KOOPOVEREENKOMST. Datum overeenkomst: *

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KOOPOVEREENKOMST. Datum overeenkomst: *"

Transcriptie

1 1 KOOPOVEREENKOMST Datum overeenkomst: * De ondergetekenden: 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Profund Ontwikkeling B.V., statutair gevestigd te Amersfoort, feitelijk adres: Bergstraat 29, 3811 NE Amersfoort, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer , deze vennootschap hierna te noemen: "verkoper"; 2. naam: voornamen: adres: postcode: woonplaats: geboortedatum: geboorteplaats: legitimatiebewijs: nummer: burgerlijke staat: telefoonnummer: e mail adres: *en: naam: voornamen: adres: postcode: woonplaats: geboortedatum: geboorteplaats: legitimatiebewijs: nummer: burgerlijke staat: telefoonnummer: e mail adres: *tezamen* hierna te noemen: "koper";

2 2 DEFINITIES In deze koopovereenkomst wordt verstaan onder: 1. "koop": de in dit koopcontract neergelegde overeenkomst van koop; 2. "kwaliteitsrekening": de in artikel 25 van de Wet op het notarisambt bedoelde bijzondere rekening ten name van de hierna onder 4. te noemen notaris dan wel de maatschap of vennootschap waarin hij met meer notarissen samenwerkt, welke rekening wordt aangehouden bij * onder nummer *; 3. "leveringsakte": de voor de levering vereiste akte te verlijden ten overstaan van de hierna onder 4. te noemen notaris; 4. "notaris": één van de notarissen verbonden aan BolscherBrugDeijl Notarissen te Amersfoort; 5. "het gebouw": het hierna bedoelde in de splitsing in appartementsrechten betrokken gebouw met grond en aanbehoren; 6. "privé-gedeelte": het/de voor afzonderlijk gebruik bestemde gedeelte(n) van het gebouw met daarbij behorende grond, tot welk gebruik het verkochte recht geeft; 7. "vereniging": de desbetreffende vereniging van eigenaars, bedoeld in artikel 5:124 en verder van het Burgerlijk Wetboek; 8. "het reglement": het van toepassing zijnde reglement als bedoeld in artikel 5:111 sub d en 5:112 van het Burgerlijk Wetboek. in aanmerking nemende: - verkoper is eigenaar/zal eigenaar worden van een perceel grond gelegen aan de Leusderweg 24 te Amersfoort, kadastraal bekend gemeente Amersfoort, sectie H, nummer 4488, hierna te noemen: "het terrein"; - verkoper heeft het initiatief genomen om appartementen te verkopen om kopers gelegenheid te bieden om het betreffende perceel in opdracht en voor rekening van de betreffende koper(s) te bebouwen met een appartementengebouw met daarin achttien (18) woningen, verdeeld over de eerste, tweede en derde verdieping, zeventien (17) parkeerplaatsen, bergingen en fietsenberging op de begane grond, lift, entree, trappenhuis en verdere toe- en aanbehoren, een en ander als vermeld in de betreffende hierna genoemde projectdocumentatie; - het nog te realiseren gebouw zal in opdracht van verkoper worden gesplitst in appartementsrechten/is gesplitst in appartementsrechten conform de hierna gemelde (ontwerp)splitsingsakte met het daarin opgenomen splitsingsreglement en bijbehorende (concept)splitsingstekening;

3 3 - koper heeft interesse getoond in één van deze appartementen en dit heeft er toe geleid dat tussen verkoper en koper een koopovereenkomst tot stand is gekomen waarbij verkoper het hierna vermelde appartementsrecht verkoopt aan koper; komen overeen: verkoper verkoopt aan koper, die van verkoper koopt: Omschrijving verkochte het volgende registergoed: 1. het appartementsrecht, omvattende de bevoegdheid tot het uitsluitend gebruik van de woning, gelegen op de * van het gebouw, **en een berging gelegen op de begane grond van het gebouw, gelegen te Amersfoort aan de Leusderweg *, *plaatselijke nummering nog onbekend, gedurende de bouw aangeduid met bouwnummer *, kadastraal bekend gemeente Amersfoort, sectie H, complexaanduiding *-A, appartementsindex *(als aangeduid op ontwerp-splitsingstekening), en dat uitmaakt het */1324 onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaande uit de gemeenschap van een appartementengebouw met daarin achttien (18) woningen, verdeeld over de eerste, tweede en derde verdieping, zeventien (17) parkeerplaatsen, bergingen en fietsenberging op de begane grond, lift, entree, trappenhuis en verdere toe- en aanbehoren, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Amersfoort, sectie H, nummer 4488, groot zeven are en drie en dertig centiare; *2. het appartementsrecht, omvattende de bevoegdheid tot het uitsluitend gebruik van de parkeerplaats, gelegen op de begane grond van het gebouw, *plaatselijke nummering nog onbekend, gedurende de bouw aangeduid met bouwnummer *, kadastraal bekend gemeente Amersfoort, sectie H, complexaanduiding *-A, appartementsindex *(als aangeduid op ontwerp-splitsingstekening), en dat uitmaakt het */1324 onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaande uit de gemeenschap van een appartementengebouw met daarin achttien (18) woningen, verdeeld over de eerste, tweede en derde verdieping, zeventien (17) parkeerplaatsen, bergingen en fietsenberging op de begane grond, lift, entree, trappenhuis en verdere toe- en aanbehoren, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Amersfoort, sectie H, nummer 4488, groot zeven are en drie en dertig centiare; *bij indices 2, 4 en 10 *3. Het een/derde (1/3 e ) onverdeeld aandeel in het appartementsrecht, omvattende de bevoegdheid tot het uitsluitend gebruik van de fietsenberging, *plaatselijke nummering nog onbekend, gedurende de bouw aangeduid met bouwnummer *,

4 4 kadastraal bekend gemeente Amersfoort, sectie H, complexaanduiding *-A, appartementsindex 36 (als aangeduid op ontwerp-splitsingstekening), en dat uitmaakt het 9/1324 onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaande uit de gemeenschap van een appartementengebouw met daarin achttien (18) woningen, verdeeld over de eerste, tweede en derde verdieping, zeventien (17) parkeerplaatsen, bergingen en fietsenberging op de begane grond, lift, entree, trappenhuis en verdere toeen aanbehoren, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Amersfoort, sectie H, nummer 4488, groot zeven are en drie en dertig centiare; hierna *tezamen te noemen: "het verkochte"; Koopprijs en rente 1. De koopprijs van het verkochte bestaat uit: a. de grondkosten/grondtermijn inclusief omzetbelasting en/of overdrachtsbelasting ad *; en b. de bijkomende (ontwikkel)kosten (inclusief omzetbelasting) ad *; 2. Tot de koopprijs behoort een vergoeding die wordt berekend naar een rentepercentage van zes procent (6%) per jaar over de per vandaag verschuldigde koopprijs (exclusief omzetbelasting en/of overdrachtsbelasting) te berekenen vanaf * tot de in het hoofd van deze koopovereenkomst genoemde datum van overeenkomen. 3. Zolang het verkochte niet aan koper in eigendom is overgedragen heeft koper uitstel van betaling van de koopprijs waartegenover hij verplicht is aan verkoper een rente te vergoeden naar een percentage van zes procent (6%) per jaar over de koopprijs (exclusief omzetbelasting), in één termijn te voldoen tegelijk met de betaling van de koopprijs en berekend vanaf het moment waarop (de laatste van) de hierna vermelde opschortende voorwaarde(n) in vervulling is gegaan als eerste rentedag en eindigend op de datum van de akte van levering. Deze rente wordt vermeerderd met omzetbelasting. In het geval gebruik gemaakt wordt van een overdracht van het verkochte onder ontbindende voorwaarde (Groningerakte) als bedoeld in artikel 16, dient het hiervoor onder 2 bepaalde onder de datum van de akte van levering te worden gelezen: "de datum waarop de koopprijs wordt voldaan door storting op de rekening van de notaris. De koop geschiedt voorts onder de volgende bedingen. BEDINGEN Kosten en belastingen Artikel 1 1. De notariële kosten ter zake deze overeenkomst en de kosten wegens de levering,

5 5 splitsing in appartementsrechten en overdracht van het verkochte, de over die kosten verschuldigde omzetbelasting, de wegens de levering verschuldigde omzetbelasting en/of overdrachtsbelasting (indien verschuldigd), zijn voor rekening van verkoper. 2. Verkoper verklaart voor wat betreft het verkochte te handelen als ondernemer in de zin van de Wet op de omzetbelasting Wegens de levering van het verkochte zal van rechtswege omzetbelasting verschuldigd zijn indien het verkochte is aan te merken als een bouwterrein of een nieuw vervaardigde onroerende zaak als bedoeld in artikel 11 lid 1 letter a. onder 1. van de Wet op de omzetbelasting Koper is verplicht ten behoeve van verkoper ter gelegenheid van de levering van het verkochte een beroep doen op de vrijstelling van overdrachtsbelasting als bedoeld in artikel 15 lid 1 letter a. van de wet op belastingen van rechtsverkeer, voor het geval van rechtswege omzetbelasting verschuldigd zal zijn als hierboven bedoeld. 3. Indien de levering van het verkochte plaatsvindt voordat de levering van rechtswege met omzetbelasting zal zijn belast, is wegens de verkrijging van het verkochte overdrachtsbelasting verschuldigd naar een percentage van zes procent (6%) in plaats van omzetbelasting naar een percentage van een en twintig procent (21%). Deze overdrachtsbelasting zal in de koopprijs zijn begrepen. 4. Indien van overheidswege het percentage van de omzetbelasting wordt gewijzigd zal tussen partijen doorberekening plaatsvinden overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake. 5. Verkoper verklaart dat het verkochte niet als bedrijfsmiddel is of wordt gebruikt, of voor de levering van het verkochte zal worden gebruikt. 6. Waar in de leden 2 en 3 van dit artikel wordt gesproken van "levering" wordt uitsluitend bedoeld de levering in de zin van de Wet op de omzetbelasting Notariële akte van levering Artikel 2 1. De leveringsakte zal worden verleden ten overstaan en ten kantore van de notaris, zo spoedig mogelijk en op een door de notaris te bepalen tijdstip, doch uiterlijk binnen zes (6) weken nadat vaststaat dat deze koopovereenkomst niet meer op één van de gronden als hierna in artikel 6 van deze koopovereenkomst kan worden ontbonden. 2. Zolang de laatste van de hierna in artikel 5 van deze koopovereenkomst gemelde opschortende voorwaarden niet in vervulling is gegaan geldt in de plaats van het hiervoor in lid 1 van dit artikel bedoelde tijdstip als peildatum het moment waarop (de laatste van) deze opschortende voorwaarde(n) in vervulling is gegaan. Betaling Artikel 3

6 6 1 De betaling van de koopprijs, de eventuele vergoeding, rente en van de overige kosten, rechten en belastingen alsmede de tussen partijen te verrekenen lasten vindt plaats via het kantoor van de notaris. 2 Koper is verplicht al het verschuldigde te voldoen bij het ondertekenen van de akte van levering door creditering van de kwaliteitsrekening van de notaris, uiterlijk per de dag van het ondertekenen van de akte van levering, per valuta van die dag, tenzij het bepaalde in artikel 16 wordt toegepast ("Groningerakte") in welk geval het verschuldigde uiterlijk op het in artikel 16 lid 2 sub e genoemde tijdstip dient te zijn voldaan. 3 Uitbetaling zal plaatsvinden, zodra de notaris uit onderzoek bij de openbare registers heeft vastgesteld dat de overdracht heeft plaatsgevonden zonder inschrijvingen die bij het ondertekenen van de akte van levering niet bekend waren. Verkoper is ermee bekend dat, in verband met dit onderzoek, tussen de dag van het ondertekenen van de akte van levering en het uitbetalen één of meer werkdagen kunnen verstrijken. Verplichte aanbesteding Artikel 4 Deze koopovereenkomst is onlosmakelijk verbonden aan en vormt een onverbrekelijk geheel met de door koper en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bouw- en Aannemingsbedrijf Schoonderbeek B.V., gevestigd te Hoogland, hierna ook te noemen: de aannemer, te sluiten aannemingsovereenkomst voor de in opdracht van koper op het verkochte te realiseren opstallen. Bedoelde aannemingsovereenkomst wordt gesloten onder toepassing van de garantie- en waarborgregeling van de naamloze vennootschap: Woningborg N.V., overeenkomstig het model, vastgesteld op één april tweeduizend veertien, met de bijbehorende Algemene Voorwaarden. Bij ontbinding dan wel het niet tot stand komen of anderszins nietig verklaard worden van de ene overeenkomst is de andere overeenkomst eveneens en automatisch ontbonden, niet tot stand gekomen of nietig verklaard, ongeacht welke partij de ontbinding inroept. Opschortende Voorwaarden Artikel 5 Deze koopovereenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde: a. van het aangaan van de hiervoor in artikel 4 bedoelde aannemingsovereenkomst; b. dat uiterlijk binnen zes (6) maanden na ondertekening van de onderhavige koopovereenkomst ten minste dertien (13) woningen van de in totaal achttien (18) woningen in het bouwplan waarvan het verkochte deel uitmaakt door verkoper zijn verkocht met een soortgelijke koopovereenkomst als de onderwerpelijke, waarbij geen

7 7 beroep meer kan worden gedaan op een ontbindende voorwaarde, tenzij verkoper binnen vijf (5) werkdagen na gemelde termijn aan koper schriftelijk informeert dat ondanks het niet in vervulling zijn van deze voorwaarde de verbintenissen uit deze koopovereenkomst toch hun werking hebben verkregen, waarbij de uitnodiging voor het passeren van de akte van levering ook als zodanig dient te worden beschouwd; c. dat verkoper uiterlijk binnen zes (6) maanden na ondertekening van de onderhavige koopovereenkomst een bruikbare vergunning voor het realiseren van het bouwplan waarvan het verkochte deel uitmaakt heeft verkregen. Onder een bruikbare vergunning wordt verstaan een vergunning: 1. waartegen binnen een termijn van zes weken na de verlening ervan geen bezwaar is gemaakt; 2. danwel waartegen binnen een termijn van zes (6) weken bezwaar is gemaakt doch hangende het bezwaar geen verzoek om een voorlopige voorziening/schorsing is ingediend en op het bezwaarschrift afwijzend is beslist en binnen de beroepstermijn van zes (6) weken geen beroep is ingesteld; 3. danwel waartegen binnen een termijn van zes (6) weken bezwaar is gemaakt doch hangende het bezwaar een verzoek om een voorlopige voorziening/schorsing is ingediend en op dat verzoek afwijzend is beslist; 4. danwel waartegen binnen een termijn van zes (6) weken bezwaar is gemaakt, op dat bezwaar afwijzend is beslist, en tegen die beslissing op bezwaar beroep is ingesteld en tevens is verzocht om een voorlopige voorziening/schorsing hangende beroep en op dat verzoek afwijzend is beslist. d. dat uiterlijk binnen twee (2) maanden na ondertekening van de onderhavige koopovereenkomst voor het bouwplan waarvan het verkochte deel uitmaakt door de naamloze vennootschap: Woningborg N.V. een bewijs van planacceptatie is afgegeven. Ontbindende voorwaarden Artikel 6 Deze koopovereenkomst wordt aangegaan onder de bij niet vervulling ontbindende voorwaarden, dat: a. koper uiterlijk binnen twee (2) maanden na ondertekening van de onderhavige koopovereenkomst een toezegging heeft verkregen van een erkende geldverstrekkende instelling voor één of meer geldleningen onder hypothecair verband van het verkochte - eventueel, indien de desbetreffende geldgever dat verlangt voor het verstrekken van een zodanige geldlening, onder medeverband van de rechten uit een te sluiten overeenkomst van levensverzekering tot een verzekerd kapitaal, na te melden hoofdsom niet te boven gaande - tot een hoofdsom gelijk van * (de koop- /aanneemsom) onder de bij de grote erkende geldverstrekkende instellingen normaal geldende

8 8 voorwaarden en bepalingen; koper zal ter verkrijging van een financiering al het mogelijke verrichten en kan op deze ontbindende voorwaarde alleen een beroep doen door uiterlijk op de eerste werkdag na laatstgemelde datum aan verkoper en de notaris ten minste twee schriftelijke en gemotiveerde afwijzingen van in Nederland te goeder trouw bekend staande banken, verzekeringsmaatschappijen of andere hypotheeknemers; en/of b. er op het overeengekomen tijdstip van het ondertekenen van de leveringsakte geen verplichting bestaat om het verkochte aan de gemeente te koop aan te bieden op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten. Indien een ontbindende voorwaarde wordt vervuld, werkt deze tussen partijen terug naar het tijdstip van het aangaan van de koop. Partijen verlenen hun volle medewerking tot het tijdig verkrijgen van bedoelde toezegging(en). Waarborg Artikel 7 Koper is vrijgesteld van de verplichting tot het storten van een waarborgsom of het deponeren van een bankgarantie. Verrekening zakelijke lasten Artikel 8 De zakelijke lasten met betrekking tot het verkochte komen voor rekening van koper vanaf een januari tweeduizend zestien. Feitelijke levering, staat van het verkochte Artikel 9 1 De feitelijke levering van het verkochte zal in beginsel plaatsvinden bij de ondertekening van de notariële akte van levering in de staat waarin het verkochte zich dan bevindt zulks onverminderd het bepaalde in de hiervoor in artikel 4 bedoelde door koper gesloten aannemingsovereenkomst in verband waarmee koper eerst bevoegd is het privé gedeelte/het verkochte feitelijk te aanvaarden nadat hij aan al zijn verplichtingen uit de aannemingsovereenkomst voortvloeiende heeft voldaan. 2 De feitelijke levering van het verkochte zal plaatsvinden vrij van huur, pacht of andere gebruiksrechten. 3 Koper is voornemens het privé-gedeelte te gebruiken na realisering van het gebouw als woning met toe- en aanbehoren ten behoeve van eigen bewoning.

9 9 Onder- en overmaat Artikel 10 Indien er verschil bestaat tussen werkelijke grootte en de grootte zoals die blijkt uit bij de openbare registers berustende tekening, ontlenen noch verkoper noch koper daaraan rechten. Onder- en overmaat van het gebouw zal tevens aan geen van partijen enig recht verlenen. Juridische levering Artikel Het verkochte zal worden geleverd met alle daarbij behorende rechten en aanspraken en vrij van pandrechten, van beslagen en hypotheken en van inschrijvingen daarvan, met alle rechten en verplichtingen uit hoofde van erfdienstbaarheden, kettingbedingen en/of kwalitatieve verplichtingen en overige (publiekrechtelijke) lasten en beperkingen, kenbaar uit de Openbare registers/kadastrale registratie en/of blijkend en/of voortvloeiende uit de (laatste) akte(n) van levering en/of andere akten/besluiten waarbij vooromschreven rechten werden gevestigd. Te dezen wordt verwezen naar de te vestigen/gevestigde erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen en/of kettingbedingen, voortvloeiende uit een aan deze koopovereenkomst gehecht concept van de betreffende akte van levering alsmede het van het reglement opgenomen in het betreffende concept van de akte(n) van splitsing met bijbehorende concept splitsingstekening(en). 2. Indien het verkochte ten tijde van de levering nog ten name staat van een derde neemt koper er mee genoegen dat indien verkoper zulks wenst, die derde rechtstreeks aan koper levert. 3. Indien de levering plaatsvindt middels een Groningerakte zoals hierna in artikel 16 vermeld, zullen eventueel ten laste van verkoper op het verkochte rustende rechten van hypotheek eerst komen te vervallen ter gelegenheid van de betaling van de koopprijs, overigens onder gehoudenheid van zijn leveringsverplichting als in de onderhavige koopovereenkomst omschreven. 4. Koper zal het reglement naleven met inbegrip van eventuele huishoudelijke reglementen. 5. Het is aan koper bekend dat hij als appartement eigenaar van rechtswege lid is van de betreffende vereniging van eigenaars. 6. Aangezien de vereniging tot op vandaag niet actief is geweest zijn geen bijdragen verschuldigd geweest aan de vereniging en kan derhalve geen achterstand of verrekening daarvan aan de orde zijn, een en ander als bedoeld in artikel 5:122 lid 3 van het Burgerlijk wetboek. Te dezen wordt voorts verwezen naar het bepaalde in artikel 29 van deze koopovereenkomst

10 10 Risico overgang Artikel 12 Het verkochte komt - onverminderd het bepaalde in de hiervoor in artikel 4 gemelde aannemingsovereenkomst - eerst voor risico van koper, zodra de akte van levering is ondertekend, tenzij de feitelijke levering eerder plaatsvindt, in welk geval het risico met ingang van die dag overgaat op koper. Garanties verkoper Artikel 13 Onverminderd het hiervoor in artikel 9, 10, 11 en 12 bepaalde garandeert verkoper: 1. Ten tijde van het ondertekenen van de leveringsakte bevoegd te zijn tot de overdracht van het verkochte. 2. Met betrekking tot het verkochte/gebouw bestaan per vandaag geen verplichtingen uit huurovereenkomsten, koopopties, voorkeursrechten en/of andere aanspraken op gebruik en deze zullen evenmin bestaan bij het ondertekenen van de leveringsakte, 3. Er zijn verkoper geen andere erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen en/of kettingbedingen bekend dan hiervoor in artikel 11 lid 1 vermeld. 4. Het verkochte/het gebouw is niet betrokken in een landinrichtingsplan en is niet ter onteigening aangewezen; er is geen sprake van leegstand noch van vordering krachtens de Huisvestingswet en de uit die wet voortvloeiende regelingen. 5. Met betrekking tot het verkochte/gebouw is per vandaag geen rechtsgeding, bindend adviesprocedure, arbitrage of mediation aanhangig. 6. De voor de bouw van het gebouw vereiste bouwvergunning is korter dan 10 jaar geleden aangevraagd, zodat geen energieprestatiecertificaat is vereist. 7. Aan hem zijn van overheidswege of door nutsbedrijven geen veranderingen betreffende het verkochte/gebouw voorgeschreven of aangekondigd, welke nog niet zijn uitgevoerd. 8. Het verkochte/gebouw is thans niet opgenomen in een (lopende adviesaanvraag voor) aanwijzing, danwel aanwijzingsbesluit danwel registerinschrijving: a als beschermd monument in de zin van artikel 3, 4 of 6 van de Monumentenwet; b tot beschermd stads- of dorpsgezicht of voorstel daartoe, als bedoeld in artikel 35 van de Monumentenwet; c door de gemeente of provincie als beschermd stad- of dorpsgezicht. 9. De vereniging heeft thans geen andere schulden of zal ter gelegenheid van de levering van het verkochte geen andere schulden hebben dan die uit hoofde van de normale lasten, belastingen en heffingen ter zake het gebouw en de exploitatie waaronder begrepen verzekering en administratie daarvan. De vereniging heeft geen besluiten genomen of zal ter gelegenheid van de levering van het verkochte geen besluiten hebben genomen waaruit voor de appartementseigenaars een aanmerkelijke verzwaring van bestaande financiële verplichtingen en/of nieuwe

11 11 financiële verplichtingen van aanmerkelijke omvang voortvloeien. 10. Het verkochte is niet verbonden aan het lidmaatschap van een andere vereniging als bedoeld in artikel 5:112 lid 3 van het Burgerlijk wetboek Mededelingsplicht/Onderzoeksplicht Artikel 14 Verkoper staat er voor in, dat hij aan koper al die inlichtingen heeft verschaft, die ter kennis van koper behoren te worden gebracht, met dien verstande dat inlichtingen over feiten welke aan koper bekend zijn of uit eigen onderzoek bekend hadden kunnen zijn, voor zover een dergelijk onderzoek naar de geldende verkeersopvattingen van koper verlangd mag worden, door verkoper niet behoeven te worden verstrekt. Verklaringen van verkoper inzake verontreiniging en bestemming Artikel 15 Verkoper verklaart dat de kwaliteit van de grond geschikt is voor het door koper beoogde gebruik als woning. Groninger Akte Artikel Teneinde voor verkoper geen fiscaal nadeel te laten ontstaan is koper verplicht op eerste verzoek van verkoper mee te werken aan een door de notaris op te maken leveringsakte (de zogenaamde Groningerakte) waarin de eigendom reeds aan koper zal worden geleverd en onder meer zal worden bepaald dat de onvoorwaardelijke eigendomsverkrijging en betaling van de koop-/aanneemsom, vergoeding en rente, niet eerder zal plaatsvinden dan nadat de koopovereenkomst en de aannemingsovereenkomst niet op een hierna te noemen voorwaarde ontbonden kunnen worden. 2. Ter uitvoering van het in lid 1 bepaalde, zal in de akte van levering onder andere worden opgenomen dat ondanks het feit dat niet alle in artikel 5 van de koopovereenkomst en de aannemingsovereenkomst genoemde opschortende voorwaarden zijn vervuld, partijen vaststellen dat de nog niet vervulde opschortende voorwaarden zijn komen te vervallen, zodat de koopovereenkomst en de aannemingsovereenkomst tot stand zijn gekomen, met dien verstande dat deze koopovereenkomst en aannemingsovereenkomst in plaats daarvan onder de navolgende ontbindende voorwaarden tot stand zijn gekomen: a. dat niet uiterlijk binnen zes (6) maanden na ondertekening van de koopovereenkomst ten minste dertien (13) woningen van de in totaal achttien (18) woningen in het bouwplan door verkoper zijn verkocht; b. dat verkoper niet uiterlijk binnen zes (6) maanden na ondertekening van de koopovereenkomst een bruikbare vergunning voor het realiseren van het bouwplan

12 12 waarvan het verkochte deel uitmaakt heeft verkregen. Onder een bruikbare vergunning wordt verstaan een vergunning: 1. waartegen binnen een termijn van zes weken na de verlening ervan geen bezwaar is gemaakt; 2. danwel waartegen binnen een termijn van zes (6) weken bezwaar is gemaakt doch hangende het bezwaar geen verzoek om een voorlopige voorziening/schorsing is ingediend en op het bezwaarschrift afwijzend is beslist en binnen de beroepstermijn van zes (6) weken geen beroep is ingesteld; 3. danwel waartegen binnen een termijn van zes (6) weken bezwaar is gemaakt doch hangende het bezwaar een verzoek om een voorlopige voorziening/schorsing is ingediend en op dat verzoek afwijzend is beslist; 4. danwel waartegen binnen een termijn van zes (6) weken bezwaar is gemaakt, op dat bezwaar afwijzend is beslist, en tegen die beslissing op bezwaar beroep is ingesteld en tevens is verzocht om een voorlopige voorziening/schorsing hangende beroep en op dat verzoek afwijzend is beslist. c. dat niet uiterlijk binnen twee (2) maanden na ondertekening van de koopovereenkomst voor het bouwplan waarvan het verkochte deel uitmaakt door de naamloze vennootschap: Woningborg N.V. een bewijs van planacceptatie is afgegeven; d. de aannemingsovereenkomst op grond van de daarin opgenomen ontbindende voorwaarden wordt ontbonden; e. dat niet uiterlijk binnen zes (6) weken nadat vaststaat dat de op de koop-/ en aannemingsovereenkomst niet meer op een van de hiervoor gemelde ontbindende voorwaarden kan vervallen, de op dat tijdstip verschuldigde deel van de koop- /aannemingsom volledig is voldaan. 3. Indien ten gevolge van een toerekenbare tekortkoming van de zijde van koper wegens levering van het verkochte omzetbelasting over de koopsom is verschuldigd, hetgeen met name het gevolg zal zijn wanneer koper niet tijdig wenst mee te werken aan de hiervoor bedoelde Groningerakte, waartoe de koper verplicht is, is koper verplicht de daaruit voortvloeiende schade te vergoeden. De in de vorige zin bedoelde zin bedoelde schade wordt hierbij vastgesteld op 15% van het bedrag van de koopprijs Verklaringen van koper Artikel 17 Koper verklaart uitdrukkelijk de in deze koopovereenkomst vermelde/uit deze koopovereenkomst voortvloeiende lasten en beperkingen te aanvaarden alsmede die welke na onderzoek als bedoeld in artikel 14 voor hem uit de feitelijke situatie kenbaar zijn of hadden kunnen zijn.

13 13 Erfdienstbaarheden Artikel 18 In de akte van levering zullen, zulks ter uitsluitende beoordeling van verkoper en voorzover nodig en indien noodzakelijk, erfdienstbaarheden worden gevestigd, over en weer en ten behoeve en ten laste van de te bouwen/gebouwde opstallen en/of aangrenzende percelen, zulks tot instandhouding van de bouwkundige situatie, inhoudende de verplichting van de eigenaar van het dienende erf om te dulden dat ter uitvoering van de eerste goedgekeurde bouwkundige en/of feitelijke situatie eventueel met het buren- en/of eigendomsrecht strijdige situaties ontstaan, in stand worden gehouden, worden onderhouden en zo nodig worden hersteld of vernieuwd. Warmte Koude Opslaginstallatie en Zonnepanelen Artikel 19 In het kader van de energievoorziening zal het gebouw worden voorzien van een Warmte Koude installatie en zonnepanelen. In verband hiermee worden opstalrechten gevestigd inhoudende dat de betreffende leverancier (lessor) eigenaar is van de betreffende installatie. De Vereniging van Eigenaars zal de betreffende installaties gedurende een periode van twaalf (12) jaar leasen van een leasemaatschappij, mede inhoudende een recht tot koop (na verloop van twaalf jaar) ten behoeve van de Vereniging van Eigenaars. De Vereniging van Eigenaars zal hiermee energieleverancier worden en zich ten opzichte van haar leden verbinden tot het leveren van warmte, warmwater en koude. De Vereniging van Eigenaars zal voorts een beheer-/onderhoudscontract aangaan met een door de betreffende leasemaatschappij vastgestelde partij. De exacte inhoud van de onderhavige regeling zal bij de ondertekening van de akte van levering bekend zijn. Verkoper zal de betreffende informatie en overeenkomsten tijdig aanleveren, uiterlijk op een en twintig mei tweeduizend vijftien. Koper verklaart zijn onherroepelijke medewerking te verlenen om de onderhavige regeling bij de levering juridisch vorm te geven als hiervoor bedoeld. Ingebrekestelling, verzuim, ontbinding en boete Artikel 20 1 Een partij is in verzuim jegens de wederpartij als hij, na in gebreke te zijn gesteld, nalatig is of blijft aan zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst te voldoen. Ingebrekestelling moet met inachtneming van een termijn van acht (8) dagen schriftelijk geschieden met bericht van ontvangst, een telefaxbericht met verzendbevestiging, bij aangetekende brief of bij deurwaardersexploit. Indien de nalatige partij na ingebreke te zijn gesteld binnen de voormelde termijn van acht dagen alsnog zijn verplichtingen

14 14 nakomt is deze partij desalniettemin gehouden aan de wederpartij diens schade ten gevolge van de niet-tijdige nakoming te vergoeden. Gemelde termijn kan reeds lopen voordat een partij nalatig is. 2 Wanneer een partij in verzuim is, derhalve na gemelde termijn van acht dagen, is deze verplicht de schade die de wederpartij dientengevolge lijdt geleden vanaf de hiervoor onder artikel 2 gemelde datum van levering, te vergoeden en kan deze nakoming van de overeenkomst vorderen, danwel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een aan de notaris gerichte brief, ontbinden. 3 Wanneer het verzuim betrekking heeft op het meewerken aan de feitelijke en/of juridische levering danwel op de voldoening van de koopprijs, zal de nalatige partij, onverminderd het hiervoor sub 2 bepaalde, ten behoeve van de wederpartij een zonder rechterlijke tussenkomst opeisbare boete verbeuren naast en onverminderd diens recht op nakoming. De hoogte van deze boete is gelijk aan tien procent (10%) van de koopprijs. Voor zover de wederpartij meer schade lijdt heeft hij, naast de boete, recht op aanvullende schadevergoeding. Bedenktijd Artikel Koper verklaart dat op de datum van ondertekening door hem van deze koopovereenkomst, deze ook daadwerkelijk aan hem ter hand is gesteld. 2. Gedurende één kalenderweek na terhandstelling van de door beide partijen ondertekende koopovereenkomst aan de koper, heeft koper het recht de onderhavige koopovereenkomst te ontbinden (bedenktijd). Als de datum van ontbinding geldt de datum waarop de koper de ontbindingsverklaring heeft uitgebracht. Verbod vervreemding tijdens de bouw Artikel Koper is niet gerechtigd het verkochte te vervreemden aan derden vóór de datum, waarop het verkochte aan koper is opgeleverd, dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van verkoper en bij eventueel verkregen toestemming onder door deze alsdan te stellen voorwaarden. Verkoper kan zonder opgave van redenen de toestemming tot vervreemding weigeren. 2. Koper verbeurt door het enkele feit van overtreding een onmiddellijk opeisbare boete ten behoeve van verkoper ter grootte van vijf en twintig duizend euro ( ,00). 3. Deze bepaling is niet van toepassing ingeval van vervreemding op grond van artikel 3:268 en/of artikel 3:174 van het Burgerlijk Wetboek.

15 15 Twee of meer kopers Artikel 23 Ingeval twee of meer personen koper zijn, geldt het volgende: a kopers kunnen slechts gezamenlijk de voor hen uit deze overeenkomst voortvloeiende rechten uitoefenen, met dien verstande dat kopers elkaar bij deze onherroepelijk volmacht verlenen om namens elkaar mee te werken aan de juridische levering; b alle partijen zijn hoofdelijk verbonden voor de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. Wijziging akte van splitsing; volmacht Artikel 24 In de akte van levering zal het navolgende worden opgenomen: 1. Koper verleent bij deze een onherroepelijke volmacht aan: - het bestuur van de desbetreffende vorengemelde vereniging(en) van eigenaren; en/of - een van de medewerkers van het notariskantoor BolscherBrugDeijl Notarissen te Amersfoort (deze gevolmachtigde(n) hierna (zowel tezamen als ieder afzonderlijk) te noemen: de gevolmachtigde); zulks met de macht van substitutie, tot het zodanig (doen) aanvullen of (doen) wijzigen van de voormelde akte(n) van splitsing en het(de) daarbij vastgestelde reglement(en) en/of akte van levering welke naar aanleiding van deze overeenkomst zal worden opgemaakt, teneinde die akte(n) en reglement(en) aan te passen aan de feitelijke situatie, met inachtneming van het in de volgende leden bepaalde. 2. Van het voornemen tot aanpassing aan de feitelijke situatie zal gedurende de bouw en tot maximaal twee jaar na oplevering van het gebouw door de gevolmachtigde schriftelijk aan de eigenaren moeten worden kennisgegeven dat van de afgegeven volmacht gebruik zal worden gemaakt, onder mededeling van hetgeen aan de feitelijke situatie wordt aangepast. Indien het privé-gedeelte van een eigenaar, de gerechtigdheid tot de gemeenschap en/of bijdrageplicht in de gezamenlijke schulden en kosten door de voorgenomen aanpassing wijziging(en) ondergaat, zal door de gevolmachtigde aan de betreffende eigenaar een afzonderlijke volmacht moeten worden gevraagd. 3. Voormelde volmacht vervalt uiterlijk twee jaar na oplevering van het gebouw. 4. Koper en iedere opvolgende verkrijger in eigendom of beperkt recht is verplicht - tenzij de in lid 3 gemelde termijn is verstreken - het in dit artikel bepaalde waaronder begrepen het onderhavige lid, bij elke vervreemding in eigendom of beperkt recht van het geheel of een gedeelte van (elk van) de(het) bij deze overgedragen appartementsrecht(en) aan de nieuwe verkrijger in eigendom of beperkt recht op te leggen en in die akte door de nieuwe verkrijger een zelfde volmacht te laten verlenen, ten behoeve van de in lid 1

16 16 bedoelde vereniging(en) te bedingen en aan te nemen en in elke verdere akte van vervreemding woordelijk over te nemen, zulks op verbeurte voor de verkrijger en iedere opvolgende verkrijger in eigendom of beperkt recht, die verzuimt op te leggen, te bedingen, aan te nemen of te doen opnemen van een onmiddellijk opeisbare boete van vijfduizend euro ( 5.000,00). Inschrijving koopovereenkomst Artikel 25 Partijen geven *wel/geen opdracht aan de notaris om de onderhavige koopovereenkomst in te schrijven in de daartoe bestemde openbare registers van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers door aanbieding van een afschrift/uittreksel van dit koopcontract aan de bewaarder van het betreffende kantoor van voormelde Dienst. Koper en verkoper realiseren zich dat indien de koopovereenkomst niet wordt ingeschreven een tijdelijke bescherming tegen (onder meer en bijvoorbeeld) latere beschikkingsonbevoegdheid van verkoper of beslaglegging door derden op het verkochte of wordt prijsgegeven of de mogelijkheid bestaat dat een aanwijzing of voorstel als bedoeld in de Wet voorkeursrecht gemeenten de levering van het verkochte in de weg zal staan. De kosten in verband met de inschrijving van de koopovereenkomst komen voor rekening van koper. Termijnen Artikel 26 Op de in deze koopovereenkomst gemelde termijnen is de Algemene Termijnenwet van toepassing. Domiciliekeuze Artikel 27 Deze akte zal berusten ten kantore van de notaris alwaar partijen terzake van deze koopovereenkomst woonplaats kiezen. Projectdocumentatie Artikel 28 Koper is er mee bekend dat alle promotiemiddelen, inclusief de verkoopdocumentatie, die door of namens verkoper ter beschikking wordt gesteld danwel worden overhandigd, uitsluitend bedoeld zijn als impressie van de woning en de betreffende leefomgeving. In verband met het vorenstaande kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.

17 17 Startkapitaal Vereniging van Eigenaars Artikel 29 Ter gelegenheid van de juridische levering van het verkochte dient koper een eerste bijdrage (inleg) aan de vereniging van eigenaars te doen van een bedrag van een honderd vijftig euro ( 150,00) bestemd als werkkapitaal ten behoeve van de betreffende vereniging van eigenaars. Gemeld bedrag wordt aangehouden op een derdengeldrekening van de notaris. De notaris zal de betreffende bedragen storten zodra de vereniging van eigenaars actief is op een bankrekening ten name van de betreffende vereniging van eigenaars. Financiering koper Artikel 30 Verkoper draagt op geen enkele wijze verantwoordelijkheid voor het vervallen van termijnen en/of verschuldigd zijn van provisie verband houdende met de (hypothecaire) financiering door koper van het verkochte. Koper vrijwaart verkoper voor elke aansprakelijkheid dienaangaande. Getekend te * Op * verkoper koper Bijlagen: - ontwerp splitsingsakte; - ontwerp splitsingstekening; - van toepassing zijnde model splitsingsreglement.

18 18 Verklaring koper Koper verklaart een afschrift van bovenafgedrukt koopcontract en bijlagen te hebben ontvangen. Getekend voor ontvangst te * Op * koper

O N T W E R P. eerste blad KOOPOVEREENKOMST

O N T W E R P. eerste blad KOOPOVEREENKOMST O N T W E R P eerste blad WILT U ELKE PAGINA PARAFEREN? KOOPOVEREENKOMST mr. J.P. Mensink notaris Terschelling Vlieland 0562-442500 De ondergetekenden: 1. Bernard Haantjes, wonende te 8894 KK Formerum,

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN (Scheepmakerskade 126 te 3011 VX Rotterdam)

VEILINGVOORWAARDEN (Scheepmakerskade 126 te 3011 VX Rotterdam) - 1 - MLA\THO\00322791-000325\1066915 VEILINGVOORWAARDEN (Scheepmakerskade 126 te 3011 VX Rotterdam) Definities. Artikel 1. In deze akte wordt verstaan onder: - Aflevering: de inbezitstelling van het Registergoed

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM TOELICHTING OP DE NVM-KOOPAKTE VOOR DE CONSUMENT *) *) Behorende bij model koopakte voor een appartementsrecht (model

Nadere informatie

algemene bepalingen voor geldleningen k185 Algemene bepalingen Geldleningen_mei 2011.indd 1 19-05-11 10:17

algemene bepalingen voor geldleningen k185 Algemene bepalingen Geldleningen_mei 2011.indd 1 19-05-11 10:17 algemene bepalingen voor geldleningen k185 Algemene bepalingen Geldleningen_mei 2011.indd 1 19-05-11 10:17 k185 Algemene bepalingen Geldleningen_mei 2011.indd 2 19-05-11 10:17 algemene bepalingen voor

Nadere informatie

ARGENTA SPAARBANK N.V., BIJKANTOOR NEDERLAND ALGEMENE BEPALINGEN VAN GELDLENING EN ZEKERHEIDSSTELLING

ARGENTA SPAARBANK N.V., BIJKANTOOR NEDERLAND ALGEMENE BEPALINGEN VAN GELDLENING EN ZEKERHEIDSSTELLING ALGEMENE VOORWAARDEN HYPOTHEKEN VERSIE 01 april 2006 (S) ARGENTA SPAARBANK N.V., BIJKANTOOR NEDERLAND ALGEMENE BEPALINGEN VAN GELDLENING EN ZEKERHEIDSSTELLING ALGEMENE BEPALINGEN VAN GELDLENING EN ZEKERHEIDSTELLING

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN locatie Emmelhage te Emmeloord

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN locatie Emmelhage te Emmeloord - 1 - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN locatie Emmelhage te Emmeloord OMSCHRIJVING TE VEILEN REGISTERGOED. 1. negen (9) percelen bouwgrond ten behoeve van de ontwikkeling van nieuwbouwwoningen, plaatselijk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Argenta (AV2006, bijkantoor Nederland (Q))

Algemene Voorwaarden Argenta (AV2006, bijkantoor Nederland (Q)) Algemene Voorwaarden Argenta (AV2006, bijkantoor Nederland (Q)) versie 1 juli 2004 AV2006 Argenta, bijkantoor Nederland Pagina 1 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I DEFINITIES EN BEGRIPPEN...3 ARTIKEL 1 DEFINITIES

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van geldlening onder hypothecair verband

Algemene voorwaarden van geldlening onder hypothecair verband Algemene voorwaarden van geldlening onder hypothecair verband Van Fortis Hypotheek Bank N.V. alsmede van de aan haar gelieerde vennootschappen/werkmaatschappijen, vastgesteld bij akte op de eerste augustus

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor geldlening en zekerheidstelling

Algemene voorwaarden voor geldlening en zekerheidstelling Algemene voorwaarden voor geldlening en zekerheidstelling Algemene voorwaarden voor geldlening en zekerheidstelling Propertize B.V., gevestigd te Utrecht, KvK 08024286 Versie geldend per 02 januari 2014,

Nadere informatie

Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000

Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000 Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000 Deze Algemene Bepalingen zijn vastgesteld door de Raad van de Gemeente Amsterdam bij zijn besluit van 15 november 2000 nummer 689 en opgenomen in een

Nadere informatie

ASR Levensverzekering N.V. algemene voorwaarden van geldlening en zekerheidsstelling AVLH 2010/1.0. Inhoudsopgave. A. Definities

ASR Levensverzekering N.V. algemene voorwaarden van geldlening en zekerheidsstelling AVLH 2010/1.0. Inhoudsopgave. A. Definities algemene voorwaarden van geldlening en zekerheidsstelling Inhoudsopgave A. Definities B. Algemene Voorwaarden 1. Algemene Voorwaarden 2. Kopjes C. De Offerte 3. De inhoud van de Offerte 4. Geldigheidsduur

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN GELDLENING TUSSEN DE PROVINCIE OVERIJSSEL ALS KREDIETGEVER ALS KREDIETNEMER [*****] B.V. ALS GROEPSMAATSCHAPPIJ

OVEREENKOMST VAN GELDLENING TUSSEN DE PROVINCIE OVERIJSSEL ALS KREDIETGEVER ALS KREDIETNEMER [*****] B.V. ALS GROEPSMAATSCHAPPIJ Bijlage 4: concept geldleningsovereenkomst Bijlage bij het aanvraagformulier voor subsidie Breedbandinfrastructuur Overijssel, NGA-project Buitengebied Twente. OVEREENKOMST VAN GELDLENING TUSSEN DE PROVINCIE

Nadere informatie

ALGEMENE CONSUMENTENVOORWAARDEN NVM

ALGEMENE CONSUMENTENVOORWAARDEN NVM ALGEMENE CONSUMENTENVOORWAARDEN NVM Deze Algemene Consumentenvoorwaarden NVM zijn tot stand gekomen in overleg met Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg

Nadere informatie

ALGEMENE CONSUMENTENVOORWAARDEN. (brancheorganisatie)

ALGEMENE CONSUMENTENVOORWAARDEN. (brancheorganisatie) Algemene Consumentenvoorwaarden van de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en Vastgoeddeskundigen NVM, de Landelijke Makelaarsvereniging en VBO Makelaar AV CZ/99 Deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Consumentenvoorwaarden NVM. Versie februari 2011

Algemene Consumentenvoorwaarden NVM. Versie februari 2011 Algemene Consumentenvoorwaarden NVM Versie februari 2011 Algemene Consumentenvoorwaarden NVM Deze Algemene Consumentenvoorwaarden NVM zijn tot stand gekomen in overleg met Consumentenbond en Vereniging

Nadere informatie

Algemene Consumentenvoorwaarden NVM Versie februari 2006

Algemene Consumentenvoorwaarden NVM Versie februari 2006 Algemene Consumentenvoorwaarden NVM Versie februari 2006 Deze Algemene Consumentenvoorwaarden van de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en Vastgoeddeskundigen NVM zijn totstandgekomen

Nadere informatie

VDS AUTOMOTIVE SERVICES B.V.

VDS AUTOMOTIVE SERVICES B.V. VDS AUTOMOTIVE SERVICES B.V. ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN Versie mei 2014 ARTIKEL 1: DEFINITIES In deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden worden door VDS Automotive Services B.V. de

Nadere informatie

De Voorwaarden van de Crowdfunding Hypotheek van SamenInGeld. Algemene Voorwaarden Geldlening SamenInGeld

De Voorwaarden van de Crowdfunding Hypotheek van SamenInGeld. Algemene Voorwaarden Geldlening SamenInGeld De Voorwaarden van de Crowdfunding Hypotheek van SamenInGeld Algemene Voorwaarden Geldlening SamenInGeld 1 Definities van begrippen (hypotheek)akte De akte is het document waarmee de Geldlener aan SAMEN

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden oktober 2005 van Geldlening en Hypotheekverlening SNS Bank (particulier)

Algemene Voorwaarden oktober 2005 van Geldlening en Hypotheekverlening SNS Bank (particulier) Algemene Voorwaarden oktober 2005 van Geldlening en Hypotheekverlening SNS Bank (particulier) 8.0289.00.0511 Inhoudsopgave Hoofdstuk I: Algemene bepalingen Artikel 1. Definities Artikel 2. Nederlands recht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NVM & Tarieven B/mak voor professionele opdrachtgevers

Algemene Voorwaarden NVM & Tarieven B/mak voor professionele opdrachtgevers Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Algemene Voorwaarden NVM 1 Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Versie februari 2011 Vooraf De algemene voorwaarden NVM

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: Web-Works Internet, Kerkeburen 56,8754 EA Makkum, hierna te noemen: Web-Works

Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: Web-Works Internet, Kerkeburen 56,8754 EA Makkum, hierna te noemen: Web-Works Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: Web-Works Internet, Kerkeburen 56,8754 EA Makkum, hierna te noemen: Web-Works Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende

Nadere informatie

(registergoederen op en nabij de Van Roijensweg 15 te Bergentheim en nabij Kanaalweg Oost (ongenummerd))

(registergoederen op en nabij de Van Roijensweg 15 te Bergentheim en nabij Kanaalweg Oost (ongenummerd)) RHM/CB/MvB/17297638 5150965/40060393 Veilingvoorwaarden (registergoederen op en nabij de Van Roijensweg 15 te Bergentheim en nabij Kanaalweg Oost (ongenummerd)) De grond met het zich daarop bevindende

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VAN DE BRABANTSE ONTWIKKELINGS MAATSCHAPPIJ HOLDING B.V

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VAN DE BRABANTSE ONTWIKKELINGS MAATSCHAPPIJ HOLDING B.V Algemene Inkoopvoorwaarden van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Holding B.V. voor overeenkomsten tot het leveren van zaken/goederen en/of diensten versie: september 2013 ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

Nadere informatie

Van Thiel & Van Rooij

Van Thiel & Van Rooij 1 Van Thiel & Van Rooij NOTARIAAT LAARBEEK CONCEPT 24 april 2014 Indien er onjuistheden voorkomen in uw personalia of elders in de tekst gelieve u tijdig voor het passeren van de akte contact op te nemen.

Nadere informatie

Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten.

Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten. Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten. Stroom en gas van Met de eenvoud van energie Bijzondere Voorwaarden voor levering van energie aan consumenten. Artikel 1 Algemeen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Dekatel Telecom B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Dekatel Telecom B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Dekatel Telecom B.V. Algemene voorwaarden Dekatel Telecom B.V. 2014, februari. Correspondentieadres: Veldoven 7, 8271 RT, IJsselmuiden Indeling De algemene voorwaarden van Dekatel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden StarteenWebwinkel.nu

Algemene Voorwaarden StarteenWebwinkel.nu Algemene Voorwaarden StarteenWebwinkel.nu Versie 1 Datum: 01-09-2012 ALGEMEEN 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Algemene voorwaarden Het geheel van bepalingen zoals in

Nadere informatie

Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers. Geldig per 1 juli 2006

Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers. Geldig per 1 juli 2006 Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Geldig per 1 juli 2006 Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat daarover voor

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 - Definities Artikel 2 Algemeen Artikel 3 - Totstandkoming van de overeenkomst Artikel 4 Prijzen

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 - Definities Artikel 2 Algemeen Artikel 3 - Totstandkoming van de overeenkomst Artikel 4 Prijzen ALGEMENE VOORWAARDEN Deze Algemene Voorwaarden zijn bestemd voor overeenkomsten met betrekking tot koop, lease, verhuur, reparatie en onderhoud van auto s, onderdelen en toebehoren daarvoor, gesloten tussen

Nadere informatie

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond AIV voor leveringen en diensten 2006-01 1

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond AIV voor leveringen en diensten 2006-01 1 ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VEILIGHEIDSREGIO ROTTERDAM-RIJNMOND LEVERINGEN EN/OF DIENSTEN Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, AIV voor leveringen en diensten 2006-01 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Nadere informatie