89 juli 2014 Nr. verslag het Groot Parlementaire enquête woningcorporaties Nieuwe mogelijkheden bij verzorgingshuis Sint Jozef

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "89 juli 2014 Nr. verslag het Groot Parlementaire enquête woningcorporaties Nieuwe mogelijkheden bij verzorgingshuis Sint Jozef"

Transcriptie

1 g a l s r v t o o r G ht Nr juli nquêt r i a t n m is Parl orporat c g n i n o w 10 ij hdn b k j i l g o m ozf Niuw is Sint J u h s g n i vrzorg 14 f Roznho d t i u ls alnt Natuurt u d bou j s r a winn i 2014 opniuw tornoo g a l s r v r a a j f i s u l c In

2 COLUMN Op naar n warm n ht zomr Trwijl u dit lst wt u al wat d laatst stand van zakn is bij ht WK votballn in Brazilië. Ik schrijf dit in d ufori van d 5-1 ovrwinning op Spanj. En mooi rsultaat, n god positi voor ht vrvolg van ht tornooi n n flink uitdaging van Louis n zijn mannn om all bst stuurlui t latn zin ho ht ook kan. Waarom dz bgin woordn? Glijktijdig zit ik bij ht schrijvn van dz column ook aan ht ind van d twd wk van d parlmntair nquêt t dnkn. W schrijvn daarovr in ons blad. D rst 2 wkn van d parlmntair nquêt zijn tknnd dat mnsn zakn nit mr wtn. Wannr u aan imand vraagt wlk auto hij hirvoor hft grdn, dan kan idrn dat gwoon zggn. Maar tijdns n vrhoor wtn z vaak vrij nvoudig zakn nit mr. Als j als bstuurdr nit mr wt of j ign organisati n mrjarninvstrings bgroting had, dan vraag j j oprcht af, waar zijn w m bzig. Maar ik sprk d wns uit dat d parlmntair nquêt lidt tot nog vrdr vrbtring. En wij bij Ht Grootslag pakkn graag d handschon op om samn, mt d ign lokal blanghoudrs n onz huurdrs, ons wrk nog mr t vrbtrn, als social volkshuisvstr. Trug naar d rst alina. Louis n zijn mannn wrdn bjubld n trcht. Ik kijk t rug op 2013, mooi rsultatn, god financiël positi n w hbbn samn wr flink uitdagingn aangpakt. Ht was voor ons wr d ovrwinning n gaan in 2014 hirm vrdr. Dat don w chtr wl samn mt onz blanghoudrs n huurdrs. Vrdr lst u in dit Grootvrslag ovr ons jaarlijks ju d bouls wdstrijdn n dat w dzlfd winnaar hbbn gkrgn in 2014 als in D jaarvrgadring van uw huurdrs vrniging D Drihok wordt nadr blicht n w hbbn n intrviw mt d locati managr van St. Josph uit Wrvrshoof, Annmik Wit. Wij willn ons graag blijvn ontwikkln, dus daag ons uit! Colofon Eindrdacti: woningstichting Ht Grootslag Tkstn: Corwin Stam n Michèl Hartog Fotografi: Ton Vormans Vormgving n Druk: Acrtia Mdia, 2 Dit is ht laatst nummr voor d zomr. Mocht u op vakanti gaan. Gnit, rust uit n hoplijk hft u wr mooi wr. Gnit van d sportvnmntn n van d mooi natuur hir in d ign rgio, in Ndrland of buitn Ndrland. Ook wij zulln onz accu wr opladn om na d zomr wr volop aan ht wrk t gaan mt wllicht d aanbvlingn uit d parlmn tair nquêt. Wij wrktn in 2013 aan uw thuis n gaan daar idr dag wr m vrdr, hft u n tip, nm dan contact mt mij op. Wij willn ons graag blijvn ontwikkln, dus daag ons uit! Vrdr wns ik u vl lsplzir n tot na d warm n ht zomr. J.Th. (Hans) Krögr Dirctur bstuurdr N? E T E W MEER Mr niuws n actul informati vindt u op onz wbsit

3 jaarvrslag 2013 Wist u dat wij in 2013 zvntin krstwnsn hbbn vrvuld? En dat w ondrhoudsmldingn hbbn vrwrkt? En wt u ho wij uw huur zo laag moglijk houdn? Mooi rsultatn, god financiël positi, flink uitdagingn In d jaarstukkn van Ht Grootslag lst u alls ovr d rsultatn n plannn van uw woningstichting. Dit artikl gft n indruk. Global conclusis: d volks huisvstlijk n financiël rsultatn zijn god, r wachtn ons fors uitdagingn én w gaan d tokomst mt vrtrouwn tgmot! Wilt u rgns mr ovr wtn? U vindt ht volldig jaarvrslag, inclusif intrviws n financiël stukkn, op onz wbsit: Organisati Elk dag opniuw wrkn wij mt vl passi n plzir aan onz missi: Ons huis, uw thuis. D politik (ls: financiël) tgnwind maakt ons alln maar schrpr, crativr n ambitiuzr. Ook stkn wij vl nrgi in d samnwrking mt onz partnrs. Mt lkaars hulp kan idrn zijn maatschapplijk doln blijvn vrwznlijkn! Ons tam Ht ralisrn van onz takn vraagt n activ houding van organisati n mdwrkrs. Wij vodn dit vrantwoordlijk hidsgvol ondr mr mt gricht boordlingn n rsultaatafsprakn. Idrn gft daar op zijn ign manir inhoud aan. En dat is mooi: wij houdn van divrsitit in ontwikkln. Als onz klant maatwrk krijgt, dan gldt dat ook voor onz mdwrkrs. Ht wlbvindn van onz mdwrkrs is n voorwaard is om onz dolstllingn t brikn. Mijn Grootslag Ons onlin huurdrsportaal Mijn Grootslag hbbn w strk doorontwikkld. U kunt nu 24/7 rparativrzokn indinn n d status volgn. Ook is ht moglijk om d huur via dit klantvnstr ovr t makn. En w gaan vrdr. Mijn Grootslag hft tokomst. Ht Grootslag kijkt naar oplossingn in plaats van problmn. Dat is plzirig. Ik bn dan ook blij mt onz prstatiovrnkomst Vincnt Rus, wthoudr gmnt Drchtrland. Intrviw pag. 45 jaarvrslag. 3

4 Samnwrking Woningbouwvrniging Langdijk staat voor n grot huisvstlijk opgav in kort tijd. Ht Grootslag ondrstunt door 31 appartmntn voor maximaal tin jaar ovr t nmn. Stichting Bosman Woningn uit Vnhuizn hft Ht Grootslag uitgkozn als gwnst fusipartnr. En mooi complimnt voor ons. D fusi zal in 2014 plaatsvindn. Hog kwalititsscor Bgin 2013 ontvingn wij ht KWH-Huurlabl. Onz huurdrs gavn d kwalitit van onz dinstvrlning gmiddld n 8,3. Hirm scoordn wij n drd plaats op d landlijk ranking n d rst in rgio Noord! Bdrijfsvoring In 2013 zijn w o.a. gstart mt ht opzttn van n systm voor budgtvrantwoordlijkhid n maaktn w n risicoanalys. Ht is blangrijk om t wtn waar onz risico s liggn n ho w dz kunnn bhrsn. In 2013 wrkn bij Ht Grootslag 24,2 ft. D gmiddld lftijd is 47,9 jaar. Zij zijn gmiddld 10,5 jaar bij ons in dinst. 7 mdwrkrs volgn n mrjarig studi. D prsonlskostn pr woning bdragn 718,-. D ovrig bdrijfslastn pr woning bdragn 756,- (2012: 800,- / 2011: 865,-) Klant n participati Ht Grootslag stkt vl nrgi in d communicati mt bwonrs n hun vrtgnwoordigrs. Door voldond informati n ovrlgmoglijkhdn aan t bidn, stimulrn w d participati van onz huurdrs. Wij horn graag wat r in uw wijk lft n vrtlln u graag waarom wij bpaald kuzs makn. Uitindlijk is prttig wonn its waaraan w sámn motn wrkn! Vl wigringn In 2013 hbbn w 226 woningn vrhuurd. D rspons op vrijgkomn woningn hangt strk af van ht typ woning. Ht aantal woningn waarop nimand ragrt n ht aantal wigringn nam in 2013 aanzinlijk to. Daarom trffn w in 2014 n maatrgl. Als woningzokndn n aantal krn nit ragrt op n aanbiding, wordn zij na divrs waarschuwingn gblokkrd. Sniornwoningn W motn opvallnd vl moit don om sniornwoningn t vrhurn. Rdnn zijn d vastgodcrisis (oudrn kunnn of durvn hun koopwoning nit t vrkopn) n d EU-norm (stds mr oudrn hbbn n t hoog inkomn voor social huur). Hirdoor houdn oudrn woningn bzt di d markt nodig hft. Via wijzigingn in ht Concpt Rgional Huisvstingsvrordning strvn wij daarom naar mr vrijhid in advrtrn n vrhurn. Bwonrsparticipati Wij btrkkn u graag bij ons blid n bhr. Dit is dé wg naar god srvic n draagvlak. U wt immrs ht bst wat uw woning of wijk nodig hft. Daarom hbbn wij vorig jaar ht participatiblid hrijkt. Dit mot lidn tot niuw vormn van samnwrking n inspraak, nóg mr kuzvrijhid in onz dinstvrlning n n btr binding mt onz huurdrs n bwonrscommissis. 4

5 jaarvrslag 2013 Bwonrscommissidag Lfbaarhid n maatschapplijk opgavn Prttig wonn is mr dan alln n god woning. Daarom ondrstund Ht Grootslag in 2013 wr mooi lfbaarhidsprojctn in d wijkn. Bij onz maatschapplijk opgav hoort ook zorg n wlzijn. Bslissingn van d ovrhid bprkn chtr onz moglijkhdn. Samn mt onz zorg- n wlzijnspartnrs kijkn w naar d bst oplossingn. Vrniuwd algmn huurvoorwaardn In 2013 hbbn w d algmn huurvoorwaardn vrniuwd. God ovrlg n n aantal voorlichtingsavondn liddn rto dat slchts tin van d huurdrs nit dirct mt ht voorstl instmdn. D Drihok n onz bwonrscommissis Ht Grootslag probrt lk bwonrscommissi minstns tw kr pr jaar t sprkn. In 2013 is dat alln bij d bwonrscommissi Roznhof nit glukt. In ht najaar is d jaarlijks Bwonrs commissidag ghoudn. D tw hoofdthma s warn ondrhoudsklussn n ht gbruik van Facbook. En luk n nuttig bijnkomst. Als j j vrnigt hb j n stm. Samn sta j strk. Laat zin dat j r bnt! Jaap Klasn, intrim-voorzittr D Drihok. Intrviw p. 27 jaarvrslag. Lfbaarhid - In ovrlg mt d bwonrscommissi hbbn w d gronstrook achtr ons appartmntncomplx aan d Kizrskroon in Andijk drastisch opgknapt. - In Oostrblokkr hbbn w samn mt d bwonrs n gmnt Drchtrland d inrichting van D Enhoorn aangpakt. - Mt ht oog op achtrstallig ondrhoud n lfbaarhid hbbn wij samn mt d dorpsradn n d gmnt in Andijk n Zwaagdijk-Oost n wijkschouw ghoudn. D actipuntn zijn al uitgzt. - In samnwrking mt GronMaat hbbn w in divrs plaatsn ht opnbaar gron ondrhandn gnomn. Ht Bst Buurt Id Van d lf aanvragn hbbn wij zs luk huurdrsinitiativn hlpn ralisrn. Zo hbbn w bijdragn glvrd aan d inrichting van n atrium, n snozlplk n gzllig bwonrsbijnkomstn. In 2014 dragn wij d advisring hirvan ovr aan D Drihok. Krstwnsn Huurdrs, maar ook andr bwonrs mochtn mnsn nominrn voor n krstgschnk. Hirdoor zagn zvntin 5

6 huurdrs n wns in vrvulling gaan. Zo hbbn w n gzin mt n rnstig zik kind n dagj Dolfinarium cadau gdaan. Ovrlast In 2013 hbbn w ruim 500 ovrlastmldingn vastglgd. Ongvr vrtig huishoudns bhorn tot d rgl matig vroorzakrs. D problmatik is vaak nit rnstig gnog voor n grchtlijk aanpak. Ht vrgt vl tijd van onz mdwrkrs n w kunnn nit all zakn naar voll tvrdnhid oplossn. Wijktam Andijk In 2013 is d pilot Wijktam Andijk gstart. Dit tam bstaat uit divrs zorg- n maatschapplijk profssionals, aangvuld mt n van onz woonconsulntn. Ht dol is potntiël problmn in d kim smorn. Ht valt namlijk op dat vl mnsn t laat zlf om hulp vragn, mt prsoonlijk llnd als gvolg, vaak gpaard mt ovrlast in d wijk. Ht nthousiast tam hft n uitrst positiv start gmaakt. Schiding van wonn n zorg Ht kabint wil d zorg toganklijk n btaalbaar houdn. Om dit moglijk t makn, motn sniorn n mnsn mt n bprking langr thuis blijvn wonn. Wonn n zorg wordn dus gschidn. Ht is onduidlijk wlk gvolgn dat op trmijn hft voor onz vastgodpositi. Volstrkt duidlijk is wl dat dit blid onz portfuill op nig momnt zal rakn. In 2013 hbbn wij hirovr nadrukklijk ht ovrlg gzocht mt d zorginstllingn in d rgio. W motn samn mbwgn op d moglijkhdn én d vrandrnd vraag van d bwonrs. W motn ons mr vrdipn in wat mnsn zlf willn. Soms strookt dat nit mt onz opvatting, soms is ht ook n gwtnskwsti Iris van Bnnkom, dirctur Wilgardn. Intrviw pag. 34 jaarvrslag. Vastgod, ondrhoud n projctn Bprking dolgrop Door ht huidig kabintsblid mogn wij (bijna) alln nog vrhurn aan d minima n mnsn mt n bprking. Daarnaast wordn wonn n zorg gschidn. Hirdoor zin wij onz dolgrop in kort tijd strk vrandrn. Dz ontwikkling is nit positif. Ht lidt tot mr btalingsachtrstand n ovrlast. Op vrschillnd manirn wrkn wij aan d tokomst van onz woningvoorraad. D kwalitit mot op pil blijvn n ht aanbod passnd op d vraag. Essntil hirbij zijn vrduurzaming, slim ondrhoud n tijdig inspln op d strk groind grop oudrn. D god samnwrking mt onz partnrs n aannmrs hlpt ons hirbij optimaal. Stratgisch Vastgod Blid Wij wildn ons Stratgisch Vastgod Blid in 2013 actualisrn. Vanwg onduidlijkhid ovr d vrhuurdrshffing hbbn 6

7 jaarvrslag 2013 w dit opgschort. Inmiddls is duidlijk dat dz hffing komt n nit van tijdlijk aard is. Door dz grot xtra kostnpost motn wij ons opniuw buign ovr onz gwnst woningvoorraad n ht bhr rvan. Tokomstig invstringn motn optimaal rndmnt oplvrn. Klinr n lvnsloopbstndig D komnd jarn bouwn w nagnog alln nog lvnsloopbstndig woningn. Evnals onz voorraaduitbriding in Langdijk n Vnhuizn (zi samnwrking), sluit dit aan op d vrandrnd vraag door vrgrijzing. Ook bouwn w n maatj klinr omdat ht aandl allnstaandn in d samnlving tonmt. Ondrhoud In 2013 hbbn w ht ondrhoudsblid op vrschillnd puntn gwijzigd. Ht dol hirvan is onz ondrhoudslastn vrlagn. Dat is noodzaklijk om d vrhuurdrshffing (in 2013 ingvord) op t vangn. Kostnbsparnd kuzs zijn o.a. d cyclusvrlnging van prvntif ondrhoud, schildrwrk, gvlrnovati n van badkamr- n kuknvrvanging. Door nog mr gbruik t makn van duurzam matrialn bsparn w bovndin op trmijn. Wij bgrijpn dat u dit misschin nit tojuicht, maar wij zijn gdwongn om nog nadrukklijkr t lttn op onz uitgavn. Projctn Ht Grootslag participrt in vrschillnd niuwbouw- n hrstructurringsprojctn. Sommign zijn afgrond, andrn bvindn zich nog in oriëntrnd fas. Hirondr n ovrzicht. D statussn n onz rolln hirin vindt u op pagina 42 van ht jaarvrslag. - Andijk: Plan Mantlhof - 12 huurwoningn Fruittuinn III - 8 plus 5 huurwoningn, Bldrswg n P. Kistmakrstraat - 6 lvnsloopbstndig huurwoningn Molnwg 7

8 Financiël continuïtit - Hoogkarspl: 12 lvnsloopbstndig huurwoningn Rigrs - borg Noord III - 9 lvnsloopbstndig, 4-kamr woningn achtr Tango - woonzorggbouw mt circa 24 woonnhdn Strkwg - Wrvrshoof: Sociaal Culturl Cntrum D Schoof - 14 woningn Simon koopstraat - 4 plus 16 lvnsloopbstndig huurwoningn n 17 ngzinswoningn plan Wstrand - Ondrdijk: 6 lvnsloopbstndig huurwoningn n 3 woningn plan Schuitvardr. Ondrhoudsarmr Wij makn onz woningn stds ondrhoudsarmr. Zo kizn w voor kunststof kozijnn, mtslwrk zondr apart vogwrk n zo min moglijk houtn btimmringn. Dit mot op trmijn d ondrhoudskostn drukkn. Aan 150 woningn is prvntif ondrhoud gplgd. Er zijn 217 mutatiwoningn aangpakt. W hbbn ondrhoudsmldingn vrwrkt. Bij woningn is n controlburt vrricht. Van 43 woningn is d kukn vrvangn n bij 33 woningn is d badkamr grnovrd. woningbzit vrdld in prijsklassn 11 vrij sctor: > 681, duur: 574,35-681, godkoop: < 374, btaalbaar: 374,44-574,35 In financil opzicht lvrt 2013 n dubbl gvol op. Enrzijds boktn w n onvrwacht positif rsultaat, andrzijds krijgn w nu toch cht d vrhuurdrshffing voor onz kizn. Ondanks al onz kostnbsparnd inspanningn kunnn wij hlaas nit voorkomn dat d rkning dls trchtkomt bij onz huurdrs. W vragn chtr nooit mr huur dan w nodig hbbn. Positif rsultaat Onz financiël positi is in 2013 vrbtrd. Ht rsultaat bdraagt ,- positif. Dit bdrag is togvogd aan d algmn rsrvs. Daarnaast was r n positiv vrmognsmutati van ,-. Dit is vroorzaakt door d woningvrkoop ondr Slimmr Kopn voorwaardn. In totaal is ons vrmogn in 2013 tognomn mt ,-. Grot uitdagingn Vanaf 2014 zt d vrhuurdrshffing onz financiël positi ondr druk. Dz bdraagt in ,3 miljon uro n loopt op tot circa 1,9 miljon vanaf Ook d vnnootschapsblasting n sanringsstun (0,5 miljon uro in 2014) raakt ons stvig. Om dit op t vangn, ligt r n uitdaging om d financiring van ons vastgod t vrlagn. Hirvoor zttn w ondr mr in op huurharmonisati, lagr bdrijfskostn n mindr niuwbouw. Zo wordn w financil mindr kwtsbaar n kunnn w onz dolstlling op trmijn blijvn ralisrn. Uit divrs doorbrkningn blijkt dat w op dz manir d xtra lastn vanuit ht Rijk kunnn opvangn zondr t strpn in niuwbouwplannn, xtra woningn t vrkopn of maximal huurvrhoging t vragn. Huurvrhoging Ht Grootslag hft pr 1 juli 2013 n gnrik huurvrhoging (van 4%) door motn vorn. Om hirm d vrhuurdrs- 8

9 jaarvrslag 2013 Huurachtrstand D huurachtrstand van woningn n bdrijfsruimtn is gstgn naar 0,72% van d jaarhuur. Stds mr mnsn hbbn moit hun woonlastn t btaln. hffing t kunnn btaln aan ht rijk. (2017: gmiddld ruim 700,- pr woning. Wij zagn af van inkomnsafhanklijk huurvrhoging omdat dit d lag middninkomns onrdlijk hard raakt. Bovndin gaat onz kuz nit tn kost van d financiël continuïtit op langr trmijn. En blangrijk ggvn, want door d druk op onz financiën makn wij ons zorgn ovr d btaalbaarhid van ht hurn in d tokomst. Idr 100,- aan huurinkomstn hbbn w als volgt uitggvn Idr 100,- aan huurinkomstn hbbn w als volgt uitggvn: Sinds 2013 nmn wij snllr prsoonlijk contact op mt mnsn di n huurachtrstand hbbn opglopn. Maatwrk voor btalingstrmijnn lvrt ht mst rsultaat op. Vorig jaar hbbn wij slchts tw woningn ontruimd wgns huurachtrstand. Landlijk nam dit prcntag to mt maar lifst 8%. Glukkig zijn onz cijfrs n stuk lagr dan gmiddld. D raad van commissarissn (RvC) houdt tozicht op ht functionrn van ht bstuur. Op pagina 55 van ht jaarvrslag vindt u d bsluitn di d RvC in 2013 hft godgkurd. 22,6% 2,8% % uitgavn 30,8% Afschrijving (30,8%) lonn n salarissn (12,0%) ondrhoud (14,2%) Lfbaarhid (0,7%) Soms motn w hard kuzs makn, maar op d lang trmijn is dat btr voor idrn Anton Smts, lid van d RvC. Intrviw pag. 52 jaarvrslag. 4,2% 12,7% 0,7% 14,2% 12,0% ovrig bdrijfslastn (12,7%) vrhuurdrshffing n sanringstun (4,2%) rnt lastn minus batn (22,6%) Invstringn (rsultaat) (2,8%) Mdwrkrs, huurdrsvrniging D Drihok, d RvC, vrijwilligrs, gmntn n zorg- n wlzijnsorganisatis: ht bstuur bdankt idrn di btrokkn is gwst bij d volkshuisvsting in ons wrkgbid voor hun inzt! Mr dan 50% van onz uitgavn btrft rnt n afschrijving. (53,40%) Vrhuurdrshffing n sanringsstun btrft 4,2% van onz uitgavn n stijgt d Mr dan 50% van onz uitgavn btrft rnt n afschrijving. komnd jarn naar ruim 14% van d uitgavn! (53,40%) Vrhuurdrshffing n sanringsstun btrft 4,2% van onz uitgavn n stijgt d komnd jarn naar ruim 14% van d uitgavn! In 2014 hbbn w in ht kadr van d btaalbaarhid n gmiddld huuraanpassing van 2,5%. 9

10 Niuw moglijkhdn bij vrzorgingshuis Sint Zlfstandig wonn in woonvorm, mt zorg Mt d schiding van wonn n zorg vrandrt r vl bij vrzorgingshuizn. Zo ook bij Sint Jozf in Wrvrshoof. Annmik Wit, managr zorg & wlzijn vrtlt ovr d wijzigingn, plannn n d niuw, mr wijkgricht functi van ht vrzorgingshuis. Sint Jozf hft n naam in d rgio. Als mnsn nit mr thuis kunnn wonn, is dit n huislijk altrnatif. Sint Jozf is mt haar statig pand, ruim sfrvoll tuin n gmodlijk ons knt ons sfr n bgrip in d omgving. D locati mt 60 nprsoonskamrs, 3 twprsoons kamrs n 26 aanlunwoningn vird dit jaar haar twintig jarig bstaan. Sint Jozf hft n naam in d rgio. Als mnsn nit mr thuis kunnn wonn, is dit n huislijk altrnatif. W hbbn plk voor 68 bwonrs, r zijn tw huiskamrs, n rstaurant, bibliothk, fitnssruimt, kapsalon, winkl n pdicur. Winkls liggn op 400 mtr afstand, schtst d managr. Bwonrs wonn hir graag. Z gnitn van d social contactn n tvns van d rust n d ruimt in d omgving. Maar door d financiël schiding van wonn n zorg motn w, nt als zovl zorginstllingn in Ndrland, oppassn voor lgstand. Mnsn motn langr thuis blijvn wonn, krijgn stds latr n zorgzwaart pakkt. Dat is zorglijk. Vanuit Omring wordt r ondrzocht ho z locatis kunnn hr inrichtn zodat kwtsbar mnsn daar zlfstandig kunnn wonn. Zlfstandig, maar wl in n bschutt woonvorm mt zorg altijd dichtbij. Ht is nu ook moglijk om in Sint Jozf n appartmnt t hurn. W hbbn n lang wachtlijst voor d aanlun woningn, voor di mnsn is n appartmnt wllicht n opti. Of kwtsbar bwonrs van d aanlunwoning zoudn kunnn doorstromn. Er is wl n wznlijk vrschil tussn d woningn. Dat hft voor- n nadln, vrtlt Annmik Wit rlijk. D appartmntn in Sint Jozf zijn klinr, zo staat ht bd in d kamr. En is r gn moglijkhid om bijvoorbld zlf t kokn of its op t warmn in n magntron. Maar juist voor kwtsbar mnsn kan n klinr, bschutt ruimt prttig zijn. Viligr ook. Bij d aanlunwoningn is r mr zorg achtr d klapdur, trwijl hir constant zorg aanwzig is. J drukt op n knop n r is dirct n sprkluistr vrbinding. Dat is prttig. Oudrn wonn in n bschrmd omgving waar idrn lkaar knt. Z kunnn d dur opn latn staan, hbbn mr aanspraak n r is daardoor mindr angst bij mnsn. D prijzn van d aanlunwoningn n d appartmntn zijn ongvr glijk. Daar zijn voor d appartmntn ook srvic 10

11 Jozf in Wrvrshoof n bschutt n gzllighid dichtbij kostn in mbrknd, waarondr nrgikostn, blastingn, afval, huismstr n vntul rcpti. En aantal bwonrs van d aanlunwoning ovrwgt in ht vrzorgingshuis t trkkn. Dat is gn gmakklijk stap. Dat is its waar mnsn ovr na motn dnkn, zkr omdat z n grotr woning motn opgvn. Dat bgrijp ik hl god. Maar ht is zkr d moit waard om t ovrwgn. Want ht gvol van vilighid n d social contactn zijn voor kwtsbar oudrn hl waardvol. Huis van d wijk Naast ht hurn van n woning, kan r ook n logrkamr ghuurd wordn in Sint Jozf. Voor mnsn di tijdlijk tot rust willn komn, op hun gmak willn hrstlln. Maar ook mnsn zondr zorgindicati kunnn hir logrn. Bijvoorbld d partnr van n kwtsbar oudr kan in ht wknd komn logrn om samn t zijn. Of familildn di vr wg wonn kunnn hir tijdlijk vrblijvn als z dat willn. Alls is moglijk. Bwonrs wonn hir graag. Z gnitn van d social contactn n tvns van d rust n d ruimt in d omgving D managr zorg & wlzijn hft plannn gnog voor haar mooi Sint Jozf. Zo mot ht pand stds mr n wijkgricht functi krijgn. Huis van d wijk, nomt z ht. Dorpsbwonrs kunnn binnnlopn voor n praatj, n kop koffi, n gzond maaltijd in ht rstaurant of mdon aan n luk activitit. Maar misschin kunnn w vl mr btknn voor d wijk. W draain hir al wassn, misschin vindn buurtbwonrs ht fijn hir hun was t latn don. Of kunnn w maaltijdn uit ht rstaurant vrstrkkn. Op di manir kunnn mnsn ook thuis van n lkkr n gzond maaltijd gnitn. W kijkn nu waar bhoft aan is n wat logistik moglijk is. Uitdaging In 2015 wordt d Algmn Wt Bijzondr Ziktkostn (AWBZ) vrvangn door niuw rglingn. D Wt maatschapplijk ondrstuning (Wmo) rglt dat oudrn, ghandicaptn of mnsn mt psychisch problmn ondrstuning krijgn. Gmntn vorn d Wmo uit n bpaln zlf op wlk manir. Ook dat wordt spannnd, aldus d managr. W hbbn op maandag, dinsdag n dondrdag dagvrzorging. Er komn nu zo n twaalf bzokrs, kwtsbar mnsn mt n ggz vrldn of n cognitiv stoornis. Zij komn hir van 10 tot 16 uur voor d social contactn, samn t tn n om t kaartn, rummikuppn, dat soort splltjs. W krijgn nu subsidi van d gmnt Mdmblik. Ht is natuurlijk d vraag waar d gmntn straks hun gld aan uit gaan gvn. Als dat dls of hlmaal wgvalt, wat dan? Annmik Wit gaat vrdr: D zorgkostn motn omlaag, dat snappn wij ook. Ho dat uitpakt n ho w daar als Omring m om kunnn gaan, dat is spannnd. W motn mr klantgricht dnkn, zaklijkr, ondrnmnd n cratif zijn. Dat is natuurlijk ook n uitdaging. Ht is nit alln onzkr voor ons, zkr ook voor d bwonrs n mnsn uit ht dorp. Als zij vragn hbbn, zijn z bij mij altijd wlkom. Ik lg graag uit wat r allmaal moglijk is binnn Sint Jozf. Mnsn kunnn hir trcht voor vragn, mt hun angstn n bhoftn. Dus schroom nit, wil j informati, kom gzllig n vrijblijvnd langs. 11

12 Momntl dot d Twd Kamr ondrzok naar ht functionrn van woningcorporatis in Ndrland. Waarom ignlijk? En wat btknt dat voor u als huurdr of blanghoudr van Ht Grootslag? Hirovr informrn wij u graag. Ho mr hldrhid, ho btr voor idrn! Lrn van ht vrldn Parlmntair nquêt U hbt r vast ovr ghoord of glzn in ht niuws. Parlmntair nquêt, opnbar vrhorn n cowboygdrag van corporatidircturn. Om mtn ons standpunt maar t gvn: wij vindn ht god dat ht corporatistlsl ondr d lop wordt gnomn. Van zakn di bij andr corporatis nit god gingn, rvaart Ht Grootslag namlijk ook d nadlig gvolgn. Corporatis staan immrs financil garant voor lkaar. Dol Erst wil d parlmntair commissi vaststlln ho d bwust uitspattingn kondn gburn. Daarna mot ht ondrzok lidn tot maatrgln om niuw misstandn t voorkomn. Howl corporatis op vl vlakkn wordn gcontrolrd, is ht tozichtsystm duidlijk tkort gschotn. Ook ht wrktrrin van corporatis kan schrpr wordn afgbaknd. Hldrhid is gbodn. Aanliding Afglopn jarn warn r vrschillnd incidntn bij woningcorporatis. Fraud, fout invstringn, financil wanblid n t hog salarissn stldn onz sctor in n kwaad daglicht. Ht is dus logisch dat ht parlmnt n gdgn ondrzok vrricht. Er wordt dan ook vrdr gkkn dan alln d incidntn. Ook d rol van d politik, in- n xtrn tozichthoudrs, ministri, parlmnt n gmntn wordt ondrzocht. Onz woningstichting zlf is gn ondrwrp van ondrzok 12

13 ovr woningcorporatis Ht Grootslag Onz woningstichting zlf is gn ondrwrp van ondrzok. Strkr nog: dat is gn nkl Wst-Fris corporati. Sommig mnsn zggn dat w daar trots op mogn zijn. Wij vindn ht nit mr dan normaal. D maatrgln di wordn gtroffn zulln voor onz organisati gn dirct gvolgn hbbn. Gmnt n ht ministri gaan ons alln strngr controlrn. Dat vindn wij prima, maar ht lidt wl tot xtra kostn. Pr saldo blijft onz dinstvrlning htzlfd n kunnn ook onz blanghoudrs op ons blijvn bouwn. Gwoon zoals u ons knt: actif, btrokkn n laagdrmplig! Er gaat ook vl god! D Ndrlands voorraad social huurwoningn bhoort tot d bst van d wrld. Rcnt ondrzokn wijzn uit dat huurdrs in ht algmn zr tvrdn zijn ovr hun woning n d dinstvrlning van hun woningcorporati. Ht Grootslag hoopt dat d parlmntair nquêt lidt tot nóg vrdr vrbtring. Op lokaal nivau pakkn wij d handschon graag mt u op! Wat is n parlmntair nquêt? En parlmntair nquêt is ht zwaarst middl dat d Twd Kamr kan inzttn om informati ovr n bpaald ondrwrp bovn tafl t krijgn. En nquêtcommissi vort ht ondrzok uit. Zij kan gtuign n dskundign opropn n hn ondr d ondrvragn. D parlmntair nquêtcommissi Woningcorporatis is 4 juni gstart mt d opnbar vrhorn. Ht dol is lrn van ht vrldn n maatrgln nmn voor d tokomst. 13

14 Ondanks drignd luchtn n n gur wind kwamn all finalistn opdagn om d ju d bouls final van 2014 t spln. Op 12 mi op d baan bij Sarto in Andijk wrd alwr voor ht vijfd jaar gstrdn om d zo bgrd wisslbkr. Natuurtalnt uit d Roznhof opniuw winnars ju d bouls tornooi 2014 Niuwkomrs, maar vooral vl bknd gzichtn zagn w dit jaar d strijd aangaan. Ik zi r ht hl jaar naar uit rip Ari Ovrman, n trouw splr, idr kr gnit ik r wr van. Dit gldt voor vl dlnmrs, di w idr jaar trugzin. Zo ook Ria Dublaar van d Roznhof, winnars van d final van Zij kwam haar titl vrddign. Spannnd indrac tussn tw dams Ht wrd n spannnd wdstrijd n opniuw slpt Ria Dublaar d mst puntn binnn. Zij strd in d indrac tgn Paula Hoxum, bstuurslid van Huurdrsvrniging D Drihok, voor d rst n twd plaats. Kans om wisslbkr t houdn Van blijdschap wrdn d ju d bouls balln gkust. Ik vrwachtt dit cht nit rip d krsvrs winnars van 2014 n nam supr trots opniuw d wisslbkr in ontvangst. Volgnd jaar mot u cht wr mdon lit Hans Krögr, dirctur bstuurdr van Ht Grootslag, haar wtn, wi d wisslbkr drimaal wint mag dz houdn. Aangzin Ria n natuurtalnt is - zij splt alln d wdstrijdn di Ht Grootslag organisrt - is d kans groot dat zij opniuw d bst wordt. All prstatis wrdn bloond mt n hus Frans tafl: wijn, stokbrood n n palt aan kazn Blij mt twd n drd prijs Paula Hoxum was dik tvrdn mt haar twd plk n nam dankbaar haar prijs n bos blomn in ontvangst. Dit gold ook voor d winnaar van d drd plk, Cor Koomn van ht Bisschop Grntplantson, di ht momnt van d prijsuitriking divrs maln door d fotograaf lit vastlggn. Ik zi r ht hl jaar naar uit Frans spktakl in god handn D captain van ht tornooi, Nico Bakkr, oud-mdwrkr van Ht Grootslag, zorgd wr voor n uitstknd bgliding. Daarbij had hij volop hulp van Dick Vissr, di d rol van schidsrchtr nthousiast uitvord. Ondanks ht strng tozicht wrd r mt vl plzir n inzt gspld. All prstatis wrdn bloond mt n hus Frans tafl: wijn, stokbrood n n palt aan kazn. Opniuw was ht n gslaagd vnmnt. 14

15 Tkst n indvrantwoording huurdrsvrniging D Drihok. Niuws van D Drihok Postbus ZG HOOGKARSPEL lid Ndrlands Woonbond Ht wordt nooit mr zoals ht was... van vrzorgingsstaat naar vrzorgingsstad Naoorlogs bvolkingsgroi Na d pauz van onz jaarvrgadring schtst d hr Dick Vissr, advisur stratgi n blid van Woningstichting Ht Grootslag, d ontwikklingn in d zorg vanaf d twd wrldoorlog tot hdn. D rst blangrijk fas van d ontwikk lingn waarm w vandaag d dag wordn gconfrontrd, is d gboortgolf na D combinati van wdr opbouw n n snl groind bvolking (d bvolking van Ndrland vrdubbld tussn 1950 n 2000) zorgd in d loop van d zstigr jarn voor grot woningnood. En onrustig priod mt vl manifstatis n btogingn. Er most mr gbouwd wordn. Vrzorgingsstaat En antwoord van d rgring was d Wt op d bjaardnoordn van Er mochtn ovral bjaardnhuizn wordn gbouwd, waar oudrn hun pnsion kondn gnitn. Dolstlling was dat woningn vrij kwamn voor gzinnn. Ht is n voorbld van d ontwikkling van d vrzorgingsstaat in di tijd; D Staat nmt d vrantwoordlijkhid op zich voor ht wlzijn van zijn burgrs. Ht ontstaan van volksvrzkringn zoals AOW, AWBZ, WAO n d Algmn bijstandswt datrn uit di tijd. Gmntn motn mr don mt mindr gld D krzijd D financiring van d volksvrzkringn kwam uit blastingn n prmis. Dat ging aanvanklijk god omdat r vl wrk was. Ht stlsl wrd bgin jarn tachtig chtr onbtaalbaar door d crisis. Ndrland wrd gconfrontrd mt hog wrklooshid (11%; ongvr mnsn). D Algmn Wt Bijzondr Ziktkostn (AWBZ) n d Wt op d Arbidsongschikthid (WAO) gingn jarn latr aan hun ign succs tn ondr. D WAO wrd stds vakr als oplossing gbruikt om ovrtollig prsonl t lozn n d AWBZ was god voor all kostn waar gn andr oplossing voor was. Kostn vrgrijzing Ht social stlsl wrd langzamrhand onbtaalbaar. D zorgkostn lip van 1999 tot 2013 op van 44 miljard uro tot 93 miljard uro. D blangrijkst oorzakn hirvan zijn vrgrijzing, ht strk stijgnd gbruik n d kostn van niuw ontwikklingn. Dz situati vormt d aanliding voor ht ovrhvln van n aantal dur dossirs, zoals d wt Langdurig Intnsiv Zorg n d jugdzorg van d landlijk ovrhid naar gmntn n ziktkostnvrzk raars. Tglijkrtijd wordt ook n rm gzt op ht gbruik. Er is gn land in d wrld waar zovl mnsn mt n bprking in n instlling wonn als in Ndrland. Daarom hft dit kabint bslotn tot ht schidn van wonn n zorg. Mnsn wordn vrplicht om langr zlfstandig t blijvn wonn, óók mt bprkingn. Participatisamnlving D gvolgn zijn dat d ovrhid zorgt voor kadrs, wttn n totsing n d gmntn zorgn voor d uitvoring. D ovrhvling naar d gmntn gaat gpaard mt n fors korting op ht budgt. Gmntn motn mr don mt mindr gld. Om d dolstllingn t haln wordt n brop gdaan op d ign vrantwoordlijkhid van burgrs. Ht gbruik van zorg wordt afgrmd n gbruikrs zulln zlf mr motn rgln én btaln. Ht bstuur van huurdrsvrniging D Drihok volgt dz ontwikklingn op d vot n ovrlgt rglmatig mt d dircti van Ht Grootslag ho w d gvolgn voor huurdrs kunnn bprkn. D avond wrd op hilarisch wijz afgslotn door KaaB Cabart di ht laatst half uur voor hun rkning namn. 15

16 Prijswinnaars automatisch incasso Ook dz kr hbbn w wr dri huurdrs vrblijd mt n prijs. Ht gaat om mnsn di hun huur via d automatisch incasso btaln. En gldprijs van 50,- n n bos blomn gingn naar mvr. S.L. Groot Pln, Raadhuisplin in Hoog karspl, Stichting d Wardn, Ns in Wrvrshoof n mvr. Wijdns-d Ruitr, Sorghvlitlaan in Andijk. Niuw samnwrking tussn Enrgi Srvic Noord Wst n Ht Grootslag Na n lang, maar gdgn voorbriding, is ht op 22 april zovr. Hans Krögr, dirctur bstuurdr van Ht Grootslag n Jack Pros, managr Tchnisch Bhr van Enrgi Srvic Noord Wst (ESNW) ondrtkndn ht contract di d spcial samnwrking tussn bid organisatis bzgld. Vanaf 5 mi bstdt Ht Grootslag haar ondrhoudslijn uit aan ESNW. Dit bdrijf nmt voortaan d rparativrzokn van onz bwonrs aan n zorgt dat d rparatis op n kwalitativ wijz door d juist bdrijvn wordn uitgvord. Dz bdrijvn wrkn al jarn voor Ht Grootslag: Brpoot Installatitchnik, Loodgitrsbdrijf Gbr. Snbor, Ruitr & D Lang Lucht- n Warmttchnik n Michl Doorn Rioolsrvic. Om d kwalitit t blijvn garandrn voor d huurdrs van d woningstichting tkndn d dircturn van dz bdrijvn n prstatiovrnkomst. Vrtrouwn in god samnwrking Alxandr Kooiman, coördinator tam Wonn van Ht Grootslag, sprkt zijn vrtrouwn uit in n god samnwrking. Door d vl ondrhandlingn, zowl in- als xtrn, is ht procs god voorbrid. D organisatis hbbn n transparant bld van lkaar n wtn wat z van lkaar kunnn vrwachtn. Nuttig informati voor lk bwonr Ht Grootvrslag is n uitgav van woningstichting Ht Grootslag voor haar huurdrs n rlatis. Aan publicatis in dit blad kunnn gn rchtn wordn ontlnd. Oplag: xmplarn Postadrs Postbus 90, 1693 ZH Wrvrshoof T E Bzokadrs kantoor Olympiawg 25, 1693 EJ Wrvrshoof Opningstijdn Maandag tot n mt dondrdag van 8.30 tot uur. Vrijdag van 8.00 tot uur. Gratis ondrhoudslijn Voor ht mldn van rparativrzokn kunt u op wrkdagn van 8.00 tot uur blln mt ons gratis nummr: Buitn dz tijdn kunt u dit nummr ook blln voor ht doorgvn van spodklachtn. U kunt rparativrzokn ook doorgvn via onz wbsit. Ovrig rparativrzokn Klachtn ovr uw cntral vrwarming n/of warmwatrvoorzining kunt u rchtstrks doorblln aan Enrgi Srvic Noord Wst via nummr Als u dlnmt aan ons Glasfonds kunt u bij glasschad rchtstrks contact opnmn mt Klurncntrum Klavr b.v., tlfoon Voor ht actul woningaanbod: Complimntn voor inzt ondrhandlaars n tam Dank n complimntn voor d ondrhandlaars n ht hl tam. Mt dz woordn sprkt Hans Krögr zijn waardring uit voor d inzt, di dz niuw samnwrking moglijk maakt. Om onz klantn btr productn t lvrn, is gkozn voor n andr vorm van samnwrking. Dat vraagt its van onz mdwrkrs én onz partnrs. Informl afsluiting Bij d bijnkomst warn ook d mdwrkrs van tam Wonn n Vastgod aanwzig. Na ht officiël gdlt was r voor all gnodigdn glgnhid om ondr ht gnot van n hapj n n drankj lkaar t sprkn. 16

Buurtparkjes en speelplekken

Buurtparkjes en speelplekken Oktobr 2014 PAGINA 1 In dit nummr Buurtparkjs n splplkkn Niuwbouw Vinknstraat n Parkitstraat bijna klaar! Start wrkzaamhdn opnbar ruimt. Aanlg niuw rioolstlsl Schoon grondwatr Crossbaan, ht succs Binnnkort

Nadere informatie

Poort, school voor havo en mavo

Poort, school voor havo en mavo Poort, school voor havo n mavo i t i b m a t m Voor lrlingn Voorbriding op n succsvoll lrloopbaan Wil j naar Poort, dan wil j latr naar ht HBO. Poort is n havo-mavoschool, di jou motivrt om naar ht HBO

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren Calamititnprotocol instllingn zorg voor jugd, d gmntn in d provinci Utrcht n d gmntn Wsp n Wijdmrn Inliding Calamititn in d jugdhulp kunnn hlaas nit altijd voorkomn wordn. Z hbbn n grot impact op btrokknn

Nadere informatie

vavo 2016/17 (certificate

vavo 2016/17 (certificate vavo 2016/17 gmn l A t z g t Vo o r i js w r d n O n Volwassn r n diploma w jaa in één of t vo, havo of vwo a vmbo-tl /m aarvan of dln d n). (crtificat mick (20) zakt voor zijn havo n koos rvoor t gaan

Nadere informatie

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens Nummr 7 Pagina 1 van 2 Dcmbr 2010 BAVIRO Niuwsbrif Nr. 7 SITA REnrgy, Potndrf 2, 4703 RK Roosndaal. 0165-534492 communicati@baviro.nl www.baviro.nl Gacht lzr, Via dz niuwsbrif informrn wij u ovr d voortgang

Nadere informatie

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het Voorraad 1 Lrdoln Aan ht ind van dit hoofdstuk wt j: z wat ht dol is van ht aanhoudn van n voorraad; z wat voorraadvorming btknt; z wat d buffrfuncti van n voorraad is; z dat ht houdn van n gnsmiddlnvoorraad

Nadere informatie

Appartement kopen? Check de VvE!

Appartement kopen? Check de VvE! Appartmnt kopn? Chck d VvE! VvE chcklist Bnt u van plan n bovn- of n bndnwoning t kopn? En huis in n portik? Of n huis mt n gmnschapplijk opgang n n trappnhuis? Dan hft u grot kans dat uw niuw woning ondrdl

Nadere informatie

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014 Buurtvrniging D Hof Niuwsbrif 10 Dcmbr 014 F n g a d t s F n ij Inhoud Voorwoord Van d bstuurstafl Trugblik n vooruitblik activititn Niuwtjs n tips Intrnt n Facbook Inbraakprvnti En vilig n schoon bgin

Nadere informatie

Sports Center. 22 juni 2011

Sports Center. 22 juni 2011 Titl procs: Klachtnblid Tilburg Univrsity Procsignaar: Ing Schprs Paraaf kwalititsfunctionaris Vrsi nr.: 2 Bsprokn mt: M.T. d.d. 13 april 2011 Vastgstld in M.T. d.d. 22 juni 2011 Pndragon d.d. 10 aug.

Nadere informatie

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand.

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand. Bst Stijlldn, bst Oudrs Hirbij d Stijl Niuwsbrif van sptmbr. Elk maand wordt d niuwsbrif vrstuurd Dz vrschijnt in d laatst wk van d maand. Waarom n niuwsbrif? Als stijlmstrs vindn w ht blangrijk dat alls

Nadere informatie

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5 Niuwsbrif Lrlingn Vrbouwingsplannn Achtr d schrmn wordt hard gwrkt aan d vrbouwingsplannn voor d school. Inmiddls is r n Voorlopig Ontwrp vastgstld n is d omgvingsvrgunnig aangvraagd bij d gmnt. Indin

Nadere informatie

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse?

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Assssmnt Assssmnt Wat is n assssmnt? Blang voor dlnmrs Blang voor d wrkgvr Vijf stappn Waarom kizn voor HRD Group? Intrss? Bnt u gïntrssrd in onz assssmnts? Nm dan grust contact mt ons op. T 030-6911138

Nadere informatie

aas]6 recreatiepark» Aan het College van B. 8L W. van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost erhout. .JBIIIIIII -osterhout ^» C Ù

aas]6 recreatiepark» Aan het College van B. 8L W. van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost erhout. .JBIIIIIII -osterhout ^» C Ù -ostrhout.jbiiiiiii IN. 1207403 ^» C Ù 19 MRT2Ũ12 aas]6 rcratipark» Aan ht Collg van B. 8L W. van d gmnt Oostrhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost rhout. Dorst, 15 maart 2012. Btrft: hffingsmaatstaf rioolhffing.

Nadere informatie

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi CREA-ATELIERS knutsln, tknn n kokn van d gmntlijk cultuur- n jugddinst www.jugdlochristi.b/cra www.facbook.com/jugddinstlochristi www.facbook.com/cultuurdinstlochristi www.uitmtvlig.b twittr.com/jugdlochristi

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.100 kwh n 1.400 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers,

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers, Nr 03 11 oktobr 2013 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 12 okt Hrfstvakanti t/m 27 oktobr 28 okt

Nadere informatie

Kennismaking met Photoshop

Kennismaking met Photoshop Hoofdstuk Knnismaking mt Photoshop Hoofdstuk, ht bgin van onz boind tocht doorhn Photoshop. Waarschijnlijk was j tot nu to gwoon om mt programma s van Microsoft t wrkn. Z hbbn allmaal n zlfd look n fl.

Nadere informatie

t J a g e r t j Nieuwsbrief van basisschool St. Hubertus, Jagerslaan 55, 5042 LJ Tilburg Nr 09 21 maart 2014

t J a g e r t j Nieuwsbrief van basisschool St. Hubertus, Jagerslaan 55, 5042 LJ Tilburg Nr 09 21 maart 2014 Nr 09 21 maart 2014 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 24 mrt Studidag: kindrn vrij 25 mrt 26

Nadere informatie

14R.00129 RAADSINFORMATIEBRIEF 14R.00129

14R.00129 RAADSINFORMATIEBRIEF 14R.00129 RAADSINFORMATIEBRIEF 14R00129 gmnt WOERDEN Van wthoudr Y Kostr - Drs Datum : 24 maart 2014 Portfuillhoudr(s) : Y Kostr - Drs Portfuill(s) : Sociaal domin Contactprsoon Marlik van Workom Tlnr 06 51749718

Nadere informatie

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school.

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school. Maandag 13 januari 2014, wk 3 z Niuwsflits bstaat uit 6 pagina s Van d dircti z maand bn ik, Sjordtsj Pasma, waarnmnd dirctur op school. Ik bn dirctur op CBS Rgnboog in Lns n bn op maandagmiddag aanwzig

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015 Niuwsbrif jaargang 10 - nummr 16-29 oktobr 2015 Thma s Trfwoord Wk 45 Thma: Arm n rijk D proft Amos zit ho in ht noordn van ht land d arm mnsn stds armr n d rijkn stds rijkr wordn. Dat vrschil zorgt voor

Nadere informatie

Jongeren Stem. Wat speelt er? Wat zou jij kiezen? Inhoud. Interview burgemeester... 2. Wie zijn wij?... 2

Jongeren Stem. Wat speelt er? Wat zou jij kiezen? Inhoud. Interview burgemeester... 2. Wie zijn wij?... 2 Jongrn Stm Wat splt r? Wat zou jij kizn? Inhoud Bst lzrs, Intrviw burgmstr... 2 Wi zijn wij?... 2 En jugdkrant voor én door jongrn; zo mot ht zijn!... 2 Ho zit ht nu?... 3 Intrviws kandidatn... 4 Links

Nadere informatie

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl CBS Nij-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijkroost.nl Vanuit d gropn Niuw lrlingn: in grop 1/2c: Rol Vnmans Gropn 1 n 2 Wi wil in d mivakanti ons poppnmubilair schildrn? Graag vn contact opnmn mt juf Lia. Op

Nadere informatie

Opleiding HR Business Partner

Opleiding HR Business Partner Opliding HR Businss Partnr D z b o at th p o s n g st a ë n id i s p ic i l op r a u V P N on d n d va On t ko r v a n g hl ting 20% o op p l id d 1 o mo i dul f m ng! s r Dat volg kan n?! Opliding HR

Nadere informatie

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq hrknnn hrknnn hrknnn fsdfdsfdssfdq : n t s p op h s k Wor h n k r h o? n t s p j 1 hrknnn rknnn DOELGROEP WAAR EN WANNEER? INHOUD DUUR All liding Op SB s, gwstavondn, Workshopwknd, nz. Dri ondrdln: pstn

Nadere informatie

Woon/Zorgcomplex Schinkelhaven Amsterdam

Woon/Zorgcomplex Schinkelhaven Amsterdam Woon/Zorgcomplx Schinklhavn Amstrdam Schinklhavn btrft d planontwikkling voor n woonzorggbouw van totaal 8235 m2 bruto vloropprvlakt in Amstrdam Zuid. D bouwvoorbriding is afgrond voor ht zorggbouw Schinklhavn

Nadere informatie

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging j i j k a a Wat m m n morg MBO r i D g n i g r o z r v Morgn is gron bij AOC Oost Morgn is gron bij AOC Oost. En dat is maar god ook. W hbbn n gron wrld nodig, waarin jij n j omgving god kunnn lvn. Daar

Nadere informatie

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders.

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders. UIT DE SCHOOL GEKLAPT NUMMER 2 Dondrdag 18 sptmbr 2014 En uitgav van katholik basisschool D Kindrarck. Dz wordt ns in d tw wkn vrstuurd aan all oudrs. DE KOP IS ER AF Wat n zindrnd n inspirrnd bgin van

Nadere informatie

Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 e paasdag. Di. 11-3 Di. 18-3 Di. 25-3. Woe. 19-3 Opening vernieuwde school. Do. 20-3 Do. 27-3

Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 e paasdag. Di. 11-3 Di. 18-3 Di. 25-3. Woe. 19-3 Opening vernieuwde school. Do. 20-3 Do. 27-3 Niuwsdruppls Maart 2008 Ma. 3-3 Schoolarts hl dag Ma. 10-3 prsonlsvrgadring Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 paasdag Ma. 31-3 Di. 4-3 Voorlichtingsavond 'alcohol' voor oudrs gr.8 gn doorgang vanwg lag animo Di. 11-3

Nadere informatie

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL INFO Brochur Laat d natuur j wrstand vrstrkn! DIGESBIOSE - ECHINABELL - TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL Digsbios n Echinabll: ht dubbl wapn voor j immunitit Laat d natuur j wrstand vrstrkn! i n god wrstand

Nadere informatie

C O M M U N I C A T I E P L A N D O M O T I C A P R O J E C T A M E R P O O R T & R E I N A E R D E

C O M M U N I C A T I E P L A N D O M O T I C A P R O J E C T A M E R P O O R T & R E I N A E R D E C O M M U N I C A T I E P L A N D O M O T I C A P R O J E C T A M E R P O O R T & R E I N A E R D E INHOUDSOPGAVE Afbakning Problmanalys Organisatidoln Communicatiboodschap Communicatistratgi Communicatidoln

Nadere informatie

Bibliotheek. Hier melden. Lente. Bibliotheek. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Beertje An. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning.

Bibliotheek. Hier melden. Lente. Bibliotheek. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Beertje An. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Wintr Brtj An drs Sprookjs rs Brtj And Brtj And rs Fitsn Fitsn Auto Vilig vrkr tj Andrs Bsrn Fit Gitaar Bibliothk Sprookjs Wintr Hrfst Lnt Lnt Wintr Lnt Hir mldn Bibliothk Hir mldn Gitaar Zomr Hrfst Brtj

Nadere informatie

Het creëren van een unieke (merk) beleving vormt het uitgangspunt voor mijn ontwerpen. Een krachtig concept dat zowel inhoudelijk overtuigt als

Het creëren van een unieke (merk) beleving vormt het uitgangspunt voor mijn ontwerpen. Een krachtig concept dat zowel inhoudelijk overtuigt als Ht crërn van n unik (mrk) blving vormt ht uitgangspunt voor mijn ontwrpn. En krachtig concpt dat zowl inhoudlijk ovrtuigt als visul aansprkt. Daarbij passnd communicatimiddln ontwrpn om mnsn t brikn n

Nadere informatie

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa Futur4U ct wat j zo k t! E xa! n d l r w a èt b d k d t n O Exprimntlssn voor havo n vwo Futur4U Exprimntlssn Lifstyl & Dsign D zvn Futur4U-lssn zijn rop gricht havo- n vwo-scholirn actif knnis t latn

Nadere informatie

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp Functi vormgving Ho bpaal ik zlf mijn rst indruk rond 1 : Hoofddorp workshop houdrs rlvant bijgdragn ghl vormgving workshophoudrs Bdrijfsarts 8 8 8 6 8 HR Advisur 8 9 8 8 8 Consulnt 6 7 5 5 6 voldd nit

Nadere informatie

Van Contrafeytsel* tot Selfie

Van Contrafeytsel* tot Selfie Van Contrafytsl* tot Slfi *portrt, bltnis. Rubns Privé toont d allrmooist n mst intim portrttn di Rubns ooit gmaakt hft. D wrkn dindn als hrinnring, nt als foto s vandaag n bijna 400 jaar latr zittn dz

Nadere informatie

Uniek in woonbeleving

Uniek in woonbeleving Unik in woonblving Top locati h c s o B n D! P unt Unik in Brabant 7 dagn pr wk gopnd Gratis parkrn Punt! woonwarnhuis Ht Punt! Op ht RtailPark in Dn Bosch opnt Punt! En 6000 m² groot woonwarnhuis mt n

Nadere informatie

Tevens is op basis van het DO 2e fase een partiёle herziening bestemmingsplan Weusthag opgesteld. Deze is in procedure gebracht.

Tevens is op basis van het DO 2e fase een partiёle herziening bestemmingsplan Weusthag opgesteld. Deze is in procedure gebracht. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1001631 Hstr, Paula RU-PS Jannk Oud Alink ONDERWERP Krditaanvraag uitvoring 2 fas projct Infra Wusthag AGENDANUMMER SAMENVATTING

Nadere informatie

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen?

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen? Kindrboknwk Dit jaar vond d Kindrboknwk plaats van 7 t/m 18 oktobr. Dit hbbn w op school ook gvird. W haddn grot opning, waarbij Mstr Hans tw profjs voordd n w op ht lidj van Kindrn voor Kindrn gingn dansn.

Nadere informatie

Visie toegang sociaal domein en invoering participatiewet

Visie toegang sociaal domein en invoering participatiewet Visi togang sociaal domin n invoring participatiwt Visitrajct uitgvord in opdracht van d gmntn Niuw Watrwg Noord Martin Hklaar Daniël Huisman Floris Bannink Dfinitiv vrsi 16 mi 20 13 Visi togang sociaal

Nadere informatie

Renoveren en Ventileren

Renoveren en Ventileren Elk typ roost in F1, in lk R Duco s zonw Natuurlijk vntilati én zonwring Rnovrn n Vntilrn Intgral vntilati-oplossingn voor rnovati Vntilati én Zonwring: n intgral aanpak God vntilati zorgt r voor dat d

Nadere informatie

EXAMENOPGAVEN KADER. Ga naar www.examenbundel.nl Doe daar de quickscan voor wiskunde Hoe ver ben je al????

EXAMENOPGAVEN KADER. Ga naar www.examenbundel.nl Doe daar de quickscan voor wiskunde Hoe ver ben je al???? EXAMENOPGAVEN KADER Ga naar www.xamnbundl.nl Do daar d quickscan voor wiskund Ho vr bn j al???? BOSLOOP (KB 2005 1 tijdvak) En atltikvrniging hft n bosloop gorganisrd. Er zijn dri afstandn uitgzt: 2300

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Rchtsbijstandvrzkring Ht kan hoog oplopn En uit d hand glopn ruzi mt d burn. En conflict mt uw wrkgvr. En lvrancir di zijn blofts nit waar kan makn. En huisbaas di ht nit zo nauw nmt mt ht ondrhoud van

Nadere informatie

de nationale E-bike verzekering

de nationale E-bike verzekering Ht comfort gaat altijd door mt d national E-bik vrzkring D spcial n voordlig vrzkring voor all lktrisch trapondrstund fitsn Dri, vir of vijf ar vrzkrd tgn difstal of cascoschad (incl. difstal) voor n nmalig

Nadere informatie

Joepie!!!! Bijna vakantie! nieuwsbrief kinder- en jeugdactiviteiten Rotterdam Noord 2015. SSVeest & jubileum SSV Kloosterbuurt

Joepie!!!! Bijna vakantie! nieuwsbrief kinder- en jeugdactiviteiten Rotterdam Noord 2015. SSVeest & jubileum SSV Kloosterbuurt niuwsbrif kindr- n jugdactivititn Rottrdam Noord 2015 Jopi!!!! Bijna vakanti! Uitrustn? Vrgt ht maar! Komnd wkn word j uitgdaagd om mooi dingn t makn, j sporttalnt t latn zin n lkkr t spln mt al j vrindn

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs Wt Wrk n Zkrhid Mr. E.J.H. Ritsma Stam Ritsma Advocatn n Chantal van Kmpn Van Brgn CS accountants n blastingadvisurs Wt Wrk n Zkrhid Waarom d WWZ? T vl vrschil tussn flx n vast; D positi van flxwrkrs wordt

Nadere informatie

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERRAAD / Tk ^ " 'S GRAVENHAGE S7 - - ^ 3 1 MEI 19W ƒ / AAN: D M i n i s t r - P r s i d n t V o o r z i t t r van d Raad van M i n i s t r s Dinstondrdl; Ondrwrp:

Nadere informatie

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel Oplidingsplan Opliding : ICT- n mdiabhr Crbo opliding : 95320 Uitstroomdiffrntiatis : Ntwrkbhrdr (vrkort) Crbo uitstroom 95323 Cohort : 2014-2015 Nivau : 4 Lrwg : BOL Locati : Almlo, D Sumpl Ho zit j opliding

Nadere informatie

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg Budgtplan Prsoonsgbondn budgt AWBZ Vrgodingsrgling prsoonlijk zorg 1. Mijn prsoonlijk ggvns Achtrnaam aanvragr: Gboortdatum: BSN: - - 2. Mijn indicati Ik bn gïndicrd voor vrblijf. Mijn indicati is ZZP

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 D ldn van d gmntraad van Haarlmmrmr Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bzokadrs Raadhuisplin 1 Hoofddorp Tlfoon 0900 1852 Tlfax 023 563 95 50 clustr Handhaving n Tozicht Contactprsoon Schramalvan d Molgraaf

Nadere informatie

http://www.geelvinck.nl/muziek/achtergrond-geelvinck-muzie...

http://www.geelvinck.nl/muziek/achtergrond-geelvinck-muzie... pagina 1 van 6 D Swlinck Collcti D Swlinck Collcti historisch totsinstrumntn mt mr dan 80 historisch piano(fort)s waarvan ruim 40 taflpiano s (http://glvinck.nl/muzik/muzikfstivalamstrdam-virtuosi/d-taflpiano-livinghistory/)

Nadere informatie

greencalc ontwikkelingen

greencalc ontwikkelingen projct I INSTRUMENT grncalc ontwikklingn GrnCalc is n LCA-rknprogramma waarm d duurzaamhidsambiti van n gbouw of van n wijk bpaald kan wordn. Dz ambiti wordt uitgdrukt in één gtal: d Miliu-Indx- Gbouw.

Nadere informatie

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar Activoorwaardn: Ontvang Toon van Enco mt gratis installati, i.c.m. Garantiprijs Enco Ecostroom n gas 3 jaar 1. Dz acti wordt gorganisrd door Enco Rtail B.V., gvstigd t Rottrdam aan d Martn Mswg 5, hirna

Nadere informatie

Participatie van patiënt en familie

Participatie van patiënt en familie Participati van patiënt n famili n opn dbatcultuur. Ho vr staan w nu cht in d zorg? Sabin Buntinx, OPZC Rkm Jan Van Spybrock, VVGG Rinhild Vandrlindn, OPZC Rkm Jan Dlvaux, Uilnspigl slid 2 Via Bld > Kop-

Nadere informatie

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5 JAARGANG 5 NUMMER 39 TOPBUYERS PUBLIEK Wij lvrn Inkoo/Aanbstding scialistn o idr gbid binnn d ublik sctor. Sinds 2002 bouwn w aan n databas waarin w Inkoo/Aanbstding scialistn rgistrrn. Door middl van

Nadere informatie

Cocreatie als samenwerkingsmodel binnen het onderwijs

Cocreatie als samenwerkingsmodel binnen het onderwijs Cocrati als samnwrkingsmodl binnn ht ondrwijs Ondrwijscongrs Surinam 2013 Grt van dn Brink Vrplgkundig n Gzondhidswtnschappr Nijmgn Cocrati Hogschool Studnt Cocrati Ziknhuis Radboud Inhoud/ zorg Hogschool

Nadere informatie

PROFIEL. Manager Risk Management & Internal Audit V&D

PROFIEL. Manager Risk Management & Internal Audit V&D PROFIEL Managr Risk Managmnt & Intrnal Audit V&D Company Profil - Algmn ONDERNEMING V&D V&D (www.vd.nl) is opgricht in 1887 n is d grootst warnhuisktn in Ndrland mt 62 vstigingn. Ht rst filiaal bvond zich

Nadere informatie

Veranderingen ondersteunen met ARCHIBUS

Veranderingen ondersteunen met ARCHIBUS Vrandringn ondrstunn mt ARCHIBUS Naar vrmindring van d total bzttingskostn Organisatis vindn tgnwoordig hun wg in n voortdurnd vrandrnd, n uitdagnd, zaklijk omgving door stvig t snijdn in kostn, mnsn ldrs

Nadere informatie

Crisis dwingt tot keuzes

Crisis dwingt tot keuzes 54 // vlaams tijdschrift voor sportbhr / 2013 / n 235 Crisis dwingt tot kuzs Financiël uitdagingn voor gmntn David Nassn dirctur ISB david.nassn@isbvzw.b Dag 2, sssi 1 Crisistijd is kuzs makn, ook voor

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 1 kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

Welkom. Inhoud. Groevenbeek. Welkom 3. Begeleiding 16. Groevenbeek in schema 4. Kwaliteit 18. Aanmelding en toelating 19

Welkom. Inhoud. Groevenbeek. Welkom 3. Begeleiding 16. Groevenbeek in schema 4. Kwaliteit 18. Aanmelding en toelating 19 Informatigids 2O14 Wlkom Elk lrling in grop 8 van d basisschool mot n hl blangrijk kuz makn. Naar wlk school ga j hirna? En naar wlk ondrwijssoort? Vl lrlingn vindn ht bst lastig om t kizn. Daarom willn

Nadere informatie

Geschreven door voetbal zaterdag, 28 april 2012 16:35 - Laatst aangepast woensdag, 19 december 2012 21:23

Geschreven door voetbal zaterdag, 28 april 2012 16:35 - Laatst aangepast woensdag, 19 december 2012 21:23 juni 2012 (rctificati 02-07-2012) NIEUWSBRIEF JEUGD V.V. VOLHARDING / S.V.D. Bst splrs n oudrs, vrzorgrs van onz jugdldn, Op 4 n 5 mi 2012 spld d jugd van SVD/Volharding hun 2 ign jugdtornooi, ht zgn.

Nadere informatie

vanvanriet deadvocaten Diaz IT B.V. FAILLISSEMENTSVERSL.AG Nummer: 1 Datum: 11januari2016

vanvanriet deadvocaten Diaz IT B.V. FAILLISSEMENTSVERSL.AG Nummer: 1 Datum: 11januari2016 Algmn Ggvns ondrnming : Diaz IT B.V, statutair gvstigd t Zist n Prsonl gmiddld aantal : 5 KvK : 3155548 Borstraat 41 Faillissmntsnummr : C/16/15/877 F FAILLIEMENTVERL.AG Nummr: 1 Datum: 11januari216 Diaz

Nadere informatie

Een goede spreker maakt van zijn verhaal, ons verhaal,

Een goede spreker maakt van zijn verhaal, ons verhaal, Vrslag zsd bijnkomst gorganisrd door Factor Vijf i.s.m. NSvP Lrntwrk Andrs Wrkn ovr Storytlling / Bok Andrs Wrkn 8 april 2014 bij CAOP t Dn Haag Na n kort opning door Aukj start sprktrainr Erik Dkkr samn

Nadere informatie

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n En wat gaan w don? 30/6 30/6 04/07: Muzik n dans Zingn mt K3, dansn mt mvrouw d pauw, springn tot w r bij nr valln, bwgn, luistrn naar mooi muzikal sprookjs n vrtlln, fantasrn, musicals makn,... Vakantiwrking

Nadere informatie

Lijst Openstaande Acties cie. Bestuur 4e kwartaal 2010

Lijst Openstaande Acties cie. Bestuur 4e kwartaal 2010 Lijst Opnstaand Actis ci. Bstuur 4 kwartaal 2010 Ondrwrp NummrGriffi 21 Gmntlijk igndom D raad ontvangt n voorstl m.b.t. d bstmming van d (ntto) opbrngst van d daarvoor in aanmrking komnd igndommn van

Nadere informatie

Routekaart Transitie Jeugdzorg

Routekaart Transitie Jeugdzorg Routkaart Transiti Jugdzorg Algmn Bsluit 1 kw 2 kw 1. Startnotiti is vastgstld 1 2. Visinota is vastgstld 2 3. Plan van aanpak is vastgstld B&W 06 4. Pilots praktijkvrknning: - van ZAT naar BEA B&W 1 kw

Nadere informatie

Verdeling van personen volgens rijbewijsbezit

Verdeling van personen volgens rijbewijsbezit 2 Rijbwijsbzit Tabl. Vrdling van prsonn volgns rijbwijsbzit Cumulativ Cumulativ RYBEWYS Frquncy Prcnt Frquncy Prcnt ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ja 50.3 67.7 50.3 67.7 nn 243.739

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 3 kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

Programma. Event: Verbinden met Lef 6 november 2013 Voor basisonderwijs en kinderopvang. (voorlopig programma) http://wp.

Programma. Event: Verbinden met Lef 6 november 2013 Voor basisonderwijs en kinderopvang. (voorlopig programma) http://wp. Programma (voorlopig programma) hlpt jouw lr- kracht zichtbaar makn! Evnt: Vrbindn mt Lf 6 novmbr 2013 Voor basisondrwijs n kindropvang Idr mns hft its moois wg t gvn. En vrhaal, n talnt, n btj aandacht

Nadere informatie

Vocht- Bouwen problemen bestrijden Bouwen

Vocht- Bouwen problemen bestrijden Bouwen Bouwn n w Bou t h c Vo n m l prob dn j i r t s b Algmn Murn n vlorn Antischimmlbhandling T winig vntilati, ovrtollig vocht, watrinsijpling, n watrlk n andr factorn kunnn d kwalitit van d lucht in uw huis

Nadere informatie

Leiden Leadership Programme: Leiderschap in Praktijk

Leiden Leadership Programme: Leiderschap in Praktijk Lidn Ladrhip Programm: Lidrchap in Praktijk Programma 15.35 Vic Rctor Magnificu Ritj van Dam 15.45 Kort ovrzicht van ht programma door Sytk Midma 15.50 Informati ovr d Praktijkopdracht n Sminar door Nikol

Nadere informatie

Voorwoord. Daarna zitten komende twee maanden net als altijd boordevol megaleuke activiteiten met voor elk wat wils.

Voorwoord. Daarna zitten komende twee maanden net als altijd boordevol megaleuke activiteiten met voor elk wat wils. Voorwoord Bst oudrs, ldn n sympathisantn D dagn wordn kortr, donkrdr n koudr maar nits dat ons wrhoudt om r dz maandschors opniuw stvig voor t gaan. Hlaas motn w dz maandschors wl startn mt n dagj vrijaf.

Nadere informatie

Duco verhoogt uw EPA label!

Duco verhoogt uw EPA label! Rnovrn n Vntilrn Intgral vntilati-oplossingn voor rnovati Duco vrhoogt uw EPA labl! W inspir at www.duco.u NATUURLIJKE VENTILATIE Vntilati vraagt om n aalconcpt! Vrbtring van vntilati n vrmindring van

Nadere informatie

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel Oplidingsplan Opliding : ICT- n mdiabhr Crbo opliding : 95320 Uitstroomdiffrntiatis : ICT-bhrdr (vrkort) Crbo uitstroom 95321 Cohort : 2014-2015 Nivau : 4 Lrwg : BOL Locati : Almlo, D Sumpl Ho zit j opliding

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Hoofd Evaluatie, Kwaliteit en Ontwikkeling (EKO)

FUNCTIEBESCHRIJVING. Hoofd Evaluatie, Kwaliteit en Ontwikkeling (EKO) FUNCTIEBESCHRIJVING Hoofd Evaluati, Kwalitit n Ontwikkling (EKO) Organisati Ht UMC St Radboud, opgricht in 1951, is n van d acht Univrsitair Mdisch Cntra in Ndrland. Sinds haar oprichting hft ht UMC St.

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Ondrstbovn KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti T 024 348 07 30 E bsoondrstbovn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 20 juli tot n mt 28 augustus 2015 Stor, ik kan

Nadere informatie

Aanvraag Bijzondere Bijstand Inlichtingenformulier

Aanvraag Bijzondere Bijstand Inlichtingenformulier Aanvraag Bijzondr Bijstand Inlichtingnformulir All bdragn motn in uro ( ) wordn vrmld Bhornd bij aanvraag: Nummr: Datum: 1 Prsoonsggvns Sofinr./burgrsrvicnr. Achtrnaam Voorvogsl Voornamn (1 voluit) Gslacht

Nadere informatie

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma Rcratiprogramma Rcratiprogramma Zatrdag 16 Augustus 2014 - Vrijdag 22 augustus 2014 Hallo! Mijn naam is Jop Snop! ma: h t t k is h w z D Zomr! Hallo allmaal, Hir voor julli ht programma van dz wk! Er zijn

Nadere informatie

Jaargang 2, nr. 1 sept. 10. Foyer project Kerkrade. Nieuwe huisstijl voor XONAR. Nieuwsflitsen

Jaargang 2, nr. 1 sept. 10. Foyer project Kerkrade. Nieuwe huisstijl voor XONAR. Nieuwsflitsen Jaargang 2, nr. 1 spt. 10 Foyr projct Krkrad Niuw huisstijl voor XONAR Niuwsflitsn Wat kan d Kindr- n Jongrnrchtswinkl voor j don? Mr tlfoontjs ovr kindrmishandling Consquntis Mdwrkrs xonar als gastdocnt

Nadere informatie

...aan de slag dan maar!

...aan de slag dan maar! initiatif van d knkf...aan d slag dan maar! Thori n wrkvormn voor ht comptntigricht bglidn van jongrn Inliding initiatif van d knkf Voor u ligt ht cursusbok Osh? Aan d slag dan maar. Ht cursusbok maakt

Nadere informatie

Samenspel in verandering 20 januari 2012

Samenspel in verandering 20 januari 2012 Samnspl in vrandring 20 januari 2012 Jan Paul tn Brink Huidig situati, co-xistnti Spcial vld REC s Rgulir vld WSNS/SWV VO F C S p c i a a l F C R g u l i r Niuw situati Splvld Passnd Ondrwijs F C S p c

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar Enco EcoStroom n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco

Nadere informatie

Synformatief. Syntess Atrium in schema weergegeven. Elektrotechniek 2013. Nieuwe releases, producten en services, en de laatste ontwikkelingen

Synformatief. Syntess Atrium in schema weergegeven. Elektrotechniek 2013. Nieuwe releases, producten en services, en de laatste ontwikkelingen Synformatif VOOR D E I N S T A LLA T I E BRA N CH E V O O R DE INSTAL L ATIEB R ANC HE Syntss Atrium in schma wrggvn ARTIKELEN RELATIES EDITIE NAJAAR 2013 STAMGEGEVENS CV EN LOODGIETER ELEKTROTECHNIEK

Nadere informatie

Een kind is meer dan taal

Een kind is meer dan taal po En kind is mr dan taal n rknn IEP Adviswijzr & IEP Eindtots Alls voor grop 8 Burau ICE D niuw gnrati totsn n xamns inhoudsopgav 4 Inliding Hoofd, hart én handn: n kind is mr dan taal n rknn alln. 5

Nadere informatie

Heerhugowaard jiaû Voĩl KdXlScTl

Heerhugowaard jiaû Voĩl KdXlScTl Hrhugowaard jiaû Voĩl KdXlScTl Raadsvrgadring : - 2 4 JUNI 2QU Bsluit řtanofcjuqmen /fti Voorstlnummr: Rf^2cai M o^d J Agndanr.: 8 Voorstlnr.: RB21436 Ondrwrp: vaststlling 5 hrzining grx D Draai april

Nadere informatie

Audio-, visuele- en computerapparatuur Lijfsieraden Bijzondere bezittingen

Audio-, visuele- en computerapparatuur Lijfsieraden Bijzondere bezittingen Inbodlwaardmtr www.raal.nl Audio-, visul- n computrapparatuur Hirondr valln: all bld-, gluids-, ontvang- n zndapparatuur; all soortn computrapparatuur (incl. splcomputrs); all bij bovnstaand apparatuur

Nadere informatie

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie,

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie, R A A D VAN N E D E R L A N D S E W E R K G E V E R S V E R B O N D E N WAARIN SAMENWERKEN: VERBOND VAN NEDERLANDSCHE WERKGEVERS CENTRAAL SOCIAAL WERKGEVERS-VERBOND NEDERLANDS KATHOLIEK WERKGEVERS VERBOND

Nadere informatie

2009: 314.538,-- 2010: 126.752,-- 2011: 47.771,-- 28 juni 2012 30 november 2012. nihil

2009: 314.538,-- 2010: 126.752,-- 2011: 47.771,-- 28 juni 2012 30 november 2012. nihil ADVOCATN VLDHOVN HORST INDHOVN FAILLISSMNTS VRSLAG Nummr: 2 Datum: 30 novmbr 2012 Ggvns ondrnming: Faillissmntsnummr : Datum uitspraak: Curator: R-C: Activititn ondrnming: Omztggvns: Prsonl gmiddld aantal:

Nadere informatie

Waar haalt u de energie vandaan?

Waar haalt u de energie vandaan? Waar haalt u d nrgi vandaan? Inhoudsopgav Enrgyclub, kom rbij!... 4 Enrgy Businss Park... 5 Proftuin voor nrgi innovatis... 8 D blvingswaard van n gbouw wordt bpaald door d gbruikrs, of z zich r comfortabl

Nadere informatie

Voorwoord. nudecember

Voorwoord. nudecember atul informati voor all dlnmrs, gwzn dlnmrs n gpnsionrdn van ht pnsionfonds D Voorwoord nudmbr Ht jaar loopt tn ind. Ht zijn spannnd tijdn gwst in pnsionland. En nog stds is ht finanil onrustig. Dat hft

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar Enco EcoStroom n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.100 kwh n 1.400 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco

Nadere informatie

De veelheid van kwaliteitssystemen in de zorg: Wie baant zich een weg in dit doolhof?

De veelheid van kwaliteitssystemen in de zorg: Wie baant zich een weg in dit doolhof? D vlhid van kwalititssystmn in d zorg: Wi baant zich n wg in dit doolhof? Drs. ing. K. Janssn Stnbrg, Q-Consult D kuz voor n kwalititssystm loopt voor vl kwalititsmanagrs uit op n zoktocht in n doolhof

Nadere informatie

op gebouw- en wijkniveau

op gebouw- en wijkniveau projct A ADVIES Enrgibsparing n nrgivrduurzaming op gbouw- n wijknivau EPC vrlaging Toolnburg Zuid Ymr is n woningbouwcorporati mt hog ambitis op ht gbid van nrgi. Dz ambitis sluitn god aan bij d ambitis

Nadere informatie

Geschiedenis van de stad. atypische. stedelijkheid in. Analyse. Haarlemmermeer

Geschiedenis van de stad. atypische. stedelijkheid in. Analyse. Haarlemmermeer Fornsn zorgn ook wr voor mr filproblmn Gschidnis van d stad Analys A En (fictiv) middluws cathdraal D zr onglijk social structuur wordt door stadsbwonrs aanvaard als vanzlfsprknd, want door God ggvn. Strft

Nadere informatie

De pe lletketel. De pelletketel. PiccoPELLO. Efficïent en spaarzaam verwarmen met houtpellets. spaarzaam verwarmen met houtpellets.

De pe lletketel. De pelletketel. PiccoPELLO. Efficïent en spaarzaam verwarmen met houtpellets. spaarzaam verwarmen met houtpellets. D p lltktl D plltktl PiccoPELLO Efficïnt n spaarzaam vrwarmn mt houtpllts spaarzaam vrwarmn mt houtpllts Gproducrd door Vrwarmn mt houtpllts vrmindrt ht - broikasffct. Ht vrbrandn van pllts is CO2 nutraal

Nadere informatie

Overzicht van deelwijken Lelystad

Overzicht van deelwijken Lelystad g l s r n G o s nw i d d a t n a S v y g l in n L D m n d l i d i u p Vilighid 2007 In maart 2007 hbbn ruim 1.600 inwonrs van Llystad n vragnlijst ingvuld ovr d blving van hun woning n woonomgving. Mt

Nadere informatie

2009: 314.538,-- 2010: 126.752,-- 2011: 47.771,-- 28 juni 2012 30 november 2012 31 mei 2013 2.277,88

2009: 314.538,-- 2010: 126.752,-- 2011: 47.771,-- 28 juni 2012 30 november 2012 31 mei 2013 2.277,88 ADVOCATN VLDHOVN HORST INDHOVN FAILLISSMNTS VRSLAG Nummr: 3 Datum: 31 mi 2013 Ggvns ondrnming: Faillissmntsnummr : Datum uitspraak: Curator: R-C: Activititn ondrnming: Omztggvns: Prsonl gmiddld aantal:

Nadere informatie

DE SOCIALE ZEKERHEID (SZ) MOET EEN BEVOEGDHEID WORDEN VAN DE VLAAMSE EN FRANSE GEMEENSCHAP

DE SOCIALE ZEKERHEID (SZ) MOET EEN BEVOEGDHEID WORDEN VAN DE VLAAMSE EN FRANSE GEMEENSCHAP DE SOCIALE ZEKERHEID (SZ) MOET EEN BEVOEGDHEID WORDEN VAN DE VLAAMSE EN FRANSE GEMEENSCHAP Eric Pontt Juli 2006 Inliding D Europs Uni tlt 25 lidstatn ; daarvan zijn r 11 mt n klinr aantal inwonrs dan Vlaandrn.

Nadere informatie