SAXO BANK (BELGIUM) SERIOUS TRADING. WORLDWIDE. INSTRUCTIES VOOR HET INVULLEN VAN DIT FORMULIER

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SAXO BANK (BELGIUM) SERIOUS TRADING. WORLDWIDE. INSTRUCTIES VOOR HET INVULLEN VAN DIT FORMULIER"

Transcriptie

1 INSTRUCTIES VOOR HET INVULLEN VAN DIT FORMULIER Voordat u dit formulier invult, dient u zich ervan te verzekeren dat u aandachtig alle informatie over uw Saxo Bank handelsrekening hebt gelezen en begrepen, inclusief de Algemene Voorwaarden, de tarieven en voorwaarden, het Beleid voor beste uitvoering, het Beleid voor het beheer van belangenconflicten van Saxo Bank (Belgium), de brochure met titel Notificatie over de risico s van Trading, en alle andere voorwaarden die de relatie van de Klant met Saxo Bank (Belgium) beheersen (die allen kunnen worden geraadpleegd via de website van Saxo Bank (Belgium) evenals de brochure van Febelfin inzake beleggingsinstrumenten. Gelieve de informatie zo duidelijk mogelijk in hoofdletters in te vullen met behulp van een zwarte of blauwe balpen. Om de reglementeringen inzake het witwassen van geld te respecteren, moet u de volgende documenten toevoegen aan uw formulier: KLANTEN die natuurlijke personen zijn Een geldig identiteitsbewijs met een zichtbare foto (de handtekening op uw identiteitsbewijs dient identiek te zijn aan deze die wordt gebruikt in het huidige formulier) > Identiteitskaart (recto/verso) > Paspoort Een bewijs van woonst: een factuur voor gas, water, elektriciteit, internet, vaste telefoonlijn, of een huur kwitantie (niet handschriftelijk) gedateerd binnen de 3 laatste maanden. Een kopie van een bankuitreksel of van een bankkaart (op uw naam, en waar de IBAN en BIC codes staan) van de bankrekening waaruit uw eerste storting zal voortkomen. Zend het naar behoren ingevulde formulier en de voormelde documenten, voor een snelle behandeling van uw aanvraag, rechtstreeks naar Saxo Bank (Belgium). Via fax : Fax een kopie van het formulier en de documenten door via het nummer Via Scan het formulier en de gevraagde documenten en verstuur ze naar het adres Als u uw aanvraag via of per fax verstuurt, moet u ons het originele document binnen de twee weken via de post toezenden. Het inschrijvingsformulier moet, samen met de bijlagen, via de post worden verstuurd naar: Saxo Bank (Belgium) Ter attentie van de Back Office Louizalaan Brussel Gelieve voor elke vraag over dit formulier of de te verzenden documenten, contact op te nemen met ons op het volgende nummer : of via het adres SERIOUS TRADING. WORLDWIDE. Saxo Bank (Belgium) Bijkantoor van Saxo Banque (France) SAS Vereenvoudigde aandelenvennootschap met een kapitaal van EUR Ingeschreven te Parijs onder nummer l met maatschappelijke zetel te l 10 rue de la Paix l PARIS l Frankrijk l Louizalaan 480 l 1050 Brussel l BTW BE l Telefoon l Fax Web: l 05/15 1/6

2 Voornaam Prénom van de du peter Parrain SAXO BANK (BELGIUM) Naam van Nom de peter du Parrain Als de peter Si een le parrain rechtspersoon est une personne is: morale : Naam van Nom de vennootschap de la société SECTIE 1 ALGEMENE GEGEVENS - NATUURLIJKE PERSOON KLANT Na(a)m(en) en voorna(a)m(en) : Naam van de echtgenoot (indien van toepassing) : Thuisadres : Postcode : Stad : Land : Fiscaal adres (indien verschillend) : Telefoon (privé) : Fax (privé) : Telefoon (werk) : Fax (werk) : GSM : (verplicht) : Geboortedatum : Beroep : Geboorteplaats : Werkgever : Nationaliteit : Werkt U in de financiële sector (1) : Ja(2) Neen Indien U JA op de laatste vraag heeft geantwoord en dat de gedragscode van uw bedrijf U de toelating geeft om op de beurzen te beleggen, gelieve de volgende gegevens door te geven : Huidige functie : Eventuele beperkingen (financiële effecten en/of instrumenten): 1) Deze sector omvat bedrijven gelijk banken, beheersmaatschappijen, accountants, al de beursgenoteerde vennootschappen, enz 2) Beleggingsrekeningen moeten aan uw Compliance department aangegeven worden (art. 25 Loi Surveillance secteur Financier 2 Augustus 2002) Bent U politiek actief of verwant met het politieke wereld ja of neen Ja Nee Indien ja : Wat is uw politieke functie of van u verwante? Wat is uw verwantschap? 2/6

3 @ SECTIE 2 INFORMATIE OVER DE KLANT (VERPLICHT) A Hoeveel bedragen uw gemiddelde jaarlijkse bruto-inkomsten? < tussen en tussen en tussen en tussen en > B Andere inkomstenbronnen Dividenden van uw vennootschap Overdracht van effecten Andere : Jaarlijks approximatief totaal bedrag voor de andere inkomstbronnen: - C Hoeveel bedraagt uw beleggingskapitaal ongeveer? > D Herkomst van uw erfgoed* Salaris Erfenis Inkomsten door de overdracht van effecten Donaties : verduidelijken Verkoop van een bedrijf - naam van het bedrijf en jaar van overdracht: Andere : *U kunt verschillende herfkomsten selecteren E Met welk bedrag wenst u de beleggingsrekening te bevoorraden? > /6

4 SECTIE 2 INFORMATIE OVER DE KLANT (VERPLICHT) F Hoeveel ervaring in online trading denkt u te hebben? Basiskennis (< 1 jaren) Ervaren (1-5 jaren) Heel ervaren (>5 jaren) G Welk(e) type(s) instrument(en) wenst u te verhandelen? Contante valuta s Opties op vreemde valuta Forwardcontracten CFD H Hoeveel verrichtingen doet u gewoonlijk per maand? 0-5 verrichtingen per maand 5-10 verrichtingen per maand verrichtingen per maand verrichtingen per maand > 100 verrichtingen per maand I Doel om een rekening te openen bij Saxo Bank (Belgium): Dekking van het kapitaal (laag risico) Belegging (matig risico) Speculatie (hoog risico) SECTIE 3 FATCA REGELGEVING Met oog op het naleven van de FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act ) regelgeving, dient Saxo Bank België onderstaande informative te bekomen : Bent u een Amerikaanse belastingplichtige? Ja Neen Bent u een Amerikaanse fiscaal rijksinwoner Ja Neen Indien u ja heeft geantwoord op één van deze vragen, gelieve ons uw identificatienummer m ee t e d elen (Taxpayer Identification Number) :. Indien u meer informatie wenst met betrekking tot de FATCA regelgeving kunt U de site van de IRS bezoeken. SECTIE 2 CLASSIFICATIE VAN DE KLANT Saxo Bank (Belgium) moet, overeenkomstig de richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten, al zijn Klanten in drie categorieën indelen: niet-professionele klanten, professionele klanten en in aanmerking komende tegenpartijen. Alle Klanten worden, in het begin, ondergebracht in de categorie niet-professionele klanten om hen het hoogste wettelijk beschermingsniveau te bieden. Als u echter de mening bent toegedaan dat die oorspronkelijke indeling uw huidige niveau van kennis en ervaring in bepaalde (of alle) beleggingsproducten niet weerspiegelt, kunt u een andere indeling door contact op te nemen met uw rekeningverantwoordelijke. Uw aanvraag tot wijziging van classificatie zal behandeld worden overeenkomstig met de bepalingen van de Algemene Voorwaarden. 4/6

5 SECTIE 5 KEUZE VAN DE VALUTA VAN DE REKENING Keuze van de valuta van de rekening : Euro US Dollar SECTIE 6 ERKENNING VAN DE RISICO S De Klant erkent hierbij: Zich volledig bewust te zijn van de inherente risico s van de transacties met instrumenten met hefboomeffect (van het type CFD of Forex - d.w.z. contante wissel van deviezen met hefboomeffect) en andere financiële termijninstrumenten (met name opties, forwards, futures en andere termijncontracten), en met name van het risico dat hij al zij n bij Saxo Bank (Bel gium) verwezenlijkte beleggingen verliest. Kennis te hebben genomen van alle waarschuwingen op de website en ze te hebben begrepen, en in het bijzonder kennis te hebben genomen van de waarschuwingen ov er de inherente risico s van transacties met instru menten met hefboomeffect en andere financiële termijninstrumenten, zoals beschreven in de brochure «Notificatie over de risico s van trading» die beschikbaar is op het adres be.saxobank.com/documents/nl/legal_documents/04-risico-bij-handel-in-vreemde-valuta-en-derivaten.pdf, en ze te hebben begrepen. Dat Saxo Bank (Belgium) hem, mondeling of schriftelijk, heeft g eïnformeerd dat de hefboomeffecten die worden voorg esteld voor de CFD s en Forex een aanzienlijk risico vertegenwoordigden en dat ze enkel gebruikt mogen worden door ervaren beleggers en die de risico s die inherent zijn aan dergelijke financiële instrumenten beheersen. Dat Saxo Bank (Belgium) hem, mondeling of schriftelijk, heeft a angespoord om te oefenen op het demohandelsplatform alvorens iets op een reële handelsrekening te plaatsen. De Klant aanvaardt, door middel van de onderhavige overeenkomst, alle risico s die inherent zijn aan of voortvloeien uit verricht- in gen met de financiële instrumenten en financiële producten die worden aangeboden op het handelsplatform (namelijk de zogen aamde margeverrichtingen of verrichtingen met hefboomeffect). SECTIE 7 TOEGANG TOT DE REKENING VIA ALLEEN-LEZEN (OPTIONEEL) De Klant geeft de toestemming aan Saxo Bank (Belgium), door middel van de onderhavige openingsovereenkomst, om een alleen-lezen toegang tot zijn handelsrekening te verlenen aan: Naam en voornaam of naam van de vennootschap: Adres : Paspoortnummer / Inschrijvingsnummer vennootschap: (hierna de begunstigde genoemd) De Klant begrijpt en erkent dat: Saxo Bank (Belgium) is gerechtigd om aan de begunstigde alle inlichtingen te geven in verband met de handelsrekening en om dus, bijvoorbeeld, aan de begunstigde een kopie van elk transactiebericht, rekeninguittreksel enz. te verzenden. Ze kan de begunstigde een internettoegang verschaffen om de staat van de rekening en de posities van de Klant op elk ogenblik te raadplegen. De begunstigde zal niettemin in geen enkel geval toegang hebben tot de rekening van de Klant om een transactie uit te voeren op de rekening. SECTIE 8 COMMERCIELE MEDEDELINGEN Het gebruik van persoonsgegevens voor commerciële doeleinden De natuurlijke personen wiens persoonsgegevens hierin worden vermeld, en waarvoor de Klant zich sterk maakt, aanvaarden dat hun persoonsgegevens door Saxo Bank (Belgium) worden gebruikt voor commerciële prospectie, reclame of direct marketing. De Klant erkent dat hij ingelicht werd over zijn recht om de mededeling te krijgen van de persoonsgegevens en om daarvan op elk ogenblik de rechtzetting te bekomen, en over zijn recht om zich te verzetten tegen het gebruik ervan voor commerciële prospectie, reclame of direct marketing door een schrijven te richten naar Saxo Bank (Belgium) op het adres vermeld onder bladzijde 1 van dit formulier. Het verzenden van commerciële mededelingen per , fax of geautomatiseerde oproepsystemen De natuurlijke personen wiens persoonsgegevens hierin worden vermeld, en waarvoor de Klant zich sterk maakt, machtigen voorts Saxo Bank (Belgium) ertoe hen per , fax en geautomatiseerde oproepsystemen commerciële mededelingen of mededelingen voor reclame-, prospectie- en direct-marketingdoeleinden te zenden voor alle soorten van bank-, financiële of verzekeringsproducten. Deze natuurlijke personen hebben op ieder ogenblik het recht zich ertegen te verzetten dat zij in de toekomst via deze communicatiemiddelen nog reclame ontvangen door aan Saxo Bank (Belgium) een schrijven te richten waarin zij hun wens te kennen geven via deze communicatiemiddelen geen reclame meer te ontvangen. De Klant erkent zich ervan bewust te zijn dat de persoonsgegevens betreffende, in voorkomend geval, haar vertegenwoordigers en uiteindelijke begunstigden, die hij in het kader van dit aanvraagformulier aan Saxo Bank (Belgium) meedeelt en later in het kader van zijn relatie met Saxo Bank (Belgium), worden geregistreerd in een of meer bestanden, dat Saxo Bank (Belgium) instaat voor de verwerking van deze gegevens, dat deze gegevens met name worden gebruikt voor administratieve doeleinden en voor het beheer van de bankrelatie en, behoudens andersluidend bericht van de Klant hierboven, voor direct marketing. De Klant aanvaardt en maakt zich sterk voor de natuurlijke personen op wie deze persoonsgegevens betrekking hebben dat deze gegevens, in voorkomend geval, kunnen worden doorgespeeld aan alle andere vennootschappen van de groep waarvan Saxo Bank (Belgium) deel uitmaakt of aan makelaars die partners zijn van Saxo Bank (Belgium) of aan authentiseringsdienstverleners voor de realisatie van de werkzaamheden bij aanvang van de relatie en de goedkeuring van de aanvraag van de Klant voor het openen van een rekening. De Klant wordt erover ingelicht dat de betrokken natuurlijke personen een recht van toegang hebben tot die gegevens en dat zij het recht hebben ze te laten verbeteren bij Saxo Bank (Belgium), en tot slot dat elke aanvullende inlichting kan worden verkregen bij het Openbaar Register van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. Voor meer details betreffende de verwerking van de persoonsgegevens wordt verwezen naar de bepalingen van de Algemene Voorwaarden. 5/6

6 SECTIE 9 VERKLARINGEN EN HANDTEKENING VAN DE KLANT Door hierna zijn handtekening te plaatsen : Waarborgt de Klant dat hij effectief de enige uiteindelijke begunstigde is van de tegoeden die nu en in de toekomst in de rekening (zullen) worden aangehouden. De Klant verbindt zich ertoe transacties op de rekening door te voeren enkel voor eigen rekening. Indien deze voorwaarde niet vervuld zou zijn voor een of meer dere transacties, zal de Klant Saxo Bank (Belgium) inlichten over de identiteit en het adr es van de uiteindelijke begunstigde van de over eenstemmende transacties. Waarborgt de Klant dat de informatie die hij heeft verschaft en opgegeven in het kader van dit formulier juist is en upto-date, en dat de afschriften van documenten die bij zijn aanvraag gevoegd zijn overeenstemmen met de originelen. De Klant erkent dat Saxo Bank (Belgium) enkel bij machte is om, in voorkomend geval, voor de Klant de passendheid van de beleggingsdiensten en producten na te gaan, als de informatie die in dit formulier wordt verschaft of op verzoek van Saxo Bank (Belgium) juist en volledig is. De Klant aanvaardt uitdrukkelijk dat Saxo Bank (Belgium) hem de mededelingen di e zij gehouden is over te maken via een duurzame drager en die de Klant op papier zou mogen verkrijgen, overmaakt door weergave op een van de Handelsplatformen, op haar website of per elektronische post. De Klant verklaart : de Algemene voorwaarden, de tarieven en voorwaarden, het Beleid voor beste uitvoering, het Beleid voor Het Beleid voor het beheer van belangenconflicten van Saxo Bank Belgium en de brochure met titel Notificatie over de risico s van trading, de Febelfin brochure inzake beleggingsinstrumenten, evenals alle andere voorwaarden die de relatie van de Klant met Saxo Bank (Belgium) beheersen, te hebben gelezen, begrepen en aanvaard; te begrijpen en aanvaarden dat de Algemene Voorwaarden (die stelselmatig kunnen worden gewijzigd) van toepassing zijn op al zijn betrekkingen met Saxo Bank (Belgium); dat hij, als hij daartoe de wens heeft geuit, persoonlijk bijkomende grondige informatie heeft ontvangen over de producten en de daaraan verbonden risico s; dat hij bevredigende antwoorden heeft ontvangen op al zijn vragen over de Algemene Voorwaarden, en, algemener, de betrokken producten en diensten; toelating te geven aan Saxo Bank (Belgium) om nieuwsbrieven of elke andere documentatie via elektronische post, sms of andere gelijkaardige elektronische maildiensten naar hem te verzenden en te bevestigen dat hij Saxo Bank (Belgium) schriftelijk of door middel van elk ander gepast communicatiemiddel moet informeren indien hij die documentatie niet op elektronische manier wenst te ontvangen. De Klant aanvaardt dat de orders op financiële instrumenten die hij aan Saxo Bank (Belgium) overmaakt desgevallend buiten een ger eglementeerde markt of buiten een multilateraal verhandelingssysteem worden uitgevoerd en dat Saxo Bank (Belgium) zich als tegen partij van de Klant opstelt in het kader van de uitvoering van deze orders. De Klant verbindt zich ertoe om de risico s inherent aan, of die voortvloeien uit, de verrichtingen op financiële instrumenten en pro ducten aangeboden op het handelsplatform van Saxo Bank (Belgium) (met name zogenaamde margeverrichtingen of verrichtingen met hefboomwerking) ten volle voor eigen rekening te nemen. De Klant aanvaardt dat Saxo Bank (Belgium) alle telefoongesprekken, internetgesprekken ( chats ) en vergaderingen tussen de Klant en Saxo Bank (Belgium) zal mogen opnemen overeenkomstig de bepalingen van de Algemene Voorwaarden van Saxo Bank (Belgium) in dit verband; De Klant erkent dat in geval van een op afstand gesloten contract, elk initiatief van de Klant voor de verwezenlijking van een verrichting met Saxo Bank (Belgium) gedurende de herroepingstermijn, de aanvaarding van de Klant inhoudt voor de uitvoering van deze verricht ing, niettegenstaande het feit dat de herroepingstermijn nog niet is verstreken. De Klant waarborgt dat de tegoeden die heden of naar de toekomst toe op de rekening geopend bij Saxo Bank (Belgium) zijn of zullen worden gedeponeerd, geen rechtstreeks of onrechtstreekse criminele oorsprong hebben of naar de toekomst toe zullen hebben, of niet rechtstreeks of onrechtstreeks voor criminele doeleinden of voor het witwassen van geld of de financiering van terrorisme zullen worden gebruikt. Datum : Handtekening : SERIOUS TRADING. WORLDWIDE. Saxo Bank (Belgium) Bijkantoor van Saxo Banque (France) SAS Vereenvoudigde aandelenvennootschap met een kapitaal van EUR Ingeschreven te Parijs onder nummer l met maatschappelijke zetel te l 10 rue de la Paix l PARIS l Frankrijk l Louizalaan 480 l 1050 Brussel l BTW BE l Telefoon l Fax Web: l 6/6 05/15

SAXO BANK (belgium) VOORWAARDEN SERIOUS TRADING. WORLDWIDE.

SAXO BANK (belgium) VOORWAARDEN SERIOUS TRADING. WORLDWIDE. SAXO BANK (belgium) ALGEMENE VOORWAARDEN SERIOUS TRADING. WORLDWIDE. Saxo Bank (Belgium) Bijkantoor van Saxo Banque (France) SAS Vereenvoudigde aandelenvennootschap met een kapitaal van 5.497.240 EUR Ingeschreven

Nadere informatie

Klantenovereenkomst Maatschappen. Exemplaar terug te sturen aan BinckBank met de portvrije envelop

Klantenovereenkomst Maatschappen. Exemplaar terug te sturen aan BinckBank met de portvrije envelop Klantenovereenkomst Maatschappen Exemplaar terug te sturen aan BinckBank met de portvrije envelop Klantenovereenkomst Maatschappen Door een rekening te openen bij BinckBank zijn alle vennoten van de maatschap

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN ALGEMENE VOORWAARDEN OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Keytrade Keytrade Bank Bank Luxembourg S.A. - S.A. Financiele - www.keytradebank.lu Conditions Instrumenten

Nadere informatie

Klantenovereenkomst Particuliere rekening

Klantenovereenkomst Particuliere rekening Particuliere rekening Exemplaar door u te bewaren *00201* *00201* Tussen de ondergetekende(n) en BinckBank N.V., Bijkantoor België, Quellinstraat 22 te 2018 Antwerpen, BTW BE 0842.123.910, RPR Antwerpen,

Nadere informatie

Alle gevraagde documenten, ingevuld, ondergetekend naar: Keytrade Bank Luxembourg S.A. 62 rue Charles Martel L - 2134 Luxembourg

Alle gevraagde documenten, ingevuld, ondergetekend naar: Keytrade Bank Luxembourg S.A. 62 rue Charles Martel L - 2134 Luxembourg AANVRAAG TOT HET OPENEN VAN EEN REKENING FYSIEKE PERSOON LEES AANDACHTIG EN VUL IN Document 1 Document 2 Aanvraag tot het openen van een rekening Algemene voorwarden + Overzicht van de belangrijkste kenmerken

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Verplichte stellingen Als gevolg van steeds verdergaande automatisering kan LYNX u via IB een stabiel, veilig en snel handelsplatform aanbieden met een zeer voordelige prijsstructuur.

Nadere informatie

Reglement der verrichtingen Februari 2015

Reglement der verrichtingen Februari 2015 Reglement der verrichtingen Februari 2015 EMENT DER VERRICHTINGEN Naamloze vennootschap Nijverheidsstraat 44 1040 Brussel RPR Brussel 0403.212.172 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN 5 Artikel

Nadere informatie

Algemene Bankvoorwaarden waaraan de betrekkingen tussen Banque Internationale à Luxembourg, société anonyme en haar cliënten onderworpen zijn.

Algemene Bankvoorwaarden waaraan de betrekkingen tussen Banque Internationale à Luxembourg, société anonyme en haar cliënten onderworpen zijn. Algemene Bankvoorwaarden waaraan de betrekkingen tussen Banque Internationale à Luxembourg, en haar cliënten onderworpen zijn. Banque Internationale à Luxembourg,, heeft een vergunning van en staat onder

Nadere informatie

AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING

AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING ONLINE SPAREN & BELEGGEN fortuneo.be DRAAG UW EFFECTEN OVER NAAR FORTUNEO BANK EN ONTVANG TOT g5.000* U betaalt bewaarrechten op de effecten die u aanhoudt bij

Nadere informatie

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN ALGEMENE BANKVOORWAARDEN 30/06/2014 Inhoud Hoofdstuk 1 Basisbepalingen 4 Artikel 1 Toepassingsgebied 4 Artikel 2 Identiteit, rechtsbekwaamheid, bevoegdheden 4 Artikel 3 Correspondentie/Communicatie 4 Artikel

Nadere informatie

AANVRAAG TOT HET OPENEN VAN EEN BANKRELATIE

AANVRAAG TOT HET OPENEN VAN EEN BANKRELATIE AANVRAAG TOT HET OPENEN VAN EEN BANKRELATIE Voor in België gevestigde feitelijke verenigingen 1 1. IDENTIFICATIE VAN DE FEITELIJKE VERENIGING (in te vullen in hoofdletters) Gekozen taal: NL FR EN Benaming

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN voor de relaties tussen La Française AM Private Bank en zijn cliënten en overzicht van de risico s van de financiële instrumenten

ALGEMENE VOORWAARDEN voor de relaties tussen La Française AM Private Bank en zijn cliënten en overzicht van de risico s van de financiële instrumenten ALGEMENE VOORWAARDEN voor de relaties tussen La Française AM Private Bank en zijn cliënten en overzicht van de risico s van de financiële instrumenten Version 02/11/2011 1. INLEIDENDE BEPALINGEN 1.1. De

Nadere informatie

algemene bankvoorwaarden

algemene bankvoorwaarden algemene bankvoorwaarden Uitgave geregistreerd te Brussel, 6 de kantoor, op 31 oktober 2013, boek 302, blad 92, vak 16. Deze Algemene Bankvoorwaarden vervangen de Algemene Bankvoorwaarden die op 3 februari

Nadere informatie

ProFolio Verzekeringsvoorstel. Editie B NL 2014 04

ProFolio Verzekeringsvoorstel. Editie B NL 2014 04 ProFolio Verzekeringsvoorstel Editie B NL 2014 04 2 44 Editie B NL 2014 04 ProFolio VERZEKERINGSVOORSTEL Voorstelformulier Nr.: Naam Bemiddelaar:..................................................... Bemiddelaar

Nadere informatie

Informatie Effectendienstverlening ABN AMRO

Informatie Effectendienstverlening ABN AMRO 1 / 32 Informatie Effectendienstverlening ABN AMRO MiFID De Europese richtlijn betreffende Markten voor Financiële Instrumenten Product- en risicobeschrijving Informatie over het orderuitvoeringsbeleid

Nadere informatie

A l g e m e n e v o o r w a a r d e n R O C O L U C. De deelname aan deze kansspelen wordt geregeld door deze overeenkomst.

A l g e m e n e v o o r w a a r d e n R O C O L U C. De deelname aan deze kansspelen wordt geregeld door deze overeenkomst. A l g e m e n e v o o r w a a r d e n R O C O L U C WAARSCHUWING ROCOLUC biedt u op de website www.casinobelgium.be kansspelen aan. De deelname aan deze kansspelen wordt geregeld door deze overeenkomst.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMA BANK N.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMA BANK N.V. ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMA BANK N.V. Van kracht vanaf 01/04/2013 Optima Bank NV, Keizer Karelstraat 75, 9000 Gent RPR Gent 0445.210.006 Algemene Voorwaarden Optima Bank - versie 01/04/2013 1 ALGEMENE

Nadere informatie

Voorwaarden van Izola Saver

Voorwaarden van Izola Saver Voorwaarden van Izola Saver 1. INLEIDING Deze voorwaarden gelden voor uw Izola Saverrekening, die een spaarrekening is, en uw Izola Saver+rekening, die een termijndepositorekening is. Ze moeten in samenhang

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM 1. Definities GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM In toepassing van deze gebruiksvoorwaarden, hebben de volgende woorden, wanneer zij met een hoofdletter worden gebruikt, en behalve indien

Nadere informatie

Hoe een CFD en/of Forex rekening openen?

Hoe een CFD en/of Forex rekening openen? Gelieve de documenten volledig ingevuld en ondertekend terug te sturen aan: Eenvoudig actief beleggen WH SELFINVEST Maaltecenter Blok G Derbystraat 349 B 9051 Gent Hoe een CFD en/of Forex rekening openen?

Nadere informatie

aanvraag voor het openen van pensioensparen save plan

aanvraag voor het openen van pensioensparen save plan aanvraag voor het openen van pensioensparen save plan Invullen en ondertekend terugsturen naar FORTUNEO BANK Koloniënstraat 11-1000 Brussel OM DE OPENING VAN UW PENSIOENSPAREN EFFICIËNT TE LATEN VERLOPEN:

Nadere informatie

I. Algemene bepalingen

I. Algemene bepalingen Algemene Bankvoorwaarden Rechtspersonen 1 I. Algemene bepalingen 1. Toepassingsgebied A. Deze algemene Bankvoorwaarden (hierna de Bankvoorwaarden ) regelen het geheel van contractuele verhoudingen tussen

Nadere informatie

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor feitelijke verenigingen

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor feitelijke verenigingen Informatie & Advies: T +32(0)2 548 28 51 info@triodos.be Relatienummer: 0200 Relationship Manager : Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor feitelijke verenigingen Een feitelijke vereniging

Nadere informatie

Informatiepagina Een trading rekening openen

Informatiepagina Een trading rekening openen Eenvoudig actief beleggen Aanvraag sturen naar: WH SelfInvest Maaltecenter Blok G Derbystraat 349 B 9051 Gent Informatiepagina Een trading rekening openen Deze aanvraag tot rekening-opening bevat 3 documenten.

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER

INSCHRIJVINGSFORMULIER APHILION Q² Beleggingsvennootschap met veranderlijk naar Belgisch recht Havenlaan 86C, bus 320, te 1000 Brussel Ondernemingsnummer: 0475805685 Inschrijvingsformulier Aphilion Q² 1/5 INSCHRIJVINGSFORMULIER

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. (laatste update: 18-11-2014)

Algemene Voorwaarden. (laatste update: 18-11-2014) Algemene Voorwaarden (laatste update: 18-11-2014) 1. Identificatie Tradzster is de handelsnaam van Caesar Capital BV met statutaire zetel te Noordkade 4A, 6003 ND Weert, Nederland, met KvK nr. 14130725

Nadere informatie

Inleiding. Inleiding. Artikel 1. Doelstellingen van de algemene voorwaarden.

Inleiding. Inleiding. Artikel 1. Doelstellingen van de algemene voorwaarden. Bijlage aan het koninklijk besluit van 14 april 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 1970 houdende reglementering van de postdienst. BIJLAGE 2 Algemene voorwaarden toepasselijk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG EN GEBRUIK VAN RECORD@HOME

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG EN GEBRUIK VAN RECORD@HOME Record@Home /V07/02/2013 van Record Bank nv en zijn van toepassing vanaf 12 mei 2014. 1. Inleiding 1.1 Deze algemene voorwaarden regelen de verplichtingen, aansprakelijkheden en bijzondere rechten die

Nadere informatie

Checklijst lening aanvraag vzw REGent

Checklijst lening aanvraag vzw REGent vzw REGent Kastanjestraat 2-4 9000 GENT Tel 09 218 75 90 Fax 09 218 75 99 E-mail info@vzwregent.be Internet www.vzwregent.be Geachte U denkt eraan om energiebesparende investeringen te doen. U kan bij

Nadere informatie

algemene voorwaarden voor consumenten

algemene voorwaarden voor consumenten algemene voorwaarden voor consumenten Inhoudstafel A. Definities... 3 B. Mobiele Diensten... 4 B.1. Aansluitings- en activeringsprocedures... 4 B.2. Prestaties van BASE Company... 5 B.3. Rechten, verplichtingen

Nadere informatie