CV) 33/iot/ 25 juni 2008

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CV) 33/iot/ 25 juni 2008"

Transcriptie

1 ADVIES AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Paraaf secretaris Paraaf afdelingshoofd ADVIES VAN Datum Afdeling Opsteller Telefoon Registratie CV) 33/iot/ 25 juni 2008 OW&A L. Heeren 440 BW ONDERWERP Uitvoering notitie onderhoud kapitaalgoederen. EERDERE BESLUITVORMING VOORSTEL A OPENBAAR B ja nee actief passief INFORMEREN BETROKKENEN ja nee / BIJLAGEN 1 INFORMATIE RAAD ACTIEF ja nee / VOORGESTELD BESLUIT OR nee l, Kennisnemen van de regelgeving van de notitie onderhoud MIDDELENINZET kapitaalgoederen;.2- De reserve onderhoud kapitaalgoederen in te zetten om de verplichte j stelselwijziging door te voeren; O - In de begroting 2009 een bedrag van structureel op te nemen om de stelselwijziging volledig in te voeren. t - Het implementeren en uitwerken van de voorzieningen die op basis van de regelgeving BBV ingevoerd mogen worden. Investering Jaarlast Dekking BEHANDELING IN Vergadering B&W d.d. Raadscommissie d.d. Raad d.d. 12 augustus september septembr2008 / BESLUIT B&W Besluit d.d. / PARAFEN B&W Conform Bespreken C-*^rvj>/prvw*-w Burgemeester J. Kemkers G. Wolters J. Dam O.L Keizer I ADVIESCOMMISSIE Advies commissie d.d. ARCHIEF Paraaf verzending Verzonden d.d. Aangekomen d.d.

2 / OVERWEGINGEN Inleiding. In het afgelopen najaar heeft de commissie Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten een notitie uitgevaardigd met als titel" Notitie verkrijging/vervaardiging en onderhoud van kapitaalgoederen". De taak van de commissie Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (hierna: BBV) is om een eenduidige toepassing van het BBV te bevorderen. De commissie heeft in de afgelopen jaren vanuit de praktijk veelvuldig vragen over het onderwerp kapitaalgoederen gehad. Aan de hand van die vragen heeft de commissie besloten een notitie over kapitaalgoederen op te stellen om de zaken te verduidelijken. Daar toe heeft zij in de notitie een aantal stellige uitspraken gedaan die leidend zijn voor de accountantscontrole. Stellige uitspraken A. uit 3.1. van deze notitie: De kosten van (klein en groot) onderhoud zijn niet levensduurverlengend en mogen dus niet worden geactiveerd. - Kosten van klein onderhoud dienen in het jaar van uitvoering ten laste van de exploitatie te worden gebracht. - Kosten van groot onderhoud kunnen op twee wijzen worden verwerkt in de administratie: 1. Kosten in het jaar van uitvoering direct ten laste van de exploitatie brengen, met eventuele vrijval via resultaatbestemming van een daartoe gevormde reserve. 2. Kosten in het jaar van uitvoering ten laste van een vooraf gevormde voorziening brengen (artikel 44, lid 1c, van het BBV). - Kosten van het wegwerken van achterstallig onderhoud dienen ineens ten laste van de exploitatie te worden gebracht. B. uit 3.1. van deze notitie: Voorzieningen die worden gevormd om de (groot) onderhoudslasten van een kapitaalgoed over een aantal Jaren te egaliseren kunnen alleen worden ingesteld en gevoed op basis van een beheerplan van het desbetreffende kapitaalgoed. Dit beheerplan dient periodiek te worden geactualiseerd. Indien er geen (recent) beheerplan aanwezig is, kunnen de kosten van groot onderhoud wel door vrijval via resultaatbestemming vanuit een (daartoe gevormde) reserve worden gedekt. Gevolgen voor de gemeente Noordenveld. De gevolgen van de stellige uitspraken van de commissie zijn in financiële zin groot. In het verleden werd het onderhoud geactiveerd. De rechtsvoorgangers ( oude gemeenten Peize, Norg en Roden) van de gemeente Noordenveld hebben destijds besloten om op de zelfde voet door te gaan in afwachting van een definitieve uitleg van de Commissie BBV. Een en ander in goed overleg met de accountant. In de tussentijd zijn de gelden vanuit de Regas-reserves ingezet om een reserve te vormen als buffer voor de in te voeren stelselwijziging. Dit is regelmatig in diverse financiële stukken apart benoemd. Het totaal bedrag dat jaarlijks aan groot onderhoud geactiveerd wordt, varieert van jaar tot jaar. Dit heeft onder andere te maken met het aandeel van het wegenonderhoud dat ingezet wordt bij rioolvervanging. Technisch gezien gaat het dan niet meer om wegenonderhoud maar om renovatie. Dit, omdat bij een rioleringsproject de weg er volledig uit gaat. (noot: deze bedragen worden wel meegeteld als het gaat om de Beheer Openbare Ruimtesystematiek, ondanks het feit dat de BOR ook uitgaat van niet levensverlengend wegenonderhoud. ) Voor het overige willen de bedragen voor groot onderhoud aan gebouwen per jaar ook nog wel eens variëren. Als hoofdlijn kunnen we stellen dat het bedrag aan groot onderhoud aan gebouwen ,- per jaar is. Hoewel met de regels in de hand, het moeilijk te bepalen is welk gedeelte daadwerkelijk als groot onderhoud bestempeld moet worden. Een probleem is dat de gebouwen beheersystematiek in feite verouderd is. Het gebouwen onderhoud programma moet volledig vernieuwd op nieuw opgezet worden om goede begrotingsbedragen aan te leveren. Het bedrag van ,- is een conservatieve schatting op basis van de ervaring van de afgelopen jaren.

3 Feitelijk betekent dit dat het bedrag van ,- genoemd wordt exclusief de bedragen waarbij feitelijk sprake is reconstructie of renovatie van gebouwen of onderdelen van gebouwen. De bedragen voor reconstructie of renovatie zullen in vervolg bij de behandeling van de voorjaarsnota aangemeld worden. Het bedrag aan wegenonderhoud betreft een miljoen euro waarvan gemiddeld ,- ingezet wordt bij rioleringsprojecten. Het bedrag van , -mag wel geactiveerd worden. Per saldo werd een bedrag van 1,2 miljoen euro tot nu toe ieder jaar onrechtmatig geactiveerd; voor wegenonderhoud en voor gebouwenonderhoud. De regels van de BBV volgend, betekent feitelijk dat de exploitatie met 1,2 miljoen verzwaard moet worden. Financieel. De reserve onderhoud kapitaalgoederen bedraagt De reserve is in eerste instantie bedoeld om de stelselwijziging zoals die bedoeld is met bovenstaande regelgeving vorm te geven. Uiteindelijk zullen de bedragen aan groot onderhoud niet meer geactiveerd mogen worden en zal de volledige 1,2 miljoen opgenomen moeten worden in de exploitatie. Het volgende schema laat zien op welke manier de reserve ingezet kan worden om het probleem het hoofd te bieden. Jaar Onderhoud (tlv expl) Vrijval kap (tgv expl) Extra middelen begroting Totaal tgv expl Bijdr. res (tgv expl) Verloop Reserve De vrijval van de kapitaallasten die gegenereerd wordt naar aanleiding van het niet meer activeren, geeft de ruimte om op termijn de volledige 1,2 miljoen te incorporeren in de begroting. Hierbij dient aangetekend te worden dat een structurele injectie van ,- benodigd is om netjes uit te komen. De geschetste oplossing is een 100 procent oplossing, waarbij de reserve volledig ingezet wordt om de stelselwijziging in te voeren. Zie bijlage 1 voor een technische uitleg.

4 Het vormen van voorzieningen. Met de invoering van de notitie onderhoud kapitaalgoederen wordt het vormen van voorzieningen voor de verschillende kapitaalgoederen feitelijk een verplichting. De commissie BBV stelt het volgende: "Voorzieningen die worden gevormd om de (groot) onderhoudslasten van een kapitaalgoed over een aantal jaren te egaliseren kunnen alleen worden ingesteld en gevoed op basis van een beheerplan van het desbetreffende kapitaalgoed. Dit beheerplan dient periodiek te worden geactualiseerd. Indien er geen (recent) beheerplan aanwezig is, kunnen de kosten van groot onderhoud wel door vrijval via resultaatbestemming vanuit een (daartoe gevormde) reserve worden gedekt." De bedoeling is om volledig zicht te houden op de geldstromen die gepaard gaan met groot onderhoud. Elke euro dient gekoppeld te zijn aan een activiteit die in een bepaalde termijn uitgevoerd wordt. De verdeling van het onderhoudsgeld is te maken aan de hand van allerlei financiële systematieken binnen de begroting, zoals bijvoorbeeld: de onderwijs Lump Sum financiering, Op basis van die onderliggende verdeling zal de onderverdeling van voorzieningen de volgende zijn: Voorzieningen onderwijsgebouwen; Voorzieningen gymnastiekgebouwen; Voorzieningen welzijnsgebouwen; Voorzieningen gemeentelijke gebouwen; Voorzieningen BOR. Als de reserve volledig gebruikt wordt voor de stelselwijziging is er geen geld meer over om een buffer te vormen. Op termijn zal een extra uitzetting van de begroting voor het structureel vormen van een voorziening nodig zijn. Daarnaast dienen er zogenaamde beheerplannen opgesteld te worden. Met betrekking tot de BOR en de onderwijshuisvesting zijn of worden de beheerplannen opgesteld. De planning wordt ontleend aan algemene beleidsplannen waarin kwalitatieve doelstellingen opgenomen worden. Ten aanzien van de overige gebouwen, behalve onderwijshuisvesting, ontbreken dit soort plannen. Met andere woorden de voorziening met betrekking tot de BOR kan ingesteld worden evenals voor de onderwijshuisvesting. Een en ander wordt conform regelgeving ambtelijk uitgewerkt. Hetgeen wordt voorgesteld wordt mede ingegeven doordat het op dit moment ontbreekt aan een duidelijke leidraad voor het onderhoud van de gebouwen. Momenteel wordt de nieuwe beheersystematiek voor gebouwenonderhoud opgezet. Aan de hand van de nieuwe beheersystematiek zal voor het onderhoud aan de gebouwen een meerjarig beheerplan opgesteld moeten worden. Volgens de voorschriften mag er alleen gespaard worden ( voorziening) als een beheerplan de grondslag vormt voor de voorziening. Voorgesteld besluit Kennisnemen van de regelgeving van de notitie onderhoud kapitaalgoederen; De reserve onderhoud kapitaalgoederen in te zetten om de verplichte stelselwijziging door te voeren; In de begroting 2009 een bedrag van structureel op te nemen om de stelselwijziging volledig in te voeren. - Het implementeren en uitwerken van de voorzieningen die op basis van de regelgeving BBV ingevoerd mogen worden.

5 OVERLEG Afdeling CC ü Naam Wim Johannes RESV%TAAT Cor m \ Anders

6 Bijlage 1 uitleg schema. Toelichting De stand van de reserve is momenteel (2008) (afgerond ) De jaarlijkse prijsinflatie is ingeschat op 2% (verwerkt op de component onderhoud) De (gederfde) cumulatieve vrijval (van het onderhoudsgedeelte) komt tgv de exploitatie ( /20 jr/6% is ). Jaar Onderhoud Vrijval kap Extra middelen Totaal Bijdr. res Verloop (tlv expl) (tgv expl) begroting tgv expl (tgv expl) Reserve Uitleg schema: De vrijval neemt toe in de loop van de jaren en zorgt voor een verminderde afname van de reserve om de exploitatie aan te vullen tot de volledige 1,2 miljoen die niet meer geïnvesteerd mag worden. Het bedrag van 1,2 miljoen euro dat normaal elk jaar weer geïnvesteerd wordt, wordt per jaar gecorrigeerd met 2 procent prijsinflatie. De kolom "vrijval kapitaallasten" is berekend exclusief de 2 procent inflatiecorrectie. Het betreft feitelijk de cumulatieve kapitaallast exclusief de prijsinflatie voortkomend uit de stijging van de investering. De kolom "extra middelen begroting "geeft aan dat er structureel meegenomen moet worden in de begroting als aanvulling op de reserve van 5,4 miljoen. De rekenformule in de kolom 'lotaal tgv exploitatie" gaat als volgt: Totaal tgv expl 2010= (vrijval 201 O-vrijval 2009)+((vrijval 2009+extra middelen begroting 2009)x 1,02) De (vrijval vrijval 2009)+ vrijval 2009 *1.02 voorkomt dat de prijsinflatie niet meegenomen wordt. De extra wordt structureel meegenomen in de formule. De oude vrijval uit het vorige jaar moet wel gecorrigeerd worden voor prijsinflatie, omdat de investering ook gecorrigeerd wordt voor prijsinflatie. Deze correctie geldt eveneens voor de structureel. Deze correctie vindt plaats van jaar op jaar. De kolom "totaal tgv expl."geeft weer hoeveel geld er beschikbaar is in de begroting om de stelselwijziging door te voeren. Dit wordt verrekend per jaar met de kolom "onderhoud tlv expl." De som van beide kolommen is het beslag wat er per jaar gelegd wordt op de reserve.

7 Aan de gemeenteraad GEMEENTE NOORDENVELD Agendapunt Documentnr.: RV Roden, Onderwerp Invoering stelselwijziging naar aanleiding van de notitie onderhoud kapitaalgoederen. Onderdeel programmabegroting: Ja Voorstel - Kennisnemen van de regelgeving van de notitie onderhoud kapitaalgoederen; - De reserve onderhoud kapitaalgoederen in te zetten om de verplichte stelselwijziging door te voeren; - In de begroting 2009 een bedrag van structureel op te nemen om de stelselwijziging volledig in te voeren. - Het implementeren en uitwerken van de voorzieningen die op basis van de regelgeving BBV ingevoerd mogen worden. Inleiding In het afgelopen najaar heeft de commissie Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten een notitie uitgevaardigd met als titel " Notitie verkrijging/vervaardiging en onderhoud van kapitaalgoederen". De taak van de commissie Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (hierna: BBV) is om een eenduidige toepassing van het BBV te bevorderen. De commissie heeft in de afgelopen jaren vanuit de praktijk veelvuldig vragen over het onderwerp kapitaalgoederen gehad. Aan de hand van die vragen heeft de commissie besloten een notitie over kapitaalgoederen op te stellen om de zaken te verduidelijken. Daar toe heeft zij in de notitie een aantal stellige uitspraken gedaan die leidend zijn voor de accountantscontrole.

8 Stellige uitspraken A. uit 3.1. van deze notitie: De kosten van (klein en groot) onderhoud zijn niet levensduurverlengend en mogen dus niet worden geactiveerd. - Kosten van klein onderhoud dienen in het jaar van uitvoering ten laste van de exploitatie te worden gebracht. - Kosten van groot onderhoud kunnen op twee wijzen worden verwerkt in de administratie: 1. Kosten in het jaar van uitvoering direct ten laste van de exploitatie brengen, met eventuele vrijval via resultaatbestemming van een daartoe gevormde reserve. 2. Kosten in het jaar van uitvoering ten laste van een vooraf gevormde voorziening brengen (artikel 44, lid 1c, van het BBV). - Kosten van het wegwerken van achterstallig onderhoud dienen ineens ten laste van de exploitatie te worden gebracht. B. uit 3.1. van deze notitie: Voorzieningen die worden gevormd om de (groot) onderhoudslasten van een kapitaalgoed over een aantal jaren te egaliseren kunnen alleen worden ingesteld en gevoed op basis van een beheerplan van het desbetreffende kapitaalgoed. Dit beheerplan dient periodiek te worden geactualiseerd. Indien er geen (recent) beheerplan aanwezig is, kunnen de kosten van groot onderhoud wel door vrijval via resultaatbestemming vanuit een (daartoe gevormde) reserve worden gedekt. Doelstelling/probleemstelling De gevolgen van de stellige uitspraken van de commissie zijn in financiële zin groot. In het verleden werd het onderhoud geactiveerd. De rechtsvoorgangers ( oude gemeenten Peize, Norg en Roden) van de gemeente Noordenveld hebben destijds besloten om op de zelfde voet door te gaan in afwachting van een definitieve uitleg van de Commissie BBV. Een en ander in goed overleg met de accountant. In de tussentijd zijn de gelden vanuit de Regas-reserves ingezet om een reserve te vormen als buffer voor de in te voeren stelselwijziging. Dit is regelmatig in diverse financiële stukken apart benoemd. Het totaal bedrag dat jaarlijks aan groot onderhoud geactiveerd wordt, verschilt per jaar. Dit heeft onder andere te maken met het aandeel van het wegenonderhoud dat ingezet wordt bij rioolvervanging. Technisch gezien gaat het dan niet meer om wegenonderhoud maar om renovatie. Dit, omdat bij een rioleringsproject de weg er volledig uit gaat. (noot: deze bedragen worden wel meegeteld als het gaat om de Beheer Openbare Ruimte-systematiek, ondanks het feit dat de BOR ook uitgaat van niet levensverlengend wegenonderhoud.) Voor het overige willen de bedragen voor groot onderhoud aan gebouwen per jaar ook nog wel eens variëren. Als hoofdlijn kunnen we stellen dat het bedrag aan groot onderhoud aan gebouwen ,- per jaar is. Hoewel met de regels in de hand, het moeilijk te bepalen is welk gedeelte daadwerkelijk als groot onderhoud bestempeld moet worden. Een probleem is dat de gebouwen beheersystematiek in feite verouderd is. Het gebouwen onderhoud programma moet volledig vernieuwd op nieuw opgezet worden om goede begrotingsbedragen aan te leveren. Het bedrag van ,- is een conservatieve schatting op basis van de ervaring van de afgelopen jaren. Feitelijk betekent dit dat het bedrag van ,- genoemd wordt exclusief de bedragen waarbij feitelijk sprake is reconstructie of renovatie van gebouwen of onderdelen van gebouwen. De bedragen voor reconstructie of renovatie zullen in vervolg bij de behandeling van de voorjaarsnota

9 aangemeld worden. Het bedrag aan wegenonderhoud betreft een miljoen euro waarvan gemiddeld ,- ingezet wordt bij rioleringsprojecten. Het bedrag van , -mag wel geactiveerd worden. Per saldo werd een bedrag van 1,2 miljoen euro tot nu toe ieder jaar onrechtmatig geactiveerd; voor wegenonderhoud en voor gebouwenonderhoud. De regels van de BBV volgend, betekent feitelijk dat de exploitatie met 1,2 miljoen verzwaard moet worden. Hoe bereiken we het doel/lossen we het probleem op? De reserve onderhoud kapitaalgoederen bedraagt De reserve is in eerste instantie bedoeld om de stelselwijziging zoals die bedoeld is met bovenstaande regelgeving vorm te geven. Uiteindelijk zullen de bedragen aan groot onderhoud niet meer geactiveerd mogen worden en zal de volledige 1,2 miljoen opgenomen moeten worden in de exploitatie. Het volgende schema laat zien op welke manier de reserve ingezet kan worden om het probleem het hoofd te bieden. De vrijval van de kapitaallasten die gegenereerd wordt naar aanleiding van het niet meer activeren, geeft de ruimte om op termijn de volledige 1,2 miljoen te incorporeren in de begroting. Hierbij dient aangetekend te worden dat een structurele injectie van ,- benodigd is om netjes uit te komen. De geschetste oplossing is een 100 procent oplossing, waarbij de reserve volledig ingezet wordt om de stelselwijziging in te voeren. Zie bijlage 1 voor een technische uitleg. Het vormen van voorzieningen. Met de invoering van de notitie onderhoud kapitaalgoederen wordt het vormen van voorzieningen voor de verschillende kapitaalgoederen feitelijk een verplichting. De commissie BBV stelt het volgende: "Voorzieningen die worden gevormd om de (groot) onderhoudslasten van een kapitaalgoed over een aantal jaren te egaliseren kunnen alleen worden ingesteld en gevoed op basis van een beheerplan van het desbetreffende kapitaalgoed. Dit beheerplan dient periodiek te worden geactualiseerd. Indien er geen (recent) beheerplan aanwezig is, kunnen de kosten van groot onderhoud wel door vrijval via resultaatbestemming vanuit een (daartoe gevormde) reserve worden gedekt." De bedoeling is om volledig zicht te houden op de geldstromen die gepaard gaan met groot onderhoud. Elke euro dient gekoppeld te zijn aan een activiteit die in een bepaalde termijn uitgevoerd wordt. De verdeling van het onderhoudsgeld is te maken aan de hand van allerlei financiële systematieken binnen de begroting, zoals bijvoorbeeld: de onderwijs Lump Sum financiering, Op basis van die onderliggende verdeling zal de onderverdeling van voorzieningen de volgende zijn: - Voorzieningen onderwijsgebouwen; - Voorzieningen gymnastiekgebouwen; - Voorzieningen welzijnsgebouwen; - Voorzieningen gemeentelijke gebouwen; - Voorzieningen BOR.

10 Als de reserve volledig gebruikt wordt voor de stelselwijziging is er geen geld meer over om een buffer te vormen. Op termijn zal een extra uitzetting van de begroting voor het structureel vormen van een voorziening nodig zijn. Daarnaast dienen er zogenaamde beheerplannen opgesteld te worden. Met betrekking tot de BOR en de onderwijshuisvesting zijn of worden de beheerplannen opgesteld. De planning wordt ontleend aan algemene beleidsplannen waarin kwalitatieve doelstellingen opgenomen worden. Ten aanzien van de overige gebouwen, behalve onderwijshuisvesting, ontbreken dit soort plannen. Met andere woorden de voorziening met betrekking tot de BOR kan ingesteld worden evenals voor de onderwijshuisvesting. Een en ander wordt conform regelgeving ambtelijk uitgewerkt. Hetgeen wordt voorgesteld wordt mede ingegeven doordat het op dit moment ontbreekt aan een duidelijke leidraad voor het onderhoud van de gebouwen. Momenteel wordt de nieuwe beheersystematiek voor gebouwenonderhoud opgezet. Aan de hand van de nieuwe beheersystematiek zal voor het onderhoud aan de gebouwen een meerjarig beheerplan opgesteld moeten worden. Volgens de voorschriften mag er alleen gespaard worden ( voorziening) als een beheerplan de grondslag vormt voor de voorziening. Kosten De kosten van de stelselwijziging betreffen de inzet van de reserve onderhoud kapitaalgoederen en een extra structurele injectie van per jaar in de begroting. Tijdpad. De stelselwijziging zelf wordt op deze manier in één keer ingevoerd. Ter inzage liggende stukken Burgemeester en Wethouders van de gemeente Noordenveld, J.H. van der Laan, burgemeester A.H. Doornbos,secretaris Overleg Raadscommissie Dit voorstel is besproken in de vergadering van de Raadscommissie op Commissie «kan zich met het voorstel verenigen??» De A.J. Russchen, voorzitter W.F.C. Damman, griffier

11 No: Onderwerp: De Raad van de gemeente Noordenveld, gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van : 1; gelet op de bepalingen van de : ; BESLUIT - Kennisnemen van de regelgeving van de notitie onderhoud kapitaalgoederen; - De reserve onderhoud kapitaalgoederen in te zetten om de verplichte stelselwijziging door te voeren; - In de begroting 2009 een bedrag van structureel op te nemen om de stelselwijziging volledig in te voeren. - Het implementeren en uitwerken van de voorzieningen die op basis van de regelgeving BBV ingevoerd mogen worden. Roden, f De Raad van de gemeente Noordenveld, Voorzitter, griffier,

*RV09.0182* Documentnr.: RV09.0182. Roden, 31 maart 2009. Onderwerp Beheerplan gemeentelijke gebouwen 2009-2011. Onderdeel programmabegroting: Ja

*RV09.0182* Documentnr.: RV09.0182. Roden, 31 maart 2009. Onderwerp Beheerplan gemeentelijke gebouwen 2009-2011. Onderdeel programmabegroting: Ja Aan de gemeenteraad Agendapunt Documentnr.: RV09.0182 Roden, 31 maart 2009 Onderwerp Beheerplan gemeentelijke gebouwen 2009-2011 Onderdeel programmabegroting: Ja Voorstel - Instemmen met het Beheerplan

Nadere informatie

iiuiiiiiiiffiiiiiiiniioii

iiuiiiiiiiffiiiiiiiniioii GEMEENTE t NOORDENVELD Paraaf secretaris Paraaf afdelingshoofd ADVIES VAN Datum ^> P 1 Mb/3.03 4 november 2008 Afdeling CC iiuiiiiiiiffiiiiiiiniioii ADVIES AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Opsteller Telefoon

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad Agendapunt : 5.2/ Documentnr.: RV

Aan de Gemeenteraad Agendapunt : 5.2/ Documentnr.: RV Aan de Gemeenteraad Agendapunt : 5.2/290109 Documentnr.: RV08.0389 Roden, 21 januari 2009 Onderwerp Nieuwe Verordening voorzieningen huisvesting Onderwijs gemeente Noordenveld Onderdeel programmabegroting:

Nadere informatie

1. In te stemmen met het voorliggende "Beheerplan Gemeentelijke Gebouwen ;

1. In te stemmen met het voorliggende Beheerplan Gemeentelijke Gebouwen ; Aan de gemeenteraad Roden, 10 oktober 2012 G E M E E N T E t N OORDENVELD Agendapunt : 6.1/17102012 d.djtpïöliz R a a d Documentnr.: RV12.0351 A^^.j2^tu^v4 Onderwerp Gebouwenbeheerplan 2012-2014 Onderdeel

Nadere informatie

RV14.0076 Hill III ĨIIM II Iľlllll II. Aan de gemeenteraad. Agendapunt: 6.1/12032014 Documentnr: RV14.0076. Roden, 5 maart 2014

RV14.0076 Hill III ĨIIM II Iľlllll II. Aan de gemeenteraad. Agendapunt: 6.1/12032014 Documentnr: RV14.0076. Roden, 5 maart 2014 i rìaad d.d.v^''^ G E M E E N T E N O O R D E N V E L Beskirt: Aan de gemeenteraad î Agendapunt: 6.1/12032014 Documentnr: RV14.0076 Roden, 5 maart 2014 Onderwerp Privatisering clubgebouw Korfbalvereniging

Nadere informatie

Richtlijnen van de commissie BBV

Richtlijnen van de commissie BBV Richtlijnen van de commissie BBV Stellige uitspraken gelden met ingang van begrotingsjaar T+1, het jaar nadat de uitspraak is gepubliceerd. 1. Notitie Software, mei 2007 1.1 Software (als afzonderlijk

Nadere informatie

Roden, Onderwerp Begraafplaatsen Noordenveld

Roden, Onderwerp Begraafplaatsen Noordenveld Aan de gemeenteraad Agendapunt Roden, Onderwerp Begraafplaatsen Noordenveld Voorstel 1. Kiezen voor planning A. Planning A : Alle voorzieningen op elke begraafplaats hetzelfde. Planning B : Huidige voorzieningen

Nadere informatie

ûjlhlu. Raadd.d.\s l2.iľ? Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.2/18122013 Documentnr.: RV13.1005 Roden, 11 december 2013

ûjlhlu. Raadd.d.\s l2.iľ? Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.2/18122013 Documentnr.: RV13.1005 Roden, 11 december 2013 Raadd.d.\s l2.iľ? Aan de gemeenteraad î Agendapunt: 6.2/18122013 Documentnr.: RV13.1005 BesSuit: ûjlhlu. Roden, 11 december 2013 Onderwerp Privatisering Dörpshuus NijRoon Onderdeel programmabegroting:

Nadere informatie

Onderwerp Aanvraag om bouwvergunning voor het oprichten (vervangende nieuwbouw) van twee mestsilo's op het perceel Peesterweg 8 te Zuidvelde.

Onderwerp Aanvraag om bouwvergunning voor het oprichten (vervangende nieuwbouw) van twee mestsilo's op het perceel Peesterweg 8 te Zuidvelde. Aan de gemeenteraad Agendapunt Documentnr.: RV10.0167 Roden, 11 mei 2010 Onderwerp Aanvraag om bouwvergunning voor het oprichten (vervangende nieuwbouw) van twee mestsilo's op het perceel Peesterweg 8

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Agendapunt: 5.1/ Documentnr.: RV

Aan de gemeenteraad Agendapunt: 5.1/ Documentnr.: RV Aan de gemeenteraad Agendapunt: 5.1/03092014 Documentnr.: RV14.0445 Roden, 27 augustus 2014 Onderwerp Concept Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Onderdeel programmabegroting: Nee Voorstel Het bijgevoegde

Nadere informatie

Voorstel Het programma voorzieningen huisvesting onderwijs 2007 vast te stellen zoals beschreven in bijgaand ontwerpbesluit

Voorstel Het programma voorzieningen huisvesting onderwijs 2007 vast te stellen zoals beschreven in bijgaand ontwerpbesluit Aan de gemeenteraad Agendapunt Roden, Onderwerp Programma voorzieningen huisvesting onderwijs 2007 Voorstel Het programma voorzieningen huisvesting onderwijs 2007 vast te stellen zoals beschreven in bijgaand

Nadere informatie

*RV09.0027* Documentnr.: RV09.0027. Roden, * Onderwerp Grondexploitatie De Lange Streeken fase 2. Onderdeel programmabegroting: Nee

*RV09.0027* Documentnr.: RV09.0027. Roden, * Onderwerp Grondexploitatie De Lange Streeken fase 2. Onderdeel programmabegroting: Nee Aan de gemeenteraad Agendapunt Documentnr.: RV09.0027 Roden, * Onderwerp Grondexploitatie De Lange Streeken fase 2 Onderdeel programmabegroting: Nee Voorstel Conform bijgaand raadsvoorstel en raadsbesluit

Nadere informatie

Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet IBAproject

Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet IBAproject Aan de Gemeenteraad Raad Status 26 maart 2009 Besluitvormend Onderwerp Beschikbaar stellen krediet IBAproject Punt no. 15b Korte toelichting Het voorstel dat voor u ligt is gebaseerd op de uitkomsten van

Nadere informatie

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar:

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar: Advies aan burgemeester en wethouders gemeente Simpelveld Datum advies: 6 mei 2015 Financiële consequenties: Afdeling: Bedrijfsvoering Zaakkenmerk: 47584 Openbare besluitenlijst: ja Behandelend ambtenaar:

Nadere informatie

Collegevoorstel onder verantwoordelijkheid van : Onderwerp. : onderbouwing voorziening gemeentelijke accommodaties. Programma.

Collegevoorstel onder verantwoordelijkheid van : Onderwerp. : onderbouwing voorziening gemeentelijke accommodaties. Programma. Collegevoorstel onder verantwoordelijkheid van : Onderwerp Programma : onderbouwing voorziening gemeentelijke accommodaties : Financiën Voorstelnummer : 18.32 Info bij afdelingshoofd : J.W.A. van der Heijden

Nadere informatie

G E M E E N T E \\ ) N O O R D E N V E L D '7 Raad d.d.

G E M E E N T E \\ ) N O O R D E N V E L D '7 Raad d.d. G E M E E N T E \\ ) N O O R D E N V E L D '7 Raad d.d. Aan de gemeenteraad T Agendapunt: Agen< 5.1/06072011] Docut imentnr.: RV11.0239 Be: Roden, 29 juni 2011 Onderwerp Programmabegroting ISD Noordenkwartier

Nadere informatie

inr r i ii in i i ii M I in li GEMEENTE V\l A N O O R D E N V E L D î Documentnr: RV13.0613 Raad dxmbl Roden, 9 oktober 2013

inr r i ii in i i ii M I in li GEMEENTE V\l A N O O R D E N V E L D î Documentnr: RV13.0613 Raad dxmbl Roden, 9 oktober 2013 GEMEENTE V\l A N O O R D E N V E L D Aan de gemeenteraad î Agendapunt: 6.3/16102013 Documentnr: RV13.0613 Raad dxmbl Roden, 9 oktober 2013 Onderwerp Verkoop gymzaal Klimop Roden Onderdeel programmabegroting:

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Agendapunt 7.4/220905

Aan de gemeenteraad Agendapunt 7.4/220905 Aan de gemeenteraad Agendapunt 7.4/220905 Roden, 15 september 2005 Onderwerp Privatisering opstallen sportcomplex Schapendrift te Norg. Voorstel 1. Opstallen sportpark Schapendrift in eigendom overdragen

Nadere informatie

B en W - advies. Bouwen 81 Milieu. Jans Drost en Hettie Tychon. Financiën en Personeel Nummer. Ter bespreking. Ter besluitvorming

B en W - advies. Bouwen 81 Milieu. Jans Drost en Hettie Tychon. Financiën en Personeel Nummer. Ter bespreking. Ter besluitvorming B en W - advies Gemeente Elburg Afdelingshoofd Portefeuillehouder Afdeling Advies van Datum advies Advies O.R. I.o.m. afdeling(en) I.o.m. wijkcontactambtenaar M. Boukema Bouwen 81 Milieu Jans Drost en

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 Financiële ontwikkelingen meerjarenperspectief

Hoofdstuk 3 Financiële ontwikkelingen meerjarenperspectief Hoofdstuk 3 Financiële ontwikkelingen meerjarenperspectief Bouwleges: kostendekkendheid 2008 Inleiding en kader Het college heeft voorgesteld om in de begroting 2008 een bedrag van 75.000,= aan volumestijging

Nadere informatie

~7\ ja nee. AD^ES^' ; *j31. 20 0*t«ju4tu/*?OlZ NOORDENVELD. Datum fj/<f 6 au gustus2013. ' gvoorstellfe M. llpörixties^lctief.

~7\ ja nee. AD^ES^' ; *j31. 20 0*t«ju4tu/*?OlZ NOORDENVELD. Datum fj/<f 6 au gustus2013. ' gvoorstellfe M. llpörixties^lctief. 1 G E M E E N T E t NOORDENVELD Paraaf secretaris *1 Paraaf direct leidinggev ende AD^ES^' ; *j31 Datum fj/

Nadere informatie

*RV10.0013* Documentnr.: RV10.0013. Roden, 27 januari 2010. Onderwerp Noordenveld Millenniumgemeente. Onderdeel programmabegroting: nee.

*RV10.0013* Documentnr.: RV10.0013. Roden, 27 januari 2010. Onderwerp Noordenveld Millenniumgemeente. Onderdeel programmabegroting: nee. Aan de gemeenteraad Agendapunt Documentnr.: RV10.0013 Roden, 27 januari 2010 Onderwerp Noordenveld Millenniumgemeente Onderdeel programmabegroting: nee Voorstel Besluiten: - dat de gemeente Noordenveld

Nadere informatie

*RV08.0376* Aan de gemeenteraad Agendapunt : 6.5/18122008 Documentnr.: RV08.0376. Roden, 11 december 2008

*RV08.0376* Aan de gemeenteraad Agendapunt : 6.5/18122008 Documentnr.: RV08.0376. Roden, 11 december 2008 Aan de gemeenteraad Agendapunt : 6.5/18122008 Documentnr.: RV08.0376 Roden, 11 december 2008 Onderwerp Bezwaarschrift van de heer D.F. Feenstra tegen de hoogte van een hem toegekende planschadevergoeding

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad endapunt: 6.2/ Documentnr.: RV

Aan de gemeenteraad endapunt: 6.2/ Documentnr.: RV RaaïïddTmŝĩ G E M E E N T E N O O R D E N V E L D Beduit: î Aan de gemeenteraad endapunt: 6.2/12032014 Documentnr.: RV14.0079 3 6\ Roden, 5 maart 2014 Onderwerp Privatisering clubgebouw Voetbalvereniging

Nadere informatie

35faöb 26 augustus 2008 R&S

35faöb 26 augustus 2008 R&S Paraaf secrearis ADVIES AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Paraaf afdelingshoofd ADVIES VAN Daum Afdeling Opseller Telefoon Regisraie 35faöb 26 augusus 2008 R&S H.D. Weserhof 262 BW08.0849 / ONDERWERP Planschadeverzoeken

Nadere informatie

( ļv\ ļ Raad dduhl^-

( ļv\ ļ Raad dduhl^- G E M E E N T E ( ļv\ ļ Raad dduhl^- \M) N O O R D E N V E L D ^ Î Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.1/1103201 Documentnr.:RV14.0979 Roden, 4 maart 2015 Onderwerp Begraafplaatsenplan Voorstel We stellen

Nadere informatie

A1j. / ja nee NOORDENVELD. Paraaf secretaris. Paraaf direct leidinggevende. Datum. 6 juni Afdeling R&S. Noël Weisenbach. Opsteller.

A1j. / ja nee NOORDENVELD. Paraaf secretaris. Paraaf direct leidinggevende. Datum. 6 juni Afdeling R&S. Noël Weisenbach. Opsteller. G E M E E N T E t NOORDENVELD Paraaf secretaris Paraaf direct leidinggevende Datum 6 juni 2013 Afdeling R&S ADVIES AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Opsteller Telefoon Registratie Noël Weisenbach 461 BW13.0611

Nadere informatie

Agendapunt: 6.2/17042013 Documentor.: RV12.0825 Raad d.d. I. Aan de gemeenteraad. Roden, 10 april 2013. Bask*

Agendapunt: 6.2/17042013 Documentor.: RV12.0825 Raad d.d. I. Aan de gemeenteraad. Roden, 10 april 2013. Bask* Aan de gemeenteraad Roden, 10 april 2013 G E M E E N T E t N O O R D E N V E L D Agendapunt: 6.2/17042013 Documentor.: RV12.0825 Raad d.d. I Bask* Onderwerp Experiment "Met de post Peize naar de brandweer

Nadere informatie

ONDERWERP: Vaststellen notitie activerings- en afschrijvingenbeleid

ONDERWERP: Vaststellen notitie activerings- en afschrijvingenbeleid Agendapunt: 19 No. 55/'10 Dokkum, 20 april 2010 ONDERWERP: Vaststellen notitie activerings- en afschrijvingenbeleid Aan de gemeenteraad, Op grond van de financiële verordening, laatst vastgesteld op 29

Nadere informatie

llllllllllblllilllllllllllllllllllllllll NOORDENVELD Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.1/14062012 Documentor.: RV12.0156 Roden, 6 juni 2012 Onderwerp

llllllllllblllilllllllllllllllllllllllll NOORDENVELD Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.1/14062012 Documentor.: RV12.0156 Roden, 6 juni 2012 Onderwerp Aan de gemeenteraad Roden, 6 juni 2012 G E M E E N T E T Raad d.cuml^) NOORDENVELD Besluit^ Agendapunt: 6.1/14062012 Documentor.: RV12.0156 Onderwerp Papierloos vergaderen Onderdeel programmabegroting:

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet en wijze van financiering IBA-project. 5 maart 2009. Status.

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet en wijze van financiering IBA-project. 5 maart 2009. Status. Aan de Gemeenteraad Raad Status : : 5 maart 2009 Besluitvormend Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet en wijze van financiering IBA-project Punt no. : 12 Korte toelichting Op de agenda voor uw vergadering

Nadere informatie

Eemsmond en nota activabeleid gemeente Eemsmond

Eemsmond en nota activabeleid gemeente Eemsmond Nummer : 11-12.2011 Onderwerp : Wijziging artikel 10, lid 2 van de Financiële verordening gemeente Eemsmond en nota activabeleid gemeente Eemsmond Korte inhoud : Actualisatie nota activabeleid gemeente

Nadere informatie

i2 maart 20«tf 2 X 28 ja nuari 2014 OORDENVELD Paraaf secretaris Paraaf direct leidinggev ande ADVIES VAN İQ f Datum

i2 maart 20«tf 2 X 28 ja nuari 2014 OORDENVELD Paraaf secretaris Paraaf direct leidinggev ande ADVIES VAN İQ f Datum G E M E E N T E î N OORDENVELD ADVIES AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS ONDERWERP Verhuizing bibliotheek Roden EERDERE BESLUITVORMING 4 juni 2013 Beleidskader Bibliotheekwerk 2013-2016 'Op naar een toekomstbestendige

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Agendapunt *

Aan de gemeenteraad Agendapunt * Aan de gemeenteraad Agendapunt * Documentnr.: RV13.0020 Roden, Onderwerp Eenmalige bijdrage voor Filmhuis De Winsinghhof Onderdeel programmabegroting: Nee Voorstel 1. Een eenmalige bijdrage van 47.500

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST NR. Nota I advies van: S. Rutte Behandelende afdeling: Civiel Datum: 25-07-2014. TITEL: Beheerplan wegen 2015 t/m 2019

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST NR. Nota I advies van: S. Rutte Behandelende afdeling: Civiel Datum: 25-07-2014. TITEL: Beheerplan wegen 2015 t/m 2019 GEMEENTEBESTUUR UITGEEST Nota I advies van: S. Rutte Behandelende afdeling: Civiel Datum: 25-07-2014 NR. TITEL: Beheerplan wegen 2015 t/m 2019 KORTE PROBLEEMSTELLING/ONDERWERP: De gemeente Uitgeest is

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

Voorstel Een verordening vast te stellen tot wijziging van de verordening leerlingenvervoer gemeente Noordenveld 2009.

Voorstel Een verordening vast te stellen tot wijziging van de verordening leerlingenvervoer gemeente Noordenveld 2009. Aan de gemeenteraad Roden, 4 april 2012 G E M E E N T E t N OORDENVEL Agendapunt: 6.2/1104201 Documentor.: RV12.0222 RaaJdduM \2_ Beaktit: Onderwerp aanpassing verordening leerlingenvervoer gemeente Noordenveld

Nadere informatie

Aan de Raad. Masterplan Onderwijshuisvesting. SaZa - Welzijn / mvd Besluitvormend

Aan de Raad. Masterplan Onderwijshuisvesting. SaZa - Welzijn / mvd Besluitvormend Aan de Raad Agendapunt: 7 Onderwerp: Masterplan Onderwijshuisvesting Kenmerk: Status: SaZa - Welzijn / mvd Besluitvormend Kollum, 4 oktober 2011 Samenvatting In het Masterplan komen de drie trajecten die

Nadere informatie

Uw zienswijze kenbaar te maken over de gewijzigde begroting 2011 van Novatec.

Uw zienswijze kenbaar te maken over de gewijzigde begroting 2011 van Novatec. Raad d.d. s( VI G E M E E N T E NOORDENVELD Bedufc Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.2/25052011 t Roden, 20 mei 2011 Documentor.: RV11.0161 Onderwerp Gewijzigde begroting 2011 Novatec Onderdeel programmabegroting:

Nadere informatie

Visie De bibliotheek Noordenveld is er voor iedereen! Zij is laagdrempelig, toegankelijk en biedt literatuur, informatie, inspiratie en interactie.

Visie De bibliotheek Noordenveld is er voor iedereen! Zij is laagdrempelig, toegankelijk en biedt literatuur, informatie, inspiratie en interactie. Aan de gemeenteraad Roden, 12 juni 2013 G E M E E N T E T N O O R D E N V E L D Agendapunt: 6.5/19062013 Documentnr.: RV13.0062 : : Raadd.d.1 Onderwerp Beleidskader Bibliotheekwerk 2013-2016 Onderdeel

Nadere informatie

Onderwerp Kredietaanvraag ten behoeve van het traject bestuurlijke bedrijfsvoering gemeente Noordenveld

Onderwerp Kredietaanvraag ten behoeve van het traject bestuurlijke bedrijfsvoering gemeente Noordenveld Raadd.d.2*l^' l Aan de gemeenteraad Roden, 15 december 2010 G E M E E N T E t N OORDENVELD Agendapunt: 6.3/22122010 Documentnr.: RV10.0505 BesWt: Onderwerp Kredietaanvraag ten behoeve van het traject bestuurlijke

Nadere informatie

Onderwerp. Wegwerken achterstallig onderhoud oever Stroom Esch vijver door aanpassen oever en directe omgeving.

Onderwerp. Wegwerken achterstallig onderhoud oever Stroom Esch vijver door aanpassen oever en directe omgeving. B en W voorstel Onderwerp 14INT03338 Wegwerken achterstallig onderhoud oever Stroom Esch vijver door aanpassen oever en directe omgeving. Samenvatting voorstel In het aan uw college voorgestelde Plan van

Nadere informatie

Bijlagen 1 Voorjaarsnota

Bijlagen 1 Voorjaarsnota Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Voorjaarsnota 2012 Datum voorstel 10 april 2012 Datum raadsvergadering 15 mei 2012 Bijlagen 1 Voorjaarsnota Ter inzage Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting De voorjaarsnota

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van de gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Eindhoven Nr. 628 6 november 2017 Beleidsregels reserves en voorzieningen 2018 1. Inleiding Binnen de

Nadere informatie

l i llülllllini illl III II NOORDENVELD Agendapunt: 5.2/19122012 Documentnr.: RV12.0715 s Raad 'd"d v»o' 1 2- f Aan de gemeenteraad

l i llülllllini illl III II NOORDENVELD Agendapunt: 5.2/19122012 Documentnr.: RV12.0715 s Raad 'dd v»o' 1 2- f Aan de gemeenteraad Aan de gemeenteraad Roden, 12 december 2012 G E M E E N T E t NOORDENVELD Agendapunt: 5.2/19122012 Documentnr.: RV12.0715 s Raad 'd"d v»o' 1 2- f Besluit/ Onderwerp Initiatiefvoorstel financiële ondersteuning

Nadere informatie

Voorstel: het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2009 vaststellen.

Voorstel: het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2009 vaststellen. Aan de raad AGENDAPUNT 5 Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2009 Voorstel: het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2009 vaststellen. De huisvesting van scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs,

Nadere informatie

Onderwerp Verordening Inrichting antidiscriminatievoorziening gemeente Noordenveld met toelichting

Onderwerp Verordening Inrichting antidiscriminatievoorziening gemeente Noordenveld met toelichting Raad dd. ^ lo*>lio Aan de gemeenteraad Roden, 24 maart 2010 T Agendapunt: 7.1/310310 Documentnr.: RV10.0026 Onderwerp Verordening Inrichting antidiscriminatievoorziening gemeente Noordenveld met toelichting

Nadere informatie

Voorstel Het Integraal beleidskader bio-ethanol en vergistingsinstallaties vaststellen

Voorstel Het Integraal beleidskader bio-ethanol en vergistingsinstallaties vaststellen Aan de gemeenteraad Agendapunt Documentnr.: RV08.0279 Roden, 12 augustus 2008 Onderwerp Integraal beleidskader bio-ethanol en vergistingsinstallaties Onderdeel programmabegroting: Nee Voorstel Het Integraal

Nadere informatie

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 22 december 2011

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 22 december 2011 1 ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 22 december 2011 OPSTELLER VOORSTEL: J. Wiffers AFDELING: Ontwikkeling PORTEFEUILLEHOUDER: M. Waanders Agendapunt: No. /'11 Dokkum, 15 november 2011 ONDERWERP:

Nadere informatie

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 368891 Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 Onderwerp: Beleidsbegroting 2013-2016 Verantwoordelijk portefeuillehouder: Drs. F.P. Fakkers SAMENVATTING Vanuit

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 12 oktober 2010 Nummer voorstel: 2010/98

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 12 oktober 2010 Nummer voorstel: 2010/98 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 12 oktober 2010 Nummer voorstel: 2010/98 Voor raadsvergadering d.d.: 26-10-2010 Agendapunt: 10

Nadere informatie

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Laren

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Laren Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Laren 21 maart 2016 Onderwerp: Begrotingswijziging BEL 2016 (BW), agendapunt 7.5 vergadering cie. M&F Technische vragen t.b.v. de behandeling

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.3/25052011

Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.3/25052011 t Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.3/25052011 G E M E E N T E NOORDENVEL RaacTdZSsv^/ü D L^*. Bululk Documentnr.: RV11.0167 Roden, 20 mei 2011 Onderwerp GGD Drenthe: jaarrekening 2010 en concept beleidsbegroting

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Agendapunt : 6.10/240210 Documentnr.:RV10.0025

Aan de gemeenteraad Agendapunt : 6.10/240210 Documentnr.:RV10.0025 Aan de gemeenteraad Agendapunt : 6.10/240210 Documentnr.:RV10.0025 Roden, 17 februari 2010 Onderwerp Uitvoering Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) gemeente Noordenveld Onderdeel programmabegroting:

Nadere informatie

2006. Nr. : Dnst. : M&B. Instellen voorziening walmuren en beschoeiing. Leiden, 29 augustus 2006.

2006. Nr. : Dnst. : M&B. Instellen voorziening walmuren en beschoeiing. Leiden, 29 augustus 2006. 2006. Nr. : 06.0104. Dnst. : M&B Instellen voorziening walmuren en beschoeiing. Leiden, 29 augustus 2006. Het onderhoud van walmuren en beschoeiingen heeft een meerjarig karakter. De uitvoering van het

Nadere informatie

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Noordenveld Presidium van de raad van de gemeente Noordenveld Leden van de gemeenteraad

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Noordenveld Presidium van de raad van de gemeente Noordenveld Leden van de gemeenteraad e-mail:,aroennoordenveld@home.nl College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Noordenveld Presidium van de raad van de gemeente Noordenveld Leden van de gemeenteraad 17 September 2010 Ondewerp:

Nadere informatie

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Portefeuillehouder Zoetendal Datum collegebesluit 4 oktober 2016 Opsteller A. de Boer Registratie GF16.20071 Agendapunt 3/4 Voorstel 1. Vaststellen van

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de raad,

Raadsvoorstel. Aan de raad, Raadsvoorstel Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel 765996 De heer H. ter Heegde, burgemeester Zienswijze indienen over de jaarstukken 2017 en de ontwerpbegroting 2019 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

Nadere informatie

VOORBLAD RAADSVOORSTEL

VOORBLAD RAADSVOORSTEL VOORBLAD RAADSVOORSTEL ONDERWERP Kadernota onderhoud kapitaalgoederen. VOORSTEL De kadernota onderhoud kapitaalgoederen het Bildt vast te stellen Nummer agendapunt: 13 Programma: diverse Product en productnummer:

Nadere informatie

Onderwerp Besluitvorming uitkomsten bezuinigingstaakstelling en uitkomsten reorganisatie ICO

Onderwerp Besluitvorming uitkomsten bezuinigingstaakstelling en uitkomsten reorganisatie ICO Aan de gemeenteraad Agendapunt Roden, 21 juli 2005 Onderwerp Besluitvorming uitkomsten bezuinigingstaakstelling en uitkomsten reorganisatie ICO Voorstel Akkoord gaan met: op termijn opheffen. 2. Per 1

Nadere informatie

bedrag * begrotingsoverschot bij begroting

bedrag * begrotingsoverschot bij begroting Actueel financieel beeld voor de jaren 2018-2022 Met dit overzicht schetsen wij het actuele financiële beeld voor de gemeente Gooise Meren voor de komende jaren. Dit overzicht dient meerdere doelen. Ten

Nadere informatie

Nota reserves en voorzieningen Gemeente Oost Gelre 2010

Nota reserves en voorzieningen Gemeente Oost Gelre 2010 Nota reserves en voorzieningen Gemeente Oost Gelre 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 Inleiding 2 2. Overzicht van reserves en voorzieningen resultaatsbestemming 2009 3 3. Besluit Begroting en Verantwoording

Nadere informatie

Provincie Zuid-Holland Beleidsnota kostprijsberekening en rentetoerekening 2017

Provincie Zuid-Holland Beleidsnota kostprijsberekening en rentetoerekening 2017 Provincie Zuid-Holland Beleidsnota kostprijsberekening en rentetoerekening 2017 1 1. Inleiding en achtergrond De Financiële verordening van de provincie Zuid-Holland schrijft voor dat Provinciale Staten

Nadere informatie

15 maart Begrotingswijziging

15 maart Begrotingswijziging Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: 15 maart 2018 Onderwerp: Begrotingswijziging Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. De wijzigingen van de budgetten te autoriseren. Aan de gemeenteraad

Nadere informatie

Aan de raad. Status: ter besluitvorming

Aan de raad. Status: ter besluitvorming No. 326498-1 Emmeloord, 18 juni 2015. Onderwerp Huisvesten De Fladderiep en Kindcentrum in Kraggenburg Advies raadscommissie Hamerstuk. Aan de raad. Status: ter besluitvorming Voorgesteld besluit 1. een

Nadere informatie

Onderwerp Nieuwe Bouwverordening gemeente Noordenveld, 13e serie van wijzigingen

Onderwerp Nieuwe Bouwverordening gemeente Noordenveld, 13e serie van wijzigingen Aan de gemeenteraad Agendapunt Documentnr.: RV10.0370 Roden, 24 augustus 2010 Onderwerp Nieuwe Bouwverordening gemeente Noordenveld, 13e serie van wijzigingen Onderdeel programmabegroting: Ja Begrotingsprogramma:

Nadere informatie

Aan de Raad. Status: ter besluitvorming

Aan de Raad. Status: ter besluitvorming No. 433455-1 gemeente NOORDOOSTPOLDER Onderwerp Het beschikbaar stellen van financiële middelen voor het Programma huisvesting onderwijs 2017 Emmeloord, 25 oktober 2016. Advies Raadscommissie Hamerstuk.

Nadere informatie

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. gemeente Eindhoven 17R7206 Raadsnummer Inboeknummer 17bst00423 B&W beslisdatum 04 april 2017 Dossiernummer 17.14.151 Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. Inleiding

Nadere informatie

Zuidplas. Raadsvoorstel. Aan de raad van de gemeente Zuidplas

Zuidplas. Raadsvoorstel. Aan de raad van de gemeente Zuidplas Raadsvoorstel raadsvergadering 04/07/2017 portefeuillehouder J. Hordijk L. Evers behandelend ambtenaar datum 24/05/2017 bijlagen Openbaar Geheim 8 ja nee Aan de raad van de gemeente Toelichting op de beslispunten

Nadere informatie

*Z02803FAC59* nummer : onderwerp : Voorstel met betrekking tot de exploitatie van het project Broekpolder gemeenten Beverwijk en Heemskerk

*Z02803FAC59* nummer : onderwerp : Voorstel met betrekking tot de exploitatie van het project Broekpolder gemeenten Beverwijk en Heemskerk *Z02803FAC59* nummer : onderwerp : Voorstel met betrekking tot de exploitatie van het project Broekpolder gemeenten Beverwijk en Heemskerk Aan de raad, Inleiding Er zijn drie aanleidingen voor dit voorstel:

Nadere informatie

2005. Nr. : Dnst. : BOWO. Nota Vermogensbeheer Grondzaken. Leiden, 22 april 2005.

2005. Nr. : Dnst. : BOWO. Nota Vermogensbeheer Grondzaken. Leiden, 22 april 2005. Nr. : 05.0052. Dnst. : BOWO Nota Vermogensbeheer Grondzaken. 2005. Leiden, 22 april 2005. De nota Vermogensbeheer maakt onderdeel uit van het grondbeleid zoals dat momenteel wordt ontwikkeld binnen de

Nadere informatie

Vaststelling bestemmingsplan 'Nieuwbouw basisschool Zevenhuisterweg Nieuw-Roden'

Vaststelling bestemmingsplan 'Nieuwbouw basisschool Zevenhuisterweg Nieuw-Roden' G E M E E N T E Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.1/23022011 t Roden, 16 februari 2011 Raadd.d.i3/oi/

Nadere informatie

303077/ november 2017

303077/ november 2017 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email S. Nieuwenburg 040-2083580 stefannieuwenburg@a2samen werking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 303077/ 306663 2 november 2017 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering. Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan. P. Flens

Bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering. Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan. P. Flens Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1530 AA Wormer Telefoon 075 651 2100 Fax 075 651 2244 E-mail antwoord@over-gemeenten.nl

Nadere informatie

Datum Agendapunt Documentnummer. 2 april 2013 R04S007

Datum Agendapunt Documentnummer. 2 april 2013 R04S007 Datum Agendapunt Documentnummer R04S007 Onderwerp Grondtransactie Raadsvoorstel Zeewolde Beoogd effect De realisatie van het nieuwbouwplan van Wolter Koops Transport (WKT) op Trekkersveld III door verkoop

Nadere informatie

B ' Provincie Noord-Brabont. De raad van de gemeente Bergen op Zoom Postbus AA BERGEN OP ZOOM. Begroting Geachte raadsleden,

B ' Provincie Noord-Brabont. De raad van de gemeente Bergen op Zoom Postbus AA BERGEN OP ZOOM. Begroting Geachte raadsleden, ' Provincie Noord-Brabont B17-007508 Brabantiaan 1 Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch De raad van de gemeente Bergen op Zoom Postbus 35 4600 AA BERGEN OP ZOOM Telefoon 1073) 681 28 12 Fax (073) 614

Nadere informatie

llllllllllll llllllll II \ ^ NOORD E N V E L D Agendapunt: 5.2/ Documentnr.: RV Aan de gemeenteraad Roden, 28 oktober 2015

llllllllllll llllllll II \ ^ NOORD E N V E L D Agendapunt: 5.2/ Documentnr.: RV Aan de gemeenteraad Roden, 28 oktober 2015 G E M E E N T E \ ^ NOORD E N V E L D Aan de gemeenteraad Î Agendapunt: 5.2/04112015 Documentnr.: RV15.0655 Roden, 28 oktober 2015 Onderwerp Kredietaanvraag realisatie Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV)

Nadere informatie

Nota Reserves en. Voorzieningen. Gemeente Ferwerderadiel

Nota Reserves en. Voorzieningen. Gemeente Ferwerderadiel Nota Reserves en Voorzieningen 2004 Gemeente Ferwerderadiel Inhoudsopgave Blz. 0. Inleiding 1. Doelstelling van deze nota 2. Functies reserves en voorzieningen. Onderscheid reserves en voorzieningen 4.

Nadere informatie

Peter Roest raad december 2012

Peter Roest raad december 2012 Agendapunt commissie: Steller Telefoonnummer Email Peter Roest 2083413 pro@valkenswaard.nl Agendapunt kenmerk datum raadsvergadering Onderwerp Vaststellen beheerbeleidsplan verkeersregelingen 2013-2022.

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2017/14

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2017/14 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 17-01-2017 Nummer voorstel: 2017/14 Voor raadsvergadering d.d.: 28-02-2017 Agendapunt: 8 Onderwerp:

Nadere informatie

B&W Vergadering. B&W Vergadering 22 november 2016

B&W Vergadering. B&W Vergadering 22 november 2016 2.1.8 Financiële verwerking Moties & Amendementen Begroting 2017 1 Dossier 1056 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 1056 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 22 november 2016 Agendapunt 2.1.8 Omschrijving

Nadere informatie

Gemeente Breda ~Q~ ~,,~ Registratienr: [ 40523] Raadsvoorstel

Gemeente Breda ~Q~ ~,,~ Registratienr: [ 40523] Raadsvoorstel ~,,~ Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ 40523] Onderwerp Instemmen met het doonoeren van een stelselwijziging voor de verantwoording- en dekkingswijze van investeringen met maatschappelijk

Nadere informatie

Roden, 24 januari 2006. Onderwerp gezamenlijk woningmarktonderzoek Leek / Noordenveld

Roden, 24 januari 2006. Onderwerp gezamenlijk woningmarktonderzoek Leek / Noordenveld Aan de gemeenteraad Agendapunt Roden, 24 januari 2006 Onderwerp gezamenlijk woningmarktonderzoek Leek / Noordenveld Voorstel - De opdracht voor het woningmarktonderzoek Leek-Noordenveld verlenen aan Arcadis.

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Extra bijdrage Regionale ICT Dienst Utrecht (RID) 2016 inclusief eigen frictiekosten

Raadsvergadering. Onderwerp Extra bijdrage Regionale ICT Dienst Utrecht (RID) 2016 inclusief eigen frictiekosten RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 23 juni 16-036 Onderwerp Extra bijdrage Regionale ICT Dienst Utrecht (RID) inclusief eigen frictiekosten Aan de raad, Onderwerp Extra bijdrage Regionale ICT Dienst

Nadere informatie

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 RAADSVOORSTEL Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9 Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 Portefeuillehouder: College datum: 6 mei 2009 Samengevat voorstel 1. Het jaarverslag 2008

Nadere informatie

8 februari Begrotingswijziging

8 februari Begrotingswijziging Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: 8 februari 2018 Onderwerp: Begrotingswijziging Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. De wijzigingen van de budgetten te autoriseren. Aan de gemeenteraad

Nadere informatie

Voorstel Instemmen met de Vaststellingsovereenkomst inzake terugbetaling commanditair kapitaal en toetreding tot STIVAM II

Voorstel Instemmen met de Vaststellingsovereenkomst inzake terugbetaling commanditair kapitaal en toetreding tot STIVAM II Aan de gemeenteraad Agendapunt Roden, Onderwerp Nieuw contract voor de verwerking van restafval met de VAM c.a. Voorstel Instemmen met de Vaststellingsovereenkomst inzake terugbetaling commanditair kapitaal

Nadere informatie

LluA3.ll Datum NOORDEN VELD. Paraaf secretaris. Paraaf direct leidinggevende ADVIES VAN. 28 o. ktober Afdeling R&S. Telefoon 441 BW11.

LluA3.ll Datum NOORDEN VELD. Paraaf secretaris. Paraaf direct leidinggevende ADVIES VAN. 28 o. ktober Afdeling R&S. Telefoon 441 BW11. G E M E E N T E t NOORDEN VELD Paraaf secretaris Paraaf direct leidinggevende ADVIES VAN LluA3.ll Datum 28 o ktober 2011 Afdeling R&S Opsteller B. Copper Telefoon 441 ADVIES AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Nadere informatie

Onderwerp : Zienswijzemogelijkheid programmabegroting 2018 en jaarverantwoording met resultaatbestemming 2016 Veiligheidsregio Brabant-Noord.

Onderwerp : Zienswijzemogelijkheid programmabegroting 2018 en jaarverantwoording met resultaatbestemming 2016 Veiligheidsregio Brabant-Noord. GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 6 juni 2017 Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Zienswijzemogelijkheid programmabegroting 2018 en jaarverantwoording met resultaatbestemming

Nadere informatie

Gemeente jn Bergen op Zoom

Gemeente jn Bergen op Zoom RVB6-14 ~ Gemeente jn Bergen op Zoom Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Programmanaam en nummer : Oprichting Bergse Haven : SROB/6/63 2 8 SEP. 28 : Gronden -16 BV en Bergse Haven CV Sector : Ruimtelijke

Nadere informatie

Oostzaan Buiten gewoon

Oostzaan Buiten gewoon GESCAND OP Gemeente Oostzaan Buiten gewoon Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan 1 8 NOV. 215 Gemeente Oostzaan Gemeentehuis ;adres Kerkbuurt 4, 1 5H BD Oostzaan Pöi adres Postbus 2, 1 53 AA Wormer Telefoon

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de Raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de Raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : 31 mei 2016 Agendanummer : 14 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : J. (Jasper) Nieuwenhuizen : Bestuurs- en managementondersteuning : M. (Mark) Prijs Voorstel

Nadere informatie

S. Nieuwenburg 3580

S. Nieuwenburg 3580 steller telefoonnummer email Agendapunt commissie: 5.1 S. Nieuwenburg 3580 Stefan.Nieuwenburg@a2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 250782/250832 portefeuillehouder H. Tindemans Van

Nadere informatie

1. Onderwerp Jaarstukken 2013 van Holland Rijnland

1. Onderwerp Jaarstukken 2013 van Holland Rijnland In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 'Uil Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Provinciale Staten van Flevoland Postbus 55 8200 AB LELYSTAD Datum 20 december 2013 Betreft financieel

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp Decemberrapportage 2018 Nummer 2018/ Portefeuillehouder Snoek, M. Programma/beleidsveld 7.2 Algemene dekkingsmiddelen

Raadsstuk. Onderwerp Decemberrapportage 2018 Nummer 2018/ Portefeuillehouder Snoek, M. Programma/beleidsveld 7.2 Algemene dekkingsmiddelen Raadsstuk Onderwerp Decemberrapportage 2018 Nummer 2018/802709 Portefeuillehouder Snoek, M. Programma/beleidsveld 7.2 Algemene dekkingsmiddelen Afdeling Concerncontrol Auteur Geffen, M. van Telefoonnummer

Nadere informatie

Berry Verlijsdonk raad

Berry Verlijsdonk raad Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email Berry Verlijsdonk 06 13690504 berry@raadhuisadvies.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering Onderwerp 13raad00609 19-12-2013 Beschikbaar stellen voorbereidingskredieten

Nadere informatie

Raad d.d.^/ ih^ Aan de gemeenteraad. Documentnr.: RV Roden, 18 maart 2015

Raad d.d.^/ ih^ Aan de gemeenteraad. Documentnr.: RV Roden, 18 maart 2015 G E M E E N T E \ ^ N O O R D E N V E L D Raad d.d.^/ ih^ Aan de gemeenteraad Roden, 18 maart 2015 Î Agendapunt: 6.2/25032015 Documentnr.: RV15.0132 Onderwerp Voorbereidingsbesluit voor gebied Roderweg

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Agendapunt 6.10/260603

Aan de gemeenteraad Agendapunt 6.10/260603 Aan de gemeenteraad Agendapunt 6.10/260603 Roden, 19 juni 2003 Onderwerp verkoop garageboxen aan Stichting VOR Voorstel overgaan tot verkoop voor 5.000,00; aankoopbedrag volledig subsidieren; verbouwkosten

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE REGIORAAD. Van de Regioraad wordt gevraagd: Samenvatting CONCEPT. Dhr. Reneman

VERGADERING VAN DE REGIORAAD. Van de Regioraad wordt gevraagd: Samenvatting CONCEPT. Dhr. Reneman Vergaderdatum Regioraad (16-10-2018) Agendapunt CONCEPT Onderwerp Programmabegroting 2019-2022 Portefeuillehouder Dhr. Reneman Van de Regioraad wordt gevraagd: 1 Kennis te nemen van de ontvangen zienswijzen

Nadere informatie