Informatie energiezuinige huurwoningen Zuiderkerkstraat

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatie energiezuinige huurwoningen Zuiderkerkstraat"

Transcriptie

1 Informatie energiezuinige huurwoningen Zuiderkerkstraat

2 Inhoud 1 Inleiding Algemeen Situering woningen De woningen Overige informatie Voorbehoud Huurprijzen... 9 Bijlagen Plattegronden Afwerkstaat Keuze- en meerwerklijst

3 1 Inleiding In de w ijk Assendorp w orden tw aalf energiezuinige huurw oningen gebouw d aan de Zuiderkerkstraat. De w oningen sluiten aan op de bouw stijl van de w ijk, maken gebruik van duurzame energie en zijn levensloopbestendig. De w oningen w orden zo gebouw d dat er een afgesloten binnengebied ontstaat dat aandoet als een gezellig hofje. Aan de basis van het ontw erp van architect Lars Zw art van Op ten Noort Blijdenstein liggen de voormalige Van Vilsterenhuizen. Het voorhuis van het nieuw e gebouw w ordt een kenmerkend onderdeel van het gehele complex en behoudt de sfeer van w eleer. De zes comfortabele appartementen in dit klassieke gebouw met lift passen hierdoor goed in het straatbeeld. Aansluitend op het voorhuis ligt een gemeenschappelijke ommuurde hof met zes eengezinsw oningen. Zow el de bew oners van de appartementen als de bew oners van de eengezinsw oningen kunnen hier gebruik van maken. In de nieuw bouw plannen die aannemer Koopmans Bouw B.V. realiseert, is een grote rol voor de zon als duurzame bron w eggelegd. Zo plaatst de aannemer zonnepanelen voor de opw ekking van elektriciteit, zonnecollectoren voor de verw arming van het w ater en bieden de ramen een groot oppervlak voor het opvangen van zonnew armte. Door deze bouw stijl w orden het energiezuinige w oningen die de w oonlasten van de toekomstige bew oner positief beïnvloeden. Bij de bouw w orden materialen van de voormalige Van Vilsterhuizen daar w aar het kan hergebruikt. De verw achte oplevering van de eengezinsw oningen en de appartementen is in september De w oningen zijn goed toegankelijk door hun levensloopbestendigheid en w orden onder de huurtoeslaggrens verhuurd. 3

4 2 Algemeen 2.1 Situering woningen Assendorp Zw olle is een levendige stad met een gevarieerd aanbod aan culturele voorzieningen, w inkels en groen. Een bruisende stad die goed bereikbaar is, zow el met de auto, trein als fiets. Ten zuiden van de binnenstad ligt de gezellige w ijk Assendorp. Begin 1900 begon de bouw van de buurt oud-assendorp, w aarin de focus lag op sociale w oningbouw. De vele kleine eengezinsw oningen w aren bestemd voor de arbeiders van het spoor. In de loop der jaren is Assendorp uitgegroeid tot een gevarieerde w ijk w aar studenten, gezinnen, ouderen, ondernemers en kustenaars w onen. De Zuiderkerkstraat ligt vlakbij het centrum, het station en de stadsparken De Wezenlanden en Park Eekhout w aar talloze activiteiten w orden georganiseerd. Ook biedt de w ijk diverse voorzieningen aan onder meer rondom de Assendorperstraat. Assendorp is een gezellige w ijk w aar mensen hart voor hun w ijk hebben. Van Vilsterenhuizen De tw aalf w oningen w orden gebouw d op de locatie van de voormalige Van Vilsterenhuizen. De historie van de stichting, die bij de Van Vilsterenhuizen hoort, begint in 1468 met het overlijden van Harmen van Vilsteren en zijn vrouw Wendelmoett van Haerst. Zij laten hun huis na aan een aantal alleenstaande ouderen. De w oning w ordt daarna beheerd door de stichting De Vilsterenhuizen. Aan deze stichting stonden bew oners hun bezit af en kochten hiermee als het w are het recht op inw oning. Na verloop van tijd bleek het gebouw niet meer te voldoen aan de gestelde w oningeisen. Zodoende verrees in 1933 een nieuw Van Vilsterenhuizen aan de Zuiderkerkstraat. Tot 1982 blijft de stichting huisvesting bieden aan alleenstaande ouderen. Uiteindelijk eindigt de behoefte hiernaar door de komst van voorzieningen als een bejaardentehuis. In het ontw erp voor de nieuw bouw, w aarvoor de Van Vilsterenhuizen plaats hebben gemaakt, is ervoor gekozen om historische elementen terug te laten komen. De bew oners van de eengezinsw oningen en appartementen delen met elkaar de binnenhof. Een gebruik dat al eeuw en lang binnenstedelijk w ordt toegepast, alleen nu in een modern jasje. Het voorhuis w ordt gebouw d in de sfeer van het oorspronkelijke voorhuis. Hiermee sluit deze bebouw ing goed aan op het straatbeeld van de Zuiderkerkstraat. Ook aan de binnenzijde krijgt de historie een plek. De entreehal, de historische plaquettes, het mooie trappenhuis en de doorloop naar het hofje komen w eer terug. Zow el in sfeer als opzet een mix van vroeger en nu. 2.2 De woningen De appartementen De hoofdingang van het voorhuis ligt aan de Zuiderkerkstraat. Door de hellingbaan, die onderdeel uitmaakt van de entree, en de lift zijn de appartementen goed toegankelijk. Alleen in de appartementen op de 2 e etage bevinden de slaapkamer en badkamer zich op de bovenste verdieping. Die verdieping is alleen te bereiken per trap. In het voorhuis bevinden zich op de begane grond en de 1 e en 2 e verdieping telkens tw ee appartementen. De appartementen verschillen onderling van elkaar, maar zijn allen zeer ruimtelijk opgezet. Ze hebben een ruime w oonkamer met een open keuken en zijn voorzien van één slaapkamer, tw ee slaapkamers of een 4

5 slaapkamer en een hobbykamer. Alle appartementen hebben een eigen buitenruimte van ongeveer 10 m². De eengezinswoningen Er w orden zes w oningen, w aaronder tw ee eindw oningen en vier tussenw oningen, gebouw d. Deze zijn gelegen aan een afgesloten gemeenschappelijke hof. Via de hoofdingang van het voorhuis, w aar ook de brievenbussen en centrale intercom zich bevinden, zijn de w oningen bereikbaar. Een tw eede ingang bevindt zich aan de zijkant ter hoogte van de bergingen. De eengezinsw oningen hebben een ruime w oonkamer met een open keuken en tw ee slaapkamers. De eerste verdieping is bereikbaar via een vaste trap. Alle eengezinsw oningen beschikken over een betegeld terras die grenst aan de binnenhof. De tuin is voorzien van een w adi.(zie Binnenhof voor meer informatie.) Energiezuinig De w oningen zijn zeer energiezuinig met aanzienlijk lage stookkosten en een erg aangenaam w oonklimaat. De zon speelt een belangrijke rol in het ontw erp. Zo w orden er zonnepanelen voor de opw ekking van elektriciteit en zonnecollectoren voor de verw arming van het w ater geplaatst en bieden de ramen een groot oppervlak voor het opvangen van zonnew armte. De eengezinsw oningen zijn gericht op de zon en aan de buitenzijde voorzien van louvres (houten zonw ering) om de zoninstraling in het voorjaar te beperken. De betonnen luifels aan de voorzijde van deze w oningen zorgen voor een overstek zodat zomers de hoogstaande zon niet te ver de w oning inschijnt. In het voorhuis is ter plaatse van het algemene trappenhuis een opening in de gevel die ook voorzien is van louvres. De energiebehoefte in de w oningen zal beperkt zijn door een goede thermische kw aliteit. Deze w ordt gerealiseerd door de triple plus beglazing, naadkierdichtheid en ook luchtdichtheid. Keuzemogelijkheden van bewoners Openbaar Belang biedt de toekomstige bew oners voor het inrichten van de keuken en het sanitair verschillende keuzemogelijkheden. Deze keuzemogelijkheden zijn onderverdeeld in kostenneutrale keuzes (kleuren van de keuken en tegels) en een meerw erklijst. De nieuw e bew oners kunnen met de aannemer hun keuzes doorspreken. De meerw erkopties uit de meerw erklijst w orden aangeboden tegen marktconforme prijzen en kunnen naast de kostenneutrale keuzes door de nieuw e huurders gekozen w orden. De meerw erkopties w orden door de bew oner zelf gefinancierd en w orden niet verrekend met de huurprijs. 2.3 Overige informatie Parkeren Aan de Zuiderkerkstraat zijn parkeervakken gelegen voor het plaatsen van motorvoertuigen met een parkeervergunning. Bew oners die zelfstandig w onen en eigenaar zijn van een motorvoertuig, maar niet beschikken over eigen parkeergelegenheid kunnen in aanmerking komen voor een parkeervergunning. Door de gemeente Zw olle w orden deze parkeervergunningen verstrekt. Er w orden maximaal tw ee parkeervergunningen per zelfstandige w oning verleend, mits er dan ook tw ee personen zijn ingeschreven in gezinsverband met beiden een eigen auto 5

6 op naam (dus niet tw ee vergunningen aan één persoon). Aan de parkeervergunning zijn kosten verbonden. Meer informatie vindt u op de site w w w.zw olle.nl/parkeren. Op dit moment is er geen w achtlijst voor parkeervergunningen aan de Zuiderkerkstraat. Deze zit er w el aan te komen. Op moment van schrijven zijn er nog vergunningen beschikbaar. De aanvraag kan w orden behandeld op het moment dat ook de inschrijving in het bevolkingsregister op het adres w aarvoor de vergunning w ordt gevraagd, is verw erkt. Bergingen Iedere w oning heeft een eigen berging van circa 6 m². De bergingen grenzen aan de openbare parkeerplaats. De w and van de berging w ordt uitgevoerd in vurenhouten stijl- en regelw erk met een bekleding van verduurzaamde vuren rabatdelen (planken die in elkaar passen). Woning 27F heeft een gemetselde berging naast de w oning. Binnenhof Alle w oningen (zow el de eengezinsw oningen als de appartementen) hebben de beschikking over de gezamenlijke binnenhof. De tuin met grasveld en in het midden een boom is voorzien van een w adi. Een w adi vangt bij regenval tijdelijk het hemelw ater op w aarna zij deze geleidelijk infiltreert in de bodem. Schoon w ater komt hierdoor in de bodem terecht en niet in het riool. In het grasveld w ordt hiervoor een natuurlijk glooiing aangebracht. Voor de eengezinsw oningen w ordt ook een w adi aangebracht voor de opvang van het regenw ater. Keuken Alle w oningen hebben een open keuken. De standaard keuken bestaat uit: 3 onderkasten en 3 bovenkasten en 1.80m w erkblad. Boven het tegelw erk w ordt structuur spuitw erk aangebracht. De opstelplaats voor het fornuis is gesitueerd aan het eind van de keuken. De keuken k unt u naar eigen smaak inrichten en uitbreiden. Meer informatie hierover vindt u bij de keuzemogelijkheden. Centrale antenne- en telefoonaansluiting In alle w oningen zijn aansluitdozen voor de centrale antenne en telefoon aangebracht. Voor het activeren van de aansluitingen (koppelen aan kabel) kunt u zelf contact opnemen met een leverancier naar keuze. Tegenw oordig is het niet meer standaard dat bij nieuw bouw eengezinsw oningen w orden aangesloten op de kabel. Woningstichting Openbaar Belang inventariseert onder de toekomstige bew oners voor w elke leverancier zij gaan kiezen, bijvoorbeeld KPN. Mocht blijken dat alle huurders dezelfde leverancier kiezen, dan w orden de benodigde voorzieningen (o.a. kabels) voor de oplevering al aangebracht. De appartementen w orden daarentegen standaard w él aangesloten op de voorzieningen. Wasmachine en wasdroger-aansluiting De w asmachine- en w asdrogeraansluiting bevinden zich voor alle w oningen in de inpandige berging. Verwarming en warm water De w oningen hebben een hoge isolatiew aarde. De hoge isolatiew aarden en het gekozen installatiesysteem zorgen dag en nacht voor een gelijkmatige w armte in de hele w oning. De w oning w ordt voorzien van een gebalanceerd ventilatiesysteem met mechanische inblaas en mechanische afzuiging (Warmteterugw inning (WTW)-systeem) en een douchepijp-wtw. Warmteterugw inning zorgt ervoor dat de w armte van de afgevoerde binnenlucht - via een w armtew isselaar - w ordt gebruikt om de koude buitenlucht op te w armen. Bij het douchen spoelt veel w armte rechtstreeks met het douchew ater het riool in. Met een douchepijp-w tw w ordt het w ater dat naar de douche gaat (voor)verw armd door het afvoerw ater van de douche. Dit proces van w armteterugw inning levert een aanzienlijke energiebesparing op. 6

7 Op het dak van de eengezinsw oningen w orden zonnepanelen en zonneboilers geplaatst. De zonneboiler ondersteunt de HR+ + gasketel w aarmee deze w arm tapw ater levert aan de bew oner. Energiekosten Alle w oningen beschikken over minimaal het energielabel A+ + (zeer zuinig). De w oonlasten van bew oners bestaan voor een belangrijk deel uit de energiekosten. Een energiezuinige w oning biedt hen hierbij een financieel voordeel. De energiekosten voor de zes eengezinsw oningen en zes appartementen zijn per maand gemiddeld 75,- per eenheid. De lasten zijn opgebouw d uit vaste kosten, gebouw gebonden kosten en gebruik gebondenkosten. Per w oning zijn er verschillen omdat er sprake is van eind-, tussenw oningen en verschillende appartementen. De uiteindelijke energiekosten hangen daarnaast ook af van de grootte van het huishouden, het leef - en w oongedrag en het uiteindelijke stookgedrag van zijn/haar bew oner(s). Deze kosten betaalt u aan uw energieleverancier. Ventilatie De ventilatie van de eengezinsw oningen vindt plaats door middel van mechanische t oevoer en mechanische afzuiging en is te regelen middels één driestanden schakelaar. De appartementen ventileren via natuurlijke toevoer en mechanische afvoer. De natuurlijke afvoer vindt plaats via roosters in de kozijnen (en deels in de kap van 27D en 27E). De mechanische afvoer vindt plaats in de keuken, toilet en badkamer met CO2-sturing op de mechanische ventilatie-box. Met het gekozen ventilatiesysteem w ordt de luchtkw aliteit verbeterd in de w oningen. In de keuken w ordt een draadloze timer geplaatst. Met deze instelbare timer kunt u de ventilatie handmatig op maximaal zetten. Riolering, hemelwaterafvoer en huisvuil De w oningen w orden voorzien van kunststof rioleringen in een gescheiden systeem. De vuilw aterriolering w ordt aangesloten op het openbaar vuilw aterriool. Het hemelw ater van de w oning en de berging w ordt ondergronds afgevoerd naar de w adi. Het systeem zorgt ervoor dat het hemelw ater van de daken via de bodem w ordt afgevoerd naar het grondw ater. Het huisvuil kunnen de bew oners van zow el de appartementen als de eengezinsw oningen deponeren in een afsluitbare ondergrondse container. Deze container bevindt zich op de hoek van de Zuiderkerkstraat en Van Karnebeekstraat. De benodigde informatie, w aaronder een pasje, ontvangt de nieuw e bew oner bij het tekenen van het huurcontract. 2.4 Voorbehoud - Aan de tekeningen kunnen geen rechten ontleend w orden - Meubilair en apparatuur, aangegeven als interieursuggestie in de plattegronden, w orden niet meegeleverd, als ze elders in de technische omschrijving niet in het bijzonder genoemd zijn. - Stippellijnen van sanitair of keukens in de plattegronden duiden aan dat dit opties en/of opstelplaats eigen keukenapparatuur zijn. - De artist impression geeft een impressie w eer. Hier kunnen geen rechten aan w orden ontleend. - De indeling op de situatietekening van het openbare gebied (paden, groenstroken, bomen, parkeerplaatsen, w egen enz.) en de terreinmaten zijn w eergegeven aan de hand van de beschikbare gegevens op het moment van schrijven. Hierin kunnen w ijzigingen optreden buiten de invloedsfeer van de ontw ikkelaar. - De grootte van de kavels is nauw keurig bepaald. Verschillen met de praktijk kunnen voorkomen. Verschil in oppervlakte w ordt niet verrekend. 7

8 - De op de tekening aangegeven maten zijn circa maten. - Openbaar Belang en Koopmans Bouw groep behouden zich het recht voor, op of aan de w oningen die w ijzigingen aan te brengen, die hun inziens technisch of architectonisch noodzakelijk zijn, mits deze w ijzigingen geen afbreuk doen aan de kw aliteit en de bruikbaarheid van uw w oning. De w ijzigingen geven Openbaar Belang en Koopmans Bouw groep of u geen recht tot het vragen van meer- dan w el minderw erk. - Omdat er talrijke factoren zijn die de organisatie van een bouw w erk kunnen beïnvloeden (bijvoorbeeld w eersinvloeden) kan er vooraf geen exacte opleveringsdatum genoemd w orden. De nieuw e bew oners ontvangen daarom zes w eken vóór de definitieve opleverdatum van de aannemer hierover bericht. 8

9 3 Huurprijzen De huurprijzen zijn vastgesteld op basis van w oninggrootte en uitrustingsniveau. Alle w oningen komen in aanmerking voor het ontvangen van huurtoeslag. Bouwnr. Adres Type Huurprijs Postcode 8011 HE Appartementen 7 Zuiderkerkstraat 27A 2 kamer - begane grond 585,00 8 Zuiderkerkstraat 27 2 kamer- begane grond 615,00 9 Zuiderkerkstraat 27B 3 kamer- 1e verdieping 675,00 10 Zuiderkerkstraat 27C 3 kamer- 1e verdieping achter 675,00 11 Zuiderkerkstraat 27D 3 kamer- 2e verdieping voor met dakterras 675,00 12 Zuiderkerkstraat 27E 2 kamer- 2e verdieping achter 675,00 Eengezinswoningen 1 Zuiderkerkstraat 27L Eengezinswoning hoek 697,00 2 Zuiderkerkstraat 27K Tussenwoning 697,00 3 Zuiderkerkstraat 27J Tussenwoning 697,00 4 Zuiderkerkstraat 27H Tussenwoning 697,00 5 Zuiderkerkstraat 27G Tussenwoning 697,00 6 Zuiderkerkstraat 27F Eengezinswoning hoek 697,00 Huurprijzen excl. Servicekosten Servicekosten 6 eengezinswoningen Algemene elektra 2,19 Tuinonderhoud 12,50 Glasverzekering 1,96 Servicekosten 2,42 Centrale Huurdersraad 0,45 Totaal 19,52 2 appartementen begane grond Algemene elektra 2,19 Schoonmaakkosten 25,03 Tuinonderhoud 12,50 Glasverzekering 1,96 Servicekosten 2,42 Centrale Huurdersraad 0,45 Totaal 44,55 4 appartementen verdiepingen Lift (elektra verbruik) 26,25 Algemene elektra 2,19 Schoonmaakkosten 25,03 Tuinonderhoud 12,50 Glasverzekering 1,96 Servicekosten 2,42 Centrale Huurdersraad 0,45 Totaal 70,80 9

10 Bijlagen Plattegronden Afwerkstaat Keuze- en meerwerklijst

VERHUURBROCHURE. 6 serviceappartementen Swaenewoerd in Raalte

VERHUURBROCHURE. 6 serviceappartementen Swaenewoerd in Raalte VERHUURBROCHURE 6 serviceappartementen Swaenewoerd in Raalte INHOUDSOPGAVE SWAENEWOERD... 3 Zorgapppartementen... 3 Serviceappartementen... 4 SERVICEAPPARTEMENTEN... 5 Mogelijkheid voor zorg en diensten

Nadere informatie

Nieuwbouw 2 energieneutrale woningen Boerhave Tubbergen

Nieuwbouw 2 energieneutrale woningen Boerhave Tubbergen Nieuwbouw 2 energieneutrale woningen Boerhave Tubbergen Nieuwbouwplan Boerhave Plan Binnenveld II te Tubbergen Algemeen Grenzend aan de wijk Binnenveld I ontwikkelt Woningstichting Tubbergen samen met

Nadere informatie

Groen wonen nabij de stad. 6 halfvrijstaande woningen 2 twee-onder-één-kap woningen 14 parkwoningen type L en XL

Groen wonen nabij de stad. 6 halfvrijstaande woningen 2 twee-onder-één-kap woningen 14 parkwoningen type L en XL Groen wonen nabij de stad 6 halfvrijstaande woningen 2 twee-onder-één-kap woningen 14 parkwoningen type L en XL 2 Aan de noordkant van Nijmegen, tussen de bestaande dorpen Lent, Ressen en Oosterhout ontstaat

Nadere informatie

Twee! dat. wil ik! Vrienden over de vloer. Thuis wonen én werken. bereikbare huurappartementen in Tilburg. dat. willen wij! www.welkomintwee.

Twee! dat. wil ik! Vrienden over de vloer. Thuis wonen én werken. bereikbare huurappartementen in Tilburg. dat. willen wij! www.welkomintwee. www.welkomintwee.nl willen wij! Vrienden over de in ons nieuwe Twee! appartement wil ik! Thuis wonen én werken in mijn nieuwe Twee! appartement Twee! bereikbare huurappartementen in Tilburg Welkom in Twee!...

Nadere informatie

DE PRINSENHOF HARDERWIJK NIEUWBOUW 34 HUURAPPARTEMENTEN

DE PRINSENHOF HARDERWIJK NIEUWBOUW 34 HUURAPPARTEMENTEN DE PRINSENHOF HARDERWIJK NIEUWBOUW 34 HUURAPPARTEMENTEN oor v g n a Voorr ers! 55+- Prinsheerlijk wonen in Tinnegieter! In de wijk Tinnegieter in Harderwijk bouwt UWOON het appartementencomplex De Prinsenhof.

Nadere informatie

De Commandeur. 41 appartementen in s-heerenberg op een bijzondere plek

De Commandeur. 41 appartementen in s-heerenberg op een bijzondere plek De Commandeur 41 appartementen in s-heerenberg op een bijzondere plek De Commandeur is gemakkelijk te bereiken, maar ook gelegen in een groene omgeving. Een deel van de appartementen vormt een eenheid

Nadere informatie

TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN

TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN 2 STIJLVOL, KARAKTERISTIEK EN NOSTALGISCH WONEN De Gouden Buurten kenmerken zich als een wijk, waar dorpse charme met stads comfort wordt gecombineerd. Met traditioneel Hollandse

Nadere informatie

Nieuw Leijenburg Heukelum

Nieuw Leijenburg Heukelum HUUR Nieuw Leijenburg Heukelum Zorgeloos en comfortabel wonen 27 appartementen Bestemd voor verhuur Comfortabel en zorgeloos, Nieuw Leijenburg! Thuis in Leijenburg Centraal gelegen in het dorp Heukelum

Nadere informatie

duurzaam verbeterplan 48 portieketagewoningen Paddepoel, Groningen

duurzaam verbeterplan 48 portieketagewoningen Paddepoel, Groningen duurzaam verbeterplan 48 portieketagewoningen Paddepoel, Groningen 1 2 uw huis een comfortabel thuis! het project in vogelvlucht Lefier doet mee aan het landelijke initiatief Stroomversnelling. In dit

Nadere informatie

Fraai wonen aan de rand van het centrum

Fraai wonen aan de rand van het centrum Te huur 24 sociale appartementen Fraai wonen aan de rand van het centrum Christiaan Huygens Barneveld Fraai wonen in het centrum Op een steenworp afstand van het centrum van Barneveld ligt het voormalig

Nadere informatie

B r i g i t t e n s t r a a t 1 5. Monumentaal wonen aan de voet van Park Lepelenburg

B r i g i t t e n s t r a a t 1 5. Monumentaal wonen aan de voet van Park Lepelenburg B r i g i t t e n s t r a a t 1 5 Monumentaal wonen aan de voet van Park Lepelenburg Luxe appar tementen in het Museumkwar tier van Utrecht Introductie In de ambiance van een monumentaal herenhuis worden

Nadere informatie

Holland Park Buitengewoon

Holland Park Buitengewoon Holland Park Buitengewoon wonen Blok 1 in het kort 131 appartementen gemeenschappelijke binnentuin 80 parkeerplaatsen appartementen vanaf 43 m 2 tot 136 m 2 eigen grond Wonen in Blok 1 3 WELKOM IN HOLLAND

Nadere informatie

Tussentijds informatieboekje. Bloemstede

Tussentijds informatieboekje. Bloemstede Tussentijds informatieboekje Bloemstede Tussentijds informatieboekje Bloemstede Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Wat gaan we doen?... 3 3. Tijdens de uitvoering... 6 4. Wat betekent het voor uw huur en energiekosten?...

Nadere informatie

GEBRUIKSHANDLEIDING VAN UW APPARTEMENT

GEBRUIKSHANDLEIDING VAN UW APPARTEMENT GEBRUIKSHANDLEIDING VAN UW APPARTEMENT Inhoudsopgave 1 Welkom in uw nieuwe woning... 3 2 Verzekeringen... 3 Inboedelverzekering... 3 Glasverzekering... 3 Opstalverzekering... 3 3 Tips voor de eerste bewoning...

Nadere informatie

Park kwartier. Noord. 12 twee-onder-één-kapwoningen Polderwijk in Zeewolde

Park kwartier. Noord. 12 twee-onder-één-kapwoningen Polderwijk in Zeewolde Park kwartier Noord 12 twee-onder-één-kapwoningen Polderwijk in Zeewolde Wonen in Zeewolde, water, groen en ruimte Zeewolde, een nog relatief jong en dynamische dorp ligt aan de randmeren en midden in

Nadere informatie

Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen

Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen 2 3 13 12 15 14 16 30 31 Dongehof, Koolhoven Buiten 17 32 33 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 58 een echte buitenkans! 18 19 36 37 38 39 34 35 29 28 27 26 25

Nadere informatie

Het Terras aan de Maas

Het Terras aan de Maas Het Terras aan de Maas riant wonen in Spijkenisse Het nieuwe wonen aan de Oude Maas Inhoudsopgave Inleiding 3 Toewijzingscriteria 4 Professioneel advies 4 Gezonde mix van koop- en huurappartementen 5 Comfortabele

Nadere informatie

Dagpauwoog. 5 vrijstaande woningen in de Lindewijk te Wolvega

Dagpauwoog. 5 vrijstaande woningen in de Lindewijk te Wolvega Dagpauwoog 5 vrijstaande woningen in de Lindewijk te Wolvega Heerlijk wonen in de Lindewijk in Wolvega, in de aangename zuidoosthoek van Friesland. Met natuur, ruimte voor uw gezin en alle voorzieningen

Nadere informatie

Dagpauwoog. 20 twee-onder-één-kap woningen in de Lindewijk te Wolvega

Dagpauwoog. 20 twee-onder-één-kap woningen in de Lindewijk te Wolvega Dagpauwoog 20 twee-onder-één-kap woningen in de Lindewijk te Wolvega Heerlijk wonen in de Lindewijk in Wolvega, in de aangename zuidoosthoek van Friesland. Met natuur, ruimte voor uw gezin en alle voorzieningen

Nadere informatie

Energie besparen doe je samen met Brabantse Waard!

Energie besparen doe je samen met Brabantse Waard! Nummer 1 > 2015 Magazine van Brabantse Waard Energie besparen doe je samen met Brabantse Waard! In dit nummer o.a. Comfortabel wonen Duurzame keuzes bij woningrenovatie en nieuwbouw Energiek Moerdijk Betaalbare

Nadere informatie

Kleurrijk. wonen. Colorant. Ruimte en comfort voor een rijk gevarieerde doelgroep

Kleurrijk. wonen. Colorant. Ruimte en comfort voor een rijk gevarieerde doelgroep Kleurrijk wonen in Colorant Ruimte en comfort voor een rijk gevarieerde doelgroep 1 Colorant 2 3 Brouwerspoort Veenendaal: nieuwe binnenstad vol beloften Wonen in een binnenstad heeft bijzondere kwaliteiten.

Nadere informatie

nieuwbouw BAKKERSLAAN IJHORST

nieuwbouw BAKKERSLAAN IJHORST nieuwbouw BAKKERSLAAN IJHORST Pagina 1 van 16 Informatiebrochure Aan de Bakkerslaan in IJhorst, waar voorheen vier verouderde huurwoningen van VechtHorst stonden, bouwen we 8 appartementen en 3 woningen,

Nadere informatie

Verbeterplan Parnassiaflats

Verbeterplan Parnassiaflats Renovatie Parnassiaflats Verbeterplan Parnassiaflats bewonersinformatieboekje juni 2014 bewonersinformatie over het groot onderhoud van complex 3218 Kerspelstraat 1 t/m 47 Markestraat 1 t/m 47 Prinses

Nadere informatie

15 woningen sfeervolle, ruime en zeer complete woningen

15 woningen sfeervolle, ruime en zeer complete woningen 15 woningen sfeervolle, ruime en zeer complete woningen 3 volwaardige woonlagen met 4 5 ruime slaapkamers standaard dakkapel en een ruime bergzolder inclusief luxe greeploze keuken met alle apparatuur

Nadere informatie

Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap

Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap ALGEMENE KOPERSINFORMATIE TECHNISCHE OMSCHRIJVING STAAT VAN AFWERKING Woningtypen A t/m E d.d. 12 juni 2013 Geachte heer

Nadere informatie

Starten in het hart van Noordwijk. Morgenster. 31 aantrekkelijke, comfortabele koopappartementen

Starten in het hart van Noordwijk. Morgenster. 31 aantrekkelijke, comfortabele koopappartementen Starten in het hart van Noordwijk Morgenster 31 aantrekkelijke, comfortabele koopappartementen Nieuwbouw De Morgenster De locatie 2 Morgenster biedt comfortabel wonen op fraaie locatie 31 aantrekkelijke,

Nadere informatie

5 VRIJSTAANDE KAPITEINSAPPARTEMENTEN AAN DE STRANLJIP TE HURDEGARYP (IT SUD) Volwaardig wonen op de begane grond

5 VRIJSTAANDE KAPITEINSAPPARTEMENTEN AAN DE STRANLJIP TE HURDEGARYP (IT SUD) Volwaardig wonen op de begane grond 5 VRIJSTAANDE KAPITEINSAPPARTEMENTEN AAN DE STRANLJIP TE HURDEGARYP (IT SUD) Volwaardig wonen op de begane grond DE KAPITEINS- APPARTEMENTEN HEBBEN O.A. DE VOLGENDE POSITIEVE EIGENSCHAPPEN: Royaal appartement

Nadere informatie

BUITEN WONEN TER AAR WEST TER AAR WWW.TERAARWEST.NL BINNEN DE RANDSTAD REPRESENTATIEVE WOONWIJK MET VEEL GROEN EN WATER VRIJ WONEN IN HET GROENE

BUITEN WONEN TER AAR WEST TER AAR WWW.TERAARWEST.NL BINNEN DE RANDSTAD REPRESENTATIEVE WOONWIJK MET VEEL GROEN EN WATER VRIJ WONEN IN HET GROENE TER AAR WEST TER AAR REPRESENTATIEVE WOONWIJK MET VEEL GROEN EN WATER VRIJ WONEN IN HET GROENE HART ÉN IN DE RANDSTAD BUITEN WONEN BINNEN DE RANDSTAD WWW.TERAARWEST.NL www.teraarwest.nl INHOUDSOPGAVE DE

Nadere informatie

8 royale 2-onder-1 kapwoningen in mooi Deurne

8 royale 2-onder-1 kapwoningen in mooi Deurne 8 royale 2-onder-1 kapwoningen in mooi Deurne Naar hartelust wonen Smaakvol wonen betekent ruimte kwaliteit geven, hoogstaande architectonisch vormgeving creëren en duurzaamheid garanderen. Deze riante

Nadere informatie

GROTE AANPAK SLUISWIJK / T&D KWARTIER

GROTE AANPAK SLUISWIJK / T&D KWARTIER GROTE AANPAK SLUISWIJK / T&D KWARTIER Informatieboekje groot onderhoud en nieuwbouw 2 Dit boekje is bedoeld om u als bewoner te informeren over het grootonderhoudsplan en de energiebesparende maatregelen

Nadere informatie