KOOPOVEREENKOMST. Datum overeenkomst: *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KOOPOVEREENKOMST. Datum overeenkomst: *"

Transcriptie

1 1 KOOPOVEREENKOMST Datum overeenkomst: * De ondergetekenden: 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Profund Ontwikkeling B.V., statutair gevestigd te Amersfoort, feitelijk adres: Bergstraat 29, 3811 NE Amersfoort, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer , deze vennootschap hierna te noemen: "verkoper"; 2. naam: voornamen: adres: postcode: woonplaats: geboortedatum: geboorteplaats: legitimatiebewijs: nummer: burgerlijke staat: telefoonnummer: e mail adres: *en: naam: voornamen: adres: postcode: woonplaats: geboortedatum: geboorteplaats: legitimatiebewijs: nummer: burgerlijke staat: telefoonnummer: e mail adres: *tezamen* hierna te noemen: "koper";

2 2 DEFINITIES In deze koopovereenkomst wordt verstaan onder: 1. "koop": de in dit koopcontract neergelegde overeenkomst van koop; 2. "kwaliteitsrekening": de in artikel 25 van de Wet op het notarisambt bedoelde bijzondere rekening ten name van de hierna onder 4. te noemen notaris dan wel de maatschap of vennootschap waarin hij met meer notarissen samenwerkt, welke rekening wordt aangehouden bij * onder nummer *; 3. "leveringsakte": de voor de levering vereiste akte te verlijden ten overstaan van de hierna onder 4. te noemen notaris; 4. "notaris": één van de notarissen verbonden aan BolscherBrugDeijl Notarissen te Amersfoort; 5. "het gebouw": het hierna bedoelde in de splitsing in appartementsrechten betrokken gebouw met grond en aanbehoren; 6. "privé-gedeelte": het/de voor afzonderlijk gebruik bestemde gedeelte(n) van het gebouw met daarbij behorende grond, tot welk gebruik het verkochte recht geeft; 7. "vereniging": de desbetreffende vereniging van eigenaars, bedoeld in artikel 5:124 en verder van het Burgerlijk Wetboek; 8. "het reglement": het van toepassing zijnde reglement als bedoeld in artikel 5:111 sub d en 5:112 van het Burgerlijk Wetboek. in aanmerking nemende: - verkoper is eigenaar/zal eigenaar worden van een perceel grond gelegen aan de Leusderweg 24 te Amersfoort, kadastraal bekend gemeente Amersfoort, sectie H, nummer 4488, hierna te noemen: "het terrein"; - verkoper heeft het initiatief genomen om appartementen te verkopen om kopers gelegenheid te bieden om het betreffende perceel in opdracht en voor rekening van de betreffende koper(s) te bebouwen met een appartementengebouw met daarin achttien (18) woningen, verdeeld over de eerste, tweede en derde verdieping, zeventien (17) parkeerplaatsen, bergingen en fietsenberging op de begane grond, lift, entree, trappenhuis en verdere toe- en aanbehoren, een en ander als vermeld in de betreffende hierna genoemde projectdocumentatie; - het nog te realiseren gebouw zal in opdracht van verkoper worden gesplitst in appartementsrechten/is gesplitst in appartementsrechten conform de hierna gemelde (ontwerp)splitsingsakte met het daarin opgenomen splitsingsreglement en bijbehorende (concept)splitsingstekening;

3 3 - koper heeft interesse getoond in één van deze appartementen en dit heeft er toe geleid dat tussen verkoper en koper een koopovereenkomst tot stand is gekomen waarbij verkoper het hierna vermelde appartementsrecht verkoopt aan koper; komen overeen: verkoper verkoopt aan koper, die van verkoper koopt: Omschrijving verkochte het volgende registergoed: 1. het appartementsrecht, omvattende de bevoegdheid tot het uitsluitend gebruik van de woning, gelegen op de * van het gebouw, **en een berging gelegen op de begane grond van het gebouw, gelegen te Amersfoort aan de Leusderweg *, *plaatselijke nummering nog onbekend, gedurende de bouw aangeduid met bouwnummer *, kadastraal bekend gemeente Amersfoort, sectie H, complexaanduiding *-A, appartementsindex *(als aangeduid op ontwerp-splitsingstekening), en dat uitmaakt het */1324 onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaande uit de gemeenschap van een appartementengebouw met daarin achttien (18) woningen, verdeeld over de eerste, tweede en derde verdieping, zeventien (17) parkeerplaatsen, bergingen en fietsenberging op de begane grond, lift, entree, trappenhuis en verdere toe- en aanbehoren, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Amersfoort, sectie H, nummer 4488, groot zeven are en drie en dertig centiare; *2. het appartementsrecht, omvattende de bevoegdheid tot het uitsluitend gebruik van de parkeerplaats, gelegen op de begane grond van het gebouw, *plaatselijke nummering nog onbekend, gedurende de bouw aangeduid met bouwnummer *, kadastraal bekend gemeente Amersfoort, sectie H, complexaanduiding *-A, appartementsindex *(als aangeduid op ontwerp-splitsingstekening), en dat uitmaakt het */1324 onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaande uit de gemeenschap van een appartementengebouw met daarin achttien (18) woningen, verdeeld over de eerste, tweede en derde verdieping, zeventien (17) parkeerplaatsen, bergingen en fietsenberging op de begane grond, lift, entree, trappenhuis en verdere toe- en aanbehoren, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Amersfoort, sectie H, nummer 4488, groot zeven are en drie en dertig centiare; *bij indices 2, 4 en 10 *3. Het een/derde (1/3 e ) onverdeeld aandeel in het appartementsrecht, omvattende de bevoegdheid tot het uitsluitend gebruik van de fietsenberging, *plaatselijke nummering nog onbekend, gedurende de bouw aangeduid met bouwnummer *,

4 4 kadastraal bekend gemeente Amersfoort, sectie H, complexaanduiding *-A, appartementsindex 36 (als aangeduid op ontwerp-splitsingstekening), en dat uitmaakt het 9/1324 onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaande uit de gemeenschap van een appartementengebouw met daarin achttien (18) woningen, verdeeld over de eerste, tweede en derde verdieping, zeventien (17) parkeerplaatsen, bergingen en fietsenberging op de begane grond, lift, entree, trappenhuis en verdere toeen aanbehoren, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Amersfoort, sectie H, nummer 4488, groot zeven are en drie en dertig centiare; hierna *tezamen te noemen: "het verkochte"; Koopprijs en rente 1. De koopprijs van het verkochte bestaat uit: a. de grondkosten/grondtermijn inclusief omzetbelasting en/of overdrachtsbelasting ad *; en b. de bijkomende (ontwikkel)kosten (inclusief omzetbelasting) ad *; 2. Tot de koopprijs behoort een vergoeding die wordt berekend naar een rentepercentage van zes procent (6%) per jaar over de per vandaag verschuldigde koopprijs (exclusief omzetbelasting en/of overdrachtsbelasting) te berekenen vanaf * tot de in het hoofd van deze koopovereenkomst genoemde datum van overeenkomen. 3. Zolang het verkochte niet aan koper in eigendom is overgedragen heeft koper uitstel van betaling van de koopprijs waartegenover hij verplicht is aan verkoper een rente te vergoeden naar een percentage van zes procent (6%) per jaar over de koopprijs (exclusief omzetbelasting), in één termijn te voldoen tegelijk met de betaling van de koopprijs en berekend vanaf het moment waarop (de laatste van) de hierna vermelde opschortende voorwaarde(n) in vervulling is gegaan als eerste rentedag en eindigend op de datum van de akte van levering. Deze rente wordt vermeerderd met omzetbelasting. In het geval gebruik gemaakt wordt van een overdracht van het verkochte onder ontbindende voorwaarde (Groningerakte) als bedoeld in artikel 16, dient het hiervoor onder 2 bepaalde onder de datum van de akte van levering te worden gelezen: "de datum waarop de koopprijs wordt voldaan door storting op de rekening van de notaris. De koop geschiedt voorts onder de volgende bedingen. BEDINGEN Kosten en belastingen Artikel 1 1. De notariële kosten ter zake deze overeenkomst en de kosten wegens de levering,

5 5 splitsing in appartementsrechten en overdracht van het verkochte, de over die kosten verschuldigde omzetbelasting, de wegens de levering verschuldigde omzetbelasting en/of overdrachtsbelasting (indien verschuldigd), zijn voor rekening van verkoper. 2. Verkoper verklaart voor wat betreft het verkochte te handelen als ondernemer in de zin van de Wet op de omzetbelasting Wegens de levering van het verkochte zal van rechtswege omzetbelasting verschuldigd zijn indien het verkochte is aan te merken als een bouwterrein of een nieuw vervaardigde onroerende zaak als bedoeld in artikel 11 lid 1 letter a. onder 1. van de Wet op de omzetbelasting Koper is verplicht ten behoeve van verkoper ter gelegenheid van de levering van het verkochte een beroep doen op de vrijstelling van overdrachtsbelasting als bedoeld in artikel 15 lid 1 letter a. van de wet op belastingen van rechtsverkeer, voor het geval van rechtswege omzetbelasting verschuldigd zal zijn als hierboven bedoeld. 3. Indien de levering van het verkochte plaatsvindt voordat de levering van rechtswege met omzetbelasting zal zijn belast, is wegens de verkrijging van het verkochte overdrachtsbelasting verschuldigd naar een percentage van zes procent (6%) in plaats van omzetbelasting naar een percentage van een en twintig procent (21%). Deze overdrachtsbelasting zal in de koopprijs zijn begrepen. 4. Indien van overheidswege het percentage van de omzetbelasting wordt gewijzigd zal tussen partijen doorberekening plaatsvinden overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake. 5. Verkoper verklaart dat het verkochte niet als bedrijfsmiddel is of wordt gebruikt, of voor de levering van het verkochte zal worden gebruikt. 6. Waar in de leden 2 en 3 van dit artikel wordt gesproken van "levering" wordt uitsluitend bedoeld de levering in de zin van de Wet op de omzetbelasting Notariële akte van levering Artikel 2 1. De leveringsakte zal worden verleden ten overstaan en ten kantore van de notaris, zo spoedig mogelijk en op een door de notaris te bepalen tijdstip, doch uiterlijk binnen zes (6) weken nadat vaststaat dat deze koopovereenkomst niet meer op één van de gronden als hierna in artikel 6 van deze koopovereenkomst kan worden ontbonden. 2. Zolang de laatste van de hierna in artikel 5 van deze koopovereenkomst gemelde opschortende voorwaarden niet in vervulling is gegaan geldt in de plaats van het hiervoor in lid 1 van dit artikel bedoelde tijdstip als peildatum het moment waarop (de laatste van) deze opschortende voorwaarde(n) in vervulling is gegaan. Betaling Artikel 3

6 6 1 De betaling van de koopprijs, de eventuele vergoeding, rente en van de overige kosten, rechten en belastingen alsmede de tussen partijen te verrekenen lasten vindt plaats via het kantoor van de notaris. 2 Koper is verplicht al het verschuldigde te voldoen bij het ondertekenen van de akte van levering door creditering van de kwaliteitsrekening van de notaris, uiterlijk per de dag van het ondertekenen van de akte van levering, per valuta van die dag, tenzij het bepaalde in artikel 16 wordt toegepast ("Groningerakte") in welk geval het verschuldigde uiterlijk op het in artikel 16 lid 2 sub e genoemde tijdstip dient te zijn voldaan. 3 Uitbetaling zal plaatsvinden, zodra de notaris uit onderzoek bij de openbare registers heeft vastgesteld dat de overdracht heeft plaatsgevonden zonder inschrijvingen die bij het ondertekenen van de akte van levering niet bekend waren. Verkoper is ermee bekend dat, in verband met dit onderzoek, tussen de dag van het ondertekenen van de akte van levering en het uitbetalen één of meer werkdagen kunnen verstrijken. Verplichte aanbesteding Artikel 4 Deze koopovereenkomst is onlosmakelijk verbonden aan en vormt een onverbrekelijk geheel met de door koper en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bouw- en Aannemingsbedrijf Schoonderbeek B.V., gevestigd te Hoogland, hierna ook te noemen: de aannemer, te sluiten aannemingsovereenkomst voor de in opdracht van koper op het verkochte te realiseren opstallen. Bedoelde aannemingsovereenkomst wordt gesloten onder toepassing van de garantie- en waarborgregeling van de naamloze vennootschap: Woningborg N.V., overeenkomstig het model, vastgesteld op één april tweeduizend veertien, met de bijbehorende Algemene Voorwaarden. Bij ontbinding dan wel het niet tot stand komen of anderszins nietig verklaard worden van de ene overeenkomst is de andere overeenkomst eveneens en automatisch ontbonden, niet tot stand gekomen of nietig verklaard, ongeacht welke partij de ontbinding inroept. Opschortende Voorwaarden Artikel 5 Deze koopovereenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde: a. van het aangaan van de hiervoor in artikel 4 bedoelde aannemingsovereenkomst; b. dat uiterlijk binnen zes (6) maanden na ondertekening van de onderhavige koopovereenkomst ten minste dertien (13) woningen van de in totaal achttien (18) woningen in het bouwplan waarvan het verkochte deel uitmaakt door verkoper zijn verkocht met een soortgelijke koopovereenkomst als de onderwerpelijke, waarbij geen

7 7 beroep meer kan worden gedaan op een ontbindende voorwaarde, tenzij verkoper binnen vijf (5) werkdagen na gemelde termijn aan koper schriftelijk informeert dat ondanks het niet in vervulling zijn van deze voorwaarde de verbintenissen uit deze koopovereenkomst toch hun werking hebben verkregen, waarbij de uitnodiging voor het passeren van de akte van levering ook als zodanig dient te worden beschouwd; c. dat verkoper uiterlijk binnen zes (6) maanden na ondertekening van de onderhavige koopovereenkomst een bruikbare vergunning voor het realiseren van het bouwplan waarvan het verkochte deel uitmaakt heeft verkregen. Onder een bruikbare vergunning wordt verstaan een vergunning: 1. waartegen binnen een termijn van zes weken na de verlening ervan geen bezwaar is gemaakt; 2. danwel waartegen binnen een termijn van zes (6) weken bezwaar is gemaakt doch hangende het bezwaar geen verzoek om een voorlopige voorziening/schorsing is ingediend en op het bezwaarschrift afwijzend is beslist en binnen de beroepstermijn van zes (6) weken geen beroep is ingesteld; 3. danwel waartegen binnen een termijn van zes (6) weken bezwaar is gemaakt doch hangende het bezwaar een verzoek om een voorlopige voorziening/schorsing is ingediend en op dat verzoek afwijzend is beslist; 4. danwel waartegen binnen een termijn van zes (6) weken bezwaar is gemaakt, op dat bezwaar afwijzend is beslist, en tegen die beslissing op bezwaar beroep is ingesteld en tevens is verzocht om een voorlopige voorziening/schorsing hangende beroep en op dat verzoek afwijzend is beslist. d. dat uiterlijk binnen twee (2) maanden na ondertekening van de onderhavige koopovereenkomst voor het bouwplan waarvan het verkochte deel uitmaakt door de naamloze vennootschap: Woningborg N.V. een bewijs van planacceptatie is afgegeven. Ontbindende voorwaarden Artikel 6 Deze koopovereenkomst wordt aangegaan onder de bij niet vervulling ontbindende voorwaarden, dat: a. koper uiterlijk binnen twee (2) maanden na ondertekening van de onderhavige koopovereenkomst een toezegging heeft verkregen van een erkende geldverstrekkende instelling voor één of meer geldleningen onder hypothecair verband van het verkochte - eventueel, indien de desbetreffende geldgever dat verlangt voor het verstrekken van een zodanige geldlening, onder medeverband van de rechten uit een te sluiten overeenkomst van levensverzekering tot een verzekerd kapitaal, na te melden hoofdsom niet te boven gaande - tot een hoofdsom gelijk van * (de koop- /aanneemsom) onder de bij de grote erkende geldverstrekkende instellingen normaal geldende

8 8 voorwaarden en bepalingen; koper zal ter verkrijging van een financiering al het mogelijke verrichten en kan op deze ontbindende voorwaarde alleen een beroep doen door uiterlijk op de eerste werkdag na laatstgemelde datum aan verkoper en de notaris ten minste twee schriftelijke en gemotiveerde afwijzingen van in Nederland te goeder trouw bekend staande banken, verzekeringsmaatschappijen of andere hypotheeknemers; en/of b. er op het overeengekomen tijdstip van het ondertekenen van de leveringsakte geen verplichting bestaat om het verkochte aan de gemeente te koop aan te bieden op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten. Indien een ontbindende voorwaarde wordt vervuld, werkt deze tussen partijen terug naar het tijdstip van het aangaan van de koop. Partijen verlenen hun volle medewerking tot het tijdig verkrijgen van bedoelde toezegging(en). Waarborg Artikel 7 Koper is vrijgesteld van de verplichting tot het storten van een waarborgsom of het deponeren van een bankgarantie. Verrekening zakelijke lasten Artikel 8 De zakelijke lasten met betrekking tot het verkochte komen voor rekening van koper vanaf een januari tweeduizend zestien. Feitelijke levering, staat van het verkochte Artikel 9 1 De feitelijke levering van het verkochte zal in beginsel plaatsvinden bij de ondertekening van de notariële akte van levering in de staat waarin het verkochte zich dan bevindt zulks onverminderd het bepaalde in de hiervoor in artikel 4 bedoelde door koper gesloten aannemingsovereenkomst in verband waarmee koper eerst bevoegd is het privé gedeelte/het verkochte feitelijk te aanvaarden nadat hij aan al zijn verplichtingen uit de aannemingsovereenkomst voortvloeiende heeft voldaan. 2 De feitelijke levering van het verkochte zal plaatsvinden vrij van huur, pacht of andere gebruiksrechten. 3 Koper is voornemens het privé-gedeelte te gebruiken na realisering van het gebouw als woning met toe- en aanbehoren ten behoeve van eigen bewoning.

9 9 Onder- en overmaat Artikel 10 Indien er verschil bestaat tussen werkelijke grootte en de grootte zoals die blijkt uit bij de openbare registers berustende tekening, ontlenen noch verkoper noch koper daaraan rechten. Onder- en overmaat van het gebouw zal tevens aan geen van partijen enig recht verlenen. Juridische levering Artikel Het verkochte zal worden geleverd met alle daarbij behorende rechten en aanspraken en vrij van pandrechten, van beslagen en hypotheken en van inschrijvingen daarvan, met alle rechten en verplichtingen uit hoofde van erfdienstbaarheden, kettingbedingen en/of kwalitatieve verplichtingen en overige (publiekrechtelijke) lasten en beperkingen, kenbaar uit de Openbare registers/kadastrale registratie en/of blijkend en/of voortvloeiende uit de (laatste) akte(n) van levering en/of andere akten/besluiten waarbij vooromschreven rechten werden gevestigd. Te dezen wordt verwezen naar de te vestigen/gevestigde erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen en/of kettingbedingen, voortvloeiende uit een aan deze koopovereenkomst gehecht concept van de betreffende akte van levering alsmede het van het reglement opgenomen in het betreffende concept van de akte(n) van splitsing met bijbehorende concept splitsingstekening(en). 2. Indien het verkochte ten tijde van de levering nog ten name staat van een derde neemt koper er mee genoegen dat indien verkoper zulks wenst, die derde rechtstreeks aan koper levert. 3. Indien de levering plaatsvindt middels een Groningerakte zoals hierna in artikel 16 vermeld, zullen eventueel ten laste van verkoper op het verkochte rustende rechten van hypotheek eerst komen te vervallen ter gelegenheid van de betaling van de koopprijs, overigens onder gehoudenheid van zijn leveringsverplichting als in de onderhavige koopovereenkomst omschreven. 4. Koper zal het reglement naleven met inbegrip van eventuele huishoudelijke reglementen. 5. Het is aan koper bekend dat hij als appartement eigenaar van rechtswege lid is van de betreffende vereniging van eigenaars. 6. Aangezien de vereniging tot op vandaag niet actief is geweest zijn geen bijdragen verschuldigd geweest aan de vereniging en kan derhalve geen achterstand of verrekening daarvan aan de orde zijn, een en ander als bedoeld in artikel 5:122 lid 3 van het Burgerlijk wetboek. Te dezen wordt voorts verwezen naar het bepaalde in artikel 29 van deze koopovereenkomst

10 10 Risico overgang Artikel 12 Het verkochte komt - onverminderd het bepaalde in de hiervoor in artikel 4 gemelde aannemingsovereenkomst - eerst voor risico van koper, zodra de akte van levering is ondertekend, tenzij de feitelijke levering eerder plaatsvindt, in welk geval het risico met ingang van die dag overgaat op koper. Garanties verkoper Artikel 13 Onverminderd het hiervoor in artikel 9, 10, 11 en 12 bepaalde garandeert verkoper: 1. Ten tijde van het ondertekenen van de leveringsakte bevoegd te zijn tot de overdracht van het verkochte. 2. Met betrekking tot het verkochte/gebouw bestaan per vandaag geen verplichtingen uit huurovereenkomsten, koopopties, voorkeursrechten en/of andere aanspraken op gebruik en deze zullen evenmin bestaan bij het ondertekenen van de leveringsakte, 3. Er zijn verkoper geen andere erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen en/of kettingbedingen bekend dan hiervoor in artikel 11 lid 1 vermeld. 4. Het verkochte/het gebouw is niet betrokken in een landinrichtingsplan en is niet ter onteigening aangewezen; er is geen sprake van leegstand noch van vordering krachtens de Huisvestingswet en de uit die wet voortvloeiende regelingen. 5. Met betrekking tot het verkochte/gebouw is per vandaag geen rechtsgeding, bindend adviesprocedure, arbitrage of mediation aanhangig. 6. De voor de bouw van het gebouw vereiste bouwvergunning is korter dan 10 jaar geleden aangevraagd, zodat geen energieprestatiecertificaat is vereist. 7. Aan hem zijn van overheidswege of door nutsbedrijven geen veranderingen betreffende het verkochte/gebouw voorgeschreven of aangekondigd, welke nog niet zijn uitgevoerd. 8. Het verkochte/gebouw is thans niet opgenomen in een (lopende adviesaanvraag voor) aanwijzing, danwel aanwijzingsbesluit danwel registerinschrijving: a als beschermd monument in de zin van artikel 3, 4 of 6 van de Monumentenwet; b tot beschermd stads- of dorpsgezicht of voorstel daartoe, als bedoeld in artikel 35 van de Monumentenwet; c door de gemeente of provincie als beschermd stad- of dorpsgezicht. 9. De vereniging heeft thans geen andere schulden of zal ter gelegenheid van de levering van het verkochte geen andere schulden hebben dan die uit hoofde van de normale lasten, belastingen en heffingen ter zake het gebouw en de exploitatie waaronder begrepen verzekering en administratie daarvan. De vereniging heeft geen besluiten genomen of zal ter gelegenheid van de levering van het verkochte geen besluiten hebben genomen waaruit voor de appartementseigenaars een aanmerkelijke verzwaring van bestaande financiële verplichtingen en/of nieuwe

11 11 financiële verplichtingen van aanmerkelijke omvang voortvloeien. 10. Het verkochte is niet verbonden aan het lidmaatschap van een andere vereniging als bedoeld in artikel 5:112 lid 3 van het Burgerlijk wetboek Mededelingsplicht/Onderzoeksplicht Artikel 14 Verkoper staat er voor in, dat hij aan koper al die inlichtingen heeft verschaft, die ter kennis van koper behoren te worden gebracht, met dien verstande dat inlichtingen over feiten welke aan koper bekend zijn of uit eigen onderzoek bekend hadden kunnen zijn, voor zover een dergelijk onderzoek naar de geldende verkeersopvattingen van koper verlangd mag worden, door verkoper niet behoeven te worden verstrekt. Verklaringen van verkoper inzake verontreiniging en bestemming Artikel 15 Verkoper verklaart dat de kwaliteit van de grond geschikt is voor het door koper beoogde gebruik als woning. Groninger Akte Artikel Teneinde voor verkoper geen fiscaal nadeel te laten ontstaan is koper verplicht op eerste verzoek van verkoper mee te werken aan een door de notaris op te maken leveringsakte (de zogenaamde Groningerakte) waarin de eigendom reeds aan koper zal worden geleverd en onder meer zal worden bepaald dat de onvoorwaardelijke eigendomsverkrijging en betaling van de koop-/aanneemsom, vergoeding en rente, niet eerder zal plaatsvinden dan nadat de koopovereenkomst en de aannemingsovereenkomst niet op een hierna te noemen voorwaarde ontbonden kunnen worden. 2. Ter uitvoering van het in lid 1 bepaalde, zal in de akte van levering onder andere worden opgenomen dat ondanks het feit dat niet alle in artikel 5 van de koopovereenkomst en de aannemingsovereenkomst genoemde opschortende voorwaarden zijn vervuld, partijen vaststellen dat de nog niet vervulde opschortende voorwaarden zijn komen te vervallen, zodat de koopovereenkomst en de aannemingsovereenkomst tot stand zijn gekomen, met dien verstande dat deze koopovereenkomst en aannemingsovereenkomst in plaats daarvan onder de navolgende ontbindende voorwaarden tot stand zijn gekomen: a. dat niet uiterlijk binnen zes (6) maanden na ondertekening van de koopovereenkomst ten minste dertien (13) woningen van de in totaal achttien (18) woningen in het bouwplan door verkoper zijn verkocht; b. dat verkoper niet uiterlijk binnen zes (6) maanden na ondertekening van de koopovereenkomst een bruikbare vergunning voor het realiseren van het bouwplan

12 12 waarvan het verkochte deel uitmaakt heeft verkregen. Onder een bruikbare vergunning wordt verstaan een vergunning: 1. waartegen binnen een termijn van zes weken na de verlening ervan geen bezwaar is gemaakt; 2. danwel waartegen binnen een termijn van zes (6) weken bezwaar is gemaakt doch hangende het bezwaar geen verzoek om een voorlopige voorziening/schorsing is ingediend en op het bezwaarschrift afwijzend is beslist en binnen de beroepstermijn van zes (6) weken geen beroep is ingesteld; 3. danwel waartegen binnen een termijn van zes (6) weken bezwaar is gemaakt doch hangende het bezwaar een verzoek om een voorlopige voorziening/schorsing is ingediend en op dat verzoek afwijzend is beslist; 4. danwel waartegen binnen een termijn van zes (6) weken bezwaar is gemaakt, op dat bezwaar afwijzend is beslist, en tegen die beslissing op bezwaar beroep is ingesteld en tevens is verzocht om een voorlopige voorziening/schorsing hangende beroep en op dat verzoek afwijzend is beslist. c. dat niet uiterlijk binnen twee (2) maanden na ondertekening van de koopovereenkomst voor het bouwplan waarvan het verkochte deel uitmaakt door de naamloze vennootschap: Woningborg N.V. een bewijs van planacceptatie is afgegeven; d. de aannemingsovereenkomst op grond van de daarin opgenomen ontbindende voorwaarden wordt ontbonden; e. dat niet uiterlijk binnen zes (6) weken nadat vaststaat dat de op de koop-/ en aannemingsovereenkomst niet meer op een van de hiervoor gemelde ontbindende voorwaarden kan vervallen, de op dat tijdstip verschuldigde deel van de koop- /aannemingsom volledig is voldaan. 3. Indien ten gevolge van een toerekenbare tekortkoming van de zijde van koper wegens levering van het verkochte omzetbelasting over de koopsom is verschuldigd, hetgeen met name het gevolg zal zijn wanneer koper niet tijdig wenst mee te werken aan de hiervoor bedoelde Groningerakte, waartoe de koper verplicht is, is koper verplicht de daaruit voortvloeiende schade te vergoeden. De in de vorige zin bedoelde zin bedoelde schade wordt hierbij vastgesteld op 15% van het bedrag van de koopprijs Verklaringen van koper Artikel 17 Koper verklaart uitdrukkelijk de in deze koopovereenkomst vermelde/uit deze koopovereenkomst voortvloeiende lasten en beperkingen te aanvaarden alsmede die welke na onderzoek als bedoeld in artikel 14 voor hem uit de feitelijke situatie kenbaar zijn of hadden kunnen zijn.

13 13 Erfdienstbaarheden Artikel 18 In de akte van levering zullen, zulks ter uitsluitende beoordeling van verkoper en voorzover nodig en indien noodzakelijk, erfdienstbaarheden worden gevestigd, over en weer en ten behoeve en ten laste van de te bouwen/gebouwde opstallen en/of aangrenzende percelen, zulks tot instandhouding van de bouwkundige situatie, inhoudende de verplichting van de eigenaar van het dienende erf om te dulden dat ter uitvoering van de eerste goedgekeurde bouwkundige en/of feitelijke situatie eventueel met het buren- en/of eigendomsrecht strijdige situaties ontstaan, in stand worden gehouden, worden onderhouden en zo nodig worden hersteld of vernieuwd. Warmte Koude Opslaginstallatie en Zonnepanelen Artikel 19 In het kader van de energievoorziening zal het gebouw worden voorzien van een Warmte Koude installatie en zonnepanelen. In verband hiermee worden opstalrechten gevestigd inhoudende dat de betreffende leverancier (lessor) eigenaar is van de betreffende installatie. De Vereniging van Eigenaars zal de betreffende installaties gedurende een periode van twaalf (12) jaar leasen van een leasemaatschappij, mede inhoudende een recht tot koop (na verloop van twaalf jaar) ten behoeve van de Vereniging van Eigenaars. De Vereniging van Eigenaars zal hiermee energieleverancier worden en zich ten opzichte van haar leden verbinden tot het leveren van warmte, warmwater en koude. De Vereniging van Eigenaars zal voorts een beheer-/onderhoudscontract aangaan met een door de betreffende leasemaatschappij vastgestelde partij. De exacte inhoud van de onderhavige regeling zal bij de ondertekening van de akte van levering bekend zijn. Verkoper zal de betreffende informatie en overeenkomsten tijdig aanleveren, uiterlijk op een en twintig mei tweeduizend vijftien. Koper verklaart zijn onherroepelijke medewerking te verlenen om de onderhavige regeling bij de levering juridisch vorm te geven als hiervoor bedoeld. Ingebrekestelling, verzuim, ontbinding en boete Artikel 20 1 Een partij is in verzuim jegens de wederpartij als hij, na in gebreke te zijn gesteld, nalatig is of blijft aan zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst te voldoen. Ingebrekestelling moet met inachtneming van een termijn van acht (8) dagen schriftelijk geschieden met bericht van ontvangst, een telefaxbericht met verzendbevestiging, bij aangetekende brief of bij deurwaardersexploit. Indien de nalatige partij na ingebreke te zijn gesteld binnen de voormelde termijn van acht dagen alsnog zijn verplichtingen

14 14 nakomt is deze partij desalniettemin gehouden aan de wederpartij diens schade ten gevolge van de niet-tijdige nakoming te vergoeden. Gemelde termijn kan reeds lopen voordat een partij nalatig is. 2 Wanneer een partij in verzuim is, derhalve na gemelde termijn van acht dagen, is deze verplicht de schade die de wederpartij dientengevolge lijdt geleden vanaf de hiervoor onder artikel 2 gemelde datum van levering, te vergoeden en kan deze nakoming van de overeenkomst vorderen, danwel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een aan de notaris gerichte brief, ontbinden. 3 Wanneer het verzuim betrekking heeft op het meewerken aan de feitelijke en/of juridische levering danwel op de voldoening van de koopprijs, zal de nalatige partij, onverminderd het hiervoor sub 2 bepaalde, ten behoeve van de wederpartij een zonder rechterlijke tussenkomst opeisbare boete verbeuren naast en onverminderd diens recht op nakoming. De hoogte van deze boete is gelijk aan tien procent (10%) van de koopprijs. Voor zover de wederpartij meer schade lijdt heeft hij, naast de boete, recht op aanvullende schadevergoeding. Bedenktijd Artikel Koper verklaart dat op de datum van ondertekening door hem van deze koopovereenkomst, deze ook daadwerkelijk aan hem ter hand is gesteld. 2. Gedurende één kalenderweek na terhandstelling van de door beide partijen ondertekende koopovereenkomst aan de koper, heeft koper het recht de onderhavige koopovereenkomst te ontbinden (bedenktijd). Als de datum van ontbinding geldt de datum waarop de koper de ontbindingsverklaring heeft uitgebracht. Verbod vervreemding tijdens de bouw Artikel Koper is niet gerechtigd het verkochte te vervreemden aan derden vóór de datum, waarop het verkochte aan koper is opgeleverd, dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van verkoper en bij eventueel verkregen toestemming onder door deze alsdan te stellen voorwaarden. Verkoper kan zonder opgave van redenen de toestemming tot vervreemding weigeren. 2. Koper verbeurt door het enkele feit van overtreding een onmiddellijk opeisbare boete ten behoeve van verkoper ter grootte van vijf en twintig duizend euro ( ,00). 3. Deze bepaling is niet van toepassing ingeval van vervreemding op grond van artikel 3:268 en/of artikel 3:174 van het Burgerlijk Wetboek.

15 15 Twee of meer kopers Artikel 23 Ingeval twee of meer personen koper zijn, geldt het volgende: a kopers kunnen slechts gezamenlijk de voor hen uit deze overeenkomst voortvloeiende rechten uitoefenen, met dien verstande dat kopers elkaar bij deze onherroepelijk volmacht verlenen om namens elkaar mee te werken aan de juridische levering; b alle partijen zijn hoofdelijk verbonden voor de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. Wijziging akte van splitsing; volmacht Artikel 24 In de akte van levering zal het navolgende worden opgenomen: 1. Koper verleent bij deze een onherroepelijke volmacht aan: - het bestuur van de desbetreffende vorengemelde vereniging(en) van eigenaren; en/of - een van de medewerkers van het notariskantoor BolscherBrugDeijl Notarissen te Amersfoort (deze gevolmachtigde(n) hierna (zowel tezamen als ieder afzonderlijk) te noemen: de gevolmachtigde); zulks met de macht van substitutie, tot het zodanig (doen) aanvullen of (doen) wijzigen van de voormelde akte(n) van splitsing en het(de) daarbij vastgestelde reglement(en) en/of akte van levering welke naar aanleiding van deze overeenkomst zal worden opgemaakt, teneinde die akte(n) en reglement(en) aan te passen aan de feitelijke situatie, met inachtneming van het in de volgende leden bepaalde. 2. Van het voornemen tot aanpassing aan de feitelijke situatie zal gedurende de bouw en tot maximaal twee jaar na oplevering van het gebouw door de gevolmachtigde schriftelijk aan de eigenaren moeten worden kennisgegeven dat van de afgegeven volmacht gebruik zal worden gemaakt, onder mededeling van hetgeen aan de feitelijke situatie wordt aangepast. Indien het privé-gedeelte van een eigenaar, de gerechtigdheid tot de gemeenschap en/of bijdrageplicht in de gezamenlijke schulden en kosten door de voorgenomen aanpassing wijziging(en) ondergaat, zal door de gevolmachtigde aan de betreffende eigenaar een afzonderlijke volmacht moeten worden gevraagd. 3. Voormelde volmacht vervalt uiterlijk twee jaar na oplevering van het gebouw. 4. Koper en iedere opvolgende verkrijger in eigendom of beperkt recht is verplicht - tenzij de in lid 3 gemelde termijn is verstreken - het in dit artikel bepaalde waaronder begrepen het onderhavige lid, bij elke vervreemding in eigendom of beperkt recht van het geheel of een gedeelte van (elk van) de(het) bij deze overgedragen appartementsrecht(en) aan de nieuwe verkrijger in eigendom of beperkt recht op te leggen en in die akte door de nieuwe verkrijger een zelfde volmacht te laten verlenen, ten behoeve van de in lid 1

16 16 bedoelde vereniging(en) te bedingen en aan te nemen en in elke verdere akte van vervreemding woordelijk over te nemen, zulks op verbeurte voor de verkrijger en iedere opvolgende verkrijger in eigendom of beperkt recht, die verzuimt op te leggen, te bedingen, aan te nemen of te doen opnemen van een onmiddellijk opeisbare boete van vijfduizend euro ( 5.000,00). Inschrijving koopovereenkomst Artikel 25 Partijen geven *wel/geen opdracht aan de notaris om de onderhavige koopovereenkomst in te schrijven in de daartoe bestemde openbare registers van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers door aanbieding van een afschrift/uittreksel van dit koopcontract aan de bewaarder van het betreffende kantoor van voormelde Dienst. Koper en verkoper realiseren zich dat indien de koopovereenkomst niet wordt ingeschreven een tijdelijke bescherming tegen (onder meer en bijvoorbeeld) latere beschikkingsonbevoegdheid van verkoper of beslaglegging door derden op het verkochte of wordt prijsgegeven of de mogelijkheid bestaat dat een aanwijzing of voorstel als bedoeld in de Wet voorkeursrecht gemeenten de levering van het verkochte in de weg zal staan. De kosten in verband met de inschrijving van de koopovereenkomst komen voor rekening van koper. Termijnen Artikel 26 Op de in deze koopovereenkomst gemelde termijnen is de Algemene Termijnenwet van toepassing. Domiciliekeuze Artikel 27 Deze akte zal berusten ten kantore van de notaris alwaar partijen terzake van deze koopovereenkomst woonplaats kiezen. Projectdocumentatie Artikel 28 Koper is er mee bekend dat alle promotiemiddelen, inclusief de verkoopdocumentatie, die door of namens verkoper ter beschikking wordt gesteld danwel worden overhandigd, uitsluitend bedoeld zijn als impressie van de woning en de betreffende leefomgeving. In verband met het vorenstaande kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.

17 17 Startkapitaal Vereniging van Eigenaars Artikel 29 Ter gelegenheid van de juridische levering van het verkochte dient koper een eerste bijdrage (inleg) aan de vereniging van eigenaars te doen van een bedrag van een honderd vijftig euro ( 150,00) bestemd als werkkapitaal ten behoeve van de betreffende vereniging van eigenaars. Gemeld bedrag wordt aangehouden op een derdengeldrekening van de notaris. De notaris zal de betreffende bedragen storten zodra de vereniging van eigenaars actief is op een bankrekening ten name van de betreffende vereniging van eigenaars. Financiering koper Artikel 30 Verkoper draagt op geen enkele wijze verantwoordelijkheid voor het vervallen van termijnen en/of verschuldigd zijn van provisie verband houdende met de (hypothecaire) financiering door koper van het verkochte. Koper vrijwaart verkoper voor elke aansprakelijkheid dienaangaande. Getekend te * Op * verkoper koper Bijlagen: - ontwerp splitsingsakte; - ontwerp splitsingstekening; - van toepassing zijnde model splitsingsreglement.

18 18 Verklaring koper Koper verklaart een afschrift van bovenafgedrukt koopcontract en bijlagen te hebben ontvangen. Getekend voor ontvangst te * Op * koper

KOOPOVEREENKOMST. Datum overeenkomst: *

KOOPOVEREENKOMST. Datum overeenkomst: * 1 KOOPOVEREENKOMST Datum overeenkomst: * De ondergetekenden: 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Profund Ontwikkeling B.V., statutair gevestigd te Amersfoort, feitelijk adres: Bergstraat

Nadere informatie

Ontwerp. Vandaag, *, verschenen voor mij, *, notaris te Amersfoort: A. *, te dezen handelende als schriftelijke gevolmachtigde van:

Ontwerp. Vandaag, *, verschenen voor mij, *, notaris te Amersfoort: A. *, te dezen handelende als schriftelijke gevolmachtigde van: 1 - Bolscher Van der Brug Huzink Notarissen Postbus 771 3800 AT Amersfoort Telefoon 033-46 70 700 Telefax 033-46 70 777 E-Mail: office@bbhnotarissen.nl Internet: www.bbhnotarissen.nl Versie d.d. 06-02-2012

Nadere informatie

Ontwerp. AKTE VAN LEVERING ONDER ONTBINDENDE VOORWAARDEN zaaknummer: */AM

Ontwerp. AKTE VAN LEVERING ONDER ONTBINDENDE VOORWAARDEN zaaknummer: */AM 1 - Bolscher Van der Brug Huzink Notarissen Postbus 771 3800 AT Amersfoort Telefoon 033-46 70 700 Telefax 033-46 70 777 E-Mail: office@bbhnotarissen.nl Internet: www.bbhnotarissen.nl Versie d.d. 06-02-2012

Nadere informatie

Verkavelingsplan Harmonie Kavel nummer + :

Verkavelingsplan Harmonie Kavel nummer + : KOOPCONTRACT Verkavelingsplan Harmonie Kavel nummer + : Koper: De ondergetekenden: 1. Edouard Joseph Halabi, vennootschapsdirecteur, wonende op Curaçao met als kantooradres Schottegatweg Oost 82, geboren

Nadere informatie

192512 GEI 496451 01-09-2015

192512 GEI 496451 01-09-2015 blad 1 VBC notarissen Postbus 49 3800 AA Amersfoort KOOPOVEREENKOMST Appartementsrecht bestemd tot woning, berging en parkeerplaats in project Wooncollege te Amersfoort De ondergetekenden: a. de besloten

Nadere informatie

FORMULIER OVERDRACHT AANDE(E)L(EN) Burgerlijke staat : gehuwd / ongehuwd / geregistreerd partner *

FORMULIER OVERDRACHT AANDE(E)L(EN) Burgerlijke staat : gehuwd / ongehuwd / geregistreerd partner * blad 1 FORMULIER OVERDRACHT AANDE(E)L(EN) De ondergetekende(n): 1. Achternaam Voorna(a)m(en) voluit Adres Postcode/woonplaats E-mail adres Geboortedatum en -plaats Houder van : paspoort / rijbewijs / identiteitskaart

Nadere informatie

Koopovereenkomst De Bleek 13 te Woerden

Koopovereenkomst De Bleek 13 te Woerden Koopovereenkomst De Bleek 13 te Woerden 1 KOOPOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. Robeco Structured Properties I Limited, gevestigd te Caymaneilanden, rechtsgeldig vertegenwoordigd door naam/namen, als

Nadere informatie

*verklaart/verklaren te hebben verkocht aan de mede-ondergetekende*: die *verklaart/verklaren van verkoper te hebben gekocht:

*verklaart/verklaren te hebben verkocht aan de mede-ondergetekende*: die *verklaart/verklaren van verkoper te hebben gekocht: - 1 - KOOPOVEREENKOMST WEIVER 117 TE WESTZAAN 10181/ak De ondergetekende*: 1. * hierna *tezamen genoemd: verkoper; *verklaart/verklaren te hebben verkocht aan de mede-ondergetekende*: 2. * hierna *(tezamen)

Nadere informatie

.., wonende, en (bij rechtspersoon noemen) ten deze vertegenwoordigd door

.., wonende, en (bij rechtspersoon noemen) ten deze vertegenwoordigd door K O O P O V E R E E N K O M S T (Bouwkavel Meerser Eindstraat) Ondergetekenden: de verkoopster: de gemeente Stein, ten deze vertegenwoordigd door haar burgemeester, de heer drs. A. C. Barske, handelende

Nadere informatie

A. Verkoper STICHTING DE ALLIANTIE. Kantoorhoudende: Bestevaer 48 te Huizen Correspondentie-adres: Postbus 95

A. Verkoper STICHTING DE ALLIANTIE. Kantoorhoudende: Bestevaer 48 te Huizen Correspondentie-adres: Postbus 95 1 bouwnummer: KOOPOVEREENKOMST versie 08-05-2014 De ondergetekenden: A. Verkoper Naam: STICHTING DE ALLIANTIE Gevestigd te: Hilversum Kantoorhoudende: Bestevaer 48 te Huizen Correspondentie-adres: Postbus

Nadere informatie

Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008

Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008 Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008 Verkoopvoorwaarden bloot eigendom: Vastgesteld door burgemeester en wethouders van s-gravenhage

Nadere informatie

C VERKOOPOVEREENKOMST VAN EEN ONROERENDE ONBEBOUWDE ZAAK

C  VERKOOPOVEREENKOMST VAN EEN ONROERENDE ONBEBOUWDE ZAAK C nr. @ Casenr. @ VERKOOPOVEREENKOMST VAN EEN ONROERENDE ONBEBOUWDE ZAAK De ondergetekenden: 1. De PROVINCIE NOORD-BRABANT, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door naam vertegenwoordiger, domicilie

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST. 1. De gemeente Rotterdam, mede kantoorhoudende: Galvanistraat 15, 3029 AD Rotterdam, hierna te noemen: "de Gemeente"

KOOPOVEREENKOMST. 1. De gemeente Rotterdam, mede kantoorhoudende: Galvanistraat 15, 3029 AD Rotterdam, hierna te noemen: de Gemeente KOOPOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. De gemeente Rotterdam, mede kantoorhoudende: Galvanistraat 15, 3029 AD Rotterdam, hierna te noemen: "de Gemeente" En 2. @ hierna (tezamen) te noemen de Koper De

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE Blad 1 INHOUD Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art.

Nadere informatie

KOOP-/AANNEMINGSOVEREENKOMST

KOOP-/AANNEMINGSOVEREENKOMST KOOP-/AANNEMINGSOVEREENKOMST Ondergetekenden: * hierna te noemen "de ondernemer", en Naam : Voornaam : Geboorteplaats: Geboortedatum: Straat : Woonplaats : Telefoon thuis : Telefoon werk : Faxnummer :

Nadere informatie

KOOP-/AANNEMINGSOVEREENKOMST VOOR EENGEZINSHUIZEN MET TOEPASSING VAN DE GIW GARANTIE- EN WAARBORGREGELING

KOOP-/AANNEMINGSOVEREENKOMST VOOR EENGEZINSHUIZEN MET TOEPASSING VAN DE GIW GARANTIE- EN WAARBORGREGELING KOOP-/AANNEMINGSOVEREENKOMST VOOR EENGEZINSHUIZEN MET TOEPASSING VAN DE GIW GARANTIE- EN WAARBORGREGELING Bij deze koop-/aannemingsovereenkomst horen: - Algemene Voorwaarden voor de koop-/aannemingsovereenkomst

Nadere informatie

Verkoper verkoopt aan Koper die van Verkoper koopt *ieder voor de onverdeelde helft:

Verkoper verkoopt aan Koper die van Verkoper koopt *ieder voor de onverdeelde helft: KOOPOVEREENKOMST Ondergetekenden: (A) (i) Rabohypotheekbank N.V., een naamloze vennootschap met zetel te Amsterdam en met adres: Croeselaan 18, 3521 CB Utrecht, mede kantoorhoudende te Fellenoord 15, 5612

Nadere informatie

CONCEPT KOOPOVEREENKOMST

CONCEPT KOOPOVEREENKOMST CONCEPT KOOPOVEREENKOMST De ondergetekenden: De ondergetekenden: de Provincie Zuid-Holland, gevestigd te Den Haag, kantoorhoudende aan het Zuid-Hollandplein 1, te dezen vertegenwoordigd op grond van artikel

Nadere informatie

AANNEMINGSOVEREENKOMST VOOR EENGEZINSWONINGEN

AANNEMINGSOVEREENKOMST VOOR EENGEZINSWONINGEN AANNEMINGSOVEREENKOMST VOOR EENGEZINSWONINGEN Juridische Dienst NVM, oktober 2008 Bij deze aannemingsovereenkomst horen: - Algemene Voorwaarden voor de aannemingsovereenkomst voor eengezinswoningen, versie

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST. de verkoper, verkoopt en zal in eigendom overdragen aan de koper, die koopt en in eigendom zal aannemen: het verkochte

KOOPOVEREENKOMST. de verkoper, verkoopt en zal in eigendom overdragen aan de koper, die koopt en in eigendom zal aannemen: het verkochte KOOPOVEREENKOMST 1. Railinfratrust B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Utrecht, kantoorhoudende op het adres: Moreelsepark 3, 3511 EP Utrecht, ingeschreven

Nadere informatie

zonder toepassing van een garantie- en waarborgregeling Losse parkeerplaats Lakerlopen deelgebied B;

zonder toepassing van een garantie- en waarborgregeling Losse parkeerplaats Lakerlopen deelgebied B; AANNEMINGSOVEREENKOMST (projectmatige bouw) zonder toepassing van een garantie- en waarborgregeling Losse parkeerplaats Lakerlopen deelgebied B; Ondergetekenden: Bouwbedrijf Van Bree b.v. Vaarselstraat

Nadere informatie

KOOPCONTRACT. 2. **, hierna te noemen: "koper".

KOOPCONTRACT. 2. **, hierna te noemen: koper. KOOPCONTRACT De ondergetekenden: 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: J.W. Orij Holding B.V., statutair gevestigd te Egmond-Binnen, feitelijk adres: Herenweg 87, 1935 AH Egmond-Binnen,

Nadere informatie

Verkoper verklaart aan koper te hebben verkocht, die verklaart van verkoper te hebben gekocht: KOOPPRIJS De koopprijs van het verkochte bedraagt:.

Verkoper verklaart aan koper te hebben verkocht, die verklaart van verkoper te hebben gekocht: KOOPPRIJS De koopprijs van het verkochte bedraagt:. Blad 1. KOOPOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. De heer mr. R.A.L. Severijns, burgemeester van Oirschot, te dezen handelend ter uitvoering van het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Verkoopvoorwaarden voor de verkoop bij inschrijving van:

Verkoopvoorwaarden voor de verkoop bij inschrijving van: Verkoopvoorwaarden voor de verkoop bij inschrijving van: De kavel gemeente Oirschot, sectie H, nummer 710 (Nieuwedijk) 1. Verkoopvoorwaarden 1. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om, indien

Nadere informatie

koopovereenkomst ref: jt/jt/ betreft: grond bij Groeneweg 162 in Bunnik Ondergetekenden,

koopovereenkomst ref: jt/jt/ betreft: grond bij Groeneweg 162 in Bunnik Ondergetekenden, koopovereenkomst ref: jt/jt/2014.003165.01 betreft: grond bij Groeneweg 162 in Bunnik Ondergetekenden, als verkoper de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Bulk Finance B.V., statutair

Nadere informatie

KOOPCONTRACT. 2. **, hierna te noemen: "koper".

KOOPCONTRACT. 2. **, hierna te noemen: koper. KOOPCONTRACT De ondergetekenden: 1. de publiekrechtelijke rechtspersoon: Gemeente Hoorn, Nieuwe Steen 1, 1625 HV Hoorn, te deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door..., hierna te noemen: "verkoper"; en 2.

Nadere informatie

MODEL LEVERINGSAKTE verkoper koper koopcontract verkochte Bron: VvERecht.nl Bron: VvERecht.nl

MODEL LEVERINGSAKTE verkoper koper koopcontract verkochte Bron: VvERecht.nl Bron: VvERecht.nl MODEL LEVERINGSAKTE Heden, @, verschenen voor mij, @, notaris gevestigd te @: 1. @ @toekomstig adres: @ hierna @tezamen@ te noemen: 'verkoper'; en 2. @ @en voornemens de hierna te vermelden woning te gaan

Nadere informatie

MODEL KOOPOVEREENKOMST in verband met verkoop bij inschrijving

MODEL KOOPOVEREENKOMST in verband met verkoop bij inschrijving 1 Zaaknummer: 72868 MODEL KOOPOVEREENKOMST in verband met verkoop bij inschrijving De ondergetekenden: 1. # hierna tezamen genoemd: verkoper; 2. # hierna tezamen genoemd: koper, komen overeen als volgt:

Nadere informatie

BIJLAGE 7: DEZE BIJLAGE BEVAT HET ONTWERP VAN DIVERSE 'LASTEN EN BEPERKINGEN' INZAKE DE FLAT KLEIBURG, FASE 3.

BIJLAGE 7: DEZE BIJLAGE BEVAT HET ONTWERP VAN DIVERSE 'LASTEN EN BEPERKINGEN' INZAKE DE FLAT KLEIBURG, FASE 3. BIJLAGE 7: DEZE BIJLAGE BEVAT HET ONTWERP VAN DIVERSE 'LASTEN EN BEPERKINGEN' INZAKE DE FLAT KLEIBURG, FASE 3. HET ONTWERP IS BESCHIKBAAR GESTELD ONDER VOORBEHOUD VAN AANVULLINGEN EN WIJZIGINGEN DOOR VERKOPER.

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST. Verkoper en Koper hierna tezamen te noemen: Partijen, en ieder afzonderlijk ook te noemen Partij,

KOOPOVEREENKOMST. Verkoper en Koper hierna tezamen te noemen: Partijen, en ieder afzonderlijk ook te noemen Partij, Contractnummer: 320.002015316.001 Planregistratienr: W Project: 153.320.002015316 Bouwnummer: @@ KOOPOVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. Ontwikkelingsverband Amerstaete 3 VOF Postbus 1 3800 AA Amersfoort

Nadere informatie

AANNEMINGSOVEREENKOMST VOOR APPARTEMENTSRECHTEN Juridische Dienst NVM, oktober 2008

AANNEMINGSOVEREENKOMST VOOR APPARTEMENTSRECHTEN Juridische Dienst NVM, oktober 2008 AANNEMINGSOVEREENKOMST VOOR APPARTEMENTSRECHTEN Juridische Dienst NVM, oktober 2008 Bij deze aannemingsovereenkomst horen: - Algemene Voorwaarden voor de aannemingsovereenkomst voor appartementsrechten,

Nadere informatie

VOORWAARDEN BEHORENDE BIJ DE UITNODIGING TOT HET UITBRENGEN VAN EEN BOD OP PERCE(E)L(EN)CULTUURGROND

VOORWAARDEN BEHORENDE BIJ DE UITNODIGING TOT HET UITBRENGEN VAN EEN BOD OP PERCE(E)L(EN)CULTUURGROND Tel.: +31 (0)883040304 Fax: +31 (0)8830403 05 E-mail: info@metisnotarissen.nl Internet: www.metisnotarissen.nl VOORWAARDEN BEHORENDE BIJ DE UITNODIGING TOT HET UITBRENGEN VAN EEN BOD OP PERCE(E)L(EN)CULTUURGROND

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE KOOPOVEREENKOMST GROND VOOR EENGEZINSHUIZEN, VERSIE

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE KOOPOVEREENKOMST GROND VOOR EENGEZINSHUIZEN, VERSIE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE KOOPOVEREENKOMST GROND VOOR EENGEZINSHUIZEN, VERSIE 1-1-2010 Bij deze algemene voorwaarden horen: - Koopovereenkomst Grond voor eengezinshuizen, versie 1-1-2010 Definities

Nadere informatie

AKTE VAN LEVERING 46441NK

AKTE VAN LEVERING 46441NK 1 AKTE VAN LEVERING 46441NK Vandaag, * tweeduizend twaalf (*-2012), verschenen voor mij, mr. Ingeborg Margaretha Wilhelmina van Schuppen, notaris te Utrechtse Heuvelrug: te dezen handelde als * van de

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST (APPARTEMENTEN)

KOOPOVEREENKOMST (APPARTEMENTEN) De Brand 30 3823 LK Amersfoort Postbus 1 3800 AA Amersfoort Telefoon (033) 453 41 11 : 320.020001010. Planregistratienr : SA.51.40.87.117 Projectnaam : Vianen/Hoef & Haag/'t Hart - 28w&3com 1E Bouwnummer

Nadere informatie

CONCEPT KOOPOVEREENKOMST. Kavel <nummer> van Kavel 6, De Neel West te Prinsenbeek

CONCEPT KOOPOVEREENKOMST. Kavel <nummer> van Kavel 6, De Neel West te Prinsenbeek De ondergetekenden: CONCEPT KOOPOVEREENKOMST Kavel van Kavel 6, De Neel West te Prinsenbeek 1. De gemeente Breda, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C.I. Koffeman, hoofd afdeling

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST. Ondergetekenden: 1. VOF Frankhuis Stadshagen Grote Voort 223 8041 BK ZWOLLE. , hierna te noemen Verkoper"; 2.

KOOPOVEREENKOMST. Ondergetekenden: 1. VOF Frankhuis Stadshagen Grote Voort 223 8041 BK ZWOLLE. , hierna te noemen Verkoper; 2. Contractnummer : 310.010001010.*** Planregistratienr : SE********** Projectnaam : Frankhuis Blok Bn rijwoningen bnrs 105 t/m 114 Bouwnummer : *** V.O.F. Frankhuis Stadshagen Grote Voort 223, 8041 BK Zwolle

Nadere informatie

AKTE VAN LEVERING. CONCEPT d.d. 03-02-2014. Laarberg Notarissen en Scheidingsbemiddelaars Marsweg 2 6941 BJ Didam tel 0316-221243 fax 0316-221193

AKTE VAN LEVERING. CONCEPT d.d. 03-02-2014. Laarberg Notarissen en Scheidingsbemiddelaars Marsweg 2 6941 BJ Didam tel 0316-221243 fax 0316-221193 Laarberg Notarissen en Scheidingsbemiddelaars Marsweg 2 6941 BJ Didam tel 0316-221243 fax 0316-221193 CONCEPT d.d. 03-02-2014 Indien er onjuistheden voorkomen in uw personalia of elders in de tekst verzoek

Nadere informatie

113272.01.BL 1 KOOPCONTRACT

113272.01.BL 1 KOOPCONTRACT 113272.01.BL 1 KOOPCONTRACT De ondergetekenden: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Onroerend Goed Maatschappij "'t Blijmoedig Kraaienest B.V.", gevestigd te Hilversum, kantoorhoudende

Nadere informatie

Algemene verkoopvoorwaarden voor onroerende zaken gemeente Moerdijk 2014

Algemene verkoopvoorwaarden voor onroerende zaken gemeente Moerdijk 2014 Algemene verkoopvoorwaarden voor onroerende zaken gemeente Moerdijk 2014 Artikel 1: Geldigheid 1. Deze algemene verkoopvoorwaarden behoren bij en zijn onderdeel van de koopovereenkomst tussen de gemeente

Nadere informatie

Laarberg Notarissen en Scheidingsbemiddelaars Marsweg 2 6941 BJ Didam tel 0316-221243 fax 0316-221193

Laarberg Notarissen en Scheidingsbemiddelaars Marsweg 2 6941 BJ Didam tel 0316-221243 fax 0316-221193 Laarberg Notarissen en Scheidingsbemiddelaars Marsweg 2 6941 BJ Didam tel 0316-221243 fax 0316-221193 CONCEPT d.d. 12-02-2014 Indien er onjuistheden voorkomen in uw personalia of elders in de tekst verzoek

Nadere informatie

2015D42874BJ KOOPOVEREENKOMST. 1. Verkoper. gegevens verkoper. 2. Koper. gegevens koper(s)

2015D42874BJ KOOPOVEREENKOMST. 1. Verkoper. gegevens verkoper. 2. Koper. gegevens koper(s) Pagina 1 van 7 2015D42874BJ KOOPOVEREENKOMST 1. Verkoper gegevens verkoper voornoemde heer, hierna genoemd: de curator ; 2. Koper gegevens koper(s) hierna zowel tezamen als ieder afzonderlijk genoemd:

Nadere informatie

Verkoper verkoopt aan koper, die van verkoper koopt:

Verkoper verkoopt aan koper, die van verkoper koopt: KOOPOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. Verkoper: de heer Cornelis Johan Schoonen, wonende op Curacao, Boebiweg 6, geboren te Curacao op 29 mei 1949, ten deze handelende als bestuurder van de te Bonaire

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST Blok D, Parkeerplaats(en)

KOOPOVEREENKOMST Blok D, Parkeerplaats(en) Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone Delft Barbarasteeg 2 2611 BM Delft Postbus 3137 2601 DC Delft Project Nieuw Delft Coendersbuurt, CB xxx Delft datum: xx-xx-xxxx De ondergetekenden: KOOPOVEREENKOMST Blok

Nadere informatie

Geen notariële eigendomsoverdracht zonder in het bezit te zijn van uw Woningborg-certificaat

Geen notariële eigendomsoverdracht zonder in het bezit te zijn van uw Woningborg-certificaat AANNEMINGSOVEREENKOMST voor appartementsrechten met toepassing van de Woningborg garantie- en waarborgregeling waaraan het keurmerk van de Stichting GarantieWoning is verleend. Overeenkomstig het model,

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST (APPARTEMENTEN)

KOOPOVEREENKOMST (APPARTEMENTEN) :. Planregistratienr : SA 79.07.84.418 Projectnaam : Wilhelminapier Boston en Seattle Bouwnummer : V.O.F. Pier III Zilverstraat 39, 2718 RP Zoetermeer Postbus 75, 2600 AB Delft Telefoon 015-2680808 Fax

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. voor de verkoop van onroerende zaken. in de gemeente Berkelland

ALGEMENE VOORWAARDEN. voor de verkoop van onroerende zaken. in de gemeente Berkelland ALGEMENE VOORWAARDEN voor de verkoop van onroerende zaken in de gemeente Berkelland Artikel 1.: GELDIGHEID 1. Deze Algemene voorwaarden behoren bij iedere verkoop-overeenkomst tussen de gemeente Berkelland

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPBEPALINGEN VOOR ONBEBOUWDE GROND VAN DE GEMEENTE WESTERVELD 2007

ALGEMENE VERKOOPBEPALINGEN VOOR ONBEBOUWDE GROND VAN DE GEMEENTE WESTERVELD 2007 ALGEMENE VERKOOPBEPALINGEN VOOR ONBEBOUWDE GROND VAN DE GEMEENTE WESTERVELD 2007 Artikel 1 BEGRIPSBEPALINGEN Algemene Bepalingen: de Algemene Verkoopbepalingen voor onbebouwde grond van de gemeente Westerveld,

Nadere informatie

AANNEMINGSOVEREENKOMST voor appartementsrechten met toepassing van de Woningborg garantie- en waarborgregeling

AANNEMINGSOVEREENKOMST voor appartementsrechten met toepassing van de Woningborg garantie- en waarborgregeling AANNEMINGSOVEREENKOMST voor appartementsrechten met toepassing van de Woningborg garantie- en waarborgregeling Overeenkomstig het model, vastgesteld door Woningborg N.V. op 20 oktober 2009, versie 01 januari

Nadere informatie

door: BPD Ontwikkeling van: De BrinkState te Moordrecht, bouwnummer

door: BPD Ontwikkeling van: De BrinkState te Moordrecht, bouwnummer Fokkema Linssen Blad 1 Notarissen te Rotterdam LEVERING door: BPD Ontwikkeling B.V.@ aan: @ van: De BrinkState te Moordrecht, bouwnummer @@ Heden, @, verschenen voor mij, @: 1. @, hierbij handelend als

Nadere informatie

KOOP-/AANNEMINGSOVEREENKOMST VOOR APPARTEMENTSRECHTEN MET TOEPASSING VAN DE GIW GARANTIE- EN WAARBORGREGELING

KOOP-/AANNEMINGSOVEREENKOMST VOOR APPARTEMENTSRECHTEN MET TOEPASSING VAN DE GIW GARANTIE- EN WAARBORGREGELING Versie 1 september 2003 KOOP-/AANNEMINGSOVEREENKOMST VOOR APPARTEMENTSRECHTEN MET TOEPASSING VAN DE GIW GARANTIE- EN WAARBORGREGELING Bij deze koop-/aannemingsovereenkomst horen: - Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST. betreft: percelen bouwgrond nabij de Rodenrijseweg 104 in Berkel en Rodenrijs. als verkoper

KOOPOVEREENKOMST. betreft: percelen bouwgrond nabij de Rodenrijseweg 104 in Berkel en Rodenrijs. als verkoper 1 KOOPOVEREENKOMST betreft: percelen bouwgrond nabij de Rodenrijseweg 104 in Berkel en Rodenrijs Ondergetekenden, als verkoper - de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: DiFra Agro Projecten

Nadere informatie

- 1 - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Locatie Drouwenermond

- 1 - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Locatie Drouwenermond - 1 - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Locatie Drouwenermond OMSCHRIJVING TE VEILEN REGISTERGOED. een perceel ten behoeve van agrarische doeleinden aan en nabij het Noorderdiep te Drouwenermond, kadastraal

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST (APPARTEMENTSRECHT(EN) T.B.V. PARKEERPLAATS)

KOOPOVEREENKOMST (APPARTEMENTSRECHT(EN) T.B.V. PARKEERPLAATS) : 340.040001310. Planregistratienr : W-2016-00180-E004 Projectnaam : Poeldijk Dorp Fase 2 40w Bouwnummer : BPD Ontwikkeling BV Regio Zuid-West Poortweg 2 2612 PA Delft Postbus 75 2600 AB Delft +31 (0)15

Nadere informatie

O N T W E R P. eerste blad KOOPOVEREENKOMST

O N T W E R P. eerste blad KOOPOVEREENKOMST O N T W E R P eerste blad WILT U ELKE PAGINA PARAFEREN? KOOPOVEREENKOMST mr. J.P. Mensink notaris Terschelling Vlieland 0562-442500 De ondergetekenden: 1. Bernard Haantjes, wonende te 8894 KK Formerum,

Nadere informatie

Geen notariële eigendomsoverdracht zonder in het bezit te zijn van uw Woningborg-certificaat. : 1 t/m 16 + eventueel extra 2 e parkeerplaats

Geen notariële eigendomsoverdracht zonder in het bezit te zijn van uw Woningborg-certificaat. : 1 t/m 16 + eventueel extra 2 e parkeerplaats AANNEMINGSOVEREENKOMST voor appartementsrechten met toepassing van de Woningborg garantie- en waarborgregeling waaraan het keurmerk van de Stichting GarantieWoning is verleend. Overeenkomstig het model,

Nadere informatie

Modellen koop-/aannemingsovereenkomst, algemene voorwaarden en algemene toelichting

Modellen koop-/aannemingsovereenkomst, algemene voorwaarden en algemene toelichting Modellen koop-/aannemingsovereenkomst, algemene voorwaarden en algemene toelichting Koop-/aannemingsovereenkomst Dit model kan voor gebruik worden gekopieerd Bij deze koop-/aannemingsovereenkomst horen:

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST. Middels onherroepelijke schriftelijke volmacht vertegenwoordigd door: Functie:

KOOPOVEREENKOMST. Middels onherroepelijke schriftelijke volmacht vertegenwoordigd door: Functie: V.O.F. Ede Stevin Postbus 485 7300 AL Apeldoorn Postbus 1 3800 AA Amersfoort +31 (0)33 453 41 11 info@bpd.nl : Planregistratienr : W2016-01839-E008 Projectnaam : EDE/Sysseltse Lanen/Simon Stevin Kazerne

Nadere informatie

- Algemene Bepalingen voor de koop- aannemingsovereenkomst voor eengezinshuizen.

- Algemene Bepalingen voor de koop- aannemingsovereenkomst voor eengezinshuizen. KOOP-/AANNEMINGSOVEREENKOMST VOOR EENGEZINSHUIZEN Bij deze koop- aannemingsovereenkomst horen: - Algemene Bepalingen voor de koop- aannemingsovereenkomst voor eengezinshuizen. Versie 1 november 2003 Ondergetekenden:

Nadere informatie

Bloemstraat 5-5a 8081 CV Elburg

Bloemstraat 5-5a 8081 CV Elburg Bloemstraat 5-5a 8081 CV Elburg Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op KoopeenVeilinghuis.nl. Objectomschrijving Het woonhuis annex bedrijfsruimte, erf, tuin en ondergrond. Prachtig

Nadere informatie

Koopovereenkomst (bouwgrond) <locatie> gemeente Zuidplas

Koopovereenkomst (bouwgrond) <locatie> gemeente Zuidplas Koopovereenkomst (bouwgrond) gemeente Zuidplas A13.000491 Koper: [naam] Datumondertekening: [PM] Kenmerk gemeente Zuidplas: [Corsa nummer] CONCEPT VERSIE Nieuwerkerk aan den IJssel, [datum] Model

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST WOONKAVEL EN BOUWCLAIM

KOOPOVEREENKOMST WOONKAVEL EN BOUWCLAIM KOOPOVEREENKOMST WOONKAVEL EN BOUWCLAIM TUSSEN DE GEMEENTE MIDDEN - DELFLAND EN DE HEER L.W. JANSEN Concept: 20 april 2011 DE ONDERGETEKENDEN 1. De gemeente Midden-Delfland, zetelende aan de Keenenburgweg

Nadere informatie

ONDERSPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN

ONDERSPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Repertoriumnummer: LH-7171 Referentienummer : 2010.0433.01\LH\ MBO\1 ONDERSPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Heden, tweeëntwintig oktober tweeduizend tien, verscheen voor mij, mr. Alexander Gezinus Hartman,

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST. Koop De ondergetekenden verklaren dat verkoper aan koper verkoopt, die van verkoper koopt, het navolgende registergoed:

KOOPOVEREENKOMST. Koop De ondergetekenden verklaren dat verkoper aan koper verkoopt, die van verkoper koopt, het navolgende registergoed: Pagina 1 van 8 2015D44522 KOOPOVEREENKOMST 1. Verkoper ***gegevens verkoper hierna (tezamen) genoemd; de verkoper 2. Koper ***gegevens koper hierna (tezamen) genoemd: de koper. Koop De ondergetekenden

Nadere informatie

Concept-Koopovereenkomst (het betreft een concept koopovereenkomst, hier kunnen geen rechten aan ontleent worden)

Concept-Koopovereenkomst (het betreft een concept koopovereenkomst, hier kunnen geen rechten aan ontleent worden) Concept-Koopovereenkomst (het betreft een concept koopovereenkomst, hier kunnen geen rechten aan ontleent worden) De ondergetekenden: 1. ####, gevestigd aan ####, #### te ####, ten dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Geen notariële eigendomsoverdracht zonder in het bezit te zijn van uw Woningborg-certificaat

Geen notariële eigendomsoverdracht zonder in het bezit te zijn van uw Woningborg-certificaat AANNEMINGSOVEREENKOMST voor appartementsrechten met toepassing van de Woningborg garantie- en waarborgregeling waaraan het keurmerk van de Stichting GarantieWoning is verleend. Overeenkomstig het model,

Nadere informatie

COÖRDINATIEGROEP ZELFREGULERINGSOVERLEG. Standaardmodel voor koop-/aannemingsovereenkomsten voor. eengezinswoningen 2014 SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD

COÖRDINATIEGROEP ZELFREGULERINGSOVERLEG. Standaardmodel voor koop-/aannemingsovereenkomsten voor. eengezinswoningen 2014 SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD COÖRDINATIEGROEP ZELFREGULERINGSOVERLEG Standaardmodel voor koop-/aannemingsovereenkomsten voor eengezinswoningen 2014 SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD Standaardmodel van Bouwend Nederland, Neprom en NVB-bouw

Nadere informatie

C O N C E P T K O O P O V E R E E N K O M S T

C O N C E P T K O O P O V E R E E N K O M S T C O N C E P T K O O P O V E R E E N K O M S T ONDERGETEKENDEN: De gemeente Velsen, ten deze krachtens de bepalingen van de gemeentewet vertegenwoordigd door de burgemeester van deze gemeente, die als zodanig

Nadere informatie

. > > 1 4 6 7 8 INSCHRIJFFORMULIER PARTICULIERE BOUWKAVELS PLANGEBIED DE MEULENSPIE TETERINGEN TWEE-ONDER-ÉÉN-KAP KAVELS ONDERGETEKENDE(N): a) Naam/voorna(a)m(en):.. Geb.datum..

Nadere informatie

verklaart voor en namens de gemeente Ommen te hebben verkocht aan de medeondergetekende:

verklaart voor en namens de gemeente Ommen te hebben verkocht aan de medeondergetekende: BIJLAGE 2 KOOPOVEREENKOMST GROND De ondergetekende(n): 1. De gemeente Ommen, overeenkomstig artikel 171 van de Gemeentewet vertegenwoordigd namens de burgemeester door de heer F. van Weeghel, teamleider

Nadere informatie

Koop-/aannemingsovereenkomst appartementen

Koop-/aannemingsovereenkomst appartementen Koop-/aannemingsovereenkomst voor appartementen Vastgesteld door het GIW op 1 januari 2007 Koop-/aannemingsovereenkomst voor appartementsrechten met toepassing van de GIW Garantie- en waarborgregeling

Nadere informatie

Postbus BJ Groningen T: +31 (0) F: +31 (0) KOOPOVEREENKOMST

Postbus BJ Groningen T: +31 (0) F: +31 (0) KOOPOVEREENKOMST Postbus 1389 9701 BJ Groningen T: +31 (0) 50 521 43 33 F: +31 (0) 50 521 39 39 groningen@pbnotarissen.nl KOOPOVEREENKOMST 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Boer Vastgoed Groep

Nadere informatie

MEI 2013. KOOPOVEREENKOMST Van Slichtenhorststraat 43/ 45 / 47. De ondergetekenden:

MEI 2013. KOOPOVEREENKOMST Van Slichtenhorststraat 43/ 45 / 47. De ondergetekenden: MEI 2013 KOOPOVEREENKOMST Van Slichtenhorststraat 43/ 45 / 47 De ondergetekenden: 1. Gemeente Arnhem, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw drs. Y. van der Graaf, daartoe bevoegd op grond

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST OP GROND VAN ARTIKEL 3:268 LID 2 BURGERLIJK WETBOEK

KOOPOVEREENKOMST OP GROND VAN ARTIKEL 3:268 LID 2 BURGERLIJK WETBOEK CONCEPT Dossiernummer: Mk/kp 16069 KOOPOVEREENKOMST OP GROND VAN ARTIKEL 3:268 LID 2 BURGERLIJK WETBOEK Lloydtoren te Rotterdam De ondergetekenden: 1. FGH Bank N.V., een naamloze vennootschap, gevestigd

Nadere informatie

- 1 - Mobers & Dings notarissen

- 1 - Mobers & Dings notarissen Mobers & Dings notarissen - 1 - J.F. Kennedylaan 6 5981 XC Panningen 077-3071490 INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN Object: weiland en cultuurgrond aan de Lorbaan en Venweg te Grashoek kadastraal bekend gemeente

Nadere informatie

VERKOOP BIJ INSCHRIJVING

VERKOOP BIJ INSCHRIJVING VERKOOP BIJ INSCHRIJVING In opdracht van: de gemeente Raalte, Zwolsestraat 16, Raalte (hierna ook te noemen "de verkoper" en/of "de gemeente Raalte"). Object: Een perceel grond met bedrijfshal gelegen

Nadere informatie

VASTSTELLING ADMINISTRATIEVOORWAARDEN (RET N.V.)

VASTSTELLING ADMINISTRATIEVOORWAARDEN (RET N.V.) 1 HJP/cm/5125039/40036078 2623783-v6 VASTSTELLING ADMINISTRATIEVOORWAARDEN (RET N.V.) Op tweeduizend acht zijn voor mij, mr. Hendrikus Johannes Portengen, notaris met plaats van vestiging Rotterdam, verschenen:

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST EENGEZINSWONING GROND IN ERFPACHT AFGEKOCHT -

KOOPOVEREENKOMST EENGEZINSWONING GROND IN ERFPACHT AFGEKOCHT - : Planregistratienr :... Projectnaam : De Binnentuinen Laantje van Peel Bouwnummer : BPD Ontwikkeling BV Regio Zuid-West Poortweg 2 2612 PA Delft Postbus 75 2600 AB Delft +31 (0)15 268 08 08 ontwikkeling.zuidwest@bpd.nl

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE BEDUM

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE BEDUM ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE BEDUM Bedingen die van toepassing zijn op de verkoop van alle onroerende zaken. HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 :

Nadere informatie

- 1 - KOOPAKTE Appartementen grond project "ZuiderDuineN" te 's-gravenhage Modeltekst, concept 4 november 2016

- 1 - KOOPAKTE Appartementen grond project ZuiderDuineN te 's-gravenhage Modeltekst, concept 4 november 2016 - 1 - KOOPAKTE Appartementen grond project "ZuiderDuineN" te 's-gravenhage Modeltekst, concept 4 november 2016 DE ONDERGETEKENDEN: 1. Schouten & De Jong Projectontwikkeling B.V., een besloten vennootschap

Nadere informatie

KOOP-/AANNEMINGSOVEREENKOMST VOOR APPARTEMENTSRECHTEN. - Algemene Bepalingen voor de Koop-/aannemingsovereenkomst voor appartementsrechten.

KOOP-/AANNEMINGSOVEREENKOMST VOOR APPARTEMENTSRECHTEN. - Algemene Bepalingen voor de Koop-/aannemingsovereenkomst voor appartementsrechten. Versie 1 november 2003 KOOP-/AANNEMINGSOVEREENKOMST VOOR APPARTEMENTSRECHTEN Bij deze koop- aannemingsovereenkomst horen: - Algemene Bepalingen voor de Koop-/aannemingsovereenkomst voor appartementsrechten.

Nadere informatie

Verkoper of de Gemeente en Koper hierna gezamenlijk te noemen 'Partijen en ieder voor zich ook wel Partij.

Verkoper of de Gemeente en Koper hierna gezamenlijk te noemen 'Partijen en ieder voor zich ook wel Partij. PARTIJEN: Gemeente Barneveld Raadhuisplein 2 3771 ER Barneveld ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer L.E. Morren, gemandateerde, hierna te noemen Verkoper of Gemeente en De Bunte Vastgoed

Nadere informatie

(Concept)Koopovereenkomst

(Concept)Koopovereenkomst (Concept)Koopovereenkomst De ondergetekende: 1. DE GEMEENTE OUDEWATER, hierna ook genoemd: verkoper, namens wie de heer Mr.Drs. P. Verhoeve, burgemeester van de gemeente Oudewater, verklaart te hebben

Nadere informatie

Bijlage * Modelakte derde recht van hypotheek 2014 HYPOTHEEK

Bijlage * Modelakte derde recht van hypotheek 2014 HYPOTHEEK HYPOTHEEK Heden, *, verschenen voor mij, *, notaris te *: 1. * hierna te noemen: hypotheekgever; 2. * hierna te noemen: hypotheekhouder. De verschenen personen, handelend als gemeld, verklaarden als volgt:

Nadere informatie

Overeenkomst van (ver)koop van aandelen. [naam vennootschap]

Overeenkomst van (ver)koop van aandelen. [naam vennootschap] Overeenkomst van (ver)koop van aandelen in [naam vennootschap] Tussen: 1. [Statutaire naam], statutair gevestigd en kantoorhoudende te [plaatsnaam] aan de [adres], hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

DEFINITIEF CONCEPT KOOPOVEREENKOMST. Verkoper en Koper hierna tezamen te noemen: Partijen, en ieder afzonderlijk ook te noemen Partij,

DEFINITIEF CONCEPT KOOPOVEREENKOMST. Verkoper en Koper hierna tezamen te noemen: Partijen, en ieder afzonderlijk ook te noemen Partij, DEFINITIEF CONCEPT : Planregistratienr : W-2017-00896-E001 Projectnaam : Baanhoek, 25 won Ovaal-Noord Bouwnummer : @@@ BPD Ontwikkeling BV Regio Zuid-West Poortweg 2 2612 PA Delft Postbus 75 2600 AB Delft

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST (APPARTEMENTEN)

KOOPOVEREENKOMST (APPARTEMENTEN) Contractnummer : *** Planregistratienr : W-2016-04249-A0004 BPD Ontwikkeling BV Regio Zuid Kronehoefstraat 72 5622 AC Eindhoven Postbus 6540 5600 HM Eindhoven +31 (0)40 265 98 59 ontwikkeling.zuid@bpd.nl

Nadere informatie

Agavedreef 22 UTRECHT

Agavedreef 22 UTRECHT Agavedreef 22 UTRECHT Vraagprijs 15.000 k.k. Agavedreef 22 3563EM UTRECHT Bent u op zoek naar een garagebox in de wijk Overvecht te Utrecht voor de opslag van uw spullen, stalling van motoren of auto?

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST. Contractnummer : 340.040001253.@@@ Planregistratienr :... Projectnaam : Oosterheem Hofwoningen Bouwnummer : @@@ Ondergetekenden:

KOOPOVEREENKOMST. Contractnummer : 340.040001253.@@@ Planregistratienr :... Projectnaam : Oosterheem Hofwoningen Bouwnummer : @@@ Ondergetekenden: : Planregistratienr :... Projectnaam : Oosterheem Hofwoningen Bouwnummer : @@@ BPD Ontwikkeling BV Regio Zuid-West Poortweg 2 2612 PA Delft Postbus 75 2600 AB Delft +31 (0)15 268 08 08 ontwikkeling.zuidwest@bpd.nl

Nadere informatie

/JVE - 1 -

/JVE - 1 - 2017.003822.01/JVE - 1 - AKTE VAN LEVERING ENKA terreinen te Ede Deelgebied Carré (kavels 01-37) bouwnr. ***[...] Heden, ***[...], verschenen voor mij, mr. Eduardus Antonius Paulus Boerkamp, notaris te

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN CAPITTENWEG ONGENUMMERD TE BLARICUM

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN CAPITTENWEG ONGENUMMERD TE BLARICUM BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN CAPITTENWEG ONGENUMMERD TE BLARICUM Omschrijving Registergoed een perceel landbouwgrond, gelegen aan de Capittenweg te Blaricum, kadastraal bekend gemeente Blaricum sectie

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST ONROERENDE ZAAK. 1. De heer mr. K.T.W.H. van den Dungen en de heer mr. P.R. Dekker te dezen

KOOPOVEREENKOMST ONROERENDE ZAAK. 1. De heer mr. K.T.W.H. van den Dungen en de heer mr. P.R. Dekker te dezen KOOPOVEREENKOMST ONROERENDE ZAAK De ondergetekenden: 1. De heer mr. K.T.W.H. van den Dungen en de heer mr. P.R. Dekker te dezen handelend in hun hoedanigheid van curatoren in het faillissement van de vennootschap

Nadere informatie

Model verkoopovereenkomst legakker te Vinkeveen

Model verkoopovereenkomst legakker te Vinkeveen Versie 3 dd. 21 maart 2017 Model verkoopovereenkomst legakker te Vinkeveen Partijen, 1... hierna te noemen koper, verklaart te hebben gekocht van: 2. Recreatieschap Vinkeveense plassen, gevestigd op het

Nadere informatie

Overeenkomstig het model, vastgesteld door Woningborg N.V. op 01 april 2014.

Overeenkomstig het model, vastgesteld door Woningborg N.V. op 01 april 2014. blad 1 AANNEMINGSOVEREENKOMST voor appartementsrechten met toepassing van de Woningborg garantie- en waarborgregeling waaraan het keurmerk van de Stichting GarantieWoning is verleend. Overeenkomstig het

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST. Koop De ondergetekenden verklaren dat verkoper aan koper verkoopt, die van verkoper koopt, de navolgende registergoederen:

KOOPOVEREENKOMST. Koop De ondergetekenden verklaren dat verkoper aan koper verkoopt, die van verkoper koopt, de navolgende registergoederen: Pagina 1 van 8 2014D41408BJ KOOPOVEREENKOMST 1. Verkoper ***gegevens verkoper hierna genoemd; de verkoper 2. Koper ***gegevens koper hierna (tezamen) genoemd: de koper. Koop De ondergetekenden verklaren

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST. Verkoper en Koper hierna tezamen te noemen: Partijen, en ieder afzonderlijk ook te noemen Partij,

KOOPOVEREENKOMST. Verkoper en Koper hierna tezamen te noemen: Partijen, en ieder afzonderlijk ook te noemen Partij, Markiezaten De Wal V.O.F. Kronehoefstraat 72 5622 AC Eindhoven Postbus 6540 5600 HM Eindhoven +31 (0)40 265 98 59 Contractnummer : *** Planregistratienr : W-2017-01436-E021 BTW NL856301814B01 KvK 65881737

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST GROND

KOOPOVEREENKOMST GROND KOOPOVEREENKOMST GROND De ondergetekende(n): 1. De gemeente Hardenberg, overeenkomstig artikel 171 van de Gemeentewet vertegenwoordigd namens de burgemeester, Teamleider OG-Infrastructuur, gebouwen en

Nadere informatie

Thans staat nog niet vast of koper in de toekomst zal overgaan tot verkrijging van 'fase 2' (blok 73), terwijl die blokken bouwkundig op elkaar

Thans staat nog niet vast of koper in de toekomst zal overgaan tot verkrijging van 'fase 2' (blok 73), terwijl die blokken bouwkundig op elkaar BIJLAGE 7: DEZE BIJLAGE BEVAT HET ONTWERP VAN DIVERSE 'LASTEN EN BEPERKINGEN' INZAKE DE FLAT KLEIBURG. HET ONTWERP IS BESCHIKBAAR GESTELD ONDER VOORBEHOUD VAN AANVULLINGEN EN WIJZIGINGEN DOOR VERKOPER.

Nadere informatie

aannemingsovereenkomst d.d inzake de renovatie van de klus ruimten De Flat, Kleiburg te Amsterdam

aannemingsovereenkomst d.d inzake de renovatie van de klus ruimten De Flat, Kleiburg te Amsterdam DE ONDERGETEKENDEN: aannemingsovereenkomst d.d...-..-. inzake de renovatie van de klus ruimten De Flat, Kleiburg te Amsterdam 1. Achternaam : man / vrouw ** Tussenvoegsel(s) : Voorna(a)m(en) : Adres :

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST ONROERENDE ZAAK LAAN NAAR EMICLAER 2/2A/2B AMERSFOORT

KOOPOVEREENKOMST ONROERENDE ZAAK LAAN NAAR EMICLAER 2/2A/2B AMERSFOORT KOOPOVEREENKOMST ONROERENDE ZAAK LAAN NAAR EMICLAER 2/2A/2B AMERSFOORT De ondergetekenden: De publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Amersfoort, kantoorhoudende 3811 LM te Amersfoort, Stadhuisplein

Nadere informatie