IK WIL VOOR EIGEN REKENING WERKEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IK WIL VOOR EIGEN REKENING WERKEN"

Transcriptie

1 IK WIL VOOR EIGEN REKENING WERKEN gids voor beginnende zelfstandigen STAD AALST 1 Ik wil voor eigen rekening werken

2 Dienst Economie en landbouw Kasteel Terlinden Square Jacques Geerinckx Aalst tel fax website: STAD AALST 2 Ik wil voor eigen rekening werken

3 Voorwoord Starten met een eigen zaak. Veel mensen dromen ervan. Zelf de verantwoordelijkheid nemen om zich een inkomen te verschaffen, zelfstandig plannen maken en beslissen, het eigen werkritme bepalen, een hobby uitwerken,... Het zijn enkele argumenten die het zelfstandig beroep aantrekkelijk maken. Sommigen blijven dromen, anderen zetten de stap en laten zich als zelfstandige inschrijven. Ook de aanslepende werkloosheid betekent voor een aantal mensen een stimulans om een eigen zaak te starten. De stad wenst je uiteraard te steunen met je initiatief. Alvorens echter met een eigen zaak te beginnen, moet dit vooraf grondig worden bestudeerd en moeten de risico's zoveel mogelijk worden berekend. Een holder-de-bolder aanpak is altijd een enorme vergissing. In Aalst een nieuwe handelszaak beginnen bijvoorbeeld, moet grondig worden overwogen omdat Aalst nu eenmaal een fantastisch winkelcentrum is met een erg grote aantrekkingskracht, maar ook met een enorm aanbod. Als beginner optornen tegen talrijke gevestigde zaken, is geen gering risico. Dat risico berekenen is een "must". Om als zelfstandige te starten, moeten daarnaast nog heelwat administratieve formaliteiten worden vervuld. Deze gids wil dan ook in de eerste plaats aan de geïnteresseerden een overzicht geven van wat zoal moet worden gedaan, welke verplichtingen de zelfstandige heeft, tot wie hij zich moet wenden,... Wie meer inlichtingen wil, kan steeds terecht bij de van de stad, Kasteel Terlinden, Square Jacques Geerinckx 2, 9300 Aalst. namens het college van burgemeester en schepenen Wim Leerman stadssecretaris Christoph D Haese burgemeester Paul Stockman schepen van Locale Economie en Foren, Landbouw, Sociale Economie STAD AALST 3 Ik wil voor eigen rekening werken

4 Inhoud Algemene startersformaliteiten Minimumleeftijd en persoonsgebonden voorwaarden... 5 Sociaal statuut van zelfstandigen... 5 Eenmanszaak of vennootschap... 6 Openen van een rekening... 7 Basiskennis bedrijfsbeheer/beroepsbekwaamheid... 7 Inschrijving in de Kruispuntbank van ondernemingen Inschrijving bij een BTW-kantoor Aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds Aansluiting bij een ziekenfonds Bijkomende formaliteiten voor vennootschappen Opstellen van een oprichtingsakte Registratie van de akte bij een registratiekantoor van de FOD Financiën Neerlegging van de oprichtingsakte bij de griffie van de rechtbank van koophandel.. 13 Inschrijving bij een ondernemingsloket Specifieke vergunningen en reglementering Gereglementeerde beroepen De milieuvergunning Bijzondere exploitatievergunningen Dienstverlenende, vrije en intellectuele beroepen Fabricatie en/of in de handel brengen van voedingsmiddelen Vergunning beenhouwer-spekslager Erkenning van bouwaannemers Ambulante handel Kermisactiviteiten Beroepskaart voor buitenlandse zelfstandigen Stedenbouwkundige vergunning Sociaal-economische vergunning handelsvestigingen Handelshuurovereenkomst Wekelijkse rustdag en verplichte avondsluiting Ijkverplichtingen van meetwerktuigen Nachtwinkel en privaat bureau voor telecommunicatie (belwinkel) Billijke vergoeding Boekhoudkundige verplichtingen Fiscale verplichtingen Personeel tewerkstellen Inschrijving bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid Aansluiting bij een kinderbijslagfonds Aansluiting bij een vakantiefonds Verzekering tegen arbeidsongevallen Oprichting interne dienst voor preventie en bescherming op het werk Opmaken van een arbeidsreglement Melding van tewerkstelling bij het ontvangkantoor directe belastingen Subsidies Infosessies voor starters Opleiding en vorming Adviesverlening Adressenlijst STAD AALST 4 Ik wil voor eigen rekening werken

5 Algemene startersformaliteiten Minimumleeftijd en persoonsgebonden voorwaarden meerderjarig zijn (18 jaar) de burgerrechten bezitten handelingsbekwaam zijn Sociaal statuut van zelfstandigen Zelfstandige in hoofdberoep Een zelfstandige is een persoon die een beroepsactiviteit uitoefent zonder gebonden te zijn aan een arbeidsovereenkomst of een statuut. Er bestaat geen vorm van ondergeschiktheid. Het is dus iemand die beroepshalve geen werknemer of ambtenaar is. Hij heeft een eigen sociaal statuut en is hij onderworpen aan een specifieke regeling inzake de sociale zekerheid. Zelfstandige in bijberoep Een zelfstandige kan zijn activiteit als een bijkomende activiteit uitoefenen. In dat geval geniet hij sociale voorzieningen via zijn (minstens halftijds) uitgeoefende activiteit in loondienst of via een ander statuut (bijvoorbeeld van gepensioneerde). Helper Een helper is een persoon die een zelfstandige in de uitoefening van zijn beroep bijstaat of vervangt, zonder daarbij verbonden te zijn door een arbeidsovereenkomst. Hij is ook onderworpen aan de sociale zekerheid van de zelfstandigen. De helper is vaak, maar niet noodzakelijk, een familielid van de zelfstandige. De meewerkende echtgenoot Een persoon wordt beschouwd als meewerkende echtgenoot van een zelfstandige wanneer hij of zij: partner is van een zelfstandige (via een huwelijks- of samenlevingscontract) effectief zijn/haar medewerking verleent geen inkomen uit een andere beroepswerkzaamheid heeft of geen vervangingsinkomen dat recht geeft op sociale zekerheid (ten minste gelijk aan die van zelfstandigen) In dat geval is de meewerkende echtgenoot onderworpen aan het maxi-statuut van de zelfstandigen. Dit statuut biedt dezelfde voordelen als aan de zelfstandige behalve de faillissementsverzekering. Meer inlichtingen over het sociaal statuut van de zelfstandigen alsook hun rechten en verplichtingen, kan je vinden bij de: FOD Sociale Zekerheid Algemene Directie Zelfstandigen Eurostation II Victor Hortaplein 40 bus Brussel tel fax STAD AALST 5 Ik wil voor eigen rekening werken

6 Eenmanszaak of vennootschap Voor je start met een zaak moet je beslissen aan welke juridische vorm je de voorkeur geeft: de eenmanszaak of de vennootschap. Aangezien er geen eenvormige oplossing bestaat die voor alle ondernemingen geldt, beperken wij ons tot een korte opsomming van enkele voor en nadelen van de eenmanszaak tegenover de vennootschap. Om de vennootschapsvorm te kiezen die het best beantwoordt aan je doelstellingen, kan je het best een notaris of een bedrijfsadviseur raadplegen. snelle beslissingen EENMANSZAAK bedrijf is gemakkelijker te leiden (1 persoon) alle winst is voor 1 enkele bedrijfsleider beperkte oprichtingskosten en formaliteiten (geen oprichtingsakte, geen financieel plan, geen bankattest) geen minimum startkapitaal Meestal volstaat een vereenvoudigde boekhouding financieel bindt u zich persoonlijk met al uw bezittingen (uw schulden blijven u volgen). Mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, kan de hoofdverblijfplaats van de zelfstandige onvatbaar voor beslag verklaard worden. Dit is enkel voor natuurlijke personen in hoofdberoep. het faillissement van de onderneming is ook uw faillissement personenbelasting is meestal hoger dan vennootschapsbelasting Voordelen Nadelen VENNOOTSCHAP theoretisch staan vennoten buiten het faillissement van de vennootschap Bij bepaalde vennootschappen zijn vennoten slechts aansprakelijk tot het bedrag van hun inbreng vennootschapsbelasting is meestal lager dan personenbelasting verschillende personen kunnen middelen samenbrengen de werking van een vennootschap is logger en ingewikkelder (raad van bestuur, algemene vergaderingen) de oprichtingskosten kunnen vrij hoog zijn (oprichtingsakte bij notaris, financieel plan, bankattest, verslag bedrijfsrevisor) de wet legt strenge publicatieformaliteiten voor de jaarrekening op meer boekhoudkundige verplichtingen minimumkapitaal is vereist naargelang de vennootschapsvorm Stopzetting activiteit en vereffening van de vennootschap brengen kosten mee STAD AALST 6 Ik wil voor eigen rekening werken

7 Meer info over dit onderwerp vindt je ook bij de rubriek Ondernemingen en zelfstandigen leven van een onderneming een onderneming oprichten op de website van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie Openen van een rekening Iedere zelfstandige is verplicht een rekening te openen bij een financiële instelling naar keuze. Deze rekening moet verschillen van je privé-rekening zodat de handels- en privéverrichtingen gescheiden blijven. Indien het om een vennootschap gaat, moet de rekening op naam van de vennootschap staan. Het nummer van je rekening, de naam van de financiële instelling en de naam van de onderneming moeten worden vermeld op je facturen, rekeningafschriften en alle andere documenten waarmee een betaling wordt gevorderd. Basiskennis bedrijfsbeheer/beroepsbekwaamheid Elke KMO (hetzij éénmanszaak, hetzij vennootschap) die moet ingeschreven worden in de Kruispuntbank van ondernemingen (KBO), moet bij het ondernemingsloket van zijn keuze bewijzen over een basiskennis van het bedrijfsbeheer te beschikken. Dit geldt zowel voor een activiteit in bijberoep als in hoofdberoep. Deze kennis bestaat uit: A. ondernemend denken en ondernemerscompetenties B. elementaire kennis van - de oprichting van een onderneming - de boekhouding, financiële en fiscale aspecten - het commerciële beheer - de wetgeving Er zijn een aantal mogelijkheden om de basiskennis van het bedrijfsbeheer te bewijzen: 1. DIPLOMA S Als je bijvoorbeeld in het secundair onderwijs een getuigschrift over de basiskennis van het bedrijfsbeheer hebt behaald, of als je een diploma van het hoger onderwijs, secundair volwassenenonderwijs of centrum voor middenstandsopleiding bezit, bewijs je de basiskennis van het bedrijfsbeheer. Je kan een versnelde cursus bedrijfsbeheer volgen bij: Syntra Midden-Vlaanderen Wijngaardveld Aalst tel fax Beroepsbekwaamheid wordt meestal bewezen met een opleiding in het technisch of beroepssecundair onderwijs of het middenstandsonderwijs. 2. PRAKTIJKERVARING Je bezit geen diploma maar je hebt gedurende een aantal jaren gewerkt. Als je dat kunt aantonen, bewijs je de vereiste kennis. STAD AALST 7 Ik wil voor eigen rekening werken

8 3. EXAMEN Als je geen diploma s of praktijkervaring hebt, kan je een examen afleggen bij de : FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie Algemene directie KMO-beleid dienst Ondernemingsloketten Centrale examencommissie North Gate 4e verdieping tel fax EEN DERDE PERSOON LEVERT HET BEWIJS Onder bepaalde voorwaarden kan je een beroep doen op een derde persoon, die daadwerkelijk zal instaan voor het dagelijks bestuur (basiskennis van het bedrijfsbeheer) en/of de dagelijks technische leiding (beroepsbekwaamheid). Die derde persoon kan zijn: je echtgeno(o)t(e), partner met wie je minstens 6 maanden samenwoont, de wettelijk samenwonende partner, zelfstandige helper of de loontrekkende die met dit doel aangeworven werd. Een vennootschap hangt altijd af van een derde, natuurlijke persoon om te voldoen aan de ondernemersvaardigheden. In de meeste gevallen is dat de zaakvoerder (bvba) of de afgevaardigde bestuurder (nv). Onderdanen van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (Europese Unie + Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) of Zwitserland, kunnen de ondernemersvaardigheden ook bewijzen met een EG-verklaring. Dit is een verklaring uit het land van herkomst over de praktijkervaring en eventueel de schoolse opleiding van de betrokkene. In de volgende gevallen moet GEEN basiskennis van het bedrijfsbeheer worden bewezen: de ondernemingen die geen KMO zijn; de KMO die op 1 januari 1999 al ingeschreven was in het handelsregister; de titularis van een dienstverlenend intellectueel beroep gereglementeerd krachtens de kaderwet van 1 maart 1976 (accountant, vastgoedmakelaar, ); beroepen die krachtens een andere wet gereglementeerd zijn Het getuigschrift basiskennis van bedrijfsbeheer kan zonder bewijsvoering verkregen worden door: 1. de overlevende echtgenoot die de beroepsactiviteit verderzet van een ondernemingshoofd dat zelf voldeed aan de gestelde eisen of er definitief van vrijgesteld was 2. de minstens 6 maand samenwonende partner van de overledene 3. de wettelijk samenwonende 4. de vennootschap die aan de gestelde eisen voldeed in hoofde van een overleden zaakvoerder of orgaan, wanneer diens overlevende echtgenoot of partner (mits deze het bewijs levert van minstens 3 jaar samenwonen door een uittreksel uit de bevolkingsregisters) zaakvoerder of orgaan is geworden Zijn voorlopig vrijgesteld: De overnemers van een onderneming gedurende 1 jaar volgend op deze overdracht. (De overlater moet alle activiteiten stopzetten.) De kinderen van een overleden ondernemingshoofd dat zelf voldeed aan de gestelde eisen of er definitief van vrijgesteld was, gedurende 3 jaar volgend op dit overlijden. STAD AALST 8 Ik wil voor eigen rekening werken

9 Bij minderjarige kinderen: 3 jaar vanaf hun meerderjarigheid. Opgelet! Wanneer de persoon die de basiskennis van het bedrijfsbeheer en/of de beroepsbekwaamheid bewijst, de onderneming verlaat, heeft de onderneming 6 maanden de tijd om de toestand regulariseren. Inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen De KBO is een elektronisch register dat de identificatiegegevens van ondernemingen opneemt, bewaart en ter beschikking stelt. De KBO wordt beheerd door de Federale overheidsdienst (FOD) Economie, KMO, Middenstand en Energie. De volgende ondernemingen (zowel in hoofd als in bijberoep) moeten zich vóór de start van hun activiteit laten inschrijven in de KBO: rechtspersonen naar Belgisch recht; de vestigingseenheden, organisaties en diensten naar Belgisch recht die een missie in het algemeen belang uitvoeren of verbonden zijn aan de openbare orde en die beschikken over een financiële autonomie en een verschillende boekhouding dan de rechtspersonen naar Belgisch recht waarvan ze afhangen; rechtspersonen naar buitenlands recht of internationaal recht die beschikken over een zetel in België of zich moeten inschrijven in uitvoering van een verplichting die is opgelegd door de Belgische wetgeving; verenigingen zonder rechtspersoon die zich moeten inschrijven in uitvoering van een verplichting die is opgelegd door de Belgische wetgeving; Natuurlijke personen die als zelfstandige: een economische en professionele activiteit uitoefenen in Belgiê op een regelmatige manier, in hoofd of bijberoep; zich moet inschrijven in uitvoering van een verplichting opgelegd door de Belgische wetgeving; alle vestigingseenheden; niet-handelsondernemingen naar privaat recht, met name alle ondernemingen naar privaat recht die een vestiging in België hebben (en die dus een economische activiteit uitoefenen) maar die geen handels of ambachtelijke hoedanigheid hebben. Het gaat hier vooral over vrije, intellectuele en dienstverlenende beroepen (advocaten, bedrijfsrevisoren, ) Die inschrijving gebeurt via een ondernemingsloket naar keuze. Zij controleren vooraf of je voldoet aan de voorwaarden tot uitoefening van de betreffende activiteit (machtigingen, toelatingen, licenties, enz.. afgeleverd door de diverse administraties). Zij verifiëren ook de bekwaamheden van de ondernemer: basiskennis van het bedrijfsbeheer en beroepsbekwaamheden/vestigingsattest. De ondernemingsloketten mogen tevens de ondernemers bijstaan om hun formaliteiten inzake toegang tot het beroep te volbrengen en tussenbeide te komen bij desbetreffende administraties. Bij inschrijving in de KBO wordt je een uniek ondernemingsnummer toegekend. STAD AALST 9 Ik wil voor eigen rekening werken

10 Heeft uw bedrijf meerdere vestigingen, dan wordt er voor elke vestiging een vestigingseenheidsnummer toegekend. Je bent verplicht het ondernemingsnummer te gebruiken bij elk contact met de administratieve en rechterlijke overheden. Het nummer moet steeds voorzien zijn op alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken. Tevens moet ook op gebouwen, marktkramen en voertuigen die hoofdzakelijk voor de handelsactiviteit worden gebruikt, op duidelijk zichtbare wijze het ondernemingsnummer (niet het vestigingseenheidsnummer) aangebracht worden. Iedere wijziging van gegevens (bv. adreswijziging, bijkomende activiteit, ) moet u onverwijld melden bij het ondernemingsloket. In geval van beëindiging van alle activiteiten of sluiting van één van de vestigingseenheden, moet je binnen 1 maand na de beëindiging om de doorhaling van de inschrijving verzoeken. Voor inschrijving in de KBO als handels of ambachtsonderneming betaal je 82,50 EUR (inclusief 1 vestigingseenheid) plus 82,50 EUR per bijkomende eenheid. Voor een niet-handelsonderneming naar privaat recht is de eerste inschrijving en alle vestigingseenheden gratis. Elke wijziging nadien kost 82,50 EUR. De erkende ondernemingsloketten in Aalst kan je vinden achteraan de brochure. Inschrijving bij een BTW-kantoor Vooraleer je met je beroepswerkzaamheden begint, moet je als belastingplichtig zelfstandige, aangifte doen bij de controledienst van het BTW-kantoor waar je onderneming gevestigd is. Het maakt niet uit of je de activiteit uitoefent in hoofd of bijberoep. Je kan ook, mits betaling, je ondernemingsnummer via het ondernemingsloket laten activeren bij de BTW. AALST 1 Dr. André Sierensstraat 16 b Aalst tel fax Ambtsgebied : Deel van de stad Aalst, bestaande uit een deel van de oude stad Aalst, gelegen ten noorden van de as der volgende wegen : Gentsesteenweg, Gentsestraat, Vlaanderenstraat, Nieuwstraat, Grote Markt, Molenstraat, Werf, Molendries, Hoveniersstraat en Moorselbaan en uit de deelgemeenten Gijzegem, Hofstade en Nieuwerkerken. AALST 2 Dr. André Sierensstraat 16 b Aalst tel fax Ambtsgebied : Deel van de stad Aalst, bestaande uit een deel van de oude stad Aalst, gelegen ten zuiden van de as der volgende wegen : Gentsesteenweg, Gentsestraat, Vlaanderenstraat, Nieuwstraat, Grote Markt, Molenstraat, Werf, Molendries, Hoveniersstraat en Moorselbaan en uit de deelgemeenten Baardegem, Herdersem, Meldert en Moorsel. AALST 3 Dr. André Sierensstraat 16 b Aalst tel fax Ambtsgebied : Gemeenten Denderleeuw, Haaltert en deel van de stad Aalst bestaande uit de deelgemeente Erembodegem. Als BTW-plichtige heb je tal van verplichtingen die je moet nakomen. Het BTW-kantoor zal je de nodige informatie verstrekken. STAD AALST 10 Ik wil voor eigen rekening werken

11 Aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds Als zelfstandige (in hoofd én bijberoep) moet je je aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen naar keuze ten laatste op het moment van het begin van de effectieve uitoefening van de zelfstandige activiteit. Richt je een vennootschap op, dan moet je zowel jezelf als de vennootschap aansluiten. Indien je niet aansluit binnen de vastgestelde termijn, wordt je van ambtswege aangesloten bij het sociale verzekeringsfonds van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ): Nationale Hulpkas Jan Jacobsplein Brussel tel fax Aan het sociaal verzekeringsfonds dien je sociale bijdragen te betalen. In het begin van elk kalenderkwartaal (de maanden januari, april, juli en oktober) ontvang je een vervalbericht. De bedragen moet je uiterlijk voor het einde van het kwartaal betalen. De bijdragen hangen af van het bedrijfsinkomen dat je als zelfstandige genoot het voorafgaande derde kalenderjaar. Starters betalen gedurende 3 jaar een voorlopige bijdrage die later herberekend wordt op basis van de inkomsten van het betreffende jaar. Het verschil tussen de voorlopige en de definitieve bijdragen zal dan gevorderd of terugbetaald worden. Wanneer je in regel bent met de betaling van uw sociale bijdragen heb je recht op gezinsbijslagen, een ziekte-en invaliditeitsverzekering (aansluiten bij een ziekenfonds), een moederschapsverzekering, een pensioen en een recht op een faillissementsverzekering. Aansluiting bij een ziekenfonds Om te kunnen genieten van de ziekte- en invaliditeitsuitkeringen, dien je je als zelfstandige aan te sluiten bij een erkend ziekenfonds naar keuze, of bij de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV) Franklin Rooseveltlaan Gent tel fax Je moet een attest van je sociale verzekeringskas voorleggen waaruit blijkt dat je met je verplichtingen inzake sociale bijdragen in orde bent. Vanaf de aansluiting zijn jij en je gezin verzekerd voor grote risico s zoals bepaalde ziekten, ziekenhuisopnamen, belangrijke heelkundige ingrepen, bevallingen, beroepsrevalidatie, enz... Én voor de kleine risico s zoals raadplegingen bij de huisarts en aankoop van geneesmiddelen. STAD AALST 11 Ik wil voor eigen rekening werken

12 Bijkomende formaliteiten voor vennootschappen Opstellen van een oprichtingsakte Je zal met de vennoten een oprichtingsakte moeten opmaken. Voor de oprichting van een BVBA, een NV of een CVBA (de meest courante vennootschapsvormen) moet je beroep doen op een notaris die een authentieke akte zal opstellen en verlijden. Voor te leggen documenten : een financieel plan; voor een inbreng in contanten: het bewijs van de opening van een rekening op naam van de vennootschap in oprichting (attest van de bank); voor een inbreng in natura: een verslag van een bedrijfsrevisor. Voor de andere vennootschapsvormen zoals vennootschap onder firma (VOF), gewone commanditaire vennootschap en een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, kan je je ook best wenden tot een notaris ook al volstaat soms een onderhandse akte. Registratie van de akte bij een registratiekantoor van de FOD Financiën De oprichtingsakte van de vennootschap moet geregistreerd worden in een registratiekantoor van de FOD Financiën - Administratie van het kadaster, Registratie en Domeinen - Algemene Administratie van de patrimoniumdocumentatie. Registratiekantoren Aalst Dr. André Sierensstraat 16 b Aalst tel fax (Aalst I) tel fax (Aalst II) tel fax (Aalst III) Indien het gaat om een authentieke akte dan moet dit gebeuren binnen de 15 dagen door de notaris. Een onderhandse akte moet je zelf registreren binnen de 4 maanden. STAD AALST 12 Ik wil voor eigen rekening werken

13 Neerlegging van de oprichtingsakte bij de griffie van de rechtbank van koophandel Vennootschappen met rechtspersoonlijkheid moeten binnen de 15 dagen na het opstellen van de oprichtingsakte een uittreksel van de oprichtingsakte neerleggen bij de griffie van de rechtbank van koophandel in het rechtsgebied van de maatschappelijke zetel van de vennootschap. Rechtbank van Koophandel Dendermonde Griffie Noordlaan Dendermonde tel fax Voor nv s, (starter) bvba s en cvba s doet de notaris die neerlegging wordt uitgevoerd door de notaris en de akte wordt opgenomen in het rechtspersonenregister. De griffier zal de identificatiegegevens van de onderneming invoeren in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) die aan de vennootschap een ondernemingsnummer toekent. De griffier zorgt eveneens voor de publicatie van de akte (tegen betaling) in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad. Inschrijving bij een ondernemingsloket Hoewel vennootschappen reeds zijn opgenomen in de KBO en een ondernemingsnummer hebben bekomen via de griffier van de rechtbank van koophandel, moeten ook zij zich laten inschrijven als handels- of ambachtsonderneming bij een ondernemingsloket. STAD AALST 13 Ik wil voor eigen rekening werken

14 Specifieke vergunningen en reglementering Gereglementeerde beroepen Om één van onderstaande gereglementeerde beroepen als zelfstandige uit te oefenen, moet je, naast de basiskennis van het bedrijfsbeheer, ook bewijzen over de nodige beroepsbekwaamheid te beschikken. Bouw, electrotechniek en aanverwante beroepen ruwbouw stukadoor-, cementeer- en dekvloeractiviteiten tegel-, marmer- en natuursteenactiviteiten dakdekkers- en waterdichtingsactiviteiten schrijnwerkers- en glazenmakersactiviteiten algemeen schrijnwerk eindafwerkingsactiviteiten installatieactiviteiten voor centrale verwarming, klimaatregeling, gas en sanitair elektrotechnische activiteiten algemene aannemingsactiviteiten Voertuigen motorvoertuigen intersectoraal motorvoertuigen tot 3,5 ton motorvoertuigen meer dan 3,5 ton rijwielactiviteiten Handel en diensten kapper/kapster schoonheidsspecialist(e) voetverzorg(st)er masseur/masseuse opticien dentaaltechnicus begrafenisondernemer droogkuiser-verver Voeding slager-groothandelaar restaurateur of traiteur-banketaannemer brood- en banketbakker Andere droogkuiser-verver Installateur-frigorist Indien je een dergelijk beroep wenst uit te oefenen, in hoedanigheid van ondernemingshoofd (of als zelfstandig zaakvoerder van een inrichting waar een gereglementeerd beroep wordt uitgeoefend), dan moet je in het bezit zijn van een getuigschrift waaruit blijkt dat jij, of één van je aangestelden, de door de wet vereiste kennis inzake bedrijfsbeheer (zie blz. 7) en vakbekwaamheid bezit. Zowel diploma s als praktijkervaring in het beroep kunnen het bewijs leveren van kennis STAD AALST 14 Ik wil voor eigen rekening werken

15 inzake beheer en/of vakkennis. Als je hierover niet beschikt, kan je een examen afleggen voor de Centrale Examencommissie van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie (tel ) Wie kan de beroepsbekwaamheid bewijzen? activiteit uitgeoefend door een natuurlijk persoon het ondernemingshoofd de echtgeno(o)t(e), de wettelijk samenwonende of de sinds 6 maanden samenwonende partner de zelfstandig helper een daartoe aangenomen werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur activiteit uitgeoefend door een rechtspersoon de zaakvoerder het bedrijfsorgaan dat instaat voor het dagelijks beheer een werknemer die belast is met de dagelijkse technische leiding de bestuurder die belast is met de dagelijkse technische leiding Een waarschuwing : De wet voorziet zware gerechtelijke sancties inzake het uitoefenen van een gereglementeerd beroep zonder het vereiste getuigschrift: correctionele straffen en sluiten van de inrichting! Voor meer inlichtingen over een gereglementeerd beroep kan je terecht bij: FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie Algemene directie KMO-beleid dienst Ondernemingsloketten North Gate - 4de verdieping Koning Albert II laan Brussel tel fax De milieuvergunning Bepaalde ondernemingen mogen slechts worden geëxploiteerd mits er een milieuvergunning voor werd verkregen of er een melding werd ingediend. Voor je met om het even welke bedrijvigheid start, raden wij aan enkele maanden op voorhand bij de dienst Leefmilieu te informeren of je al dan niet vergunningsplichtig of meldingsplichtig bent. De milieureglementering omvat het Decreet betreffende de Milieuvergunning van 28 juni 1985 en haar uitvoeringsbesluiten en latere wijzigingen. De uitvoeringsbesluiten zijn beter gekend onder de naam VLAREM I en VLAREM II : het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning en de algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne. Overeenkomstig het VLAREM worden de hinderlijke inrichtingen in 3 verschillende klassen ingedeeld, naargelang de graad waarin zij belastend zijn voor de mens en het milieu. Hierbij wordt niet alleen met de aard maar ook met de omvang en de ligging van de inrichting rekening gehouden. Voor klasse 1 en 2 heb je een milieuvergunning nodig. Voor klasse 3 heb je alleen meldingsplicht. Je kan nagaan tot welke klasse je bedrijf behoort op basis van de meest recente indelingslijst van VLAREMI. De exploitant van een inrichting van de derde klasse (bv. gebruik mazouttank, airconditioning) moet een meldingsformulier invullen en aangetekend versturen of tegen ontvangstbewijs overmaken aan het college van burgemeester en STAD AALST 15 Ik wil voor eigen rekening werken

16 schepenen van de gemeente waarin de inrichting is gelegen. Daarbij wordt ook een (eventueel door de exploitant zelf getekend) plan van de gemelde inrichting gevraagd. De procedure voor een melding is zeer eenvoudig. Na ontvangst wordt nagegaan of de melding volledig en correct ingevuld is en desgevallend voorzien is van de nodige bijlagen. De exploitatie van de gemelde inrichting mag worden aangevat de dag na de datum dat de melding met alle vereiste gegevens werd gedaan op voorwaarde dat voldaan is aan het algemene inplantingsvoorschrift voor inrichtingen van derde klasse en de algemene en sectorale voorwaarden (VLAREM II). Het college neemt akte van de melding. Ze kan ook bijzondere milieuvoorwaarden opleggen. Het afschrift van die aktename wordt achteraf aan de exploitant aangetekend opgestuurd. De exploitant van een inrichting van de eerste klasse moet een milieuvergunningsaanvraag indienen bij de deputatie van de provincie waarin zijn inrichting zich bevindt, na de betaling van een dossiertaks van 123,95 EUR. Voor een inrichting van klasse 2 dient een milieuvergunningsaanvraag ingediend te worden bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waar de inrichting staat. De dossiertaks bedraagt 61,97 EUR. De vlaremdossiertaks wordt geheven door de Vlaamse overheid voor milieuvergunningsaanvragen en beroepen over milieuvergunningsaanvragen. De opbrengst wordt rechtstreeks en integraal gestort aan het 'Fonds voor preventie en sanering inzake leefmilieu en natuur'. Deze dossiertaks moet je betalen vóór je een milieuvergunningsaanvraag of beroep indient. Voeg je je bewijs van betaling van deze dossiertaks niet toe, dan zal je vergunningsaanvraag of beroep van rechtswege onvolledig worden verklaard. In Aalst wordt er geen specifieke dossiertaks gevraagd voor milieuvergunningsaanvragen of meldingen in het kader van het VLAREM. Enkel het zegelrecht dient te worden betaald. Zowel de beslissing als het bijhorende afgeleverde plan worden voorzien van zegels (zegelrecht 3,- EUR/stuk). Deze zegels kun je betalen bij afgifte tegen ontvangstbewijs ofwel via overschrijving op volgend rekeningnr. van de stad Aalst BE met vermelding "naam-melding of milieuvergunningsaanvraag klasse 2". De indelingslijst en de meldings-en aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar op de dienst Leefmilieu. Je vindt deze samen met de info over de dossiertaks ook op de site van LNE (http:// Heb je vragen over de indelingslijst en/of heb je hulp nodig bij het bepalen of je al dan niet meldings- of vergunningsplichtig bent, dan kan je steeds terecht bij de dienst Leefmilieu - Team Milieuhygiëne en -handhaving. De exploitatie van een inrichting van klasse 1 of 2 mag pas na het bekomen van de milieuvergunning worden aangevat. De vergunningverlenende overheid dient een beslissing te nemen binnen de 105 dagen na de ontvankelijk- en volledigverklaring voor een klasse 2- inrichting en 4 maanden na de ontvankelijk- en volledigverklaring voor een klasse 1- inrichting (verlengbaar met 2 maanden). Binnen die termijn wordt aan verschillende instanties advies gevraagd en wordt er een openbaar onderzoek georganiseerd. Gedurende 30 dagen ligt het dossier ter inzage van de bevolking. Gedurende dezelfde periode wordt de bekendmaking van de aanvraag aangeplakt op de plaats van de exploitatie en aan het stadhuis. Voor klasse 1-inrichtingen omvat het openbaar onderzoek eveneens het schriftelijk ter kennis brengen van de aanvraag aan de eigenaars en bewoners van gebouwen in een straal van 100 meter rond de inrichting en de bekendmaking van het openbaar onderzoek in Denderend Aalst en op de website van de stad Aalst (www.aalst.be). Er kunnen bij de exploitatie naast de algemene en sectorale voorwaarden ook bijzondere voorwaarden worden opgelegd. Tegen een beslissing van het college van burgemeester en schepenen kan beroep worden aangetekend bij de deputatie van de provincie. Tegen een beslissing van de deputatie van de provincie is er beroep mogelijk bij de Vlaamse minister bevoegd voor het Leefmillieu. Er is ook een koppeling tussen de stedenbouwkundige vergunning en de STAD AALST 16 Ik wil voor eigen rekening werken

september 2014 Zich vestigen als zelfstandige in België

september 2014 Zich vestigen als zelfstandige in België september 2014 Zich vestigen als zelfstandige in België 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat 50 1210 Brussel Ondernemingsnr.: 0314.595.348 http://economie.fgov.be

Nadere informatie

Wie helpt je bij elke stap als ondernemer?

Wie helpt je bij elke stap als ondernemer? SOCIAL ADMIN Wie helpt je bij elke stap als ondernemer? Het erkend ondernemingsloket van Securex ZELFSTANDIGE Inhoudsopgave 1. Checklist oprichting eenmanszaak en vennootschap 6 2. Administratieve formaliteiten

Nadere informatie

Vlaanderen is ondernemen. Mijn eigen zaak. Starten met kennis van zaken AGENTSCHAP ONDERNEMEN. AGENTSCHAPONDERNEMEN.be

Vlaanderen is ondernemen. Mijn eigen zaak. Starten met kennis van zaken AGENTSCHAP ONDERNEMEN. AGENTSCHAPONDERNEMEN.be Vlaanderen is ondernemen Mijn eigen zaak Starten met kennis van zaken AGENTSCHAP ONDERNEMEN AGENTSCHAPONDERNEMEN.be Inhoud Stappenplan: hoe uw onderneming opstarten 3 1. Is uw project haalbaar? 4 1.1.

Nadere informatie

Zich vestigen als zelfstandige

Zich vestigen als zelfstandige Zich vestigen als zelfstandige Algemene Startvoorwaarden... 4 Meerderjarigheid... 4 Toestemming echtgenoot... 4 Gefailleerden...4 Burgerrechten... 5 Handelsbekwaamheid... 5 Algemene Startformaliteiten...

Nadere informatie

Mijn eigen zaak. starten met kennis van zaken

Mijn eigen zaak. starten met kennis van zaken Mijn eigen zaak starten met kennis van zaken Inhoud Stappenplan: hoe uw onderneming opstarten 3 1. Is uw project haalbaar? 4 1.1. Als u wil slagen bereken de haalbaarheid 4 1.2. Doe de proef: het Startkompas

Nadere informatie

Mijn eigen zaak. starten met kennis van zaken. Agentschap Ondernemen. informeert - adviseert - stimuleert. informeert - adviseert - stimuleert

Mijn eigen zaak. starten met kennis van zaken. Agentschap Ondernemen. informeert - adviseert - stimuleert. informeert - adviseert - stimuleert informeert - adviseert - stimuleert informeert - adviseert - stimuleert Agentschap Ondernemen informeert - adviseert - stimuleert Mijn eigen zaak starten met kennis van zaken informeert - adviseert - stimuleert

Nadere informatie

Praktische handleiding voor de startende zelfstandige. Jouw eigen zaak starten in 4 stappen.

Praktische handleiding voor de startende zelfstandige. Jouw eigen zaak starten in 4 stappen. Praktische handleiding voor de startende zelfstandige Jouw eigen zaak starten in 4 stappen. Ik lag nachtenlang wakker voor ik besliste om mijn eigen bloemenwinkel te starten. De medewerker van Xerius stelde

Nadere informatie

Bijlage Accent Starten als zelfstandige Wegwijs in de formaliteiten. Ondernemen. als buitenlander in België

Bijlage Accent Starten als zelfstandige Wegwijs in de formaliteiten. Ondernemen. als buitenlander in België Bijlage Accent Starten als zelfstandige Wegwijs in de formaliteiten Ondernemen als buitenlander in België Bijlage Accent Starten als zelfstandige - october 2012 Algemene bepalingen Wilt u als niet-belg

Nadere informatie

STARTERSMAP THUISVERKOOP IN DE LAND- EN TUINBOUW. Deel 1 HOE BEGIN JE ERAAN?

STARTERSMAP THUISVERKOOP IN DE LAND- EN TUINBOUW. Deel 1 HOE BEGIN JE ERAAN? STARTERSMAP THUISVERKOOP IN DE LAND- EN TUINBOUW Deel 1 HOE BEGIN JE ERAAN? November 2011 Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland 2 Voorwoord: Land- en

Nadere informatie

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE. Augustus 2008. Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE. Augustus 2008. Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE Augustus 2008 Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Deze brochure is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het

Nadere informatie

Startersgids. Partner voor bedrijvige mensen

Startersgids. Partner voor bedrijvige mensen Startersgids SBB Partner voor bedrijvige mensen Startersgids ALGEMEEN Starten als zelfstandige p. 1 Startersgids ALGEMEEN INHOUD U GAAT ALS ZELFSTANDIGE VAN START? 4 VOLDOET U AAN DE STARTVOORWAARDEN?

Nadere informatie

STARTERSMAP THUISVERKOOP IN DE LAND- EN TUINBOUW. Deel 2 HOEVEZUIVEL VERKOOP EN VERWERKING

STARTERSMAP THUISVERKOOP IN DE LAND- EN TUINBOUW. Deel 2 HOEVEZUIVEL VERKOOP EN VERWERKING STARTERSMAP THUISVERKOOP IN DE LAND- EN TUINBOUW Deel 2 HOEVEZUIVEL VERKOOP EN VERWERKING 2 Voorwoord: Hoevezuivel: booming business? Hoeve- en zuivelproducten : twee begrippen die aanspreken. Daarom is

Nadere informatie

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE. Augustus 2011. Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE. Augustus 2011. Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE Augustus 2011 Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Deze brochure is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het

Nadere informatie

BASISKENNIS BEDRIJFSBEHEER

BASISKENNIS BEDRIJFSBEHEER BASISKENNIS BEDRIJFSBEHEER Syllabus ter voorbereiding op het examen bij de Centrale Examencommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Brussel Economie en Werkgelegenheid

Nadere informatie

STARTERBROCHURE HORECA EDITIE 2014. Van A tot Z naar je eigen horecazaak

STARTERBROCHURE HORECA EDITIE 2014. Van A tot Z naar je eigen horecazaak STARTERBROCHURE HORECA EDITIE 2014 Van A tot Z naar je eigen horecazaak Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 3 2 Vooraleer van start te gaan... 4 3 Algemene startersformaliteiten... 5 3.1 Een zichtrekening openen...

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 2.1 Zelfstandige in hoofdberoep... 7 2.2 Zelfstandige in bijberoep... 7 2.3 Gelijkstelling met bijberoep... 7

INHOUDSOPGAVE. 2.1 Zelfstandige in hoofdberoep... 7 2.2 Zelfstandige in bijberoep... 7 2.3 Gelijkstelling met bijberoep... 7 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 5 1 DEFINITIE VAN EEN ZELFSTANDIGE... 6 2 ZELFSTANDIGE IN HOOFDBEROEP OF IN BIJBEROEP 2.1 Zelfstandige in hoofdberoep... 7 2.2 Zelfstandige in bijberoep... 7 2.3 Gelijkstelling

Nadere informatie

Startersgids SCHOONHEIDS- SPECIALIST KAPPER VOETVERZORG(ST)ER MASSEUR/MASSEUSE

Startersgids SCHOONHEIDS- SPECIALIST KAPPER VOETVERZORG(ST)ER MASSEUR/MASSEUSE Startersgids SCHOONHEIDS- SPECIALIST KAPPER VOETVERZORG(ST)ER MASSEUR/MASSEUSE Schoonheidsspecialiste p. 1 INHOUD Startersgids Schoonheidsspecialist Kapper Voetverzorg(st)er Masseur/Masseuse U gaat als

Nadere informatie

Uw eigen onderneming starten V20150402

Uw eigen onderneming starten V20150402 Uw eigen onderneming starten V20150402 Inhoudstafel Attentia helpt u starten als zelfstandige... 1 > Open een zichtrekening...2 > Ga naar een ondernemingsloket...2 > Sluit aan bij een sociaal verzekeringsfonds...8

Nadere informatie

Startersgids HORECA. Startersgids Horeca p. 1

Startersgids HORECA. Startersgids Horeca p. 1 Startersgids HORECA Startersgids Horeca p. 1 Startersgids HORECA INHOUD U GAAT ALS ZELFSTANDIGE VAN START...? 4 DE VESTIGINGSWET 5 HOE INSCHRIJVEN? 5 ACTIVITEITEN DIE ONDER DE VESTIGINGSWET VALLEN 5 VRIJGESTELDE

Nadere informatie

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER. Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER. Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER INHOUD U gaat als zelfstandige van start...?... 5 Basiskennis bedrijfsbeheer... 6 Inschrijving

Nadere informatie

Startersgids Consultant p. 1. Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau

Startersgids Consultant p. 1. Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau Startersgids Consultant p. 1 Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau INHOUD U gaat

Nadere informatie

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER INHOUD U GAAT ALS ZELFSTANDIGE VAN START...? 4 BASISKENNIS BEDRIJFSBEHEER 5 INSCHRIJVING BIJ DE

Nadere informatie

Wouter Devloo Accountant Belastingconsulent Tel 0484 187434 www.boekhouder.be

Wouter Devloo Accountant Belastingconsulent Tel 0484 187434 www.boekhouder.be VAN START GAAN ALS ZELFSTANDIGE : virtuele startersgids Je wil eigen zaak starten. Je hebt een idee uitgewerkt, gepraat met andere ondernemers en overlegd met familieleden. Je bent gemotiveerd, vastbesloten

Nadere informatie

Is het voor een hotelier beter te kiezen voor een eenmanszaak of biedt de vennootschapsvorm beter mogelijkheden?

Is het voor een hotelier beter te kiezen voor een eenmanszaak of biedt de vennootschapsvorm beter mogelijkheden? Handleiding voor de startende hotelier in West-Vlaanderen bladzijde 52 3 Algemene wetgeving In dit gedeelte worden de verschillende aspecten besproken waarmee een hotelier te maken krijgt bij de opstartprocedure.

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

Homologatie diploma tandarts

Homologatie diploma tandarts Homologatie diploma tandarts De uitoefening van het beroep en het dragen van de beroepstitel zijn beschermd. Om in België het beroep van tandarts te beoefenen, moet men houder zijn van het diploma van

Nadere informatie

Startersgids GARAGIST. Startersgids Garagist p. 1

Startersgids GARAGIST. Startersgids Garagist p. 1 Startersgids GARAGIST Startersgids Garagist p. 1 Startersgids GARAGIST INHOUD U gaat als zelfstandige van start...?... 5 Beroepen die onder de vestigingswet vallen... 6 Motorvoertuigen intersectoraal...

Nadere informatie

Startersgids SCHOONHEIDS- SPECIALIST KAPPER VOETVERZORG(ST)ER MASSEUR/MASSEUSE

Startersgids SCHOONHEIDS- SPECIALIST KAPPER VOETVERZORG(ST)ER MASSEUR/MASSEUSE Startersgids SCHOONHEIDS- SPECIALIST KAPPER VOETVERZORG(ST)ER MASSEUR/MASSEUSE Startersgids Schoonheidsspecialist(e) Kapper Voetverzorg(st)er Masseur/Masseuse p. 1 Startersgids SCHOONHEIDSSPECIA- LIST(E)

Nadere informatie

Startersgids PARAMEDICUS PSYCHOLOOG

Startersgids PARAMEDICUS PSYCHOLOOG Startersgids PARAMEDICUS PSYCHOLOOG Startersgids Paramedicus Psycholoog p. 1 Startersgids PARAMEDICUS PSYCHOLOOG INHOUD U gaat als zelfstandige van start...?... 6 Wat is een paramedisch beroep?... 7 Paramedische

Nadere informatie

U START EEN ACTIVITEIT ALS ZELFSTANDIGE

U START EEN ACTIVITEIT ALS ZELFSTANDIGE U START EEN ACTIVITEIT ALS ZELFSTANDIGE Humanresourcesbeheer --Selectie, rekrutering en evaluatie --Opleidingscentrum --Interimbemiddeling --Interimmanagement --Beheer van de afwezigheden --Afwezigheidscontrole

Nadere informatie