DGMR. Meer dan een oplossing. Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DGMR. Meer dan een oplossing. Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software"

Transcriptie

1 een oplossing. Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software

2 adviseurs. Bouwfysica Energie en Duurzaam Bouwen Brandveiligheid DGMR. Meer dan een oplossing. DGMR is meer dan een raadgevend ingenieursbureau. We zijn gespecialiseerd in het oplossen van vraagstukken in de bouw, industrie, verkeer en milieu. Daarnaast ontwikkelen en verkopen we technische software. DGMR heeft nadrukkelijk gekozen voor een geheel eigen, probleemoverschrijdende werkwijze. Trillingstechniek Geveltechniek Industrie en Milieu Verkeer en Milieu Onze uitdaging? Het bieden van totaaloplossingen. Uw technisch proces of ontwerp is toe aan verbetering? Dan komt DGMR niet met een geïsoleerd voorstel voor dat ene specifieke probleem. Onze kracht ligt juist bij het ontwikkelen en verankeren van totaaloplossingen. Alleen dan zal uw gehele proces of ontwerp beter functioneren. Hierbij vormen onze specialisten de sleutel. Door de constante kennisuitwisseling tussen de diverse disciplines, ontstaat creatieve kruisbestuiving. DGMR hecht daarom veel waarde aan een open, informele en flexibele organisatie. Milieubeleid en Ruimte Software en IT Van Drachten tot Sittard. DGMR heeft vestigingen in Arnhem, Den Haag, Drachten en Sittard. Ons team is bevlogen en bestaat uit medewerkers met uiteenlopende vaktechnische achtergronden. Samen werken we aan financieel haalbare oplossingen. Daarbij is DGMR niet afhankelijk van andere bedrijven. Dat garandeert de objectiviteit van onze adviezen. Neem geen genoegen met een deel van de oplossing. Kies DGMR. Missie. DGMR levert maatschappelijk relevante en hoogwaardige diensten en producten die de omgeving waar we wonen, werken en leven verbeteren. Het gaat daarbij vooral om gezondheid, veiligheid en duurzaamheid. In onze organisatie staan een sociale werksfeer en ontplooiing centraal.

3 bouwfysica. Na witte en groene energie, is er nu ook doorzichtige energie. Gezond en plezierig wonen. Verantwoord en prettig werken. Daarop is alle aandacht gericht, binnen de sector bouwfysica. DGMR is als adviseur betrokken bij woningbouw, kantoren, onderwijs, gezondheidszorg, hotels, musea, bioscopen, theaters, stadions of combinaties daarvan. Het gaat daarbij zowel om nieuwbouw als om renovaties, herbestemmingen en restauraties. In ons werk stellen wij ons breed op. Dus niet alleen als de adviseur die alleen een vraag beantwoordt, maar we komen met oplossingen die geïntegreerd kunnen worden in het bouwkundige of installatietechnische ontwerp. Teamspeler DGMR wordt door opdrachtgevers vaak geprezen om de proactieve instelling. Niet afwachten, maar initiatief nemen en adviseren in concrete oplossingen. Korte lijnen en to-the-point: wij adviseren aan tafel en communiceren direct met betrokken partijen. Daarbij staan we uiteraard open voor de input van betrokkenen. Als teamspeler kijken we verder dan alleen onze eigen discipline, waarbij het functioneren van het geheel of uw eindproduct centraal staat. Integratie In alle bescheidenheid: we zijn ons ervan bewust dat onze rol in projecten en processen vaak een tussenschakel is. Integratie van ons advies of ons onderzoek in een ontwerp, oplossing, de regelgeving of besluitvorming is bijna altijd noodzakelijk. Daarom streven we bij de advisering altijd heel bewust naar open communicatie met de betrokken partijen. Deze instelling staat garant voor een optimaal resultaat.

4 energie en duurzaam bouwen. Bouwen met en tegen de elementen. Doordat we mondiaal gebruik maken van olie en gas komen er enorme hoeveelheden CO 2 in de lucht. Wist u dat het jaarlijkse elektriciteit- en gasverbruik de grootste bron van CO 2 -uitstoot is in een gebouw? Het doorvoeren van energiebesparende maatregelen is dan ook een belangrijke eerste stap in de realisatie van CO 2 -reductie. Daarnaast kunnen de elementen zon, water en wind gebruikt worden voor de opwekking van CO 2 -arme energie. Dat is bouwen mèt de elementen om ons te beschermen tegen de elementen. Niet alleen energiegebruik Om echt te kunnen spreken over een duurzame ontwikkeling moet breder gekeken worden dan alleen naar energie. Voor deskundige advisering kijken wij ook naar de gebieden gezondheid, materiaal, water, omgeving en mobiliteit en kunnen wij optreden als generator en initiator van procesinnovatie. Samen naar meer Duurzaam bouwen is bouwen voor de toekomst en nadenken over mogelijkheden die wellicht nu nog niet direct op de plank liggen, maar in de zeer nabije toekomst wel mogelijk zijn. Dat vraagt creativiteit en een open, innovatieve houding van de duurzaamheidsadviseur. Als adviseur zijn wij gewend om een intermediaire rol te spelen. Deze intermediaire rol leidt er toe dat tijdens het proces door alle partijen nagedacht wordt over vooruitstrevende oplossingen en daarmee procesinnovatie.

5 brandveiligheid. Bij brandveiligheid gaat het niet om geloven, maar om zeker weten. Er zijn maar weinig terreinen waar een allesomvattende benadering zo belangrijk is als bij brandveiligheid. Niet alleen omdat onze gebouwen steeds complexer worden, maar vooral ook omdat het in geval van nood om mensenlevens gaat. Meer nog dan bij andere specialismen mag daarom geen detail over het hoofd worden gezien. De meest actuele kennis van brandveiligheid wordt door DGMR ingezet om de opdrachtgever en gebruiker te ondersteunen in zijn verantwoordelijkheid gedurende de hele levenscyclus van een object. Dit resulteert in een hoogwaardig advies met in veel gevallen slimme oplossingen die onze klanten kosten besparen. Advies op maat Ontzorgen. Dat is het kernwoord voor DGMR bij de keuze die samen met de klant gemaakt wordt over het gewenste adviestraject. Soms is daarbij een advies op slechts één of enkele onderdelen al voldoende en bent u letterlijk en figuurlijk uit de brand. Thuis op het hele traject In andere gevallen is de klant juist gebaat bij de begeleiding over het gehele traject vanaf de ontwerpfase tot in de uitvoering. Soms is een ver doorgevoerde optimalisatie wenselijk met behulp van geavanceerde methodes om een gelijkwaardig veiligheidsniveau aan te tonen. In andere gevallen voldoen eenvoudigere methoden. Doel is altijd dat u kunt bouwen zoals u dat wenst, zo nodig buiten de gebaande paden. In dat laatste geval komt het soms aan op een flinke dosis overtuigingskracht, waarbij de wettelijke voorschriften slechts een beginpunt zijn en DGMR voornamelijk adviseert vanuit fundamentele kennis over het verschijnsel brand.

6 trillingstechniek. Trillingen en geluid bewegen naar beheersing. Hinder door trillingen en laagfrequent geluid is gelukkig geen alledaagse kwestie. Maar als het zich voordoet, dan weet men zich soms geen raad. Er is namelijk nauwelijks tot geen wettelijke bescherming en oplossingen zijn meestal niet eenvoudig. De bedreigingen kunnen van uiteenlopende aard zijn: van grote apparaten in gebouwen, trams, treinen en vrachtauto s, tot machines in de industrie. Kenmerkend zijn de lage frequenties en de forse trillingsterkte die door deze bronnen worden opgewekt. Voorkomen is beter De complexiteit is veel groter dan bij de reguliere geluidhinderproblematiek. Risico s moeten in een vroeg stadium ontdekt worden om hoge correctiekosten achteraf te voorkomen. Zo kunnen bouw en sloop tot schade aan andere gebouwen leiden. Vooral bij de bescherming van trillingsgevoelige processen of apparatuur zijn de acceptabele grenzen veel eerder bereikt dan bij gebouwen of de mens. Voorspellen en beheersen De sector trillingstechniek en geluidarm construeren beschikt over de vereiste kennis en hulpmiddelen om trillingskwesties in kaart te brengen en te beheersen. Bij DGMR zijn wij in staat om het trillingsmilieu te meten en te voorspellen. Advisering op het gebied van trillingsisolatie strekt zich uit van de opstelling van apparaten tot gehele bouwwerken. Daarnaast kunnen wij bij bouw en sloop van objecten trillingsbewaking uitvoeren om eventuele schade en hinder te voorkomen.

7 geveltechniek. Voor een gevel zonder kopzorgen. Vorm en functie! Als wij het hebben over geveltechniek zijn dat de twee kanten van de medaille. Want voor het gebouw op zich is de architectuur van de gevel doorslaggevend. Terwijl het technische ontwerp, de constructie en toegepaste materialen, in hoge mate bepalend zijn voor het gebruik en onderhoud. Hoe maak je de gevel niet alleen fraai om te zien, maar ook lichtdoorlatend, zonwerend, wind- en waterdicht, inbraakwerend, sterk, geluidswerend, onderhoudsarm en economisch? Een advies voor jong en oud Bij DGMR beschikken wij over een schat aan ervaring op het gebied van geveltechniek. Kennis waarmee wij voor alle genoemde aspecten geïntegreerde oplossingen kunnen aanbieden. Knowhow waarop met grote regelmaat een beroep wordt gedaan door opdrachtgevers in Nederland en daarbuiten. Voor nieuwbouwprojecten, maar ook voor het oplossen van geveltechnische problemen bij bestaande complexen. Zo doen wij bij bestaande gevels onderzoek naar de technische conditie of de oorzaak van geconstateerde schade en brengen op basis hiervan advies uit voor preventief onderhoud en herstel. Op zoek naar de beste aanpak Voor geveltechnisch onderzoek hebben wij bij DGMR de beschikking over speciaal ontwikkelde testapparatuur voor onder meer het op locatie beproeven van wind- en waterdichtheid. Intensieve kennisuitwisseling met onder andere onze sectoren Bouwfysica en Brandveiligheid is daarbij een garantie temeer voor een eersteklas advies en de best denkbare aanpak van elk gevelprobleem. Maak daarom van uw gevel onze kopzorg.

8 industrie en milieu. Als produceren beperkt wordt, produceren wij een oplossing. De relatie tussen de industrie enerzijds en de omgeving en overheid anderzijds is niet altijd even hartelijk. Vooral de strengere normen op het gebied van geluidsemissies en de oprukkende bebouwing hebben ertoe geleid dat de eisen aan industriële installaties en gebouwen steeds verder zijn aangescherpt. Ook veiligheidsaspecten als brand- en explosiegevaar en zaken als luchtkwaliteit, hebben de vergunningstelsels complexer gemaakt. Wij wijzen de weg Dankzij DGMR hoeft niemand te verdwalen in het grote aantal beleidsmaatregelen, wetten en de groeiende jurisprudentie. DGMR opereert al ruim twintig jaar als adviseur voor industrie en overheid en volgt ontwikkelingen op de voet. Geen wonder dat wij betrokken zijn bij veel industriële activiteiten en ingeschakeld worden voor onderzoek, evaluatie en advisering in de ruimste zin van het woord. Van research tot beleid Zo voeren onze specialisten onder meer geluidsonderzoeken uit in het kader van de Wet milieu-beheer, Wet geluidhinder en het Arbeidsomstandighedenbesluit. Ook werken wij aan productontwikkeling en onderzoek voor verbetering van processen. Maar wij doen meer en vooral: bieden meer! Een advies dat leidt tot een beter ondernemingsklimaat en overheidsbeleid. Met minimale hinder voor mens en omgeving.

9 verkeer en milieu. Bij lawaaibeheersing gaat het niet alleen om wat je hoort. De moderne burger is voortdurend onderweg. Over wegen, spoorlijnen, via het water en door de lucht Helaas is de overlast die dat voortdurende reizen met zich meebrengt al net zo vanzelfsprekend. Overlast door een continue geluids- en trillingshinder, de productie van uitlaatgassen en externe veiligheidrisico s. Maar hoe beperken wij die overlast en risico s? Bij DGMR zijn wij dagelijks bezig met het beantwoorden van deze vraag. Eerst onderzoeken, dan adviseren Akoestisch onderzoek en onderzoek naar lucht en veiligheid behoren tot de kerntaken van onze verkeersspecialisten. Onderzoek dat wordt uitgevoerd bij het realiseren en reconstrueren van nieuwe infrastructuur, maar ook bij nieuwbouw van woningen en andere projecten. Vervolgens wordt een advies uitgebracht over de mogelijkheden om hinder te beperken. Hierbij spelen stedenbouwkundige, landschappelijke en veiligheidsaspecten een rol. Meer kennis, minder overlast Een van de manieren om de geluidhinder binnen aanvaardbare grenzen te houden, is het toepassen van stille wegdekken. Zo hebben wij in samenwerking met anderen innovatieve wegdekken gerealiseerd met hoge geluidsreducties. Verder beschikken wij over een speciale meetaanhangwagen, ontwikkeld voor het uitvoeren van metingen op alle soorten wegen. Voor geluidsschermen hebben wij rekenmodellen gemaakt voor complexe ontwerpen, zodat de schermen op esthetische wijze kunnen worden ingepast in de omgeving. Hiermee laat DGMR opnieuw zien dat er meer kan. Prettiger wonen en werken, met minder overlast.

10 milieubeleid. Ruimte scheppen voor mens en milieu. Wonen en werken in een prettige, veilige en gezonde omgeving is wat iedereen zou willen. In de uitwerking van deze ambities lukt het helaas nog niet altijd dit ook echt van de grond te krijgen. In de praktijk blijkt het binnen de planprocessen en besluitvormingsprocessen, de cultuurverschillen tussen milieu en ruimtelijke ordening en de afweging met andere belangen niet makkelijk vast te houden aan de oorspronkelijke ambities. DGMR begeleidt u graag door dit woud van kansen en struikelblokken. Van techniek naar beleid Onze praktijk is er in belangrijke mate op gericht de verschillen in cultuur en belangen te overbruggen door een juiste mix van procesmatige begeleiding, beleidsontwikkeling en een goede technische uitwerking in de planvorming. Dat vergt een multidisciplinaire inhoud maar tegelijkertijd ook kennis en vaardigheden in communicatie, planvorming- en besluitvormingsprocessen. Gemeentelijk bestuur DGMR heeft daarom adviseurs in huis met een degelijke inhoudelijke achtergrond maar ook adviseurs die juist goed bekend zijn met de plan- en besluitvormingsprocessen in gemeenten op het vlak van milieu en ruimtelijke ordening. Wij helpen zo op een evenwichtige manier ruimte scheppen voor mens en milieu.

11 software. U haalt meer inzicht uit onze software omdat wij er meer in stoppen. Bij DGMR zijn we niet bang om onze kennis en ervaring te delen met anderen. Het ontwikkelen en aanbieden van software op diverse kennisgebieden is zelfs één van onze kernactiviteiten. Hiermee hebben we zowel nationaal als internationaal een uitstekende reputatie opgebouwd. Een oplossing voor elke discipline De rijksoverheid, maar ook vele adviesbureaus, gemeenten, provincies, architecten, milieudiensten en bedrijven maken gebruik van onze in eigen huis ontwikkelde standaard software. Hieraan ligt een brede expertise ten grondslag. Knowhow op het gebied van onder meer wegen railverkeerslawaai, beleid, duurzaam bouwen, brandveiligheid, industrielawaai en energieprestaties. Kortom: alle vakgebieden die we bij DGMR tot onze specialismen rekenen. Hierbij voeren onze software-engineers, in nauwe samenspraak met de betreffende specialisten, het gehele traject uit. Van analyse, ontwerp en realisatie tot en met oplevering en support. De laatste inclusief onderhoud en continue bemanning van een helpdesk. Van standaardoplossing tot maatwerk en IT diensten Onze softwaregroep levert ook maatwerkproducten. Dit zijn speciale tailormade oplossingen voor alle denkbare vragen en toepassingen voor GIS, websites en rekenmodellen. Gedacht kan worden aan het uitvoeren van het projectmanagement, het beantwoorden van complexe IT vraagstukken, het realiseren van software, de implementatie op de IT infrastructuur en het beheer. De kracht van DGMR bij het leveren van deze IT diensten is de combinatie van intensieve IT kennis en wetenschappelijke kennis op het gebied van milieu en bouw.

12 een oplossing. Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software v. Pallandtstraat 9-11, Postbus 153 NL-6800 AD Arnhem T +31 (0) F +31 (0) Casuariestraat 5, Postbus 370 NL-2501 C J Den Haag T +31 (0) F +31 (0) Lavendelheide 2, Postbus 671 NL-9200 AR Drachten T +31 (0) F +31 (0) Geerweg 11, Postbus 640 NL-6130 AP Sittard T +31 (0) F +31 (0)

Werken aan toegankelijkheid

Werken aan toegankelijkheid Werken aan toegankelijkheid Handreiking toegankelijkheidsbeleid met praktische adviezen voor gemeenten Auteurs: Nienke Blijham Judith van Lier Monique Vernoy (redactie) 1 Colofon 2011 Vilans Niets uit

Nadere informatie

Ontslakken doe je zo!

Ontslakken doe je zo! Ministerie van Economische Zaken Ontslakken doe je zo! Samen eenvoudiger ontwikkelen 1 Ontslakken in Nederland 18 10 11 12 3 2 22 13 14 24 7 19 23 16 6 21 1 4 9 15 17 8 5 20 1. Amersfoort 2. Amstelveen

Nadere informatie

Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken?

Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken? Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken? Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken? Werkplaats Systems Engineering 2 Inhoudsopgave Woord vooraf 5 1. Pioneering 7 2. Systems Engineering

Nadere informatie

Bouwen is oplossingen aanbieden

Bouwen is oplossingen aanbieden Groningenweg 10 Postbus 420 2800 AK Gouda Telefoon 0182-540626 Telefax 0182-540627 secretariaat@regieraadbouw.nl www.regieraadbouw.nl Bouwen is oplossingen aanbieden De praktijk van conceptueel bouwen

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

MAART 2014 DOEN EN LATEN EFFECTIEVER MILIEUBELEID DOOR MENSENKENNIS

MAART 2014 DOEN EN LATEN EFFECTIEVER MILIEUBELEID DOOR MENSENKENNIS MAART 2014 DOEN EN LATEN EFFECTIEVER MILIEUBELEID DOOR MENSENKENNIS Raad voor de leefomgeving en infrastructuur De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) is het strategische adviescollege voor

Nadere informatie

Stabulletin. De bouw wordt. Jack Liemburg: Tailormade is de toekomst JAARGANG 29 NUMMER 02 SEPTEMBER 2014

Stabulletin. De bouw wordt. Jack Liemburg: Tailormade is de toekomst JAARGANG 29 NUMMER 02 SEPTEMBER 2014 Stabulletin JAARGANG 29 NUMMER 02 SEPTEMBER 2014 Jack Liemburg: Tailormade is de toekomst Monika Chao-Duivis, directeur van het Instituut voor Bouwrecht: De bouw wordt steeds meer een kennisindustrie VOORWOORD

Nadere informatie

Hart voor goed wonen. Ondernemingsplan. Huis & Erf

Hart voor goed wonen. Ondernemingsplan. Huis & Erf Hart voor goed wonen Ondernemingsplan 2014 2017 Huis & Erf Inhoud einddoel Einddoel 3 Inleiding 4 Breed inzetbaar 1. Hart voor de omgeving 6 Flexibele omvang Aanspreekbaar Multidisciplinair Proactief 2.

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken in de zorg

Het Nieuwe Werken in de zorg Goed voor People, Planet en Profit? Onderzoek t.b.v. de Week van het Nieuwe Werken November 2012 2 Inhoud Samenvatting en conclusies 5 1 Inleiding 13 2 De zorg en het Nieuwe Werken 17 2.1 Wat is het Nieuwe

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

We schrijven 2040. De samenleving heeft behoefte aan continuïteit van het maatschappelijk en economisch leven. De brandweer draagt met het

We schrijven 2040. De samenleving heeft behoefte aan continuïteit van het maatschappelijk en economisch leven. De brandweer draagt met het We schrijven 2040. De samenleving heeft behoefte aan continuïteit van het maatschappelijk en economisch leven. De brandweer draagt met het continuïteitsconcept bij aan een brandveilig leven. Het oneindigheidsteken

Nadere informatie

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid F3010 1 Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Drs. J. de Bruijn Ontleend aan het boek Uitbesteding, Samsom bv, 1999.

Nadere informatie

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Utrecht, 25 april 2014 Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Samenwerken 030 5 Hoofdstuk 2 Werken aan werk 8 Hoofdstuk 3 Onderwijs 13 Hoofdstuk 4 Mobiliteit

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek TNO S. de Vries, C. van de Ven, M. Nuyens,

Nadere informatie

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Coalitieakkoord 2014 2018 CDA GB/VVD [Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het document worden

Nadere informatie

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 Gemeente Nieuwegein INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 2. Samenwerkingsagenda 3 3. Sociale agenda 5 4. Economische agenda 8 5. Samenlevingsagenda 11 6.

Nadere informatie

Een goede basis. Advies van de Commissie Kennisbasis Pabo

Een goede basis. Advies van de Commissie Kennisbasis Pabo Een goede basis Advies van de Commissie Kennisbasis Pabo 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Deel A Adviezen 5 1 Opdracht 6 2 Aanpak 8 3 Probleemstelling 9 4 Oplossingsrichting 11 5 Herziening van de kennisbases

Nadere informatie

Aan Tafel! Een onderzoek in opdracht van vno-ncw en mkb-nederland naar publiek en privaat toezicht op bedrijven. Cecile Schut. Michiel van der Heijden

Aan Tafel! Een onderzoek in opdracht van vno-ncw en mkb-nederland naar publiek en privaat toezicht op bedrijven. Cecile Schut. Michiel van der Heijden Aan Tafel! Een onderzoek in opdracht van vno-ncw en mkb-nederland naar publiek en privaat toezicht op bedrijven Cecile Schut Michiel van der Heijden Olaf Wilders Robert van der Laan Master of Public Administration

Nadere informatie

Ouderen over ondersteuning en zorg

Ouderen over ondersteuning en zorg Ouderen over ondersteuning en zorg Kwaliteitscriteria voor ondersteuning en zorg vanuit ouderenperspectief met extra aandacht voor kwetsbare ouderen, waaronder migrantenouderen CSO Zorgbelang Nederland

Nadere informatie

samen wat kan, individueel wat moet Samen bouwen aan een netwerk van landelijke voorzieningen

samen wat kan, individueel wat moet Samen bouwen aan een netwerk van landelijke voorzieningen samen wat kan, individueel wat moet Samen bouwen aan een netwerk van landelijke voorzieningen Samenvatting en conclusies van het onderzoek naar een landelijke infrastructuur voor duurzame toegang tot digitale

Nadere informatie

A 1. Vervoermanagement met bedrijven. I n f o M i l > D u u r z a m e o n t w i k k e l i n g > V e r v o e r m a n a g e m e n t

A 1. Vervoermanagement met bedrijven. I n f o M i l > D u u r z a m e o n t w i k k e l i n g > V e r v o e r m a n a g e m e n t A 1 2 3 I n f o M i l > D u u r z a m e o n t w i k k e l i n g > V e r v o e r m a n a g e m e n t Vervoermanagement met bedrijven Algemene maatregelen voor het beperken van milieubelasting tgv personen-

Nadere informatie

Samen bespaar je meer

Samen bespaar je meer Onderzoek naar een meetbare en succesvolle, lokale aanpak voor het besparen van energie door samenwerking van lokale overheden, particuliere woningeigenaren en bedrijven. Scriptie Marianne van Oene De

Nadere informatie

Dossier Risico inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

Dossier Risico inventarisatie en Evaluatie (RI&E) Dossier Risico inventarisatie en Evaluatie (RI&E) Versie 2009 opgesteld door: Paul de Heer Edith Groenedaal Janine Molier John Peters Actualisatie 2012 opgesteld door: Paul Beumer Wim van Alphen Ralf Cornelissen

Nadere informatie

De markt als toezichthouder. private kwaliteitsborging in de bouw

De markt als toezichthouder. private kwaliteitsborging in de bouw De markt als toezichthouder private kwaliteitsborging in de bouw De markt als toezichthouder private kwaliteitsborging in de bouw Onderzoek van Stichting Bouwkwaliteit in opdracht van het Ministerie van

Nadere informatie

Ketens de baas. pijlers en bouwstenen voor ketensturing

Ketens de baas. pijlers en bouwstenen voor ketensturing Ketens de baas pijlers en bouwstenen voor ketensturing Ketens de baas pijlers en bouwstenen voor ketensturing Toelichting: De Allegorie voor goed en slecht bestuur is een serie fresco s die rond 1338 geschilderd

Nadere informatie

Niemand kan het. alleen!

Niemand kan het. alleen! Niemand kan het alleen! 1 Niemand kan het alleen! 2 1 Voorwoord In Nederland werken we met veel partijen hard aan de toekomst van de jeugd. We bouwen aan goed onderwijs, toegankelijke jeugdzorg, jeugdbeleid

Nadere informatie