INFORMATIEGIDS OPLEIDING ARBEIDSDESKUNDIGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INFORMATIEGIDS OPLEIDING ARBEIDSDESKUNDIGE"

Transcriptie

1 INFORMATIEGIDS OPLEIDING ARBEIDSDESKUNDIGE De opleiding Arbeidsdeskundige van IVA Opleiding & Training is erkend door Hobéon SKO

2 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 Opzet van de opleiding... 4 Toelatingscriteria... 6 Docenten... 6 Mentoren... 6 Stage... 7 Studiebelasting... 7 EXAMINERING... 8 Het systeem beoordelen... 8 Toelatingseisen tot het examen... 8 Het examen... 8 Positie en bevoegdheden van de examinator... 9 Beoordeling... 9 Beroepsmogelijkheden Diploma OPLEIDINGSPROGRAMMA Functie en taken arbeidsdeskundige Inleiding CBBS/Functionele mogelijkhedenlijst Definities van de FML en hun betekenis Lichamelijke ziektebeelden Arbowetgeving Rapporteren en eenvoudig taalgebruik Sociale wetgeving Arbeidsrecht Financiële risico's voor de werkgever Product en polisvoorwaarden binnen de particuliere verzekering Systeemleer Analyse van belasting en belastbaarheid Bedrijfsbezoek in kader belasting en belastbaarheid Workshop belasting versus belastbaarheid Sociale wetgeving en arbeidsrecht Leidraad verzuim en passende arbeid Bedrijfsbezoek en rapportagetechniek in combinatie uitschrijving belasting Ergonomie ,19Kortcyclische arbeid, tilbelasting werkplekinstelling een practicum Bedrijfsbezoek Bartimeus ,22 Communicatie, interview- en adviesvaardigheden ,24 Psychische arbeidsongeschiktheid en re-integratie Samenwerking arts, arbeidsdeskundige en interpretatie rubriek 1 en 2 FML Re-integratie en arbeidsmarkt in de praktijk Oplossingsgericht werken Workshop psychishe arbeidsongeschiktheid en re-integratie, ethische dilemma's Examen 38 2

3 INLEIDING IVA Opleiding & training verzorgt sinds 2000 de opleiding tot arbeidsdeskundige. Een opleiding die is erkend door Hobéon SKO, het instituut dat de certificering van arbeidsdeskundigen verzorgt. Daarnaast hebben wij een uitgebreid pakket van na- en bijscholingen voor arbeidsdeskundigen en alle andere functionarissen die beroepsmatig met arbeidsongeschiktheid en re-integratie in aanraking komen. Het professioneel opleiden van arbeidsdeskundigen is echter onze hoofdactiviteit. De kennis en vaardigheden van de arbeidsdeskundige liggen op het terrein van het beoordelen van de arbeidsbelasting. Op basis van deze beoordeling worden de gevolgen van ziekte of gebrek van een individu (belanghebbende) vastgesteld (claim- of schadebeoordeling) of het effect van deze gevolgen op het maatschappelijk functioneren van het individu geminimaliseerd (re-integratie). Het beoordelen van de gevolgen van ziekte of gebrek vindt plaats onder de randvoorwaarden die de wetgever stelt en/of de voorwaarden waaronder een individu zich heeft verzekerd bij een maatschappij. Ook het minimaliseren van de gevolgen van arbeidsongeschiktheid kent zijn wettelijke en financiële randvoorwaarden. Daarnaast speelt een rol of een oplossing gezocht wordt binnen het eigen bedrijf dan wel binnen de maatschappij (bemiddeling). Voor de uitoefening van het beroep is de relatie met de medische discipline van groot belang. Deze dient immers de psychische en/of fysieke belastbaarheid van belanghebbende aan te geven. Daarnaast zijn er contacten met claimbehandelaars, acceptanten en de juridische afdeling. De voornaamste relaties buiten de eigen werkorganisatie betreffen contacten met belanghebbende en werkgevers. Arbeidsdeskundigen zijn voor het merendeel verbonden aan de UWV, een particulier verzekeringsbedrijf/letselschadebureau, een (interne) arbodienst of een re-integratiebedrijf. De laatste jaren is er echter ook een trend dat arbeidsdeskundigen zich vestigen als ZZP er of in een soort samenwerkingsverband als zelfstandige gaan werken. Voor u ligt de informatiegids van de opleiding tot arbeidsdeskundigen. Voor actuele berichtgeving en informatie over onze na- en bijscholingen verwijzen wij u naar onze website 3

4 Opzet van de opleiding De beroepsopleiding tot arbeidsdeskundige kent 29 lesdagen, inclusief de examendag. Het uitgewerkte opleidingsprogramma vindt u aan het eind van deze informatiegids. De opleiding is in een aantal lesblokken te splitsen waarbij verwerking van de lesstof na het lesblok centraal staat. In het eerste lesblok wordt aandacht geschonken aan het medische deel en de vertaling daarvan naar de arbeidsdeskundige. Onderwerpen die dan aan de orde komen zijn: Lichamelijke ziektebeelden; Kennismaking met belastbaarheidsystemen; Samenwerking arts en arbeidsdeskundige. In het tweede lesblok maken we kennis met de rapportagetechniek, ethiek, persoonlijke ontwikkeling en Arbowetgeving. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: Inleiding rapporteren; Ethiek; Persoonlijke competentie leerdossier in combinatie met mentor; Arbowetgeving. In het derde lesblok gaan we het hebben over wetgeving en polisvoorwaarden. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: Sociale wetgeving; Arbeidsrecht; Product en polisvoorwaarden inclusief financiële risico s voor de werkgever; Het vierde lesblok heeft betrekking op de analyse technieken die de arbeidsdeskundige moet beheersen. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: Systeemleer; Analyse bedrijf, functie en taak; Belasting en belastbaarheid, bedrijfsbezoek; Uitschrijven belasting en belastbaarheid in combinatie met bedrijfsbezoek; Workshop belasting/belastbaarheid; Rapporteren deel 2. Lesblok vijf bestaat uit werkplek gerelateerde onderwerpen. Onderwerpen hierbij zijn: Ergonomie; Masterclass fysieke belasting; Hulpmiddelen; Werkplekaanpassingen in de praktijk. Bedrijfsbezoek Bartimeus Ermelo 4

5 Lesblok zes communicatie en re-integratie. De onderwerpen die hierbij aan de orde komen zijn: Communicatie-, interview-, en adviesvaardigheden; Psychische arbeidsongeschiktheid en re-integratie; Leidraad verzuim; Passende arbeid; Oplossingsgericht werken; Re-integratie en arbeidsmarkt in de praktijk. 5

6 Toelatingscriteria De student beschikt minimaal over een HBO diploma. Daarnaast is de student bekend met de werkzaamheden van de arbeidsdeskundige. Dit kan doordat hij/zij al werkzaam is als arbeidsdeskundige of werkt bij een organisatie/bedrijf waar bij de werkzaamheden arbeidskundige aspecten voorkomen. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan reintegratiebedrijven, particuliere verzekeraars, Arbodiensten, UWV, afdelingen HRM van grotere bedrijven, Gemeentelijke Sociale Dienst, etc. Werkt de student niet in een dergelijke omgeving dan is het volgen van de opleiding wel mogelijk, maar worden de rol van de mentor en het volgen van meerdere stages van groter belang. Voor de uitvoering van de voor- en werkopdrachten kan dan namelijk in mindere mate op eigen ervaringen worden teruggevallen en moeten mentor en stage dit opvangen. Belangstellenden die niet over een HBO- (of daaraan gelijkwaardig) diploma beschikken, maar wel over voldoende opleiding en werkervaring beschikken kunnen met ons in overleg treden. In dit verband verwijzen wij ook nog op de mogelijkheid van assessment via Hobéon SKO, waar wij verderop in deze gids nog terugkomen. Wel is op dit moment het standpunt van het SRA dat men over een HBO diploma dient te beschikken en werkzaam moet zijn als arbeidsdeskundige, pas dan is registratie mogelijk. Docenten De docenten zijn allen werkzaam binnen hun vakgebied en laten zich informeren over relevante nieuwe ontwikkelingen. Daarnaast zijn zij inhoudelijk goed op de hoogte van de eisen die aan een arbeidsdeskundige in de praktijk worden gesteld. Ook beschikken zij over praktische leservaring. Door deze eisen te stellen aan de docenten wordt bereikt dat de opleiding actueel blijft. Onze docenten worden zelf ook geschoold op het gebied van duurzame inzetbaarheid en didactische vaardigheden. Mentoren Mentoren moeten voldoen aan door IVA O&T gestelde eisen. Het staat de docent vrij om zelf een mentor te zoeken, voorwaarde is dat deze voldoet aan de eisen van IVA O&T en de student wil ondersteunen op de diverse leeronderwerpen. Indien de student geen mentor kan vinden wordt door IVA opleiding en training een lijst met mentoren beschikbaar gesteld. Deze mentoren zijn door het opleidingsinstituut opgeleid en toegerust om de student optimaal te begeleiden in het opleidingstraject. De mentor sluit met de student en het instituut een contract waarin afspraken worden gemaakt over contactmomenten, ondersteuning en rapportage naar IVA. De mentor zal ook een beoordeling afgeven over de student met betrekking tot zijn ontwikkeling en zijn activiteiten in het opleidingstraject. De mentor ontvangt voor zijn begeleiding een vergoeding die door IVA O&T wordt betaald. Voor de mentor zijn,naast de financiële vergoeding, punten voor zijn certificering te verdienen. Dit is voor de student begeleiding en de door IVA O&T aangeboden mentoropleiding. Indien de student zelf een mentor zoekt en deze afziet van de vergoeding door IVA O&T wordt de mentorvergoeding in mindering gebracht op de cursusprijs. 6

7 Stage Gedurende de opleiding moet de student, naast de diverse werkopdrachten minimaal 7 dagen stage lopen. Naast deze stage dient de student 2 dagen een door het UWV georganiseerde bijeenkomst over het CBBS en de RIV toets bij te wonen. De stage dient ingevuld te worden bij (een) arbeidsdeskundige(n) werkzaam in een andere werkveld, bijvoorbeeld een particuliere verzekeringsmaatschappij, een Arbodienst, zelfstandig arbeidskundig bureau of bij een arbeidsdeskundige in dienst van een grote werkgever. De mentor wordt geacht hierbij een ondersteunende en faciliterende rol te spelen. Daarnaast kan de mentor natuurlijk zelf ook stages aanbieden. Binnen deze stage moeten een aantal verschillende soorten arbeidskundige onderzoeken/opdrachten voorkomen, bijvoorbeeld: Een oriënterend/inventariserend arbeidskundig onderzoek met een uitgebreide taak/functieanalyse bij een werknemer of een zelfstandige; Een afschattend onderzoek waarbij de mate van arbeidsongeschiktheid moet worden bepaald aan de hand van medische beperkingen; Een werkplekonderzoek hetzij vanuit preventief oogpunt, hetzij in relatie tot een arbeidsongeschikte werknemer; Een onderzoek in het kader van de wet verbetering Poortwachter voor het bepalen van de verdere richting in het dossier, spoor 1 of spoor 2; Het begeleiden van een letselschadeslachtoffer. Van de stage dient een stageverslag gemaakt te worden dat opgenomen wordt in het examendossier. Dit stageverslag moet ondertekend worden door de stagebegeleider. De cursusleiding verstrekt bij de studiewijzer een format voor het maken van het stageverslag. Indien u niet werkzaam bent in een arbeidsdeskundige werksetting wordt dringend geadviseerd het aantal stagedagen uit te breiden om zo voldoende kans te krijgen een visie te ontwikkelen en ervaring op te doen. Daarnaast dient de student 2 dagen mee te lopen en een beroep te observeren. Gedacht kan worden: Verzorgende in een verzorgingshuis/verpleeghuis; Medewerker in de bouw (schilder, stukadoor, metselaar, elektramonteur); Medewerker schoonmaak in industriële omgeving. Geacht wordt om van deze activiteit een uitgebreide functie-analyse inclusief belastingen in de functie. Voor deze opdracht wordt in de les analyse, bedrijf/functie het format aangereikt.. Studiebelasting Tijdens de cursus worden ook opdrachten uitgereikt die in de praktijk, binnen bedrijven, uitgevoerd dienen te worden. Daarnaast dient rekening gehouden te worden met voorbereidingstijd van de cursusdagen zelf. De belasting voor een student komt daarmee rond de uur per week. Het verkrijgen van vaardigheden onder leiding van de mentor binnen of buiten het eigen bedrijf valt hier buiten. De beroepsopleiding tot arbeidsdeskundige duurt circa 9 maanden (exclusief vakanties). 7

8 EXAMINERING Het systeem beoordelen Tijdens de opleiding tot arbeidsdeskundige is de klassieke toets ingeruild voor de systematiek van de werkopdracht. De studenten vertalen de theorie en de praktijkopdrachten in de vorm van werkstukken en verslagen, welke worden beoordeeld of van commentaar worden voorzien. Deze werkstukken en verslagen worden met de vooropdrachten en de aanwezigheidsregistratie in een portfolio opgenomen. Gaandeweg de opleiding bouwt elke student op deze manier aan zijn/haar persoonlijke dossier. Toelatingseisen tot het examen Om toegelaten te worden tot het examen dient de student aan een aantal voorwaarden te hebben voldaan: De student dient alle cursusonderdelen bij te wonen. Onderdelen die de student niet heeft bijgewoond, dienen in een latere groep te worden ingehaald; De student dient de vooropdrachten, zoals aangegeven in het dossier, te hebben ingeleverd. Als uiterste inleverdatum geldt veertien dagen voor de examendatum; Alle werkopdrachten moeten twee weken voor het examen met gemiddeld een voldoende beoordeeld zijn. Bij een onvoldoende beoordeling is er de mogelijkheid van een herkansing. Alle te beoordelen werkopdrachten dienen minstens vier weken voor het examen ingeleverd te zijn; Het persoonlijk competentieleerdossier moet ingeleverd zijn; Alle stageverslagen moeten ingeleverd zijn. Het examen Aan het eind van de opleiding vindt het eindexamen plaats. Dit eindexamen bestaat uit het inleveren van een rapportage en een eindgesprek. De student heeft de vrije keuze in het inleveren van een rapportage, die uiteraard van zijn hand moet zijn. Deze rapportage is als het ware het meesterstuk van de student. Deze rapportage dient uiterlijk 14 dagen voor de examendatum ingeleverd te worden bij de cursusleiding. De rapportage wordt beoordeeld door dezelfde examinator die ook het eindgesprek gaat voeren. De examinator maakt hierbij gebruik van een door IVA Opleiding & Training voorgeschreven beoordelingsmodel. Uiterlijk 2 dagen voor het eindgesprek verneemt de student het cijfer voor de rapportage. Het eindgesprek op de examendatum duurt maximaal vijf kwartier. De examinator zelf voert het gesprek met de student. Elke examinator hanteert daarbij een door IVA Opleiding & Training aangereikt protocol. Het gesprek is gebaseerd op de rapportage en de inhoud van het examendossier, waarbij de interactie tussen student en examinator van groot belang is. De examinator let daarbij met name op de drie volgende leervelden: Kennisaspecten Wat weet en kent de student; Relevante vaardigheden Wat beheerst en kan de student, met welke vermogens; Professionele attitude Hoe is de attitude van de student in relatie tot de ontwikkelde expertise; Competenties Hoe scoort de student in de door de NVvA opgestelde competenties. 8

9 Bij deze leervelden gaat het om de kennis en de vaardigheden die de student zich eigen heeft gemaakt in relatie tot historische en toekomstige ontwikkelingen in het werkveld. Daarnaast is van belang hoe deze hebben bijgedragen tot zijn (verdere) professionalisering en de vertaling daarvan in de dagelijkse praktijk. De examinator tenslotte dient rekening te houden met het gegeven dat het vak van arbeidsdeskundige voor een groot deel een ervaringsvak is. Positie en bevoegdheden van de examinator De examinator is onafhankelijk van IVA Opleiding & Training. De examinator heeft een duidelijk aantoonbare vakinhoudelijke relatie met het vak van de arbeidsdeskundige. De examinator functioneert, of heeft gefunctioneerd in een organisatie waarbinnen de arbeidsdeskundige expertise tot de kerncompetenties hoort. De examinator voert het gesprek met de student, beoordeelt deze en brengt vervolgens advies uit aan de directie van IVA Opleiding & Training. Bij het examen is namens IVA Opleiding & Training een observator aanwezig die een juist verloop van het examen bewaakt. Namens de certificerende instelling kan een gecommitteerde aanwezig zijn. De advisering en eindbeoordeling vindt plaats in een gezamenlijke vergadering met de examinatoren, observatoren en de directie van IVA Opleiding & Training, direct na afloop van de examens. De examenuitslag wordt direct na afloop van deze vergadering bekend gemaakt. Afhankelijk van de beoordeling van het examengesprek is de student geslaagd, of vindt er binnen zes maanden een tweede beoordeling plaats (herkansing). De herkansing kan een nieuw examengesprek inhouden of een aanvullende opdracht gebaseerd op de uitslag van het examen. Beoordeling Een student slaagt indien: Minimaal 7 dagen stage is gelopen; Alle cursusonderdelen bijgewoond zijn (het aanwezigheidscriterium); Alle vooropdrachten ingeleverd zijn; Alle werkopdrachten gemaakt zijn en beoordeeld zijn met gemiddeld een voldoende en alle schriftelijke toetsen zijn afgelegd; Het mondelinge examen afgelegd is; Het gemiddelde cijfer over de werkopdrachten (weging 40%), de rapportage (weging 20%) en het mondelinge examen (weging 40%) 6 of meer bedraagt; Als extra aanvullende eis is dat de rapportage minimaal gewaardeerd wordt op een 6 en het eindgesprek op minimaal een 6. Hierbij geldt dat een vrijstelling voor een werkopdracht wordt gewaardeerd op een 6. 9

10 Beroepsmogelijkheden Een student kan protest aantekenen tegen een onvoldoende beoordeling van een werkopdracht of schriftelijke toets. In dat geval wordt de werkopdracht of toets door een andere docent opnieuw beoordeeld. Deze laatste beoordeling geldt als definitief. Een student kan ook een herkansing aanvragen bij een onvoldoende cijfer van een werkopdracht of schriftelijke toets. Het resultaat van deze herkansing is maximaal een 6. Indien een student een herkansing krijgt of zakt voor het examen kan schriftelijk, binnen zes weken, bezwaar aangetekend worden tegen de uitslag. Dit bezwaar wordt door de examencommissie beoordeeld. De student mag het bezwaar persoonlijk komen toelichten. Een bezwaar kan ongegrond worden dan wel (gedeeltelijk) erkend. De student kan, na behandeling van het bezwaar, akkoord gaan met de uitspraak van de examencommissie dan wel binnen zes weken een nieuw mondeling examen eisen. Tegen de uitslag van een herkansing na het eerste mondeling examen of een tweede mondeling examen is geen beroep mogelijk. Diploma Studenten die een voldoende beoordeling halen krijgen een diploma. Wat betreft de waarde hiervan het volgende: Op de kwaliteit van de opleiding wordt door Hobéon SKO (een externe instantie), in samenspraak met de beroepsvereniging voor arbeidsdeskundigen, toezicht gehouden. De door IVA Opleiding & Training gegeven opleiding is erkend door deze instantie. Dit is van belang, omdat indien een arbeidsdeskundige als professional gecertificeerd wil worden, deze aan drie eisen moet voldoen: Een HBO diploma of een doctorale bul; Het diploma van IVAO&T; Twee jaar beroepservaring als arbeidsdeskundige. Sinds kort is er ook de mogelijkheid om via een assessment aan te tonen dat iemand die niet in het bezit is van bovengenoemd HBO of gelijkwaardig diploma, wel aan de eis van dit niveau voldoet. Kijk voor meer informatie op de site van Hobéon SKO ( 10

11 11 OPLEIDINGSPROGRAMMA

12 1. Functie en taken arbeidsdeskundige Taken arbeidsdeskundige 1 Verantwoordelijkheden arbeidsdeskundige 1 Verhouding arbeidsdeskundige tot derden binnen het proces 2 Beroepsorganisaties en gedragscode 2 - Heeft inzicht in de opbouw van de opleiding en de samenhang tussen en de zwaartepunten van de verschillende onderwerpen; - Heeft inzicht in de structuur van de organisatie en de plaats van de arbeidsdeskundige daarin. - Hoofdlijnen van het model van de opleiding arbeidsdeskundige; - Plaats van de arbeidsdeskundige binnen de organisatie; - Werkorganisatie en werkprocessen; - Taken van de arbeidsdeskundige binnen de organisatie; - Verantwoordelijkheden van de arbeidsdeskundige; - Relatie arbeidsdeskundige met samenwerkende collega s/diverse instanties; - Toegevoegde waarde van de arbeidsdeskundige binnen het proces; - Proces van schatting arbeidsongeschiktheid; - Betekenis van taak- en functieanalyse. Samenwerken Competenties ontwikkelen Duur ½ dag, wordt vooraf gegaan door kennismaking studenten 12

13 2. Inleiding CBBS / Functionele mogelijkhedenlijst Vaststellen beperkingen (belastbaarheid / FML) 1 Vaststellen arbeidsmogelijkheden en resterende verdiencapaciteit 1 Arbeidsongeschiktheidscriteria en schattingsbesluiten 1 Vaststellen mate van arbeidsongeschiktheid 1 CBBS 3 Bepalen arbeidsongeschiktheid met behulp van CBBS 1 Procedures en protocollen 1 - Heeft inzicht in benodigde gegeven om CBBS te raadplegen; - Heeft inzicht in benodigde gegevens t.b.v. vaststellen mate arbeidsongeschiktheid en re-integratie; - Heeft inzicht in benodigde gegevens om een arbeidsmogelijkhedenlijst te kunnen aanmaken; - Heeft inzicht in benodigde gegevens om resterende arbeidsvermogen en verdiencapaciteit te bepalen. - Arbeidsongeschiktheidscriteria en schattingsbesluiten; - Het CBBS-formulier; - Informatie van belanghebbende, de werkgever, derden; - De beoordelingspunten van CBBS; - Definities en kaders; - Scoren van functiebelasting. Samenwerken communiceren Duur ½ dag 13

14 3. Definities van de FML en de betekenis. Functionele Mogelijkheden de definities en de betekenis daarachter 3 - Heeft inzicht in wat staan, lopen, staan tijdens werk etc. betekent in de FML ; - Kan de inhoud van de FML vertalen naar de arbeidsdeskundige professie;. - Belastbaarheidspatroon; - FML; - De eigen rol en verantwoordelijkheid van de arbeidsdeskundige ten opzichte van andere professionals. Samenwerken Besluitvaardigheid Klantgericht handelen Duur ½ dag 14

15 4. Lichamelijke ziektebeelden Werking van het menselijk lichaam 1 Houdings- en bewegingsapparaat 1 Hart en vaten 1 Long- en luchtwegen 1 Maag- en darmstelsel 1 Zenuwstelsel 1 Chronische stoornissen 1 - Heeft inzicht in veel voorkomende ziektebeelden en de daaruit voortvloeiende beperkingen ten aanzien van arbeid. - Houdings- en bewegingsapparaat; - Hart- en bloedvaten; - Long- en luchtwegen; - Maag- en darmstelsel; - Zenuwstelsel; - Medische gegevens / FML; - Verzekeringsgeneeskundige oordeelsvorming. Klantgericht handelen Ethisch en integer handelen Duur 2 dagen 15

16 5. Arbowetgeving Relevante wetgeving inzake: Arbeidsomstandigheden 1 Bedrijfsgezondheidszorg 1 Rol en taak van arbodiensten 1 De relevantie van Arbo convenanten 1 - Heeft inzicht in de taken en de rol van de Arbeidsinspectie; - Heeft inzicht in doel en werkwijze arbodienst volgens de Arbo-wet; - Kent de opbouw en de hoofdlijnen van de Arbo-wet. - Organisatiestructuur Arbeidsinspectie; - Doelstellingen en taken Arbeidsinspectie; - Productvoering Arbeidsinspectie; - De Arbo-wet, doelstellingen, taken en productvoering; - Het aspect welzijn in het werk. Samenwerken Ondernemend gedrag Ethisch en integer handelen Duur 1 dag 16

17 6. Rapporteren en duidelijk, eenvoudige taalgebruik Feiten 3 Overwegingen 3 Conclusie 3 Advies 3 Taalgebruik 2 - Heeft inzicht in de termen en functie van een rapport; - Kent de systematiek van rapporteren; - Is vaardig in het selecteren van relevante informatie uit verkregen onderzoeksgegevens; - Is vaardig in het schrijven van een heldere en inzichtelijke conclusie en advies; - Kan rapporteren inzake aspecten van arbeidsongeschiktheid en re-integratie; - Kan rapporteren over relevante zaken inzake regresrecht; - Kan in de beschouwing de argumentatie verwoorden als onderbouwing van de conclusie. - Kan op duidelijke en eenvoudige wijze op B1 niveau een rapport opstellen - Inhoud en structuur van een AD-rapport; - Eisen / normen / criteria; - Vastleggen van relevantie informatie; - Feiten, overwegingen, conclusie en advies. - Taalgebruik B1 Besluitvaardigheid Organiseren van het werk Mondelinge en schriftelijke communicatie Ethisch en integer handelen Duur 1 dag 17

18 7. Sociale wetgeving Relevante wetgeving inzake: Sociale zekerheid 2 Beroepsrecht en bezwaarprocedures 1 Rol en taak van UVW 1 - Heeft inzicht in doel en inhoud sociale verzekeringen; - Heeft inzicht in en kan de relevante wetsartikelen inzake arbeidsongeschiktheid toepassen; - Heeft inzicht in diverse instanties betrokken bij arbeidsongeschiktheid; - Heeft inzicht in het relevante bestuursrecht met betrekking tot het beroepsrecht; - Heeft inzicht in de toetsingsnormen van de administratieve rechter in beroepszaken; - Heeft inzicht in procesprocedures, rollen en taken tijdens de rechtszaken; - Heeft kennis van de wetgeving en ontwikkelingen op arbeidsrechtelijk terrein. - Relevante wetsartikelen inzake arbeidsongeschiktheid; - Betrokken instanties bij arbeidsongeschiktheid; - Schattingsmethodiek loontrekkenden en zelfstandigen; - Beroepsrecht, bezwaarprocedures; - Toetsingsnormen en wijze van toetsing; - Rollen en taken in procesprocedures; - Rol en proces rond Deskundigen Oordeel; - Re-integratie-instrumenten; - Sanctiebeleid UWV. Besluitvaardigheid Samenwerken Ethisch en integer handelen Duur 1 ½ dag 18

19 8. Arbeidsrecht Relevantie wetgeving inzake: Arbeids- en ontslagrecht 1 - Heeft kennis van de wetgeving en ontwikkelingen op arbeidsrechtelijk terrein. - Cao s; - Contractvormen; - Loondoorbetalingverplichting; - Strafrecht, civielrecht en ontslagrecht; - Beroepsrecht, bezwaarprocedures; - Ontslaggronden; - Beëindiging arbeidsrelaties; - Passende arbeid; - Loonwaarde. Besluitvaardigheid Ethisch en integer handelen Duur ½ dag 19

20 9. Financiële risico s voor de werkgever Inzicht in de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid voor werkgevers 2 Inzicht in het systeem hoe de gevolgen afgedekt kunnen worden 2 De betekenis van ziekteverzuim binnen de onderneming 1 - Heeft inzicht in de verschillende financiële prikkels voor de werkgever aangaande ziekteverzuim en langdurige arbeidsongeschiktheid; - Heeft inzicht in de wijze waarop private verzekeringen het financiële risico van de werkgever kunnen beperken. - Het benomen en herkennen van financiële componenten bij ziekte en arbeidsongeschiktheid; - Het kunnen toepassen van de financiële prikkels bij werknemers berekenen van verzuimkosten; - Herkennen van WIA - kosten voor de werkgever; - Het in het juiste kader plaatsen van de verschillende private werkgeversverzekeringen; - Het op de juiste momenten combineren van arbeidsrecht en verzuimbegeleiding. Ondernemerschap Klantgericht handelen Duur 1 dag 20

21 9. Producten en polisvoorwaarden binnen de particuliere verzekering Doelgroepen AOV, zowel individueel als collectief 1 Productvormen AOV 1 Polisvoorwaarden AOV 2 Claimbehandeling 1 - Heeft inzicht in de verschillende particuliere verzekeringsvormen; - Kent het onderscheid van de diverse arbeidsongeschiktheidscriteria; - Kan schadelastbeheersing zien als onderdeel van een geheel aan regelingen en verzekeringen; - Weet op welke wijze de aanvullende werknemersverzekeringen bij arbeidsongeschiktheid afwijkend zijn van de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen/dga s. - Analyse van de verschillende particuliere verzekeringsvormen voor de werkgever; - Analyse van de verschillende particuliere verzekeringsvormen voor de zelfstandige/dga; - Analyse van de verschillende particuliere verzekeringsvormen voor de werknemer; - Kenmerken van de verschillende arbeidsongeschiktheidscriteria; - Specifieke productkenmerken die van belang zijn voor de arbeidsdeskundige. Ondernemerschap Klantgericht handelen Duur ½ dag 21

22 10. Systeemleer Analyse van probleem 1 Selecteren relevante informatie 1 Opstellen input-output analyse 1 - Heeft inzicht in de wijze van claimbenadering volgens de systeemleer; - Kan met behulp van deze methodiek gestructureerd een bedrijf, een functie en taken analyseren. - Formuleren van de probleemstelling; - Analyse van bedrijfsstructuren (helikoptermethode); regel Samenwerken Organiseren eigen werk Klantgericht handelen Duur 1 dag 22

23 11. Analyse van belasting en belastbaarheid Beschrijven van bedrijf in werkvelden 2 Processen binnen bedrijf 2 Werkvelden 2 Functies 2 Beschrijven van taken, werkzaamheden, verrichtingen en 3 elementaire handelingen Beschrijven van de arbeidsbelasting in de diverse taken 3 - Kan een bedrijf in werkvelden en processen beschrijven; - Kan functies beschrijven; - Kan de arbeidsbelasting in de diverse deeltaken beschrijven; - Kan knelpunten in functies, gegeven de medische beperkingen beschrijven. - Analyse bedrijf; organisatie principes; - Werkvelden en processen; - Taken, werkzaamheden, verrichtingen, elementaire handelingen; - Belastingaspecten in diverse deeltaken; - Knelpunten in een functie (kwantitatief en kwalitatief); - Uitwerking en presentatie van een knelpuntenanalyse; - Oplossingen (mechanisatie, taakverschuiving, reduceren belasting) en advies; - Gebruik van CBBS bij het schrijven van de arbeidsbelasting. Samenwerken Besluitvaardigheid Organiseren eigen werk Mondelinge en schriftelijke communicatie Klantgericht handelen Ethisch en integer handelen Duur 1 dag 23

24 12. Bedrijfsbezoek in kader belasting en belastbaarheid Beschrijven van bedrijf in werkvelden 2 Processen binnen bedrijf 2 Werkvelden 2 Functies 2 Beschrijven van taken, werkzaamheden, verrichtingen 3 en elementaire handelingen Beschrijven van de arbeidsbelasting in de diverse taken 3 - Kan een bedrijf in werkvelden en processen beschrijven; - Kan functies beschrijven; - Kan de arbeidsbelasting in de diverse deeltaken beschrijven; - Kan knelpunten in functies, gegeven de medische beperkingen beschrijven. - Analyse bedrijf; - Werkvelden en processen; - Taken, werkzaamheden, verrichtingen, elementaire handelingen; - Belastingaspecten in de diverse deeltaken; - Knelpunten in een functie (kwantitatief en kwalitatief); - Uitwerking van een knelpuntenanalyse; - Oplossingen (mechanisatie, taakverschuiving, reduceren belasting) en advies; - Het zelf ervaren van arbeidsbelasting bij de uitvoering van diverse werkzaamheden en het vertalen daarvan met het gebruik van het CBBS. Samenwerken Besluitvaardigheid Organiseren eigen werk Mondelinge en schriftelijke communicatie Klantgericht handelen Ethisch en integer handelen Duur 1 dag 24

25 13. Workshop belasting versus belastbaarheid Beschrijven arbeidsbelasting in deeltaken 3 Bepalen van knelpunten in het functioneren o.b.v. FML/beperkingenformulier 3 Bepalen mate van arbeidsongeschiktheid 2 Aangeven van oplossingen die leiden tot grotere arbeidsgeschiktheid 2 - Heeft praktisch geoefend in het beschrijven van arbeidsbelastingen in deeltaken; - Kan op basis van FML en/of beperkingenformulieren knelpunten in functies bepalen; - Kan op basis van de analyse rond knelpunten een oordeel geven omtrent de mate van arbeidsongeschiktheid; - Kan op basis van de analyse een visie formuleren omtrent oplossingen die leiden tot een grotere mate van arbeidsgeschiktheid. - Aan de hand van hulpmiddelen, schema s etc. Praktisch oefenen in het beschrijven van arbeidsbelastingen na het opstellen van een functieanalyse (urenbegroting); - In de vorm van cases bepalen van knelpunten in functies; - Het bepalen van de mate van arbeidsongeschiktheid aan de hand van de gestelde beperkingen; - Het kunnen aangeven van oplossingen en/of oplossingsrichtingen om te komen tot een grotere arbeidsgeschiktheid. Samenwerken Besluitvaardigheid Organiseren van het werk Mondelinge en schriftelijke communicatie Klantgericht handelen Ethisch en integer handelen Duur 1 dag 25

Informatiebrochure Opleiding Arbeidsdeskundige

Informatiebrochure Opleiding Arbeidsdeskundige Informatiebrochure Opleiding Arbeidsdeskundige 1 Voorwoord 2 Voorwoord Er gebeurt veel in de wereld van de sociale zekerheid. Wetten veranderen, werknemers raken hun baan kwijt, arbeidsverhoudingen wijzigen.

Nadere informatie

Opleiding tot arbeidsdeskundig specialist. STUDIEWIJZER IVA O&T, gerelateerd aan CADO+

Opleiding tot arbeidsdeskundig specialist. STUDIEWIJZER IVA O&T, gerelateerd aan CADO+ Opleiding tot arbeidsdeskundig specialist STUDIEWIJZER IVA O&T, gerelateerd aan CADO+ Versie 2016 Inhoud Inleiding... 3 Samenvatting verantwoording uren... 5 Studiebelasting... 5 Lesprogramma... 6 MODULE

Nadere informatie

Modulaire opleiding tot casemanager

Modulaire opleiding tot casemanager Modulaire opleiding tot casemanager Voorwoord Voorwoord In de wereld van werkloosheid, verzuim, arbeidsongeschiktheid en re-integratie wordt professionaliteit steeds belangrijker. Want duurzame terugkeer

Nadere informatie

Modulaire opleiding tot casemanager

Modulaire opleiding tot casemanager Modulaire opleiding tot casemanager Voorwoord Voorwoord In de wereld van werkloosheid, verzuim, arbeidsongeschiktheid en re-integratie wordt professionaliteit steeds belangrijker. Want duurzame terugkeer

Nadere informatie

Informatiebrochure Opleiding Integraal Klantmanager

Informatiebrochure Opleiding Integraal Klantmanager Informatiebrochure Opleiding Integraal Klantmanager 1 Opleiding tot integraal klantmanager Voorwoord 2 Voorwoord De invoering van de Participatiewet heeft voor gemeenten grote gevolgen. De gemeente is

Nadere informatie

PLANNING Post Bachelor leergang Arbeidsdeskundige - september 2013 BLOK 1. Docent Onderwerp Donderdag Les

PLANNING Post Bachelor leergang Arbeidsdeskundige - september 2013 BLOK 1. Docent Onderwerp Donderdag Les PLANNING Post Bachelor leergang Arbeidsdeskundige - september 2013 BLOK 1 Rinske Bloemendaal Hans Brouwer Module 6. Regievaardigheden: De AD in zijn regisseursrol Module 6. Regievaardigheden: Speelveld

Nadere informatie

Het werk van de verzekeringsarts

Het werk van de verzekeringsarts Het werk van de verzekeringsarts Wat doen een verzekeringsarts en een bedrijfsarts? Taken verzekeringsarts bij UWV (= uitvoeringsinstituut werknemers verzekeringen) WAO/WIA Rob Mohanlal Landelijk adviseur

Nadere informatie

OPTIONELE PLANNING Post Bachelor leergang Arbeidsdeskundige maart 2014 BLOK 1. Docent Onderwerp Data Dinsdag Weeknr

OPTIONELE PLANNING Post Bachelor leergang Arbeidsdeskundige maart 2014 BLOK 1. Docent Onderwerp Data Dinsdag Weeknr OPTIONELE PLANNING Post Bachelor leergang Arbeidsdeskundige maart 2014 BLOK 1 Marjol Nikkels De AD in zijn regisseursrol Speelveld van partijen en positie van de AD Module Wet- en Regelgeving: Sociale

Nadere informatie

Opleiding Loonwaarde Expert

Opleiding Loonwaarde Expert Opleiding Loonwaarde Expert Leer hoe u zelf loonwaardemetingen kunt doen met de Dariuz methode De loonwaardemeting heeft zijn waarde in de praktijk bewezen. Het is een onmisbaar instrument om grip te krijgen

Nadere informatie

Modulaire opleiding tot casemanager

Modulaire opleiding tot casemanager Modulaire opleiding tot casemanager Voorwoord In de wereld van werkloosheid, verzuim, arbeidsongeschiktheid en re-integratie wordt professionaliteit steeds belangrijker. Want duurzame terugkeer in het

Nadere informatie

Module Onderwerp - lesdag - docent Data Donderdag Weeknr. Introductieprogramma 1 oktober 2015 40 Docent: Hanneke Schinkel

Module Onderwerp - lesdag - docent Data Donderdag Weeknr. Introductieprogramma 1 oktober 2015 40 Docent: Hanneke Schinkel BLOK 1 Introductieprogramma 1 oktober 2015 40 Docent: Hanneke Schinkel 09.00 10.30 uur 5. Regie- en Les 1. 1 oktober 2015 40 adviesvaardigheden De AD in zijn regisseursrol Docent: Wim de Jong 10.30 12.30

Nadere informatie

Module Onderwerp - lesdag - docent Data Donderdag Weeknr. Introductieprogramma 24 september 2015 39 Docent: Hanneke Schinkel

Module Onderwerp - lesdag - docent Data Donderdag Weeknr. Introductieprogramma 24 september 2015 39 Docent: Hanneke Schinkel BLOK 1 Introductieprogramma 24 39 Docent: Hanneke Schinkel 5. Regie- en Les 1. 1 oktober 2015 40 adviesvaardigheden De AD in zijn regisseursrol Docent: Wim de Jong 5. Regie- en Les 2. 1 oktober 2015 40

Nadere informatie

Onderlinge Toetsing voor arbeidsdeskundigen Toelichting

Onderlinge Toetsing voor arbeidsdeskundigen Toelichting Onderlinge Toetsing voor arbeidsdeskundigen Toelichting 1. Doel van onderlinge toetsing Elke zich respecterende beroepsgroep is aan zichzelf verplicht om steeds én gestructureerd aan inhoud en vorm van

Nadere informatie

Voorbeeld-reïntegratieprotocol

Voorbeeld-reïntegratieprotocol Dit TNO rapport is gemaakt in opdracht van Sectorfondsen Zorg en Welzijn 1 Voorbeeld-reïntegratieprotocol Beknopte reïntegratieprotocol (m.n. voor kleinere instellingen) TNO rapport 17944/35419.bru/wyn

Nadere informatie

Module Onderwerp - lesdag - docent Data Maandag Weeknr.

Module Onderwerp - lesdag - docent Data Maandag Weeknr. BLOK 1 Introductieprogramma 12 3 5. Regie- en Les 1. 19 4 adviesvaardigheden De AD in zijn regisseursrol Docent: Wim de Jong 5. Regie- en Les 2. 19 4 adviesvaardigheden Speelveld van partijen en positie

Nadere informatie

Hulpmiddel 6. Functieomschrijving vertrouwenspersoon

Hulpmiddel 6. Functieomschrijving vertrouwenspersoon Hulpmiddel 6 Functieomschrijving vertrouwenspersoon Arbocatalogus Particuliere Beveiliging 1-4-2012 Inhoudsopgave Functie omschrijving vertrouwenspersoon... 3 Taken vertrouwenspersoon... 3 Kwalificatie

Nadere informatie

Examenwijzer Praktijkopleiding AA

Examenwijzer Praktijkopleiding AA Examenwijzer Praktijkopleiding AA Na jouw aanmelding voor het examen, beoordeelt de afdeling Educatie en Praktijkopleidingen van de NBA (namens de Raad voor de Praktijkopleidingen) of je wordt toegelaten

Nadere informatie

Module Onderwerp - lesdag - docent Data Dinsdag Weeknr. Introductieprogramma 2 februari 2016 5 Docent: Hanneke Schinkel

Module Onderwerp - lesdag - docent Data Dinsdag Weeknr. Introductieprogramma 2 februari 2016 5 Docent: Hanneke Schinkel BLOK 1 Introductieprogramma 2 februari 2016 5 Docent: Hanneke Schinkel 09.00 10.30 uur 5. Regie- en Les 1. 9 februari 2016 6 adviesvaardigheden De AD in zijn regisseursrol Docent: Wim de Jong 10.30 12.30

Nadere informatie

DR-ARB-A2973. Deelreglement Arbo-coördinator

DR-ARB-A2973. Deelreglement Arbo-coördinator DR-ARB-A2973 Deelreglement Arbo-coördinator Uitgave: september 2006 DR-ARB-X 2 1 Algemeen Naam : Elsevier Opleidingen Adres : H.A. Lorentzstraat la, Zwijndrecht Aard : mondeling onderwijs Naast dit reglement

Nadere informatie

De arbeidsdeskundige en PSA. Patrick Ox - arbeidsdeskundige

De arbeidsdeskundige en PSA. Patrick Ox - arbeidsdeskundige De arbeidsdeskundige en PSA Patrick Ox - arbeidsdeskundige Expereans: even voorstellen Expertisecentrum voor verzuim-, re-integratievraagstukken en Arboconcepten Nieuwe Stijl. Onafhankelijk, landelijk,

Nadere informatie

Basiscursus Casemanagement. Cursus Casemanagement. Krijg snel inzicht in besparingen op de geldstromen sociale zekerheid

Basiscursus Casemanagement. Cursus Casemanagement. Krijg snel inzicht in besparingen op de geldstromen sociale zekerheid Basiscursus Casemanagement Cursus Casemanagement Krijg snel inzicht in besparingen op de geldstromen sociale zekerheid Hoe krijgt u verzuim en arbeidsongeschiktheid onder controle? Waar laten organisaties

Nadere informatie

DR-QHSE-x. Deelreglement QHSE-manager

DR-QHSE-x. Deelreglement QHSE-manager DR-QHSE-x Deelreglement QHSE-manager Uitgave: augustus 2014 DR-QHSE-X 2 1 Algemeen Naam : Reed Business Opleidingen Adres : H.A. Lorentzstraat la, Zwijndrecht Aard : mondeling onderwijs Naast dit reglement

Nadere informatie

Examenreglement NLP Practitioner/NLP Business Practitioner.

Examenreglement NLP Practitioner/NLP Business Practitioner. Examenreglement NLP Practitioner/NLP Business Practitioner. De NLP Practitioner wordt afgesloten met een examen zodat voor zowel de cursist als instituut inzicht wordt verkregen in het huidige kennisniveau

Nadere informatie

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3 TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3 VOORWOORD Als stageteam Toegepaste Psychologie zijn wij zeer verheugd dat uw instelling onze student(en) een stageplaats biedt en zo participeert in het opleiden

Nadere informatie

Korte informatie HVK examenkandidaten

Korte informatie HVK examenkandidaten Korte informatie HVK examenkandidaten Geachte kandidaat, Hartelijk dank voor uw aanmelding bij de DNV GL HVK portal. U bent geregistreerd. U kunt beginnen met het aanleveren van de gevraagde documenten.

Nadere informatie

Post-hbo cursus Loopbaanbegeleiding

Post-hbo cursus Loopbaanbegeleiding Post-hbo cursus Loopbaanbegeleiding Actuele ontwikkelingen zoals flexibilisering van arbeid, de noodzaak tot het vergroten van de in- en externe mobiliteit van de werknemer, maar ook wetswijzigingen zorgen

Nadere informatie

MODEL FUNCTIEOMSCHRIJVING VERTROUWENSPERSOON VAN DE LANDELIJKE VERENIGING VAN VERTROUWENSPERSONEN

MODEL FUNCTIEOMSCHRIJVING VERTROUWENSPERSOON VAN DE LANDELIJKE VERENIGING VAN VERTROUWENSPERSONEN MODEL FUNCTIEOMSCHRIJVING VERTROUWENSPERSOON VAN DE LANDELIJKE VERENIGING VAN VERTROUWENSPERSONEN Documentcode : LVV.M-002 Pagina 1 van 7 Functie omschrijving vertrouwenspersoon Taken vertrouwenspersoon

Nadere informatie

Programma van toetsing

Programma van toetsing Programma van toetsing Inleiding In samenwerking met onderwijskundige experts hebben we ons programma van toetsing ontworpen. Het programma van toetsing is gevarieerd en bevat naast kennistoetsen en beoordelingen

Nadere informatie

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan:

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: aansluiting BDB (inclusief BKE) op onderwijs- en personeelsbeleid opzet leertraject BDB (inclusief BKE) toetsing en

Nadere informatie

Interventies Houdings- en Bewegingsapparaat

Interventies Houdings- en Bewegingsapparaat Interventies Houdings- en Bewegingsapparaat 2013 Re. Entry is samenwerkingspartner binnen FIT Return (zie www.fit-return.nl) 1 Arbeid en Belastbaarheid Intake Fysiek (Arbeids- Bedrijfsfysiotherapeut) De

Nadere informatie

Het vaststellen van jouw examenwaardigheid vindt plaats op basis van het praktijkopleidingsdossier (het portfolio).

Het vaststellen van jouw examenwaardigheid vindt plaats op basis van het praktijkopleidingsdossier (het portfolio). Examenwijzer Praktijkopleiding MKB Na jouw aanmelding voor het examen, beoordeelt de afdeling Educatie en Praktijkopleidingen van de NBA (namens de Raad voor de Praktijkopleidingen) of je wordt toegelaten

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Toetsing en Beoordeling Huisartsopleiding tweede opleidingsjaar. versie juni 2015

Uitvoeringsregeling Toetsing en Beoordeling Huisartsopleiding tweede opleidingsjaar. versie juni 2015 Uitvoeringsregeling Toetsing en Beoordeling Huisartsopleiding tweede opleidingsjaar versie juni 2015 Inleiding Deze Regeling is een uitvoeringsregeling op basis van het Landelijke Protocol Toetsing en

Nadere informatie

Hoe voorkom ik een loonsanctie WELKOM. Henriëtte Sterken Werkgeversrelaties UWV

Hoe voorkom ik een loonsanctie WELKOM. Henriëtte Sterken Werkgeversrelaties UWV Hoe voorkom ik een loonsanctie WELKOM Henriëtte Sterken Werkgeversrelaties UWV 1 Re-integratieverslag Het eerste spoor Deskundigenoordelen Het tweede spoor Loonsanctie WIA beoordeling Het re-integratieverslag

Nadere informatie

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Regeling Externe toezichthouders bij examens

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Regeling Externe toezichthouders bij examens Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016 Regeling Externe toezichthouders bij examens Inhoudsopgave 1. Positie en benoeming externe toezichthouders... 3 2. Taak externe toezichthouder

Nadere informatie

Wat wordt van u verwacht als werknemer?

Wat wordt van u verwacht als werknemer? Zo'n 12.000 mensen krijgen dementie voordat ze 65 jaar zijn. Deze mensen vaak nog aan het werk op het moment dat iemand de diagnose dementie krijgt. Dementie kan veel invloed hebben op het werk. Het ligt

Nadere informatie

3 daagse cursus: Train de Trainer Morele Dilemma s

3 daagse cursus: Train de Trainer Morele Dilemma s 3 daagse cursus: Train de Trainer Morele Dilemma s Wat? EtiQs en Nyenrode Business Universiteit organiseren een train de trainer - training voor belangstellenden. Het doel van de train-de-trainer is dat

Nadere informatie

DEELEXAMENREGLEMENT 'BETONTECHNOLOGISCH ADVISEUR'

DEELEXAMENREGLEMENT 'BETONTECHNOLOGISCH ADVISEUR' DEELEXAMENREGLEMENT 'BETONTECHNOLOGISCH ADVISEUR' Uitgave 1 januari 2013 Artikel 1 Inleiding Dit reglement is van toepassing op het deelexamen ter verkrijging van het deelcertificaat Betontechnologisch

Nadere informatie

A CLIENTSYSTEEM. 1 Intake

A CLIENTSYSTEEM. 1 Intake 1 Intake A CLIENTSYSTEEM De arts oriënteert zich op (claim-aan)vragen, weet vraagstellingen te formuleren, kan adequaat verwijzen en weet op hoofdlijn consequenties te schetsen binnen verschillende verzekeringssystemen.

Nadere informatie

Informatie, data en contactgegevens opleiding tot Ergocoach Zorg startdatum 24 januari 2017

Informatie, data en contactgegevens opleiding tot Ergocoach Zorg startdatum 24 januari 2017 Informatie Algemeen Informatie, data en contactgegevens opleiding tot Ergocoach Zorg startdatum 24 januari 2017 Deze informatie is bedoeld voor de deelnemers die de opleiding tot Ergocoach Zorg gaan volgen

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord Inleiding 1 Deel 1

Inhoudsopgave Voorwoord Inleiding 1 Deel 1 Inhoudsopgave Voorwoord Inleiding 1 3 1 Deel 1 Een kort overzicht van het geheel 5 1.1 Inleiding in het wettelijk kader 5 Samenvatting Kader voor inzet en beoordeling van re-integratie inspanningen (Toetsingskader)

Nadere informatie

Basis leergang opleider medezeggenschap. Dr. Martha Meerman

Basis leergang opleider medezeggenschap. Dr. Martha Meerman Basis leergang opleider medezeggenschap Dr. Martha Meerman Wat is AIAS/UvA Onderzoek, opleidingen en conferenties over arbeidsmarkt, sociale zekerheid, zeggenschap, beleid etc. Interdisciplinair, vergelijkend,

Nadere informatie

Doktersassistent (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid. Kerntaak 3. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken

Doktersassistent (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid. Kerntaak 3. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid Doktersassistent Kerntaak 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Kwalificatiedossier: 2010-2011 Crebonummer: 91310 Vastgesteld d.d.: Proeve van

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT DEFINITIES

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT DEFINITIES ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT DEFINITIES ARTIKEL 1 Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a) de opleiding: de beroepsopleiding voor bedrijfsjuristen; b) de examencommissie: de examencommissie

Nadere informatie

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo 1 Schoolexamenwijzer Helicon vmbo Inhoud 1. Schoolexamen 2. Wat is een PTA? 3. Examens Schoolexamen Centraal examen 4. Tijdens het schoolexamen Wordt met een beperking zoals dyslexie rekening gehouden

Nadere informatie

Programma van toetsing

Programma van toetsing Programma van toetsing Programma van toetsing Versie 1.1 Con Amore B.V. Inleiding In samenwerking met onderwijskundige experts hebben we een nieuw programma van toetsing ontworpen. We zijn afgestapt van

Nadere informatie

M200510 MKB-ondernemers negatief over verantwoordelijkheden bij ziekte werknemers

M200510 MKB-ondernemers negatief over verantwoordelijkheden bij ziekte werknemers M200510 MKB-ondernemers negatief over verantwoordelijkheden bij ziekte werknemers drs. F.M.J. Westhof Zoetermeer, december 2005 MKB-ondernemers negatief over verantwoordelijkheden bij ziekte werknemers

Nadere informatie

Uitwerking flappen certificeren

Uitwerking flappen certificeren Uitwerking flappen certificeren Flap 1: Onderscheid slechte/goede AD wordt door certificering niet duidelijk Heeft nu geen waarde Hoe dan wel? Oordeel klant/opdrachtgever ->360 graden feedback Toetsen

Nadere informatie

Stagewijzer. Stagiairs

Stagewijzer. Stagiairs Stagewijzer Stagiairs Stagewijzer voor stagiairs De gemeente Emmen vindt het belangrijk om te investeren in toekomstige jonge professionals. We besteden daarom veel zorg aan de werving en begeleiding van

Nadere informatie

Werkwijzer Handelen van de bedrijfsarts op verzoek van eigenrisicodragers WGA

Werkwijzer Handelen van de bedrijfsarts op verzoek van eigenrisicodragers WGA Werkwijzer Handelen van de bedrijfsarts op verzoek van eigenrisicodragers WGA Opgesteld door: Commissie Wet- en Regelgeving van de Nederlandse vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde April 2014

Nadere informatie

Examenwijzer praktijkopleiding RA deel 1

Examenwijzer praktijkopleiding RA deel 1 Examenwijzer praktijkopleiding RA deel 1 Nadat je je hebt aangemeld voor het examen, beoordeelt de afdeling Educatie en Praktijkopleidingen van de NBA namens de Raad voor de Praktijkopleidingen of je wordt

Nadere informatie

EXAMEN en TENTAMEN REGLEMENT KABER GROEP

EXAMEN en TENTAMEN REGLEMENT KABER GROEP EXAMEN en TENTAMEN REGLEMENT KABER GROEP 2016 Kaber Groep 1 INHOUDSOPGAVE 1. Definities 2. Studentendossier 3. Onderdelen tentamens 4. Algemene indeling toets, evaluatie en ontwikkelingsmomenten 5. Tentamen

Nadere informatie

Re-integratieprotocol

Re-integratieprotocol Re-integratieprotocol Voorbeeld voor kleinere organisaties Inhoud Inhoud... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Aandacht voor vroegtijdige re-integratie loont!... 2 1. Gebruik van het re-integratieprotocol

Nadere informatie

Informatie, data en contactgegevens opleiding tot Ergocoach Zorg startdatum 24 januari 2017

Informatie, data en contactgegevens opleiding tot Ergocoach Zorg startdatum 24 januari 2017 Informatie Algemeen Informatie, data en contactgegevens opleiding tot Ergocoach Zorg startdatum 24 januari 2017 Deze informatie is bedoeld voor de deelnemers die de opleiding tot Ergocoach Zorg gaan volgen

Nadere informatie

Opleiding. tot. Hooggevoeligheidsdeskundige

Opleiding. tot. Hooggevoeligheidsdeskundige Opleiding tot Hooggevoeligheidsdeskundige Voor u hebt u onze opleidingsgids. Voordat wij verder ingaan op de inhoud van de opleiding, willen we u eerst even kennis laten maken met Hooggevoelig heel gewoon.

Nadere informatie

Wijziging op de Verordening Re-integratie en Tegenprestatie Participatiewet 2015 gemeente Borsele

Wijziging op de Verordening Re-integratie en Tegenprestatie Participatiewet 2015 gemeente Borsele Wijziging op de Verordening Re-integratie en Tegenprestatie Participatiewet 2015 gemeente Borsele Citeertitel: Re-integratieverordening 2015 De raad van de gemeente Borsele, gelezen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Post-hbo cursus Jobcoach

Post-hbo cursus Jobcoach Post-hbo cursus Jobcoach Voor veel mensen met een arbeidshandicap is terugkeer naar betaald werk geen optie. Aan de zijlijn van de samenleving staan echter ook niet. Een jobcoach helpt om een passende

Nadere informatie

De training is in te zetten voor verschillende doelgroepen.

De training is in te zetten voor verschillende doelgroepen. De training is in te zetten voor verschillende doelgroepen. - Voor buschauffeurs en conducteurs, waar verbale, mentale en fysieke agressie stelselmatig voor komt. - Voor de controleurs in het openbaar

Nadere informatie

Examenreglement 2014-2015

Examenreglement 2014-2015 Examenreglement 2014-2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Algemeen 3 Hoofdstuk 2 Toelating tot opleidingen en cursussen 4 Hoofdstuk 3 Onderwijsprogramma 5 Hoofdstuk 4 Getuigschrift 7 Hoofdstuk 5 Doel en vorm

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2016:218

ECLI:NL:CRVB:2016:218 ECLI:NL:CRVB:2016:218 Instantie Datum uitspraak 20-01-2016 Datum publicatie 21-01-2016 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 14/4909 WIA Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

Certificatieschema. Examinatorcertificatie Start Veilig. Opgesteld door Goedkeuring en Actuele versie. Document. Pagina code

Certificatieschema. Examinatorcertificatie Start Veilig. Opgesteld door Goedkeuring en Actuele versie. Document. Pagina code Certificatieschema Examinatorcertificatie Start Veilig SWB S2 18-05-2011 18-05-2011 18-05-2011 1 van 8 INHOUD 1. Inleiding 1.1. Algemeen 1.2. 'Start Veilig' 2. Definities 3. Examenprotocol 3.1. Doelstellingen

Nadere informatie

Gespreksdocument Inleiding Doel Werkwijze

Gespreksdocument Inleiding Doel Werkwijze Gespreksdocument Inleiding Het portfolio is gevuld met bewijslast voor de behaalde competenties op het gevraagde niveau Het laatste studiepunt wordt behaald met het schrijven van het gespreksdocument.

Nadere informatie

Post Bachelor leergang Arbeidsdeskundige

Post Bachelor leergang Arbeidsdeskundige Informatiegids Post Bachelor leergang Arbeidsdeskundige Leer hoe u een werknemer helpt bij de invulling van een nieuwe toekomst Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Programma Post Bachelor leergang Arbeidsdeskundige

Nadere informatie

Deelreglement Leergang Senior Arbo-adviseur (DR-LSA-X) Leergang Senior KAM-adviseur (DR-LSK-X) Leergang Senior Preventieadviseur (DR-LSP-X)

Deelreglement Leergang Senior Arbo-adviseur (DR-LSA-X) Leergang Senior KAM-adviseur (DR-LSK-X) Leergang Senior Preventieadviseur (DR-LSP-X) DR-LSAKP-X Deelreglement Leergang Senior Arbo-adviseur (DR-LSA-X) Leergang Senior KAM-adviseur (DR-LSK-X) Leergang Senior Preventieadviseur (DR-LSP-X) Uitgave: december 2012 DR-LSAKP-X 2 1 Algemeen Naam

Nadere informatie

HRM Netwerk Verzuim. 16 maart 2017

HRM Netwerk Verzuim. 16 maart 2017 HRM Netwerk Verzuim 16 maart 2017 Meet en greet met Kees Een hardwerkende vrouw, kinderen op de basisschool, partner werkt en zelf een drukke baan Op een dag. Wordt het Kees te veel Er volgt een ziekmelding

Nadere informatie

Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van:

Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van: Arbo bijlage 04 A Programma van eisen thuiszorginstelling Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van: een plan van aanpak voor het contracteren van een Arbo-dienst

Nadere informatie

Begripsomschrijving REGLEMENT VOOR PERMANENTE EDUCATIE. Artikel 1. In dit Reglement wordt verstaan onder:

Begripsomschrijving REGLEMENT VOOR PERMANENTE EDUCATIE. Artikel 1. In dit Reglement wordt verstaan onder: REGLEMENT VOOR PERMANENTE EDUCATIE Begripsomschrijving Artikel 1 In dit Reglement wordt verstaan onder: Stichting De Stichting Register Financieel Echtscheidingsadviseurs Bestuur Het bestuur van de Stichting

Nadere informatie

ONDERWIJS EN EXAMENREGELING (OER) 2015-2016

ONDERWIJS EN EXAMENREGELING (OER) 2015-2016 ONDERWIJS EN EXAMENREGELING (OER) 2015-2016 Post Bachelor leergang Arbeidsdeskundige 1 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 4 1. Algemeen... 5 1.1 Toepassingsgebied... 5 1.2 Begripsbepalingen...

Nadere informatie

BACHELOR RECHTSGELEERDHEID AFSTUDEERRICHTING JURIDISCHE BESTUURSKUNDE. Bestuurskundig onderzoeksproject

BACHELOR RECHTSGELEERDHEID AFSTUDEERRICHTING JURIDISCHE BESTUURSKUNDE. Bestuurskundig onderzoeksproject Rijksuniversiteit Groningen Vakgroep Staatsrecht, Bestuursrecht en Bestuurskunde BACHELOR RECHTSGELEERDHEID AFSTUDEERRICHTING JURIDISCHE BESTUURSKUNDE Bestuurskundig onderzoeksproject Versie september

Nadere informatie

Programma van toetsing tot september 2015 Versie 1.1 Con Amore B.V.

Programma van toetsing tot september 2015 Versie 1.1 Con Amore B.V. Programma van toetsing tot september 2015 Programma van toetsing tot september 2015 Versie 1.1 Con Amore B.V. Inleiding Voor studenten die zijn begonnen met het curriculum voor september 2015 is het oude

Nadere informatie

2. Examenreglement assessment LHP 2016

2. Examenreglement assessment LHP 2016 2. Examenreglement assessment LHP 2016 Opmerking vooraf Door deelname aan het examen bevestigt de examenkandidaat dat hij kennis heeft genomen van de inhoud van dit examenreglement. Voor de kandidaat die

Nadere informatie

PRAKTIJKGERICHTE SCHULDHULPVERLENING

PRAKTIJKGERICHTE SCHULDHULPVERLENING PRAKTIJKGERICHTE SCHULDHULPVERLENING DÉ OPLEIDING DIE DE THEORIE DIRECT TOEPASBAAR MAAKT IN DE PRAKTIJK EN DE PRAKTIJK RUIMSCHOOTS AAN BOD LAAT KOMEN IN DE THEORIE. GiB training en advies heeft de opleiding

Nadere informatie

COMPETENTIETOETSEN DOMEIN APPLIED SCIENCE ANTOINETTE VAN BERKEL HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM 23 MAART 2017

COMPETENTIETOETSEN DOMEIN APPLIED SCIENCE ANTOINETTE VAN BERKEL HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM 23 MAART 2017 COMPETENTIETOETSEN DOMEIN APPLIED SCIENCE ANTOINETTE VAN BERKEL HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM 23 MAART 2017 1 DOCENTEN AAN HET WOORD Wat is adequaat bewijs om competenties aan te tonen? Hoe kom ik tot een intersubjectief

Nadere informatie

Ik ben Eigenrisicodrager en nu?

Ik ben Eigenrisicodrager en nu? Ik ben Eigenrisicodrager en nu? Wanneer u dit leest heeft u ervoor gekozen om eigenrisicodrager te worden voor de WGA. Waarschijnlijk is dit een overwogen keuze geweest waarbij u zich ook heeft laten informeren

Nadere informatie

Project B3 ENCARE Arbozorg Balans Belasting Belastbaarheid. Ron Verhaegh, Arbeidshygiënist RAH

Project B3 ENCARE Arbozorg Balans Belasting Belastbaarheid. Ron Verhaegh, Arbeidshygiënist RAH Project B3 ENCARE Arbozorg Balans Belasting Belastbaarheid Ron Verhaegh, Arbeidshygiënist RAH 1 Inhoud Aanleiding Belastbaarheid: FML-methodiek Belasting: in kaart brengen functie Belasting: scoren functie

Nadere informatie

Rolverdeling bij afstudeertraject Institute for Business Economics (IBE)

Rolverdeling bij afstudeertraject Institute for Business Economics (IBE) Rolverdeling bij afstudeertraject Institute for Business Economics (IBE) Hieronder worden kort de rollen van de verschillende betrokkenen bij het afstudeerproces beschreven. N.B. De afstudeerder heeft

Nadere informatie

Examinering NEVI PLP leergang 2013/2014 (onder voorbehoud van wijzigingen)

Examinering NEVI PLP leergang 2013/2014 (onder voorbehoud van wijzigingen) NEVI PLP leergang 2013/2014 (onder voorbehoud van wijzigingen) De hoofdlijnen Verantwoordelijk voor de inhoud van de examinering is een examenbestuur NEVI PLP ten minste bestaande uit: een vertegenwoordiger

Nadere informatie

Het antwoord op uw personele vraagstuk

Het antwoord op uw personele vraagstuk BD Recruitment BV Het antwoord op uw personele vraagstuk Wie bepaalt bij welk re-integratiebedrijf ik terecht kan? De gemeente of UWV WERKbedrijf maakt bij uw re-integratietraject vaak gebruik van een

Nadere informatie

Opleidingsaanbod Enkwest Academie (versie januari 2010)

Opleidingsaanbod Enkwest Academie (versie januari 2010) Opleidingsaanbod Enkwest Academie (versie januari 2010) Enkwest Academie is een opleidingsinstituut, gespecialiseerd in wet en regelgeving én verzekeringsoplossingen rond ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

PvB 3.3 Organiseren van activiteiten

PvB 3.3 Organiseren van activiteiten Deelkwalificatie van volleybaltrainer 3 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NS erkende diploma volleybaltrainer 3 te behalen, moet je vier kerntaken op niveau 3 beheersen. Door met succes een proeve

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Voor wie is deze folder bedoeld? Deze folder is voor u van belang als u een aanvraag tot uitkering wilt indienen op uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. Als u

Nadere informatie

Eerste ervaringen met de WIA in 2006 en 2007

Eerste ervaringen met de WIA in 2006 en 2007 Eerste ervaringen met de WIA in 2006 en 2007 Presentatie: Herwin Schrijver Maandag 29 en woensdag 31 januari 2007 WIA-update, Herwin Schrijver t.b.v. NVP, januari 2007 1 Verzuimeffecten (1) Eind 2006 bleek

Nadere informatie

Dagdeel Een dagdeel is bij BOGO standaard 3 uur, tenzij anders vermeld in de lescyclus van de BOGO.

Dagdeel Een dagdeel is bij BOGO standaard 3 uur, tenzij anders vermeld in de lescyclus van de BOGO. BOGO Begrippenlijst en veel gestelde vragen In alfabetische volgorde vindt u begrippen die BOGO hanteert bij het aanbieden van onderwijs en uitleg over hun betekenis. Onderaan deze lijst kunt u antwoorden

Nadere informatie

Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen! Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering

Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen! Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering IPMA B training Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen! Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering Doelgroep Projectmanagers die in de afgelopen 8 jaar meer

Nadere informatie

Formulier Erkenningsaanvraag

Formulier Erkenningsaanvraag Formulier Erkenningsaanvraag Een erkenningsaanvraag voor de cursus Preventieassistent kan ingediend worden door het bijgaande Formulier naar waarheid in te vullen en gevraagde documentatie bij te voegen.

Nadere informatie

Opleidingen Personeel & Arbeid

Opleidingen Personeel & Arbeid VOORJAAR 2015 Zo investeer ik in mijn eigen toekomst... Opleidingen Personeel & Arbeid van Rendement Bekijk alle Opleidingen Personeel & Arbeid klik hier 2 Opleidingen Personeel & Arbeid van Rendement

Nadere informatie

Dienstverlening Ziektewet-eigenrisicodragerschap

Dienstverlening Ziektewet-eigenrisicodragerschap 1 Dienstverlening ENgage Ziektewet-eigenrisicodragerschap Dienstverlening Ziektewet-eigenrisicodragerschap De Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (kortweg Bezava, maar ook

Nadere informatie

ENgage dienstverlening. bij 12-jaarsverantwoordelijkheid

ENgage dienstverlening. bij 12-jaarsverantwoordelijkheid ENgage dienstverlening bij 12-jaarsverantwoordelijkheid ENgage Werkgeversadvies ENgage voor uw organisatie ENgage adviseert vanuit een visie gericht op het beperken van bestaande, vaak onbekende kosten.

Nadere informatie

BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken

BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken www.segment.nl BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken Investeren in uw persoonlijk vakmanschap 3 Samen studeren in een vaste groep 3 Persoonlijke benadering 3 Gemotiveerde studenten 3 Enthousiaste

Nadere informatie

PVB 3.4 Aansturen van sportkader

PVB 3.4 Aansturen van sportkader PVB 3.4 Aansturen van sportkader Deelkwalificatie van volleybaltrainer 3 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NS erkende diploma volleybaltrainer 3 te behalen, moet je vier kerntaken op niveau 3 beheersen.

Nadere informatie

Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus)

Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus) Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus) De Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVV er) is onmisbaar in de zorg en u wilt uw EVV er de juiste kennis en vaardigheden meegeven.

Nadere informatie

Het kiezen van het juiste re-integratie bureau

Het kiezen van het juiste re-integratie bureau Het kiezen van het juiste re-integratie bureau Presentatie: Het kiezen van het juiste re-integratie bureau Re-integratie tweede spoor biedt werkgevers en werknemers de mogelijkheid om naar passende arbeid

Nadere informatie

Beroepsgerichte Examens Consortium Beroepsonderwijs serie 2014 Zorg & Welzijn Instructie voor de examenkandidaat

Beroepsgerichte Examens Consortium Beroepsonderwijs serie 2014 Zorg & Welzijn Instructie voor de examenkandidaat Beroepsgerichte Examens Consortium Beroepsonderwijs serie 2014 Zorg & Welzijn Instructie voor de examenkandidaat Inleiding In dit document staat informatie die je nodig hebt wanneer je aan de slag gaat

Nadere informatie

Financieel Casemanagement op organisatieniveau

Financieel Casemanagement op organisatieniveau Financieel Casemanagement op organisatieniveau Leer hoe u de organisatie inricht om grip te krijgen op geldstromen sociale zekerheid Bij deze opleiding staat centraal hoe u als casemanager de organisatie

Nadere informatie

Regie op Ziektewet. Krijg inzicht in de gevolgen van de Modernisering van de Ziektewet voor uw organisatie

Regie op Ziektewet. Krijg inzicht in de gevolgen van de Modernisering van de Ziektewet voor uw organisatie Regie op Ziektewet Krijg inzicht in de gevolgen van de Modernisering van de Ziektewet voor uw organisatie Met de opleiding Regie op Ziektewet krijgt u inzicht in de gevolgen van de Modernisering van de

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs

Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs Instituut Fysieke Veiligheid Bureau Toezicht Examinering en Certificering Postbus 7010 6801 HA Arnhem Kemperbergerweg 783, Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl

Nadere informatie

Arbo- en Milieudeskundige

Arbo- en Milieudeskundige Arbo- en Milieudeskundige Doel Ontwikkelen van beleid, adviseren, ondersteunen en begeleiden van management, medewerkers en studenten, alsmede bijdragen aan de handhaving van wet- en regelgeving, binnen

Nadere informatie

Licentieregeling Reddingsbrigade Nederland

Licentieregeling Reddingsbrigade Nederland Licentieregeling Reddingsbrigade Nederland Voorwoord Reddingsbrigade Nederland introduceert per 1 september 2015 de Licentieregeling. Door middel van de licentieregeling wil Reddingsbrigade Nederland een

Nadere informatie

Opleiding tot Ergocoach Zorg

Opleiding tot Ergocoach Zorg Opleiding tot Ergocoach Zorg In de 6-daagse (=12 dagdelen) opleiding tot Ergocoach Zorg worden de kennis en vaardigheden aangereikt om teams op de werkplek te kunnen coachen op een ergonomische én haptonomische

Nadere informatie

2013-2014. Opleiding tot mindfulnesstrainer

2013-2014. Opleiding tot mindfulnesstrainer 2013-2014 Opleiding tot mindfulnesstrainer 1 Opleiding tot mindfulness trainer Inleiding Mindfulness wordt in toenemende mate onderdeel van behandelingen in de algemene en geestelijke gezondheidszorg.

Nadere informatie

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent BPV-praktijkboek Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent Crebocode 90440, dossier 2013-2014 Bedrijfsnaam :. Naam Student : Cohort :.. Wat is een BPV werkboek Dit BPV werkboek maakt onderdeel uit van de Opleiding

Nadere informatie