U bent geslaagd als 13 of meer van de 18 vragen goed beantwoord zijn.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "U bent geslaagd als 13 of meer van de 18 vragen goed beantwoord zijn."

Transcriptie

1 Antwoorden Oefenexamen Rechtwijzer 1. B 2. A 3. A 4. A 5. A 6. B 7. C 8. C 9. A 10. B 11. C 12. C 13. B 14. C 15. B 16. B 17. B 18. C U bent geslaagd als 13 of meer van de 18 vragen goed beantwoord zijn. 1

2 Feedback bij Antwoorden Oefenexamen Rechtwijzer U bent geslaagd als u 13 of meer van de 18 vragen goed heeft. 1. De ABV a. Onjuist. Het principe is: bijzonder gaat vóór algemeen. b. Juist. De productvoorwaarden gaan voor op de ABV. c. Onjuist. Algemene voorwaarden zijn nooit standaard van toepassing: de klant moet daarover worden geïnformeerd en moet ermee akkoord gaan. 2. De zorgplicht van de bank a. Juist. Een klantadvies moet juist en volledig zijn; een onjuist advies kan nooit een goed advies zijn. Een half advies is dat evenmin. b. Onjuist. Zie ABV artikel XX Bepaalde interne informatie mogen de banken juist NIET gebruiken bij hun dienstverlening; zij zouden zich dan schuldig maken aan misbruik van voorkennis. Dit is geregeld in de Gedragscode Chinese Walls. Het kan ook zijn dat zij dan privacy-gevoelige informatie verstrekken. c. Onjuist. Banken zijn, zoals iedere andere organisatie, aansprakelijk voor onzorgvuldig handelen door één van hun medewerkers. 3. Antiwitwaswetgeving a. Juist. Dit is GEEN onderdeel van het cliëntenonderzoek. Dit is zelfs geen onderdeel van de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële instellingen. Pas als een derde de bank vraagt om persoonsgegevens van een rekeninghouder, moet de bank die rekeninghouder om toestemming daarvoor vragen. Dit is dus GEEN algemene vraag aan de nieuwe relatie bij het openen van de rekening. b. Onjuist. Dit is een verplicht onderdeel van het standaard cliëntenonderzoek, en wel onderdeel van het identificeren van de nieuwe relatie. c. Onjuist. Dit is een verplicht onderdeel van het standaard cliëntenonderzoek, nodig voor het vaststellen van het klant- en risicoprofiel. 4. Wet bescherming persoonsgegevens a. Juist. Alleen als de cliënt daar geen bezwaar tegen heeft op wanneer ze wettelijk daartoe verplicht zijn. Dat laatste in alleen in concrete gevallen. b. Onjuist. Dat mogen ze als de cliënt daar geen bezwaar tegen heeft. c. Onjuist. Ze zijn dat alleen verplicht op bevel van de rechtercommissaris. 5. Pandrecht a. Juist, want een volkstuintje is GEEN roerende zaak maar een registergoed. Registergoederen kunnen alleen verhypothekeerd worden. b. Onjuist. Het betreft hier weliswaar toekomstige termijnen, maar deze zijn bepaalbaar want vastgelegd in de lijfrenteovereenkomst; debiteur en termijnbedrag zijn daardoor bekend. Deze toekomstige termijnen zijn dus bepaalbare goederen en dus kan de begunstigde van deze termijnen ze verpanden. c. Onjuist. Het betreft hier weliswaar toekomstige termijnen, maar deze zijn bepaalbaar want vastgelegd in een huurcontract. Daardoor is bekend wie de debiteur is en welke huurtermijn deze debiteur het komende jaar maandelijkse verschuldigd is. Deze toekomstige termijnen zijn dus bepaalbare goederen en dus kan de verhuurder ze verpanden. 6. Persoonlijke zekerheden a. Onjuist. De borgstelling is ook geldig, ook al is NIET voldaan aan het vormvereiste want de toestemming van zijn echtgenote ontbreekt. b. Juist. De financiering en de borgstelling zijn geldig, maar de echtgenote van Marco kan de borgstelling laten vernietigen omdat haar toestemming ontbreekt. c. Onjuist. De borgstelling is WEL geldig, ook al is NIET voldaan aan het vormvereiste want de toestemming van zijn echtgenote ontbreekt. 2

3 7. Oneigenlijke zekerheden a. Onjuist. Margriet heeft nog geen hypotheek verstrekt, dus er hoeft NIETS ingeschreven te worden in het hypotheekregister. b. Onjuist. c. Juist. Het betreft hier een negatieve hypotheekverklaring. Dit is een oneigenlijke zekerheid; de bank heeft hierdoor slechts een toezegging van Margriet Plaisier; zij heeft niet de zekerheid dat Margriet dat inderdaad niet zal doen. Zij mag en kan dan ook, ondanks deze verklaring, best ertoe overgaan om ten gunste van een andere kredietverstrekker dan de Eurobank een eerste hypotheekrecht te vestigen op het betreffende pand. 8. Bewindvoering a. Onjuist. Een ondercuratelegestelde wordt handelingsonbekwaam geacht, dus niet langer in staat geacht om zelfstandig rechtshandelingen te verrichten zoals het afsluiten van een lening. Maar hier is sprake van onderbewindstelling. b. Onjuist. Een bewindvoerder wordt slechts bevoegd om namens mevrouw Zouridis de onderbewindgestelde rekening te beheren. Een bewindvoerder is dus NIET bevoegd om op eigen initiatief, namens de onderbewindgestelde, een rekening te openen. c. Juist. Een lening afsluiten is geen beheershandeling maar een beschikkingshandeling. Een bewindvoerder is alleen bevoegd om het vermogen van de onderbewindgestelde namens hem te beheren. Hij kan wel voor een of meer concrete beschikkingshandelingen door de kantonrechter gemachtigd zijn, of de kantonrechter kan hem dat bij zijn benoeming hebben opgedragen, maar dat moet dan in zijn taakopdracht staan en dat zal de bank de bewindvoerder vragen aan te tonen. 9. De gehuwde/geregistreerde cliënt a. Juist. De rekeninghouders van een en/of-rekening zijn weliswaar zowel afzonderlijk als gezamenlijk bevoegd over die rekening te beschikken, maar zij zijn alleen samen bevoegd om de rekening op te heffen. b. Onjuist. Zij kunnen elkaar ook over en weer machtigen. c. Onjuist. Zij kunnen de ander ook machtigen op hun privé-rekening. 10. De ongehuwd samenwonende cliënt a. Onjuist. Een notarieel samenlevingscontract heeft GEEN externe werking maar werkt alleen tussen de twee partners onderling. b. Juist. Bij ongehuwd samenwonen zijn huwelijkse- of registratievoorwaarden NIET mogelijk. Dus alle inboedel en bezittingen vallen in de failliete boedel, tenzij Maud kan aantonen dat bepaalde goederen uitsluitend door haar zijn gefinancierd. c. Onjuist. Een verblijvensbeding is alleen relevant bij overlijden van een van beide partners, dus niet bij faillissement. 11. Gezinsbeschermende bepalingen (art. 1:88 BW) a. Onjuist. Voor borgstelling ten gunste van die vriend heeft Bart zeer zeker de toestemming van Miriam nodig b. Onjuist. Bij een koop op afbetaling is altijd de toestemming van de (huwelijks-) partner vereist (artikel 1: 88 BW lid 1d). c. Juist. Bij een en/of-rekening is ieder van de rekeninghouders bevoegd over de rekening te beschikken. En dus ook een derde namens hem/haar te machtigen voor die rekening. 3

4 12. Ontbinding van de goederengemeenschap a. Onjuist. Inderdaad is deze schuld door huwelijk een gemeenschapsschuld geworden, maar het huwelijk is inmiddels ontbonden, en dat heeft gevolgen voor de aansprakelijkheid van de ex-partners. b. Onjuist. Een echtscheidingsconvenant heeft GEEN externe werking: het bindt alleen de ex-partners onderling. c. Juist. Het betreft hier inderdaad een schuld van mijnheer. Deze schuld is door zijn huwelijk - vanwege het ontbreken van huwelijkse voorwaarden - een gemeenschapsschuld geworden. Zij kan daardoor verhaald worden op de goederengemeenschap. Na ontbinding van de goederengemeenschap is mevrouw voor de helft aansprakelijk voor deze schuld. 13. Overlijden van de rekeninghouder a. Onjuist: gezamenlijke erfgenamen inderdaad, maar niet gelijk: Suzanne erft de goederen, Gaya een geldvordering. b. Juist: de positie van de langstlevende partner wordt nl. beschermd. c. Onjuist: dat is alleen de situatie bij hertrouwen van Suzanne, en als Gaya haar wilsrecht uitoefent tot maximaal het bedrag van haar wettelijk erfdeel. Om te voorkomen dat Suzanne vervolgens door Gaya uit het huis kan worden gezet, krijgt Suzanne dan een recht van vruchtgebruik op de woning. 14. Eenmanszaak, vof, cv. a. Onjuist, inderdaad is Pandit Thakoer door zijn optreden als beherend vennoot in privé aansprakelijk voor deze vennootschapsschuld, maar hij is niet de enige beherende vennoot. b. Onjuist,want ook Pandit Thakoer is door zijn optreden als beherend vennoot in privé aansprakelijk geworden voor deze vennootschapsschuld. c. Juist, want Pandit Thakoer is gaan optreden als beherend vennoot; daarom is hij, naast de twee beherende vennoten, in privé aansprakelijk geworden voor deze schuld. 15. Rechtspersonen a. Onjuist. Als het gaat om een gemeenschappelijke naam, maar zonder toevoeging van een rechtspersoon of samenwerkingsverband bevat, dan is het GEEN rechtspersoon, evenmin een vof of cv; hier moet sprake zijn van een maatschap. b. Juist: dat blijkt uit de toevoeging vereniging ; een vereniging heeft altijd rechtspersoonlijkheid, zelfs een informele vereniging die niet bij notariële akte is opgericht; alle andere rechtspersonen worden wel bij notariële akte opgericht. c. Onjuist. Als het gaat om een gemeenschappelijke naam, maar zonder toevoeging van een rechtspersoon of samenwerkingsverband bevat, dan is het GEEN rechtspersoon, evenmin een vof of cv; hier moet sprake zijn van een maatschap. 16. Debiteurenrisico en zekerheden a. Onjuist. Het is niet waar dat door derdenbeslag onder de bank de rekening wordt geblokkeerd tot het bedrag van de vordering. Het bedrag dat onder het beslag valt houdt geen verband met het bedrag dat op de blokkade houdt geen verband met de omvang van de vordering maar met de omvang van het saldo op de rekening op moment van beslaglegging. b. Juist. Alleen het rekeningsaldo op moment van beslagleggen is geblokkeerd. c. Onjuist. Het klopt NIET dat de rekening volledig geblokkeerd wordt. Want alleen het saldo dat op de dag van beslaglegging op de rekening staat, valt onder het beslag. Alleen dat saldo, hier EUR 6.000,-, moet de bank onder zich houden totdat de rechter vonnis heeft gewezen. 4

5 17. Insolventie a. Onjuist. Nieuwe schulden vallen buiten de wettelijke schuldsaneringsregeling. Als Mark dan ook doorgaat met schulden maken, kan hij alsnog failliet gaan. b. Juist. De eerder getroffen regelingen vervallen. In plaats daarvan komt er voor alle schulden, waarvoor de rechter wettelijke schuldsanering heeft toegestaan, een saneringsregeling, waarna een deel van de schulden is afgelost, en het dan nog openstaande deel wordt kwijtgescholden, op voorwaarde dat de saniet zich die jaren de afgesproken saneringsverplichtingen is nagekomen. c. Onjuist. Mark als saniet blijft alleen handelingsbevoegd voor zover hij de boedel geen nadeel toebrengt. Doet hij dat toch, gaat hij bijvoorbeeld een nieuwe geldlenig aan, dan mag dat alleen met toestemming van zijn bewindvoerder; zonder die toestemming kan zijn bewindvoerder die geldlening achteraf terugdraaien. 18. De ABV 2009 a. Onjuist. Een staking komt in het economisch verkeer, volgens de huidige opvattingen, voor rekening van de werkgever, hier de bank. De ABV zeggen dan ook niet meer dan dat de bank ernaar streeft onderbrekingen en storingen (een personeelsstaking is een werkonderbreking) te vermijden; doet zich zo n situatie dan toch voor, dan kan de schade, die klanten daardoor leiden, de bank verweten worden(art. 12 ABV). b. Onjuist. De werkgever, hier de bank, is volgens de huidige opvattingen in het economisch verkeer aansprakelijk voor personeelstakingen. Uit de ABV blijkt dan ook dat de Eurobank WEL aansprakelijk is voor de schade, en zal zij trachten die schade zo beperkt mogelijk te houden door de onderbreking binnen redelijke termijn te verhelpen (art. 12 ABV). c. Juist. De bank moet de door Octopus Transport bv geleden schade vergoeden, tenzij de bank kan aantonen dat de personeelstaking NIET aan haar schuld te wijten is. 5

Productkenmerken en voorwaarden Rabo RegenboogRekening

Productkenmerken en voorwaarden Rabo RegenboogRekening Productkenmerken en voorwaarden Rabo RegenboogRekening Productkenmerken Rabo RegenboogRekening Algemene voorwaarden Rabo RegenboogRekening 2013 Algemene Bankvoorwaarden Productkenmerken Rabo RegenboogRekening

Nadere informatie

Voorwaarden en overige regelingen Voor particuliere rekeninghouders

Voorwaarden en overige regelingen Voor particuliere rekeninghouders Voorwaarden en overige regelingen Voor particuliere rekeninghouders Voor het gebruik van onze producten sluit u een overeenkomst met ING. Wij vinden het belangrijk dat u zichzelf vooraf goed kunt informeren

Nadere informatie

Wie geeft u het vertrouwen?

Wie geeft u het vertrouwen? 9 Wie geeft u het vertrouwen? Alles over het levenstestament, de volmacht en het testament en in welke situaties dit van belang is. 2 Waarom dit boekje? Wie behartigt uw belangen als u dat zelf niet meer

Nadere informatie

ASR Levensverzekering N.V. algemene voorwaarden van geldlening en zekerheidsstelling AVLH 2010/1.0. Inhoudsopgave. A. Definities

ASR Levensverzekering N.V. algemene voorwaarden van geldlening en zekerheidsstelling AVLH 2010/1.0. Inhoudsopgave. A. Definities algemene voorwaarden van geldlening en zekerheidsstelling Inhoudsopgave A. Definities B. Algemene Voorwaarden 1. Algemene Voorwaarden 2. Kopjes C. De Offerte 3. De inhoud van de Offerte 4. Geldigheidsduur

Nadere informatie

Richtlijnen voor de bewindvoerder

Richtlijnen voor de bewindvoerder Richtlijnen voor de bewindvoerder Inhoud: 1. Definities 2. Algemene inleiding 3. Aanvang bewind 4. Omvang bewind 5. Gevolgen van het bewind 6. Taak van de bewindvoerder 7. Twee of meer bewindvoerders 8.

Nadere informatie

Spelregels Bijstand & Bewind

Spelregels Bijstand & Bewind Spelregels Bijstand & Bewind 1. Algemeen 1.1 Wij zijn ons bewust van de situatie waarin u zich bevindt en met name het feit dat het zeer belastend is om een deel van uw handelingsvrijheid te verliezen.

Nadere informatie

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF Misschien denkt u er als ondernemer helemaal nog niet aan, maar er komt een moment dat u zult stoppen. U wilt misschien uw bedrijf tegen die tijd verkopen aan een derde, of wellicht

Nadere informatie

Internetsparen. Productvoorwaarden. Artikel 1 Definities

Internetsparen. Productvoorwaarden. Artikel 1 Definities Productvoorwaarden Internetsparen Artikel 1 Definities In deze Productvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Aanvrager: degene die bij de bank een aanvraag doet of namens wie een aanvraag gedaan wordt voor

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bij de lening van uw woning

Algemene voorwaarden bij de lening van uw woning Algemene voorwaarden bij de lening van uw woning Algemene voorwaarden voor particuliere geldleningen van de Rabobank 2014 Deze voorwaarden gelden voor de overeenkomst waarin u met de bank afspraken heeft

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bij de lening van uw woning

Algemene voorwaarden bij de lening van uw woning Algemene voorwaarden bij de lening van uw woning Algemene voorwaarden voor particuliere leningen van de Rabobank 2015 Deze voorwaarden gelden voor de overeenkomst waarin u met de bank afspraken heeft gemaakt

Nadere informatie

Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen. Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden

Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen. Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden Productkenmerken Rabo DoelSparen Leeswijzer In dit document

Nadere informatie

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN BIJLAGENBOEKJE ALGEMENE BANKVOORWAARDEN Deze algemene voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg tussen de Nederlandse Vereniging van Banken en de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep

Nadere informatie

Waarom een testament?

Waarom een testament? notaris Oude Delft 62 2611 CD Delft Postbus 2882 2601 CW Delft tel. 015-213 70 50 fax 015-213 70 55 notaris@boelens.net Waarom een testament? REDENEN VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN (NIEUW) TESTAMENT - Benoemen

Nadere informatie

Een blik in het verleden. Notariële akten TAAK VAN DE NOTARIS

Een blik in het verleden. Notariële akten TAAK VAN DE NOTARIS 1 TAAK VAN DE NOTARIS Een blik in het verleden Het notariaat kan alleen ontstaan in een samenleving die geschriften kent. Wij weten dat het notariaat al in de derde eeuw vóór Christus in Egypte bestond

Nadere informatie

PlatformVG. Rechtsbescherming. Voor mensen met een. verstandelijke beperking

PlatformVG. Rechtsbescherming. Voor mensen met een. verstandelijke beperking Rechtsbescherming Voor mensen met een verstandelijke beperking PlatformVG Koepelorganisatie voor lettertype: collectieve Charlotte Sans Book Plain belangenbehartiging Kleuren: P 295 en P 136 van mensen

Nadere informatie

De Voorwaarden van de Crowdfunding Hypotheek van SamenInGeld. Algemene Voorwaarden Geldlening SamenInGeld

De Voorwaarden van de Crowdfunding Hypotheek van SamenInGeld. Algemene Voorwaarden Geldlening SamenInGeld De Voorwaarden van de Crowdfunding Hypotheek van SamenInGeld Algemene Voorwaarden Geldlening SamenInGeld 1 Definities van begrippen (hypotheek)akte De akte is het document waarmee de Geldlener aan SAMEN

Nadere informatie

Algemene Bankvoorwaarden

Algemene Bankvoorwaarden r Algemene Bankvoorwaarden 1 Algemene Bankvoorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg tussen de Nederlandse Vereniging van Banken en de Consumentenbond in het kader van de

Nadere informatie

Overeenkomst en voorwaarden Vermogensbeheer

Overeenkomst en voorwaarden Vermogensbeheer Overeenkomst en voorwaarden Vermogensbeheer Inhoud Overeenkomst en voorwaarden Vermogensbeheer... 1 JOUW OVEREENKOMST MET ONS... 4 VOORWAARDEN VERMOGENSBEHEER... 6 1. Wat hoort er bij Knab Vermogensbeheer?...

Nadere informatie

Ondergetekende: 1. de heer/mevr... (naam)... (beroep) geboren... 2. de heer/mevr... (naam)... (beroep) geboren... hierna te noemen 'partijen'

Ondergetekende: 1. de heer/mevr... (naam)... (beroep) geboren... 2. de heer/mevr... (naam)... (beroep) geboren... hierna te noemen 'partijen' Voorbeeld samenlevingscontract met verblijvingsbeding Dit samenlevingscontract is slechts een voorbeeld. U mag de inhoud van de overeenkomst natuurlijk inrichten zoals u wilt. Let op: als er sprake is

Nadere informatie

Zwaartepunten van het vermogensrecht O.K. Brahn. Samenvatting door A.M.I. Verbakel

Zwaartepunten van het vermogensrecht O.K. Brahn. Samenvatting door A.M.I. Verbakel Zwaartepunten van het vermogensrecht O.K. Brahn. Samenvatting door A.M.I. Verbakel Hoofdstuk 1. Inleiding. 1.1. Vermogen en Vermogensrecht. Vermogen: het geheel van iemands op geld waardeerbare rechten

Nadere informatie

b) het orderuitvoeringsbeleid. Hierin staat hoe wij de beleggingsopdrachten uitvoeren om voor u het best mogelijke resultaat te behalen.

b) het orderuitvoeringsbeleid. Hierin staat hoe wij de beleggingsopdrachten uitvoeren om voor u het best mogelijke resultaat te behalen. UW CONTRACT MET ONS VOOR ZELF BELEGGEN 1. U heeft zelf beleggen bij ons. Dat betekent dat u zelfstandig bij ons belegt. U doet dat door ons beleggingsopdrachten te geven. Wij voeren die beleggingsopdrachten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van geldlening onder hypothecair verband

Algemene voorwaarden van geldlening onder hypothecair verband Algemene voorwaarden van geldlening onder hypothecair verband Van Fortis Hypotheek Bank N.V. alsmede van de aan haar gelieerde vennootschappen/werkmaatschappijen, vastgesteld bij akte op de eerste augustus

Nadere informatie

Samen verder Wat moeten wij nog extra regelen?

Samen verder Wat moeten wij nog extra regelen? Samen verder Wat moeten wij nog extra regelen? Alles over wat u samen kunt afspreken bij huwelijk, geregistreerd partnerschap of ongehuwd samenwonen. Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leest u wat

Nadere informatie

Voorwaarden /0407 PROF/VW

Voorwaarden /0407 PROF/VW Voorwaarden Voorwaarden tripartiete dienstverlening BinckBank De Voorwaarden tripartiete dienstverlening BinckBank zijn van toepassing op betrekkingen, ook toekomstige, tussen BinckBank en Cliënt waaronder

Nadere informatie

Voorwaarden Delta Lloyd Budget Hypotheek Per 1 juli 2013

Voorwaarden Delta Lloyd Budget Hypotheek Per 1 juli 2013 Voorwaarden Delta Lloyd Budget Hypotheek Per 1 juli 2013 G 03.2.34-0713 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding 1. Leningvoorwaarden Budget Hypotheek 5 1. Waarvoor zijn deze voorwaarden? 6 2. Hoe werkt de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Averus Classic. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst.

Algemene voorwaarden Averus Classic. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst. Algemene voorwaarden Averus Classic Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst. Versie 3.0 September 2014 Inhoudsopgave Definities... 3 Algemeen... 4 Artikel 1. Huurkoop... 4 Artikel

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internet Betaalrekening.

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internet Betaalrekening. Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internet Betaalrekening. Vragen? Heeft u vragen over deze bepalingen, neemt u dan contact op met de mensen van Triodos Bank via telefoon 030 693

Nadere informatie

Hoe regel ik mijn nalatenschap?

Hoe regel ik mijn nalatenschap? Hoe regel ik mijn nalatenschap? Alles over erven, uw testament en erfrecht op een rijtje. Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leggen wij u uit waarmee u rekening moet houden als u uw nalatenschap

Nadere informatie

*Indien de akte niet via KIK aangeleverd kan worden, wordt een toeslag van 34,75 berekend.

*Indien de akte niet via KIK aangeleverd kan worden, wordt een toeslag van 34,75 berekend. A. Het in rekening te brengen tarief bedraagt: Akte van levering inclusief kadasterkosten en omzetbelasting : 587,-* n.b. In rekening worden gebracht de op het moment van het ondertekenen van de akte geldende

Nadere informatie

een erfenis, wat nu?

een erfenis, wat nu? een erfenis, wat nu? Alles over het afwikkelen van een erfenis, de rol van de executeur, de notaris en nog veel meer. Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leggen wij u uit waarmee u te maken krijgt

Nadere informatie