BELEIDSPLAN TERRAS VOGELS. Mijn club, mijn ideaal!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BELEIDSPLAN TERRAS VOGELS. Mijn club, mijn ideaal!"

Transcriptie

1 BELEIDSPLAN TERRAS VOGELS Mijn club, mijn ideaal!

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Interne analyse Ledenaantal Profilering Accommodatie Externe analyse Demografie Voetbalverenigingen in de regio SWOT-analyse Strategisch beleid Waar staan we in 2014 (visie) Wat is ons bestaansrecht (missie) Strategie Organisatie Bezetting bestuur Taakverdeling bestuur Opstellen begroting Slotwoord

3 1. Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van de vereniging Terrasvogels Voetbal. Het beleidsplan is een leidraad voor het handelen van bestuur, commissies en functionarissen binnen de vereniging. Dit beleidsplan beoogt op een structurele wijze inzicht te geven in de organisatie van Terrasvogels Voetbal, haar doelstellingen en inhoud te geven aan de wijze waarop de gestelde doelstellingen worden gerealiseerd. Het bestuur van Terrasvogels Voetbal (hierna te noemen: voetbalbestuur) en de jeugdcommissie van Terrasvogels Voetbal heeft zich hieraan gecommitteerd. Dit beleidsplan vervangt alle vorige en zal beschikbaar zijn voor alle bestuursleden, trainers, leiders, vrijwilligers en overige leden van SV Terrasvogels die daartoe behoefte hebben. Veranderingen ten aanzien van het te volgen beleid of eventuele afwijkingen ten opzichte van het geformuleerde beleid zullen altijd ter goedkeuring aan het voetbalbestuur en de jeugdcommissie worden voorgelegd. Het voetbalbestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleidsplan. Echter, van ieder lid wordt verwacht dat hij/zij er invulling aan wil en zal geven en zich zal conformeren aan de gestelde regels en het beleid. Om het beleid te realiseren is een goede organisatiestructuur vereist. Hierin zijn en blijven vrijwilligers van groot belang. Daarbij moet het woord vrijwillig niet verward worden met vrijblijvend. Dit houdt in dat ieder zijn of haar taak goed vervult en dit ten goede komt aan de vereniging. Het belang van SV Terrasvogels zal bij het uitoefenen van elke functie voorop staan. De vereniging Terrasvogels Voetbal zal dan ook geen onverantwoorde beslissingen nemen om haar doelen daadwerkelijk te kunnen verwezenlijken. Het beleidsplan zal minimaal twee keer per jaar als agendapunt ter discussie op een bestuursvergadering van het voetbalbestuur staan. 2

4 2. Interne analyse 2.1 Ledenaantal In de afgelopen vijf jaar ( ) laten de ledenaantallen van Terrasvogels Voetbal een groot verloop zien: zo zijn er 245 nieuwe leden bijgekomen, maar ook 237 leden vertrokken of gestopt. Een stijging per saldo van 8 leden, waarbij aangetekend kan worden dat het ledenaantal in 2008 en 2009 licht daalde en er de laatste twee jaar een stijging van het aantal leden is opgetreden (zie tabel 1). Jaar Aanmeldingen Afmeldingen Saldo Tabel 1 Voor aanvang van het seizoen 2011/2012 telde Terrasvogels Voetbal ongeveer 250 leden en kwamen er 16 elftallen uit in de KNVB-competitie, als volgt verdeeld: Categorie Team Niveau seizoen 2011/2012 Senioren Zondag 1 5 e klasse KNVB Senioren Zondag 2 3 e klasse (reserve) KNVB Senioren Zondag 3 6 e klasse (reserve) KNVB Senioren Zondag 4 6 e klasse (reserve) KNVB Senioren Zondag 5 7 e klasse (reserve) KNVB Senioren Zondag 6 7 e klasse (reserve) KNVB Senioren Dames 1 5 e klasse KNVB Senioren Zaterdag 1 4 e klasse (reserve) KNVB Junioren Geen A-junioren - Junioren Geen B-junioren - Junioren C1 3 e klasse KNVB Pupillen D1 4 e klasse KNVB Pupillen E1 3 e klasse KNVB Pupillen E2 5 e klasse KNVB Pupillen E3 6 e klasse KNVB Pupillen F1 5 e klasse KNVB Pupillen F2 7 e klasse KNVB Pupillen Mini s 1 e klasse KNVB Pupillen Trapvogels Tabel Profilering Profilering heeft te maken met de uitstraling / het imago dat de vereniging nastreeft en uitdraagt. Niet alleen naar de leden, maar zeker ook naar de verschillende externe partijen binnen de gemeenschap, gemeente en regio. Binnen de gemeenschap wordt Terrasvogels Voetbal gezien als een kwalitatieve en deskundige vereniging, waar de zaken goed geregeld zijn. Zo wordt er gebruik gemaakt van een deskundige, gediplomeerde begeleiding voor alle prestatiegerichte elftallen. Hierdoor ontstaat een grote betrokkenheid van de diverse externe 3

5 partijen, zoals ouders, sponsoren, lokale media en overheden. Deze partijen spelen een belangrijke rol voor de vereniging. Verder is Terrasvogels Voetbal een gezellige vereniging waar iedereen zich thuis voelt en waar men op een correcte manier met elkaar omgaat. Het naleven van fatsoensnormen en gedragsregels staat dan ook hoog in het vaandel. Niet in de laatste plaats is de Terrasvogels een laagdrempelige club, waar in principe een ieder terecht kan om te voetballen op zijn of haar eigen niveau. Er worden met regelmaat activiteiten voor de verschillende doelgroepen georganiseerd, waarbij de goede sfeer binnen de club centraal staat. 2.3 Accommodatie De accommodatie van Terrasvogels Voetbal bestaat uit een hoofdveld en een tweede veld. Dit tweede veld is voorzien van lichtmasten en doet tevens dienst als trainingsveld. Het hoofdveld mag zonder toestemming van het voetbalbestuur niet als trainingsveld worden gebruikt. De trainingen van de senioren- en jeugdelftallen vinden plaats volgens een vast rooster dat aan het begin van elk seizoen in overleg tussen voetbalbestuur, trainers en aanvoerders wordt vastgesteld. De terreinconsul bepaalt wanneer velden worden goed- of afgekeurd. In geval van afkeuring stelt de terreinconsul de trainers hiervan tijdig op de hoogte. 4

6 3. Externe analyse 3.1 Demografie Het aantal inwoners van Santpoort bedroeg in , waarvan in Santpoort- Noord en in Santpoort-Zuid. De huidige bevolkingsverdeling naar leeftijd is in tabel 3 weergegeven. Gebied Tabel 3 Niveau Bevolking naar leeftijdsgroep - 0 tot 15 jaar [%] Bevolking naar leeftijdsgroep - 15 tot 25 jaar [%] Bevolking naar leeftijdsgroep - 25 tot 45 jaar [%] Bevolking naar leeftijdsgroep - 45 tot 65 jaar [%] Bevolking naar leeftijdsgroep - 65 jaar en ouder [%] Wijk 06 Santpoort-Noord Wijk Kerkpadbuurt Buurt Biezenbuurt Buurt West Indische buurt Buurt Santpoort-Dorp Buurt Bloemenbuurt Buurt Kerkerinkbuurt Buurt Spanjaardsbergbuurt Buurt Santhaesbuurt Buurt Wijk 07 Santpoort-Zuid Wijk Neethofbuurt Buurt Rijkersparkbuurt Buurt Blekersbuurt Buurt Eltabuurt Buurt Voor de buurt waarin Terrasvogels ligt, de Eltabuurt, valt op dat de jeugd (0 tot 15 jaar) het minst vertegenwoordigd is (12%), terwijl de oudste leeftijdscategorie (65 jaar en ouder) het meest vertegenwoordigd is (32%). De percentages zijn gemeten over alle buurten van Santpoort respectievelijk het laagste en het hoogste percentage. Hoewel bovenstaand overzicht alleen de demografie van Santpoort toont, zal Terrasvogels zich ook richten op Haarlem-Noord, omdat daar, ondanks het grote aantal voetbalverenigingen, toch een latente behoefte is. 3.2 Voetbalverenigingen in de regio Voor een vergelijking met voetbalverenigingen in de regio, zijn alle voetbalverenigingen binnen een straal van 4 kilometer (hemelsbreed) van Terrasvogels in kaart gebracht (zie figuur 1, pag. 5). In totaal zijn dat 11 voetbalverenigingen, te weten: OG, DSS, EDO, Haarlem/Kennemerland, VVH Velserbroek, Bloemendaal, Schoten, Velsen, VSV, Waterloo en IJmuiden. Om een beeld te krijgen van waar Terrasvogels Voetbal nu staat, is een inventarisatie gemaakt van het aantal teams bij elk van deze verenigingen (tabel 3). Tabel 4 A B C D E F G H I J K L Aantal teams TV OG DSS EDO Ken VVH Blo Sch Vel VSV Wat IJm Tot. Markt% Afstand in km (hemelsbreed) 0 1,1 1,1 1,2 1,2 1,3 1,4 1,4 2,5 3,3 3,6 4 Senioren (zaterdag) ,1% Senioren (zondag) ,7% Dames ,1% Totaal seniorenteams ,3% A-junioren ,0% B-junioren ,0% C-junioren ,7% D-pupillen ,1% E-pupillen ,8% F-pupillen ,0% Totaal jeugdteams ,8% Totaal teams ,0% Mini's (aantal spelers) ,7% 5

7 Tabel 4 toont het volgende aan: - Qua aantal seniorenteams (inclusief Dames) is Terrasvogels de 6 e club in de regio (7,3% van het totaal aantal seniorenteams) - Terrasvogels heeft het hoogste marktaandeel bij de Dames (11,1% van het totaal aantal damesteams (9) in de regio) en het laagst bij de A- en B-junioren (0%) - Qua aantal jeugdteams (A t/m F) blijft Terrasvogels ver achter bij de rest van de clubs; alleen VVH/Velserbroek en Waterloo hebben minder jeugdteams - Grootste clubs qua jeugdteams zijn onze buren DSS (64) en Bloemendaal (43) - Qua aantal Mini s is Terrasvogels de 4 e club in de regio Figuur 1 6

8 4. SWOT-analyse Uit voorgaande analyses kan onderstaande SWOT-matrix worden opgesteld. Sterkte Saamhorigheid Gezelligheidsvereniging Omnivereniging Nette buurt Stijgend aantal leden en seniorenteams afgelopen 2 jaar Betrokkenheid van de ouders bij de jeugdelftallen dan wel vereniging Gediplomeerde en deskundige trainersstaf (ook bij de jeugd) Kansen Aanleg kunstgrasveld(en) Populariteit dames/meisjes voetbal Bereik leden via internet en sociale media Geplande nieuwbouw Mogelijk nieuw sportpark in Santpoort-Noord Latente voetbalbehoefte in Haarlem- Noord Zwakte Aantal vrijwilligers neemt af Geringe aantal jeugdteams Komende jaren nauwelijks doorstroming van eigen jeugd naar selectie / senioren Opleiding van eigen jeugdtrainers Relatief groot verloop Bedreigingen Vergrijzing Santpoort-Zuid Stijging van de accommodatiekosten Verschuiving onderhoud van velden van gemeente naar vereniging Het vertrekken dan wel omvallen van teams Bereidheid vrijwilligerswerk neemt af Het vervagen van normen en waarden De genoemde zwakten en kansen zijn zoveel mogelijk in de doelstellingen (paragraaf 6.2) opgenomen. Uiteraard zonder de sterkten uit het oog te verliezen, maar deze juist te benutten in het realiseren van de doelstellingen. 7

9 5. Strategisch beleid 5.1 Waar staan we in 2014 (visie) Terrasvogels Voetbal bevordert in de regio Santpoort zowel prestatie- als recreatievoetbal en bedient de regio Santpoort op maat door in hun sportieve voetbalbehoefte te voorzien. Terrasvogels Voetbal zet zich in voor iedereen die de club een warm hart toedraagt. Dat betekent dat, naast aandacht voor alle leden, het voetbalbestuur ook nadrukkelijk het contact met de sponsoren en supporters goed onderhoud. In 2014 is Terrasvogels Voetbal: Een goed georganiseerde, financieel gezonde vereniging o Met een transparante organisatiestructuur o Met positieve berichtgeving in de media o Luisterend naar wensen/opmerkingen van teams of individuele leden (jeugd/senioren) o Met een accommodatie die een ieder waardeert als zijnde een sportieve plaats en een gezellige omgeving o Waar tegenstanders met plezier naar toe willen komen en waar sportiviteit hoog in het vaandel staat. Ambitie Onze ambitie is om, rekening houdend met de beschikbare middelen, zo hoog mogelijk te voetballen met onze standaardteams en jeugdselectieteams. Concreet betekent dat onze selectieteams (Terrasvogels Zo 1 en Zo 2) in 2014 in de 4e klasse respectievelijk reserve 3e klasse spelen. Randvoorwaarde is dat selectiespelers nooit individueel worden betaald om bij Terrasvogels te komen voetballen. Onze hoogste jeugdteams B1, C1, D1 en E1 spelen in 2014 minimaal 2e klasse. Om het eerste elftal van Terrasvogels Voetbal terug te krijgen in de vierde klasse en minimaal te houden, streeft Terrasvogels Voetbal voor de jeugd een piramidevorm na (minimaal: 1 A- team, 1 B-team, 2 C-teams, 2 D-teams, 4 E-teams en 5 F-teams) en wordt er tevens naar gestreefd om een ledencommissie in het leven te roepen die zich bezighoudt met ledenbehoud en ledenwerving. Selectiespelers hebben een voorbeeldfunctie naar de overige leden van de vereniging en doen wat terug voor de vereniging door het helpen verzorgen of geven van trainingen, het begeleiden van de jeugd of het vervullen van andere vrijwilligerstaken. Om het recreatieve aspect niet uit het oog te verliezen, besteedt de club eveneens aandacht aan nevenactiviteiten. Deze zullen het gezamenlijke clubgevoel ten goede komen. Accommodatie Verder verwachten we dat we in 2014 de beschikking hebben over faciliteiten van voldoende niveau, zoals een kunstgrasveld, om het intensieve gebruik van het tweede veld aan te kunnen. Of dat daadwerkelijk gerealiseerd kan worden hangt af van het gemeentelijk sportbeleid. Familiegevoel Een belangrijk kenmerk van Terrasvogels is het familiegevoel (saamhorigheid). Er heerst een sfeer van openheid en gastvrijheid, waar mensen zich welkom voelen en waar men zich snel 8

10 thuis voelt. Vrijwilligers zijn gericht op een goede onderlinge samenwerking. Het persoonlijk belang is ondergeschikt aan het Terrasvogels-belang. 5.2 Wat is ons bestaansrecht (missie) Terrasvogels Voetbal wil voorzien in de ambitie van en plezier geven aan iedereen die de club een warm hart toedraagt. Onze mission statement is: Mijn club, mijn ideaal! 5.3 Strategie Om onze visie en missie te bereiken, zijn per bestuurslid doelstellingen geformuleerd die in paragraaf 6.2 zijn vermeld. Daarbij hanteert het voetbalbestuur de volgende strategie: Vasthouden bestaande leden (hen stééds wat bieden) door kwaliteit te bieden en dit te communiceren naar alle doelgroepen Voor alle leeftijdscategorieën: steeds blijven zoeken naar nieuwe leden, maar met name toestroom van jonge leden blijven stimuleren (mini s, Trapvogels) door gerichte acties en activiteiten. 9

11 6. Organisatie 6.1 Bezetting bestuur Het bestuur van de voetbalvereniging Terrasvogels bestaat uit de volgende functies (het dagelijks bestuur is blauw omkaderd): Voorzitter Penningmeester Secretaris Voorzitter PR & Sponsorcommissie Bestuurslid Kleding & Materiaal Bestuurslid Selectiezaken Voorzitter Jeugdcommissie Bestuurslid Overige senioren & Dames 6.2 Taakverdeling bestuur Hieronder wordt beschreven welke verantwoordelijkheid en taken per functie wordt verwacht. Voorzitter Het aansturen van het voetbalbestuur dat op haar beurt verantwoordelijk is voor de aansturing van de vereniging zodanig dat er een verantwoord sportief en financieel beleid wordt gevoerd - Het leiden van de bestuursvergaderingen - Toezien op het functioneren van de overige bestuursleden en bijsturen waar nodig - Het vertegenwoordigen van de vereniging bij officiële gelegenheden (externe contacten) - Optreden bij onverwachte situaties, problemen en calamiteiten - Het onderhouden van de algemene contacten met gemeente en andere instanties - Het bewaken en uitdragen van de visie, missie en het strategisch beleid van de vereniging - Zitting in en verantwoording afleggen aan het Hoofdbestuur van SV Terrasvogels 10

12 Penningmeester Het voeren van het totale financiële beleid binnen de vereniging, waarbij gezorgd wordt voor een financieel gezonde vereniging. - Het voeren van de gehele financiële verenigingsadministratie. - Het verzorgen van de jaarlijkse begroting en rapportages. - Het bewaken van de in- en uitgaande geldstromen - Het onderhouden van contacten betreffende financiën met de KNVB, gemeente, fiscus en andere instanties. - Het verzorgen van inning van contributies en boetes 1. Sturen op een jaarlijkse positief (winst)saldo gedurende de komende 3 seizoenen 2. Liquiditeitspositie (kasmiddelen) is jaarlijks positief gedurende de komende drie seizoenen 3. Transparantie van uitgaven en ontvangsten richting leden (op de algemene ledenvergadering) Secretaris Het verzorgen van een algemene registratie, administratie en verslaglegging van de gehele vereniging zodanig dat alle betrokkenen tijdig en volledig worden geïnformeerd. - Voorbereiden, uitschrijven van algemene ledenvergaderingen en maken van notulen. - Archivering van documenten en verwerking van de post - Het beheren van de ledenadministratie - Het beheren van de spelerspassen - Het onderhouden van de contacten met de KNVB, aanspreekpunt binnen de vereniging - Het inschrijven van teams bij de KNVB voor deelname aan competitie 1. Jaarlijks voor het einde van de overschrijvingstermijn up to date hebben van de ledenadministratie Bestuurslid Selectiezaken Het zodanig uitvoeren van het voetbal technisch beleid voor de selectie elftallen dat optimale prestaties worden behaald. - Het opstellen en borgen van het organisatorische beleid m.b.t. de selectie-elftallen - Het samenstellen van de begeleiding rondom de selectie-elftallen, te weten gediplomeerde trainer(s), leiders, grensrechters en verzorgers - Het onderhouden van de contacten met de begeleiding rondom de selectie-elftallen - Het aanspreekpunt binnen het bestuur voor selectie gerelateerde zaken - Het naar machte proberen op peil te houden van de selectieelftallen zowel op kwalitatief 1. De selectie bestaat minimaal voor de helft uit spelers die in de jeugd bij Terrasvogels voetbalden 11

13 als kwantitatief gebied - In samenspraak met de verantwoordelijke trainer(s) organiseren van oefenwedstrijden Bestuurslid Overige senioren & Dames Het toezien op de tevredenheid van de overige senioren - Het onderhouden van de contacten met de aanspreekpunten van deze elftallen - In samenspraak met de aanspreekpunten van deze elftallen eventueel oefenwedstrijden tot stand brengen - Het aandragen en ondersteunen van gezamenlijke activiteiten in overleg met een eventuele activiteitencommissie - Samenstellen van de begeleiding (indien nodig) van de overige seniorenelftallen 1. Huidig aantal seniorenteams (exclusief Dames) minimaal behouden. 2. Uitbreiden damesteam naar minimaal twee binnen drie jaar 3. Aantal opzeggingen verminderen naar max. 10 leden per jaar Wedstrijdsecretaris 1 Het zorgen voor een planning van alle oefen- en competitiewedstrijden bij de senioren. - Zorgen voor een planning van veld- en kleedkamerindeling. - Zorgen voor de aanstelling van scheidsrechters bij thuiswedstrijden. - Het verspreiden van wedstrijdschema s Voorzitter Jeugdcommissie Verbindend element tussen voetbalbestuur en jeugdcommissie, weet wat er leeft onder de jeugd en weet hieruit voortvloeiende zaken te communiceren en te vertalen naar financiële consequenties. - Het leiden van vergaderingen van de jeugdcommissie - Monitoren uitvoering jeugdplan en opleidingsplan - Organiseren activiteiten voor de jeugd 1. Vanaf seizoen 2014/2015 hebben van minimaal 1 B- junioren team, 2 C- juniorenteams, 2 D- juniorenteams en 3 E- en 4 F- teams 2. Voor aanvang van seizoen 2012/2013 up to date hebben van een opleidingsplan voor jeugdtrainers 3. Minimaal de helft van de benodigde trainers komt voor aanvang seizoen 2014/2015 voort uit de eigen gelederen (het liefst (ex-) selectiespelers) 4. Minimaal vier keer per jaar organiseren van een activiteit voor elk jeugdteam 1 Ondergebracht bij de Voorzitter Jeugdcommissie 12

14 5. De 1e teams in elk leeftijdscategorie spelen minimaal 2e klasse 6. Jaarlijks organiseren van een voetbaltoernooi voor eerstejaars D-pupillen 7. Minimaal 2 meisjesteams binnen drie jaar Voorzitter PR & Sponsorcommissie Verantwoordelijk voor de profilering naar binnen en naar buiten toe. Er voor zorg dragen dat de voetbalvereniging Terrasvogels via diverse (sociale) media continue op een positieve en optimale manier naar buiten wordt gedragen. - Opstellen, implementeren en uitvoeren van beleid met betrekking tot sponsoring en PR - Zorg dragen voor de invulling van de website (tekst en foto s) - Het informeren van de (lokale) media m.b.t. clubnieuws en activiteiten. - Het werven van nieuwe sponsors - Het onderhouden van de contacten met bestaande sponsors - Het fungeren als contactpersoon met de overige leden van de sponsorcommissie 1. Verdubbeling van het aantal sponsors ten opzichte van het huidige aantal 2. Minimaal 1 keer per maand positieve berichtgeving in de lokale media 3. Minimaal 3 keer per jaar uitnodigen van sponsors voor een thuiswedstrijd van Zo 1 4. Minimaal 1 keer per twee weken een digitale nieuwsbrief naar alle leden Bestuurslid Kleding & Materiaal Het zorgen voor een optimale staat van alle kleding en materialen binnen de vereniging - Uitgave van alle materialen m.b.t. kleding en ballen. - Het beheren en uitgeven van sleutels van alle gebouwen en/of vertrekken waar trainers en leiders toegang tot dienen te hebben. 1. Jaarlijks ultimo juli de door de commissies opgegeven kleding en materialen ter beschikking hebben 6.3 Opstellen begroting De begroting wordt door de penningmeester opgesteld na inbreng en overleg van de andere bestuursleden. Dat betekent dat alle commissies en bestuursleden voorafgaand aan ieder nieuw seizoen (eind juni) een begroting indienen waarin alle geplande activiteiten staan beschreven en begroot, zowel qua opbrengsten als kosten. Deze begrotingen worden ingediend bij de penningmeester. In het voetbalbestuur wordt de begroting vervolgens besproken en na eventuele correcties goedgekeurd en voorgelegd aan de algemene ledenvergadering. 13

15 7. Slotwoord Vereniging Terrasvogels Voetbal heeft nu een nieuw en ambitieus beleidsplan. In bestuursvergaderingen zullen veel acties worden besproken die dienen om de doelstellingen uit dit beleidsplan te kunnen realiseren. Van belang is dat er goed en duidelijk gecommuniceerd worden binnen de vereniging, maar ook naar buiten toe, zodat duidelijk is wat er speelt binnen de vereniging en waar de vereniging voor staat. Wanneer het ergens tegenzit, maar ook meezit, dan moet daar over gecommuniceerd worden. Net als alle andere verenigingen is Terrasvogels Voetbal afhankelijk van vrijwilligers, de bekende kurk waar een vereniging op drijft. Allen die betrokken zijn bij Terrasvogels Voetbal moeten nu gezamenlijk de schouders er onder zetten. Op die manier krijgen we weer een bloeiende en groeiende vereniging die ambitie en plezier uitstraalt. Samen is niet alleen!!! 14

Kernwaarden Wij vinden het belangrijk dat leden, sponsoren en supporters ons ervaren en herkennen als

Kernwaarden Wij vinden het belangrijk dat leden, sponsoren en supporters ons ervaren en herkennen als STRATEGIE 2012-2015 Missie (Wie zijn wij) Voor de vereniging en haar leden de positie van S.V.M.E. in de Eijsdense gemeenschap verankeren, waardoor de toekomst wordt gegarandeerd. S.V.M.E. is een vereniging

Nadere informatie

Technische coördinator Senioren. Commercieel. Klankbord. Sponsor Commissie. Spelersraad Commissie. Leider & grensrechter.

Technische coördinator Senioren. Commercieel. Klankbord. Sponsor Commissie. Spelersraad Commissie. Leider & grensrechter. Bestuur VV SWEEL Voorzitter Wedstrijd Secretariaat Secretaris Financiën Faciliteiten Beheerder Commercieel Technische coördinator Senioren Voetbalzaken Jeugd Technisch coördinator Jeugd Missie Visie Wedstrijd

Nadere informatie

(Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31

(Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31 (Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31 Auteur : Jolanda Brokx, Oscar Schouten Versie : 1.1 Datum : april 2015 Contents 2. Inleiding... 3 3. Visie... 3 4. Verenigingsstructuur... 3 5. Aantal

Nadere informatie

Meisjes- en vrouwenvoetbal SDV Barneveld. Beleidsplan

Meisjes- en vrouwenvoetbal SDV Barneveld. Beleidsplan Meisjes- en vrouwenvoetbal SDV Barneveld Beleidsplan 2016 2019 Versie 2.0 17 november 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Voorwoord... 3 2. Beleid meisjes- en vrouwenvoetbal... 4 2.1 Doelstellingen...

Nadere informatie

SAMEN SCOREN. Beleidsplan Fc. Grootegast 2015-2020. Fc. Grootegast Provincialeweg 139 9863 PE Doezum 0594 612608 (sportcomplex)

SAMEN SCOREN. Beleidsplan Fc. Grootegast 2015-2020. Fc. Grootegast Provincialeweg 139 9863 PE Doezum 0594 612608 (sportcomplex) SAMEN SCOREN Beleidsplan 2015-2020 is een grote, ambitieuze dorpsvereniging uit Grootegast/Doezum en telt in 2015 ongeveer 520 leden, 33 teams en ruim 100 vrijwilligers. De vereniging heeft een regionale

Nadere informatie

Voetbalbeleidsplan 2011-2015. Oog op de toekomst, actie voor morgen

Voetbalbeleidsplan 2011-2015. Oog op de toekomst, actie voor morgen Oog op de toekomst, actie voor morgen Agenda 1. Opening/inleiding 2. Terugblik opbrengst beleidsavond februari 2010 3. Doelstellingen voetbal beleidsplan 2011 2015 4. Vragenronde 5. Afsluiting Overige

Nadere informatie

Beleidsplan vv Schoonebeek sv Weiteveense Boys. (Samenwerkingsverband voor A, B en C junioren)

Beleidsplan vv Schoonebeek sv Weiteveense Boys. (Samenwerkingsverband voor A, B en C junioren) Beleidsplan vv Schoonebeek sv Weiteveense Boys (Samenwerkingsverband voor A, B en C junioren) Nieuw Schoonebeek, 14 mei 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 3 3. Ledenaantallen/elftalindeling

Nadere informatie

Driejarig Uitvoeringsplan afdeling Jeugd sv Enter Periode 1 januari 2012 tm 31 december 2014

Driejarig Uitvoeringsplan afdeling Jeugd sv Enter Periode 1 januari 2012 tm 31 december 2014 CONCEPT Driejarig Uitvoeringsplan afdeling Jeugd sv Enter Periode 1 januari 2012 tm 31 december 2014 JEUGDBESTUUR sv ENTER November 2012 Binden en Groeien Jeugdbestuur sv Enter 1 Inleiding Recent heeft

Nadere informatie

Totaal 505 leden Groeiende Jeugdafdeling (250 junioren en pupillen)

Totaal 505 leden Groeiende Jeugdafdeling (250 junioren en pupillen) VV Bergambacht Totaal 505 leden Groeiende Jeugdafdeling (250 junioren en pupillen) => We hebben de jeugd, dus we hebben de toekomst! 150 actieve vrijwilligers; bestuur, (diverse) commissieleden, leid(st)ers,

Nadere informatie

De vacaturebank van SV Zwolle.

De vacaturebank van SV Zwolle. De vacaturebank van SV Zwolle. Geef de code op van de werkzaamheden die u wilt verrichten als vrijwilliger! Code Omschrijving. 14.10 Administratiecommissie. Kennis van Exel en cijfermatig een pre. 14.20

Nadere informatie

Bestuur Dagelijks bestuur : Voorzitter + Secretaris + Penningmeester Bestuurslid algemene-, accommodatie-, jeugdzaken Commissievoorzitters (6)

Bestuur Dagelijks bestuur : Voorzitter + Secretaris + Penningmeester Bestuurslid algemene-, accommodatie-, jeugdzaken Commissievoorzitters (6) INFORMATIE VOETBALVERENIGING HSC 28 Organisatie van de vereniging Onze vereniging heeft een bestuur welke is opgebouwd uit een dagelijks bestuur, en commissieleden, n.l. bij voorkeur de voorzitters van

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan VV Dongen op weg naar 100 jaar

Meerjarenbeleidsplan VV Dongen op weg naar 100 jaar Meerjarenbeleidsplan 2014-2023 VV Dongen op weg naar 100 jaar Inhoudsopgave 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Inleiding Beschrijving van de vereniging 2.1 Historie 2.2 Organisatiestructuur 2.3 Vereniging

Nadere informatie

Voorzitter JC. De voorzitter TCJ (Technische Commissie Jeugd) heeft structureel een eigen commissie en neemt zitting in de Jeugdcommissie.

Voorzitter JC. De voorzitter TCJ (Technische Commissie Jeugd) heeft structureel een eigen commissie en neemt zitting in de Jeugdcommissie. Samenstelling, werkwijze en taken Jeugdcommissie 1) Algemeen De Jeugdcommissie is eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het gehele jeugdvoetbal van de vereniging. De Jeugdcommissie moet vooral

Nadere informatie

VOETBALPLAN RKSV DE TUKKERS

VOETBALPLAN RKSV DE TUKKERS VOETBALPLAN RKSV DE TUKKERS OKTOBER 2011 Voetbalplan RKSV De Tukkers Page 1 Inhoud Inleiding 3 Missie en doelstellingen 4 Opbouw van het plan 5 Organisatie 6 Werkgroepen 8 Technische Commissies 8 Functieomschrijvingen

Nadere informatie

Bij indeling van recreatieve teams: Teams op basis van gelijkwaardige kwaliteiten en leeftijdscategorie. Gelijkwaardige teams.

Bij indeling van recreatieve teams: Teams op basis van gelijkwaardige kwaliteiten en leeftijdscategorie. Gelijkwaardige teams. Selectiebeleid VV Gilze 2015 2020. Het selectiebeleid moet een middel zijn om de doelstellingen, die zijn bepaald in het technisch beleidsplan VV Gilze, te bereiken. Door middel van dit schrijven willen

Nadere informatie

beleidsplan vv Musketiers (juli 2015)

beleidsplan vv Musketiers (juli 2015) Elst, juli 2015 Voorwoord De voetbal vereniging Musketiers is opgericht in januari 1952. Wij mogen ons gelukkig prijzen met een goede ledenaanwas en zijn een financieel gezonde vereniging. Zoals bij veel

Nadere informatie

Voetbal is een teamsport, het runnen van een club ook

Voetbal is een teamsport, het runnen van een club ook Voetbal is een teamsport, het runnen van een club ook Beleid Jeugdafdeling S.V. Real Lunet Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Inleiding...3 Visie...3 Beleid...4 Selectiebeleid...4 Overlegstructuur...5 Organigram

Nadere informatie

Toekomst SVMM Voetbal Jeugd en Senioren (Vanaf seizoen 2009/2010 t/m 2010/2011) Definitief. 20 april 2009 (versie 1.0)

Toekomst SVMM Voetbal Jeugd en Senioren (Vanaf seizoen 2009/2010 t/m 2010/2011) Definitief. 20 april 2009 (versie 1.0) Contourennota Toekomst SVMM Voetbal Jeugd en Senioren (Vanaf seizoen 2009/2010 t/m 2010/2011) Definitief 20 april 2009 (versie 1.0) INHOUDSOPGAVE Blz. 1. INLEIDING 3. 2. TOEKOMST SENIOREN SVMM VOETBAL

Nadere informatie

Sportclub Deventer. Organisatie Sportclub Deventer

Sportclub Deventer. Organisatie Sportclub Deventer Organisatie Sportclub Deventer Doel: Invulling geven aan een nieuwe organisatie, met heldere verdeling van taken en verantwoordelijkheden, die past bij de fase waarin Sportclub Deventer zich bevindt en

Nadere informatie

Voetbalbeleidsplan. Senioren Enter Vooruit

Voetbalbeleidsplan. Senioren Enter Vooruit Voetbalbeleidsplan Senioren Enter Vooruit 12 september 2013 Inhoud 1 Inleiding 2 Doel en missie Enter Vooruit 2.1 Missie 2.2 Algemene doelstellingen vanaf 2013 2.3 Seniorenvoetbal Omvang 3 Prestatieteams

Nadere informatie

Trekvogels. Op naar 100 jaar. concept 3.0 (29 maart 2014) Beleidsplan 2014/2022. Samen zijn we de vereniging!

Trekvogels. Op naar 100 jaar. concept 3.0 (29 maart 2014) Beleidsplan 2014/2022. Samen zijn we de vereniging! Trekvogels Op naar 100 jaar Samen zijn we de vereniging! Beste leden van voetbalvereniging Trekvogels, Tijdens de algemene ledenvergadering in november 2013 hebben we een goede discussie gevoerd aan de

Nadere informatie

Arbitrageplan Olympia 60

Arbitrageplan Olympia 60 Arbitrageplan Olympia 60 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. Organisatiestructuur 4. Taken arbitragecommissie 5. Profielschets verenigingsscheidsrechter 6. Organisatie rond wedstrijden 7. Werving,

Nadere informatie

Voorstel vanuit de werkgroep samenwerking Sint Joris/Zeddam

Voorstel vanuit de werkgroep samenwerking Sint Joris/Zeddam Voorstel vanuit de werkgroep samenwerking Sint Joris/Zeddam Al enkele jaren spelen jeugdleden van Sint Joris en Zeddam samen in teams die bij de KNVB zijn aangemeld als SJT (samenwerkende jeugdteams).

Nadere informatie

v.v. TREKVOGELS Beleidsplan 2014-2018 Een prachtige historie en een glansrijke toekomst

v.v. TREKVOGELS Beleidsplan 2014-2018 Een prachtige historie en een glansrijke toekomst v.v. TREKVOGELS Beleidsplan 2014-2018 Een prachtige historie en een glansrijke toekomst Voorwoord Tijdens de algemene ledenvergadering in november 2013 hebben we een goede discussie gevoerd aan de hand

Nadere informatie

Enquête Jeugdbeleid vv SDS

Enquête Jeugdbeleid vv SDS Enquête Jeugdbeleid vv SDS Aug, 2010 Beste SDS ers, Als reeds vermeld in ons verenigingsblad De Treffer doe ik namens de jeugdcommissie van vv SDS onderzoek naar het beleid van onze jeugdafdeling. Het

Nadere informatie

Beleidsplan RKVV Roosendaal 2012-2015. 11 mei 2012

Beleidsplan RKVV Roosendaal 2012-2015. 11 mei 2012 Beleidsplan RKVV Roosendaal 2012-2015 11 mei 2012 Missie en visie RKVV Roosendaal Missie: RKVV Roosendaal is een voetbalvereniging die een platform biedt om mensen en organisaties te verenigen. Visie:

Nadere informatie

Zonder scheidsrechter geen wedstrijd

Zonder scheidsrechter geen wedstrijd Zonder scheidsrechter geen wedstrijd Arbitrageplan RKVV Roosendaal 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. Organogram en structuur 4. Organisatie 5. Werving, selectie en behoud. 6. Opleiding

Nadere informatie

FUSIEPROCES. ALV 1 oktober 2015

FUSIEPROCES. ALV 1 oktober 2015 FUSIEPROCES ALV 1 oktober 2015 ONDERWERPEN - Tijdpad fusie - Organogram - Missie, visie & beleid - Keuze zaterdag / zondag voor selectie senioren - Accommodatie TIJDPAD FUSIEPROCES maart-oktober 2015:

Nadere informatie

Informatieboekje nieuwe jeugdleden SDV BARNEVELD

Informatieboekje nieuwe jeugdleden SDV BARNEVELD Informatieboekje nieuwe jeugdleden SDV BARNEVELD AUGUSTUS 2014 1 INHOUDSOPGAVE 1. Voetballen bij SDV Barneveld... 3 1.1. Voorwoord... 3 1.2. Vrijwilligers... 3 2. De structuur van de vereniging... 4 2.1.

Nadere informatie

Beleidsplan senioren. r.k.v.v. H.S.C. 28

Beleidsplan senioren. r.k.v.v. H.S.C. 28 Beleidsplan senioren r.k.v.v. H.S.C. 28 September 2009 Technisch beleidsplan r.k.v.v. H.S.C. 28 Pagina 1 Technisch beleid senioren INLEIDING De afgelopen jaren is verschillende keren een discussie gevoerd

Nadere informatie

Structuur Jeugdafdeling sv Die Haghe

Structuur Jeugdafdeling sv Die Haghe Structuur Jeugdafdeling sv Die Haghe Vastgesteld door het bestuur en de jeugdcommissie, januari 2010 ALGEMEEN De eerste van de gestelde randvoorwaarden ter realisering van de doelstellingen is een goede

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan CVV Zwervers 2014 2020

Jeugdbeleidsplan CVV Zwervers 2014 2020 Jeugdbeleidsplan CVV Zwervers 2014 2020 Onze jeugd heeft de toekomst Inhoud 1. Inleiding 3 2. Missie en visie 3 2.1 Missie 3 2.2 Visie 4 3. Doelstelling 4 3.1 Algemeen 4 3.2 Concretisering doelstelling

Nadere informatie

Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019. Versie 12 maart 2015

Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019. Versie 12 maart 2015 Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019 Versie 12 maart 2015 1 Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019 1. Financieel gezond en betaalbaar 2. Gezelligheid 3. Sportieve ambitie 4. Voldoende zaalcapaciteit

Nadere informatie

Voetbalvereniging de Blokkers. Beleidsplan Meisjes- en Damesvoetbal

Voetbalvereniging de Blokkers. Beleidsplan Meisjes- en Damesvoetbal Voetbalvereniging de Blokkers Beleidsplan Meisjes- en Damesvoetbal Inhoudsopgave Inleiding pag. 2 Missie pag. 3 Organisatie pag. 4 Beleidsdoelstellingen pag. 5 1. Inleiding Het meisjes- en damesvoetbal

Nadere informatie

Bijlage 4 Inventarisatie van door jeugdbestuur uit te werken punten (hoofdstuk 5)

Bijlage 4 Inventarisatie van door jeugdbestuur uit te werken punten (hoofdstuk 5) De Commissie heeft vanuit de moederverenigingen op het gebied van de organisatie rondom voetbal de nodige informatie verzameld. Daarnaast heeft de Commissie intern op basis van discussie een aantal inzichten

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN. UDI 19 Beter Bed Seizoenen 2009 / 2014

STRATEGISCH BELEIDSPLAN. UDI 19 Beter Bed Seizoenen 2009 / 2014 Opgesteld: Versie nr. 12 STRATEGISCH BELEIDSPLAN UDI 19 Beter Bed Seizoenen 2009 / 2014 STRATEGISCH PLAN UDI 19 Beter Bed INHOUDSOPGAVE: - INLEIDING - MISSIE - VISIE - DOELSTELLINGEN - TIJDSPAD / ACTIES

Nadere informatie

Waar deze avond voor is bedoeld.

Waar deze avond voor is bedoeld. Welkom Waar deze avond voor is bedoeld. -Wij willen informeren -Wij willen enthousiasmeren -Wij willen feedback krijgen -Wij willen met een goed gevoel naar huis gaan Gezamenlijke jeugdafdeling Hoe ziet

Nadere informatie

Informatiebrochure voor nieuwe leden en ouders / verzorgers

Informatiebrochure voor nieuwe leden en ouders / verzorgers Bewaarexemplaar Informatiebrochure voor nieuwe leden en ouders / verzorgers www.vvworkum.nl Inleiding Welkom nieuwe leden en ouders / verzorgers Je bent nu in het bezit van de informatiebrochure van voetbalvereniging

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering. TiVoC

Algemene ledenvergadering. TiVoC Algemene ledenvergadering TiVoC Agenda Extra algemene ledenvergadering Het bestuur stelt zich voor Stemming nieuwe bestuursleden Presentatie Beleidsplan 2015-2020 Borrel Even voorstellen Voorzitter Harald

Nadere informatie

www.vvoberg.nl Schepersheuvel 2A 6077HH Sint Odiliënberg april 2014

www.vvoberg.nl Schepersheuvel 2A 6077HH Sint Odiliënberg april 2014 Communicatieplan R.K.V.V. St. Odiliënberg www.vvoberg.nl Schepersheuvel 2A 6077HH Sint Odiliënberg april 2014 Inhoud: 1. Inleiding... 3 2. Doelgroepen... 4 3. Communicatiemiddelen... 5 4. Interne en externe

Nadere informatie

Invulling Commissies HRC 14

Invulling Commissies HRC 14 Invulling Commissies HRC 14 Naast het gebruikelijke hoofdbestuur hebben we ervoor gekozen om de structuur van voetbalvereniging HRC 14 op te bouwen uit een aantal commissies. Het hoofdbestuur is verantwoordelijk

Nadere informatie

Voetbalverenigingen in de Zaanstreek

Voetbalverenigingen in de Zaanstreek Voetbalverenigingen in de Zaanstreek De toekomst van voetbalverenigingen in de Zaanstreek De komende jaren zal er hoogstwaarschijnlijk een consolidatieslag van het aantal voetbalverenigingen in de Zaanstreek

Nadere informatie

Organigram DEV-Arcen. Bestuur

Organigram DEV-Arcen. Bestuur Organigram DEV-Arcen Bestuur Vertrouwens- en klachtencommissie PR/Sponsor Technische Accommodatie Activiteiten Vrijwilligers Leden Financiën Veteranen Senioren Jeugd Organigram DEV-Arcen Bestuur Commissies

Nadere informatie

Wedstrijdsecretariaat S.V. t Harde

Wedstrijdsecretariaat S.V. t Harde Wedstrijdsecretariaat S.V. t Harde Wedstrijdsecretariaat S.V. t Harde 1 augustus 2016 Versie 1.0 Vastgesteld Versie Opmerking/wijziging 1 augustus 2016 Versie 1.0 Wedstrijdsecretariaat S.V. t Harde vastgesteld

Nadere informatie

Jeugdplan. V.V. Spaubeek

Jeugdplan. V.V. Spaubeek Jeugdplan V.V. Spaubeek 2017-2020 Voorwoord Dit Jeugdplan is een hulpmiddel om de jeugd van V.V. Spaubeek op een verantwoorde manier met veel plezier (beleving), een gestructureerde voetbalopleiding aan

Nadere informatie

HAAGLANDIA. Beleidsplan. vv Haaglandia

HAAGLANDIA. Beleidsplan. vv Haaglandia Beleidsplan vv Haaglandia 2015-2018 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Visie vv Haaglandia 4 Missie vv Haaglandia 4 Hoofdstuk 1: Beschrijving van de vereniging 5 Historie 5 De vereniging op dit

Nadere informatie

Taakverdeling & Verantwoordelijkheden. Handbalvereniging H.M.C.

Taakverdeling & Verantwoordelijkheden. Handbalvereniging H.M.C. Taakverdeling & Verantwoordelijkheden Handbalvereniging H.M.C. Inhoud HET BESTUUR... 3 Voorzitter... 3 Secretaris... 3 Penningmeester... 4 Bestuurslid Technische Zaken... 4 Bestuurslid Accommodatiebeheer...

Nadere informatie

5.1 TAAKOMSCHRIJVING HOOFDBESTUURSLID TECHNISCHE ZAKEN

5.1 TAAKOMSCHRIJVING HOOFDBESTUURSLID TECHNISCHE ZAKEN BIJLAGE 5 TAKEN PER FUNCTIE TECHNISCHE COMMISSIE 5.1 TAAKOMSCHRIJVING HOOFDBESTUURSLID TECHNISCHE ZAKEN Is lid van het hoofdbestuur; Is verantwoordelijk voor het totale voetbaltechnische beleid binnen

Nadere informatie

JEUGDBELEIDSPLAN VOLLEYBALVERENIGING SSS 2009/2010

JEUGDBELEIDSPLAN VOLLEYBALVERENIGING SSS 2009/2010 JEUGDBELEIDSPLAN VOLLEYBALVERENIGING SSS 2009/2010 Het jeugdbeleidsplan maakt onderdeel uit van het beleidsplan van volleybalvereniging SSS. Waarom een (jeugd-) beleidsplan? Binnen de volleybalvereniging

Nadere informatie

HOOFDSTUK 5 COMMISSIE OPLEIDING EN VORMING (COV)

HOOFDSTUK 5 COMMISSIE OPLEIDING EN VORMING (COV) HOOFDSTUK 5 COMMISSIE OPLEIDING EN VORMING (COV) STRUCTUUR Hieronder wordt de structuur van de Commissie Opleiding en Vorming weergegeven. 5.1 HOOFDTAAK De hoofdtaak van de Commissie Opleiding en Vorming

Nadere informatie

Beleidsplan 2009-2013. Inhoudsopgave. Inleiding Hoofdstuk 1 Missie Volleybalclub BAVO Bavikhove. 1.1 Missie Volleybalclub BAVO Bavikhove

Beleidsplan 2009-2013. Inhoudsopgave. Inleiding Hoofdstuk 1 Missie Volleybalclub BAVO Bavikhove. 1.1 Missie Volleybalclub BAVO Bavikhove Beleidsplan 2009-2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Missie Volleybalclub BAVO Bavikhove. 1.1 Missie Volleybalclub BAVO Bavikhove. 1.2 Kernwaarden Volleybalclub BAVO Bavikhove Hoofdstuk 2 Structuur van de club

Nadere informatie

BELEIDSPLAN VV GEMERT

BELEIDSPLAN VV GEMERT Visie BELEIDSPLAN VV GEMERT 2016 2020 Voor alle leden van VV Gemert, actief en passief, staat plezier en tevredenheid in alle geledingen voorop. Voor onze recreatieve teams is dat op een voor hen passend

Nadere informatie

INFORMATIE VOETBALVERENIGING CLUZONA. Organisatie van de vereniging

INFORMATIE VOETBALVERENIGING CLUZONA. Organisatie van de vereniging INFORMATIE VOETBALVERENIGING CLUZONA Organisatie van de vereniging Onze vereniging heeft een bestuur welke is opgebouwd uit een dagelijks bestuur, vice-voorzitter en commissieleden, n.l. bij voorkeur de

Nadere informatie

VV Groninger Boys Visie & Beleidsplan 2013-2016

VV Groninger Boys Visie & Beleidsplan 2013-2016 VV Groninger Boys Visie & Beleidsplan 2013-2016 Sportpark West-End Zilverlaan 4 9743 RK Groningen 050-5713567 1 Inhoudsopgave Pagina 1 Inleiding 3 2 Visie 4 3 Structuur 5 3.1 Functieomschrijving bestuur

Nadere informatie

TECHNISCH BELEID VV HONTENISSE

TECHNISCH BELEID VV HONTENISSE TECHNISCH BELEID VV HONTENISSE Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doelstelling... 4 3. Afspraken... 5 a. Indeling elftallen.... 5 b. Bepalen wedstrijdselectie.... 5 c. Overige zaken... 5 4. Randvoorwaarden...

Nadere informatie

FUNCTIEOVERZICHT ================= BESTUUR

FUNCTIEOVERZICHT ================= BESTUUR FUNCTIEOVERZICHT ================= BESTUUR Penningmeester Technische Commissie (TC) Activiteiten Commissie (AC) Commissie Communicatie & Publiciteit (CC&P) Algemene Zaken (AZ) TECHNISCHE COMMISSIE (TC)

Nadere informatie

Samen presteren, beleven en uitstralen. Beleidsplan KV De Granaet. Beleven

Samen presteren, beleven en uitstralen. Beleidsplan KV De Granaet. Beleven Beleidsplan KV De Granaet seizoen 2012/2013 t/m seizoen 2016/2017 presteren, beleven en uitstralen Anita Hanemaaijer Hilma Houtstra Wytse Pyt de Jager Eele Jan Sibma Hans Westra Hoofdstuk 1: presteren,

Nadere informatie

HSVB TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

HSVB TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN HSVB TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN HSVB kent vrijwilligers die voor hun werkzaamheden niet betaald worden. De ervaring is dat het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden. Wil je als vereniging

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst. Algemeen

Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst. Algemeen Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst Algemeen Art. 1 Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de hier in opgenomen bepalingen, evenals de verdere inrichting en alle

Nadere informatie

HANDBALBELEIDSPLAN 2012-2016 KEUKENLAND/WIJHE 92

HANDBALBELEIDSPLAN 2012-2016 KEUKENLAND/WIJHE 92 HANDBALBELEIDSPLAN 2012-2016 KEUKENLAND/WIJHE 92 1.Voorwoord Het voor u liggend beleidsplan bevat de leidraad waarlangs de afdeling handbal van de omnisportvereniging Wijhe 92 de komende periode 2012-2016

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET FC LEO

INFORMATIEPAKKET FC LEO INFORMATIEPAKKET FC LEO Versie: 21-09-2015 - Wijzigingen en typefouten onder voorbehoud Van harte welkom bij FC LEO Namens de gehele club willen we je van harte welkom heten bij de voetbalclub van de Marne,

Nadere informatie

Welkom als lid van onze club sv Steenwijkerwold

Welkom als lid van onze club sv Steenwijkerwold Welkom als lid van onze club sv Steenwijkerwold Handleiding voor (nieuwe) leden van sv Steenwijkerwold Handleiding nieuwe leden sv Steenwijkerwold Pagina 1 Inleiding Allereerst heten we je welkom als lid

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3 BESTUURLIJKE STRUCTUUR

HOOFDSTUK 3 BESTUURLIJKE STRUCTUUR HOOFDSTUK 3 BESTUURLIJKE STRUCTUUR INLEIDING In dit hoofdstuk wordt de taakverdeling in elk bestuur beschreven. De taakomschrijving per bestuurslid is in de bijlagen opgenomen. De bevoegdheden op hoofdlijnen

Nadere informatie

Vacatures Vrijwilligers

Vacatures Vrijwilligers Vacatures Vrijwilligers V rijwilligers Xenios 1 juni 2015 V o l u me 1, Issu e 1 Zonder vrijwilligers geen hockey! Wij zijn ontzettend blij met alle vrijwilligers die het elke week weer mogelijk maken

Nadere informatie

INFORMATIEGIDS VOOR NIEUWE JEUGDLEDEN BIJ

INFORMATIEGIDS VOOR NIEUWE JEUGDLEDEN BIJ INFORMATIEGIDS VOOR NIEUWE JEUGDLEDEN BIJ Inleiding SC Woezik is opgericht in 1961 en speelt op Sportpark Woezik te Wijchen. De vereniging wordt geleid door een bestuur dat door de Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

Tussenevaluatie beleidsplan HB SC Joure 2007 2010 d.d. oktober 2009

Tussenevaluatie beleidsplan HB SC Joure 2007 2010 d.d. oktober 2009 Tussenevaluatie beleidsplan HB SC Joure 2007 2010 d.d. oktober 2009 Beleidsplan SC Joure 2007-2010 opgesteld in april/mei 2007 met draagvlak geledingen AB/topsport/breedtesport/sponsoring Doelstellingen

Nadere informatie

SV SPAARNWOUDE Visie & Beleidsplan 2009 2011

SV SPAARNWOUDE Visie & Beleidsplan 2009 2011 SV SPAARNWOUDE Visie & Beleidsplan 2009 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Structuur SV Spaarnwoude 4 2.1 Stichting Sportpark Spaarnwoude 4 2.2 Omni-vereniging 4 3. Achtergrondinformatie Afdeling Voetbal

Nadere informatie

Jeugdvoetbal beleidsplan Sport Combinatie Badhoevedorp 2014 2017

Jeugdvoetbal beleidsplan Sport Combinatie Badhoevedorp 2014 2017 Augustus 2014 Jeugdvoetbal beleidsplan Sport Combinatie Badhoevedorp 2014 2017 Sport Combinatie Badhoevedorp (SCB) heeft in de afgelopen jaren bij het voetbal bij de jeugd een enorme groei en ontwikkeling

Nadere informatie

Plan van aanpak / toekomst visie TVC/BREDA

Plan van aanpak / toekomst visie TVC/BREDA Voetbal vereniging TVC-BREDA Sportpark "Kwakkelhut " Kwakkelhutstraat 102-104 4814 KR Breda Tel : 076-5148000 www.tvcbreda.nl Plan van aanpak / toekomst visie TVC/BREDA Inleiding: Er is besloten door het

Nadere informatie

Opbouw Presentatie. Missie. Kernwaarden. Do better. Did well. Bewust voortzetten. Projecten richting 2020

Opbouw Presentatie. Missie. Kernwaarden. Do better. Did well. Bewust voortzetten. Projecten richting 2020 Opbouw Presentatie Missie Kernwaarden Norm Gedrag Did well Do better Bewust voortzetten Projecten richting 2020 Missie HV Abcoude is een familieclub waar sportiviteit, prestatie en plezier hand in hand

Nadere informatie

Arbitrageplan DSVP. Doelstellingen en aanpak. Scheidsrechterscommissie DSVP Versie: 29 maart 2012 Versie 1.0

Arbitrageplan DSVP. Doelstellingen en aanpak. Scheidsrechterscommissie DSVP Versie: 29 maart 2012 Versie 1.0 Arbitrageplan DSVP Doelstellingen en aanpak Scheidsrechterscommissie DSVP Versie: 29 maart 2012 Versie 1.0 1 Inhoud 1.Inleiding... 3 2.Doelstellingen... 4 3.Werving en selectie... 5 4.Opleiding en begeleiding...

Nadere informatie

vv Noordwijk, onze club

vv Noordwijk, onze club vv, onze club Inleiding Wie zijn we? Wat vinden we belangrijk? Hoe ziet onze ideale vereniging eruit? Dit is onze visie. Hier staan wij voor. Dit is vv, onze club Kernwaarden: Waar staan wij voor? Plezier

Nadere informatie

Voetbaltechnisch beleidsplan senioren 2012 2015 VOETBALTECHNISCH BELEIDSPLAN SENIOREN 2012 2015

Voetbaltechnisch beleidsplan senioren 2012 2015 VOETBALTECHNISCH BELEIDSPLAN SENIOREN 2012 2015 VOETBALTECHNISCH BELEIDSPLAN SENIOREN 2012 2015 Inleiding Door het aanstellen van een Bestuurslid Voetbaltechnische Zaken (BVZ) tijdens de Algemene Leden Vergadering van september 2009 is door de vereniging

Nadere informatie

SENIOREN. Inleiding. Doelstellingen

SENIOREN. Inleiding. Doelstellingen SENIOREN Inleiding In dit plan wordt de organisatie rondom het seniorenvoetbal van onze vereniging uitgewerkt, en is mede bedoeld om als leidraad voor zowel: bestuur, technische commissie, trainers, leiders,

Nadere informatie

Vacatures Baronie seizoen 2015/2016 versie 2 juli Bestuursleden Bestuurslid Financiën: Bestuurslid verenigingszaken Voetbalzaken

Vacatures Baronie seizoen 2015/2016 versie 2 juli Bestuursleden Bestuurslid Financiën: Bestuurslid verenigingszaken Voetbalzaken Vacatures Baronie seizoen 2015/2016 versie 2 juli Bent u op zoek naar een uitdagende en leuke invulling van uw vrije tijd. Wij hebben voldoende uitdagingen. We gaan graag met u in gesprek om te kijken

Nadere informatie

VOETBALVERENIGING RKZVC ZIEUWENT

VOETBALVERENIGING RKZVC ZIEUWENT VOETBALTECHNISCH BELEIDSPLAN 2007-2012 VOETBALVERENIGING RKZVC ZIEUWENT JANUARI 2008 Blz. 1 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Pagina 1 Inhoudsopgave 2 2 Inleiding 4 3 Beschrijving voetbalvereniging RKZVC 5 3.1

Nadere informatie

Bij het werven van leden kan men onderscheid maken in werven op korte termijn en werven op lange termijn.

Bij het werven van leden kan men onderscheid maken in werven op korte termijn en werven op lange termijn. Inhoudsopgave Woord vooraf 4 1. Visie op voetbal 5 2. Organisatorisch Jeugdplan 6 2.1 Doelstellingen en uitgangspunten 6 3. Jeugd in organisatiestructuur L.v.v. Friesland 7 4. Organisatie 8 4.1 Jeugdbestuur

Nadere informatie

Organisatie Be Quick `28

Organisatie Be Quick `28 Organisatie Be Quick `28 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden Algemene Ledenvergadering (ALV) Hoofdbestuur Benoemt de leden van het (hoofd)bestuur; Schorst en ontslaat de leden van het bestuur;

Nadere informatie

SAMENWERKING JEUGDOPLEIDINGEN 'OOSTERMOER'

SAMENWERKING JEUGDOPLEIDINGEN 'OOSTERMOER' SAMENWERKING JEUGDOPLEIDINGEN 'OOSTERMOER' vfv Pagina 1 17-10-2013Onderwerp: SAMENWERKING JEUGDOPLEIDINGEN 'OOSTERMOER' vv Gieterveen vv Gasselternijveen vv G.K.C. VOETBALVERENIGING GASSELTERNIJVEEN Versie

Nadere informatie

Sport Vereniging Langbroek

Sport Vereniging Langbroek Sport Vereniging Langbroek Beleidsplan 2011/2012 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 2. Doelstelling... 3. Voorwaarden voor continuïteit... 4. Afspraken voetbaltechnisch beleid... 5. Fair Play beleid KNVB...

Nadere informatie

JEUGD Selectiebeleid 2014-2017

JEUGD Selectiebeleid 2014-2017 JEUGD Selectiebeleid 2014-2017 Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 3 1.1 Wat is selectie? 4 1.2 Waarom selecteren? 4 1.3 Selectie algemeen 4 1.4 Wat houdt selectie spelen in? 5 2.0 Doelstellingen 6 2.1 Uitgangspunten

Nadere informatie

Plan van Aanpak Technisch kader jeugdafdeling 2015-2018

Plan van Aanpak Technisch kader jeugdafdeling 2015-2018 Plan van Aanpak Technisch kader jeugdafdeling 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Missie v.v. Vorden:...2 2. Organogram "voetbalvereniging Vorden"...2 3. Organogram "Jeugdcommissie"...2 4. Huidige situatie jeugdafdeling...3

Nadere informatie

Jaarverslag veldvoetbal seizoen 2013 / 2014

Jaarverslag veldvoetbal seizoen 2013 / 2014 Jaarverslag veldvoetbal seizoen 2013 / 2014 Inleiding: Met dit jaarverslag seizoen 2013/2014 trachten wij een beeld te schetsen van de ontwikkelingen binnen de afdeling veldvoetbal van SV Koedijk, in het

Nadere informatie

Buitengewone ledenvergadering ASV de Dijk

Buitengewone ledenvergadering ASV de Dijk Buitengewone ledenvergadering ASV de Dijk Amsterdam, 15 juni 2011 Agenda 1. Opening 2. Mededelingen en ingekomen stukken 3. Notulen jaarlijkse ledenvergadering d.d. 21 januari 2011 4. Voordracht bestuurslid

Nadere informatie

MET ELKAAR en VOOR ELKAAR, STERK DOOR VRIENDSCHAP BARNEVELD

MET ELKAAR en VOOR ELKAAR, STERK DOOR VRIENDSCHAP BARNEVELD Beleidsplan SDV Barneveld 2014-15 t/m seizoen 2017-18. MET ELKAAR en VOOR ELKAAR, STERK DOOR VRIENDSCHAP BARNEVELD Dit document is opgesteld om duidelijkheid te verschaffen over de te volgen lijn binnen

Nadere informatie

VOETBALVERENIGING V.S.W.

VOETBALVERENIGING V.S.W. Wat is V.S.W.? Wat wil V.S.W.? Beleidsvoornemens voor de komende jaren November 2006 1 Voorwoord V.S.W. is een bloeiende vereniging, met een belangrijke sociale functie in Windesheim en omgeving. Met de

Nadere informatie

Gedragsregels. Beste Doskoanen, Wij onderscheiden specifieke gedragsregels voor: Accommodatie Sporters Ouders / verzorgers Trainers / leiders

Gedragsregels. Beste Doskoanen, Wij onderscheiden specifieke gedragsregels voor: Accommodatie Sporters Ouders / verzorgers Trainers / leiders Normen en waarden Beste Doskoanen, Het doet mij een genoegen om als voorzitter van s.v. DOSKO het woord tot u te richten in dit boekje over de NORMEN & WAARDEN bij en in onze club. Als bestuur hechten

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013.

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Artikel 1. Algemeen. 1.1 Op iedere plaats in dit reglement dient men voor hij te lezen hij/zij en voor zijn zijn/haar. Artikel

Nadere informatie

Plan van aanpak. Commissie zaterdag-/zondag lagere senioren, zaal en 35+

Plan van aanpak. Commissie zaterdag-/zondag lagere senioren, zaal en 35+ Plan van aanpak Commissie zaterdag-/zondag lagere senioren, zaal en 35+ Hoogeveen, december 2015 Inhoudsopgave 1. ORGANIGRAM COMMISSIE... 2 2. BESTUUR COMMISSIE... 3 3. TECHNISCHE COMMISSIE ZATERDAG...

Nadere informatie

VOETBALTECHNISCH BELEIDSPLAN RKSV VOLKEL. Door het algemeen bestuur geaccordeerd op 06-05-2013.

VOETBALTECHNISCH BELEIDSPLAN RKSV VOLKEL. Door het algemeen bestuur geaccordeerd op 06-05-2013. VOETBALTECHNISCH BELEIDSPLAN RKSV VOLKEL Door het algemeen bestuur geaccordeerd op 06-05-2013. Dit voetbaltechnisch beleidsplan is samengesteld door de technische commissie (TC) van de rksv Volkel. Jaarlijks

Nadere informatie

Sponsormogelijkheden VOETBAL VERENIGING KWADIJK

Sponsormogelijkheden VOETBAL VERENIGING KWADIJK Sponsormogelijkheden VOETBAL VERENIGING KWADIJK 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Sponsormogelijkheden... 3 Subhoofdsponsorschap... 3 Bordsponsor... 4 Club van honderd... 5 Logo op de website... 6 Een team

Nadere informatie

Algemeen Beleidsplan van: voor de periode 2014 t/m 2018

Algemeen Beleidsplan van: voor de periode 2014 t/m 2018 Algemeen Beleidsplan van: voor de periode 2014 t/m 2018 Boxmeer, januari 2014 Inleiding bsv Olympia 1918 over vijf jaar? Onze vereniging (volledige naam bsv Olympia 1918 en hierna te noemen Olympia 18)

Nadere informatie

Reglement functieomschrijvingen van commissies en werkgroepen. Korfbalvereniging De Granaet te Dokkum. April 2016

Reglement functieomschrijvingen van commissies en werkgroepen. Korfbalvereniging De Granaet te Dokkum. April 2016 Reglement functieomschrijvingen van commissies en werkgroepen Korfbalvereniging De Granaet te Dokkum April 2016 SECTOR PRESTEREN De coördinator sector presteren is verantwoordelijk voor het op correcte

Nadere informatie

INFORMATIE VOETBALVERENIGING CLUZONA. Organisatie van de vereniging

INFORMATIE VOETBALVERENIGING CLUZONA. Organisatie van de vereniging INFORMATIE VOETBALVERENIGING CLUZONA Organisatie van de vereniging Onze vereniging heeft een bestuur welke is opgebouwd uit een dagelijks bestuur, vice-voorzitter en commissieleden, n.l. bij voorkeur de

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2016-2019 Beleidsplan Het beleidsplan is een vastlegging hoe de vereniging zou moeten functioneren en wat de doelstellingen zijn op korte en langere termijn. Het bestuur evalueert de vastleggingen

Nadere informatie

Beleidsplan Twins Sporting Club Oosterhout

Beleidsplan Twins Sporting Club Oosterhout 2013-2017 Beleidsplan Twins Sporting Club Oosterhout BELEIDSPLAN 1. Inleiding Twins is de roepnaam voor de in Oosterhout gevestigde vereniging Twins Sporting Club. Het beleid van Twins is gericht op het

Nadere informatie

Een mooie toekomst voor VVR. Enquête VVR Conclusies en Aanbevelingen

Een mooie toekomst voor VVR. Enquête VVR Conclusies en Aanbevelingen Enquête VVR 2012 Conclusies en Aanbevelingen De enquête commissie heeft 92 geldig ingevulde enquêtes ontvangen. De ingeleverde enquêtes zijn als volgt te categoriseren, waar bij formulieren die onder meerdere

Nadere informatie

Jaarverslag Jeugdbestuur VV Sleen seizoen t.b.v. de Algemene ledenvergadering

Jaarverslag Jeugdbestuur VV Sleen seizoen t.b.v. de Algemene ledenvergadering Sleen, november 2016 Jaarverslag Jeugdbestuur VV Sleen seizoen 2015-2016 t.b.v. de Algemene ledenvergadering Kerngetallen In het seizoen 2015-2016 waren 170 jeugdleden actief verdeeld over 14 jeugdteams.

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Jeugdbestuur. Het jeugdbestuur (JB) bestaat uit:

Hoofdstuk 1 Jeugdbestuur. Het jeugdbestuur (JB) bestaat uit: Hoofdstuk 1 Jeugdbestuur Het jeugdbestuur (JB) bestaat uit: 1. Voorzitter 2. Secretaris 3. Wedstrijdsecretaris 4. Coördinator jeugd trainers 5. Coördinator minipupillen 6. Coördinator F teams 7. Coordinator

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier V.V. Dieze-West

Aanmeldingsformulier V.V. Dieze-West Aanmeldingsformulier V.V. Dieze-West V.V. Dieze-West heet u of uw zoon of dochter van harte welkom bij de club. V.V. Dieze-West speelt zijn thuiswedstrijden op het Sportpark het Hoge Laar. Luttekeweg 15A

Nadere informatie