

Nadere informatie

Bijlage notitie 2. Ex ante evaluatie mestbeleid 2013 Plaatsingsruimte fosfaat uit meststoffen in 2015 en daarna

Bijlage notitie 2. Ex ante evaluatie mestbeleid 2013 Plaatsingsruimte fosfaat uit meststoffen in 2015 en daarna Bijlage notitie 2. Ex ante evaluatie mestbeleid 2013 Plaatsingsruimte fosfaat uit meststoffen in 2015 en daarna W.J. Willems (PBL) & J.J. Schröder (PRI Wageningen UR) november 2013 Sinds 2010 is de gebruiksnorm

Nadere informatie

Leidt Europese mestbeleid tot knelpunten voor de bodem?

Leidt Europese mestbeleid tot knelpunten voor de bodem? Nutriënten Management Instituut B.V. Postbus 250, 6700 AG Wageningen T: 088 8761280 E: nmi@nmi-agro.nl I: www.nmi-agro.nl Leidt Europese mestbeleid tot knelpunten voor de bodem? Kennisdag Mest & 1 december

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. De Regeling GLB-inkomenssteun 2006 wordt als volgt gewijzigd:

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. De Regeling GLB-inkomenssteun 2006 wordt als volgt gewijzigd: STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 7566 12 maart 2014 Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 10 maart 2014, nr. WJZ/14033092, houdende

Nadere informatie

Speciale editie Verzamelaanvraag 2006

Speciale editie Verzamelaanvraag 2006 AGRO Actualiteiten Speciale editie Verzamelaanvraag 2006 INHOUD: Gecombineerde Opgave De belangrijkste opgave van het jaar Hoofdformulier Overzicht gewaspercelen Benutting van toeslagrechten Andere subsidies

Nadere informatie

Samenwerking tussen melkveehouderij en akkerbouw

Samenwerking tussen melkveehouderij en akkerbouw Samenwerking tussen melkveehouderij en akkerbouw In het kader van nieuw mestbeleid en toeslagrechten, lust of last? door ing. A.N. (Arno) Vroegindeweij ab Directeur ComponentAgro B.V. Agenda Toeslagrechten

Nadere informatie

Overzicht ingediende vragen over het nieuwe GLB - De gecombineerde opgave in 2013 te laat is ingediend. Heeft dit gevolgen voor het aantonen dat men

Overzicht ingediende vragen over het nieuwe GLB - De gecombineerde opgave in 2013 te laat is ingediend. Heeft dit gevolgen voor het aantonen dat men GLB update 10 maart 2014 Het nieuwe GLB (Gemeenschappelijk Landbouw Beleid) is op 1 januari 2014 van start gegaan. Maar dat wil niet zeggen dat alles al duidelijk is. Er zitten nog verrassingen in de pijplijn.

Nadere informatie

AGRARISCHE REGELGEVING. ROOFVOGELSHOW door de Valk Roofvogels

AGRARISCHE REGELGEVING. ROOFVOGELSHOW door de Valk Roofvogels AGRARISCHE REGELGEVING - DEROGRATIE - GARANTSTELLING LENINGEN - ONTKOPPELING STEUNREGELINGEN - BESLUIT HUISVESTING door Bennie Wijnne AA ROOFVOGELSHOW door de Valk Roofvogels - PAUZE BELASTINGPLAN 2010

Nadere informatie

Bijeenkomst Studieclub Geitenhouderij & LTO vakgroep Melkgeitenhouderij. Januari 2014

Bijeenkomst Studieclub Geitenhouderij & LTO vakgroep Melkgeitenhouderij. Januari 2014 Bijeenkomst Studieclub Geitenhouderij & LTO vakgroep Melkgeitenhouderij Januari 2014 Opening Actualiteiten GLB Diergezondheid Q koorts claim Productschap Zuivel Melkprijsvergelijking BZV Bokkenproject

Nadere informatie

Van generiek mestbeleid naar individuele verantwoordelijkheid. Harry Kager LTO Nederland

Van generiek mestbeleid naar individuele verantwoordelijkheid. Harry Kager LTO Nederland Van generiek mestbeleid naar individuele verantwoordelijkheid Harry Kager LTO Nederland Mestbeleid: schaken op vele borden Mestbeleid Nitraatrichtlijn leidend, daarnaast Kaderrichtlijn Water, Periodieke

Nadere informatie

Agro-Nieuwsbrief. AGRO-Nieuwsbrief. Voorwoord. Uitgave: oktober 2013. Energiebelasting en de dubbele meter

Agro-Nieuwsbrief. AGRO-Nieuwsbrief. Voorwoord. Uitgave: oktober 2013. Energiebelasting en de dubbele meter Agro-Nieuwsbrief Uitgave: oktober 2013 Voorwoord Energiebelasting en de dubbele meter Graag willen wij u wijzen op het feit dat ondernemers die twee meters op 1 perceel (WOZ-lokatie) hebben, mogelijk in

Nadere informatie

14-1-2014. Welkom. Voorlichting Verplichte mestverwerking. Hans Verkerk secretaris meststoffendistributie

14-1-2014. Welkom. Voorlichting Verplichte mestverwerking. Hans Verkerk secretaris meststoffendistributie Welkom Voorlichting Verplichte mestverwerking Hans Verkerk secretaris meststoffendistributie 1 Inhoud Bibob toetsing op registratie intermediair Verwerkingsplicht: basis uitzonderingen overeenkomsten praktijksituaties

Nadere informatie

Slim investeren in zonnepanelen met SDE+

Slim investeren in zonnepanelen met SDE+ Slim investeren in zonnepanelen met SDE+ Nederland staat een enorme toename van duurzame energie te wachten. Ook de grootzakelijke markt heeft de smaak te pakken. Duurzame energie is steeds gewilder. Er

Nadere informatie

Tempel A D V I E S. Agrarisch adviesbureau. in Lunteren. Ir. FCA van den Tempel Tel

Tempel A D V I E S. Agrarisch adviesbureau. in Lunteren. Ir. FCA van den Tempel Tel Agrarisch adviesbureau in Lunteren Bestemmingsplannen Vergunningen Bedrijfsplannen Mestwetgeving Subsidies Gecombineerde opgaven Pachtzaken Etc. Ir. FCA van den Tempel Tel. 0318-478807 WWW.TEMPELADVIES.NL

Nadere informatie

Hoofdlijnen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2014-2020

Hoofdlijnen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2014-2020 Hoofdlijnen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2014-2020 Even voorstellen Aanpak, vragen etc. Een nieuwe naam: RVO.nl Waar staan we nu? Brief staatssecretaris Omvorming + nieuwe opzet directe betalingen

Nadere informatie

Hoofdlijnen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Europees Landbouwbeleid en Voedselzekerheid

Hoofdlijnen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Europees Landbouwbeleid en Voedselzekerheid Hoofdlijnen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2014-2020 Europees Landbouwbeleid en Voedselzekerheid 2 Omvorming + nieuwe opzet directe betalingen Overgangsjaar Toegang tot nglb Basispremie Vergroening en

Nadere informatie

Mestsituatie en de verwerkingsplicht Gelderse Vallei en Utrechts zandgebied

Mestsituatie en de verwerkingsplicht Gelderse Vallei en Utrechts zandgebied Mestsituatie en de verwerkingsplicht Gelderse Vallei en Utrechts zandgebied Jaap Uenk DOFCO Beheer BV, Ruurlo, 27 februari 2014, Barneveld j.uenk@dofco.nl INHOUD Introductie Mest- en mineralensituatie

Nadere informatie

1. Kan ik mijn ingestuurde mestverwerkingsovereenkomsten (MVO) corrigeren als ik het niet goed heb ingevuld of wil wijzigen?

1. Kan ik mijn ingestuurde mestverwerkingsovereenkomsten (MVO) corrigeren als ik het niet goed heb ingevuld of wil wijzigen? Algemeen 1. Kan ik mijn ingestuurde mestverwerkingsovereenkomsten (MVO) corrigeren als ik het niet goed heb ingevuld of wil wijzigen? Zodra u een MVO heeft ingestuurd kunt u deze niet meer corrigeren.

Nadere informatie

Achtergronden Koeien & Kansen - KringloopWijzer

Achtergronden Koeien & Kansen - KringloopWijzer Achtergronden Koeien & Kansen - KringloopWijzer Achtergrond BEX (Koeien &Kansen) Samenwerking binnen K&K Voorgesteld mestbeleid NL- EU Samen inspelen op ontwikkelingen uit markt en maatschappij Kringloop

Nadere informatie

Toelichting op wijzigingen Subsidiestelsel Natuur en Landschap Overijssel

Toelichting op wijzigingen Subsidiestelsel Natuur en Landschap Overijssel Toelichting op wijzigingen Subsidiestelsel Natuur en Landschap Overijssel Met ingang van 1 januari 2010 is het Programma Beheer vervangen door het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL). Het

Nadere informatie

Kansen voor mestscheiding

Kansen voor mestscheiding Kansen voor mestscheiding Studiemiddag Inagro 29 maart 2012 Gerjan Hilhorst Livestock Research De Marke Koeien & Kansen is een samenwerkingsverband van 16 melkveehouders, proefbedrijf De Marke, Wageningen

Nadere informatie

Handleiding haalbaarheidsstudie SDE+ 28 februari 2014

Handleiding haalbaarheidsstudie SDE+ 28 februari 2014 Handleiding haalbaarheidsstudie SDE+ 28 februari 2014 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Exploitatieberekening 4 2.1 Specificatie van de investeringskosten en investeringssteun 4 2.2 Overzicht van kosten en baten

Nadere informatie

Agro-Nieuwsbrief. Vooraankondiging stoppersregeling Actieplan Ammoniak Veehouderij

Agro-Nieuwsbrief. Vooraankondiging stoppersregeling Actieplan Ammoniak Veehouderij In deze nieuwsbrief onder andere: Agro-Nieuwsbrief Uitgave: april 2012 Bedrijfsvoering Vooraankondiging stoppersregeling Actieplan Ammoniak Veehouderij 1 Gecombineerde opgave/glb-beleid Geef fosfaattoestand

Nadere informatie

SYMPOSIUM 28 maart Welkom!

SYMPOSIUM 28 maart Welkom! Welkom! Programma Ontvangst Opening 1e lezing: Mevr. R. Verbakel - ABAB 2e lezing: Dhr. W. van der Heijden - ABAB 3e lezing: Dhr. H. Griemelink - Subli Behandeling vragen Afsluiting Mestbeleid vanaf 2006

Nadere informatie

IEUWSBR. Fiscale behandeling UWS. van toeslagrechten. Task Force Economie IEUWS S NIEUWSBRIE

IEUWSBR. Fiscale behandeling UWS. van toeslagrechten. Task Force Economie IEUWS S NIEUWSBRIE UWS Fiscale behandeling S UWSBR S BR UWS IEUWS IEUWSBR BR van toeslagrechten Task Force Economie S IEUWSBR BR IEUWS NIEUWSBRIE NIEUWS BRIE S NIEUWSBRIE Fiscale behandeling van toeslagrechten De ministers

Nadere informatie

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Rijksdienst voor Ondernemend Nederland www.rvo.nl Postbus 19530 2500

Nadere informatie

Rapport. Productbeschrijving DKN Procesmodel Agrarisch Natuurbeheer (incl. Landschap)

Rapport. Productbeschrijving DKN Procesmodel Agrarisch Natuurbeheer (incl. Landschap) Productbeschrijving DKN Procesmodel Agrarisch Natuurbeheer (incl. Landschap) Dienst Regelingen naar Agrarische beheerders (agrariër of In opdracht van: IPO Datum 27 mei 2013 0412 sopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

AgroActualiteiten. December 2015 Jaargang 16, nummer 6. Inhoud. Controleer beschikking betalingsrechten

AgroActualiteiten. <Zet hier uw informatie> December 2015 Jaargang 16, nummer 6. Inhoud. Controleer beschikking betalingsrechten Inhoud Controleer beschikking betalingsrechten Wanneer uitbetaling bedrijfstoeslag? Verreken na uitbetaling bedrijfstoeslag Kan een akkerbouwer nog grond huren? Nieuwe subsidie asbestsanering Kringloopwijzer:

Nadere informatie

Het nieuwe Gemeenschapelijke Landbouwbeleid (GLB) 2015-2019 voor de Boomkwekerij

Het nieuwe Gemeenschapelijke Landbouwbeleid (GLB) 2015-2019 voor de Boomkwekerij Het nieuwe Gemeenschapelijke Landbouwbeleid (GLB) 2015-2019 voor de Boomkwekerij Treeport café Zundert 22 januari 2015 John Bal, ZLTO Arie de Jong, Van Oers Agro Programma ZLTO: Wat heeft (Z)LTO voor u

Nadere informatie

Agro-Nieuwsbrief Uitgave: februari 2013

Agro-Nieuwsbrief Uitgave: februari 2013 Agro-Nieuwsbrief Uitgave: februari 2013 In deze nieuwsbrief: Bedrijf Nertsenhouderijen verboden vanaf 2024 2 Lagere aardgasprijs voor tuinbouw 4 Fiscaal Verdeling investeringsaftrek bij maatschappen 4

Nadere informatie

Focusbedrijven en nitraatresidu. Gebieds- én bedrijfsspecifieke

Focusbedrijven en nitraatresidu. Gebieds- én bedrijfsspecifieke MAP5 in 2015 Focusbedrijven en nitraatresidu Gebieds- én bedrijfsspecifieke aanpak Focusbedrijf 2015 Meer dan 50% van het areaal in focusgebied Gronden in gebruik op 1 januari 2014 Enkel rekening gehouden

Nadere informatie

Agri Nieuwsbrief. Ontwerp AMvB grondgebonden groei melkveehouderij. In deze nieuwsbrief MEI 2015

Agri Nieuwsbrief. Ontwerp AMvB grondgebonden groei melkveehouderij. In deze nieuwsbrief MEI 2015 HLB Van Daal & Partners is a member of HLB International. A world-wide network of independent accounting firms and business advisers. Agri Nieuwsbrief MEI 2015 KLEURCOLOFON Pacht Bedrijf Fiscaal GLB-beleids/gecombineerde

Nadere informatie

Programma 10 november 2015

Programma 10 november 2015 Programma 10 november 2015 Opening voorzitter Groene Uitweg Subsidie (Maike van der Maat) Presentatie 1 (PPP-Agro, Dick Jan Koster) Wat brengt grond op? Wat kan grond kosten? Korte pauze Presentatie 2

Nadere informatie

Gevolgen gewijzigde UDD-regeling. Zorgvuldig gebruik van antibiotica in de veehouderij

Gevolgen gewijzigde UDD-regeling. Zorgvuldig gebruik van antibiotica in de veehouderij Gevolgen gewijzigde UDD-regeling Zorgvuldig gebruik van antibiotica in de veehouderij Regels voor gebruik antibiotica Antibiotica worden gebruikt om bacteriële infecties bij mensen en dieren te genezen.

Nadere informatie

2. Verzoeker diende bij SenterNovem een subsidieaanvraag in voor de productie van energie door middel van fotovoltaïsche zonnepanelen.

2. Verzoeker diende bij SenterNovem een subsidieaanvraag in voor de productie van energie door middel van fotovoltaïsche zonnepanelen. Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt over de wijze waarop SenterNovem, een agentschap van het Ministerie van Economische Zaken, hem heeft geïnformeerd over de termijn waarbinnen op zijn subsidieaanvraag

Nadere informatie

Vergroeningseisen. Agenda. Aan vergroeningseisen voldoen voor uitbetaling Basispremie Vergroeningspremie

Vergroeningseisen. Agenda. Aan vergroeningseisen voldoen voor uitbetaling Basispremie Vergroeningspremie Agenda 20.15u Opening 20.20u GLB-beleid: De vergroeningseisen 21.15u Pauze 21.30u GLB-beleid: hoogte premie en kortingen 21.50u Aandachtspunten bij invullen gecombineerde opgave 22.15u Vragen en discussie

Nadere informatie

GLB en Vergroening. Goed boeren, goed beheren

GLB en Vergroening. Goed boeren, goed beheren GLB en Vergroening Goed boeren, goed beheren Per 2014 start de Europese Unie (EU) een nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Voor Nederland is het nieuwe beleid erop gericht om bedrijven meer concurrerend

Nadere informatie

Handleiding haalbaarheidsstudie SDE+ 3 maart 2015

Handleiding haalbaarheidsstudie SDE+ 3 maart 2015 Handleiding haalbaarheidsstudie SDE+ 3 maart 2015 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Onderbouwing van de financiering 4 2.1 Financieringsplan 4 2.2 Onderbouwing eigen vermogen en intentieverklaring van een financier

Nadere informatie

Equivalente maatregelen bemesting open teelten Voorstel ingediend door LTO en NAV bij het Ministerie van Economische Zaken

Equivalente maatregelen bemesting open teelten Voorstel ingediend door LTO en NAV bij het Ministerie van Economische Zaken Equivalente maatregelen bemesting open teelten Voorstel ingediend door LTO en NAV bij het Ministerie van Economische Zaken De voorgestelde equivalente maatregelen open teelten zijn: A. Opbrengstafhankelijke

Nadere informatie

Peter van Giersbergen Rob Verhees CROSS COMPLIANCE. Voordat je het weet heb je ermee te maken. Inspecteurs Toezichtontwikkeling

Peter van Giersbergen Rob Verhees CROSS COMPLIANCE. Voordat je het weet heb je ermee te maken. Inspecteurs Toezichtontwikkeling 1 CROSS COMPLIANCE Voordat je het weet heb je ermee te maken Peter van Giersbergen Rob Verhees Inspecteurs Toezichtontwikkeling Onderwerpen voor vandaag Controle Coördinatie Autoriteit Terug in de tijd:

Nadere informatie

Agro-Nieuwsbrief & Actualiteiten

Agro-Nieuwsbrief & Actualiteiten Agro-Nieuwsbrief & Actualiteiten Uitgave: Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Voortgang mestwetgeving... 1 Blijven de dierrechten?... 2 Geen reden voor verdere matiging mestboete... 3 Grond verhuren: denk

Nadere informatie

Be- en verwerken van mest: een zegen voor water en milieu?

Be- en verwerken van mest: een zegen voor water en milieu? Kennisdag emissies, vergroening en verduurzaming in de landbouw Be- en verwerken van mest: een zegen voor water en milieu? Mark Heijmans 2 december 2014 Het speelveld: schaken op meerdere borden Opzet

Nadere informatie

HET NIEUWE GLB BETALINGSRECHTEN EN BETALING VOOR JONGE LANDBOUWERS. Oostmalle 9 september 2014 Tine Van Eylen

HET NIEUWE GLB BETALINGSRECHTEN EN BETALING VOOR JONGE LANDBOUWERS. Oostmalle 9 september 2014 Tine Van Eylen HET NIEUWE GLB BETALINGSRECHTEN EN BETALING VOOR JONGE LANDBOUWERS Oostmalle 9 september 2014 Tine Van Eylen Overzicht 1. Nieuwe structuur vanaf 2015 2. Basisbetalingsregeling 3. Aanvraag tot de reserve

Nadere informatie

2.2 Grasland met klaver

2.2 Grasland met klaver 2.2 Grasland met klaver Tot grasland met klaver wordt gerekend grasland met gemiddeld op jaarbasis meer dan 10 15 procent klaver. 2.2-1 2.2.1 Grasland met klaver: Kalk In deze paragraaf wordt alleen de

Nadere informatie

Agro-Nieuwsbrief Van der Wagen Sinia Administratie en Advies, Postbus 35, 9050 AA Stiens, Uitgave: april 2016

Agro-Nieuwsbrief Van der Wagen Sinia Administratie en Advies, Postbus 35, 9050 AA Stiens, Uitgave: april 2016 Agro-Nieuwsbrief Van der Wagen Sinia Administratie en Advies, Postbus 35, 9050 AA Stiens, 058-2571545 Uitgave: april 2016 In deze nieuwsbrief: Fiscaal Herziening omzetbelasting op gebruiksvee mogelijk

Nadere informatie

Mest Mineralen Kringloopwijzer

Mest Mineralen Kringloopwijzer Mest Mineralen Kringloopwijzer 24 november 2015 Studieclub Rundveehouderij Beers-Haps Toon van der Putten Optimus advies 0412-622005 www.optimus-advies.nl even voorstellen Beroepsmatige achtergrond: Landbouwkundig

Nadere informatie

Nieuwsbrief VMB-ADVIES. Geachte lezer, In deze nieuwsbrief: Voortgang PAS AGRO. December 2014

Nieuwsbrief VMB-ADVIES. Geachte lezer, In deze nieuwsbrief: Voortgang PAS AGRO. December 2014 Nieuwsbrief AGRO December 2014 In deze nieuwsbrief: Geachte lezer, Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de actualiteiten en ontwikkelingen die mogelijk voor uw bedrijfsvoering van belang kunnen zijn.

Nadere informatie

Directie Wetgeving en Juridische Zaken. Bezuidenhoutseweg 73 Postbus EK Den Haag. T (algemeen)

Directie Wetgeving en Juridische Zaken. Bezuidenhoutseweg 73 Postbus EK Den Haag. T (algemeen) Directie Wetgeving en Juridische Zaken Bezuidenhoutseweg 73 Postbus 20401 2500 EK Den Haag T 070 379 8911 (algemeen) www.rijksoverheid.nl/ez Behandeld door Ons kenmerk Informatiekopie aan Bijlage(n) >

Nadere informatie

2014 en 2015 bepalend voor 2016

2014 en 2015 bepalend voor 2016 Editie oktober 2015 Beste ondernemer, Vooral in de melkveehouderij is er momenteel veel onrust over de gevolgen van de grondgebondenheid en de invoering van de fosfaatrechten. Naast de melkveehouderij

Nadere informatie

Kennisbijeenkomst Agrarisch recht

Kennisbijeenkomst Agrarisch recht 1 Kennisbijeenkomst Agrarisch recht Veehouderij & Fosfaat/Mest 26 januari 2016 Door: mr. S. (Stefan) Jansen Programma Waarom is er mestwetgeving? Het systeem van de mestwetgeving ( twee sporen ). De gebruiksnormen.

Nadere informatie

Esdonk 8, Gemert. Onderbouwing grondgebonden karakter. Rundveehouderij Meulepas V.O.F. Bedrijfsopzet Esdonk 8, Gemert

Esdonk 8, Gemert. Onderbouwing grondgebonden karakter. Rundveehouderij Meulepas V.O.F. Bedrijfsopzet Esdonk 8, Gemert Onderbouwing grondgebonden karakter Rundveehouderij Meulepas V.O.F. Onderbouwing grondgebonden karakter rundveehouderij Esdonk 8 - Gemert 1 INHOUD 1 Inleiding 3 2 Locatie 4 3 Beschrijving van de inrichting

Nadere informatie

Hoofdlijnen en nationale keuzes GLB

Hoofdlijnen en nationale keuzes GLB Hoofdlijnen en nationale keuzes GLB 2014-2020 Herman Snijders Gemeenschappelijk landbouwbeleid Eerste pijler, Markt en inkomensondersteuning Tweede pijler, Plattelands- Ontwikkeling o.a. Producenten organisaties

Nadere informatie

Gemeente Zoeterwoude. Wetstechnische informatie. Officiële naam regeling Subsidieverordening Duurzame Agrarische Bedrijven Zoeterwoude 2013-2015

Gemeente Zoeterwoude. Wetstechnische informatie. Officiële naam regeling Subsidieverordening Duurzame Agrarische Bedrijven Zoeterwoude 2013-2015 Gemeente Zoeterwoude Wetstechnische informatie Overheidsorganisatie Gemeente Zoeterwoude Officiële naam regeling Subsidieverordening Duurzame Agrarische Bedrijven Zoeterwoude 2013-2015 Vastgesteld door

Nadere informatie