INFORMATIEGIDS OPLEIDING ARBEIDSDESKUNDIGE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INFORMATIEGIDS OPLEIDING ARBEIDSDESKUNDIGE"

Transcriptie

1 INFORMATIEGIDS OPLEIDING ARBEIDSDESKUNDIGE De opleiding Arbeidsdeskundige van IVA Opleiding & Training is erkend door Hobéon SKO

2 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 Opzet van de opleiding... 4 Toelatingscriteria... 6 Docenten... 6 Mentoren... 6 Stage... 7 Studiebelasting... 7 EXAMINERING... 8 Het systeem beoordelen... 8 Toelatingseisen tot het examen... 8 Het examen... 8 Positie en bevoegdheden van de examinator... 9 Beoordeling... 9 Beroepsmogelijkheden Diploma OPLEIDINGSPROGRAMMA Functie en taken arbeidsdeskundige Inleiding CBBS/Functionele mogelijkhedenlijst Definities van de FML en hun betekenis Lichamelijke ziektebeelden Arbowetgeving Rapporteren en eenvoudig taalgebruik Sociale wetgeving Arbeidsrecht Financiële risico's voor de werkgever Product en polisvoorwaarden binnen de particuliere verzekering Systeemleer Analyse van belasting en belastbaarheid Bedrijfsbezoek in kader belasting en belastbaarheid Workshop belasting versus belastbaarheid Sociale wetgeving en arbeidsrecht Leidraad verzuim en passende arbeid Bedrijfsbezoek en rapportagetechniek in combinatie uitschrijving belasting Ergonomie ,19Kortcyclische arbeid, tilbelasting werkplekinstelling een practicum Bedrijfsbezoek Bartimeus ,22 Communicatie, interview- en adviesvaardigheden ,24 Psychische arbeidsongeschiktheid en re-integratie Samenwerking arts, arbeidsdeskundige en interpretatie rubriek 1 en 2 FML Re-integratie en arbeidsmarkt in de praktijk Oplossingsgericht werken Workshop psychishe arbeidsongeschiktheid en re-integratie, ethische dilemma's Examen 38 2

3 INLEIDING IVA Opleiding & training verzorgt sinds 2000 de opleiding tot arbeidsdeskundige. Een opleiding die is erkend door Hobéon SKO, het instituut dat de certificering van arbeidsdeskundigen verzorgt. Daarnaast hebben wij een uitgebreid pakket van na- en bijscholingen voor arbeidsdeskundigen en alle andere functionarissen die beroepsmatig met arbeidsongeschiktheid en re-integratie in aanraking komen. Het professioneel opleiden van arbeidsdeskundigen is echter onze hoofdactiviteit. De kennis en vaardigheden van de arbeidsdeskundige liggen op het terrein van het beoordelen van de arbeidsbelasting. Op basis van deze beoordeling worden de gevolgen van ziekte of gebrek van een individu (belanghebbende) vastgesteld (claim- of schadebeoordeling) of het effect van deze gevolgen op het maatschappelijk functioneren van het individu geminimaliseerd (re-integratie). Het beoordelen van de gevolgen van ziekte of gebrek vindt plaats onder de randvoorwaarden die de wetgever stelt en/of de voorwaarden waaronder een individu zich heeft verzekerd bij een maatschappij. Ook het minimaliseren van de gevolgen van arbeidsongeschiktheid kent zijn wettelijke en financiële randvoorwaarden. Daarnaast speelt een rol of een oplossing gezocht wordt binnen het eigen bedrijf dan wel binnen de maatschappij (bemiddeling). Voor de uitoefening van het beroep is de relatie met de medische discipline van groot belang. Deze dient immers de psychische en/of fysieke belastbaarheid van belanghebbende aan te geven. Daarnaast zijn er contacten met claimbehandelaars, acceptanten en de juridische afdeling. De voornaamste relaties buiten de eigen werkorganisatie betreffen contacten met belanghebbende en werkgevers. Arbeidsdeskundigen zijn voor het merendeel verbonden aan de UWV, een particulier verzekeringsbedrijf/letselschadebureau, een (interne) arbodienst of een re-integratiebedrijf. De laatste jaren is er echter ook een trend dat arbeidsdeskundigen zich vestigen als ZZP er of in een soort samenwerkingsverband als zelfstandige gaan werken. Voor u ligt de informatiegids van de opleiding tot arbeidsdeskundigen. Voor actuele berichtgeving en informatie over onze na- en bijscholingen verwijzen wij u naar onze website 3

4 Opzet van de opleiding De beroepsopleiding tot arbeidsdeskundige kent 29 lesdagen, inclusief de examendag. Het uitgewerkte opleidingsprogramma vindt u aan het eind van deze informatiegids. De opleiding is in een aantal lesblokken te splitsen waarbij verwerking van de lesstof na het lesblok centraal staat. In het eerste lesblok wordt aandacht geschonken aan het medische deel en de vertaling daarvan naar de arbeidsdeskundige. Onderwerpen die dan aan de orde komen zijn: Lichamelijke ziektebeelden; Kennismaking met belastbaarheidsystemen; Samenwerking arts en arbeidsdeskundige. In het tweede lesblok maken we kennis met de rapportagetechniek, ethiek, persoonlijke ontwikkeling en Arbowetgeving. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: Inleiding rapporteren; Ethiek; Persoonlijke competentie leerdossier in combinatie met mentor; Arbowetgeving. In het derde lesblok gaan we het hebben over wetgeving en polisvoorwaarden. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: Sociale wetgeving; Arbeidsrecht; Product en polisvoorwaarden inclusief financiële risico s voor de werkgever; Het vierde lesblok heeft betrekking op de analyse technieken die de arbeidsdeskundige moet beheersen. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: Systeemleer; Analyse bedrijf, functie en taak; Belasting en belastbaarheid, bedrijfsbezoek; Uitschrijven belasting en belastbaarheid in combinatie met bedrijfsbezoek; Workshop belasting/belastbaarheid; Rapporteren deel 2. Lesblok vijf bestaat uit werkplek gerelateerde onderwerpen. Onderwerpen hierbij zijn: Ergonomie; Masterclass fysieke belasting; Hulpmiddelen; Werkplekaanpassingen in de praktijk. Bedrijfsbezoek Bartimeus Ermelo 4

5 Lesblok zes communicatie en re-integratie. De onderwerpen die hierbij aan de orde komen zijn: Communicatie-, interview-, en adviesvaardigheden; Psychische arbeidsongeschiktheid en re-integratie; Leidraad verzuim; Passende arbeid; Oplossingsgericht werken; Re-integratie en arbeidsmarkt in de praktijk. 5

6 Toelatingscriteria De student beschikt minimaal over een HBO diploma. Daarnaast is de student bekend met de werkzaamheden van de arbeidsdeskundige. Dit kan doordat hij/zij al werkzaam is als arbeidsdeskundige of werkt bij een organisatie/bedrijf waar bij de werkzaamheden arbeidskundige aspecten voorkomen. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan reintegratiebedrijven, particuliere verzekeraars, Arbodiensten, UWV, afdelingen HRM van grotere bedrijven, Gemeentelijke Sociale Dienst, etc. Werkt de student niet in een dergelijke omgeving dan is het volgen van de opleiding wel mogelijk, maar worden de rol van de mentor en het volgen van meerdere stages van groter belang. Voor de uitvoering van de voor- en werkopdrachten kan dan namelijk in mindere mate op eigen ervaringen worden teruggevallen en moeten mentor en stage dit opvangen. Belangstellenden die niet over een HBO- (of daaraan gelijkwaardig) diploma beschikken, maar wel over voldoende opleiding en werkervaring beschikken kunnen met ons in overleg treden. In dit verband verwijzen wij ook nog op de mogelijkheid van assessment via Hobéon SKO, waar wij verderop in deze gids nog terugkomen. Wel is op dit moment het standpunt van het SRA dat men over een HBO diploma dient te beschikken en werkzaam moet zijn als arbeidsdeskundige, pas dan is registratie mogelijk. Docenten De docenten zijn allen werkzaam binnen hun vakgebied en laten zich informeren over relevante nieuwe ontwikkelingen. Daarnaast zijn zij inhoudelijk goed op de hoogte van de eisen die aan een arbeidsdeskundige in de praktijk worden gesteld. Ook beschikken zij over praktische leservaring. Door deze eisen te stellen aan de docenten wordt bereikt dat de opleiding actueel blijft. Onze docenten worden zelf ook geschoold op het gebied van duurzame inzetbaarheid en didactische vaardigheden. Mentoren Mentoren moeten voldoen aan door IVA O&T gestelde eisen. Het staat de docent vrij om zelf een mentor te zoeken, voorwaarde is dat deze voldoet aan de eisen van IVA O&T en de student wil ondersteunen op de diverse leeronderwerpen. Indien de student geen mentor kan vinden wordt door IVA opleiding en training een lijst met mentoren beschikbaar gesteld. Deze mentoren zijn door het opleidingsinstituut opgeleid en toegerust om de student optimaal te begeleiden in het opleidingstraject. De mentor sluit met de student en het instituut een contract waarin afspraken worden gemaakt over contactmomenten, ondersteuning en rapportage naar IVA. De mentor zal ook een beoordeling afgeven over de student met betrekking tot zijn ontwikkeling en zijn activiteiten in het opleidingstraject. De mentor ontvangt voor zijn begeleiding een vergoeding die door IVA O&T wordt betaald. Voor de mentor zijn,naast de financiële vergoeding, punten voor zijn certificering te verdienen. Dit is voor de student begeleiding en de door IVA O&T aangeboden mentoropleiding. Indien de student zelf een mentor zoekt en deze afziet van de vergoeding door IVA O&T wordt de mentorvergoeding in mindering gebracht op de cursusprijs. 6

7 Stage Gedurende de opleiding moet de student, naast de diverse werkopdrachten minimaal 7 dagen stage lopen. Naast deze stage dient de student 2 dagen een door het UWV georganiseerde bijeenkomst over het CBBS en de RIV toets bij te wonen. De stage dient ingevuld te worden bij (een) arbeidsdeskundige(n) werkzaam in een andere werkveld, bijvoorbeeld een particuliere verzekeringsmaatschappij, een Arbodienst, zelfstandig arbeidskundig bureau of bij een arbeidsdeskundige in dienst van een grote werkgever. De mentor wordt geacht hierbij een ondersteunende en faciliterende rol te spelen. Daarnaast kan de mentor natuurlijk zelf ook stages aanbieden. Binnen deze stage moeten een aantal verschillende soorten arbeidskundige onderzoeken/opdrachten voorkomen, bijvoorbeeld: Een oriënterend/inventariserend arbeidskundig onderzoek met een uitgebreide taak/functieanalyse bij een werknemer of een zelfstandige; Een afschattend onderzoek waarbij de mate van arbeidsongeschiktheid moet worden bepaald aan de hand van medische beperkingen; Een werkplekonderzoek hetzij vanuit preventief oogpunt, hetzij in relatie tot een arbeidsongeschikte werknemer; Een onderzoek in het kader van de wet verbetering Poortwachter voor het bepalen van de verdere richting in het dossier, spoor 1 of spoor 2; Het begeleiden van een letselschadeslachtoffer. Van de stage dient een stageverslag gemaakt te worden dat opgenomen wordt in het examendossier. Dit stageverslag moet ondertekend worden door de stagebegeleider. De cursusleiding verstrekt bij de studiewijzer een format voor het maken van het stageverslag. Indien u niet werkzaam bent in een arbeidsdeskundige werksetting wordt dringend geadviseerd het aantal stagedagen uit te breiden om zo voldoende kans te krijgen een visie te ontwikkelen en ervaring op te doen. Daarnaast dient de student 2 dagen mee te lopen en een beroep te observeren. Gedacht kan worden: Verzorgende in een verzorgingshuis/verpleeghuis; Medewerker in de bouw (schilder, stukadoor, metselaar, elektramonteur); Medewerker schoonmaak in industriële omgeving. Geacht wordt om van deze activiteit een uitgebreide functie-analyse inclusief belastingen in de functie. Voor deze opdracht wordt in de les analyse, bedrijf/functie het format aangereikt.. Studiebelasting Tijdens de cursus worden ook opdrachten uitgereikt die in de praktijk, binnen bedrijven, uitgevoerd dienen te worden. Daarnaast dient rekening gehouden te worden met voorbereidingstijd van de cursusdagen zelf. De belasting voor een student komt daarmee rond de uur per week. Het verkrijgen van vaardigheden onder leiding van de mentor binnen of buiten het eigen bedrijf valt hier buiten. De beroepsopleiding tot arbeidsdeskundige duurt circa 9 maanden (exclusief vakanties). 7

8 EXAMINERING Het systeem beoordelen Tijdens de opleiding tot arbeidsdeskundige is de klassieke toets ingeruild voor de systematiek van de werkopdracht. De studenten vertalen de theorie en de praktijkopdrachten in de vorm van werkstukken en verslagen, welke worden beoordeeld of van commentaar worden voorzien. Deze werkstukken en verslagen worden met de vooropdrachten en de aanwezigheidsregistratie in een portfolio opgenomen. Gaandeweg de opleiding bouwt elke student op deze manier aan zijn/haar persoonlijke dossier. Toelatingseisen tot het examen Om toegelaten te worden tot het examen dient de student aan een aantal voorwaarden te hebben voldaan: De student dient alle cursusonderdelen bij te wonen. Onderdelen die de student niet heeft bijgewoond, dienen in een latere groep te worden ingehaald; De student dient de vooropdrachten, zoals aangegeven in het dossier, te hebben ingeleverd. Als uiterste inleverdatum geldt veertien dagen voor de examendatum; Alle werkopdrachten moeten twee weken voor het examen met gemiddeld een voldoende beoordeeld zijn. Bij een onvoldoende beoordeling is er de mogelijkheid van een herkansing. Alle te beoordelen werkopdrachten dienen minstens vier weken voor het examen ingeleverd te zijn; Het persoonlijk competentieleerdossier moet ingeleverd zijn; Alle stageverslagen moeten ingeleverd zijn. Het examen Aan het eind van de opleiding vindt het eindexamen plaats. Dit eindexamen bestaat uit het inleveren van een rapportage en een eindgesprek. De student heeft de vrije keuze in het inleveren van een rapportage, die uiteraard van zijn hand moet zijn. Deze rapportage is als het ware het meesterstuk van de student. Deze rapportage dient uiterlijk 14 dagen voor de examendatum ingeleverd te worden bij de cursusleiding. De rapportage wordt beoordeeld door dezelfde examinator die ook het eindgesprek gaat voeren. De examinator maakt hierbij gebruik van een door IVA Opleiding & Training voorgeschreven beoordelingsmodel. Uiterlijk 2 dagen voor het eindgesprek verneemt de student het cijfer voor de rapportage. Het eindgesprek op de examendatum duurt maximaal vijf kwartier. De examinator zelf voert het gesprek met de student. Elke examinator hanteert daarbij een door IVA Opleiding & Training aangereikt protocol. Het gesprek is gebaseerd op de rapportage en de inhoud van het examendossier, waarbij de interactie tussen student en examinator van groot belang is. De examinator let daarbij met name op de drie volgende leervelden: Kennisaspecten Wat weet en kent de student; Relevante vaardigheden Wat beheerst en kan de student, met welke vermogens; Professionele attitude Hoe is de attitude van de student in relatie tot de ontwikkelde expertise; Competenties Hoe scoort de student in de door de NVvA opgestelde competenties. 8

9 Bij deze leervelden gaat het om de kennis en de vaardigheden die de student zich eigen heeft gemaakt in relatie tot historische en toekomstige ontwikkelingen in het werkveld. Daarnaast is van belang hoe deze hebben bijgedragen tot zijn (verdere) professionalisering en de vertaling daarvan in de dagelijkse praktijk. De examinator tenslotte dient rekening te houden met het gegeven dat het vak van arbeidsdeskundige voor een groot deel een ervaringsvak is. Positie en bevoegdheden van de examinator De examinator is onafhankelijk van IVA Opleiding & Training. De examinator heeft een duidelijk aantoonbare vakinhoudelijke relatie met het vak van de arbeidsdeskundige. De examinator functioneert, of heeft gefunctioneerd in een organisatie waarbinnen de arbeidsdeskundige expertise tot de kerncompetenties hoort. De examinator voert het gesprek met de student, beoordeelt deze en brengt vervolgens advies uit aan de directie van IVA Opleiding & Training. Bij het examen is namens IVA Opleiding & Training een observator aanwezig die een juist verloop van het examen bewaakt. Namens de certificerende instelling kan een gecommitteerde aanwezig zijn. De advisering en eindbeoordeling vindt plaats in een gezamenlijke vergadering met de examinatoren, observatoren en de directie van IVA Opleiding & Training, direct na afloop van de examens. De examenuitslag wordt direct na afloop van deze vergadering bekend gemaakt. Afhankelijk van de beoordeling van het examengesprek is de student geslaagd, of vindt er binnen zes maanden een tweede beoordeling plaats (herkansing). De herkansing kan een nieuw examengesprek inhouden of een aanvullende opdracht gebaseerd op de uitslag van het examen. Beoordeling Een student slaagt indien: Minimaal 7 dagen stage is gelopen; Alle cursusonderdelen bijgewoond zijn (het aanwezigheidscriterium); Alle vooropdrachten ingeleverd zijn; Alle werkopdrachten gemaakt zijn en beoordeeld zijn met gemiddeld een voldoende en alle schriftelijke toetsen zijn afgelegd; Het mondelinge examen afgelegd is; Het gemiddelde cijfer over de werkopdrachten (weging 40%), de rapportage (weging 20%) en het mondelinge examen (weging 40%) 6 of meer bedraagt; Als extra aanvullende eis is dat de rapportage minimaal gewaardeerd wordt op een 6 en het eindgesprek op minimaal een 6. Hierbij geldt dat een vrijstelling voor een werkopdracht wordt gewaardeerd op een 6. 9

10 Beroepsmogelijkheden Een student kan protest aantekenen tegen een onvoldoende beoordeling van een werkopdracht of schriftelijke toets. In dat geval wordt de werkopdracht of toets door een andere docent opnieuw beoordeeld. Deze laatste beoordeling geldt als definitief. Een student kan ook een herkansing aanvragen bij een onvoldoende cijfer van een werkopdracht of schriftelijke toets. Het resultaat van deze herkansing is maximaal een 6. Indien een student een herkansing krijgt of zakt voor het examen kan schriftelijk, binnen zes weken, bezwaar aangetekend worden tegen de uitslag. Dit bezwaar wordt door de examencommissie beoordeeld. De student mag het bezwaar persoonlijk komen toelichten. Een bezwaar kan ongegrond worden dan wel (gedeeltelijk) erkend. De student kan, na behandeling van het bezwaar, akkoord gaan met de uitspraak van de examencommissie dan wel binnen zes weken een nieuw mondeling examen eisen. Tegen de uitslag van een herkansing na het eerste mondeling examen of een tweede mondeling examen is geen beroep mogelijk. Diploma Studenten die een voldoende beoordeling halen krijgen een diploma. Wat betreft de waarde hiervan het volgende: Op de kwaliteit van de opleiding wordt door Hobéon SKO (een externe instantie), in samenspraak met de beroepsvereniging voor arbeidsdeskundigen, toezicht gehouden. De door IVA Opleiding & Training gegeven opleiding is erkend door deze instantie. Dit is van belang, omdat indien een arbeidsdeskundige als professional gecertificeerd wil worden, deze aan drie eisen moet voldoen: Een HBO diploma of een doctorale bul; Het diploma van IVAO&T; Twee jaar beroepservaring als arbeidsdeskundige. Sinds kort is er ook de mogelijkheid om via een assessment aan te tonen dat iemand die niet in het bezit is van bovengenoemd HBO of gelijkwaardig diploma, wel aan de eis van dit niveau voldoet. Kijk voor meer informatie op de site van Hobéon SKO (www.skocert.nl). 10

11 11 OPLEIDINGSPROGRAMMA

12 1. Functie en taken arbeidsdeskundige Taken arbeidsdeskundige 1 Verantwoordelijkheden arbeidsdeskundige 1 Verhouding arbeidsdeskundige tot derden binnen het proces 2 Beroepsorganisaties en gedragscode 2 - Heeft inzicht in de opbouw van de opleiding en de samenhang tussen en de zwaartepunten van de verschillende onderwerpen; - Heeft inzicht in de structuur van de organisatie en de plaats van de arbeidsdeskundige daarin. - Hoofdlijnen van het model van de opleiding arbeidsdeskundige; - Plaats van de arbeidsdeskundige binnen de organisatie; - Werkorganisatie en werkprocessen; - Taken van de arbeidsdeskundige binnen de organisatie; - Verantwoordelijkheden van de arbeidsdeskundige; - Relatie arbeidsdeskundige met samenwerkende collega s/diverse instanties; - Toegevoegde waarde van de arbeidsdeskundige binnen het proces; - Proces van schatting arbeidsongeschiktheid; - Betekenis van taak- en functieanalyse. Samenwerken Competenties ontwikkelen Duur ½ dag, wordt vooraf gegaan door kennismaking studenten 12

13 2. Inleiding CBBS / Functionele mogelijkhedenlijst Vaststellen beperkingen (belastbaarheid / FML) 1 Vaststellen arbeidsmogelijkheden en resterende verdiencapaciteit 1 Arbeidsongeschiktheidscriteria en schattingsbesluiten 1 Vaststellen mate van arbeidsongeschiktheid 1 CBBS 3 Bepalen arbeidsongeschiktheid met behulp van CBBS 1 Procedures en protocollen 1 - Heeft inzicht in benodigde gegeven om CBBS te raadplegen; - Heeft inzicht in benodigde gegevens t.b.v. vaststellen mate arbeidsongeschiktheid en re-integratie; - Heeft inzicht in benodigde gegevens om een arbeidsmogelijkhedenlijst te kunnen aanmaken; - Heeft inzicht in benodigde gegevens om resterende arbeidsvermogen en verdiencapaciteit te bepalen. - Arbeidsongeschiktheidscriteria en schattingsbesluiten; - Het CBBS-formulier; - Informatie van belanghebbende, de werkgever, derden; - De beoordelingspunten van CBBS; - Definities en kaders; - Scoren van functiebelasting. Samenwerken communiceren Duur ½ dag 13

14 3. Definities van de FML en de betekenis. Functionele Mogelijkheden de definities en de betekenis daarachter 3 - Heeft inzicht in wat staan, lopen, staan tijdens werk etc. betekent in de FML ; - Kan de inhoud van de FML vertalen naar de arbeidsdeskundige professie;. - Belastbaarheidspatroon; - FML; - De eigen rol en verantwoordelijkheid van de arbeidsdeskundige ten opzichte van andere professionals. Samenwerken Besluitvaardigheid Klantgericht handelen Duur ½ dag 14

15 4. Lichamelijke ziektebeelden Werking van het menselijk lichaam 1 Houdings- en bewegingsapparaat 1 Hart en vaten 1 Long- en luchtwegen 1 Maag- en darmstelsel 1 Zenuwstelsel 1 Chronische stoornissen 1 - Heeft inzicht in veel voorkomende ziektebeelden en de daaruit voortvloeiende beperkingen ten aanzien van arbeid. - Houdings- en bewegingsapparaat; - Hart- en bloedvaten; - Long- en luchtwegen; - Maag- en darmstelsel; - Zenuwstelsel; - Medische gegevens / FML; - Verzekeringsgeneeskundige oordeelsvorming. Klantgericht handelen Ethisch en integer handelen Duur 2 dagen 15

16 5. Arbowetgeving Relevante wetgeving inzake: Arbeidsomstandigheden 1 Bedrijfsgezondheidszorg 1 Rol en taak van arbodiensten 1 De relevantie van Arbo convenanten 1 - Heeft inzicht in de taken en de rol van de Arbeidsinspectie; - Heeft inzicht in doel en werkwijze arbodienst volgens de Arbo-wet; - Kent de opbouw en de hoofdlijnen van de Arbo-wet. - Organisatiestructuur Arbeidsinspectie; - Doelstellingen en taken Arbeidsinspectie; - Productvoering Arbeidsinspectie; - De Arbo-wet, doelstellingen, taken en productvoering; - Het aspect welzijn in het werk. Samenwerken Ondernemend gedrag Ethisch en integer handelen Duur 1 dag 16

17 6. Rapporteren en duidelijk, eenvoudige taalgebruik Feiten 3 Overwegingen 3 Conclusie 3 Advies 3 Taalgebruik 2 - Heeft inzicht in de termen en functie van een rapport; - Kent de systematiek van rapporteren; - Is vaardig in het selecteren van relevante informatie uit verkregen onderzoeksgegevens; - Is vaardig in het schrijven van een heldere en inzichtelijke conclusie en advies; - Kan rapporteren inzake aspecten van arbeidsongeschiktheid en re-integratie; - Kan rapporteren over relevante zaken inzake regresrecht; - Kan in de beschouwing de argumentatie verwoorden als onderbouwing van de conclusie. - Kan op duidelijke en eenvoudige wijze op B1 niveau een rapport opstellen - Inhoud en structuur van een AD-rapport; - Eisen / normen / criteria; - Vastleggen van relevantie informatie; - Feiten, overwegingen, conclusie en advies. - Taalgebruik B1 Besluitvaardigheid Organiseren van het werk Mondelinge en schriftelijke communicatie Ethisch en integer handelen Duur 1 dag 17

18 7. Sociale wetgeving Relevante wetgeving inzake: Sociale zekerheid 2 Beroepsrecht en bezwaarprocedures 1 Rol en taak van UVW 1 - Heeft inzicht in doel en inhoud sociale verzekeringen; - Heeft inzicht in en kan de relevante wetsartikelen inzake arbeidsongeschiktheid toepassen; - Heeft inzicht in diverse instanties betrokken bij arbeidsongeschiktheid; - Heeft inzicht in het relevante bestuursrecht met betrekking tot het beroepsrecht; - Heeft inzicht in de toetsingsnormen van de administratieve rechter in beroepszaken; - Heeft inzicht in procesprocedures, rollen en taken tijdens de rechtszaken; - Heeft kennis van de wetgeving en ontwikkelingen op arbeidsrechtelijk terrein. - Relevante wetsartikelen inzake arbeidsongeschiktheid; - Betrokken instanties bij arbeidsongeschiktheid; - Schattingsmethodiek loontrekkenden en zelfstandigen; - Beroepsrecht, bezwaarprocedures; - Toetsingsnormen en wijze van toetsing; - Rollen en taken in procesprocedures; - Rol en proces rond Deskundigen Oordeel; - Re-integratie-instrumenten; - Sanctiebeleid UWV. Besluitvaardigheid Samenwerken Ethisch en integer handelen Duur 1 ½ dag 18

19 8. Arbeidsrecht Relevantie wetgeving inzake: Arbeids- en ontslagrecht 1 - Heeft kennis van de wetgeving en ontwikkelingen op arbeidsrechtelijk terrein. - Cao s; - Contractvormen; - Loondoorbetalingverplichting; - Strafrecht, civielrecht en ontslagrecht; - Beroepsrecht, bezwaarprocedures; - Ontslaggronden; - Beëindiging arbeidsrelaties; - Passende arbeid; - Loonwaarde. Besluitvaardigheid Ethisch en integer handelen Duur ½ dag 19

20 9. Financiële risico s voor de werkgever Inzicht in de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid voor werkgevers 2 Inzicht in het systeem hoe de gevolgen afgedekt kunnen worden 2 De betekenis van ziekteverzuim binnen de onderneming 1 - Heeft inzicht in de verschillende financiële prikkels voor de werkgever aangaande ziekteverzuim en langdurige arbeidsongeschiktheid; - Heeft inzicht in de wijze waarop private verzekeringen het financiële risico van de werkgever kunnen beperken. - Het benomen en herkennen van financiële componenten bij ziekte en arbeidsongeschiktheid; - Het kunnen toepassen van de financiële prikkels bij werknemers berekenen van verzuimkosten; - Herkennen van WIA - kosten voor de werkgever; - Het in het juiste kader plaatsen van de verschillende private werkgeversverzekeringen; - Het op de juiste momenten combineren van arbeidsrecht en verzuimbegeleiding. Ondernemerschap Klantgericht handelen Duur 1 dag 20

21 9. Producten en polisvoorwaarden binnen de particuliere verzekering Doelgroepen AOV, zowel individueel als collectief 1 Productvormen AOV 1 Polisvoorwaarden AOV 2 Claimbehandeling 1 - Heeft inzicht in de verschillende particuliere verzekeringsvormen; - Kent het onderscheid van de diverse arbeidsongeschiktheidscriteria; - Kan schadelastbeheersing zien als onderdeel van een geheel aan regelingen en verzekeringen; - Weet op welke wijze de aanvullende werknemersverzekeringen bij arbeidsongeschiktheid afwijkend zijn van de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen/dga s. - Analyse van de verschillende particuliere verzekeringsvormen voor de werkgever; - Analyse van de verschillende particuliere verzekeringsvormen voor de zelfstandige/dga; - Analyse van de verschillende particuliere verzekeringsvormen voor de werknemer; - Kenmerken van de verschillende arbeidsongeschiktheidscriteria; - Specifieke productkenmerken die van belang zijn voor de arbeidsdeskundige. Ondernemerschap Klantgericht handelen Duur ½ dag 21

22 10. Systeemleer Analyse van probleem 1 Selecteren relevante informatie 1 Opstellen input-output analyse 1 - Heeft inzicht in de wijze van claimbenadering volgens de systeemleer; - Kan met behulp van deze methodiek gestructureerd een bedrijf, een functie en taken analyseren. - Formuleren van de probleemstelling; - Analyse van bedrijfsstructuren (helikoptermethode); regel Samenwerken Organiseren eigen werk Klantgericht handelen Duur 1 dag 22

23 11. Analyse van belasting en belastbaarheid Beschrijven van bedrijf in werkvelden 2 Processen binnen bedrijf 2 Werkvelden 2 Functies 2 Beschrijven van taken, werkzaamheden, verrichtingen en 3 elementaire handelingen Beschrijven van de arbeidsbelasting in de diverse taken 3 - Kan een bedrijf in werkvelden en processen beschrijven; - Kan functies beschrijven; - Kan de arbeidsbelasting in de diverse deeltaken beschrijven; - Kan knelpunten in functies, gegeven de medische beperkingen beschrijven. - Analyse bedrijf; organisatie principes; - Werkvelden en processen; - Taken, werkzaamheden, verrichtingen, elementaire handelingen; - Belastingaspecten in diverse deeltaken; - Knelpunten in een functie (kwantitatief en kwalitatief); - Uitwerking en presentatie van een knelpuntenanalyse; - Oplossingen (mechanisatie, taakverschuiving, reduceren belasting) en advies; - Gebruik van CBBS bij het schrijven van de arbeidsbelasting. Samenwerken Besluitvaardigheid Organiseren eigen werk Mondelinge en schriftelijke communicatie Klantgericht handelen Ethisch en integer handelen Duur 1 dag 23

24 12. Bedrijfsbezoek in kader belasting en belastbaarheid Beschrijven van bedrijf in werkvelden 2 Processen binnen bedrijf 2 Werkvelden 2 Functies 2 Beschrijven van taken, werkzaamheden, verrichtingen 3 en elementaire handelingen Beschrijven van de arbeidsbelasting in de diverse taken 3 - Kan een bedrijf in werkvelden en processen beschrijven; - Kan functies beschrijven; - Kan de arbeidsbelasting in de diverse deeltaken beschrijven; - Kan knelpunten in functies, gegeven de medische beperkingen beschrijven. - Analyse bedrijf; - Werkvelden en processen; - Taken, werkzaamheden, verrichtingen, elementaire handelingen; - Belastingaspecten in de diverse deeltaken; - Knelpunten in een functie (kwantitatief en kwalitatief); - Uitwerking van een knelpuntenanalyse; - Oplossingen (mechanisatie, taakverschuiving, reduceren belasting) en advies; - Het zelf ervaren van arbeidsbelasting bij de uitvoering van diverse werkzaamheden en het vertalen daarvan met het gebruik van het CBBS. Samenwerken Besluitvaardigheid Organiseren eigen werk Mondelinge en schriftelijke communicatie Klantgericht handelen Ethisch en integer handelen Duur 1 dag 24

25 13. Workshop belasting versus belastbaarheid Beschrijven arbeidsbelasting in deeltaken 3 Bepalen van knelpunten in het functioneren o.b.v. FML/beperkingenformulier 3 Bepalen mate van arbeidsongeschiktheid 2 Aangeven van oplossingen die leiden tot grotere arbeidsgeschiktheid 2 - Heeft praktisch geoefend in het beschrijven van arbeidsbelastingen in deeltaken; - Kan op basis van FML en/of beperkingenformulieren knelpunten in functies bepalen; - Kan op basis van de analyse rond knelpunten een oordeel geven omtrent de mate van arbeidsongeschiktheid; - Kan op basis van de analyse een visie formuleren omtrent oplossingen die leiden tot een grotere mate van arbeidsgeschiktheid. - Aan de hand van hulpmiddelen, schema s etc. Praktisch oefenen in het beschrijven van arbeidsbelastingen na het opstellen van een functieanalyse (urenbegroting); - In de vorm van cases bepalen van knelpunten in functies; - Het bepalen van de mate van arbeidsongeschiktheid aan de hand van de gestelde beperkingen; - Het kunnen aangeven van oplossingen en/of oplossingsrichtingen om te komen tot een grotere arbeidsgeschiktheid. Samenwerken Besluitvaardigheid Organiseren van het werk Mondelinge en schriftelijke communicatie Klantgericht handelen Ethisch en integer handelen Duur 1 dag 25

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

Overzicht van Interventies VIER L

Overzicht van Interventies VIER L Overzicht van Interventies VIER L Versie januari 2015 Vier L B.V. Postbus 5053 5201 GB s-hertogenbosch Tel. 088-1184400 info@vierl.nl www.vierl.nl Inhoud Inleiding... 3 1 Intake... 4 2 Loopbaanassessment...

Nadere informatie

Een zorgsysteem voor reïntegratie

Een zorgsysteem voor reïntegratie Een zorgsysteem voor reïntegratie Een effectieve en efficiënte aanpak voor het managen van reïntegratie van langdurig zieke werknemers G.I.J.M. Zwetsloot F.A. Reijenga S. Andriessen F.H.G. Marcelissen

Nadere informatie

QuestBack export - NVvA Ledenonderzoek 2009. Gepubliceerd van 12.10.2009 tot 30.10.2009 441 antwoorden (441 uniek)

QuestBack export - NVvA Ledenonderzoek 2009. Gepubliceerd van 12.10.2009 tot 30.10.2009 441 antwoorden (441 uniek) NVvA Ledenonderzoek 2009 Gepubliceerd van 12.10.2009 tot 30.10.2009 441 antwoorden (441 uniek) 1. U bent een? 1 Man 2 Vrouw 65,9 % 34,1 % 290 150 440 1 2. Wat is uw leeftijd? 1 < 30 jaar 2 30 tot en met

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Opleiding. Mantelzorgondersteuning Makelaarschap en casemanagement. Post HBO

Opleiding. Mantelzorgondersteuning Makelaarschap en casemanagement. Post HBO Opleiding Mantelzorgondersteuning Makelaarschap en casemanagement Post HBO Colofon STOC BV, Den Haag e-mail: info@stoc.nl http://www.stoc.nl Maart 2014 Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

BIJLAGE 4. Stagiairs. Een toekomstgerichte investering

BIJLAGE 4. Stagiairs. Een toekomstgerichte investering BIJLAGE 4 Stagiairs Een toekomstgerichte investering Stagebeleid Gemeente Dronten 2011 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Managementsamenvatting... 2 Hoofdstuk 2 Vingerafdruk vanuit HRM-strategie... 3 Hoofdstuk 3 Inleiding...

Nadere informatie

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Stagehandleiding 2013-2014 Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Informatie voor studenten en docenten over de stage Hogeschool Inholland

Nadere informatie

Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs

Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs Stichting Normering Arbeid 10-10-2013 2 Stichting Normering Arbeid Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs "kwalificatie

Nadere informatie

Ons programma staat echter ook open voor mensen met een opleiding. Tevens verzorgen we trainingen en opleidingen voor leidinggevenden.

Ons programma staat echter ook open voor mensen met een opleiding. Tevens verzorgen we trainingen en opleidingen voor leidinggevenden. UW gids naar werk trainingen, opleidingen, arbeidsonderzoek en trajecten UW heeft in de loop der jaren een breed aanbod aan trainingen, opleidingen, arbeidsonderzoek en trajecten ontwikkeld. Werk staat

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK Collegejaar 2013-2014 Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen Aanleiding tot de opleiding Bachelor Social Work De Antilliaanse

Nadere informatie

2015 Opleidingsinstituut DJI

2015 Opleidingsinstituut DJI Opleidingsinstituut Waar sta jij? idingsinstituut DJI Opleidingsinstituut DJI Opleidingsinstituut DJI Waar sta jij? Opleidingsinstituut DJI Opleidingsinstituut DJI aanbod 2015 Opleidingsinstituut DJI Waar

Nadere informatie

Cruquius Januari 2012. Praktijkassessment Paswerk methodiekbeschrijving

Cruquius Januari 2012. Praktijkassessment Paswerk methodiekbeschrijving Cruquius Januari 2012 Praktijkassessment Paswerk methodiekbeschrijving Inhoudsopgave 1. Aanleiding 02 2. Onze visie op diagnostiek 03 3. Het assessmentprogramma 05 3.1. Verrichten van arbeid 05 3.2. Testen

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs Schoolgids 2014-2015 1 Inleiding: Deze schoolgids is bedoeld om ouders te informeren over het onderwijs, zoals dat verzorgd wordt op 'De Sprong', school voor praktijkonderwijs. 'De Sprong' maakt deel uit

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Besluit Inkoopkader Individuele Reintegratieovereenkomst UWV 2013

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Besluit Inkoopkader Individuele Reintegratieovereenkomst UWV 2013 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 11203 29 april 2013 Besluit Inkoopkader Individuele Reintegratieovereenkomst UWV 2013 Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Nadere informatie

INKOOPKADER INDVIDUELE REINTEGRATIEOVEREENKOMST UWV 2013

INKOOPKADER INDVIDUELE REINTEGRATIEOVEREENKOMST UWV 2013 INKOOPKADER INDVIDUELE REINTEGRATIEOVEREENKOMST UWV 2013 e-mailadres: Internetsite: contractinkoopreintegratie@uwv.nl https://uwv.secure.force.com/ UWV Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1. STUDIEJAAR 2011 2012 Hbo Bedrijfskunde toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.2 1. VOORWOORD Hogeschool NOVI richt zich op de verdere ontwikkeling van

Nadere informatie

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 1. Inleiding In vrij korte tijd zijn de wettelijke regels met betrekking tot ziekte en arbeidsongeschiktheid drastisch veranderd. Werkgevers zijn verplicht

Nadere informatie

E mail@dehaancoaching.net Pallasbaan 15 WWW.dhcwerkt.nl 8802 BP Franeker KvK 01110756 0000 Iban NL71RABO0115858652. Verzuim & re-integratie diensten

E mail@dehaancoaching.net Pallasbaan 15 WWW.dhcwerkt.nl 8802 BP Franeker KvK 01110756 0000 Iban NL71RABO0115858652. Verzuim & re-integratie diensten Verzuim & re-integratie diensten Arbeidsdeskundige Expert Wat is een arbeidsdeskundige? Arbeidsdeskundigen zijn specialisten in de 3 hoek Mens Werk en Inkomen. Zij zorgen voor een onafhankelijke, professionele

Nadere informatie

Inventarisatie Oplossingen en Best Practices aanpalende sectoren

Inventarisatie Oplossingen en Best Practices aanpalende sectoren Inventarisatie Oplossingen en Best Practices aanpalende sectoren Onderdeel-rapportage Fase 1 Project Arbobeleid Verzekeraars Vakorganisaties in de verzekeringsbedrijfstak & Verbond van Verzekeraars Januari

Nadere informatie

Zwerfjongeren op weg naar werk

Zwerfjongeren op weg naar werk Zwerfjongeren op weg naar werk Mogelijkheden om (ex- )zwerfjongeren te begeleiden naar en op werk Branko Hagen Afdeling Participatie en Support/Werk en Handicap Postbus 19152, 3501 DD Utrecht Telefoon:

Nadere informatie

Pim HR Scan. Zuiver Zorg. organisatie: adres: Waardenlaan 95 3345 PQ Poldervliet. Hoofd adm/hr Manager

Pim HR Scan. Zuiver Zorg. organisatie: adres: Waardenlaan 95 3345 PQ Poldervliet. Hoofd adm/hr Manager Pim HR Scan organisatie: Zuiver Zorg adres: Waardenlaan 95 3345 PQ Poldervliet contactpersoon: Karen Janzen Hoofd adm/hr Manager 1 contactinformatie: www.vraagpim.nl contact@vraagpim.nl drs. Math Hoenen

Nadere informatie

Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds Voorburgwal 35 1012 RD Amsterdam Tel.: +31 (0)20-5315315 Fax : +31 (0)20-6265199

Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds Voorburgwal 35 1012 RD Amsterdam Tel.: +31 (0)20-5315315 Fax : +31 (0)20-6265199 WERKGEVERSAANPAK VAN RE-INTEGRATIE BIJ ZIEKTE Re-integratie sinds de Wet VLZ in de sectoren voortgezet onderwijs, kleinmetaal en organisatieadvies - eindrapport - drs. J.P.H.K. Timmerman drs. C.E. Wissink

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. HBO Marketing & HBO Sales LOI Hogeschool. CROHO registratie 34478. aan het NVAO Accreditatiekader

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. HBO Marketing & HBO Sales LOI Hogeschool. CROHO registratie 34478. aan het NVAO Accreditatiekader ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de toetsing van HBO Marketing & HBO Sales LOI Hogeschool CROHO registratie 34478 aan het NVAO Accreditatiekader De visitatie vond plaats op 11 december 2003 en 16 december

Nadere informatie

Studiegids. Triageopleiding. De opleiding tot gecertificeerd triage-assistent. InternetCollege v.o.f. Geleen. Januari 2008.

Studiegids. Triageopleiding. De opleiding tot gecertificeerd triage-assistent. InternetCollege v.o.f. Geleen. Januari 2008. Studiegids Triageopleiding De opleiding tot gecertificeerd triage-assistent InternetCollege v.o.f. Geleen Januari 2008 Studiegids Inhoudsopgave 1 Inleiding...1 1.1 Erkend triageassistent(e)...1 1.2 Wat

Nadere informatie

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleiding: Fiscale Economie, HBO bachelor; Croho: 34409 Varianten: voltijd en deeltijd Locaties: Arnhem en Nijmegen Visitatiedatum: 14 juni 2007 Netherlands Quality Agency

Nadere informatie